Fremskrittspartiets programkomité v/ronny Røste Vår dato 15. august Vår ref: Henrik Bjørge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremskrittspartiets programkomité v/ronny Røste Vår dato 15. august Vår ref: Henrik Bjørge"

Transkript

1 Fremskrittspartiets programkomité v/ronny Røste Vår dato 15. august Vår ref: Henrik Bjørge Høring på Fremskrittspartiets prinsipprogram og handlingsprogram NHO Service setter stor pris på å få kommentere utkast til Fremskrittspartiets prinsipprogram og handlingsprogram for perioden I lys av at NHO Service er en interesseorganisasjon som har spesiell kunnskap om servicenæringene og om offentlig tjenesteproduksjon, er det naturlig at våre innspill primært er rettet mot de næringspolitiske sidene ved dokumentene. Om NHO Service og medlemmer NHO Service (tidligere SBL) er en arbeidsgiverforening for ca 1100 virksomheter innen et bredt spekter av servicenæringer i NHO. Medlemmene har til sammen ca årsverk. En betydelig del av våre medlemmer utfører renhold, vakt og sikkerhet, attføring, omsorg, bedriftshelsetjeneseter, bemanning/rekruttering og vedlikeholdsoppgaver. Felles for våre virksomheter er blant annet at de er svært arbeidsintensitiv, hvor 7080 % av produksjonskostnadene er lønnskostnader. Tjenesteområdene er i betydelig vekst. Generelle kommentarer Nedenfor vil NHO Service peke på sentrale nærings og arbeidslivsområder for kommende periode. Det er vår oppfatning at det ligger et betydelig potensial for forbedringer i ressursutnyttelse i et bedret samspill mellom den private servicesektor og offentlig tjenesteproduksjon. Vår umiddelbare kommentar til Frps handlingsprogram er det legges opp til en mer åpen og pragmatisk politikk i hvordan offentlige interne og eksterne oppgaver kan løses i større grad med private som bidragsytere. Det er etter vår vurdering svært positivt, da man kontinuerlig vil sikre at det er den til enhver tid beste aktøren som løser oppgaven. Kjernen i dette er at en systematisk og regelmessig konkurranseeksponeringen er viktig for at offentlige eller private tjenesteprodusenter skal levere etter de stadig høyere krav som myndigheter og sluttbrukere krever. Nedenfor følger en liste over de temaene vi mener er indirekte eller direkte behandlet i handlingsprogrammet. Vi tillater oss også til å påpeke hvordan vi opplever dagens rammevilkår på området og behovet for endringer. Vi bistår gjerne med utfyllende fakta og bakgrunnsinformasjon ved henvendelse. I tillegg til kontaktpersoner som fremkommer nedenfor, kan også spørsmål rettes direkte til administrerende direktør Petter Furulund.

2 2 Temaer: Etikk og konkurransevridning i kommunesektoren Helse/omsorg kvalitet og mangfold Offentlige kontrakter bedre tjenestekvalitet og ordnede forhold Nøytral statlig mva ordning og bedre kommunale regnskapsføring Seriøsitet blant markedsaktører de usynlige aktørene må kontrolleres Fleksibilitet og trygghet i arbeidslivet Effektiv kontroll av alle vaktselskaper i Norge 1. Etikk og konkurransevridning i kommunesektoren Myndighetsutøvelse AS. Forvaltningsforetak eller kommuner som konkurrerer i markedet blander rollene som myndighet og forretningsaktør. Den organisatoriske modellen hvor kommunen selv eller i foretaks form også bedriver forretningsaktiviteter, bidrar systematisk til uheldige situasjoner som svekker tilliten til upartiskhet ved utøvelse av forvaltnings/myndighetsutøvende oppgaver, sikring av interessekonflikter og likebehandling av markedsaktører. Forslag: Det må bli et lovkrav at forretningsaktiviteter over visse nivåer skilles ut og legges i eget selskap. Det må ikke bli akseptert at lokale myndigheter direkte eller indirekte, bruker sin forvaltning/myndighetsposisjon i konkurranse med andre markedsaktører. Forretningsaktiviteter i eget selskap vil sørge for nødvendig avstand. (Kontaktperson 2. Helse/omsorg kvalitet og mangfold Drift av sykehjem/omsorgstjenester. Det bør bli et økt virkemiddel at kommunene lar virksomhetene konkurrere på innholdet i tjenesten, fremfor pris. Istedenfor fastlåste politiske diskusjoner om hvem skal utføre tjenesten eller stoppeklokke polemikk, må det tilrettelegges for konkurranse om hva aktørene kan gi av innhold i tjenesten. Forslag: Flere kommuner bør ta utgangspunkt i den pris som kan betales, for deretter se hva leverandørene kan konkurrere på innhold i tjenestene. Dette vil synliggjøre forskjeller på hva det reelle brukertilbudet vil bli, samt at myke kvalitetsparametere i leveringen blir tatt hensyn til. Det må settes av ressurser til utvikling og evaluering av slike brukerparametere. Kontraktslengder. Skifte av tjenesteyter vil alltid ha en innkjøringsfase som kan oppleves som turbulent hos brukere og ansatte. Det er viktig å finne balansen mellom regelmessigheten i konkurranseeksponering og stabilitet i slike tjenester. Forslag: Innen sykehjem og omsorgstjenester, bør disse som utgangspunkt ligge mellom 56 år. Balanserte standardkontrakter bør utvikles, for unngå usmidige overgangsfaser og for å etablere kvalitetssikrede kontraktsverktøy.

3 3 Kvinnelig grundervirksomhet. Til tross for at alle offentlige vurderinger viser at det vil være mangel på hender fremover for helse og omsorgsoppgaver, synes flere politiske partier å være opptatt av å begrense utviklingen i mangfoldet. Mange kvinner søker seg ut av omsorgsyrket, ikke fordi de er lei omsorgsarbeidet men fordi de ønsker et skifte av arbeidsform og arbeidshverdag. NHO Service mener samfunnet ikke har råd til å miste faglærte og engasjerte personer innen helse/omsorgssektoren. Det er derfor et paradoks at myndighetene systematisk fjerner incitament for å etablere små og større private alternativ innen sektoren. Forslag: Sentrale myndigheter må flytte fokuset fra hvem som utfører, til å stimulere til mangfold i tjenestetilbudet. Dersom helse og omsorgssektoren skal trekke den nødvendige arbeidskapasitet, må sektorens faglige kapasiteter gis anledning til tilby sine ressurser på andre måter enn å være statlig eller kommunalt ansatt. (Kontaktperson 3. Offentlige kontrakter bedre tjenestekvalitet og ordnede forhold Seriøsitet: Det offentlige markedet må være for seriøse leverandører. Innkjøpere må i visse utsatte tjenestesegment bruke bedre virkemidler for å sile ut leverandører som bruker uregistert arbeidskraft i sin virksomhet, uregistrert omsetning og uakseptable arbeidsvilkår. Konkurranse på kvalitet av tjenester. Det offentlige vil alltid møte begrensinger i hva de kan bruke på innkjøp av ulike tjenester. Konkurranse på pris, er et naturlig konkurranseelement. Innholdet i tjenestene tillegges imidlertid erfaringsmessig lite vekt. Det gjør at oppdragsgivere forventer stadig lavere pris, til tross for at lønninger stiger. Dette er en negativ spiral for tjenester i tjenester hvor lønnskostnadene representerer 80%. Virksomheter som kontinuerlig øker ansattes arbeidsbelastning og bruker uregistrert arbeidskraft, blir vinnere i markedet. Dette er sterkt demoraliserende, og kan gi en utvikling mot at de gode senker sin standard for å konkurrere på like vilkår fremfor omvendt. Terskelverdier ved utlysning offentlige anskaffelser. Regelbruddene ved offentlige kontrakter er mer synlige enn før. Dette er positivt, fordi det verste som kan skje er de usynlige regelbruddene. Det er viktig å opprettholde kr kunngjøringsgrensen, fordi den bidrar til et helt nødvendig systemfokus på innkjøpsrutiner, konkurransegjennomføring og at korrupsjon starter i det små. (Kontaktperson 4. Nøytral statlig mva ordning og bedre kommunale regnskapsføring Modernisering og effektivisering av offentlig sektor, krever at den beste tjenesteproduksjonen benyttes. Dagens mva regler for statlige tjenestekjøp og kommunale regnskapsføringsregler, innebærer at beslutningstagere ikke kan agere etter et reelt kostnadsbilde. I dag er det ofte momsog regnskapstekniske forhold som avgjør om private kan være ett alternativ, ikke hvem eller hva som er den beste tjenesteprodusent eller måte. Når det gjelder mva ordningen, kan staten produsere til minst 25% høyere pris, før det private oppfattes som et alternativ. Dette til tross for at tjenesten ofte krever det samme antall ansatte, og at

4 4 lønnskostnadene representerer 7080%. Dette gir et market først og fremst til aktører som presser ansatte eller leverer dårlig kvalitet. Forslag: Nøytral statlig mva ordning, bør innføres som foreslått av Bodevik II regjeringen. Regelverk for kommunal regnskapsføring må tilnærmes ordinære regnskapsregler. Kontaktperson: 5. Seriøsitet blant markedsaktører de usynlige aktørene må kontrolleres I dag er det de etablerte og ordnede virksomheter som kontrolleres mest. Det bør settes inn tiltak mot bransjer som har de største utfordringene, hvor det nettopp er de mer usynlige aktørene som har de groveste regelbruddene. Forslag: NHO Service vil bygge videre på ID kort ordningen som er satt i verk på byggeplasser. Ordningen bør for eksempel gjelde generelt for renholdsvirksomheter. Dette vil lette kontrollmyndighetens oppgave betraktelig, samt at kunder vil også lettere se om forholdene er i orden. 6. Fleksibilitet og trygghet i arbeidslivet Konkurranseevne og arbeidstrygghet: NHO Service ønsker en videreutvikling av et fleksibelt arbeidsliv samtidig som dette balanseres i forholdt til trygghet for arbeidstakerne. I dag arbeider ca 7 % av arbeidstakerne i midlertidige stillinger. Kun ca 1 % arbeider gjennom bemanningsbransjen. Bemanningsbransjen har i den senere tid, ved at majoriteten de ansatte er fast ansatt, utviklet seg til å bli en likeverdig og variert arbeidsplass. I tillegg gir varierte oppdrag stor læringseffekt, samt personlig omstillingsdyktighet. Bemanningsvirksomhetene flest er nå profesjonelle arbeidsgivere som investerer i de ansatte, samt tilrettelegger for trygghet i arbeidssituasjonen. Samtidig tilføreres næringslivet fleksibilitet. Forslag: Å bedre rammevilkårene for denne bransjen vil derfor bidra til at en større del av den fleksible arbeidskraften får tilgang på trygge og ryddige arbeidsforhold. Vi mener begrensningene for utleie av personell gjennom bemanningsbransjen som følger av arbeidsmiljøloven 1412, derfor må fjernes. (kontaktperson: 7. Effektiv kontroll av alle vaktselskaper i Norge Kvalitet og kontroll: En av hovedgrunnene til innføring av den nye vaktloven i 2001 var å styrke kontrollen av vaktvirksomheten. Da Lov om vaktvirksomhet ble vedtatt anslo vaktvirksomhetsutvalget i sin innstilling (side 154) at politiet skulle tilføres 5 stillingshjemler, for bedre kontroll med vaktselskapene. I realiteten har det motsatte skjedd frem til nå. Mange politidistrikt har overhodet ikke foretatt noen form for kontroll av vaktselskapene i sitt distrikt. Det er også store mangler ved den landsoversikt over godkjente vaktselskaper som forvaltningsavdelingen ved Oslo Politidistrikt fører.

5 5 Forslag: Det må etableres et ansvarssenter som skal føre det sentrale register hvor alle godkjente vaktselskaper er oppført. Dette bør kunne legges ut på en Web side slik at alle som ønsker å benytte seg av et godkjent vaktselskap kan kontrollere at selskapet er godkjent av politiet. Det må også gjennomføres opplæring av den delen av politiet som har ansvar for å gjennomføre kontroller av vaktselskaper i sitt politidistrikt. En slik opplæring må gjennomføres av dedikert personell i ett sentral ansvarssenter inne politiet. Bransjens egne muligheter til å føre kontroll, etter ansettelse: Det er avgjørende at samfunnet og vaktselskapenes kunder har full tillit til vekterbransjen. Vekterbransjen har en absolutt nulltoleranse overfor ansatte som begår straffbare handlinger. Betydningen av å overholde taushetsplikten om de forhold en vekter får kjennskap til om kundene, blir innprentet i den enkelte fra første arbeidsdag. Den siste tids hendelser har igjen aktualisert noen av vaktbransjens hovedutfordringer, nemlig bransjens manglende mulighet til å føre kontroll med sine ansatte etter at ansettelse har skjedd. Forslag: Mulighet for å kunne innhente ny politiattest ved behov også etter at ansettelse har skjedd Mulighet for testing av ansatte ved mistanke om misbruk av rusmidler Krav om at politiet skal ha plikt til å varsle ledelsen i et vaktselskap dersom en av deres ansatte har begått straffbare handlinger eller er under etterforskning mistenkt for slike handlinger. Vaktselskapene arbeider kontinuerlig for å bedre kvaliteten, både på den enkelte vekter og de tjenester de leverer til sine kunder. Vi er allikevel avhengig av at myndighetene gir oss anledning til å etablere kontrollmuligheter for å kunne avdekke alvorlige uregelmessigheter som kan være til skade for de interesser vaktselskapene skal beskytte. (kontaktperson: ) Vennlig hilsen NHO SERVICE Petter Furulund Adm. dir

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår 3 Handlingsplan konkurranse på like vilkår Bakgrunn/innledning Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Att: Seniorrådgiver Hanne Meldal HØRING OM UTVIDELSE AV ORDNINGEN MED REGIONALE VERNEOMBUD TIL RENHOLDSBRANSJEN

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2005 Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Renholdbedriftenes Servicekontor (RBS) Ren Utvikling (RU) Bemanning og Rekrutteringsbransjens Forening (BRF) Kantiner Forvaltning og driftselskaper

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon LOs kommentarer til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Oppdatert januar 2015 Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013

forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 forbrukerrådet.no TAXIUTREDNING Høring om taximarkedet på konkurranseutsatte steder i Norge 2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for Forbrukerrådets høring... 4 1.3 Formålet med høringen... 5 1.4

Detaljer

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Anstendig arbeid

Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Anstendig arbeid Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Anstendig arbeid Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Anstendig arbeid Fafo-rapport 2013:03 Fafo 2013 ISBN 978-82-7422-972-3

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer