MØTEINNKALLING Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den klokka på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Terje Wikstrøm AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Ingar Eira AP Medlem Robert Wilhelmsen AP Medlem Randi Solli Pedersen AP Medlem Catharina Jensen Sæther AP Medlem Adrian Dybvik AP Medlem Maria Aksberg AP Medlem Jorunn H. Mikkelsen SV Medlem Yngve Nilsen SV Medlem Bente A. R. Israelsen SV Medlem Alf Sakshaug H Medlem Gunhild Hansen H Møtet starter med åpen spørretime. Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket, Masterelv Handel og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen (sign.) ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/945 GODKJENNING AV PROTOKOLL 21/13 13/944 REFERATSAKER 22/13 13/949 KVALSUND KOMMUNES ÅRSMELDING /13 13/308 KVALSUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP /13 13/953 ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVEREN I KVALSUND KOMMUNE 25/13 13/961 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING /13 13/954 PERIODEREGNSKAP 1. TERTIAL /13 13/863 ETISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE 28/13 13/861 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KVALSUND KOMMUNE 29/13 13/943 INNKJØPSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

3 30/13 11/975 FOLLDALKAIA KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING 31/13 11/1124 UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER - AVKLARING AV ENKELTE PROBLEMSTILLINGER 32/13 13/731 OMGJØRING AV 50 % KOMMUNAL STILLING TIL 50 % PRIVAT FYSIOTERAPEUT 33/13 98/838 REGULERING AV ADKOMSTVEI I HOFSETHØGDA VEST 34/13 13/835 FORESPØRSEL OM UTREDNING OM KVALSUND KOMMUNE INN I SAMISK SPRÅKFORVALTNINGSOMRÅDE 35/13 13/279 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 36/13 13/962 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 20/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 13/945 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/13 Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte i kommunestyret godkjennes.

5 Sak 20/13 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i kommunestyret godkjennes. Arne Hansen rådmann

6 Sak 21/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/944 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/13 Kommunestyret REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering.

7 Sak 21/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Personal- og økonomiutvalget Protokoll fra møte Personal- og økonomiutvalget Protokoll fra møte Utviklingsutvalget Protokoll fra møte Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Arne Hansen rådmann

8 Sak 22/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 13/949 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/13 Formannskapet /13 Kommunestyret KVALSUND KOMMUNES ÅRSMELDING 2012 Formannskapets innstilling: Legges frem i møtet.

9 Sak 22/13 SAKSGRUNNLAG: Kvalsund kommunes årsmelding 2012 datert 25. mars SAKSOPPLYSNINGER: Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 10, 3. ledd skal Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Årsmeldingen fremmes ikke for kontrollutvalget, men utvalget skal ha denne før de behandler årsregnskapet. Årmeldingen er bygd opp etter en felles mal for alle avdelinger, og vi får dermed en ensartet framstilling av meldingen. I tillegg fikk vi innspill fra kommunestyret i forbindelse med fjorårets behandling av årsmeldingen, og som vi også har innarbeidet i årsmelding for For konkrete tall og kommentarer til det enkelte rammeområde henvises det i sin helthet til vedlagte årsmelding for Rådmannens tilråding: Kvalsund kommunes årsmelding for 2012 tas til orientering. Arne Hansen rådmann

10 Sak 23/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/308 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet /13 Kommunestyret KVALSUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2012 Formannskapets innstilling: Legges frem i møtet.

11 Sak 23/13 SAKSGRUNNLAG: Kvalsund kommune årsregnskap 2012 datert Revisjonsberetning av fra Vest-Finnmark kommunerevisjon Uttalelse fra kontrollutvalgets møte sak 4/13. SAKSOPPLYSNINGER: Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 10, 2 og 1. ledd sier at: Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vi er meget godt fornøyd med at vi klarte å legge fram regnskapet innen fristen til revisjonen og til Kommunestyrets juni-møte som normalt. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 7 regulerer kontrollutvalgets uttalelse av kommunens årsregnskap: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. KUSEK opplyser at det blir avholdt kontrollutvalgsmøte 4. juni DRIFTSREGNSKAPET 2012 Årsregnskap 2012 for Kvalsund kommune viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr i driftsregnskapet. Netto driftsresultat utgjorde kr Samlet rammetilskudd utgjorde kr. 61,9 mill., dvs 1,2 mill. mindre enn budsjett. Ordinært rammetilskudd var som budsjettert, mens inntektsutjevningen hadde en nedgang på 1,2 mill sammenlignet med budsjett. Sammenlignet med 2011 hadde vi en økning i samlet rammetilskudd med 2,1 mill. I 2012 ble samhandlingsreformen innført og der fulgte det med 1,5 mill i økning i rammetilskuddet. Den reelle veksten blir dermed kun på 0,6 mill eller 1,0 %, noe som gjør at vi ikke får kompensert for lønns- og prisvekst i løpet av året. For skatt på inntekt og formue ble det en økning på vel på 2,1 mill. i forhold til regulert og ordinært budsjett. Sammenlignet med 2011 fikk skatt på inntekt og formue en økning på 2,0 mill eller på hele 9,6 %. Eiendomsskatt for verker og bruk hadde samme inntekt i 2012 som i 2011.

12 Sak 23/13 Samlede lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader utgjorde 74,0 mill eller 61,4 % av samlede driftsutgifter i Dette betyr at i underkant 60 % går med til å betale lønn til de ansatte. Lønn inkl. sosiale kostnader fikk en økning på 3 mill eller 4,2 % i forhold til regulert budsjett. Sammenlignet med regnskap for 2011 var dette en økning på 7,2 mill eller 10,9 %. Sykefraværet har hatt en positiv utvikling de senere år, og ble redusert med 25,7 % fra 9,7 % i 2008 til 7,4 % i Både egenmeldt og langtidsfraværet har hatt en reduksjon i samme periode. Langtidsfravær er definert som legemeldt sykefravær over 16 dager. Høyt sykefravær medfører økte utgifter for kommunen. Når det gjelder ordinær drift hadde vi et merforbruk på 5,8 mill sammenlignet med regulert budsjett i De største merforbrukene i kroner finner vi innen Politisk/administrativ styring på 1,1 mill kroner eller 12,6 %, Helse og sosial på 1,3 mill kroner eller 3,5 % og Teknisk også med 1,3 mill kroner eller 11,0 %. Kun oppvekst og kultur har et mindreforbruk med et avvik på kr. 0,4 mill eller 1,6 %. For nærmere kommentarer til avvikene viser vi til årsmeldingen. Avdrag og renter på lån økte fra 4,7 mill i 2011 til 4,8 mill i Avdragene er tilpasset minimumsavdrag i henhold til lovverket. INVESTERINGSREGNSKAPET 2012 Denne ble behandlet i kommunestyret 25. april 2013 i sak 14/13. SAKSVURDERING: Driftsregnskapet viste et merforbruk på 1,3 mill, mens budsjettet la opp til balanse. Det er redegjort nærmere for avvikene i årsmeldingen. Kommunen har hatt et regnskapsmessig merforbruk fram til og med 2008, og tendensen har vært en svak økning fra år til år. Denne trenden fikk vi snudd i 2009 og ytterligere forsterket i 2010, før vi på nytt i 2011 fikk et lite merforbruk og et større ett nå i Kommunen har oppnådd en bedre balanse mellom inntekter og kostnader, men vi må arbeide videre i årene fremover for å opprettholde den gode utviklingen vi hadde i 2009 og Målet bør være å oppnå en handlefrihet på 3-5 % av samlede driftsinntekter hvert år.

13 Sak 23/13 Rådmannens tilråding: 1) Kommunestyret godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2012 som Kvalsund kommunes regnskap. 2) Merforbruket i driftsregnskapet på kr ,71 for 2011 og kr ,34 dekkes inn over 2 år, 2013 og Inndekkingen i 2013 kommer vi tilbake med ved en budsjettregulering til høsten Arne Hansen rådmann

14 Sak 24/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 232 &14 Arkivsaksnr.: 13/953 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/13 Formannskapet /13 Kommunestyret ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVEREN I KVALSUND KOMMUNE Formannskapets innstilling: Legges frem i møtet.

15 Sak 24/13 SAKSGRUNNLAG: Årsmelding inkl. årsregnskap for 2012 fra Skatteoppkreveren i Kvalsund kommune. SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING: Skatteoppkreveren i Kvalsund har for tidsrommet til stått for innfordringen av kr ,-. Skatteinngangen for Kvalsund kommune for 2012 utgjorde kr ,-, en økning på kr ,- eller 11,2 % i forhold til Kommunen har også i 2012 kjøpt tjenester innenfor skatteområdet fra Hammerfest kommune. Dette utgjør 0,5 årsverk. Skattekreverfunksjonen drives fra Hammerfest. Og dette har fungert tilfredsstillende. Årsrmeldingen inkl. årsregnskapet vedlegges saken. Rådmannens tilråding: Årsmelding inkl. årsregnskapet for 2012 fra Skatteoppkreveren i Kvalsund kommune tas til orientering. Arne Hansen rådmann

16 Sak 25/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/961 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/13 Kommunestyret KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2012 Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 tas til orientering.

17 Sak 25/13 SAKSGRUNNLAG: Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 Særutskrift fra møte i kontrollutvalget SAKSOPPLYSNINGER: Formålet med årsmeldingen er å informere kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet i I tillegg er det også et ledd i oppfylling av den rapporteringsplikt som kontrollutvalget har i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner over for kommunestyret. Forskriften inneholder krav til rapportering både når det gjelder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen i møte og fattet følgende vedtak i sak 9/13: Den fremlagte årsmelding fastsettes som årsmelding for Kvalsund kommunens kontrollutvalg for Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Kvalsund kommune med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering. Det vises til årsmeldingen som er vedlagt saken.

18 Sak 26/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/954 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Formannskapet /13 Kommunestyret PERIODEREGNSKAP 1. TERTIAL 2013 Formannskapets innstilling: Legges frem i møtet.

19 Sak 26/13 SAKSGRUNNLAG: - Vedlagt økonomirapport pr 1. tertial 2013 SAKSVURDERING: I nylig vedtatt økonomireglement heter det i pkt 3.5 bl.a; «Det gjennomføres minimum 2 regnskapsrapporter til kommunestyret i løpet av budsjettåret. Utgangspunkt for disse er pr tertial.» De ulike avdelinger har lagt frem oversikt pr og gitt sine kommentarer i vedlagte økonomirapport. Rådmannen har foretatt en oppsummering av den totale situasjonen. SAKSOPPLYSNINGER: Som det fremgår av de økonomiske nøkkeltall ligger det an til avvik på en del områder. Rådmannen vurdering av disse forhold er følgende: Politisk/administrativ styring: Det henvises til kommentarer i tertialrapporten. Økt behov utover budsjett stipulert til kr ,- Oppvekst og kultur: God budsjettdisiplin ikke nødvendig med tiltak så langt. Helse og sosial: Det er svært gledelig at sektoren har fått gjennomslag for søknad om kr til prosjektet «Inn på tunet». Inntektene og tilsvarende kostnader må budsjetteres. Inntektspost «Ressurskrevende brukere» kan bety inntil kr 1 mill mer enn budsjettert. Men her kommer det økte kostnader til ekstra innleie m.v. Nettoinntektene kan anslås til ca kr Det ligger også an til at samhandlingsreformen vil bety kr i merkostnader til medfinansiering av sykehustjenester. Selv om sektoren mener at de vil klare å forholde seg til nettorammen på årsbasis, mener rådmannen at ovennevnte bør medføre enn netto økning av inntektene på kr It, næring og landbruk: Her ligger det an til et merforbruk på årsbasis på kr i det vesentligst begrunnet med programvarer på ulike sektorer det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Vi har igangsatt en dialog med Hammerfest kommune i forhold til mulig dobbeltbetaling i 2011 og 2012, noe som kan medføre en reduksjon i overskridelsene på inntil kr

20 Sak 26/13 Kommunedrift: Vi har sett på områder som evt kan reduseres, i forhold til at dette ikke er lovpålagte oppgaver. Dette gjelder følgende; Det er avsatt kr til asfaltering. Dette anses imidlertid viktig at Skaidi-området asfalteres i år. Posten kan reduseres med kr Vintervedlikehold veier; innsparingspotensial kr Sommervedlikehold veier; innsparing inntil kr (reduksjon fra kr til kr ). Kommunestyrets økte bevilgning til veier på kr er fordelt med kr her og kr til jordbruksveier (se under) Sommervedlikehold jordbruksveier på kr er tenkt benyttet slik ; o Kokelv; anslagsvis kr o Kvalsunddalen; anslagsvis kr o Brennsvik; anslagsvis kr Plan og utbygging: Som det fremgår av oversikten kan det ligge an til et merforbruk/inntektssvikt på i underkant av kr , inkludert foreløpige kostnader til innføring av eiendomsskatt på kr (lønn og møtegodtgjørelser). Disse er ikke budsjettert, og vil øke utover året. Ut fra ovennevnte vil totalt økt behov settes til kr ,-, pluss kr ,- til eiendomsskatt. Eiendomsskatt: Eiendomsskatteinntektene (boliger og fritidshus) er budsjettert til kr 5 mill. Et tidlig anslag så ut til at disse skulle ligge nærmere 6 millioner enn 5 millioner. Resultatene av en retaksering som formannskapet behandlet sak 7. mai er ikke klar, ei heller resultat av klagebehandlingene, men vil trolig føre til en vesentlig reduksjon. Rådmannen anser det nødvendig med en reduksjon i inntektsanslaget med kr 1 mill Lønnsoppgjøret: Mellomoppgjøret sentralt for kap 4 ble rimeligere enn vår avsetning og brutto innsparing vil beløpe seg til anslagsvis kr 1,9 mill. Kr 1,7 mill brukes til dekning av hittil merforbruk og resterende kr settes av sentralt til evt. senere fordeling. Lønnsreduksjon på alle avdelinger fordeler seg slik; 1,0 Sentrale folkevalgte ,1 Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og landbruk Kommunedrift Plan og utbygging Investeringer: Det vises til oversikt. Når det gjelder finansiering av Flytebrygge i Kokelv, er dette budsjettert med låneopptak med kr Det anbefales at kr av dette finansieres via næringsfondet med begrunnelse i «kommunal tilrettelegging av næringsarealer og infrastruktur». Dette reduserer behovet for låneopptak tilsvarende.

21 Sak 26/13 Det er avsatt midler til prosjektering m.v av KBS inneværende år med kr Dette arbeidet er i god gjenge. I forbindelse med prosjektet for et evt nytt oppvekstsenter i Kvalsund; «utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram m.v.» er det ikke avsatt midler på inneværende års budsjett til dette. Planarbeidet er kommet i gang, og det vil være behov for noe midler til befaringer og involvering av arkitekter. Det anbefales at kr avsettes til dette, og at midler til KBS reduseres tilsvarende. Alternativt er at dette arbeidet stilles i bero og ses i sammenheng med budsjett Oppsummering: Å skulle vurdere årsresultatet basert på regnskapstall pr er en usikker øvelse. Tallene gir dog en indikasjon. I kommunestyrets behandling av årsbudsjettet 2013 ble det forutsatt økte inntekter på eiendomsskatt på kr 5 mill. Hele dette beløpet ble benyttet til økning av driftsnivået. Det ble under budsjettbehandlingen vedtatt: Kommunestyret vedtar å ta ned budsjettet med 1 % av/på driftsbudsjettet. Dette tilsvarte i underkant av 1,2 mill, men kommunestyret fattet ikke vedtak om hva man ville redusere. Innsparingen er derfor tatt ut i reduserte avdrag på lån samt øke bruk av reguleringsfond. Dette har ingen innvirkning på driftsnivået vårt. Regnskapsresultatet i 2011 og 2012 viste begge for høyt forbruk, og akkumulert underskudd er ca kr 1,6 mill. Slike underskudd må dekkes inn i løpet av de neste to påfølgende år; dvs 2012 og 2013 for 2011-regnskapet og 2013 og 2014 for 2012-regnskapet, for å unngå å komme i ROBEK. Regnskapsresultatet for 2013 bør derfor være positivt. Ettersom vi har svikt i inntektene samtidig som det ser ut som en del kostnadsanslag er for lave ligger det an til et underskudd også i Det er derfor behov både for en budsjettregulering og en reduksjon i driftsnivået. En oppsummering av ovennevnte før fordeling av lønnsoppgjøret viser; Avdeling Merforbruk/reduserte Mindreforbruk/økte Sum inntekter inntekter Politisk/administrativ styring Helse og sosial Helse og sosial IT, næring og landbruk Kommunedrift Plan og utbygging Eiendomsskatt Lønnsoppgjøret (fordeles) SUM 0 Når det gjelder en ytterligere reduksjon i driftsnivået, vil rådmannen komme tilbake til dette etter at tallene pr 31. august er klare (dvs 2.tertial).

22 Sak 26/13 Rådmannens tilråding: 1. Det foretas følgende budsjettregulering i driftsregnskapet: Avdeling Merforbruk/redusert Mindreforbruk/økte Sum e inntekter inntekter Politisk/administrativ styring Oppvekst og kultur Helse og sosial IT, næring og landbruk Kommunedrift Plan og utbygging Skatt på inntekt og formue SUM 0 2. Det foretas følgende budsjettregulering i investeringsregnskapet: Prosjekt Kostnader Bruk av lån Bruk av Sum fond Flytebrygge Kokelv KBS Oppvekstsenter Kvalsund SUM 0 3. Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å redusere utgiftene, og komme med forslag til reduksjon/justering av driftsnivået i første møte etter sommerferien. 4. Kommunestyret tar for øvrig den fremlagte rapport for 1. tertial til etterretning. Arne Hansen rådmann

23 Sak 27/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Eva Larsen Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 13/863 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret ETISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalgets innstilling: Etiske retningslinjer for Kvalsund kommune godkjennes. Formannskapets innstilling: Legges frem i møtet.

24 Sak 27/13 SAKSGRUNNLAG: Kommuneloven 1 «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard». Kommuneloven 48 nr. 5 «...Eksempler på ulike typer tiltak som kan bidra til å sikre en høy etisk standard kan være at kommunen utarbeider eller oppdaterer etiske retningslinjer, på ulike måter søker å skape oppmerksomhet og kunnskaper om de etiske retningslinjene, gjennomfører dilemmatrening og andre tiltak for å bevisstgjøre ansatte og folkevalgte om mulige etiske utfordringer, holder kurs og seminarer om aktuelle problemstillinger, fokuserer på etikk i folkevalgtopplæringen og gjør etiske utfordringer til et fast punkt i samtaler mellom ledere og ansatte...» SAKSOPPLYSNINGER: AMU hadde etiske retningslinjer til behandling den (saksnr. 12/162) hvorpå administrasjon ble oppfordret til å utforme egne retningslinjer for sosiale medier og vurdere om disse skulle innlemmes i de allerede eksisterende retningslinjene. Retningslinjene skulle sendes ut på høring til arbeidstaker organisasjonen før de endelige retningslinjene oversendes AMU til behandling. SAKSVURDERING: Etikk og etiske retninslinjer i kommuneorganisajon har vært og er et høyt aktuellt tema. Det har vært og er fremdeles debattert og problematisert både sentralt og lokalt i våre medier. Da offentlig sektor er spesielt avhengige av tillit for å kunne utøve en god jobb er det viktig å ha et sterkt fokus på etikken som utøves i organisasjon, både av politikere og ansatte i kommuneorganisasjonen. Administrasjonen har derfor gjennomgått de etiske retningslinjene kommunen arbeidet etter, det ble først gjort et forsøk på å innlemme sosiale medier i disse, men da ansatte i kommuneorganisasjonen og politiker har en svært forskjellig rolle i sosiale medier lot dette seg ikke gjøre. Det er utarbeidet egne etiske retningslinjer for sosiale medier for ansatte i kommuneorganisasjonen. De nye etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte og folkevalgte i kommunen. Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i de eksisterende retningslinjene og samfunnsdebatten som har eksistert den siste tiden, dvs vi har trukket veksel på andres kommuners erfaringer.

25 Sak 27/13 De etiske retningslinjene er ment til diskusjon, hvilken etisk standard som vil gjelde for den enkelte avhenger av hvilken rolle en har i organisasjon. Derfor bør retninglinjene være gjevnlig oppe som tema på personalmøter og debatteres blandt de folkevalgte. Retningslinjene følger vedlagt. Arne Hansen rådmann

26 Sak 28/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Kommunestyret Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: A10 &00 Arkivsaksnr.: 13/861 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/13 Omsorgs- og oppvekstutvalget /13 Kommunestyret REVIDERING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KVALSUND KOMMUNE Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: Revidering av vedtekter for barnehagene i Kvalsund kommune vedtas jfr. vedlagt forslag.

27 Sak 28/13 SAKSGRUNNLAG:./. Vedtekter for Kvalsund kommunes barnehager, sist revidert Høringsforslag fra barnehagene - Nye krav i Lov om barnehager, sist endret SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING Endringer i Lov om barnehager, med blant annet med ny formålsparagraf, Stortingsmelding 41 ( ) Kvalitet i barnehagen, NOU 2012:1 Til barnas beste, og Meld.st. 24 ( ) Fremtidens barnehage er dokumenter som fremmer en ny retning for barnehagene med fokus på kvalitet og barnehagens innhold. For å ivareta nye krav trengs en tilpasning av kommunens vedtekter for barnehagene. For lettere å se de endringer som er lagt inn, er disse skrevet med rød tekst. Det har også vært nødvendig å legge til nye punkter for å ivareta de krav som barnehageloven tillegger vedtektene. For øvrig er de formuleringer beholdt fra dagens vedtekter som det ikke er funnet behov for å endre. De enkelte punktene i vedtektene foreslås nå endret til tall-numerering i stedet for med betegnelsen paragraf ( ). Dette fordi paragraf assosieres med lovverk og vedtektene ikke direkte oppfattes som dette. Det foreslås å ha overskrift på hvert punkt for lettere å finne frem i vedtektene og fremheve innholdet i hvert punkt. Nytt forslag til vedtekter vedlegges saken i sin helhet. Endringsforslagene refereres og kommenteres fortløpende. Nytt punkt 1 og EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Kvalsund kommune.

28 Sak 28/13 2. FORVALTNING Barnehagene er administrativt underlagt oppvekst og kulturavdelingen med oppvekst og kulturleder som øverste leder. Barnehagene drives i samsvar med barnehageloven, sentralt fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehagene. Kommentar: Barnehagene skal godkjennes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Rådmann er godkjenningsmyndighet, mens oppvekst og kulturavdelingen administrerer tilsynsmyndighet og opptaksmyndighet etter barnehageloven. Erstatter innledningen i dagens vedtekter. Det er oppklarende å skille mellom eierforhold og forvaltning av barnehagene, samt å ha med formulering om godkjennings-, tilsyns- og opptaksmyndighet. Punkt 3 FORMÅL Kommentar: Erstatter dagens 01, da det er vedtatt ny formålsparagraf for barnehager. Punkt 4. FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget. Ved Neverfjord og Kokelv oppvekstsenter er både foreldrerådet og samarbeidsutvalget felles for skolen og barnehagen. Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ og skal ha følgende sammensetning: Kvalsund barnehage: Neverfjord og Kokelv bhge) oppvekstsenter barnehage) (for skole og barnehage) 2 representanter fra foreldrene, 2 representanter fra de ansatte og 1 representant fra kommunen. 2 representanter fra foreldrene (1 med barn i skole/1 i 2 representanter fra de ansatte (1 fra skole/1 fra 1 representant fra kommunen og 1 elevrepresentant.

29 Sak 28/13 Kommunens representanter i samarbeidsutvalg velges av Omsorgs- og oppvekstutvalget. Styrer/rektor er samarbeidsutvalgs sekretær med tale- og forslagsrett. Kommentar: Identisk med dagens 02, med kun små justeringer av ordlyd. Punkt 5. FORELDREMØTER OG KONTAKTMØTER Kommentar: Barnehagen avholder foreldremøter og kontaktmøter etter behov, minimum to ganger pr. år. Er dagens 10, med noe endringer av ordlyd. Det er vanlig å avholde 2 foreldremøter og 2 kontaktmøter pr. år, noe som bør fremkomme i vedtektene. Punkt 6. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL Kommentar: Er lik dagens 03 uten endringer. Punkt 7. BEMANNING Kommentar: Barnehagens grunnbemanning består av styrer, pedagogisk leder og assistent/fagarbeider eller pedagog II. Nytt punkt. Grunnbemanningen praktiseres i våre barnehager og bør fremkomme i vedtektene. Punkt 8. OPPTAKSRUTINER Kommentar: I følge barnehageloven skal alle barnehager i kommunen samarbeide om opptak. Hovedopptak skjer hvert år i april etter forutgående kunngjøring, men det kan søkes om plass hele året. Reglene i forskrift til barnehageloven om saksbehandlingsregler kommer til anvendelse ved opptak i barnehage Dagens 05. er innarbeidet i dette punktet med noen justeringer og i samsvar med krav i barnehageloven om samordnet opptak.

30 Sak 28/13 Punkt 9. OPPTAKSKRETS Opptakskretsen omfatter barn som bor i eller skal flytte til Kvalsund kommune. Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt. Barnet regnes som bosatt i den kommunen det har bostedsadresse. Kommentar: Nytt punkt. Krav i barnehageloven å ha med opptakskrets i vedtektene. Punkt 10 OPPTAKSPERIODE Hel plass prioriteres ved opptak og tildeles som fast plass til skolestart. Deltidsplasser tildeles for inneværende barnehageår Kommentar: Nytt punkt. Krav i barnehageloven å ha med opptaksperiode i vedtektene. Noe av ordlyden i dagens 08, pnkt. 3 er tatt med her. Punkt 11. OPPTAKSKRITERIER Barnehageloven gir barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om plass, rett til å få plass fra august samme år. Retten til plass betinger at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Barnehageloven gir barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, samt barn med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak. Det skal foretas sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Ved vurdering ellers tas spesielt hensyn til barn som kommer inn under ett eller flere av følgende punkter: a) Barn av enslige forsørgere b) Barn med ekstraordinære belastninger i hjemmet c) Barn med tilpasningsvansker etter henvisning fra sosialkontor, helsesøster, PPT eller BUP, men ikke flere enn 2 barn i hver avdeling. d) Minoritetsspråklige barn/barn med annen kulturell bakgrunn e) Søsken av barn som har plass f) 5-åringer

31 Sak 28/13 Rekkefølgen er ikke å betrakte som en prioritering. Kommentar: Dagens 04 er innarbeidet her, med noen justeringer. I tillegg tas med krav i barnehageloven om rett til plass. Punkt 12. PERMISJON Kommentar: Det kan søkes om permisjon med betalingsfritak dersom barnet har langvarig sammenhengende fravær ved opphold på sykehus eller behandlingsinstitusjon, eller i andre særlige tilfeller. Søknad må foreligge i forkant, eller snarest mulig etter at fravær inntrer. Nytt punkt. Det kan være greit for brukerne å få opplyst om mulighet for å søke permisjon fra tildelt plass. Punkt 13. OPPSIGELSE Kommentar: Dersom et barn skal slutte, må det meldes fra skriftlig pr. 1. eller 15. en måned i forveien. Dersom noen sier opp barnehageplassen etter 1. mars, (med siste oppholdsdag 31. mars) må de likevel betale for plassen ut barnehageåret, med unntak av de som melder flytting. Dagens 09, andre del. Første del av paragrafen settes inn i nytt punkt 16 om mislighold. Punkt 14. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID Barnehagens åpningstid skal normalt være innenfor tidsrommet fra kl til Mindre avvik og/eller utvidelse av åpningstiden avgjøres av styrer. For Kvalsund barnehage: Ved behov for utvidet åpningstid inntil kl sendes søknad til styrer med beskrivelse av reelt behov ut fra arbeidstid og kjøretid til/fra jobb. Jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes det åpent til kl , men stenges dersom ingen har behov for plass.

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR.5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i levekårsutvalget i sak 9/13 i møte 04.04.13. Vedtektene trer i kraft fra 1.juni 2013. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE S Ø R R E I S A Sak 13/748-22 Arkiv A10 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I S Ø R R E I S A Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget i møte 25.10.2013 Med endring i møte 23.01.2015 Med endring i møte 14.02.2014 Vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2012 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i K-sak 44/09 i møte 14.12.09. Gjelder fra 01.01.10. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646

Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune. Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 Vedtekter for kommunale barnehager i Skaun kommune Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.11.2009, sak 88/09 ESA 09/1646 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte fredag 12.04.2013 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Urtehagen barnehage Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 9/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.12.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS)

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Barnehagens navn er Kulur Bratteberg barnehage. Driver av barnehagen er Kvakk AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og årsplan

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009)

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009) VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN GUNHILDS MINNE AS. ( Revidert september 2009) 1. EIER. Barnehagen eies og drives av aksjeselskapet Gunhilds Minne, med Økonor som forretningsfører. 2. FORVALTNING. Hovedutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2015 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer