US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012"

Transkript

1 US-SAK NR: 31/2013 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 Forslag til vedtak: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 tas til etterretning Ås, 23. april 2013 Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 a) Saksfremlegg Det utøves mye godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. I handlingsplanen for 2012 hadde UMB oppmerksomhet på laboratoriesikkerhet, medarbeidersamtaler, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) og implementering av ny beredskapsplan. Universitetet har i 2012 gjennomført fire øvelser. To av øvelsene med sentral beredskapsgruppe var i samarbeid med to institutter, med tema brann i laboratorier og «skyting pågår». I 2010 ble det gjennomført et stort løft innenfor UMBs systematiske arbeid med laboratoriesikkerhet og bruk av stoffkartotek. Dette arbeidet har blitt fulgt opp i 2011 og Sammen med systematisk risiko- og sårbarhetsanalyser, brannvern og ny beredskapsplan har dette gitt økt kontroll på HMS-relatert risiko. I 2012 har vernerunden på institutter og avdelinger vært et prioritert område. I etterkant av vernerunden har drifts- og serviceavelingen (DSA), personal- og organisasjonsavdelingen (POA) og eiendomsenheten hatt møte om status og viktige prioriteringer i forhold til vedlikehold og HMS. UMB har også bedt bedriftshelsetjenesten om en egen statusrapport på det fysiske arbeidsmiljøet. Kartlegging og tilbakemelding fra bedriftshelsetjenesten viser at det fortsatt er betydelig behov for midler til HMStiltak og verdibevarende vedlikehold. Det viser at det er viktig å ha vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse som et sentralt satsningsområde. Fusjonsprosessen mellom UMB og NVH har vært fast informasjonssak i AMU i Høsten 2012 startet arbeidet med nytt HMS-system for NMBU. En overordnet gruppe med representanter fra UMB og NVH har satt opp en plan for hvordan de ulike fagområdene innen HMS kan få på plass felles rutiner til To partssammensatte grupper fra UMB og NVH har evaluert sine respektive HMSsystemer, og pekt på viktige satsningsområder innen HMS de kommende årene. Det er besluttet at NMBU skal benytte Compendia HMS håndbok. Universitetet har lavt sykefravær sammenlignet med gjennomsnittet for norsk arbeidsliv, når det gjelder tradisjonelle måltall som sykefravær og skadefrekvens. En sentral oppgave er derfor å tilrettelegge for fortsatt gode arbeidsforhold. I 2012 gjennomførte POA en egen intervjurunde med forskere og teknisk-administrativt ansatte på fire institutter som oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i Tema i undersøkelsen var «mer tid til forskning i arbeidstiden». I desember 2012 søkte UMB og ble tildelt kompetansemidler fra Staten på kr ,- til «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området». Dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av flere avdelinger i UMBs sentraladministrasjon og de tillitsvalgte, samt med henblikk på fusjonen med Norges veterinærhøyskole til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet vil være ferdigstilt i løpet av Ås kommune arrangerte Freskuke for fjerde år på rad, med oppmerksomhet på helse, trivsel og trening. UMB har vært med å arrangere uka for andre gang, og bidratt med en rekke foredrag og aktiviteter på Campus Ås. Både ansatte, bedriftsidrettslag, bedriftshelsetjeneste, studentidrettslag og SiÅs bidro til å gjøre dette til et vellykket arrangement med til dels stort oppmøte. Ås kommune og UMB vil arrangere dette sammen også i Anbefaling Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 tas til etterretning UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 1

4 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker 2

5 Sammendrag Det utøves mye godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. I handlingsplanen for 2012 hadde UMB oppmerksomhet på laboratoriesikkerhet, medarbeidersamtaler, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) og implementering av ny beredskapsplan. Universitetet har i 2012 gjennomført fire øvelser. To av øvelsene med sentral beredskapsgruppe var i samarbeid med to institutter, med tema brann i laboratorier og «skyting pågår». I 2010 ble det gjennomført et stort løft innenfor UMBs systematiske arbeid med laboratoriesikkerhet og bruk av stoffkartotek. Dette arbeidet har blitt fulgt opp i 2011 og Sammen med systematisk risiko- og sårbarhetsanalyser, brannvern og ny beredskapsplan har dette gitt økt kontroll på HMS-relatert risiko. I 2012 har vernerunden på institutter og avdelinger vært et prioritert område. I etterkant av vernerunden har drifts- og serviceavelingen (DSA), personal- og organisasjonsavdelingen (POA) og eiendomsenheten hatt møte om status og viktige prioriteringer i forhold til vedlikehold og HMS. UMB har også bedt bedriftshelsetjenesten om en egen statusrapport på det fysiske arbeidsmiljøet. Kartlegging og tilbakemelding fra bedriftshelsetjenesten viser at det fortsatt er betydelig behov for midler til HMS-tiltak og verdibevarende vedlikehold. Det viser at det er viktig å ha vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse som et sentralt satsningsområde. Fusjonsprosessen mellom UMB og NVH har vært fast informasjonssak i AMU i Høsten 2012 startet arbeidet med nytt HMS-system for NMBU. En overordnet gruppe med representanter fra UMB og NVH har satt opp en plan for hvordan de ulike fagområdene innen HMS kan få på plass felles rutiner til To partssammensatte grupper fra UMB og NVH har evaluert sine respektive HMS-systemer, og pekt på viktige satsningsområder innen HMS de kommende årene. Det er besluttet at NMBU skal benytte Compendia HMS håndbok. Universitetet har lavt sykefravær sammenlignet med gjennomsnittet for norsk arbeidsliv, når det gjelder tradisjonelle måltall som sykefravær og skadefrekvens. En sentral oppgave er derfor å tilrettelegge for fortsatt gode arbeidsforhold. I 2012 gjennomførte POA en egen intervjurunde med forskere og teknisk-administrativt ansatte på fire institutter som oppfølging av medarbeiderundersøkelsen i Tema i undersøkelsen var «mer tid til forskning i arbeidstiden». I desember 2012 søkte UMB og ble tildelt kompetansemidler fra Staten på kr ,- til «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMSområdet». Dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av flere avdelinger i UMBs sentraladministrasjon og de tillitsvalgte, samt med henblikk på fusjonen med Norges veterinærhøyskole til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet vil være ferdigstilt i løpet av Ås kommune arrangerte Freskuke for fjerde år på rad, med oppmerksomhet på helse, trivsel og trening. UMB har vært med å arrangere uka for andre gang, og bidratt med en rekke foredrag og aktiviteter på Campus Ås. Både ansatte, bedriftsidrettslag, bedriftshelsetjeneste, studentidrettslag og SiÅs bidro til å gjøre dette til et vellykket arrangement med til dels stort oppmøte. Ås kommune og UMB vil arrangere dette sammen også i Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør 3

6 4

7 Årsrapport HMS 2012 Innholdsfortegnelse Innhold 1. Innledning UMBs sentralt organiserte HMS arbeid Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Hovedverneombud (HVO) og verneombud Bedriftshelsetjeneste Utdrag fra Årsrapport BHT HMS-system Overordnet internkontroll DIFI-prosjektet «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området» Helse Ergonomi og redcordtrening (utdrag fra Årsrapport BHT) Sykefravær og IA-avtalen Målrettede helsekontroller (utdrag fra Årsrapport BHT) Psykososiale og organisatoriske forhold Freskuke Personskader og nestenulykker Fysisk arbeidsmiljø Egen rapport fra yrkeshygeniker på status fysisk arbeidsmiljø Yrkeshygiene og sikkerhet 2012 (utdrag fra Årsrapport BHT) Oppfølging av HMS rapporter Laboratoriesikkerhet og elektronisk stoffkartotek Ytre miljø Elektro Sikkerhet og beredskap Brannvern Strålevern Vedlegg 1 Årsrapport Follo Bedriftshelsetjeneste

8 1. Innledning UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene: biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. Det er for tiden rundt 4420 studenter ved UMB, og ca. 20 % av disse er fra andre land enn Norge. Hvert år blir rundt 900 studenter innskrevet ved universitetet, og halvparten av disse er kvinner. Det er ca ansatte ved universitetet, hvorav 670 i vitenskapelige stillinger. En av universitetsstyrets sentrale ansvarsoppgaver er å påse at UMB fyller gjeldende krav til internkontroll og påse at arbeidsmiljøet ved UMB er forsvarlig. Rektor representerer universitetet utad og fører tilsyn med virksomheten. Universitetsdirektør leder de sentrale administrative funksjonene, og har det overordnede og utøvende ansvaret for at UMB har et gjennomgående system for helse, miljø og sikkerhet. Universitetsdirektøren har også ansvar for nødvendige beredskapsplaner. Enhetsledere har det utøvende ansvaret for at institutt/avdeling har arbeidsog læringsmiljø i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I tillegg har de ansvar for å inspirere ansatte og studenter til aktiv deltagelse i arbeidet med HMS. Det skal legges til rette for at arbeidsmiljørelaterte problemer løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Strategien for trekker spesielt frem følgende punkter: - Sikre et helhetlig læringsmiljø med høy kvalitet og internasjonalt perspektiv i samarbeid med studentenes egne organer. Bygg og renoveringsarbeid skal ikke skade læringsmiljøet. - Stille krav til, og følge opp, alle medarbeidere gjennom medarbeidersamtaler der årlige mål og resultater vurderes. - Videreutvikle en god og direkte kommunikasjon mellom de tillitsvalgte og ledelsen. - Videreutvikle tiltak som styrker det positive, kollegiale samarbeidet. - Gjøre aktiv bruk av mulighetene for individuell tilpasning av arbeidsoppgaver i samsvar med universitetets behov og den enkeltes forutsetninger og livssituasjon (IA). - Være et forbilde og en inspirasjonskilde for miljøsatsinger i U&H-sektoren. HMS prosjektet i 2008 førte til følgende målsetting for UMBs HMS arbeid: Trivsel og mestring i et trygt miljø UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: - fremmer trivsel, samarbeid og innflytelse over egen arbeidssituasjon - bidrar til innsyn, åpenhet og kommunikasjon - har fokus på brannsikkerhet, risiko og ytre miljø Denne rapporten gir oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak i

9 2 UMBs sentralt organiserte HMS arbeid 2.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) I 2012 ble det avholdt 4 møter i AMU. Arbeidstakerorganisasjonenes representant Annie Aasen (Parat) har vært leder. Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) koordinerer AMUs arbeid og har sekretærfunksjonen. Saker som har vært behandlet i AMU i 2012: Nye driftsbygninger på SHF Parkering i DnU Utlånsreglement for studenter og ansatte Tilsynsrapport «arbeid for helse» Medbestemmelse HMS årsrapport OPAD 2014 og AMUs rolle Nye verneombud Rapport: «tid til forskning i arbeidstid» Endringer av rutiner rundt laboratoriearbeid med kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer, samt bly og blyforbindelser ved UMB Hjertestarter ved UMB Tilsyn og stenging av verksted IMT Valg av verneombud hva gjør vi i forhold til DnU? OPAD 2014 og HMS Medarbeiderundersøkelse 2013? Arbeidsgruppe for ansatte og studenter på reise DIFI prosjekt Freskuke 2012 IA-mål HMS årsrapport Årsrapport Hovedverneombudet Årsrapport Follo BHT Valg av hovedverneombud og varahovedverneombud 2.2 Hovedverneombud (HVO) og verneombud Pål Sebergsen (Drifts- og serviceavdelingen) har vært hovedverneombud (HVO) i HVO har vært involvert i flere saker om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. HVO har hatt 3 samlinger med verneombudene i Temaer på møtene har vært; Sluttrapporten fra Arbeidstilsynets tilsyn «Arbeid for helse». UMB`s nye beredskapsplan. OPAD 2014 Årsrapport HMS fra Follo BHT HVO har deltatt på felles IDF møter med de tillitsvalgte på UMB og NVH i forbindelse med etableringen av NMBU. HVO (vara) har vært på hovedverneombudskonferansen 2012 hvor HVO fra alle universitetene i Norge var representert. Der var hovedfokuset på omstilling. Det 7

10 har ikke vært meldt inn saker til AMU fra verneombudene i Lise Thoen (Forskerforbundet) ble valgt til nytt HVO fra og med Bedriftshelsetjeneste UMB har avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste (BHT) frem til Personal- og organisasjonsavdelingen koordinerer arbeidet med bedriftshelsetjeneste. Institutter og avdelinger bestiller direkte fra bedriftshelsetjenesten etter behov: - ergonomisk vurdering/veiledning - redcord-opplæring (slyngetrening) - rådgivning relatert til arbeidsmiljø: fysisk, kjemisk og psykisk - måling av støy og luftkvalitet - spørsmål om helsefarlige stoffer - arbeidshelseundersøkelser - psykolog - vurdering av helserisiko knyttet til arbeidssituasjonen Utdrag fra Årsrapport BHT Bedriftshelsetjenesten skriver i sin rapport (vedlegg 1) om deres generelle inntrykk av HMSarbeidet ved UMB: Etter vår oppfatning har den positive utviklingen fra 2011, fortsatt i Vi opplever økt bevissthet på HMS hos ansatte og at HMS-arbeidet i økende grad blir integrert i den øvrige driften ved enhetene. Trenden fra 2011 om at BHT blir sett på som et naturlig element i enhetenes systematiske HMS arbeid, har også fortsatt. Vi opplever å ha et godt samarbeid med enhetene og at terskelen for å kontakte oss er lav. I 2012 har Follo BHT vært innom alle enhetene ved UMB, også enheter som vi tidligere har hatt liten befatning med, eksempelvis ILP, SEVU og ITS. I 2012 har vi i større grad enn tidligere bistått ved konfliktsaker. Arbeidshelseundersøkelsene har vist at det i liten grad er arbeidsrelatert sykdom ved UMB. Arbeidstakere oppgir også selv at arbeidet oppleves trygt. I år er det utarbeidet en egen rapport fra Follo BHT på forhold mellom etterslep på vedlikehold, lovpålagte oppgaver og HMS som er oppsummering av yrkeshygieniker Trond Sørensens arbeid ved UMB de siste fem årene (se pkt.2.6). 2.4 HMS-system Overordnet internkontroll Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) har ansvar for å koordinere og tilrettelegge det systematiske HMS arbeidet ved UMB. Avdelingen innehar koordinatorrollen mellom fagansvarlige innen brannvern, elektro, laboratoriesikkerhet, strålevern og sikkerhet, bedriftshelsetjenesten og enhetene. Avdelingen koordinerer og oppdaterer HMS håndboka. Inkluderende arbeidslivsarbeid (IA), AMU, årsrapportering, rutinebeskrivelser- og kompetanseoppbygging er en del av faste HMS-oppgaver som POA har ivaretatt de siste årene. HMS-rådgiver i POA har i tillegg deltatt på befaringer på enhetene og i nasjonale HMS nettverk. Avdelingen har i tillegg ansvar for å være rådgiver ved samarbeidsproblemer og konflikter med utgangspunkt i arbeidsmiljøet. Det har vært behov for å tilby enkelte tilsatte nye arbeidsoppgaver. 8

11 Personal- og organisasjonsavdelingen har vært rådgiver i prosesser med omstilling eller omplassering av overtallige og/eller personer i utsatte situasjoner. Personal- og organisasjonsavdelingen har hatt jevnlige samtaler med seniorer som nærmer seg pensjonsalder om arbeidssituasjon, framtid og pensjonsmuligheter. Det er også avholdt et eget kurs for disse. Høsten 2012 startet arbeidet med nytt HMS-system for NMBU. En overordnet gruppe med representanter fra UMB og NVH har satt opp en plan for hvordan de ulike fagområdene innen HMS kan få på plass felles rutiner til To partssammensatte grupper fra UMB og NVH har evaluert sine respektive HMS-systemer, og pekt på viktige satsningsområder innen HMS de kommende årene. Det er besluttet at NMBU skal benytte Compendia HMS håndbok. Andre HMS relaterte saker i personal- og organisasjonsavdelingen i 2012: Implementering av ny HR/HMS portal Gjennomføring av Freskuke 2011 sammen med Ås kommune IA-mål Deltagelse på IA-møter og opplæring i oppfølging av sykmeldte HMS årsrapport Tilsyn Nytt HMS system i NMBU DIFI-prosjektet «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området» Gjennom hovedtariffavtalen er det avsatt 25 millioner kroner til støtte til tiltak innenfor kompetanseutvikling. Midlene blir fordelt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og hovedsammenslutningene etter innstilling fra Difi. UMB er tildelt ,- fra statlige kompetansemidler til «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området». Dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av flere avdelinger i UMBs sentraladministrasjon og de tillitsvalgte. Prosjektet har involvert personer fra kommunikasjonsavdelingen, senter for etter og videreutdanning, personal- og organisasjonsavdelingen (HMS) og studieavdelingen. UMB har i de siste 6 årene bygd opp et HMS internkontrollsystem etter gjennomføring av både HMS, beredskap- og kjemikalieprosjektet. I tillegg har UMB i 2011 utviklet ny digital HMS håndbok på norsk og engelsk. For å gjøre dette lettere tilgjengelig, har UMB fått kompetansemidler fra staten til å utvikle digitale læringsvirkemidler. Læring fra dette prosjektet vil gi nye muligheter ved oppbygging av et felles HMS system i NMBU. Også andre institusjoner i sektoren følger dette utviklingsarbeidet med interesse. I 2013 vil det bli laget digitale læringsvirkemidler som informative HMS filmer, HMS APPer og QR-koder med lenke til HMS informasjon. Dette vil være viktige digitale læringsverktøy for kompetanseutvikling og utvikling av en lærende HMS organisasjon. Dette er et prosjekt som både vil ha studenter og ansatte som målgruppe. Læring fra dette prosjektet kan også brukes til andre deler av UMBs (og senere NMBUs) virksomhet. 9

12 2.5 Helse Ergonomi og redcordtrening (utdrag fra Årsrapport BHT) Follo BHT er svært god fornøyd med utviklingen i forhold til ergonomi. Frem til 2012 har arbeidet hovedsakelig bestått av individuelle arbeidsplassvurderinger. I 2012 har arbeidet ved UMB også omfattet flere kartlegginger av ergonomiske arbeidsforhold, undervisninger i arbeid ved dataskjerm og undervisning i tungt og ensformig arbeid. De individuelle arbeidsplassvurderinger bestilles nå på en riktig måte, sammenliknet med Slike vurderinger utgjør ca. en tredjedel av arbeidet og benyttes nå ved reelle behov (ved spesielle tilpasninger). Generelle råd om ergonomiske tilpasninger blir nå gitt gjennom korte undervisninger, slik BHT har anbefalt i tidligere årsrapporter. Et forslag for kommende år er derfor å satse enda mer på ergonomigjennomganger, samt følge opp ansatte med tungt og ensformig arbeid. En ergonomigjennomgang vil si at Follo BHT setter av en dag til å besøke ansatte ved et institutt som ønsker en vurdering av sin arbeidsplass. Follo BHT vil da kunne gi forbyggende råd rundt ergonomi etter individuelle behov. Slike gjennomganger har i 2012 vært gjennomført ved IKBM, SKP, IMT, SHF og Noragric. Nytt for 2012 er også tettere oppfølging av ansatte med tungt og ensformig arbeid. Arbeidet har blant annet omfattet kartlegging og risikovurdering av intern postutlevering og renhold. Ansatte innenfor renhold på DSA har også vært igjennom et eget kurs med BHT. Vi foreslår følgende arbeidspunkter for 2013: - Planlegging av ergonomigjennomganger ved flere institutter i årsplanen for Individuelle arbeidsplassvurderinger beholdes slik de har fungert i Ansatte med tungt og ensformig arbeid bør følges bedre opp. - Ergonomisk kartlegging og risikovurdering, samt påfølgende undervisning i tungt og ensformig arbeid. Follo BHT er god fornøyd med Redcord oppfølging i Oppmøte blant ansatte har vært bedre sammenliknet med Oppmøte på treningen, har ligget på 64 % i 2012, mot ca 50 % i Redcordoppfølging gjennomføres nå kun ved de enhetene hvor mer enn 7 ansatte ønsker regelmessig trening. Dette har fungert svært godt. Erfaringen er at det er best oppslutning der det slyngene er lett tilgjengelig, slik som i Hovedfokuset på treningen med redcord er forebyggende styrketrening rettet mot ansatte som vil forbygge muskel- og skjelettlidelser. Det er et mål at Redcords rolle som friskvernstiltak fremheves ytterligere i I løpet av 2012 har også redcord treningstiden blitt benyttet av flere ansatte til å stille spørsmål til fysioterapeut. Ansatte har da kommet for å få råd om sine muskelog skjelettplager uten nødvendigvis å drive forbyggende trening. Råd i forhold til hva slags behandling de ansatte burde oppsøke og hvordan ansatte kan gå frem, har blitt spesielt godt mottatt. Ansatte opplyser at det ofte kan være vanskelig å velge behandlingstilbud når en 10

13 opplever muskel og skjelettlidelser. Follo BHT ser derfor på det rådgivende arbeidet som viktig, og foreslår samtale med fysioterapeut om en egen aktivitet i Sykefravær og IA-avtalen IA-koordinator fra personal- og organisasjonsavdelingen har en koordinerende funksjon for gjennomføring av alle dialogmøtene på UMB. De fleste dialogmøter foregår en fast dag i måneden, men vi har praktisert en oppmykning ved at møter også kan gjennomføres lokalt utenom rutinen hvis det er behov. BHT deltar alltid, og sentral IA-koordinator deltar på forespørsel enten fra arbeidsgiver eller -taker. Her planlegges tilretteleggingstiltak som bidrar til at ansatte kan være helt eller gradert i arbeid. Så langt det lar seg gjøre, tilbys alternative arbeidsoppgaver enten lokalt eller på annen enhet. I tillegg til tilbud om tilrettelegging av fysisk arbeidsmiljø og tilpasning av arbeidsoppgaver, tilbys personer med behov for samtale med bedriftssykepleier eller psykolog. Gjennom kontakten med enhetene og informasjonen i dialogmøtene vet vi at langtidssykefraværet stort sett skyldes alvorlig sykdom, men også at noe skyldes uløste konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller innad mellom arbeidstakere. En annen årsak er knyttet til graviditet. Sykefravær er regnet ut som prosentvis antall sykefraværsdagsverk i forhold til det totale antall dagsverk. Det gjennomsnittlige sykefraværet for alle ansatte ved UMB er på 3,4 % og er langt lavere enn landsgjennomsnittet på 5,4 % (Nav 2. kvartal 2012). Sykefraværet ved UMB er på samme nivå som andre universiteter og høyskoler (DBH). Sykefraværet er relativt høyt i gruppen drifts- og teknisk personale. Det virker rimelig med tanke på at denne gruppen innehar til dels fysisk tungt arbeid. Sykefravær i gruppen kvinnelige forskere viser en økning sammenlignet med fjoråret uten at vi kan forklare hvorfor. Men resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2011 viser at nettopp kvinnelige vitenskapelig tilsatte opplever at arbeidsbelastningen kan gå utover helsa. Menn % Kvinner % Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 1,5 (1,6) 4,1 (3,0) Administrativt personale 1,3 (1,8) 2,6 (5,6) Drifts-og teknisk personale/andre 3,5 (4,6) 5,1 (6,6) tilsatte Gjennomsnitt 2,0 3,9 Gjennomsnitt alle ansatte 3,4 (3,5) Tabell 1. Sykefravær ved UMB i 2012 (i parentes er sykefraværet for 2011) Det arbeides kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø ved å tilrettelegge for god arbeidskvalitet slik at alle ansatte opprettholder fysisk og psykisk god helse og bevarer motivasjon og arbeidsglede. Dette gjøres gjennom videreføring av forebyggende arbeid og opplæring. Det gis tilbud om 11

14 trening (til alle ansatte en time pr. uke) og individuelle timer med fysioterapeut til rådgivning og/eller treningsopplegg med «slynge», seminar, velferdstiltak, ergonomi- og arbeidsplassvurderinger og miljøundersøkelser. Gjennomført i 2012: Alle institutter står fritt i å bestille kurs fra NAV eller be om bistand/deltakelse på lokale kurs eller samlinger. Denne muligheten har blitt benyttet av flere enheter Tilsatte med behov har fått anledning til å prøve seg i annet arbeid så langt det har vært mulig å finne andre passende arbeidsoppgaver, både over kortere og lengre tid. Vi har i størst grad funnet alternative arbeidsoppgaver for gruppen med høyest sykefravær (driftsog teknisk personale). Det er en utfordring å finne nye oppgaver for alle som ønsker det på permanent basis UMB har gitt eksterne søkere gjennom NAV mulighet for arbeidsutprøving og arbeidspraksis. Siden lønn for denne gruppen dekkes av NAV og det er midlertidige avtaler, kan vi oppleve at det lettere å gi disse tilbud enn midlertidig å overføre UMBansatte med tilsvarende behov til en annen budsjettenhet både for en periode og permanent BHT har gitt tilbud om samtale, rådgivning og behandling gjennom bedriftssykepleier og psykolog Det er gjennomført oppfølgingstiltak også i 2012 etter medarbeiderundersøkelsen 2011 I uke 36 ble Freskuke 2012 med fokus på helsebyggende aktiviteter gjennomført i samarbeid med Ås kommune. Det ble holdt en rekke foredrag og aktiviteter på UMB Det har vært avholdt seniorseminar med pensjonsrådgiver Harald Engelstad for ansatte over 60 år. Ut fra etterspørsel har ansatte i målgruppen fått tilbud om opphold på seniorkurs, samt individuell veiledning når det gjelder pensjon. NAV har holdt kurset «Et års sykmelding, hva nå?» for personalforum med administrasjonsledere og personalarbeidere fra alle enhetene BHT har foretatt kartlegging og arbeid med psykososialt miljø på utsatte enheter Målrettede helsekontroller (utdrag fra Årsrapport BHT) I år har Follo BHT gjennomført arbeidshelseundersøkelser ved IMT, IHA, SKP og INA, og ca. 50 personer har vært inne til undersøkelse i år. De som har vært inne til arbeidshelseundersøkelser har vært utsatt for forskjellige eksponeringer. Stort sett opplever de ansatte trygge og gode arbeidsplasser. IHA tilbakemelder at de jobber godt i forhold til sikkerhet på lab, de har jobbet godt og systematisk i forhold til denne problemstillingen. SKP og INA har ingen spesielle tilbakemeldinger. Men ikke alt er bra. Vi vil spesielt nevnt et par steder hvor ansatte rapporterer om plager og misnøye: IMT har hatt utfordringer i forhold til mangel på ventilasjon på verksted. Her opplever flere ansatte helseplager knyttet til arbeid dette er ett av svært få stedet hvor vi med stor grad av sikkerhet kan si at ansatte har blitt syke av arbeidet. Ansatte på fiskelaben opplever mye forstyrrende støy på arbeidsplassen. FBHT anbefaler at avdelingen ser på støyreduserende tiltak for de ansatte ved fiskelaben. 12

15 Stoffskifteavdelingen på IHA opplever at de har et veldig dårlig inneklima, spesielt på "Fôr-rommet". Ansatte opplever helseplager i form av kløe og hoste. Videre tilbakemeldes at arbeidet er tungt at det er behov for ergonomisk vernerunde Psykososiale og organisatoriske forhold Det er et sentralt mål etter medarbeiderundersøkelsen at alle ansatte skal ha en årlig medarbeidersamtale. I 2011 ble det gjennomført for få årsplansamtaler i forhold til de mål som UMB hadde satt. Et av tiltakene etter denne undersøkelsen var å prioritere arbeidet med opplæring og gjennomføring av årsplansamtaler på status pr 1. juni slik at ledelsen ved UMB fikk en oversikt over hvilke enheter som måtte følges opp spesielt etter sommeren for å kunne nå målet om 100 % gjennomføring av årsplansamtaler. Arbeidet med medarbeidersamtaler vil bli en prioritert oppgave inn mot NMBU. UMB har skaffet seg et godt bilde på psykososiale og organisatoriske forhold etter medarbeiderundersøkelsen «Livet på jobben» og tilsynet «Arbeid for helse» i Det har blitt arrangert en rekke sosiale tilstelninger sentralt og lokalt i Institutter og avdelinger får årlig tildelt velferdsmidler til enhetsvise arrangementer. Det ble arrangert en stor fellesfest med NVH i forbindelse med UKA UMB var også med å arrangere Freskuke, med en rekke arrangement på Campus. I desember arrangerte velferdskomiteen julejazz Freskuke 2012 Ås kommune har arrangert Freskuke tre år tidligere. Dette er en uke i september hvert år med fokus på helse, trivsel og trening. Dette er andre året UMB har vært med å arrangere uka og bidratt med en rekke foredrag og aktiviteter på Campus Ås. Både ansatte, bedriftsidrettslag, bedriftshelsetjeneste, studentidrettslag og SiÅs bidro til å gjøre dette til et vellykket arrangement med til dels stort oppmøte. Følgende aktiviteter ble koordinert av UMB: Sunn tarm god helse v/ professor Tor Lea Positivt stress hvordan prestere under press? v/ Hilde Grønningssæter Mat for et langt liv v/ida Synnøve Grini, Nofima Smart mat i hverdagen v/lise von Krogh Kokebok-konkurranse for studentene v/studentstyret Redcordtrening v/lina Ulrikke Bull, Follo BHT Orienteringsløp v /UMBI Mindfulness i en travel hverdag v/viggo Kristiansen Bollywood dans i GG-hallen v/ SiÅs Fotballturnering v/umb BIL Sykkelmoro med Arnljot Mehl Personskader og nestenulykker I løpet av 2012 ble det rapportert 35 hendelser ved UMB. Dette er 6 flere enn i Avvikene viser stor variasjon: alt fra mindre kuttskader, kjemikaliesprut til fallulykker, en brann og flere mindre branntilløp. Det har vært en hendelse i 2012 som kan karakteriseres som alvorlig, hvor en 13

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008

Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008 Oppsummering av HMS arbeidet ved UMB 2008 UMB består av 8 institutter og 3 sentre. Det er for tiden rundt 3150 studenter ved universitetet. Det er ca. 940 ansatte ved universitetet, 495 av dem i vitenskapelige

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi 1302 1901 US-SAK NR:196/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E):LENA MARIE KJØBLI ARKIVSAK NR: 2009/1677 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Referatsak kjemikalieprosjektet

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012 Vedlegg styresak 040-2013 HMS Årsrapport 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer