Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/10 Årsrapport /39 RS 2/10 Fornying av samarbeidsplanen med Bedriftshelse Nord 2007/39 Saker til behandling PS 2/10 Valg av leder og nestleder i AMU for /8 PS 3/10 PS 4/10 Innmelding av lovpålagte arbeidstakere i bedriftshelsetjenesten Årsrapport for 2009 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune 2007/ /102 PS 5/10 Fordeling av AMU's kurspost for /27 rådmann

4 Saker til behandling

5 PS 1/10 Referatsaker

6 ,^j / BEDRIFTS H ELSE N O R D Til medlemsbedrifter og kunder av Bedriftshelse Nord Januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 I denne årsrapporten vil du finne en oppsummering av de aktiviteter som Bedriftshelse Nord har bistått deres bedrift/avdeling med når det gjelder Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i Oversikten er inndelt slik: 1. Dette følgeskriv 2. Utskrift/kopi av samarbeidsplanen der alle aktivitetene som vi har utført er kvittert for, se kolonne for utført (ingen kvittering kan bety ingen behov denne periode) 3. Oversikt over alle kontakter (mot bedriften, ansatte og pasient) som har funnet sted i perioden (utskrift fra Profdoc Visjon med timeforbruk) 4. Utskrift fra bedriftsjournalen vår til den respektive enhet/bedrift eller avdeling Hvert år har Bedriftshelse Nord hatt kontakt med alle våre kunder med ønske om å utarbeide en samarbeidsplan. Samarbeidsplanen skal fungere som dokumentasjon på bedriftens HMS-aktivitet opp mot lover og forskrifter (arbeidsgivers ansvar) og den bistand som bedriftshelsetjenesten yter. Rapporter på utført bistand/aktivitet som kortlegginger og undersøkelser sendes alltid bedriften i egen forsendelse (utenom årsrapporten). Slike rapporter som alltid sendes virksomhetene vil også være bedriftens dokumentasjon opp mot lov eller forskrift og inneholder forslag til tiltak. Vi vil anbefale at denne årsrapporten gjøres kjent i bedriften, med kopi til verneombud, arbeidsmiljøutvalg og andre berørte som kan ha interesse av rapporten. Vi vil også minne om at også denne rapporten er bedriftens dokumentasjon opp mot internkontrollforskriften og forskrift 600 (ny forskrift fra ). Med hilsen Daglig leder Bedriftshelse Nord Postboks 255, 9305 Finnsnes no Besøksadresser: Sentralbord (Finnsnes) Finnsnes: Rådhusveien 1 Telefon (Målselv, ) Målselv: Andselv e-post: no Ballangen: Kommunehuset

7 11 BEC7RIFTSHELSE NORC.7 SAMARBEIDSPLAN 2009 Oversikt over aktiviteter som byr,øy kommune skal utføre i samarbeid med Bedriftshelse Nord BA Utarbeidet av: Leif Hermod Jenssen, Hogne Eidissen, Elin Meleng Blomseth, Per Inge Rask Krogh, Oluf Torsteinsen og Stig Rasmussen (Bedriftshelse Nord) Dato sendt bedriften: (Planen anses som gjeldende hvis det ikke er yitt ti/bakere/ding til Bedriftshelse Nord innen 14 dager). Ncermere beskrivelse/konkretisering av Aktivitet/oppdrag: oppdrag/aktivitet: Ansvarlig Tidsrammer Utført: Faste punkter: 1. Oppfølging av sykefrava?r, Bedriftshelsetjenesten kan bistå med: Leder og/eller melding av 1) generell veiledning / rådgivning i forhold til arbeidstaker kan I planperioden langtidssykemeldte (over 4 helsetilstand og arbeid henvende seg til uker). Deltakelse på 2) vurdere tilrettelegging av arbeidsplassen Bedriftshelse dialogmøte. 3) delta i tilbakeføring til jobb Nord. Det er viktig 4) utarbeidelse av IOP at arbeidstakerne er kjent med denne rutinen 2. Timebestilling (se egen Når ansatte har arbeidsrelaterte plager eller har De ansatte tar plakat) problemer med å fungere i jobben, sa kan man ta kontakt med kontakt med Bedriftshelse Nord. Time kan Bedriftshelse Nord I planperioden bestilles hos lege, sykepleier eller fysioterapeut (ta kontakt hvis du er i tvil). Bedriftshelse Nord BA Side 1 av 3 Telefoner: (Målselv, Ballangen), (Finnsnes)

8 > i CS +_ -1A - F p\ `^ c3 ^ 14 t_ O L L +- O -a > L6 0) N O 0) Q -0 ^p tn -0 " 3 r- N N.6 N oci ^ O c) 0 0 ^ 0 0 r_ O N.^ N N >U N N ^ ^Q Q u -a u Q = Iw H H Q H H H 7 '-^ O Q +_ ei O - p N N Z } ` ^ 0 ^ ^ Z ^ -^ 4- s O N tn J r_ O ^ S > ^ ^ -H 0) ^ 7 N N `^". 0(3 ^ ^A S ^ L L ^ L F7 i S i i. L } 0) tn o - V) ^ -H -H S N^ L^ ^ ON 'O 0) ^ VI 0) 0) 7 ^ +' (j } ^ ^ - 1- V) N C3 -p o N Y^ 4- Y 4- L L n 0) 4- Y O O ^ L ^ v L -^ } Q a ^ ^ u - 0 N m Y [70 > m O N m Z 7 ^ Y ^ ^ `10 = m ^ co m ^ t: Z ^ C 01 L > r } O ^O Oxn Y O ^ ^ y O Q ^ `p N N ^ ^ } S dl N O ^ ^ C Q 01 ^ Q N > ^ 0) O 0) 4- r e- Ø^n V1 ^ O Y p -C 0(1 ^ +- L F- 4- > N Y ^ ^ ^ ^ O L Cf O N +- 'p ou - ^ 4_- ^ ocf oc3 ^ -O > ål L O ^ ^ Ø ^ 0) N C ^ N S N Y ^ s4 Ol N M OU H 4-0 O Cå _ Ø få) Fil ^ ^ fl 0 ^ ^ ^- } N L 0) N N ^,n O ^ S r N L L ^ L -^ NS -2 cs ^vi - ^ rno ^ N O cc^ -Sc r_ C3 } L r_ 01 vi ^ ^ S Vl ^ O ^ r ^ rn Z 0) L Q ^ ^c: cn ^^ w cs 0) 4_ ^ > 4- N 01 xn 0) ^ OC3 >, QJ ^ 001 ^ ^ CS ^ ^ 0) O 0) 0) > ^ - ^^ 0) O O.N C3 N L O d1 Y L Q ^ 4-4- ei ^n ) O = L[i 0) m t4 ::E p O O Z N L r. Z 'a N L ^ L_ ^ N ^ 'O 0) N Opj ^ V1 ^ ^ CS ^ 01 C3 å ^ ^ S ^ '^p N N L ^ Q ^ d1 vi L rl _ 01 c C Q 01 O O ^ø -^ ^ ' O o L C31 L Ø +- CS p^ ^. Q i- 4- ; W O Q W M d' C3 å ln Id r-^ 06 v: ^ O

9

10 06/01/2010 Side 1 Totaloversikt kontaktregistrering pr. bedrift Bedrift DYRØY KOMMUNE m/underavdelinger Bransje Alle Søkeord bedrift : Alle søkeord på bedrift Tidsrom 01/01/ /12/2009 Avdeling Bedriftshelse Nord Klienttype : Bedrifts-, ansatt- og pasientkontakter Bedrift Kontakt Antall Timer Min DYRØY KOMMUNE DYRØY KOMMUNE Bedriftkontakter Telefon Vernerunde Samarbeidsplan Årsrapport korrespondanse Ergonomi Arbeidsmiljøutvalg Oppdatering personallister AMU-møter 1 2_ 45 Sum: t 40 min Sum avdeling: t 40 min DYRØY KOMMUNE/Enhet eiendomsforvaltning /RENHOLDER Bedriftkontakter Telefon Sum: 1 0 t 10 min Sum avdeling: 1 0 t 10 min DYRØY KOMMUNE/Enhet eiendomsforvaltning/uteseksjonen Pasientkontakter Målrettet helseundersøkelse Tilbud nyansatt _ Sum: 2 0 t 40 min Sum avdeling: 2 0 t 40 min Sum bedriften: t 30 min Totalsum : t 30 min

11 DYRØY KOMMUNE, Bedriftshelse Nord [sjo] Side 1 av Møtedeltakelse/Arbeidsmiljøutvalg [sjo/sjo] Notat: s ' o/s'o Deltatt på AMU, orienterte om Bedrifthelse Nords tjenester. Befaring i kommunehusets kjelleretg. vedrørende mulig måling av muggsopp Administrativt arbeid /Oppdatering personallister [ khv/khv] Notat : khv/khv Oppdatert endringer ansatte fra Elin Blomseth Telefon [sr/sr] Notat: sr/sr Telefon til kommunen ang AMU - møte 24. august. Møtet er flyttet til 25.8., gitt beskjed at ingen fra BHT kan møte da Ergonomi [le/le] Notat: [Ie/le] Telefonkontakt m/renholdsleder Vigdis Gamst. De ønsket ikke undervisning ergonomi, arbeidsteknikk. Gamst har tatt dette opp med alle renholderne Telefon [sa/sa] Notat: [sa/saj Ringte renholdsleder Vigdis Gamst ang. punkt på samarbeidsplan om ergonomi for renholderne. Hun ønsker å utsette det til høsten. BHT tar kontakt i slutten av august for å avtale tidspunkt og praktisk gjennomføring. 06/05/2009 Arbeidsplassbesøk /kartleggingnernerunde [sr/sr] 23/02/2009 Møtedeltakelse/AMU-møter [sr/sr] Møtedeltakelse/Samarbeidsplan [sr/sr] Notat: 19/02/2009 [sr/sr] Oppsett av samarbeidsplan Fra kommunen Elin Meleng Blomseth (enhetsleder), Hogne Eidissen ( rådmann ), Leif Hermod Jenssen (verneombud ), Per Inge Rask (verneombud9, Oluf Torsteinsen (formann ) og Stig Rasmussen ( Bedriftshelse Nord ). Ønske om at Korrespondanse : Brev ( Ut).: DYRØY KOMMUNE [srlsrl Administrativt arbeid /korrespondanse [sr/sr] Notat: sr/sr Sendt brev vedr. ny samarbeidsplan Administrativt arbeid /Årsrapport [sr/sr] res://pvhtml.dll/htmljournal.htm

12 BEDRIFTSHELSE NO R D Til våre medlemsbedrifter o kunder "t'c t>'--- ^ g,^i J4^ i'cnto ^ E2, IOt 1 ny^ Gcov^^r. () C-TI P^+h 6Øli.^l<^ i5 ^ Fornying av samarbeidsplanen me Bedriftshelse Nord Januar 2010 Tiden er nå inne for fornying av samarbeidsplanen jf. forskrift om bedriftshelsetjeneste, best. nr. 600 Bedriftshelse Nord sender ut denne påminnelsen og ber alle kunder/bedrifter om å kontakte oss snarest for å utarbeide ny samarbeidsplan for Er det ikke opprettet kontakt og /eller planlagt møte kan bedriften /kunden bli stående uten slik dokumentasjon opp mot forskriften. Utdrag fra forskrift Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten a)bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser b)bistår med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr og øvrige arbeidsprosesser c)bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare d)fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade e)bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging f)bistår ved individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven g)bistår med informasjon og opplcering om relevant helse -, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak h)bistar ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmi ljøutvalg. Postboks 255, 9305 Finnsnes Telefon sentralbord : Telefon (M&Isely, direkte) e-øst: no (Finnsnes) Side 1 av 2 Besøksadresser: Finnsnes: R&dhusveien 1 M&lsely : Andselv Ballangen : kommunehuset

13 5. Planer, drsrapporter og meldinger Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid a)planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten b)periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater c)rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak. Kurskatalog vedlegges Med hilsen Kontaktperson Bedriftshelse Nord BA (moe,.-,-^, Telefon : (Finnsnes) , og (M ålselvkontoret) Postboks 255, 9305 Finnsnes Telefon sentralbord : Telefon (Målselv, direkte) e-post: posfic?bedriftshelsenord. no (Finnsnes) ftshelsenord. n Side 2av2 Besøksadresser: Finnsnes : Rådhusveien 1 Målselv : Andselv Ballangen: kommunehuset

14 BEDRIFTSHELSE NORD Fra forebygging til gevinsti BEDRIFTSHELSE NORD Fra forebygging til gevinst! Kontaktinfo: Telefon (sentralbord ): Faks : årg' ^10 Direktenummer til kontoret i Molsely : e-post: Hjemmeside : MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

15 -o i BEDRIFTSHELSE 4 NORD Fra forebygging til gevinst! BEDRIFTSHELSE \W NORD Fra forebygging til gevinst! Røykeslutt Oppstart 27. Kl Kursopplegg fra Sosial og januar 750, helsedirektoratet, (øvrige møter: /medlemmer 6 møter. Beathe Presthus Røykfrie sammen, gruppen 2/2 5/2, 11/2, Alle til Asplund viledes av sykepleier 18/2,4/3 1000,- samme gjennom en oppsatt Kurssted /ikke klokkeslett periode. Bardufoss medlemmer Røykeslutt Oppstart 29. Kl Kursopplegg fra Sosial og september 750, helsedirektoratet. (øvrige møter: /medlemmer 6 møter. Beathe Presthus Røykfrie sammen, gruppen 4/10, 7/10,14110, Alle til Asplund vi ledes av sykepleier 21/10,4/11) samme gjennom en oppsatt Kurssted /Ikke klokkeslett periode. Finnsnes medlemmer 900,- /medlemmer Laila Eilertsen Kost og mosjon 16. februar Halv dag Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg 1200, - likke medlemmer 2. mars og ,-/ Beathe Presthus mars + 4 dager Medlemm Asplund og Svein 18. og 19, mars + Jonny Olsen 1 dag 5500,-/ Kurssted selvstudium ikke Finnsnes Medlemmer 14.sept. og 15. sept ,-/ Beathe Presthus 4 dager 30 sept. Og 1. Medlemm Asplund og Svein + okt Jonny Olsen selvstudium 5500,-/ 1 dag Kurssted ikke Bardufoss medlemmer 1500,- /medlemmer HMS for arbeidsgiver/ledere 30. april 1 dag 1990,- /ikke medlemmer Tor -Villy Markussen TA KONTAKT MED BEDRIFTSHELSE NORD! Ring eller ALLE ANSATTE (som er medlem av bedriftshelsetjenesten) kan bestille seg time hos lege, fysioterapeut eller sykepleier: 1. Når du har, eller tror du har, plager/sykdom som kan skyldes påvirkninger i arbeidet. 2. Når du har problemer med å fungere i jobben din og ønsker å tilrettelegge arbeidssituasjonen. 3. Når du føler at arbeidsmiljøet er så belastende, at du frykter det kan gi helsemessige konsekvenser på sikt. 4. Ved rusproblemer som påvirker arbeidsforholdet. 5. Når du ønsker treningsveiledning. 6. Hvis du ønsker å ha en samtalepartner i forhold til situasjonen på jobb. VED ØYEBLIKKELIG HJELP: KONTAKT LEGEVAKTA!

16 BEDRIFTSHELSE NORD BEDRIFTSHELSE NORD Fra forebygging til gevinstl Fra forebygging til gevinstl Bedrift: Fakturaadresse: E-post: Oppgi Kurstype: PÅMEDINGSSKJEMAI NB! Skal du delta på flere kurs må du sende en påmelding for hvert av kursene Navn på deltaker(e): Stilling/HMS-rolle: Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 10 dager før kursstart vil du kunne få refundert halve deltakeravgiften ved sykdom, mot levering av legeattest. Ellers faktureres hele beløpet. Medlemmer prioriteres foran ikke-medlemmer. Program sendes ut med bekreftelse på deltakelse. Forpliktende underskrift: Postboks 255, 9305 Finnsnes, Telefon sentralbord ( Finnsnes) e-post: Telefon direkte til Målselvkontoret Besøksadresser: Finnsnes: Rådhusveien 1 Målselv: Andselv sentrum Ballangen : Kommunehuset (LHM5) 1500,- Oppfriskningskurs i HMS /medlemmer for alle som har 4. mai 1 dag interesse for HMS- 1990,- Tor -Villy Mnrkussen arbeid /ikke medlemmer 1500,- Førstehjelpskurs 9. februar /medlemmer 5 timer brunnkurs etter Nors Beathe Presthus førstehjelpsrdds Kurssted: 1990,-/ Asplund kursopplegg Finnsnes ikke medlemmer 1500,- Førstehjelpskurs 16. februar 5 timer / medlemmer Grunnkurs etter Nors _ Beathe Presthus førstehjelpsrdds Kurssted : 1990,- Asplund ^^ 1400 kursopplegg Bardufoss /ikke medlemmer 900,- 20, april Førstehjelpskurs 3 timer / medlemmer Beathe Presthus Praktisk kurs i hjerte- og Kurssted : 1200,- Asplund lungeredning 1200 Bardufoss /ikke medlemmer 900,- 27. april /medlemmer Førstehjelpskurs 3 timer Beathe Presthus Praktisk kurs i hjerte- og Kurssted: 12 kke Asplund lungeredning 1200 Finnsnes /ikke medlemmer 1500,- Risikovurdering 13. okt /medlemmer Svein Jonny Olsen Hva er risiko? 1 dag Hva er risikovurderinga Kurssted: 1990, - bjør det enkelt, Finnsnes /ikke medlemmer 900,- Ergonomi 3. mai /medlemmer Grunnleggende halv dag undervisning, Kurssted : 1200, - Laila Eilertsen (Se kursbeskrivelse) Finnsnes likke medlemmer

17 BEDRIFTSHELSE Fra forebygging til gevinstl NORD BEDRIFTSHELSE 'W NORD Fra forebygging til gevinst! KURSBESKRIVELSER: Røykeslutt Kursopplegg fra sosial og helsedirektoratet. Kurset er gruppebasert med veiledning fra røykesluttinstruktør. Det er praktiske og mentale forberedelser på å stumpe røyken. Gruppen gir støtte og oppmuntring fra andre i samme situasjon. Gir motivasjon og en levrer teknikker for å takle røyksug. Og du levrer deg hvordan du skal holde deg røykfri. Kost og Mosjon Veiledning i kosthold og fysisk aktivitet. Kurset er rettet mot arbeidsplassen og hjemmet. Hvordan skaper man overskudd i hverdagen? Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Kurset vil blant annet inneholde tema som: Arbeidsmiljøloven, systematisk HMS-arbeid, oppgaver og ansvar, kortlegginger, handlingsplaner, tilrettelegging av arbeidet, sykefravær og valgfrie tema. Vi legger opp til stor grad av deltakermedvirkning og praktiske oppgaver. I mellomperioden jobber deltakerne med oppgaver i egen bedrift. Da er det viktig at leder legger til rette og setter av tid. Lovpålagt kurs i HMS for arbeidsgiver/ledere Arbeidsmiljøloven/forskrifter. Systematisk HMS-arbeid. Arbeidsmiljøfaktorer. Inkluderende arbeidsliv. Innhold iht best nr 588 fra Arbeidstilsynet. Oppfriskningskurs i HMS Nyheter. Arbeidsmiljøloven. Fullt forsvarlig arbeidsmiljø, leders og verneombudets rolle, saksgang, roller i forhold til sykefravær. Kartleggingsmetoder. Førstehjelpskurs Norsk førstehjelpa grunnkurs, 5 timers kurs. Inneholder praktiske øvelser for hjerte lungeredning, førstehjelp ved ulykker og enkelte akutte sykdommer. Dette førstehjelpskurset gir deg godkjent grunnkurs bevis i basal førstehjelp. 3 timerskurs, med praktiske øvelser for hjerte lungeredning. Brukes gjerne som repetisjon for deg som tidligere har vant på førstehjelpskurs og trenger en oppfriskning. Kurset gjøre deg berett i hva du minimun bør hvite om ulykken først er ute. Ergonomi : Undervisning innenfor arbeidstillinger, arbeidsteknikk, arbeidsmiljøets fysiske utforming. Helhetlig fokus på hjem, jobb og fritid. Kurspriser: Kurs halv dag : Medlem/kunde kr 900,-, ikke medlemmer kr 1200,- Kurs hel dag: Medlem/kunde kr 1500,-, ikke medlemmer kr 1990,- Grunnopplæring i HMS (4 + 1 dager): Medlem/kunde kr 4500,- ikke medlemmer kr 5500,- Bednftinterne kurs kan vi ogsn gi ti/bud på etter forespørsel./ NB! Hvis kurset arrangeres internt hos BHT serveres det kaffe, te, og noe å bite i, for kurs som går over hele dager, legges det opp til enkel lunsj. Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling senere enn 10 dager før kursstart vil du kunne få refundert halve deltakeravgiften ved sykdom, mot levering av legeattest, ellers faktureres hele beløpet. Medlemmer prioriteres foran ikke-medlemmer. Program sendes ut med bekreftelse på deltakelse. Påmelding! Bruk påmeldingsskjema pa neste side. Eller send e -post: no (bindene påmelding)

18 Saker til behandling

19 Saker til behandling

20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/8 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Valg av leder og nestleder i AMU for 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 2/ Saksopplysninger Det skal velges leder og nestleder i AMU for Jf. aml av Leder og nestleder velges for 1 år. Arbeidsgiversiden hadde leder og nestleder i Arbeidstakersiden skal ha leder og nestleder i Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram for AMU til behandling. Øystein Rørslett rådmann Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 441 Saksmappe: 2007/39 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Innmelding av lovpålagte arbeidstakere i bedriftshelsetjenesten Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 3/ Vedlegg 1 Prisliste for 2010 Bedriftshelse Nord Saksopplysninger Fra innføres nye regler for bedriftshelsetjeneste. Endringene innebærer en kraftig utvidelse av hvilke virksomheter som vil ha plikt til å være tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Utvidelsen av dagens forskrift om bedriftshelsetjeneste omfatter åtte nye næringer: helse- og sosial, undervisning, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjeneste, frisørbransjen, kraftog vannforsyning og tekoindustrien. Det innføres også en godkjenningsordning av bedriftshelsetjenester. De virksomheter som fra vil være omfattet av plikt til å være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste framgår av Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste. Norsk standard for næringskoder viser hvilke undernæringsgrupper som omfattes av de ulike hovednæringsgruppene. For eksempel går barnehager, SFO og fritidsklubber inn under 88 sosiale omsorgstjenester uten botilbud. Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra kravet om godkjent bedriftshelsetjeneste når dette finnes verne- og helsemessig forsvarlig. Arbeidstilsynet har pr. tlf opplyst følgende: Undervisning omfatter lærere/de som jobber med undervisning i denne sektoren. Ordningen omfatter også ansatte i SFO og barnehage. Det er forskjell på lærere og kontorpersonale. I utgangspunktet er ikke kontorpersonale omfattet av ordningen. Helse og sosial omfatter ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste. Ikke legekontor og helsesøster. Bedriftshelse Nord v/tor Willy Markussen opplyser pr. tlf. at lovpålagt innmelding i bedriftshelsetjenesten gjelder de fast ansatte i kommunen. Ikke tilfeldige vikarer. Stillingsstørrelsen har ingen betydning for innmelding i BHT. Når det gjelder kjøkkenpersonalet i PLO så skulle disse ha vært innmeldt før etter gammel plikt. I h.h.t. prisliste for Bedriftshelse Nord har Dyrøy kommune en basis+ avtale hvor prisen pr. ansatt pr. år er kr 1.610,-. Dersom Dyrøy kommune inngår en basis+ kommune avtale fra vil prisen pr. ansatt pr. år blir kr 940,-. Basis+ kommune avtalen forutsetter at Dyrøy kommune melder inn alle de lovpålagte arbeidstakerne pr Dersom Dyrøy kommune melder inn

22 alle de lovpålagte fra , vil prisen for de som vi allerede har innmeldt i BHT bli kr for 2010 i h.h.t. gjeldende avtale pr Vilkår for basis+ kommune avtale: Kommuner betaler for antall innmeldte ansatte fra medlem nr. 1 med kr 940,- pr. ansatt pr. år (da må alle lovpålagte være innmeldt jf. Forskrift 501 og tilhørende bransjekoder). Prisen gir rett til en time pr. ansatt pr. år som fritt kan brukes mellom de enheter som er innmeldt etter avtale med den enkelte kommune. Tilleggstimer/overforbruk betales med kr 700. Ubenyttede timer nullstilles pr hvert år. Reisetid tas ikke med i tidsregningen for medlemmer (reisetid inngår ikke for tjenester på innleid basis for andre ikke innmeldte medlemmer i kommuner). Tilleggstimer/overforbruk faktureres pr. time, avregnes på slutten av året hvert år. Tjenester for ansatte i medlemsbedrifter som ikke er lovpålagt kr 980,- (reisetid og km godtgjørelse kommer i tillegg). Det belastes en startavgift på kr 3.000,- ved oppstart av prosjekt/kartlegging (unntatt dialogmøter) for ikke medlemmer i medlemsbedrift. Rabatt på alle kurs for medlemsbedrifter. Fakturaen mottar du kun to ganger i året og du kan justere antall ansatte du betaler for innenfor perioden (31.12 og 01.07). Administrasjonens vurdering Dyrøy kommune har pr innmeldt de fast ansatte i uteseksjonen 4, renhold 5 og deltidskorps brann 12 i Bedriftshelse Nord på Finnsnes. I tillegg til en avtale med Dyrøy Menighet om at Dyrøy kommune har innmeldt 1 ansatt fra Menigheta. Dette er de som kommunen pr var pålagt å ha innmeldt i bedriftshelsetjenesten. Totalt blir det 22 ansatte. Fast ansatte som også er med i deltidskorps brann, meldes inn via sin hovedstilling i kommunen. (For eksempel Karl Johan Olsen meldes inn i PLO). Dyrøy kommune er lovpålagt å melde inn følgende fast ansatte pr : Skole/SFO: 23 Barnehage: 12 Ungdomsklubb: 1 PLO sykehjem, hjemmetjeneste og kjøkken: 63 (inkl. 6 faste småstillinger. Enhetsleder PLO koordinerer innmelding av navn på ansatte til BHT.) Kontorpersonale medles ikke inn i BHT. Rådmannen foreslår at Dyrøy kommune melder inn alle de lovpålagte fast ansatte i Bedriftshelse Nord pr Dyrøy kommune vil da kunne inngå en basis+ kommune avtale med Bedriftshelse Nord. Kostnadsberegning: Innmelding pr av totalt 121 ansatte a kr 940 pr. ansatt utgjør totalt kr Besparelse for de allerede innmeldte i BHT ved overgang til en basis+ kommune avtale fra utgjør kr x 23 = kr Medlemsavgift for de allerede innmeldte i BHT etter basis+ avtale ville utgjøre kr 1610 x 23 stk. = kr for Økte utgifter ifb med innmelding av alle lovpålagte arbeidstakere i BHT pr utgjør ca. kr ,-. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune melder inn alle lovpålagte fast ansatte i Bedriftshelse Nord f.o.m

23 jf. Forskrift 501 og tilhørende bransjekoder. Det inngås en basis+ kommune avtale med Bedriftshelse Nord fra Nye innmeldinger fra omfatter: Skole/SFO 23, barnehagen 12, ungdomsklubb 1, PLO sykehjem og hjemmetjeneste 63. Økt utgiftsdekning ved innmelding av alle lovpålagte arbeidstakere utgjør ca. kr og søkes etablert i f.b.m. budsjettregulering. Øystein Rørslett rådmann Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg

24 Page 1 of 1 Fra: Tor-Villy Dato: :46:47 Til: undisclosed-recipients Tittel: Prisliste for 2010 Hei! Oversender priser for Minner samtidig om at det er tid for fornying av samarbeidsplaner for Tildelte kontaktpersonen tar kontakt på nyåret. GODT NYTT ÅR! Med vennlig hilsen Tor-Villy Markussen Daglig leder Bedriftshelse Nord Postboks 255, 9305 Finnsnes Tlf: Faks: Mob: e-post: file://\\aspweb008\dyrdok$\prod\2010\01\07\24715.html

25

26

27

28

29 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: X55 Saksmappe: 2008/102 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Årsrapport for 2009 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 4/ Vedlegg 1 Kurs PLO Vedlegg årsrapport 2009 Saksopplysninger Lovhenvisning: Arbeidsmiljøloven 7-2. Saksopplysninger Skriv av fra Arbeidstilsynet. Direktoratet for arbeidstilsynet har besluttet å oppheve skjemaet Årsrapport over verne- og miljøarbeidet nr. 503 og Særlig overvåkning av arbeidsmiljøet nr. 503b med virkning fra Plikten til å utarbeide årsrapport er ikke endret. Utvalgene har fortsatt plikt til å utarbeide en årsrapport over sin virksomhet, jf. Arbeidsmiljølovens 7-2, men beslutningen om å trekke skjemaet tilbake betyr at hvert enkelt arbeidsmiljøutvalg nå har større mulighet til å skreddersy årsrapporten til sin egen virksomhet. Rapporten må inneholde visse elementer: 1. Fakta omkring utvalget Datoen for opprettelsen av utvalget Antall stemmeberettigede medlemmer i utvalget. Hvorvidt personale som nevnt i arbeidsmiljølovens 3-3 er medlemmer av utvalget. Hvilken part som har hatt formannsvervet det siste året. Hvor mange møter som har blitt holdt. 2. Hovedpunktene i utvalgets arbeid Hvis utvalget har utført arbeid og oppgaver som nevnt i 7-2, skal rapporten inneholde opplysninger om dette sammen med en kort beskrivelse. Rapporten skal inneholde opplysninger om virksomhetens handlingsprogram for verne- og miljøarbeidet og om utvalgets deltakelse i dette arbeidet. Rapporten som utarbeides skal ikke sendes inn, men oppbevares i virksomheten, og skal kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.

30 Årsrapporten må også godkjennes av hovedverneombudet. Administrasjonens vurdering Det er valgt verneombud for perioden Verneombudet skal sammen med enhetsleder på den enkelte arbeidsplass gå årlige vernerunder. Bedriftshelsetjenesten deltar etter avtale i de verneområder som er tilsuttet bedriftshelsetjeneste. Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget godkjenner årsrapport for 2009 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune. Øystein Rørslett rådmann Elin M. Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg

31 Oversikt over kurs Karl Johan Elisabeth Sissel Astrid Sigfrid Heddi Liv Inger Wenche Eli Ann Judith Borgfrid Laila Jorid Hjørdis May Ioana Kine Irene KP Irene J Grethe Eva Junn Evy May Helen Marlen Emilia Monica Solbjørg Inger Elise C L O Høst 2009 Visma - kurs: EPJ Vederlagsberegning amputasjoner Notus kurs EPJ EPJ EPJ Regine samling Nettverkssamling psykisk utvikl Nettverksamling psykis utvikl amputasjoner amputasjoner Forflytningsteknikk (LØKTA) 8.12 forflytningskurs Forflytningskurs amputasjoner Forflytningskurs Amputasjoner TPU Olga Bente Janne Mari EPJ EPJ

32 Oddlaug Reidun Ruth Ramona Noeline Barbro Ninni Vera Ann Britt Ann Kristin Gerd Inger Tone Lise Gro Gøril Hilde Jeanette Solfrid Katrine Lillian Karin Frank Boonsri Jorunn Herdis Lek Rønnaug EPJ Amputasjoner Regine samling Hjelpemidler Prosjektledelse EPJ EPJ Forflytningskurs Forflytningskurs Forflytningskurs Forflytningskurs Forflytningskurs Forflyrtningskurs Forflytningskurs forflytningskurs Lena Eli EPJ Vederlagsberegning Notus Prosjektledelse amputasjon Høst 09 Det er også spl veiledning hver 6.uke Oppstart etikk/refleksjon Reflex i november

33 Dyrøy kommune Den lærende kommune AMU Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/102 Elin Meleng Blomseth, tlf.: X Årsrapport for 2009 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune Arbeidsmiljøutvalget har plikt til å utarbeide årsrapport over sin virksomhet. Jf. Arbeidsmiljøloven Fakta omkring utvalget. AMU ble opprettet AMU består av 5 representanter for arbeidsgiversiden (formannskapet) og 5 representanter for arbeidstakersiden, herav er hovedverneombudet en representant. I tillegg kan Bedriftshelsetjenesten møte. Arbeidsgiversiden hadde ledervervet i Det har vært holdt 3 møter i AMU i Hovedpunkter i utvalgets arbeid. Følgende saker har vært behandlet i AMU i 2009: Valg av leder og nestleder for Årsrapport for 2008 over verne- og miljøarbeidet i Dyrøy kommune. Fordeling av AMU s kurspost for Sykefraværsstatistikken for Dyrøy kommune for 4. kvartal 2008, og for hele året 2008, 1. kvartal 2009, 2. og 3. kvartal Revidering av handlingsplan IA (inkluderende arbeidsliv). I tillegg kommer referatsaker: Årsrapport 2008 BHT. Samarbeidsplan BHT for Protokoll årsmøte BHT Gjennomføring/oppfyllelse av pålegg fra Arbeidstilsynet - omsorgssenteret. 3. Tiltak som er gjennomført i 2009: Dyrøy medlem i FYSAK. Personalmøter på alle arbeidsplasser. Møter i ledergruppa og med hovedtillitsvalgte. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK 2011 2 HMS-håndboken er oppdatert mars 2010, og erstatter versjon av mai 2009. 2009 versjonen har gjennomgått kun små justeringer,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer