HJEMMELSGRUNNLAG FOR FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HJEMMELSGRUNNLAG FOR FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET"

Transkript

1 HJEMMELSGRUNNLAG FOR FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET VEDLEGG FRA DE ENKELTE AVDELINGER Innholdsfortegnelse KOMMUNIKASJON... 2 FYLKESADVOKATEN... 5 ØKONOMI... 8 PERSONAL OG ORGANISASJON BYGG OG EIENDOM IKT OG ARKIV NÆRING REGIONALPLAN SAMFERDSEL KULTUR OPPLÆRING TANNHELSE ROGALAND FKF... 46

2 KOMMUNIKASJON Kommunikasjonsvirksomheten til Rogaland fylkeskommune er et strategisk virkemiddel for å nå fylkeskommunens overordnede mål. Hovedoppgaven for Kommunikasjonsavdelingen er å synliggjøre og kommunisere Rogaland fylkeskommunes virksomhet til publikum, brukere, ansatte og partnere, i tråd med vedtatt kommunikasjonsstrategi for perioden Lovgrunnlag Fylkeskommunen er lovpålagt å drive aktiv informasjon om virksomheten og legge til rette for åpenhet og innsyn i forvaltningen av fellesskapets ressurser. Informasjonsplikten er hjemlet i tre lover: Grunnlovens 100 pålegger oss å legge til rette for en åpen og opplyst samtale. Kommuneloven 4 pålegger oss en aktiv informasjonsplikt når det gjelder å spre informasjon om fylkeskommunens egen virksomhet. I offentleglova 1 heter det at: «Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta». Hvordan håndterer vi lovpålagte oppgaver Kommunikasjonsstrategien peker ut fire arbeidsområder for å oppfylle informasjonsplikten, styrke tilliten til det offentlige og legge til rette for demokratisk deltakelse: Webutvikling Aktiv mediekontakt Profilering Internkommunikasjon Webutvikling Fylkeskommunens nettsider, både interne og eksterne er vår hovedkanal for kommunikasjon, både internt og eksternt. Skal interne og eksterne nettsider fungere etter intensjonen og levere på interne og eksterne brukeres premisser, er det nødvendig å oppdatere tjenestene løpende. Nye eksterne nettsider lanseres i disse dager. Nytt intranett kommer i løpet av Det er investert rundt 1 mill. kroner til dette. Ved oppstart av prosjekt «nye nettsider» ble det anslått at drift og videreutvikling vil beløpe seg til kr pr. år. Det vil være høyst uheldig å kutte i dette beløpet. Da risikerer vi å få svært lite igjen for investeringen. Aktiv mediekontakt God mediehåndtering står sentralt i fylkeskommunens kommunikasjonsarbeid. Nye betingelser for media, med knappere ressurser og større konkurranse stiller også 2

3 større krav til fylkeskommunens mediehåndtering. Høy bevissthet og kompetansebygging i alle ledd er nødvendig for å oppfylle informasjonsplikten på en god måte. Mange nye ledere innebærer at det må satses ekstra på dette området i den nærmeste tiden. Med økende profileringsutfordringer og mange nye ledere er det nødvendig å ha særlig oppmerksomhet på mediehåndtering. Oppdaterte retningslinjer, forventning om varsling og medietrening vil bidra til at vi kommer bedre ut av møtet med media. Det kan likevel bli utfordrende å løse dette økonomisk. Etter avtale med personal- og organisasjonssjef Anneli Bigseth Vetrhus vil dette tiltaket inngå i den samlede lederutviklingspakken og belastes POs budsjettpost lederutvikling. Profilering Årsmeldingen er den årlige rapporteringen på fylkeskommunens samlede virksomhet, sammen med årsregnskapet. Fylkeskommunens årsmelding har vært en kostbar og arbeidskrevende trykksak med stor arbeidsinnsats fra hele organisasjonen. Loven stiller ikke krav om papirbaserte årsmeldinger. Derfor ble det i 2012 laget en digital årsmelding med en samlet besparelse på rundt kroner. Årsmelding for 2012 er i sin helhet utarbeidet ved hjelp av interne krefter og framstår som en minimumsløsning. Det er ikke rom for å kutte ytterligere her. Klarspråkprosjektet til fylkeskommunen er i startfasen. Klarspråk handler dels om bevisstgjøring og dels om kompetansebygging. Hele virksomheten vår vil dra nytte av at vi har fokus på og videreutvikler et klart og tydelig språk. Klart språk bidrar også til positiv profilering av fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal ha et ryddig grafisk uttrykk som skal bidra til å styrke rekrutteringen og tydeliggjøre rollen som regional utvikler. Den grafiske profilen til RFK gjennomgår nå en nødvendig oppgradering og justering i tråd med endringer som følge av OU-prosessen. I tillegg legges nå til rette for at alle ansatte kan lage enkle profilprodukter selv (f.eks. forsider til rapporter og enkle invitasjoner). Det vil redusere behovet for å trykke saker utomhus og vil også redusere behovet for å bruke hustrykkeriet. Dermed er dette utgifter som vil føre til besparelser i neste omgang, både for komm.avdelingen og for organisasjonen for øvrig. Det er vanskelig å tallfeste besparelsen. Likevel er det viktig å sette av noen midler til byråtjenester slik at vi får utnyttet den grafiske profilen best mulig. Internkommunikasjon En stolt medarbeider som er trygg i møte med journalister og samarbeidspartnere er den beste ambassadøren for fylkeskommunen. Derfor der det nødvendig å bygge både stolthet og kompetanse. Dagens intranett blir snart avløst av et nytt. Dette skal støtte opp om og bidra til å utvikle en kultur for samarbeid, samhandling og deling på tvers av avdelinger og fagområder som er en betingelse for at ansatte kan oppfylle informasjonsplikten. Se også webutvikling. 3

4 Beredskap og krisekommunikasjon God krisehåndtering er avhengig av god krisekommunikasjon. Fylkeskommunens beredskapsplan er i ferd med å bli oppdatert, og det skal arrangeres kriseøvelser i nær framtid. Kommunikasjonsavdelingen har ikke nok personell til å dekke opp alle kommunikasjonsoppgaver i en krise, og er derfor avhengig av at andre avdelinger bidrar for at organisasjonen skal kunne håndtere kommunikasjon i kriser på en god måte. Strategisk rådgiving Både politisk toppledelse og administrasjonens ledergruppe etterspør i stor grad strategisk støtte og rådgiving. Det gjelder både i mediesaker, utarbeidelse av svar på interpellasjoner og i kommunikasjon med samarbeidspartnere som for eksempel kommunene. Store deler av kommunikasjonssjefens og til en viss grad kommunikasjonsrådgiverens tid går med til slik rådgiving. Ikke-lovpålagte oppgaver Mesteparten av kommunikasjonsavdelingens driftsbudsjett er bundet opp i inngåtte avtaler og faste oppgaver knyttet til lovpålagt arbeid som beskrevet over. 4

5 FYLKESADVOKATEN 1. Innledning Det vises til e-post av 16. april d.å. Det er her satt en frist til tirsdag for å levere innspill til skillet mellom lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver i organisasjonen. Fylkesadvokaten vil i det følgende se på dette ut fra kontorets arbeidsområder og arbeidsoppgaver. 2. Fylkesadvokatens kontor Fylkesadvokaten er en stabs- og støttefunksjon hos fylkesrådmannen. Kontoret bistår hele den fylkeskommunale virksomhet, herunder sentraladministrasjonen, de videregående skoler, de fylkeskommunale foretakene, samt det folkevalgte nivå. Kontorets arbeidsområder og oppgaver er svært varierte. Hovedoppgavene er: Saksbehandling Veiledning og rådgivning Utredninger Foredrag- og kursvirksomhet Prosedyre Sekretariat for den fylkeskommunale klagenemnd Forberedelse av saker for andre folkevalgte organer I tillegg kan nevnes tidvis deltakelse i arbeidsgrupper, forhandlingsvirksomhet, samt at et par styreverv er knyttet til kontoret. Da kontoret bistår hele den fylkeskommunale organisasjon er arbeidsområdene omfattende og varierte. Det spenner fra offentlig rett til privatrett. Som eksempler på saker kan nevnes ekspropriasjonssaker, løyvesaker, TT-saker, saker knyttet til elever, pasientrettigheter, offentlig anskaffelser, saker knyttet til forvaltningslov og kommunelov, personalsaker, kontraktsutforming/tolking, entreprise og kraftjuss (energi). 5

6 3. Lovpålagte/ikke-lovpålagte oppgaver Fylkeskommunen har en plikt til å sørge for at den virksomhet/tjenester man driver utøves i tråd med lovregler på det aktuelle området, enten det dreier seg om lovpålagte eller ikke-lovpålagte oppgaver. Har man f.eks. innført en tilskuddsordning som man ikke var forpliktet til, må forvaltningslovens regler følges dersom det er tale om et enkeltvedtak selv om ordningen ikke er pålagt ved lov. Da kontoret bistår hele den fylkeskommunale organisasjon innenfor alle områder, vil bistanden kunne knytte seg til både lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver. Det er imidlertid på det rene at det meste av kontorets arbeid knytter seg til lovpålagte oppgaver for fylkeskommunen. Når det gjelder ikke-lovpålagte oppgaver/tjenester er dette noe fylkeskommunen kan slutte å utføre, med mindre det er tale om oppgaver/tjenester som man er forpliktet til ut fra andre rettsgrunnlag, f.eks. en avtale. Faller slike oppgaver bort fra fagavdelingene, de videregående skolene eller foretakene vil eventuell bistand knyttet til dette fra vårt kontor også falle bort. Slikt sett er vårt arbeid ikke noe som selvstendig faller bort, men er en direkte følge av at oppgavene førøvrig i organisasjonen faller bort. Da det meste av vårt arbeid er knyttet til lovpålagte oppgaver for fylkeskommunen er det i det følgende hensiktsmessig og nødvendig å redegjøre nærmere for dette arbeidet. Kontorets bistand til den øvrige organisasjon, herunder fylkesrådmann, fagavdelinger, andre stabs- og støttefunksjoner, de videregående skoler og foretak kan skje på ulike trinn. For det første kan kontoret bistå før et enkeltvedtak treffes dersom det er behov for å sikre at det påtenkte vedtak er i tråd med lov- og avtaleverk. Dette gjelder også før andre beslutninger fattes, da det kan være behov for å få en vurdering av en tenkt avgjørelse opp mot lov- og avtaleverk. Å fatte enkeltvedtak innenfor områder som fylkeskommunen har ansvar for, er lovpålagte oppgaver. Dette gjelder også for andre avgjørelser som reguleres i lov- og avtaleverket. Eksempler på bistand før vedtak treffes, kan være en vurdering av om det er saklig grunn for oppsigelse som reguleres i arbeidsmiljøloven og spørsmål knyttet til bortvisning av elev som reguleres i opplæringslova og skolereglement. Videre er vår bistand knyttet til enkeltvedtak som angripes ved at kontoret er sekretariat for fylkeskommunens særskilte klagenemnd. Klagebehandling er en lovpålagt oppgave, og all klagebehandling skal skje i samsvar med reglene i forvaltningsloven eller særskilte saksbehandlingsregler i særlovgivning. Eksempler på saker som faller inn under dette er klage over ekspropriasjonsvedtak, tilbakekall av drosjeløyve, bortvisning av elev og klage over avslag på søknad om tildeling av TT-kort. Bistand i forhold til andre avgjørelser enn enkeltvedtak vil også være aktuelt. Utover dette knytter kontorets arbeid seg til å vurdere ulike rettsspørsmål som organisasjonen har behov for svar på. Det kan være tale om utredning knyttet til 6

7 saksbehandlingsregler for å sikre at vedtak som fattes ikke lider av saksbehandlingsfeil, og dermed bli kjent ugyldige. Et eksempel i denne forbindelse er habilitetsvurdering av ansatte eller folkevalgte. I andre tilfeller kan det være spørsmål om å foreta en vurdering om regelverket for offentlig anskaffelse er brutt eller om en pasient har fått den tannbehandling vedkommende har krav på. Andre arbeidsoppgaver vil kunne være søksmål, enten som følge av at fylkeskommunen er saksøkt eller at fylkeskommunen går til søksmål. Søksmål vil som oftest være knyttet til lovpålagte oppgaver. Eksempler i denne sammenheng vil kunne være søksmål for å få kjent et vedtak om tilbakekall av drosjeløyve ugyldig enten som følge av uriktig rettsanvendelse eller saksbehandlingsfeil, eller et søksmål som er reist for å få kjent et ekspropriasjonsvedtak som ugyldig. Et ekspropriasjonsvedtak er en direkte følge av valg av veitrasé/utvidelse av vei hvor det dermed er nødvendig for private eller det offentlige å avstå grunn til slike formål. Et søksmål knyttet til dette relaterer seg derfor klart til lovpålagte oppgaver for fylkeskommunen. Når det gjelder kurs- og foredragsvirksomhet er dette en oppgave som varierer med hensyn til omfang. Formålet med denne type aktivitet er å gjøre saksbehandlere og andre i organisasjonen bedre i stand til å ivareta de oppgaver man er satt til å gjøre i organisasjonen. Eksempler på denne type virksomhet kan være kurs som fokuserer på kravene til saksbehandling generelt i offentlig forvaltning og regler som gjelder innenfor de enkelte områder som fylkeskommunen har ansvar for. Således knytter dette arbeidet seg til lovpålagte oppgaver for fylkeskommunen. 4. Avsluttende bemerkninger/konklusjon Arbeidet hos fylkesadvokaten er i utgangspunktet knyttet til lovpålagte oppgaver for fylkeskommunen. Kontoret kan imidlertid få forespørsler/henvendelser fra den øvrige organisasjon som knytter seg til ikke-lovpålagte oppgaver for fylkeskommunen. Det har ikke vært mulig å liste opp ikke-lovpålagte oppgaver generelt i organisasjonen da vi på ingen måte har noen oversikt over de enkelte avdelingers gjøremål, og det er tilfeldig om det rettes forespørsel/henvendelse hit knyttet til slike oppgaver. Ut fra dette er det forsøkt, så godt det lar seg gjøre, å besvare bestillingen ut fra vårt ståsted. 7

8 ØKONOMI Økonomiavdelingen inngår som en av stabsavdelingene under fylkesrådmannen. Oppgavene kan deles inn i følgende områder: Lønn Regnskap Innfordring/inkasso av fylkeskommunale krav Økonomisk planlegging Budsjettoppfølging og økonomirapportering Finansforvaltning Likviditetsstyring Fagledelse offentlige anskaffelser Systemansvar Agresso Kommunelovens økonomiregler Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Kapittel 9. Gjeldsforpliktelser m.m. Kapittel 10. Tilsyn og kontroll. Tilhørende forskrifter Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner). ( 46) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). ( 48) Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. ( 46) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. ( 49) Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. ( 49a) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. ( 52) Andre aktuelle lover og forskrifter Bokføringsloven Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser Folketrygdloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Annet Arbeidsretten sentralt og lokalt avtaleverk (lønn og tariff) KRDs sider om kommuneregnskap God kommunal regnskapsskikk (GKRS) oversikt over standardene Relevante veiledere, brev, rapporter, retningslinjer, annet lovverk etc. (føringer for økonomistyringen i fylkeskommunen). 85 tilrådninger for styrkt eigenkontroll i kommunane - rapport KRD KOSTRA (Kommunal- og regionaldepartementet) 8

9 Lovgrunnlag Økonomiavdelingen er en stabsavdeling som skal sikre god økonomiforvaltning i Rogaland fylkeskommune. Lovpålagte oppgaver i form av lønnsadministrasjon, regnskapsadministrasjon, finansforvaltning og budsjett-/økonomiplanarbeid er hjemlet i ovennevnte Økonomiavdelingen kan sies å være et produkt av øvrig virksomhet i fylkeskommunen, med krav til god økonomifaglig forvaltningspraksis uavhengig av om kjernevirksomheten er ikke-lovpålagte eller lovpålagte oppgaver. Ikke- lovpålagte oppgaver Økonomiavdelingen utfører i liten grad oppgaver som ikke er lovpålagte. Avdelingen har ansvar for å videreutvikle overordnede strategier når det gjelder offentlig anskaffelse, finansforvaltning og teknologisk utvikling på økonomiområdet. I realiteten er kapasiteten utover løpende drift på et minimumsnivå, slik at det brukes for lite ressurser på utviklingsoppgaver. Teknologisk utvikling som tar bort dobbeltregistrering og understøtter kvalitet, standardisering, avtalelojalitet og styrket internkontroll, er i prinsippet viktig avdelingens omstillingsarbeid. Det er fortsatt et betydelig potensial, som kan frigjøre tid/ressurser til tjenesteproduksjon ute i organisasjonen. Dette fordrer satsing i sentrale funksjoner slik at eksterne virksomheter (videregående skoler mv.) kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på kjerneoppgaver. Oppgaver knyttet til lønns- og regnskapsadministrasjon er ikke lovpålagt. Disse tjenestene kan konkurranseutsettes til andre, men lov- og regelverk må uansett overholdes av den som er ansvarlig for funksjonene. Deler av finansforvaltningen og inkassovirksomheten utføres av andre. 9

10 PERSONAL OG ORGANISASJON Lovgrunnlag Personal- og organisasjonsavdelingen er en stabsavdeling som utøver en stabsfunksjon/rådgivningsvirksomhet på arbeidsgiversiden. Avdelingen skal til enhver tid inneha spisskompetanse på gjeldende lov- og avtaleverk på arbeidsgiversiden, og er en rådgiver for ledelsen på alle nivå i organisasjonen. Funksjonen er først og fremst hjemlet i kommunelovens kapitel 4, se 23,24 og 25. Avdelingen er et redskap for fylkesrådmannen, og ivaretar saksbehandlerfunksjonen for administrasjonsutvalget. Som virksomhet skal fylkeskommunen forholde seg til og arbeide i tråd med de lovene som gjelder for alle arbeidsgivere, og ikke bare for fylkeskommunen. Den viktigste av disse er arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.). Denne regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og angir hvilket ansvar fylkeskommunen har på arbeidsmiljøområdet både mht. å sikre et godt arbeidsmiljø, sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til arbeidstakernes forutsetninger og livssituasjon, samt bidra til et inkluderende arbeidsliv m.v. Med fylkeskommunens ansvar for videregående opplæring følger også at opplæringslovens kapitel 10, samt forskrifter til denne, styrer avdelingens arbeid i forhold til undervisningspersonalet ved videregående skoler. Avdelingen vil også i mange saker arbeide i forhold til lov om folketrygd. Personal- og organisasjonsavdelingen er videre tillagt et koordinatoransvar for overordnet beredskap i hht. gjeldende lovverk. I likhet med all annen offentlig virksomhet forholder en seg til forvaltningsloven, offentleglova, personopplysningsloven m.v. Til disse hører det også en rekke forskrifter. Sentralt avtaleverk Det sentrale avtaleverket mellom partene i arbeidslivet er like bindende som lover og forskrifter. Disse må nevnes her fordi de styrer forholdsvis mye av personal- og organisasjonsavdelingens virksomhet. I kommunesektoren/ks-området gjelder dette Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). 10

11 Det samme gjelder de ulike sentrale særavtalene, f.eks. SFS 2213 som er arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet. Avdeling personal- og organisasjon ivaretar fylkeskommunens forhandlinger med ansattes organisasjoner både i alle typer lokale lønnsforhandlinger, og i lokale forhandlinger om arbeidstid bl.a. etter SFS Ikke- lovpålagte oppgaver Personal- og organisasjonsavdelingen utfører i liten grad oppgaver som ikke er lovpålagte, eller som er hjemlet i sentralt avtaleverk som fylkeskommunen er bundet av. Samtidig kan formuleringene i det lovverket som er nevnt ovenfor være lite spesifikke, men gi uttrykk for klare intensjoner, se for eks arbeidsmiljølovens 4.1 om krav til arbeidsmiljøet. Avdelingen har ansvar for å videreutvikle overordnede strategier i forhold til arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitikk m.v., og vil også ha et særlig ansvar for å følge opp politiske vedtak fattet i Administrasjonsutvalget mht. fylkeskommunens rolle som arbeidsgiver. 11

12 BYGG OG EIENDOM Lovpålagte krav Lover med tilhørende forskrifter relatert til bygg og byggeprosjekter Plan og bygningsloven (Krav til oppføring, drift og vedlikehold av bygninger) Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK10) Lov om offentlige anskaffelser (Krav om konkurranseutsetting) Forskrift om offentlige anskaffelser Lov m forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Lov om brann og eksplosjonsvern (Krav til brannsikkerhet og rømning av bygninger) Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn Lov om sivilforsvaret Forskrift om tilfluktsrom Energiloven (Krav til energibruk samt krav om energiattest) Energimerkeforskriften Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr (Krav om dokumentert tilsyn og vedlikehold) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg Arbeidsmiljøloven (Krav til fysisk og psykisk arbeidsmiljø) Byggherreforskriften Forskrift om helse, miljø, og sikkerhet (HMS-forskriften) 12

13 Forskrift om asbest Lov om vern mot smittsomme sykdommer Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av legionella via aerosol. Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) Avfallsforskriften Og noe mer indirekte; Lov om offentlighet i forvaltningen (Offentlighetsloven) Lov om kontroll med produkter og forbrukstjenester (Produktkontrolloven) Opplæringsloven (Rettigheter og plikter forbundet med opplæring) Kommunehelsetjenesteloven (Målrettet kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid) Lov om kulturminner (Krav til ivaretagelse av fredede bygninger) Lov om opphavsrett til åndsverk At lover og forskrifter blir overholdt kontrolleres av ulike tilsyn: El-tilsynet Arbeidstilsynet Branntilsyn Kommunelegen Mattilsynet Heiskontrollen Tilsyn av gassanlegg Tilsyn fra Sivilforsvaret 13

14 IKT OG ARKIV Lovpålagte oppgaver Følgende lover gir føringer for oppgavene som IKT og arkiv avdelingen utfører: Helseregisterloven Lov om helseregister og behandling av helseopplysninger Offentlighetslova Lov av 19. mai 2006 Personopplysningsloven Lov om behandling av personopplysninger Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorg og sosialsektor - Normen omfatter alle krav som må tilfredsstilles for å oppfylle lov- og forskriftskrav til informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Opplæringsloven Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen Forvaltningsloven Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker Arkivloven Lov om arkiv med forskrifter Regelverk knyttet til Informasjonssikkerhet Regelverk fra datatilsynet Innkjøpsregelverk Helseregisterloven og Norm for informasjonssikkerhet i helse- omsorg og sosialsektor - berører IKT-drift og sikkerheten rundt Tannhelse Rogaland sine IKTsystemer og gir føringer på hvordan slike løsninger skal driftes. Offentlighetsloven berører arkiv/dokumentsenter og gir føringer for hvordan offentlig tilgjengelig informasjon og dokumentasjon skal håndteres. Personopplysningsloven berører både IKT og arkiv/dokumentsenter og gir føringer for hvordan personopplysninger skal driftes, beskyttes og informeres om. Forvaltningsloven berører arkiv/dokumentsenter og gir føringer for hvordan saksbehandlingen i en offentlig organisasjon skal foregå og hvordan arkivverdig dokumentasjon skal oppbevares. Arkivloven berører arkiv/dokumentsenter og gir føringer for hvordan arkivverdige dokumenter skal oppbevares Regelverk knyttet til informasjonssikkerhet, innkjøp og regelverk fra datatilsynet berører IKT og gir føringer for hvordan disse områdene skal håndteres. Vi har tidligere angitt at minst 50% av de oppgavene IKT håndterer er lovpålagt. Dette er driftsoppgaver knyttet til hvordan informasjonssikkerheten inkl personopplysningsloven og beskyttelse av helseinformasjon skal håndteres. De resterende 50 % er oppgaver knyttet til drift av andre systemer. For arkiv/dokumentsenter er tilnærmet 100 % av de oppgavene som utføres regulert innenfor angitt lov- og regelverk. 14

15 Ikke-lovpålagte oppgaver Oppgaver knyttet til drift av IKT-tjenester er ikke lovpålagt. Disse tjenestene kan gjerne outsources til andre men lov- og regelverk må uansett overholdes av den som er ansvarlig for driftstjenestene. I følge arkivloven er fylkeskommunen ansvarlig for eget arkivmateriale (ca. 25 år) fram til overlevering til andre godkjente organisasjoner. Etter den tid kan materiale overleveres til andre organisasjoner for depot. 15

16 NÆRING SAMANDRAG. Dei einaste direkte lovpålagte arbeidsoppgåvene i næringsavdelinga er forvaltinga av akvakultur heimla i akvakulturlova med forskrifter, og forvaltinga av kystsel heimla i havressurslova. Desse arbeidsoppgåvene er ein del av forvaltingsreforma og vart førd over frå fiskeridirektoratet til fylkeskommunen. Elles er mest alle andre arbeidsoppgåver i næringsavdelinga indirekte lovpålagte fordi me jobbar med å følgja opp regionale planar som er ei konkretisering av nasjonal politikk (stortingsmeldingar) til regional politikk. Regionale planar er heimla i plan og bygningslova. Regional planlegging er fylkeskommunen sitt viktigaste verkty for å fylle rolla som regional utviklingsaktør. Det er krav om handlingsprogram til alle regionale planar for å sikra gjennomføringa av planane. 1. ARBEIDSOPPGÅVER 1.1TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING OG INNOVASJON Nasjonale mål og rammer St. melding nr 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid. Hovudbodskap: Fylkeskommunen skal styrka rolla som regional utviklingsaktør. St. melding nr 13 ( )Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. Her heiter det mellom anna: Fylkeskommunen er ein viktig aktør for regional utvikling. Regionale utfordringar krev regionale løysingar. Regionalt utviklingsarbeid, partnarskap, samarbeid og planlegging. Fylkeskommunane legg grunnlaget for regional skreddarsaum. Tiltak for innovasjon og internasjonalisering som er tilpassa regionale utfordringar. Distrikts- og regionalpolitikken treffer utfordringane og stimulerer potensiala i fjellområda. God kapasitet på breiband er viktig for bulyst og næringsetableringar. Regionale mål og rammer - Regionalplan for næringsutvikling - Regionalplan for landbruk - Regionalplan for klima og energi - Strategi for reiselivet - Strategi for akvakultur - FoU strategi - Internasjonal strategi - Regionalplan for sjøareala (i regional planstrategi ) 16

17 Fylkeskommunen sine hovudverkty innan næringsutvikling er regionalplan for næringsutvikling vedteken av fylkestinget våren 2011 og handlingsprogram næring (oppfølging av regional plan for landbruk, regionalplan for næringsutvikling og delar av regionalplan for klima og energi) vedteke av fylkestinget våren Forvalting av statlege midlar til regional utvikling Fylkeskommunen forvaltar ca. 50 mill. kroner i statstilskot til regional utvikling og næringsutvikling. Næringsavdelinga har ansvaret for å drifta søkjarportalen regionalforvaltning.no og for rapporteringa for bruken av midlane til Kommunal- og regionaldepartementet. Eigarskap Næringsavdelinga forvaltar fylkeskommunalt eigarskap i ulike selskap, og utarbeider årlege eigarskapsmeldingar. VRI VRI er ei forkorting for Verkemiddel for regional FoU og innovasjon. Det er eit 10-årig prosjekt i regi av Norges forskingsråd. Målet med prosjektet er å få inn FoU som ein integrert del i bedriftene for å styrka bedriftsutvikling og nyskapingsevne. VRI inneheld samhandlingsprosjekt og innovasjonsforskingsprosjekt. Fylkeskommunane eig samhandlingsprosjekta, og ei nasjonal evaluering av programmet frå 2012 konkluderer med at fylkeskommunane sjølve bør eiga og leia prosjektet. I programplanen for VRI står følgjande om fylkeskommunen si rolle i VRI: «Fylkeskommunen er en sentral aktør for regional utvikling og bør ta ansvar for VRI. Evalueringen viser at det er en fordel for den institusjonelle læringen fra prosjektet at fylkeskommunen er en aktiv part i samhandlingsprosjektene. [ ] VRI tilbyr fylkeskommunene og det regionale partnerskapet arbeidsformer for økt forskningsbasert innovasjon, og innovasjonsforskning som kunnskapsgrunnlag for politikkutforming.» VRI er tett integrert med Handlingsprogram næring. Regionalt forskingsfond Regionalt forskingsfond Vestlandet dekkjer fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er ein eigen FoU strategi som er styrande for korleis fondet skal brukast. Kvart fylke lagar ein FoU strategi (jf regional planstrategi kor FoU strategien frå 2009 skal rullerast) og så vert desse tre strategiane sydd saman til ei felles bestilling til forskingsfondet. Næringsavdelinga er representert i sekretariatet til Forskingsfondet og deltek også som observatør i styremøta. 1.2 INTERNASJONALT ARBEID Det internasjonale arbeidet er forankra i fleire stortingsmeldingar og i ein eigen internasjonal strategi vedteken i fylkestinget i sak 44/11. St.meld. nr.19 ( ) 17

18 Nye oppgaver for lokaldemokratiet regionalt og lokalt nivå, seier internasjonalt arbeid skal vera ein integrert del av det regionale utviklingsarbeidet. Deltakelse i internasjonale regionalpolitisk samarbeid har som utgangspunkt de forskjellige mulighetene og utfordringer en region står over for. Deltakelse i slikt samarbeid skal på linje med andre virkemidler bidra til å fremme en god regional utvikling. Fylkeskommunene har som regional utviklingsaktør ansvar for å forankre slikt samarbeid regionalt og lokalt. Det internasjonale arbeidet inngår som en integrert del av det regionale utviklingsprogrammet. St.meld.nr.23 ( ) Om gjennomføring av Europapolitikken understrekar at: EUs politikk påvirker store deler av det norske samfunn. Europapolitikken må derfor settes høyt på dagsorden og gis god oppfølging gjennom hele den politiske styringskjeden. Det internasjonale arbeidet er og forankra i St. meld 7 ( ) Nordområdemeldingen. Konkret internasjonalt arbeid i fylkeskommunen forankra i næringsavdelinga: Deltaking i Nordsjøkommisjonen og i CPMR er sentralt i fylkeskommunen sin internasjonale strategi. Strategiske internasjonale prosjekt, som ENSEA, er ei direkte oppfølging av den internasjonale strategien og av regionalplan for næringsutvikling. Prosjektet «Barents Oil and Gas Cluster» er ei direkte oppfølging av Nordområdemeldingen. WACS PIMES prosjektet. Energieffektivisering. Case: Dale. 1.3 DISTRIKTSUTVIKLING - LOKALSAMFUNNSUTVIKLING St. melding nr 25 ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distriktsog regionalpolitikken. St. melding nr 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. Kommunal og regionaldepartementet har sett i gong det nasjonale prosjektet Lokalsamfunnsutvikling i kommunane, LUK, frå Hovudføremålet med prosjektet er å styrka kapasiteten og kompetansen i fylkeskommunane til å driva med lokal samfunnsutvikling og å oppfylle målet om attraktive lokalsamfunn som drivkraft for bulyst, næringsutvikling og levande bygder. I Stortingsmeldinga heiter det: Regjeringa ser på attraktive lokalsamfunn og lokal utviklingskraft som sentrale føresetnader for å nå distrikts- og regionalpolitiske mål. Attraktive lokalsamfunn, kommunar og regionar er naudsynt for å nå måla om busetjing og verdiskaping. Fylkeskommunen er med i LUK satsinga frå Fylkeskommunen har etablert eit distriktsfora. LUK satsinga i Rogaland konsentrerer seg om tre konkrete prosjekt i kommunane Tysvær, Finnøy og Forsand. 18

19 Kommunal og regionaldepartementet har sett i gong småkommuneprogrammet, eit femårig program. Hovudføremålet med programmet er å styrka utviklingskapasiteten i kommunar med mindre enn 2000 innbyggjarar. Fylkeskommunen har ei oppgåve i å følgja opp kommunane som blir plukka ut til å vera med. I Rogaland er Kvitsøy kommune med i programmet. 2. ARBEIDSOPPGÅVER INNAN FORVALTING. Kystsel Etter forvaltingsreforma har fylkeskommunen fått ansvaret for forvaltinga av jakt på kystsel i Rogaland. Fylkeskommunen gir løyver til jakt og held oversikten over mengde dyr som blir felt. Akvakultur FKD- (2009) Strategi for en miljømessig berekraftig havbruksnæring St. melding nr 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid. St. melding nr 22 ( ) Verdens fremste sjømatnasjon Regjeringa sin visjon er at Norge skal vera den fremste sjømatnasjonen i verda. Fiskeri- og kystdepartementet legg vekt på miljø og berekraft i Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Forvaltingsreforma ga fylkeskommunen ansvaret for forvaltinga av akvakultur og ei god og berekraftig akvakulturforvalting er viktig for å nå målet om sjømatnasjonen. Fylkeskommunen har ansvaret for samordning og tildeling av løyver (konsesjonar) for produksjon av laksefisk etter nasjonale tildelingsrundar. Fylkeskommunen har ansvaret for sakshandsaming og tildeling av nye løyver til produksjon av marinfisk og skjell. Fylkeskommunen har ansvaret for lokalitetsklareringa for alle typar løyver til akvakultur. Forvaltinga av akvakultur er heimla i akvakulturlova med forskrifter. Forskrift om løyve til akvakultur for laks, aure og regnbueaure (Laksetildelingsforskriften), Forskrift om løyve til andre arter enn laks, aure og regnbueaure, Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta), Forskrift om Akvakulturregisteret (Aregisterforskrifta), Forskrift om samordning og tidsfristar i behandling av akvakultursøknader. 19

20 REGIONALPLAN Innledning 1. Fylkeskommunen er Regional utviklingsaktør I St. meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid (forvaltningsreformen), slo regjeringen fast at Fylkeskommunen skal være den sentrale regionale utviklingsaktøren. Kjernen i det regionale utviklingsarbeidet er å skape en helhetlig og villet samfunnsutvikling i egen region. I det ligger at Fylkeskommunen skal være ledende pådriver for å utnytte regionale og lokale fortrinn til utvikling, samarbeid, samhandling og initiativ som kan styrke utviklingen i hele eller deler av regionen, og bidra til utvikling av kunnskap om viktige regionale særtrekk, utfordringer og behov i tett samarbeid med aktører som kan medvirke til endringer. Gjennom forvaltningsreformen ble skillet mellom Fylkesmannens og fylkeskommunens rolle tydeliggjort. Fylkesmannen skulle være kontrollinstans, klagemyndighet og gjennomfører av rent statlig politikk, mens fylkeskommunene fikk nye verktøy i rollen som regional utviklingsaktør og med oppgaver av stimuleringskarakter. Regionalutvikling er med andre ord en føring fra Stortinget. Samtidig er regionalutvikling både en arbeidsmetode og en politisk målsetting. Det følger av 8-1 i plan- og bygningsloven at Fylkeskommunen skal utarbeide regional planstrategi. Målet med planstrategien er å ivareta oppgavene og ansvaret fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør. Ved utarbeidelse av regional planstrategi skal Fylkeskommunen skaffe seg oversikt over de viktigste regionale utfordringene i fylket og på bakgrunn av dette, beslutte hva som skal være prioriterte planoppgaver i perioden fram til nytt fylkestingsvalg. I regionale planer konkretiseres utfordringene som fylket står overfor og det kan besluttes felles retningslinjer som skal styre samfunnsutviklingen i ønsket retning. Det stilles krav om utarbeidelse av handlingsplaner som skal definere tiltak for å løse utfordringene gjennom samarbeid på tvers av sektorer og geografiske skillelinjer. For å gjennomføre intensjonene i planene og følge opp handlingsprogrammene, har fylkestinget øremerket økonomiske virkemidler. De viktigste virkemidlene fordeles gjennom Regionalt Utviklingsprogram, som fra og med 2013 er knyttet til nylig vedtatt regional planstrategi for Rogaland. 20

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Regional planstrategi. avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Regional planstrategi Nytt verktøy, ny arena, eller bare ny innpakning? 2 Miljøverndepartementet, oktober 2008 Planlegging på fylkesnivå Gjeldende

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Arkivsak-dok. 10/05892-7 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato 1 Fylkesutvalget 18.1.2011 HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

Det regionale nivået - Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Det regionale nivået - en nøkkelrolle mellom sentral og lokal styring Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Den regionale planleggingen styrkes 2 Miljøverndepartementet, mai 2009 Behovet for regional planlegging

Detaljer

Planlegging for livskraftige samfunn

Planlegging for livskraftige samfunn Planlegging for livskraftige samfunn Britt Kjensli, Regional plankonferanse, Bodø, 30.09.2010 04.10.2010 1 Formål i ny pbl fra 01.07.2009, 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT - FORVALTNINGSREFORMEN HØRINGSNOTAT OM FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT - FORVALTNINGSREFORMEN HØRINGSNOTAT OM FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET Saknr. 9896/08 Ark.nr. 441 &13. Saksbehandler: Randi Wahlsten DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT - FORVALTNINGSREFORMEN HØRINGSNOTAT OM FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET Fylkesrådets

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Regionale og kommunale planstrategier Hva er regional planstrategi og hvordan ta regional planstrategi

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen skal: Fremme helse og forebygge sykdom Gi helhetlige og sammenhengende tjenester Nær der folk bor - i kommunene 2 Tiltak

Detaljer

FORVALTNINGSREFORMEN - FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET

FORVALTNINGSREFORMEN - FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET Fylkesrådmannens stab SAKSFREMSTILLING Arkivsak 200900024 Arkivnr. E: 026 G10 Saksbeh. Kjetil Drangsholt Saksgang MØtedato Fylkesutvalget 10.02.2009 FORVALTNINGSREFORMEN - FYLKESKOMMUNERS OPPGAVER I FOLKEHELSEARBEIDET

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /10 Fylkestinget VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Kultur og folkehelse SAKSPROTOKOLL Arkivsak 201004735 Arkivnr. Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.10 35/10 Fylkestinget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Intensjonen med regional planstrategi

Intensjonen med regional planstrategi Intensjonen med regional planstrategi Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Oslo, 11.november 2010 Politiske føringer Klimaforliket: reduksjon 15-17 mill tonn CO 2 nasjonalt innen 2020 Transport:

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Avdeling for regional utvikling Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen Hvordan bør samarbeidet legges opp? Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune Først en rolleavklaring Vannforvaltningsforskriften (VFF)

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Ny folkehelselov. Fylkesforum folkehelse Hanne Mari Myrvik

Ny folkehelselov. Fylkesforum folkehelse Hanne Mari Myrvik Ny folkehelselov Fylkesforum folkehelse 2011 Hanne Mari Myrvik Disposisjon Ny folkehelselov Bakgrunn Formål Ansvar for folkehelsearbeid Kunnskapsgrunnlaget Hva skjer i fylkeskommunen og nasjonalt Utfordringer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI

REGIONAL PLANSTRATEGI REGIONAL PLANSTRATEGI 2016-2020 1 Vedtatt av fylkestinget i T-6/16. Arbeidet med Regional planstrategi 2016-2020 starta formelt opp med vedtak i fylkesutvalet i februar 2015. Dokumentet er utarbeidd etter

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Innhold og krav til regionale planstrategier

Innhold og krav til regionale planstrategier Innhold og krav til regionale planstrategier Maylinn Stomperud Hell 26.november 2010 HVA ER REGIONAL PLANSTRATEGI? Nytt planverktøy i ny plan og bygningslov Eneste obligatoriske plandokument på regionalt

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift om

Detaljer

Fylkeskommunens og fylkesmannens roller og utfordringer i planveiledningen til kommunene. Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen

Fylkeskommunens og fylkesmannens roller og utfordringer i planveiledningen til kommunene. Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen Fylkeskommunens og fylkesmannens roller og utfordringer i planveiledningen til kommunene Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen Lovens krav til fylkeskommunen Fylkeskommunen skal Veilede og bistå kommunene

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Kan lov om fylkeskommuners oppgaver styrke folkehelsen? Røst, 27.mai 2009 Kjetil Drangsholt

Kan lov om fylkeskommuners oppgaver styrke folkehelsen? Røst, 27.mai 2009 Kjetil Drangsholt Kan lov om fylkeskommuners oppgaver styrke folkehelsen? Røst, 27.mai 2009 Kjetil Drangsholt Tema å ta opp Hva styrker folks helse? Kan lover styrke folks helse? Ot.prp.nr.73 (2008-2009) Om lov om fylkeskommuners

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Kristiansund kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - mål og strategier

Kristiansund kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - mål og strategier Kristiansund Kommune Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Midt Postboks 178 Saksbehandler: Ole Einar Jakobsen Telefon: 94135463 6501 KRISTIANSUND N Vår referanse: 16/17348 Deres referanse: 2016/3447-2

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging Kurs 30.04.09 Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Viktige endringer i ny lov Regional planstrategi (ny) Nytt planinstrument

Detaljer

Folkehelsedagane

Folkehelsedagane Folkehelsedagane 08.-09.11.2011 Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet Bjørg Eikum Tang Seniorrådgivar Fylkesmannen Folkehelsearbeid- Fylkesmannen sine roller og oppgåver Embetsoppdraget frå Helsedirektoratet

Detaljer

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6.

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. Regional planlegging l som regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. mai 2009 1 Forvaltningsreformen: mål Forsterket folkestyre

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Plan og bygningslovkonferansen i Elverum Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab

Plan og bygningslovkonferansen i Elverum Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab Plan og bygningslovkonferansen i Elverum 2013 Randi Wahlsten Fagleder folkehelse Strategisk Stab Folkehelseloven 3. Definisjoner I loven her menes med a) folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Rev

REGIONAL PLANLEGGING. Rev REGIONAL PLANLEGGING Rev. 03.13. Mål for plan- og analyse avdelinga (PoA) 2 Vi vågar litt meir! VI skal vere: EIN UTVIKLINGSAKTØR EIN TYDELEG MEDSPELAR VI skal gjere Møre og Romsdal til EIT FØREGANGSFYLKE

Detaljer

Hvordan skape meir folkehelse?

Hvordan skape meir folkehelse? Hvordan skape meir folkehelse? Arbeidsverkstad for Regional delplan for folkehelse Molde 11. april 2013 Quality Hotel Alexandra Innhold Fylkesmannens rolle Folkehelse! Barn og unge satsing 2013-2016 Skole,

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Presentasjon for styringsgruppa 24. august 2016

FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Presentasjon for styringsgruppa 24. august 2016 FORSLAG TIL REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Presentasjon for styringsgruppa 24. august 2016 Kvifor - regionalplan sjøareal havbruk Regionalplan strategi 2013 2016. Vedtatt av fylkestinget. Regionalplan sjøareal

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.

Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga. Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18. Distriktssenteret sin rolle i LUK-arbeidet, etter LUK-satsinga Avdelingsleder Ingvill Dahl Nasjonal LUK-samling Gardermoen 18.oktober 2012 Brev til fylkeskommunene fra KRD 14.12.2009 Distriktssentret skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Fylkesmannens rolle i planprosessen. Det er «konge» å være planmyndighet»

Fylkesmannens rolle i planprosessen. Det er «konge» å være planmyndighet» Fylkesmannens rolle i planprosessen Det er «konge» å være planmyndighet» Ansvar og bistand i planleggingen Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene, regionale planmyndigheter og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen

Om fylkeskommunen. Fylkesrådmann Egil Johansen Om fylkeskommunen Fylkesrådmann Egil Johansen Tjenesteleverandør Regional utviklingsaktør Nøkkeltall Vestfold fylkeskommune 2015 244 000 innbyggere 8900 elever i videregående skole 1850 lærlinger og lærekandidater

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer