DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012"

Transkript

1 SAK 24/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 Side 1 av 12

2 Innhold 1. Økonomi Personale HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring Mengdetall Internkontroll systemer Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Side 2 av 12

3 1. Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr 1,835 mill. i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for Totalt overskudd for foretaket hittil i år er på kr 5,184 mill. Grunnet diverse uklarheter fra ny kolonialvareleverandør i forhold til fakturering og anbudets forutsetninger, har faktura for juli og august ikke blitt bokført. Dette utgjør ca kr 0,6 mill. I tillegg har foretaket måttet si opp avtale med ekstern transportør. Regning for juli og august er ikke bokført og utgjør ca 0,2 mill kroner. Husleie på kr som er budsjettert i august har ikke blitt bokført før i september. Dette utgjør til sammen ca. kr.1,2 mill. Det reelle overskuddet vil da være på. ca. kr. 0,6 mill. i forhold til periodisert budsjett. Det er gjennom slutten av 2009 og begynnelsen av 2010 utarbeidet ny leveringsavtale med Pleie- og omsorgstjenesten i Drammen Kommune. Dette for å motivere til at avtalen overholdes og for å få en forenkling av samhandlingen mellom partene. Avtalen bygger på ønske fra institusjonstjenesten om en døgnporsjonspakke. For å definere en slik pakke er det tatt utgangspunkt i retningslinjer fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og døgnporsjonspakken inneholder matvarer som skal sikre kundene/brukerne et variert og riktig sammensatt kosthold. Døgnporsjonspakken faktureres pr. måned à konto etter antall normerte sengeplasser pr. institusjon eller avdeling. Avtalen er prisjustert med kommunal deflator til kr. 144,56 pr. døgnporsjon pr Dette gir en budsjettert totalramme til institusjonstjenesten på kr 25,656 mill i Mat og drikke: Dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et underskudd på kr ,- og må ses spesielt i sammenheng med overskudd i cateringsalg. Henviser her til kommentarer under økonomi. - Personale: : Totale personalkostnader viser et overskudd på kr ,-. Skyldes blant annet permisjon uten lønn som kun delvis er dekket opp med personale med lavere lønn. - Engangsutstyr: Posten viser et overskudd kr Skyldes blant annet tiltak for mindre bruk av engangsutstyr jfr miljøhensyn og gode avtaler for innkjøp av engangsutstyr. - Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et nullspill i forhold til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et overskudd på kr ,-, som følge av for sent mottatt faktura for august. - Transport: Utgifter til transport er justert for 2012 grunnet innleie av ekstern transportør til enkelte tjenester. Årsaken til dette er at en sjåfør har sluttet. Overskudd på kr ,-. Henviser her til kommentarer under økonomi. - Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport, vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer mv. Overskudd på kr ,-. Side 3 av 12

4 Resultat pr. ansvarsområde i forhold til periodisert budsjett: Budsjettet for foretaket er i 2012 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder. Kafeteria kr ,- i underskudd Internsalg kr ,- i overskudd Hjemmeboende kr ,- i overskudd Ekstern catering kr ,- i overskudd Rådhuset politisk i balanse Intern catering kr ,- i overskudd Kommentarer: I forhold til periodisert budsjett. * Inntekter pr ansvar: - Kafeteria (ansvar 110): Inntekter fra 10 kafeteriaer. Driftstilskudd 2012 er på kr ,- Driftstilskudd er redusert med 2 millioner kroner i 2009 og ytterligere 1 million kroner i 2010 og har medført at 3 kafeteriaer er ubetjent. Dette er de kafeteriaene med lavest omsetning de siste år. Kafeteriainntekter viser et underskudd på kr ,-. - Internsalg (ansvar 120): Dette er inntekter av salg til institusjonstjenesten i Drammen kommune og omfatter à konto - fakturerte døgnporsjoner i forhold til normerte sengeplasser. Internsalg viser et overskudd på kr ,-. - Hjemmeboende (ansvar 130): Alle inntekter knyttet til matlevering til hjemmeboende som har vedtak om levering av varm middag. Dette faktureres gjennom Gerica (samlefaktura for hjemmetjenester) og overføres til Drammen Kjøkken KF en gang pr. mnd. Posten viser en økning i forhold til samme periode i Salg til hjemmeboende viser et overskudd på kr ,-. - Ekstern catering:(ansvar 140): Salg til eksterne kunder har hatt en jevn stigning de siste år. Eksternsalg viser store variasjoner etter årstid, selv om regnskapet viser økning i forhold til samme periode i Overskudd på kr ,-. - Rådhuset politisk:(ansvar 150): Viser et underskudd på kr ,-. - Intern catering:(ansvar 160): Overskudd på kr ,-. Skyldes noe mer møtevirksomhet med matlevering internt i kommunen. Side 4 av 12

5 * Utgifter pr. ansvar: På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over faktiske kostnader knyttet til hvert enkelt ansvarsområde. - Kafeteria: Har et overskudd på kr ,-. Dette skyldes hovedsaklig lavere personalkostnader. - Internsalg: Viser et overskudd på kr ,-. I forhold til internsalg er det foretatt omstillinger vedrørende plukking av varer og effektivisering av varmmatproduksjon. - Hjemmeboende: Har et overskudd på kr ,-. Overskudd som følge av blant annet tiltak for mindre bruk av engangsutstyr jfr. miljøhensyn og gode avtaler for innkjøp av engangsutstyr. - Ekstern catering: Viser et overskudd på kr ,-. Økt aktivitet i forhold til tidligere og mer effektiv personalbruk. - Rådhuset politisk: Har et overskudd på kr ,-. I følge avtalen om leveranser her går dette i balanse. - Intern catering: Viser et overskudd på kr ,-. Overskudd her begrunnes i en mer bevisst bruk av personalressurser, både i forhold til produksjon og transport. Side 5 av 12

6 Tabell økonomi - totalt Side 6 av 12

7 Tabell pr. ansvar Side 7 av 12

8 2. Personale SYKEFRAVÆR 2. KVARTAL 2012 i % kvartal 7,05 11,52 2.kvartal 7,87 8,16 Totalt sykefravær på 8,16 % for 2.kvartal 2012 fordeler seg slik: Sykemelding fra lege 84,7 % Egenmeldt fravær 15,3 % Andre permisjoner 1,0 dag Barns sykdom 3,0 dager Det er perioden avholdt lovpålagte dialogmøter med behandlende lege og bedriftshelsetjenesten. Utover lovpålagt oppfølging opprettholdes kontakt med langtidssykemeldte minst 1 gang pr. måned. Noen av disse er tilbake i full jobb og resten er gradert sykemeldt og på vei tilbake i full jobb. Foretaket gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykmeldingsperioden i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter. Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid gjennomføres der dette er mulig. 2. kvartal 2012 Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt > 16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Kvinner 11,4 6,0 152,6 55,0 9,99 Menn 18,0 3,0 0,0 0,0 3,29 Sum 29,4 9,0 152,6 55,0 8,16 Sammenligning sykefravær 2011/2012: Side 8 av 12

9 Personalets gjennomsnittsalder ved foretaket er høyt, ca 50 år. Sammen med høy gjennomsnittsalder og lokalenes lite hensiktsmessige fysiske utforming kan dette også antas å være en medvirkende årsak til sykefravær blant de ansatte. Se for øvrig HMS rapporten. Det er utarbeidet handlingsplan for bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) sitt arbeid i foretaket. Handlingsplanen bygger på forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr 1173.) og omhandler blant annet å forebygge og forhindre påvirkninger i arbeidet som kan føre til arbeidsrelaterte skader, ulykker og sykdommer. I tillegg skal disse utføre lovpålagte helsekontroller og konsultasjoner. Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnelse pr. 1. tertial 2012 Opprinnelse Årsverk % Ikke vest - europeisk 7,30 18,96 Vest - europeisk 30,47 74,59 Vakante stillinger med tilfeldige vikarer 0,73 1,90 (SSB s definisjon av ikke-vestlige innvandrere legges til grunn, dvs. personer fra Asia inkl. Tyrkia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika samt Øst-Europa.) 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring HMS. Personalet påvirkes negativt av byggets tekniske standard og utforming. Dette er fyldig beskrevet i tidligere rapporter. Drammen Eiendom KF utfører fortløpende nødvendige reparasjoner på de mest kritiske feil og mangler av byggteknisk art. Det er registrert 14 mindre saker i HMS permen. I tillegg har det vært noen større og mindre reparasjoner på utstyr i perioden. Den mest alvorlige var en elektrisk feil på en 400 liter kokegryte som førte til alvorlig feil på kokegryten og el - tavlen. Dette ble raskt reparert ettersom Drammen Eiendom KF og leverandør/reperatør av utstyret begge stilte på meget kort varsel. Feilen førte ikke til skader på personell eller forsinkelser i leveransene. Side 9 av 12

10 Personellskader Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell: Dato Type skade Lokal behandling Behandlet på lege/legevakt Påfølgende sykemelding Tiltak Fall/bløtdelsskade Ingen Etter 2 uker Nei Ingen Brannskade Fjernet plagg med varm saus. Nedkjøling med vann Ja 3 dager Gjennomgang av plassering av bakker i varmeskap Kutt i finger Plaster/bandasje Ja Nei, annet arbeid tildelt Ingen nødvendige tiltak Støtskade i håndledd Nei Ja, etter hvert Nei Ingen nødvendig BMS Balansert målekart for Drammen kommune benyttes med noen utvidede punkter for eget foretak. Intern utdanning Alle ledere deltar i Drammen kommunes lederutviklingsprogram. 4. Mengdetall TOTALE TALL FOR FORETAKET 2.tertial 12 2.tertial 11 Totalt antall måltider Totalt antall middager Totalt antall middager pr. dag Antall måltider pr. normert stilling pr. dag 79,1 79,7 Antall måltider og middager viser en nedgang. Dette skyldes annen og mer riktig telle- og beregningsmåte for leveranser til institusjonstjenesten. Andre leveranser er relativt stabile. Side 10 av 12

11 5. Internkontroll systemer IK - MAT for kjøkken og kafeteria IK - systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Svar på forrige kontroll fra Mattilsynet er sendt ihht. krav og nye rutiner er innført i perioden. Revisjon Ble i sin helhet revidert november Innhold som revideres fortløpende er opplysninger tilknyttet leverandør-, kunde- og personalinformasjon som er i stadig endring. Beredskap Beredskapsrutinen er revidert siste gang og kontrollert sist og er funnet i orden. Sjekkliste for kommunens nettsider Virksomhetsleder/daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om virksomheten/ foretaket, dens tjenester og aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Virksomheten/foretaket har en webansvarlig. 1. Virksomheten/foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av informasjon på nettet, som et minimum 3 ganger årlig. 2. Informasjon om virksomhetens/foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende overordnede dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.) 3. Informasjon om priser og gebyrer for virksomhetens/foretakets tjenester er korrekt. 4. Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte. 5. All informasjon om virksomhetens/foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert. 6. Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til virksomheten/foretaket/ansatte er korrekt 7. Alle navn og telefonnumre til virksomhetens/foretakets ansatte er oppdatert i kommunens interne telefonkatalog. Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT og vil ha full gjennomgang opp mot det nye intranettsystemet Side 11 av 12

12 6. Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Eksisterende leieavtale mellom Drammen Eiendom KF og Drammen Kjøkken KF omfatter ca 1500 m2 fordelt mellom 2 etasjer i Landfalløya 80 A. Leieforholdet gjaldt til med opsjon på ytterligere 3 år. Fra leieavtalen er beskrevet følgende i pkt. 5. Lokalenes beskaffenhet: Som følge av kort leietid, planlegges ikke iverksatt større vedlikeholdstiltak. De senere år er det ikke budsjettert med investeringsmidler for foretaket. Det er ikke forsvarlig å investere i nytt utstyr med bakgrunn i lokalenes beskaffenhet. Gjenbruksverdien av utstyr som tas i bruk i nåværende bygg er begrenset. Ofte er det vanskelig å tilpasse grensesnittet på gammelt utstyr til ny teknologi som velges når et nybygg planlegges. Alderen på det meste av utstyret ved dagens kjøkken er nå på 15 år eller mer. Dette utgjør en driftsrisiko selv om utstyret vedlikeholdes og repareres i henhold til driftsrutinene. Samtidig er dette et faremoment i forhold til økte kostnader til drift og vedlikeholdsutgifter. Videre er det beskrevet i pkt 8. Offentlige krav og pålegg: Krav og pålegg fra offentlig myndighet som gjelder eiendommen og utløser investeringsbehov, som brann- og el - krav, er utleiers ansvar. Leietaker har ansvar for at virksomheten foregår i tråd med lover og forskrifter og dekker alle kostnader for å ivareta dette. Drammen Kjøkken KF har tatt initiativ og opprettet kontakt med Drammen Eiendom KF for å vurdere ulike alternativer når det gjelder fremtidig lokalisering av foretaket. Det er budsjettert ,- kr. i prosjektmidler til dette formålet. Midlene disponeres av Drammen Eiendom KF. I tillegg er det etter 1.tertial 2012 avsatt kr. 10 mill til anskaffelse av tomt. Det er foreløpig ikke funnet tilgjengelig tomteareal som Drammen kommune besitter. Det er heller ikke planlagt kommunale byggeprosjekter som umiddelbart kan sees i sammenheng med etableringen av et nytt kjøkken. Det ble i februar 2012 søkt etter tilgjengelige tomter i naturlig geografisk område. 10 forslag til tomter er levert. Det står igjen 2-3 tomter som er aktuelle og utredes videre. Det er gjennomført arkitektkonkurranse av Drammen Eiendom KF som er til gjennomgang og vurdering i september. Avgjørelse er forventet tatt i midten av oktober. Hoveddokument for nytt sentralkjøkken er produsert og tar for seg : Økonomiske konsekvenser Bemanningsplaner Romplan og tekniske løsninger Drammen Eiendom KF har engasjert prosjektleder for å ivareta videre arbeid med prosjektet. Arbeidsfordelingen i prosjektet består nå av en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Side 12 av 12

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14

Rapport. Årsberetning 2013. Verdal, 07.03.14 Rapport Årsberetning Verdal, 07.03.14 Innhold: 1 Administrasjonssjefens vurderinger... 3 2 Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 4 3... 12 4 Gjennomgang av enhetene... 15 700 Politiske organer...15 701

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Drammen Kjøkken KF 2011

Drammen Kjøkken KF 2011 Drammen Kjøkken KF 2011 Eiermøte 12. juni 2012 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et ønske

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Statsbudsjettet, kapittel 222 og 3222 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 4 2. KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12 Rapport Årsberetning 2011 Verdal, 03.04.12 Innhold: KAPITTEL 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune 5 2.2

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer