Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 for Nesodden IF"

Transkript

1 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF

2 Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i Vurdering av aktivitet i forhold til mål... 4 Samarbeid med kommunen... 5 Berger sportskafé... 5 Lokaler og utleie... 5 Idrettens dag i Berger idrettspark... 6 Bruktmarked... 6 Multisportanlegg i Berger Idrettspark... 6 Aktiv på Dagtid... 6 Sponsoraktivitet... 7 Hovedstyrets honorar for Administrasjon... 8 Representanter til Nesodden Idrettsråd... 8 Representanter til AIKs årsmøte... 8 Årets utøver Medlemstall... 9 Aktive medlemmer* pr gruppe... 9 Totalt aktive medlemmer pr år... 9 Økonomi (resultatregnskap med balanse)... 9 Regnskap 2014 og kommentarer til budsjett Balanse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Særlige utfordringer i Kontrollkomiteens merknader i Revisors og Kontrollkomiteens beretninger Avslutning

3 Innledning Årsberetningen er skrevet av hovedstyret i idrettsforeningen og tar for seg overordet utvikling og status, fellesprosjekter samt omtale av administrasjon. Underliggende grupper skriver egne årsberetninger der sportslig omtale og deres egne erfaringer omtales. Disse inngår i idrettslagets totale årsberetning. Den totale årsberetningen blir publisert på etter behandling på årsmøtet. Året 2014 har vært et aktivt år for idrettsforeningen. Foreningen er i stadig vekst både i form av flere medlemmer i de ulike gruppene og ved opptak av nye grupper. Dette fører til økning av arbeidsoppgaver på både administrasjon og hovedstyre. Samtidig fører økningen til større behov for treningsarealer både inne og ute. Bjørnemyrhallen som ble åpnet januar 2013 var fullbooket fra dag èn. Tilbudet fra idrettsforeningen kunne ha vært enda bedre dersom det hadde vært mer treningsarealer tilgjengelig. Hovedstyret Styrets sammensetning i 2014 har vært som følger: Leder: Marianne Ellingstad Nestleder: Ricky Vatten Styremedlemmer: Kirsti Langvatn, Pål Løkkevik, Geir Torbjørnsen, Andreas Norvik, Morten Oppegaard, Gry Andersen Brusevold og varamedlemmer: Andrè Johannessen (møtende vara) og Ingrid Kringlebotn. Valgkomité: Roar Wægger, Stig R. Husby, Bent Olsby og Line C. Utvik (vara). Revisor: Atle Gåsvatn fra Vidi revisjon. Kontrollkomité: Knut T. Straume (leder), Kari Ånstad, Frode Hovland (vara) og Bjørnar Heggdal (vara). Utdanningskontakt er daglig leder Bernt Nohr. Styrets arbeid Styremøter Det har vært et aktivt år og det er avholdt månedlige styremøter samt et stort antall ulike arbeidsmøter der deler eller hele styret har møttes for å jobbe med spesifikke saker. I tillegg har det vært avholdt tre fellesmøter med gruppene. Fordelingen av ansvar mellom Hovedstyret og gruppene er at gruppene har ansvar for alt rundt det idrettslige inkludert gjennomføringen av aktiviteter. Gruppestyrene skal ivareta gruppens økonomi innenfor vedtatt budsjett. Hovedstyret har det juridiske og økonomiske ansvaret for hele foreningen og må derfor besørge gode rutiner slik at ansvaret blir godt ivaretatt. Administrasjonen styres av Hovedstyret og det er kun Hovedstyret som kan inngå forpliktelser for klubben (herunder ansettelser). 3

4 Hovedfokuset for styret i 2014 Følgende oppgaver har vært fokus for styret i 2014: Utvikling av klubben, herunder tydeliggjort skille mellom oppgavene som skal utføres av gruppene og administrasjonen Økonomi sikre en forsvarlig økonomi, hvor det spesielt har vært iverksatt tiltak for å øke inntekter og redusere kostnader Forenkling av prinsipp om fordeling av inntekter og kostnader mellom hovedlag og gruppene Fakturahåndtering og MinIdrett Ny kontoplan og regnskapssystem Ansettelse av regnskapsfører Oppfølging av gruppene Oppfølging av markedssalg, forslag til forenkling Inngått revidert driftsavtale med kommunen Gjennomføring av bruktmarked og Idrettens dag Reforhandling av leiekontrakt med Bergerkollektivet Hallfordelingsproblematikk Logosaker Basket og Taekwondo Nye hjemmesider har blitt operative Avtale med fotball om drift av kiosk for 2014 Behandlet søknad fra Taekwondo om opptak i foreningen. Oppstart av Kvalitetsklubb- i regi av fotballgruppa Møter i forbindelse med nytt Kunstgress, 2015 Komitèarbeid i forbindelse med Multisportanlegget. Dopapirsalg (gjennomførte dugnader) Interne lån mellom grupper Foredrag om å være idrettsforelder avholdt i regi av HS Oppgaver forbundet med arbeidsgiveransvar Vurdering av aktivitet i forhold til mål Styret og administrasjonen arbeider for å tilstrebe oppnåelse av NIFs visjon «Idrett for alle». Grunnverdier er: Glede, fellesskap, helse og fair play. Hovedfokuset til styret og administrasjonen har i 2014 vært rundt det organisatoriske. Det aller viktigste har vært å få regnskapsføringen på plass og å holde normal drift med alle de utfordringene som vi har møtt. En forutsigbar økonomi er en viktig forutsetning for å kunne oppnå idrettsforeningens mål. På bane og anleggssiden har Mulitisportsanlegget og Kunstgresset vært prioritert. Nesodden IF skal være den største og den viktigste aktøren for en aktiv befolkning på Nesodden. I den anledning ønsker klubben på sikt å tilby medlemskap til Nesoddens innbyggere. Det er ikke gjort aktive tiltak i 2014 for å tiltrekke flere medlemmer, da vi har fokusert på å få orden i egne rekker (særlig på økonomistyringen) før vi kan aktivt gå inn for å øke medlemsmassen. 4

5 Systematisk arbeid med mosjonsaktivitet har blitt nedprioritert som følge av mer prekære oppgaver i forbindelse med drift. Et mål for 2014 var å øke andel grasrotmidler med 5 %. Hovedstyret har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre aktiviteter for verving av spillere (Lotto, tipping osv) som vil registrere seg som givere av andelen til Nesodden IF. Det har allikevel vært en økning i antall spillere, men beløpene som det har generert, har dessverre ikke økt tilsvarende. År Antall spillere som gir sin andel Beløp til Nesodden IF til Nesodden IF , , , , , ,73 Tabellen viser utvikling i Grasrotaandeler til Nesodden IF de siste årene. Som følge av at vi ikke fikk videreført tilsvarende Amta-avtale som tidligere, har Fotballavisa kun blitt utgitt en gang. Da uten omtale av idrettforeningen for øvrig. Dugnad er ikke avholdt i 2014 da foreningen har mottatt tilbud om gratis arbeidskraft gjennom et samfunnstiltak. En arbeidsinnsats for vedlikehold av bygningsmassen (utvendig maling) planlegges våren Samarbeid med kommunen Nesodden IF har en styrende og bindende driftsavtale med Nesodden kommune. Denne skal revideres inneværende år. Denne regulerer vårt samarbeid og ansvar omkring Berger Idrettspark og hallene nord på Nesodden. Halvårlige driftsmøter har frem til våren 2014 vært gjennomført med drifts- og eiendomsavdelingen i Nesodden kommune, hvor den daglige driften evalueres og videreutvikles. Kommunen står som ansvarlig møteinnkaller til disse møtene. Det ble ikke kalt inn til et slikt møte høsten 2014, og ut fra mail fra kommunen av dato , kan det se ut til at en slik innkalling for høsten ble uteglemt. Ny anleggsansvarlig i hovedstyret vil måtte ta opp tråden med kommunen i løpet av våren Gruppene får via denne avtalen ansvaret for dialogen med driftsansvarlige gjennom faste og utpekte representanter fra gruppa. Dette skal sikre forutsigbarhet for alle gruppene i forhold til deres behov. Videre har særlig skigruppa ved Anne Irene Nygård hatt en god dialog og fremdrift i møter med kommunen vedrørende Multisportanlegget. Berger sportskafé Fotballgruppa har hatt ansvar for drift av NIF-kiosken også i Gruppen betaler en fast sum på kr ,- til hovedlaget som dekker nedbetaling av lån, strøm og forsikring. Resten av overskuddet tilfaller gruppen. Samtlige grupper får hvert år spørsmål om de er interessert i drift av kiosken. Lokaler og utleie 5

6 Idrettsforeningen eier følgende bygningsmasse: Klubbhuset der administrasjonen har sine lokaler og Bergerkollektivet barnehage leier lokale Øverste etasje av NIF-huset NIF-kiosken Idrettens dag i Berger idrettspark Høsten 2014 gikk Idrettens dag av stabelen på Berger for 6. gang. Idrettens dag organiseres av hovedstyret. De ulike idrettene på Nesodden har hver sin stand der folk kan få prøve seg på ulike øvelser. Mange barn og familier koste seg med ulike aktiviteter og det er godt å se at Nesoddens beboere er av den sporty typen. Bruktmarked 15. november ble det avholdt bruktmarked i regi av Hovedstyret. Markedet ble gjennomført med bistand fra gruppene, og ble også i år en suksess. Totalt fikk vi inn kr ,- som tilsvarer fjorårets nivå. I år kom det inn noe mindre utstyr enn året før, og vi registrerer (subjektivt) en nedgang i tilfang av utstyr for tredje året på rad. Vi klarte imidlertid å opprettholde inntekten fordi det i år var mange som donerte utstyret sitt. Det meste av utstyret som kom inn i år ble solgt, og potensialet for omsetning synes å være større. Ski- og vinterutstyr er spesielt populært. Multisportanlegg i Berger Idrettspark Nesodden IFs Skigruppe v/styret opprettet en egen arbeidskomitè for Multisportanlegget vil kunne benyttes til langrenn om vinteren, og snøproduksjon på stedet er inkludert i prosjektet. På sommerstid vil anlegget åpne for bl.a. rulleskitrening, rullestolpigging, rulleskøyter, landeveissykling for de yngste i trygge omgivelser, samt lek og moro for allmennheten. Komiteen har drevet med informasjons- og forankringsarbeid og har hatt møter, presentasjoner, og/eller skriftlig/muntlig kommunikasjonen med Nesoddens politiske partier, NIR og kommuneadministrasjonen, Sunnaas Sykehus, Nesodden Sykkelklubb samt de øvrige gruppene i Nesodden IF som kan tenkes å få glede av et slikt anlegg. Komiteen har fått positive tilbakemeldinger fra alle hold. Det har vært avholdt møter med Nesodden kommune på høyt nivå, og status er pr i dag at et eiendomsspørsmål må avklares før man kommer videre i arbeidet. Komiteen er optimistisk med henhold til en snarlig løsning da kommuneadvokaten nå er koplet inn. Det jobbes aktivt for at anlegget til enhver tid er med i kommunens planer og budsjetter. Aktiv på Dagtid Aktiv på Dagtid (ApD) er et tilbud om aktivitet for trygdemottakere mellom 18 og 67 år i Nesodden kommune. Tilbudet øker stadig i popularitet. 146 medlemmer besøkte ApD i Potensialet er mye større, men de vi når fram til har møtt opp 3775 ganger i år, som er en liten nedgang. Det er første gang vi har opplevd nedgang siden vi startet i Prosentvis er det 80% kvinner som benytter tilbudet og bare 20% menn. ApD drives i sin helhet av Nesodden IFs administrasjon og finansieres av medlemskontingent, kommunale midler og tilskudd fra Akershus idrettskrets. Markedsføringen foregår gjennom annonsering daglig i Amta, annonser i Foreningsnytt, utlegging av brosjyrer på legekontorene og NAV. ApD har hatt god kontakt med kommunens nyopprettete Frisklivssentral. Hjemmesiden er det beste infoorganet. 6

7 Aktivitet 1.halvår-14 2.halvår-14 Sum 2014 oppmøter Vann Styrke Sirkel Pilates Golf Ball Qi gong Yoga Totalt 3775 Tilbudet har vært mangfoldig i år også: Vanngym, ballspill, pilates, qigong, golf, yoga og sirkeltrening og styrketrening i sal. Instruktører har vært: Yngvill Myhre, John P. Andersen, Trond Stagrim, Kari Ottesen, Liv Kathrine Nome, Per Hansen. Sponsoraktivitet Roger Sollied Johansen og Klaus Wiik er ansatt på provisjon på markedssalg (reklamesalg). Markedsansvarlige kom sent i gang med arbeidet for 2014 og har ikke nådd de budsjettmål på 1,5 mill. kr som ble satt. Det er i tillegg inngått en del barteravtaler (bytteavtaler) som ikke er tatt inn i budsjettet da det ikke generer kontanter. Markedssansvarlige skal jobbe i tett samarbeid med gruppene. Gruppene må avklare eventuelle ønsker om sponsoraktiviteter med markedsansvarlige før avtaler gjøres. Hovedstyrets honorar for

8 Styrets honorarer betales etterskuddsvis. Det er i budsjettet satt av følgende til styrets honorarer: Styreleder kr 6 000,-, nestleder kr 4 000,- og øvrige aktive styremedlemmer mottar kr 3 000,- (inkl møtende vara). Ikke-møtende vara mottar ikke honorar. Det er i 2014 ikke blitt dekket øvrige kostnader til styret som for eksempel telefon, bilgodtgjørelse eller liknende. Administrasjon Bernt Nohr (100 %)er daglig leder i foreningen, Kari Nørbech (50 %) er administrasjonssekretær og jobber med blant annet føring av medlemsregistrene, inn- og utbetalinger samt lønn og Kathrine Hake-Steffensen (80 %) besvarer alle typer henvendelser, vedlikeholder medlemsregisteret og særsystem for fotball og turn og jobber også med oppdatering av databaser. Hanne-Beate Haugen ble ansatt på deltid i 2014 som regnskapsmedarbeider for hovedlaget og gruppene. Administrasjonen fungerer som et serviceorgan for hovedstyret og gruppene i foreningen. Nye grupper En ny Takwondo-gruppe har søkt om å bli tatt opp i foreningen. Dette er en gruppe som tidligere inngikk i Nesodden Taekwondo. Gruppen ønsker å satse på en annen gren av Taekwondo, noe det ikke var rom for i eksisterende gruppe. Begge parter av Taekwondomiljøet på Nesodden deltok i møte med Hovedstyret september 2014 for å avklare årsaken til delingen av gruppen og for å orientere begge parter om mulighet til å søke opptak i Nesodden IF. Kun den ene gruppen har søkt dette. Hovedstyret har vedtatt å fremme opptak av ny Takwondo-gruppe til årsmøtet Inntil årsmøtet avholdes vil Taekwondo drive aktivitet i foreningen. Representanter til Nesodden Idrettsråd Leder, nestleder samt representanter fra gruppene deltok i årsmøtet til NIR i Representanter til AIKs årsmøte Marianne Ellingstad deltok på årsmøtet til Akershus idrettskrets. Årets utøver 2014 Prisen ble ikke utdelt for

9 Medlemstall Medlemmer fordelt på grupper Allidrett 9 8 Basketball Bordtennis Fekting Fotball Friidrett Klatring 4 Orientering Ski Skøyter 7 6 Taekwondo 13 Turn SUM Medlemmer u/gruppetilhørighet 279 Total medlemsmasse 2253 Gruppemedlemmer pr år SUM Tabellen over viser aktive medlemmer i Nesodden IF de siste årene Økonomi (resultatregnskap med balanse) Regnskap 2014 og kommentarer til budsjett 2015 Administrasjonen har ansvar for føring av regnskap for gruppene, for hovedlaget og konsernregnskapet. Orienterings- og skøytegruppen fører eget regnskap ut Konsernregnskap og -balanse omfatter hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap. Konsernregnskap 2014 Samlet sett har Nesodden IF en god økonomi. De fleste gruppene går i balanse og har opparbeidet seg en egenkapital. De største gruppene, hovedlaget og fotball, trenger å opparbeide seg en større egenkapital for å ta høyde for svingninger i økonomien. I 2014 har orienteringsgruppen lånt ut penger til turn og friidrett. Disse lånene er tilbakebetalt i løpet av året. I tillegg har hovedlaget mellomregninger med gruppene. På disse kontiene føres sponsorinntekter som skal tilføres gruppene, administrasjonskostnader som gruppene skal betale, fakturaer som 9

10 betales fra en gruppe, men der utgiften skal fordeles på flere grupper. Disse kontiene er ikke oppgjort gjennom året og vil fremgå av balansen til alle gruppene, inklusiv hovedlaget. Disse kontiene vil bli oppgjort når alle regnskapene er ferdig for 2014, med unntak av hovedlaget sin gjeld til skigruppen som er på ca kroner og fotballgruppen sin gjeld til hovedlaget som er på ca kroner. Budsjett 2015 I budsjettet for 2015 er det gjort en endring når det gjelder fordeling av sponsormidler. Sponsorinntekter som er generelt til klubben, beholdes i hovedlaget. Som et resultat av denne endringen vil ikke gruppene bli belastet for administrasjonskostnader. Dette er gjort for å forenkle pengeflyten mellom hovedlaget og gruppene. Budsjettet for sponsorinntekter er justert noe ned i forhold til 2014, selv om ambisjonen opprettholdes. Alle gruppene har satt opp et budsjett som går i overskudd, med unntak av orienteringsgruppen. De har et planlagt underskudd de årene kart produseres og planlagt overskudd årene da kartene selges. Budsjettet for hovedlaget inneholder også ApD og Idrettskolen for barn da disse drives av administrasjonen. Budsjettene til gruppene er behandlet på de respektive gruppeårsmøtene. Særlige utfordringer i 2014 Kapasitet Hovedstyret har (igjen) hatt et svært aktivt år. Det oppleves at en stor del av oppgavene er knyttet til drift, og dette er tidkrevende og sliter på styret. Oppgavefordelingen mellom styre og administrasjon er tatt tak i og det jobbes med å finne en organisasjonsform der hovedstyret på sikt skal arbeide mer med strategiske oppgaver enn i dag. Nytt regnskapssystem og ny kontoplan Nesodden idrettsforening ansatte ny regnskapsfører i Regnskapsfører ble ansatt i en 30 % stilling, noe som viste seg å være for lite. Stillingen ble vurdert ut fra ønske og håp om en effektivisering av regnskapsføringen, og fordi det var vanskelig å finansiere en større stilling ut i fra de økonomiske betingelsene til klubben. Det har vist seg at 30 % stilling ikke dekker behovet og stillingen ble økt til 50 % høsten Det er fremdeles uklart om dette er en tilstrekkelig stillingsbrøk for regnskapsføring. Parallelt med ansettelsen ble regnskapssystemet byttet ut etter ønske fra regnskapsfører. I tråd med NIF sine anbefalinger, innførte vi også anbefalt kontoplan. Året 2014 har vært utfordrende med tanke på økonomisk styring. Regnskapene har gjennom hele året vært forsinket, noe som har gitt dårlig oversikt og styring. Hovedstyret har holdt oppsyn over balanse og på annen måte forsøkt å fange opp mulige faresignaler. Kontrollkomiteens merknader i 2014 Kontrollkomiteen ved Knut Straume har hatt et aktivt år og hovedstyret har mottatt 9 protokoller. Grunnet begrensede ressurser, er den enkelte protokoll er ikke besvart skriftlig til Kontrollkomiteen. Dette er komiteen innforstått med. 10

11 Protokollene er hensyntatt som følger: Protokoll nr 1 omtaler et behov for rapportering på regnskap. Kontollkomiteen ber foreningen utarbeide rapporteringsrutiner som nedfelles i Håndboka. Når dette er gjort skal man vurdere hvor stor regnskapsstillingen bør være i Nesodden IF. Arbeidet med å utarbeide rutiner er startet opp og vil ferdigstilles parallelt med arbeidet med Kvalitetsklubb våren Rutiner for kontering og rapportering fra gruppene til hovedstyret annenhver måned er under utforming og legges ut i håndboka på nettsiden om kort tid. Protokoll nr 2 omhandler sponsorsalg. Kontrollkomiteen foreslo å redusere budsjettet med minst kr ,- på sponsordelen. Videre mener komiteen at barteravtaler bør tas ut av sponsoravtalen da disse bør inngås av gruppene og ikke hovedlaget. Det foreslås også at en ny sponsoravtale skal inneholde en oppstilling av fremtidige planlagte sponsorobjekter og en generell evaluering av avtalen. Det bør dessuten gjennomgås om kundene får det de har betalt for i forbindelse med solgte annonser for fotballen. Hovedstyret vil i 2015 vurdere å reforhandle avtalen med Markedskoordinator. Protokoll nr 3 tok for seg diverse poster fra 2013-regnskapet som ikke var blitt ryddet opp i. Administrasjonen har gjennomgått og ryddet opp i postene. I protokoll nr 4 ba Kontrollkomiteen om status for Legeaavtalen fra fotballgruppa. Mer kjøp i 2014 ble frarådt da kjøpsrammen var brukt opp. Fotballgruppen håndterte saken. Protokoll nr 5 om avstemming sponsor ble tatt til etteretning. Protokoll nr 6- Vedr. Mulig avvik budsjettposter i Hovedlaget Bakgrunnen for protokollen var: Fare for inntektssvikt på sponsorbiten med ca ,-. Lav oppslutning om dopapirsalget i forhold til planen i budsjettet. Økning av innsatsen/kostnader vedr. regnskapsføring muligens resten av året. Konsekvensene kunne bli et stort underskudd og hovedstyret hadde fokus på økning av inntekter og lave kostnader. Kontrollkomiteen anbefaler at Hovedlaget har et overskudd på kr og ba derfor hovedstyret om å vurdere å øke belastning mot gruppene på kr ,- til ,-. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 er dette blitt vurdert. Hovedstyret ønsker ikke å skyve byrder over på gruppene, uten at det er helt nødvendig. Foreslått sak om endret medlemskontinent behandles i årsmøtet. Protokoll nr 7 handlet om rutiner rundt lagslister og gruppeavgift i Fotballgruppa. Det var på høstparten over kr ,- utestående i treningsavgifter i fotballgruppa. Det ble, etter at kontrollkomiteen gjorde hovedstyret oppmerksomme på dette, satt i gang tiltak for å purre opp utestående og rapporter ble tatt ut regelmessig i en periode for å holde oversikt over utestående. Kontrollkomiteen har bedt Hovedstyret om å se på rutinene rundt innlevering av lagslister slik at man ikke kommer i samme situasjonen i Rutiner blir utarbeidet i forbindelse med prosjektet Kvalitetsklubb. 11

12 Protokoll nr 8- Vedr. Fotballakademiet. I budsjettet for 2014 var det antydet en omsetning på kr ,-, noe som ikke så ut til å være realistisk når hovedstyret mottok protokollen. Det ser ut til at det har vært en for optimistisk budsjettering for 2014, og dette må det tas hensyn til i budsjettet for Fotballgruppa er informert og har hensyntatt dette i sitt budsjett for Protokoll nr 9- Vedr. «sperret» kapital i Nesodden IF. Under en samtale mellom kontrollkomiteen v/ Knut Straume og revisor i høst nevnte revisor at kapital som står «sperret» på en bankkonto uten formål bør omplasseres av hovedstyret. Dette gjelder midler som er spart opp uten at de er satt av til et bestemt formål. Når Idrettskolen for barn overlot driften til administrasjonen i Nesodden IF fulgte det med en bankkonto som ikke har vært i bruk på flere år m.a.o. en «død» kapital uten formål. Pr var beløpet på kr ,-. Idrettskolen for barn har ikke brukt av denne kontoen på mange år. Idrettsskolen for barn er organisert som aktivitet i regi av Hovedlaget og midlene ble overført til driftskonto i tråd med kontrollkomiteens forslag. Kontrollkomiteen anbefaler at det etter årsmøte i 2015 gjøres en lignende gjennomgang av gruppenes konti. Revisors og Kontrollkomiteens beretninger Revisors beretning og Kontrollkomiteens beretninger legges ut på nettsiden. Avslutning Hovedstyret vil takke for det enorme engasjementet trenere, lagsledere, styremedlemmer og andre frivillige nedlegger av innsats i løpet av et år. Denne innsatsen bidrar til en uvurderlig verdiskaping på Nesodden. Nesodden Idrettsforening er en breddeklubb som gir over 2000 barn og voksne et aktivitetstilbud. Det er viktig at barn og unge trives og at de synes det er kult å drive med idrett. Nesodden Idrettsforening ønsker til slutt å takke Nesodden kommune og alle andre samarbeidsparter for innsatsen for idretten på Nesodden! Nesodden, april 2015 Marianne Ellingstad Leder Ricky Vatten Nestleder Kirsti Langvatn Andreas Norvik Pål Løkkevik Geir Thorbjørns en Morten Oppegaard Gry Andersen Brusevold Andrè Johannessen (møtende vara) Ingrid Kringlebotn (vara) 12

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: Hovedstyret (HS) Møte nr: 6 Dato: 10.06.15 Start: 19.00 Slutt: 22.45 Til stede: Marianne Ellingstad (ME) Gry Andersen Brusevold (GAB) André Johannessen (AJ) Oppegaard

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: HS Møtenr: 1 Dato: 07.01.14 Start: 19:15 Slutt: 22:00 Til stede: Adm: Marianne Ellingstad (ME) Ricky Vatten (RV) Pål Løkkevik (PL) Kirsti Langvatn (KL) Geir Torbjørnsen

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: Hovedstyret (HS) Møte nr: 6 Dato: 03.06.14 Start: 19:00 Slutt: 23:00 Til stede: Marianne Ellingstad (ME) Geir Torbjørnsen (GT) Morten Oppegaard (MO) Pål Løkkevik

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer