Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball"

Transkript

1 Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Handlingsplan Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 En drøfting av RIFs visjon og målsetting, tuftet på slagordet Flest mulig lengst mulig (revidert ) Visjon... 8 NHF s visjon og verdier... 8 Vår klubbs visjon Flest mulig, lengst mulig... 8 Overordnede mål... 8 Flest mulig, lengst mulig (spilltilbud fra 5 år til seniornivå) Grunnleggende verdier... 9 Grunnlag for aktiviteter... 9 Organisasjonskart Organisasjon og administrasjon Økonomi Trenere Dommere Sportslig utvalg og sportslig leder Sportslig aktivitetstilbud Spillere Håndballskolen 5-8 år Jenter /Gutter 9-11 år Jenter /Gutter år Jenter /Gutter år Jenter år Senior Felles aktiviteter Vedlegg: Rollebeskrivelser Rollebeskrivelse for Leder Rollebeskrivelse for Sportslig Leder (Trenerkoordinator) Rollebeskrivelse for Sekretær Rollebeskrivelse for Kasserer Rollebeskrivelse for Materialforvalter Rollebeskrivelse for Dommerkontakt Rollebeskrivelse for Styremedlem Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

3 Rollebeskrivelse for Arrangement ansvarlig Rollebeskrivelse for Styremedlem barneidrettskontakt Rollebeskrivelse for Styremedlem kioskansvarlig Rollebeskrivelse for Styremedlem A-lag- / Senior sin representant Rollebeskrivelse for Økonomiutvalget Rollebeskrivelse for Kioskutvalget / kioskansvarlig Rollebeskrivelse for Arrangementsutvalget Rollebeskrivelse for Sportslig utvalg Rollebeskrivelse for Oppmenn Rollebeskrivelse for Trenere Rollebeskrivelse for Dugnadsvakter Utviklingsplanen «Den Gul-Røde Tråd» En utviklingsplan for ungdomsspillere Innledning Håndballskole Gutter / Jenter Gutter / Jenter Gutter / Jenter Gutter / Jenter Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

4 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

5 INNLEDNING Denne handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten Rolvsøy IF Håndball tilbyr sine utøvere, trenere, ledere, dommere, barnekampveiledere og foreldre. Handlingsplanen skal være førende for hvordan driften av håndballgruppa utøves. Planen revideres minimum hvert tredje år på årsmøtet. En drøfting av RIFs visjon og målsetting, tuftet på slagordet Flest mulig lengst mulig (revidert ). Vår klubb er summen av alle avdelingene. I denne drøftingen er alt begrenset til håndball. På sammen måte som et lag er sammensatt av flere bidragsytere, er klubbens håndball gruppe, summen av alle lagene. Vår suksess bygger på kontinuitet fra starten på håndballskolen frem til man velger å avslutte håndballkarrieren. Hvert lag består som nevnt av flere bidragsytere. Først og fremst står spillerne og treneren, men i tillegg kommer oppmenn og øvrig støtteapparat, samt foreldregruppen. Målet med handlingsplanen, er å få alle disse aktørene til å dra i samme retning, mot de samme målene. I idrettens natur ligger et instinkt om å vinne. For å ivareta idretten i sunne, etiske former, er idretten organisert gjennom Norges idrettsforbund. På den ene siden, startfasen innen idrett, er organisasjonen bygget opp omkring bredde, deltagelse, integrering, spesielt organisert i barneidretten. I den andre enden finner vi toppidretten. En av de største utfordringene i et idrettslag kan være hvordan vi takler overgangen fra barneidretten til toppidretten. Det er imidlertid usikkert om noen vil nå toppidrettsnivå i klubben, men drivkraften blant mange utøvere er drømmen om å nå langt. For å kunne definere overgangen fra barneidretten til prestasjonsgruppe, er det viktig å ha kunnskap om hva endringene innebærer. Det forutsettes at leserne kjenner innholdet i begrepet barneidrett. De fleste verdiene som ligger innunder barneidrettsbegrepet, er at barna trives at flest mulig ønsker å delta at det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt at opplæringen er tilpasset barnets alder og utvikling og behov at barna opplever mestring og framgang gjennom individuell veiledning og oppmuntring at treningstilbudet gis i flere miljøer, f.eks. sal, vann, ute at treningen er lekbetont Disse verdiene ligge til grunn for all idrettsaktivitet, både før og etter fylte 12 år. For all barneidrett, skal barns rettigheter ligge i bunn. Dette kan utdypes som følger: TRYGGHET trygt treningsmiljø, uten press, fokus på skadeforebygging. VENNSKAP OG TRIVSEL aktivitetene skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel og læring. PÅ BARNAS PREMISSER trening og konkurranse tilpasset utviklings- og modningsnivå. MESTRING Opplevelse av mestring. Variasjon, og samspill med andre. PÅVIRKNING barn skal bli hørt i planlegging av egen idrettsaktivitet. FRIHET TIL Å VELGE hvilke(n) idrett, og hvor mye trening. KONKURRANSER FOR ALLE valgfritt med konkurransedeltagelse, åpne konkurranser. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

6 Trygghet Trygt treningsmiljø bør være en forutsetning hele veien mot toppen. Spesielt innen lagspill, er samarbeid, god kommunikasjon og fellesfølelse avgjørende faktorer for å lykkes. Imidlertid, kan press i forhold til resultatkrav oppstå. Hvordan dette oppleves av den enkelte, varierer med ambisjonsnivå og spillernes ferdigheter og mestring til enhver tid. Det er viktig å skille mellom det negative opplevde presset fra omgivelsene, og det positive presset som ligger i egne ambisjoner. Ved overgangen fra barneidretten til prestasjonsgruppe, vil et skille knyttet til utøveres motivasjon for å satse innen idretten. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom nivå 1 og nivå 2-spill. En av de største utfordringene kommer i årsklasser der det ikke er to lag, og der hospitering ikke er mulig. Vennskap og trivsel Bør være en forutsetning hele veien mot toppen. Det er fortsatt trenere som bruker frykt, trusler og straff for å få resultater. Dette fungerer dårlig, og er heller med på å snevre inn utøveres trygghetssoner. Vi må basere miljøet på at lysten til å vinne må være større enn frykten for å tape. Vi må skape et treningsmiljø som fremmer lagfølelse og solidaritet, ønske om å spille hverandre gode. Positive opplevelser gir grobunn for læring og motivasjon for utvikling. (den gode sirkel) På utøvernes premisser Spillemateriellet som til enhver tid er disponibelt på det aktuelle årstrinn, må tas hensyn til. Selv om klubbens målsetting er å være blant den øvre halvdel, kan det hende at et årskull ikke har dette nivået. Det er viktig å etablere trenersamarbeid oppover og nedover, og også muligheten for enkeltspillere å spille oppover, av hensyn til egen utvikling og av hensyn til lagets mål. Men dette må ikke gå utover eget lag, og forutsetter trenersamarbeid. Det bør være et overordnet ønske om å kunne stille (minimum) to lag i hver aldersgruppe, ett i nivå 1 og ett i nivå 2. Mestring Følelsen av mestring er viktig. Derfor er det viktig å se ferdigheter i forhold til mestring i et lengre tidsperspektiv enn fra kamp til kamp. Å takle både fysiske og psykiske forhold som dreier mer og mer mot konkurransemomentet, er utfordrende. Ferdighetskrav og mestring av disse, vil avhenge av motstanderne vi møter. Relatert til dette, må spilletid derfor ikke sees i hver kamp, men over tid, og over flere kamper. Det er viktig å fokusere på at LAGET vinner sammen og taper sammen. Påvirkning Det vil være naturlig å involvere spillerne i beslutninger som gjelder egen trening. Det er viktig gjennom opplæring, å skape forståelse for hva som skjer med kroppen under trening. Forståelse for viktigheten av grunnlagstrening før sesongen, forståelsen av viktigheten av styrketrening og utholdenhetstrening for å forebygge skader under sesongen, vil sannsynligvis gi gevinster i form at bedre motivasjon for trening. De fleste unge idrettsutøvere har drømmer om å nå langt, men de færreste vil investere nødvendig tid og energi i å nå målene. Det må være samsvar mellom mål og innsats. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

7 Oppsummering De to siste punktene, vil innebære den største endringen ved overgangen fra barneidretten. Friheten til å velge idrett vil alltid være tilstede. Mange unge driver også ofte med flere idretter i denne alderen. Det oppleves ofte at idrettsledere presser på for sin idrett. Her er det viktig å se dette i sammenheng, samt å ha dialog med den unge idrettsutøveren. Ofte kan trening i en idrett komplettere treningen i en annen idrett (turn- håndball som eksempel). Man må imidlertid samordne slik at treningsbelastningen ikke blir for stor. Skadeforebygging vil være et nødvendig fokus i all idrett. Dette henger imidlertid nært samme med grunnlagstrening og basis/styrketrening, som spesielt av mange foreldre oppfattes som for mye trening. Hvor MYE trening som skal legges ned, er en direkte konsekvens av klubbens sportslige målsetting. Dette vil da være fastlagt i treningsplaner, og i større og større grad fra 12-årsalder og fremover, vil det bli stilt krav til utøverne om deltagelse og prioritering av håndball. Fokuset på konkurranseaspektet vil også endres i fm overgangen til prestasjonsgruppen. Plutselig er det tabeller, prestasjonskrav og måling som gjelder. Med overnevnte momenter som bakteppe, kan vi oppsummere innledningen ved å vende tilbake til vår visjon: Flest mulig, lengst mulig Overgang barneskole til ungdomsskole, samt start på videregående, er kritiske faser. Hvis vi skal klare å beholde SPILLERNE LENGST MULIG, er det avgjørende å ha et sportslig GODT tilbud til ALLE. Har vi ikke det, vil de beste spillerne gå til klubber det er naturlig å sammenligne oss med. Dersom vi klarer å opprettholde to lag på hvert årstrinn, vil dette løse problemer med spilletid for enkeltspillere. Har vi kun ett lag, vil dette kunne føre til frafall av spillere. For å beholde flest mulig lengst mulig, er det viktig å ha et kvalitativt godt sportslig opplegg som gjør det attraktivt å spille i RIF. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

8 VISJON NHF s visjon og verdier Norsk Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre deltar aktivt, og kampene følges av et entusiastisk publikum og engasjerte medier. Vår klubbs visjon Flest mulig, lengst mulig Vi ønsker å være en attraktiv barne- og ungdomsklubb for Håndball i Nedre Glomma regionen. Alle spillere skal ha: en sportslig utvikling mot sitt optimale nivå tilbud om seniorhåndball i lavere divisjoner en sosial plass i et trygt og inkluderende miljø OVERORDNEDE MÅL Flest mulig, lengst mulig (spilltilbud fra 5 år til seniornivå). Rolvsøy IF Håndball skal være og oppleves som en positiv faktor i nærmiljøet. Rolvsøy IF Håndball skal følge barneidrettsbestemmelsene fastsatt av NIF og NHF. Rolvsøy IF Håndball skal omfatte aldersgruppen fra 5 til senior. Rolvsøy IF Håndball skal være en attraktiv klubb som kombinerer breddeaktivitet og topp prestasjoner regionalt. Rolvsøy IF s håndballspillere skal fremstå som veltrente og kondisjonssterke med sunne holdninger, basert på Norges idrettsforbunds vedtekter. Rolvsøy IF Håndball har som mål å utvikle spillere så de kan bli attraktive for toppklubber. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

9 GRUNNLEGGENDE VERDIER Grunnlag for aktiviteter Rolvsøy IF Håndball bygger sin aktivitet på: Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Verdiene er de samme som Norges Håndballforbund har nedfelt. Grunnverdiene skal tas hensyn til i valg og beslutninger på alle nivåer. De er fundamentet for utviklingen av vår kultur og vår adferd. Klubben skal jobbe med klubbkultur, kompetanse og kommunikasjon innenfor områdene: Sportslig utvikling Organisasjon og administrasjon Økonomi Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

10 ORGANISASJONSKART Styret Kiosk-utvalg Sportslig-utvalg Arrangementsutvalg Økonomi-utvalg Håndballskolen Barneidrett Ungdom Senior Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

11 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON Organisasjonsmål Sosiale mål Kompetansemål Rolvsøy IF Håndball skal ha et velfungerende styre, med utvalg og støtteapparat. Rolvsøy IF Håndball skal ha en sesongplan med alle obligatorisk aktiviteter og viktige frister. Styret skal jobbe kontinuerlig med å forbedre de nødvendige rammebetingelsene i form av kompetanse, personer, anlegg og økonomi. Klubben skal ha klare retningslinjer og enkle rutiner innenfor de strategiske målområdene som er tilgjengelig på websidene til klubben. Klubben skal til en hver tid ha oppdaterte funksjonsbeskrivelser av stillinger, funksjoner og utvalg på internettsidene. Rolvsøyhallen skal være møteplass der klubbens medlemmer kan bygge relasjoner på tvers av kjønn, alder og skolekrets i trygge omgivelser Alle i Rolvsøy IF Håndball skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer. Rolvsøy IF Håndball har som mål at spillere, trenere, dommere og foreldrekontakter er inkludert i klubben og deltar aktivt utover eget lags miljø. Foreldregruppen er en viktig ressurs, og klubbens målsetting må forankres hos disse gjennom informasjonsmøter. Krav til fair play, respekt, innsats og begeistring påhviler foreldregruppen spesielt, i dens rollemodell. Rolvsøy IF Håndball skal jobbe målrettet for å knytte til seg nødvendig kompetanse som finnes internt /eksternt og bruke denne til beste for klubben Kommunikasjonsmål Arrangementer, drift og dugnader Marked/Sponsor/PR Klubben skal ha en offensiv, åpen, ærlig og enkel kommunikasjon Rolvsøy IF Håndball har som mål at all intern kommunikasjon i klubben av skriftlig form skal skje elektronisk via klubbens hjemmeside og mailadressestruktur. For å sikre god informasjonsflyt har alle (spillere, dommere, foreldre, trenere, ansatte og styret) et ansvar for å bidra med stoff til websiden Alle i styret, utvalg og lagsmiljøene skal ha egne e-postadresser som skal benyttes for å sikre god kommunikasjonsflyt internt og eksternt Styret skal delta på minst ett foreldremøte pr. lag pr sesong Rolvsøy IF Håndball skal være et godt vertskap på de arrangementene vi har ansvaret for. Rolvsøy IF Håndball skal jobbe systematisk og målrettet for å få attraktive arrangementer til vår klubb. Rolvsøy IF Håndball skal ha gode sjekklister og instrukser for de ulike dugnadsoppgavene som skal i vareta et sikkert og lønnsomt arrangement. Rolvsøy IF Håndball skal ha en klar beskrivelse av klubbens dugnader hver sesong som skal kommuniseres til lagsmiljøene ved ny sesong. Rolvsøy IF Håndball skal være en positiv faktor i nærmiljøet Rolvsøy IF håndball har som mål at næringslivet i regionen skal vite om klubbens omfang og profesjonalitet, slik at klubben kan oppfattes som positiv og attraktiv i forbindelse med ulike sponsorer og støtte fra næringslivet Rolvsøy IF håndball har som mål at klubben skal synes på en positiv måte i media Rolvsøy IF Håndball skal ha et eget økonomiutvalg Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

12 ØKONOMI Organisasjonsmål: Rolvsøy IF Håndball skal ha en sunn økonomi hvor kostnadene innenfor et regnskapsår ikke overstiger disponible inntekter (selvfinansierende). Det skal hvert år utarbeides og godkjennes et bindende budsjett for neste års drift og det skal ikke budsjetteres med underskudd. Klubben skal i tillegg ha en fri egenkapital som skal være minst 10 % av årlige inntekter Klubben skal ha flere inntektsben å stå på. Det skal utarbeides retningslinjer og rutiner som er iht krav fra offentlige myndigheter Økonomiutvalg, se pkt Hovedoppgave å skaffe sponsormidler til klubben, samt bistå kasserer og kioskansvarlig TRENERE Organisasjonsmål: Sosiale mål: Kompetansemål: Rolvsøy IF Håndball skal drive systematisk opplæring, målrettet oppfølging og utvikling av trenere. Rolvsøy IF Håndball skal ha arkiv på øvelser og treninger tilgjengelig for trenere Rolvsøy IF håndball skal ha en klar struktur og klare retningslinjer på hvordan trenerteam skal organiseres. Alle klubbens trenere skal være på plass til sesongstart 1.mai. Rolvsøy IF Håndball skal ha obligatorisk aktiviteter for trenere nedfelt i en sesongplan. Se egen trenerinstruks. Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom trenere. Alle trenere skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer. Rolvsøy IF håndball skal ha godt skolerte trenere med håndballfaglig kompetanse/erfaring og lederegenskaper Trenere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

13 DOMMERE Organisasjonsmål: Rolvsøy IF Håndball skal drive systematisk rekruttering, opplæring, målrettet oppfølging og utvikling av dommere og barnekampledere. Klubben skal imøtekomme regionens forventninger til dommerarbeidet i henhold til gjeldende vedtak fra Forbunds- og Regionsting, slik som for eksempel krav til dommerkvote. Alle klubbens kvotedommere skal være på plass til 1.april. Rolvsøy IF Håndball skal ha obligatorisk aktiviteter for dommere nedfelt i en sesongplan. Sosiale mål: Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom dommerne. Alle dommere skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer. Kompetansemål: Rolvsøy IF Håndball skal ha godt skolerte kvotedommere, med dommerfaglig kompetanse/erfaring og lederegenskaper. Minst ett kvotedommerpar skal bli tatt ut til utviklingsgruppe i regi av RØN hvert år. Alle spillere fra og med J/G-14 skal få tilbud om barnekamplederkurs. Dommere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling. SPORTSLIG UTVALG OG SPORTSLIG LEDER Organisasjonsmål: Sosiale mål: Rolvsøy IF Håndball skal ha et Sportslig utvalg. Rolvsøy IF Håndball skal hver sesong ha en handlingsplan og sesongplan med alle aktiviteter og viktige frister, inklusiv lagenes budsjetter. Se pkt Sportslig utvalg har ansvar for gjennomføringene av planene over. Sportslig leder er leder i Sportslig utvalg. Sportslig leder har egen instruks, se vedlegg 1. Sportslig utvalg skal legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom trenere, spillere, oppmenn og foresatte. Kompetansemål: Rolvsøy IF Håndball skal ha en rammeplan som styrer håndball- aktiviteten i hvert aktivitetsnivå. Rolvsøy IF Håndball skal ha arkiv på øvelser og treninger tilgjengelig for trenerne. Rolvsøy IF Håndball skal ha en egen plan for forebyggende trening. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

14 SPORTSLIG AKTIVITETSTILBUD Spillere Målsetningene for alle nivåer er å videreutvikle individuelle- og samspillsferdigheter i tråd med Rolvsøy IF Håndballs Utviklingsplan «Den Gul-Røde Tråd» for sportslig aktivitet.(se vedlegg). Lagmiljøene er spillernes primære utviklingsmiljø. Alle lag opptil 11 år omfattes av Norges Idrettsforbund sine Barneidrettsregler. Håndballskolen 5-8 år Rekrutteringsmål: Hvert år rekruttere minimum 20 spillere. Det bør etableres samarbeid med SFO og barneskolene i nærmiljøet. Sosiale mål: Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Sportslige mål: Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i håndballferdigheter gjennom allsidig trening. Ifølge utviklingsplan: Tilvenning til ball, banen, være sammen med og spille sammen med andre. Kunne kaste og motta ball Kunne grunnleggende spilleregler og adferdsregler Utvikle motoriske ferdigheter på BARNEIDRETTENS premisser Delta i turneringer i minihåndball 8-årslag organiseres som eget lag, dog uten seriespill Treningsmål: Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball. Det skal være minimum en trener/ hjelpetrener pr lag. En trening pr uke. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

15 Jenter /Gutter 9-11 år Rekrutteringsmål: Stille 1 lag i alle aldersklasser, både jenter og gutter. Det bør etableres samarbeid med barneskolene i nærmiljøet. Sosiale mål: Sportslige mål: Minimum 3 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Minimum to samlinger i året med jenter og gutter samlet. Spille i øvet nivå (nivå 1). Utvikle spillere knyttet til nedfelte målsetninger i Gul/ Rød tråd. Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, personlig utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå sportslige resultater. Minimum to treninger pr uke. Alle spillere bør i utgangspunktet få spille like mye i kamper. Det er viktig at dette sees i sammenheng over flere kamper. Det skal ikke være et første og et andrelag. Når det er flere lag, skal spillerne rotere på lagene slik at alle blir kjent med hverandre og får spille sammen. Faste lag skal ikke forekomme. Jenter /Gutter år Rekrutteringsmål: Stille ett lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene. Etablere samarbeid med barne- og ungdomsskoler i nærmiljøet. Sosiale mål: Sportslige mål: Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Minimum to samlinger i året med jenter og gutter samlet. Minst ett lag i hver årsklasse skal meldes på i nivå 1. Øvrige lag i nivå 2. Komme til A-sluttspill. Delta i Hyundai Delta i Temaserien Delta i SPU 13 år Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå sportslige resultater. Minimum tre treninger per uke. En trening bør være ressurstrening (skadeforebygging / styrke). Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spilleplasser. Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter. Trenerne skal vurdere dette helhetlig. Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte. Spillere som er tatt ut i kamp skal få spille. Etter avtale, kan spillere hospitere. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

16 Jenter /Gutter år Rekrutteringsmål: Stille minimum ett lag i alle gutteklassene. Stille minimum to lag i alle aldersklasser for jenter. Etablere samarbeid med ungdomsskoler i vårt nærmiljø. Sosiale mål: Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Minimum to samlinger i året med jenter og gutter samlet. Sportslige mål: Et lag skal meldes på i nivå 1, samt et lag i nivå 2 14 år: Kvalifisere seg til A-sluttspill 15 år: Kvalifisere seg til A-sluttspill 16 år: Kvalifisere seg til A-sluttspill Delta i Hyundai Cup 14 til 16 år: Knytte spillere til regionale og nasjonale spilleutviklingstiltak. Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og utfordring, vennskap og sportslige resultater. Treningshyppighet: Minimum tre ganger + en ressurstrening pr uke. Spilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter. Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte. Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spilleplasser. Etter avtale, kan spillere hospitere. Jenter år Rekrutteringsmål: Ha et totaltilbud som gjør det attraktivt å forbli spiller i RIF, samt trekke hit spillere fra andre klubber. Sosiale mål: Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Sportslige mål: Delta i serien. Ett lag skal meldes på i nivå 1, samt ett lag i nivå 2. Delta i Hyundai Cup. Treningsmål: Minimum to treninger pr uke. Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte. Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger og innsats. Trenerne skal vurdere dette helhetlig. Etter avtale, kan spillere hospitere. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

17 Senior Rekrutteringsmål: Stille flere lag i dameklassen. Stille lag i herreklassen. Sosiale mål: Ha det moro med å spille håndball. Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale. Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper). Sportslige mål: Delta i seriespill med flere lag. Rykke opp til 5.divisjon iløpet av Treningsmål: Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sportslige, samtidig som det sosiale ivaretas. Minimum to treninger pr uke. Felles aktiviteter Utviklingsmiljøer for klubbens spillere: Hospitering: Cupdeltakelse: Basistrening Rolvsøy IF Håndball skal tilby egne utviklingsmiljøer utenom eget lags miljø, inndelt etter alder(hospitering). Rolvsøy IF Håndball skal ha et utviklingsmiljø tilpasset for målvakter. Det skal arrangeres samlinger gjennom året for spillerne fra 12 år om temaer knyttet til idrett, som ernæring, hvordan bli en god håndballspiller, holdninger, mental trening osv. Samlinger på tvers av alder, kjønn og ferdigheter. Hospitering på kamper skal avtales. Hospitering - utviklingstilbud til spillere som vil utvikle seg ved å få flere og større utfordringer. Rolvsøy IF Håndball skal ha et system/retningslinjer for cupdeltakelse. Flest mulig deltar på en felles cup i løpet av sesongen. Flest mulig deltar på Fredrikstad Cup. Fra 11 år legges det opp til skadeforebygging gjennom sesongen. Basistreningen kommer i tillegg til lagenes trening. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

18 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

19 VEDLEGG: ROLLEBESKRIVELSER Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

20 Rollebeskrivelse for Leder Som Leder av Rolvsøy IF Håndball, har du følgende ansvarsområder: Er ansvarlig for driften av gruppa innenfor Rolvsøy Idrettsforening sine retningslinjer. Er den som leder styremøtene Er den som møter på alle hovedstyremøter i Rolvsøy IF Ansvarlig ved endelig inngåelse av kontrakter (spillerkontrakter, trenerkontrakter, sponsorkontrakter osv.) Er kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region Øst, idrettsråd og idrettskrets. Leder skal også møte i de fellesfora hvor klubben er invitert. Informasjon herfra deles med resten av styret. Er den som delegerer og styrer jobber som ikke er definerte Er den som lager og fremfører årsrapporten til årsmøtet i samarbeid med sekretær og kasserer Pådriver for strategi og videreutvikling av gruppa Kan i tillegg til kasserer disponere håndballgruppas konti Ansvarlig for innhenting av politiattester. Ordne overgangsskjemaer for nye spillere Leder velges for 2 år av gangen. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

21 Rollebeskrivelse for Sportslig Leder (Trenerkoordinator) TK ivaretar det overordnede ansvaret for den faglige delen i håndballgruppas ulike aktivitetstilbud. I det daglige oppfølgingsansvaret for håndballen ligger blant annet: Utarbeide en helhetlig Utviklingsplan for håndballgruppa, evt. evaluere den eksisterende. Samarbeide med alle trenerne i klubben. Gjennomføre jevnlige trenermøter. Tilstedeværelse på treninger i det enkelte lag etter behov og ønsker. Ansvarlig for utdannelse av klubbens trenere i samråd med håndballstyret. Følge opp og veilede trenere, herunder følger stimulering til videre- og etterutdanning innen håndball. Leder av sportslig utvalg Dette følges opp gjennom sesongen på følgende måte: Faste møter en gang pr. måned med trenere og oppmenn Faste styremøter minst en gang pr. Måned Hovedansvar for å påse at håndballgruppas lag blir påmeldt til aktuell serie/cup. Hovedansvar for gjennomføring av den tradisjonelle romjulsturneringen, kampoppsett og kontakt med deltakerklubber. Hovedansvar for tilsetting av trenere for de respektive lag Deltakelse på foreldremøter der det er spesielle utfordringer Påse at kamparrangement foregår i tråd med Fair play, samt bistå ved gjennomføring av ulike cuper i Rolvsøyhallen. Være klubbens bindeledd /kontaktperson innenfor håndballfaget Er kontaktleddet til Norges Håndballforbund, NHF Region Øst, idrettsråd og idrettskrets i saker med sportslig karakter. Sportslig leder kan også møte i de fellesfora hvor klubben er invitert. Informasjon herfra deles med resten av styret. Bevisstgjøre trenere og oppmenn i klubbens instrukser Samarbeid med trenere vedr spillerutvikling av enkelte spiller. Herunder hospitering, utvelgelse til regionale- / nasjonale utviklingsmiljøer Fordele treningstider på de forskjellige lag Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

22 Rollebeskrivelse for Sekretær Som Sekretær i Rolvsøy IF Håndball, har du følgende ansvarsområder: Føre referat fra styremøte og sørge for utsendelse av disse. Ansvarlig for utsendelse av informasjon Ansvarlig for innkallelse til styremøte, årsmøte osv. Ansvarlig for arkiv (møtereferater, utsendt info osv.) Ansvarlig for vedlikehold av e-post, og fordele denne Sekretær blir valgt for 2 år. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

23 Rollebeskrivelse for Kasserer Velges for 2 år Disponerer alle bankkontoer Ansvarlig for betaling av signerte regninger Fremlegge økonomisk oversikt til styret når de ber om det (både i hovedstyret og håndballgruppa) Oversikt over kasse Føre regnskap for gruppa og sammen med leder legge frem budsjettet for styret ved årets slutt Samarbeide med klubbens hovedkasserer om medlemslister, og ansvarlig for registrering av nye spillere. Samarbeide og informere oppmenn om gruppas- / lagets økonomi Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

24 Rollebeskrivelse for Materialforvalter Velges for 2 år Ansvarlig for gruppas eiendeler som for eksempel drakter, baller, dommerutstyr osv. Forsyne lagene med forbruksartikler som for eksempel tape, klister, isposer osv. Ansvarlig i samarbeid med styret for innkjøp av nødvendig utstyr. Delta i kontraktsforhandlinger med utstyrsleverandører. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

25 Rollebeskrivelse for Dommerkontakt Velges for 2 år Dommerkontakten skal være bindeleddet mellom klubbens dommere, barnekampledere, styret og NHF Region Øst. Sørge for at det kommer dommere til alle kamper hvor dommere fra klubben er satt opp. Hjelpe klubbens dommere ved forfall. Oppfølging av klubbens dommere Ansvarlig for oppfølging av barnekamplederne. Melde på dommere for kommende sesong før 1. april. Begynne arbeidet med den påfølgende sesongen i god tid, helst i januar/februar. Samarbeide med styret om dommerkurs og barnekamplederkurs Påse at klubben sørger for nødvendig dommerutstyr Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

26 Rollebeskrivelse for Styremedlem Velges for 1 år Bidra til å løse ikke definerte oppgaver (prosjekter) Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

27 Rollebeskrivelse for Arrangement ansvarlig Velges for 2 år Er ansvarlig for administrasjon av arrangementer i hallen Er ansvarlig for administrasjon av sekretariatstjenestene i hallen Er ansvarlig for overføring av nødvendige bilag og oppgjør til kasserer i forbindelse med billettsalg og dommeroppgjør i hallen Registrerer kamprapporter og sender inn disse Leder av arrangementsutvalget Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

28 Rollebeskrivelse for Styremedlem barneidrettskontakt Velges for 2 år Er ansvarlig for felles samarbeid med RIF sine andre barneidrettskontakter Påse at barneidrettsreglene blir fulgt (NIF sine barneidrettsregler) Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

29 Rollebeskrivelse for Styremedlem kioskansvarlig Velges for 2 år Leder av kioskutvalget Rapportere til styret om driften av kiosken Påse at kiosken blir drevet ihht kioskutvalget sin rollebeskrivelse Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

30 Rollebeskrivelse for Styremedlem A-lag- / Senior sin representant Velges for 2 år Medlem av sportsutvalget Følge opp seniorlagene Rapportere til styret om seniorgruppa Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

31 Rollebeskrivelse for Økonomiutvalget Økonomiutvalget bør bestå av min. 4 personer. Leder av utvalget skal være medlem av styret. De andre medlemmene skal helst være personer som ikke har andre funksjoner i RIF Håndball. Økonomiutvalgets medlemmer oppnevnes av styret på første styremøtet etter årsmøtet, med en funksjonstid på to år. Økonomiutvalget skal sørge for inntekter til Rolvsøy IF Håndball ved å selge følgende produkter: o Selge skiltreklame i Rolvsøyhallen. Vi disponerer halve hallen, fra klokken og mot inngangsparti. o Selge inn sponsorer på diverse opplegg som økonomiutvalget velger og jobbe med. Dette kan være følgende: Rollups som settes ut ved arrangementer. Arrangementsponsorer ved større arrangement. Skaffe gaver istedenfor penger slik at lagene kan ha utlodning ved sine arrangementer. Ellers alle andre tiltak som økonomiutvalget bestemmer seg for å få inn penger på. o Draktsponsorer, få inn en sponsor som blir en Hovedsponsor for håndballgruppen. Økonomiutvalget disponerer 75 % av de økonomiske midlene de får inn. Disse midlene blir styrt av økonomiutvalget for at økonomiutvalget skal være med å bruke disse til barna og foreldrenes beste. Dette kan være følgende tiltak: o Målvaktstrening o Ressurstrenere på lag som har behov for noe spesielt o Sosiale arrangementer o Skadeforebyggende arbeid o Rekrutteringsplan o Barnearrangement o Lørdagshåndball i hallen, samling med forskjellige aldersgrupper o Barneskirenn o Håndballmerkeprøver med mer. o Økonomiutvalget skal da ha en søknad angående midler slik at det er økonomiutvalget som bestemmer summer og hvem som eventuelt får disse midlene. Et kriterium er at det skal gagne forskjellige årsklasser slik at mange får utbytte av disse midlene. Økonomiutvalget skal bistå kasserer og kioskansvarlig etter behov. Økonomiutvalget skal sammen med kasserer, legge fram forslag til budsjett hvert år, samt ha kvartalsvise møter med kasserer vedr. budsjett/regnskap. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

32 Rollebeskrivelse for Kioskutvalget / kioskansvarlig Kioskutvalget / kioskansvarlig har ansvaret for driften av kiosken, herunder: Overholde kontrakten med kommunen, leieavtale, arrangementtildeling. Har ansvaret for at kiosken er åpen alle hverdager 17-21, samt lørdager og søndager, så lenge det er arrangement i hallen. Sette opp dugnadsliste for alle ukedager høst- og vårsesongen. Sørge for godkjenning av kioskdriften hos Mattilsynet Kontrollere varebeholdning minst to ganger ukentlig Bestille varer til kiosken Ta i mot bestilte varer i kiosken til avtalt tid med leverandør Sørge for skikkelig renhold av kiosken en gang hver 2. måned, samt vasking av golv hver kveld etter stenging. Påse at pengekassa i kiosken blir talt opp hver kveld etter stengetid av de som har utført dugnaden, og at det blir laget bilag for omsetningen. Påse at den ukentlige omsetningen leveres kasseansvarlig som avtalt, eller satt i banken. Påse også at kasserer får sitt bilag. Sørge for at kassa med tellepenger blir utlevert hver mandag i tidsrommet kl , og at den kommer inn hver søndag etter endt arrangement. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

33 Rollebeskrivelse for Arrangementsutvalget Ledes av arrangementsansvarlig. Se egen rollebeskrivelse. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

34 Rollebeskrivelse for Sportslig utvalg Sporslig utvalg bør bestå av min. 3 personer, Sportslig leder, kasserer og A-lags representant. Leder av utvalget er Sportslig leder. Sportslig utvalgets øvrige medlemmer (hvis behov) oppnevnes av styret på første styremøtet etter årsmøtet, med en funksjonstid på ett år. Rekruttere og ansette trenere Ansvar for at håndballgruppas lag blir påmeldt til aktuell serie/cup. Rekruttere / utdanne dommere isamarbeid med dommerkontakt Søke om og fordele treningstider Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

35 Rollebeskrivelse for Oppmenn Merk: Styret i Rolvsøy IF Håndball har bestemt at hvert lags oppmann er kontaktleddet til styret. I tillegg, er oppmann ansvarlig for lagets totale virksomhet og informasjon. Dette betyr å ha den fulle oversikt, men delegere oppgaver videre.(varetelling, kioskvakter etc.) Hovedansvarlig for laget. Ansvarlig for å informere spillere og foreldre om de forpliktelser som gjelder lag og foreldre ved seriepåmelding og trening i Rolvsøy IF Håndball. Ansvarlig for den ikke sportslige driften av laget. Påmelding til cup er. Hvis nødvendig, omberamme kamper i samsvar med treneren og styret.. Ansvarlig for utlevert materiell. Sørge for at laget har komplett støtteapparat. Samle foreldrekontakt og trener regelmessig til møter igjennom sesongen. Holde oversikt over medlemsregister med adresse/telefon (inkl foreldre), og i samarbeid med styret påse at kontingent og spillerlisens blir betalt. Ha spillerlisens-lister og kunne fremvise disse ved kontroll. Skaffe foreldre/spillere til dugnader etc. og føre oversikt over hvem som deltar. Fordele og samle inn lodd i klubbens lotterier. Holde oversikt over lagets økonomi. Lage reiseopplegg for turer. Gi beskjed til materialforvalter hvis laget har behov for påfyll i medisinskrin. Det skal være minst 3 foreldre eller voksne med og overnatte med laget. (Turneringer borte). Ved turneringer med overnatting, bør kun spillere og trenere/ ledere / foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. Oppmann bør stille opp på alle lagets aktiviteter Sporslige oppgaver; Holde spillere og trenere orientert om seriekamper og turneringer. Lage oversikt over lagets kamper i sesongen. Sørge for «stand-in» om oppmann selv ikke kan møte på kamper. Sørge for at medisinskrin og øvrig utstyr for laget er intakt til hver kamp. I samarbeid med dommerkontakt og trener, skaffe nye dommere dersom oppsatte dommere ikke møter. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

36 Rollebeskrivelse for Trenere Trenerens hovedoppgave er å trene spillerne slik at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får individuell fremgang. Det er viktig å oppmuntre spillerne til å forstå at håndball er et lagspill og at Rolvsøy IF står for bredde og miljø i tråd med handlingsplanen. Treneren har ansvaret for laguttak til kamper. Treneren har ansvaret for rotasjon av spillere som må stå over kamper. I lavere alderstrinn sørge for at spilleren roterer på plassene på trening og kamper. Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i Rolvsøy. Dette kan gi inspirasjon og andre nyttige treningsimpulser, jfr trenerteam i Strategiplanen. Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek (alvoret kommer tidsnok. Jfr. Barneidrettens intensjoner) o På lag tom. J/G 11 skal alle få spille kamper. Innsats = prestasjon. Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen. Kun utenlandscup er skal godkjennes av styret. Trener plikter å melde til sportslig ansvarlig i klubben, minst 3 dager før trening hvis ikke oppsatt treningstid skal brukes. Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det er ser ryddig ut. (Samling rett etter kamp er positivt). Treneren skal alltid stille i sportsantrekk/ treningsutstyr. På kamper skal man helst benytte Rolvsøy IF Håndball sin treningsdresser. Alle overganger skal godkjennes og underskrives av sportslig leder og en annen representant fra styret. Treneren er pliktig til å delta på kurs og møter bestemt av styret, samt andre miljømessige tiltak. Ved turneringer med overnatting, bør kun spillere og trenere/ ledere foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

37 Rollebeskrivelse for Dugnadsvakter Egne beskrivelse for dette finnes i egne arbeidsinstrukser for de respektive dugnadene. Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

38 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

39 UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD» En utviklingsplan for ungdomsspillere Utviklingsplanen er utarbeidet av Andrè Jauert og Fredrik Raae 2004 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Åsane er en håndballklubb hvor lek,

Åsane er en håndballklubb hvor lek, IDRETT FOR ALLE ÅSANE HÅNDBALL SPORTSPLAN Visjon: Åsane er en håndballklubb hvor lek, trivsel, miljø og utvikling både for lagene og den enkelte utøver står i sentrum. 2 Målsetning: Innen 5 år skal vi

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint. IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.no 1.0 Generell informasjon fra styret. 1.1 Oversikt over medlemmene

Detaljer