Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012

2 Innholdsfortegnelse Forord Mål og prinsipper for HMS-arbeidet Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet Kompetanse i HMS-arbeidet Lover, forskrifter og interne retningslinjer Systematisk HMS-arbeid i praksis Håndtering av avvik, feil og uønskede hendelser Dokumentasjon Systemrevisjon Verktøy, veiledninger og interne retningslinjer Vedlegg

3 Forord Overordnet HMS-håndbok er revidert og vedtatt i Byrådet xx.xx.xxxx (sak xxxxxx) Revidert overordnet HMS-håndbok er forankret i internkontrollforskriften. Miljø- og sikkerhetsdelen av HMS-begrepet er styrket og ytre miljø og miljøledelse er tatt inn. Denne utgaven av håndboken bidrar til å nå de mål Byrådet har satt for klima og miljøtiltak i egen virksomhet. «Byrådet ønsker at Bergen kommune går foran som et godt eksempel og vil derfor satse på klima- og miljøtiltak i egen virksomhet. I tillegg skal miljøledelse implementeres i Bergen kommune, herunder tiltak for å redusere klimagasser, redusere lokal forurensing og miljøskadelige effekter av egen virksomhet. Byrådet vil ha spesielt se på miljøvennlig transport og oppfølging av kommunens bilpolitikk. Det gode arbeidet med energiledelse i kommunale bygg skal fortsette.» (Politisk plattform ) Etter vedtak i Hovedarbeidsmiljøutvalget (sak 27-11) ble det igangsatt et arbeid med revisjon og utvikling av overordnet HMS-håndbok for Bergen kommune. Revisjonen skal medvirke til at alle håndbøker som utarbeides på virksomhets-/ resultatenhetsnivå skal være forankret i den overordnede HMS-håndboken Bergen bystyre vedtok i februar 2013 Fremtidens arbeidsplass. Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold for Bergen kommune som arbeidsgiver Bergen kommune er en stor arbeidsgiver som trenger arbeidskraft og kompetanse i tiden som kommer. Det er derfor viktig å sette i verk tiltak som bidrar til at både rekrutteringsprosesser og arbeidsmiljø er inkluderende og legger til rette for reelt mangfold. Arbeidet med Helse-miljø og sikkerhet, HMS, er først og fremst et lederansvar. Det daglige arbeidet med HMS skal foregå ute på det enkelte tjenestested. Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø der ledere og medarbeidere er engasjerte i forhold til eget arbeid og i forhold til Bergen kommunes oppgaver. HMS-arbeidet skal med systematisk innsats bidra til et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som stimulerer til arbeidsglede og engasjement. Bergen 17. juni 2013 Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap 3

4 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet 1.1 Overordnede mål Bergen kommune har som målsetting å være en attraktiv, inspirerende og utviklende arbeidsplass, med et trygt og sikkert arbeids- og læringsmiljø. Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø der ledere og medarbeidere er engasjerte i forhold til eget arbeid og i forhold til kommunens oppgaver. Bergen kommune har som mål å øke arbeidsnærværet, øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne og forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel og verne mot arbeidsrelatert sykdom, diskriminering og arbeidsulykker. Arbeidsmiljøet skal preges av respekt for ulikhet og mangfold. Miljøbevissthet skal prege alle deler av kommunens virksomhet. Bergen kommune skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø gjennom miljøvennlig drift. Bergen kommune skal tilfredsstille kravene i gjeldende arbeids- og miljølovgivning. 1.2 Prinsipper Helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) i Bergen kommune skal skje kontinuerlig og systematisk som del av den ordinære drift. Det skal være en årlig gjennomgang av HMS i alle enhetene, som danner grunnlag for handlingsplaner med konkrete mål og prioriterte tiltak. 1.3 Ansvar HMS er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen. 4

5 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet 2.1 Styringsmodell Parlamentarisme Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Kommunens nettsider: Det politiske systemet i Bergen kommune Bystyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er bystyret som bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal utvikles. Bystyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunen har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Bystyret har og som oppgave å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Byrådet er kommunens utøvende og gjennomførende organ. Bystyret har overført mye makt og innflytelse til byrådet gjennom delegering av en rekke fullmakter. Byrådet leder kommunens administrasjon og er i det daglige ansvarlig for de kommunale tjenester. Byrådet rapporterer til bystyret i form av saker. Byrådet har mulighet til å fatte beslutninger som påvirker store deler av kommunens virksomhet; blant annet har byrådet økonomi-, personalog fagfullmakter. Fullmaktene er i stor grad delegert videre til administrasjonen. Ansvarslinje Byrådet er som kommunens øverste ledelse ansvarlig for HMS-arbeidet i Bergen kommune. Byråd for finans, eiendom og eierskap er tillagt arbeidsgiveransvaret innenfor HMS - arbeidet med kommunaldirektøren som det utøvende ledd. De resterende byråder er ansvarlige for HMS-arbeidet i sine byrådsavdelinger. Kommunaldirektørene har det utøvende arbeidsgiveransvar for HMS-arbeidet i sine respektive byrådsavdelinger. Direktør/leder for kommunal bedrift/foretak er ansvarlig for HMS-arbeidet i sine respektive enheter. Resultatenhetsleder har ansvar for at HMS-arbeidet blir forsvarlig ivaretatt i det daglige arbeidet innenfor resultatenheten. 5

6 2.2 Verneombudsordningen Verneombud skal velges av og blant de ansatte innenfor verneombudets område. Verneombud velges for 2 år om gangen. Verneombudet skal gis nødvendig tid til å utføre sine oppgaver innenfor normal arbeidstid. Ingen verneombud skal ha et større område enn de kan ha oversikt over. Der det er flere verneombud innenfor en resultatenhet, velger verneombudene en resultatenhetsverneombud (REVO) Lovdata: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Ledende hovedverneombud (LHVO)og Hovedverneombud (HVO) LHVO og HVO velges/utpekes av organisasjonene. Perioden er fire år, men kan skifte representant etter to år jfr. AML. De regler som gjelder for verneombudene gjelder tilsvarende for hovedverneombudet. HVO skal være medlem av arbeidsmiljøutvalget. LHVO samordner hovedverneombudene, som igjen skal samordne resultatenhetsverneombudene. LHVO er representant i HAMU. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) Hovedarbeidsmiljøutvalget skal fungere som et overordnet, koordinerende arbeidsmiljøutvalg, og behandle arbeidsmiljøsaker som omhandler hele Bergen kommune. Arbeidsmiljøsaker som angår den enkelte virksomhet/avdeling behandles i de respektive arbeidsmiljøutvalgene. Arbeidsmiljøutvalgene (AMU)og Arbeidsmiljøgruppen (AMG) Arbeidsmiljøutvalget skal ha like mange representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakernes representanter i utvalget. Hovedverneombudet representerer således alle ansatte. Bedriftshelsetjenesten skal sitte som representant i utvalget, har uttalerett, men har ikke stemmerett (jfr AML 7-1) Bergen kommune har vedtatt at det skal opprettes arbeidsmiljøgrupper (AMG) på hver resultatenhet. I Arbeidsmiljøgruppen skal som utgangspunkt ansvarlig leder, verneombud og tillitsvalgte for resultatenheten delta. HR-nett: Hovedverneombud Tjenestevei i HMS-saker Oversikt over vernetjenesten i Bergen kommune Veileder for arbeidsmiljøgruppene Arbeidstakerne skal medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det systematiske verne- og arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten. De skal rette seg etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, og HMS-håndbokens instrukser og prosedyrer, kjenne lover og forskrifter som gjelder for deres arbeid. jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelse 2-3. arbeidstakers medvirkningsplikt. 6

7 2.3 Bedriftshelsetjenesten Ifølge Arbeidsmiljølovens bestemmelser kapittel 3, 3-3 plikter arbeidsgiver å opprette eller knytte til seg bedriftshelsetjeneste. Bestemmelsen presiserer at arbeidsgivere med en slik plikt må knytte til seg en ordning som er godkjent av Arbeidstilsynet. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling. Bedriftshelsetjenesten har som sin hovedoppgave å drive forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid for alle ansatte i Bergen kommune. HR-nett: Bedriftshelsetjenester For henvendelser til Bedriftshelsetjenesten, se henvendelsesskjema som leder kan bruke ved ønske om hjelp og bistand fra avdelingen. 2.4 Organisasjonskart Bergen kommune Kommunens nettsider: Bergen kommune - Organisasjonskart 7

8 3. Kompetanse i HMS-arbeidet 3.1 Grunnopplæring i arbeidsmiljø/hms I medhold av Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte. Det er innført en plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jfr. 3-5 Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres. I Bergen kommune skal alle ledere med personalansvar gjennomgå den obligatoriske grunnopplæringen. Det samme gjelder nyoppnevnte verneombud. Bedriftshelsetjenesten har ansvar for å tilby HMS-opplæring, både lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø/ HMS og en mer fagspesifikk HMS-opplæring. Bedriftshelsetjenesten gir tilbud om grunnopplæring i arbeidsmiljø både i høst- og vårsemesteret. Innholdet i kurset er tilpasset Bergen kommune, og blir fortløpende evaluert og justert i forhold til nye arbeidsmiljøutfordringer. HR-seksjonen tilbyr også kurs innen dette fagområdet. For nærmere informasjon om kurstilbud og påmelding, se Kursbørsen 8

9 4. Lover, forskrifter og interne retningslinjer 4.1 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Lovdata: Internkontrollforskriften Forskrift om systematisk HMS-arbeid gir den som er ansvarlig for virksomheten en plikt til å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen, produktkontrolloven, sivilbeskyttelselsesloven og lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften har som formål fremme et forbedringsarbeid i virksomheten, gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak innen: arbeidsmiljø og sikkerhet forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i HMS-lovgivningen oppnås. Forskriften understreker ledelsens særlige ansvar, men forutsetter bred medvirkning fra alle i virksomheten. 5 setter krav til innholdet i det systematiske HMS-arbeidet og krav til dokumentasjon av internkontroll: Systematisk HMS-arbeid innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon: 1. Sørge for at de lover og forskrifter i HMS-lovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet, herunder informasjon om endringer. 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4. Fastsette mål for HMS. Må dokumenteres skriftlig 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt. Må dokumenteres skriftlig 9

10 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Må dokumenteres skriftlig 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMSlovgivningen. Må dokumenteres skriftlig 8. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. Må dokumenteres skriftlig Systematisk HMS-arbeid innebærer at det skal settes mål for HMS-arbeidet på alle tjenestesteder. I tillegg må det vises til at det finnes prosedyrer og rutiner som sikrer at målene kan nås. Det stilles krav om at arbeidsstedene sikrer deltakelse fra de ansatte ved utarbeidelse av prosedyrer/rutiner. Det er viktig å merke seg kravet om skriftlig dokumentasjon for punktene 4 til 8 i tabellen Foruten forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder en rekke andre forskrifter. Noen forskrifter er generelle og angår mange arbeidstakere, andre forskrifter er svært spesielle og gjelder et fåtall av de ansatte. Lokale HMS-håndbøker skal inneholde en fullstendig oversikt over aktuelle lover og forskrifter som det aktuelle tjenestestedet må dokumentere, jvf. 5 punkt 1. På Arbeidstilsynet sin temaside om HMS finnes det ytterligere informasjon og veiledninger. Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet - HMS 4.2 Grunnleggende HMS-lovgivning: Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er en rammelov som har utfyllende bestemmelser i forskrifter. Loven har som formål: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og 10

11 utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) Å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Brann- og eksplosjonsloven Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser. - Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Den sentrale forskrift til brann- og eksplosjonslovgivningen Forurensningsloven Loven har til formål å verne det ytre miljøet mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt fremme en bedre behandling av avfall. Avfallsforskriften - Elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) Gjelder innsamling, gjenvinning og annen behandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet med bestemmelsene er å redusere de miljøproblemer EE-produkter forårsaker når de ender som avfall. Dette skal skje gjennom separat innsamling - Farlig avfall Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall Lov om offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser pålegger statlige og kommunale oppdragsgivere å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av alle anskaffelser. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lovens formål er å sikre at elektriske anlegg og utstyr er slik utstyrt og vedlikeholdt at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot farer og skader ved normal og fornuftig drift og bruk. Det skal også beskyttes mot direkte og indirekte berøring og skadelige termiske påkjenninger ved normal drift og ved unormale tilstander som overstrøm og overspenninger. Lov om produktkontroll Produktkontrollovens formål er å forebygge at produkter medfører helseskade eller miljøforstyrrelser i form av forurensning, avfall, støy eller lignende - Produktforskriften Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter Kommunal beredskapsplikt Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) pålegger kommunene å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 11

12 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette vil også berøre arbeidet med systematisk helse-miljø og sikkerhet i virksomheter. Strålevernloven Loven kan ha aktualitet i forhold til systematisk HMS-arbeid, for eksempel når det gjelder arbeid med røntgen. 4.3 Bestillingsadresser Nettstedet, regelhjelp.no, er en veiviser til regelverk for virksomheter, og er bransjeinndelt. Regelhjelp.no skal gjøre det lettere å finne frem i bestemmelsene fra de ulike tilsynsetatene innenfor helse, miljø og sikkerhet, og i de krav som stilles til ulike bransjer. Det kan abonneres på nyhetsbrev. Nettadressen er: E-post adresse: Bestilling av lover, forskrifter, Arbeidstilsynets publikasjoner m.m. kan bestilles via ehandel. Direktoratet for Arbeidstilsynet sin adresse er: Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim E-post: Telefon: Faks: Ved henvendelser og spørsmål til Arbeidstilsynet brukes: Telefonnummer: E-post: Nett adressen er: Alle lover og forskrifter er gratis tilgjengelig via Arbeidstilsynets nettsider. 4.4 Interne rutiner og veiledninger Interne rutiner og veiledninger er hjelpeverktøy i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet generelt, og innenfor avgrensede arbeidsområder spesielt. Hjelpeverktøyene er utarbeidet på bakgrunn av kunnskap om tilstand som er fremkommet gjennom bl.a. arbeidsmiljøkartlegginger, skademeldings- og sykefraværsrapporter. Hjelpeverktøyene kan brukes både som oppslagsverk og i utviklingstiltak for den enkelte arbeidsplass. Les nærmere på HR-nett: Verktøy og veiledere eller se oversikten i kap.9 nedenfor 12

13 5. Systematisk HMS-arbeid i praksis 5.1 HMS-kartlegging Enhetsleders ansvar: HMS-kartlegging er en god metode for å innfri lovens krav om systematisk gjennomføring av tiltak. Kartleggingen kan skje på mange måter, og på mange nivåer. Bruk av hjelpeverktøyene kan gi god hjelp i arbeidet med HMS på det enkelte tjenestested. Noen momenter er sentrale i en HMS-kartlegging: Den årlige HMS-gjennomgangen med utarbeidelse av handlingsplaner og tiltak Meldinger om personskade, trusler og vold og tilløp til skade, med påfølgende rapportering og statistikk Sykefraværsstatistikken, herunder registrering av sykefravær knyttet til forhold på arbeidsplassen. Spesifikke kartlegginger som rapporter fra arbeidsmiljøundersøkelser, miljøsertifisering, prosjekter og lignende. Alle tjenestesteder skal gjennomføre en årlig medarbeiderundersøkelse (MU), som del av den balanserte målstyringen. Formålet er å få kunnskap om medarbeidernes vurdering av egen arbeidssituasjon og opplevelse av motivasjon og trivsel. Medarbeiderundersøkelsen inngår som en del av HMS-kartleggingen, og innarbeides i årshjulet. 5.2 Den årlige HMS-gjennomgangen I henhold til forskrift om systematisk HMS-arbeid ( 5.6) skal hver avdeling / enhet kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette arbeidet skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, størrelse og de risikoforhold som finnes. For å få en målrettet og hensiktsmessig gjennomgang av HMS-forholdene er det en forutsetning at den enkelte enhet tilpasser innholdet i kartleggingen og selve gjennomføringen til lokale forhold. Det er viktig å avklare aktuelle områder som skal belyses, hvilket omfang gjennomgangen skal ha og hvordan kartleggingen praktisk skal gjennomføres. Deltagere ved HMS-gjennomgangen Resultatenhetsleder tar initiativ og samarbeider med arbeidsmiljøgruppen / verneombudet i arbeidet med planlegging, gjennomføring og etterarbeid av HMS-gjennomgangen. 13

14 5.3 Gjennomføring av HMS-gjennomgangen (Kortversjon. For mer utfyllende informasjon, se vedlegg 1 til denne håndbok) Leder avholder et planleggingsmøte i arbeidsmiljøgruppen (AMG) for å forberede HMS-kartleggingen. Planleggingsfase Gjennomfør et avdelings-/personalmøte for informasjon og diskusjon med de ansatte. Utdeling av sjekklister for HMS-runde og HMS-møte. De ansatte fyller ut og leverer dem til leder. Leder og verneombud / evt. AMG bearbeider de individuelt utfylte sjekklistene. Gjennomfør HMS-runden i henhold til planlagt opplegg. Kartleggingsfase Fyll ut en felles sjekkliste som protokoll fra runden. Gjennomfør HMS-møtet i henhold til planlagt opplegg. Gjennomføre medarbeiderundersøkelse (MU) Fyll ut en felles sjekkliste som protokoll fra møtet. Leder avholder et etter møte i AMG med oppsummering av resultatene fra HMS-runden og HMS- møtet. Gjennomfør en risikovurdering av de forhold som har kommet frem. Start arbeidet med å utarbeide en handlingsplan. Etterarbeidsfase Gjennomfør et tilbakemeldingsmøte med de ansatte. Informasjon og diskusjon om resultater og forslag til tiltak. Leder og arbeidsmiljøgruppe / verneombud fullfører handlingsplanen. Videre saksgang planlegges og iverksettes. Fastsett tidspunkt for et evalueringsmøte i forhold til gjennomføring av tiltak. 14

15 5.4 Risikovurdering som metode Risikovurdering er en metode for å finne ut hvor vi mest målrettet skal iverksette tiltak på områder der vi er utsatt for risiko. Metoden er basert på å finne ut hvor det er viktigst å prioritere innsats først. Hensikten med risikovurdering er ønsket om å hindre et tap. Det bidrar til å gjøre HMS - arbeidet mer målrettet og til gode resultater når det gjelder forbedring og utvikling av arbeidsmiljøet. Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Det dreier seg ikke bare om store ulykker, men for eksempel også om samarbeidsproblemer, sykdom og skader. Risikovurdering ved HMS - kartleggingen. Det er nødvendig å foreta en risikovurdering basert på kartleggingsresultatene fra HMS - runden og HMS - møtet. Risikovurdering gjennomføres for å kunne gjøre de riktige prioriteringer med hensyn til hvor tiltak skal iverksettes og hvilke tiltak som er hensiktsmessige å gjennomføre. Gjennomfør en risikovurdering av de forhold som er kommet frem ved HMS kartleggingen: Hvilke forhold er det størst sannsynlighet for vil medføre uheldige konsekvenser? Hvilke forhold er de mest alvorlige? Hvilke forhold omfatter flest ansatte? Funnene fra risikovurderingen gir oss kunnskap vi trenger for å prioritere vår innsats. Vi prioriterer først forhold med høy sannsynlighet for uheldige konsekvenser, samt de mest alvorlige forholdene. Etter å ha gjennomført risikovurderingen utarbeides det konkrete tiltak: - Tiltak for å redusere sannsynlighet for at noe går galt er i hovedsak organisatoriske tiltak slik som opplæring, vedlikehold, rutiner og kontrolltiltak. - Tiltak for å redusere konsekvenser dersom noe skjer er i hovedsak å etablere barrierer i form av vernetiltak, brannberedskap, alarmsystemer og eksempelvis kriseberedskap. 5.5 Handlingsplan for HMS. Handlingsplanen for HMS er det viktigste arbeidsredskapet i systematiske HMS-arbeid. Handlingsplanen skal være skriftlig og i aktivt bruk gjennom hele året. Planen skal beskrive det aktuelle området hvor det ønskes endring med konkrete og handlingsrettete forslag til tiltak, prioriteringsrekkefølge på tiltakene, en ansvarlig for gjennomføring, tidsfrist, og evt. kostnadsoverslag på tiltakene. Ved den årlige HMS-gjennomgangen, og basert på kartleggingsresultatene fra denne, utarbeides handlingsplanen for det kommende året. For å sikre at tiltakene blir gjennomført, fastsettes tidspunkt for å evaluere og justere handlingsplanen. Dette tidspunktet kan eksempelvis være et halvt år etter HMS-gjennomgangen. AMG har handlingsplanen som fast tema på sine møter. For øvrig brukes handlingsplanen i det systematiske HMS-arbeidet ved at nye tiltak settes inn for å rette opp og forebygge avvik og feil og mangler, eller når andre former for kartlegging tilsier at forbedringstiltak må utarbeides og iverksettes. Skjema for handlingsplan, vedlegg 2 i kap 10 nedenfor 15

16 5.6 Årshjul/årsplan for HMS. Et årshjul/årsplan for HMS-arbeidet sikrer kontinuitet og system i HMS-arbeidet.. Årshjulet beskriver tidspunkt for gjennomføring av de ulike aktivitetene og bidrar til å sikre at disse blir iverksatt. Tidspunkt for gjennomføring av HMS-arbeidet må tilpasses lokalt på den enkelte resultatenhet. AMG utformer årsplanen slik at aktivitetene gjennomføres på tidspunkter som er hensiktsmessige og praktisk gjennomførbare. Jevnlig oppfølging gjør forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige drift. Årshjulet skal som et minimum, inneholde tidspunkt for: - Gjennomgang og oppdatering av lokal HMS-håndbok. - Gjennomgang og evt. oppdatering av rutiner og prosedyrer. - Utarbeiding av HMS-mål for resultatenheten. - Gjennomføring av HMS-gjennomgangen. - Gjennomgang og justering av handlingsplanen. For øvrig settes andre HMS-aktiviteter som er planlagt gjennomført i resultatenheten, opp i årshjulet. Dette kan være spesielle områder og temaer som er viktige for resultatenheten å sette fokus på, eller det kan være ulike trivselstiltak som er viktige for å styrke og ta vare på det gode arbeidsmiljøet. En god oppfølging innebærer å ha: Rutine for avviksbehandling o Avdekker, retter opp og forebygger avvik. o Meldesystem på eget avviksskjema. o Kontinuerlig aktivitet. Rutine for gjennomgang av HMS-systemet / håndboken. o For å sikre at det fungerer i praksis. Innebærer årlig oppdatering. Årshjul for HMS-aktivitetene. o Sikrer kontinuitet i HMS-arbeidet. Oppfølging av HMS-systemet i Resultatenheten innebærer å utarbeide en lokal HMS-håndbok. (vedlegg 1 i kap 10 nedenfor) 16

17 5.7 Inkluderende arbeidsliv Bergen kommune er en IA-virksomhet. Dette innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte i kommunen har forpliktet seg til systematisk samarbeid for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv. Ved å arbeide for et inkluderende arbeidsliv, ønsker Bergen kommune å bidra til å sikre et bærekraftig arbeidsliv for fremtiden med tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Arbeidet med et inkluderende arbeidsliv er et trepartssamarbeid mellom Nav, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Bergen kommune undertegnet ny Inkluderende arbeidsliv-samarbeidsavtale med Nav januar 2010 som gjelder til IA-avtalens nasjonale overordnede målsetting er: å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. I Bergen kommunes målstyring vil dette si å øke jobbnærværet fra 90,7 til 92,1, forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år og øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne. For å nå IA målet om å redusere sykefravær har Bergen kommune en rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Leder har et særskilt ansvar for å følge opp den enkelte sykmeldte idet alt sykefraværsforebyggende arbeid og utprøving av funksjonsevne skal gjennomføres på arbeidsplassen. Ansvaret ligger på arbeidsgiver som skal legge forholdene til rette for å gjennomføre nødvendige tiltak. Arbeidstakerne har et ansvar i å medvirke og samarbeide om å finne løsninger. Fra 1. juli 2011 er arbeidsmiljøloven og folketrygdloven endret for å iverksette en tettere oppfølging av sykemeldte: - Oppfølgingsplan skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker innen 4 uker. - Dialogmøte 1 skal avholdes i regi av arbeidsgiver innen 7 uker. Dialogmøte skal avholdes for alle sykemeldte, også for medarbeidere med graderte sykemeldinger. - Dialogmøte 2 skal avholdes i regi av Nav innen 26 uker og et dialogmøte 3 kan avholdes i regi av Nav etter ønske fra en av de berørte partene. - Gradert sykemelding skal tas i bruk når det er mulig. Delvis jobb kan være helsefremmende, og det er derfor et mål at flere skal få gradert sykemelding. - Aktiv sykemelding oppheves. - Det innføres skjerpende sanksjoner både overfor arbeidsgiver, sykmelder og arbeidstaker som ikke oppfyller sine plikter. For å oppnå IA målet om økt jobbnærvær og bedre arbeidsmiljø må det systematiske HMSarbeidet på alle nivåer av organisasjonen styrkes. Noen virkemidler for å oppnå målene på konsernnivå er: Følge opp enheter med lavt nærvær Gjennomføre opplæringstiltak for arbeidsmiljøgruppene Etablere nye møteplasser for IA-samarbeid Implementere ny verneorganisasjon Opplæringsprogram for verneombudene Les mer på HR-nett: Inkluderende arbeidsliv Oppfølging av sykemeldte - kortversjon 17

18 5.8 Inkludering og mangfold Bergen kommunes arbeidsplasser skal kjennetegnes av like muligheter og en inkluderende og ikke-diskriminerende praksis uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Dette skal gjelde både ved rekruttering, medarbeiderutvikling og i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Bergen bystyre vedtok i februar 2013 Fremtidens arbeidsplass. Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold for Bergen kommune som arbeidsgiver Bergen kommune er en stor arbeidsgiver som trenger arbeidskraft og kompetanse i tiden som kommer. Det er derfor viktig å sette i verk tiltak som bidrar til at både rekrutteringsprosesser og arbeidsmiljø er inkluderende og legger til rette for reelt mangfold. Planen omhandler fire temaområder som er omfattet av likestillings- og diskrimineringslover. Disse lovene gir enkeltpersoner et vern mot usaklig forskjellsbehandling, samtidig som de pålegger offentlige myndigheter og arbeidsgivere å arbeide aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering. Les mer på HR-nett: Mangfold Gjennom HMS-arbeidet må eventuell diskriminering og trakassering forebygges og avdekkes. Jfr. arbeidsmiljøloven (kap. 13), likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskrimineringsog tilgjengelighetsloven. Jf også arbeidsmiljølovens 4-3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, og arbeidsmiljølovens 2-3 nr 2 bokstav d, som pålegger arbeidstakere å sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (arbeidstakers medvirkningsplikt). Les mer på HR-nett: Retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering 18

19 5.9 Rusrelaterte problem/ AKAN Byrådet har vedtatt en veiledning i forhold til personal- og arbeidsreglementets punkt 15 rusmiddelmisbruk (AKAN - regler). Veiledningen er et styringsredskap for AKAN - arbeidet i Bergen kommune. Den beskriver hvordan rusmiddelproblemer skal forebygges og håndteres og hvilket ansvar den enkelte har. Hele veiledningen er bygget på retningslinjer gitt fra AKAN sentralt. Den inneholder forslag til standardskriv som vedlegg. Veiledningen er ment å være et støtte- og hjelpeverktøy for hvordan en skal gå frem i saker som gjelder rusmiddelmisbruk i Bergen kommune Veiledningen bygger på at "arbeidstakere ikke skal være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden." Personal- og arbeidsreglementets punkt 15 er Bergen kommunes AKAN regler. Les mer på HR-nett: veileder for AKAN-arbeid Bedriftshelsetjenesten gir bistand i forhold til rusmiddelproblematikk, både til ledere og ansatt. De veileder, henviser, deltar i AKAN oppfølging etter behov, og bidrar ved gjennomføring av individuelle AKAN avtaler Ytre miljø miljøledelse Bergen bystyre vedtok i sak 261/07 innføring av miljøledelse i Bergen kommune bl.a. ved å miljøsertifisere sine enheter og samordne miljøledelse med kommunens eksisterende ledelsesrapporteringssystem Balansert Målstyring (BMS). Å innføre miljøledelse vil si å innarbeide miljøhensyn i kommunens strategiske beslutninger så vel som i den daglige drift. Typiske elementer i miljøledelse er utforming av miljøpolitikk og mål, gjennomføring av miljøtiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid. Sertifisering etter ordningene for Miljøfyrtårn ISO og Grønt flagg bidrar positivt til kommunens omdømmebygging og reduserer miljøbelastningen av kommunens egen drift. Det kan også være et positivt bidrag til å redusere både sykefravær og driftskostnader. Ansvaret for miljøsertifisering av egen enhet ligger i ansvarslinjen, og prosessen koordineres av Klimaseksjonen i Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Bergen bystyre vedtok i sak 212/10 Klima- og energihandlingsplan for Bergen. Her legger bystyret til grunn en miljøpolicy for egen virksomhet: Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging. Dette skal oppnås ved kontinuerlig forbedring på følgende punkter: - Redusere egen miljøbelastning ved miljøsertifisering av alle kommunale enheter - Hindre tap av biologisk mangfold, sikre friluftsliv, helse og trivsel - Oppfylle selv- og lovbestemte krav knyttet til miljøpåvirkning - Hindre forurensning 19

20 Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø samt miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann samles og innarbeides i enhetens HMS- / internkontrollsystem. Innkjøp og materialbruk: Innkjøp og materialbruk er en stor bidragsyter til indirekte klimagassutslipp. Derfor er det viktig med bevisste valg av miljøvennlige varer og tjenester. Energi: Energibehovet er stadig økende. Derfor er det viktig å redusere energiforbruket, gjennom gode rutiner og energireduserende enøktiltak. Virksomhetene sparer penger på å redusere sitt energiforbruk. Transport: Transport er en av de største utslippskildene våre. Det er viktig å få ned utslipp og velge alternative og miljøvennlige reisemetoder. Virksomhetene bør se på mulighet for å avholde videokonferanser (elektroniske møter) evt. etterspørre transportmidler som gir lavest mulig utslipp. Avfall: En kildesorteringsinstruks skal være utarbeidet og tilgjengelig for alle ansatte. Målet er å redusere både forbruk og avfall. Det er viktig at avfallet som genereres minimeres, kildesorteres og går til gjenvinning. Farlig avfall må håndteres forsvarlig. Det kan være lønnsomt å kildesortere. Utslipp til luft og vann: Det er viktig at farlig avfall ikke havner i naturen, kommunale avløpsnett etc. Kjøretøy skal vaskes i godkjente vaskeanlegg. Utslipp kan gjøre stor skade på natur og miljø. Estetikk: Ryddighet og orden er en trivselsfaktor i arbeidshverdagen. De miljøansvarlige i enhetene skal følge opp at det jobbes aktivt for å oppfylle kravene til miljøsertifiseringen. De skal planlegge nye tiltak og sende en årlig miljørapport med handlingsplan til sertifiseringsorganet. Se intranett: Miljøledelse 20

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower Helse, miljø og sikkerhet HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer