ÅRSPLAN FOR SAGASKOGEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR SAGASKOGEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR SAGASKOGEN BARNEHAGE SMÅ FORSKERNE I ÅS KAN VIL OG VÅGER

2 INNHOLD 1.1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 1.2 Administrasjonen 1.3 Sagalund 1.4 Rustad 1.5 Åpningstider 2.1 BARNEHAGENS SAMFUNSMANDAT 3.1 BARNEHAGNES STYRINGSDOKUMENTER 4.1 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK, OG LÆRING 4.2 Danning og egenledelse 4.3 Omsorg 4.4 Lek 4.5 Læring 5.1 BARNS MEDVIRKNING 6.1 RAMMEPLAN 6.2 Fagområdene 7.1 VISJON FELLES FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 8.1 PEDAGOGISK PLATFORM 9.2 Barn og læringssyn 9.3 Voksenrollen 9.4 Læringsmiljø 9.5 Pedagogisk dokumentasjon 9.6 Prosjekt som verktøy 9.1 FILOSOFI 10.1 SAMARBIED 10.2 Samarbeid mellom hjem og barnehage 11.1 VURDERING AV BANEHAGENS ARBEID

3 1.1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Sagaskogen barnehage er en barnehage fordelt på to hus med til sammen fire avdelinger. Det ene huset heter Sagalund og ligger på Moerfeltet, det andre huset heter Rustadskogen og ligger på Rustadfeltet. Fra begge husene tar det ca. 20 minutter å gå ned til Ås sentrum, hvor bl.a. rådhus, bibliotek og jernbanestasjon ligger. Universitetet for Miljø- og Biovitenskap med museum, park og husdyr har vi tilsvarende 40 minutter unna. Vi har dessuten skog som vi bruker året rundt, som nærmeste nabo. 1.2 Administrasjonen Sagaskogen barnehage har en 100% styrer- og en 50% sekretærstilling Styrer og sekretær er annenhver dag i hvert hus. Styrer: mob: Mailadresse: 1.3 Sagalund Består av 2 avdelinger som heter Tusenbein og Marihøna. Tusenbein er for barn fra 3 til 6 år og Marihøna er for barn fra 1 til 3 år. Sagalund har 38 plasser, antall barn varierer i fht. antall delte plasser. Hver avdeling har i utgangspunktet 24 barn over 3 år eller 14 barn under 3 år, dette kan også kombineres. På hver avdeling jobber det 4 voksne i grunnbemanning. Sagalund kan i tillegg ha ekstraressurser og elever fra ulike utdanningsinstitusjoner, som voksenopplæringen, videregående skoler og ungdomsskolen. Adresse: Ekornveien 50, 1430 Ås, Hovednummer: Marihøna: Tusenbein: Rustadskogen Består av 2 avdelinger som heter Blåklokke og Hestehov. Blåklokke er for barn fra 3 til 6 år, og Hestehov er for barn fra 1 til 3 år. Rustadskogen har 38 plasser, antall barn varierer i fht. antall delte plasser. Hver avdeling har i utgangspunktet 24 barn over 3 år eller 14 barn under 3 år, dette kan også kombineres. På hver underavdeling jobber det 4 voksne i grunnbemanning. I tillegg kan Rustadskogen ha ekstraressurser og elever fra ulike utdanningsinstitusjoner. Adresse: Von Øtkensvei 60, 1430 Ås Hovednummer: Hestehov: Blåklokke: Åpningstider Alle dager: 07:15-16:45 Barnehagen holder stengt julaften og nyttårsaften, og fra kl på onsdag før påske. Sommerferie uke 28, 29, 30. Se skoleruta på

4 2.1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier (Lov om barnehager 1- Formålsparagrafen). 3.1 BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER Våre overordnede styringsdokumenter er Barnehageloven og forskriften Rammeplan for barnehager. Vi tar også utgangspunkt i de mål som kommunestyret i Ås kommune vedtar i Kommuneplan og Handlingsprogram. I tillegg har de kommunale barnehagene i Ås felles pedagogisk plattform. Lov om barnehager av 17. juni Rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver 1. august Rammeplanen er forskrift til lov om barnehager. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Kvalitetsbeskrivelse for skole og barnehager Kvalitetsbeskrivelsen er et styringsredskap for kvalitetsutvikling og planarbeid. Hovedmålene i planen er felles for alle de kommunale barnehagene i Ås og alle skolene i Ås. Strategiplan for barnehager og skoler Ås kommunes felles mål og strategier for barnehage og skoler, «Synlig læring og utvikling for alle barn og unge». Pedagogisk plattform De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i NordItalia. Interessen for barnet er drivkraften i Reggio Emilia. Vår inspirasjon er nedskrevet i en pedagogisk plattform, som barnehagen jobber kontinuerlig med. Årsplan / Refleksjonsprotokoller Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Årsplanene bygger på rammeplan og mål i kommunens plan for pedagogiskutvikling. Personalet i Sagaskogen skal også utforme refleksjonsprotokoller i tillegg til årsplanen. Refleksjonsprotokollene skal konkretisere hvordan avdelingene jobber med de ulike planene, hvorfor man har gjort de valgene man har gjort og hvordan man kan jobbe videre med det. Refleksjonsprotokollen kommer ut hver måned. Refleksjonsprotokollene sendes ut til foreldrene på mail og legges ut på nettsidene våre cat=161819

5 4.1 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagelovens 1, Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 4.2 Danning og egenledelse Vi tenker at danning først og fremst er en prosess som skjer i møtene mellom mennesker. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Barnehagen skal legge til rette for gode danningsprosesser som setter barn i stand til å håndtere livet, ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Barnehagen må arbeide med det fysiske og psykiske miljø som barna møter. Visjoner som respekt, åpenhet og mot må arbeides med hver dag og vises gjennom vårt arbeid. Egenledelse er en del av dannelsesbegrepet som barnehagen har valgt å sette fokus på. Egenledelse handler om å kunne lede seg selv på en god måte gjennom livet. Det handler om selvstendighet, sosial utvikling og danning. 4.3 Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Personalet skal være oppmerksomme og åpne for det spesielle hos hvert enkelt barn, i barnegruppen og i situasjoner. Relasjonen mellom barn og voksne bør være preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle hverdagssituasjoner i barnehagen slik som lek, læring, stell, påkledning og måltider. Omsorg er en forutsetning for barns utvikling og læring. Omsorgen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. 4.4 Lek Lek skal ha en fremtredende plass i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Å få delta i lek, og få venner er grunnlag for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Leken er et mål i seg selv, den foregår i en prosess der barna lærer om det å fungere i samspill med andre. Barna lærer mye om seg selv, og i samhandling med andre legges grunnlaget for sosial kompetanse. Det er viktig at vi i barnehagen legger til rette for variert lek slik at alle barn får mulighet til positiv lek i samspill med andre. 4.5 Læring Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Læring har nær sammenheng med lek, oppdragelse og omsorg og foregår i daglig samspill med andre mennesker og miljøet. Barnas spørsmål og undring skal møtes på en utfordrende og utforskende måte og danne grunnlag for et aktivt og utviklende læringsmiljø. Barnas interesser og spørsmål bør danne grunnlag for ulike læringsprosesser og for valg av tema i barnehagen. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Barnehagen skal tilrettelegge for

6 læring i formelle og uformelle læringssituasjoner og tilby alle barn et rikt og stimulerende læringsmiljø der barnas medvirkning er i fokus. 5.1 BARNS MEDVIRKNING Lov om barnehager, 3 Barns rett til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Dette innebærer at barna har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Medvirkning betyr imidlertid ikke at barn skal bestemme alt, men at de skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Personalet må derfor lytte og være observante i forhold til barnas uttrykksmåter. Dette betyr for oss at: Vi skal gi rom for medvirkning innenfor de voksnes rammer Vi gir barna utfordringer etter deres interesser Vi voksne er bevisste og støttende slik at hvert barn får medvirke i sin egen hverdag Vi lar barna få ta egne valg blant annet gjennom barnemøter Vi gir barna muligheter til å påvirke sin egen hverdag gjennom konkrettavlen Innholdet i det fysiske miljøet skal endres etter barnas interesser Vi bruker prosjekt til å fordype oss i temaer som barna er interessert i Vi bruker dokumentasjon sammen med barna til refleksjon og for å finne veien videre 6.1 RAMMEPLANEN Rammeplanen er forskrift til lov om barnehager. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. 6.2 Fagområdene Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjeldent opptre isolert, og flere områder vil alltid være representert samtidig under prosjektarbeid og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 7 fagområder skisseres i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

7 7.1 VISJON felles for de kommunale barnehagene i Ås Småforskerne i Ås kan, vil og våger et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini Loris Malaguzzi 8.1 PEDAGOGISK PLATFORM De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i NordItalia. Den pedagogiske tenkingen fra Reggio Emilia, er blant annet kjennetegnet ved at en ser på barnet som et menneske med mange ressurser og mye kompetanse fra fødselen av. 8.2 Barn og læringssyn

8 Barn er kompetente, nysgjerrige og forskende. I samspill med andre og miljøet rundt, skaper barn ny kunnskap og egen identitet. Dette betyr for oss at : Barn er like kompetente som de omgivelser de befinner seg i. Barnets kompetanse må oppdages og utfordres av voksne for at det skal kunne vokse i sin læring. Barna skal gis mulighet til å finne egne løsninger og svar Barnas interesser og teorier om verden skal brukes jevnlig i arbeidet vårt Vi gir barna støtte og utfordringer for å vise sine teorier Barna deles inn i grupper for å se og møte hvert enkelt barn i en gruppe Vi voksne ser enkeltbarnet og barnegruppens kompetanse/verdier Vi voksne ser på egen praksis, organiserer og tilrettelegger for gode læringsprosesser Vi setter av tid og rom til å la barna komme med innspill til sin egen hverdag (for eksempel gjennom konkrettavle) Vi bruker det fysiske miljøet på en kreativ måte 8.3 Voksenrollen I barnehagen møter barn voksne som ser det unike hos hvert barn. Barn får rike muligheter til å utvikle tanker, mot og kunnskap. Vi voksne er lyttende, ser og utfordrer barnas tanker og handlinger og lar oss inspirere av barnets nysgjerrighet og spørsmål. Vi tilrettelegger for at det enkelte barn blir kjent med seg selv i relasjon til omverden. Vi formidler verdier som er grunnleggende for demokratiet og samfunnsutviklingen. Dette betyr for oss at : Vi voksne skal være anerkjennende og se hvert enkelt barn Vi voksne skal være sammen med barna der barna er, sitte på gulvet Vi voksne skal ha en reflekterende holdning til hvordan vi kommuniserer Vi voksne skal vise nysgjerrighet og bruke barnas kunnskap og kompetanse som en smitteeffekt Vi oppmuntrer barna til å få lyst til å vise det de kan Vi stiller spørsmål som ikke gir ferdige svar og som hjelper barn og voksne til å tenke videre - alene eller sammen med de andre Vi voksen skal tilrettelegge for aktiviteter både inne og ute der barna får gode muligheter til å bli kjent med seg selv Vi voksne skal skape møteplasser hvor barna gis rom til å vise sin kunnskap Vi skal ha en reflekterende holdning til egen praksis 8.4 Læringsmiljø

9 Læringsmiljøet er fleksibelt og tilrettelegges slik at det utfordrer barna, gir opplevelser og rike læringsmuligheter. Det fysiske miljøets muligheter kommer tydelig fram, gir mening, skaper helhet og sammenheng og er en støtte i det pedagogiske arbeidet. Miljø og innhold struktureres slik at barn opplever medvirkning, positiv samhandling og får et rikt utvalg av førstehåndserfaringer innenfor tydelige rammer. Dette betyr for oss at : Vi tilrettelegger for tydelige miljøer for lek og læring som inspirerer og viser barna hvilke muligheter de har Vi observerer og lytter til barna, forandrer og tilpasser miljøet etter deres behov, interesser og prosjekter Vi setter frem konkreter og spor i de ulike miljøene, som f.eks. dokumentasjon, og vi tilfører nye elementer i miljøene ved behov Vi skal ha ryddige miljøer, dette er den voksnes ansvar Vi skal oppfordre barna til å rydde og holde orden Vi ser til at det er tilgjengelig materiell i de fysiske miljøene, både ute og inne Det skal være sammenheng og progresjon mellom miljøer ute og inne Vi skal ha et ekstra fokus på bygg- og ateliermiljøene Vi er synlige og deltagende voksne Vi har ikke alltid de rette svarene, men stiller spørsmål som hjelper barna frem til å finne egne løsninger Vi skal undre oss sammen med barna over problemstillinger/hypoteser Om et barn løser et problem på fem minutter eller om det tar flere år har ingen betydning, bare det ikke må reprodusere ferdig kunnskap (Giovanni Piazza) Barn skal få tenke selv, utforske selv og skape egne teorier. Den voksnes oppdrag blir da å legge til rette for intelligente situasjoner som kan gi barn mulighet til å skape sammenhenger. 8.5 Pedagogisk dokumentasjon Dokumentasjon synliggjør praksisen vår, mens pedagogisk dokumentasjon utvikler den. Dokumentasjonen brukes som et refleksjonsverktøy for voksne og barn. Dokumentasjoner kan være bilder, tekst, video, fortellinger, barns arbeid, en plan eller et vurderingsverktøy. Det er først når vi reflekterer, setter det i en sammenheng og utfordrer vår egen praksis og tenkemåter at dokumentasjonene blir til pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon åpner opp for kritisk og reflekterende praksis rundt barnas opplevelser/læring og for å forandre og utvikle praksisen i barnehagen Dette betyr for oss at :

10 Vi dokumenterer barnas prosjekter Vi gjør dokumentasjonen tilgjengelig for foreldre, barn og for oss selv Vi dokumenterer hverdagen vår slik at foreldre og barn kan samtale om hverdagen deres i barnehagen Vi bruker dokumentasjonen til refleksjon sammen med barna og hverandre Vi bruker dokumentasjonen for å finne veien videre sammen med barna Vi bruker dokumentasjonen for å ha en reflektert holdning til egen praksis Vi dokumenterer hvilke læringsprosesser barna har tatt del i Vi skal skape tid til dokumentasjon 8.6 Prosjektarbeid som verktøy Prosjektarbeid gir mulighet for å gå i dybden på et tema slik at barn og voksne får flere perspektiver og kan dele erfaringer og skape felles ny kunnskap. Dette betyr for oss at: Vi observerer barna for å fange opp deres interesser og nysgjerrighet Vi utarbeider en prosjektplan Vi lytter til hva barna sier, forteller eller prater om Vi setter frem spor for å vekke barnas interesse Vi legger til rette for at barna skal utforske, eksperimentere, skape og lære av hverandre Vi bruker dokumentasjon for å reflektere sammen med barna og de voksne Vi evaluerer prosjektet underveis for å finne veien videre Vi skriver en prosjektrapport Vi jobber i små og store grupper Sommerlekse - en start på prosjektarbeid Vi har i de siste årene begynt planlegging av nytt barnehageår allerede i mai/juni. Da deler vi ut en sommerlekse til barn og foreldre. Sommerleksen danner grunnlaget for prosjektarbeidet for neste barnehageår. Der får de en oppgave som er ganske åpen, men som likevel skal kunne gjennomføres på en enkel måte. I sommerleksen ønsker vi ikke å komme med en konkret måte å løse oppgaven på. Vi vil skape nysgjerrighet rundt oppgaveteksten slik at foreldre, sammen med personalet, kan snakke rundt det aktuelle temaet med barna. Fordelen med en slik sommerlekse er at det er enklere å involvere foreldre i prosjektarbeidet vårt. Sommerleksen er også et godt utgangspunkt for å starte opp med prosjekttenkning tidlig. I tillegg vil alle barn, uavhengig om de akkurat har startet i barnehagen eller ikke, ha noe til felles. Nye barn i barnehagen får også tilsendt sommerleksen, slik at de også har mulighet til å bli med på denne oppgaven allerede før de begynner hos oss. Sommerleksen er utgangspunkt for refleksjon og arbeid med barna.

11 Vi skal sammen reflektere og bruke hverandre for å lære og utvikle vår egen forståelse. 9.1 FILOSOFI Vi har gjennom flere år jobbet mye med å skape en refleksjonskultur i barnehagen, både sammen med barna og blant personalet. Vi mener at det er gjennom å reflektere over egne tanker, erfaringer, observasjoner og strategier at barn og voksne skaper ny kunnskap. Dette arbeidet har vi lyst til å utfordre videre ved å jobbe med filosofi i barnehagen. Filosofi kan knyttes opp mot de fleste fagområdene i rammeplan. Filosofi og språk er nært knyttet til hverandre, men å tenke som en gruppe er ofte nytt for alle. Når vi filosoferer/reflekterer skjer det noe med gruppedynamikken. Vi må lytte til hverandre, våge å si vår mening høyt, våge å stille spørsmål som HVORFOR og HVA MENER DU MED? Når barn filosoferer får de erfaring med å høre på andres meninger, argumentere for sine egne, og øve seg på å ta valg. Gjennom filosofi får barna erfaringer med demokratiske prosesser, de gjør noe sammen og får en felles opplevelse, de utvikler ideer, tanker og forståelse. De får erfaringer med å tenke sammen, blir mer bevisste på hvem de er, både individuelt og som en del av en gruppe. De får erfaringer med logisk tenkning og konklusjoner. Gjennom filosofi får barna opplevelser om at deres tanker er viktige, også selv om disse står i motsetning til andres tanker. De får oppleve at en ting, tanke eller idé kan oppleves på flere måter og med andre perspektiver. Ved å sette ord på egne tanker og meninger vil språket og evnen til å kommunisere bli utviklet, og målet er at barna etter hvert skal kunne begrunne sine standpunkter. Alle har rett til egne meninger og tanker. Når vi deler tanker og ideer kan vi forstå hverandre.

12 10.1 SAMARBEID Vi har et ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at vi samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Våre nærmeste samarbeidspartnere er: Foreldre Pedagogisk-psykologiske senter Helsestasjonen Grunnskolen Barnevernstjenesten Vi fungerer som øvingsbarnehage for flere forskjellige høgskoler og har også elever fra ungdomsskolen, videregående, VO og/eller NAV som har praksis hos oss. Barnehagen har flere forskjellige samarbeidspartnere, men det viktigste av alt er samarbeidet med hjemmet Samarbeid mellom hjem og barnehage Foreldre og barnehagens personale har sammen et ansvar for barnas trivsel og utvikling. Det er viktig at dette samarbeidet bygger på gjensidig åpenhet og tillit. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem Barnehageloven 1 formål Oppstart Informasjon sendes ut på forhånd. Kom gjerne en tur innom barnehagen og besøk oss før dere skal begynne. Første dagen i barnehagen er foreldrene til stede. Et utgangspunkt for de første dagene er utarbeidet, og gis til nye foreldre ved oppstart. Vi har stor fleksibilitet i hvordan denne perioden blir lagt opp, og det er viktig at personalet og foreldre snakker sammen for å finne ut hva som fungerer best for akkurat deres barn. Daglig samarbeid Ved bringing og henting utveksles informasjon m.m. Vi skriver dagsrapporter og henger opp dokumentasjon. Det blir også lagt ut informasjon på internettsidene våre. Foreldre er velkommen til å delta og bidra i barnehagen. Klær og orden i garderoben For at barna skal kunne finne frem blant klærne sine og få til mest mulig selv, er det nødvendig at de har akkurat passe mye skiftetøy på plass og at dere rydder i hyllene. For at vi skal kunne legge klær på plass i hyllene er vi avhengig av at klærne er merket med barnets navn. I tillegg er det helt nødvendig at uteklær sjekkes og vaskes jevnlig. Dette er en av de viktigste tingene dere foreldre kan gjøre for å få barnehagehverdagen til å fungere godt! Prosjektrapporter

13 Det blir laget prosjektrapporter flere ganger i året. Her samler vi mye av dokumentasjonen og refleksjonen som har blitt arbeidet med i løpet av en periode. Foreldrene har mulighet til å låne med seg disse hjem, slik at man kan se hvordan barnehagen helhetlig jobber med rammeplanen og den pedagogiske platformen i forhold til barna. Foreldresamtaler Foreldre får tilbud om 2 samtaler i året. En i løpet av høsten og en på våren. Her kan vi utveksle gjensidig informasjon, og det er en god arena for samarbeid. Foreldremøter I september har vi foreldremøte hvor vi kommer med informasjon om barnehagen. Både felles og avdelingsvis. I april/mai har vi vårens foreldremøte. Her har foreldrene/fau muligheter til å velge tema. Sosiale arrangementer/tradisjoner Barnehagen arrangerer foreldrekaffe, lucia, nissefest, sommerfest, karneval, dugnad, påskemåltid m.m. Brukerundersøkelser Gjennomføres jevnlig. Overgang barnehage /skole Ås kommunes Plan for overgang barnehage skole, skal sikre sammenheng mellom barnehage og skole/sfo. Den finnes tilgjengelig på Ås kommunes nettsider og gis ut til alle foreldre året før barna skal begynne på skolen/sfo. Se egen plan: Samarbeidsutvalget SU er barnehagens samarbeidsutvalg og består av både foreldre og ansatte ved Sagaskogen barnehage. SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og foreldrene VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID «Dokumentasjon som redskap for refleksjon og grunnlag for vurdering» Systematisk vurdering/refleksjonsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, inneforståtthet og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Å vurdere er å beskrive, analysere og fortolke en innsats og hvilken virkning den har. Ved å vurdere sikrer vi at utviklingen av barnehagen skjer på en bevisst måte. Vi bruker pedagogisk dokumentasjon for å involvere barna i planlegging og vurderingsarbeidet, og i personalgruppen for å reflektere, skaffe ny kunnskap og forandre fremgangsmåte, slik at vi kontinuerlig lærer og utvikler oss videre.

14 Pedagogene får gjennom pedagogisk dokumentasjon et fundament for å velge forebyggende tiltak og igangsette dem. Leder har jevnlige samtaler med de ansatte, og barnehagen foretar fortløpende og systematiske vurderinger av virksomheten. Det skjer på refleksjonsmøter, personalmøter, planleggingsdager samt etter brukerundersøkelser og ved daglige observasjoner og dokumentasjoner. Vurderingen danner grunnlag for det videre arbeidet med innholdet og kvaliteten i barnehagen. Hver avdeling utarbeider en prosjektrapport hvor dokumentasjoner og refleksjoner synliggjøres for alle. De utarbeider også refleksjonsprotokoller hver måned, som inneholder de refleksjoner barn og personale har gjort i løpet av måneden og noe om hvordan de tenker å fortsette i måneden som kommer. Refleksjonsprotokollene tar utgangspunkt i det som diskuteres på refleksjonsmøtene. Leder har også jevnlige møter med FAU og SU. «Teachers like children and everyone else feel the need to grow in their competences; they want to transform experiences into thoughts, into relfections, and reflections into new thoughts and new actoins. They also feel the need to make predictions, to try things out and to interpret them.. teachers must learn to interpret ongoing processes rather than wait to evaluate results» Loris Malaguzzi

15

16

17

18

19

20

Sagaskogen barnehage

Sagaskogen barnehage ÅRSPLAN 2016-2017 Sagaskogen barnehage Om et barn løser et problem på fem minutter eller om det tar flere år har ingen betydning, bare det ikke må reprodusere ferdig kunnskap (Giovanni Piazza) Barnehagen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

To hus under samme tak

To hus under samme tak To hus under samme tak PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Sagaskogen barnehage er en barnehage fordelt på to hus med til sammen fire avdelinger. Den ene barnehagen heter Sagalund og ligger på Moerfeltet, den andre

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

REFLEKSJONSPROTOKOLL. for MARS 2011

REFLEKSJONSPROTOKOLL. for MARS 2011 ÅS KOMMUNE REFLEKSJONSPROTOKOLL for MARS 2011 Sagaskogen barnehage Sagalund / Tusenbein Innledning Sagalund er blant barnehagene som satser på det fysiske miljøet. Miljøet som den tredje pedagog er stått

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatning av seg selv. (Rammeplanen s. 13)

Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatning av seg selv. (Rammeplanen s. 13) 1 Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne. I barnehagen må alle få oppleve hverdager som er preget

Detaljer

Sagaskogen barnehage

Sagaskogen barnehage ÅRSPLAN 2018-2020 Sagaskogen barnehage Om et barn løser et problem på fem minutter eller om det tar flere år har ingen betydning, bare det ikke må reprodusere ferdig kunnskap (Giovanni Piazza) Årsplanen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014

VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014 VELKOMMEN TIL NASSE NØFF 2013/2014 Vi vil benytte anledningen til å ønske alle velkommen til et nytt og spennende barnehageår! Nasse nøff teamet består av 6 jenter og 6 gutter i alderen 1-3 år. De voksne

Detaljer

årsplan Maribakkane barnehage

årsplan Maribakkane barnehage årsplan Maribakkane barnehage 2015 2016 Innhold 4 5 6 7 8 10 11 KONTAKT OM BARNEHAGEN PEDAGOGISK ARBEID OG VURDERING VÅRT PEDAGOGISKE BLIKK LEK OG LÆRING OVERGANG BARNEHAGE TIL SKOLE ÅRSOVERSIKT 3 Kontakt

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BJERKAKER BARNEHAGE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR BJERKAKER BARNEHAGE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR BJERKAKER BARNEHAGE 2013-2017 INNHOLD Innledning side 3 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Visjon side 4 Grunnleggende verdier og holdninger side 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE 2016/2017

ÅRSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE 2016/2017 ÅRSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE 2016/2017 1 Årsplanen gir en oversikt over vår visjon, vårt pedagogisk grunnsyn, årshjul med tradisjoner og noen av de faste aktivitetene våre. Vår VIRKSOMHETSPLAN gir en mer

Detaljer

Ask barnehage. Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre. Et barn. er laget av hundre. Barnet har.

Ask barnehage. Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. Ask barnehage Forventninger fra foreldre til barnehage, fra barnehage til foreldre Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke

Detaljer

Presentasjon av barnehagen s.3. Barnehagens samfunnsmandat s.3. Barnehagens styringsdokumenter s.4. Pedagogisk innhold og metode s.

Presentasjon av barnehagen s.3. Barnehagens samfunnsmandat s.3. Barnehagens styringsdokumenter s.4. Pedagogisk innhold og metode s. 1 INNHOLD Presentasjon av barnehagen s.3 Barnehagens samfunnsmandat s.3 Barnehagens styringsdokumenter s.4 Pedagogisk innhold og metode s.4 Omsorg, oppdragelse, lek og læring s.4 Fagområdene s.5 Visjon

Detaljer

BREDSANDKROKEN BARNEHAGE

BREDSANDKROKEN BARNEHAGE PEDAGOGISK PLATTFORM BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: Barnehagen har fra 2012 latt seg inspirere av Reggio Emilia filosofien. Vi har fra da jobbet mye med verdiene og filosofien til Reggio Emilia i

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET AUGUST 2015 Hei alle sammen! Da er vi i gang med nytt barnehageår og vi har fått syv nye barn hos oss. Tilvenningen har gått bra men vi har enda noen morgener som er litt

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV TUNVEIEN BARNEHAGE BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT PEDAGOGISK PLATTFORM (FELLES) PEDAGOGISK PLATTFORM (TUNVEIEN BHG)

INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV TUNVEIEN BARNEHAGE BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT PEDAGOGISK PLATTFORM (FELLES) PEDAGOGISK PLATTFORM (TUNVEIEN BHG) ÅRSPLAN FOR TUNVEIEN BARNEHAGE 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 3 SIDE 4 SIDE 4 SIDE 5-6 SIDE 6 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 7- SIDE 7-8 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 PRESENTASJON AV TUNVEIEN BARNEHAGE BARNEHAGENS

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

REFLEKSJONSBREV MARS TYRIHANS. Fokus: Et læringsmiljø som støtter barnas samarbeidsprosesser

REFLEKSJONSBREV MARS TYRIHANS. Fokus: Et læringsmiljø som støtter barnas samarbeidsprosesser REFLEKSJONSBREV MARS TYRIHANS Fokus: Et læringsmiljø som støtter barnas samarbeidsprosesser INNLEDNING Vi har jobbet videre i smågrupper med fokus på deling av strategier og samarbeid. Vi har også sett

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Halvtårsplan for Saltkråkan våren 2010, Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet.

Halvtårsplan for Saltkråkan våren 2010, Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Områder vi på Saltkråkan er opptatt av ICDP Aldersinndelte grupper Samlingsstunder på Saltkråkan Temaer for våren 2010 INNLEDNING Vi på Saltkråkan ser frem imot et nytt og

Detaljer

Presentasjon. Administrasjonen:

Presentasjon. Administrasjonen: ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2013 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 Innholdsfortegnelse Presentasjon... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 4 Pedagogisk plattform... 4 Barns medvirkning... 6 Likestilling

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Månedsrap port Kornelius Mars 2016

Månedsrap port Kornelius Mars 2016 Månedsrap port Kornelius Mars 2016 «Hva vi ønsker å se, er barnet på jakt etter kunnskap, ikke kunnskapen på jakt etter barnet» Småforskerne på Kornelius kan, vil og våger 1 2 Prosjektarbeid Vi har nå

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Årsplan 2014/15. for. Amigos barnehage. Montessori Småvenner

Årsplan 2014/15. for. Amigos barnehage. Montessori Småvenner Årsplan 2014/15 for Amigos barnehage Montessori Småvenner Velkommen til Amigos barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Båsmo barnehage

Årsplan Båsmo barnehage Årsplan -2019 Barn og barndom Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.

Detaljer

Det alle har trodd, Alltid og overalt Har alle muligheter til å være feil! (Paul Valery)

Det alle har trodd, Alltid og overalt Har alle muligheter til å være feil! (Paul Valery) Det alle har trodd, Alltid og overalt Har alle muligheter til å være feil! (Paul Valery) INNLEDNING Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Utegruppa Høsten 2010

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Utegruppa Høsten 2010 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Utegruppa Høsten 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Ilabekken barnehager

Ilabekken barnehager Ilabekken barnehager Årsplan del 1 Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Innhold Reggio Emilia. Vår inspirasjon. 4 Omsorg 5 Danning 5 Lek 6 Læring 6 Barns medvirkning 7 Progresjon

Detaljer

Månedsevaluering fra Perlå januar 2011

Månedsevaluering fra Perlå januar 2011 Månedsevaluering fra Perlå januar 2011 Det var en gang tre bjørner som bodde i et koselig lite hus langt inne i skogen Hei hei alle sammen! Nytt år og nye spennende ting som skjer på Perlå Vi vil først

Detaljer

FRA ORD TIL HANDLING Ringerikes kommunale barnehager 2015-2020

FRA ORD TIL HANDLING Ringerikes kommunale barnehager 2015-2020 RINGERIKE KOMMUNE FRA ORD TIL HANDLING Ringerikes kommunale barnehager 2015-2020 Layout: TRIK kommunikasjon. Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Månedsbrev mai Valhaug.

Månedsbrev mai Valhaug. Månedsbrev mai Valhaug. Dette har vi gjort i april: På tur ha vi hatt flokus på hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. Sett litt på skilter. Hva betyr de forskjellige skiltene? Alle barna har vært gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL KOMMUNE. Bagn barnehage Reinli barnehage Begnadalen barnehage Hedalen barnehage

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL KOMMUNE. Bagn barnehage Reinli barnehage Begnadalen barnehage Hedalen barnehage RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL KOMMUNE Bagn barnehage Reinli barnehage Begnadalen barnehage Hedalen barnehage 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...1 2 Innledning...2 3 Formålet med en

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Vår pedagogiske plattform inneholder det som ligger til grunn for vårt arbeid i Steinrøysa barnehage.

Vår pedagogiske plattform inneholder det som ligger til grunn for vårt arbeid i Steinrøysa barnehage. Innledning Etter at den nye formålsparagrafen kom har vi satt oss inn i Reggio Emilia sin pedagogiske filosofi og deres syn på mennesker og læring. Vi mener denne filosofien er et godt utgangspunkt for

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Ytre Arna barnehage

Årsplan 2014-2015. Ytre Arna barnehage Årsplan 2014-2015 Ytre Arna barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE

SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SEPTEMBER 2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE Barnehagen er full av magi, en plass med barneglede i, et sted hvor det settes spor i både liten kropp, og stor. Hvor søledammen kan bli til et kjempestort

Detaljer

Årsplan 2015-2019 GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE

Årsplan 2015-2019 GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Årsplan 2015-2019 GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Gunnersbråtan barnehage er en privat andelsbarnehage på Tranby. Barnehagen åpnet høsten 1994 i naturskjønne omgivelser på en gammel husmannsplass. Barnehagen har

Detaljer

Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver. Kilde: Lov om barnehage Rammeplan for barnehage (forskrift til barnehageloven)

Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver. Kilde: Lov om barnehage Rammeplan for barnehage (forskrift til barnehageloven) Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver Kilde: Lov om barnehage Rammeplan for barnehage (forskrift til barnehageloven) Lov om barnehager http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-064-006.html

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN ÅRSPLAN 2018-2019 FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN VELKOMMEN Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen, er en del av virksomheten Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 4 barnehager

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSPLAN 2014/15

VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSPLAN 2014/15 VIRKSOMHETSPLAN / ÅRSPLAN 2014/15 Pedagogisk utvikling / rengakakpedagogikk 1. Trygghet og omsorg 2. Sjølfølelse/sjøltillit 3. Lokal kultur - Vargdalsbekken 4. Lek og læring 5. Personalutvikling 6. Foreldresamarbeid

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR. Tunveien barnehage BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR. Tunveien barnehage BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Tunveien barnehage BARNEHAGE Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE

ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære ÅRSPLAN 2015-16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Godkjenning av årsplan. 3 - Samarbeidsutvalget 3 Innledning. 4 - Hvorfor har vi årsplan 4

Detaljer