Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytre Hvaler nasjonalparkstyre"

Transkript

1 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert til første del av møtet Fra sekretariatet: Aase Richter, Kristine Ekelund, Monika Olsen Tid: 12. april 2011 Styremøte Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. Saksliste Innkomne saker til behandling Styresaksnummer Referat fra styremøtet 26.januar Vedlagt 30/3. Protokoll til underskrift Referat fra arbeidsutvalgsmøtet 18.mars Vedlagt 30/3. Protokoll til underskrift Forvaltningsplanen. Gjennomgang av innspill, forslag til endringer i planen. Sammenstilling av innspill er vedlagt 30/3. Kommentarer til private innspill vedlagt 5/ Søknad om dispensasjon for kjøring, Kirkøy. Ellen Halden. Vedlagt 30/3, revidert, samme innstilling men vilkår 12/4 Saksnumm er i Ephorte 2011/ Søknad om fornying av hytte på Stangholmen. Terje Solvang. Vedlagt 5/4 2011/ Søknad om fast bålplass på Torskeskjær ved Papper. Papper Vel. Vedlagt 2010/ / Søknad om å arrangere padleleir på Storesand. Fredrikstad kajakklubb. 2011/882 Vedlagt 30/ Søknad om dispensasjon-dykkeleir på Akerøya. Oslo Sportsdykkerklubb. 2011/1847 Vedlagt 5/ Søknad om dispensasjon for øvelsen Skagex. Vedlagt 30/3 2011/ Søknad om transport av materialer gjennom nasjonalparken. Anders Barli. 2011/2152 Vedlagt 5/ Behov for bedre dekning på mobilnettet-seilø. Telenor Telecom. Vedlagt 30/3 2011/ Søknad om nye ilandstigningsbrygger, Kaffebukta (Herføl) og Akerøya. 2011/1207 Skjærgårdstjenesten. Vedlagt 5/ Søknad om oppankring i sone A ved Søsterøyene. Fredrikstad Sportsdykkere. 2008/5575 Vedlagt 5/ Uttak av ved på 48/1. Ragnar Wauger. Vedlagt 5/4 2011/ Tiltak ved hytte 23/148, skjøtselsone, tilførte jordmasser. Knut Fougner, 2010/6544 Orienteringssak Søknad om økonomisk bidrag til bokprosjekt om gamle sjøbuer. Randi og Rolf 2011/1463 Utgård. Søknaden er vedlagt 30/3 uten forslag til vedtak Orienteringssaker: Regelverk omkring fradeling av festetomter Beiterett ang. sauebeiting på Festningsholmen Brev til Kystverket jf. vedtak 26.januar (egen epost 30/3) Orientering om Godafoss Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post:

2 Medlemskap i det europeiske nettverket av nasjonalparker og vernede områder Europarc? Vedlagt 5/4 uten forslag til vedtak Godtgjørelse til styret (forslag blir lagt fram på møtet) Tilsagn fra DN om tiltaksmidler Tilsagn vedlagt 5/ Tilsagn fra DN om midler til lokale forvaltningsstyrer (forslag blir lagt fram på møtet) Saker til orientering eller forberedelse til vedtak European Helikopter Center: overflygning Malmer Communication: filming av nasjonalparken, ilandstigning i hekkeområder for sjøfugl Norsk maritime museum: tillatelse til oppankring i sone A i forbindelse med dykkesti ved Stolen, Vesterøy Akerøya ornitologiske stasjon: ferdsel i forbudssone for registrering av fugl Mvh Aase Richter 2

3 Sak Forvaltningsplanen Tematisk gjennomgang av innspill Totalt 46 uttalelser. Oppfølging av uttalelser kan resultere i endringer i retningslinjer eller forklare ting bedre. Skjøtselssoner (11 hytteeiere) Foreslår å utvide slik at alle hytter får minimum 2 m sone fra yttervegg eller terrasse og rundt hele hytta. Konkrete henvendelser på større utvidelser vurderes og imøtekommes i størst mulig grad. Det vil skilles mellom skogsområder der skogvegetasjon er ønskelig og det åpne landskapet der det ikke er ønskelig med tett skog, enkelttrær og noe kratt/skogholt kan fjernes. Utsiktsgater. Endrer teksten for enkelthytter, der utsikt er nevnt, for å unngå misforståelser. Endrer teksten i innledningen, spesielt det som gjelder vegetasjon utenfor sonen, tydeligere på hva man kan gjøre innenfor soneprinsippet og hva som kan gjøres utenfor sonen. Vegetasjonsbildet utenfor sonen må gjøres som del av skjøtselsbestemmelsen 3 pkt.2.3.b)? (f.eks bli enige med forvaltningsmyndigheten om hvordan rydde for å beholde utsikten.) Utdype kap s. 86 (Retningslinjer) slik at teksten treffer hytte-eiere bedre. Gis mulighet for å skjøtte for å på sikt beholde utsikten i samarbeid med forvaltningsmyndigheten. Forslag/forklaring: Gå gjennom teksten i de generelle retningslinjene i vedlegg 2 og tekst til enkelthytter bl.a med tanke på fargevalg. Vedtak: ok Skjøtsel (Rognhavnfellesskapet, Noen private; både hyttesoner m/utsikt og ønske om å rydde uønska arter og holde åpen pga gjengroende kulturlandskap, ønske å ta ut ved) 3 pkt 2.3.b) Fjerning av trær som skjøtselstiltak utover det som er tillatt etter pkt. 2.2 e) jf. forvaltningsplan. (s. 86) Forvaltningsmyndigheten er positiv til at grunneiere kan utføre økologisk skjøtsel på egen eiendom. Dette må skje i samarbeid med forvaltningsmyndigheten etter befaring og skriftlig avtale. Initiativet til slik skjøtsel kan komme både fra forvaltningsmyndigheten og private. Det er kommet ønske om egne skjøtselsplaner for flere delområder, bl.a. Søsterøyene. Forvaltningsmyndigheten ser at det er behov for flere og bedre skjøtselsplaner. Disse bør være en del av forvaltningsplanen, men ser at det kan være vanskelig å få til. Enighet: gjøre dette tydeligere i forvaltningsplanen. Åpne opp for flere skjøtselsplaner etter hvert, også etter vedtatt plan. Si i planen hvilke områder som bør ha skjøtselsplaner, men dynamisk slik at flere kan tas med under veis. Vedtak: ok Vedhogst Hvaler kommune, noen private Forvaltningsmyndigheten ønsker å beholde kun de to foreslåtte områdene. NINA rapport 801 konkluderer med viktigheten av å bevare hele skogarealer (yngre skog, tilstøtende områder og kantsoner) med færrest mulig menneskelige inngrep for å bevare den mosaikkprega 3

4 skogtypen som er karakteristisk på Hvaler, bevare spredningskorridorer for arter og la skogene med tiden få et økende naturlig preg. Enighet: bruker skjøtselsbestemmelsen der noen ønsker å ta ut ved. Ikke i skogsområder med verneverdi. Vedtak: ok Motorferdsel (Dalan, E. Halden, S. Glomnes; Ravnklova 5 stk) Verneforskriften kan ikke endres ang. kjørespor. I praksis ingen forskjell mellom godkjent vei og kjørespor, begge krever dispensasjon fra kjøreforbudet. Sekreteriatet undersøker hva DN mener med 3 pkt. 6.3 f), jf. brev fra DN av pkt. 6.2 Bestemmelsen i pkt 6.1 er ikke til hinder for: f) Nødvendig motorisert ferdsel på eksisterende kjørespor. Kjørespor som kan brukes, skal fastsettes i forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen kan gi nærmere retningslinjer for bruken av kjøresporene og parkering. Kjørespor for 5 hytter på Ravneklova er ikke tegnet inn under kjørespor 5. Vi har bedt om inntegning av vei fra hytteeierne (et kart er mottatt). Foreslår å tegne dette inn i vedlegg 3 for å lette saksbehandling seinere (ved disp.). Verneforskriften er formulert slik at den kan gi feil forhåpninger. Parkeringsplasser må etableres utenfor np. Personer med handicapbevis kan få dispensasjon. Mulig med nødvendig varetransport? Alle hytter får to turer per år, for eksempel. Ikke inne i retningslinjene nå. Den enkelte må ikke vurdere. Vanskeligere å stramme inn i etterkant. Vedtak: Sekreteriatet jobber videre med forslagene. Oppføring av hytte på Tisler Forvaltningsmyndigheten vil behandle søknad om oppføring av hytte, brygge, båtopplag og tilgang til Holmen, når den er framlagt. Forvaltningsmyndigheten er inneforstått med rammebetingelsene for bygging av hytte på 34/23 jf. vedtak fra Fylkesmannen i Østfold av Kommuneplan åpner for fortetting, denne faller utenom dette prinsippet. Finnes ikke flere slike saker. Plassering annet sted antagelig vanskelig pga føringer fra MD. Frivillig dialog om endret plassering? Enighet: detaljene må komme med en konkret søknad. OK Lagring av gjerdeutstyr tilsyn med beitedyr 3 pkt. 5.6 Generelle unntak for ferdsel. Ferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr faller inn under unntaket for gjennomføring av skjøtsel- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten, oppsynsvirksomhet.?? Sjekk m ÅFj/GBj Pkt. 7.1 Forbud mot forurensning. Vernebestemmelse er vedtatt i kgl.res og kan ikke omgjøres (annet enn ved en ny kgl.res). Løsningen på problematikken med forbud mot lagring av gjerdemateriell på øyene, er at det blir gitt dispensasjoner til lagring etter naturmangfoldloven 48 (generelle dispensasjoner). 4

5 Beiting er en viktig del av skjøtselen i nasjonalparken. Tilsyn av beitedyr kan derfor betraktes som nødvendig av hensyn til skjøtselen i verneområdet. Vi vil se nærmere på om det da er nødvendig med en generell tillatelse til beitelaget for tilsyn med dyr. Dette bør presiseres nærmere i forvaltnngsplanen. Forvaltningsmyndigheten ser det uheldige i at lagring av utstyr til samlekve på øyene ikke er tillatt. Forvaltningsplanen kan imidlertid ikke endre verneforskriften. Det er mulig å gi tillatelse til dette. Det kan være et bra alternativ som også sikrer at slikt utstyr er lagret på en tilfredstillende måte. Kan stille vilkår, lagres på en god måte. Felles søknad eller hver saueeier? Gir flerårig tillatelser, vilkår, materialbruk. Lagres samme sted. I dag er det noen stolper som står igjen. Enighet: forvente å få tillatelse. OK Organisert ferdsel (s.77-78) (Hvaler næringsforum, Forum for NF, DNT Nedre Glomma, DNT, Kajakkentusiasten, Hvaler kommune) Ferdsel betraktes som organisert når en person, organisasjon eller virksomhet ha planlagt, koordinert eller arrangert en aktivitet som er kunngjort/markedsført på forhånd eller aktiviteten gjentas i løpet av et år. 1. Grupper over 50 personer, unntatt skoleklasser og 2. Aktiviteten gjentas minst 3 ganger pr. år 3. Ferdselen foregår i spesielt sårbare områder (Asmaløy, Ørekroken, hekkeholmer også utenom hekketiden) 4. Større teltleire med mer enn 15 teltdøgn på samme sted (eks. 7 telt i 2 døgn) Retningslinjer: - Faste arrangementer bør få flerårige disp - Arrangementer på Storesand reguleres i egen flerårig driftsavtale for Storesand (med krav om rapportering) Hvorfor vi vil beholde slik det er: Mener at retningslinjene i forslag til forvaltningsplan er på et riktig nivå. I tillegg kan planen forbedres med følgende punkter: - Viktig med en god dialog mellom brukere og forvaltning - Få fram at det skal være enkelt å søke med forslag til krav om innhold - Vurderer å inkludere barnehager sammen med skoleklasser som unntas søknadsplikt Forvaltningsplanens krav om at organsierte aktiviteter som kan skade naturmiljøet må ha tillatelse er ikke å betrakte som ferdselsforbud eller ferdselsbegrensinger. I et langsiktig perspektiv vil dette også sikre naturopplevelsen for fremtidige besøkende i nasjonalparken. I verneforskriften er det formuleringer som i stor grad gjelder for alle nasjonalparker der friluftslivet er en det av formålet. Disse formuleringene er definert nærmere i forvaltningsplanen. Forvaltningsmyndigheten oppfatter ikke dette som for omfattende rutiner. Organisasjoner som f.eks DNT vil kunne bruke årsprogrammet som bakgrunn for en søknad og anbefales å ha noe dialog med nasjonalparkforvalteren før programmet fastsettes eller søknad sendes. En tillatelse vil i større grad angi sårbare områder eller foreslå alternative ruter enn å avslå en søknad. Stikkord fra diskusjonen i styret: 5

6 Rapportering i etterkant for skoleklasser og barnehager? Den kunnskapen bør kunne hentes inn av oppsynet i etterkant. Organisert bruk flere ganger årlig av np for skoleklasser, da må de søke? Vi må unngå stor slitasje på enkeltsteder Brukere: dette kan øke, bryllup, bespisninger mm Helseperspektiv: unge ferdes ute uten begrensninger. Ikke ferdselsforbud men styringsdokument. Styre ferdselen, ikke nekte grupper å gå på tur. Skaffe oversikt Enighet: Få med at naturveilederen kan brukes ved skoleklasser i fv.planen. Nettsiden - skoleklasser OK, Sekreteriatet jobber videre med innspillene. Enkelt og tradisjonelt friluftsliv Det har kommet flere innspill som kritiserer def. av enkelt og tradisjonelt friluftsliv, der det påpekes at det bør være enkelt og naturvennlig friluftsliv. Forvaltningsplanen prioriterer det enkle og tradisjonelle friluftslivet i tråd med verneforskriften og nasjonale føringer. Dette friluftslivet skal også være naturvennlig. Ferdselsforbud er begrenset til hekkeområder for sjøfugl og kasteplasser for sel jf. sone C og D i verneforskriften og på vernekartet. Forvaltningsplanen skiller ikke på ulike friluftsaktiviteter men har beskrevet de aktivitetene vi vet at foregår i et visst omfang. Den tradisjonelle fotturen er omtalt på samme måte som nyere former for friluftsliv. Åpner opp for nye friluftsformer som er naturvennlig. Ikke så mye å si i planen. Hvilke tilrettelegging trengs, eks. parkering. Naturmangfoldloven naturvennlig, må avklare. Naturvennlig mer dekkende. Tradisjonelt kan utelukke nye aktiviteter. Verneforskriften kan ikke endres, men vi kan forsøke å ta inn flere former, ikke utelukke nye naturvennlige aktiviteter. Ingen flere tekniske tilrettelegginger. Enighet: Sekreteriatet ser på hvordan det er beskrevet, få med mer om naturvennlig Tilrettelegging Utgangspunktet i nasjonalparken er å ta vare på naturen og unngå inngrep. Dette gjelder også for inngrep som samtidig er tilrettelegging for friluftsliv. Det er samtidig et mål med nasjonalparken at den skal være tilgjengelig for et enkelt og tradisjonelt friluftsliv. I denne sammenhengen er den overordnete tanket at dagens nettverk av stier med en enkelt standard er et ønsket nivå. Dersom denne standarden medfører uønsket slitasje på naturen kan annen tilrettelegging foretas. Forvaltningsplanen åpner for en annen grad av tilrettelegging dersom hensynet til skade på naturen tilsier dette jf. skjøtselsparagrafen i verneforskriften???. Tilrettelegging ved at kyststi etableres noen flere steder. Ikke noe særlig mer. Standard på stiene kan vi si noe om. Enighet: Sekreteriatet jobber videre med dette Tilgjengelighet for funksjonshemmede. Universell utforming. (OF, Hvaler kommune) Vi ser at temaet universell utforming/tilgjengelighet for funksjonshemmede er mangelfullt beskrevet i forlaget til forvaltningsplan. Det vil bli vurdert å ta inn endringer på dette temaet, spesielt for Storesand. Detaljer vil komme i driftsplanen. Tilrettelegging mer generelt mener vi er omtalt på en tilstrekkelig måte i forslaget til forvaltningsplan. Stikkord fra diskusjonen i styret: 6

7 Krav om universell utforming som det må tas hensyn til i forvaltningsplanen. Kanskje det bør være et område til, av en annen karakter? Behov for å arbeide mer med dette, trekke inn de funksjonshemmedes organisasjoner. Åsebu nord for NP, på Asmaløy, eks. Hvaler, sti inn i np. Styret opptatt av universell utforming. Skal ikke tilrettelegge overalt hensyn til naturen. Må ikke være i np, flere steder i Hvaler det kan være universell utforma. Funksjonshemma org. ønsker Storesand. Resonementet i fv.planen, vise til andre steder som er like fine Enighet: Fv.pl må få fram hva vi har landa på med resonement, vise til hva som fins ellers på Hvaler. Passe på ved nye stier f.eks, ha med universell-tankegang ved ny tilrettelegging. Friluftsområder og kart Det presiseres at kartene i vedlegg 3 ikke viser sikrede friluftsområder men viktige støttepunkter (vil vise graden av tilrettelegging) med en viss tilrettelegging. Det kan vurderes om også de sikrede friluftsområdene jf. naturbasen bør vises på kart. Ørekroken har ikke tilretteleggingsfunskjoner som tilsier at det bør vises på kartet i vedlegg 3. Ørekroken er dessuten et av de områdene med mest sårbare naturtyper, vegetasjon og insekter jf. forvaltningplanen kap Kartet vårt viser områder med en viss grad av tilrettelegging som varierer (minimum en utedo og oppholder seg) Vi bør kanskje ha et eget kart med sikra friluftsområder. (uten spesiell tilrettelegging) Enighet: Kategori 1: Viser sikra friluftsområder Kategori 2: Våre støttepunkter med en viss grad av tilrettelegging som i dag Kategori 3: Universell utforming naturområde Bruksplan for Ørekroken. Møte etter påske Overvåkingsprogram Overvåkingsprogrammet er ikke presist nok, det mangler bl.a ressursoversikt. Dette er spesielt viktig for den marine delen med tanke på felles overvåkingplaner med Kosterhavets nationalpark. Dette skal forbedres. Enighet: Sekreteriatet jobber videre med dette Samarbeid med Kosterhavet np og frivillige organisasjoner Ytre Hvaler nasjonalparkstyre skal opprette et faglig rådgivende utvalg der bl.a frivillige organisasjoner skal inviteres. Kosterhavets nationalparkforvaltning skal inviteres hit. Det kan også vurderes om Kosterhavsforvaltningen kan få observatørstatus på styremøtene. I tillegg bør nasjonalparkforvalteren i Ytre Hvaler ha jevnlig møter med nasjonalparkforvaltningen til Kosterhavet. Vurderer å gjøre dette tydligere i forvaltningsplanen. YHNP inviterer KH på styremøte som observatør eller rådgivende utvalg? Styre åpen for rådgivende utvalg, lite fruktbart med å være på styremøtene. Kosterhavet møte fredag 13. mai, resten av dagen som befaring i NP Enighet: Med i fv.planen hvordan Kosterhavet skal være med i rådgivende utvalg og hvordan rådet skal jobbe. Hvor ofte treffes? Vedtak:Sekreteriatet jobber videre med det felles møtet 13. mai og med å tydeligjøre dette i forvaltningsplanen 7

8 Hytter og annen bebyggelse Det er forskjell på de hensynene som verneforskriften og forvaltningsplanen skal ivareta og de hensyn kommuneplanen ivaretar (jf. Hvaler kommune sin uttalelse). Justeringer av forvaltningsplanen vil bli vurdert. Fv.planen nærmer seg plb, men forskjeller i Kommuneplaner revideres oftere enn forvaltningsplaner. Samle bebyggelse, positivt det ses videre på dette Max størrelse ikke oppgitt, pga forventninger gitt Enighet: OK Generelt Gjøre forvaltningsplanen mer utadrettet? Lage infomateriell på ulike nivå etter hvert. Universell utforming med i innholdsfortegnelsen. Ornitologisk forening har mye nyttig info. Havforskningsinst. mye nyttig. 15. juni neste møte. Vedtar forv.planen sender så til DN. 8

9 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ellen Halden Epost: Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2011/1969 AaR Vår dato: Styresak: Vedtak. Søknad om tillatelse til transport på eksisterende kjørespor. Søknaden av 7.mars 2011 ble behandlet på styremøtet i Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 12.april Saksfremlegg til nasjonalparkstyret Sak Søknad om tillatelse til transport på eksisterende kjørespor til hytte på g/bnr 23/10/105. Søknad til nasjonalparkstyret: Ellen Halden har sendt følgende søknad til nasjonalparkstyret: Undertegnede søker om tillatelse til å benytte eksisterende kjørespor til nødvendig service og transport av materialer og inventar for en periode på 5 år fra den dato da denne søknaden innvilges. Kjøresporet ble lovlig etablert for mer enn 50 år tilbake og jeg har en ubegrenset tinglyst veirett til dette kjøresporet. Denne søknaden må ikke forstås som en aksept fra min side av den ekspropriering som FM legger opp til i forslaget til forvaltningsplan. Vurdering: Det søkes om en generell kjøretillatelse, gjeldene for 5 år for relativt generelle formål og uspesifisert antall turer på kjørespor nr. 5 i forslag til forvaltningsplan (tabell 10, s ). I henhold til verneforskriftens 3 pkt. 6.1 er det forbud mot motorisert ferdsel på land i nasjonalparken. Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til slik kjøring på eksisterende kjørespor jf. pkt.6.3 f) for Nødvendig motorisert ferdsel på eksisterende kjørespor med henvisning til forvaltningsplanen. Det forutsettes at kjøringen ikke fører til skade på naturen og verneverdiene jf. 2 Formål i forskriften. Eksisterende kjørespor er beskrevet i forslag til forvaltningsplan (tabell 10, s ). I verneforskriften og i forslag til forvaltningsplan skilles det mellom lovlig etablerte veier og eksisterende kjørespor. Lovlig etablert vei krever kommunal godkjenning. Det foreligger ikke godkjenningsvedtak fra Hvaler kommune for denne strekningen. Det er derfor å betrakte som et kjørespor. Forvaltningsmyndigheten finner det ikke riktig å gi tillatelse til en så åpen søknad. Det er et mål å redusere motorisert ferdsel i verneområder av hensyn til naturverdier og 9

10 opplevelsesverdier. Vi ser likevel at det kan være et reelt behov for transport av tunge gjenstander og materialer etc. til vedlikehold av hytta. På bakgrunn av den åpne søknaden og målet om redusert transport finner vi det riktig å gi tillatelse til et konkret antall turer. Det kan være aktuelt med flerårige tillatelser senere når forvaltningsplanen er godkjent. Forvaltningsmyndigheten har tilstrekkelig kunnskap til å fatte en beslutning jf. naturmangfoldlovens (nml) 8. Motorisert ferdsel på dette kjøresporet anses ikke å medføre nye skader på naturmangfoldet da transporten foregår på et kjørespor, et begrenset antall turer vil ikke øke den samlede belastningen eller medføre kostnader for tiltakshaver for å hindre eller begrense skader som tiltaket volder (nml 9-11). Vi anser at forvaltningsmyndigheten har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne fatte beslutning jf. miljøprinsippene i naturmangfoldloven Kjøresporene betraktes som utmark og krever tillatelse fra kommunen etter motorferdselsloven i tillegg til tillatelse etter verneforskriften. Forslag til vedtak: Det gis tillatelse til 2 turer for transport av materialer og tunge gjenstander i Hver transport må fylles opp slik at unødige turer unngås. Statens Naturoppsyn-Skjærhalden skal varsles minst et døgn før transporten skal foregå. Det må føres kjørebok der tidspunkt for kjøreturen registreres, registreringsnummer på kjøretøyet og formål. Rapport med kopi av kjørebok/registreringsskjema skal sendes forvaltningsmyndigheten innen 4 uker etter at siste transporten i 2011 er foretatt. Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften 3 pkt. 6.3 f) Vedtak i nasjonalparkstyret: Det gis tillatelse til 2 turer for transport av materialer og tunge gjenstander i Hver transport må fylles opp slik at unødige turer unngås. Statens Naturoppsyn-Skjærhalden skal varsles minst et døgn før transporten skal foregå. Det må føres kjørebok der tidspunkt for kjøreturen registreres, registreringsnummer på kjøretøyet og formål. Rapport med kopi av kjørebok/registreringsskjema skal sendes forvaltningsmyndigheten innen 4 uker etter at siste transporten i 2011 er foretatt. Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften 3 pkt. 6.3 f) Enstemmig vedtatt. 10

11 Klageadgang Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. En eventuell klage sendes til Direktoratet for naturforvaltning via nasjonalparkstyret. Direktoratet forbereder saken for Miljøverndepartementet. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Aase Richter e.f. Seniorrådgiver Sekretær for nasjonalparkstyret Kopi: Hvaler kommune SNO-Skjærhalden (tlf ) Lensmannen på Hvaler Direktoratet for naturforvaltning Registreringsskjema Dato Registreringsnummer på kjøretøy Formål med kjøringen 11

12 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Terje Solvang arkitekt MNAL St. Sunnivas gate 15B 2004 Lillestrøm Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2011/2295 AaR Vår dato: Styresak: Vedtak. Fornyet hytte på Stangholmen 46/8 fnr 39. Stangholmen, Vesterøy Søknaden av 16.mars ble behandlet på styremøtet i Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 12.april Saksfremlegg til nasjonalparkstyret Sak Søknad om fornyet hytte på Stangholmen, Vesterøy. Søknad til nasjonalparkstyret: Terje Solvang har sendt søknad til nasjonalparkstyret om å sette opp ny hytte til erstatning for den eksisterende, innlegging av vann- og avløp og ny adkomstbrygge. Utdrag av søknaden: 12

13 Vurdering: Søknaden innebærer 1) riving av eksisterende bygninger for å oppføre ny fritidsbolig som er noe større. Videre 2) bygging av ny adkomstbrygge på vestsiden og 3) innlegging av vann og avløp fra kommunal ledning. Hvaler kommune har tidligere behandlet et liknende forslag etter plan- og bygningsloven. Det ble sendt en søknad til Hvaler kommune. Dette forslaget ble endelig avgjort med vedtak fra fylkesmannen i Vestfold av Uttalelsene til Fylkesmannen i Østfold i denne prosessen var i forhold til de verdier som skal ivaretas etter plan- og bygningsloven. Forslaget ble ikke behandlet etter verneforskriften. Søker har på bakgrunn av vedtaket fra Fylkesmannen i Vestfold utarbeidet nye tegninger og sendt saken til første gangs behandling etter verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark. Saker som krever behandling etter flere lovverk skal normalt vedtas etter verneforskriften først jf. naturmangfoldlovens 48. Det følger av naturmangfoldloven 7 at prinsippene i lovens 8-12 skal legges til grunn ved behandling av søknader om dispensasjon fra verneforskrifter. 1) Søknad om fornyet hytte Det søkes om å rive eksisterende hytte. I tidligere saksdokumenter er eksisterende bygningsmasse inkludert uthus og do oppgitt til ca. 40 m 2. Vedlagte tegninger viser en ny hytte på 49,5 m 2 samt 2 uteplasser på til sammen 29,8 m 2. Høyden på den nye hytta er i følge tegningene 4,8 m mønehøyde og 3,5 m gesimshøyde. Høyde på dagens hytte fremgår ikke av søknaden. Etter verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark er landskapet vernet mot inngrep og nye bygninger er ikke tillatt jf. 3 pkt.1.1 a). Dette er ikke til hinder for vedlikehold jf. 3 pkt. 13

14 1.2 a). Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til ombygging av bygninger samt mindre utvidelser jf. 3 pkt.1.3.a). Fylkesmannen har i hele prosessen fram til vernevedtaket presisert at det kan forventes et strengere regime når det gjelder utvidelser enn det som har vært praktisert tidligere men har signalisert at det kan påregnes å få tillatelse til mindre utvidelser som følge av innlegging av vann og avløp og behov for ordnete sanitærforhold. I forslaget til forvaltningsplan er det foreslått at tilbygg inntil 5 m 2 kan regnes som mindre utvidelser. Kommuneplanen og tilhørende retningslinjer vedtatt av Hvaler kommune er ikke styrende for verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark og forvaltningsplanen. Vesentlige utvidelser må behandles etter naturmangfoldloven (nml) 48. Denne dispensasjonsadgangen skal kun benyttes ved uforutsette tilfeller eller spesielle situasjoner som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 48. (dispensasjon fra vernevedtak) Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område. Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke. Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering vil søknaden innebære en økning av nedbygget areal fra dagens ca. 40 m 2 til ny hytte på 49,5 m 2 samt uteplasser på til sammen 29,8 m 2. Forslaget innebærer også en samling av bygningene siden de 2 uthusene fjernes. Det er noe usikkert om et overbygg mellom avdelingen med hems og soverom og kjøkken/stue er inkludert i disse arealberegningene. Vesentlige utvidelser av bygninger vil generelt endre landskapsbildet og skade landskapskvalitetene i større grad enn det vil skade naturkvaliteter knyttet til enkeltarter. Det nye bygget fremstår som større og mer dominerende i det åpne landskapet på Stangholmen. Hytta ligger eksponert mot sjøen i øst og nord mot Skjelsbosundet og mot Spjærøy. Hytta ligger i et område med fjell eller grunnlendt mark med lite vegetasjon. Det er ikke vegetasjon med spesielle naturkvaliteter ved hytta. Området benyttes til friluftsformål men det er sannsynlig at hyttas beliggenhet kan avvise en del turgåere. En ny hytte som omsøkt vil bl.a gi større vindusflater og eksponere både hyttas beboere og turgåere ytterligere. I konsekvensutredningen forut for vernevedtaket er dette en av noen få hytter som er nevnt spesielt pga sin eksponerte beliggenhet der den punkterer et større landskap. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering kan det omsøkte tiltaket ikke vurderes som mindre vesentlig endring jf. 3 pkt.1.1 a). Vi finner heller ikke at denne søknaden er i tråd med kravene i nml 48 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Det er den første delen som er aktuell i dette tilfellet. Det er forvaltningsmyndighetens oppfatning at en ev. tillatelse i dette tilfellet vil være i strid med vernevedtakets formål. Det kan også medføre en uheldig presedensvirkning i forhold til de mange andre hyttene som kan være i samme situasjon. Sumvirkningen av en dispensasjon må tillegges vekt da mange slike 14

15 inngrep samlet sett kan få store konsekvenser for verneområdet jf. prinsippet om samlet miljøbelastning i nml 10. De påregnelige langtidsvirkningene av et slikt enkeltstående tiltak må tillegges vekt. 2) Vann og avløp Det søkes om å legge inn vann og avløp. Kommunal ledning krysser Stangholmen på det smaleste stedet på halvøy der det også skal være en kum. Privat ledning til hytta er foreslått å følge traseen til den kommunale ledningen ned til sjøen på østsiden av Stangholmen deretter i sjø og opp på land mot hytta. Hele nasjonalparken er vernet mot inngrep jf. verneforskriften 3 pkt.1.1 a). Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til innlegging av vann og avløp til fritidsboliger forutsatt at naturmiljøet ikke skades jf. 3 pkt.1.3 i). I forslag til forvaltningsplan er det også gitt signaler om at det kan forventes å få tillatelse til innlegging vann og avløp. Det er i denne sammenheng også vist til det omfattende arbeidet Hvaler kommune har igangsatt for å rydde opp i vann- og avløpsforholdene. Området på land der traseen er foreslått er kartlagt som naturtypen strandeng og strandsump. Av sjeldne arter nevnes jordbærkløver. Lokaliteten beskrives som viktig og av særs god kvalitet (se naturbasen på ). Det er også registrert marinøkler og bregner. Enkelte store trær preger området. I sjøen er ledningen foreslått gravd ned i løsmasser. Her er det ikke kartlagt spesielle naturtyper. Ledningen er foreslått gravd ned i en revne i fjellet der den kommunale ledningen er lagt. Her er det fylt på med stein og grus. Fra sjøen opp til hytta er ledningen foreslått ført gjennom en trebevokst og vanskelig tilgjengelig ur som fører mot hytta. Et alternativ med boring i fjell er ikke vurdert. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering er det mulig å legge ledningen slik at naturtypen ikke blir skadelidende. Kunnskapen om området og tiltaket er tilstrekkelig jf. nml 7 og miljøprinsippene nml 8, kostnadene for å hindre eller begrense skadene dekkes av tiltakshaver jf. 11 og miljøvennlige teknikker og metoder jf. 12 må benyttes ved nedgraving av ledningen. 3) Brygge Det søkes om ny adkomstbrygge på vestsiden av Stangholmen. Bryggen er foreslått som en liten platting på ca. 1,5 x 2-2,5 m, formet etter fjellet. Bryggen er ikke godkjent etter verneforskriften. Brygger omfattes av vern mot inngrep i landskapet jf. verneforskriften 3 pkt.1.1 a). Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bygging av enkle brygger jf. 3 pkt.1.3.c). En enkel brygge er nødvendig for å sikre adkomsten til hytta. Det fremgår ikke av søknaden om det er en gammel brygge fra før. Bryggen vil festes til fjell og på sjøbunnen. Det er ikke kjente forekomster av sjeldne eller truete arter her jf. Naturbasen. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å fatte et vedtak jf. nml 8. Bryggen er liten og enkel slik at skader på naturmangfoldet kan begrenses jf. nml 12. Forslag til vedtak: 1)Fornying av hytte Forvaltningsmyndigheten gir avslag på søknad om fornying av hytte som vist på tegninger vedlagt søknaden. Det kan forventes tillatelse dersom det søkes om en mindre vesentlig endring dvs. inntil 5 m 2. Mønehøyden på en ny hytte må ikke overstige dagens hytte. 15

16 Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften 3 pkt.1.3.a) og naturmangfoldloven 48. 2) Vann- og avløp Forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til framføring av vann- og avløpsledning til hytta i trase beskrevet i søknaden. Det stilles som vilkår at det skal benyttes stedegne masser. Der det i dag er grov ur i dagen skal steinene legges tilbake. Det kan bare benyttes tilkjørte masser for å dekke over og beskytte ledningen. I god tid før gravearbeidet påbegynnes skal forvaltningsmyndigheten kontaktes for å påvise traseen, unngå skader på sjeldne arter og klargjøre hvordan arbeidet skal gjennomføres. Vedtaket er fattet i medhold av verneforskriften 3 pkt.1.3.i). 3) Brygge Forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til oppføring av en enkel brygge på vestsiden av Stangholmen jf. tegninger i søknaden. En ev. gammel brygge må fjernes. Vedtaket er fattet i medhold av verneforskriften 3 pkt.1.3 c). Vedtak i nasjonalparkstyret: 1)Fornying av hytte Forvaltningsmyndigheten gir avslag på søknad om fornying av hytte som vist på tegninger vedlagt søknaden. Det kan forventes tillatelse dersom det søkes om en mindre vesentlig endring dvs. inntil 5 m 2. Mønehøyden på en ny hytte må ikke overstige dagens hytte. Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften 3 pkt.1.3.a) og naturmangfoldloven 48. 2) Vann- og avløp Forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til framføring av vann- og avløpsledning til hytta i trase beskrevet i søknaden. Det stilles som vilkår at det skal benyttes stedegne masser. Der det i dag er grov ur i dagen skal steinene legges tilbake. Det kan bare benyttes tilkjørte masser for å dekke over og beskytte ledningen. I god tid før gravearbeidet påbegynnes skal forvaltningsmyndigheten kontaktes for å påvise traseen, unngå skader på sjeldne arter og klargjøre hvordan arbeidet skal gjennomføres. Vedtaket er fattet i medhold av verneforskriften 3 pkt.1.3.i). 3) Brygge Forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til oppføring av en enkel brygge på vestsiden av Stangholmen jf. tegninger i søknaden. En ev. gammel brygge må fjernes. Vedtaket er fattet i medhold av verneforskriften 3 pkt.1.3 c). Vedtakene for punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. Nasjonalparkstyret ber om å få framlagt en egen sak om mulighet for bruk av erstatningstomter, herunder mulig finansiering. Klageadgang Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. En eventuell klage sendes til Direktoratet for 16

17 naturforvaltning via nasjonalparkstyret. Direktoratet forbereder saken for Miljøverndepartementet. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Aase Richter e.f. Seniorrådgiver Sekretær for nasjonalparkstyret Kopi: Hvaler kommune SNO-Skjærhalden Lensmannen på Hvaler Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmannen i Østfold 17

18 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Papper Vel v/kåre Thormod Jensen epost: Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2010/8068 AaR Vår dato: Styresak: Vedtak. Søknad om fast bålplass påtorskeskjær, Papper/Vesterøy. Søknaden av ble behandlet på styremøtet i Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Saksfremlegg til nasjonalparkstyret Sak Søknad om fast bålplass på Torskeskjær vest for Bukta på Papper, Hvaler. Søknad til nasjonalparkstyret: Papper Vel har sendt følgende søknad til nasjonalparkstyret: Vurdering: Torskeskjær ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark, rett vest for Bukta, Papper i retning Alholmene. Etter verneforskriften er bålbrenning på bart fjell forbudt jf. forskriftens 3 pkt. 1.1.b). Forvaltningsmyndigheten har mulighet til å gi dispensasjon fra forskriften etter naturmangfoldloven (dispensasjon fra vernevedtak) 18

19 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område. Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke. Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Hensikten med forbudet mot bålbrennning på bart fjell er å hindre irreversible skader på svaberg og annet bart fjell i nasjonalparken. Det antas at fortsatt bålbrenning på dette skjæret ikke vil medføre vesentlige nye skader på skjæret da dette allerede har foregått i mange år. Skadene har oppstått lenge før arbeidet med nasjonalparken ble påbegynt og nasjonalparken ble vedtatt Forvaltningsmyndigheten har tilstrekkelig kunnskap til å fatte en beslutning jf. naturmangfoldlovens (nml) 8. Bålbrenning på dette skjæret anses ikke å medføre nye skader på naturmangfoldet da skadene allerede har oppstått, det vil ikke øke den samlede belastningen eller medføre kostnader for å hindre eller begrense skader som tiltaket volder (nml 9-11). Vi anser at forvaltningsmyndigheten har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne fatte beslutning jf. miljøprinsippene i naturmangfoldloven Papper Vel sendte tilsvarende søknad i 2010 og fikk tillatelse til bålbrenning på det samme skjæret i forbindelse med St.Hans-feiringen av Fylkesmannen i Østfold jf. brev av Søker må selv ordne med tillatelse fra brannvesenet. Forslag til vedtak: Det gis tillatelse til bålbrenning på bart fjell på Torskeskjær i forbindelse med St.Hansfeiringen i Tillatelsen gjelder for ett bål. Det skal bare brennes tørt og rent trevirke. Det forutsettes at bålplassen ryddes for gjenværende rester etter bålet f.eks spiker og metall. Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48. Vedtak i nasjonalparkstyret: Det gis tillatelse til bålbrenning på bart fjell på Torskeskjær i forbindelse med St.Hansfeiringen i Tillatelsen gjelder for ett bål. Det skal bare brennes tørt og rent trevirke. Det forutsettes at bålplassen ryddes for gjenværende rester etter bålet f.eks spiker og metall. Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48 Enstemmig vedtatt. 19

20 Klageadgang Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. En eventuell klage sendes til Direktoratet for naturforvaltning via nasjonalparkstyret. Direktoratet forbereder saken for Miljøverndepartementet. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Aase Richter e.f. Seniorrådgiver Sekretær for nasjonalparkstyret Kopi: Hvaler kommune SNO-Skjærhalden Lensmannen på Hvaler Direktoratet for naturforvaltning 20

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 - Telefaks: 73 58 05 01 http://www.naturforvaltning.no DN-HÅNDBOK

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer