Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 for Nesodden IF"

Transkript

1 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF

2 Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i Vurdering av aktivitet i forhold til mål... 4 Samarbeid med kommunen... 5 Berger sportskafé... 5 Lokaler og utleie... 5 Idrettens dag i Berger idrettspark... 6 Bruktmarked... 6 Multisportanlegg i Berger Idrettspark... 6 Aktiv på Dagtid... 6 Sponsoraktivitet... 7 Hovedstyrets honorar for Administrasjon... 8 Representanter til Nesodden Idrettsråd... 8 Representanter til AIKs årsmøte... 8 Årets utøver Medlemstall... 9 Aktive medlemmer* pr gruppe... 9 Totalt aktive medlemmer pr år... 9 Økonomi (resultatregnskap med balanse)... 9 Regnskap 2014 og kommentarer til budsjett Balanse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Særlige utfordringer i Kontrollkomiteens merknader i Revisors og Kontrollkomiteens beretninger Avslutning

3 Innledning Årsberetningen er skrevet av hovedstyret i idrettsforeningen og tar for seg overordet utvikling og status, fellesprosjekter samt omtale av administrasjon. Underliggende grupper skriver egne årsberetninger der sportslig omtale og deres egne erfaringer omtales. Disse inngår i idrettslagets totale årsberetning. Den totale årsberetningen blir publisert på etter behandling på årsmøtet. Året 2014 har vært et aktivt år for idrettsforeningen. Foreningen er i stadig vekst både i form av flere medlemmer i de ulike gruppene og ved opptak av nye grupper. Dette fører til økning av arbeidsoppgaver på både administrasjon og hovedstyre. Samtidig fører økningen til større behov for treningsarealer både inne og ute. Bjørnemyrhallen som ble åpnet januar 2013 var fullbooket fra dag èn. Tilbudet fra idrettsforeningen kunne ha vært enda bedre dersom det hadde vært mer treningsarealer tilgjengelig. Hovedstyret Styrets sammensetning i 2014 har vært som følger: Leder: Marianne Ellingstad Nestleder: Ricky Vatten Styremedlemmer: Kirsti Langvatn, Pål Løkkevik, Geir Torbjørnsen, Andreas Norvik, Morten Oppegaard, Gry Andersen Brusevold og varamedlemmer: Andrè Johannessen (møtende vara) og Ingrid Kringlebotn. Valgkomité: Roar Wægger, Stig R. Husby, Bent Olsby og Line C. Utvik (vara). Revisor: Atle Gåsvatn fra Vidi revisjon. Kontrollkomité: Knut T. Straume (leder), Kari Ånstad, Frode Hovland (vara) og Bjørnar Heggdal (vara). Utdanningskontakt er daglig leder Bernt Nohr. Styrets arbeid Styremøter Det har vært et aktivt år og det er avholdt månedlige styremøter samt et stort antall ulike arbeidsmøter der deler eller hele styret har møttes for å jobbe med spesifikke saker. I tillegg har det vært avholdt tre fellesmøter med gruppene. Fordelingen av ansvar mellom Hovedstyret og gruppene er at gruppene har ansvar for alt rundt det idrettslige inkludert gjennomføringen av aktiviteter. Gruppestyrene skal ivareta gruppens økonomi innenfor vedtatt budsjett. Hovedstyret har det juridiske og økonomiske ansvaret for hele foreningen og må derfor besørge gode rutiner slik at ansvaret blir godt ivaretatt. Administrasjonen styres av Hovedstyret og det er kun Hovedstyret som kan inngå forpliktelser for klubben (herunder ansettelser). 3

4 Hovedfokuset for styret i 2014 Følgende oppgaver har vært fokus for styret i 2014: Utvikling av klubben, herunder tydeliggjort skille mellom oppgavene som skal utføres av gruppene og administrasjonen Økonomi sikre en forsvarlig økonomi, hvor det spesielt har vært iverksatt tiltak for å øke inntekter og redusere kostnader Forenkling av prinsipp om fordeling av inntekter og kostnader mellom hovedlag og gruppene Fakturahåndtering og MinIdrett Ny kontoplan og regnskapssystem Ansettelse av regnskapsfører Oppfølging av gruppene Oppfølging av markedssalg, forslag til forenkling Inngått revidert driftsavtale med kommunen Gjennomføring av bruktmarked og Idrettens dag Reforhandling av leiekontrakt med Bergerkollektivet Hallfordelingsproblematikk Logosaker Basket og Taekwondo Nye hjemmesider har blitt operative Avtale med fotball om drift av kiosk for 2014 Behandlet søknad fra Taekwondo om opptak i foreningen. Oppstart av Kvalitetsklubb- i regi av fotballgruppa Møter i forbindelse med nytt Kunstgress, 2015 Komitèarbeid i forbindelse med Multisportanlegget. Dopapirsalg (gjennomførte dugnader) Interne lån mellom grupper Foredrag om å være idrettsforelder avholdt i regi av HS Oppgaver forbundet med arbeidsgiveransvar Vurdering av aktivitet i forhold til mål Styret og administrasjonen arbeider for å tilstrebe oppnåelse av NIFs visjon «Idrett for alle». Grunnverdier er: Glede, fellesskap, helse og fair play. Hovedfokuset til styret og administrasjonen har i 2014 vært rundt det organisatoriske. Det aller viktigste har vært å få regnskapsføringen på plass og å holde normal drift med alle de utfordringene som vi har møtt. En forutsigbar økonomi er en viktig forutsetning for å kunne oppnå idrettsforeningens mål. På bane og anleggssiden har Mulitisportsanlegget og Kunstgresset vært prioritert. Nesodden IF skal være den største og den viktigste aktøren for en aktiv befolkning på Nesodden. I den anledning ønsker klubben på sikt å tilby medlemskap til Nesoddens innbyggere. Det er ikke gjort aktive tiltak i 2014 for å tiltrekke flere medlemmer, da vi har fokusert på å få orden i egne rekker (særlig på økonomistyringen) før vi kan aktivt gå inn for å øke medlemsmassen. 4

5 Systematisk arbeid med mosjonsaktivitet har blitt nedprioritert som følge av mer prekære oppgaver i forbindelse med drift. Et mål for 2014 var å øke andel grasrotmidler med 5 %. Hovedstyret har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre aktiviteter for verving av spillere (Lotto, tipping osv) som vil registrere seg som givere av andelen til Nesodden IF. Det har allikevel vært en økning i antall spillere, men beløpene som det har generert, har dessverre ikke økt tilsvarende. År Antall spillere som gir sin andel Beløp til Nesodden IF til Nesodden IF , , , , , ,73 Tabellen viser utvikling i Grasrotaandeler til Nesodden IF de siste årene. Som følge av at vi ikke fikk videreført tilsvarende Amta-avtale som tidligere, har Fotballavisa kun blitt utgitt en gang. Da uten omtale av idrettforeningen for øvrig. Dugnad er ikke avholdt i 2014 da foreningen har mottatt tilbud om gratis arbeidskraft gjennom et samfunnstiltak. En arbeidsinnsats for vedlikehold av bygningsmassen (utvendig maling) planlegges våren Samarbeid med kommunen Nesodden IF har en styrende og bindende driftsavtale med Nesodden kommune. Denne skal revideres inneværende år. Denne regulerer vårt samarbeid og ansvar omkring Berger Idrettspark og hallene nord på Nesodden. Halvårlige driftsmøter har frem til våren 2014 vært gjennomført med drifts- og eiendomsavdelingen i Nesodden kommune, hvor den daglige driften evalueres og videreutvikles. Kommunen står som ansvarlig møteinnkaller til disse møtene. Det ble ikke kalt inn til et slikt møte høsten 2014, og ut fra mail fra kommunen av dato , kan det se ut til at en slik innkalling for høsten ble uteglemt. Ny anleggsansvarlig i hovedstyret vil måtte ta opp tråden med kommunen i løpet av våren Gruppene får via denne avtalen ansvaret for dialogen med driftsansvarlige gjennom faste og utpekte representanter fra gruppa. Dette skal sikre forutsigbarhet for alle gruppene i forhold til deres behov. Videre har særlig skigruppa ved Anne Irene Nygård hatt en god dialog og fremdrift i møter med kommunen vedrørende Multisportanlegget. Berger sportskafé Fotballgruppa har hatt ansvar for drift av NIF-kiosken også i Gruppen betaler en fast sum på kr ,- til hovedlaget som dekker nedbetaling av lån, strøm og forsikring. Resten av overskuddet tilfaller gruppen. Samtlige grupper får hvert år spørsmål om de er interessert i drift av kiosken. Lokaler og utleie 5

6 Idrettsforeningen eier følgende bygningsmasse: Klubbhuset der administrasjonen har sine lokaler og Bergerkollektivet barnehage leier lokale Øverste etasje av NIF-huset NIF-kiosken Idrettens dag i Berger idrettspark Høsten 2014 gikk Idrettens dag av stabelen på Berger for 6. gang. Idrettens dag organiseres av hovedstyret. De ulike idrettene på Nesodden har hver sin stand der folk kan få prøve seg på ulike øvelser. Mange barn og familier koste seg med ulike aktiviteter og det er godt å se at Nesoddens beboere er av den sporty typen. Bruktmarked 15. november ble det avholdt bruktmarked i regi av Hovedstyret. Markedet ble gjennomført med bistand fra gruppene, og ble også i år en suksess. Totalt fikk vi inn kr ,- som tilsvarer fjorårets nivå. I år kom det inn noe mindre utstyr enn året før, og vi registrerer (subjektivt) en nedgang i tilfang av utstyr for tredje året på rad. Vi klarte imidlertid å opprettholde inntekten fordi det i år var mange som donerte utstyret sitt. Det meste av utstyret som kom inn i år ble solgt, og potensialet for omsetning synes å være større. Ski- og vinterutstyr er spesielt populært. Multisportanlegg i Berger Idrettspark Nesodden IFs Skigruppe v/styret opprettet en egen arbeidskomitè for Multisportanlegget vil kunne benyttes til langrenn om vinteren, og snøproduksjon på stedet er inkludert i prosjektet. På sommerstid vil anlegget åpne for bl.a. rulleskitrening, rullestolpigging, rulleskøyter, landeveissykling for de yngste i trygge omgivelser, samt lek og moro for allmennheten. Komiteen har drevet med informasjons- og forankringsarbeid og har hatt møter, presentasjoner, og/eller skriftlig/muntlig kommunikasjonen med Nesoddens politiske partier, NIR og kommuneadministrasjonen, Sunnaas Sykehus, Nesodden Sykkelklubb samt de øvrige gruppene i Nesodden IF som kan tenkes å få glede av et slikt anlegg. Komiteen har fått positive tilbakemeldinger fra alle hold. Det har vært avholdt møter med Nesodden kommune på høyt nivå, og status er pr i dag at et eiendomsspørsmål må avklares før man kommer videre i arbeidet. Komiteen er optimistisk med henhold til en snarlig løsning da kommuneadvokaten nå er koplet inn. Det jobbes aktivt for at anlegget til enhver tid er med i kommunens planer og budsjetter. Aktiv på Dagtid Aktiv på Dagtid (ApD) er et tilbud om aktivitet for trygdemottakere mellom 18 og 67 år i Nesodden kommune. Tilbudet øker stadig i popularitet. 146 medlemmer besøkte ApD i Potensialet er mye større, men de vi når fram til har møtt opp 3775 ganger i år, som er en liten nedgang. Det er første gang vi har opplevd nedgang siden vi startet i Prosentvis er det 80% kvinner som benytter tilbudet og bare 20% menn. ApD drives i sin helhet av Nesodden IFs administrasjon og finansieres av medlemskontingent, kommunale midler og tilskudd fra Akershus idrettskrets. Markedsføringen foregår gjennom annonsering daglig i Amta, annonser i Foreningsnytt, utlegging av brosjyrer på legekontorene og NAV. ApD har hatt god kontakt med kommunens nyopprettete Frisklivssentral. Hjemmesiden er det beste infoorganet. 6

7 Aktivitet 1.halvår-14 2.halvår-14 Sum 2014 oppmøter Vann Styrke Sirkel Pilates Golf Ball Qi gong Yoga Totalt 3775 Tilbudet har vært mangfoldig i år også: Vanngym, ballspill, pilates, qigong, golf, yoga og sirkeltrening og styrketrening i sal. Instruktører har vært: Yngvill Myhre, John P. Andersen, Trond Stagrim, Kari Ottesen, Liv Kathrine Nome, Per Hansen. Sponsoraktivitet Roger Sollied Johansen og Klaus Wiik er ansatt på provisjon på markedssalg (reklamesalg). Markedsansvarlige kom sent i gang med arbeidet for 2014 og har ikke nådd de budsjettmål på 1,5 mill. kr som ble satt. Det er i tillegg inngått en del barteravtaler (bytteavtaler) som ikke er tatt inn i budsjettet da det ikke generer kontanter. Markedssansvarlige skal jobbe i tett samarbeid med gruppene. Gruppene må avklare eventuelle ønsker om sponsoraktiviteter med markedsansvarlige før avtaler gjøres. Hovedstyrets honorar for

8 Styrets honorarer betales etterskuddsvis. Det er i budsjettet satt av følgende til styrets honorarer: Styreleder kr 6 000,-, nestleder kr 4 000,- og øvrige aktive styremedlemmer mottar kr 3 000,- (inkl møtende vara). Ikke-møtende vara mottar ikke honorar. Det er i 2014 ikke blitt dekket øvrige kostnader til styret som for eksempel telefon, bilgodtgjørelse eller liknende. Administrasjon Bernt Nohr (100 %)er daglig leder i foreningen, Kari Nørbech (50 %) er administrasjonssekretær og jobber med blant annet føring av medlemsregistrene, inn- og utbetalinger samt lønn og Kathrine Hake-Steffensen (80 %) besvarer alle typer henvendelser, vedlikeholder medlemsregisteret og særsystem for fotball og turn og jobber også med oppdatering av databaser. Hanne-Beate Haugen ble ansatt på deltid i 2014 som regnskapsmedarbeider for hovedlaget og gruppene. Administrasjonen fungerer som et serviceorgan for hovedstyret og gruppene i foreningen. Nye grupper En ny Takwondo-gruppe har søkt om å bli tatt opp i foreningen. Dette er en gruppe som tidligere inngikk i Nesodden Taekwondo. Gruppen ønsker å satse på en annen gren av Taekwondo, noe det ikke var rom for i eksisterende gruppe. Begge parter av Taekwondomiljøet på Nesodden deltok i møte med Hovedstyret september 2014 for å avklare årsaken til delingen av gruppen og for å orientere begge parter om mulighet til å søke opptak i Nesodden IF. Kun den ene gruppen har søkt dette. Hovedstyret har vedtatt å fremme opptak av ny Takwondo-gruppe til årsmøtet Inntil årsmøtet avholdes vil Taekwondo drive aktivitet i foreningen. Representanter til Nesodden Idrettsråd Leder, nestleder samt representanter fra gruppene deltok i årsmøtet til NIR i Representanter til AIKs årsmøte Marianne Ellingstad deltok på årsmøtet til Akershus idrettskrets. Årets utøver 2014 Prisen ble ikke utdelt for

9 Medlemstall Medlemmer fordelt på grupper Allidrett 9 8 Basketball Bordtennis Fekting Fotball Friidrett Klatring 4 Orientering Ski Skøyter 7 6 Taekwondo 13 Turn SUM Medlemmer u/gruppetilhørighet 279 Total medlemsmasse 2253 Gruppemedlemmer pr år SUM Tabellen over viser aktive medlemmer i Nesodden IF de siste årene Økonomi (resultatregnskap med balanse) Regnskap 2014 og kommentarer til budsjett 2015 Administrasjonen har ansvar for føring av regnskap for gruppene, for hovedlaget og konsernregnskapet. Orienterings- og skøytegruppen fører eget regnskap ut Konsernregnskap og -balanse omfatter hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap. Konsernregnskap 2014 Samlet sett har Nesodden IF en god økonomi. De fleste gruppene går i balanse og har opparbeidet seg en egenkapital. De største gruppene, hovedlaget og fotball, trenger å opparbeide seg en større egenkapital for å ta høyde for svingninger i økonomien. I 2014 har orienteringsgruppen lånt ut penger til turn og friidrett. Disse lånene er tilbakebetalt i løpet av året. I tillegg har hovedlaget mellomregninger med gruppene. På disse kontiene føres sponsorinntekter som skal tilføres gruppene, administrasjonskostnader som gruppene skal betale, fakturaer som 9

10 betales fra en gruppe, men der utgiften skal fordeles på flere grupper. Disse kontiene er ikke oppgjort gjennom året og vil fremgå av balansen til alle gruppene, inklusiv hovedlaget. Disse kontiene vil bli oppgjort når alle regnskapene er ferdig for 2014, med unntak av hovedlaget sin gjeld til skigruppen som er på ca kroner og fotballgruppen sin gjeld til hovedlaget som er på ca kroner. Budsjett 2015 I budsjettet for 2015 er det gjort en endring når det gjelder fordeling av sponsormidler. Sponsorinntekter som er generelt til klubben, beholdes i hovedlaget. Som et resultat av denne endringen vil ikke gruppene bli belastet for administrasjonskostnader. Dette er gjort for å forenkle pengeflyten mellom hovedlaget og gruppene. Budsjettet for sponsorinntekter er justert noe ned i forhold til 2014, selv om ambisjonen opprettholdes. Alle gruppene har satt opp et budsjett som går i overskudd, med unntak av orienteringsgruppen. De har et planlagt underskudd de årene kart produseres og planlagt overskudd årene da kartene selges. Budsjettet for hovedlaget inneholder også ApD og Idrettskolen for barn da disse drives av administrasjonen. Budsjettene til gruppene er behandlet på de respektive gruppeårsmøtene. Særlige utfordringer i 2014 Kapasitet Hovedstyret har (igjen) hatt et svært aktivt år. Det oppleves at en stor del av oppgavene er knyttet til drift, og dette er tidkrevende og sliter på styret. Oppgavefordelingen mellom styre og administrasjon er tatt tak i og det jobbes med å finne en organisasjonsform der hovedstyret på sikt skal arbeide mer med strategiske oppgaver enn i dag. Nytt regnskapssystem og ny kontoplan Nesodden idrettsforening ansatte ny regnskapsfører i Regnskapsfører ble ansatt i en 30 % stilling, noe som viste seg å være for lite. Stillingen ble vurdert ut fra ønske og håp om en effektivisering av regnskapsføringen, og fordi det var vanskelig å finansiere en større stilling ut i fra de økonomiske betingelsene til klubben. Det har vist seg at 30 % stilling ikke dekker behovet og stillingen ble økt til 50 % høsten Det er fremdeles uklart om dette er en tilstrekkelig stillingsbrøk for regnskapsføring. Parallelt med ansettelsen ble regnskapssystemet byttet ut etter ønske fra regnskapsfører. I tråd med NIF sine anbefalinger, innførte vi også anbefalt kontoplan. Året 2014 har vært utfordrende med tanke på økonomisk styring. Regnskapene har gjennom hele året vært forsinket, noe som har gitt dårlig oversikt og styring. Hovedstyret har holdt oppsyn over balanse og på annen måte forsøkt å fange opp mulige faresignaler. Kontrollkomiteens merknader i 2014 Kontrollkomiteen ved Knut Straume har hatt et aktivt år og hovedstyret har mottatt 9 protokoller. Grunnet begrensede ressurser, er den enkelte protokoll er ikke besvart skriftlig til Kontrollkomiteen. Dette er komiteen innforstått med. 10

11 Protokollene er hensyntatt som følger: Protokoll nr 1 omtaler et behov for rapportering på regnskap. Kontollkomiteen ber foreningen utarbeide rapporteringsrutiner som nedfelles i Håndboka. Når dette er gjort skal man vurdere hvor stor regnskapsstillingen bør være i Nesodden IF. Arbeidet med å utarbeide rutiner er startet opp og vil ferdigstilles parallelt med arbeidet med Kvalitetsklubb våren Rutiner for kontering og rapportering fra gruppene til hovedstyret annenhver måned er under utforming og legges ut i håndboka på nettsiden om kort tid. Protokoll nr 2 omhandler sponsorsalg. Kontrollkomiteen foreslo å redusere budsjettet med minst kr ,- på sponsordelen. Videre mener komiteen at barteravtaler bør tas ut av sponsoravtalen da disse bør inngås av gruppene og ikke hovedlaget. Det foreslås også at en ny sponsoravtale skal inneholde en oppstilling av fremtidige planlagte sponsorobjekter og en generell evaluering av avtalen. Det bør dessuten gjennomgås om kundene får det de har betalt for i forbindelse med solgte annonser for fotballen. Hovedstyret vil i 2015 vurdere å reforhandle avtalen med Markedskoordinator. Protokoll nr 3 tok for seg diverse poster fra 2013-regnskapet som ikke var blitt ryddet opp i. Administrasjonen har gjennomgått og ryddet opp i postene. I protokoll nr 4 ba Kontrollkomiteen om status for Legeaavtalen fra fotballgruppa. Mer kjøp i 2014 ble frarådt da kjøpsrammen var brukt opp. Fotballgruppen håndterte saken. Protokoll nr 5 om avstemming sponsor ble tatt til etteretning. Protokoll nr 6- Vedr. Mulig avvik budsjettposter i Hovedlaget Bakgrunnen for protokollen var: Fare for inntektssvikt på sponsorbiten med ca ,-. Lav oppslutning om dopapirsalget i forhold til planen i budsjettet. Økning av innsatsen/kostnader vedr. regnskapsføring muligens resten av året. Konsekvensene kunne bli et stort underskudd og hovedstyret hadde fokus på økning av inntekter og lave kostnader. Kontrollkomiteen anbefaler at Hovedlaget har et overskudd på kr og ba derfor hovedstyret om å vurdere å øke belastning mot gruppene på kr ,- til ,-. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 er dette blitt vurdert. Hovedstyret ønsker ikke å skyve byrder over på gruppene, uten at det er helt nødvendig. Foreslått sak om endret medlemskontinent behandles i årsmøtet. Protokoll nr 7 handlet om rutiner rundt lagslister og gruppeavgift i Fotballgruppa. Det var på høstparten over kr ,- utestående i treningsavgifter i fotballgruppa. Det ble, etter at kontrollkomiteen gjorde hovedstyret oppmerksomme på dette, satt i gang tiltak for å purre opp utestående og rapporter ble tatt ut regelmessig i en periode for å holde oversikt over utestående. Kontrollkomiteen har bedt Hovedstyret om å se på rutinene rundt innlevering av lagslister slik at man ikke kommer i samme situasjonen i Rutiner blir utarbeidet i forbindelse med prosjektet Kvalitetsklubb. 11

12 Protokoll nr 8- Vedr. Fotballakademiet. I budsjettet for 2014 var det antydet en omsetning på kr ,-, noe som ikke så ut til å være realistisk når hovedstyret mottok protokollen. Det ser ut til at det har vært en for optimistisk budsjettering for 2014, og dette må det tas hensyn til i budsjettet for Fotballgruppa er informert og har hensyntatt dette i sitt budsjett for Protokoll nr 9- Vedr. «sperret» kapital i Nesodden IF. Under en samtale mellom kontrollkomiteen v/ Knut Straume og revisor i høst nevnte revisor at kapital som står «sperret» på en bankkonto uten formål bør omplasseres av hovedstyret. Dette gjelder midler som er spart opp uten at de er satt av til et bestemt formål. Når Idrettskolen for barn overlot driften til administrasjonen i Nesodden IF fulgte det med en bankkonto som ikke har vært i bruk på flere år m.a.o. en «død» kapital uten formål. Pr var beløpet på kr ,-. Idrettskolen for barn har ikke brukt av denne kontoen på mange år. Idrettsskolen for barn er organisert som aktivitet i regi av Hovedlaget og midlene ble overført til driftskonto i tråd med kontrollkomiteens forslag. Kontrollkomiteen anbefaler at det etter årsmøte i 2015 gjøres en lignende gjennomgang av gruppenes konti. Revisors og Kontrollkomiteens beretninger Revisors beretning og Kontrollkomiteens beretninger legges ut på nettsiden. Avslutning Hovedstyret vil takke for det enorme engasjementet trenere, lagsledere, styremedlemmer og andre frivillige nedlegger av innsats i løpet av et år. Denne innsatsen bidrar til en uvurderlig verdiskaping på Nesodden. Nesodden Idrettsforening er en breddeklubb som gir over 2000 barn og voksne et aktivitetstilbud. Det er viktig at barn og unge trives og at de synes det er kult å drive med idrett. Nesodden Idrettsforening ønsker til slutt å takke Nesodden kommune og alle andre samarbeidsparter for innsatsen for idretten på Nesodden! Nesodden, april 2015 Marianne Ellingstad Leder Ricky Vatten Nestleder Kirsti Langvatn Andreas Norvik Pål Løkkevik Geir Thorbjørns en Morten Oppegaard Gry Andersen Brusevold Andrè Johannessen (møtende vara) Ingrid Kringlebotn (vara) 12

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: Hovedstyret (HS) Møte nr: 6 Dato: 10.06.15 Start: 19.00 Slutt: 22.45 Til stede: Marianne Ellingstad (ME) Gry Andersen Brusevold (GAB) André Johannessen (AJ) Oppegaard

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: Hovedstyret (HS) Møte nr: 6 Dato: 03.06.14 Start: 19:00 Slutt: 23:00 Til stede: Marianne Ellingstad (ME) Geir Torbjørnsen (GT) Morten Oppegaard (MO) Pål Løkkevik

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: Hovedstyret (HS) Møte nr: 7 Dato: 18.8.2015 Start: 19.00 Slutt: 21.30 Til stede: Adm: Andre: Forfall: Referent: Neste møte: Marianne Ellingstad (ME) Gry Andersen

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: HS Møtenr: 1 Dato: 07.01.14 Start: 19:15 Slutt: 22:00 Til stede: Adm: Marianne Ellingstad (ME) Ricky Vatten (RV) Pål Løkkevik (PL) Kirsti Langvatn (KL) Geir Torbjørnsen

Detaljer

Hovedstyrets beretning for 2013

Hovedstyrets beretning for 2013 Hovedstyrets beretning for 2013 Nesodden Idrettsforening har stor bredde i sine aktiviteter og er den største fritidsaktøren for barn og unge på Nesodden. Vi bidrar til at Nesodden blir et bedre sted å

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 REFERAT FRA ÅRSMØTET I ÅS IL MANDAG 28. FEBRUAR 2005 KL. 19.30 Til stede: 19 Referent: Tord Thorshov Sak 1. Åpning. Kristen ønsket alle frammøtte velkommen og åpnet årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Markedshåndbok Nesodden IF

Markedshåndbok Nesodden IF Markedshåndbok Nesodden IF Retningslinjer i denne håndbok ble første gang besluttet og bekjentgjort den 00.00.0000 og gjelder for alle grupper i Nesodden IF. Retningslinjene kan endres ved hovedstyrebeslutning.

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk.

Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Bjørn Bråte fortalte litt om inntektsbringende tiltak for klubben. Forever produkter, kosmetikk. Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 5. oktober 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Harald Schytz, Anne Guro Larsgard, Ine Hovi, Gunnar Klemetsdal (friidrett)

Detaljer

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 Kontonavn 2014 Kommentarer : Medlemskontingent 74 000 370 medlemmer à 200 - økes til 250 fra høsten 2014 Støttemedlemskap til VS IL 5 000 Satses på høsten 2014-250,-

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Det benyttes egne avdelinger for hovedstyret(hs) og de enkelte undergruppene/idrettene.

Det benyttes egne avdelinger for hovedstyret(hs) og de enkelte undergruppene/idrettene. Regnskap Regnskapsprinsipper Periodisering av inntekter og kostnader Fordeling av inntekter og kostnader Spesielt om hovedstyret Underskudd i undergrupper Gjeldende fra 1.1.2013 1 1. Regnskapsprinsipper

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene

Årsberetning, regnskap 2012, budsjett 2013 for de enkelte avdelingene Etter vedtektenes 12 behandlet Årsmøtet følgende saker: Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Innkalling til årsmøtet godkjent Valg av referent Svein M Håve valgt til å føre protokollen Valg av møteleder Rolf Einar

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 03.02.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 030210-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 030210-01 Økonomi, regnskap 2009 Hanne, Pål, Sverre

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET

MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET MANDAT VÅLERENGA HÅNDBALL ELITEUTVALGET Mandat: 1. Vålerenga Håndballs Eliteutvalg gis i oppdrag av Vålerenga Håndballs styre å administrere klubbens elitesatsing. 2. Det skal utarbeides et budsjett som

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

For trivsel og utvikling i nærmiljøet

For trivsel og utvikling i nærmiljøet Protokoll fra Årsmøtet 2012 i Flaktveit IK avholdt i Vi bryr oss salen 2. mai 2012. Vi hadde den ære og glede å ha Trond Mohn til stede ved innledningen av vårt årsmøte. Engasjert og inspirerende sa han

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010 ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING Tirsdag 23. mars 2010 SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøte 2009 1.1. Godkjenning av de stemmeberettigede 1.2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14

Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14 Styremøte Nidelv IL Referat HS 6-14 Dato: Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Tilstede: Olaf Løberg, Trond Arne Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Kari Løberg,

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Versjon 01.11.2015 Årsmøtet Daglig leder Hovedstyret Kontrollkomité Klubbsekretær Sp. ansv fotball Adm. ansv fotball Idrettskoordinator Idrettsutvalget Anleggsutvalget

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis)

Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard. Jan Tore Dannemark(svømming) Anna Germundsson(friskis og svettis) Ås idrettslag Møtereferat Hovedstyremøte Møtedato: 27. april 2009 Tilstede fra AU Til stede fra gruppene: Forfall: Referent: Tore Skovdahl, Ola Øvstedal, Ine Hovi, Harald Schytz, Anne Guro Larsgard Kristen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell 1 Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell Hovedstyret avholdt møte torsdag 4. april 2013 i klubbhuset på Eydehavn. Møte startet kl 19:30. Følgende møtte: Kjetil Sørensen Steinar Rasmussen Ole Tom Tjuslia

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 6 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2006 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 5. mars 2007. Møtet startet kl. 18.30 og ble avsluttet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 VANSJØ/SVINNDAL IL

ÅRSBERETNING 2015 VANSJØ/SVINNDAL IL ÅRSBERETNING 2015 VANSJØ/SVINNDAL IL Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i en kommune i endring... 2 Drift og styring av idrettslaget... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker

Detaljer

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG

P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E 2005 FAGERNES IDRETTSLAG Årsmøte 2005 i Fagernes idrettslag ble avholdt på Blåbærmyra den 28. februar 2005. Møtet startet kl. 18.00 og ble avsluttet kl. 22.00 Tilstede

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 26.06.14 kl. 2000 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 25 Regnskap pr mai Kirsten 26 Evaluering av vinteridrettene

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til

Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til Organisasjonsplan for Gran Idrettslag i henhold til Lov for Gran IL jfr. 15 pkt. 9. Gjeldende fra årsmøtet 2016 INNHOLD A. Visjon og kjerneverdier B. Organisering C. Hovedstyrets oppgaver D. Gruppestyrenes

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

ÅRSBERETNING RANHEIM ALLIDRETT 2014

ÅRSBERETNING RANHEIM ALLIDRETT 2014 ÅRSBERETNING RANHEIM ALLIDRETT 2014 Styret sesongen 2014/2015 Leder: Anne Marstad Nestleder: Nora Gjerde Kasserer: Jonny Anderssen Styremedlem- innmelding: Jorunn Snøan Mæland Styremedlem-idrettsskolen:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge

Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge 1 Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge Innkallingen sendes til medlemmene i andelseiernes

Detaljer