Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball"

Transkript

1 Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Handlingsplan Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 En drøfting av RIFs visjon og målsetting, tuftet på slagordet Flest mulig lengst mulig (revidert ) Visjon... 8 NHF s visjon og verdier... 8 Vår klubbs visjon Flest mulig, lengst mulig... 8 Overordnede mål... 8 Flest mulig, lengst mulig (spilltilbud fra 5 år til seniornivå) Grunnleggende verdier... 9 Grunnlag for aktiviteter... 9 Organisasjonskart Organisasjon og administrasjon Økonomi Trenere Dommere Sportslig utvalg og sportslig leder Sportslig aktivitetstilbud Spillere Håndballskolen 5-8 år Jenter /Gutter 9-11 år Jenter /Gutter år Jenter /Gutter år Jenter år Senior Felles aktiviteter Vedlegg: Rollebeskrivelser Rollebeskrivelse for Leder Rollebeskrivelse for Sportslig Leder (Trenerkoordinator) Rollebeskrivelse for Sekretær Rollebeskrivelse for Kasserer Rollebeskrivelse for Materialforvalter Rollebeskrivelse for Dommerkontakt Rollebeskrivelse for Styremedlem Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

3 Rollebeskrivelse for Arrangement ansvarlig Rollebeskrivelse for Styremedlem barneidrettskontakt Rollebeskrivelse for Styremedlem kioskansvarlig Rollebeskrivelse for Styremedlem A-lag- / Senior sin representant Rollebeskrivelse for Økonomiutvalget Rollebeskrivelse for Kioskutvalget / kioskansvarlig Rollebeskrivelse for Arrangementsutvalget Rollebeskrivelse for Sportslig utvalg Rollebeskrivelse for Oppmenn Rollebeskrivelse for Trenere Rollebeskrivelse for Dugnadsvakter Utviklingsplanen «Den Gul-Røde Tråd» En utviklingsplan for ungdomsspillere Innledning Håndballskole Gutter / Jenter Gutter / Jenter Gutter / Jenter Gutter / Jenter Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

4 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

5 INNLEDNING Denne handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten Rolvsøy IF Håndball tilbyr sine utøvere, trenere, ledere, dommere, barnekampveiledere og foreldre. Handlingsplanen skal være førende for hvordan driften av håndballgruppa utøves. Planen revideres minimum hvert tredje år på årsmøtet. En drøfting av RIFs visjon og målsetting, tuftet på slagordet Flest mulig lengst mulig (revidert ). Vår klubb er summen av alle avdelingene. I denne drøftingen er alt begrenset til håndball. På sammen måte som et lag er sammensatt av flere bidragsytere, er klubbens håndball gruppe, summen av alle lagene. Vår suksess bygger på kontinuitet fra starten på håndballskolen frem til man velger å avslutte håndballkarrieren. Hvert lag består som nevnt av flere bidragsytere. Først og fremst står spillerne og treneren, men i tillegg kommer oppmenn og øvrig støtteapparat, samt foreldregruppen. Målet med handlingsplanen, er å få alle disse aktørene til å dra i samme retning, mot de samme målene. I idrettens natur ligger et instinkt om å vinne. For å ivareta idretten i sunne, etiske former, er idretten organisert gjennom Norges idrettsforbund. På den ene siden, startfasen innen idrett, er organisasjonen bygget opp omkring bredde, deltagelse, integrering, spesielt organisert i barneidretten. I den andre enden finner vi toppidretten. En av de største utfordringene i et idrettslag kan være hvordan vi takler overgangen fra barneidretten til toppidretten. Det er imidlertid usikkert om noen vil nå toppidrettsnivå i klubben, men drivkraften blant mange utøvere er drømmen om å nå langt. For å kunne definere overgangen fra barneidretten til prestasjonsgruppe, er det viktig å ha kunnskap om hva endringene innebærer. Det forutsettes at leserne kjenner innholdet i begrepet barneidrett. De fleste verdiene som ligger innunder barneidrettsbegrepet, er at barna trives at flest mulig ønsker å delta at det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt at opplæringen er tilpasset barnets alder og utvikling og behov at barna opplever mestring og framgang gjennom individuell veiledning og oppmuntring at treningstilbudet gis i flere miljøer, f.eks. sal, vann, ute at treningen er lekbetont Disse verdiene ligge til grunn for all idrettsaktivitet, både før og etter fylte 12 år. For all barneidrett, skal barns rettigheter ligge i bunn. Dette kan utdypes som følger: TRYGGHET trygt treningsmiljø, uten press, fokus på skadeforebygging. VENNSKAP OG TRIVSEL aktivitetene skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel og læring. PÅ BARNAS PREMISSER trening og konkurranse tilpasset utviklings- og modningsnivå. MESTRING Opplevelse av mestring. Variasjon, og samspill med andre. PÅVIRKNING barn skal bli hørt i planlegging av egen idrettsaktivitet. FRIHET TIL Å VELGE hvilke(n) idrett, og hvor mye trening. KONKURRANSER FOR ALLE valgfritt med konkurransedeltagelse, åpne konkurranser. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

6 Trygghet Trygt treningsmiljø bør være en forutsetning hele veien mot toppen. Spesielt innen lagspill, er samarbeid, god kommunikasjon og fellesfølelse avgjørende faktorer for å lykkes. Imidlertid, kan press i forhold til resultatkrav oppstå. Hvordan dette oppleves av den enkelte, varierer med ambisjonsnivå og spillernes ferdigheter og mestring til enhver tid. Det er viktig å skille mellom det negative opplevde presset fra omgivelsene, og det positive presset som ligger i egne ambisjoner. Ved overgangen fra barneidretten til prestasjonsgruppe, vil et skille knyttet til utøveres motivasjon for å satse innen idretten. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom nivå 1 og nivå 2-spill. En av de største utfordringene kommer i årsklasser der det ikke er to lag, og der hospitering ikke er mulig. Vennskap og trivsel Bør være en forutsetning hele veien mot toppen. Det er fortsatt trenere som bruker frykt, trusler og straff for å få resultater. Dette fungerer dårlig, og er heller med på å snevre inn utøveres trygghetssoner. Vi må basere miljøet på at lysten til å vinne må være større enn frykten for å tape. Vi må skape et treningsmiljø som fremmer lagfølelse og solidaritet, ønske om å spille hverandre gode. Positive opplevelser gir grobunn for læring og motivasjon for utvikling. (den gode sirkel) På utøvernes premisser Spillemateriellet som til enhver tid er disponibelt på det aktuelle årstrinn, må tas hensyn til. Selv om klubbens målsetting er å være blant den øvre halvdel, kan det hende at et årskull ikke har dette nivået. Det er viktig å etablere trenersamarbeid oppover og nedover, og også muligheten for enkeltspillere å spille oppover, av hensyn til egen utvikling og av hensyn til lagets mål. Men dette må ikke gå utover eget lag, og forutsetter trenersamarbeid. Det bør være et overordnet ønske om å kunne stille (minimum) to lag i hver aldersgruppe, ett i nivå 1 og ett i nivå 2. Mestring Følelsen av mestring er viktig. Derfor er det viktig å se ferdigheter i forhold til mestring i et lengre tidsperspektiv enn fra kamp til kamp. Å takle både fysiske og psykiske forhold som dreier mer og mer mot konkurransemomentet, er utfordrende. Ferdighetskrav og mestring av disse, vil avhenge av motstanderne vi møter. Relatert til dette, må spilletid derfor ikke sees i hver kamp, men over tid, og over flere kamper. Det er viktig å fokusere på at LAGET vinner sammen og taper sammen. Påvirkning Det vil være naturlig å involvere spillerne i beslutninger som gjelder egen trening. Det er viktig gjennom opplæring, å skape forståelse for hva som skjer med kroppen under trening. Forståelse for viktigheten av grunnlagstrening før sesongen, forståelsen av viktigheten av styrketrening og utholdenhetstrening for å forebygge skader under sesongen, vil sannsynligvis gi gevinster i form at bedre motivasjon for trening. De fleste unge idrettsutøvere har drømmer om å nå langt, men de færreste vil investere nødvendig tid og energi i å nå målene. Det må være samsvar mellom mål og innsats. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

7 Oppsummering De to siste punktene, vil innebære den største endringen ved overgangen fra barneidretten. Friheten til å velge idrett vil alltid være tilstede. Mange unge driver også ofte med flere idretter i denne alderen. Det oppleves ofte at idrettsledere presser på for sin idrett. Her er det viktig å se dette i sammenheng, samt å ha dialog med den unge idrettsutøveren. Ofte kan trening i en idrett komplettere treningen i en annen idrett (turn- håndball som eksempel). Man må imidlertid samordne slik at treningsbelastningen ikke blir for stor. Skadeforebygging vil være et nødvendig fokus i all idrett. Dette henger imidlertid nært samme med grunnlagstrening og basis/styrketrening, som spesielt av mange foreldre oppfattes som for mye trening. Hvor MYE trening som skal legges ned, er en direkte konsekvens av klubbens sportslige målsetting. Dette vil da være fastlagt i treningsplaner, og i større og større grad fra 12-årsalder og fremover, vil det bli stilt krav til utøverne om deltagelse og prioritering av håndball. Fokuset på konkurranseaspektet vil også endres i fm overgangen til prestasjonsgruppen. Plutselig er det tabeller, prestasjonskrav og måling som gjelder. Med overnevnte momenter som bakteppe, kan vi oppsummere innledningen ved å vende tilbake til vår visjon: Flest mulig, lengst mulig Overgang barneskole til ungdomsskole, samt start på videregående, er kritiske faser. Hvis vi skal klare å beholde SPILLERNE LENGST MULIG, er det avgjørende å ha et sportslig GODT tilbud til ALLE. Har vi ikke det, vil de beste spillerne gå til klubber det er naturlig å sammenligne oss med. Dersom vi klarer å opprettholde to lag på hvert årstrinn, vil dette løse problemer med spilletid for enkeltspillere. Har vi kun ett lag, vil dette kunne føre til frafall av spillere. For å beholde flest mulig lengst mulig, er det viktig å ha et kvalitativt godt sportslig opplegg som gjør det attraktivt å spille i RIF. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

8 VISJON NHF s visjon og verdier Norsk Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier. Vår klubbs visjon Flest mulig, lengst mulig Vi ønsker å være en attraktiv barne- og ungdomsklubb for Håndball i Nedre Glomma regionen. Alle spillere skal ha: en sportslig utvikling mot sitt optimale nivå tilbud om seniorhåndball i lavere divisjoner en sosial plass i et trygt og inkluderende miljø OVERORDNEDE MÅL Flest mulig, lengst mulig (spilltilbud fra 5 år til seniornivå). Rolvsøy IF Håndball skal være og oppleves som en positiv faktor i nærmiljøet. Rolvsøy IF Håndball skal følge barneidrettsbestemmelsene fastsatt av NIF og NHF. Rolvsøy IF Håndball skal omfatte aldersgruppen fra 5 til senior. Rolvsøy IF Håndball skal være en attraktiv klubb som kombinerer breddeaktivitet og topp prestasjoner regionalt. Rolvsøy IF s håndballspillere skal fremstå som veltrente og kondisjonssterke med sunne holdninger, basert på Norges idrettsforbunds vedtekter. Rolvsøy IF Håndball har som mål å utvikle spillere så de kan bli attraktive for toppklubber. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

9 GRUNNLEGGENDE VERDIER Grunnlag for aktiviteter Rolvsøy IF Håndball bygger sin aktivitet på: Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Verdiene er de samme som Norges Håndballforbund har nedfelt. Grunnverdiene skal tas hensyn til i valg og beslutninger på alle nivåer. De er fundamentet for utviklingen av vår kultur og vår adferd. Klubben skal jobbe med klubbkultur, kompetanse og kommunikasjon innenfor områdene: Sportslig utvikling Organisasjon og administrasjon Økonomi Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

10 ORGANISASJONSKART Styret Kiosk-utvalg Sportslig-utvalg Arrangementsutvalg Økonomi-utvalg Håndballskolen Barneidrett Ungdom Senior Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

11 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Organisasjonsmål Sosiale mål Kompetansemål Rolvsøy IF Håndball skal ha et velfungerende styre, med utvalg og støtteapparat. Rolvsøy IF Håndball skal ha en sesongplan med alle obligatorisk aktiviteter og viktige frister. Styret skal jobbe kontinuerlig med å forbedre de nødvendige rammebetingelsene i form av kompetanse, personer, anlegg og økonomi. Klubben skal ha klare retningslinjer og enkle rutiner innenfor de strategiske målområdene som er tilgjengelig på websidene til klubben. Klubben skal til en hver tid ha oppdaterte funksjonsbeskrivelser av stillinger, funksjoner og utvalg på internettsidene. Rolvsøyhallen skal være møteplass der klubbens medlemmer kan bygge relasjoner på tvers av kjønn, alder og skolekrets i trygge omgivelser Alle i Rolvsøy IF Håndball skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer. Rolvsøy IF Håndball har som mål at spillere, trenere, dommere og foreldrekontakter er inkludert i klubben og deltar aktivt utover eget lags miljø. Foreldregruppen er en viktig ressurs, og klubbens målsetting må forankres hos disse gjennom informasjonsmøter. Krav til fair play, respekt, innsats og begeistring påhviler foreldregruppen spesielt, i dens rollemodell. Rolvsøy IF Håndball skal jobbe målrettet for å knytte til seg nødvendig kompetanse som finnes internt /eksternt og bruke denne til beste for klubben Kommunikasjonsmål Arrangementer, drift og dugnader Marked/Sponsor/PR Klubben skal ha en offensiv, åpen, ærlig og enkel kommunikasjon Rolvsøy IF Håndball har som mål at all intern kommunikasjon i klubben av skriftlig form skal skje elektronisk via klubbens hjemmeside og mailadressestruktur. For å sikre god informasjonsflyt har alle (spillere, dommere, foreldre, trenere, ansatte og styret) et ansvar for å bidra med stoff til websiden Alle i styret, utvalg og lagsmiljøene skal ha egne e-postadresser som skal benyttes for å sikre god kommunikasjonsflyt internt og eksternt Styret skal delta på minst ett foreldremøte pr. lag pr sesong Rolvsøy IF Håndball skal være et godt vertskap på de arrangementene vi har ansvaret for. Rolvsøy IF Håndball skal jobbe systematisk og målrettet for å få attraktive arrangementer til vår klubb. Rolvsøy IF Håndball skal ha gode sjekklister og instrukser for de ulike dugnadsoppgavene som skal i vareta et sikkert og lønnsomt arrangement. Rolvsøy IF Håndball skal ha en klar beskrivelse av klubbens dugnader hver sesong som skal kommuniseres til lagsmiljøene ved ny sesong. Rolvsøy IF Håndball skal være en positiv faktor i nærmiljøet Rolvsøy IF håndball har som mål at næringslivet i regionen skal vite om klubbens omfang og profesjonalitet, slik at klubben kan oppfattes som positiv og attraktiv i forbindelse med ulike sponsorer og støtte fra næringslivet Rolvsøy IF håndball har som mål at klubben skal synes på en positiv måte i media Rolvsøy IF Håndball skal ha et eget økonomiutvalg Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

12 ØKONOMI Organisasjonsmål: Rolvsøy IF Håndball skal ha en sunn økonomi hvor kostnadene innenfor et regnskapsår ikke overstiger disponible inntekter (selvfinansierende). Det skal hvert år utarbeides og godkjennes et bindende budsjett for neste års drift og det skal ikke budsjetteres med underskudd. Klubben skal i tillegg ha en fri egenkapital som skal være minst 10 % av årlige inntekter Klubben skal ha flere inntektsben å stå på. Det skal utarbeides retningslinjer og rutiner som er iht krav fra offentlige myndigheter Økonomiutvalg, se pkt Hovedoppgave å skaffe sponsormidler til klubben, samt bistå kasserer og kioskansvarlig TRENERE Organisasjonsmål: Sosiale mål: Kompetansemål: Rolvsøy IF Håndball skal drive systematisk opplæring, målrettet oppfølging og utvikling av trenere. Rolvsøy IF Håndball skal ha arkiv på øvelser og treninger tilgjengelig for trenere Rolvsøy IF håndball skal ha en klar struktur og klare retningslinjer på hvordan trenerteam skal organiseres. Alle klubbens trenere skal være på plass til sesongstart 1.mai. Rolvsøy IF Håndball skal ha obligatorisk aktiviteter for trenere nedfelt i en sesongplan. Se egen trenerinstruks. Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom trenere. Alle trenere skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer. Rolvsøy IF håndball skal ha godt skolerte trenere med håndballfaglig kompetanse/erfaring og lederegenskaper Trenere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

13 DOMMERE Organisasjonsmål: Rolvsøy IF Håndball skal drive systematisk rekruttering, opplæring, målrettet oppfølging og utvikling av dommere og barnekampledere. Klubben skal imøtekomme regionens forventninger til dommerarbeidet i henhold til gjeldende vedtak fra Forbunds- og Regionsting, slik som for eksempel krav til dommerkvote. Alle klubbens kvotedommere skal være på plass til 1.april. Rolvsøy IF Håndball skal ha obligatorisk aktiviteter for dommere nedfelt i en sesongplan. Sosiale mål: Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom dommerne. Alle dommere skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer. Kompetansemål: Rolvsøy IF Håndball skal ha godt skolerte kvotedommere, med dommerfaglig kompetanse/erfaring og lederegenskaper. Minst ett kvotedommerpar skal bli tatt ut til utviklingsgruppe i regi av RØN hvert år. Alle spillere fra og med J/G-14 skal få tilbud om barnekamplederkurs. Dommere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling. SPORTSLIG UTVALG OG SPORTSLIG LEDER Organisasjonsmål: Sosiale mål: Rolvsøy IF Håndball skal ha et Sportslig utvalg. Rolvsøy IF Håndball skal hver sesong ha en handlingsplan og sesongplan med alle aktiviteter og viktige frister, inklusiv lagenes budsjetter. Se pkt Sportslig utvalg har ansvar for gjennomføringene av planene over. Sportslig leder er leder i Sportslig utvalg. Sportslig leder har egen instruks, se vedlegg 1. Sportslig utvalg skal legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom trenere, spillere, oppmenn og foresatte. Kompetansemål: Rolvsøy IF Håndball skal ha en rammeplan som styrer håndball- aktiviteten i hvert aktivitetsnivå. Rolvsøy IF Håndball skal ha arkiv på øvelser og treninger tilgjengelig for trenerne. Rolvsøy IF Håndball skal ha en egen plan for forebyggende trening. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

14 SPORTSLIG AKTIVITETSTILBUD Spillere Målsetningene for alle nivåer er å videreutvikle individuelle- og samspillsferdigheter i tråd med Rolvsøy IF Håndballs Utviklingsplan «Den Gul-Røde Tråd» for sportslig aktivitet.(se vedlegg). Lagmiljøene er spillernes primære utviklingsmiljø. Alle lag opptil 11 år omfattes av Norges Idrettsforbund sine Barneidrettsregler. Håndballskolen 5-8 år Rekrutteringsmål: Hvert år rekruttere minimum 20 spillere. Det bør etableres samarbeid med SFO og barneskolene i nærmiljøet. Sosiale mål: Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Sportslige mål: Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i håndballferdigheter gjennom allsidig trening. Ifølge utviklingsplan: Tilvenning til ball, banen, være sammen med og spille sammen med andre. Kunne kaste og motta ball Kunne grunnleggende spilleregler og adferdsregler Utvikle motoriske ferdigheter på BARNEIDRETTENS premisser Delta i turneringer i minihåndball 8-årslag organiseres som eget lag, dog uten seriespill Treningsmål: Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball. Det skal være minimum en trener/ hjelpetrener pr lag. En trening pr uke. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

15 Jenter /Gutter 9-11 år Rekrutteringsmål: Stille 1 lag i alle aldersklasser, både jenter og gutter. Det bør etableres samarbeid med barneskolene i nærmiljøet. Sosiale mål: Sportslige mål: Minimum 3 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Minimum to samlinger i året med jenter og gutter samlet. Spille i øvet nivå (nivå 1). Utvikle spillere knyttet til nedfelte målsetninger i Gul/ Rød tråd. Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, personlig utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå sportslige resultater. Minimum to treninger pr uke. Alle spillere bør i utgangspunktet få spille like mye i kamper. Det er viktig at dette sees i sammenheng over flere kamper. Det skal ikke være et første og et andrelag. Når det er flere lag, skal spillerne rotere på lagene slik at alle blir kjent med hverandre og får spille sammen. Faste lag skal ikke forekomme. Jenter /Gutter år Rekrutteringsmål: Stille ett lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene. Etablere samarbeid med barne- og ungdomsskoler i nærmiljøet. Sosiale mål: Sportslige mål: Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Minimum to samlinger i året med jenter og gutter samlet. Minst ett lag i hver årsklasse skal meldes på i nivå 1. Øvrige lag i nivå 2. Komme til A-sluttspill. Delta i Hyundai Delta i Temaserien Delta i SPU 13 år Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå sportslige resultater. Minimum tre treninger per uke. En trening bør være ressurstrening (skadeforebygging / styrke). Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spilleplasser. Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter. Trenerne skal vurdere dette helhetlig. Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte. Spillere som er tatt ut i kamp skal få spille. Etter avtale, kan spillere hospitere. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

16 Jenter /Gutter år Rekrutteringsmål: Stille minimum ett lag i alle gutteklassene. Stille minimum to lag i alle aldersklasser for jenter. Etablere samarbeid med ungdomsskoler i vårt nærmiljø. Sosiale mål: Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Minimum to samlinger i året med jenter og gutter samlet. Sportslige mål: Et lag skal meldes på i nivå 1, samt et lag i nivå 2 14 år: Kvalifisere seg til A-sluttspill 15 år: Kvalifisere seg til A-sluttspill 16 år: Kvalifisere seg til A-sluttspill Delta i Hyundai Cup 14 til 16 år: Knytte spillere til regionale og nasjonale spilleutviklingstiltak. Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og utfordring, vennskap og sportslige resultater. Treningshyppighet: Minimum tre ganger + en ressurstrening pr uke. Spilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter. Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte. Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spilleplasser. Etter avtale, kan spillere hospitere. Jenter år Rekrutteringsmål: Ha et totaltilbud som gjør det attraktivt å forbli spiller i RIF, samt trekke hit spillere fra andre klubber. Sosiale mål: Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Sportslige mål: Delta i serien. Ett lag skal meldes på i nivå 1, samt ett lag i nivå 2. Delta i Hyundai Cup. Treningsmål: Minimum to treninger pr uke. Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte. Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger og innsats. Trenerne skal vurdere dette helhetlig. Etter avtale, kan spillere hospitere. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

17 Senior Rekrutteringsmål: Stille flere lag i dameklassen. Stille lag i herreklassen. Sosiale mål: Ha det moro med å spille håndball. Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale. Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Sportslige mål: Delta i seriespill med flere lag. Rykke opp til 5.divisjon iløpet av Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sportslige, samtidig som det sosiale ivaretas. Minimum to treninger pr uke. Felles aktiviteter Utviklingsmiljøer for klubbens spillere: Hospitering: Cupdeltakelse: Basistrening Rolvsøy IF Håndball skal tilby egne utviklingsmiljøer utenom eget lags miljø, inndelt etter alder(hospitering). Rolvsøy IF Håndball skal ha et utviklingsmiljø tilpasset for målvakter. Det skal arrangeres samlinger gjennom året for spillerne fra 12 år om temaer knyttet til idrett, som ernæring, hvordan bli en god håndballspiller, holdninger, mental trening osv. Samlinger på tvers av alder, kjønn og ferdigheter. Hospitering på kamper skal avtales. Hospitering - utviklingstilbud til spillere som vil utvikle seg ved å få flere og større utfordringer. Rolvsøy IF Håndball skal ha et system/retningslinjer for cupdeltakelse. Flest mulig deltar på en felles cup i løpet av sesongen. Flest mulig deltar på Fredrikstad Cup. Fra 11 år legges det opp til skadeforebygging gjennom sesongen. Basistreningen kommer i tillegg til lagenes trening. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

18 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

19 VEDLEGG: ROLLEBESKRIVELSER Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

20 Rollebeskrivelse for Leder Som Leder av Rolvsøy IF Håndball, har du følgende ansvarsområder: Er ansvarlig for driften av gruppa innenfor Rolvsøy Idrettsforening sine retningslinjer. Er den som leder styremøtene Er den som møter på alle hovedstyremøter i Rolvsøy IF Ansvarlig ved endelig inngåelse av kontrakter (spillerkontrakter, trenerkontrakter, sponsorkontrakter osv.) Er kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region Øst, idrettsråd og idrettskrets. Leder skal også møte i de fellesfora hvor klubben er invitert. Informasjon herfra deles med resten av styret. Er den som delegerer og styrer jobber som ikke er definerte Er den som lager og fremfører årsrapporten til årsmøtet i samarbeid med sekretær og kasserer Pådriver for strategi og videreutvikling av gruppa Kan i tillegg til kasserer disponere håndballgruppas konti Ansvarlig for innhenting av politiattester. Ordne overgangsskjemaer for nye spillere Leder velges for 2 år av gangen. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

21 Rollebeskrivelse for Sportslig Leder (Trenerkoordinator) TK ivaretar det overordnede ansvaret for den faglige delen i håndballgruppas ulike aktivitetstilbud. I det daglige oppfølgingsansvaret for håndballen ligger blant annet: Utarbeide en helhetlig Utviklingsplan for håndballgruppa, evt. evaluere den eksisterende. Samarbeide med alle trenerne i klubben. Gjennomføre jevnlige trenermøter. Tilstedeværelse på treninger i det enkelte lag etter behov og ønsker. Ansvarlig for utdannelse av klubbens trenere i samråd med håndballstyret. Følge opp og veilede trenere, herunder følger stimulering til videre- og etterutdanning innen håndball. Leder av sportslig utvalg Dette følges opp gjennom sesongen på følgende måte: Faste møter en gang pr. måned med trenere og oppmenn Faste styremøter minst en gang pr. Måned Hovedansvar for å påse at håndballgruppas lag blir påmeldt til aktuell serie/cup. Hovedansvar for gjennomføring av den tradisjonelle romjulsturneringen, kampoppsett og kontakt med deltakerklubber. Hovedansvar for tilsetting av trenere for de respektive lag Deltakelse på foreldremøter der det er spesielle utfordringer Påse at kamparrangement foregår i tråd med Fair play, samt bistå ved gjennomføring av ulike cuper i Rolvsøyhallen. Være klubbens bindeledd /kontaktperson innenfor håndballfaget Er kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region Øst, idrettsråd og idrettskrets i saker med sportslig karakter. Sportslig leder kan også møte i de fellesfora hvor klubben er invitert. Informasjon herfra deles med resten av styret. Bevisstgjøre trenere og oppmenn i klubbens instrukser Samarbeid med trenere vedr spillerutvikling av enkelte spiller. Herunder hospitering, utvelgelse til regionale- / nasjonale utviklingsmiljøer Fordele treningstider på de forskjellige lag Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

22 Rollebeskrivelse for Sekretær Som Sekretær i Rolvsøy IF Håndball, har du følgende ansvarsområder: Føre referat fra styremøte og sørge for utsendelse av disse. Ansvarlig for utsendelse av informasjon Ansvarlig for innkallelse til styremøte, årsmøte osv. Ansvarlig for arkiv (møtereferater, utsendt info osv.) Ansvarlig for vedlikehold av e-post, og fordele denne Sekretær blir valgt for 2 år. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

23 Rollebeskrivelse for Kasserer Velges for 2 år Disponerer alle bankkontoer Ansvarlig for betaling av signerte regninger Fremlegge økonomisk oversikt til styret når de ber om det (både i hovedstyret og håndballgruppa) Oversikt over kasse Føre regnskap for gruppa og sammen med leder legge frem budsjettet for styret ved årets slutt Samarbeide med klubbens hovedkasserer om medlemslister, og ansvarlig for registrering av nye spillere. Samarbeide og informere oppmenn om gruppas- / lagets økonomi Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

24 Rollebeskrivelse for Materialforvalter Velges for 2 år Ansvarlig for gruppas eiendeler som for eksempel drakter, baller, dommerutstyr osv. Forsyne lagene med forbruksartikler som for eksempel tape, klister, isposer osv. Ansvarlig i samarbeid med styret for innkjøp av nødvendig utstyr. Delta i kontraktsforhandlinger med utstyrsleverandører. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

25 Rollebeskrivelse for Dommerkontakt Velges for 2 år Dommerkontakten skal være bindeleddet mellom klubbens dommere, barnekampledere, styret og NHF Region Øst. Sørge for at det kommer dommere til alle kamper hvor dommere fra klubben er satt opp. Hjelpe klubbens dommere ved forfall. Oppfølging av klubbens dommere Ansvarlig for oppfølging av barnekamplederne. Melde på dommere for kommende sesong før 1. april. Begynne arbeidet med den påfølgende sesongen i god tid, helst i januar/februar. Samarbeide med styret om dommerkurs og barnekamplederkurs Påse at klubben sørger for nødvendig dommerutstyr Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

26 Rollebeskrivelse for Styremedlem Velges for 1 år Bidra til å løse ikke definerte oppgaver (prosjekter) Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

27 Rollebeskrivelse for Arrangement ansvarlig Velges for 2 år Er ansvarlig for administrasjon av arrangementer i hallen Er ansvarlig for administrasjon av sekretariatstjenestene i hallen Er ansvarlig for overføring av nødvendige bilag og oppgjør til kasserer i forbindelse med billettsalg og dommeroppgjør i hallen Registrerer kamprapporter og sender inn disse Leder av arrangementsutvalget Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

28 Rollebeskrivelse for Styremedlem barneidrettskontakt Velges for 2 år Er ansvarlig for felles samarbeid med RIF sine andre barneidrettskontakter Påse at barneidrettsreglene blir fulgt (NIF sine barneidrettsregler) Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

29 Rollebeskrivelse for Styremedlem kioskansvarlig Velges for 2 år Leder av kioskutvalget Rapportere til styret om driften av kiosken Påse at kiosken blir drevet ihht kioskutvalget sin rollebeskrivelse Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

30 Rollebeskrivelse for Styremedlem A-lag- / Senior sin representant Velges for 2 år Medlem av sportsutvalget Følge opp seniorlagene Rapportere til styret om seniorgruppa Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

31 Rollebeskrivelse for Økonomiutvalget Økonomiutvalget bør bestå av min. 4 personer. Leder av utvalget skal være medlem av styret. De andre medlemmene skal helst være personer som ikke har andre funksjoner i RIF Håndball. Økonomiutvalgets medlemmer oppnevnes av styret på første styremøtet etter årsmøtet, med en funksjonstid på to år. Økonomiutvalget skal sørge for inntekter til Rolvsøy IF Håndball ved å selge følgende produkter: o Selge skiltreklame i Rolvsøyhallen. Vi disponerer halve hallen, fra klokken og mot inngangsparti. o Selge inn sponsorer på diverse opplegg som økonomiutvalget velger og jobbe med. Dette kan være følgende: Rollups som settes ut ved arrangementer. Arrangementsponsorer ved større arrangement. Skaffe gaver istedenfor penger slik at lagene kan ha utlodning ved sine arrangementer. Ellers alle andre tiltak som økonomiutvalget bestemmer seg for å få inn penger på. o Draktsponsorer, få inn en sponsor som blir en Hovedsponsor for håndballgruppen. Økonomiutvalget disponerer 75 % av de økonomiske midlene de får inn. Disse midlene blir styrt av økonomiutvalget for at økonomiutvalget skal være med å bruke disse til barna og foreldrenes beste. Dette kan være følgende tiltak: o Målvaktstrening o Ressurstrenere på lag som har behov for noe spesielt o Sosiale arrangementer o Skadeforebyggende arbeid o Rekrutteringsplan o Barnearrangement o Lørdagshåndball i hallen, samling med forskjellige aldersgrupper o Barneskirenn o Håndballmerkeprøver med mer. o Økonomiutvalget skal da ha en søknad angående midler slik at det er økonomiutvalget som bestemmer summer og hvem som eventuelt får disse midlene. Et kriterium er at det skal gagne forskjellige årsklasser slik at mange får utbytte av disse midlene. Økonomiutvalget skal bistå kasserer og kioskansvarlig etter behov. Økonomiutvalget skal sammen med kasserer, legge fram forslag til budsjett hvert år, samt ha kvartalsvise møter med kasserer vedr. budsjett/regnskap. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

32 Rollebeskrivelse for Kioskutvalget / kioskansvarlig Kioskutvalget / kioskansvarlig har ansvaret for driften av kiosken, herunder: Overholde kontrakten med kommunen, leieavtale, arrangementtildeling. Har ansvaret for at kiosken er åpen alle hverdager 17-21, samt lørdager og søndager, så lenge det er arrangement i hallen. Sette opp dugnadsliste for alle ukedager høst- og vårsesongen. Sørge for godkjenning av kioskdriften hos Mattilsynet Kontrollere varebeholdning minst to ganger ukentlig Bestille varer til kiosken Ta i mot bestilte varer i kiosken til avtalt tid med leverandør Sørge for skikkelig renhold av kiosken en gang hver 2. måned, samt vasking av golv hver kveld etter stenging. Påse at pengekassa i kiosken blir talt opp hver kveld etter stengetid av de som har utført dugnaden, og at det blir laget bilag for omsetningen. Påse at den ukentlige omsetningen leveres kasseansvarlig som avtalt, eller satt i banken. Påse også at kasserer får sitt bilag. Sørge for at kassa med tellepenger blir utlevert hver mandag i tidsrommet kl , og at den kommer inn hver søndag etter endt arrangement. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

33 Rollebeskrivelse for Arrangementsutvalget Ledes av arrangementsansvarlig. Se egen rollebeskrivelse. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

34 Rollebeskrivelse for Sportslig utvalg Sporslig utvalg bør bestå av min. 3 personer, Sportslig leder, kasserer og A-lags representant. Leder av utvalget er Sportslig leder. Sportslig utvalgets øvrige medlemmer (hvis behov) oppnevnes av styret på første styremøtet etter årsmøtet, med en funksjonstid på ett år. Rekruttere og ansette trenere Ansvar for at håndballgruppas lag blir påmeldt til aktuell serie/cup. Rekruttere / utdanne dommere isamarbeid med dommerkontakt Søke om og fordele treningstider Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

35 Rollebeskrivelse for Oppmenn Merk: Styret i Rolvsøy IF Håndball har bestemt at hvert lags oppmann er kontaktleddet til styret. I tillegg, er oppmann ansvarlig for lagets totale virksomhet og informasjon. Dette betyr å ha den fulle oversikt, men delegere oppgaver videre.(varetelling, kioskvakter etc.) Hovedansvarlig for laget. Ansvarlig for å informere spillere og foreldre om de forpliktelser som gjelder lag og foreldre ved seriepåmelding og trening i Rolvsøy IF Håndball. Ansvarlig for den ikke sportslige driften av laget. Påmelding til cup er. Hvis nødvendig, omberamme kamper i samsvar med treneren og styret.. Ansvarlig for utlevert materiell. Sørge for at laget har komplett støtteapparat. Samle foreldrekontakt og trener regelmessig til møter igjennom sesongen. Holde oversikt over medlemsregister med adresse/telefon (inkl foreldre), og i samarbeid med styret påse at kontingent og spillerlisens blir betalt. Ha spillerlisens-lister og kunne fremvise disse ved kontroll. Skaffe foreldre/spillere til dugnader etc. og føre oversikt over hvem som deltar. Fordele og samle inn lodd i klubbens lotterier. Holde oversikt over lagets økonomi. Lage reiseopplegg for turer. Gi beskjed til materialforvalter hvis laget har behov for påfyll i medisinskrin. Det skal være minst 3 foreldre eller voksne med og overnatte med laget. (Turneringer borte). Ved turneringer med overnatting, bør kun spillere og trenere/ ledere / foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. Oppmann bør stille opp på alle lagets aktiviteter Sporslige oppgaver; Holde spillere og trenere orientert om seriekamper og turneringer. Lage oversikt over lagets kamper i sesongen. Sørge for «stand-in» om oppmann selv ikke kan møte på kamper. Sørge for at medisinskrin og øvrig utstyr for laget er intakt til hver kamp. I samarbeid med dommerkontakt og trener, skaffe nye dommere dersom oppsatte dommere ikke møter. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

36 Rollebeskrivelse for Trenere Trenerens hovedoppgave er å trene spillerne slik at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får individuell fremgang. Det er viktig å oppmuntre spillerne til å forstå at håndball er et lagspill og at Rolvsøy IF står for bredde og miljø i tråd med handlingsplanen. Treneren har ansvaret for laguttak til kamper. Treneren har ansvaret for rotasjon av spillere som må stå over kamper. I lavere alderstrinn sørge for at spilleren roterer på plassene på trening og kamper. Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i Rolvsøy. Dette kan gi inspirasjon og andre nyttige treningsimpulser, jfr trenerteam i Strategiplanen. Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek (alvoret kommer tidsnok. Jfr. Barneidrettens intensjoner) o På lag tom. J/G 11 skal alle få spille kamper. Innsats = prestasjon. Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen. Kun utenlandscup er skal godkjennes av styret. Trener plikter å melde til sportslig ansvarlig i klubben, minst 3 dager før trening hvis ikke oppsatt treningstid skal brukes. Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det er ser ryddig ut. (Samling rett etter kamp er positivt). Treneren skal alltid stille i sportsantrekk/ treningsutstyr. På kamper skal man helst benytte Rolvsøy IF Håndball sin treningsdresser. Alle overganger skal godkjennes og underskrives av sportslig leder og en annen representant fra styret. Treneren er pliktig til å delta på kurs og møter bestemt av styret, samt andre miljømessige tiltak. Ved turneringer med overnatting, bør kun spillere og trenere/ ledere foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

37 Rollebeskrivelse for Dugnadsvakter Egne beskrivelse for dette finnes i egne arbeidsinstrukser for de respektive dugnadene. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

38 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

39 UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD» En utviklingsplan for ungdomsspillere Utviklingsplanen er utarbeidet av Andrè Jauert og Fredrik Raae 2004 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD»

UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD» UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD» En utviklingsplan for ungdomsspillere Utviklingsplanen er utarbeidet av Andrè Jauert og Fredrik Raae 2004 1 Innholdsfortegnelse Utviklingsplanen «Den Gul-Røde Tråd»...

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben

Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben Norges Håndballforbund 1 Styret Styret i enhver håndballklubb er en avgjørende faktor for hvorvidt klubben vil kunne evne å tilby utviklende og gode miljøer for

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Kommende status: Vedtatt på Årsmøtet i Ski IL Håndball 17. mars 2015 0 Innledning Denne strategiplanen skal være

Detaljer

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015

Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL. Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Strategiplan for FOLLO HÅNDBALL Sesongen 2011/2012 Sesongen 2012/2013 Sesongen 2013/2014 Sesongen 2014/2015 Vedtatt av årsmøte 29.mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING side 2 2 VISJON side 3 3 RASJONELLE

Detaljer

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen Sesongen Sesongen

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen Sesongen Sesongen Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL Sesongen 2012-2013 Sesongen 2013-2014 Sesongen 2014-2015 Vedtatt på Årsmøtet i Ski IL Håndball 21. mars 2012 0 Innledning Denne strategiplanen skal være et styrende dokument

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Årlig handlingsplan i eget dokument 31.8.2016 2.0 1 av 9 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Etiske retningslinjer... 3

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL 1. GENERELT Sandefjord Turn & Idrettsforenings verdier og normer for idrett følger Norges Idrettsforbunds formålsparagraf ( 1-2) om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG 2016-2019 Innledning; Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten HK Eidsberg ønsker å tilby spillere, trenere, dommere, ledere og foresatte. Planen skal

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått

Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat fra forrige møte. Referat fra forrige møte, - ikke gjennomgått Vedr: møte J98 Høst 2008 Deltagere: og trenere Sted: Møterom 2.etage Alliansehallen Kopi til: Dato/kl: 07.10.07 kl. 19.15-20.00 Agenda punkter Underpunkter Ansvar Tid 1. Godkjennelse og oppfølging av referat

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL

KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL Vedtatt av årsmøte 24. april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 VISJON... 3 3 MOTTO... 3 4 OVERORDNEDE MÅL... 3 5 GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 6 DELMÅL... 4 6.1

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball

Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball Den burgunder tråd Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball Målsetting Langhus Håndball skal utøve håndballaktiviteter på høyt faglig nivå og gi utøverne de beste individuelle og lagmessige ferdigheter,

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 4 lag i seriesystemet (9 er) Cuper Treningskamper 57 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 4 lag i seriesystemet (9 er) Cuper Treningskamper 57 spillere AGENDA Orientering fra klubbledelsen (Thor Erik) Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2017/2018 Sesongen 2018 planer Treninger i vinter -

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Sportslig plan for Bøler IF Håndball

Sportslig plan for Bøler IF Håndball Sportslig plan for Bøler IF Håndball 2012-2016 Forord Den sportslige planen skal være et verktøy for spillere, trenere og ledere for å skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø, som sikrer en

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx Barneidrett Bestemmelser om Barneidrett: Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12

Detaljer

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2007 Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer