REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 10. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 10. juni 2013"

Transkript

1 REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 10. juni 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Tom Henri Hansen Geir Bye Gundersen Atle Holberg Frey Eva Britt Farbu (vara for Anita Haugland Gomnæs) Arbeidsgiverrepresentanter: Nils Fredrik Wisløff Marit Lund Hamkoll Halfdan Aass Jardar Hals Hans Jørgen Gylder (vara for Kirsten Hørthe) Narve Furnes Med møterett uten stemmerett: Anne Marie Besseberg, Synergi Helse Karin Ask-Henriksen Atle Olstad Thor Arne Engebretsen møtte på sak. Ikke til stede: Nina Sandsbakk, Anita Haugland Gomnæs, Kirsten Hørthe Fra sekretariatet: Sine Kari Braanaas, spesialrådgiver HR (sekretær) Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling og agenda godkjent.

2 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra 10. juni 2013 ble godkjent. Ad sak : Frist for tilbakemelding av navn på ansatt representant som medlem av partsammensatt arbeidsgruppe rus ble satt til 1. august Eventuelt nytt fra Velferdsforeningen, kort om status ferieavvikling Faste orienteringer: Orientering fra BHT v/anne Marie Besseberg Anne Marie Besseberg orienterte om at BHT har deltatt i 93 dialogmøte 1 i VV siden oppstart for Syngergi Helse. Slike møter er lovpålagt, og skal gjennomføres senest ved 7 ukes sykefravær. Atle Olstad kommenterte at dette var møter der deltakelse fra BHT ble refundert fra NAV. Det kan ofte være ønskelig med gjennomføring av slikt møte også før 7 uker. Tilbakemelding fra jordmor i BHT om at det ofte er vanskelig med tilrettelegging for gravide ansatte. Økt behov for pauser er ofte vanskelig å få til i en travel drift. Det ble også meldt om gjennomført kurs i forflytning på KS og RS, samt at BHT har deltatt ved lukking av avvik på KPHT. Orientering fra FHVO v/eva Britt Farbu Eva Britt Farbu viste til at det var utarbeidet ny brosjyre for Verneombudene i VV. Denne er lagt tilgjenglig på Intranett. HVO har hatt møte med HR-avdelingen for planlegging av samling for Verneombudene, mulig tema er IA-avtalen. Sykefravær statistikk: Karin Ask-Henriksen forklarte at tall for april 2013 ikke foreligger fra Sykehuspartner, men vil bli sendt ut med referatet. Diskusjon vedrørende HAMU sin rolle i forhold til sykefravær, og det ble vist til at oppfølging skal skje i de enkelte AMU. (Det ble eksempelvis vist til svært høyt sykefravær på Med. Intensiv på DS, uten at HAMU tidligere har vært klar over dette.) Referater fra AMU: Marit Lund Hamkoll påpekte stort aktivitetsnivå knyttet til bygningsmessige forhold. Det er ønskelig med egen rapport til neste HAMU vedrørende dette tema. Det ble særlig vist til DS og Psykisk helse og rus.

3 Muntlig orienteringssaker: Overordnet orientering om Økonomisk Langtidsplan v/ørjan Sandvik Orientering ble gitt ved gjennomgang av presentasjon. Det ble presisert at ØLP kun angir foreløpig tall, og at budsjett prosessen for det enkelte år avgjør detaljene og de faktiske tallene. Det planlegges for økte investeringer i MTU for 2014, mens man fremdeles vil ha et sterkt fokus på reduksjon av årsverk og lønnskostnader. Fokusområde for VV ville være 1) fortsatt hverdagsrasjonalisering 2) gevinstrealisering knyttet til IKT investeringer i HSØ 3) tiltak av strukturell karakter herunder organisasjonsmessige omlegginger Hilde Arnesen stilte spørsmål om de arbeidsmiljømessige konsekvensene for de ansatte var vurdert. Nils Wisløff viste til at dette var en overordnet orientering av ØLP, og at man ville komme tilbake til orientering og diskusjon knyttet til budsjett for 2014 senere. Forslag til rapportering til HAMU på uønskede hendelser/nestenuhell innen arbeidsmiljø v/ Thor Arne Engebretsen Eksempler av ulike rapporteringsvarianter ble demonstrert i møtet, eksempelvis yrkeshendelse og HMS-hendelser. Enighet i møtet om dette så svært bra ut. Det ble også vist til fra arbeidstakersiden, og støttet av arbeidsgiver, at oppfølging av meldte hendelser er svært viktig. Dette gjelder alle rapporteringssystemer. Atle Olstad viste til at man vil vurdere opprettelse av HMS-utvalg, blant annet for oppfølging av arbeidsgivers håndtering av hendelser som meldes av de ansatte. HAMU må også gis mulighet for å følge med på oppfølgingsarbeidet som gjøres i etterkant av avviksmeldinger. Jardar Hals minnet om at det ville være behov for bistand fra HMS-avdelingen til linjen, både når det gjaldt systematikk og enkelthendelser. Videre prosess i forhold til systemrevisjon høsten 2012 v/atle Olstad Nytt møte oppfølgingsmøte med tilsynsmyndigheten vil skje 20. juni 2013.

4 Utviklingsplanen VVHF v/nils Wisløff Nils Wisløff redegjorde for status for arbeidet. Det var avholdt orienteringsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten forrige uke. Sak til styret er under utarbeidelse, og vil ha fokus på struktur, dimensjonering og lokalisering. Saken har politisk/samfunnsmessig karakter så langt. Nye saker: Sak 17/2013 Foretaksovergripende handlingsplan Inkluderende Arbeidsliv VVHG 2013 v/karin Ask-Henriksen Karin Ask-Henriksen oppsummerte nye tiltak i planen for 2013, og viste blant annet til e-læringsprogram, kartlegging av praksisplasser og implementering av retningslinjer for seniorpolitikk. Hilde Arnesen og Atle Holberg Frey ønsket større deltakelse i klinikken med involvering av de tillitsvalgte i IA-arbeidet. Det ble også vist til viktigheten av å samkjøre BHT og NAV på en hensiktsmessig måte, slik at man ikke får et tosporet system som ikke er tilstrekkelig koordinert. Vedtak i HAMU: HAMU tar det fremlagte forslag til foretaksovergripende handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv i VVHF til orientering. Sak 18/2013 Status oppfølgingsarbeid handlingsplan for medarbeiderundersøkelsen 2012 v/karin Ask-Henriksen Karin Ask-Henriksen redegjorde for saken. Det er fremdeles mange som ikke benytter den elektroniske planen. Neste undersøkelse (2013) vil det ble foreslått å legge malen mer tilgjenglig (under rapporter og styringsdata). Hilde Arnesen viste igjen til dilemma vedrørende rapporter og meldinger når resultatene ikke følges opp av ledelsen. Tom Henri Hansen viste til en forventning om at øverste ledelse hadde en plan om hva som konkret kan gjøres, i eksemplet fra Med. Intensiv i Drammen. Nils Wisløff viste til at denne konkrete saken må følges opp av klinikkdirektør DS og det lokale AMU. HAMU kan gjennom tilgang på AMU-referater følge med at dette gjøres. Diskusjon,og enighet, om at tilgang på verktøykasser for ledere i seg selv ikke sikrer et godt arbeidsmiljø. Marit Lund Hamkoll viste til at OU-avdelingen blant annet ser på samkjøringsmuligheter for de ulike handlingsplanene som foreligger, både innenfor HMS, IA og MU. Det ble vist til Min Side ved Sykehuset Innlandet. Vedtak i HAMU: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering og slutter seg til den videre prosess slik som beskrevet.

5 Sak 19/2013 Opplæring av HAMU-AMU medlemmer /vara-medlemmer v/atle Olstad Atle Olstad viste til saksfremlegg, og at det pr i dag var 28 ansatte som manglet slik opplæring. Opplæring vil skje 27. november Vedtak i HAMU: Hovedarbeidsmiljøutvalget ber om at det gjennomføres en ny obligatorisk opplæring høsten Eventuelt: Marit Lund Hamkoll orienterte om at Velferdsforeningen vil arrangere høstfest på Union Scene i Drammen. Arrangementet skjer to kvelder, henholdsvis 27. september og 4. oktober. Det vil bli satt opp buss fra de ulike sykehusene. Det meldes ellers om at foreningens tiltak er populære, og at det er godt belegg i hus og hytte,r samt god deltakelse på andre tiltak som arrangeres. Karin Ask-Henriksen gav en kort orientering om ferieavvikling. Det ble gitt tilbakemelding fra Hilde Arnesen om at det var utfordringer i flere av spesialenhetene, og at turnuser var godkjent med forbehold. Diskusjon.

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2011 Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF HAMU sak 03/12 Årsmelding for Hovedarbeidsmiljøutvalget 2011 Saksbehandler: Anne M. Reksten (HMS koordinator) Versjon: 1.0... Dato: 23.01.2012...

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Referat fra møte 4. desember 2006 Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Arbeidsgivers representanter: Dekan Ellen Birgitte Strømø ASV/AHS Dekan Malte Wadman DnF/TVF Økonomi, personal-

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 34/14 Årsrapport HMS for 2013 ephortesak: 2013/249 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.03.2014 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer