Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytre Hvaler nasjonalparkstyre"

Transkript

1 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert til første del av møtet Fra sekretariatet: Aase Richter, Kristine Ekelund, Monika Olsen Tid: 12. april 2011 Styremøte Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. Saksliste Innkomne saker til behandling Styresaksnummer Referat fra styremøtet 26.januar Vedlagt 30/3. Protokoll til underskrift Referat fra arbeidsutvalgsmøtet 18.mars Vedlagt 30/3. Protokoll til underskrift Forvaltningsplanen. Gjennomgang av innspill, forslag til endringer i planen. Sammenstilling av innspill er vedlagt 30/3. Kommentarer til private innspill vedlagt 5/ Søknad om dispensasjon for kjøring, Kirkøy. Ellen Halden. Vedlagt 30/3, revidert, samme innstilling men vilkår 12/4 Saksnumm er i Ephorte 2011/ Søknad om fornying av hytte på Stangholmen. Terje Solvang. Vedlagt 5/4 2011/ Søknad om fast bålplass på Torskeskjær ved Papper. Papper Vel. Vedlagt 2010/ / Søknad om å arrangere padleleir på Storesand. Fredrikstad kajakklubb. 2011/882 Vedlagt 30/ Søknad om dispensasjon-dykkeleir på Akerøya. Oslo Sportsdykkerklubb. 2011/1847 Vedlagt 5/ Søknad om dispensasjon for øvelsen Skagex. Vedlagt 30/3 2011/ Søknad om transport av materialer gjennom nasjonalparken. Anders Barli. 2011/2152 Vedlagt 5/ Behov for bedre dekning på mobilnettet-seilø. Telenor Telecom. Vedlagt 30/3 2011/ Søknad om nye ilandstigningsbrygger, Kaffebukta (Herføl) og Akerøya. 2011/1207 Skjærgårdstjenesten. Vedlagt 5/ Søknad om oppankring i sone A ved Søsterøyene. Fredrikstad Sportsdykkere. 2008/5575 Vedlagt 5/ Uttak av ved på 48/1. Ragnar Wauger. Vedlagt 5/4 2011/ Tiltak ved hytte 23/148, skjøtselsone, tilførte jordmasser. Knut Fougner, 2010/6544 Orienteringssak Søknad om økonomisk bidrag til bokprosjekt om gamle sjøbuer. Randi og Rolf 2011/1463 Utgård. Søknaden er vedlagt 30/3 uten forslag til vedtak Orienteringssaker: Regelverk omkring fradeling av festetomter Beiterett ang. sauebeiting på Festningsholmen Brev til Kystverket jf. vedtak 26.januar (egen epost 30/3) Orientering om Godafoss Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post:

2 Medlemskap i det europeiske nettverket av nasjonalparker og vernede områder Europarc? Vedlagt 5/4 uten forslag til vedtak Godtgjørelse til styret (forslag blir lagt fram på møtet) Tilsagn fra DN om tiltaksmidler Tilsagn vedlagt 5/ Tilsagn fra DN om midler til lokale forvaltningsstyrer (forslag blir lagt fram på møtet) Saker til orientering eller forberedelse til vedtak European Helikopter Center: overflygning Malmer Communication: filming av nasjonalparken, ilandstigning i hekkeområder for sjøfugl Norsk maritime museum: tillatelse til oppankring i sone A i forbindelse med dykkesti ved Stolen, Vesterøy Akerøya ornitologiske stasjon: ferdsel i forbudssone for registrering av fugl Mvh Aase Richter 2

3 Sak Forvaltningsplanen Tematisk gjennomgang av innspill Totalt 46 uttalelser. Oppfølging av uttalelser kan resultere i endringer i retningslinjer eller forklare ting bedre. Skjøtselssoner (11 hytteeiere) Foreslår å utvide slik at alle hytter får minimum 2 m sone fra yttervegg eller terrasse og rundt hele hytta. Konkrete henvendelser på større utvidelser vurderes og imøtekommes i størst mulig grad. Det vil skilles mellom skogsområder der skogvegetasjon er ønskelig og det åpne landskapet der det ikke er ønskelig med tett skog, enkelttrær og noe kratt/skogholt kan fjernes. Utsiktsgater. Endrer teksten for enkelthytter, der utsikt er nevnt, for å unngå misforståelser. Endrer teksten i innledningen, spesielt det som gjelder vegetasjon utenfor sonen, tydeligere på hva man kan gjøre innenfor soneprinsippet og hva som kan gjøres utenfor sonen. Vegetasjonsbildet utenfor sonen må gjøres som del av skjøtselsbestemmelsen 3 pkt.2.3.b)? (f.eks bli enige med forvaltningsmyndigheten om hvordan rydde for å beholde utsikten.) Utdype kap s. 86 (Retningslinjer) slik at teksten treffer hytte-eiere bedre. Gis mulighet for å skjøtte for å på sikt beholde utsikten i samarbeid med forvaltningsmyndigheten. Forslag/forklaring: Gå gjennom teksten i de generelle retningslinjene i vedlegg 2 og tekst til enkelthytter bl.a med tanke på fargevalg. Vedtak: ok Skjøtsel (Rognhavnfellesskapet, Noen private; både hyttesoner m/utsikt og ønske om å rydde uønska arter og holde åpen pga gjengroende kulturlandskap, ønske å ta ut ved) 3 pkt 2.3.b) Fjerning av trær som skjøtselstiltak utover det som er tillatt etter pkt. 2.2 e) jf. forvaltningsplan. (s. 86) Forvaltningsmyndigheten er positiv til at grunneiere kan utføre økologisk skjøtsel på egen eiendom. Dette må skje i samarbeid med forvaltningsmyndigheten etter befaring og skriftlig avtale. Initiativet til slik skjøtsel kan komme både fra forvaltningsmyndigheten og private. Det er kommet ønske om egne skjøtselsplaner for flere delområder, bl.a. Søsterøyene. Forvaltningsmyndigheten ser at det er behov for flere og bedre skjøtselsplaner. Disse bør være en del av forvaltningsplanen, men ser at det kan være vanskelig å få til. Enighet: gjøre dette tydeligere i forvaltningsplanen. Åpne opp for flere skjøtselsplaner etter hvert, også etter vedtatt plan. Si i planen hvilke områder som bør ha skjøtselsplaner, men dynamisk slik at flere kan tas med under veis. Vedtak: ok Vedhogst Hvaler kommune, noen private Forvaltningsmyndigheten ønsker å beholde kun de to foreslåtte områdene. NINA rapport 801 konkluderer med viktigheten av å bevare hele skogarealer (yngre skog, tilstøtende områder og kantsoner) med færrest mulig menneskelige inngrep for å bevare den mosaikkprega 3

4 skogtypen som er karakteristisk på Hvaler, bevare spredningskorridorer for arter og la skogene med tiden få et økende naturlig preg. Enighet: bruker skjøtselsbestemmelsen der noen ønsker å ta ut ved. Ikke i skogsområder med verneverdi. Vedtak: ok Motorferdsel (Dalan, E. Halden, S. Glomnes; Ravnklova 5 stk) Verneforskriften kan ikke endres ang. kjørespor. I praksis ingen forskjell mellom godkjent vei og kjørespor, begge krever dispensasjon fra kjøreforbudet. Sekreteriatet undersøker hva DN mener med 3 pkt. 6.3 f), jf. brev fra DN av pkt. 6.2 Bestemmelsen i pkt 6.1 er ikke til hinder for: f) Nødvendig motorisert ferdsel på eksisterende kjørespor. Kjørespor som kan brukes, skal fastsettes i forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen kan gi nærmere retningslinjer for bruken av kjøresporene og parkering. Kjørespor for 5 hytter på Ravneklova er ikke tegnet inn under kjørespor 5. Vi har bedt om inntegning av vei fra hytteeierne (et kart er mottatt). Foreslår å tegne dette inn i vedlegg 3 for å lette saksbehandling seinere (ved disp.). Verneforskriften er formulert slik at den kan gi feil forhåpninger. Parkeringsplasser må etableres utenfor np. Personer med handicapbevis kan få dispensasjon. Mulig med nødvendig varetransport? Alle hytter får to turer per år, for eksempel. Ikke inne i retningslinjene nå. Den enkelte må ikke vurdere. Vanskeligere å stramme inn i etterkant. Vedtak: Sekreteriatet jobber videre med forslagene. Oppføring av hytte på Tisler Forvaltningsmyndigheten vil behandle søknad om oppføring av hytte, brygge, båtopplag og tilgang til Holmen, når den er framlagt. Forvaltningsmyndigheten er inneforstått med rammebetingelsene for bygging av hytte på 34/23 jf. vedtak fra Fylkesmannen i Østfold av Kommuneplan åpner for fortetting, denne faller utenom dette prinsippet. Finnes ikke flere slike saker. Plassering annet sted antagelig vanskelig pga føringer fra MD. Frivillig dialog om endret plassering? Enighet: detaljene må komme med en konkret søknad. OK Lagring av gjerdeutstyr tilsyn med beitedyr 3 pkt. 5.6 Generelle unntak for ferdsel. Ferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr faller inn under unntaket for gjennomføring av skjøtsel- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten, oppsynsvirksomhet.?? Sjekk m ÅFj/GBj Pkt. 7.1 Forbud mot forurensning. Vernebestemmelse er vedtatt i kgl.res og kan ikke omgjøres (annet enn ved en ny kgl.res). Løsningen på problematikken med forbud mot lagring av gjerdemateriell på øyene, er at det blir gitt dispensasjoner til lagring etter naturmangfoldloven 48 (generelle dispensasjoner). 4

5 Beiting er en viktig del av skjøtselen i nasjonalparken. Tilsyn av beitedyr kan derfor betraktes som nødvendig av hensyn til skjøtselen i verneområdet. Vi vil se nærmere på om det da er nødvendig med en generell tillatelse til beitelaget for tilsyn med dyr. Dette bør presiseres nærmere i forvaltnngsplanen. Forvaltningsmyndigheten ser det uheldige i at lagring av utstyr til samlekve på øyene ikke er tillatt. Forvaltningsplanen kan imidlertid ikke endre verneforskriften. Det er mulig å gi tillatelse til dette. Det kan være et bra alternativ som også sikrer at slikt utstyr er lagret på en tilfredstillende måte. Kan stille vilkår, lagres på en god måte. Felles søknad eller hver saueeier? Gir flerårig tillatelser, vilkår, materialbruk. Lagres samme sted. I dag er det noen stolper som står igjen. Enighet: forvente å få tillatelse. OK Organisert ferdsel (s.77-78) (Hvaler næringsforum, Forum for NF, DNT Nedre Glomma, DNT, Kajakkentusiasten, Hvaler kommune) Ferdsel betraktes som organisert når en person, organisasjon eller virksomhet ha planlagt, koordinert eller arrangert en aktivitet som er kunngjort/markedsført på forhånd eller aktiviteten gjentas i løpet av et år. 1. Grupper over 50 personer, unntatt skoleklasser og 2. Aktiviteten gjentas minst 3 ganger pr. år 3. Ferdselen foregår i spesielt sårbare områder (Asmaløy, Ørekroken, hekkeholmer også utenom hekketiden) 4. Større teltleire med mer enn 15 teltdøgn på samme sted (eks. 7 telt i 2 døgn) Retningslinjer: - Faste arrangementer bør få flerårige disp - Arrangementer på Storesand reguleres i egen flerårig driftsavtale for Storesand (med krav om rapportering) Hvorfor vi vil beholde slik det er: Mener at retningslinjene i forslag til forvaltningsplan er på et riktig nivå. I tillegg kan planen forbedres med følgende punkter: - Viktig med en god dialog mellom brukere og forvaltning - Få fram at det skal være enkelt å søke med forslag til krav om innhold - Vurderer å inkludere barnehager sammen med skoleklasser som unntas søknadsplikt Forvaltningsplanens krav om at organsierte aktiviteter som kan skade naturmiljøet må ha tillatelse er ikke å betrakte som ferdselsforbud eller ferdselsbegrensinger. I et langsiktig perspektiv vil dette også sikre naturopplevelsen for fremtidige besøkende i nasjonalparken. I verneforskriften er det formuleringer som i stor grad gjelder for alle nasjonalparker der friluftslivet er en det av formålet. Disse formuleringene er definert nærmere i forvaltningsplanen. Forvaltningsmyndigheten oppfatter ikke dette som for omfattende rutiner. Organisasjoner som f.eks DNT vil kunne bruke årsprogrammet som bakgrunn for en søknad og anbefales å ha noe dialog med nasjonalparkforvalteren før programmet fastsettes eller søknad sendes. En tillatelse vil i større grad angi sårbare områder eller foreslå alternative ruter enn å avslå en søknad. Stikkord fra diskusjonen i styret: 5

6 Rapportering i etterkant for skoleklasser og barnehager? Den kunnskapen bør kunne hentes inn av oppsynet i etterkant. Organisert bruk flere ganger årlig av np for skoleklasser, da må de søke? Vi må unngå stor slitasje på enkeltsteder Brukere: dette kan øke, bryllup, bespisninger mm Helseperspektiv: unge ferdes ute uten begrensninger. Ikke ferdselsforbud men styringsdokument. Styre ferdselen, ikke nekte grupper å gå på tur. Skaffe oversikt Enighet: Få med at naturveilederen kan brukes ved skoleklasser i fv.planen. Nettsiden - skoleklasser OK, Sekreteriatet jobber videre med innspillene. Enkelt og tradisjonelt friluftsliv Det har kommet flere innspill som kritiserer def. av enkelt og tradisjonelt friluftsliv, der det påpekes at det bør være enkelt og naturvennlig friluftsliv. Forvaltningsplanen prioriterer det enkle og tradisjonelle friluftslivet i tråd med verneforskriften og nasjonale føringer. Dette friluftslivet skal også være naturvennlig. Ferdselsforbud er begrenset til hekkeområder for sjøfugl og kasteplasser for sel jf. sone C og D i verneforskriften og på vernekartet. Forvaltningsplanen skiller ikke på ulike friluftsaktiviteter men har beskrevet de aktivitetene vi vet at foregår i et visst omfang. Den tradisjonelle fotturen er omtalt på samme måte som nyere former for friluftsliv. Åpner opp for nye friluftsformer som er naturvennlig. Ikke så mye å si i planen. Hvilke tilrettelegging trengs, eks. parkering. Naturmangfoldloven naturvennlig, må avklare. Naturvennlig mer dekkende. Tradisjonelt kan utelukke nye aktiviteter. Verneforskriften kan ikke endres, men vi kan forsøke å ta inn flere former, ikke utelukke nye naturvennlige aktiviteter. Ingen flere tekniske tilrettelegginger. Enighet: Sekreteriatet ser på hvordan det er beskrevet, få med mer om naturvennlig Tilrettelegging Utgangspunktet i nasjonalparken er å ta vare på naturen og unngå inngrep. Dette gjelder også for inngrep som samtidig er tilrettelegging for friluftsliv. Det er samtidig et mål med nasjonalparken at den skal være tilgjengelig for et enkelt og tradisjonelt friluftsliv. I denne sammenhengen er den overordnete tanket at dagens nettverk av stier med en enkelt standard er et ønsket nivå. Dersom denne standarden medfører uønsket slitasje på naturen kan annen tilrettelegging foretas. Forvaltningsplanen åpner for en annen grad av tilrettelegging dersom hensynet til skade på naturen tilsier dette jf. skjøtselsparagrafen i verneforskriften???. Tilrettelegging ved at kyststi etableres noen flere steder. Ikke noe særlig mer. Standard på stiene kan vi si noe om. Enighet: Sekreteriatet jobber videre med dette Tilgjengelighet for funksjonshemmede. Universell utforming. (OF, Hvaler kommune) Vi ser at temaet universell utforming/tilgjengelighet for funksjonshemmede er mangelfullt beskrevet i forlaget til forvaltningsplan. Det vil bli vurdert å ta inn endringer på dette temaet, spesielt for Storesand. Detaljer vil komme i driftsplanen. Tilrettelegging mer generelt mener vi er omtalt på en tilstrekkelig måte i forslaget til forvaltningsplan. Stikkord fra diskusjonen i styret: 6

7 Krav om universell utforming som det må tas hensyn til i forvaltningsplanen. Kanskje det bør være et område til, av en annen karakter? Behov for å arbeide mer med dette, trekke inn de funksjonshemmedes organisasjoner. Åsebu nord for NP, på Asmaløy, eks. Hvaler, sti inn i np. Styret opptatt av universell utforming. Skal ikke tilrettelegge overalt hensyn til naturen. Må ikke være i np, flere steder i Hvaler det kan være universell utforma. Funksjonshemma org. ønsker Storesand. Resonementet i fv.planen, vise til andre steder som er like fine Enighet: Fv.pl må få fram hva vi har landa på med resonement, vise til hva som fins ellers på Hvaler. Passe på ved nye stier f.eks, ha med universell-tankegang ved ny tilrettelegging. Friluftsområder og kart Det presiseres at kartene i vedlegg 3 ikke viser sikrede friluftsområder men viktige støttepunkter (vil vise graden av tilrettelegging) med en viss tilrettelegging. Det kan vurderes om også de sikrede friluftsområdene jf. naturbasen bør vises på kart. Ørekroken har ikke tilretteleggingsfunskjoner som tilsier at det bør vises på kartet i vedlegg 3. Ørekroken er dessuten et av de områdene med mest sårbare naturtyper, vegetasjon og insekter jf. forvaltningplanen kap Kartet vårt viser områder med en viss grad av tilrettelegging som varierer (minimum en utedo og oppholder seg) Vi bør kanskje ha et eget kart med sikra friluftsområder. (uten spesiell tilrettelegging) Enighet: Kategori 1: Viser sikra friluftsområder Kategori 2: Våre støttepunkter med en viss grad av tilrettelegging som i dag Kategori 3: Universell utforming naturområde Bruksplan for Ørekroken. Møte etter påske Overvåkingsprogram Overvåkingsprogrammet er ikke presist nok, det mangler bl.a ressursoversikt. Dette er spesielt viktig for den marine delen med tanke på felles overvåkingplaner med Kosterhavets nationalpark. Dette skal forbedres. Enighet: Sekreteriatet jobber videre med dette Samarbeid med Kosterhavet np og frivillige organisasjoner Ytre Hvaler nasjonalparkstyre skal opprette et faglig rådgivende utvalg der bl.a frivillige organisasjoner skal inviteres. Kosterhavets nationalparkforvaltning skal inviteres hit. Det kan også vurderes om Kosterhavsforvaltningen kan få observatørstatus på styremøtene. I tillegg bør nasjonalparkforvalteren i Ytre Hvaler ha jevnlig møter med nasjonalparkforvaltningen til Kosterhavet. Vurderer å gjøre dette tydligere i forvaltningsplanen. YHNP inviterer KH på styremøte som observatør eller rådgivende utvalg? Styre åpen for rådgivende utvalg, lite fruktbart med å være på styremøtene. Kosterhavet møte fredag 13. mai, resten av dagen som befaring i NP Enighet: Med i fv.planen hvordan Kosterhavet skal være med i rådgivende utvalg og hvordan rådet skal jobbe. Hvor ofte treffes? Vedtak:Sekreteriatet jobber videre med det felles møtet 13. mai og med å tydeligjøre dette i forvaltningsplanen 7

8 Hytter og annen bebyggelse Det er forskjell på de hensynene som verneforskriften og forvaltningsplanen skal ivareta og de hensyn kommuneplanen ivaretar (jf. Hvaler kommune sin uttalelse). Justeringer av forvaltningsplanen vil bli vurdert. Fv.planen nærmer seg plb, men forskjeller i Kommuneplaner revideres oftere enn forvaltningsplaner. Samle bebyggelse, positivt det ses videre på dette Max størrelse ikke oppgitt, pga forventninger gitt Enighet: OK Generelt Gjøre forvaltningsplanen mer utadrettet? Lage infomateriell på ulike nivå etter hvert. Universell utforming med i innholdsfortegnelsen. Ornitologisk forening har mye nyttig info. Havforskningsinst. mye nyttig. 15. juni neste møte. Vedtar forv.planen sender så til DN. 8

9 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ellen Halden Epost: Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2011/1969 AaR Vår dato: Styresak: Vedtak. Søknad om tillatelse til transport på eksisterende kjørespor. Søknaden av 7.mars 2011 ble behandlet på styremøtet i Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 12.april Saksfremlegg til nasjonalparkstyret Sak Søknad om tillatelse til transport på eksisterende kjørespor til hytte på g/bnr 23/10/105. Søknad til nasjonalparkstyret: Ellen Halden har sendt følgende søknad til nasjonalparkstyret: Undertegnede søker om tillatelse til å benytte eksisterende kjørespor til nødvendig service og transport av materialer og inventar for en periode på 5 år fra den dato da denne søknaden innvilges. Kjøresporet ble lovlig etablert for mer enn 50 år tilbake og jeg har en ubegrenset tinglyst veirett til dette kjøresporet. Denne søknaden må ikke forstås som en aksept fra min side av den ekspropriering som FM legger opp til i forslaget til forvaltningsplan. Vurdering: Det søkes om en generell kjøretillatelse, gjeldene for 5 år for relativt generelle formål og uspesifisert antall turer på kjørespor nr. 5 i forslag til forvaltningsplan (tabell 10, s ). I henhold til verneforskriftens 3 pkt. 6.1 er det forbud mot motorisert ferdsel på land i nasjonalparken. Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til slik kjøring på eksisterende kjørespor jf. pkt.6.3 f) for Nødvendig motorisert ferdsel på eksisterende kjørespor med henvisning til forvaltningsplanen. Det forutsettes at kjøringen ikke fører til skade på naturen og verneverdiene jf. 2 Formål i forskriften. Eksisterende kjørespor er beskrevet i forslag til forvaltningsplan (tabell 10, s ). I verneforskriften og i forslag til forvaltningsplan skilles det mellom lovlig etablerte veier og eksisterende kjørespor. Lovlig etablert vei krever kommunal godkjenning. Det foreligger ikke godkjenningsvedtak fra Hvaler kommune for denne strekningen. Det er derfor å betrakte som et kjørespor. Forvaltningsmyndigheten finner det ikke riktig å gi tillatelse til en så åpen søknad. Det er et mål å redusere motorisert ferdsel i verneområder av hensyn til naturverdier og 9

10 opplevelsesverdier. Vi ser likevel at det kan være et reelt behov for transport av tunge gjenstander og materialer etc. til vedlikehold av hytta. På bakgrunn av den åpne søknaden og målet om redusert transport finner vi det riktig å gi tillatelse til et konkret antall turer. Det kan være aktuelt med flerårige tillatelser senere når forvaltningsplanen er godkjent. Forvaltningsmyndigheten har tilstrekkelig kunnskap til å fatte en beslutning jf. naturmangfoldlovens (nml) 8. Motorisert ferdsel på dette kjøresporet anses ikke å medføre nye skader på naturmangfoldet da transporten foregår på et kjørespor, et begrenset antall turer vil ikke øke den samlede belastningen eller medføre kostnader for tiltakshaver for å hindre eller begrense skader som tiltaket volder (nml 9-11). Vi anser at forvaltningsmyndigheten har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne fatte beslutning jf. miljøprinsippene i naturmangfoldloven Kjøresporene betraktes som utmark og krever tillatelse fra kommunen etter motorferdselsloven i tillegg til tillatelse etter verneforskriften. Forslag til vedtak: Det gis tillatelse til 2 turer for transport av materialer og tunge gjenstander i Hver transport må fylles opp slik at unødige turer unngås. Statens Naturoppsyn-Skjærhalden skal varsles minst et døgn før transporten skal foregå. Det må føres kjørebok der tidspunkt for kjøreturen registreres, registreringsnummer på kjøretøyet og formål. Rapport med kopi av kjørebok/registreringsskjema skal sendes forvaltningsmyndigheten innen 4 uker etter at siste transporten i 2011 er foretatt. Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften 3 pkt. 6.3 f) Vedtak i nasjonalparkstyret: Det gis tillatelse til 2 turer for transport av materialer og tunge gjenstander i Hver transport må fylles opp slik at unødige turer unngås. Statens Naturoppsyn-Skjærhalden skal varsles minst et døgn før transporten skal foregå. Det må føres kjørebok der tidspunkt for kjøreturen registreres, registreringsnummer på kjøretøyet og formål. Rapport med kopi av kjørebok/registreringsskjema skal sendes forvaltningsmyndigheten innen 4 uker etter at siste transporten i 2011 er foretatt. Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften 3 pkt. 6.3 f) Enstemmig vedtatt. 10

11 Klageadgang Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. En eventuell klage sendes til Direktoratet for naturforvaltning via nasjonalparkstyret. Direktoratet forbereder saken for Miljøverndepartementet. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Aase Richter e.f. Seniorrådgiver Sekretær for nasjonalparkstyret Kopi: Hvaler kommune SNO-Skjærhalden (tlf ) Lensmannen på Hvaler Direktoratet for naturforvaltning Registreringsskjema Dato Registreringsnummer på kjøretøy Formål med kjøringen 11

12 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Terje Solvang arkitekt MNAL St. Sunnivas gate 15B 2004 Lillestrøm Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2011/2295 AaR Vår dato: Styresak: Vedtak. Fornyet hytte på Stangholmen 46/8 fnr 39. Stangholmen, Vesterøy Søknaden av 16.mars ble behandlet på styremøtet i Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 12.april Saksfremlegg til nasjonalparkstyret Sak Søknad om fornyet hytte på Stangholmen, Vesterøy. Søknad til nasjonalparkstyret: Terje Solvang har sendt søknad til nasjonalparkstyret om å sette opp ny hytte til erstatning for den eksisterende, innlegging av vann- og avløp og ny adkomstbrygge. Utdrag av søknaden: 12

13 Vurdering: Søknaden innebærer 1) riving av eksisterende bygninger for å oppføre ny fritidsbolig som er noe større. Videre 2) bygging av ny adkomstbrygge på vestsiden og 3) innlegging av vann og avløp fra kommunal ledning. Hvaler kommune har tidligere behandlet et liknende forslag etter plan- og bygningsloven. Det ble sendt en søknad til Hvaler kommune. Dette forslaget ble endelig avgjort med vedtak fra fylkesmannen i Vestfold av Uttalelsene til Fylkesmannen i Østfold i denne prosessen var i forhold til de verdier som skal ivaretas etter plan- og bygningsloven. Forslaget ble ikke behandlet etter verneforskriften. Søker har på bakgrunn av vedtaket fra Fylkesmannen i Vestfold utarbeidet nye tegninger og sendt saken til første gangs behandling etter verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark. Saker som krever behandling etter flere lovverk skal normalt vedtas etter verneforskriften først jf. naturmangfoldlovens 48. Det følger av naturmangfoldloven 7 at prinsippene i lovens 8-12 skal legges til grunn ved behandling av søknader om dispensasjon fra verneforskrifter. 1) Søknad om fornyet hytte Det søkes om å rive eksisterende hytte. I tidligere saksdokumenter er eksisterende bygningsmasse inkludert uthus og do oppgitt til ca. 40 m 2. Vedlagte tegninger viser en ny hytte på 49,5 m 2 samt 2 uteplasser på til sammen 29,8 m 2. Høyden på den nye hytta er i følge tegningene 4,8 m mønehøyde og 3,5 m gesimshøyde. Høyde på dagens hytte fremgår ikke av søknaden. Etter verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark er landskapet vernet mot inngrep og nye bygninger er ikke tillatt jf. 3 pkt.1.1 a). Dette er ikke til hinder for vedlikehold jf. 3 pkt. 13

14 1.2 a). Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til ombygging av bygninger samt mindre utvidelser jf. 3 pkt.1.3.a). Fylkesmannen har i hele prosessen fram til vernevedtaket presisert at det kan forventes et strengere regime når det gjelder utvidelser enn det som har vært praktisert tidligere men har signalisert at det kan påregnes å få tillatelse til mindre utvidelser som følge av innlegging av vann og avløp og behov for ordnete sanitærforhold. I forslaget til forvaltningsplan er det foreslått at tilbygg inntil 5 m 2 kan regnes som mindre utvidelser. Kommuneplanen og tilhørende retningslinjer vedtatt av Hvaler kommune er ikke styrende for verneforskriften for Ytre Hvaler nasjonalpark og forvaltningsplanen. Vesentlige utvidelser må behandles etter naturmangfoldloven (nml) 48. Denne dispensasjonsadgangen skal kun benyttes ved uforutsette tilfeller eller spesielle situasjoner som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 48. (dispensasjon fra vernevedtak) Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område. Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke. Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering vil søknaden innebære en økning av nedbygget areal fra dagens ca. 40 m 2 til ny hytte på 49,5 m 2 samt uteplasser på til sammen 29,8 m 2. Forslaget innebærer også en samling av bygningene siden de 2 uthusene fjernes. Det er noe usikkert om et overbygg mellom avdelingen med hems og soverom og kjøkken/stue er inkludert i disse arealberegningene. Vesentlige utvidelser av bygninger vil generelt endre landskapsbildet og skade landskapskvalitetene i større grad enn det vil skade naturkvaliteter knyttet til enkeltarter. Det nye bygget fremstår som større og mer dominerende i det åpne landskapet på Stangholmen. Hytta ligger eksponert mot sjøen i øst og nord mot Skjelsbosundet og mot Spjærøy. Hytta ligger i et område med fjell eller grunnlendt mark med lite vegetasjon. Det er ikke vegetasjon med spesielle naturkvaliteter ved hytta. Området benyttes til friluftsformål men det er sannsynlig at hyttas beliggenhet kan avvise en del turgåere. En ny hytte som omsøkt vil bl.a gi større vindusflater og eksponere både hyttas beboere og turgåere ytterligere. I konsekvensutredningen forut for vernevedtaket er dette en av noen få hytter som er nevnt spesielt pga sin eksponerte beliggenhet der den punkterer et større landskap. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering kan det omsøkte tiltaket ikke vurderes som mindre vesentlig endring jf. 3 pkt.1.1 a). Vi finner heller ikke at denne søknaden er i tråd med kravene i nml 48 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Det er den første delen som er aktuell i dette tilfellet. Det er forvaltningsmyndighetens oppfatning at en ev. tillatelse i dette tilfellet vil være i strid med vernevedtakets formål. Det kan også medføre en uheldig presedensvirkning i forhold til de mange andre hyttene som kan være i samme situasjon. Sumvirkningen av en dispensasjon må tillegges vekt da mange slike 14

15 inngrep samlet sett kan få store konsekvenser for verneområdet jf. prinsippet om samlet miljøbelastning i nml 10. De påregnelige langtidsvirkningene av et slikt enkeltstående tiltak må tillegges vekt. 2) Vann og avløp Det søkes om å legge inn vann og avløp. Kommunal ledning krysser Stangholmen på det smaleste stedet på halvøy der det også skal være en kum. Privat ledning til hytta er foreslått å følge traseen til den kommunale ledningen ned til sjøen på østsiden av Stangholmen deretter i sjø og opp på land mot hytta. Hele nasjonalparken er vernet mot inngrep jf. verneforskriften 3 pkt.1.1 a). Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til innlegging av vann og avløp til fritidsboliger forutsatt at naturmiljøet ikke skades jf. 3 pkt.1.3 i). I forslag til forvaltningsplan er det også gitt signaler om at det kan forventes å få tillatelse til innlegging vann og avløp. Det er i denne sammenheng også vist til det omfattende arbeidet Hvaler kommune har igangsatt for å rydde opp i vann- og avløpsforholdene. Området på land der traseen er foreslått er kartlagt som naturtypen strandeng og strandsump. Av sjeldne arter nevnes jordbærkløver. Lokaliteten beskrives som viktig og av særs god kvalitet (se naturbasen på ). Det er også registrert marinøkler og bregner. Enkelte store trær preger området. I sjøen er ledningen foreslått gravd ned i løsmasser. Her er det ikke kartlagt spesielle naturtyper. Ledningen er foreslått gravd ned i en revne i fjellet der den kommunale ledningen er lagt. Her er det fylt på med stein og grus. Fra sjøen opp til hytta er ledningen foreslått ført gjennom en trebevokst og vanskelig tilgjengelig ur som fører mot hytta. Et alternativ med boring i fjell er ikke vurdert. Etter forvaltningsmyndighetens vurdering er det mulig å legge ledningen slik at naturtypen ikke blir skadelidende. Kunnskapen om området og tiltaket er tilstrekkelig jf. nml 7 og miljøprinsippene nml 8, kostnadene for å hindre eller begrense skadene dekkes av tiltakshaver jf. 11 og miljøvennlige teknikker og metoder jf. 12 må benyttes ved nedgraving av ledningen. 3) Brygge Det søkes om ny adkomstbrygge på vestsiden av Stangholmen. Bryggen er foreslått som en liten platting på ca. 1,5 x 2-2,5 m, formet etter fjellet. Bryggen er ikke godkjent etter verneforskriften. Brygger omfattes av vern mot inngrep i landskapet jf. verneforskriften 3 pkt.1.1 a). Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bygging av enkle brygger jf. 3 pkt.1.3.c). En enkel brygge er nødvendig for å sikre adkomsten til hytta. Det fremgår ikke av søknaden om det er en gammel brygge fra før. Bryggen vil festes til fjell og på sjøbunnen. Det er ikke kjente forekomster av sjeldne eller truete arter her jf. Naturbasen. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å fatte et vedtak jf. nml 8. Bryggen er liten og enkel slik at skader på naturmangfoldet kan begrenses jf. nml 12. Forslag til vedtak: 1)Fornying av hytte Forvaltningsmyndigheten gir avslag på søknad om fornying av hytte som vist på tegninger vedlagt søknaden. Det kan forventes tillatelse dersom det søkes om en mindre vesentlig endring dvs. inntil 5 m 2. Mønehøyden på en ny hytte må ikke overstige dagens hytte. 15

16 Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften 3 pkt.1.3.a) og naturmangfoldloven 48. 2) Vann- og avløp Forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til framføring av vann- og avløpsledning til hytta i trase beskrevet i søknaden. Det stilles som vilkår at det skal benyttes stedegne masser. Der det i dag er grov ur i dagen skal steinene legges tilbake. Det kan bare benyttes tilkjørte masser for å dekke over og beskytte ledningen. I god tid før gravearbeidet påbegynnes skal forvaltningsmyndigheten kontaktes for å påvise traseen, unngå skader på sjeldne arter og klargjøre hvordan arbeidet skal gjennomføres. Vedtaket er fattet i medhold av verneforskriften 3 pkt.1.3.i). 3) Brygge Forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til oppføring av en enkel brygge på vestsiden av Stangholmen jf. tegninger i søknaden. En ev. gammel brygge må fjernes. Vedtaket er fattet i medhold av verneforskriften 3 pkt.1.3 c). Vedtak i nasjonalparkstyret: 1)Fornying av hytte Forvaltningsmyndigheten gir avslag på søknad om fornying av hytte som vist på tegninger vedlagt søknaden. Det kan forventes tillatelse dersom det søkes om en mindre vesentlig endring dvs. inntil 5 m 2. Mønehøyden på en ny hytte må ikke overstige dagens hytte. Vedtaket er fattet med hjemmel i verneforskriften 3 pkt.1.3.a) og naturmangfoldloven 48. 2) Vann- og avløp Forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til framføring av vann- og avløpsledning til hytta i trase beskrevet i søknaden. Det stilles som vilkår at det skal benyttes stedegne masser. Der det i dag er grov ur i dagen skal steinene legges tilbake. Det kan bare benyttes tilkjørte masser for å dekke over og beskytte ledningen. I god tid før gravearbeidet påbegynnes skal forvaltningsmyndigheten kontaktes for å påvise traseen, unngå skader på sjeldne arter og klargjøre hvordan arbeidet skal gjennomføres. Vedtaket er fattet i medhold av verneforskriften 3 pkt.1.3.i). 3) Brygge Forvaltningsmyndigheten gir tillatelse til oppføring av en enkel brygge på vestsiden av Stangholmen jf. tegninger i søknaden. En ev. gammel brygge må fjernes. Vedtaket er fattet i medhold av verneforskriften 3 pkt.1.3 c). Vedtakene for punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. Nasjonalparkstyret ber om å få framlagt en egen sak om mulighet for bruk av erstatningstomter, herunder mulig finansiering. Klageadgang Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. En eventuell klage sendes til Direktoratet for 16

17 naturforvaltning via nasjonalparkstyret. Direktoratet forbereder saken for Miljøverndepartementet. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Aase Richter e.f. Seniorrådgiver Sekretær for nasjonalparkstyret Kopi: Hvaler kommune SNO-Skjærhalden Lensmannen på Hvaler Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmannen i Østfold 17

18 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Papper Vel v/kåre Thormod Jensen epost: Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2010/8068 AaR Vår dato: Styresak: Vedtak. Søknad om fast bålplass påtorskeskjær, Papper/Vesterøy. Søknaden av ble behandlet på styremøtet i Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Saksfremlegg til nasjonalparkstyret Sak Søknad om fast bålplass på Torskeskjær vest for Bukta på Papper, Hvaler. Søknad til nasjonalparkstyret: Papper Vel har sendt følgende søknad til nasjonalparkstyret: Vurdering: Torskeskjær ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark, rett vest for Bukta, Papper i retning Alholmene. Etter verneforskriften er bålbrenning på bart fjell forbudt jf. forskriftens 3 pkt. 1.1.b). Forvaltningsmyndigheten har mulighet til å gi dispensasjon fra forskriften etter naturmangfoldloven (dispensasjon fra vernevedtak) 18

19 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet skal det særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av verneområder og om et tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende område. Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke. Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. Hensikten med forbudet mot bålbrennning på bart fjell er å hindre irreversible skader på svaberg og annet bart fjell i nasjonalparken. Det antas at fortsatt bålbrenning på dette skjæret ikke vil medføre vesentlige nye skader på skjæret da dette allerede har foregått i mange år. Skadene har oppstått lenge før arbeidet med nasjonalparken ble påbegynt og nasjonalparken ble vedtatt Forvaltningsmyndigheten har tilstrekkelig kunnskap til å fatte en beslutning jf. naturmangfoldlovens (nml) 8. Bålbrenning på dette skjæret anses ikke å medføre nye skader på naturmangfoldet da skadene allerede har oppstått, det vil ikke øke den samlede belastningen eller medføre kostnader for å hindre eller begrense skader som tiltaket volder (nml 9-11). Vi anser at forvaltningsmyndigheten har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne fatte beslutning jf. miljøprinsippene i naturmangfoldloven Papper Vel sendte tilsvarende søknad i 2010 og fikk tillatelse til bålbrenning på det samme skjæret i forbindelse med St.Hans-feiringen av Fylkesmannen i Østfold jf. brev av Søker må selv ordne med tillatelse fra brannvesenet. Forslag til vedtak: Det gis tillatelse til bålbrenning på bart fjell på Torskeskjær i forbindelse med St.Hansfeiringen i Tillatelsen gjelder for ett bål. Det skal bare brennes tørt og rent trevirke. Det forutsettes at bålplassen ryddes for gjenværende rester etter bålet f.eks spiker og metall. Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48. Vedtak i nasjonalparkstyret: Det gis tillatelse til bålbrenning på bart fjell på Torskeskjær i forbindelse med St.Hansfeiringen i Tillatelsen gjelder for ett bål. Det skal bare brennes tørt og rent trevirke. Det forutsettes at bålplassen ryddes for gjenværende rester etter bålet f.eks spiker og metall. Vedtaket er fattet med hjemmel i naturmangfoldloven 48 Enstemmig vedtatt. 19

20 Klageadgang Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt. En eventuell klage sendes til Direktoratet for naturforvaltning via nasjonalparkstyret. Direktoratet forbereder saken for Miljøverndepartementet. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Aase Richter e.f. Seniorrådgiver Sekretær for nasjonalparkstyret Kopi: Hvaler kommune SNO-Skjærhalden Lensmannen på Hvaler Direktoratet for naturforvaltning 20

PROTOKOLL STYREMØTE 4-2011. YTRE HVALER NASJONALPARKSTYRE

PROTOKOLL STYREMØTE 4-2011. YTRE HVALER NASJONALPARKSTYRE PROTOKOLL Nasjonalparkstyret: Forfall: Innkalt vara: Fra sekretariatet: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak Kari Agerup, Mona Vauer Jon-Ivar Nygård Monika Olsen Tid: 23. september 2011 kl.

Detaljer

Arbeidsutvalget v/eivind N. Borge, Kari Agerup, Aase Rennesund

Arbeidsutvalget v/eivind N. Borge, Kari Agerup, Aase Rennesund Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Referat Arbeidsutvalget v/eivind N. Borge, Kari Agerup, Aase Rennesund Fra sekretariatet: Aase Richter Tid: 26.april 2011, avsluttet 5.mai Arbeidsutvalgsmøte. Ytre Hvaler

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Lampeland Hotell Dato: 29.-30. mars 2012 Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 fredag kl. 12.00 Til stede: Forfall: Kari

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret PROTOKOLL Utvalg: for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag Dato: Torsdag 19. juni Tidspunkt: Kl. 09.00-11:30 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien, Tore Kravik, Frøydis H. Aasen. Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen Møteinnkalling Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen 03.07.2014 Tidspunkt: Styrets medlemmer bes svare på mail til tore.todas@fylkesmannen.no

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå Lesja fjellstyre 2665 LESJA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/12153 NAT-NP-TRU 07.01.2013 Arkivkode: 423.5/05 Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle

Detaljer

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper Arnt Hegstad Generelt om forvaltningsplaner og retningslinjer Forvaltningsplan: verktøy for forvaltningen og et dokument som gir forutsigbarhet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Oppbygging av verneforskrifter 1. Verneområdets formål 2. Vernebestemmelser: - forbud mot inngrep,

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Sak behandles på e-post da nytt styre fortsatt ikke er satt. Saken må behandles før neste møte i styret

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Skarvan og Roltdalen nasjonalpark (441,4) Stråsjøen Prestøyan naturreservat ( Sylan landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner. Jannike Wika Verneområdeforvalter

Saksbehandlingsrutiner. Jannike Wika Verneområdeforvalter Saksbehandlingsrutiner Jannike Wika Verneområdeforvalter Hvilke verneområder inngår i forvaltningsområdet? Naturreservat: - Lånan - Skjærvær - Kjellerhaugvatnet - Holandsosen - Eidemsliene Fuglefredningsområde:

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/12 Forvaltningsstyre 13.03.2012 Fylkesmannen i Oppland - Klage på Lesja kommune sitt vedtak om å la den gamle Lordalsbua

Detaljer

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune Mette Maske Epost: mette.maske@loqal.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2015/347-432.2 DATO: 16.02.2015 Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Saksliste. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Saksliste. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 04.07.2014 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/14 Innhold Lukket

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Geografisk virkeområde for: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Verneområdestyret

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling : Møtested: E-post møte Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 12:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf. 91328614. Saksliste ssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR-2014-12-12-1622 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Lucas Dominicus Saksbehandler

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret TRILLEMARKAROLLAGSFJELL NATURRESERVAT PROTOKOLL Utvalg: for TrillemarkaRollagsfjell Naturreservat Møtested: Kommunehuset, Rollag Dato: Mandag 27 mai 2013 Tidspunkt: Kl 12001400 Rollag, 29052013 Hege Jaren

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Naturmangfoldloven og verneforskrifter Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Naturmangfoldloven Kap I Kap II Kap III

Detaljer

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 30.09.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 33/2014 Sølen

Detaljer

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark

Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark Forvaltningsplan for Ytre Hvaler nasjonalpark Forvaltningsplan -noen utfordringer Organisasjon/prosess Målsettinger Bevare natur - tilrettelegging og brukere Tidsrammer Influensområdet Marint -land Sverige

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Nyvoll Leder Sametinget Anne Merete Siri Fyhn

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.08.15. Dato: 28. august 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 1.september 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 31/2015

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3.

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag Eggedal Turlag v/ Gunbjørn Aasand Stretaliveien 17 3612 KONGSBERG SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/4498-432.4 DATO: 19.09.2016 Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Epost Dato: 26.10.2012 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag kommunehus Dato: Mandag 9. august 2010 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Til stede: Forfall: Kari Ask, Steinar

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: Hurtigbåten til Vega, Dato: Tidspunkt: 22:40

Møteinnkalling. Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: Hurtigbåten til Vega, Dato: Tidspunkt: 22:40 Møteinnkalling Utvalg: Møysalen nasjonalparkstyre Møtested: Hurtigbåten til Vega, Dato: 30.05.2017 Tidspunkt: 22:40 Styremøtet gjennomføres på studieturen til Vega, så deltakerne på turen får møteinnkallinga.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: 06.05.2013 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Epost, Mailmøte Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: -1- Saksliste Utvalgssaksnr AU 6/2016 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. Valg av personer til underskriving av protokoll: Eivind N. Borge, Kari Agerup og Bjørnar Laabak

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. Valg av personer til underskriving av protokoll: Eivind N. Borge, Kari Agerup og Bjørnar Laabak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Protokoll Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Bjørnar Laabak, Kari Agerup Forfall: Aase Rennesund, Mona Vauer Innkalt vara - meldt forfall: Ingerid Bjercke, Helge Kolstad

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/597-18 Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 99/2016 03.11.2016 Klage på kommunens vedtak

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 25.06.13. Dato: 25. juni 2013 Tid: kl. 08:30 16:00 Sted: Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Sak 1/2009: Søknad om hogst av virke til påbygg av eksisterende seterbu og restaurering av kokebu Aaset i Rollag Saksopplysninger: Nils Fulsaas på eiendommen Nordre Fulsaas gbnr 42/3 i Rollag søker 10.feb.2009

Detaljer

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 Postadresse Postboks 137 Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Bardu kommune Postboks 401 Saksbehandler

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Fylkesmennene Verneområdestyrene via Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201201927-/DAN 14.11.2012 Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Det nye nødnettet Stortinget

Detaljer

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.05.15. Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 11:00 13:30 Sted: Reiselivssenteret Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Behandling av klage på vedtak - dispensasjon for etablering av utebase for friluftsliv i Semsvannet landskapsvernområde

Behandling av klage på vedtak - dispensasjon for etablering av utebase for friluftsliv i Semsvannet landskapsvernområde Miljøvernavdelingen Dyveke Sanne Semsveien 172 A 1384 ASKER Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer