Stavassgården og Stavassdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavassgården og Stavassdalen"

Transkript

1 Stavassgården og Stavassdalen Tilbakeblikk Planer fram mot år 2025

2 Innhold Innledning side 3 Områdepresentasjon side 4 Bruken av Stavassdalen i dag side 6 Oversikt over store prosjekter i forrige tiårsperiode side 8 Visjoner og muligheter fram mot år 2025 side 12 Vedlegg: Nr. 1 Stiftelsesprotokoll side 21 Nr. 2 Vedtekter for Stavassdalens Venner side 22 Nr. 3 Festekontrakt side 24 Nr. 4 Leieavtale side 28 Nr. 5 Samarbeidsavtale side 29 Dette dokumentet er utarbeidet av Johanne Eriksen, Kolbjørn Eriksen og Are Halse. Det er en videreføring av strategiplanen for , samt innspill fra strategisamlinga Stavass Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2013 For mer informasjon: Forsidebilde: Utsikt fra Eiteråfjellet og inn mot Langskardet og Feitskardet. Stavassgården nede til venstre. Stavassdalen 2025 Side 2

3 Innledning Stavassdalens venner ble stiftet personer hadde med sin underskrift etablert Stavassdalens venner. Høsten 2004 var det 90 medlemmer og i dag er det ca 200 medlemmer. Dokumentet har vært til stor nytte gjennom et langsiktig arbeid, gjennomføring av prosjekt og ikke minst som vedlegg til søknader om økonomisk bidrag. Hovedmål: Stavassdalen og Stavassgården skal bli et sentralt område for framtidig friluftsliv, historieformidling og arrangement. Det skal aktivt arbeides for at kulturlandskapsverdiene og områdekvalitetene blir godt ivaretatt og sikret. Området skal tilrettelegges slik at området får økt oppmerksomhet og interesse, både lokalt, regionalt og nasjonalt. I dag framstår Stavassgården og Stavassdalen som et område med mange muligheter og kvaliteter og Stavassdalens venner ønsker å fortsette å utvikle området og ta vare på bygningene som tilhører gården. Dette dokument skal vise hvilke prosjekt som er gjennomført og nedtegne tanker og ideer for videre arbeid fram mot Det har blitt et nytt tun med fire hus på Stavassgården etter at Stavassdalens venner ble stiftet i Mye er gjort, men Stavassdalens venner har nye planer fram mot Stavassdalen 2025 Side 3

4 Områdepresentasjon Stavassdalen ligger sør-vest for Trofors, som er kommunesenteret i Grane. På kartet presenteres noe av det som finnes i Stavassdalen Stavassgården 2. Rekonstruert fløterdam i utløpet av Stavatnet 3. Gapahuk med bålplass 4. Stavassetra. Lita tømra bu, med to sengeplasser, som står åpen 5. Krigsminnesmerke. Til minne om tre menn som falt i Stavassdalen under krigen 6. Den gamle Stavassvegen fra Trofors til Stavassgården 7. Gapahuk med bålplass ved Langvatnet 8. Rasteplass med universell tilpasning 9. Parkeringsplass. Til vinterbruk når det er kjørt opp løyper til Stavassgården 10. Rester etter gammel samisk boplass 11. Trivelighåjen. En gammel samisk buplas Stavassdalen 2025 Side 4

5 Historie Ei lang linje i Vefsndistriktets historie er den langvarige nybyggervirksomheten som begynte på 1500-tallet, og som fortsatte i flere århundrer, egentlig helt fram til bureisinga tok slutt på 1950-tallet. Stavassgården ble tatt opp i 1755 dvs. mot slutten av en periode da flere garder i Svenningdalen var tatt opp. Seinere var det sammenhengende bosetting og gardsdrift i Stavassdalen til i 1948 da Ragnhild og Willie Paulsen flyttet fra gardsbruket. Stavassdalen og områda omkring var fra gammelt av tilholdssted og bruksområde for samene. De siste samene som bodde i Stavassdalen var Marie og Jorg Kvitfjell. Stavassgården 1957 Næringsvirksomhet Grunnlaget for den første bosetting i Stavassdalen var jordbruk, i kombinasjon med jakt og fiske. I jordbrukssammenheng var Stavassdalen et marginalt område som gav lite livsgrunnlag. Seter har også hørt med til Stavassgården, men seterdrift var det i kun en kortere periode fra om lag åra til Setra ligger ca. et par km nordvest for Stavatnet. Samene brukte området fra tidlige tider til reindrift, jakt og fiske. I så måte var Stavassdalen en del av et større bruksområde. Skogbruksvirksomheten i området har foregått kontinuerlig. Mot midten av 1970-tallet ble det bygd en skogsbilveg inn i Stavassdalen. Denne vegen åpnet muligheten for økt bruk av området, og vegen blir i dag brukt i forbindelse med ulike friluftsaktiviteter som, jakt, fiske, skogbruk og reindrift. Jorg (Georg) og Marie Kvitfjell, som bodde i kåta rett vest for Stavassgården Krigshistorie Andre verdenskrig og den tyske okkupasjonen ble en dyster periode for folket i Stavassdalen. Nettopp gardens avsidesliggende beliggenhet gjorde den sentral i motstandsarbeidet i distriktet. Folket på Stavassgården var aktivt med i motstandsarbeidet og det fikk tragiske følger. To av sønnene på gården, Magnus og Bjarne Lien, ble arrestert og henrettet i Også andre i familien ble arrestert. Den siste brukeren, Willie Paulsen, ble også arrestert i Stavassdalen 2025 Side 5

6 Geografi og natur Stavassgården ligger 260 m.o.h., og er en idyll i den særpregede Stavassdalen. Dalen er vegetasjonsmessig preget av barskog og til dels myrområder. Stavassdalen ligger vest for hoveddalføret, og strekker seg ned mot Eiterådalen i Vefsn kommune. Stavatnet ligger sentralt i dalføret og er et mål for fisketurer. Det er et lett turterreng i området. Fra Stavatnet renner Stavasselva sør og senere østover, passerer Stavassgården og videre ned i Svenningdalselva. Fra Stavassgården kan man gå på Store Blåfjell, som er 1293 m.o.h. og den høyeste toppen i Lomsdal-Visten nasjonalpark. I vest er Kvitfjellet, 1248 m.o.h., en fin topptur. Stavassdalen mot nord. Stavassgården nede til høyre. Stavvatnet midt i bildet. I nord ender Stavassdalen i Eiterådalen. Bruken av Stavassdalen i dag Næring I dag som i gamle dager er det naturressursene som utnyttes i næringssammenheng. Skogbruk har vært drevet aktivt opp gjennom årene, noe fløterdammen i utløpet av Stavatnet dokumenterer. I nyere tid er det bygd skogsbilveg, noe som har gjort området lett tilgjengelig for friluftsliv. Det meste av hogstmoden skog er tatt ut, slik at det er oppfølging/stell av plantefelt som skal uføres i kommende år. Reindrift har lange tradisjoner i området, og det drives fremdeles en aktiv reindrift. Det er kalvingsplasser i området, og det er samling med slakting og merking av rein. Jakt og fiske drives i området, og har etter hvert blitt en viktig næring for Statskog SF. Det drives jakt på små og storvilt. Det er lange tradisjoner med reindrift i Stavassdalen, og det drives fremdeles en aktiv reindrift. Stavassdalen 2025 Side 6

7 Friluftsliv Stavassdalen er et spennende område for mange opplevelser, og er det mest brukte turområdet i Grane. Bruken har økt kraftig i takt med tilretteleggingen. Skogsbilvegen gjør at området er lett tilgjengelig om sommeren. Det er et lett terreng, som gjør det svært barnevennlig. Samtidig er det også muligheter for de som ønsker mer krevende turer. Det er bare å velge og vrake i topper på m.o.h! Det er mye flott natur, kultur og krigshistorie i området. Stavassgården med sitt kulturlandskap, rester etter samisk busetting, fløterdam og seterdrift er spor etter tidligere aktivitet og bosetting, som gjør det interessant å ferdes i området. Det er gjort en del tilrettelegging for friluftsliv i form av rydding og merking av ferdsels-veg/stier og oppsetting av gapahuker og en bu som står åpen for dagsturer og overnatting.stavassgården med 18 sengeplasser og lett adkomst blir mye brukt. En pause langs den gamle Stavassvegen. Den som leter kan finne flotte multer i gode multeår. Stavassdalen 2025 Side 7

8 Oversikt over store prosjekter i perioden August Riving av tømring i Fiplingdalen starter Mai Gammelhuset på Stavassgården rives Juni Bygging av det nye huset starter Høsten Huset er tatt i bruk Sommeren Bru og sti fram til gården Juni Damesnekrekurs starter dobygging Juli Torv legges på taket på uthuset Høsten Utedoen ferdig med rullestolrampe Høsten Balansepark åpnes Oppfølging av plandokument Stavassdalen 2025 Side 8

9 Våningshuset Det første og største prosjektet som ble satt i gang var flyttingen av, det som nå er våningshuset på Stavassgården, fra Derut i Fiplingdalen til Stavassgården. Huset ble gjort klar for riving høsten Våren 2004 ble det revet og fraktet til Stavassdalen. Tømmerkassen ble satt opp på Stavassgården i løpet av sommeren og høsten 2004, og hadde tett tak med torv før vinteren kom. I løpet av 2005, 2006 og deler av 2007 ble huset gjort ferdig, slik at første år med utleie var i Kjøkkenet står åpent for dagsturbesøk, og huset er mye brukt både til overnatting, dagsturer og forskjellige arrangement.. Alle mann i arbeid! Våningshuset var det første store prosjektet. Arbeidene med å sette opp huset startet i Det var stor entusiasme, og med stor dugnadsinnsats kunne huset tas i bruk i Bru og sti Våningshuset på Stavassgården er laget med dører i første etasje som er tilpasset rullestol, fordi det fra starten av var planer om å få ei bru og ei sti som var slik at alle kunne komme til Stavassgården. Ferdig limtrebru ble levert fra Sverige, og sommeren 2008 ble bru og stiplaner realisert, slik at personer som tidligere ikke kunne komme seg til arrangementer på gården nå har en grei adkomst. Uthus. Den gamle hengebrua fjernes, og ny bru heises på plass. Med det kan alle komme seg til Stavassgården. Stavassdalen 2025 Side 9

10 Uthuset er konstruert på samme måte som uthuset på Grane Bygdetun. Det er reisverk av rundstokker i første etasje, med en tømra andre etasje. I 2007 ble det hogd tømmer i Stavassdalen, og lafteplank ble saget på Stavassgården på mobilt sagbruk. Sommeren 2008 var det laftekurs, med intensjon om å lafte huset på dugnad. Leid hjelp måtte til for å få det ferdig, og i 2010 ble det ferdigstilt. Det er ved og div. lagringsplass og et låsbart rom i førsteetasjen, og et rom med fire sengeplasser i andre etasje. Tømmerkassen oppå reisverket av rundtømmer. En konstruksjon som finnes flere steder i bygda. Det er alltid en glede å få legge på den siste stokken!! Utedo Prosjektet hadde en visjon om at det skulle bli: The best toilet in Stavassdalen ever -Handicaptilpasset med høg kvalitet. Planlegging av utedoprosjekt startet høsten Det ble besluttet at dobygging skulle være et kvinneprosjekt og det ble søkt om midler. Det skulle startes som et snekkerkurs for kvinner med innleid instruktør. I løpet av av høsten 2009 ble doet ferdig, og innviet av Erik Solheim i forbindelse med åpning av Lomsdal/Visten nasjonalpark. Ikke noe å si på verken innsats eller humør under damesnekrekurset. Visjonen om The best toilet in Stavassdalen ever ble innfridd med glans. Stavassdalen 2025 Side 10

11 Balansepark - med ønske om mer aktivitet. Apparatene ble bygget av stedegne materialer. Vi startet med å hugge bjørk, barke og legge stokkene til tørk. Det ble foretatt innkjøp av tau, kjetting og gjengestål. Det ble laget 8 apparater i parken som kan brukes av både unge og gamle. Det ble også investert i klatretårn for små barn. Dette er satt opp ved hovedhuset. Gapahuk kommer på plass i Flotte bjørkestokker fra egen skog og noen hundre meter hamptau. Vakkert, miljøvennlig og moro for store og små. Arrangementer I regi av Stavassdalens venner blir det årlig gjennomført Stavassdag med foredrag med nye tema for hvert år. Det er også en del underholdning og servering av mat og kaffe. Arrangementene er svært vellykkede, og på det meste har det møtt deltakere. Det blir også arrangert måneskinnsturer og guidete turer langs gamle Stavassvei. Stavassgården er en sosial arena og møteplass i mange sammenheng, som bryllup, barndåp og feiring av fødselsdager. En rekke skoler fra Grane og Vefsn bruker området ved undervisningsopplegg om naturen og historieformidling. Stavassdalen er meget godt egnet for familieturer og området brukes året rundt. Det blir satt stor pris på at kjøkkenet og utedo alltid er åpent, og kan benyttes av alle. På kjøkkenet kan du fyre i ovnen, koke kaffe og møte andre turgåere. I forbindelse med åpning av Lomsdal/Visten nasjonalpark ble hovedmarkeringen lagt til Stavassgården den Flott ramme med kulturinnslag, tale, mat og offisiell åpning ble utført av miljøvernminister Erik Solheim. Miljøvernminister, Erik Solheim, åpnet Lomsdal-Listen nasjonalpark, og åpnet samtidig den nye utedoen. Stavassdagen 2012, med tema Vefsna. Historie, nåtid og framtid. Stavassdalen 2025 Side 11

12 Visjoner og muligheter fram mot år 2025 I dag framstår Stavassdalen og Stavassgården som et område med mange kvaliteter og muligheter. Gjennom et langsiktig arbeid de siste 10 år har Stavassdalens Venner i samarbeid med andre bidratt til tilrettelegging og utvikling av området. Særlig godt høver området for familieturer. Bruken har økt i takt med tilrettelegginga. Ved å se framover, mot 2025, vil en fortsatt ha fokus både på utvikling og tilrettelegging i et års perspektiv, men også løpende drift og vedlikehold vil få større oppmerksomhet. En ønsker på et overordna nivå at den videre utvikling i området skal foregå slik at dette støtter opp om sentrale målsetninger innenfor den nasjonale helse- og friluftslivspolitikken. Konkret vil Stavassdalens Venner fortsette ei områdeutvikling med fokus på følgende hovedmål/ delmål: Nærturområdeutvikling Historieformidling Naturinformasjon Kulturlandskapsskjøtsel Kulturminnefokus Næringsutvikling.og ikke minst videreutvikling av området som sosial arena og en trivelig møteplass I dette perspektivet og med utviklingsfokus mot 2025 foreligger tre utgangspunkt: Vedtektene Stavassgården i dag Innspill fra tenketanken Stavass 2025 Stavassgården har blitt en sosial møteplass. Et sted du treffer andre turglade folk! Den blir aktivt brukt av skoleklasser fra barneskole til videregående skoler og barnehager. Stavassdalen 2025 Side 12

13 Vedtektene definerer formålet slik: «Stavassdalens Venner er ei forening som skal drive og utvikle Stavassgården som et område for friluftsliv, historieformidling og arrangement. Foreningen skal også arbeide for å ivareta kulturlandskapet på Stavassgården.» Disse grunntanker som er nedfelt i formålsparagrafen har ligget i botn for det arbeid og de aktiviteter som har skjedd fra 2003 og fram til d.d. Dette er nærmere omtalt annet sted i dette dokumentet. I løpet av disse årene har det grodd fram ei sterk «allemannstilnærming» til området. Blant folk flest er det blitt slik at Stavassgården er blitt «litt mitt og litt ditt»; og har således blitt forankret som et fellesområde i folks bevissthet. Dette gjelder både for graneværinger og folk langt utover kommunegrensene. Området har i disse åra mer og mer fått karakter av å være bymarka til kommunens innbyggere. Dette er en verdi og situasjon som det er viktig for venneforeninga å ta med inn i framtiden. Det er nedlagt et imponerende dugnadsarbeid på Stavassgården. Gjennom denne innsatsen og en del kroner danner dette det materielle grunnlaget for den videre utvikling. Idedugnad Ved idedugnaden Stavass 2025 avviklet i desember 2012 blant et antall inviterte deltakere inviterte vi til innspill og ideer for videre utvikling av området fram mot En rekke forslag framkom. Vi har etter evne prøvd å strukturere disse ideer, uten å utelate noen eller foreta noen prioritering. I tillegg har vi medtatt noen få andre innspill som har tilflytt redaksjonskomiteen annetsteds fra. Selve prioriteringa/ realiseringa av dette idemangfoldet lar vi være en oppgave som styret i venneforeningen sammen med framtidige stavassdalsvenner må ta stilling til. Her vil føringer som blir gitt på årsmøter i venneforeninga i årene framover være viktige i forhold hvilke tiltak som skal realiseres. Vi har valgt å gruppere disse ideer i fire logiske og hensiktsmessige hovedarbeidsområder. Disse er: Fysiske tiltak på og omkring Stavassgården Fysiske tiltak i en viss avstand fra Stavassgården Arrangement, kurs, sosial arena Informasjonstiltak Åpent hus Kjøkkenet på våningshuset er alltid åpent, og blir hyppig brukt av dagsturgjester både sommer og vinter. Uthusloftet står åpent, og har fire sengeplasser som kan benyttes uten forhåndsbestilling. Stavassdalen 2025 Side 13

14 balanseparken Stimerking til Finnburet Ferdigstille uthuset Etablere vedskjul ved uthuset Utbedre bålplass ved hovedhuset Sikre tilgang på helårsvatn I det følgende gis en summarisk oversikt over disse forslag Hovedtiltak Deltiltak Nærmere beskrivelse Fysiske tiltak på og omkring Etablere akebakke Rydde en del av området fra gården og opp mot Trivelighågjen. Stavassgården Utplassere slipestein En slipestein av gammeltypen var et viktig inventar på slike fjellgårder. Bør vurderes i tilknytning til uthusets bakside. Rydde sti til Trivelighågjen Gjennom rydding og merking vil man kunne åpne for besøk på den gamle samiske boplassen. Etablere bakerhus med ovn Dette kan bli et fint tunelement. Gjennom aktiv bruk kurs og sammenkomster kan dette bli et positivt bidrag. Sette inn vedovn i andre etasje i hovedhuset Dette vil sikre varmeforholdene bedre. Kan sees i sammenheng med utvikling av et felles (sosialt) loftsrom. Etablere strømkilde I dag har en strøm via aggregat. Tilgang på fornybar energi bør vurderes via solcelle og eller vindkraft. Etablere badeplass Nedenfor gården har Stavasselva et flomoverløp. En bør vurdere å etablere en sikker badeplass her igjennom tilrettelegging i litt av dette elveløpet. Skilting av treslag Det bør vurderes skilting med spesifikk artsinfo på en del av de ulike treslag som finnes i området. Dette som del av ei «permanent natursti». Etablere kjøkkenhage Selv om slike fjellgårder alltid har vært artsfattige ift kjøkkenhagearter så vil dette kunne være berikende. Noen stauder og bærsorter ville være flotte fjellhageinnslag Ferdigstilling av Sikring av stier, gangbaner og balanseparkstativ samt felles bålplass Den samiske boplassen kanbli mer fokusert om det stimerkes fra gården og til området. Restaurering/ etablering av kåte bør vurderes. Her bør en få på plass ytterdør og kjøkkenkrok på loftet. I dag handteres utelagring av ved i favner og ved innelagring i uthus. Det bør vurderes å lage et enkelt men vakkert tilbygg til uthuset der man kan mellomlagre ved. Dagens bålplass kan videreutvikles ift ryddighet, estetikk og funksjonalitet På gården er det begrensede tilganger på vatn. Gjennom en vannpost på tunet har dette blitt noe bedret. Ytterligere tiltak bør vurderes. Gjerding for husdyr Et viktig tiltak for å holde kulturlandskapet i hevd, og hindre gjenngroing. Stavassdalen 2025 Side 14

15 Fysiske tiltak i en viss avstand fra Stavassgården Arrangement, kurs, sosial arena Rydde og merke sti mot Storklumpen og til Kvitfjell Etablere rasteplass med panoramautsikt mot Vefsndalføret Etablere infoplass ved samisk boplass ved Feitskardet Etablere sitte- og rasteplasser langs gamle Stavassvei Etablere naust med båt ved Stavatnet Sikre standard på hovedveien fra Vestersiveien til Stavassgården Etablere en liten Stavassvennehytte på Pilfjellet Avvikle ulike kurs Det er interesse blant brukere å ha bedre og sikrere adkomster mot disse områder. Dette bør vurderes, særlig ift Storklumpen som er høyest i Lomsdal/ Visten nasjonal-park. Avklares med forvaltningsstyret L/V. Statskog har etablert en rasteplass på toppen av Langvassåsen. Dette var i samsvar med ideer beskrevet allerede i plandokumentet fra Dette har vært en suksess. Det antas at det vil bli en minst like stor suksess å etablere en rasteplass ca meter øst fra Langvassåsen med panoramautsikt mot Vefsnadalføret og veinærhet. Bør vurderes etablert allerede i tilknytning til planlagt veioppgradering. Bør vurderes. Avklares med forvaltningsstyret. Den gamle ferdselsveien fra gården mot Trofors har en del kvaliteter. Gjennom å etablere enkle benker ol så vil attraktiviteten øke. Stavatnet blir brukt aktivt av mange Stavassdalsvenner. Et naust vil kunne være et positivt tiltak for den fiske- og rointeresserte. Primært er dette et ansvar for veieieren Statskog. Når den planlagte store utbedringen er utført i 2013 er det viktig at standarden blir vedlikeholdt. Om ikke på andre måter så har venneforeningen en rolle som informant og påpasser slik at veistandarden blir opprettholdt. I likhet med Stavassgården er PIlfjellet et meget flott sted i rimelig nærhet til Trofors mv. Ei fornying av den nedfalne hytta når toppen av fjellet vil kunne bli et stort pluss og til uvurderlig glede for folk flest. Utført i venneregi vil dette lett kunne utføres. Dette kan være et bredt sett av kurs. Temaer kan være: Baking Stell og slått av kulturmark Samisk kultur og historie Botanikk Handarbeid sløyd Guiding Strikkekvelder Soppkurs Geologi Fisking Klatring.. osv.. Stavassdalen 2025 Side 15

16 Temakvelder/- dager Stavassdagen Helgekaffedager Måneskinnsturer Skiløypeoppkjøring Etablere «Stavassdilten» Informasjonstiltak Sikre drift og utvikling av hjemmesiden Særlige tiltak for å stimulere barn og ungdom til aktiv bruk av området. Skilting må sikres Infotavle ift Lomsdal / Visten Nasjonalpark Informasjonstiltak på gården Ulike temaer kan tenkes, bl.a: Nasjonalparken Krigshistorie Videreføre en etablert tradisjon med den årlige Stavassdagen. Bør vurderes som enkle arrangement, både vinter og sommer. Videreføre en etablert tradisjon. Videreføre en etablert tradisjon. Vurdere å etablere en fast årligårs turmarsj. Nettstedet er en viktig informasjonskanal. Dette må sikres videre. Det poengteres at fotogalleriene må utvikles videre. Målrettet informasjon mot denne gruppen. Bør medtas i skolens planer. Her må det lages nytt skiltmateriell ved Vestersiveien ifb med planlagt oppgradering av veien. Dagens løsning er preget av rot og uorden. Dette er et offentlig ansvar, men venneforeningen kan utøve påtrykk. To slike tavler finnes. Disse må sikres. En bør vurdere dagens informasjon. Kanskje er det justeringer / forbedringsmuligheter Vedlikehold Stavassgården med tilhørende områder og ressurser må sikres gjennom godt løpende vedlikehold. Her vil det være viktig å ha fokus både på det løpende vedlikehold og det vedlikehold som er av litt mer omfattende karakter, og som da krever litt større innsats. Det er jo også slik at vedlikeholdet må knyttes opp mot den løpende drift; slik at styret i sine dispo-neringer ser dette i sammenheng. Skal en jobb bli gjort er det viktig at noen gjør den. Oversikten nedenfor har ikke tatt stilling til hvem som skal gjøre hva. Det vil være styrets oppgave gjennom vedtak og løpende tilrettelegginger å sikre at vedlikeholdet får tilstrekkelig oppmerksomhet. Slik sett er listen nedenfor mest å forstå som en momentliste, som styret etter beste evne må sikre at blir handtert/effektuert. Utover den kollektive innsats så kan det være hensiktsmessig at enkelte vedlikeholdsoppgaver blir tilordnet en eller flere personer og at disse tar helhetsansvar. Ressursinnsatsen som antas å måtte ligge i det normale årlige vedlikehold vil ligge i størrelsesorden dugnadstimer samt en kroneinnsats å kr. I oversikten nedenfor har en satt opp de anleggselementer mv. som vil kreve et visst årlig vedlikehold. Dette er veiledende; mens styret årlig tar stilling konkret. Stavassdalen 2025 Side 16

17 Anlegg Vedlikehold Kommentarer Parkeringsplass Raking/ overflateforming Området tilhører Statskog; men da områd-et ved veienden/ bru over Stavasselva Fjerning av henslengt søppel er viktig for førsteinntrykk og funksjonalitet ift Stavassgården så er i foreningens interesse at dette blir godt stelt og Hold kontroll med tilstøtende vegetasjon holdes i stand. Må årlig ha oppmerksomhet og handteres i dialog og samhandling med Bru over Maling Stavasselva Oljesmurning Sikring av at sikringsgjerde holdes intakt Sti fra bru til Høstsjekk ift stikkrenner gårdsanlegget Raking og overflateforming Kantslått langs stien Oppgrusing Uthus med inventar Tjæresmurning Sikring av taknedløp Holde god orden, både i første og andre etasje. Tørr vinterved skal alltid være på plass i godt omfang Bålplass på tunet Sikre tørt underlag Ved og aske handteres Utedoet med inventar Stavassgården med inventar Gårdstun/ grøntanlegg Maling Sikre at kapasitet er god nok ift lagring Vasking herunder rundvasking på vår og god sluttvask på seinhøst Vasking herunder rundvask på vår og god sluttvask på seinhøst Innvendig / utvendig maling/ overflatebehandling Madasstrekk, gardiner og matter vurderes vasket minst en gang årlig Sikring av taknedløp Plenklipping Kantklipping Rydding grunneier. Brua kom på plass i Dette er en viktig del av områdets infrastruktur. Her er det viktig at man gjør en innsats med noen års mellomrom. Stia kom på plass i De første to åra var krevende grunnet vanngraving. Dette er utbedret både ift flere stikkrenner og etablering av ei mindre bru. Må årlig ha oppmerksomhet. Dette huset er viktig for å sikre plass for ved, utstyr samt sikre muligheten for ikke bestilt overnatting ( 2. etg). Gjennom dugnader og ved den løpende bruk har dette vært en viktig plass rundt kaffebålet. Det bør vurderes om området bør gis en bedre utforming, både ift ved, aske, grunn og adkomst, slik at helhet bedres og vedlikehold minimeres. Et trivelig og reint utedo er en kvalitet som alle har interesse av. Derfor er det viktig med vedlikehold, men også viktig å oppfordre brukerne til å ta sin tørn fortløpende. Lufting og luktproblematikk må også handteres. Her er det viktig at det ved den løpende bruk/ utleie blir sikret et reinhold. Særlig er det viktig med en god reinholdspraksis på kjøkkenet. Ved utleie bør det vurderes å lage en sjekkliste*) slik at dette sikres best mulig. Etter hvert som de ulike bygninger har fått sin plass så har det blitt lagt innsats i plenklipping og kantrydding. En innsats med plenklipping 3-5 ganger i sesongen er et viktig tiltak. Videre kan man med ryddesaga ta en årlig runde for å holde tilbake kratt og kjerr i nærområdet. Stavassdalen 2025 Side 17

18 Balanseparken Kantklipping Rydding Sikringstiltak Vannpost Sikring av vannkilde Sikring av pumpesystem Dette anlegget var nytt i Det kan synes som om at dette vil kreve et visst vedlikehold gjennom rydding og kantklipping langs stier/ gangbaner. Videre må man årlig sjekke anlegget slik at en sikrer at tau- og treverk holder mål/ er sikkert. Dette var nytt i Her må det sikres slik at det er ok ift rensing og at det skjer en nedtapping før frosten kommer; samt igangsetting av dette. *) En sjekkliste vil kunne være en sammenfatning av vedlikeholds-/ bruksmomenter som sikrer standard og ryddighet best mulig både ift hovedhus og do og uthus. Det er viktig å opprettholde områdets attraktivitet gjennom slike tiltak. Ei sjekkliste/ huskeliste bør om mulig bli distribuert sammen med nøkler ved Bør vurderes utformet utlånet. Drift Drift og vedlikehold av Stavassgården må sees i sammenheng. Gjennom godt organisert drift vil man legge til rette for at flest mulig skal kunne ha nytte og glede av området, ved å avlegge området dagsturbesøk eller kanskje bo der og bruke området over flere dager. Det er også viktig å understreke at dette er et tilbud og et område som henvender seg til alle mulige brukere ut fra ideen om at Stavassgården er «litt mitt og litt ditt». Det er videre et ønske om ikke å drifte Stavassgården hardt med fokus på økonomisk resultat og høy utleiefrekvens. En legger opp til en moderat utleiefrekvens. Dette da man i Stavassdalens Venner kun har frivillig og ubetalt arbeidskraft. Selv med moderat bruk så er det imidlertid viktig at de årlige inntekts- og kostandsstrømmer har tilstrekkelig fokus, og at positive økonomiske resultat blir investert tilbake i området. Da det takket være omfattende støtte, sponsing og ikke minst arbeidsinnsats har vært mulig å etablere nye Stavassgården uten gjeldsopptak så er dette et viktig bidrag til at man i dag har beskjedne årlige utgifter, derfor vil utleieprisene fortsatt være nokså beskjedne. Nedenfor følger en del momenter av driftsmessig karakter. Det er viktig at styret sikrer dette best mulig. Stavassdalen 2025 Side 18

19 Aktivitet Utleie Kommentar Det har etablert seg en praksis ift utleie av garden via utleieansvarlig og aktiv bruk av hjemmesiden. Denne fungerer i det alt vesentlig godt. Det kan være behov for en rutinegjennomgang slik at dette sikres i framtida. Stikkord for en slik gjennomgang er: Informasjonssystemer Økonomistyring Handtering av uforutsatte hendelser Det bør også etableres et backupsystem ved utleie slik at dette kan handteres av flere personer hva angår nøkkelutlevering, oppdatering på hjemmeside mv. Løpende drifting sikring av forbruksartikler mv. Arrangement/ aktiviteter Videre er det slik at foreningen kanskje burde vurdere å lage en markedsføringsplan tilknyttet utleie og bruk. En viser til punktet om vedlikehold. Gjennom sikring her så bidrar man til å sikre områdets attraktivitet. På detaljnivå er det en del forhold som må sikres for at drifta skal bli best mulig bl.a: Tilgjengelige førstehjelpsutstyr Tilgjengelig brannslukningsutstyr Tørr ved godt lagret i uthus Propan til matlaging Toalettpapir / tørkepapir/ pappbestikk Vaskemiddel Så vil en nok en gang slå et slag for at reinhold og rydding er viktig i den løpende drift. En utmerket plass som Stavassgården oppleves av folk flest som prima når det er fint, reint og ryddig. Denne hjemmesiden ble etablert så tidlig som i Atle Horn var hovedarkitekten/ teknisk ansvarlig for siden, og har gjennom samhandling med styret i foreningen sikret drift og vedlikehold av dette nettstedet på en eksemplarisk måte. Det bør vurderes annen fremtidig organisering av dette, da vedkommende ikke lengre bor i området. Generelt ønsker man i området å tilrettelegge for aktiviteter og arrangement, både i regi av Stavassdalens Venner og ikke minst i regi av andre. I Venneforeningen så vil en begrense aktivitetene til i hovedsak å gjelde: Oppkjøring av skiløype i vintersesongen Måneskinnsturer Stavassdager Helgetilbud med kaffe mv. Dette er aktiviteter som en selv tar driftsmessig ansvar for. Det bør vurderes lagt en mal/ huskeliste som bør benyttes ved arrangement slik at kvalitet sikres. En anser det som svært positivt og ønskelig at andre lag, foreninger, skoler, kommuner, bedrifter, familier mv. steller i stand arrangement og aktiviteter på gården, slik vi har erfart i stort omfang fra 2005 og utover. Her tar initiativtakerne selv et driftsmessig ansvar. For å sikre dette har man i tillegg til det som allerede er nevnt ovenfor også innkjøpt bord og benker til om lag 80 personer. Disse kan lett utplasseres på tunet ved behov. Videre har foreningen et telt som huser personer. Aggregat er også med å sikre like arrangement da man kan få strøm til lydanlegg, matlaging, oppvarming mv. Stavassdalen 2025 Side 19

20 Styremal Vedtektene legger ingen sterke føringer på styret sitt ansvar og aktiviteter. I praksis vil det imidlertid være slik at styret har det overordna ansvar for all aktivitet tilknyttet Stavassgården. Nå når de store prosjekter er over, vil det kanskje klare seg med 3-5 styremøter i løpet av året. Det bør vurderes å lage et «årshjul» for styrets aktivitet. Av momenter som styret bør handtere nevnes følgende: Innkalling og gjennomføring av årsmøte Medlemskontingentinnkreving/ verving samt etablering av sponsoravtaler Økonomistyring Organisering av utleie Arrangementsorganisering Utarbeiding av tilskuddssøknader Organisering av dugnadsfest/ årsfest Årlig inspeksjon ift status og behov, som grunnlag for aktivitetsplan Organisering av dugnadsarbeid o Vedlikehold (Rullerende vedlikeholdsplan) o Drift o Nye prosjekter / investeringer PR- og goodwillarbeid Med skoleklasser på historisk vandring langs den gamle Stavassvegen fra Trofors til Stavasgården. Stavassdalen 2025 Side 20

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Mål: Utarbeide en skilt- og informasjonsplan for innfallsporter Skiltplanen skal beskrive behovene for skilting i og omkring nasjonalparken. Skilt og informasjonstavler

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

Årsmelding Stavnesets venner 2013.

Årsmelding Stavnesets venner 2013. Årsmelding Stavnesets venner 2013. Stavneset fyrstasjon, turmål og et møtested. Da sommerbåten til NRK passerte Stavneset var mange på plass ute ved fyret med flagg. Dette ble filmet og kom på riksdekkende

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Tiltaksplan 2014. Utkast november 2013

Tiltaksplan 2014. Utkast november 2013 Tiltaksplan 2014 Utkast november 2013 Vedlikehold driftsveier Området rundt Raisjavri - Saitejavri Oversiktskart driftsveier sett fra flybilder Tiltaksområde 2014 Prioritering av lokalitet vil bli gjort

Detaljer

RAPPORT OVER OPPSYNSARBEID I SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2012

RAPPORT OVER OPPSYNSARBEID I SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2012 RAPPORT OVER OPPSYNSARBEID I SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2012 Utsikt mot Sørfjorden. Foto: Tore Veisetaune Statskog Fjelltjenesten v/tore Veisetaune 1 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Åpent møte 12. og 13. april 2010 Prosjektleder Leif Simonsen Foto: Haakon Haaverstad Presentasjon av prosjektleder Leif Simonsen Naturforvalter fra NLH, 1996

Detaljer

Rapport fra skjøtsel av fjellgårdene i Saltfjellet- Svartisen NP 2013

Rapport fra skjøtsel av fjellgårdene i Saltfjellet- Svartisen NP 2013 Rapport fra skjøtsel av fjellgårdene i Saltfjellet- Svartisen NP 2013 Bredek og Inner-Bredek, utført av Fjelltjenesten Bildet viser Bredek sett fra sørsida av Bredekfossen Åker 7 Åker 5 Åker 2 Åker 1 Åker

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mosjøen, fru Haugans hotell Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen

Detaljer

ASKIM SPEIDERGRUPPE LIVSKVALITET VENNSKAP FRILUFTSLIV PRAKTISK VITEN. Sparebankstiftelsen DNB NOR Askim September 2005

ASKIM SPEIDERGRUPPE LIVSKVALITET VENNSKAP FRILUFTSLIV PRAKTISK VITEN. Sparebankstiftelsen DNB NOR Askim September 2005 Sparebankstiftelsen DNB NOR Askim September 2005 PROSJEKT AKTIVITET I ROMSÅSEN. Søknad om midler til spennende fysiske aktiviteter, denne er inndelt slik. 1. Innledning 2. Område beskrivelse 3. Muligheter

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Planen er revidert i 2014, 10.03.2014 Ringerike for 2013-2018 Skagnesodden Finsandodden Ringkollen Fakta om kommunen pr 20.092012 Antall innbyggere

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

Tiltaksoversikt 2012-2013. Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde

Tiltaksoversikt 2012-2013. Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde Tiltaksoversikt 2012-2013 Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde Oversikt Bevilget 2012, ferdigstilt 2013 Innfallsport ved Goullasjavri/Halti Kr 300 000,- Kåfjord kommune Vedlikehold

Detaljer

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014 Møte med rådgivende utvalg Vollan gjestestue, tirsdag 4. november 2014 Rapport 2014 Tiltak 2015? Besøksforvaltning Forvaltningsplan Verneområdestyrets aktivitet 2014 4 møter så langt siste møte 25/11,

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

Registrering av ferdsel i friluftsområder i Nordland Resultater 2004-2007

Registrering av ferdsel i friluftsområder i Nordland Resultater 2004-2007 Registrering av ferdsel i friluftsområder i Nordland Resultater 2004-2007 Nordland fylkeskommune Enhet fysisk aktivitet og naturopplevelse 1 Kort om prosjektet Våren 2004 startet Statskog og Nordland fylkeskommune

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Foto: Kjetil Letto. Måling av istykkelse på Åndervatn. 1. OPPSYN OG SKJØTSEL. Feltarbeidet i Ånderdalen Nasjonalpark er utført av Fjelltjenesten. På oppdrag

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Denne høringsuttalelsen er ført i pennen av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). I tillegg stiller Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn seg også bak denne

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg TILTAKSPROGRAM Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg MÅL FOR FYLKESDELPLANEN Målet for arbeidet med fylkesdelplanen er

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Søknadsskjema Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Vi ønsker med dette å skape økt trivsel, økt hverdagsaktivitet,

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G FOR 2014

Å R S B E R E T N I N G FOR 2014 Å R S B E R E T N I N G FOR 2014 1. MEDLEMSSTOKKEN Antall betalende medlemmer har de siste år beveget seg som følger: 1987-345, 1988-332, 1989-313, 1990-296, 1991-354, 1992-370, 1993-367, 1994-340, 1995-315,

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Kvitholmens venner. Medlemsbrev desember 2006

Kvitholmens venner. Medlemsbrev desember 2006 Kvitholmens venner Medlemsbrev desember 2006 Jula nærmer seg med stormskritt, alt blir ikke ferdig til i jul i år heller men jul blir det og godt skal det bli med noen rolige høytidsdager. I år som i fjor

Detaljer

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1:

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-16 Fakta om kommunen pr 01.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper Fyll ut skjema så godt det lar seg gjøre. NØKKELINFORMASJON NAVN på løype Koordinat UTM WGS 84 Startsted Sluttsted Ligger i område Hvordan komme til start

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Innledning. Hovedmål Selvkostprinsippet

Innledning. Hovedmål Selvkostprinsippet Arbeidsplan 2015 Innledning.... 2 Informasjon og kommunikasjon... 3 Kultur og aktiviteter... 4 Videre utbygging i Gulsvikfjellet... 5 Beredskap... 6 Turveier, stier og løyper.... 7 Innledning. Vellet er

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012 Side 1 av 7 Få Leirskoletilbudet tilbake i skolen,og eller Friluftsuke. Vi ønsker at kommunen skal tilbake føre opplegget med Leirskole for elever i 7. klasse. Dette har til nå vært et meget bra tilbud

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 30/2014 23.10.2014

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 30/2014 23.10.2014 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/5520-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 24.09.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 30/2014 23.10.2014 NP 30/2014 Statusrapport innfallsporter Børgefjell

Detaljer

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd KJENTMANNSPOSTER I NESSET 2010 Turmål: Vistdal - Svarttinden Koordinat: Alle opplysningene ble oversendt i 2009 - Høyde 1094 m : 1. Følg skogsvei fra lunningsplassen på Nerland ca 400 meter frem til veikryss.

Detaljer

Handlingsprogram 2011 2014 Nybygging av anlegg i Kåfjord

Handlingsprogram 2011 2014 Nybygging av anlegg i Kåfjord 8.0HANDLINGSPROGRAM 8.1 Prioritert handlingsprogram for anlegg Handlingsprogram 2011 2014 Nybygging av anlegg i Kåfjord KT = kommunale tilskudd SM = spillemidler EK = byggherres egenkapital Oppstillingen

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Men håper det kan være til hjelp å oversende gjeldende turstikart fra Grønningen,

Detaljer

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv

Skarvan og Roltdalen. Vakker seterdal og mektige fjell. Norges nasjonalparker natur som får være seg selv SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK Skarvan og Roltdalen Norges nasjonalparker natur som får være seg selv I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Det er naturen selv som bestemmer, og

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G FOR 2012

Å R S B E R E T N I N G FOR 2012 Å R S B E R E T N I N G FOR 2012 1. MEDLEMSSTOKKEN Antall betalende medlemmer har de siste år beveget seg som følger: 1987-345, 1988-332, 1989-313, 1990-296, 1991-354, 1992-370, 1993-367, 1994-340, 1995-315,

Detaljer

Årsmøte for Foreningen Fulehuks Venner 26 mars 2008. Foto: Svein Fagereng og Hans og Corinna Reiss. Redigering: Svein Fagereng

Årsmøte for Foreningen Fulehuks Venner 26 mars 2008. Foto: Svein Fagereng og Hans og Corinna Reiss. Redigering: Svein Fagereng Årsmøte for Foreningen Fulehuks Venner 26 mars 2008 Foto: Svein Fagereng og Hans og Corinna Reiss. Redigering: Svein Fagereng Historien: Fulehuk fyr ble bygget og satt i drift i 1821. Fyret ble avfolket

Detaljer

15.000 15.000 grunneierlag Speiderguttene Ørnes 16.700 16.700 Glomfjord grendeutvalg 10.000 17.500 25.000 52.500 Meløy videregående

15.000 15.000 grunneierlag Speiderguttene Ørnes 16.700 16.700 Glomfjord grendeutvalg 10.000 17.500 25.000 52.500 Meløy videregående skotro24.01.2010 Samleoversikt over tildelte midler fra Storglomfjordfondet 1995-2010 Søker 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sum Meløy JFF 120.000 43.100

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

HYTTETOMTER TIL SALGS!

HYTTETOMTER TIL SALGS! Ledige tomter Ta kontakt for trivelig visning! TILBAKE TIL RØTTENE: Byggeklare hyttetomter i nord-trøndersk villmark. BJØRKVASSHATTEN BLÅFJELLA AALLEJEGAEJSIE GJEVSJØHATTEN RAUDBERGLIA ISMENNINGEN Vei

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER Mellom (grunneieren) som grunneier av eiendommen gnr. bnr. i kommune og (tilretteleggeren) (Alternativt mellom grunneierlag/utmarkslag eller tilsvarende

Detaljer

Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 på Gramstad

Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 på Gramstad Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 på Gramstad Saker: - Valg av ordstyrer og referent - Årsmelding fra styret - Økonomi - Valg Styret vil presentere: Bilder fra 2015 Planlagt arbeid

Detaljer

Saksliste Styremøte i BRV 5.mai 2004 Tilstede: Morten, Monica, Terje, Vegard og Kjetil 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste - ok 2.

Saksliste Styremøte i BRV 5.mai 2004 Tilstede: Morten, Monica, Terje, Vegard og Kjetil 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste - ok 2. Saksliste Styremøte i BRV 5.mai 2004 Tilstede: Morten, Monica, Terje, Vegard og Kjetil 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Godkjenning av møtereferat forrige møte 3. NKF Monica orienterer

Detaljer

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset REFERAT: Styremøte Kolnes Grendahus A/L FORFALL: Heidi Werenfels DELTAKERAR: Anita Vikingstad, Sørgård, Helga Kjetland, Vikane, Ingvar Fagerland, Hilde Frøiland, Emberland, Grethe Smistad (observatør Grendautvalget)

Detaljer

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3 Oppdragsgiver: Valle Kommune Oppdrag: 535233 Sentrumsutvikling Valle Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Vigdis Steinarsdottir Rishaug Kvalitetskontroll: Espen Evensen Reinfjord MEDVIRKNINGSPROSESS MED VALLE

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet

DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE. Naturopplevelser for livet DET LIGGER I VÅR NATUR SKOLE OG BARNEHAGE Naturopplevelser for livet TTF PÅ TUR MED SKOLE OG BARNEHAGE Telemark Turistforening ønsker å inspirere til bruk av naturen som en del av hverdagen i skolene og

Detaljer

Hvem står bak Merkehåndboka

Hvem står bak Merkehåndboka Om Merkehåndboka Praktisk håndbok for enkel tilrettelegging for ferdsel i skog og mark, fjell Maler og systemer for hvordan arbeid med merking og tilrettelegging bør gjøres Her vil vi ta for oss tilrettelegging

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hildurs Urterarium, Brønnøy Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Jann

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Om å være vertskap på Vulusjøhytta

Om å være vertskap på Vulusjøhytta Om å være vertskap på Vulusjøhytta Kafédriften på Vulusjøhytta er skiavdelingens viktigste inntektskilde. Ved å stille dere til rådighet som vertskap bidrar dere til en kjempedugnad som mottas med takk

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

Landmannalaugar Innlandet

Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar danner sentrum i et fantastisk område mellom de store isbreene på Island. Her kan du kose deg med grus og flotte fjell i alle farger, lavamasser, drikkevann, svovelrøyk

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Forvaltningsmyndighet/styre: Hallingskarvet nasjonalparkstyre Kontaktperson: Trond Erik Buttingsrud Telefon:934

Detaljer

Årsberetning Minnesund Vel 2014

Årsberetning Minnesund Vel 2014 Årsberetning Minnesund Vel 2014 1 Forord 2014 har vært et spennende år for Minnesund Vel. Vi har hatt et travelt år med 52 behandlede saker i styret. Vi har satt av mye tid til den nye gapahuken i Nabben,

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Arkivsaksnr.: 14/332-9 Arkivnr.: K11 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Forslag til vern av viktige friluftsområder

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KONGSVOLD FJELDSTUE Kommune: 1634/Oppdal Gnr/bnr: 62/1 AskeladdenID: 212882 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

Å råde eller ei? - Holdninger til allemannsretten, vern og forvaltningsnivå blant tilreisende og lokale i fire norske verneområder

Å råde eller ei? - Holdninger til allemannsretten, vern og forvaltningsnivå blant tilreisende og lokale i fire norske verneområder FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI INSTITUTT FOR ARKTISK OG MARIN BIOLOGI Å råde eller ei? - Holdninger til allemannsretten, vern og forvaltningsnivå blant tilreisende og lokale i fire norske

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

Vinterland Helgeland Prosjektskisse

Vinterland Helgeland Prosjektskisse Vefsn Kommune Plan og Utvikling Vinterland Helgeland Prosjektskisse Innledning: Området Kjemsåsen/Sjåmoen er et snøsikkert og populært utfartsområde spesielt på vinterstid. Her har vinteridretten i kommunen

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER

EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER VEDLEGG 6 EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER Retten til fri ferdsel i utmark har lang tradisjon i Norge og er nedfelt i Friluftsloven. Denne retten har avgjørende betydning for

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

Tiltaksplan foreløpig prioritering

Tiltaksplan foreløpig prioritering 2016 Tiltaksplan foreløpig prioritering Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.01.2016 Innholdsfortegnelse 1 Jubileumsåret 2016... 1 2 Driftstiltak 2016... 2 3 Jubileumsprosjektet 2016 - Ny hytte ved Sieimma...

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Kvitfjell Vest AS HYTTETOMTER KVITFJELL VESTSIDE. Oppdragsnr.: 2003129

Kvitfjell Vest AS HYTTETOMTER KVITFJELL VESTSIDE. Oppdragsnr.: 2003129 Oppdragsnr.: 2003129 Kvitfjell Vest AS HYTTETOMTER KVITFJELL VESTSIDE Adresse: Kvitfjell Vest Prisantydning: fra Kr 750.000,- + omk Areal: Tomter med areal fra ca. 1 dekar Visning: Etter avtale med ansvarlig

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Innholdet i perioden kan være:

Innholdet i perioden kan være: Ta klassen med på tur til Olsby, og la elevene få oppleve naturpleie, friluftsliv, økologi, biologi, skogbruk, mat og helse, alt i hjertet av Hedemarken! Overnatting i enkle, men gode rom, fra enkeltrom

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK» Mosjøen 03.03.16

«VEFSNA REGIONALPARK» Mosjøen 03.03.16 «VEFSNA REGIONALPARK» Mosjøen 03.03.16 Vefsn, Grane og Hattfjelldal idag: Vefsna i reetablering etter rotenonbehandling Lite verdiskaping på basis av naturkvalitetene Få pakkede opplevelser som selges

Detaljer

Strømbu rasteplass. Folldal i Rondane. Carl-Viggo Hølmebakk. Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk. Jarle Wæhler og Simon Skreddernes

Strømbu rasteplass. Folldal i Rondane. Carl-Viggo Hølmebakk. Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk. Jarle Wæhler og Simon Skreddernes Situasjon 1 Varmestue 2 Rasteplasser 3 Parkering 4 Plantefelt 5 Åpent elveløp Strømbu rasteplass Folldal i Rondane Carl-Viggo Hølmebakk Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk Foto: Carl-Viggo Hølmebakk, Rickard Riesenfeld,

Detaljer