Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012

2 Innholdsfortegnelse Forord Mål og prinsipper for HMS-arbeidet Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet Kompetanse i HMS-arbeidet Lover, forskrifter og interne retningslinjer Systematisk HMS-arbeid i praksis Håndtering av avvik, feil og uønskede hendelser Dokumentasjon Systemrevisjon Verktøy, veiledninger og interne retningslinjer Vedlegg

3 Forord Overordnet HMS-håndbok er revidert og vedtatt i Byrådet xx.xx.xxxx (sak xxxxxx) Revidert overordnet HMS-håndbok er forankret i internkontrollforskriften. Miljø- og sikkerhetsdelen av HMS-begrepet er styrket og ytre miljø og miljøledelse er tatt inn. Denne utgaven av håndboken bidrar til å nå de mål Byrådet har satt for klima og miljøtiltak i egen virksomhet. «Byrådet ønsker at Bergen kommune går foran som et godt eksempel og vil derfor satse på klima- og miljøtiltak i egen virksomhet. I tillegg skal miljøledelse implementeres i Bergen kommune, herunder tiltak for å redusere klimagasser, redusere lokal forurensing og miljøskadelige effekter av egen virksomhet. Byrådet vil ha spesielt se på miljøvennlig transport og oppfølging av kommunens bilpolitikk. Det gode arbeidet med energiledelse i kommunale bygg skal fortsette.» (Politisk plattform ) Etter vedtak i Hovedarbeidsmiljøutvalget (sak 27-11) ble det igangsatt et arbeid med revisjon og utvikling av overordnet HMS-håndbok for Bergen kommune. Revisjonen skal medvirke til at alle håndbøker som utarbeides på virksomhets-/ resultatenhetsnivå skal være forankret i den overordnede HMS-håndboken Bergen bystyre vedtok i februar 2013 Fremtidens arbeidsplass. Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold for Bergen kommune som arbeidsgiver Bergen kommune er en stor arbeidsgiver som trenger arbeidskraft og kompetanse i tiden som kommer. Det er derfor viktig å sette i verk tiltak som bidrar til at både rekrutteringsprosesser og arbeidsmiljø er inkluderende og legger til rette for reelt mangfold. Arbeidet med Helse-miljø og sikkerhet, HMS, er først og fremst et lederansvar. Det daglige arbeidet med HMS skal foregå ute på det enkelte tjenestested. Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø der ledere og medarbeidere er engasjerte i forhold til eget arbeid og i forhold til Bergen kommunes oppgaver. HMS-arbeidet skal med systematisk innsats bidra til et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som stimulerer til arbeidsglede og engasjement. Bergen 17. juni 2013 Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap 3

4 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet 1.1 Overordnede mål Bergen kommune har som målsetting å være en attraktiv, inspirerende og utviklende arbeidsplass, med et trygt og sikkert arbeids- og læringsmiljø. Alle har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø der ledere og medarbeidere er engasjerte i forhold til eget arbeid og i forhold til kommunens oppgaver. Bergen kommune har som mål å øke arbeidsnærværet, øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne og forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel og verne mot arbeidsrelatert sykdom, diskriminering og arbeidsulykker. Arbeidsmiljøet skal preges av respekt for ulikhet og mangfold. Miljøbevissthet skal prege alle deler av kommunens virksomhet. Bergen kommune skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø gjennom miljøvennlig drift. Bergen kommune skal tilfredsstille kravene i gjeldende arbeids- og miljølovgivning. 1.2 Prinsipper Helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) i Bergen kommune skal skje kontinuerlig og systematisk som del av den ordinære drift. Det skal være en årlig gjennomgang av HMS i alle enhetene, som danner grunnlag for handlingsplaner med konkrete mål og prioriterte tiltak. 1.3 Ansvar HMS er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen. 4

5 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet 2.1 Styringsmodell Parlamentarisme Bergen kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Kommunens nettsider: Det politiske systemet i Bergen kommune Bystyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er bystyret som bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal utvikles. Bystyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunen har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Bystyret har og som oppgave å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Byrådet er kommunens utøvende og gjennomførende organ. Bystyret har overført mye makt og innflytelse til byrådet gjennom delegering av en rekke fullmakter. Byrådet leder kommunens administrasjon og er i det daglige ansvarlig for de kommunale tjenester. Byrådet rapporterer til bystyret i form av saker. Byrådet har mulighet til å fatte beslutninger som påvirker store deler av kommunens virksomhet; blant annet har byrådet økonomi-, personalog fagfullmakter. Fullmaktene er i stor grad delegert videre til administrasjonen. Ansvarslinje Byrådet er som kommunens øverste ledelse ansvarlig for HMS-arbeidet i Bergen kommune. Byråd for finans, eiendom og eierskap er tillagt arbeidsgiveransvaret innenfor HMS - arbeidet med kommunaldirektøren som det utøvende ledd. De resterende byråder er ansvarlige for HMS-arbeidet i sine byrådsavdelinger. Kommunaldirektørene har det utøvende arbeidsgiveransvar for HMS-arbeidet i sine respektive byrådsavdelinger. Direktør/leder for kommunal bedrift/foretak er ansvarlig for HMS-arbeidet i sine respektive enheter. Resultatenhetsleder har ansvar for at HMS-arbeidet blir forsvarlig ivaretatt i det daglige arbeidet innenfor resultatenheten. 5

6 2.2 Verneombudsordningen Verneombud skal velges av og blant de ansatte innenfor verneombudets område. Verneombud velges for 2 år om gangen. Verneombudet skal gis nødvendig tid til å utføre sine oppgaver innenfor normal arbeidstid. Ingen verneombud skal ha et større område enn de kan ha oversikt over. Der det er flere verneombud innenfor en resultatenhet, velger verneombudene en resultatenhetsverneombud (REVO) Lovdata: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Ledende hovedverneombud (LHVO)og Hovedverneombud (HVO) LHVO og HVO velges/utpekes av organisasjonene. Perioden er fire år, men kan skifte representant etter to år jfr. AML. De regler som gjelder for verneombudene gjelder tilsvarende for hovedverneombudet. HVO skal være medlem av arbeidsmiljøutvalget. LHVO samordner hovedverneombudene, som igjen skal samordne resultatenhetsverneombudene. LHVO er representant i HAMU. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) Hovedarbeidsmiljøutvalget skal fungere som et overordnet, koordinerende arbeidsmiljøutvalg, og behandle arbeidsmiljøsaker som omhandler hele Bergen kommune. Arbeidsmiljøsaker som angår den enkelte virksomhet/avdeling behandles i de respektive arbeidsmiljøutvalgene. Arbeidsmiljøutvalgene (AMU)og Arbeidsmiljøgruppen (AMG) Arbeidsmiljøutvalget skal ha like mange representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakernes representanter i utvalget. Hovedverneombudet representerer således alle ansatte. Bedriftshelsetjenesten skal sitte som representant i utvalget, har uttalerett, men har ikke stemmerett (jfr AML 7-1) Bergen kommune har vedtatt at det skal opprettes arbeidsmiljøgrupper (AMG) på hver resultatenhet. I Arbeidsmiljøgruppen skal som utgangspunkt ansvarlig leder, verneombud og tillitsvalgte for resultatenheten delta. HR-nett: Hovedverneombud Tjenestevei i HMS-saker Oversikt over vernetjenesten i Bergen kommune Veileder for arbeidsmiljøgruppene Arbeidstakerne skal medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det systematiske verne- og arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten. De skal rette seg etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, og HMS-håndbokens instrukser og prosedyrer, kjenne lover og forskrifter som gjelder for deres arbeid. jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelse 2-3. arbeidstakers medvirkningsplikt. 6

7 2.3 Bedriftshelsetjenesten Ifølge Arbeidsmiljølovens bestemmelser kapittel 3, 3-3 plikter arbeidsgiver å opprette eller knytte til seg bedriftshelsetjeneste. Bestemmelsen presiserer at arbeidsgivere med en slik plikt må knytte til seg en ordning som er godkjent av Arbeidstilsynet. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling. Bedriftshelsetjenesten har som sin hovedoppgave å drive forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende arbeid for alle ansatte i Bergen kommune. HR-nett: Bedriftshelsetjenester For henvendelser til Bedriftshelsetjenesten, se henvendelsesskjema som leder kan bruke ved ønske om hjelp og bistand fra avdelingen. 2.4 Organisasjonskart Bergen kommune Kommunens nettsider: Bergen kommune - Organisasjonskart 7

8 3. Kompetanse i HMS-arbeidet 3.1 Grunnopplæring i arbeidsmiljø/hms I medhold av Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte. Det er innført en plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jfr. 3-5 Opplæringen er personlig og kan ikke delegeres. I Bergen kommune skal alle ledere med personalansvar gjennomgå den obligatoriske grunnopplæringen. Det samme gjelder nyoppnevnte verneombud. Bedriftshelsetjenesten har ansvar for å tilby HMS-opplæring, både lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø/ HMS og en mer fagspesifikk HMS-opplæring. Bedriftshelsetjenesten gir tilbud om grunnopplæring i arbeidsmiljø både i høst- og vårsemesteret. Innholdet i kurset er tilpasset Bergen kommune, og blir fortløpende evaluert og justert i forhold til nye arbeidsmiljøutfordringer. HR-seksjonen tilbyr også kurs innen dette fagområdet. For nærmere informasjon om kurstilbud og påmelding, se Kursbørsen 8

9 4. Lover, forskrifter og interne retningslinjer 4.1 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Lovdata: Internkontrollforskriften Forskrift om systematisk HMS-arbeid gir den som er ansvarlig for virksomheten en plikt til å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonslovgivningen, produktkontrolloven, sivilbeskyttelselsesloven og lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften har som formål fremme et forbedringsarbeid i virksomheten, gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak innen: arbeidsmiljø og sikkerhet forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i HMS-lovgivningen oppnås. Forskriften understreker ledelsens særlige ansvar, men forutsetter bred medvirkning fra alle i virksomheten. 5 setter krav til innholdet i det systematiske HMS-arbeidet og krav til dokumentasjon av internkontroll: Systematisk HMS-arbeid innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon: 1. Sørge for at de lover og forskrifter i HMS-lovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet, herunder informasjon om endringer. 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4. Fastsette mål for HMS. Må dokumenteres skriftlig 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt. Må dokumenteres skriftlig 9

10 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Må dokumenteres skriftlig 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMSlovgivningen. Må dokumenteres skriftlig 8. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. Må dokumenteres skriftlig Systematisk HMS-arbeid innebærer at det skal settes mål for HMS-arbeidet på alle tjenestesteder. I tillegg må det vises til at det finnes prosedyrer og rutiner som sikrer at målene kan nås. Det stilles krav om at arbeidsstedene sikrer deltakelse fra de ansatte ved utarbeidelse av prosedyrer/rutiner. Det er viktig å merke seg kravet om skriftlig dokumentasjon for punktene 4 til 8 i tabellen Foruten forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder en rekke andre forskrifter. Noen forskrifter er generelle og angår mange arbeidstakere, andre forskrifter er svært spesielle og gjelder et fåtall av de ansatte. Lokale HMS-håndbøker skal inneholde en fullstendig oversikt over aktuelle lover og forskrifter som det aktuelle tjenestestedet må dokumentere, jvf. 5 punkt 1. På Arbeidstilsynet sin temaside om HMS finnes det ytterligere informasjon og veiledninger. Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet - HMS 4.2 Grunnleggende HMS-lovgivning: Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er en rammelov som har utfyllende bestemmelser i forskrifter. Loven har som formål: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon, d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og 10

11 utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) Å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Brann- og eksplosjonsloven Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser. - Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Den sentrale forskrift til brann- og eksplosjonslovgivningen Forurensningsloven Loven har til formål å verne det ytre miljøet mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt fremme en bedre behandling av avfall. Avfallsforskriften - Elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) Gjelder innsamling, gjenvinning og annen behandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet med bestemmelsene er å redusere de miljøproblemer EE-produkter forårsaker når de ender som avfall. Dette skal skje gjennom separat innsamling - Farlig avfall Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall har til formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall Lov om offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser pålegger statlige og kommunale oppdragsgivere å ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av alle anskaffelser. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lovens formål er å sikre at elektriske anlegg og utstyr er slik utstyrt og vedlikeholdt at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot farer og skader ved normal og fornuftig drift og bruk. Det skal også beskyttes mot direkte og indirekte berøring og skadelige termiske påkjenninger ved normal drift og ved unormale tilstander som overstrøm og overspenninger. Lov om produktkontroll Produktkontrollovens formål er å forebygge at produkter medfører helseskade eller miljøforstyrrelser i form av forurensning, avfall, støy eller lignende - Produktforskriften Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter Kommunal beredskapsplikt Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) pålegger kommunene å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 11

12 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette vil også berøre arbeidet med systematisk helse-miljø og sikkerhet i virksomheter. Strålevernloven Loven kan ha aktualitet i forhold til systematisk HMS-arbeid, for eksempel når det gjelder arbeid med røntgen. 4.3 Bestillingsadresser Nettstedet, regelhjelp.no, er en veiviser til regelverk for virksomheter, og er bransjeinndelt. Regelhjelp.no skal gjøre det lettere å finne frem i bestemmelsene fra de ulike tilsynsetatene innenfor helse, miljø og sikkerhet, og i de krav som stilles til ulike bransjer. Det kan abonneres på nyhetsbrev. Nettadressen er: E-post adresse: Bestilling av lover, forskrifter, Arbeidstilsynets publikasjoner m.m. kan bestilles via ehandel. Direktoratet for Arbeidstilsynet sin adresse er: Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim E-post: Telefon: Faks: Ved henvendelser og spørsmål til Arbeidstilsynet brukes: Telefonnummer: E-post: Nett adressen er: Alle lover og forskrifter er gratis tilgjengelig via Arbeidstilsynets nettsider. 4.4 Interne rutiner og veiledninger Interne rutiner og veiledninger er hjelpeverktøy i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet generelt, og innenfor avgrensede arbeidsområder spesielt. Hjelpeverktøyene er utarbeidet på bakgrunn av kunnskap om tilstand som er fremkommet gjennom bl.a. arbeidsmiljøkartlegginger, skademeldings- og sykefraværsrapporter. Hjelpeverktøyene kan brukes både som oppslagsverk og i utviklingstiltak for den enkelte arbeidsplass. Les nærmere på HR-nett: Verktøy og veiledere eller se oversikten i kap.9 nedenfor 12

13 5. Systematisk HMS-arbeid i praksis 5.1 HMS-kartlegging Enhetsleders ansvar: HMS-kartlegging er en god metode for å innfri lovens krav om systematisk gjennomføring av tiltak. Kartleggingen kan skje på mange måter, og på mange nivåer. Bruk av hjelpeverktøyene kan gi god hjelp i arbeidet med HMS på det enkelte tjenestested. Noen momenter er sentrale i en HMS-kartlegging: Den årlige HMS-gjennomgangen med utarbeidelse av handlingsplaner og tiltak Meldinger om personskade, trusler og vold og tilløp til skade, med påfølgende rapportering og statistikk Sykefraværsstatistikken, herunder registrering av sykefravær knyttet til forhold på arbeidsplassen. Spesifikke kartlegginger som rapporter fra arbeidsmiljøundersøkelser, miljøsertifisering, prosjekter og lignende. Alle tjenestesteder skal gjennomføre en årlig medarbeiderundersøkelse (MU), som del av den balanserte målstyringen. Formålet er å få kunnskap om medarbeidernes vurdering av egen arbeidssituasjon og opplevelse av motivasjon og trivsel. Medarbeiderundersøkelsen inngår som en del av HMS-kartleggingen, og innarbeides i årshjulet. 5.2 Den årlige HMS-gjennomgangen I henhold til forskrift om systematisk HMS-arbeid ( 5.6) skal hver avdeling / enhet kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette arbeidet skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, størrelse og de risikoforhold som finnes. For å få en målrettet og hensiktsmessig gjennomgang av HMS-forholdene er det en forutsetning at den enkelte enhet tilpasser innholdet i kartleggingen og selve gjennomføringen til lokale forhold. Det er viktig å avklare aktuelle områder som skal belyses, hvilket omfang gjennomgangen skal ha og hvordan kartleggingen praktisk skal gjennomføres. Deltagere ved HMS-gjennomgangen Resultatenhetsleder tar initiativ og samarbeider med arbeidsmiljøgruppen / verneombudet i arbeidet med planlegging, gjennomføring og etterarbeid av HMS-gjennomgangen. 13

14 5.3 Gjennomføring av HMS-gjennomgangen (Kortversjon. For mer utfyllende informasjon, se vedlegg 1 til denne håndbok) Leder avholder et planleggingsmøte i arbeidsmiljøgruppen (AMG) for å forberede HMS-kartleggingen. Planleggingsfase Gjennomfør et avdelings-/personalmøte for informasjon og diskusjon med de ansatte. Utdeling av sjekklister for HMS-runde og HMS-møte. De ansatte fyller ut og leverer dem til leder. Leder og verneombud / evt. AMG bearbeider de individuelt utfylte sjekklistene. Gjennomfør HMS-runden i henhold til planlagt opplegg. Kartleggingsfase Fyll ut en felles sjekkliste som protokoll fra runden. Gjennomfør HMS-møtet i henhold til planlagt opplegg. Gjennomføre medarbeiderundersøkelse (MU) Fyll ut en felles sjekkliste som protokoll fra møtet. Leder avholder et etter møte i AMG med oppsummering av resultatene fra HMS-runden og HMS- møtet. Gjennomfør en risikovurdering av de forhold som har kommet frem. Start arbeidet med å utarbeide en handlingsplan. Etterarbeidsfase Gjennomfør et tilbakemeldingsmøte med de ansatte. Informasjon og diskusjon om resultater og forslag til tiltak. Leder og arbeidsmiljøgruppe / verneombud fullfører handlingsplanen. Videre saksgang planlegges og iverksettes. Fastsett tidspunkt for et evalueringsmøte i forhold til gjennomføring av tiltak. 14

15 5.4 Risikovurdering som metode Risikovurdering er en metode for å finne ut hvor vi mest målrettet skal iverksette tiltak på områder der vi er utsatt for risiko. Metoden er basert på å finne ut hvor det er viktigst å prioritere innsats først. Hensikten med risikovurdering er ønsket om å hindre et tap. Det bidrar til å gjøre HMS - arbeidet mer målrettet og til gode resultater når det gjelder forbedring og utvikling av arbeidsmiljøet. Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Det dreier seg ikke bare om store ulykker, men for eksempel også om samarbeidsproblemer, sykdom og skader. Risikovurdering ved HMS - kartleggingen. Det er nødvendig å foreta en risikovurdering basert på kartleggingsresultatene fra HMS - runden og HMS - møtet. Risikovurdering gjennomføres for å kunne gjøre de riktige prioriteringer med hensyn til hvor tiltak skal iverksettes og hvilke tiltak som er hensiktsmessige å gjennomføre. Gjennomfør en risikovurdering av de forhold som er kommet frem ved HMS kartleggingen: Hvilke forhold er det størst sannsynlighet for vil medføre uheldige konsekvenser? Hvilke forhold er de mest alvorlige? Hvilke forhold omfatter flest ansatte? Funnene fra risikovurderingen gir oss kunnskap vi trenger for å prioritere vår innsats. Vi prioriterer først forhold med høy sannsynlighet for uheldige konsekvenser, samt de mest alvorlige forholdene. Etter å ha gjennomført risikovurderingen utarbeides det konkrete tiltak: - Tiltak for å redusere sannsynlighet for at noe går galt er i hovedsak organisatoriske tiltak slik som opplæring, vedlikehold, rutiner og kontrolltiltak. - Tiltak for å redusere konsekvenser dersom noe skjer er i hovedsak å etablere barrierer i form av vernetiltak, brannberedskap, alarmsystemer og eksempelvis kriseberedskap. 5.5 Handlingsplan for HMS. Handlingsplanen for HMS er det viktigste arbeidsredskapet i systematiske HMS-arbeid. Handlingsplanen skal være skriftlig og i aktivt bruk gjennom hele året. Planen skal beskrive det aktuelle området hvor det ønskes endring med konkrete og handlingsrettete forslag til tiltak, prioriteringsrekkefølge på tiltakene, en ansvarlig for gjennomføring, tidsfrist, og evt. kostnadsoverslag på tiltakene. Ved den årlige HMS-gjennomgangen, og basert på kartleggingsresultatene fra denne, utarbeides handlingsplanen for det kommende året. For å sikre at tiltakene blir gjennomført, fastsettes tidspunkt for å evaluere og justere handlingsplanen. Dette tidspunktet kan eksempelvis være et halvt år etter HMS-gjennomgangen. AMG har handlingsplanen som fast tema på sine møter. For øvrig brukes handlingsplanen i det systematiske HMS-arbeidet ved at nye tiltak settes inn for å rette opp og forebygge avvik og feil og mangler, eller når andre former for kartlegging tilsier at forbedringstiltak må utarbeides og iverksettes. Skjema for handlingsplan, vedlegg 2 i kap 10 nedenfor 15

16 5.6 Årshjul/årsplan for HMS. Et årshjul/årsplan for HMS-arbeidet sikrer kontinuitet og system i HMS-arbeidet.. Årshjulet beskriver tidspunkt for gjennomføring av de ulike aktivitetene og bidrar til å sikre at disse blir iverksatt. Tidspunkt for gjennomføring av HMS-arbeidet må tilpasses lokalt på den enkelte resultatenhet. AMG utformer årsplanen slik at aktivitetene gjennomføres på tidspunkter som er hensiktsmessige og praktisk gjennomførbare. Jevnlig oppfølging gjør forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige drift. Årshjulet skal som et minimum, inneholde tidspunkt for: - Gjennomgang og oppdatering av lokal HMS-håndbok. - Gjennomgang og evt. oppdatering av rutiner og prosedyrer. - Utarbeiding av HMS-mål for resultatenheten. - Gjennomføring av HMS-gjennomgangen. - Gjennomgang og justering av handlingsplanen. For øvrig settes andre HMS-aktiviteter som er planlagt gjennomført i resultatenheten, opp i årshjulet. Dette kan være spesielle områder og temaer som er viktige for resultatenheten å sette fokus på, eller det kan være ulike trivselstiltak som er viktige for å styrke og ta vare på det gode arbeidsmiljøet. En god oppfølging innebærer å ha: Rutine for avviksbehandling o Avdekker, retter opp og forebygger avvik. o Meldesystem på eget avviksskjema. o Kontinuerlig aktivitet. Rutine for gjennomgang av HMS-systemet / håndboken. o For å sikre at det fungerer i praksis. Innebærer årlig oppdatering. Årshjul for HMS-aktivitetene. o Sikrer kontinuitet i HMS-arbeidet. Oppfølging av HMS-systemet i Resultatenheten innebærer å utarbeide en lokal HMS-håndbok. (vedlegg 1 i kap 10 nedenfor) 16

17 5.7 Inkluderende arbeidsliv Bergen kommune er en IA-virksomhet. Dette innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte i kommunen har forpliktet seg til systematisk samarbeid for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv. Ved å arbeide for et inkluderende arbeidsliv, ønsker Bergen kommune å bidra til å sikre et bærekraftig arbeidsliv for fremtiden med tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Arbeidet med et inkluderende arbeidsliv er et trepartssamarbeid mellom Nav, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Bergen kommune undertegnet ny Inkluderende arbeidsliv-samarbeidsavtale med Nav januar 2010 som gjelder til IA-avtalens nasjonale overordnede målsetting er: å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. I Bergen kommunes målstyring vil dette si å øke jobbnærværet fra 90,7 til 92,1, forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år og øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne. For å nå IA målet om å redusere sykefravær har Bergen kommune en rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Leder har et særskilt ansvar for å følge opp den enkelte sykmeldte idet alt sykefraværsforebyggende arbeid og utprøving av funksjonsevne skal gjennomføres på arbeidsplassen. Ansvaret ligger på arbeidsgiver som skal legge forholdene til rette for å gjennomføre nødvendige tiltak. Arbeidstakerne har et ansvar i å medvirke og samarbeide om å finne løsninger. Fra 1. juli 2011 er arbeidsmiljøloven og folketrygdloven endret for å iverksette en tettere oppfølging av sykemeldte: - Oppfølgingsplan skal utarbeides av arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker innen 4 uker. - Dialogmøte 1 skal avholdes i regi av arbeidsgiver innen 7 uker. Dialogmøte skal avholdes for alle sykemeldte, også for medarbeidere med graderte sykemeldinger. - Dialogmøte 2 skal avholdes i regi av Nav innen 26 uker og et dialogmøte 3 kan avholdes i regi av Nav etter ønske fra en av de berørte partene. - Gradert sykemelding skal tas i bruk når det er mulig. Delvis jobb kan være helsefremmende, og det er derfor et mål at flere skal få gradert sykemelding. - Aktiv sykemelding oppheves. - Det innføres skjerpende sanksjoner både overfor arbeidsgiver, sykmelder og arbeidstaker som ikke oppfyller sine plikter. For å oppnå IA målet om økt jobbnærvær og bedre arbeidsmiljø må det systematiske HMSarbeidet på alle nivåer av organisasjonen styrkes. Noen virkemidler for å oppnå målene på konsernnivå er: Følge opp enheter med lavt nærvær Gjennomføre opplæringstiltak for arbeidsmiljøgruppene Etablere nye møteplasser for IA-samarbeid Implementere ny verneorganisasjon Opplæringsprogram for verneombudene Les mer på HR-nett: Inkluderende arbeidsliv Oppfølging av sykemeldte - kortversjon 17

18 5.8 Inkludering og mangfold Bergen kommunes arbeidsplasser skal kjennetegnes av like muligheter og en inkluderende og ikke-diskriminerende praksis uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Dette skal gjelde både ved rekruttering, medarbeiderutvikling og i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Bergen bystyre vedtok i februar 2013 Fremtidens arbeidsplass. Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold for Bergen kommune som arbeidsgiver Bergen kommune er en stor arbeidsgiver som trenger arbeidskraft og kompetanse i tiden som kommer. Det er derfor viktig å sette i verk tiltak som bidrar til at både rekrutteringsprosesser og arbeidsmiljø er inkluderende og legger til rette for reelt mangfold. Planen omhandler fire temaområder som er omfattet av likestillings- og diskrimineringslover. Disse lovene gir enkeltpersoner et vern mot usaklig forskjellsbehandling, samtidig som de pålegger offentlige myndigheter og arbeidsgivere å arbeide aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og hindre diskriminering. Les mer på HR-nett: Mangfold Gjennom HMS-arbeidet må eventuell diskriminering og trakassering forebygges og avdekkes. Jfr. arbeidsmiljøloven (kap. 13), likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskrimineringsog tilgjengelighetsloven. Jf også arbeidsmiljølovens 4-3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, og arbeidsmiljølovens 2-3 nr 2 bokstav d, som pålegger arbeidstakere å sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (arbeidstakers medvirkningsplikt). Les mer på HR-nett: Retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering 18

19 5.9 Rusrelaterte problem/ AKAN Byrådet har vedtatt en veiledning i forhold til personal- og arbeidsreglementets punkt 15 rusmiddelmisbruk (AKAN - regler). Veiledningen er et styringsredskap for AKAN - arbeidet i Bergen kommune. Den beskriver hvordan rusmiddelproblemer skal forebygges og håndteres og hvilket ansvar den enkelte har. Hele veiledningen er bygget på retningslinjer gitt fra AKAN sentralt. Den inneholder forslag til standardskriv som vedlegg. Veiledningen er ment å være et støtte- og hjelpeverktøy for hvordan en skal gå frem i saker som gjelder rusmiddelmisbruk i Bergen kommune Veiledningen bygger på at "arbeidstakere ikke skal være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden." Personal- og arbeidsreglementets punkt 15 er Bergen kommunes AKAN regler. Les mer på HR-nett: veileder for AKAN-arbeid Bedriftshelsetjenesten gir bistand i forhold til rusmiddelproblematikk, både til ledere og ansatt. De veileder, henviser, deltar i AKAN oppfølging etter behov, og bidrar ved gjennomføring av individuelle AKAN avtaler Ytre miljø miljøledelse Bergen bystyre vedtok i sak 261/07 innføring av miljøledelse i Bergen kommune bl.a. ved å miljøsertifisere sine enheter og samordne miljøledelse med kommunens eksisterende ledelsesrapporteringssystem Balansert Målstyring (BMS). Å innføre miljøledelse vil si å innarbeide miljøhensyn i kommunens strategiske beslutninger så vel som i den daglige drift. Typiske elementer i miljøledelse er utforming av miljøpolitikk og mål, gjennomføring av miljøtiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid. Sertifisering etter ordningene for Miljøfyrtårn ISO og Grønt flagg bidrar positivt til kommunens omdømmebygging og reduserer miljøbelastningen av kommunens egen drift. Det kan også være et positivt bidrag til å redusere både sykefravær og driftskostnader. Ansvaret for miljøsertifisering av egen enhet ligger i ansvarslinjen, og prosessen koordineres av Klimaseksjonen i Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Bergen bystyre vedtok i sak 212/10 Klima- og energihandlingsplan for Bergen. Her legger bystyret til grunn en miljøpolicy for egen virksomhet: Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging. Dette skal oppnås ved kontinuerlig forbedring på følgende punkter: - Redusere egen miljøbelastning ved miljøsertifisering av alle kommunale enheter - Hindre tap av biologisk mangfold, sikre friluftsliv, helse og trivsel - Oppfylle selv- og lovbestemte krav knyttet til miljøpåvirkning - Hindre forurensning 19

20 Miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø samt miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann samles og innarbeides i enhetens HMS- / internkontrollsystem. Innkjøp og materialbruk: Innkjøp og materialbruk er en stor bidragsyter til indirekte klimagassutslipp. Derfor er det viktig med bevisste valg av miljøvennlige varer og tjenester. Energi: Energibehovet er stadig økende. Derfor er det viktig å redusere energiforbruket, gjennom gode rutiner og energireduserende enøktiltak. Virksomhetene sparer penger på å redusere sitt energiforbruk. Transport: Transport er en av de største utslippskildene våre. Det er viktig å få ned utslipp og velge alternative og miljøvennlige reisemetoder. Virksomhetene bør se på mulighet for å avholde videokonferanser (elektroniske møter) evt. etterspørre transportmidler som gir lavest mulig utslipp. Avfall: En kildesorteringsinstruks skal være utarbeidet og tilgjengelig for alle ansatte. Målet er å redusere både forbruk og avfall. Det er viktig at avfallet som genereres minimeres, kildesorteres og går til gjenvinning. Farlig avfall må håndteres forsvarlig. Det kan være lønnsomt å kildesortere. Utslipp til luft og vann: Det er viktig at farlig avfall ikke havner i naturen, kommunale avløpsnett etc. Kjøretøy skal vaskes i godkjente vaskeanlegg. Utslipp kan gjøre stor skade på natur og miljø. Estetikk: Ryddighet og orden er en trivselsfaktor i arbeidshverdagen. De miljøansvarlige i enhetene skal følge opp at det jobbes aktivt for å oppfylle kravene til miljøsertifiseringen. De skal planlegge nye tiltak og sende en årlig miljørapport med handlingsplan til sertifiseringsorganet. Se intranett: Miljøledelse 20

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Dok. nr.:. VEILEDER TIL BERGEN KOMMUNES OVERORDNEDE HMS-SYSTEM

Dok. nr.:. VEILEDER TIL BERGEN KOMMUNES OVERORDNEDE HMS-SYSTEM Dok. nr.:. VEILEDER TIL BERGEN KOMMUNES OVERORDNEDE HMS-SYSTEM Revisjon 2013 Innhold 1. Lover, forskrifter og interne retningslinjer... 3 2. Systematisk HMS-arbeid i praksis... 8 3. Håndtering av avvik,

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer

Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer /15 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Oppfølging av HAMU-sak 23/14- Organisering av verneorganisasjonen. Prosedyrer ALSC ESARK-0305-201500089-9 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppfølging

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Samsvarserklæring for byrådsavdelingene sitt arbeid med internkontroll HMS.

Samsvarserklæring for byrådsavdelingene sitt arbeid med internkontroll HMS. Rev. dato: 311214 Gyldig til: 311216 Side 1 av 5 Samsvar med Internkontrollforskriftens 5 pkt. 8 Bergen kommune, enhet: Samsvarserklæring for byrådsavdelingene sitt arbeid med internkontroll HMS. Veiledning

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer