US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012"

Transkript

1 US-SAK NR: 31/2013 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 Forslag til vedtak: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 tas til etterretning Ås, 23. april 2013 Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 a) Saksfremlegg Det utøves mye godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. I handlingsplanen for 2012 hadde UMB oppmerksomhet på laboratoriesikkerhet, medarbeidersamtaler, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) og implementering av ny beredskapsplan. Universitetet har i 2012 gjennomført fire øvelser. To av øvelsene med sentral beredskapsgruppe var i samarbeid med to institutter, med tema brann i laboratorier og «skyting pågår». I 2010 ble det gjennomført et stort løft innenfor UMBs systematiske arbeid med laboratoriesikkerhet og bruk av stoffkartotek. Dette arbeidet har blitt fulgt opp i 2011 og Sammen med systematisk risiko- og sårbarhetsanalyser, brannvern og ny beredskapsplan har dette gitt økt kontroll på HMS-relatert risiko. I 2012 har vernerunden på institutter og avdelinger vært et prioritert område. I etterkant av vernerunden har drifts- og serviceavelingen (DSA), personal- og organisasjonsavdelingen (POA) og eiendomsenheten hatt møte om status og viktige prioriteringer i forhold til vedlikehold og HMS. UMB har også bedt bedriftshelsetjenesten om en egen statusrapport på det fysiske arbeidsmiljøet. Kartlegging og tilbakemelding fra bedriftshelsetjenesten viser at det fortsatt er betydelig behov for midler til HMStiltak og verdibevarende vedlikehold. Det viser at det er viktig å ha vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse som et sentralt satsningsområde. Fusjonsprosessen mellom UMB og NVH har vært fast informasjonssak i AMU i Høsten 2012 startet arbeidet med nytt HMS-system for NMBU. En overordnet gruppe med representanter fra UMB og NVH har satt opp en plan for hvordan de ulike fagområdene innen HMS kan få på plass felles rutiner til To partssammensatte grupper fra UMB og NVH har evaluert sine respektive HMSsystemer, og pekt på viktige satsningsområder innen HMS de kommende årene. Det er besluttet at NMBU skal benytte Compendia HMS håndbok. Universitetet har lavt sykefravær sammenlignet med gjennomsnittet for norsk arbeidsliv, når det gjelder tradisjonelle måltall som sykefravær og skadefrekvens. En sentral oppgave er derfor å tilrettelegge for fortsatt gode arbeidsforhold. I 2012 gjennomførte POA en egen intervjurunde med forskere og teknisk-administrativt ansatte på fire institutter som oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i Tema i undersøkelsen var «mer tid til forskning i arbeidstiden». I desember 2012 søkte UMB og ble tildelt kompetansemidler fra Staten på kr ,- til «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området». Dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av flere avdelinger i UMBs sentraladministrasjon og de tillitsvalgte, samt med henblikk på fusjonen med Norges veterinærhøyskole til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet vil være ferdigstilt i løpet av Ås kommune arrangerte Freskuke for fjerde år på rad, med oppmerksomhet på helse, trivsel og trening. UMB har vært med å arrangere uka for andre gang, og bidratt med en rekke foredrag og aktiviteter på Campus Ås. Både ansatte, bedriftsidrettslag, bedriftshelsetjeneste, studentidrettslag og SiÅs bidro til å gjøre dette til et vellykket arrangement med til dels stort oppmøte. Ås kommune og UMB vil arrangere dette sammen også i Anbefaling Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 tas til etterretning UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 1

4 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker 2

5 Sammendrag Det utøves mye godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. I handlingsplanen for 2012 hadde UMB oppmerksomhet på laboratoriesikkerhet, medarbeidersamtaler, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) og implementering av ny beredskapsplan. Universitetet har i 2012 gjennomført fire øvelser. To av øvelsene med sentral beredskapsgruppe var i samarbeid med to institutter, med tema brann i laboratorier og «skyting pågår». I 2010 ble det gjennomført et stort løft innenfor UMBs systematiske arbeid med laboratoriesikkerhet og bruk av stoffkartotek. Dette arbeidet har blitt fulgt opp i 2011 og Sammen med systematisk risiko- og sårbarhetsanalyser, brannvern og ny beredskapsplan har dette gitt økt kontroll på HMS-relatert risiko. I 2012 har vernerunden på institutter og avdelinger vært et prioritert område. I etterkant av vernerunden har drifts- og serviceavelingen (DSA), personal- og organisasjonsavdelingen (POA) og eiendomsenheten hatt møte om status og viktige prioriteringer i forhold til vedlikehold og HMS. UMB har også bedt bedriftshelsetjenesten om en egen statusrapport på det fysiske arbeidsmiljøet. Kartlegging og tilbakemelding fra bedriftshelsetjenesten viser at det fortsatt er betydelig behov for midler til HMS-tiltak og verdibevarende vedlikehold. Det viser at det er viktig å ha vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse som et sentralt satsningsområde. Fusjonsprosessen mellom UMB og NVH har vært fast informasjonssak i AMU i Høsten 2012 startet arbeidet med nytt HMS-system for NMBU. En overordnet gruppe med representanter fra UMB og NVH har satt opp en plan for hvordan de ulike fagområdene innen HMS kan få på plass felles rutiner til To partssammensatte grupper fra UMB og NVH har evaluert sine respektive HMS-systemer, og pekt på viktige satsningsområder innen HMS de kommende årene. Det er besluttet at NMBU skal benytte Compendia HMS håndbok. Universitetet har lavt sykefravær sammenlignet med gjennomsnittet for norsk arbeidsliv, når det gjelder tradisjonelle måltall som sykefravær og skadefrekvens. En sentral oppgave er derfor å tilrettelegge for fortsatt gode arbeidsforhold. I 2012 gjennomførte POA en egen intervjurunde med forskere og teknisk-administrativt ansatte på fire institutter som oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i Tema i undersøkelsen var «mer tid til forskning i arbeidstiden». I desember 2012 søkte UMB og ble tildelt kompetansemidler fra Staten på kr ,- til «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMSområdet». Dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av flere avdelinger i UMBs sentraladministrasjon og de tillitsvalgte, samt med henblikk på fusjonen med Norges veterinærhøyskole til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet vil være ferdigstilt i løpet av Ås kommune arrangerte Freskuke for fjerde år på rad, med oppmerksomhet på helse, trivsel og trening. UMB har vært med å arrangere uka for andre gang, og bidratt med en rekke foredrag og aktiviteter på Campus Ås. Både ansatte, bedriftsidrettslag, bedriftshelsetjeneste, studentidrettslag og SiÅs bidro til å gjøre dette til et vellykket arrangement med til dels stort oppmøte. Ås kommune og UMB vil arrangere dette sammen også i Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør 3

6 4

7 Årsrapport HMS 2012 Innholdsfortegnelse Innhold 1. Innledning UMBs sentralt organiserte HMS arbeid Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Hovedverneombud (HVO) og verneombud Bedriftshelsetjeneste Utdrag fra Årsrapport BHT HMS-system Overordnet internkontroll DIFI-prosjektet «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området» Helse Ergonomi og redcordtrening (utdrag fra Årsrapport BHT) Sykefravær og IA-avtalen Målrettede helsekontroller (utdrag fra Årsrapport BHT) Psykososiale og organisatoriske forhold Freskuke Personskader og nestenulykker Fysisk arbeidsmiljø Egen rapport fra yrkeshygeniker på status fysisk arbeidsmiljø Yrkeshygiene og sikkerhet 2012 (utdrag fra Årsrapport BHT) Oppfølging av HMS rapporter Laboratoriesikkerhet og elektronisk stoffkartotek Ytre miljø Elektro Sikkerhet og beredskap Brannvern Strålevern Vedlegg 1 Årsrapport Follo Bedriftshelsetjeneste

8 1. Innledning UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene: biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. Det er for tiden rundt 4420 studenter ved UMB, og ca. 20 % av disse er fra andre land enn Norge. Hvert år blir rundt 900 studenter innskrevet ved universitetet, og halvparten av disse er kvinner. Det er ca ansatte ved universitetet, hvorav 670 i vitenskapelige stillinger. En av universitetsstyrets sentrale ansvarsoppgaver er å påse at UMB fyller gjeldende krav til internkontroll og påse at arbeidsmiljøet ved UMB er forsvarlig. Rektor representerer universitetet utad og fører tilsyn med virksomheten. Universitetsdirektør leder de sentrale administrative funksjonene, og har det overordnede og utøvende ansvaret for at UMB har et gjennomgående system for helse, miljø og sikkerhet. Universitetsdirektøren har også ansvar for nødvendige beredskapsplaner. Enhetsledere har det utøvende ansvaret for at institutt/avdeling har arbeidsog læringsmiljø i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I tillegg har de ansvar for å inspirere ansatte og studenter til aktiv deltagelse i arbeidet med HMS. Det skal legges til rette for at arbeidsmiljørelaterte problemer løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Strategien for trekker spesielt frem følgende punkter: - Sikre et helhetlig læringsmiljø med høy kvalitet og internasjonalt perspektiv i samarbeid med studentenes egne organer. Bygg og renoveringsarbeid skal ikke skade læringsmiljøet. - Stille krav til, og følge opp, alle medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler der årlige mål og resultater vurderes. - Videreutvikle en god og direkte kommunikasjon mellom de tillitsvalgte og ledelsen. - Videreutvikle tiltak som styrker det positive, kollegiale samarbeidet. - Gjøre aktiv bruk av mulighetene for individuell tilpasning av arbeidsoppgaver i samsvar med universitetets behov og den enkeltes forutsetninger og livssituasjon (IA). - Være et forbilde og en inspirasjonskilde for miljøsatsinger i U&H-sektoren. HMS prosjektet i 2008 førte til følgende målsetting for UMBs HMS arbeid: Trivsel og mestring i et trygt miljø UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: - fremmer trivsel, samarbeid og innflytelse over egen arbeidssituasjon - bidrar til innsyn, åpenhet og kommunikasjon - har fokus på brannsikkerhet, risiko og ytre miljø Denne rapporten gir oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak i

9 2 UMBs sentralt organiserte HMS arbeid 2.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) I 2012 ble det avholdt 4 møter i AMU. Arbeidstakerorganisasjonenes representant Annie Aasen (Parat) har vært leder. Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) koordinerer AMUs arbeid og har sekretærfunksjonen. Saker som har vært behandlet i AMU i 2012: Nye driftsbygninger på SHF Parkering i DnU Utlånsreglement for studenter og ansatte Tilsynsrapport «arbeid for helse» Medbestemmelse HMS årsrapport OPAD 2014 og AMUs rolle Nye verneombud Rapport: «tid til forskning i arbeidstid» Endringer av rutiner rundt laboratoriearbeid med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer, samt bly og blyforbindelser ved UMB Hjertestarter ved UMB Tilsyn og stenging av verksted IMT Valg av verneombud hva gjør vi i forhold til DnU? OPAD 2014 og HMS Medarbeiderundersøkelse 2013? Arbeidsgruppe for ansatte og studenter på reise DIFI prosjekt Freskuke 2012 IA-mål HMS årsrapport Årsrapport Hovedverneombudet Årsrapport Follo BHT Valg av hovedverneombud og varahovedverneombud 2.2 Hovedverneombud (HVO) og verneombud Pål Sebergsen (Drifts- og serviceavdelingen) har vært hovedverneombud (HVO) i HVO har vært involvert i flere saker om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. HVO har hatt 3 samlinger med verneombudene i Temaer på møtene har vært; Sluttrapporten fra Arbeidstilsynets tilsyn «Arbeid for helse». UMB`s nye beredskapsplan. OPAD 2014 Årsrapport HMS fra Follo BHT HVO har deltatt på felles IDF møter med de tillitsvalgte på UMB og NVH i forbindelse med etableringen av NMBU. HVO (vara) har vært på hovedverneombudskonferansen 2012 hvor HVO fra alle universitetene i Norge var representert. Der var hovedfokuset på omstilling. Det 7

10 har ikke vært meldt inn saker til AMU fra verneombudene i Lise Thoen (Forskerforbundet) ble valgt til nytt HVO fra og med Bedriftshelsetjeneste UMB har avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste (BHT) frem til Personal- og organisasjonsavdelingen koordinerer arbeidet med bedriftshelsetjeneste. Institutter og avdelinger bestiller direkte fra bedriftshelsetjenesten etter behov: - ergonomisk vurdering/veiledning - redcord-opplæring (slyngetrening) - rådgivning relatert til arbeidsmiljø: fysisk, kjemisk og psykisk - måling av støy og luftkvalitet - spørsmål om helsefarlige stoffer - arbeidshelseundersøkelser - psykolog - vurdering av helserisiko knyttet til arbeidssituasjonen Utdrag fra Årsrapport BHT Bedriftshelsetjenesten skriver i sin rapport (vedlegg 1) om deres generelle inntrykk av HMSarbeidet ved UMB: Etter vår oppfatning har den positive utviklingen fra 2011, fortsatt i Vi opplever økt bevissthet på HMS hos ansatte og at HMS-arbeidet i økende grad blir integrert i den øvrige driften ved enhetene. Trenden fra 2011 om at BHT blir sett på som et naturlig element i enhetenes systematiske HMS arbeid, har også fortsatt. Vi opplever å ha et godt samarbeid med enhetene og at terskelen for å kontakte oss er lav. I 2012 har Follo BHT vært innom alle enhetene ved UMB, også enheter som vi tidligere har hatt liten befatning med, eksempelvis ILP, SEVU og ITS. I 2012 har vi i større grad enn tidligere bistått ved konfliktsaker. Arbeidshelseundersøkelsene har vist at det i liten grad er arbeidsrelatert sykdom ved UMB. Arbeidstakere oppgir også selv at arbeidet oppleves trygt. I år er det utarbeidet en egen rapport fra Follo BHT på forhold mellom etterslep på vedlikehold, lovpålagte oppgaver og HMS som er oppsummering av yrkeshygieniker Trond Sørensens arbeid ved UMB de siste fem årene (se pkt.2.6). 2.4 HMS-system Overordnet internkontroll Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) har ansvar for å koordinere og tilrettelegge det systematiske HMS arbeidet ved UMB. Avdelingen innehar koordinatorrollen mellom fagansvarlige innen brannvern, elektro, laboratoriesikkerhet, strålevern og sikkerhet, bedriftshelsetjenesten og enhetene. Avdelingen koordinerer og oppdaterer HMS håndboka. Inkluderende arbeidslivsarbeid (IA), AMU, årsrapportering, rutinebeskrivelser- og kompetanseoppbygging er en del av faste HMS-oppgaver som POA har ivaretatt de siste årene. HMS-rådgiver i POA har i tillegg deltatt på befaringer på enhetene og i nasjonale HMS nettverk. Avdelingen har i tillegg ansvar for å være rådgiver ved samarbeidsproblemer og konflikter med utgangspunkt i arbeidsmiljøet. Det har vært behov for å tilby enkelte tilsatte nye arbeidsoppgaver. 8

11 Personal- og organisasjonsavdelingen har vært rådgiver i prosesser med omstilling eller omplassering av overtallige og/eller personer i utsatte situasjoner. Personal- og organisasjonsavdelingen har hatt jevnlige samtaler med seniorer som nærmer seg pensjonsalder om arbeidssituasjon, framtid og pensjonsmuligheter. Det er også avholdt et eget kurs for disse. Høsten 2012 startet arbeidet med nytt HMS-system for NMBU. En overordnet gruppe med representanter fra UMB og NVH har satt opp en plan for hvordan de ulike fagområdene innen HMS kan få på plass felles rutiner til To partssammensatte grupper fra UMB og NVH har evaluert sine respektive HMS-systemer, og pekt på viktige satsningsområder innen HMS de kommende årene. Det er besluttet at NMBU skal benytte Compendia HMS håndbok. Andre HMS relaterte saker i personal- og organisasjonsavdelingen i 2012: Implementering av ny HR/HMS portal Gjennomføring av Freskuke 2011 sammen med Ås kommune IA-mål Deltagelse på IA-møter og opplæring i oppfølging av sykmeldte HMS årsrapport Tilsyn Nytt HMS system i NMBU DIFI-prosjektet «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området» Gjennom hovedtariffavtalen er det avsatt 25 millioner kroner til støtte til tiltak innenfor kompetanseutvikling. Midlene blir fordelt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og hovedsammenslutningene etter innstilling fra Difi. UMB er tildelt ,- fra statlige kompetansemidler til «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området». Dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av flere avdelinger i UMBs sentraladministrasjon og de tillitsvalgte. Prosjektet har involvert personer fra kommunikasjonsavdelingen, senter for etter og videreutdanning, personal- og organisasjonsavdelingen (HMS) og studieavdelingen. UMB har i de siste 6 årene bygd opp et HMS internkontrollsystem etter gjennomføring av både HMS, beredskap- og kjemikalieprosjektet. I tillegg har UMB i 2011 utviklet ny digital HMS håndbok på norsk og engelsk. For å gjøre dette lettere tilgjengelig, har UMB fått kompetansemidler fra staten til å utvikle digitale læringsvirkemidler. Læring fra dette prosjektet vil gi nye muligheter ved oppbygging av et felles HMS system i NMBU. Også andre institusjoner i sektoren følger dette utviklingsarbeidet med interesse. I 2013 vil det bli laget digitale læringsvirkemidler som informative HMS filmer, HMS APPer og QR-koder med lenke til HMS informasjon. Dette vil være viktige digitale læringsverktøy for kompetanseutvikling og utvikling av en lærende HMS organisasjon. Dette er et prosjekt som både vil ha studenter og ansatte som målgruppe. Læring fra dette prosjektet kan også brukes til andre deler av UMBs (og senere NMBUs) virksomhet. 9

12 2.5 Helse Ergonomi og redcordtrening (utdrag fra Årsrapport BHT) Follo BHT er svært god fornøyd med utviklingen i forhold til ergonomi. Frem til 2012 har arbeidet hovedsakelig bestått av individuelle arbeidsplassvurderinger. I 2012 har arbeidet ved UMB også omfattet flere kartlegginger av ergonomiske arbeidsforhold, undervisninger i arbeid ved dataskjerm og undervisning i tungt og ensformig arbeid. De individuelle arbeidsplassvurderinger bestilles nå på en riktig måte, sammenliknet med Slike vurderinger utgjør ca. en tredjedel av arbeidet og benyttes nå ved reelle behov (ved spesielle tilpasninger). Generelle råd om ergonomiske tilpasninger blir nå gitt gjennom korte undervisninger, slik BHT har anbefalt i tidligere årsrapporter. Et forslag for kommende år er derfor å satse enda mer på ergonomigjennomganger, samt følge opp ansatte med tungt og ensformig arbeid. En ergonomigjennomgang vil si at Follo BHT setter av en dag til å besøke ansatte ved et institutt som ønsker en vurdering av sin arbeidsplass. Follo BHT vil da kunne gi forbyggende råd rundt ergonomi etter individuelle behov. Slike gjennomganger har i 2012 vært gjennomført ved IKBM, SKP, IMT, SHF og Noragric. Nytt for 2012 er også tettere oppfølging av ansatte med tungt og ensformig arbeid. Arbeidet har blant annet omfattet kartlegging og risikovurdering av intern postutlevering og renhold. Ansatte innenfor renhold på DSA har også vært igjennom et eget kurs med BHT. Vi foreslår følgende arbeidspunkter for 2013: - Planlegging av ergonomigjennomganger ved flere institutter i årsplanen for Individuelle arbeidsplassvurderinger beholdes slik de har fungert i Ansatte med tungt og ensformig arbeid bør følges bedre opp. - Ergonomisk kartlegging og risikovurdering, samt påfølgende undervisning i tungt og ensformig arbeid. Follo BHT er god fornøyd med Redcord oppfølging i Oppmøte blant ansatte har vært bedre sammenliknet med Oppmøte på treningen, har ligget på 64 % i 2012, mot ca 50 % i Redcordoppfølging gjennomføres nå kun ved de enhetene hvor mer enn 7 ansatte ønsker regelmessig trening. Dette har fungert svært godt. Erfaringen er at det er best oppslutning der det slyngene er lett tilgjengelig, slik som i Hovedfokuset på treningen med redcord er forebyggende styrketrening rettet mot ansatte som vil forbygge muskel- og skjelettlidelser. Det er et mål at Redcords rolle som friskvernstiltak fremheves ytterligere i I løpet av 2012 har også redcord treningstiden blitt benyttet av flere ansatte til å stille spørsmål til fysioterapeut. Ansatte har da kommet for å få råd om sine muskelog skjelettplager uten nødvendigvis å drive forbyggende trening. Råd i forhold til hva slags behandling de ansatte burde oppsøke og hvordan ansatte kan gå frem, har blitt spesielt godt mottatt. Ansatte opplyser at det ofte kan være vanskelig å velge behandlingstilbud når en 10

13 opplever muskel og skjelettlidelser. Follo BHT ser derfor på det rådgivende arbeidet som viktig, og foreslår samtale med fysioterapeut om en egen aktivitet i Sykefravær og IA-avtalen IA-koordinator fra personal- og organisasjonsavdelingen har en koordinerende funksjon for gjennomføring av alle dialogmøtene på UMB. De fleste dialogmøter foregår en fast dag i måneden, men vi har praktisert en oppmykning ved at møter også kan gjennomføres lokalt utenom rutinen hvis det er behov. BHT deltar alltid, og sentral IA-koordinator deltar på forespørsel enten fra arbeidsgiver eller -taker. Her planlegges tilretteleggingstiltak som bidrar til at ansatte kan være helt eller gradert i arbeid. Så langt det lar seg gjøre, tilbys alternative arbeidsoppgaver enten lokalt eller på annen enhet. I tillegg til tilbud om tilrettelegging av fysisk arbeidsmiljø og tilpasning av arbeidsoppgaver, tilbys personer med behov for samtale med bedriftssykepleier eller psykolog. Gjennom kontakten med enhetene og informasjonen i dialogmøtene vet vi at langtidssykefraværet stort sett skyldes alvorlig sykdom, men også at noe skyldes uløste konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller innad mellom arbeidstakere. En annen årsak er knyttet til graviditet. Sykefravær er regnet ut som prosentvis antall sykefraværsdagsverk i forhold til det totale antall dagsverk. Det gjennomsnittlige sykefraværet for alle ansatte ved UMB er på 3,4 % og er langt lavere enn landsgjennomsnittet på 5,4 % (Nav 2. kvartal 2012). Sykefraværet ved UMB er på samme nivå som andre universiteter og høyskoler (DBH). Sykefraværet er relativt høyt i gruppen drifts- og teknisk personale. Det virker rimelig med tanke på at denne gruppen innehar til dels fysisk tungt arbeid. Sykefravær i gruppen kvinnelige forskere viser en økning sammenlignet med fjoråret uten at vi kan forklare hvorfor. Men resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2011 viser at nettopp kvinnelige vitenskapelig tilsatte opplever at arbeidsbelastningen kan gå utover helsa. Menn % Kvinner % Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 1,5 (1,6) 4,1 (3,0) Administrativt personale 1,3 (1,8) 2,6 (5,6) Drifts-og teknisk personale/andre 3,5 (4,6) 5,1 (6,6) tilsatte Gjennomsnitt 2,0 3,9 Gjennomsnitt alle ansatte 3,4 (3,5) Tabell 1. Sykefravær ved UMB i 2012 (i parentes er sykefraværet for 2011) Det arbeides kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø ved å tilrettelegge for god arbeidskvalitet slik at alle ansatte opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Dette gjøres gjennom videreføring av forebyggende arbeid og opplæring. Det gis tilbud om 11

14 trening (til alle ansatte en time pr. uke) og individuelle timer med fysioterapeut til rådgivning og/eller treningsopplegg med «slynge», seminar, velferdstiltak, ergonomi- og arbeidsplassvurderinger og miljøundersøkelser. Gjennomført i 2012: Alle institutter står fritt i å bestille kurs fra NAV eller be om bistand/deltakelse på lokale kurs eller samlinger. Denne muligheten har blitt benyttet av flere enheter Tilsatte med behov har fått anledning til å prøve seg i annet arbeid så langt det har vært mulig å finne andre passende arbeidsoppgaver, både over kortere og lengre tid. Vi har i størst grad funnet alternative arbeidsoppgaver for gruppen med høyest sykefravær (driftsog teknisk personale). Det er en utfordring å finne nye oppgaver for alle som ønsker det på permanent basis UMB har gitt eksterne søkere gjennom NAV mulighet for arbeidsutprøving og arbeidspraksis. Siden lønn for denne gruppen dekkes av NAV og det er midlertidige avtaler, kan vi oppleve at det lettere å gi disse tilbud enn midlertidig å overføre UMBansatte med tilsvarende behov til en annen budsjettenhet både for en periode og permanent BHT har gitt tilbud om samtale, rådgivning og behandling gjennom bedriftssykepleier og psykolog Det er gjennomført oppfølgingstiltak også i 2012 etter medarbeiderundersøkelsen 2011 I uke 36 ble Freskuke 2012 med fokus på helsebyggende aktiviteter gjennomført i samarbeid med Ås kommune. Det ble holdt en rekke foredrag og aktiviteter på UMB Det har vært avholdt seniorseminar med pensjonsrådgiver Harald Engelstad for ansatte over 60 år. Ut fra etterspørsel har ansatte i målgruppen fått tilbud om opphold på seniorkurs, samt individuell veiledning når det gjelder pensjon. NAV har holdt kurset «Et års sykmelding, hva nå?» for personalforum med administrasjonsledere og personalarbeidere fra alle enhetene BHT har foretatt kartlegging og arbeid med psykososialt miljø på utsatte enheter Målrettede helsekontroller (utdrag fra Årsrapport BHT) I år har Follo BHT gjennomført arbeidshelseundersøkelser ved IMT, IHA, SKP og INA, og ca. 50 personer har vært inne til undersøkelse i år. De som har vært inne til arbeidshelseundersøkelser har vært utsatt for forskjellige eksponeringer. Stort sett opplever de ansatte trygge og gode arbeidsplasser. IHA tilbakemelder at de jobber godt i forhold til sikkerhet på lab, de har jobbet godt og systematisk i forhold til denne problemstillingen. SKP og INA har ingen spesielle tilbakemeldinger. Men ikke alt er bra. Vi vil spesielt nevnt et par steder hvor ansatte rapporterer om plager og misnøye: IMT har hatt utfordringer i forhold til mangel på ventilasjon på verksted. Her opplever flere ansatte helseplager knyttet til arbeid dette er ett av svært få stedet hvor vi med stor grad av sikkerhet kan si at ansatte har blitt syke av arbeidet. Ansatte på fiskelaben opplever mye forstyrrende støy på arbeidsplassen. FBHT anbefaler at avdelingen ser på støyreduserende tiltak for de ansatte ved fiskelaben. 12

15 Stoffskifteavdelingen på IHA opplever at de har et veldig dårlig inneklima, spesielt på "Fôr-rommet". Ansatte opplever helseplager i form av kløe og hoste. Videre tilbakemeldes at arbeidet er tungt at det er behov for ergonomisk vernerunde Psykososiale og organisatoriske forhold Det er et sentralt mål etter medarbeiderundersøkelsen at alle ansatte skal ha en årlig medarbeidersamtale. I 2011 ble det gjennomført for få årsplansamtaler i forhold til de mål som UMB hadde satt. Et av tiltakene etter denne undersøkelsen var å prioritere arbeidet med opplæring og gjennomføring av årsplansamtaler på status pr 1. juni slik at ledelsen ved UMB fikk en oversikt over hvilke enheter som måtte følges opp spesielt etter sommeren for å kunne nå målet om 100 % gjennomføring av årsplansamtaler. Arbeidet med medarbeidersamtaler vil bli en prioritert oppgave inn mot NMBU. UMB har skaffet seg et godt bilde på psykososiale og organisatoriske forhold etter medarbeiderundersøkelsen «Livet på jobben» og tilsynet «Arbeid for helse» i Det har blitt arrangert en rekke sosiale tilstelninger sentralt og lokalt i Institutter og avdelinger får årlig tildelt velferdsmidler til enhetsvise arrangementer. Det ble arrangert en stor fellesfest med NVH i forbindelse med UKA UMB var også med å arrangere Freskuke, med en rekke arrangement på Campus. I desember arrangerte velferdskomiteen julejazz Freskuke 2012 Ås kommune har arrangert Freskuke tre år tidligere. Dette er en uke i september hvert år med fokus på helse, trivsel og trening. Dette er andre året UMB har vært med å arrangere uka og bidratt med en rekke foredrag og aktiviteter på Campus Ås. Både ansatte, bedriftsidrettslag, bedriftshelsetjeneste, studentidrettslag og SiÅs bidro til å gjøre dette til et vellykket arrangement med til dels stort oppmøte. Følgende aktiviteter ble koordinert av UMB: Sunn tarm god helse v/ professor Tor Lea Positivt stress hvordan prestere under press? v/ Hilde Grønningssæter Mat for et langt liv v/ida Synnøve Grini, Nofima Smart mat i hverdagen v/lise von Krogh Kokebok-konkurranse for studentene v/studentstyret Redcordtrening v/lina Ulrikke Bull, Follo BHT Orienteringsløp v /UMBI Mindfulness i en travel hverdag v/viggo Kristiansen Bollywood dans i GG-hallen v/ SiÅs Fotballturnering v/umb BIL Sykkelmoro med Arnljot Mehl Personskader og nestenulykker I løpet av 2012 ble det rapportert 35 hendelser ved UMB. Dette er 6 flere enn i Avvikene viser stor variasjon: alt fra mindre kuttskader, kjemikaliesprut til fallulykker, en brann og flere mindre branntilløp. Det har vært en hendelse i 2012 som kan karakteriseres som alvorlig, hvor en 13

US-sak 37/2012 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2011

US-sak 37/2012 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2011 US-SAK NR: 37/2012 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

US 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016

US 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016 US 41/2017 Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Gro Holter Arkiv nr: 17/00100-3,

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008

Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008 Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008 UMB består av 8 institutter og 3 sentre. Det er for tiden rundt 3150 studenter ved universitetet. Det er ca. 940 ansatte ved universitetet, 495 av dem i vitenskapelige

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 71/17 01.06.2017 Dato: 18.05.2017 Arkivsaksnr: 2017/3413 Årsrapport 2016 - Strålevern Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23/16 12.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/10162-LAE Årsrapport 2015 -

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Institutt for nevromedisin, INM Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Innhold: 1. Mål for helse, miljø og sikkerhet 2. HMS-organisering ved NTNU 3. HMS-oranisering ved instituttet 4. Vernetjenesten

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 127/16 29.09.2016 Dato: 05.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/2903 Årsrapport 2015 - Strålevern Henvisning til bakgrunnsdokumenter Godkjenninger

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

HMS plan barn og ungesektoren 1

HMS plan barn og ungesektoren 1 HMS plan barn og ungesektoren 1 3. PLAN-/TILTAKSDEL 3.1 Standardskjema med situasjonsbeskrivelse, mål, tiltak, kostnad og ansvarlig som bygger på kartleggingsdelen. På bakgrunn av innlevert fra virksomhetene

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2013 16.04.2013 Dato: 02.04.2013 Arkivsaksnr: 2012/1423-LAE Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Kravspesifikasjon Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 2. GENERELLE KRAV.. 3

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader US-SAK NR: 144/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD, TROND LANGSETH ARKIVSAK NR: 12/2062 Kvantitative

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4. Årsrapport 2016 Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av: Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.2017 Midtun Årsrapporten er sendt til: Organisasjonsavdelingen

Detaljer

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstruktur Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med anskaffelse av bedriftshelsetjeneste for Trøndelag fylkeskommune. 1. - 2. juni 2017, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Trøndelag fylkeskommune inviterer

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

3. PLAN-/TILTAKSDEL 2013

3. PLAN-/TILTAKSDEL 2013 Barn og unge sektoren 2013 1 3. PLAN-/TILTAKSDEL 2013 Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) Arbeidsmiljøloven

Detaljer