Færre bostedsløse etter løslatelse fra fengsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Færre bostedsløse etter løslatelse fra fengsel"

Transkript

1 Færre bostedsløse etter løslatelse fra fengsel Rapport fra arbeidsgruppe Innledning Arbeidsgruppen har bestått av: Gro Solbakken, Kriminalomsorgen, Drammen fengsel Heidi Schiong, Friomsorgen Buskerud Per Magne Pedersen, NAV Buskerud Jon Ivar Windstad, Kirkens bymisjon Drammen Anders Steen, Kirkens bymisjon Drammen Trond Wagelid, NAV Drammen Hanne Cecilie Rutledal, NAV Drammen Siri Kolseth, Senter for rusforebygging John Dutton, Boligtjenesten Asgeir Bergseth, Boligtjenesten Glenny Jelstad, prosjektleder for boligsosialt utviklingsprogram/ rådgiver plan- og øk Gruppen startet arbeidet den 18. november 2013 og har hatt fem møter. Bakgrunn Bystyret i Drammen vedtok boligsosial handlingsplan i møte den 22. mai Målet for det boligsosiale arbeidet er at alle skal bo trygt og godt, og det skal arbeides etter tre strategier for å nå dette målet: - Flere skal eie - Færre bostedsløse - Alle kan bo Det er til sammen 18 tiltak knyttet til de tre strategiene. Under strategien Færre bostedsløse er tiltak 2.7 : I planperioden skal samarbeidsrutiner med annen linje tjenesten videreutvikles og etableres. Rutinene skal sikre god overgang til bosetting etter utskriving fra institusjon eller løslatelse fra fengsel. Dette har vært arbeidsgruppens mandat. Norsk definisjon av bostedsløse Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativer, bor midlertidig hos familie, venner eller kjente, samt personer som befinner seg i fengsel eller institusjon og skal løslates eller 1

2 utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. Som bostedsløs regnes ikke den som bor i fremleid bolig eller varig hos pårørende eller nær slektning. (Byggforsk, 2006) Dagens situasjon Organisering i kommunen I Drammen kommune kan flere aktører være involvert dersom det er behov for kommunale tjenester/ tjenester i NAV etter løslatelse: Involverte kommunale tjenester løslatelse fra fengsel Helse- og sosialdirektør Tjenestetildeling og samordning Senter for rusforebygging Psykisk helse NAV Drammen Drammen Eiendom Boligtjenesten Oppgaver - Tjenester -Tildeling av boliger (vedtak og kontrakter) -Startlån og boligtilskudd -Bostøtte -Prosjektet Ditt valg Bolig først -Oppfølging i bolig - Oppfølging rus - Drift av boliger med bemanning for rusavhengige - Fengselshelsetjeneste -Oppfølging i bolig - Oppfølging psykisk helse - Drift av boliger med bemanning for psykisk syke -Midlertidige boliger -Arbeidsrettet veileding /bistand ( aktivitet) -Økonomisk sosialhjelp -Andre offentlige ytelser (KVP, AAP, Trygd -Kontaktperson i fengsel - Kjøp og salg av kommunale boliger -Forvalter av de kommunale boligene ( vaktmester ) Dersom den innsatte har hatt tjenester fra en eller flere av tjenestene i kommunen før fengslingen vil i mange tilfelle kontakten opprettholdes under fengslingen Dersom den innsatte ikke har hatt tjenester, eller fengslingen har vart lenge, vil kontaktbetjenten/ sosialkonsulenten i fengslet henvende seg til NAV om bistand til søknad om tjenester fra NAV (økonomiske ytelser, bistand til arbeid). NAV Drammen har en Fengselskontakt. Fengselskontakten har særskilt tett samarbeid med Drammen fengsel. Andre aktører Kirkens bymisjon startet tiltaket FRI i Arbeidet er i dag i ordinær drift i Bymisjonen. Det pekes på følgende suksesskriterier, basert på erfaringer fra arbeidet: 2

3 Begynne arbeidet med å forberede løslatelse i god tid - mens den innsatte er i fengsel FRI Drammen har avtalefestet at de fengsler de samarbeider med ikke kan løslate tidligere enn planlagt ( unngår fremskutte løslatelser) De første 72 timene etter løslatelse er kritisk bemanningen styrkes derfor betydelig i denne perioden, ofte 1:1 bemanning Den første måneden etter løslatelse krever også tett bemanning er en kritisk periode Nettverk og aktivitet o Det som motiverer mest er å høre om / snakke med de som har lykkes o Bidrar til å være i aktivitet det arrangeres mer enn 250 aktiviteter i året, i tillegg kommer spontane aktiviteter medlemmer imellom ( kino, trening etc..) Ansatte med erfaringsbasert kunnskap som veiledere, miljøarbeidere sammen med fagpersoner. Betydningen av likemannsarbeidet er helt avgjørende i arbeidet, samt det frivillige arbeidet. Fag og erfaring på samme lag Tett oppfølging kvelder/helger/ferier Status FRI pr. 20/12-13 siden 2007: personer gjennom treningsbolig som har gått bra - 12 personer direkte til pilot leiligheter - 40 personer inne i bolig delen av FRI - 19 personer har kjøpt seg leilighet gjennom start lån - Veileder 15 personer inne betalende medlemmer Kriminalomsorgen sentrale funksjoner i forbindelse med løslatelsesarbeid Kriminalomsorgen er organisert i fem regioner. Buskerud fylke, og Drammen, tilhører region Sør. Det er i alt 13 fengsler i regionen, se vedlegg 1. Kontaktbetjent Kontaktbetjentene skal følge opp den enkelte innsatte blant annet ved å kartlegge problemer, behov og ressurser, medvirke til framtidsplanleggingsprosessen og bistå ved henvendelser utad, for eksempel til NAV-kontor og kommunale tjenester utover dette. Kontaktbetjenter jobber i turnus. Sosialkonsulent Noen fengsler har egen sosialkonsulenter. De skal hjelpe innsatte med å forberede sin løslatelse, de kan veilede kontaktbetjentene, de samarbeider med andre eksterne og interne tjenester og de kan også delta i ansvarsgrupper. De arbeider i henhold til straffegjennomføringsloven og ikke sosialtjenesteloven. Dette innebærer for eksempel at de ikke er lovmessig forpliktet til å utarbeide Individuell Plan (IP). 3

4 Tilbakeføringskoordinatorer Høsten 2011 etablerte Kriminalomsorgen 25 stillinger til tilbakeføringskoordinatorer. Deres oppgave skal være å samordne forskjellige tiltak rundt den innsatte på systemnivå, både det som skjer innefor kriminalomsorgen og det som gjøres av andre etater som NAV, helsetjeneste, kommunal bolig, frivillige organisasjoner. I region Sør er det 4 årsverk med denne funksjonen. Friomsorgen Friomsorgens oppgave er i hovedsak å drive straffegjennomføring i samfunnet. Målgruppen er domfelte som skal sone samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring og de som blir prøveløslatt fra fengsel med møteplikt og andre vilkår, fra ordinære fengselsstraffer og fra forvaring. Fra 2014 er også elektronisk soning, hjemmesoning med lenke en landsdekkende soningsform. Boligspørsmålet er alltid vesentlig i forhold til å kunne jobbe konstruktivt med forebygging av ny kriminalitet. I friomsorgen er et nært samarbeid med fengslene vesentlig i forkant av prøveløslatelser eller delsonere i forhold til hjemmesoning for å avdekke og avhjelpe bostedsproblematikk. Når det gjelder domfelte på samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, helgjennomførere for hjemmesoning med lenke er det vesentlig for friomsorgen å utføre en grundig kartlegging, for å avdekke problematikken i forhold til bosted og deretter inngå et tett samarbeid med den gjeldende kommunen/ Nav hvor domfelte bor eller ønsker å bo. Volum Det har vært svært vanskelig å få pålitelig dokumentasjon om hvor mange som løslates, bosetter seg i Drammen og er uten fast bolig. Slik type informasjon kan verken hentes ut av datasystemer i Kriminalomsorgen, i NAV eller i kommunen. Tallene under er derfor til dels basert på erfaring og manuell telling. Antall bostedsløse etter løslatelse, dokumentert i NIBR sin kartlegging i desember 2012 NIBR gjennomførte i en uke i desember 2012 en kartlegging av alle bostedsløse i Drammen. Kartleggingen viste at det var 129 bostedsløse i Drammen denne uken. Elleve prosent av alle (14 personer) som da ble registrert som bostedsløse i Drammen var løslatt fra fengsel siste seks måneder. Andelen bostedsløse løslatt fra fengsel var syv og åtte prosent i kommunegruppa og hele landet. Det var altså en høyere andel bostedsløse i Drammen som var løslatt fra fengsel, enn det var i kommunegruppa og for alle bostedsløse i landet. Statistikk fra fengselskontakt i NAV Fengselskontakt ved NAV Drammen har utarbeidet denne statistikken, basert på erfaringer fra de siste tre årene: Det er 100 saker som fengselskontakten ved NAV på en eller annen måte er involvert i, i løpet av året. Cirka 30 av disse (hvert år) er det startet ulike tiltak for via fengselskontakten og ca av disse har hjemmeadresse i Drammen. Eksempler på tiltak: Lønnstilskudd, utdanning, arbeidspraksis og ulike arbeidsmarkedstiltak. 4

5 Statistikk fra Senter for rusforebygging Fra BO7 i 2013 var det 3 personer som benyttet seg av bolig - akuttplass/midlertidig bolig i påvente av soning/eller i forbindelse med løslatelse. Ruskonsulentene rapporterer, basert på erfaring at ca. 25 personer var eller ble bostedsløse i forbindelse med fengsling/løslatelse i Kriminalomsorgen På vegne av arbeidsgruppen sendte Kriminalomsorgen (den 31. mars) denne henvendelsen til sosialkontakter ved alle fengsler i Norge: Har dere, i deres fengselsenhet, hatt innsatte som har blitt løslatt til Drammen kommune i 2013 hvor det har vært behov for offentlig oppfølging? For å få ut slike tall må det gjøres manuell telling i det enkelte fengsel fordi det ikke er mulig å kjøre ut denne type statistikk fra kriminalomsorgens fagsystem. Dette har ført til at det er kommet inn svar fra få fengsler. Fra de 13 fengslene i Region Sør har det kommet svar fra 4. Til sammen 24 løslatte fra disse fire fengslene ble bosatt i Drammen og var registrert med store oppfølgingsbehov: Hassel fengsel: 4 Drammen overgangsbolig: 4 Sem fengsel: 3 Drammen fengsel: 13 Det er i tillegg gitt tilbakemelding fra 6 øvrige fengsler, hvor til sammen 3 personer ble bosatt i Drammen og var registrert med oppfølgingsbehov. Boligtjenesten Det er 10 innsatte som har søkt og fått kommunal bolig i 2013 Det er 5 innsatte som har søkt og fått avslag på bolig i 2013 Utfordringer Samarbeid mellom Kriminalomsorgen og kommunen for å forebygge bostedsløshet etter løslatelse byr på noen utfordringer: - Den løslatte kan være løslatt fra fengsler over hele landet og ikke bare fra ett av de 12 fengslene i region Sør eller Drammen overgangsbolig (vedlegg 2 viser oversikt over Kriminalomsorgen region Sør ). Kommunen og NAV må derfor samarbeide med fengsler i alle regioner og fengslene må samarbeide med kommuner over hele landet. Samarbeidsavtalene mellom kommunen/nav og kriminalomsorgen er til en viss grad ulik fra region til region. - Den løslatte kan ha vært bosatt i en annen kommune enn Drammen ved pågripelsen, men ønsker å bosette seg i Drammen etter løslatelse. I enkelte tilfelle er det også uklart hvilken kommune som er tilhørighetskommunen ved løslatelse. Dette gir utfordringer for planlegging av løslatelse og det forutsetter et godt samarbeid mellom de to kommunene. Denne utfordringen er ikke av ny dato, og den beskrives også i 5

6 Stortingsmelding 37 ( ) Straff som virker mindre kriminalitet tryggere samfunn : En særlig utfordring i løslatelsesarbeidet er samarbeidet mellom kriminalomsorgen og den kommunen innsatte skal bosette seg i. Hjemkommunen har ansvar for at de oppleggene som er planlagt under soningen, følges opp fra dag én etter løslatelse. I dag er sosialtjenesten i oppholdskommunen før innsettelse i fengsel ansvarlig for å yte sosiale tjenester under straffegjennomføringen, ved løslatelse og reetablering. Det er i praksis ofte uklart hva som er ansvarlig kommune for en innsatt. Innsatte gjennomfører ofte straff i et fengsel som ligger langt fra den kommunen hvor vedkommende ønsker å bosette seg. En del innsatte er også «kommuneløse». Ikke sjelden velger innsatte å bosette seg i en annen kommune enn den de var registrert i før innsettelsen. Hvis den innsatte sitter i et fengsel på en annen kant av landet enn der han ble arrestert, og skal bosette seg et tredje sted, har det vist seg svært komplisert å få til en effektiv planlegging av løslatelsen. Det er ikke bare lang geografisk avstand og uklarheter om hvilken kommune som er ansvarlige, som skaper hindringer i løslatelsesarbeidet. Kriminalomsorgen har over tid opplevd store utfordringer i samarbeidet med kommunene om løslatelse. Det er NAV-kontoret i oppholdskommunen før innsettelse ansvarlig for å yte sosiale tjenester til innsatte under fengselsoppholdet, ved løslatelse og reetablering. 1 Vi erfarer at en del innsatte, som var bosatt i en annen kommune ved pågripelse, velger Drammen kommune når de løslates. Dersom dette ikke har vært planlagt under soning er det stor risiko for at den innsatte løslates til bostedsløshet. - Ulike dataregistreringssystemer og mangelfull datafangst vanskeligliggjør samarbeid og dokumentasjon. Arena er et sentralt databasert oppfølgings- og registreringsverktøy som brukes i NAV blant annet til oppfølging av den enkelte bruker. Det samhandler med Gosys, et system som skal bidra til koordinering mellom ulike systemer. Drammen bruker fagsystemet Socio til registrering og oppfølging av brukere med sosiale tjenester. Kompis er kriminalomsorgens sentrale dataregistreringssystem og benyttes blant annet til å registrere ulike opplysninger om løpende soningsforhold. NAV ansatte har tilgang til Arena, Gosys og Sosio, Boligtjenesten og de sosiale tjenestene som ikke er lagt til NAV har kun tilgang til Sosio. Kun ansatte i kriminalomsorgen har tilgang til Kompis. Det at samarbeidende parter ( hjemkommune/ NAV kontor, bosettingskommune/nav kontor og fengsel) ikke har tilgang til hverandres datasystemer vanskeliggjør dialogen mellom partene og oppfølgingsarbeidet. Vi har også erfart at det er vanskelig (umulig) å hente ut relevant dokumentasjon som for eksempel historisk dokumentasjon om antall løslatte til Drammen kommune og deres hjelpebehov. Dette gjør at det er vanskelig å få oversikt over volum og beregning av oppfølgingsressurser. 1 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: 3.Kommunens ansvar Kommunen er ansvarlig for å utføre oppgavene etter denne loven som ikke er lagt til et statlig organ, og å yte tjenester etter loven til alle som oppholder seg i kommunen. For den som oppholder seg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester, skal tjenestene likevel ytes av den kommunen som var oppholdskommune forut for inntaket i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester. Dette gjelder også tjenester før utskriving i forbindelse med utskriving og etablering. Etter utskrivingen skal de sosiale tjenestene ytes av den kommunen der vedkommende tar opphold. Tar vedkommende opphold i den kommunen som institusjonen eller boligen ligger i, kan utgiftene kreves refundert av oppholdskommunen forut for inntaket. 6

7 - Det er vanskelig å planlegge for bosetting etter fremskutte løslatelser (løslatelse før ferdig soning på grunn av mangel på plasser i fengslene), prøveløslatelse, samt ved løslatelse etter varetekt. I disse tilfellene slipper den løslatte ofte ut på svært kort varsel og det kan gjøre det vanskelig å planlegge. - Innsatte kan i noen tilfelle oppgi at de har bolig (når prøveløslatelse planlegges) selv om bosituasjonen egentlig er usikker; de planlegger å flytte hjem til familie, venner o.l eller de velger å ikke opplyse at de er bostedsløse fordi de frykter utsettelse av prøveløslatelsen. De ber derfor ikke om hjelp til å skaffe bolig. Kriminalomsorgen har i liten grad mulighet/ eller prioriterer ikke å etterprøve slik informasjon. Det er den løslatte selv sitt ansvar å be om den hjelpen han/ hun har behov for. Når den løslatte i realiteten ikke har bolig vil de fleste etter relativt kort tid oppsøke NAV fordi de er uten fast bolig, og boligspørsmål kan ikke planlegges før prøveløslatelse. - Kommunale utleieboliger kan være et virkemiddel for å hindre bostedsløshet etter løslatelse. Retningslinjene for tildeling av kommunale utleieboliger forutsetter en botid i kommunen på 3 år. Dette er en hovedregel som etter skjønnsmessig vurdering kan fravikes. Praksis i dag er at løslatte primært ikke unntas fra denne regelen. Løslatte som har annen tilhøringhetskommune, eller har kortere botid enn 3 år i Drammen, vil derfor med stor sannsynlighet få avslag om kommunal bolig. - Løslatte som er rusavhengige og som tildeles kommunal utleiebolig, tildeles ofte en bolig som er i et belastet bomiljø, som kan gjøre at tiden etter løslatelse blir særlig vanskelig. For lite variasjon og fleksibilitet i tilbudet av kommunale utleieboliger er derfor også en utfordring. - Vanskeligstilte på boligmarkedet har utfordringer med å få innpass på det private utleiemarkedet. Løslatte er blant de gruppene som ofte avvises av private utleiere, og som har behov for råd, veiledning og praktisk bistand fra kommunen for å få leid bolig. Dette er et arbeid som av ressursmessige årsaker ikke har vært tilstrekkelig prioritert i noen av tjenestene - De boligsosiale oppfølgingstjenestene i kommunen fremstår som for lite koordinert og ressursinnsatsen (oppfølging) er varierende i de ulike tjenestene. Det er en utfordring at det ikke er et system som sikrer tett oppfølging av alle løslatte som har behov for den første tiden etter løslatelse. ( referer suksessfaktorer fra FRI). Det er også en utfordring at kommunen har ressursmessige utfordringer for til å legge til rette for nettverksbygging og aktivitetskapende tiltak for de som har behov for det. Formelle avtaler Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region nordøst, øst, sør og sørvest og Helse Sør Øst og RHF Se vedlegg 2 Avtale mellom Kriminalomsorgen og kommuner/nav Det eksisterer i dag en mal for samarbeidsavtale om Boligsosialt arbeid mellom fengsler/ Friomsorgskontorer og kommuner i Telemark, Vestfold og Buskerud. Denne malen ble sendt alle kommuner i 2008, men den er ikke behandlet/ underskrevet av Drammen kommune. Denne avtalemalen er nå til revisjon og arbeidsgruppen har gitt innspill til dette arbeidet. Det er forventet at revisjonsarbeidet avsluttes sommer/ høst 2014, og basert på det nåværende utkastet tilråder arbeidsgruppen av kommunen undertegner avtalen. 7

8 Se vedlegg vedlegg 3som viser gjeldende mal De mest sentrale punktene om kommunen og NAV sitt ansvar: (punkter som omhandler bolig er markert i kursiv i dette notatet) NAV skal avklare bistandsbehovet til brukere ved å gjennomføre en behovs- eventuelt en arbeidsevnevurdering. I de tilfeller hvor brukere har fått vedtak om at de har et bistandsbehov, skal NAV sammen med brukeren utarbeide en aktivitetsplan, jfr. NAV-lovens 14 a. NAV skal forvalte arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og andre lover hvor oppgaver er lagt til etaten og sikre rett ytelse til den enkelte brukere, jfr. NAV-loven 1 og 4. Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering, jfr. NAV-loven 14 a, kan NAV tildele brukeren arbeidsrettede tiltak, hvis deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at brukeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, jfr. F nr Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv NAV kan gi ytelser til gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene, jfr. forskriftene under Arbeidsmarkedsloven 13. Etter lov om sosiale tjenester i NAV 1, skal kommunen bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økonomisk og sosial trygghet, fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet, samt gi den enkelte mulighet til å leve og bo selvstendig. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, og er forpliktet til å finne midlertidige botilbud for dem som ikke klarer det selv, jfr. 15 og 27i lov om sosiale tjenester i NAV Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer som kan bidra til å løse oppgaver innenfor lov om sosiale tjenester i NAV, jfr. 1 Raskt behandle søknad om dekning av husleie etter henvendelse fra innsatte eller kriminalomsorgen jf.. i lov om sosiale tjenester i NAV Bidra til å finne egnet bolig når kriminalomsorgen tar kontakt før løslatelse Kommunen bør utpeke en saksbehandler i den enkelte sak Saksbehandler i kommunen skal koordinere kommunens arbeid i forhold til den enkelte innsatte/domfelte Dersom domfelte eller innsatte ønsker å flytte til en annen kommune, skal saksbehandler i kommunen ta kontakt med ny kommune for å innlede samarbeid om bosetting Utarbeide individuell plan etter anmodning fra fengsel eller friomsorg dersom domfelte selv ønsker det og har behov for langvarige og koordinerte tjenester Rutiner ved akutte løslatelser avtale mellom NAV Drammen og Drammen fengsel Se vedlegg 4 8

9 Drammen fengsel har også en rutinebeskrivelse for boligoppfølging av innsatte Se vedlegg 5 Forslag fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppen sitt forslag handler primært om forhold som er kommunens beslutningsområde. Arbeidsgruppen har også noen anbefalinger som går utover kommunens ansvarsområder. Disse omtales for seg. Mål Formålet med forslaget er å sikre tydelig avklaring av ansvar og oppfølging slik at innbyggere i Drammen som har behov for råd og bistand i forhold til å kunne bo trygt og godt etter løslatelse fra fengsel, skal få det. Midlertidig bolig er et virkemiddel som kun skal brukes unntaksvis (for eksempel ved fremskutte løslatelser) for den som er bosatt i midlertidig bolig er per definisjon bostedsløs. For å nå dette målet må: Informasjon om kontaktpersoner i kommunen/nav være tydelig og tilgjengelig for: innsatte drammensere, kriminalomsorgen, de ulike fengslene, kommunens virksomheter og øvrige samarbeidspartnere. Kontaktpersonene må ha ansvar og myndighet som sikrer nødvendige tjenester (for at den løslatte skal kunne bo trygt og godt) ved løslatelse. Kontaktpersonene må være operative og ha tilgjengelig kompetanse og tid. Det må være tverretatlige møtepunkter som sikrer nødvendig samordning av de kommunale tjenestene. Arbeidsgruppen foreslår at: Oppfølgingsansvaret for den boligsosiale avtalen mellom Kriminalomsorgen og Drammen kommune/nav Drammen er linjeplassert i Boligtjenesten. Alle henvendelser fra Kriminalomsorgen/ fengsel i forhold til behov for boligsosial bistand i kommunen i forhold til løslatelse gjøres til Boligtjenesten. Det oppnevnes en kontaktperson i Boligtjenesten og en i NAV. Kontaktpersonene er ansvarlig for koordinering av boligsosiale -tjenester, -råd og -veiledning i forbindelse med løslatelse. Kontaktpersonene har ansvar for å registrere alle henvendelser om boligsosiale tjenester i forbindelse med løslatelse i BOKART. 9

10 Kontaktpersonen i Boligtjenesten har primært ansvar for tjenester/bistand knyttet til bolig mens kontaktpersonen i NAV primært har ansvar for tjenester/ bistand knyttet til andre forhold ( arbeid, økonomi etc..). Kontaktpersonene utgjør et team som kan gjøre overlappende arbeid ved behov. Teamet skal ha tydelig mandat, nødvendige fullmakter og møtes regelmessig. Boligtjenesten har ansvar for å utarbeide rutiner ved fremskutt løslatelse/ løslatelse etter varetekt, etter modell av avtale som er inngått mellom NAV Drammen og Drammen fengsel. Teamet utarbeider rutiner som sikrer tett oppfølging umiddelbart etter løslatelse der det er nødvendig Det er et mål at individuell plan tas i bruk for de som har behov for tjenester over tid og fra flere. Aktivitet og nettverk skal inngå i den enkeltes planer i forbindelse med løslatelse, gjerne i samarbeid med frivillige/ humanitære organisasjoner Økonomiske og administrative konsekvenser Innenfor dagens driftsrammer har NAV en stilling som er kontaktperson for samarbeid med fengsel. Boligtjenesten har ansvar og mandat til å koordinere boligsosialt arbeid. Virksomhetene NAV, Senter for rusforebygging og Psykiske helsetjenester har ansvar for boligoppfølging, også å gi råd og veiledning til boligsosiale vanskeligstilte tjenestemottakere i virksomheten. Arbeidsgruppens forslag innebærer en tydeliggjøring av ansvar for boligsosial oppfølging/veiledning i forbindelse med løslatelse. Gjennomgangen av utfordringene viser at de er behov for å øke og/eller dreie den boligsosial innsatsen slik at det er mulig å: - Gi nødvendig råd, veiledning og bistand til å søke utleiebolig på det private markedet, for de som har behov for det - Å styre ressursinnsatsen slik at løslatte som har behov for det får nødvendig tett oppfølging umiddelbart etter løslatelse - Å ta initiativ til / og følge opp et samarbeid med frivillige lag og organisasjoner for at det skal kunne skapes aktivitet og nettverk for løslatte som har behov for det. Arbeidsgruppens forslag innebærer at hovedtyngden av dette ansvaret plasseres i Boligtjenesten. Boligtjenesten er ikke bemannet for disse oppgavene i dag. Arbeidsgruppen anbefaler at tilstrekkelige oppfølgingsressurser overføres fra NAV, SFR og Psykiske helsetjenester, slik at både oppgaver og ansvar legges til Boligtjenesten. Arbeidsgruppen anbefaler at: 10

11 - det fra statlig side arbeides med/ vurderer muligheten av et registreringsverktøy som kan legge bedre til rette for samarbeid og informasjonsflyt mellom kriminalomsorgen og kommunen/nav. - det fra statlig side legges til rette for at det registreres informasjon både i NAV og det enkelte fengsel som kan gjøre det mulig å hente ut dokumentasjon som samler kunnskap om antall løslatte med behov for kommunale tjenester, hvor både hjemkommune og kommunen den løslatte bosetter seg i kommer frem. 11

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre?

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 27.11.2014 1 Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde 2014: 66 214 Drammen

Detaljer

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 Dagen i dag Har du gjort deg noen tanker om opplæringsdagen? NAV, 12.08.2013 Side 2 Dagen i dag våre mål for dagen Når du går hjem i dag, skal du kjenne til hva

Detaljer

Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet Nytt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Orientering om tilskuddsordningene Ny nasjonal

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16. Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16. Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16 Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015 â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Per Erik Torp sekretær boligutvalget / seniorrådgiver KRD Boligsosialt utviklingsprogram 14. november 2011 Boligutvalget Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 35 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer: NO 974 761 319 Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Samarbeid mellom barneverntjenesten

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen SAMARBEIDSAVTALE. Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid for innsatte og domfelte mellom Hamar, Gjøvik og Kongsvinger fengsel og Hamar, Gjøvik, Kongsvinger, Elverum, Ringsaker, Stange og Vestre Toten

Detaljer

Samvær. med egne. barn. under soning

Samvær. med egne. barn. under soning Samvær med egne barn under soning Utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge 1. BROSJYRENS INNHOLD... 3 2. RETT TIL SAMVÆR... 4 2.1 Lovbestemmelser om rett til samvær... 4 2.2 Hovedregelen er rett til samvær...

Detaljer

Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram. NAV Gjøvik Vestoppland fengsel. Røroskonferansen 30. - 31.

Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram. NAV Gjøvik Vestoppland fengsel. Røroskonferansen 30. - 31. Røroskonferansen 30. - 31. mai 2012 Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram NAV Gjøvik Vestoppland fengsel Ann-Kristin Bjørkhaug Organisering Prosjekt over 3 år Opprinnelig

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan for NAV Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan for NAV Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/2562-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan for NAV Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret

SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: L70 Arkivsaksnr.: 01/08608-007 Dato: 15.01.02 BEREGNING AV HUSLEIE I OMSORGSBOLIGER SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret Saksordfører : Margareth Lien

Detaljer

Boligsosial handlingsprogram i Drammen noen fakta tall

Boligsosial handlingsprogram i Drammen noen fakta tall Boligsosial handlingsprogram i Drammen noen fakta tall Innbyggere: 62 566 ( 1.1.2010) Mange innvandrere: 20,3 % av befolkningen Høy andel sosialhjelpsmottakere i forhold til landet (3 % av befolkningen

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/7672-2 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Oslo kommune - foranalyse Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner

Boligsosialt utviklingsprogram Oslo kommune - foranalyse Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner Boligsosialt utviklingsprogram Oslo kommune - foranalyse Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner Evelyn Dyb, Camilla Lied, Helge Renå Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Konferanse

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse 1 Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2013 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune

SØKNADSSKJEMA 2013 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune SØKNADSSKJEMA 2013 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Bakgrunn Bostedsløshet i Drammen er kartlagt gjennom statlige kartlegginger foretatt av NIBR. Kartleggingene viser at antallet bostedsløse varierer:

Bakgrunn Bostedsløshet i Drammen er kartlagt gjennom statlige kartlegginger foretatt av NIBR. Kartleggingene viser at antallet bostedsløse varierer: Notat Til: Eva Milde Grunvald Fra: John Dutton Dato: 01.09.2014 Bostedsløshet i Drammen. Hensikt Bakgrunnen for notatet er følgende problemstilling: Til tross for kommunens økt fokus på boligsosialt arbeid

Detaljer

Rutine- og metodehåndbok

Rutine- og metodehåndbok SKIEN KOMMUNE Rutine- og metodehåndbok Leie til eie Ann Kristin Engkvist 01.11.2013 Innhold Bakgrunn... 2 Kommunens mål med Leie til eie arbeidet... 2 Kommunal bolig... 2 Hovedmål for Leie til eie... 3

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 6. september 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 6. september 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 6. september 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAM KVALIFISERINGSSTØNAD. v/ Nils Aadnesen Konferansen «På vei til jobb» 11.04.13

KVALIFISERINGSPROGRAM KVALIFISERINGSSTØNAD. v/ Nils Aadnesen Konferansen «På vei til jobb» 11.04.13 KVALIFISERINGSPROGRAM KVALIFISERINGSSTØNAD v/ Nils Aadnesen Konferansen «På vei til jobb» 11.04.13 STANDARD ARBEIDSRETTET BRUKEROPPFØLGING Tjenestene etter lov om sosiale tjenester i NAV gjenfinnes her

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Bolig og tilhørighet Røroskonferansen 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Bo og føle seg hjemme - dimensjoner

Detaljer

Bolig for velferd Behov for helhetlig perspektiv i boligpolitikken

Bolig for velferd Behov for helhetlig perspektiv i boligpolitikken Bolig for velferd Behov for helhetlig perspektiv i boligpolitikken Boligens betydning i samfunnsutvikling og velferdspolitikk Tromsø 11.11.15., Inger Lise Skog Hansen Boligpolitikken formet det norske

Detaljer

Organisering av boligarbeidet i Hamar kommune

Organisering av boligarbeidet i Hamar kommune Organisering av boligarbeidet i Hamar kommune Prosess, metode og status v/siri A Brandtzæg Rådgiver, Strategiavdelingen Programleder for Boligsosialt utviklingsprogram Programsamling for Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Ellen Ølness Nadim, Regiondirektør, Bufetat region sør 1 Barn som kommer alene til Norge BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER Tre hovedoppgaver:

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Boligsosialt ledermøte, Kristiansand 17. Oktober 2008 Osmund Kaldheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 1 Innhold: Hvor mange trenger bolig i 2009? Hvem er kommunens

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 54 (2002-2003)

Besl. O. nr. 5. (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 54 (2002-2003) Besl. O. nr. 5 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 54 (2002-2003) År 2003 den 11. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Boligens betydning for Helsedirektoratets satsinger

Boligens betydning for Helsedirektoratets satsinger Boligens betydning for Helsedirektoratets satsinger Anette Mjelde, avdelingsdirektør, psykisk helse og rus Bergen 20. april 2015 Bolig påvirker helse og fordeling av helse Det er samspill mellom boligbehov

Detaljer

15.01.08. Mandat, prosjekt rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet

15.01.08. Mandat, prosjekt rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet 15.01.08 Mandat, prosjekt rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...3 1.1 Prosjektets omfang og avgrensninger...3 2 Prosjektets hovedmål...3 3 Organisering

Detaljer

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i barnehager. Delrapport I BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I BEBY-sak 262-04 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager II: Barnehagenes formidling av bekymring til

Detaljer

Kommune. Sentral policy for TAFU i Norge ved kommune(r), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland

Kommune. Sentral policy for TAFU i Norge ved kommune(r), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland Kommune Sentral policy for TAFU i Norge ved kommune(r), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien innebærer at regjeringen

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Boligsosial konferanse Kristiansand 6. - 7. februar 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning En bostedsløs person - definisjon

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X63 &13 Arkivsaksnr.: 14/5558-3 Dato: 26.08.14

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X63 &13 Arkivsaksnr.: 14/5558-3 Dato: 26.08.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X63 &13 Arkivsaksnr.: 14/5558-3 Dato: 26.08.14 ALLMINNELIG HØRING - ET ENKLERE TILTAKSSYSTEM TILPASSET BRUKERNES BEHOV â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

INVITASJON TIL NYETABLERING AV TAFU

INVITASJON TIL NYETABLERING AV TAFU Oslo Kommune Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 Oslo Deres ref: Vår ref: 15/6137 Vår dato: 10.11.2015 INVITASJON TIL NYETABLERING AV TAFU Hvorfor dere er mottakere av dette brevet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.03.2015 Ref. nr.: 14/91757 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Saksframlegg. Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister Saksframlegg Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister Arkivsak.: 15/46843 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Hele året 2011. Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12

Hele året 2011. Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Drammen kommune Senter for rusforebygging Hele året 2011 Hittil i år 2012 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Aktive brukere av tjenesten a) 406 396 395

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: A11 Arkivsaksnr.: 11/6119-1 Dato: * HJELPETILTAK FOR VANSKELIGSTILTE OG UTSATTE BARN I DRAMMEN

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: A11 Arkivsaksnr.: 11/6119-1 Dato: * HJELPETILTAK FOR VANSKELIGSTILTE OG UTSATTE BARN I DRAMMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: A11 Arkivsaksnr.: 11/6119-1 Dato: * HJELPETILTAK FOR VANSKELIGSTILTE OG UTSATTE BARN I DRAMMEN INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge

Tverrfaglig samarbeid for barn og unge Tverrfaglig samarbeid for barn og unge Illustrasjon: Anne Hvål Samarbeidsmodell og samarbeidsrutiner MODELL FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I BAMBLE KOMMUNE Samarbeidsmodellen skal bidra til godt samarbeid og

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune S A K S F R E M L E G G

Kontrollutvalget i Hasvik kommune S A K S F R E M L E G G Kontrollutvalget i Hasvik kommune Møte nr. 1/2016 16. mars 2016 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2016/13025-8 S A K S F R E M L E G G S a k 3 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SOSIALTJENESTEN OG NAV HASVIK»

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF. Vedtatt av styret xx.xx.2016

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF. Vedtatt av styret xx.xx.2016 Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Innhold 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Ny arbeids- og velferdsforvaltning RAMMEAVTALE MELLOM KS OG ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Oslo, 07. april 2006 Halvdan Skard KS Bjarne Håkon Hanssen Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. Bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13 HØRING - UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM SOSIALE TJENESTER TIL PERSONER UTEN FAST BOPEL I NORGE â INNSTILLING

Detaljer

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst 1 24.10.2013 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 230 ansatte Ca. 190 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Fredag 3. november 2006

Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Fredag 3. november 2006 Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering Fredag 3. november 2006 Flere i arbeid, færre på stønad fattigdom skal bekjempes AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i

Detaljer

Rapport, TTV 2010 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord

Rapport, TTV 2010 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Av disse fjorten deltagerne har sju gått videre til vanlig jobb, seks har falt tilbake til rusbruk, og en deltager har vi ikke oversikt over. Dette er likevel svært gode tall, da de aller fleste av de

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne

Detaljer

Byrådssak 98/13. Svar på Innbyggerinitiativet: Rett til bopel uten diskriminering ESARK-0183-201301662-8

Byrådssak 98/13. Svar på Innbyggerinitiativet: Rett til bopel uten diskriminering ESARK-0183-201301662-8 Byrådssak 98/13 Svar på Innbyggerinitiativet: Rett til bopel uten diskriminering SOSE ESARK-0183-201301662-8 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 11.02.13 mottatt innbyggerinitiativet «Retten til å

Detaljer

Programlederrollen i praksis. Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar

Programlederrollen i praksis. Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar Programlederrollen i praksis Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar Hamar Mine refleksjoner om programmet i Hamar om programlederrollen

Detaljer

Verdal kommune SERVICE ERKLÆRING SOSIAL- TJENESTEN

Verdal kommune SERVICE ERKLÆRING SOSIAL- TJENESTEN Verdal kommune SERVICE ERKLÆRING SOSIAL- TJENESTEN ! VERDAL KOMMUNE SERVICE ERKLÆRING SOSIALTJENESTEN Denne serviceerklæringen beskriver hovedinnholdet i Sosialtjenestens tilbud. Ved å utgi en slik erklæring

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Ungdomsoppfølging ungdomsstraff

Ungdomsoppfølging ungdomsstraff Ungdomsoppfølging ungdomsstraff Ny straffebestemmelse ny straffart 1.7.2014 En samtykkebasert straffegjennomføring Målgruppe Barn i alderen 15 18 som har et oppfølgingsbehov Tverrfaglig innsats og samarbeid

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 27/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.6.2011 SAK 27/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM - BASIS Innstilling

Detaljer

Høringsutkast. Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven)

Høringsutkast. Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) Kommunal- og regionaldepartementet Høringsutkast Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) 1 Innhold i proposisjonen Det foreslås innføring av en ny bestemmelse i husleieloven

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Samarbeidsmodell med utbyggere for å skaffe kommunen utleieboliger

Samarbeidsmodell med utbyggere for å skaffe kommunen utleieboliger Samarbeidsmodell med utbyggere for å skaffe kommunen utleieboliger Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår 44/16 07.06.2016 Utvalg for teknikk og miljø 188/16 10.06.2016 Formannskapet

Detaljer

Årsrapport 2014 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2014 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet v/john Tangen Tilskuddsordningens innretning

Detaljer

Jeg vil helst bo hjemme

Jeg vil helst bo hjemme Jeg vil helst bo hjemme Turid Lohne Velund sleder 25. September 2008 Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring Resultatledelse for ca. 200 tjenesteledere Brukerundersøkelser

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 04/05046-002 Dato: 23.08.2003

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 04/05046-002 Dato: 23.08.2003 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 04/05046-002 Dato: 23.08.2003 EN MER MÅLRETTET ØKONOMISK SOSIALHJELP SAK TIL BYSTYRET OG BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST,UTDANNING OG SOSIAL

Detaljer

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport

Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf.

Detaljer

Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01.

Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01. NOTAT Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01.2006 HOVEDSATSNINGSOMRÅDER OG ARBEIDSPLAN FOR PERIODEN 2006 TIL VÅREN

Detaljer

Høringsuttalelse Rom for alle

Høringsuttalelse Rom for alle Arkivsak-dok. 11/05256-2 Saksbehandler Tore Hansen Saksgang Møtedato Sak nr. Komité for samfunnsutvikling 2011-2015 Høringsuttalelse Rom for alle Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling.

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høringsuttalelse - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 74 99 postmottak.helse.sosial@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige helse- og

Detaljer

bodø KOMMUNE Tjenesteavtale nr. 1 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

bodø KOMMUNE Tjenesteavtale nr. 1 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling Formål Rutinen gjelder alle pasienter som er innlagt i SI og som sannsynligvis trenger bistand

Detaljer

Boligsosiale faktaark Bydel Gamle Oslo Sammenstilt med bydelene Stovner, Alna, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand

Boligsosiale faktaark Bydel Gamle Oslo Sammenstilt med bydelene Stovner, Alna, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand Boligsosiale faktaark Bydel Gamle Oslo Sammenstilt med bydelene Stovner, Alna, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand Alle skal bo godt og trygt 2 Innledning Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere

Detaljer

Ny Start i Arbeidslivet. 10 år i arbeid med løslatte

Ny Start i Arbeidslivet. 10 år i arbeid med løslatte Ny Start i Arbeidslivet 10 år i arbeid med løslatte Kort historikk Prosjekt i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Første samling høsten 1998 Oppstart januar 1999 i Stavanger 2 tilretteleggere tilsatt Erfaring

Detaljer

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN)

REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Finnmark fylkeskommune REGLEMENT FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I FINNMARK (TT-ORDNINGEN) Vedtatt 16.08.2004 I Kultur-,nærings- og samferdselsutvalget 1. FORMÅL 1-1 TT-ordningen i Finnmark

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskot til bustadsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskot til bustadsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune 4 SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskot til bustadsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune Navn: Mengde innbyggjarar: Søknadens kontaktperson Vi gjer merksam på at ved positivt vedtak så vert det publisert skildring av

Detaljer

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Opphør av arbeidsforhold grunnet alder oppdatert juni 2016 Når arbeidstaker fyller 70 år, eller ved en tidligere fastsatt særaldersgrense, kan arbeidsforholdet bringes til opphør. Artikkelen omhandlet

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn De regionale helseforetak Statens helsetilsyn Sosial- og helsedirektoratet Private institusjoner og boliger med

Detaljer

Avtale om samhandling knyttet til mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Avtale om samhandling knyttet til mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Avtale om samhandling knyttet til mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, styrke jobbnærværet og

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Målet med konferansen Gi faglig påfyll og inspirasjon i arbeidet med boligsosialt arbeid og bosetting

Detaljer

Avtalen skal bidra til effektiv ressursutnyttelse av helsetjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Avtalen skal bidra til effektiv ressursutnyttelse av helsetjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

Koordinators rolle, ansvar og oppgaver i kommunen

Koordinators rolle, ansvar og oppgaver i kommunen Koordinators rolle, ansvar og oppgaver i kommunen Martina Svensson, Skedsmo kommune 02.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren, Koordinerende enhet 1 Koordinerende enhet oppfølging og kurs for

Detaljer

Det boligsosiale arbeidet i Fjell kommune - Utfordringer og muligheter. Arne Holm og Marte Bjørnsen Norsk institutt for by-og regionforskning

Det boligsosiale arbeidet i Fjell kommune - Utfordringer og muligheter. Arne Holm og Marte Bjørnsen Norsk institutt for by-og regionforskning Det boligsosiale arbeidet i Fjell kommune - Utfordringer og muligheter Arne Holm og Marte Bjørnsen Norsk institutt for by-og regionforskning NIBRs Oppdrag Se påorganiseringen av det boligsosiale feltet

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer