Stavassgården og Stavassdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavassgården og Stavassdalen"

Transkript

1 Stavassgården og Stavassdalen Tilbakeblikk Planer fram mot år 2025

2 Innhold Innledning side 3 Områdepresentasjon side 4 Bruken av Stavassdalen i dag side 6 Oversikt over store prosjekter i forrige tiårsperiode side 8 Visjoner og muligheter fram mot år 2025 side 12 Vedlegg: Nr. 1 Stiftelsesprotokoll side 21 Nr. 2 Vedtekter for Stavassdalens Venner side 22 Nr. 3 Festekontrakt side 24 Nr. 4 Leieavtale side 28 Nr. 5 Samarbeidsavtale side 29 Dette dokumentet er utarbeidet av Johanne Eriksen, Kolbjørn Eriksen og Are Halse. Det er en videreføring av strategiplanen for , samt innspill fra strategisamlinga Stavass Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2013 For mer informasjon: Forsidebilde: Utsikt fra Eiteråfjellet og inn mot Langskardet og Feitskardet. Stavassgården nede til venstre. Stavassdalen 2025 Side 2

3 Innledning Stavassdalens venner ble stiftet personer hadde med sin underskrift etablert Stavassdalens venner. Høsten 2004 var det 90 medlemmer og i dag er det ca 200 medlemmer. Dokumentet har vært til stor nytte gjennom et langsiktig arbeid, gjennomføring av prosjekt og ikke minst som vedlegg til søknader om økonomisk bidrag. Hovedmål: Stavassdalen og Stavassgården skal bli et sentralt område for framtidig friluftsliv, historieformidling og arrangement. Det skal aktivt arbeides for at kulturlandskapsverdiene og områdekvalitetene blir godt ivaretatt og sikret. Området skal tilrettelegges slik at området får økt oppmerksomhet og interesse, både lokalt, regionalt og nasjonalt. I dag framstår Stavassgården og Stavassdalen som et område med mange muligheter og kvaliteter og Stavassdalens venner ønsker å fortsette å utvikle området og ta vare på bygningene som tilhører gården. Dette dokument skal vise hvilke prosjekt som er gjennomført og nedtegne tanker og ideer for videre arbeid fram mot Det har blitt et nytt tun med fire hus på Stavassgården etter at Stavassdalens venner ble stiftet i Mye er gjort, men Stavassdalens venner har nye planer fram mot Stavassdalen 2025 Side 3

4 Områdepresentasjon Stavassdalen ligger sør-vest for Trofors, som er kommunesenteret i Grane. På kartet presenteres noe av det som finnes i Stavassdalen Stavassgården 2. Rekonstruert fløterdam i utløpet av Stavatnet 3. Gapahuk med bålplass 4. Stavassetra. Lita tømra bu, med to sengeplasser, som står åpen 5. Krigsminnesmerke. Til minne om tre menn som falt i Stavassdalen under krigen 6. Den gamle Stavassvegen fra Trofors til Stavassgården 7. Gapahuk med bålplass ved Langvatnet 8. Rasteplass med universell tilpasning 9. Parkeringsplass. Til vinterbruk når det er kjørt opp løyper til Stavassgården 10. Rester etter gammel samisk boplass 11. Trivelighåjen. En gammel samisk buplas Stavassdalen 2025 Side 4

5 Historie Ei lang linje i Vefsndistriktets historie er den langvarige nybyggervirksomheten som begynte på 1500-tallet, og som fortsatte i flere århundrer, egentlig helt fram til bureisinga tok slutt på 1950-tallet. Stavassgården ble tatt opp i 1755 dvs. mot slutten av en periode da flere garder i Svenningdalen var tatt opp. Seinere var det sammenhengende bosetting og gardsdrift i Stavassdalen til i 1948 da Ragnhild og Willie Paulsen flyttet fra gardsbruket. Stavassdalen og områda omkring var fra gammelt av tilholdssted og bruksområde for samene. De siste samene som bodde i Stavassdalen var Marie og Jorg Kvitfjell. Stavassgården 1957 Næringsvirksomhet Grunnlaget for den første bosetting i Stavassdalen var jordbruk, i kombinasjon med jakt og fiske. I jordbrukssammenheng var Stavassdalen et marginalt område som gav lite livsgrunnlag. Seter har også hørt med til Stavassgården, men seterdrift var det i kun en kortere periode fra om lag åra til Setra ligger ca. et par km nordvest for Stavatnet. Samene brukte området fra tidlige tider til reindrift, jakt og fiske. I så måte var Stavassdalen en del av et større bruksområde. Skogbruksvirksomheten i området har foregått kontinuerlig. Mot midten av 1970-tallet ble det bygd en skogsbilveg inn i Stavassdalen. Denne vegen åpnet muligheten for økt bruk av området, og vegen blir i dag brukt i forbindelse med ulike friluftsaktiviteter som, jakt, fiske, skogbruk og reindrift. Jorg (Georg) og Marie Kvitfjell, som bodde i kåta rett vest for Stavassgården Krigshistorie Andre verdenskrig og den tyske okkupasjonen ble en dyster periode for folket i Stavassdalen. Nettopp gardens avsidesliggende beliggenhet gjorde den sentral i motstandsarbeidet i distriktet. Folket på Stavassgården var aktivt med i motstandsarbeidet og det fikk tragiske følger. To av sønnene på gården, Magnus og Bjarne Lien, ble arrestert og henrettet i Også andre i familien ble arrestert. Den siste brukeren, Willie Paulsen, ble også arrestert i Stavassdalen 2025 Side 5

6 Geografi og natur Stavassgården ligger 260 m.o.h., og er en idyll i den særpregede Stavassdalen. Dalen er vegetasjonsmessig preget av barskog og til dels myrområder. Stavassdalen ligger vest for hoveddalføret, og strekker seg ned mot Eiterådalen i Vefsn kommune. Stavatnet ligger sentralt i dalføret og er et mål for fisketurer. Det er et lett turterreng i området. Fra Stavatnet renner Stavasselva sør og senere østover, passerer Stavassgården og videre ned i Svenningdalselva. Fra Stavassgården kan man gå på Store Blåfjell, som er 1293 m.o.h. og den høyeste toppen i Lomsdal-Visten nasjonalpark. I vest er Kvitfjellet, 1248 m.o.h., en fin topptur. Stavassdalen mot nord. Stavassgården nede til høyre. Stavvatnet midt i bildet. I nord ender Stavassdalen i Eiterådalen. Bruken av Stavassdalen i dag Næring I dag som i gamle dager er det naturressursene som utnyttes i næringssammenheng. Skogbruk har vært drevet aktivt opp gjennom årene, noe fløterdammen i utløpet av Stavatnet dokumenterer. I nyere tid er det bygd skogsbilveg, noe som har gjort området lett tilgjengelig for friluftsliv. Det meste av hogstmoden skog er tatt ut, slik at det er oppfølging/stell av plantefelt som skal uføres i kommende år. Reindrift har lange tradisjoner i området, og det drives fremdeles en aktiv reindrift. Det er kalvingsplasser i området, og det er samling med slakting og merking av rein. Jakt og fiske drives i området, og har etter hvert blitt en viktig næring for Statskog SF. Det drives jakt på små og storvilt. Det er lange tradisjoner med reindrift i Stavassdalen, og det drives fremdeles en aktiv reindrift. Stavassdalen 2025 Side 6

7 Friluftsliv Stavassdalen er et spennende område for mange opplevelser, og er det mest brukte turområdet i Grane. Bruken har økt kraftig i takt med tilretteleggingen. Skogsbilvegen gjør at området er lett tilgjengelig om sommeren. Det er et lett terreng, som gjør det svært barnevennlig. Samtidig er det også muligheter for de som ønsker mer krevende turer. Det er bare å velge og vrake i topper på m.o.h! Det er mye flott natur, kultur og krigshistorie i området. Stavassgården med sitt kulturlandskap, rester etter samisk busetting, fløterdam og seterdrift er spor etter tidligere aktivitet og bosetting, som gjør det interessant å ferdes i området. Det er gjort en del tilrettelegging for friluftsliv i form av rydding og merking av ferdsels-veg/stier og oppsetting av gapahuker og en bu som står åpen for dagsturer og overnatting.stavassgården med 18 sengeplasser og lett adkomst blir mye brukt. En pause langs den gamle Stavassvegen. Den som leter kan finne flotte multer i gode multeår. Stavassdalen 2025 Side 7

8 Oversikt over store prosjekter i perioden August Riving av tømring i Fiplingdalen starter Mai Gammelhuset på Stavassgården rives Juni Bygging av det nye huset starter Høsten Huset er tatt i bruk Sommeren Bru og sti fram til gården Juni Damesnekrekurs starter dobygging Juli Torv legges på taket på uthuset Høsten Utedoen ferdig med rullestolrampe Høsten Balansepark åpnes Oppfølging av plandokument Stavassdalen 2025 Side 8

9 Våningshuset Det første og største prosjektet som ble satt i gang var flyttingen av, det som nå er våningshuset på Stavassgården, fra Derut i Fiplingdalen til Stavassgården. Huset ble gjort klar for riving høsten Våren 2004 ble det revet og fraktet til Stavassdalen. Tømmerkassen ble satt opp på Stavassgården i løpet av sommeren og høsten 2004, og hadde tett tak med torv før vinteren kom. I løpet av 2005, 2006 og deler av 2007 ble huset gjort ferdig, slik at første år med utleie var i Kjøkkenet står åpent for dagsturbesøk, og huset er mye brukt både til overnatting, dagsturer og forskjellige arrangement.. Alle mann i arbeid! Våningshuset var det første store prosjektet. Arbeidene med å sette opp huset startet i Det var stor entusiasme, og med stor dugnadsinnsats kunne huset tas i bruk i Bru og sti Våningshuset på Stavassgården er laget med dører i første etasje som er tilpasset rullestol, fordi det fra starten av var planer om å få ei bru og ei sti som var slik at alle kunne komme til Stavassgården. Ferdig limtrebru ble levert fra Sverige, og sommeren 2008 ble bru og stiplaner realisert, slik at personer som tidligere ikke kunne komme seg til arrangementer på gården nå har en grei adkomst. Uthus. Den gamle hengebrua fjernes, og ny bru heises på plass. Med det kan alle komme seg til Stavassgården. Stavassdalen 2025 Side 9

10 Uthuset er konstruert på samme måte som uthuset på Grane Bygdetun. Det er reisverk av rundstokker i første etasje, med en tømra andre etasje. I 2007 ble det hogd tømmer i Stavassdalen, og lafteplank ble saget på Stavassgården på mobilt sagbruk. Sommeren 2008 var det laftekurs, med intensjon om å lafte huset på dugnad. Leid hjelp måtte til for å få det ferdig, og i 2010 ble det ferdigstilt. Det er ved og div. lagringsplass og et låsbart rom i førsteetasjen, og et rom med fire sengeplasser i andre etasje. Tømmerkassen oppå reisverket av rundtømmer. En konstruksjon som finnes flere steder i bygda. Det er alltid en glede å få legge på den siste stokken!! Utedo Prosjektet hadde en visjon om at det skulle bli: The best toilet in Stavassdalen ever -Handicaptilpasset med høg kvalitet. Planlegging av utedoprosjekt startet høsten Det ble besluttet at dobygging skulle være et kvinneprosjekt og det ble søkt om midler. Det skulle startes som et snekkerkurs for kvinner med innleid instruktør. I løpet av av høsten 2009 ble doet ferdig, og innviet av Erik Solheim i forbindelse med åpning av Lomsdal/Visten nasjonalpark. Ikke noe å si på verken innsats eller humør under damesnekrekurset. Visjonen om The best toilet in Stavassdalen ever ble innfridd med glans. Stavassdalen 2025 Side 10

11 Balansepark - med ønske om mer aktivitet. Apparatene ble bygget av stedegne materialer. Vi startet med å hugge bjørk, barke og legge stokkene til tørk. Det ble foretatt innkjøp av tau, kjetting og gjengestål. Det ble laget 8 apparater i parken som kan brukes av både unge og gamle. Det ble også investert i klatretårn for små barn. Dette er satt opp ved hovedhuset. Gapahuk kommer på plass i Flotte bjørkestokker fra egen skog og noen hundre meter hamptau. Vakkert, miljøvennlig og moro for store og små. Arrangementer I regi av Stavassdalens venner blir det årlig gjennomført Stavassdag med foredrag med nye tema for hvert år. Det er også en del underholdning og servering av mat og kaffe. Arrangementene er svært vellykkede, og på det meste har det møtt deltakere. Det blir også arrangert måneskinnsturer og guidete turer langs gamle Stavassvei. Stavassgården er en sosial arena og møteplass i mange sammenheng, som bryllup, barndåp og feiring av fødselsdager. En rekke skoler fra Grane og Vefsn bruker området ved undervisningsopplegg om naturen og historieformidling. Stavassdalen er meget godt egnet for familieturer og området brukes året rundt. Det blir satt stor pris på at kjøkkenet og utedo alltid er åpent, og kan benyttes av alle. På kjøkkenet kan du fyre i ovnen, koke kaffe og møte andre turgåere. I forbindelse med åpning av Lomsdal/Visten nasjonalpark ble hovedmarkeringen lagt til Stavassgården den Flott ramme med kulturinnslag, tale, mat og offisiell åpning ble utført av miljøvernminister Erik Solheim. Miljøvernminister, Erik Solheim, åpnet Lomsdal-Listen nasjonalpark, og åpnet samtidig den nye utedoen. Stavassdagen 2012, med tema Vefsna. Historie, nåtid og framtid. Stavassdalen 2025 Side 11

12 Visjoner og muligheter fram mot år 2025 I dag framstår Stavassdalen og Stavassgården som et område med mange kvaliteter og muligheter. Gjennom et langsiktig arbeid de siste 10 år har Stavassdalens Venner i samarbeid med andre bidratt til tilrettelegging og utvikling av området. Særlig godt høver området for familieturer. Bruken har økt i takt med tilrettelegginga. Ved å se framover, mot 2025, vil en fortsatt ha fokus både på utvikling og tilrettelegging i et års perspektiv, men også løpende drift og vedlikehold vil få større oppmerksomhet. En ønsker på et overordna nivå at den videre utvikling i området skal foregå slik at dette støtter opp om sentrale målsetninger innenfor den nasjonale helse- og friluftslivspolitikken. Konkret vil Stavassdalens Venner fortsette ei områdeutvikling med fokus på følgende hovedmål/ delmål: Nærturområdeutvikling Historieformidling Naturinformasjon Kulturlandskapsskjøtsel Kulturminnefokus Næringsutvikling.og ikke minst videreutvikling av området som sosial arena og en trivelig møteplass I dette perspektivet og med utviklingsfokus mot 2025 foreligger tre utgangspunkt: Vedtektene Stavassgården i dag Innspill fra tenketanken Stavass 2025 Stavassgården har blitt en sosial møteplass. Et sted du treffer andre turglade folk! Den blir aktivt brukt av skoleklasser fra barneskole til videregående skoler og barnehager. Stavassdalen 2025 Side 12

13 Vedtektene definerer formålet slik: «Stavassdalens Venner er ei forening som skal drive og utvikle Stavassgården som et område for friluftsliv, historieformidling og arrangement. Foreningen skal også arbeide for å ivareta kulturlandskapet på Stavassgården.» Disse grunntanker som er nedfelt i formålsparagrafen har ligget i botn for det arbeid og de aktiviteter som har skjedd fra 2003 og fram til d.d. Dette er nærmere omtalt annet sted i dette dokumentet. I løpet av disse årene har det grodd fram ei sterk «allemannstilnærming» til området. Blant folk flest er det blitt slik at Stavassgården er blitt «litt mitt og litt ditt»; og har således blitt forankret som et fellesområde i folks bevissthet. Dette gjelder både for graneværinger og folk langt utover kommunegrensene. Området har i disse åra mer og mer fått karakter av å være bymarka til kommunens innbyggere. Dette er en verdi og situasjon som det er viktig for venneforeninga å ta med inn i framtiden. Det er nedlagt et imponerende dugnadsarbeid på Stavassgården. Gjennom denne innsatsen og en del kroner danner dette det materielle grunnlaget for den videre utvikling. Idedugnad Ved idedugnaden Stavass 2025 avviklet i desember 2012 blant et antall inviterte deltakere inviterte vi til innspill og ideer for videre utvikling av området fram mot En rekke forslag framkom. Vi har etter evne prøvd å strukturere disse ideer, uten å utelate noen eller foreta noen prioritering. I tillegg har vi medtatt noen få andre innspill som har tilflytt redaksjonskomiteen annetsteds fra. Selve prioriteringa/ realiseringa av dette idemangfoldet lar vi være en oppgave som styret i venneforeningen sammen med framtidige stavassdalsvenner må ta stilling til. Her vil føringer som blir gitt på årsmøter i venneforeninga i årene framover være viktige i forhold hvilke tiltak som skal realiseres. Vi har valgt å gruppere disse ideer i fire logiske og hensiktsmessige hovedarbeidsområder. Disse er: Fysiske tiltak på og omkring Stavassgården Fysiske tiltak i en viss avstand fra Stavassgården Arrangement, kurs, sosial arena Informasjonstiltak Åpent hus Kjøkkenet på våningshuset er alltid åpent, og blir hyppig brukt av dagsturgjester både sommer og vinter. Uthusloftet står åpent, og har fire sengeplasser som kan benyttes uten forhåndsbestilling. Stavassdalen 2025 Side 13

14 balanseparken Stimerking til Finnburet Ferdigstille uthuset Etablere vedskjul ved uthuset Utbedre bålplass ved hovedhuset Sikre tilgang på helårsvatn I det følgende gis en summarisk oversikt over disse forslag Hovedtiltak Deltiltak Nærmere beskrivelse Fysiske tiltak på og omkring Etablere akebakke Rydde en del av området fra gården og opp mot Trivelighågjen. Stavassgården Utplassere slipestein En slipestein av gammeltypen var et viktig inventar på slike fjellgårder. Bør vurderes i tilknytning til uthusets bakside. Rydde sti til Trivelighågjen Gjennom rydding og merking vil man kunne åpne for besøk på den gamle samiske boplassen. Etablere bakerhus med ovn Dette kan bli et fint tunelement. Gjennom aktiv bruk kurs og sammenkomster kan dette bli et positivt bidrag. Sette inn vedovn i andre etasje i hovedhuset Dette vil sikre varmeforholdene bedre. Kan sees i sammenheng med utvikling av et felles (sosialt) loftsrom. Etablere strømkilde I dag har en strøm via aggregat. Tilgang på fornybar energi bør vurderes via solcelle og eller vindkraft. Etablere badeplass Nedenfor gården har Stavasselva et flomoverløp. En bør vurdere å etablere en sikker badeplass her igjennom tilrettelegging i litt av dette elveløpet. Skilting av treslag Det bør vurderes skilting med spesifikk artsinfo på en del av de ulike treslag som finnes i området. Dette som del av ei «permanent natursti». Etablere kjøkkenhage Selv om slike fjellgårder alltid har vært artsfattige ift kjøkkenhagearter så vil dette kunne være berikende. Noen stauder og bærsorter ville være flotte fjellhageinnslag Ferdigstilling av Sikring av stier, gangbaner og balanseparkstativ samt felles bålplass Den samiske boplassen kanbli mer fokusert om det stimerkes fra gården og til området. Restaurering/ etablering av kåte bør vurderes. Her bør en få på plass ytterdør og kjøkkenkrok på loftet. I dag handteres utelagring av ved i favner og ved innelagring i uthus. Det bør vurderes å lage et enkelt men vakkert tilbygg til uthuset der man kan mellomlagre ved. Dagens bålplass kan videreutvikles ift ryddighet, estetikk og funksjonalitet På gården er det begrensede tilganger på vatn. Gjennom en vannpost på tunet har dette blitt noe bedret. Ytterligere tiltak bør vurderes. Gjerding for husdyr Et viktig tiltak for å holde kulturlandskapet i hevd, og hindre gjenngroing. Stavassdalen 2025 Side 14

15 Fysiske tiltak i en viss avstand fra Stavassgården Arrangement, kurs, sosial arena Rydde og merke sti mot Storklumpen og til Kvitfjell Etablere rasteplass med panoramautsikt mot Vefsndalføret Etablere infoplass ved samisk boplass ved Feitskardet Etablere sitte- og rasteplasser langs gamle Stavassvei Etablere naust med båt ved Stavatnet Sikre standard på hovedveien fra Vestersiveien til Stavassgården Etablere en liten Stavassvennehytte på Pilfjellet Avvikle ulike kurs Det er interesse blant brukere å ha bedre og sikrere adkomster mot disse områder. Dette bør vurderes, særlig ift Storklumpen som er høyest i Lomsdal/ Visten nasjonal-park. Avklares med forvaltningsstyret L/V. Statskog har etablert en rasteplass på toppen av Langvassåsen. Dette var i samsvar med ideer beskrevet allerede i plandokumentet fra Dette har vært en suksess. Det antas at det vil bli en minst like stor suksess å etablere en rasteplass ca meter øst fra Langvassåsen med panoramautsikt mot Vefsnadalføret og veinærhet. Bør vurderes etablert allerede i tilknytning til planlagt veioppgradering. Bør vurderes. Avklares med forvaltningsstyret. Den gamle ferdselsveien fra gården mot Trofors har en del kvaliteter. Gjennom å etablere enkle benker ol så vil attraktiviteten øke. Stavatnet blir brukt aktivt av mange Stavassdalsvenner. Et naust vil kunne være et positivt tiltak for den fiske- og rointeresserte. Primært er dette et ansvar for veieieren Statskog. Når den planlagte store utbedringen er utført i 2013 er det viktig at standarden blir vedlikeholdt. Om ikke på andre måter så har venneforeningen en rolle som informant og påpasser slik at veistandarden blir opprettholdt. I likhet med Stavassgården er PIlfjellet et meget flott sted i rimelig nærhet til Trofors mv. Ei fornying av den nedfalne hytta når toppen av fjellet vil kunne bli et stort pluss og til uvurderlig glede for folk flest. Utført i venneregi vil dette lett kunne utføres. Dette kan være et bredt sett av kurs. Temaer kan være: Baking Stell og slått av kulturmark Samisk kultur og historie Botanikk Handarbeid sløyd Guiding Strikkekvelder Soppkurs Geologi Fisking Klatring.. osv.. Stavassdalen 2025 Side 15

16 Temakvelder/- dager Stavassdagen Helgekaffedager Måneskinnsturer Skiløypeoppkjøring Etablere «Stavassdilten» Informasjonstiltak Sikre drift og utvikling av hjemmesiden Særlige tiltak for å stimulere barn og ungdom til aktiv bruk av området. Skilting må sikres Infotavle ift Lomsdal / Visten Nasjonalpark Informasjonstiltak på gården Ulike temaer kan tenkes, bl.a: Nasjonalparken Krigshistorie Videreføre en etablert tradisjon med den årlige Stavassdagen. Bør vurderes som enkle arrangement, både vinter og sommer. Videreføre en etablert tradisjon. Videreføre en etablert tradisjon. Vurdere å etablere en fast årligårs turmarsj. Nettstedet er en viktig informasjonskanal. Dette må sikres videre. Det poengteres at fotogalleriene må utvikles videre. Målrettet informasjon mot denne gruppen. Bør medtas i skolens planer. Her må det lages nytt skiltmateriell ved Vestersiveien ifb med planlagt oppgradering av veien. Dagens løsning er preget av rot og uorden. Dette er et offentlig ansvar, men venneforeningen kan utøve påtrykk. To slike tavler finnes. Disse må sikres. En bør vurdere dagens informasjon. Kanskje er det justeringer / forbedringsmuligheter Vedlikehold Stavassgården med tilhørende områder og ressurser må sikres gjennom godt løpende vedlikehold. Her vil det være viktig å ha fokus både på det løpende vedlikehold og det vedlikehold som er av litt mer omfattende karakter, og som da krever litt større innsats. Det er jo også slik at vedlikeholdet må knyttes opp mot den løpende drift; slik at styret i sine dispo-neringer ser dette i sammenheng. Skal en jobb bli gjort er det viktig at noen gjør den. Oversikten nedenfor har ikke tatt stilling til hvem som skal gjøre hva. Det vil være styrets oppgave gjennom vedtak og løpende tilrettelegginger å sikre at vedlikeholdet får tilstrekkelig oppmerksomhet. Slik sett er listen nedenfor mest å forstå som en momentliste, som styret etter beste evne må sikre at blir handtert/effektuert. Utover den kollektive innsats så kan det være hensiktsmessig at enkelte vedlikeholdsoppgaver blir tilordnet en eller flere personer og at disse tar helhetsansvar. Ressursinnsatsen som antas å måtte ligge i det normale årlige vedlikehold vil ligge i størrelsesorden dugnadstimer samt en kroneinnsats å kr. I oversikten nedenfor har en satt opp de anleggselementer mv. som vil kreve et visst årlig vedlikehold. Dette er veiledende; mens styret årlig tar stilling konkret. Stavassdalen 2025 Side 16

17 Anlegg Vedlikehold Kommentarer Parkeringsplass Raking/ overflateforming Området tilhører Statskog; men da områd-et ved veienden/ bru over Stavasselva Fjerning av henslengt søppel er viktig for førsteinntrykk og funksjonalitet ift Stavassgården så er i foreningens interesse at dette blir godt stelt og Hold kontroll med tilstøtende vegetasjon holdes i stand. Må årlig ha oppmerksomhet og handteres i dialog og samhandling med Bru over Maling Stavasselva Oljesmurning Sikring av at sikringsgjerde holdes intakt Sti fra bru til Høstsjekk ift stikkrenner gårdsanlegget Raking og overflateforming Kantslått langs stien Oppgrusing Uthus med inventar Tjæresmurning Sikring av taknedløp Holde god orden, både i første og andre etasje. Tørr vinterved skal alltid være på plass i godt omfang Bålplass på tunet Sikre tørt underlag Ved og aske handteres Utedoet med inventar Stavassgården med inventar Gårdstun/ grøntanlegg Maling Sikre at kapasitet er god nok ift lagring Vasking herunder rundvasking på vår og god sluttvask på seinhøst Vasking herunder rundvask på vår og god sluttvask på seinhøst Innvendig / utvendig maling/ overflatebehandling Madasstrekk, gardiner og matter vurderes vasket minst en gang årlig Sikring av taknedløp Plenklipping Kantklipping Rydding grunneier. Brua kom på plass i Dette er en viktig del av områdets infrastruktur. Her er det viktig at man gjør en innsats med noen års mellomrom. Stia kom på plass i De første to åra var krevende grunnet vanngraving. Dette er utbedret både ift flere stikkrenner og etablering av ei mindre bru. Må årlig ha oppmerksomhet. Dette huset er viktig for å sikre plass for ved, utstyr samt sikre muligheten for ikke bestilt overnatting ( 2. etg). Gjennom dugnader og ved den løpende bruk har dette vært en viktig plass rundt kaffebålet. Det bør vurderes om området bør gis en bedre utforming, både ift ved, aske, grunn og adkomst, slik at helhet bedres og vedlikehold minimeres. Et trivelig og reint utedo er en kvalitet som alle har interesse av. Derfor er det viktig med vedlikehold, men også viktig å oppfordre brukerne til å ta sin tørn fortløpende. Lufting og luktproblematikk må også handteres. Her er det viktig at det ved den løpende bruk/ utleie blir sikret et reinhold. Særlig er det viktig med en god reinholdspraksis på kjøkkenet. Ved utleie bør det vurderes å lage en sjekkliste*) slik at dette sikres best mulig. Etter hvert som de ulike bygninger har fått sin plass så har det blitt lagt innsats i plenklipping og kantrydding. En innsats med plenklipping 3-5 ganger i sesongen er et viktig tiltak. Videre kan man med ryddesaga ta en årlig runde for å holde tilbake kratt og kjerr i nærområdet. Stavassdalen 2025 Side 17

18 Balanseparken Kantklipping Rydding Sikringstiltak Vannpost Sikring av vannkilde Sikring av pumpesystem Dette anlegget var nytt i Det kan synes som om at dette vil kreve et visst vedlikehold gjennom rydding og kantklipping langs stier/ gangbaner. Videre må man årlig sjekke anlegget slik at en sikrer at tau- og treverk holder mål/ er sikkert. Dette var nytt i Her må det sikres slik at det er ok ift rensing og at det skjer en nedtapping før frosten kommer; samt igangsetting av dette. *) En sjekkliste vil kunne være en sammenfatning av vedlikeholds-/ bruksmomenter som sikrer standard og ryddighet best mulig både ift hovedhus og do og uthus. Det er viktig å opprettholde områdets attraktivitet gjennom slike tiltak. Ei sjekkliste/ huskeliste bør om mulig bli distribuert sammen med nøkler ved Bør vurderes utformet utlånet. Drift Drift og vedlikehold av Stavassgården må sees i sammenheng. Gjennom godt organisert drift vil man legge til rette for at flest mulig skal kunne ha nytte og glede av området, ved å avlegge området dagsturbesøk eller kanskje bo der og bruke området over flere dager. Det er også viktig å understreke at dette er et tilbud og et område som henvender seg til alle mulige brukere ut fra ideen om at Stavassgården er «litt mitt og litt ditt». Det er videre et ønske om ikke å drifte Stavassgården hardt med fokus på økonomisk resultat og høy utleiefrekvens. En legger opp til en moderat utleiefrekvens. Dette da man i Stavassdalens Venner kun har frivillig og ubetalt arbeidskraft. Selv med moderat bruk så er det imidlertid viktig at de årlige inntekts- og kostandsstrømmer har tilstrekkelig fokus, og at positive økonomiske resultat blir investert tilbake i området. Da det takket være omfattende støtte, sponsing og ikke minst arbeidsinnsats har vært mulig å etablere nye Stavassgården uten gjeldsopptak så er dette et viktig bidrag til at man i dag har beskjedne årlige utgifter, derfor vil utleieprisene fortsatt være nokså beskjedne. Nedenfor følger en del momenter av driftsmessig karakter. Det er viktig at styret sikrer dette best mulig. Stavassdalen 2025 Side 18

19 Aktivitet Utleie Kommentar Det har etablert seg en praksis ift utleie av garden via utleieansvarlig og aktiv bruk av hjemmesiden. Denne fungerer i det alt vesentlig godt. Det kan være behov for en rutinegjennomgang slik at dette sikres i framtida. Stikkord for en slik gjennomgang er: Informasjonssystemer Økonomistyring Handtering av uforutsatte hendelser Det bør også etableres et backupsystem ved utleie slik at dette kan handteres av flere personer hva angår nøkkelutlevering, oppdatering på hjemmeside mv. Løpende drifting sikring av forbruksartikler mv. Arrangement/ aktiviteter Videre er det slik at foreningen kanskje burde vurdere å lage en markedsføringsplan tilknyttet utleie og bruk. En viser til punktet om vedlikehold. Gjennom sikring her så bidrar man til å sikre områdets attraktivitet. På detaljnivå er det en del forhold som må sikres for at drifta skal bli best mulig bl.a: Tilgjengelige førstehjelpsutstyr Tilgjengelig brannslukningsutstyr Tørr ved godt lagret i uthus Propan til matlaging Toalettpapir / tørkepapir/ pappbestikk Vaskemiddel Så vil en nok en gang slå et slag for at reinhold og rydding er viktig i den løpende drift. En utmerket plass som Stavassgården oppleves av folk flest som prima når det er fint, reint og ryddig. Denne hjemmesiden ble etablert så tidlig som i Atle Horn var hovedarkitekten/ teknisk ansvarlig for siden, og har gjennom samhandling med styret i foreningen sikret drift og vedlikehold av dette nettstedet på en eksemplarisk måte. Det bør vurderes annen fremtidig organisering av dette, da vedkommende ikke lengre bor i området. Generelt ønsker man i området å tilrettelegge for aktiviteter og arrangement, både i regi av Stavassdalens Venner og ikke minst i regi av andre. I Venneforeningen så vil en begrense aktivitetene til i hovedsak å gjelde: Oppkjøring av skiløype i vintersesongen Måneskinnsturer Stavassdager Helgetilbud med kaffe mv. Dette er aktiviteter som en selv tar driftsmessig ansvar for. Det bør vurderes lagt en mal/ huskeliste som bør benyttes ved arrangement slik at kvalitet sikres. En anser det som svært positivt og ønskelig at andre lag, foreninger, skoler, kommuner, bedrifter, familier mv. steller i stand arrangement og aktiviteter på gården, slik vi har erfart i stort omfang fra 2005 og utover. Her tar initiativtakerne selv et driftsmessig ansvar. For å sikre dette har man i tillegg til det som allerede er nevnt ovenfor også innkjøpt bord og benker til om lag 80 personer. Disse kan lett utplasseres på tunet ved behov. Videre har foreningen et telt som huser personer. Aggregat er også med å sikre like arrangement da man kan få strøm til lydanlegg, matlaging, oppvarming mv. Stavassdalen 2025 Side 19

20 Styremal Vedtektene legger ingen sterke føringer på styret sitt ansvar og aktiviteter. I praksis vil det imidlertid være slik at styret har det overordna ansvar for all aktivitet tilknyttet Stavassgården. Nå når de store prosjekter er over, vil det kanskje klare seg med 3-5 styremøter i løpet av året. Det bør vurderes å lage et «årshjul» for styrets aktivitet. Av momenter som styret bør handtere nevnes følgende: Innkalling og gjennomføring av årsmøte Medlemskontingentinnkreving/ verving samt etablering av sponsoravtaler Økonomistyring Organisering av utleie Arrangementsorganisering Utarbeiding av tilskuddssøknader Organisering av dugnadsfest/ årsfest Årlig inspeksjon ift status og behov, som grunnlag for aktivitetsplan Organisering av dugnadsarbeid o Vedlikehold (Rullerende vedlikeholdsplan) o Drift o Nye prosjekter / investeringer PR- og goodwillarbeid Med skoleklasser på historisk vandring langs den gamle Stavassvegen fra Trofors til Stavasgården. Stavassdalen 2025 Side 20

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Tilrettelegging for fritidsfiske

Tilrettelegging for fritidsfiske DIREKTOR Tilrettelegging for fritidsfiske DN-håndbok 10 I N G FOR VA LT N ATET 1995 NAT URF OR TILRETTELEGGING FOR FRITIDSFISKE DN-håndbok 10 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Tungasletta 2, 7005 Trondheim

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste

UTVIKLINGSPLAN. Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste UTVIKLINGSPLAN Engesland vekst og utvikling til bygdefolkets beste 1. FORORD Du sitter nå med utviklingsplanen for Engesland foran deg. Denne planen har blitt utarbeidet for at den skal være til nytte

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Foreløpig sluttrapport

Foreløpig sluttrapport Foreløpig sluttrapport November 2008 til desember 2010 Mykland veien videre Et Bygdeutviklingsprosjekt i kjølvannet av skogbrannen i Mykland sommeren 2008 1 Foto: Paul Mjåland Innholdsfortegnelse Side

Detaljer

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo Prospektet er utarbeidet av foreningen Breivolls Venner Rikke Soligard (Red.) 28.12.2012 Side 1 Innhold

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 SLUTTRAPPORT Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 Innhold 1. Forord... 4 2. Attraksjonsbygging... 5 2.1 Nordlysattraksjon forprosjekt... 5 2.2 Sentrumsattraksjon... 6 2.3 UNESCO`s verdensarvliste

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen Det gode liv Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn Gro Berntsen Mastergradsoppgave Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2007 Forord

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering

1. Forord Tidligere politiske vedtak Nye ønsker og behov Vurderinger som er gjort Organisering Flesberg Vurdering og anbefaling av konsept for skole, flerbrukshall svømmehall på Stevningsmogen og Forstudie 2013 Stevningsmogen Møteplass for læring,, bevegelse og opplevelser 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer