Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr torsdag kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt."

Transkript

1 Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr torsdag kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret Muntlig orientering ved Iselin Høle Økonomiorientering Muntlig orientering ved John H. Fjellseth og Gustav Birkeland Gjennomgang av rapporter Skriv fra Gustav Birkeland Ansettelse av ny kjøkkensjef Muntlig orientering ved Iselin Høle SKiBAS seminar Muntlig orientering ved Iselin Høle Vedtakssaker: Vedtak om revisor Til grunn: Skriv fra Administrativ leder Vedtaksforslag: "Skibas vedtar å inngå en avtale med xx." Vedtak om frigjøring av midler Til grunn: Vedtak fra kvarterstyremøte Vedtaksforslag: " SKiBAS vedtar å frigjøre ,- inklusive meirverdiavgift for å kjøpe inn 1stk Crown XTI 2000, 1stk Crown XTI 4000 samt ein BSS-FCS966 EQ Vedtak om protokoll Til grunn: Protokoll Vedtaksforslag: "Skibas vedtar protokoll " Ymse.... Med vennlig hilsen Iselin Høle Styreleder

2 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Månedlig rapport for Studentkulturhuset i Bergen AS - Det Akademiske Kvarter Av John Houth Fjellseth og Gustav Birkeland Innledning Dette er den første ordentlige rapporten siden Vassdal og Erikssen overtok produksjonen av grunnlaget for rapportene. Overlapping av regnskapsfører medførte at ny regnskapsfører ikke klarte å få grunnlaget klart i tide til rapportering for september. Siden sist møte har vi hatt et møte med regnskapsfører og hovedeier i selskapet og avklart hva som blir rutinene fremover og hvordan vi vil ha månedsrapportene. Oppsettet til ny regnskapsfører er litt annerledes enn det oppsettet vi har hatt til nå. Derfor er det fint om dere kommer med konkrete tilbakemeldinger dersom det er detaljer dere vil ha endret i regnskapsrapporten. Det har også vært noen misforståelser i forbindelse med overlappingen av regnskapsførere som blant annet har medført at periodisering av enkelte større inntekter og kostnader for året ikke er videreført. Dette utbedres til neste rapport. Videre hadde ikke ny regnskapsfører fått full oversikt over vårt system for bokføring av varetellinger. Ytterligere opplæring fra tidligere regnskapsfører i slutten av november var nødvendig. Som det fremgår av rapporten fra regnskapsfører er ikke endringer i varelager i forbindelse med varetelling bokført. Dette skjedde etter rapportering og en oversikt over avstemming av varelager for september og oktober er derfor vedlagt. Rapport for september fremgår i vedleggene fra regnskapsfører. De økonomiansvarlige har ikke kommentert på tallene for september og det er derfor heller ikke tatt med her. Økonomisk status pr dato for månedsrapporten Den dårlige semesterstarten med redusert åpning av NG2, samt et turbulent første semester har gjort at inntektene fra varesalget er kr lavere enn budsjettert. Varekostnadene er viser et samlet ufordelaktig avvik på kr Vi ser også at dekningsgradene for de fleste produktgruppene ligger lavere enn budsjettert. Inntekter fra USF verftet er ennå ikke registrert. Salgsvolum er rapportert til Hansa mht. markedsstøtte. Andel av omsetning vil bli fakturert, men foreløpig ser denne andelen så liten ut 1 at det virker mest hensiktsmessig å fakturere etter slutten av året. Avtalen med USF åpner også for dekning av direkte personalkostnader på 1 Forventet omsetning for USF Servering ser foreløpig ut til å bli kr og vil da gi kr til DAK og kr til kultursatsing. Side 1/17

3 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth opptil kr Dette vil bli fakturert så snart økonomiansvarlig har oversikt over omfanget av dette og vil redusere driftskostnadene for 2007 med tilsvarende beløp. En tidligere nevnt realisasjon av obligasjoner gir et fordelaktig avvik på kr ,50. Dette vil kunne sette SKIBAS i skatteposisjon og dermed fremskynde en ny avklaring om hvorvidt selskapet er skattepliktig. Resultat og resultatutvikling Regnskapet for oktober viser et overskudd på kr Grunnen til dette ekstraordinære resultatet er en realisasjon av obligasjoner. De nevnte obligasjoner var bokført med en verdi på kr , men en realisasjonsverdi på kr ,50 gir et overskudd på kr ,50. Ser en bort fra finanspostene viser driftsresultatet et overskudd på kr mot et budsjettert driftsresultat på kr Prognose En ny prognose er ikke utarbeidet. Kolonnene for prognosen i rapportoppsettet er derfor tomme. Kommentarer i forhold til budsjett Inntekter Omsetningen av tankøl er høyere enn budsjettert og viser et fordelaktig avvik på kr Omsetningen har vært særlig lav for salg av mat. Videre har andre mindre produktgrupper som vin, kaffe, tobakk mm. hatt lavere omsetning enn normalt. Dette gjenspeiler et ustabilt mattilbud og manglende produktutvikling og produktprofilering. Matserveringen er ustabil da Kvarteret ikke har nok frivillige kokker. Videre er lokalet ikke godt nok tilpasset matservering mht sitteplasser sett i forhold til Stjernesalen, hvis aktivitet danner grunnlaget for budsjettet. Vi kan derfor si at budsjettet er for optimistisk mht salg av mat. Produktutviklingen innen øl, importøl og vin har ikke vært god nok på Kvarteret de siste årene (pubens egen satsing på importøl i 2006/2007 er her et unntak). Med produktutvikling menes her en bevisst kontinuerlig tilpasning av varesortimentet i forhold til gjestene samt kursing av skjenkerne i dette. Opprettelsen av en produktgruppe samt økt bevissthet rundt behovet for å satse på vin har foreløpig ikke ført til mange nok konkrete tiltak. Når det gjelder det ufordelaktige avviket i varesalget for hele periode 1-10 på kr stammer noe av dette fra oppstartsproblemene og forsinkelsene i NG2. Side 2/17

4 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Endringen i åpningstidene kan ha bidratt til noe sviktende salg av mat, men dette er ventet å bli mer synlig i november da endringen fant sted i slutten av oktober. Cateringkonseptet til kjøkkensjefen i forbindelse med Phonofestivalen vil gi et lite oppsving på neste måned grunnet sen fakturering. Vi kan bli flinkere til å ta høyde for slike svingninger i budsjetteringen. Summen for salgsinntekter vil nå være lavere enn budsjettert for 2007 da vi ved omlegging av regnskapsfunksjonen også endret kontoplanen. Markedsstøtte fra bryggerileverandør (som er en fast sats per liter varer kjøp) er nå flyttet fra å være en sponsorinntekt til å bli en reduksjon av varekostnader. Dette fordi vi mener markedsstøtte best kan forstås som en avtalt rabatt på varekjøpet. På denne måten vil også regnskapet være lettere å forstå. Dette medfører at vi får et ufordelaktig avvik på andre salgsinntekter og et tilsvarende fordelaktig avvik på sum varekostnader. Avvik som skyldes endret kontoplan vil forsvinne ved overgangen til et nytt regnskapsår. Det ufordelaktige avviket i sponsorinntekter skyldes at vi ikke har fakturert for alle avtaler enda. Her er det blant annet en utfordring for kvarterstyret å ta tak i påløpte kostnader fra f.eks. åpningsuken slik at disse kan viderefaktureres iht. avtaler. Vi jobber nå med å planlegge og strukturere bruken av disse midlene bedre for 2008 sammen med samarbeidspartnere. Periodisering inntekter viser et ufordelaktig avvik på kr Dette er en konto tidligere regnskapsfører har brukt for å fordele inntekter utover året. V&E skal bruke et annet system for periodiseringene men har ikke fått på plass dette ennå. Dette skyldes noen misforståelser i overlappingen. Foreløpig er det derfor ikke bokført inntekter på denne kontoen. Vår intensjon er å få på plass et enklere og mer oversiktlig system for periodiseringen av inntekter og kostnader. Varekostnader Økningen i salget av øl fører også til at vi får et ufordelaktig avvik på kjøp av øl på kr Vi klarer ikke å holde avansen oppe på øl, noe som er synlig i dekningsgraden som viser et ufordelaktig avvik på 6%. Dette kan ha flere årsaker som f.eks. for lav salgspris iht. budsjett, svinn, slag av internøl mm. Vi vet blant annet at sviktende rutiner gjør at svinn øker. Et eksempel på dette er skjenkere som korrigerer avvik i kassen ved å ukritisk svinne det produktet som har en salgspris som stemmer med avviket. Videre har vi ikke god nok kontroll på salget av internøl til at vi vet om omfanget påvirker dekningsgraden. En annen mindre kilde til avviket er ølbonger til artister som det per i dag ikke er en god rutine for. Dette medfører at det fremgår som svinn på rapporteringstidspunktet selv om det blir kreditert varekostnaden i ettertid. Kvarterstyret og skjenkestyret bør ta tak i opplæringen og oppfølgningen av rutinene for varesalg for å redusere svinn og feilkilder. Side 3/17

5 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Varekostnadene for de andre mindre varegruppene viser fordelaktige avvik som har sammenheng med den nevnte lavere omsetningen av disse. Vi kjøper altså mindre varer enn budsjettert ettersom salget er lavere. Vi ser også at dekningsgraden for alle varegrupper bortsett fra kaffe er lavere enn budsjettert (se oversikt over omsetningstall, vedlegg 2). Dette vil si at vi har lavere fortjeneste på salget av disse varene enn budsjettert. Salg og kjøp av kaffe må undersøkes nærmere da et fordelaktig avvik i dekningsgraden på 35% kan bety at budsjettallet er feil. Salg av kaffe og budsjett for dette må gjennomgås da tallene virker feil i tillegg til at det har vært mye rot med prisingen av kaffe i NG2. Avvikene i dekningsgradene for de nevnte varegruppene kan ha de samme årsakene som nevnt for øl ovenfor. Her bør kvarterstyret ta en gjennomgang av produktprisene inn og ut og kontrollere at disse stemmer iht. budsjettert dekningsgrad. Markedsstøtten gjør at summen for varekostnadene blir mye lavere enn budsjettert. Denne inntekten skulle vært periodisert (som nevnt ovenfor) da den er et resultat av tidligere måneders salg. Dekingsbidrag Dekningsbridraget for oktober gir ikke et meningsfullt bilde av driften da periodiseringer av inntekter og kostnader ikke er gjennomført etter intensjonen. Her vil en summering av dekningsbidraget for de forskjellige varegruppene gi et bedre bilde. Dette er gjengitt i et eget vedlegg for omsetningstall som er korrigert etter mottak fra regnskapsfører, se veldlegg 2. Her ser vi at dekningsbidraget fra varesalget er kr , noe som gir et ufordelaktig avvik på kr i forhold til budsjettet på kr Omsetning Omsetningstallene i rapporten fra regnskapsfører inneholder en feil for salget av mat (salg varm mat er ikke tatt med) og for akkumulert salg av snacks (akkumulert kjøp av snacks er feil), og er derfor erstattet med vedlegg 2 hvor disse feilene er korrigert. Her har vi også tatt med en summering av dekningsbidraget for varesalget. Se ovenfor under inntekter og varekostnader for kommentarer til tallene for oktober. For perioden januar til og med oktober ser vi at salget av øl, importøl og vin ligger høyere enn budsjettet mens de andre varegruppene viser ufordelaktige avvik som nevnt ovenfor. Vi ser også avvik i dekningsgraden for alle varegrupper bortsett fra vin og kaffe. Den budsjetterte dekningsgraden for vin må være feil og må gjennomgås av kvarterstyret. Dersom vi forutsetter en budsjettert dekningsgrad på 60% som for oktober blir det ufordelaktige avviket på hele 29%. Den budsjetterte dekningsgraden for kaffe virker også veldig lav og bør som sagt gjennomgås. Side 4/17

6 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Driftskostnader Lønnskostnader I budsjettet tok man høyde for mindre bruk av kvarter, noe som har vist seg å ikke være gjennomførbart. Her ser vi et ufordelaktig avvik for lønn på kr Det samme gjelder kostnad sivilarbeider hvor det uforelaktige avviket er på kr Her må budsjettallene undersøkes av økonomiansvarlig da det kan virke som om det ikke er budsjettert for disse kostnadene. Interne arrangement viser et ufordelaktig avvik på kr Dette stammer i stor grad fra avviklingen av lederskapsseminar i september. Avviket på periodiseringer skyldes som nevnt problemer med overlapping av regnskapsfører. Driftskostnader Leie av lokaler har et ufordelaktig avvik for oktober på kr Grunnen til dette er at det er kun budsjettert for husleie til NG2 på denne kontoen (6300). I tillegg fører vi leie av lokaler på verftet her. Leiestøtten er kreditert denne kontoen og gir totalt et fordelaktig avvik for perioden 1-10 på ,-. Når alle arrangementer på verftet er bokført og betalt bør kontoavviket gå i 0. Derfor forventer vi tilsvarende ufordelaktige avvik i kommende perioder eller at leiekostnader for tidligere perioder blir bokført i ettertid. Reparasjon og vedlikehold bygninger viser et ufordelaktig avvik på kr Kostnader for utstyr, materialer og lignende til NG2 har blitt bokført her. Denne budsjettoverskridelsen må sees i sammenheng med konto for driftsbidrag (6399) og regnskapet levert av prosjektansvarlig for NG2. Andre driftskostnader Forbruk av reklameannonser må gjennomgås av økonomi- og pr-ansvarlig. Her er det enten budsjettert feil eller så har vi et stort overforbruk. En mulig forklaring på store avvik på rapporteringstidspunkt kan være annonseavtalen med BT hvor store beløp bokføres som kostnader månedlig for så å bli kreditert i ettertid som en del av samarbeidsavtalen. Summen ved slutten av året skal bli null for akkurat disse annonsene. Side 5/17

7 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Finansposter Obligasjonslånet har som nevnt gitt en avkastning på 1.2 mill. kr. Dette var en hyggelig overraskelse som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Status i forhold til strategi og overordnede mål Strategiarbeidet er dessverre forsinket. Store utfordringer i samarbeidet med arbeidsgrupper i tillegg til overlapping mellom av- og påtroppende styrer i arbeidsgrupper har forsinket innføringen av målkortene hos disse. Det er ventet at vi har systemet i drift innen første kvartal 2008 i stedet for fra januar. Bemanning og personell Nyansettelse av kvarter har ført til at bemanningssituasjonen er mer oversiktlig. Det vil bli to nye ansettelsesprosesser i desember og i februar. Internansvarlig og administrativ leder har fortsatt hatt problemer med å sikre at alle ansatte følger rutiner slik de skal og må stadig vekk ta tak i rutinesvikt. Organisasjonssekretær gjør mye av det daglige arbeidet i forbindelse med vareflyt selv om dette ikke er tiltenkt denne stillingen. Organisasjonsutvikling Det er usikkert om arbeidet med organisasjonsutvikling og endring blir fullført da dette ennå ikke har blitt behandlet av generalforsamlingen og da det er uenighet om innholdet. Samarbeid med UiB Samarbeidet med UiB går meget bra. Etter at styremedlem fra UiB har sikret oss en god kontaktperson hos IT-avdelingen går også samarbeidet med denne meget bra (selv om vi fortsatt savner noen viktige tjenester som trådløst nett i NG2). Samarbeidet med driftsområde 2 går meget bra, og vi har nå fått på plass stabil oppfølging av lokalene i NG2. Utviklingen i definerte og relevante nøkkeltall Her vil utvikling på omtrent 20 strategiske målsetninger bli rapportert våren Her vil det også være aktuelt å rapportere på andre måltall, og jeg vil som vanlig oppfordre til å komme med ønsker. Vi ønsker fopreløpig å utarbeide følgende måltall: Side 6/17

8 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth - Gjennomsnittlig etterslep av kostnader. Dette skal utarbeides av regnskapsfører - Likviditetsreserve. Dette skal utarbeides av administrativ leder i sammenheng med utvidet budsjettering og gjennomgang av revidert budsjett for 2008 fra og med januar. Videre vil vi i samarbeid med regnskapsbyrå utarbeide andre relevante nøkkeltall. Markedsmessig forventet utvikling fremover Ingen ny informasjon foreligger. Her vil det mest sannsynlig ikke komme ny informasjon før midten av 2008 da markedsgruppen trolig vil kunne være fullt operativ. Administrativ leder har etterspurt markedsundersøkelser siden våren Nyutvikling Arbeidet med nye klubbkonsepter og videreutviklingen av dette går fortsatt veldig bra. Ut over dette er det lite nyutvikling. IKT status og fremtidige behov E-tjenesten har endelig igjen fått kontroll over serversituasjonen som har vært nevnt tidligere. EIA og IT-avd. har tatt en gjennomgang av bruken av serverrommet vi benytter og vi regner ikke med nye overraskelser. EIA erstatter de ødelagte delen som skyldes tunge byggearbeider i serverrommet. EIA og IT avd. har også investert i nytt kjøleanlegg i rommet. Dette har tidligere vært for varmt og anlegget har vært defekt. Vi har fortsatt noen driftsutfordringer i forbindelse med at kvarteret sine systemer jobber via UiB sitt nett og har fått strenge sikkerhetsrestriksjoner. Vi håper å få løst dette i samarbeid med kontaktperson på IT-avd. Mange studenter etterspør trådløst nett på NG2 som vi har ventet på fra ITavd. siden august (sender fra Olav Kyrresgate skal flyttes til NG2). Prosjektbasert rapportering NG2 er snart ferdig. Organisasjonssekretær jobber mye med å få ferdig alle detaljer i lokalene. Vi har også planlagt at han skal gjøre en del utbedringer i desember når lokalene er stengt. DAK2 Byggeprosjektet har foreløpig stoppet da grunnen er ustabil. Vi venter informasjon fra rapport til EIA i desember. Inntil videre forventer vi tidligst gjenåpning januar Side 7/17

9 KVAST-møte 4. desember 2007 SKIBAS-møte 6. desember 2007 Gustav Birkeland John Houth Fjellseth Det er ventet at organisasjonen skal flytte til nye midlertidige lokaler i brakkene i Dokkeveien i slutten av januar. Viktige internkontroll / HMS forhold Ansvaret for brannvern blir fortsatt ikke fulgt opp tilfredsstillende slik jeg ser det. En klar ansvarsfordeling mangler og vi har utfordringer på den organisatoriske oppfølgingen. De bygningsmessige manglene skal være utbedret (men kontroll på dette fordrer gode organisatoriske rutiner). Vi har ikke hørt noe mer om brannvesenets varslede registrering av NG2 som et særskilt brannobjekt. Adgangskontroll og sikring av lokalene er nå ferdig etablert. Alarmsystemet er fullt operativt og koplet til UiB/Securitas sin sentral. Låsesystemer er utbedret. Mattilsynet har hatt tilsyn med NG2 og påpekt avvik. Disse hadde frist til 1. desember på å bli utbedret. Avvikene var både organisatoriske og bygningsmessige. Kjøkkensjef har tatt tak i de organisatoriske avvikene mens organisasjonssekretær har utbedret de bygningsmessige manglene. Disse manglene skyldes at toaletter og vaskerom aldri ble fullført som en del av oppussingen. Vesentlige hendelser i / omkring virksomheten Ordinær generalforsamling ble ikke vedtaksdyktig. Utsatt generalforsamling var vedtaksdyktig i noen timer, men svært få saker ble behandlet. SKIBAS har derfor ikke et vedtatt budsjett. Det var ikke nok kandidater til kvarterstyret som nå kun består av 4 medlemmer og leder. Dette medfører at økonomiansvarlig sin funksjon ikke blir fullt ut tilfredstillende da de andre medlemmene må dele på dette ansvaret. Det er usikkert hvordan dette påvirker rapportene til styrene. Vedlegg 1. Regnskapsrapport fra Vassdal og Eriksen, side 9 2. Korrigerte tall for omsetning, side Avstemming av varelager for september og oktober 17 Side 8/17

10 Studentkulturhuset i Bergen AS Regnskapsrapport periode 1-10 Utarbeidet Side 9/17

11 Regnskapsrapport, periode 1-10, 2007 Studentkulturhuset i Bergen AS Utarbeidet Oppsummering, hovedposter Regnskap periode Budsjett periode Regnskap oktober 2007 Budsjett oktober 2007 SUM DRIFTSINNTEKTER Sum PRODUKSJONSKOSTNAD Sum LØNNSKOSTNAD Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Sum FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT* *negativt fortegn indikerer overskudd Kommentar fra regnskapsfører Regnskapet for oktober viser et overskudd på kr ,-. Grunnen til dette ekstraordinære resultatet er en realisasjon av obligasjoner. De nevnte obligasjoner var bokført med en verdi på kr ,-, men en realisasjonsverdi på kr ,50,- gir et overskudd på kr ,50,-. Videre taes det forbehold om endringer i varekostnadene når varetellingslistene bokføres. Jeg vil også snakke med tidligere regnskapsfører angående eldre poster på konto for periodiserte inntekter og kostnader. Bergen, den Christian Tveit Regnskapsfører Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS Side 10/17

12 Resultatregnskap Studentkulturhuset i Bergen AS Utarbeidet Regnskap september 2007 Budsjett september 2007 Avvik budsjett september 2007 Regnskap oktober 2007 Budsjett oktober 2007 Prognose oktober 2007 Avvik budsj. Oktober 2007 Avvik prognose oktober 2007 Regnskap Budsjett jan Avvik budsj. jan jan - okt - okt - okt VARESALG SALG ØL ( ) ( ) (84.734) ( ) ( ) (49.745) ( ) ( ) ( ) SALG IMPORTØL (30.847) (25.000) (5.847) (23.570) (25.000) ( ) ( ) (3.386) SALG VIN (12.995) (25.000) (10.861) (20.000) ( ) ( ) SALG MINERALVANN (8.586) (20.000) (6.847) (20.000) ( ) ( ) SALG TOBAKK (10.744) (25.000) (10.336) (25.000) ( ) ( ) SALG KAFFE MED MER (14.720) (25.000) (15.793) (20.000) ( ) ( ) SALG SNACKS (2.240) (3.000) 760 (1.904) (3.000) (39.716) (43.692) SALG KALD MAT (25.429) (40.000) (28.173) (40.000) ( ) ( ) SALG VARM MAT (21.731) (60.000) (29.310) (60.000) ( ) ( ) SUM VARESALG ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ANDRE SALGSINNTEKTER SALG KOPIERING 0 (99.952) (99.952) FAKTURAGEBYR UTG. FAKTURA SALG DIVERSE (2.500) SALG DIVERSE, AVGIFTSFRITT 0 (130) (130) DORGER, GLASSAVGIFT 0 (19.327) (17.000) (2.327) BILLETTINNTEKTER UTENFOR AVG. OMR. 0 (100) (100) ANNONSEINNTEKTER (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) SPONSORINNTEKTER AVG.PLIKTIG ( ) (40.000) ( ) ( ) ( ) SPONSORINNTEKTER AVG.FRITT 0 (5.000) (5.000) SUM ANDRE SALGSINNTEKTER (5.000) ( ) (40.000) ( ) ( ) ( ) ANNEN DRIFTSINNTEKT LEIEINNTEKTER AVGIFTSFRITT 0 0 (500) (500) ANDRE LEIEINNTEKTER (500) (500) (2.950) (2.950) (3.450) (3.450) RENHOLDSGEBYR (84) (84) 0 (5.469) (3.500) (1.969) PERIODISERING INNTEKTER (72.500) (72.500) ( ) ( ) SUM ANDRE SALGSINNTEKTER (584) (72.500) (2.950) (72.500) ( ) ( ) SUM DRIFTSINNTEKTER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Side 11/17

13 VAREKOSTNAD KJØP ØL MARKEDSSTØTTE 0 ( ) 0 ( ) ( ) ( ) KJØP IMPORTØL KJØP VIN (1.207) (2.164) KJØP MINERALVANN (2.216) (2.075) (8.093) KJØP MAT (21.581) (16.194) (36.788) FLASKEPANT (2.391) (3.891) (1.478) (2.999) (7.465) (2.000) (5.465) KJØP TOBAKK (965) (1.048) KJØP KAFFE (7.976) (8.665) (18.692) KJØP SNACKS (790) (542) KJØP MAT KJØP AVISER (969) DORGER, ANDEL SALGSINNTEKTER DRIFTSMATERIELL (16.828) (16.828) BANDHONORAR KONSERTAVGIFTER Sum PRODUKSJONSKOSTNAD (42.639) ( ) DEKNINGSBIDRAG ( ) ( ) ( ) ( ) (82.379) 0 ( ) ( ) LØNNSKOSTNAD LØNN HELTIDSANSATTE (12.049) TILSKUDD LØNN ( ) ( ) (68.250) LØNN KVART KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER INNLEID PERSONALE BANDHONORAR INNBERETTET LØNN, TIME FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS PERSONELL (10.000) (10.000) (46.474) SOSIALPENGER (12.754) (17.308) (50.357) REFUSJON AV SYKEPENGER (4.060) (4.060) OTP FOR ANSATTE (16) (16) ANDRE PERSONALKOSTNADER (7.219) (6.025) INTERNE ARRANGEMENT TAXI OG BUSS (5.068) (4.676) (22.188) PERIODISERING LØNN (20.000) (20.000) Sum LØNNSKOSTNAD AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM AVSKRIVING MASKINER OG INVENT Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER MM Side 12/17

14 DRIFTSKOSTNADER FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER (4.000) (3704) (31.214) LEIE LOKALER ( ) ( ) ( ) ( ) RENHOLD (7.812) ANDRE KOSTNADER LOKALER (6.825) (70.716) DRIFTSBIDRAG ( ) ( ) 0 0 ( ) ( ) LEIE MASKINER OPPSTART NG ( ) BIDRAG TIL OPPSTART NG2 ( ) ( ) HÅNDVERKTØY INVENTAR (4.691) (10000) (33.691) DRIFTSMATERIALER (5382) (31.670) ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR (9.000) (8.847) REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR (10000) REP. OG VEDLIKEHOLD ANNET (10.000) REVISJONSHONORAR, KPMG REGNSKAPSHONORAR, VISMA (87) (122) REGNSKAPSHONORAR V&E KONSULENTHONORARER (17.698) FORPLEINING ARTISTER ANDRE FREMMEDE TJENESTER KONTORREKVISITA (20.164) (12614) (24.326) TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV. 733 (733) (1.482) MØTEKOSTNADER 251 (251) 251 (251) (1.005) TELEFON (4.480) (7755) (12.676) EDB KOSTNADER (2.998) (2998) (11.993) PORTO (697) (713) (2.859) SUM DRIFTSKOSTNADER ( ) ( ) (83.220) ( ) Side 13/17

15 ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIVSTOFF ERSTATNINGER REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG (1152) KULTURSTØTTE/TILSKUDD (7.097) REKLAMEKOSTNADER (800) (41.789) REKLAMEANNONSER MØRKEROM-FOTO 615 (615) 615 (615) (2.461) UTSMYKKING 449 (449) 449 (449) (2.101) REPRESENTASJ. IKKE FRADRAGSBE (2.117) (2117) (8.467) GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE GAVER IKKE FRADRAGSBERETTIGEDE (3.069) FORSIKRINGSPREMIER (3.242) SKJENKEAVGIFT ANDRE AVGIFTER BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER (333) KASSEDIFFERANSE RESEPSJON KASSEDIFFERANSE ANNEN KOSTNAD IKKE FRADRAGSBERETTIGET INNKOMMET PÅ TIDL. NEDSKREVET PERIODISERING ADK Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER (9.613) (70.508) DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) (29.859) ( ) FINANSPOSTER ANDRE FINANSINNTEKTER (1) (1) 0 0 (42) (40) (2) GEVINST VED REALISASJON AV ANDRE AKSJER/ANDELER 0 ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ANDRE RENTEKOSTNADER (5.858) ANDRE FINANSKOSTNADER (692) (906) Sum FINANSPOSTER (693) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ORDINÆRT RESULTAT* ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) *negativt fortegn indikerer overskudd Side 14/17

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 20-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 30-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig Plakatmontre i trappehuset Administrasjonen Mobildekning i Tivoli Svar til BSTV Driftsansvarlig Stillhet og skjenebevilgning

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg.

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg. Oslo, 03.mars 2010 Til: Fra: Studentparlamentet i Oslo Studentparlamentets Arbeidsutvalg ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen,

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer