ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper"

Transkript

1 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og inntekter i kommunen og resultatet av dette i året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert. Driftsregnskapet til kommunen viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultatet i kommunen er derimot belastet med årets avdrag som er den utgift som skal påvirke kommunes driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.

2 16 RAMMEVILKÅR/RESULTAT I regnskapet for 2004 er investeringsfondet på kr 90,8 mill. kroner knyttet til salg av aksjer i Istad Kraft i år 2000 redusert med 29,3 mill kroner og beløpet overført til et disposisjonsfond. Denne omklassifisering av midler ble gjort etter endringer i de kommunale regnskapsforskrifter fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 22. september Dette tilsvarer andel av salgssummen som regnes som avkastning på innskutt kapital, og utgjør altså 29,3 mill. for Molde kommune. Molde kommunes regnskap for 2004 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 18,2 mill. Kommunen har da dekt inn tidligere års underskudd på 26,8 mill. Underskuddet er dekt inn ved bruk av midler fra disposisjonsfond, bruk av mindreforbruk tidligere år samt disponering av netto driftsresultat. Disposisjonsfondet hadde per en saldo på kr. 0, men ble tilført 29,3 mill. som følge av nye regler, jf. avsnittet ovenfor. Etter bruk av disposisjonsfond til inndekking underskudd tidligere år med 24,7 mill, utgjør nå saldo disposisjonsfond per , 4,5 mill. Underskudd fra tidligere år er dekket inn i sin helhet og kommunen venter nå å være ute av ROBEK listen. Dette betyr at Molde kommune ikke lenger må få budsjett og låneopptak m.v. godkjent av fylkesmannen. Molde kommune hadde i budsjettet for 2004 opprinnelig forutsatt å dekke inn 18,4 mill. kroner av årets underskudd. Som en følge av omklassifisering av bundet investeringsfond til disposisjonsfond anvendt kommunen isteden disse midlene til å dekke inn underskudd fra tidligere år. Momskompenasjon Fra 1.januar 2004 ble den tidligere avgrensa momskompensasjonsordningen som har vært i drift siden 1995 erstattet med en generell momskompensasjonsordning hvor kommunene har fått en generell fradragsrett på merverdiavgift på lik linje med det private næringsliv. Når det gjelder den generelle momskompensasjonsordningen er Molde kommune trukket i rammetilskuddet med 31 mill. kroner i Departementet har varslet at det i revidert nasjonalbudsjett 2005 vil bli foretatt en evaluering av momskompensasjonsordningen. På dette tidspunkt vil momskompensasjonskravene fra kommunesektoren for 2004 være kjent, og hvorledes fordeling er mellom drift og investeringer for den enkelte kommune. Trekket i rammetilskuddet for den enkelte kommune vil da bli vurdert. Tabellen nedfor viser fordeling mellom drift og investering, trekk i rammen, og inntektsført momskompensasjon. Momskompensasjon Trekk i rammen 2004 R Momskomp. drift Momskomp. investering Totalt Regnskapsresultat Molde kommunes regnskap for 2004 viser et overskudd på kr. 18,2 mill. Verdi Kraftfondet 2004: Kraftfondet forvaltes av to fondsforvaltere fram til 1. desember Da ble midlene plassert hos kommunens hovedbank-forbindelse. Fondet ble redusert med kr. 29,3 mill. kroner som ble overført til driftsregnskapet, og avsatt til disposisjonsfond. Verdi 2004 Carnegie Forvaltning: DnB Kapitalforvaltning: Overføring til driftsregnskapet Sum Verdiøkning/tap fra 2003 til 2004 Carnegie Forvaltning: DnB Kapitalforvaltning: Overføring til driftsregnskapet Sum

3 17 DRIFTSREGNSKAPET (Beløp i kr, løpende priser) Noter DRIFTSINNTEKTER Skatt på inntekt og formue Eiendomskatt Rammetilskudd Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Varer og tj. som inngår i produksjonen Varer og tj. som erstatter egenproduksjon Overføringer Fordelte utgifter Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat FINANSINNTEKTER Renteinntekter Mottatte avdrag (formidlingslån) Sum finansinntekter FINANSUTGIFTER Renteutgifter Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån Sum finansutgifter Tilbakeført avskrivninger Netto driftsresultat ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års mindreforbruk -110 Bruk av fond Avsatt til fond Dekning underskudd Sum anvendelse av netto driftsresultat Regnskapsresultat NOTER TIL DRIFTREGNSKAPET 1.Salgs og leieinntekter Brukerbetalinger Andre salgs og leie inntekter Sum Andre driftsinntekter Overfør. med krav til motytelse Andre statlige overføringer Andre overføringer Andre direkte og indirekte skatter Sum Bruk av fond Referer seg til omklassifisering av investeringsfond knyttet til salg av aksjer i Istad Kraft, investeringsfondet ble redusert med kr. 29,3 mill. hvorav 24,8 mill. kr. ble anvendt til dekning av underskudd. Resterende bruk av fond kr 1.7 mill. kr. referer seg til bundne fond. 5. Avsatt til fond: Avsetninger til bundne fond, vann og avløp (13,4 mill. kr.), og annet. 6. Dekning underskudd Underskudd fra tidligere år på til sammen 26,8 mill. kr. er i sin helhet inndekt.

4 18 INVESTERINGSREGNSKAPET (Beløp i kr, løpende priser) Noter INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statelige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum investeringsinntekter INVESTERINGSUTGIFTER Varer og tj. som inngår i produksjonen Varer og tj. som erstatter egenproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Dekning av tidligere års udekket Sum finansieringstransaksjoner Sum finansieringsbehov Dekket slik Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Bruk av tidligere års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket (-) / Udisponert (+) NOTER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 1.Salg av driftsmidler og fast eiendom Salg av utstyr Salg av tomter Salg av bygninger Sum Overføringer med krav til motytelse Statstilskudd ordinære * Spillemidler Overføringer fylkeskommunen Overføringer KF Overføringer andre Refusjoner forsikringsskader Erstatning fra andre Sum * Oppstartstilskudd Råkhaugen utgjør 21. mill. kr.

5 19 BALANSE (Beløp i kr, løpende priser) NOTER TIL BALANSEREGNSKAPET: AKSJER BOKF.VERDI Istad Kraftselskap Istad kraft - B-aksjer Amtm. Krohgsgt Tusten Tunnelselskap AS Gotfred Lies plass Bergmoprodukter AS 1 Regionteatret i Møre og Romsdal Molde kino as Molde Næringsforum Haram-Midsund DH-bygget a/s Molde Lufthavnutvikling AS Aksjer i Muritunet A/S Atlantic Safari Møreaksen AS Molde Kunnskapspark AS Bjørnsonshuset AS Langfjordtunnelen AS Samspleis AS - aksjer Molde Tunnel- og bruselskap Sum aksjer ANDELER Trafikkterminalen Andeler i biblioteksentralen A/L Skarbakkene 1 A/L Fuglsethallen Skaret skisenter Skaret Travbane Berg Alpin AL Cruiserederiet Hyseskjær Molde barnehager Molde Boligbyggelag Vardestua 1 G. Lies pl Innskudd i stiftelsen Bekkevollveien Innsk studenthybler på Sogn 3 Innsk studenthybler på Fantoft 2 Leieboerinnskott storgt Innskudd i I/S Gjestestova Leieboerinnsk Gotfred Lies pl Molde og Omegn pensjonistboliger Innskudd i Øvre veg Egenkapitaltilskudd KLP Sum andeler Sum aksjer og andeler Noter EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler - Sertifikater - Obligasjoner Kasse, postgiro og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert inv.regnskap Udekket inv. regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassakredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoiakonti Motkonto for memoriakontiene Kommunens garantiforpliktelser NOTER TIL BALANSEREGNSKAPET: 1. Regnskapsmessig mindreforbruk Molde kommunes regnskap for 2004 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 18,2 mill. Kommunen har da dekt inn tidligere års underskudd på 26,8 mill. Underskuddet er dekt inn ved bruk av midler fra disposisjonsfond (24,8 mill) bruk av mindreforbruk tidligere år (0,1 mill) samt disponering av netto driftsresultat(1,9 mill). 2. Disposisjonsfond Disposisjonsfond pr Omdefinering av ubundet inv.fond til disp.fond Bruk i driftsregnskapet - dekning av tidligere års underskudd Disposisjonsfond pr

6 20 FINANSIERINGSANALYSE (Beløp i kr, løpende priser) Noter ANNSKAFFELSE AV MIDLER Driftsinntekter 1 Skatter Rammetilskudd Driftsinntekter Sum driftsinntekter Inntekter investeringer 2 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Sum investeringsinntekter Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum eksterne finanstransaksjoner Sum annskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Driftsutgifter 1 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjensteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjensteprod Overføringer Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Utgifter investeringer 2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjensteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjensteprod Overføringer Sum utgifter investringer Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler Korrigering Endring i arbeidskapital Arbeidskapital Endring omløpsmidler Endring kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital NOTER TIL FINANSIERINGSANALYSEN: 1. Hentet fra driftsregnskapet 2. Hentet fra inv.regnskapet 3. Hentet fra balansen 4. Korrigering 2003: Utlån overført fra utlånssytemet i IBM til Unique. Beløpet er postert mot likviditetsreserven. Korrigering 2002: Påbeløpte ikke forfalte renter på etableringslån som ikke ble postert i Bokført direkte mot likviditetsreserven. 5. Økning i arbeidskapitalen er en indikator som visere bedret likviditet i Molde kommune. Dette har sin årsak i at driften i 2004 har tilført kommunen mer likvide midler enn det som er brukt.

7 21 HOVEDTALLSANALYSE Driftsinntekter: Molde kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer) består av: Skatteinntekter; formue-, inntekts- og eiendomsskatt Rammetilskudd fra staten Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i etatene, for eksempel refusjoner, brukerbetaling og øremerkede tilskudd m.v. Samlede driftsinntekter i 2004 var 960 mill. kr. Dette er en økning på 48 mill. kr., eller 5,3 % fra Skatteinngangen til Molde kommune var 412 mill. kr., en økning på 20 mill. kr., eller 5 % fra i Eiendomsskatten ble redusert med 6,8 mill. kr. til 44,3 mill. kr. i Rammetilskuddet reduseres i 2004 med 16,4 mill. kr., dette har sammenheng med lave skattinntekter i 2004 og hvor inntekstutjevningen innlemmes i rammetilskuddet. Reduksjonene inntektene er relativ stor på tross av at kompensasjonen for tapte skatteinntekter jrf. Statsbudsjettforliket for 2005 på 9,4 mill. kr. er tillagt rammetilskuddet. Rammetilskuddet hadde tidligere innlemmet et tilskudd til ressurskrevende brukere, dette tilskuddet på 6,4 mill. kr. er nå lagt i andre statlige overføringer og er med på å øke dette beløpet med 6,5 mill. kr. fra Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overføringer er redusert med 10 mill. kr. fra 2002 til 2003, denne reduksjonen er snudd i 2004 med en økning på hele 46,9 mill. kr. fra Driftsinntekter Driftutgifter Molde kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) består av: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger Driftsutgiftene steg fra 2004 med 34 mill. kr. Økning i lønnsog sosiale utgifter på 44 mill. kr. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen reduserte med 21 mill. kr. og kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen reduserte med 14,7 mill. kroner. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 68,2 % av totale driftsutgifter i 2003, i 2004 utgjorde lønn og sosial utgifter 70,5 % av de totale driftutgiftene. Driftsutgifter

8 22 Fordeling driftsutgifter 2,1% 0,3% 1,8% 1,8% 6,0% 0,4% 1,0% 1,1% 1,9% 2,7% 1,3% 0,9% 8,2% 27,8% 29,4% 1,6% 3,4% 4,1% 4,4% Rådmannen 0,4 % Servicetorg 0,9 % Sosial 4,1 % Byggesak og geod. 0,3 % Plan- og utvikling 1,1 % Grunnskole 27,8 % Pleie og omsorg 29,4 % Kommunalteknikk 1,8 % Drift og forvaltning 1,9 % Barnehage 1,6 % Tiltak funksj.hem. 8,2 % Kultur 6,0 % Pers.- og org. 2,7 % Helse 3,4 % Brann- og redning 2,1 % Kirkelig fellesråd 1,0 % Økonomi 1,3 % Barn og familie 4,4 % Eiendom 1,8 %

9 23 Finanstransaksjoner Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eieruttak samt mottatte avdrag på utlån. Finansinntektene reduserte med 3,3 mill. kr. fra 2003, dette har i all hovedsak med de lave rentene i markedet dette året. Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter samt avdragutgifter på kommunens lånemasse. Finansutgiftene er omtrent uendret fra i fjor til tross for store låneopptak både i 2003 og Finansutgiftene er hele 16,5 mill. kr. lavere enn opprinnelig budsjett for De lave finansutgiftene i 2004 har sammenheng med de lave rentene i markedet, og at kommunen har ca. 80 % av kommunens lånemasse liggende i flytende rente. Kommunen er svært sårbar for en renteøkning, men det viser seg at det har vært svært lønnsomt å ligge med en så stor andel av lånemassen i flytende renter i Gjennomsnittelig lånerente er 2,3 % i Av store prosjekt nevnes: Årølia Kleive sjukeheim tilbygg Kirkebakken ombygging Kviltorp skoleutvikling Det er i tillegg utført en del opprustning av vann- og avløpsnettet. Investeringer Finanstransaksjoner Gjeld og utlån Langsiktig gjeld har økt med 245 mill. kr. til mill. kr. Av dette beløpet refererer 867 mill. kr. seg til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til investeringsformål og videreutlån utgjorde ved utgangen av 2004, 866 mill. kr. og økte i løpet av året med 155 mill. kr. Økningen fremstår som differansen mellom nye låneopptak på 195 mill. kr. og avdrag på 40 mill. kr Finansutgiftene ble betydelig redusert fra 2002 til 2003 da kommunen gjennom opprettelsen av Molde Utleieboliger KF refinansierte deler av kommunens gjeld. Investeringer Molde kommunes brutto investeringsutgifter i 2004 er på 186,7 mill. kr. Av dette dekkes 159,2 mill. kr. av lån, men resterende dekkes av salgsinntekter og overføringsinntekter. Nye låneopptak på 195 mill. kr. er benyttet som følger: nybygg og nyanlegg i 2004 for 91 mill. kr. etableringslån for 1,7 mill. kr. nyanlegg og nybygg fra tidligere år som var udekket 30 mill. kr. resterende beløp for låneopptaket på 72,3 mill. kr. er avsatt som ubrukte lånemidler Totale diponerte ubrukte lånemidler utgjør 143 mill. kr. ved utgangen av Kommunens renteutgifter var 8,8 mill. kr. lavere enn i 2003 og kommunes avdragutgifter økte med 7,8 mill. kr. i Finansutgiftene er på tross av økt gjeldsbelastning nesten uendret fra 2003.

10 24 Kommunen tar opp lån fra Husbanken og foretar videreutlån/- formidling av såkalte etableringslån til kommunens innbyggere. Utestående etableringslån ble redusert fra 28,1 mill. kr. i 2003 til 22,5 mill. kr. ved utgangen av ,5 mill. kr. er innløst i ekstraordinære avdrag på etableringslånene i Gjeld og pensjonsforpliktelser utgangen av 2004, 221,6 mill. kr. Endring i 2004 utgjør 80,7 mill. kr. Av dette utgjør økning i ubrukte lånemidler 35,6 mill. kr. som skal dekke budsjetterte investeringer. Økning i arbeidskapitalen i 2004 på 80,7 mill. kr. er en indikator som viser bedret likviditet i Molde kommune. Dette har sin årsak i at driften i 2004 har tilført kommunen mer midler enn det som er forbrukt. Dette ser vi blant annet igjen i driftsregnskapet som et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 18,2 mill kr., og inndekking av underskudd fra tidligere år på 26,8 mill. kr. Samtidig skal en være oppmerksom på at økningen i arbeidskapital også har andre årsaker som ikke direkte kan tilskrives driften av kommunen. Hele 35,6 mill. kr. av beløpet utgjør økning ubrukte lånemidler dette året. I tillegg er bundne driftsfond netto økt med 17,5 mill. kr. i 2004, en stor del av dette utgjør overskudd vann og avløp (VAR - sektoren). De to siste momentene er positive bidrag til arbeidskapitalen som ikke direkte har sammenheng med driften av Molde kommune. Endring arbeidskapital per år Total gjeld Herav pensjonsforpliktelser Arbeidskapital og likviditet Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om kommunes betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året, men krever en litt nærmere analyse av resultat for å kunne si om den virkelige betalingsevnen har økt. Molde kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen mellom endringen omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er ved Renter og avdrag

11 25 KOSTRA ANALYSE AV HOVEDTALLENE Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA vil også gi kommunen mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammenligning med seg selv over år. KOSTRA tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjeringen for å gi tilskudd til kommunene, barnehagesektoren er et eksempel på dette. Mange kommuner har hatt store problemer med å føre kostnadene på riktige funksjoner i KOSTRA, deriblant også Molde, men nå har de fleste kommuner ført, og fått kontrollert seg selv gjennom systemet siden 2001 da det ble obligatorisk for alle kommuner. Spesielt er funksjon for føring av administrative kostnader som volder størst problemer, og hvor kommunens organisering dessverre virker inn på hva som blir ført på funksjonen. Det er utarbeidet egen retningslinje for denne funksjonen for å få kommunene til å føre likt, uansett hvordan kommunene administrativt er organisert. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes- Prioriteringer - viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen Utdypende tjenesteindikatorer - viser nøkkeltall som supplerer de ovennevnte indikatorene I de påfølgende tabellene har en valgt å sammenligne Molde kommune med våre nabokommuner Kristiansund og Ålesund i tilegg sammenlignes vi med gruppe 13 (sammensatt gruppe av sammenlignbare kommuner, i alt 36 kommuner) landet for øvrig og Porsgrunn kommune som er en av Stifinner kommunene, og som også er en av kommunene i gruppe 13. Skatteinntekter og statlige rammeoverføringer 42,9 36,2 49,6 40,6 45, ,4 15,2 4,9 4,3 18,3 3,8 2,9 12,8 6,7 1,4 Ålesund 16,8 4,4 5,2 14,1 6,5 1,7 22,3 4,8 2,1 18,1 5,9 2,0 Molde Kristiansund Porsgrunn Skatt på inntekt og formue (inkludert naturrressursskatt) i % av brutto driftsinntekter. Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter. Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter. Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter. Gj.snitt kommunegruppe Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo 36 komuner i gruppe 13: Arendal Asker Bodø Bærum Drammen Fredrikstad Gjøvik Halden Hamar Harstad Haugesund Horten Karmøy Kongsberg Kristiansand Larvik Lier Lillehammer Lørenskog Molde Moss Oppegård Porsgrunn Rana Ringerike Ringsaker Sandefjord Sandnes Sarpsborg Skedsmo Ski Skien Steinkjer Tromsø Tønsberg Ålesund Molde kommune har 5,3 % av brutto driftsinntekter finansiert av eiendomsskatt Eiendomsskatt per innbygger Molde Kristiansund Ålesund kommuner har ikke eiendomsskatt

12 26 Finansielle nøkkeltall 3,9 1,1 3,6 2,3 3,6 0,9 0,7 0,9 1,1 1,9 0,1 2,2 2,2 0,4 1,9 2,2 0,4 2,6-1,1-2,7-1,6 Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Gj.snitt kommunegruppe Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat ekskl. mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter Rente- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Her viser kommunens driftsresultatet til kommunen i forhold til inntekten før finansutgiftene er medregnet. Søylen ved siden av viser hvor stort dette resultatet ville vært utenom mva.refusjon på investeringer. Søylen til slutt viser hvor stor andel som utgjør rente og avdragkostnader i forhold til inntektene. Resterende går til avsetning til drift- og/eller investeringsfond, samt nedbetaling av tidligere års underskudd. Kommunene er forpliktet til å dekke underskudd før eventuelle avsetning til andre ubundne driftsfond. Administrasjonskostnader Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Netto driftsutgifter per innbygger i kr, adm. styring og fellesutgifter Gj.snitt kommunegruppe Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Leie av administrative lokaler er inkludert i administrative kostnader, og er med på å øke denne indikatoren. Langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelser 180,6 90,4 167,3 75,7 127,9 89,4 193,3 94,2 159,6 86, , ,7 Molde Kristiansund Ålesund Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter. - herav Pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter. Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Den langsiktige gjelden til Molde kommune i forhold til brutto driftsinntekter er relativt høy sammenlignet med Gruppe 13. Pensjonsforpliktelsene utgjør en relativt stor andel av den langsiktige gjelden, pensjonsforpliktelsene er et estimat på kommunens fremtidige pensjonsutgifter og er ikke lånegjeld.

13 27 Frie inntekter i kroner per innbygger Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Frie inntekter per innbygger Det er 401 kommuner, av landets 436 kommuner, som har høyere frie inntekter enn Molde kommune. Om Molde kommune hadde like høye frie inntekter som gjennomsnittet i landet, ville kommunen hatt ca 140 millioner kroner mer til disposisjon. Av landets 436 kommuner, er det 395 kommuner som har høyere netto driftsutgifter per innbygger enn Molde kommune De fri inntektene har økt det siste året, men det er mye som gjenstår før kommunen har noenlunde like inntektsnivå og dermed kan tilby sine innbyggere et likt tilbud. Om Molde kommune hadde hatt like mye inntekter pr. innbygger som Kr.sund ville kommunen hatt 35 mill. kroner mer enn i dag. I forhold til gj.snittet i M&R ville kommune hatt 41 mill. kr. mer. I forhold til snittet i gruppe 13 ville kommunen hatt 13,5 mill. kr. i merinntekter. Molde kommune har engasjert seg sterkt i å få et nytt inntektssystem og fra 2005/2006 vil en del omlegginger i inntektssystemet bli gjort, disse omleggingene vil bare marginalt føre til forbedringer i inntektsnivået til Molde kommune.

14 28 Nøkkeltall i kr per innbygger Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger. Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Av landets 436 kommuner, er Molde kommune en av de kommunen med lavest netto driftsutgifter per innbygger, dette har sammenheng med de lave frie inntektene kommunen har. Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Nøkkeltall i kr per innbygger Ålesund Kristiansund Molde Gj.snitt Møre og Romsdal Gruppe 13 Landsgj.snitt utenom Oslo Netto lånegjeld i kroner per innbygger. - herav Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger. Inntekter per innbygger Eiendomsskatt Molde Kristiansund Ålesund Salgs- og leieinntekter Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt Statlig rammeoverføring Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v. Totalt Til tross for høy eiendomsskatt har kommunen lavere inntekter per innbygger enn Kristiansund. Ålesund er en kommune som også kommer svært dårlig ut i forhold til dagens inntektssystem. Om Ålesund hadde like mye i Eiendomsskatt som Molde ville de ha kr ,- mer per innbygger og vil da ha 24,3 mill. kr. mer i inntekter enn de har i dag.

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Årsberetning 2011. Side 1

Årsberetning 2011. Side 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 5 1.1. Politisk virksomhet... 5 1.2. Bystyrets sammensetning 2007-2011... 6 1.3. Bystyrets sammensetning 2011-2015... 7 1.4. Kommunestyrevalget

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer