Administrasjonens. årsrapport Foto: Hans Kristian Hanssen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjonens. årsrapport 2004. Foto: Hans Kristian Hanssen"

Transkript

1 Administrasjonens årsrapport 2004 Foto: Hans Kristian Hanssen

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Generell del Rådmannens generelle vurderinger Sentrale styringsorganer Organisatoriske og bemanningsmessige forhold Budsjett og regnskap for sentraladministrasjonen Politisk sekretariat politisk møtevirksomhet Utfordringer for Oppvekstavdelingen skoler og barnehager Budsjett, revidert budsjett og regnskap Satsingsområdene i Planer for Oppvekstleders mål for Sosialsektoren Beskrivelse av hovedarbeidsområder Tre viktige områder Sosialhjelp Rusomsorg Barnevern Andre arbeidsoppgaver: Gjennomføring av planer for året Utfordringer Avdeling for helse Budsjett, revidert budsjett og regnskap Bemanningsoversikt: Planer for Teknisk sektor Ansvarsområder Budsjett, revidert budsjett og regnskap, totalt for sektoren: Kommentarer til avviket: Bemanning Investeringsprosjekter Kommentarer til avvik: Utfordringer fremover

3 1.0 Generell del 1.1 Rådmannens generelle vurderinger Med bakgrunn i det framlagte regnskapet for 2004 kan det innledningsvis konkluderes med at Gamvik kommune endelig er på rett vei økonomisk. De store innsparingstiltakene vedtatt for 2003 fikk sin første helårsvirkning i 2004 og dette sammen med en bevisst oppfølging av økonomien gjennom året ga oss et netto driftsresultat på vel ,-, noe som i sin helhet er brukt til nedbetaling av underskudd. Til sammenligning kan nevnes at regnskapsresultatet for 2003 viste et netto negativt driftsresultat på ,-. Med i dette bildet hører også at en budsjettert inndekning av underskudd for 2002 på ,- ble strøket. Med inndekningen av underskuddet i 2004 står det til rest ,- i underskudd opparbeidet i 2002 og 2003 og dette beløpet er satt opp på årsbudsjett/økonomiplanen for inndekning i løpet av 2005 og Rådmannen ser med bekymring på utviklingen i det lokale næringslivet og den medfølgende utviklingen i innbyggertallet. Innbyggertallet har gått jevnt nedover de siste åra. Selv om tendensen i løpet av 2004 er flatet noe ut viser statistikken at det pr var 1114 innbyggere i kommunen, en nedgang på 16 personer fra forrige årsskifte. Befolkningsstatistikk i Gamvik kommune Serie1 Serie2 Tabellen over viser utviklingen i Gamvik kommunes innbyggertall i perioden Som en indikasjon på hvilken betydning innbyggertallet har på Gamvik kommunes rammeoverføringer kan man sette opp et regnestykke der man deler det årlige rammetilskuddet fra staten med antall innbyggere. Selv om et slikt oppsett er grovt forenklet, blant annet fordi det ikke sier noe om de tilhørende utgiftene som kan knyttes til de samme innbyggerne så gir regnestykket et rammetilskudd på ca ,- pr. innbygger i snitt. En fortsatt nedgang i innbyggertallet i samme tempo som de siste 5 år vil dermed ha store konsekvenser på kommunens frie inntekter. 3

4 1.2 Sentrale styringsorganer Organisatoriske og bemanningsmessige forhold 2004 har vært et relativt stabilt år i administrasjonen med et par unntak. Etter at tidligere organisasjonssjef sluttet i februar ble det vakanse i stillingen fram til august. Fra mai ble det igangsatt et prøveprosjekt med å engasjere en prosjektleder for kultur hovedsakelig finansiert ved bruk av ledige midler fra vakant stilling som kulturskolerektor. Fra februar ble en 50% sekretærstilling flyttet fra økonomiavdelingen til servicekontoret. Fra og med juli ble det inngått en avtale med Lebesby kommune om salg av personaltjenester 1 dag i uka. Denne ble senere(oktober) utvidet til 2 dager i uka. Avtalen prolongeres fram til juni Situasjonen for administrasjonen ved utgangen av 2004 er samlet sett noe bedre enn den var for ett år siden, men må fortsatt betegnes som kritisk når det gjelder administrativ kapasitet på teknisk sektor. Administrasjonen fikk ved utgangen av året fullmakt til å engasjere en prosjektingeniør til å planlegge og styre en rekke investeringsprosjekter. Denne er ikke ansatt ved årsskiftet. Sammen med en økning i ressursen på en vaktmesterstilling fra 50% til 100% som får hovedansvar for vedlikeholdsplanlegging av kommunale bygg forventes situasjonen i løpet av 2005 å bli noe lettere. Den felles utredningen om nærmere samarbeid/sammenslåing mellom Gamvik og Lebesby forelå i form av et utkast til en endelig rapport ved årsskiftet. De foreløpige konklusjoner, som også støttes av utredninger laget fra sentrale forskningsmiljøer, tilsier at det med dagens incitamenter fra staten ikke vil være tilstrekkelige til å oppveie de ulempene som man vil få med en sammenslåing av kommunene. Det arbeidet som har vært utført gjennom året har imidlertid avdekket flere områder der det er naturlig å samarbeide. Selv om utredningen ikke er endelig behandlet i de respektive kommuners politiske organer, kan det slås fast at det i løpet av 2005 vil bli sett på et tettere samarbeid på flere områder mellom kommunene på Nordkyn. I løpet av året har det også vært tatt initiativ til å få i gang et interkommunalt samarbeid innen barnevern i Øst-Finnmark Rådmannen har ledet arbeidsgruppa for prosjektet og ved utgangen av året hadde 7 kommuner sluttet seg til prosjektet. Søknad om finansiering er sendt BFD via Fylkesmannen i Finnmark og det foreligger lovnader på finansiering. Prosjektleder vil bli ansatt i løpet av mars/april Vertskommune for prosjektet i utredningsfasen vil være Tana. 1.3 Budsjett og regnskap for sentraladministrasjonen Avdeling Revidert budsjett 2004 Regnskap 2004 Lederteam , ,- Personalkontoret , ,- Økonomiavdelingen , ,- Servicekontoret , ,- 4

5 Som det framgår er det små avvik på de fleste områder. På lederteamet skyldes avviket i all hovedsak juridisk bistand, ikke bare til pågående barnevernsak men også til forberedelser til rettslige skritt mot staten m.fl. i forhold til leveringsforpliktelser for trålere. På servicekontoret skyldes avviket uteglemt budsjettering av innkjøpsavtalen med Finnut. Fra budsjettåret 2005 er denne lagt inn som egen post i budsjettet. 1.4 Politisk sekretariat politisk møtevirksomhet Servicekontoret er tillagt funksjonen som politisk sekretariat. Antallet møter og saker behandlet i de ulike utvalgene er som følger: Utvalg Antall møter 2003 Antall møter 2004 Antall saker behandlet i 2003 Antall saker behandlet i 2004 Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Oppvekst- og omsorgsutvalget Plan- og utviklingsutvalget Teknisk og miljøutvalget 1 4 Nærings- og 2 47 utviklingsutvalget Skatteutvalget Valgstyret Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet Utfordringer for 2005 Det har vært gjennomført mange organisasjonsmessige endringer på rådhuset de senere år kan kanskje betegnes som et konsolideringsår med relativt få endringer og større stabilitet. Det har vært viktig i forhold til å kunne ha fokus på den helt nødvendige økonomiske hestekuren som kommunen må gjennom. For 2005 må det fremdeles streng økonomisk kontroll og oppfølging til for å klare å holde økonomiplanens forutsatte inndekning av underskuddet fra 2002 og Det er svært lite rom for ekspansive planer og det oppleves som et administrativt dilemma at det er så lite ressurser tilgjengelig både økonomisk og personellmessig til å kunne ta tak i den samfunnsutviklerrollen som forventes av kommunens innbyggere når sentrale deler av næringslivet ligger nede for telling. Uten et tiltaksapparat og uten nevneverdige muligheter til å foreta låneopptak utover de selvfinansierte, det siste med bakgrunn i Gamvik kommunes innføring i ROBEK registeret, er det begrensede muligheter for kommunen til å være det lokomotivet som skal trekke samfunnet i gang igjen. Det er derfor store forhåpninger til at en andel av de 75 millioner som tildeles Finnmark fra KRD som et krisetiltak, vil tilfalle Gamvik 5

6 kommune for gjennomføring av tiltak både av sysselsettingsmessig og næringsutviklende karakter. Videre samarbeid med Lebesby må konkretiseres og utvikles. Rådmannen ser det slik at et tettere samarbeid med nabokommunen i utgangspunktet har flere positive elementer i seg enn det har trusler. Uansett hva som skjer, vil det være lite fremtidsrettet å lukke øyne og ører for at det vil komme endringer som følge av et tettere samarbeid. 6

7 2.1 OPPVEKSTSEKTOREN Budsjett Revidert budsjett Regnskap Netto underskudd i forhold til revidert budsjett: ,-. Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett: , Budsjett Regnskap 2004 Serie1 Kommentar Dette er hovedårsakene til at vi ikke klarte å holde revidert budsjett: Økte strømutgifter utgjorde mer enn det vi hadde på opprinnelig budsjett Overføringer lønn til helse fra Mehamn skole. Assistenter for funksjonshemmet elev jobber deltid helse skole. Deres lønn var allerede belastet skolebudsjettet. Ved en feil ble det overført ,- for mye fra Mehamn skole til Mehamn Helsesenter. Likevel har vi reduksjon i regnskap i forhold til budsjett. Dette på grunn av følgende: Mindre lønnsutgifter på Skjånes, Gamvik og Mehamn skole Ikke brukt penger på kvalitetsutvikling for Voksenopplæringa Ubesatt stilling i kulturskole Lite vikarbruk på SFO Mehamn Reduksjon i betaling av PPD-tjenester Dette til tross for at en del forhold slo andre veien: Mindre statlige refusjoner enn budsjettert i samtlige barnehager 22% mindre statlige refusjoner i skolebudsjettet Høyere KLP utgifter - tidligere arbeidstakere Økte lønnsutgifter (spesielt i økt stilling Gamvik barnehage) 7

8 Det er viktig å se utviklingen av dette regnskapet over flere år.i tabellen under er det satt opp utviklinga fra 1993 til Regnskap =1993 2=1994 3=1995 4=1996 5=1997 6=1998 7=1999 8=2000 9= = = =2004 Serie1 Serie2 2.2 Satsingsområdene i 2004 Også budsjettåret 2004 ble det satset på data i Gamvik kommune. Skolene kjøpte inn flere datamaskiner over sine budsjett og lærerne hevet sin datakompetanse betydelig fra forrige år dette ble gjort gjennom avtalen vi har med datafirmaet IBIS gjennom bruk at IKT-i fag, som er kjøpt inn til samtlige skoler i kommunen. Samtlige ansatte i barnehagene fikk kursing i Førstehjelp med påfølgende Blå tur Samtlige lærere har deltatt på eksterne kurs ut fra prioriterte satsingsområde Individuelle arbeidsplaner Ledelsesutvikling (rektorene) Lese- og skriveopplæring Matematikk Pedagogisk bruk av Ikt I tillegg har det vært kjørt interne kurs i: Læringsstrategier 2.3 Planer for 2004 var som følgende Prioriterte pedagogiske områder: SKOLENE Lese- og skriveopplæring lage kommunal plan for 1 10 klasse Her har vi faktisk laget en perm med et innhold som skal brukes i samtlige klasser i kommunens 4 skoler Pedagogisk bruk av IKT alle elever 5 10 klasse bruker IKT i fag 8

9 Bruk av IKT i fag varierte fra skole til skole. Her har en ikke klart å få med samtlige Matematikk prøver ut andre arbeidsmåter Ingen utprøvinger det er gjort skriftlige notater på Tilpasset opplæring for alle individuelle arbeidsplaner To av skolene har virkelig tatt tak i dette. BARNEHAGENE Sosial kompetanse Steg for steg Tras Barnehagene fikk ikke felles kursing i disse områdene i Oppvekstleders mål for 2005 Mål: Individuelle arbeidsplaner brukt av flere lærere Flere kurs i læringsstrategier Større bruk av IKT Større satsing på innkjøp av nytt utstyr Bærbare datamaskiner Web-kamera Innkjøp av Classfronter og kursing i dette Både med ekstern og interne forelesere Større fokus på nærmiljøet Fotokonkurranse Fineste stedet på jord Kursing i foto Lokal geologi undervisning Regionale nettverksmøter rektorer. Større fokus på læring i barnehagene Innkjøp av datamaskiner til samtlige barnehager Tilbud om datakurs til barnehageansatte Kursing av samtlige barnehageansatte høsten

10 ÅRSMELDING SOSIALSEKTOREN 1. Budsjett, revidert budsjett og regnskap Sektoren omfatter følgende ansvarsområder: sosialadministrasjonen sosialhjelp edruskap barnevern Budsjett Revidert budsjett Regnskap Budsjett Revidert budsjett Regnskap Sosialkontoret Sosialhjelp Edruskap Fosterhjem Barnevern Avvik Det registreres en sterk økning i sosialhjelpsutbetalingen. Årsak er omtalt lenger ned i rapporten På barnevernsområdet har det vært mindre kjøp av institusjonsplasser enn forventet. Dette har kompensert for overforbruket på sosialhjelp slik at regnskap for sektoren samlet viser et regnskapsresultat som er ca ,- bedre enn revidert budsjett. 2. Beskrivelse av hovedarbeidsområder Sosialkontoret har hatt følgende bemanning: Stillingsbetegnelse Ressurs i % Innehaver av stillingen Sosialleder 100 Anders Solbu Barnevernkonsulent 100 Per Rønning Andersen 10

11 Sosialkontoret skal behandle saker etter statlig lovverk: lov om sosiale tjenester lov om barneverntjenester Disse lovenes formålsparagrafer sier en god del om hva som kontoret skal jobbe mot: å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til å øke likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Kort oversikt over noen viktige områder: Sosialhjelp Innvilget sosialhjelp etter alder og kjønn: FØDT Før TOTALT MENN KVINNER TOTALT Sivil status Enslig Gift/samboer Menn Kvinner Det var til sammen 69 personer som mottok sosialhjelp i 2004 mot 70 i Antallet har altså holdt seg konstant, men beløpet som er utbetalt er hatt en sterk økning. Det vil si at det er flere personer som har hatt sosialhjelp over lengre tid i løpet av året. For flere er sosialhjelpen blitt en viktig del av inntektsgrunnlaget. Dette gjenspeiler nok den vanskelige arbeidssituasjonen. Det er spesielt vanskelig i forhold til ungdom som ikke går på skole eller som har droppet ut av skolen i løpet av skoleåret. Det er vanskelig å skaffe arbeid, de har ikke opptjent rettigheter til dagpenger, og dermed blir sosialhjelp deres inntekt. 11

12 Rusomsorg: Hovedutgiften er betaling for alkoholkontroll. Fra 2004 er kommunal egenandel ved opphold på institusjon falt bort. Det har i 2004 vært lite bruk av institusjonsplasser. I enkeltsaker er det samarbeid med andre kommunale sektorer, men det har ikke vært systematisk samarbeid. Sosialkontoret har fått en del signaler om økning av rusbruk hos ungdom. I den forbindelse har vi begynt et samarbeid med kulturkontoret. Barnevern: Aktivitetsnivået har vært omtrent det samme som året før. Ved årets utløp var det ett barn under omsorg - plassert i fosterhjem. Det er 6 barn som har hjelpetiltak. 3 saker er under undersøkelse Barneverntjenesten har faste samarbeidsmøter med: helsesøster, PPD-tjenesten og psykiatrisk sykepleier BUP ( barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ). Fra 2005 overføres kommunen fra BUP i Kirkenes til Karasjok. Av andre arbeidsoppgaver kan nevnes: administrere statlige ordninger som bostøtte, boligtilskudd og startlån sosialleder er godkjent mekler. Mekling foregår i vanlig arbeidstid fylkesmannen refunderer utgifter til dette. Er med i oppfølgingstjenesten for ungdom ( OT ). Er med i rådgivende utvalg for Koppmolla i Mehamn. Kommunestyret vedtok i desember i forbindelse med budsjettbehandlingen å styrke sosialkontoret med en stilling. Den skal hovedsakelig gå til styrking av barnevernet. Vil også gi mulighet til å styrke arbeidet i forhold til ungdom over 18 år. Med den utviklingen som har vært når det gjelder unge som har fått sosialhjelp, ser det ut som om dette vil være en av hovedutfordingene for kontoret. UTFORDRINGER: Hindre at unge sosialhjelpsmottakere blir stabile sosialhjelpsmottakere. Behov for arbeidsplasser/tiltaksplasser for ungdom Jobbe målrettet i forhold til ungdom/rus Få tilfredsstillende dataverktøy 12

13 ÅRSMELDING 2004 Årsmeldingen gjelder Avdeling for Helse 2004 Budsjett, revidert budsjett og regnskap. Budsjett Revidert budsjett Regnskap , , ,- Netto underskudd i forhold til revidert budsjett på kr ,- Netto overskudd i forhold til opprinnelig budsjett på kr ,- Det totale avvik i forhold til det opprinnelige budsjettet kan forklares slik: Bortsett fra den uventede legesituasjonen som oppsto ved at begge de faste legene valgte å slutte før sommeren har bemanningen vært stabil i året som gikk. For først gang på lenge var alle sykepleierstillinger besatt mesteparten av året. Sykefraværet har gått noe ned. Likevel ser vi at utgifter til vikarbruk og overtid er utgiftsposter som er vanskelig å beregne. Det må i tillegg sees i sammenheng med sykepengerefusjon. Nedbemanningen som ble foretatt i 2003 fikk man full effekt av i Strømutgiftene ble dobbelt så høy som budsjettert noe som skyldes underbudsjettering. KLP- utgiftene ble også i år høyere enn forutsatt og er vanskelig å beregne fra år til år på grunn av etterreguleringer på lønns og G-kostnader for tidligere ansatte. Ansatte og mellomledere i Avdeling Helse har vist stor vilje til nøysomhet noe postene til drift viser. Beskrivelse av hovedarbeidsområder i Avdeling Helse: Fokus har også i år vært på å kvalitetssikre tjenestene ved å få rutiner og prosedyrer på plass. Det er en kontinuerlig prosess som er et godt arbeidsverktøy i alle ledd. Det har vært satset mye på kompetanse og opplæring. I 2004 ble det innledet et samarbeid mellom Høyskolen i Alta, fylkesmannens kompetanseavdeling og kommunen. Resultatet ble at man kom i gang med hjelpepleieruttdanning høsten Opplæring og kompetanseheving av egene ansatte ut over denne utdanningen har vært gjennomført i henhold til opplæringsplan for å høyne kvaliteten på tjenesten. Det ble opprettet en undervisningsgruppe med ansvar for all internundervisning i Avdeling Helse. Gruppen organiserer, koordinerer og gjennomfører undervisning om ulike tema. For rekruttering av sykepleiere har man anvendt midler til stipend mot bindingstid for personer fra kommunen som ønsker å ta sykepleierutdanning. Helsestasjon for unge flyttet mye av sin virksomhet til Aktivitetshuset for å komme nærmere brukergruppen. Psykiatritjenesten har innledet samarbeid med brukerne av Aktivitetshuset med tanke på å integrere tjenesten i de ulike aktivitetene som allerede finnes i kommunen og bidrar derved til å videreutvikle disse. 13

14 Bemanningsoversikt Enhet Antall brukere Antall hjemler i % Antall ansatte pr Kjøkken Instit./hjemmebas. omsorg 257,54 4 Helseadministrasjon Hele kommunen Institusjonstjenesten Hele kommunen 2168,9 31 Hjemmetjenesten Hele kommunen 1411,66 23 Psykiatrisk tjeneste Hele kommunen Legekontor Hele kommunen Fysioterapitjeneste Hele kommunen Helsesøstertjeneste Hele kommunen Jordmortjeneste Hele kommunen 15 2 Totalt pr Avvik i bemanningen: Ved sykehjem/sykestue og skjermet enhet var alle sykepleierstillingene besatt ved årsskiftet bortsett fra en liten prosenthjemmel ute i svangerskapspermisjon. I hjelpepleierhjemlene som var vakant ved årsskifte vil det ikke bli tilsatt noen fast før man ser hvem som greier å fullføre den påbegynte hjelpepleierutdanningen. Disse vil da bli gitt første prioritet ved søknad på vakante stillinger. Dette er i tråd med Fylkesmannens kompetansehevingsplan. Hjemmetjenesten på Skjånes var uten sykepleier fra høsten på grunn av svangerskapspermisjon. Det har man løst ved å rekruttere ufaglært arbeidskraft fra stedet med oppfølging fra sykepleiertjenesten i Mehamn. Ved avlastningsboligen har alle stillingene vært besatt, men høyt sykefravær har gjort at man har hatt stort behov for vikarer. Det har ikke vært problemer med å få tak i ufaglærte vikarer til de ulike tjenesten noe som nok kan sees i sammenheng med den store arbeidsledigheten i kommunen. Det har redusert bruken av overtid ved enkelte av tjenestene. Det ble bevilget ekstra midler for å øke bemanningen for en ressurskrevende pasient på institusjon. En kombinasjon av ulike tilbud og smidige ordninger gjorde at man bare periodevis hadde behov for økt bemanning. Det medførte mindre bruk av ekstrahjelp enn budsjettert. Etter at begge de faste legene valgte å slutte nesten samtidig forventet man av erfaring en økning av vikarutgiftene. Totalt sett medførte situasjonen likevel ikke noen vesentlig utgiftsøkning da vikarlegen som senere ble tilsatt godtok å være periodevis alene sammen med turnuslegen og vi fikk en god vikaravtale med Berlevåg kommune. Man fikk noe mindre trygderefusjoner i henhold til fastlegeordningen, noe som kan skyldes nedgang i antall fastlegepasienter totalt i kommunen var første året kommunen var ansvarlig for transportutgiftene for hele helsetjenesten. Det har vært et prøveår og man ser at utgiftene til transport innenfor legevakttjenesten ble noe høyere enn forventet. Kommunen har også en rekke personer som har flyttet fra kommunen og ikke har fått meldt flytting eller som velger fastlege utenfor kommunens legetilbud der kommunen må 14

15 bære utgiftene for gjestepasienter til en eller flere kommuner. Det er ikke mulig å forutse befolkningens valg av fastlege. Disse utgiftene vil derfor variere fra år til år. Planer for neste år Kvalitetsutvikling: Gjennomføring av regelmessig internkontroll Kvalitetsforbedring og målbart system for kvalitet på tjenestetilbudet. Interkommunalt samarbeid for et bedre helsetilbud i begge kommunene Gjennomføring av eldreplantiltak: Samarbeid innenfor pleie og omsorg for å utnytte ressursene man har både innenfor institusjon, hjemmetjeneste og omsorgsboliger for å få best mulig tilbud til hele kommunen. Interkommunalt samarbeid om utnyttelse av institusjonsplassene. Psykiatrisk omsorg: Bygging av omsorgsboliger i Mehamn innenfor psykiatrisk omsorg. Oppstartings- og kompensasjonstilskudd er tildelt og man venter på prosjektering av arbeidet. Øke samarbeidet mellom kommunen og 2.- og 3. linjetjenesten, det vil si Distrikts Psykiatrisk Senter i Lakselv og Universitetssykehuset i Tromsø. Forebyggende tiltak for barn og unge i nært samarbeid med skole og kultur, sosialkontor og ulike lag og foreninger Miljøarbeider som skal koordinere støttekontakttjenesten og være bindeledd mellom ulike etater, lag og frivillige organisasjoner. Arbeidsmiljøtiltak: Ta i bruk verktøyet for Inkluderende Arbeidslivs bedrift Tiltak for å redusere sykefraværet - bruk av gradert eller aktiv sykemelding Sykefraværssamtaler i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Regelmessige medarbeidersamtaler Ulike tiltak for å stabilisere bemanningen Kompetanseutvikling: Utarbeide opplæringsplan Handlingsplan for helsepersonellopplæring for å utnytte det øremerkede tilskuddet på en god måte Interkommunalt samarbeid om opplæring for bedre ressursutnyttelse Data: Innføring av elektroniske pleieplaner Innføring av IPLOS rapporteringssystem Oppgradering av Server på legekontoret Oppfølging av enkeltsaker: B- saker ved behov 15

16 ÅRSMELDING 2004 TEKNISK SEKTOR Teknisk sektor omfatter i budsjettsammenheng følgende ansvarsområder: 1104 Sivilforsvaret 3614 Kaier 3000 Renholdsteam 3615 Parker og grøntanlegg 3001 Vaktmesterteam 3620 Vannverk 3520 Mehamn idrettshall 3630 Avløpsnett 3521 Mehamn samfunnshus 3640 Renovasjon 3522 Gamvik samfunnshus 4100 Teknisk etat -adminstrasjon 3523 Gamvik herredshus 4101 Landbruksforvaltning 3524 Brodtkorpbruket 4200 Oppmålingsmyndigheten 3525 Nervei flerbrukshus 4201 Byggesaksbehandling 3600 Maskinparken 4202 Festetomter/avgifter 3610 Gatelys 4300 Brannordning 3611 Lykter 4301 Feiervesen 3612 Veier 4302 Forurensning 3613 Sneskjermer Teknisk sjef har dessuten anvisningsrett innenfor strøm/oppvarming, forsikringer og kommunale gebyrer for øvrige kommunale bygninger. (skoler, barnehager, helsesenter, rådhus) 1: Budsjett, revidert budsjett og regnskap, totalt for sektoren: Budsjett Revidert budsjett Regnskap Resultat Driftsutgifter: Driftsinntekter: Resultat: Regnskapet viser en merutgift på kr ,- og en økt inntekt på kr ,-. Totalt sett gir dette et resultat som er kr ,- dårligere enn budsjettert; noe som gir et avvik på ca. 1,4% av brutto revidert budsjett. Kommentarer til avviket: - Det er generelt brukt noe mer midler til bygningsvedlikehold enn budsjettert, noe som blant annet har sammenheng med div. feil og skader som oppstod i løpet av året. Av større vedlikeholdsoppdrag ble rep. av vegg på Skjånes skole gjennomført som planlagt. - Renholdsteamet har en betydelig merinntekt pga. sykepengerefusjon. - Kommunale bygg har igjen et betydelig overforbruk knyttet til oppvarming. Dette gjelder særlig Mehamn idrettshall og Mehamn samfunnshus. Her bør ressurser settes inn med tanke på ENØK-tiltak m.v. Dette gjelder for øvrig generelt for alle kommunale bygg. - Inntekt av salg av tjenester til Avinor er redusert i løpet av året. 16

17 - Veinettet har et overforbruk som skyldes økt satsing på vedlikehold. Samtidig har kapitlet en merinntekt i form av trafikksikkerhetsmidler samt kompensert merverdiavgift. - Havneforvaltning ble ikke opprettet. Det budsjetterte inntektsmålet ble derfor ikke nådd. - Også på grøntanlegg ble det satset noe mer i 2004 enn budsjettert; spesielt i forkant av kronprinsparets besøk. Den økte satsingen ble kompensert gjennom arbeidsmarkedstilskudd. - VAR-områdene viser samlet sett en besparelse på utgiftssiden samt en merinntekt. - Feiervesenet viser en betydelig inntektssvikt. Behovsprøvd feiing i Gamvik og Lebesby er innført, men budsjettet for 2004 ble ikke justert forholdsvis. Dette er rettet opp i budsjett : Bemanning Enhet Antall hjemler pr Antall hjemler pr Ansatte Pr Administrasjon Oppmålingsmyndigheten Maskinparken Vaktmesterteamet 363,33 413,33 4 Forebyggende br.vern Renholdsteamet SUM: 963, ,33 22 Renholdsteamet ble tillagt teknisk sektor f.o.m Sektoren har ellers ikke hatt endringer i bemanningen. ½ stilling som vaktmester på Skjånes stod ubesatt. Stillingen ble vedtatt utvidet til 1/1 stilling ved budsjettbehandlingen på slutten av året. 17

18 3: Investeringsprosjekter Teknisk sektor har ansvaret for styring/gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter. Nedenfor følger oversikt over investeringsprosjekter for Prosjekt Budsjett Rev. Budsjett Regnskap Avvik Opprusting skolebygg Hjemmetjenester P-plass Slettnes Opplagskai Gamvik Flytebrygger Mehamn Grunnl.inv. vann Meh Vei til Nervei Kommentarer til avvik: - Teknisk sektor har for liten administrativ kapasitet. Dette gikk i 2004 sterkt ut over investeringsprosjektene slik at disse bare i liten grad ble gjennomført etter planen. - Ved utgangen av juli måned forelå forprosjekt for utbedringsprosjektet ved Mehamn skole. Dette viser et avvik mellom behov og midler på ca. 12 mill. kroner. Det ble i løpet av 2004 ikke tatt endelig stilling til videre framdrift i prosjektet, men KST omdefinerte rammen ved budsjettbehandlingen før jul slik at Gamvik og Skjånes skole skulle tilgodeses med kr ,- hver. - Opplagskaia i Gamvik ble oppjustert med ny front ihht. planene. - Flytebrygga i Mehamn ble montert, men på grunn av vanskelige maritime forhold i havna kan kaia pr dato ikke utnyttes som planlagt. - Nye VA-prosjekter ble prosjektert, men ikke igangsatt; dette hovedsakelig som følge av for liten administrativ kapasitet. - Planlegging av vei til Nervei er kommet i gang. Prosjektet ventes gjennomført i løpet av : Utfordringer Teknisk sektor opplever et svært sterkt press fra omverdenen. Presset øker i takt med at kommunens rammebetingelser og økonomiske situasjon blir stadig vanskeligere. Det er ingen selvfølge at kommunen skal ha en kommunalteknisk drift i egen regi slik det kanskje var for år siden. Derimot er det en selvfølge at de tekniske tjenester skal fungere tilfredsstillende og at de produkter som tilbys befolkningen skal være av høy kvalitet. (f.eks rent vann, høy ulykkesberedskap, brøytede veier til enhver tid, åpne sluk etc.) 18

19 I dag er det stor ubalanse mellom folks behov/krav og det tilbud sektoren makter å gi på flere områder: Bygningsmassen sliter med dårlig vedlikehold, mange veier er i dårlig forfatning, avløpsnettet ender i fjæra mange steder, maskinparken eldes, vi fører ikke tilsyn i byggesaker, vannledninger lekker osv. osv. I løpet av 2004 er utviklingstendensen forsterket. Eksempler på konsekvenser: - vi makter ikke å styre vedtatte prosjekter slik vi ønsker - tidsfrister for rapportering til sentrale myndigheter overholdes ikke - lovpålagte øvelser m.m. blir ikke gjennomført - ansatte følges ikke opp i tilstrekkelig grad; med frustrasjoner og mistrivsel som resultat - lover/forskrifter/regler inkl. HMS-krav følges ikke opp godt nok; med pålegg fra eksterne myndigheter som resultat. Den største utfordringen for teknisk sektor i dag er å få til en omstilling og bedre tilpasning til dagens krav og behov. Sektoren må gis utviklingsmuligheter og klare mål å styre etter slik at man kan møte morgendagen i visshet om at man både kan og vil yte tjenester på et kvalitetsog kapasitetsmessig riktig nivå i forhold til den kravspesifikasjonen befolkningen kommer med gjennom sine folkevalgte i kommunestyret. Samarbeidsprosjektet med Lebesby kommune viser at kommunene på Nordkyn sliter med tilnærmet de samme tingene innen teknisk sektor, men Gamvik er klart lavere administrativt bemannet enn naboen i vest. Det skal likevel nevnes at vi også oppnår gode resultater innen sektoren! Eksempler: - Avinor gir uttrykk for stor tilfredshet med kommunens tjenester på lufthavna - Også i 2004 ble det gjennomført lovpålagt tilsyn med særskilte brannobjekter ihht. Plan - Byggesaksbehandling ble gjennomført ihht. lov/forskrift. Ingen tidsfrister ble oversittet - Avvik med vannledningsbrudd etc. ble fulgt opp med aksjon og tiltak ihht. Instruks - I løpet av året har en ansatt gjennomført kurs som driftsoperatør for vannverk Det er viktig at holder fokus mot de positive resultater samtidig som det jobbes planmessig mot å forbedre forholdene generelt. 19

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya Måsøy kommune Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003 17. mai på Ingøya INNHOLD MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2003 3 smessig overskudd framkommer slik: 3 Hovedtall fra balanseregnskapet 3 Likviditet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12 Rapport Årsberetning 2011 Verdal, 03.04.12 Innhold: KAPITTEL 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune 5 2.2

Detaljer

Ag. Balsfjord kommune - for framtida

Ag. Balsfjord kommune - for framtida Ag. Balsfjord kommune - for framtida niwiliu11111 I Foto: Gunn Grønås. Nye Storsteinnes skole 23.mars 2011 Innholdsfortegnelse Forord 3 Hovedoversikt drift 4 Analyse 6 Ordfører og folkevalgte organ 17

Detaljer

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1)

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Balsfjord kommune - for fraintida ifi 0111»111 1 Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Innholdsfortegnelse Forord 2 Hovedoversikt drift 3 Analyse 5 Ordfører og folkevalgte organ 16 Rådmannen og

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer