Rullering 2012 Rollag kommune pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012"

Transkript

1 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr

2 Innhold 1. Innledning Planprosessen for rullering av planstrategi Overordna rammer og føringer Nasjonale føringer Samfunnssikkerhet spesielt Folkehelse, universell utforming og samhandlingsreformen spesielt FN s barnekonvensjon Regionale føringer Andre viktige føringer for Rollag kommune Samfunnsdelen av kommuneplanen Økonomiske rammebetingelser Samfunnsutviklingen i Rollag kommune Siste utvikling siden revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Særskilte utfordringer og muligheter Videre satsning i hjørnesteinsbedriften Hytteutvikling, handel og service Godt offentlig tjenestetilbud Tiltrekke seg en tilstrekkelig stor andel av veksten i befolkningen Gjeldende planer, status og plan for revidering Gjeldende planer og nye planer, tidspunkt for utarbeidelse, rullering eller revidering Særskilte føringer fra stat og regionale myndigheter Samfunnssikkerhet Folkehelse, universell utforming og samhandlingsreform Planbehov og forhold til andre planprosesser lokalt og regionalt Omstillingsarbeidet Forvaltningsplanen for Trillemarka Rollagsfjell Regional plan for Hardangervidda Nødvendige nye planer, rullering og revisjon av planer i valgperioden Planer som kan utgå i sin helhet eller innlemmes i andre Deltakelse i interkommunalt samarbeid om planarbeid Arbeidsform i forbindelse med gjennomføring av planene Vedlegg 1 Planstrategi - tabell overordnede planer Vedlegg 2 Statistikk ligger som eget vedlegg til planstrategien 2

3 1. Innledning Iht. plan- og bygningsloven 10-1 første ledd skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet med kommunal planstrategi er å sette fokus på planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Planstrategien vil måtte angi hovedrammer og viktige satsninger for kommunen, og det må legges opp til en fleksibilitet i forhold til endrede behov og forutsetninger underveis. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen, og kan fravikes dersom det er gode grunner for det. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planstatus og nye planbehov i valgperioden. Planstrategien bør inneholde: Redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø Drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder Vurdering av sektorenes planbehov Vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Beskrivelsen av miljøutfordringene skal vise hva som er status og hva som er utviklingen de siste 4 årene, og drøfte kommunens miljøutfordringer i dette perspektivet. Beskrivelsen skal gi en omtale av utslipp av klimagasser, støy og lokal forurensning, avfall og energiforbruk, biologisk mangfold og kultur og kulturminner. Kommunen kan bygge på miljøstatus og indikatorer som rapporteres gjennom KOSTRA, samt sektorenes kunnskap om helse og miljøforhold jf. folkehelseloven kap.2, 4-5. Videre heter det i 10-1 tredje ledd at ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvor omfattende og detaljert planstrategien skal være, ut fra de behov som foreligger. Omfanget og detaljeringsgraden skal ikke være mer omfattende enn nødvendig for å ta stilling til om gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, eller om den skal revideres. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 jf fjerde ledd. Rollag kommune valgte dette i 2010, da det var hensiktsmessig å utarbeide og behandle planstrategien som del av planprogrammet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Den reviderte kommuneplanens samfunnsdel ble sluttbehandlet i kommunestyresak 21/11 den 5. mai Arbeidet kan basere seg på relativt nye og bredt involverende kommuneplanprosesser, og rulleringen av planstrategien skal i denne omgang følge reglene i plan- og bygningsloven kapittel 10 om kommunal planstrategi. 3

4 2. Planprosessen for rullering av planstrategi Arbeidet med rulleringen av planstrategien er gjennomført i perioden fra januar 2012 og har en planlagt sluttbehandling i kommunestyret i løpet av sommeren Arbeidet er gjennomført i regi av enhet for plan og utvikling. Rådmann, ledergruppe og flere administrative ressurser har deltatt aktivt i arbeidet. Den interne arbeidsgruppa har bestått av enhetsleder Gjermund Otterholt, konsulent Tanja Bjørkgården og konsulent Åshild Stanghelle. Formannskapet har vært involvert i arbeidet i mars Invida as ved strategisk rådgiver Dag Åsmund Bilstad har vært engasjert i forbindelse med den avsluttende delen av arbeidet frem til høringsforslag. Planlagte milepæler frem mot sluttbehandling: Planlagte milepæler Administrativ forberedelse Utarbeidelse av høringsutkast Tidspunkt Januarmars 2012 Primo april Drøfting i utvalgene FOLK og NMR Behandling i formannskapet - innstiling 17. april 26. april Behandling i kommunestyret utsendelse på høring 3.mai Høringsfrist 4.juni Sluttbehandling kommunestyret 14. juni Overordna rammer og føringer 3.1 Nasjonale føringer FN s barnekonvensjon Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, jf kongelig res. 24. juni 2011 St. meld. 15 ( ) Hvordan leve med farene om flom og skred St. meld. 22 ( ) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning St. meld. 17 ( ) Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn St. meld. 13 ( ) Utdanning for velferd samspill i praksis 4

5 St. meld. 12 ( ) Stat og kommune styring og samspell St. meld. 10 ( ) Kultur, inkludering og deltaking St. meld. 9 ( ) Landsbruks- og matpolitikken velkommen til bords St. meld. 6 ( ) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010 St. meld. 1 ( ) Nasjonalbudsjettet 2012 St. meld. 22 ( ) Motivasjon mestring muligheter, ungdomstrinnet St. meld. 18 ( ) Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov St. meld. 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan Herunder temaene helsetjenester, folkehelsearbeidet og samhandlingsreformen St. meld. 47 ( ) Samhandlingsreformen, Rett behandling - på rett sted - til rett tid Helsedirektoratet Rundskriv IS-1/2009-Nasjonale mål og hovedprioriteringer St. meld. 39 ( ) Klimautfordringene landbruk en del av løsningen Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk St. meld. 35 ( ) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver St. meld. 25 ( ), Lokal vekstkraft og framtidstru, Om distrikts- og regionalpolitikken St. meld. 16 ( ) Nasjonal transportplan (NTP) med Handlingsprogram RPR for samordnet areal- og transportplanlegging (SATP) St.meld. 1 ( ) Nasjonalbudsjettet Norges strategi for bærekraftig utvikling St. meld. 26 ( ) Om regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand Norge universelt utformet Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet St.meld. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller St. meld. 16 ( ) Tidlig innsats for livslang læring St. meld. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Omsorgsplan 2015 Demensplan 2015, Den gode dagen, en delplan til Omsorgsplan 2015 St.meld. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge St. meld. 27 ( ) Barnehage til beste for barn og foreldre Sterke og synlige bygder med aktivt landbruk i hele Buskerud Alle dokumentene er tilgjengelige for nedlasting på departementenes hjemmesider under menypunktet Publikasjoner 5

6 3.1.1 Samfunnssikkerhet spesielt Fra statlig hold er det et særskilt fokus på samfunnssikkerhet, både knyttet til de naturgitte og virksomhetsbaserte forhold. Også ikke-ønskede tilsiktede hendelsene (terror) har fått grunnlag for et større fokus generelt Folkehelse, universell utforming og samhandlingsreformen spesielt Folkehelse et særskilt, sentralt og tidsaktuelt moment, også i kommunal planlegging og planstrategi. Folkehelse er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for og fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer som har negativ innvirkning på helsen (jf. Folkehelseloven 3). I den nye folkehelseloven som ble satt i kraft 1. januar 2012, er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet og folkehelseloven er tett koblet til plan- og bygningsloven. Ifølge folkehelselovens kap.2, 4-5 skal kommunene fremme folkehelse og ha oversikt over helsetilstanden blant befolkningen. Oversikt over folkehelseutfordringene i de enkelte kommunene skal danne grunnlag for strategier, mål og tiltak forankret i plansystemet i plan- og bygningsloven. Folkehelseprofilene, utarbeidet av Folkehelseinstituttet, er et virkemiddel som kan bistå kommunene med å få en oversikt over helsa blant befolkningen. Universell utforming og krav om dette er blitt en lovpålagt plikt, så vel for bygg, uteområder mv. Formålet er blant annet å gi mulighet for likeverdige muligheter, mestring, forlenget aktivt arbeidsliv, forlenget opphold i eget hjem for eldre og funksjonshemmede. Kommunen har et særskilt ansvar i oppfølgingen av dette i så vel egne planer som i de mange plan- og bygningslovvedtak som gjennomføres. Samhandlingsreformen har trådt i kraft 1. januar Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Lovendringen innebærer i praksis at skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester oppheves. Formålet er å bedre grunnlaget for samhandling mellom tjenestene, også i kommunene. Samtidig tydeliggjør reformen kommunenes overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenestene. Departementet uttrykker kommunenes ansvar som et sørge-for-ansvar, og kommunene kan innen de rammer lov og forskrift setter, selv velge hvordan de vil organisere virksomheten og tjenestene ut fra lokale forhold og behov. I tillegg tydeliggjøres det gjennom lovverket at kommunene har ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid, jf. også folkehelseloven. Lovendringene innebærer i praksis to nye oppgaver for kommunene. Den ene nye oppgaven er plikt for kommunen til å sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelige helse- og omsorgstjenester, forutsatt at kommunen selv har mulighet for selv å utrede, behandle eller yte omsorg for. Den andre nye oppgaven er at kommunene skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, for å sikre kvalitet og kostnadseffektivitet på tjenestetilbudet FN s barnekonvensjon FN s barnekonvensjon vedrører Norges forpliktelser for å sikre barns rettigheter i alle deler av samfunnet, også i kommunenes virksomheter. Den gjelder både barn generelt, samt barn som er spesielt utsatt eller har spesielle behov. Konvensjonen og oppfølging av denne skal gjenspeiles i så vel regelverk, bevilgninger, veiledning, rutiner, kunnskapsutvikling, kunnskapsspredning mv. Selv om Norge ansees som et godt land å vokse opp i, er det likevel mye som kan bli bedre for en del av våre barn, og Rollag kommune har sitt viktige delansvar overfor barna her. 6

7 3.2 Regionale føringer Regional planstrategi for Buskerud Herunder nevnes særskilt aktuelle regionale planer for Rollag: Forvaltningsplanen for Vannregion Vest-Viken 2 med bl.a. Numedalslågen. Tiltaksplan for helhetlig vannforvaltning gjennomføres i Grønn Dal-samarbeidet 3 (etablert 1998) for strekningen og kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik, koordinert av Numedalsutvikling IKS. Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen. Et felles samarbeid med Akershus, Oslo og Buskerud fylkeskommuner vedrørende utarbeidelse av felles klima- og energistrategi 4. Regional delplan for reiseliv i Buskerud, Først mot framtiden med tiltaksplan, Buskerud fylkeskommune 5. Regional plan for Hardangervidda , Buskerud, Hordaland og Telemark fylkeskommuner 6. Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for landbruks- og matområdet, Buskerud fylkeskommune 8. Regional plan for universell utforming Buskerud mot 2015, Buskerud fylkeskommune 9. Fylkesvegstrategi (prioritering av tiltak på de 1800 km fylkesvegene) Buskerud fylkeskommune (på høring til 1. juli 2012) Andre viktige føringer for Rollag kommune Overordnet styrings- og strategidokument for , Kongsbergregionen 11. Omstillingsplan for Rollag , Rollag kommune, med strategisk del (årlig vurdering og evt justering) og handlingsplan (årlig tiltaksplan) 12. Det er gitt ekstraordinær støtte fra Buskerud fylkeskommune/innovasjon til omstillingsarbeidet, med forventning om også kommunal satsning på omstilling i samarbeid med næringsliv og aktører i og utenfor kommunen. 2 Se 3 Se 4 Se 5 Se 6 Se 7 Se 8 Se 9 Se 10 Se 11 Se 12 Se 7

8 Forskrift om verneplan for skog. Fredning av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud. Egen forvaltningsplan er under utarbeidelse og sluttføring i Samfunnsdelen av kommuneplanen Kommunens overordnede og selvpålagte plan for utvikling av samfunnet Rollag, kommuneplanens samfunnsdel , ble vedtatt mai Det vises til vedtatt dokument for fullstendig oversikt over målsettinger, hovedstrategier og satsningsområder 14. Et utvalg av hovedmomentene: Overordnet mål: Øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og 1600 i Hovedstrategiene for å oppnå positiv folketallsutvikling i Rollag er: Omdømmebygging Bolyst Tilgang på arbeidsplasser Som del av kommunens strategier for å nå hovedmålet, og kunne tilby de tjenestene som kreves, er det vedtatt en positiv holdning til å se på endret kommunestruktur som et alternativ til utvidet samarbeid. Hensikten med strukturendring må være å tilby bedre tjenester til innbyggere og næringsliv enn det Rollag kan levere som egen kommune. Valgte satsningsområder er: Omdømmebygging Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Omdømmebygging, folkehelse og barn og unge er overordnede satsningsområder som skal inngå i de andre satsningsområdene. 3.5 Økonomiske rammebetingelser Gjennom flere år har Rollag kommune hatt en stram økonomi, noe som har begrenset det økonomiske handlingsrommet. Tiltak som blant annet innføring av eiendomsskatt og endringer i tjenestestrukturen på kommunale tjenester, har resultert i en bedring av kommunens driftsresultat. Et positivt driftsresultat bidrar til økonomisk handlefrihet. Kommunestyret har et uttrykt mål om at kommunens driftsbudsjett skal generere et netto driftsresultat på minst 3 % av kommunens driftsinntekter. Dette målet har kommunen lykkes med både i 2010 og Kommunens næringsfond ble tidligere tilført årlige inntekter gjennom konsesjonsavgifter. Dette var inntekter som var øremerket næringsformål. Kommunen har ikke lenger slike inntekter, noe som gjør at kommunens midler til næringsformål også må genereres gjennom den løpende driften eller ekstern støtte. 13 Se 14 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 5. mai

9 Rollag kommune søkte Buskerud fylkeskommune om status som omstillingskommune i 2010 på bakgrunn av sterk nedgang i antall sysselsatte ved Kongsberg Automotive i Rollag og vedvarende nedgang i folketallet. I juni 2011 vedtok fylkeskommunens hovedutvalg for regionalutvikling å tildele Rollag status som omstillingskommune. Omstillingsstatusen gir kommunen en unik mulighet til å bidra til nyskaping og styrking av arbeidsplasser i Rollag. Fokuset i omstillingsarbeidet er å stimulere til lønnsomme arbeidsplasser og økt verdiskaping. Omstillingsstatus ble gitt for tre år med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. Hovedutvalget bevilget to millioner kroner i 2011 og to millioner i 2012 til omstillingsarbeidet i Rollag fra midler som KRD har stilt til rådighet for formålet. I tillegg har fylkeskommunen bevilget 0,5 millioner til formålet over eget budsjett. Strategisk utviklingsanalyse ble gjennomført høsten 2011, og denne har dannet grunnlaget for utarbeidelse av omstillingsplanen for perioden , inklusiv handlingsplan for Omstillingsplanen ble vedtatt av kommunestyret i mars Sammen med tilgang til Innovasjon Norge sin kompetanse, verktøykasse, og standardprogram for omstillingsarbeid, gir dette i sum kommunen en unik mulighet til å lykkes med omstilling og nyskapning i eget lokalsamfunn. 4 Samfunnsutviklingen i Rollag kommune 4.1 Siste utvikling siden revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Status og utviklingstrekk har blitt relativt grundig vurdert i forbindelse med flere nyere planprosesser, herunder ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2011, samt ved planleggingen av omstillingsprosessen. I forbindelse med rulleringen av planstrategien vil vi peke på de store og viktige utviklingstrendene og hovedutfordringer som er viktig basis for valg av overordnet planarbeid i kommende valgperiode. Det er videre oppdatert statistikk som stadfester og underbygger valgt planstrategi. Dette ligger som vedlegg 2. Folketallsutviklingen har de siste årene stabilisert seg etter en lengre og negativ trend. Det er imidlertid usikkert om trendbruddet er en realitet, men målet er å endre til vekst i befolkningstallet gjennom aktiv tilrettelegging på flere områder. Andelen eldre er relativt høy i kommunen, og vil bli høyere. Også derfor er også folketallsutviklingen viktig å snu i positiv retning. Rollag kommune har valgt å bruke betydelige ressurser i satsning på barn og unge, både i barnehager og i skolen, og satsningen videreføres både i egen regi og i samarbeid med nabokommuner for å stadig videreutvikle tilbudet. Strukturendring i skolen har nylig blitt gjennomført og evalueringen viser at det har gitt forventede og positive effekter. Det har vært en aktiv satsning på infrastruktur gjennom fiberutvikling i kommunen og i dalen generelt. Dette sikrer unge og eldre, samt ansatte og næringslivets mulighet for å fortsatt kunne bo, leve og arbeide med nødvendig kommunikasjonsløsninger, også i spredt bebygde områder. Dette er vesentlig for et samfunn hvor det store flertallet bor utenfor tettbygde strøk. Kommunen har vært aktiv i tilrettelegging for å sikre og bruke mulighetene for næringsutvikling basert på blant annet våre fjellområder, og skape økt bruk blant de mange fritidsbeboerne. En hovedutfordring er fortsatt å øke mulighetene for lokal verdiskaping og å utnytte mulighetene dette gir for varig verdiskaping i form av handel og service. Antall fritidsbeboere øker hvert eneste år, og gir kommunen og næringslivet stadig større muligheter for varig verdiskaping. Men det setter krav om oppdaterte sentrumsplaner og tiltak for å utløse enda større effekt i bygda. 9

10 Rollag er en betydelig hyttekommune, og viktige tiltak er allerede i gang. Kommunen etablerte Vegglifjell vann- og avløpsselskap as, i samarbeid med grunneiere i området. Dette har utløst en betydelig oppgradering på Vegglifjell, og stadig flere hytter oppgraderer standarden, samt nye hytter får et forutsigbart og attraktivt tilbud om standard. Tilsvarende satsninger skjer i regi av private aktører også ellers i kommunen. Dette forventes i å gi effekt gjennom økt bruk og miljømessig gode løsninger for framtiden. Videre satsning med utgangspunkt i Idrettskolen er utredet, og man ser blant annet mulighet for å styrke og utvide tilbudet og bli et kompetansesenter for idrett, helse, natur og kultur. I tillegg ser man mulighet for etablering av idrettshall. Den nå kommunalt eide Idrettsskolen er attraktiv som både skole og arbeidsplass, og med utviklingsplanene kan det styrke skolens tilbud og konkurranseevne, og bli en enda større ressurs for kommunen og Numedal. Ledige næringslokaler ble kjøpt av kommunen i forbindelse med nedlegging av Quick sin produksjon i Veggli. Lokalene er nå nær fullt ut utleid og i bruk av næringsliv i kommunen. I forbindelse med strukturendringen i skolen har kommunen nå ytterligere lokaler som ønskes tatt i bruk. Også Fossanåsen som tidligere helseinstitusjon og transittmottak står nå ledig. Dette var tidligere lokaler som sysselsatte mange personer i og utenfor kommunen, som nå trenger nytt innhold og ny bruk. Rollag kommune har mye og rik natur, og Trillemarka Rollagsfjell har er opprettet som naturreservat. Kommunen har også deler av Hardangervidda, som har en høy status i også internasjonal sammenheng. Kommunen overvåker hovedvassdraget Numedalslågen og sideelvene, og disse viser tilfredsstillende resultat 15. Det er drevet systematisk overvåkning fra år Prøvestedene er ved Ødegården i Veggli og ved uttaket av tunnelen. Alle prøvene som er tatt ligger innenfor normalen for badevannskvalitet TKB/100 ml. Overvåkning av sideelvene består av prøveuttak nær nedstrøms hytteområdene på Vegglifjell. Det blir årlig tatt ut 2 prøver av Persbuåi, Trytetjønnbekken, Sundtjernåa og bekken ved Myrefjell og Sagstugo. Det er ikke påvist økt bakterieinnhold og nitrogeninnhold utover det en må forvente. I forbindelse med ny kommundelplan for Vegglifjell har kommunen oppdatert sine INON-kart som viser inngrepsfrie områder. Oppdateringen for denne delen av kommunen viser en liten nedgang i inngrepsfrie områder. Det er utarbeidet en sluttrapport for Prosjekt biologisk mangfold Her er det kartlagt naturverdier og vilt i Rollag kommune. Det foreligger også en rapport om biologisk mangfold i Buskerud hvor det er kartlagt truede og sårbare arter og deres leveområder samt rødlister. Det er mange kullgroper i kommunen, og disse blir registrert som kulturminner før det gis tillatelse til tiltak. Kommunen har 17 verneverdige bygninger som er registrert som særskilte brannobjekt. 15 Kilde: Analyserapporter fra Den grønne dalen 10

11 4.2 Særskilte utfordringer og muligheter Videre satsning i hjørnesteinsbedriften Hjørnesteinsbedriften Kongsberg Automotive (KA) valgte en videre satsning og investering i bedriften i Rollag. Beslutningen ble etter mye usikkerhet offentliggjort og en gladmelding i februar 2012, og var viktig så vel for vår kommune, som for nabokommunene Flesberg og Nore og Uvdal. Det forventes en beskjeden nedgang i antall sysselsatte på grunn av rasjonaliseringer og automatiseringer. Den alternative beslutningen ville medført til nedleggelse/flytting, og ville sannsynligvis gitt en kraftig og snarlig endret forutsetning for sysselsettingen, i sær Rollag kommune og for dens befolkning. Selv om det fra KA er gitt en naturlig forutsetning om økt produktivitet og inntjening for varig og videre eksistens, så gir dette også Rollag som samfunn et viktig handlingsrom, og et positivt utgangspunkt generelt, ikke minst for omstillingsprosessen. Selv om man ikke oppnår noe pusterom, gis man mulighet til å satse og se på mulighetene for en utvikling av næringslivet og sysselsetting omkring KA som bedrift i Rollag Hytteutvikling, handel og service Ny kommunedelplan for Vegglifjell er allerede avklart, og gir mulighet for videre utbygging og utvikling av destinasjon Vegglifjell med ca nye hytteenheter. Flere andre hytteområder i kommunen har også potensial for utvikling og verdiskaping. Rollag er allerede en relativt stor hyttekommune med hytter, og også nabokommunene har et betydelig potensial. Kongsbergregionen er det en betydelig, tidlig og godt etablert hytteregion med mer enn hytter, som kan oppnå god utvikling i en generelt sterk konkurranse med andre hytteregioner. Samtidig er man rimelig fysisk nær et betydelig og voksende marked. Dette gir selvsagt et stort potensial både under byggeperioden, men ikke minst styrkes muligheten for bærekraft i drifts- og videreutviklingsfasen. Hittil har fjellet vært viktig for minst tre generasjoner Rollinger. Andre viktige effekter er at det skaper tilbud i handelssentrum og bygdene som ellers ikke vil kunne bli like utviklet. Nettopp den varige verdiskapingen er sentral, også for destinasjonen Vegglifjell. En utredet plan for helårs tverrforbindelse mot Tinn, inkludert kombinert skitunnel som er i tråd med utviklingen i Norden og Europas langrennstilbud, kan gi Rollag særskilte muligheter for positiv utvikling, også for Kongsbergregionen som helhet. Bærekraften mht. miljø er forutsatt allerede avklart gjennom planprosessen for Vegglifjell, med tillegg av de føringene for utvikling som ellers må følges. Utfordringen for Rollag kommune og aktørene blir å nyttiggjøre seg mulighetene for sosialt og økonomisk bærekraftige hyttesamfunn, og å kunne dra maksimal nytte av det i samfunnet Rollag forøvrig Godt offentlig tjenestetilbud Kommunen har gode tjenester for innbyggere, både barn, unge, voksne og eldre. Kommunen har allerede besluttet å både se på videre samarbeid med nabokommuner og Kongsbergregionen for å sikre og videreutvikle dette tilbudet. Kommunestyret har også stilt seg åpen for å drøfte kommunesammenslåing for å sikre et godt tilbud, om ikke samarbeid alene er tilstrekkelig. På denne måten har de folkevalgte allerede gjort viktige vedtak for å klare å sikre en positiv utvikling. Samtidig gir både sentrale og regionale myndigheter, og kommunens økonomiske rammebetingelser, klare føringer for kommunens egenaktivitet for en positiv utvikling. Viktige grep er blitt tatt for å sikre et handlingsrom for utvikling gjennom egen kommuneøkonomi. I tillegg er det nå etablert en ekstra økonomisk og kompetansemessig bistand for positiv utvikling. Et tilsynelatende bredt engasjement i næringslivet og lokalsamfunn er på plass, omstillingsarbeidet er allerede i gang, og utfordringen blir å dra i den samme retning mot en utvikling som bidrar til å nå målet om en positiv folketallsutvikling. 11

12 Kommunens tjenestetilbud står helt sentralt for å gjøre kommunen attraktiv for både at dagens innbyggere velger å bli her, samt å gjøre seg attraktiv for ny tilflytting. Veksten i befolkningen på Østlandsområdet og i Buskerud vil etter all sannsynlighet fortsette. Utfordringen blir å gjøre totalpakken så interessant at folketallet stiger, også i Rollag kommune. Statistikken indikerer at nedgangen i befolkningstallet kan ha flatet ut de siste årene. Det kan bety mulighet for vekst i perioden som kommer. Den muligheten og utfordringen er det nå Rollag som samfunn står ovenfor. I forbindelse med kommunens planstrategi er det derfor vektlagt både planer som direkte kan sikre og gi økt antall arbeidsplasser, men like fullt de planer som må til for å sikre blant annet et fortsatt godt tjenestetilbud, fortsatt god folkehelse, trivsel og utvikling blant innbyggerne og næringslivet, samt god beredskap og sikkerhet for innbyggerne, hyttebeboerne/tilreisende og næringslivet i kommunen. Også de statlige og regionale føringene er viktige å følge, for å sikre en positiv utvikling Tiltrekke seg en tilstrekkelig stor andel av veksten i befolkningen I Norge har folketallet passert 5 millioner innbyggere i løpet av 1. kvartal Økningen fra 4 til 5 millioner skjedde over en vel 30 års periode. Det er forventet at veksten vil fortsette, og muligens vil nå neste 1 million nye innbyggere bli en realitet, på halve tiden, i kommende periode. 16 Samtidig som innvandringen er høy, har flyttestrømmene innenlands klare utviklingstrekk. I praksis innebærer de en flytting innenlands fra nord og vest mot sør og øst. Hovedflyttestrømmen går inn til Oslo-området, især øst for Oslo 17. Innbyggertallet og utviklingen for Rollag er en hovedutfordring. Å dra nytte av at man har lokale arbeidsplasser, men ikke minst at kommunen også kan være en bostedskommune for pendlere til Kongsberg, Flesberg, Sigdal, Nore og Uvdal, kanskje på sikt også Tinn, gir kommunen en god mulighet. Tilrettelegging og profilering av mulighetene for enkel utpendling, effektiv kommunikasjon over avstand, kollektivløsninger mv. er pekt på som viktige satsninger, gjerne i samarbeid med Kongsbergsregionen forøvrig. Prognosene sier en befolkningsøkning i Norge på ca. 1 million innbyggere innen Jf. målet for Rollag kommune om ca. 200 nye innbyggere i denne tidshorisonten, innebærer det i praksis å ta en andel på 0,2 promille av den forventede nasjonale befolkningsøkningen. I og med at Buskerud har en forventet vekst i befolkningen, gir det i seg selv positive muligheter, både mht. innvandring og innenlands flytting Gjeldende planer, status og plan for revidering 5.1 Gjeldende planer og nye planer, tidspunkt for utarbeidelse, rullering eller revidering Med bakgrunn i føringer, rammebetingelser og særskilte utfordringer nevnt ovenfor, har man valgt å gjennomgå de viktige og overordnede planer som allerede er etablert. Videre er det vurdert behov for rulleringer eller revisjon av eksisterende planer. I tillegg er det tatt med de nye planer som er sentrale eller lovpålagte å etablere i inneværende valgperiode. Det vises til vedlegg 1. Nærmere beskrivelse av de enkelte planenes formål, begrunnelse for utarbeidelse, rullering eller revidering er utdypet i de kommende kapitler. Utover de planene som står i tabellen her, har kommunen flere planer som er viktige for den sektor og målgruppe de er etablert for, men som er underordnet de overordnede planene. Disse er ikke medtatt i planstrategidokumentet. Dette for at planstrategidokumentet kan være det ene 16 Hentet fra Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, MD Hentet fra Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, MD Jf Buskerudstatistikken 2011, Buskerud fylkeskommune. 12

13 overordnede dokumentet som tas opp til rullering i forbindelse med starten av hver valgperiode. De underordnede planene har ofte et behov for hyppigere rullering, eller lettere kan slås sammen med andre, eller bli del av interkommunale planer gjennom valgperioden. Det presiseres at planstrategien ikke er bindende, og kommunen står fritt til annen prioritering av planarbeid, rullering, revisjon mv gjennom valgperioden. Oversikten skal bidra til bedre oversikt over planene, plansystemet og mulighet for prioriteringer. 5.2 Særskilte føringer fra stat og regionale myndigheter Det vises til kapittel 3.1 og 3.2 med underkapitler, og de aktuelle statlige og regionale føringene. Nedenfor kommenteres særskilte moment, jf. innspill fra Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune i det forberedende arbeidet Samfunnssikkerhet Samfunnssikkerhet er del av de særlig viktige føringene fra stat. Både de klimatiske endringer vi opplever (skred, flom), betydningen av infrastruktur i funksjon, og viktig kraftindustri i kommunen og i dalen for øvrig, er momenter som forsterker behovet for å ha en god og operativ plan for beredskap, forebygging og håndtering. Aktuelle hendelser som kan inntreffe må analyseres og beredskapsplaner må etableres for å sikre innbyggere, virksomheter og tilreisende tilstrekkelig sikkerhet. Kommunen har en særskilt rolle og ansvar i dette arbeidet. Et høyt antall fritidsbeboere i perioder av året og ukedagene, gjør at Rollag må ha et særskilt fokus på samfunnssikkerhet også i forhold til dette. Et samarbeid på tvers av flere etater, samt frivillige er sentralt. I tillegg forutsettes det forebygging og beredskap også fra den enkelte innbygger, grunneiere, virksomheter mv for å unngå farer. Med bakgrunn i de generelle føringene fra stat vil Rollag prioritere i inneværende valgperiode (iht tabell i vedlegg 1): Rullering og oppgradering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) med beredskapsplan Samfunnssikkerhet er for øvrig et moment som må være gjennomgående tema i nær alle kommunale planer og vedtak, og kommunen må fortløpende vurdere behov for justeringer Folkehelse, universell utforming og samhandlingsreform For Rollag kommune ligger en av de største utfordringene i forhold til nedgang i folketallet og vi har også en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Andre utfordringer som folkehelseprofilen 19 for Rollag peker på, er at andelen uføretrygdede under 45 år er høyere en i landet for øvrig og at ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 10.klassinger. Som positive trekk i folkehelseprofilen for Rollag kommune, kan det trekkes frem at hjerte- og karsykdom ser ut til å være mindre utbredt enn ellers i landet, det samme med kols og astma og færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser som angst og depresjon, enn ellers i landet. Temaene som tas opp i folkehelseprofilene er valgt ut fra at det skal være mulig for kommunen å forebygge og de temaene som utmerker seg negativt bør tas høyde for i kommuneplanleggingen. Profilene er helt nye i år og Folkehelseinstituttet sier at manglende data og rapporteringer kan påvirke tallene. Man bør også se nøye på tolkningen av de ulike hovedtrekkene da det, spesielt i små 19 Profil for kommunene 13

14 kommuner, kan gi store utslag med små avvik. Med tanke på trekkene som skiller seg negativt ut i Rollag er det ikke nødvendigvis reelle store utfordringer, men trekk som bør undersøkes nærmere. Med bakgrunn i kjent utvikling for folkehelse i kommunen, samt statens føringer om å særskilt fokusere på dette temaet, må Rollag kommune inkludere folkehelse og universell utforming i alle kommunens planer, utover i de konkrete vedtak. Det er valgt å ikke foreslå folkehelse som egen plan, men implementering av folkehelsearbeidet i det generelle planarbeidet, og det er hjemlet i pbl Denne implementeringsmåte er valgt i samråd med sentrale myndigheter. I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen vil dette påvirke kommunens planer og oppgaver. Kommunen ønsker å skaffe seg noe erfaring, både i egen og andre kommuner, før man rullerer egne planer, men man må allerede i 2012 gjøre justeringer og tilpasninger. 5.3 Planbehov og forhold til andre planprosesser lokalt og regionalt Omstillingsarbeidet Det pågående arbeidet med utviklings- og omstillingsarbeidet for Rollag vil sannsynligvis gi føringer for flere av kommunens planer, herunder: - Økonomiplanen - Kommuneplanens arealdel - Sentrumsplaner Rollag og Veggli - Strategisk næringsplan - Investeringsplaner vei, vann og avløp - Boligsosial handlingsplan Det må vurderes hvilke planer som må eller bør prioriteres og tidspunkt for rullering eller revisjon, fortløpende i perioden Forvaltningsplanen for Trillemarka Rollagsfjell Forvaltningsplanen for Trillemarka Rollagsfjell er under arbeid. Kommunen bør jobbe med randsonene og tilrettelegging for ny næring, og se dette i forhold til også omstillingsarbeidet for kommunen. Også dette kan gi viktige innspill og føringer for ny arealdel av kommuneplanen Regional plan for Hardangervidda Regional plan for Hardangervidda er sluttbehandlet i alle de tre relaterte fylkeskommunene i Den har avklart viktige føringer, begrensninger og muligheter, og er blant annet viktig I forbindelse med utviklingsplaner for Vegglifjell. Dermed er det avklart både miljømessig og fysisk mulighet for framtidig etablering av helårlig tverrforbindelse over Vegglifjell mot Tinn. Dette gir et viktig handlingsrom for utvikling av blant annet destinasjon Vegglifjell. Planene har også avklart en fysisk mulighet for kombinert skitunnel. Videre arbeid med tunnelprosjektet kan gi viktige innspill også for øvrige planer i Rollag kommune, eventuell også interkommunale og regionale planer. 5.4 Nødvendige nye planer, rullering og revisjon av planer i valgperioden Det vises til vedlegg 1, for tabell med oversikt og oppsummeringer. Nedenfor gis det en nærmere utdyping omkring planens formål, status og gyldighetsperiode, samt behov for utarbeidelse, rullering eller revisjon. I tillegg gis det informasjon hvorvidt planen er lovpålagt eller ikke. Vedlegg 1 angir på samme måte som her, hvorvidt planen er lovpålagt (*) eller ikke, om den er interkommunal (IK), bør skje i samarbeid med øvrige forvaltningsnivå (**), hvorvidt den skal etableres som ny plan (ny), rulleres (rull) eller revideres (rev), samt hvilket år eller periode man forventer planarbeidet arbeidet skal skje. 14

15 De omtalte planene nedenfor er nummerert i henhold til oversikten i vedlegg 1. 1.Økonomiplan Planen er omtalt som økonomiplan, men er i praksis handlingsdelen av kommuneplanen med økonomiplan etter kommuneloven. Planen rulleres årlig gjennom valgperioden, normalt samtidig med årlig budsjett. Planen er lovpålagt. 2.HMS (2011) Planen for helse, miljø og sikkerhet angir rammer og rutiner for å ivareta dette i kommunens ulike virksomheter. Planen ble vedtatt i 2011 og ansees som gyldig gjennom valgperioden, men administrasjonen tar minimum årlig opp til vurdering om det er behov for rullering/oppdatering. Planen er lovpålagt. 3.Kommuneplanens samfunnsdel ( ) Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Planen ble vedtatt i 2011 og ansees gyldig gjennom valgperioden. Planen er lovpålagt. 4.Kommuneplanens arealdel ( ) Planen viser sammenhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk innen kommunen, og den angir hovedtrekkene i arealdisponering og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny bruk som kan settes i verk, samt viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Den har ikke vært ikke vært rullert siden 2002, og det er naturlig å rullere den i inneværende valgperiode. Det forutsettes tid for i alle fall en oppstart av flere andre planprosesser, slik at dette kan bli innspill til arealdelen, herunder strategisk næringsplan, sentrumsplaner og omstillingsarbeidet. Rullering planlegges gjennomført i perioden Planen er lovpålagt. 5.Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) med beredskapsplaner Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter 14 i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Den skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Kommunen har i dag en Kriseplan som er rullert i 2011, men man ser behov for å ha en samlet overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) med beredskapsplaner. Denne vil utarbeides i 2012 og har en planlagt gyldighet fra Planen er lovpålagt Plan for psykisk helse, rus og vold i nærrelasjoner ( ) Psykiatriplan ( ) vil erstattes med ny interkommunal plan for psykisk helse, rus og vold i nærrelasjoner ( ) i løpet av Planen skal vise virkemidler, tiltak mv som kan gjennomføres for å forebygge og gi hjelp. Plan for psykisk helsevern er lovpålagt. Det vil vurderes å innemme rusmiddelpolitisk handlingsplan (plan nr 22, jf nedenfor) som del av denne planen. 15

16 8. KDP Vegglifjell (2010) Planen viser sammenhengen mellom utvikling og arealbruk innen området Vegglifjell, og den angir hovedtrekkene i arealdisponering og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny bruk som kan settes i verk, samt viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Planen er utarbeidet og vedtatt relativt nylig, og forventes å ha gyldighet ut hele valgperioden. Planen er ikke lovpålagt (som selvstendig kommunedelplan, da den kunne vært del av kommuneplanen), men gir mulighet for en tilpasset, helhetlig og styrt plan utvikling av kommunens største hytte- og reiselivsområde (potensielt destinasjon Vegglifjell). 9.KDP randområde Trillemarka Planen viser sammenhengen mellom utvikling og arealbruk, samt vern, innen området nærliggende Trillemarka Rollagsfjell. Planen ble vedtatt i forkant av verneprosessen, men det er gjenstående innsigelser på mindre deler av planen. Planen kan enten være selvstendig kommunedelplan, eller man kan velge å la den inngå i kommuneplanens arealdel. Uavhengig av endelig valg på dette, må det i det uansett fremforhandles arealavklaringer og forutsetninger på de områder som per i dag har innsigelse fra fylkesmannen. Det vil tas stilling til egen plan eller innlemmelse i arealplanen for kommunen i forbindelse med oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel, planlagt i Sentrumsplaner Rollag og Veggli I henhold til kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt 2011) ønskes en tettstedsplan for både Rollag og Veggli sentrumsområder, og eventuelt omkringliggende arealer. Planarbeidet ønskes igangsatt i løpet av 2012, og senest avsluttes i De vil ha fokus på innhold, funksjoner, nødvendig arealdisponeringer og vurdering av ytre fysiske avgrensninger. Planarbeidet må formaliseres i reguleringsplaner. Avhengig av innhold og behov, vil man evt. måtte se behandlingen av sentrumsplanene i sammenheng med planlagt rullering av kommuneplanens arealdel. Arbeidet må også koordineres med blant annet strategisk næringsplan, boligpolitisk handlingsplan og andre kommunale planer, da de kan gi viktig innspill for arealbruk, innhold og funksjoner i sentrumsområdene. Sentrumsplanene er ikke lovpålagt, men nødvendig for planmessig videreutvikling av sentrumsområdene. 11.Strategisk næringsplan (2010) Planen er handlingsdel til de strategiene og satsningsområder for næringsutvikling som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplanen ble vedtatt i 2011 med nye strategier og satsningsområder, og omstillingsprogrammet vil kunne gi viktige innspill for rullering. Det legges opp til rullering av strategisk næringsplan i løpet av Planen er ikke lovpålagt, men styrker mulighet for prioritering av tiltak og ekstern finansiering til lokale satsninger. 12.Trafikksikkerhetsplan (2009) Planen gir oversikt over aktuelle tiltak og planer for tiltak for økt trafikksikkerhet og sikring av barns skoleveg i kommunen. Planen vil rulleres i Planen er lovpålagt, og er i tillegg nødvendig for å kunne utløse eksterne tilskudd for planlegging og gjennomføring av tiltak. 13.Klima og energiplan (2012) Planen er grunnlag for kommunens strategiske og konkrete arbeid for å redusere utslipp av klimagasser, reduksjon av energiforbruk mv, både i egen virksomhet og i Rollag som samfunn. Den er vedtatt i desember 2011 og forventes å være gyldig gjennom hele valgperioden. Planen er utarbeidet som en interkommunal plan for Numedalskommunene. Planen er lovpålagt. 14.Investeringsplan vei (2009) Planen gir oversikt over kommunale veier og parkeringsplasser, samt en prioritert anleggsplan med investeringsoversikter. Planen vil rulleres i Planen er ikke lovpålagt, men gir grunnlag for prioriteringer, og kan evt. bidra til utløse eksterne tilskudd for gjennomføring av tiltak. 16

17 15.Investeringsplan vannforsyning ( ) Planen gir oversikt over kommunes anlegg med investeringsplaner og større vedlikeholdsoppgaver knyttet til vannforsyning i perioden. Planen vil rulleres i Planen er ikke lovpålagt, men gir grunnlag for prioriteringer. 16.Boligpolitisk handlingsplan (2002) Den rullerte planen vil være overordnet og retningsgivende for kommunens boligpolitikk, herunder utleieboliger. Planen er utdatert, og det er planlagt rullering i Flere kommunale planprosesser vil gi viktige innspill til planarbeidet, herunder omstillingsarbeidet, sentrumsplanene mv. Planen er ikke lovpålagt, men kan bidra til å utløse prioritering og ekstern finansiering for plan og investering i boliger. 17.Barnehageplan ( ) Planen er et overordnet styringsdokument for langsiktig planlegging av barnehagetilbudet. Planen ble sist rullert for perioden , og har behov for ny rullering. Den vil rulleres i 2012 og ha en forventet varighet ut valgperioden, med evt. forbehold om ny barnehagelov vedtas i samme periode. Planen er ikke lovpålagt, men viktig styringsdokument og barnehagens årlige plan bygger på denne. 18.Handlingsplan mot mobbing for trivsel ( ) Planen vil gi beskrive skolens arbeid for å forebygge, avdekke og løse mobbesaker. Planen vil vedtas i 2012, og det legges opp til årlig justering og rullering hvert fjerde år. Planen hører for øvrig sammen med rullering av ordens- og andre reglementer. Planen er lovpålagt. 19.Kvalitetsutviklingsplan for skolene i Numedal ( ) Plan for å sikre at elevene i Numedal skal ha høyt kunnskapsnivå og et godt læringsmiljø. Planen skal inkludere satsningsområder og tiltak som kan heve kvaliteten på undervisningen og videreutvikle det gode læringsmiljøet. Planen ønskes vedtatt i 2012 eller 2013, deretter rullering hvert fjerde år, for å sikre et langsiktig utviklingsarbeid. Varighet for planen er Planen er en interkommunal plan. Planen er ikke lovpålagt, men anbefalt å utarbeide av også sentrale myndigheter. 20.Pleie og omsorgsplan ( ) Planen er overordnet og retningsgivende for kommunens pleie- og omsorgstjenester. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om den skal rulleres inneværende valgperiode. Samhandlingsreformen ble gjeldende fra 1. januar Det er viktig at kommunen får noe tid til å gjøre seg erfaringer og vurderinger med lovendringen og at aktuelle samarbeidsprosjekter i 2012 kan gjennomføres, før man sannsynligvis i 2013 vil kunne vurdere om og når en eventuell revidering eller rullering bør skje. Planen er lovpålagt. 21.Handlingsplan for pleie og omsorg ( ) Planen er en konkret og tiltaksrettet plan for gjennomføring, basert på den overordnet og retningsgivende pleie og omsorgsplan. Behov for eventuell revidering eller rullering vil skje samtidig med pleie og omsorgsplanen. Planen er lovpålagt. Se ovenfor. 22.Rusmiddelpolitisk handlingsplan Planen vil angi kommunens rusmiddelpolitikk med handlingsplan for forebygging og virkemidler for hjelp med hensyn til misbrukere og pårørende, herunder barn. Planen er ikke utarbeidet, men ønskes utarbeidet i et interkommunalt samarbeid, hvor også NAV og kommunehelsetjenestene og sentraladministrasjonene inngår. Tidspunkt for etablering av planen er ikke bestemt, men ønskes utarbeidet innen valgperioden. Planen er ikke lovpålagt, men er anbefalt, også som førende for 17

18 alkoholpolitisk handlingsplan (nr 23), som er en lovpålagt plan. Se nedenfor. Det vil også være aktuelt å vurdere å innlemme rusmiddelpolitisk handlingsplan i plan for psykisk helse, rus og vold i nærrelasjoner, jf plan 6-7 ovenfor. Det vil tas endelig stilling til dette i forbindelse med oppstart av det ønskede interkommunale plansamarbeidet. 23.Alkoholpolitisk handlingsplan (2008) Planen regulerer kommunens alkoholpolitikk. Planen rulleres hvert fjerde år, før nye salgs- og skjenkebevillinger behandles. Denne planen bør ta utgangspunkt i en overordnet ruspolitisk handlingsplan (plan nr 22). Det planlegges rullering i Planen er lovpålagt. 24.Den kulturelle skolesekken Planen skal bidra til at alle skoleelevene får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag, både oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Ny plan er under arbeid og blir ferdig i Den skal rulleres om tre år, i Planen er ikke lovpålagt, men bidrar til en helhetlig prioritering av innhold og tema for skoleelevene gjennom sin skoletid. I tillegg skal kommunen ha en slik plan for å få midler til arbeidet med DKS fra Buskerud fylkeskommune. 25.Kommunedelplan (KDP) for idrett og fysisk aktivitet ( ) med handlingsprogram Dette er en plan for friluftsområder, idrettsanlegg, arbeid blant lag og foreninger mv. Planen vil rulleres i 2014, men handlingsprogrammet rulleres årlig i hele perioden. Planen er ikke lovpålagt, men er en forutsetning for å søke og kunne oppnå økonomisk støtte fra spillemidler mv. 26.Flyktningeplan (2012) Planen er interkommunal, i samarbeid med Flesberg kommune. Den er under rullering og det tas sikte på sluttbehandling i Planen tar utgangspunkt i introduksjonsloven, som ivaretar målsetting om opplæring i norsk- og samfunnskunnskap. Det sikre deltakelse i arbeids- og samfunnslivet, økonomisk selvstendighet og en god integrering. Planen er ikke lovpålagt, men anbefalt. Øvrige planer Oversikten i planstrategien over overordnede planer, viser hvilken bredde for virksomhet, og er nødvendige planer for Rollag kommune. Enkelte planer vil sannsynligvis komme i planperioden, uten at det står på vedlegg 1 i denne omgangen. Særskilt nevnes at Buskerud fylkeskommune anbefaler å utarbeide en egen kommunedelplan for kulturminner. Kommunen har en rekke viktige kulturminner, også flere av nasjonal betydning. På tilsvarende måte som for flere andre temaplaner, vil dette kunne sikre en god forvaltning, god utvikling og bedre mulighet for viktig prioritering, også økonomisk. I den grad det er handlingsrom, kan dette prioriteres, selv om det ikke står oppført i planoversikten nå. Flere underordnede planer er gjenstand for både utarbeidelse, revisjon og rullering i regi av administrasjonen for daglig drift og forvaltning. I planstrategien velges det å fokusere på de overordnede og særlig viktige planene i kommunen, hvor de folkevalgte kan og bør gjøre prioriteringer gjennom valgperioden. 6.3 Planer som kan utgå i sin helhet eller innlemmes i andre Psykiatriplan ( ) vil erstattes med ny interkommunal plan for psykisk helse, rus og vold i nærrelasjoner ( ) i løpet av I inneværende valgperiode er ingen andre eksisterende planer som skal utgå i sin helhet, eller innlemmes i andre overordnede planer. 18

19 6.7 Deltakelse i interkommunalt samarbeid om planarbeid I Rollag kommunes planarbeid, er det særskilt viktig å gjøre bevisste valg på om utarbeidelsen av planene skal skje i kommunal regi eller interkommunalt samarbeid. Det er gjort et bevisst valg på dette i forbindelse med arbeidet med planstrategien, og tabell i vedlegg 1 angir hvilke planer som vil utarbeides (eller rulleres) i interkommunale samarbeid. Det må fortløpende vurderes om nye samarbeidsmuligheter gjør det mer egnet å gjennomføre nye planarbeid i fellesskap nabokommuner. Planstrategien er ikke bindende, og man kan dermed justere tidligere valg, underveis i hele valgperioden, om dette er hensiktsmessig. 7 Arbeidsform i forbindelse med gjennomføring av planene Utover å ha en god plan, er hovedoppgaven å gjøre planen til virkelighet å nå målene i praksis. Ved å ha en god plan, kan man også lettere justere gjennom rullering, revidering eller etablering av nye planer, for å sikre å nå de langsiktige målene. Valg av arbeidsform er helt sentralt for effektiv gjennomføring og måloppnåelse. I arbeidet med overordnede strategier for Kongsbergregionsamarbeidet ble det oppsummert med følgende arbeidsformer eller kombinasjoner av dette, som man både kan velge å gjennomføre lokalt, eller i et samarbeid med andre: Forberede og sette på dagsorden Politisk tilstedeværelse, lobbyisme og politiske vedtak Administrativ samling og prioritering Prosjektrettet arbeid i fellesskap Programgjennomføring (et sett av flere prosjekter parallelt / i planlagt rekkefølge) Strategisk samarbeid, partnerskap, arena- og nettverksbygging Informasjon, planlegging, gjøre seg tilgjengelig for innspill/råd Interkommunalt plansamarbeid Kongsbergregionsamarbeidet anmoder om at den enkelte kommune som inngår i samarbeidet, selv velger når en plan eller gjennomføring bør løftes opp og inn i et interkommunalt samarbeid, i et samarbeid mellom flere forvaltningsnivå mv. 19

20 Vedlegg 1 Planstrategi - tabell overordnede planer Overordnede planer Mrk Økonomiplan * rull rull rull rull 2 HMS (2011) * 3 Kommuneplanens samfunnsdel ( ) * 4 Kommuneplanens arealdel ( ) * rull 5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) med beredskapsplaner * rull Sektorplaner 6 Psykiatriplan ( ) - erstattes jf pkt 7 * 7 Plan for psykisk helse, rus og vold i nærrelasjoner ( ) *, IK ny 8 KDP Vegglifjell (2010) 9 KDP randområde Trillemarka rull 10 Sentrumsplaner Rollag og Veggli (består av flere) rull 11 Strategisk næringsplan (2010) * rull 12 Trafikksikkerhetsplan (2009) * rull 13 Klima og energiplan (2012) *, IK ny 14 Investeringsplan vei (2009) rull 15 Investeringsplan vannforsyning ( ) rull 16 Boligpolitisk handlingsplan (2002) rull 17 Barnehageplan ( ) rull 18 Handlingsplan mot mobbing - for trivsel * ny rull rull rull 19 Kvalitetsutviklingsplan for skolene i Numedal ( ) IK ny 20 Pleie og omsorgsplan ( ) * 21 Handlingsplan pleie og omsorg ( ) * 22 Rusmiddelpolitisk handlingsplan - vurderes innlemmet i pkt 7 ** 23 Alkoholpolitisk handlingsplan (2008) * rull 24 Den kulturelle skolesekken rull 25 KDP for idrett og fysisk aktivitet med handlingsprogram rull 26 Flyktningeplan (2012) IK rull Forklaring til tegn/forkortelser: * ) Lovpålagt **) Det bør være et samarbeid mellom NAV, kommunehelsetjenesten og sentraladministrasjonen og skje i et interkommunalt samarbeid IK) Interkommunal plan ny) Utarbeidelse av ny plan rull) Rullering av eksisterende plan rev) Revisjon av eksisterende plan 20

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI SKIEN KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI BYSTYREPERIODEN 2011 2015 Godkjent i Bystyremøte den 19. april 2012 INNHOLD Kap Tema Side 1 INNLEDNING 3 1.1 Planstrategi et planverktøy for politikkutforming 3 1.2

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016

Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016 Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016 Forsiden: Siggerud barnehage Produksjon: Ski kommune hustrykkeriet Produksjonsdato: 25.10.2012 Forord Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling

Handlingsprogram 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Formannskapets innstilling Årsbudsjett 2015 Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Samfunns- og tjenesteutvikling... 4 Trivsel, livskvalitet og folkehelse... 16 Utbygging, transport og klima... 21 Organisasjon

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017

Handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i kommunestyret 11. desember 2013 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Samfunns- og tjenesteutvikling... 5 Befolkningsutvikling... 5 Visjon... 8 Satsingsområder... 9 Organisasjonskart...

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer