ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS"

Transkript

1 ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS

2 side2av8 AGDER BANDYKRETS Årsmøteprotokoll 2009 Søndag 25. april 2010 kl 15:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av de fremmøtte representantene. Opptelling av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen 5. Behandle årsberetning Behandle regnskap 2009 i revidert stand 7. Behandle innkomne forslag og saker 8. Fastsette avgifter for sesongen Vedta budsjett Valg for neste periode Leder Styremedlemmer Leder og medlemmer til oppnevnte komitéer og utvalg Revisor Valgkomité for neste særkretsting 11. Utdeling av eventuelle medaljer / bemerkelser 12. Avslutning 1. Åpning ved styrets leder Terje Skifjeld - sittende leder, åpnet møte kl Opptelling og godkjenning av fremmøtte representanter 20 personer er til stede hvorav 18 stemmeberettigete: Vaågsbyd IB Jørund Fjærbu, Raymond Skribeland, Erik Wrålsen Pors Bandy Torgeir Nilsen, Øyvind Hermansen Hisøy IL Solfrid Grav, Sven Egil Lindal Hånes IF Sigurd Sandved Toppen IL Erik Åbyholm, Bernt-Thomas Åbyholm IL Express Lars Jensen Arendal IBK Tom Østgaard, André Kopperud, Kjell Gaute Hartvigsen Styret Per H. Bai Stabell, Georg Engstrand, Terje Skifjeld Følgende var til stede uten stemmerett: Monica Usland, Vågsbygd IB og Rune Davidsen, Arendal IBK. 3. Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjent og årsmøtet er dermed lovlig innkalt. Sakslisten ble enstemmig godkjent.

3 side3av8 4. Valg av møteleder, referent og personer til å undertegne protokoll Georg Engstrand ble forslått og enstemmig valgt til møteleder. Per Harald Bai Stabell ble forslått og enstemmig valgt til å føre årsmøteprotokollen. Lars Jensen, IL Express og Solfrid Grav, Hisøy IL ble forslått og enstemmig valgt til å undertegne årsmøteprotokoll. 5. Årsberetning 2009 Årsberetningen ble enstemmig godkjent uten bemerkninger. 6. Regnskap 2009 Regnskapet ble enstemmig godkjent med følgende kommentar: Regnskapet bør ha noter til poster som kan være uklare. Det ble f. eks spurt etter hvorfor særtilskuddet fra Aust-Agder Idrettkrets var satt til kr 0,00 i 2009 mens det var over 14tusen kr i Behandle innkomne saker 7.1: Engesjere profesjonell regnskapsfører Kretsstyret foreslår at det engasjeres en profesjonell regnskapsfører til å føre kretsens regnskap. Dette vil gjøre at økonomiansvarlig i kretsstyret ikke trenger den tekniske kunnskapen til å føre selve regnskapet, men vil stå ansvarlig for at regninger betales, bilag overleveres regnskapsfører, fakturaer sendes ut og kretsens budsjett overholdes. Bakgrunn: Å være økonomiansvarlig har blitt en mer og mer krevende jobb samtidig som det er vanskeligere og vanskeligere å få folk til å gjøre en jobb i kretsen. Ved å engasjere en regnskapsfører ønsker vi å opprettholde en viss kvalitet på regnskapsførselen samtidig som at den frivillige jobben i kretsen som økonomiansvarlig blir mindre. 7.2: Nytt medlem i Kretsstyret: Utviklingsansvarlig Kretsstyret foreslår at Kretsstyret utvides med et nytt medlem, Utviklingsansvarlig. Dette for å gjøre vervet som arrangementsleder mindre. Bakgrunn: Det blir stadig vanskeligere å finne folk til verv i kretsarbeidet. Vi ønsker å flytte ut deler av arbeidet til arrangementsleder i et eget verv for å fordele arbeidet på flere personer. 7.3: Nytt medlem i Arrangementskomitéen: Anleggskoordinator Kretsstyret foreslår at Arrangementskomitéen utvides med et nytt medlem, Anleggskoordinator. Dette for å få mer fokus på anlegg i kretsen og samarbeide tettere med NBF omkring dette. Bakgrunn: Med flere klubber og lag er det behov for flere haller. Det bygges stadig nye haller i områdene våre og det er viktig at vi er på banen og krever vårt hva gjelder oppmerking, utstyr og forhold.

4 side4av8 7.4: Regler og retningslinjer for innrapportering av resultater og kampdetaljer Kretsstyret ønsker å innføre klare regler og retningslinjer for innrapportering av resultater og kampdetaljer. Dette for at vi skal få en likhet for loven og sikre god og rask oppdatering på våre nettsider. Se hele forslaget i eget vedlegg. Endring: Ordet arrangør er størket i trede setning. Setning blir da: Hjemmelag er ansvarlig for innlevering og rapportering. Klokkelsett for når resultat skal være innrapportert, endres fra 12 til kl 22. Kommentar: Det må tilrettelegges for detaljert adgangsstyring ved føring av kampskjemaer og resultater, på ABs nettsider. 7.5: Regler og retningslinjer for omberamming av kamper Kretsstyret ønsker å innføre lokale tilpasninger hva gjelder omberamming av kamper på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort oss de siste årene. Se hele forslaget i eget vedlegg. Endring: tillegg i pkt 2.2. Tilføy følgende setning: Hvis ett lag ber om omberamming av mer enn en kamp, samme dag og samme hall, skal det bare betales en omberammingsavgift. Aller siste setning i dokumentet fjernes. Vedtak: 17 stemmer for, 1 ikke til stede 7.6: Innføring av dispensasjonsbestemmelser Kretsstyret ønsker å innføre lokale tilpasninger hva gjelder dispensasjonsbestemmelser på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort oss de siste årene. Se to egne vedlegg, søknadsskjema og bestemmelser. Endring 1: Det ble gjort en tilpassing av pkt 2 i bestemmelsene og delt opp som følger: 7.6 A Som står (enstemmig nedstemt) 7.6 B Fjerne pkt 2, ellers ingen endringer (9 stemmer for og 6 stemmer mot, 3 blanke) 7.6. C Fjerne pkt 2 og endre til et særtillegg som skrevet under. (6 stemmer for og 11 mot, 1 blank) Kretsstyret, eller den kretsstyret bemyndiger, kan i særskilte tilfeller innvilge dispensasjon hvor det gis begrensninger fra bestemmelsene om spilleberettigelse, og frata laget det gjelder, muligheten fra å bli nummer 1, 2 eller 3 i sin klasse og/eller avdeling. Lag som får innvilget denne type dispensasjon, vil bli merket med *(stjerne) på terminlistenavnet. Vedtak: 7.6 B ble vedtatt med 9 mot 6, 3 stemte blankt (stemmetall står i parentes etter hvert forslag) Endring 2: Det gjøres en tilføyelse i teksten til det nye punkt nr 2: Det kan søkes en gang også etter seriestart. Og et nytt punkt (pkt 9) ble laget: Administrerende myndighet kan i særskilte tilfeller gi ytterlige dispensasjoner i enkeltkamper for å opprettholde aktivitet. Endring 3: I selve skjemaet, under Årsak til søknad ble det tillagt følgende i teksten til pkt c: eller å hente spillere fra lag i lavere aldersklasser?. Setningen lyder nå: Er det forsøkt å etablere samarbeid med nærmeste naboklubb eller å hente spillere fra lag i lavere aldersklasser? Vedtak 3: Enstemmig vedtatt 7.7: Innføring av kamp- og seriereglement Kretsstyret ønsker å innføre lokale tilpasninger hva gjelder kamp- og seriereglement på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort oss de siste årene. Se hele forslaget i eget vedlegg.

5 side5av8 Endring: I pkt 2.3 Ordet hjemmelag erstattes med arrangør. I pkt 4. Sett inn vedtaket som viser krav til antall dommere ihht protokoll fra sist særkretsting. I pkt 5. Som en konsekvens av at pkt 2 ble fjernet i regler og retningslinjer for dispensasjoner, fjernes teksten som omhandler dette og punkt 5 lyder da: Kretsstyret, eller den kretsstyret bemyndiger, behandler dispensasjonssøknader. 8. Fastsette avgifter for sesongen 2009/10 9. Vedta budsjett 2010 Vedtak: Budsjettet for 2010 ble enstemmig vedtatt. 10. Valg for neste periode Følgende kretsstyre ble valgt: Leder: Terje Skifjeld, Arendal IBK gjenvalg (1 år) Nestleder: - ingen - Økonomiansvarlig: Monica Usland, Vågsbygd IB valgt for 2 år Info/media/web: Georg Engstrand, Vågsbygd IB ikke på valg (1 år) Utviklingsansvarlig: Erik Åbyholm, Toppen IL valgt for 2 år Leder AK: Øyvind Hermannsen, Pors Bandy Leder DK: Torgeir Nilsen, Pors Bandy Følgende arrangementskomité ble valgt: Leder AK: Øyvind Hermannsen, Pors Bandy valgt for 1 år Områdeansvarlig Arendal: Gaute Hartvigsen, Arendal IBK ikke på valg (1år) Områdeansvarlig KrSand: Raymond Skribeland, Vågsbygd IB valgt for 2 år Områdeansvarlig Porsgrunn: Øyvind Hermansen, Pors Bandy gjenvalg (1 år) Anleggskoordinator: Geir Harnes, Arendal IBK valgt for 2 år Følgende dommerkomité ble valgt: Leder DK: Torgeir Nilsen, Pors Bandy valgt for 1 år Dommeroppsettansv.: Thomas Løken, Toppen IL ikke på valg (1år) Komitemedlem: Rune Davidsen, Arendal IBK valgt for 2 år Komitemedlem: Terje Skifjeld, Arendal IBK valgt for 2 år Følgende doms- og sanksjonsutvalg ble valgt: Leder: Per Harald Bai Stabell, Arendal IBK valgt for 2 år Medlem Aust-Agder: Thomas Bekkevold, IBK Sør-97 ikke på valg (1 år) Medlem Vest-Agder: Kristian Salö, Torridal IL gjenvalg (2 år) Følgende valgkomité ble valgt for 2009: Leder: Bent Roger Boye, Arendal IBK valgt for 2 år Medlem Aust-Agder: Per Harald Bai Stabell, Arendal IBK valgt for 1 år Medlem Vest-Agder: Jørund Fjærbu, Vågsbygd IBK gjenvalg (1 år) Medlem Telemark: Øyvind Hermannsen, Pors Bandy gjenvalg (1 år) Alle representanter ble valgt ved akklamasjon.

6 side6av8 Revisor: Det ble valgt å engasjere revisor. Representanter til ting og utvalg: Kretsstyret får mandat til å utvelge disse selv. Endring/tillegg: Klubbutvalg Bakgrunn: Lederfunksjon i Arrangementskomiteen er det gjentagende vanskelig å finne kandidater til. Tiltak: Det nedsettes et arbeidsutvalg der det skal møte en representant fra hver klubb (om ingen andre blir valgt, stiller leder fra klubben). Jørund Fjærbu forslås som ansvarlig for å kalle inn til første møtet. Mandatet er å innen 1.november utarbeide forslag til ny struktur på arrangementskomiteen og utvalget innkaller til klubbmøte vedrørende dette innen fristen. Komiteen konstituerer seg selv, og velger mulige sanksjonsformer på første møtet. Betingelse for Utviklingsansvarlig: Erik Åbyholm er per dags dato kretslagstrener. Terje Skifjeld tar ansvar for kretslagstrenerne frem til NM for kretslag 2010 er gjennomført. 11. Utdeling av priser/ Utmerkelser G15 Aust Det ble delt ut 1, 2 og 3 plass i G15 Aust 1. Hånes. 2. Toppen IL 3. Hisøy Poengplukker G15: Ivar Støle Hansen, VIB Fair-play prisen 2010: Likt mellom VIB og Arendal Blackhawks, de fikk begge hver sin pokal. 2. divisjon damer Det ble delt ut 1, 2 og 3 plass i 2.div damer 1. Arendal Ladies. 2. Risør IBK. 3. VIB Poengplukker 2.div.Damer: Mari Hoem, Arendal IBK UNIHOC ligaen fikk utdelt utmerkelser og premier etter sluttspill i Porsgrunn. Avtroppende kretsstyremedlemmer, Per H.B. Stabell og Geir Harnes fikk en liten oppmerksomhet for sin innsats i kretsstyret for inneværende sesong.

7 side7av8 12. Avslutning Gjenvalgt leder Terje Skifjeld takker de fremmøte. Møtet ble hevet kl Protokollen er kontrollert og godkjent: Arendal, Solfrid Grav (sign.) Arendal, Lars Jensen (sign.) Arendal, Per Harald Bai Stabell (sign.) Referent Bilder fra kretslags NM. Agders J17/19 i aksjon. FOTO: Innebandy.no

8 Foto: Kine Lilløy Andersen

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Torsdag 23. april 2009 kl 19:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede 3. Valg

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Lover for Kristiansand I. F. Håndball

Lover for Kristiansand I. F. Håndball Lover for Kristiansand I. F. Håndball LOVER FOR KRISTIANSAND I.F. HÅNDBALL (etter norm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Kristiansand idrettsforening Håndball, stiftet 1921, med senere

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer