ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper"

Transkript

1 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og inntekter i kommunen og resultatet av dette i året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert. Driftsregnskapet til kommunen viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultatet i kommunen er derimot belastet med årets avdrag som er den utgift som skal påvirke kommunes driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.

2 16 RAMMEVILKÅR/RESULTAT I regnskapet for 2004 er investeringsfondet på kr 90,8 mill. kroner knyttet til salg av aksjer i Istad Kraft i år 2000 redusert med 29,3 mill kroner og beløpet overført til et disposisjonsfond. Denne omklassifisering av midler ble gjort etter endringer i de kommunale regnskapsforskrifter fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 22. september Dette tilsvarer andel av salgssummen som regnes som avkastning på innskutt kapital, og utgjør altså 29,3 mill. for Molde kommune. Molde kommunes regnskap for 2004 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 18,2 mill. Kommunen har da dekt inn tidligere års underskudd på 26,8 mill. Underskuddet er dekt inn ved bruk av midler fra disposisjonsfond, bruk av mindreforbruk tidligere år samt disponering av netto driftsresultat. Disposisjonsfondet hadde per en saldo på kr. 0, men ble tilført 29,3 mill. som følge av nye regler, jf. avsnittet ovenfor. Etter bruk av disposisjonsfond til inndekking underskudd tidligere år med 24,7 mill, utgjør nå saldo disposisjonsfond per , 4,5 mill. Underskudd fra tidligere år er dekket inn i sin helhet og kommunen venter nå å være ute av ROBEK listen. Dette betyr at Molde kommune ikke lenger må få budsjett og låneopptak m.v. godkjent av fylkesmannen. Molde kommune hadde i budsjettet for 2004 opprinnelig forutsatt å dekke inn 18,4 mill. kroner av årets underskudd. Som en følge av omklassifisering av bundet investeringsfond til disposisjonsfond anvendt kommunen isteden disse midlene til å dekke inn underskudd fra tidligere år. Momskompenasjon Fra 1.januar 2004 ble den tidligere avgrensa momskompensasjonsordningen som har vært i drift siden 1995 erstattet med en generell momskompensasjonsordning hvor kommunene har fått en generell fradragsrett på merverdiavgift på lik linje med det private næringsliv. Når det gjelder den generelle momskompensasjonsordningen er Molde kommune trukket i rammetilskuddet med 31 mill. kroner i Departementet har varslet at det i revidert nasjonalbudsjett 2005 vil bli foretatt en evaluering av momskompensasjonsordningen. På dette tidspunkt vil momskompensasjonskravene fra kommunesektoren for 2004 være kjent, og hvorledes fordeling er mellom drift og investeringer for den enkelte kommune. Trekket i rammetilskuddet for den enkelte kommune vil da bli vurdert. Tabellen nedfor viser fordeling mellom drift og investering, trekk i rammen, og inntektsført momskompensasjon. Momskompensasjon Trekk i rammen 2004 R Momskomp. drift Momskomp. investering Totalt Regnskapsresultat Molde kommunes regnskap for 2004 viser et overskudd på kr. 18,2 mill. Verdi Kraftfondet 2004: Kraftfondet forvaltes av to fondsforvaltere fram til 1. desember Da ble midlene plassert hos kommunens hovedbank-forbindelse. Fondet ble redusert med kr. 29,3 mill. kroner som ble overført til driftsregnskapet, og avsatt til disposisjonsfond. Verdi 2004 Carnegie Forvaltning: DnB Kapitalforvaltning: Overføring til driftsregnskapet Sum Verdiøkning/tap fra 2003 til 2004 Carnegie Forvaltning: DnB Kapitalforvaltning: Overføring til driftsregnskapet Sum

3 17 DRIFTSREGNSKAPET (Beløp i kr, løpende priser) Noter DRIFTSINNTEKTER Skatt på inntekt og formue Eiendomskatt Rammetilskudd Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Varer og tj. som inngår i produksjonen Varer og tj. som erstatter egenproduksjon Overføringer Fordelte utgifter Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat FINANSINNTEKTER Renteinntekter Mottatte avdrag (formidlingslån) Sum finansinntekter FINANSUTGIFTER Renteutgifter Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån Sum finansutgifter Tilbakeført avskrivninger Netto driftsresultat ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års mindreforbruk -110 Bruk av fond Avsatt til fond Dekning underskudd Sum anvendelse av netto driftsresultat Regnskapsresultat NOTER TIL DRIFTREGNSKAPET 1.Salgs og leieinntekter Brukerbetalinger Andre salgs og leie inntekter Sum Andre driftsinntekter Overfør. med krav til motytelse Andre statlige overføringer Andre overføringer Andre direkte og indirekte skatter Sum Bruk av fond Referer seg til omklassifisering av investeringsfond knyttet til salg av aksjer i Istad Kraft, investeringsfondet ble redusert med kr. 29,3 mill. hvorav 24,8 mill. kr. ble anvendt til dekning av underskudd. Resterende bruk av fond kr 1.7 mill. kr. referer seg til bundne fond. 5. Avsatt til fond: Avsetninger til bundne fond, vann og avløp (13,4 mill. kr.), og annet. 6. Dekning underskudd Underskudd fra tidligere år på til sammen 26,8 mill. kr. er i sin helhet inndekt.

4 18 INVESTERINGSREGNSKAPET (Beløp i kr, løpende priser) Noter INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statelige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum investeringsinntekter INVESTERINGSUTGIFTER Varer og tj. som inngår i produksjonen Varer og tj. som erstatter egenproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Dekning av tidligere års udekket Sum finansieringstransaksjoner Sum finansieringsbehov Dekket slik Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Bruk av tidligere års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket (-) / Udisponert (+) NOTER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 1.Salg av driftsmidler og fast eiendom Salg av utstyr Salg av tomter Salg av bygninger Sum Overføringer med krav til motytelse Statstilskudd ordinære * Spillemidler Overføringer fylkeskommunen Overføringer KF Overføringer andre Refusjoner forsikringsskader Erstatning fra andre Sum * Oppstartstilskudd Råkhaugen utgjør 21. mill. kr.

5 19 BALANSE (Beløp i kr, løpende priser) NOTER TIL BALANSEREGNSKAPET: AKSJER BOKF.VERDI Istad Kraftselskap Istad kraft - B-aksjer Amtm. Krohgsgt Tusten Tunnelselskap AS Gotfred Lies plass Bergmoprodukter AS 1 Regionteatret i Møre og Romsdal Molde kino as Molde Næringsforum Haram-Midsund DH-bygget a/s Molde Lufthavnutvikling AS Aksjer i Muritunet A/S Atlantic Safari Møreaksen AS Molde Kunnskapspark AS Bjørnsonshuset AS Langfjordtunnelen AS Samspleis AS - aksjer Molde Tunnel- og bruselskap Sum aksjer ANDELER Trafikkterminalen Andeler i biblioteksentralen A/L Skarbakkene 1 A/L Fuglsethallen Skaret skisenter Skaret Travbane Berg Alpin AL Cruiserederiet Hyseskjær Molde barnehager Molde Boligbyggelag Vardestua 1 G. Lies pl Innskudd i stiftelsen Bekkevollveien Innsk studenthybler på Sogn 3 Innsk studenthybler på Fantoft 2 Leieboerinnskott storgt Innskudd i I/S Gjestestova Leieboerinnsk Gotfred Lies pl Molde og Omegn pensjonistboliger Innskudd i Øvre veg Egenkapitaltilskudd KLP Sum andeler Sum aksjer og andeler Noter EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler - Sertifikater - Obligasjoner Kasse, postgiro og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert inv.regnskap Udekket inv. regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassakredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoiakonti Motkonto for memoriakontiene Kommunens garantiforpliktelser NOTER TIL BALANSEREGNSKAPET: 1. Regnskapsmessig mindreforbruk Molde kommunes regnskap for 2004 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 18,2 mill. Kommunen har da dekt inn tidligere års underskudd på 26,8 mill. Underskuddet er dekt inn ved bruk av midler fra disposisjonsfond (24,8 mill) bruk av mindreforbruk tidligere år (0,1 mill) samt disponering av netto driftsresultat(1,9 mill). 2. Disposisjonsfond Disposisjonsfond pr Omdefinering av ubundet inv.fond til disp.fond Bruk i driftsregnskapet - dekning av tidligere års underskudd Disposisjonsfond pr

6 20 FINANSIERINGSANALYSE (Beløp i kr, løpende priser) Noter ANNSKAFFELSE AV MIDLER Driftsinntekter 1 Skatter Rammetilskudd Driftsinntekter Sum driftsinntekter Inntekter investeringer 2 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Sum investeringsinntekter Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum eksterne finanstransaksjoner Sum annskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Driftsutgifter 1 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjensteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjensteprod Overføringer Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Utgifter investeringer 2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjensteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjensteprod Overføringer Sum utgifter investringer Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler Korrigering Endring i arbeidskapital Arbeidskapital Endring omløpsmidler Endring kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital NOTER TIL FINANSIERINGSANALYSEN: 1. Hentet fra driftsregnskapet 2. Hentet fra inv.regnskapet 3. Hentet fra balansen 4. Korrigering 2003: Utlån overført fra utlånssytemet i IBM til Unique. Beløpet er postert mot likviditetsreserven. Korrigering 2002: Påbeløpte ikke forfalte renter på etableringslån som ikke ble postert i Bokført direkte mot likviditetsreserven. 5. Økning i arbeidskapitalen er en indikator som visere bedret likviditet i Molde kommune. Dette har sin årsak i at driften i 2004 har tilført kommunen mer likvide midler enn det som er brukt.

7 21 HOVEDTALLSANALYSE Driftsinntekter: Molde kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer) består av: Skatteinntekter; formue-, inntekts- og eiendomsskatt Rammetilskudd fra staten Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i etatene, for eksempel refusjoner, brukerbetaling og øremerkede tilskudd m.v. Samlede driftsinntekter i 2004 var 960 mill. kr. Dette er en økning på 48 mill. kr., eller 5,3 % fra Skatteinngangen til Molde kommune var 412 mill. kr., en økning på 20 mill. kr., eller 5 % fra i Eiendomsskatten ble redusert med 6,8 mill. kr. til 44,3 mill. kr. i Rammetilskuddet reduseres i 2004 med 16,4 mill. kr., dette har sammenheng med lave skattinntekter i 2004 og hvor inntekstutjevningen innlemmes i rammetilskuddet. Reduksjonene inntektene er relativ stor på tross av at kompensasjonen for tapte skatteinntekter jrf. Statsbudsjettforliket for 2005 på 9,4 mill. kr. er tillagt rammetilskuddet. Rammetilskuddet hadde tidligere innlemmet et tilskudd til ressurskrevende brukere, dette tilskuddet på 6,4 mill. kr. er nå lagt i andre statlige overføringer og er med på å øke dette beløpet med 6,5 mill. kr. fra Brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter samt overføringer er redusert med 10 mill. kr. fra 2002 til 2003, denne reduksjonen er snudd i 2004 med en økning på hele 46,9 mill. kr. fra Driftsinntekter Driftutgifter Molde kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) består av: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger Driftsutgiftene steg fra 2004 med 34 mill. kr. Økning i lønnsog sosiale utgifter på 44 mill. kr. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen reduserte med 21 mill. kr. og kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen reduserte med 14,7 mill. kroner. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 68,2 % av totale driftsutgifter i 2003, i 2004 utgjorde lønn og sosial utgifter 70,5 % av de totale driftutgiftene. Driftsutgifter

8 22 Fordeling driftsutgifter 2,1% 0,3% 1,8% 1,8% 6,0% 0,4% 1,0% 1,1% 1,9% 2,7% 1,3% 0,9% 8,2% 27,8% 29,4% 1,6% 3,4% 4,1% 4,4% Rådmannen 0,4 % Servicetorg 0,9 % Sosial 4,1 % Byggesak og geod. 0,3 % Plan- og utvikling 1,1 % Grunnskole 27,8 % Pleie og omsorg 29,4 % Kommunalteknikk 1,8 % Drift og forvaltning 1,9 % Barnehage 1,6 % Tiltak funksj.hem. 8,2 % Kultur 6,0 % Pers.- og org. 2,7 % Helse 3,4 % Brann- og redning 2,1 % Kirkelig fellesråd 1,0 % Økonomi 1,3 % Barn og familie 4,4 % Eiendom 1,8 %

9 23 Finanstransaksjoner Finansinntektene består av renteinntekter, utbytte og eieruttak samt mottatte avdrag på utlån. Finansinntektene reduserte med 3,3 mill. kr. fra 2003, dette har i all hovedsak med de lave rentene i markedet dette året. Finansutgiftene består av renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter samt avdragutgifter på kommunens lånemasse. Finansutgiftene er omtrent uendret fra i fjor til tross for store låneopptak både i 2003 og Finansutgiftene er hele 16,5 mill. kr. lavere enn opprinnelig budsjett for De lave finansutgiftene i 2004 har sammenheng med de lave rentene i markedet, og at kommunen har ca. 80 % av kommunens lånemasse liggende i flytende rente. Kommunen er svært sårbar for en renteøkning, men det viser seg at det har vært svært lønnsomt å ligge med en så stor andel av lånemassen i flytende renter i Gjennomsnittelig lånerente er 2,3 % i Av store prosjekt nevnes: Årølia Kleive sjukeheim tilbygg Kirkebakken ombygging Kviltorp skoleutvikling Det er i tillegg utført en del opprustning av vann- og avløpsnettet. Investeringer Finanstransaksjoner Gjeld og utlån Langsiktig gjeld har økt med 245 mill. kr. til mill. kr. Av dette beløpet refererer 867 mill. kr. seg til pensjonsforpliktelser. Ordinære lån til investeringsformål og videreutlån utgjorde ved utgangen av 2004, 866 mill. kr. og økte i løpet av året med 155 mill. kr. Økningen fremstår som differansen mellom nye låneopptak på 195 mill. kr. og avdrag på 40 mill. kr Finansutgiftene ble betydelig redusert fra 2002 til 2003 da kommunen gjennom opprettelsen av Molde Utleieboliger KF refinansierte deler av kommunens gjeld. Investeringer Molde kommunes brutto investeringsutgifter i 2004 er på 186,7 mill. kr. Av dette dekkes 159,2 mill. kr. av lån, men resterende dekkes av salgsinntekter og overføringsinntekter. Nye låneopptak på 195 mill. kr. er benyttet som følger: nybygg og nyanlegg i 2004 for 91 mill. kr. etableringslån for 1,7 mill. kr. nyanlegg og nybygg fra tidligere år som var udekket 30 mill. kr. resterende beløp for låneopptaket på 72,3 mill. kr. er avsatt som ubrukte lånemidler Totale diponerte ubrukte lånemidler utgjør 143 mill. kr. ved utgangen av Kommunens renteutgifter var 8,8 mill. kr. lavere enn i 2003 og kommunes avdragutgifter økte med 7,8 mill. kr. i Finansutgiftene er på tross av økt gjeldsbelastning nesten uendret fra 2003.

10 24 Kommunen tar opp lån fra Husbanken og foretar videreutlån/- formidling av såkalte etableringslån til kommunens innbyggere. Utestående etableringslån ble redusert fra 28,1 mill. kr. i 2003 til 22,5 mill. kr. ved utgangen av ,5 mill. kr. er innløst i ekstraordinære avdrag på etableringslånene i Gjeld og pensjonsforpliktelser utgangen av 2004, 221,6 mill. kr. Endring i 2004 utgjør 80,7 mill. kr. Av dette utgjør økning i ubrukte lånemidler 35,6 mill. kr. som skal dekke budsjetterte investeringer. Økning i arbeidskapitalen i 2004 på 80,7 mill. kr. er en indikator som viser bedret likviditet i Molde kommune. Dette har sin årsak i at driften i 2004 har tilført kommunen mer midler enn det som er forbrukt. Dette ser vi blant annet igjen i driftsregnskapet som et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 18,2 mill kr., og inndekking av underskudd fra tidligere år på 26,8 mill. kr. Samtidig skal en være oppmerksom på at økningen i arbeidskapital også har andre årsaker som ikke direkte kan tilskrives driften av kommunen. Hele 35,6 mill. kr. av beløpet utgjør økning ubrukte lånemidler dette året. I tillegg er bundne driftsfond netto økt med 17,5 mill. kr. i 2004, en stor del av dette utgjør overskudd vann og avløp (VAR - sektoren). De to siste momentene er positive bidrag til arbeidskapitalen som ikke direkte har sammenheng med driften av Molde kommune. Endring arbeidskapital per år Total gjeld Herav pensjonsforpliktelser Arbeidskapital og likviditet Endringen i arbeidskapitalen skal si noe om kommunes betalingsevne har forbedret eller forverret seg i løpet av året, men krever en litt nærmere analyse av resultat for å kunne si om den virkelige betalingsevnen har økt. Molde kommunes arbeidskapital, beregnet som differansen mellom endringen omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er ved Renter og avdrag

11 25 KOSTRA ANALYSE AV HOVEDTALLENE Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA vil også gi kommunen mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammenligning med seg selv over år. KOSTRA tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjeringen for å gi tilskudd til kommunene, barnehagesektoren er et eksempel på dette. Mange kommuner har hatt store problemer med å føre kostnadene på riktige funksjoner i KOSTRA, deriblant også Molde, men nå har de fleste kommuner ført, og fått kontrollert seg selv gjennom systemet siden 2001 da det ble obligatorisk for alle kommuner. Spesielt er funksjon for føring av administrative kostnader som volder størst problemer, og hvor kommunens organisering dessverre virker inn på hva som blir ført på funksjonen. Det er utarbeidet egen retningslinje for denne funksjonen for å få kommunene til å føre likt, uansett hvordan kommunene administrativt er organisert. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes- Prioriteringer - viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål Dekningsgrader - viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen Utdypende tjenesteindikatorer - viser nøkkeltall som supplerer de ovennevnte indikatorene I de påfølgende tabellene har en valgt å sammenligne Molde kommune med våre nabokommuner Kristiansund og Ålesund i tilegg sammenlignes vi med gruppe 13 (sammensatt gruppe av sammenlignbare kommuner, i alt 36 kommuner) landet for øvrig og Porsgrunn kommune som er en av Stifinner kommunene, og som også er en av kommunene i gruppe 13. Skatteinntekter og statlige rammeoverføringer 42,9 36,2 49,6 40,6 45, ,4 15,2 4,9 4,3 18,3 3,8 2,9 12,8 6,7 1,4 Ålesund 16,8 4,4 5,2 14,1 6,5 1,7 22,3 4,8 2,1 18,1 5,9 2,0 Molde Kristiansund Porsgrunn Skatt på inntekt og formue (inkludert naturrressursskatt) i % av brutto driftsinntekter. Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter. Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter. Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter. Gj.snitt kommunegruppe Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo 36 komuner i gruppe 13: Arendal Asker Bodø Bærum Drammen Fredrikstad Gjøvik Halden Hamar Harstad Haugesund Horten Karmøy Kongsberg Kristiansand Larvik Lier Lillehammer Lørenskog Molde Moss Oppegård Porsgrunn Rana Ringerike Ringsaker Sandefjord Sandnes Sarpsborg Skedsmo Ski Skien Steinkjer Tromsø Tønsberg Ålesund Molde kommune har 5,3 % av brutto driftsinntekter finansiert av eiendomsskatt Eiendomsskatt per innbygger Molde Kristiansund Ålesund kommuner har ikke eiendomsskatt

12 26 Finansielle nøkkeltall 3,9 1,1 3,6 2,3 3,6 0,9 0,7 0,9 1,1 1,9 0,1 2,2 2,2 0,4 1,9 2,2 0,4 2,6-1,1-2,7-1,6 Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Gj.snitt kommunegruppe Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat ekskl. mva-refusjon påløpt i investeringsregnskapet, i % av brutto driftsinntekter Rente- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Her viser kommunens driftsresultatet til kommunen i forhold til inntekten før finansutgiftene er medregnet. Søylen ved siden av viser hvor stort dette resultatet ville vært utenom mva.refusjon på investeringer. Søylen til slutt viser hvor stor andel som utgjør rente og avdragkostnader i forhold til inntektene. Resterende går til avsetning til drift- og/eller investeringsfond, samt nedbetaling av tidligere års underskudd. Kommunene er forpliktet til å dekke underskudd før eventuelle avsetning til andre ubundne driftsfond. Administrasjonskostnader Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Netto driftsutgifter per innbygger i kr, adm. styring og fellesutgifter Gj.snitt kommunegruppe Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Leie av administrative lokaler er inkludert i administrative kostnader, og er med på å øke denne indikatoren. Langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelser 180,6 90,4 167,3 75,7 127,9 89,4 193,3 94,2 159,6 86, , ,7 Molde Kristiansund Ålesund Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter. - herav Pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter. Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Den langsiktige gjelden til Molde kommune i forhold til brutto driftsinntekter er relativt høy sammenlignet med Gruppe 13. Pensjonsforpliktelsene utgjør en relativt stor andel av den langsiktige gjelden, pensjonsforpliktelsene er et estimat på kommunens fremtidige pensjonsutgifter og er ikke lånegjeld.

13 27 Frie inntekter i kroner per innbygger Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Frie inntekter per innbygger Det er 401 kommuner, av landets 436 kommuner, som har høyere frie inntekter enn Molde kommune. Om Molde kommune hadde like høye frie inntekter som gjennomsnittet i landet, ville kommunen hatt ca 140 millioner kroner mer til disposisjon. Av landets 436 kommuner, er det 395 kommuner som har høyere netto driftsutgifter per innbygger enn Molde kommune De fri inntektene har økt det siste året, men det er mye som gjenstår før kommunen har noenlunde like inntektsnivå og dermed kan tilby sine innbyggere et likt tilbud. Om Molde kommune hadde hatt like mye inntekter pr. innbygger som Kr.sund ville kommunen hatt 35 mill. kroner mer enn i dag. I forhold til gj.snittet i M&R ville kommune hatt 41 mill. kr. mer. I forhold til snittet i gruppe 13 ville kommunen hatt 13,5 mill. kr. i merinntekter. Molde kommune har engasjert seg sterkt i å få et nytt inntektssystem og fra 2005/2006 vil en del omlegginger i inntektssystemet bli gjort, disse omleggingene vil bare marginalt føre til forbedringer i inntektsnivået til Molde kommune.

14 28 Nøkkeltall i kr per innbygger Molde Kristiansund Ålesund Porsgrunn Gj.snitt kommuner i gruppen Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger. Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Av landets 436 kommuner, er Molde kommune en av de kommunen med lavest netto driftsutgifter per innbygger, dette har sammenheng med de lave frie inntektene kommunen har. Gj.snitt Møre og Romsdal Gj.snitt landet utenom Oslo Nøkkeltall i kr per innbygger Ålesund Kristiansund Molde Gj.snitt Møre og Romsdal Gruppe 13 Landsgj.snitt utenom Oslo Netto lånegjeld i kroner per innbygger. - herav Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger. Inntekter per innbygger Eiendomsskatt Molde Kristiansund Ålesund Salgs- og leieinntekter Skatt på inntekt og formue, inkludert naturressursskatt Statlig rammeoverføring Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v. Totalt Til tross for høy eiendomsskatt har kommunen lavere inntekter per innbygger enn Kristiansund. Ålesund er en kommune som også kommer svært dårlig ut i forhold til dagens inntektssystem. Om Ålesund hadde like mye i Eiendomsskatt som Molde ville de ha kr ,- mer per innbygger og vil da ha 24,3 mill. kr. mer i inntekter enn de har i dag.

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Endelige tall per 16. juni 2014 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer