Administrasjonens. årsrapport Foto: Hans Kristian Hanssen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen"

Transkript

1 Administrasjonens årsrapport 2004 Foto: Hans Kristian Hanssen

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Generell del Rådmannens generelle vurderinger Sentrale styringsorganer Organisatoriske og bemanningsmessige forhold Budsjett og regnskap for sentraladministrasjonen Politisk sekretariat politisk møtevirksomhet Utfordringer for Oppvekstavdelingen skoler og barnehager Budsjett, revidert budsjett og regnskap Satsingsområdene i Planer for Oppvekstleders mål for Sosialsektoren Beskrivelse av hovedarbeidsområder Tre viktige områder Sosialhjelp Rusomsorg Barnevern Andre arbeidsoppgaver: Gjennomføring av planer for året Utfordringer Avdeling for helse Budsjett, revidert budsjett og regnskap Bemanningsoversikt: Planer for Teknisk sektor Ansvarsområder Budsjett, revidert budsjett og regnskap, totalt for sektoren: Kommentarer til avviket: Bemanning Investeringsprosjekter Kommentarer til avvik: Utfordringer fremover

3 1.0 Generell del 1.1 Rådmannens generelle vurderinger Med bakgrunn i det framlagte regnskapet for 2004 kan det innledningsvis konkluderes med at Gamvik kommune endelig er på rett vei økonomisk. De store innsparingstiltakene vedtatt for 2003 fikk sin første helårsvirkning i 2004 og dette sammen med en bevisst oppfølging av økonomien gjennom året ga oss et netto driftsresultat på vel ,-, noe som i sin helhet er brukt til nedbetaling av underskudd. Til sammenligning kan nevnes at regnskapsresultatet for 2003 viste et netto negativt driftsresultat på ,-. Med i dette bildet hører også at en budsjettert inndekning av underskudd for 2002 på ,- ble strøket. Med inndekningen av underskuddet i 2004 står det til rest ,- i underskudd opparbeidet i 2002 og 2003 og dette beløpet er satt opp på årsbudsjett/økonomiplanen for inndekning i løpet av 2005 og Rådmannen ser med bekymring på utviklingen i det lokale næringslivet og den medfølgende utviklingen i innbyggertallet. Innbyggertallet har gått jevnt nedover de siste åra. Selv om tendensen i løpet av 2004 er flatet noe ut viser statistikken at det pr var 1114 innbyggere i kommunen, en nedgang på 16 personer fra forrige årsskifte. Befolkningsstatistikk i Gamvik kommune Serie1 Serie2 Tabellen over viser utviklingen i Gamvik kommunes innbyggertall i perioden Som en indikasjon på hvilken betydning innbyggertallet har på Gamvik kommunes rammeoverføringer kan man sette opp et regnestykke der man deler det årlige rammetilskuddet fra staten med antall innbyggere. Selv om et slikt oppsett er grovt forenklet, blant annet fordi det ikke sier noe om de tilhørende utgiftene som kan knyttes til de samme innbyggerne så gir regnestykket et rammetilskudd på ca ,- pr. innbygger i snitt. En fortsatt nedgang i innbyggertallet i samme tempo som de siste 5 år vil dermed ha store konsekvenser på kommunens frie inntekter. 3

4 1.2 Sentrale styringsorganer Organisatoriske og bemanningsmessige forhold 2004 har vært et relativt stabilt år i administrasjonen med et par unntak. Etter at tidligere organisasjonssjef sluttet i februar ble det vakanse i stillingen fram til august. Fra mai ble det igangsatt et prøveprosjekt med å engasjere en prosjektleder for kultur hovedsakelig finansiert ved bruk av ledige midler fra vakant stilling som kulturskolerektor. Fra februar ble en 50% sekretærstilling flyttet fra økonomiavdelingen til servicekontoret. Fra og med juli ble det inngått en avtale med Lebesby kommune om salg av personaltjenester 1 dag i uka. Denne ble senere(oktober) utvidet til 2 dager i uka. Avtalen prolongeres fram til juni Situasjonen for administrasjonen ved utgangen av 2004 er samlet sett noe bedre enn den var for ett år siden, men må fortsatt betegnes som kritisk når det gjelder administrativ kapasitet på teknisk sektor. Administrasjonen fikk ved utgangen av året fullmakt til å engasjere en prosjektingeniør til å planlegge og styre en rekke investeringsprosjekter. Denne er ikke ansatt ved årsskiftet. Sammen med en økning i ressursen på en vaktmesterstilling fra 50% til 100% som får hovedansvar for vedlikeholdsplanlegging av kommunale bygg forventes situasjonen i løpet av 2005 å bli noe lettere. Den felles utredningen om nærmere samarbeid/sammenslåing mellom Gamvik og Lebesby forelå i form av et utkast til en endelig rapport ved årsskiftet. De foreløpige konklusjoner, som også støttes av utredninger laget fra sentrale forskningsmiljøer, tilsier at det med dagens incitamenter fra staten ikke vil være tilstrekkelige til å oppveie de ulempene som man vil få med en sammenslåing av kommunene. Det arbeidet som har vært utført gjennom året har imidlertid avdekket flere områder der det er naturlig å samarbeide. Selv om utredningen ikke er endelig behandlet i de respektive kommuners politiske organer, kan det slås fast at det i løpet av 2005 vil bli sett på et tettere samarbeid på flere områder mellom kommunene på Nordkyn. I løpet av året har det også vært tatt initiativ til å få i gang et interkommunalt samarbeid innen barnevern i Øst-Finnmark Rådmannen har ledet arbeidsgruppa for prosjektet og ved utgangen av året hadde 7 kommuner sluttet seg til prosjektet. Søknad om finansiering er sendt BFD via Fylkesmannen i Finnmark og det foreligger lovnader på finansiering. Prosjektleder vil bli ansatt i løpet av mars/april Vertskommune for prosjektet i utredningsfasen vil være Tana. 1.3 Budsjett og regnskap for sentraladministrasjonen Avdeling Revidert budsjett 2004 Regnskap 2004 Lederteam , ,- Personalkontoret , ,- Økonomiavdelingen , ,- Servicekontoret , ,- 4

5 Som det framgår er det små avvik på de fleste områder. På lederteamet skyldes avviket i all hovedsak juridisk bistand, ikke bare til pågående barnevernsak men også til forberedelser til rettslige skritt mot staten m.fl. i forhold til leveringsforpliktelser for trålere. På servicekontoret skyldes avviket uteglemt budsjettering av innkjøpsavtalen med Finnut. Fra budsjettåret 2005 er denne lagt inn som egen post i budsjettet. 1.4 Politisk sekretariat politisk møtevirksomhet Servicekontoret er tillagt funksjonen som politisk sekretariat. Antallet møter og saker behandlet i de ulike utvalgene er som følger: Utvalg Antall møter 2003 Antall møter 2004 Antall saker behandlet i 2003 Antall saker behandlet i 2004 Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Oppvekst- og omsorgsutvalget Plan- og utviklingsutvalget Teknisk og miljøutvalget 1 4 Nærings- og 2 47 utviklingsutvalget Skatteutvalget Valgstyret Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet Utfordringer for 2005 Det har vært gjennomført mange organisasjonsmessige endringer på rådhuset de senere år kan kanskje betegnes som et konsolideringsår med relativt få endringer og større stabilitet. Det har vært viktig i forhold til å kunne ha fokus på den helt nødvendige økonomiske hestekuren som kommunen må gjennom. For 2005 må det fremdeles streng økonomisk kontroll og oppfølging til for å klare å holde økonomiplanens forutsatte inndekning av underskuddet fra 2002 og Det er svært lite rom for ekspansive planer og det oppleves som et administrativt dilemma at det er så lite ressurser tilgjengelig både økonomisk og personellmessig til å kunne ta tak i den samfunnsutviklerrollen som forventes av kommunens innbyggere når sentrale deler av næringslivet ligger nede for telling. Uten et tiltaksapparat og uten nevneverdige muligheter til å foreta låneopptak utover de selvfinansierte, det siste med bakgrunn i Gamvik kommunes innføring i ROBEK registeret, er det begrensede muligheter for kommunen til å være det lokomotivet som skal trekke samfunnet i gang igjen. Det er derfor store forhåpninger til at en andel av de 75 millioner som tildeles Finnmark fra KRD som et krisetiltak, vil tilfalle Gamvik 5

6 kommune for gjennomføring av tiltak både av sysselsettingsmessig og næringsutviklende karakter. Videre samarbeid med Lebesby må konkretiseres og utvikles. Rådmannen ser det slik at et tettere samarbeid med nabokommunen i utgangspunktet har flere positive elementer i seg enn det har trusler. Uansett hva som skjer, vil det være lite fremtidsrettet å lukke øyne og ører for at det vil komme endringer som følge av et tettere samarbeid. 6

7 2.1 OPPVEKSTSEKTOREN Budsjett Revidert budsjett Regnskap Netto underskudd i forhold til revidert budsjett: ,-. Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett: , Budsjett Regnskap 2004 Serie1 Kommentar Dette er hovedårsakene til at vi ikke klarte å holde revidert budsjett: Økte strømutgifter utgjorde mer enn det vi hadde på opprinnelig budsjett Overføringer lønn til helse fra Mehamn skole. Assistenter for funksjonshemmet elev jobber deltid helse skole. Deres lønn var allerede belastet skolebudsjettet. Ved en feil ble det overført ,- for mye fra Mehamn skole til Mehamn Helsesenter. Likevel har vi reduksjon i regnskap i forhold til budsjett. Dette på grunn av følgende: Mindre lønnsutgifter på Skjånes, Gamvik og Mehamn skole Ikke brukt penger på kvalitetsutvikling for Voksenopplæringa Ubesatt stilling i kulturskole Lite vikarbruk på SFO Mehamn Reduksjon i betaling av PPD-tjenester Dette til tross for at en del forhold slo andre veien: Mindre statlige refusjoner enn budsjettert i samtlige barnehager 22% mindre statlige refusjoner i skolebudsjettet Høyere KLP utgifter - tidligere arbeidstakere Økte lønnsutgifter (spesielt i økt stilling Gamvik barnehage) 7

8 Det er viktig å se utviklingen av dette regnskapet over flere år.i tabellen under er det satt opp utviklinga fra 1993 til Regnskap =1993 2=1994 3=1995 4=1996 5=1997 6=1998 7=1999 8=2000 9= = = =2004 Serie1 Serie2 2.2 Satsingsområdene i 2004 Også budsjettåret 2004 ble det satset på data i Gamvik kommune. Skolene kjøpte inn flere datamaskiner over sine budsjett og lærerne hevet sin datakompetanse betydelig fra forrige år dette ble gjort gjennom avtalen vi har med datafirmaet IBIS gjennom bruk at IKT-i fag, som er kjøpt inn til samtlige skoler i kommunen. Samtlige ansatte i barnehagene fikk kursing i Førstehjelp med påfølgende Blå tur Samtlige lærere har deltatt på eksterne kurs ut fra prioriterte satsingsområde Individuelle arbeidsplaner Ledelsesutvikling (rektorene) Lese- og skriveopplæring Matematikk Pedagogisk bruk av Ikt I tillegg har det vært kjørt interne kurs i: Læringsstrategier 2.3 Planer for 2004 var som følgende Prioriterte pedagogiske områder: SKOLENE Lese- og skriveopplæring lage kommunal plan for 1 10 klasse Her har vi faktisk laget en perm med et innhold som skal brukes i samtlige klasser i kommunens 4 skoler Pedagogisk bruk av IKT alle elever 5 10 klasse bruker IKT i fag 8

9 Bruk av IKT i fag varierte fra skole til skole. Her har en ikke klart å få med samtlige Matematikk prøver ut andre arbeidsmåter Ingen utprøvinger det er gjort skriftlige notater på Tilpasset opplæring for alle individuelle arbeidsplaner To av skolene har virkelig tatt tak i dette. BARNEHAGENE Sosial kompetanse Steg for steg Tras Barnehagene fikk ikke felles kursing i disse områdene i Oppvekstleders mål for 2005 Mål: Individuelle arbeidsplaner brukt av flere lærere Flere kurs i læringsstrategier Større bruk av IKT Større satsing på innkjøp av nytt utstyr Bærbare datamaskiner Web-kamera Innkjøp av Classfronter og kursing i dette Både med ekstern og interne forelesere Større fokus på nærmiljøet Fotokonkurranse Fineste stedet på jord Kursing i foto Lokal geologi undervisning Regionale nettverksmøter rektorer. Større fokus på læring i barnehagene Innkjøp av datamaskiner til samtlige barnehager Tilbud om datakurs til barnehageansatte Kursing av samtlige barnehageansatte høsten

10 ÅRSMELDING SOSIALSEKTOREN 1. Budsjett, revidert budsjett og regnskap Sektoren omfatter følgende ansvarsområder: sosialadministrasjonen sosialhjelp edruskap barnevern Budsjett Revidert budsjett Regnskap Budsjett Revidert budsjett Regnskap Sosialkontoret Sosialhjelp Edruskap Fosterhjem Barnevern Avvik Det registreres en sterk økning i sosialhjelpsutbetalingen. Årsak er omtalt lenger ned i rapporten På barnevernsområdet har det vært mindre kjøp av institusjonsplasser enn forventet. Dette har kompensert for overforbruket på sosialhjelp slik at regnskap for sektoren samlet viser et regnskapsresultat som er ca ,- bedre enn revidert budsjett. 2. Beskrivelse av hovedarbeidsområder Sosialkontoret har hatt følgende bemanning: Stillingsbetegnelse Ressurs i % Innehaver av stillingen Sosialleder 100 Anders Solbu Barnevernkonsulent 100 Per Rønning Andersen 10

11 Sosialkontoret skal behandle saker etter statlig lovverk: lov om sosiale tjenester lov om barneverntjenester Disse lovenes formålsparagrafer sier en god del om hva som kontoret skal jobbe mot: å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til å øke likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Kort oversikt over noen viktige områder: Sosialhjelp Innvilget sosialhjelp etter alder og kjønn: FØDT Før TOTALT MENN KVINNER TOTALT Sivil status Enslig Gift/samboer Menn Kvinner Det var til sammen 69 personer som mottok sosialhjelp i 2004 mot 70 i Antallet har altså holdt seg konstant, men beløpet som er utbetalt er hatt en sterk økning. Det vil si at det er flere personer som har hatt sosialhjelp over lengre tid i løpet av året. For flere er sosialhjelpen blitt en viktig del av inntektsgrunnlaget. Dette gjenspeiler nok den vanskelige arbeidssituasjonen. Det er spesielt vanskelig i forhold til ungdom som ikke går på skole eller som har droppet ut av skolen i løpet av skoleåret. Det er vanskelig å skaffe arbeid, de har ikke opptjent rettigheter til dagpenger, og dermed blir sosialhjelp deres inntekt. 11

12 Rusomsorg: Hovedutgiften er betaling for alkoholkontroll. Fra 2004 er kommunal egenandel ved opphold på institusjon falt bort. Det har i 2004 vært lite bruk av institusjonsplasser. I enkeltsaker er det samarbeid med andre kommunale sektorer, men det har ikke vært systematisk samarbeid. Sosialkontoret har fått en del signaler om økning av rusbruk hos ungdom. I den forbindelse har vi begynt et samarbeid med kulturkontoret. Barnevern: Aktivitetsnivået har vært omtrent det samme som året før. Ved årets utløp var det ett barn under omsorg - plassert i fosterhjem. Det er 6 barn som har hjelpetiltak. 3 saker er under undersøkelse Barneverntjenesten har faste samarbeidsmøter med: helsesøster, PPD-tjenesten og psykiatrisk sykepleier BUP ( barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ). Fra 2005 overføres kommunen fra BUP i Kirkenes til Karasjok. Av andre arbeidsoppgaver kan nevnes: administrere statlige ordninger som bostøtte, boligtilskudd og startlån sosialleder er godkjent mekler. Mekling foregår i vanlig arbeidstid fylkesmannen refunderer utgifter til dette. Er med i oppfølgingstjenesten for ungdom ( OT ). Er med i rådgivende utvalg for Koppmolla i Mehamn. Kommunestyret vedtok i desember i forbindelse med budsjettbehandlingen å styrke sosialkontoret med en stilling. Den skal hovedsakelig gå til styrking av barnevernet. Vil også gi mulighet til å styrke arbeidet i forhold til ungdom over 18 år. Med den utviklingen som har vært når det gjelder unge som har fått sosialhjelp, ser det ut som om dette vil være en av hovedutfordingene for kontoret. UTFORDRINGER: Hindre at unge sosialhjelpsmottakere blir stabile sosialhjelpsmottakere. Behov for arbeidsplasser/tiltaksplasser for ungdom Jobbe målrettet i forhold til ungdom/rus Få tilfredsstillende dataverktøy 12

13 ÅRSMELDING 2004 Årsmeldingen gjelder Avdeling for Helse 2004 Budsjett, revidert budsjett og regnskap. Budsjett Revidert budsjett Regnskap , , ,- Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr ,- Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr ,- Det totale avvik i forhold til det opprinnelige budsjettet kan forklares slik: Bortsett fra den uventede legesituasjonen som oppsto ved at begge de faste legene valgte å slutte før sommeren har bemanningen vært stabil i året som gikk. For først gang på lenge var alle sykepleierstillinger besatt mesteparten av året. Sykefraværet har gått noe ned. Likevel ser vi at utgifter til vikarbruk og overtid er utgiftsposter som er vanskelig å beregne. Det må i tillegg sees i sammenheng med sykepengerefusjon. Nedbemanningen som ble foretatt i 2003 fikk man full effekt av i Strømutgiftene ble dobbelt så høy som budsjettert noe som skyldes underbudsjettering. KLP- utgiftene ble også i år høyere enn forutsatt og er vanskelig å beregne fra år til år på grunn av etterreguleringer på lønns og G-kostnader for tidligere ansatte. Ansatte og mellomledere i Avdeling Helse har vist stor vilje til nøysomhet noe postene til drift viser. Beskrivelse av hovedarbeidsområder i Avdeling Helse: Fokus har også i år vært på å kvalitetssikre tjenestene ved å få rutiner og prosedyrer på plass. Det er en kontinuerlig prosess som er et godt arbeidsverktøy i alle ledd. Det har vært satset mye på kompetanse og opplæring. I 2004 ble det innledet et samarbeid mellom Høyskolen i Alta, fylkesmannens kompetanseavdeling og kommunen. Resultatet ble at man kom i gang med hjelpepleieruttdanning høsten Opplæring og kompetanseheving av egene ansatte ut over denne utdanningen har vært gjennomført i henhold til opplæringsplan for å høyne kvaliteten på tjenesten. Det ble opprettet en undervisningsgruppe med ansvar for all internundervisning i Avdeling Helse. Gruppen organiserer, koordinerer og gjennomfører undervisning om ulike tema. For rekruttering av sykepleiere har man anvendt midler til stipend mot bindingstid for personer fra kommunen som ønsker å ta sykepleierutdanning. Helsestasjon for unge flyttet mye av sin virksomhet til Aktivitetshuset for å komme nærmere brukergruppen. Psykiatritjenesten har innledet samarbeid med brukerne av Aktivitetshuset med tanke på å integrere tjenesten i de ulike aktivitetene som allerede finnes i kommunen og bidrar derved til å videreutvikle disse. 13

14 Bemanningsoversikt Enhet Antall brukere Antall hjemler i % Antall ansatte pr Kjøkken Instit./hjemmebas. omsorg 257,54 4 Helseadministrasjon Hele kommunen Institusjonstjenesten Hele kommunen 2168,9 31 Hjemmetjenesten Hele kommunen 1411,66 23 Psykiatrisk tjeneste Hele kommunen Legekontor Hele kommunen Fysioterapitjeneste Hele kommunen Helsesøstertjeneste Hele kommunen Jordmortjeneste Hele kommunen 15 2 Totalt pr Avvik i bemanningen: Ved sykehjem/sykestue og skjermet enhet var alle sykepleierstillingene besatt ved årsskiftet bortsett fra en liten prosenthjemmel ute i svangerskapspermisjon. I hjelpepleierhjemlene som var vakant ved årsskifte vil det ikke bli tilsatt noen fast før man ser hvem som greier å fullføre den påbegynte hjelpepleierutdanningen. Disse vil da bli gitt første prioritet ved søknad på vakante stillinger. Dette er i tråd med Fylkesmannens kompetansehevingsplan. Hjemmetjenesten på Skjånes var uten sykepleier fra høsten på grunn av svangerskapspermisjon. Det har man løst ved å rekruttere ufaglært arbeidskraft fra stedet med oppfølging fra sykepleiertjenesten i Mehamn. Ved avlastningsboligen har alle stillingene vært besatt, men høyt sykefravær har gjort at man har hatt stort behov for vikarer. Det har ikke vært problemer med å få tak i ufaglærte vikarer til de ulike tjenesten noe som nok kan sees i sammenheng med den store arbeidsledigheten i kommunen. Det har redusert bruken av overtid ved enkelte av tjenestene. Det ble bevilget ekstra midler for å øke bemanningen for en ressurskrevende pasient på institusjon. En kombinasjon av ulike tilbud og smidige ordninger gjorde at man bare periodevis hadde behov for økt bemanning. Det medførte mindre bruk av ekstrahjelp enn budsjettert. Etter at begge de faste legene valgte å slutte nesten samtidig forventet man av erfaring en økning av vikarutgiftene. Totalt sett medførte situasjonen likevel ikke noen vesentlig utgiftsøkning da vikarlegen som senere ble tilsatt godtok å være periodevis alene sammen med turnuslegen og vi fikk en god vikaravtale med Berlevåg kommune. Man fikk noe mindre trygderefusjoner i henhold til fastlegeordningen, noe som kan skyldes nedgang i antall fastlegepasienter totalt i kommunen var første året kommunen var ansvarlig for transportutgiftene for hele helsetjenesten. Det har vært et prøveår og man ser at utgiftene til transport innenfor legevakttjenesten ble noe høyere enn forventet. Kommunen har også en rekke personer som har flyttet fra kommunen og ikke har fått meldt flytting eller som velger fastlege utenfor kommunens legetilbud der kommunen må 14

15 bære utgiftene for gjestepasienter til en eller flere kommuner. Det er ikke mulig å forutse befolkningens valg av fastlege. Disse utgiftene vil derfor variere fra år til år. Planer for neste år Kvalitetsutvikling: Gjennomføring av regelmessig internkontroll Kvalitetsforbedring og målbart system for kvalitet på tjenestetilbudet. Interkommunalt samarbeid for et bedre helsetilbud i begge kommunene Gjennomføring av eldreplantiltak: Samarbeid innenfor pleie og omsorg for å utnytte ressursene man har både innenfor institusjon, hjemmetjeneste og omsorgsboliger for å få best mulig tilbud til hele kommunen. Interkommunalt samarbeid om utnyttelse av institusjonsplassene. Psykiatrisk omsorg: Bygging av omsorgsboliger i Mehamn innenfor psykiatrisk omsorg. Oppstartings- og kompensasjonstilskudd er tildelt og man venter på prosjektering av arbeidet. Øke samarbeidet mellom kommunen og 2.- og 3. linjetjenesten, det vil si Distrikts Psykiatrisk Senter i Lakselv og Universitetssykehuset i Tromsø. Forebyggende tiltak for barn og unge i nært samarbeid med skole og kultur, sosialkontor og ulike lag og foreninger Miljøarbeider som skal koordinere støttekontakttjenesten og være bindeledd mellom ulike etater, lag og frivillige organisasjoner. Arbeidsmiljøtiltak: Ta i bruk verktøyet for Inkluderende Arbeidslivs bedrift Tiltak for å redusere sykefraværet - bruk av gradert eller aktiv sykemelding Sykefraværssamtaler i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Regelmessige medarbeidersamtaler Ulike tiltak for å stabilisere bemanningen Kompetanseutvikling: Utarbeide opplæringsplan Handlingsplan for helsepersonellopplæring for å utnytte det øremerkede tilskuddet på en god måte Interkommunalt samarbeid om opplæring for bedre ressursutnyttelse Data: Innføring av elektroniske pleieplaner Innføring av IPLOS rapporteringssystem Oppgradering av Server på legekontoret Oppfølging av enkeltsaker: B- saker ved behov 15

16 ÅRSMELDING 2004 TEKNISK SEKTOR Teknisk sektor omfatter i budsjettsammenheng følgende ansvarsområder: 1104 Sivilforsvaret 3614 Kaier 3000 Renholdsteam 3615 Parker og grøntanlegg 3001 Vaktmesterteam 3620 Vannverk 3520 Mehamn idrettshall 3630 Avløpsnett 3521 Mehamn samfunnshus 3640 Renovasjon 3522 Gamvik samfunnshus 4100 Teknisk etat -adminstrasjon 3523 Gamvik herredshus 4101 Landbruksforvaltning 3524 Brodtkorpbruket 4200 Oppmålingsmyndigheten 3525 Nervei flerbrukshus 4201 Byggesaksbehandling 3600 Maskinparken 4202 Festetomter/avgifter 3610 Gatelys 4300 Brannordning 3611 Lykter 4301 Feiervesen 3612 Veier 4302 Forurensning 3613 Sneskjermer Teknisk sjef har dessuten anvisningsrett innenfor strøm/oppvarming, forsikringer og kommunale gebyrer for øvrige kommunale bygninger. (skoler, barnehager, helsesenter, rådhus) 1: Budsjett, revidert budsjett og regnskap, totalt for sektoren: Budsjett Revidert budsjett Regnskap Resultat Driftsutgifter: Driftsinntekter: Resultat: Regnskapet viser en merutgift på kr ,- og en økt inntekt på kr ,-. Totalt sett gir dette et resultat som er kr ,- dårligere enn budsjettert; noe som gir et avvik på ca. 1,4% av brutto revidert budsjett. Kommentarer til avviket: - Det er generelt brukt noe mer midler til bygningsvedlikehold enn budsjettert, noe som blant annet har sammenheng med div. feil og skader som oppstod i løpet av året. Av større vedlikeholdsoppdrag ble rep. av vegg på Skjånes skole gjennomført som planlagt. - Renholdsteamet har en betydelig merinntekt pga. sykepengerefusjon. - Kommunale bygg har igjen et betydelig overforbruk knyttet til oppvarming. Dette gjelder særlig Mehamn idrettshall og Mehamn samfunnshus. Her bør ressurser settes inn med tanke på ENØK-tiltak m.v. Dette gjelder for øvrig generelt for alle kommunale bygg. - Inntekt av salg av tjenester til Avinor er redusert i løpet av året. 16

17 - Veinettet har et overforbruk som skyldes økt satsing på vedlikehold. Samtidig har kapitlet en merinntekt i form av trafikksikkerhetsmidler samt kompensert merverdiavgift. - Havneforvaltning ble ikke opprettet. Det budsjetterte inntektsmålet ble derfor ikke nådd. - Også på grøntanlegg ble det satset noe mer i 2004 enn budsjettert; spesielt i forkant av kronprinsparets besøk. Den økte satsingen ble kompensert gjennom arbeidsmarkedstilskudd. - VAR-områdene viser samlet sett en besparelse på utgiftssiden samt en merinntekt. - Feiervesenet viser en betydelig inntektssvikt. Behovsprøvd feiing i Gamvik og Lebesby er innført, men budsjettet for 2004 ble ikke justert forholdsvis. Dette er rettet opp i budsjett : Bemanning Enhet Antall hjemler pr Antall hjemler pr Ansatte Pr Administrasjon Oppmålingsmyndigheten Maskinparken Vaktmesterteamet 363,33 413,33 4 Forebyggende br.vern Renholdsteamet SUM: 963, ,33 22 Renholdsteamet ble tillagt teknisk sektor f.o.m Sektoren har ellers ikke hatt endringer i bemanningen. ½ stilling som vaktmester på Skjånes stod ubesatt. Stillingen ble vedtatt utvidet til 1/1 stilling ved budsjettbehandlingen på slutten av året. 17

18 3: Investeringsprosjekter Teknisk sektor har ansvaret for styring/gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter. Nedenfor følger oversikt over investeringsprosjekter for Prosjekt Budsjett Rev. Budsjett Regnskap Avvik Opprusting skolebygg Hjemmetjenester P-plass Slettnes Opplagskai Gamvik Flytebrygger Mehamn Grunnl.inv. vann Meh Vei til Nervei Kommentarer til avvik: - Teknisk sektor har for liten administrativ kapasitet. Dette gikk i 2004 sterkt ut over investeringsprosjektene slik at disse bare i liten grad ble gjennomført etter planen. - Ved utgangen av juli måned forelå forprosjekt for utbedringsprosjektet ved Mehamn skole. Dette viser et avvik mellom behov og midler på ca. 12 mill. kroner. Det ble i løpet av 2004 ikke tatt endelig stilling til videre framdrift i prosjektet, men KST omdefinerte rammen ved budsjettbehandlingen før jul slik at Gamvik og Skjånes skole skulle tilgodeses med kr ,- hver. - Opplagskaia i Gamvik ble oppjustert med ny front ihht. planene. - Flytebrygga i Mehamn ble montert, men på grunn av vanskelige maritime forhold i havna kan kaia pr dato ikke utnyttes som planlagt. - Nye VA-prosjekter ble prosjektert, men ikke igangsatt; dette hovedsakelig som følge av for liten administrativ kapasitet. - Planlegging av vei til Nervei er kommet i gang. Prosjektet ventes gjennomført i løpet av : Utfordringer Teknisk sektor opplever et svært sterkt press fra omverdenen. Presset øker i takt med at kommunens rammebetingelser og økonomiske situasjon blir stadig vanskeligere. Det er ingen selvfølge at kommunen skal ha en kommunalteknisk drift i egen regi slik det kanskje var for år siden. Derimot er det en selvfølge at de tekniske tjenester skal fungere tilfredsstillende og at de produkter som tilbys befolkningen skal være av høy kvalitet. (f.eks rent vann, høy ulykkesberedskap, brøytede veier til enhver tid, åpne sluk etc.) 18

19 I dag er det stor ubalanse mellom folks behov/krav og det tilbud sektoren makter å gi på flere områder: Bygningsmassen sliter med dårlig vedlikehold, mange veier er i dårlig forfatning, avløpsnettet ender i fjæra mange steder, maskinparken eldes, vi fører ikke tilsyn i byggesaker, vannledninger lekker osv. osv. I løpet av 2004 er utviklingstendensen forsterket. Eksempler på konsekvenser: - vi makter ikke å styre vedtatte prosjekter slik vi ønsker - tidsfrister for rapportering til sentrale myndigheter overholdes ikke - lovpålagte øvelser m.m. blir ikke gjennomført - ansatte følges ikke opp i tilstrekkelig grad; med frustrasjoner og mistrivsel som resultat - lover/forskrifter/regler inkl. HMS-krav følges ikke opp godt nok; med pålegg fra eksterne myndigheter som resultat. Den største utfordringen for teknisk sektor i dag er å få til en omstilling og bedre tilpasning til dagens krav og behov. Sektoren må gis utviklingsmuligheter og klare mål å styre etter slik at man kan møte morgendagen i visshet om at man både kan og vil yte tjenester på et kvalitetsog kapasitetsmessig riktig nivå i forhold til den kravspesifikasjonen befolkningen kommer med gjennom sine folkevalgte i kommunestyret. Samarbeidsprosjektet med Lebesby kommune viser at kommunene på Nordkyn sliter med tilnærmet de samme tingene innen teknisk sektor, men Gamvik er klart lavere administrativt bemannet enn naboen i vest. Det skal likevel nevnes at vi også oppnår gode resultater innen sektoren! Eksempler: - Avinor gir uttrykk for stor tilfredshet med kommunens tjenester på lufthavna - Også i 2004 ble det gjennomført lovpålagt tilsyn med særskilte brannobjekter ihht. Plan - Byggesaksbehandling ble gjennomført ihht. lov/forskrift. Ingen tidsfrister ble oversittet - Avvik med vannledningsbrudd etc. ble fulgt opp med aksjon og tiltak ihht. Instruks - I løpet av året har en ansatt gjennomført kurs som driftsoperatør for vannverk Det er viktig at holder fokus mot de positive resultater samtidig som det jobbes planmessig mot å forbedre forholdene generelt. 19

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2008 Mehamn, 30.03.2008 Svein Tønnessen rådmann Innhold i årsmeldingen Gamvik kommune og økonomien side 3 Gamvik kommune og omgivelsene utfordringer side 6 Sentraladministrasjonen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2017-2020 Steigen Kommune 22. november 2016 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Inndekning av merforbruk...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2009 Mehamn, 30.03.2009 Svein Tønnessen rådmann Innhold i årsmeldingen Gamvik kommune og økonomien side 3 Sentraladministrasjonen side 6 Renhold og vaktmestertjeneste side

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte

Praksisplass i samarbeid med videregående skole i. samarbeid med de ansatte Handlingsplan for opplæring i Gamvik kommune for 2010 AVDELING FOR HELSE OG OMSORG AVDELING KJØKKEN Kosthold og ernæring Ansatte ved kjøkken Lill Hege Intern opplæring ved Kristoffersen fagutdannet kokk

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Notat. Intensjonsforslag Kommunalavdeling levekår

Notat. Intensjonsforslag Kommunalavdeling levekår Kommunalavdeling levekår 12.02.2016 Sak nr. 2016/530-2 Notat Til: Fra: Utvalg for levekår Rådmann Intensjonsforslag 2016 - Kommunalavdeling levekår Med utgangspunkt i Kommunestyrets budsjettbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer behovet for nye inntektskilder v/ Rådmann Ole Petter Skjævestad Sagt om eiendomsskatt i høst.. - Anses som uaktuelt i 2013 - Bør utredes med tanke

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 13/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag 08.10.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg.

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg. Kapittel : SENTRALADMININSTRASJON Backupløsning Dagens backupløsning fungerer ikke tilfredstillende. Vi har i lang tid slitt med å få god stabilitet på løsningen. Den feiler til stadig, og jeg kan ikke

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 62/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ORGANISERING AV HEDMARK FAGSKOLE FRA 01.01.2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fra 1. februar

Detaljer

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke?

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Primærhelsetjenesten 1986 2005 Historisk helsestatistikk Bjørn Gabrielsen Hos legen Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Statistisk sentralbyrå startet innhenting

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012

Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011. Kommunestyret 10. mai 2012 Spørsmål fra formannskapet vedr. årsmelding 2011 Kommunestyret 10. mai 2012 1 Hvor mange hjemler har vi totalt, og hva betyr opprydding i hjemmelsregisteret? Økning på 15 årsverk fra 2010 til 2011 7 årsverk

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer