So ren s kri ve r Har bek bes tyr t e SNO. ~ kapitulasjonen tilsatte han Jonas Lie som inspektør. I t politimessige anliggender av politisk karakter -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "So ren s kri ve r Har bek bes tyr t e SNO. ~ kapitulasjonen tilsatte han Jonas Lie som inspektør. I t politimessige anliggender av politisk karakter -"

Transkript

1 Herr Jørgen Sivertsen Skogn st. Nr.13 MandagS. aprill950. I 4. årg. ~. So ren s kri ve r Har bek bes tyr t e Justisdepartementet sommeren 1940 ~ kapitulasjonen tilsatte han Jonas Lie som inspektør I t politimessige anliggender av politisk karakter - «Er gjerningsmannen på flukt, skal det uten opphold gis politiinspektøren melding ved telegraf eller telefon»: heter det i Harbeko rundskriv til politlmestreljf' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- I 1947 følte han seg habil som meddommer i Fanebus~saken Dr. meø. Arne Høygål d utne'vnl til ærtsborgei i Argentina' Han er i dag direktør for det regionale sykehus i 'Cachj Undc,' cu cveutyrlig ferd hal' han besteget det' 6800 metel' høye fjell Cachi-ncvudaeu. Fulgt av bde Sydamerikas oppmerksomhet nådde han sammen med to argentinere den 14. februar toppen - 8om,.aldri tidligere bar vært besteget av noe menneske, }'1'a vår ko.rrespondent i Buenos Aire. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 DEN TREDJE H ø y E STE F J E L L '1' O'P p. i Amerika - ter - ikke. minst vakte den siste en for vart land,miiron- " de oppmerksomhet,.hvorundc.r avisene ogsa beskrev. hans namngjetne skitur over Grønland, som mmdrq,bellkjedne I USA krever at dollarkapitalen får. handlefrihet i i Argentina PA SAMME TID DRIVES FORDEKT OPPHISSEL.. SESPROPAGANDA MOT PERON DET AMERIKANSKE DIPLOMATIS DOBBEVJ1. SPILL il VSLØR'l' A V EN ARGENTINSK UNDER.... SØKELSESKOMMISJON Cachl-nevadaen..;... hever seg landsmenn haddoajort opp- 61S00 m. over havet, gjennom werksom på i denne for bm / mange ar etterstrebet av alle deise. Ved eget dekret nr. 673 Fra dr korr,ttpondent «.ndeni!!ter,. (Sydamerikas al- av 27. februar l~&o ble dr. i Buenol Al... p~nister), men innbl iår ubc'- Høygard av Salt.regieringen. steget av mennellker - ja ikko «l"umsterio de Oober,q,to, Ju- De dirtll innrettede telegram.. engang condoren iå? høyeresticia e lnstrocclon Publica» byrå.r bringer me.,korto mfll enn 6000 meter. tildelt gullmedalj,,' for sin inn-: lomrum bitre meddelelser fra I HØYDENE HERSKER Jiab og "dåd,. fylt av kristen Perona Argentina' og de be-.. PUNA.t,;N», fjellsyken som I og patriotisk ånd: og fullført skjeftiger seg ikke minst med skyldes det lave lufttrykk og med sierk vilje... «Overtor bansbehandling av pressell. mangelen på surstoff. tletolk- dette mal nådd under bekjem-, Det kan da ha sin interesse A ningen i CachifJellene beveger pelse av alle slags vanskelig- se litt nærmere på disse forleg uhillldret av punaen inntil heter, og som vil utløse dell hold. &000 meters høyde, men høy.en.~st a Il e r kje 'n n end e be- i For en tid siden kom den sted.. går de ikke - de frykter ljeu-u)1dring». fortredende amerikallike uten.. iudon 'l'achamamali vrede. -- l\cn IN KAINDIANEHNE aiel'r riksmtnllter Edward O. M.i 11 It r Ui e Indianere el" etterkom" at ij~tignlllgan utelul\k~nde lyk- Ul Buenol Aires for å snakke. mere av do liagnomøuste ~nkac... kad.f' loral ekspedisjonen forut~n forretninger med. president og mente at en bestlgnmg av I landets ilagg medbragte det hel- Peron. Under sitt to dagers opp_ Noen/Sjenerer seg mer og noen mindre. - Den 4. juni :. altså en uke før kapitulasjonen - sendte førværende og nåværende sorenskriver, daværende sjef for Justisdepartementet.., Ole F. H a r bek, følgende rundskriv til pon times trene i de besatte om~ -Jåder: 1. Til underretning meddeles at det i Justis- og politidepar-i ternentet er ansatt en inspektør i anliggender vedkommende kriminalpolitiet 0i i politimes-i sige anliggender av politisk', karakter. Politimestrene og len.melnnene i de besatte norsl'e områder med unntakelse av pou. tinteltrene i Oslo og Aker SOI'-' terer i d.iflse anliggender under I departementets inspektør. 2. Som inspektør er ansatt i den gatefulle toppen ville føre Illge kors. l!.n annen større ekspe I hold underholdt mr. Miller Sil ;.,... 8tockh m:a...kol'l'øpondellt til kataøtrotale khmati,ke 10r-1 dl.jon som forsøkte seg i mari med pre.identen i 12Ya time, fot~ sjef for utrykningspolitiet, Jonas L i e. Han har bl. a i oppdrag å formidle forbindelsell mellom det norske og det ty.ke sikkerhetspoliti i de saker som er nevnt under pkt. l. 3. Politiinspektør Lie har også bemyndigelse til å gi de nødvendige instruksjoner av prinsipiell natur, særlig av dell art som angår forholdet mellom det norske politi og det tyske sikkerhetspoliti innenfor den ramme som er gitt ved de i pkt. l nevnte beføyelser. '. Ved forbrytelses- og for-i lleelsessaker som anta. å ba politi Ilk bakirullin eller hvor gjerningsmannen eller,kadelidende er. en politisk personlighet og forøvrig i aue anliggender vedkommende kriminalpolitiet og i politimesldgc anhggender av politisk karak Skjerpet russisk holdning overlor de nordiske land 'I Ny r li S 5 i ska m bass a dør til Stockholm [Jet hevdes at utnevnelsen er en begivenhet av stort format.:.., andrinlu: I ma~te., gi opp,forsøket på å b'~ I teller-time.., 110m syne. l vær'.. Samtidig lom det (Øvenlke DaleIll Nyheter bragte line len... A~J;~rr:I~:~S! ~!D..t2~~ rstii.j~~åhrie l\iulibens lkk.~! ~~~-::tl!hn r::~m:f':;. 8"'~~!dt-:~:'::: ;:::=~tein::d~:--:~~ ~~i!:i Andeshelt - el Gran Capitan de 1 vært,a smigrende fol' vårt talte Peron, at amerikanake for... ut et telegram om, at den rulllike mllltæratta&je l Stook Andes - general ljon JOH lmld om det i forbindel,. med retning.krethr nl mener, at ti-bolm hadde tegnet et,"abonnement pa tldølkrlftet ckuøtvilrde San Martin foretok 3 repre- braiden var blitt gjort opp- den er inne til å gjenoppta d. net O,IA. fikk folk vann pa møllal Det varte imidlertid Ikke la sentanier for regjeringen, hæren merk.om pa at dr. HøYiard mer intime forbindeller igjtl. le~e denne,an" Idet en orientert Joumalløt kunne opplyle at 0i lluitltuto Nachional de San I VRJ;, pouti.k flyktning fra Nor- De tror nemlig, at Peron beu", «Kultvirnet» riktignok ble utgitt l en Ilten by på den Iven'øke ter skal politiinspektør Lie (adr. Utrykningspolitiet, Akers gaten 44, i kontortiden, tlf. Oslo 16980, privat Asker 328) underrettes. I viktigere tilfeller skal det så sant tiden tillater det, k-onfereres med ham om skritt som bør tal. 5. Hvis det er sannsynlig at etterforskijngen eller ettersøk. ningen etter gjerningsmannen - fordi denne er ukjent elley' er på flukt - vil strekke seg utover rettskretsen, skal det uten opphold gis polltiilllpektøren m~lding ved telegraf eller telefon ( -il. ) med henblikk på,entrau.erllljf av.t terforsklngen. Forøvrli blir rikaadvokatenl stillini uberørt. 6. Politiinspektør Lie er etter konferanse med Justil- og Politidepartementet 0i riksadvokaten bemyndiget til, ii poli timestrene 0l lensmennene pålegg i de anligiender som l~r nevnt under pkt. l. Spellielt er han berettiget til å utbe seg innberetninger om den polltiske stilling. _ Med foranstående bes lensmenn og politiets øvrige tjenestemenn gjort ~jfjnt. Endel eksemplarer av denne rundskrivelse legges ved. J ustisde~artelnentet, Oslo 4. juni På veine av Adminl.tra.jourAdet. Ole F. Harbek Kristian Hanuon Denne utnevnelje og dette rundskriv. pre.terte ~arbek melll resterte av de l'it;'lrlkff IIItndøkr(1iter enna stred sin hapljllm Itrid ved Narvik - og kollie og regjering gikk i TromSØ og ventet pa skipsleillghet.

2 r,7:1~"i~cu;';;;: "'''; ;tt~;konl"lat"b~;tig"rrlri~;~~~;i~-ki;;;d; lyk:,tii-b~;~~~--air~-f~r -'å-snakke begivenhet HV stort formal rldet. mere av de sagnomsuste ink.aor lu~des ioret! ek-spedisjonen forut~n forretninger med prelident Oh F. Uarbek 0i snente Stiftelsen at en norsk bestigning, Okkupasjonshistorie, av landets 2014 flasg medbrag~e det hel-, Peton. Under sitt to dageriopp _ _-- den iatefuue toppen vllie føre lige kors. ;bin Bnnen større ekspe! hold underholdt mr. Millar'.eg,.. var ltookholml-kol.'nllpon4edt Kriatian Hanuon til katutrotale k.bmatiakm.tor- dlsjon lom forsøkte!leg.i mars' med presidenten i:12~ time, 'or..., +- ~ andj.'.lni. er~.... mat. te g. lopprforsj1jk. et PA. l be-..i.. tellerc.t.ime lt,. om øynes A v_;. e ';c. 8arntldlllOm det øveuke DaleJUl N. yheter braste tine... Denne utnevnelle o, dett, I Fq~BINDELSE, Mll;p.100.,stifltt t0pp,ltn. r '. f... :,~o~t underrettet. me.n mah..1i,et,.. aaø,fmeclcw\i!lw... kor..unwl~"& tødljut m.c4on.'u.t-- ' rundakriv pr_terte Harbu m~ AltSttllUl OltN av dett store DET' HADDE MlJU.EN~ lkk.,ikke Itl1l't mer Inn at iviiller fo. t rad!otjenelte rundt omkrllll IN" IØJldte,A.lIIOCIatedre.tene. av ' d. i1qrlk~.trld.kiflft.. And,lhelt - el Gran Capitan de vært.a.miitende 10r vårt talte Foron, at amerikana,ke for p.1 ut et telegram om, at den ru.alake mwtaerattuje I 8tGck. ter ennl Itred.1hhlpl,s.. Itrtd loa Anda. - general ljon Jose lad om det 1 foj1bin~l.e med retning.krethr na mener, at t 1m hadde tepet et AnaboDDement pl. tldilkriftet ckutvlr- ved. Narvik - Ol konge o. r... de San Martin f?re.tok 3 repre- braidenvar blitt Ilort opp- den er inne til' Ijenoppta b. Ol.1. fikk folk VaDD pl. møllal Det varte lmldlertld Ikke'" gjøring gikk i Trom.,s o. ventet lentantar for ngjermgen, hæren merksom på at dr. U,.Ylard mer intime forbindeller igje leltge dedde lana, ldet en orientert JoumaU.t kunne o l H at pa.1dpllei1ighet. 0& lnstltuto Nachional de San va, politilk flyktnini fra.nor- De tror nemui, at Peron ben. \ «kultvirnet» rlktlpok ble utlltt l en Uten by pl. de.:pi~en"ke J.V.lartin etter grundige forbere- ie, arrestert i 11hL6 fol'di hau, ner Hi i la. tore økonom krst"men at tld.lkrlftet... te formal er A va.reta avholda- Redakt,sr Fanebu.t tnnatilte delser og under IJliurhg innsats av som lammelfinnlandlvenjl i varutkeugheter med litt It yre, biveleløeu lntereøer. frivillig lin avia lamme dag det direktøren for det regionale sy-meldte seg 110m bele Ul Lo-: han skal være villig til A gl Dl. ble innført tysk lenlur. kehul i Cachi, nordmannen dr'ilonen, og for Ikke,mer enn (Fortl. ide 6) MEN FOLK ER NA. ENGANG omkring den nye russiske amba... En dag i juli 1940 fikk han med.. Arne HØygård, et viten~ lya ira tid siden fenl.let 1 Illut.. OPP8KAKE~ sadør Konstantin Rod i o n o v Fort&. Ilde 8. I~pelig anlagt forsøk ~ løse talllen av MarokkOl Ildtne fan..kje det var en ide om Dlr det er tale om.pioner og for- ankomst til Stockho~. Det er.tmxena gåte og nå den nimbus iehull i Tanger, etter a~od. "fedreland f. alu. i forbinde 4) Ivarøhemmeligheter o det er lenge sid~n den russlske amba.- ornaundne. topp. Fulgt av hele ning av den' norske regjering. med stortinismennenel am - ikke å undre. over: Jet spilles sadørstilling' i Sverige har vært He rfa n g, Bergen Syd-Amerikas oppmerksomhet Men I.e d.,t nevnte aviaenø atiforllaiia boriere som d - nemlig et høyere spill enn de besatt. Nominelt har det vært en nidde.de sitt mål 14. februar iår taktfullt ikke' noe om. ne dristige og beiavede bar.. fleste aner Ol det ser endog ut aill:bassadør, men. siden januar l Snorre leier Vi om de ramle vi DE TRE MENN, løytnant di BYEN CACHI har nu pa læi8 0i idrettlmann tritt le e til at lelve~te diplomatiet man e i fjor har ambassaden vært l~et kini'ekongene lom for i Auaterver.,. Palque, paltor PelliceUi 0i dr.,.kj;nnet dr, HøYiård med lut til å vende, tilbake tu i e lteder er lnnfutret i dette spni av førstesekretær Kumarov, Idet I Velterver at «del turvte.trandholp H;y,ird ble hyldet lom hel- ær"borierskap - men kan. mor N01',.1 Derfor er det 01BA. Itor lnterell~ amba8ladøren selv, Abramov, Biller at del «rjorde. tort "erfur." ' har vært pl slkalt Iykepermi- Konren or J&onr.mennen. var ~o for Ijon -i Russland helt siden han,j.ve karer tu, emær. A' ved.,et ved lrsskiftet i fjor avløste am,- arbeid, derfor ml.tte de holde traler, bassadør Tjernitjev. Han har så gjøre atrandhogi' eller skaffe Ar akatt «Arbeiderbladet» og sabotø n Haukeli ledes aldri sittet ved ambassa.- land. dens skrivebord i Stockholm. Den fortsetter sin propagand løgn Senere har en ordnet aer med bmsamme Abr~ov er kjent Bom tektaskatt og tormueukatt or pro- ekspert i nordiske spørsmål og greasiv akatt, omsetningukatt ol' luk. var før sin utnevnelse Russlands sus.katt Oi' r.entukatt, brenne'yljlu. gesant i Finnland. vin8katt, I I skatt og ølskatt Oi' buwn8katt ol' I ' tobakkukatt og etendozlw.. Den såkaldte «Tungtvannsfilm»er ~n bevlsst forvrengnlng d~ faktiske forhold I SVERIGE,SIER MAN.katt or fly.katt o, bylkatt. Ol' ; t Abramovs at har man utebliven vært i tvil betød, om så hva er skatter nå h&\ i ikke ett rennl leserne men puat der er til frem tiere Ikke en Ilter tungtvann,ombord p' den s man nå på det rene med, at dele. asllortert utvalr l ta av. D... Rodionovs utnevnelse er en be- uten kan det I'jøre. pl andre, mer K B k l hl" r il 2U k k "r d l k k h.. givenhet av stort format, for valgfri. ml.ter, f. ekl. at en kjat nut au e IS «e ~esjeroldg» lom lørte t at menneø er om om - en otler e Ig yois 80dhng han er en av de mest kjente menn og aktet ber,enller fikk lin spurter- Svaret fra Knut HaukeU, I I anlednlllg «Arbeiderbladet'.» angrep pl vår artikkel I. NU HAR HAUKELI I SITT i det russiske diplomatkorps. nye tu -:::::11 be~e av poutiet madd.en som senket T1nnsjø- Mai» nr om filmen «Tungtvann» og øenkn1ngen av fer «~ANNHETSBEVIS» redusert Han er 49 år g~el og har - for a... taim - ferja «Hydro>' den 20. februar I «Hydro», har Vi forelagt spønmmet for den I18kkyndlge, 8i - ~llet og skriver: «Det var ca. gjort sin karriere i den russiske ~engell ~er o~ :e~i.~le:gmerk~ til 1944, som Arbeiderbladet brln-! Ingeniør, konsul E. S e,h o e p kø, Gvarv liter tungtvann ombord av marine. Han er kontreadmiral og ~ :k er efyn tt a Ølt :n ene en = ger den 18. ds. som sannhets- I herr Schoepke's svar som vi herved gjengir, avslører forskjellig konsentrat. Av dette forøvrig en av de få russiske u: kou: li :r ~e tre~t d~... r~ bevis for den berømmelige så- fullstendig Arbeiderbladets fonøk på. å lage glorie over, storsa var om lag 700 kg. høykonsen- diplomater som har militær' ut- VA. ' ed' b n o og ~I dd.~~.~ kalte «dokwnentar»-fljm tøren 'Haukells senlmlng av Tinnsjøfergen «Hydro». Han skri trab. Dette er i seg selv tøv. dannelse. Man mener at dette er r go e ergenaer a.-. «Tungtvann», er på alle punk.. at «de'sanne forhold er forferdeuge og beskjemmende for Tungtvann er tyngere enn almin- aven viss betydning, idet Sverige ~nok o~erh::mal:::8' ~:: ter Ikke riktig. De sanne for- skyldige og deltagende.» ", neug vann, som navnet tilkjenne- i dag er den nest sterkeste flåte- ri ~r lor P Ol v hold er helt annerledes, de er Om filmen «Tungtvann» øler han, at den er urlktll pl. lir. Hvis det var ca liter makt ved østersjøen. Før krifen <tebl~r ~r~~gget. kut 0-,. t forferdeule og beskjemmende punkter. tungtvann ombord må dette ha var Rodionov marineattasj i en a e nummen.r for de skyldige og deltagende. «Dessverre foreligger sl. meget skryt og løgn og fortielser - vært ca kg. Men hvis Tyrkia, og Tyrkia er jo den nest ~t~andhol'iet.:1. er d de;.!rjen l mennesker mistet livet med kring Tungtvann at det er vanskelig,for ikke innvidde å i - ikke alt var ferdig konsentrert sterkeste flåtemakt ved det annet.kll:r:;,~~~ ~...:. :e: er altal.n;:me~ ferja.ø undergang, og alt t11 m- nomskue det hele,» sler herr Schoepke - l den artikkel vi - tungtvann, men en del kun «høy- innhav, som grenser opp til Russ- i h h d I. ln &km::... gen nyttel ' ved gjengir. konsentrab som altså også inne- land i vest. Han satt i Ankara til f æren: en er'kp tu!&nlx::~ or holder "andre bestanddeler, ml 1943, da han ble hjemkalt for å a.ng, p nynor. ryer, Ka.n.skje har Baukell trodd telegrafert andre meddelellql'tartkvogner med tungtvann dette bli ennu mer enn forberede Russlands deltagelse i Det har vakt en Vi.. oppmerklomdette han nu forteuer oss, den- til London. Også tungtvannpro under tysk politi-bevoktning kg. Vil han innbilde publikum- oppbyggingen av F.N. Han var het at den kjørel av funrerende renegang han I nattell8 mulm og duksjonen~ driftsbestyrer,på ges ombord på ferja. Og. met dette? Eller tar han det ikke også Russlands delegerte ved ral, og det pl.ltl.e. at denne Ikke' el' mørke anbrakte sprengladdld- Vemork, som aftenen før at- handelsråd Thore Bøye, so i så nøye med offentlige uttalel- Dumbarton Oaks-konferansen, begeiatret for ml.ten den er.kl.ftet gen ombord på ferja. Men nu tentatet kom i forbindelse med var medlem av den r ser? hvor F.N. ble planlagt og hvor til veie pl.,.elv om han perlonur ikke foreugger andre offisieue opp- sabotørene, kunne ha giu; ham senkningen ansvarlige An _ PÅ TILSVARENDE MÅTE prinsippet om Russlands veto- er trnpllllert i herfanret. Hadde den lysninger og han burde da. vite an~e opplysninger. Norwegian Collaboration Co _ kunne en si at Hydro til enhver rett for første gang ble disku- vært ær11g bekommet or redeul bebedre og ikke fremkomme med I len VITNEFORKLARING I tee i London har dertil i Af _ tid har mer enn 160 millioner tert. Han var likeledes delegert talt, Vilde han ha følt "r rauke laurlktlg påstand. Desseuten FOR OSLO BYRETT I 1947 har postens kronikk kg. tungtvann på lager. Mjøsvatn ved San Fransisco-konferansen a nerledea vel 1 den. hadde hans medarbeider ser- en av Hydros direktører bekref- delt at Tinnsjøferja sank å inneholder nemlig så. meget tungt hvor F.N.s statutter.ble vedtatt, Oi' na. forlyder det at buena oppsjant. Syventad, sabotasjele- tet at der ikke var ferdig tungt- grunn av «en mystisk ek _ vann. Intet forstandig menneske og deretter var han ambassadør rinneure eier arbeider med l ti. 1Iut.- deisens forbiddelssellwul uten- vann ombord på den senkede, fer sjon» o, liter tullit kan påstå at Hydro har og 'dil- i Aten. dralnra opp til fornyet behaddlll1l, for BJukaD, allerede d8lll1lal ja. I filmed vi.. 1 to JtrIlbaD....ikk.amm. vtitt forta. ldtit I'orø. Ild. : : k1.:w ~~ en lt.iii' koauw

3 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Pdskeandakt: 1_ I eve r Jesus =: fa:::: ~.:r:~!:'ll=het u- :-: uftd,. deft kommende YNde. d~ef. 1 Fraser. «Aftenposten l~. p «Riksadvokat Aulle om vir tids ri menneskejakt OG O M P RE S E N SJUSTI SM ORD I tl'e Ar bidde han vandret omkr1na JelWI lever. «Han er Ja" o. Ida, - «Vi kan ikke lage en kaste av. øom en fattia, ulønnet l.,predlkant. ja, tll evt,. tid den Mmmelt. Han llkal] fan,g.r og folk pa forsorg. Her Riksadvokat Andreas AuUe dens altfor overfladiakereferater Pressen øl. Hg alts' istand til il Høn talt. Gudø ord pa en III onkel o, aldri dømme anderleciu enn ~an ør arbeidsoppgaver nok for oss har. holdt foredrag i Stavanger fra rettsop~gjøret. d den siste lede masaen positivt men forneddoø.å dypaindi, mate, at alle undret,jorde, da han Iea-nlll vandret her alle øammen-. JurIstforening om trykkefriheten del av oppgjøret var det imidler- ret seg til A tjene den negativt. _,. M.a.nge utbrøt: «Som banbar in- 11-' Deter naturligvis rettsoppgjø- og rett.ple~en. tid en merkbar bedring A spore.. Hvor leng, ville en holdt pa tet menneake talt.. Men han Ijorde - / ret det er tale om.. Taleren moledet med A si at RedaktØr Per Thom.en takket med dette dersom ikke sannhetsmere el1id il tale: Han helbredet alle de Mc tenk cm Je.u... var awlut- Artikkelens titel er tlrettfel'- «rettsoppgjøret-var den indi-selmerfor hans siste kompli- søkere som «Trollspeileta, «100. øylte Ol IIkrepell&e, 110m kom tll ham. tet _fredq _ med hateta ø1er dighet og forsonlighet.. rekte foranledning til foredraget ment. Men det burde herr Thom- Marta Stein.vlk, «Farmand. ma- Det er herll.j å tenke på at JelUI over kj.ruiheted. _ Løanona _ier Det er ikke første gang vi le. og vi vil spesielt anmode dags- sen ikke ha gjort, for vi kan van- jor Lanøeland, o.r.sakfører Er- lever, Ol at han fl'emdelea er den ave MDDhete.n, Ol døden... ier over.er denne frasen i norsk pressa pressens enøyede vinkelskrivere skelig tenke oss at Selmer med ling Ueland direktør Lorentz.tore læle, 110m både kan Ol vil hjelpe liveta k...rter. Da ville alt v_tt bare i tiden etter Stort sett et om å merke seg følgende utta- sin kompliment om merkbar Voøt og fler~ la uselvisk og 081 _ selv dr våre eller. fremraken- lnøi1u Ol bapllllhet. det de amme ordene som har: lelse som riksadvokaten sikkert bedring' siktet til Stavtnger Af- fryktløs hadde tatt de psykosede læler intet formlr. Han vil læle l\iled Gud likje lov: : gatt igjen i avisene hele tiden{ ikke ville si offentlig med min- tenbladl. redne i kragen?.selv det dypute bjertelllr.. «JelUiI lever, araven beat. i Og det hadde vær utmerket, det dre han fant det tvingende nød- Som den ridderlige mann Per Kan Nor.k Pre'leforbund Ved sin virksomhet 1 1 kk J_ws Han.tod opp med IlUddoma velde hadde vært meget glede~g å se ~tvendig: '. Thomsen er, veltet han skylden erindre med hvilke lavtliggende imidlertid den jødiske I~iihet i Trø.steD..tår 10m klippen fut, no:ske pressefolk. sknver slik -De gode rettsreferatenetjeuer over på, line yngre medarbeidere midler stora deler av pressen.-- nærio,en. Prestene hatet ham derfor at han. ded. Ol blod 1lca1,jtldt hvil de bare hadde ment noe rettenlo, lanuetens sak, mina som hadde for liten ertann" - søerli, de første Irene - forsøk-..:vm peaten. De kalte ham banu, for 141ft blinker, 'orden bever, mld det. pa den annen lide de uriktl,. Ol eto f,' ekl, Itlvlnølrlv!-. te.. forjvare rettlopp,jjlll'.t :mot «tolderes Ol synderes venn,.. Han tok,raven brut oa Je.sue lever». Men det gjør de ik~e, tendelljiøse rettsreferater kan sene rl'l:ed GO p.t. nye tolk i.ine s're berettl,ede In,rep? prestenes,sj1k.ane m:ed ro, ti han bade Pl en pmmel aravplua står to Norsk presse er såvldt meg be- volde uop'pretteliar skade. Slike redaksjoner.,.,' Men det var de Men ettertiden vil være rikj.. var og er tolderes og synderes venn støtter. Pl den ene er indhugget: kjent den en~te. instans - bort- referater dreper økonomisk Ol eldre som hadde ledelsen og an- advokat Andreas Aulie takknem Han reddet dem, som prestene ville INTET HAp. På den endre: KRISTUS sett fr~ drosjesjåførene - som forgifter mentalt. De er å lilne svaret, som komponerte melodie- lig fordi han - sin stilling melstenet (_ bl. a. de såkalte «romer- ER MIT1' HAP. Vi for6tir stre:kls at kategorisk har motsatt seg tan-med justismorcl- ne og,ekserserte nybegynnerne 10m barken og veden til tross -- tøser») den ene støtten er reist.på en bed- ken om å ta forhenværende NS- V'd tt lte h A li inn i rettsforfølgelsene mot hun- har sagt hva andre burde ha f lk', b 'd.' O It Tolderne arbeidet i den romerske niilis grev, mens en troende kri6tens l ere u a err u e' d O mo l ar el 19Jen. ver a, D d k tt l. d' re tusen landsmenn som hen- sagt år og dag før ham' okkupasjodoimaida tjen~t. Jesus om- lit8v hvller under den andre. i det.ene yrket etter det andre, f en v~~s e ~e sær ::. pr~- synsløst og kritikkløst fikk,lands - «Uriktige og tendensiøse retts gikkes dem som venner, og utvalgte I hedenske land må vi den dag ~ar m t ~ setttratfn f S-fOlk'bSl?tmt thfitrt ~::O:t fremtinlens :a~:nn ~il us; f9rr~dkersåtemplet klistret su~- referater ~an volde uopprettelig endog en tolder til disipel og evangelist dag idag se og oppleve meget, som. ne, ~me TS'l a er, eder f fl.,a tilbake på' vår tids menneskejakt maris p. s~g ';Inder samsplll skade. Slike referater dreper (liatt.wi). virker ubelikrive1ia Uhyggelig på oss. ~ 19Je~_ l å o,g m MO enthgke Og personlige forfølgelse i pres_mel1o~ lovglvmngens, påtale- økonomis~ og forg~tex: mentalt. ldttt u1lc1er at de, 10m følte seg for- Noe av det IØl'Ielipte er l were til- verv SI/&L- n pne. en nors ri" k l' myndlghetens, pressens 0i dom- De er å ligne med Justismord.. aktet Ol torful,t, IØkte hen til Jesus.ted.e ved en bedezwk begravelø. Det ~resseforbund ~ar for et par, år.e~nn~~.::'1;: Jlb~.fer:o: Ifi~ stolenes menn tre Nasaret, som ikke fordømte dem. er bjertesk,l.reftde l.. Ol hete den Ilden offentliggjort en erklæring rått' tadi :: fl Ogsl for j~tismord.klisteret Men overfor prestene var han ikke håpløse isorl, som lea,. for dagen.,om at pressen er og, blir steng~ i e ~idd!lald:::n:o~:tter;orf: 1 en lt;der 25. februar om det en lov, den heter Iivetl lov mild: «Orm.eyn,ellt se. han cdere har Vi kristne.raer jo oaså over våre for dem som skal «gjenopptas» l, gl... -Presseskikk- skrev Stavanger og kan hverken klandres eller Djevelen til far. Hvorledes &kal dere kj.re, når de forlater oss, og vi sev- samtunnet. Denne ekstradom ~:'~ette kan det' neppe herske Aftenblad at det er ikke den en- forandres. ner d~ så usl,elig sårt. Men midt i over alle. presse.folk s~m har tvil utenom resseils e en s 11- kelte medarbeider, me~ redak- Like vel vil vi fraråde aue v.å~. ' sorien og sevnetbar vi det trøste.. Tært boz:tl NS, gjelder vlsstnok kvervede krefs. Men b!de JketØl'~n so~ sta: an~varl1g for, d~t re lesere å kalle noen for justls~ Har seg P resse pres SUII tølt full! håp at vi 8ka1 møtes i,jen 1 de d~ da~~d~ir. for skams skyld Dans. k og Norsk s~, s~lves l avlsen. Dette tll morder. En kan så lett ta feil \I t tvi.. bo\1pr. ' egtal f Vl l~ innr k Ømme at Press.forbund reise inj'uriesøks- orle~termg for redadtør Thom- av personene, og selv om ved- il _ Jeg hø er or r Inln t'l sy d e mor. k t Jeg m ål m o t pro f ess o.k. r ruse og senl kommende skulle være kvah..fi- r' Den romerøe rettabtat forful,te i. f rer nem ~glk l å ;n «as. e av riksadvokat Aulie? _ Enda kan:r.ed.aktør LO... rentzen unnskyld- sert til betegnelsen, må en even- '+ I eln tid de kriatne. Disse ville ikke anger og o p. orsorg- som det vel en stakket stund være t~ pressefolkene med at cogså tuelt regne med å bli dømt for Nu har hatt føling med bøye. seg for kelaerena billede, og ble føors: Pre~efo7~und har ~ageii mulig å vinne en slik sak? For avisene lenge lå under for mas- injurier. Dessuten heter det i en derfor betraktet og behandlet som pe. avesls ~ par m ne er det er ikke bare ressen som se~sykose~ i forbindelse med ctusen O'g en natt. at hver den :~~:t~to~g u~e;= lan~vikere. Men troen på Kristus la tar k'gprskre~et btll Jo~m~~n,~ kommer tll å få et Lte ønskelig rettsoppgjøret.- Men var det lk- ~o~ gjør ondt har. s~raffens And ått f å und det.. dem kraft tu, bære forfølgelsen med ors esse or un. or. Oli' ettermæle Påtalem ndi heten ke redaktørstemmen fra London, l sm egen samvlttlghet. Og i :"fe «r=:pgjøret~ virker stille tålmod - uten å eue til opprør. hør~ ~~g Of håvo~v~dt d~ Vil':' og Særdo~tolene ~ :omme kring~astingen og pressen som evangeliene at de har selv den det som den rene øøm'uppean- Opa vi,blir tortul,t for vår tro ojl ~u gal: ~~ or b.~~e lluljf til å høste sin del av de SUl'e selv pisket opp denne massepsy- ånd som dømmer. Det er nok at dakt å lese Erstatnings- overbevisnini. Vi sperr_ inne balt ~~n ~l ar e~'d gje~.,.g rognebærene som en under re- kosen som ennå skylder på'for vi åpner deres øyne og ører. - d 11' e k tor a t et s A..P.-meld- pili1:råden, men i ~tua er vi doi skrevet ~l s:~et~r: i No) g vangsjens rus trodde skulle bli' unngå eget ~nsvar?... De ~efter vi baz:e ane~ men iking om framga.ngømaten mot fri.. Man tar, hva VI har, men helt Presseforbund. Je fikk til laurbærkrans. Og en smule,reda.ktøren lnnrø~er.at psy-~e kjenner, arbelder Videre ved de ca.. 70 a.,-laer som har vart fatti,eblir vi do', ikke, ti vi bar en svar der heller. g smittestoff kan vel være hoppet kosen mfluerte på objektlviteten sin selvkraft. Den bor i OBS alle. under doriølgd1nc». rik far. «Han er rik nok for alle, 110m Hvorfor er det da nettopp sover tuenkelte av de ordinære «En del av dilse aviøene er påkaller ham». pressen en slik himmelrope e d,omstolene ogsa? i lagt erstatningsansvar 10m al- Når man tar fra ON vare norake forskjell pa liv og lære? Hy r~:. R~aadvokaten var uenig med lerede (1), er.betalt etter rent ~~*tiaheter"bejda,er vi Ola,ikke, fo.,: skriver aviaene ti~,tp.cu!,. ~elll.i80m ;~ene~ at straffesaker,frlvlll1g o'vere:nakodwt mellom ti _v.rt borletlike.p er i Hlmmtlen., at man ma ta NS-folkene. 1. Utke bør omtales i pressen. da avisene og Er.tatningsdirektora- o. det er III melet mere wrd. arbeidslivet igjen, når nettocla l en dermed oppre1itholde~ ~n vilis tet.»,de kan kute OM ut far bwl Ol selv gar i Ipissen for A nekte det- form for gapestokk. Politlet kan «For mange aviser. vedkom- hjem, men de ev11. boli,er kan in- te? ' lkke unnvære pressen og krin,- mende er.akene henlagb, og 25 len ta fra ~. J,o, fordi pressen vet at folkets (utingen. - De generalpreven av ca. 70 saker er ennå ikke be- «Ol ta.ier de vart liv menimr er den at vi skal tal opp åve hensyn heller ikke..men Hvem hadde ansvaret lor den norske «Inililærlair»' i Skottland? E. o. Hauge retler i sin bok «5kottsk him~el og Dorf:lk jord» en voldsom anklage mot

4 dl r-e k -to-r -8. t et I A.P.-meJd- piggtråden, men l ~t\1j er VI QOi skrevet til,sekretæren i ~ sk Y... 46I:tJcu"... v ,... RedaktØren innrømmer at PSY-I Ke.KJenner, areeluer Vluere V~ ing om framganlømåten mot fri. Man tar,. hva v~ har, men helt Presseforbund. Jeg fikk e til laurbærkrans. Og en smule kosen influerte på objektiviteten sin selvkraft. Den bor i oss alle. de ca o"'Hl' som har vart fattige blir VI dog ikke, ti vi har en svar der heller. smitte~toff kan vel være h~ppet._... under Stiftelsen dorføj.gn1ng». norsk Okkupasjonshistorie, rik 2014 far. dim er rik :nok for alle, llol'il Hvorfor er det da nettopp os over til enkelte av de ordinære di vi påkaller ham_o pressen en slik himmelrop de domstolene også? Hvem hadde ililsvaret for den i ~Egtn d~t~1n 1:~V:.r :nz::. Når man tar fra 001II vare norske forskjell på liv og lære? H or- R~sadvokaten var uenig med erl I tal t~ rent botaerrettlaheter, btklqer vi 011 1kk~, fo skriver avisene til,.t ~ dell?- so~, ~~n~ at straffesaker ~:~ (I)ov~o!.: mellom tl'~vårt borierekap er 1 Himmelen.., al man må ta NS-folkene i. i ikk& bør omtales i pressen, da norske «lnlji1mrlair» i Skottland? avisene o Ersta.tnin ldirektora- 0' det er III meget mere verei. arbeidslivet igjen, når nettop de n dermed opprettholder en vids t I' I' De kan kute ON ut 1ar hui o, selv går i spissen for å nekte t- \ orm for gapestokk. Politiet kan te ;For man e avilerl vedkom- hjem, men de evile boli,er kan in- te? ' e unnvære pressen og krin,- d kr henlagt od' 'ut,en ta fra Dall. men e er sa ene», Jo "ordi pr-aen vet at folkets astingen. - De generalpreven- MI.,,.L.._ 'h h Il ikk M 70 ker er enna ikke be- «Og tager de vart liv mening er den at vi skal tas opp lve ensyn e er e.«. en ~~t. ror her skal du høre: &od., are, barn 0' viv igjen. Avisene akriver simp,lt~ å den annen side vil en hen- «Det er ennå. en del Ioviøer som La fare h~ - La,l hen for å snakke folk etter mun- nsløs reportasje sette retts.ik. E. O. Hauge retter i iiu bok «Skottsk himmel og Donk jord», en voldsom anklage mot de JJ:llhtæl'e ledert:. ikke har sendt inn rejukap fra De kan el mere fao nen. erheten i fare. Og de~ er selv- «En bok lom krever avar. _ ad erne ville til.l un lojalitet. okkupaljonstida.»!!iquda :rike v1 beholder. Pressen sier seg å være op~-,~t ~ik~a av,en avls bare å Anrrep på. forholdene ved. våre Det var tidliaere kommet flere Det forekommer 0 at denne Det e v l,. livet kan ingen ta fra onsskapende. Alt tyder imidler- fenthggjøre likteisen eller til. militærleirer i Skottland», otte slike rørencle hil.ener, oa 4e meldinr kommer lom en indirek- OM, ti Jew. lever, og vi med ham til tid på at den tvertimot er opini- en, lom om det skulle v~re Morgenbladet som over.kritt pa. lom braate dem ble takket, te bekreftelse på. hva I'eneralkon- e v i g tid. Dette er paakedaa8 her- onsskapt. konstatert faktum at gjer- en anmeldelse av E. O. Hauges men.amtidi, anmodet om lksul Har sem skrev i boken Il,. budake.p. La 088 få slippe fraseflommen ngsman~en hadde forbrutt seg bok «Skotsk himmel ol' norsk ke i u euer ajør. noe,.om '«Utrolig men aanb, for h&lvan- _ Så har da olla vi forfulgte all og heller se at avisene går for- m påstått. l England er det jord», som utkom umicidelb&rt kurme aj øra forholdet mellom net A.r siden: lrunn til A fmiike hverandre GOl) an med et eksempel reng~ forbud mot denslags re- etterat den tyske okkupa.jon var ø. o. 1(. o, reajerinaeu vaø." «Prenen 1 dette land. ayn.. PASKE 1 Jesu vels1lllede navn. Da skal vi tro på dere.. rtasj~.- iilutt. Anmelderen, det kjente.ulla. Profeøor Hol.taI uta... kort Ia,t A. v_re «under pi.ken,. I. Journalist. Og V1 kan legge til at under merke J. S., li..,r om. boken: «Det lal.er var mlcllertid braat bam Formentlia' er det frykten for" ett.oppgjøret. er det! den nor er en hanake ka.tet til den mill til enkelte re,jerilllena med.. komme i Iand.llvikpolitiet. klør,.. e dagspresse blitt syndet uhy; tære ledelse Ol krever et.vu" lemmer, o, det var t)'cleu, at hvis inan er for frimodi" 10m SOllen~krlV8r,S In J 8 n sen o... n.,. l1!t,r~v.tbi n;t.~pp~i t.dette Og i boken heter de. t:.soldatene dl a fant det ubeldl, at d.t tilaier denne holdning? MullJViI \J. H. l:::t I or n e e me a en ble behandlet ~m fehod.r. Det Udte var reajerineeu 10m alene kan en 01'1A. her finne en t'or- '.. ;.glemt. eller av. pl ~eu- var aldri et oppmuntrende, tor.. _ me,& ett. kone'u _.fikk klarini' pa. at det,u.a. unt med HB n n av In -n r up p 9 n i Vin)' 9svinglJ.,..'n n- u~att å offentuggjøre øta.el lfullt oret Sare kjeft, kala.. til.. hjemmefra om folke O,VPiJflJret vedkommende avi.enu ti ti. ilke siktelaer 0i tutalep~kt bal, mulkter o, mere kjeft. Der- tillit. For mitt vedkommend. ",xonomiske ansvar. Det har line,dkommende er butt frikjent for ble det miønøye, bitterhet Ol var je,ldar ovu at jea fra cl v.. nskelil'heter å. føle Il' fri nu Hr. poljubefjanf Assull Holthe. ~.... streiketrualer. Sold&t11vet 1 Skot- -,)'ebukk var i wuonen.- en har et Damokl.vll'd avida- Det er fortjenstfullt,vrikaad- land v.. r.t fordummende lat-,. ende over nakken.» Vl har med inter... ful,t en artikkel at Sig. Jen.en ha'de katen A. ai ~ tfdehø fra om mannøl1v. Det ble &ldri,jort noi L elv v1cier. i,en.ral Fle1.. l d.nn. aammenhq minnet Der.. heroilke kamp for A I 19anølatt etterforaking i 1940 ot tte i juriluortnj.naelle 1 Trond- for.øk p6. 6. forklare hva IOIl'1 lehen diltterlatt. apirer. tor Hu.em om at f. Ik.Aftenp. IkaUe frem i da,.n. ly.' Iloe. av I den nu kjente Hannevls"arup n iro, aergen og Stavanger hvor fore,ikk. Hver en t oldat kom. p ten'. før.te clilkefronb-led.er " all deu uhum,khet.om. vi h., i Vinjesvingen. Såvidt vi fors' d essens menn var innbudt. Men lom frivilli, til bri,aden, <1e vu det er tu l fl fofltand av. da,enl lyi 1 juni 19'8. D.n ble opplevet etter krl,ea Q,.om Dem måtte hana opptreden vet kjedelia' er at det først skjer tvri, etttt l,jøre en inn.ata i Hva han økrev og hva E. O. opplitt A. være Ikrevet.. v.jet.. det.er ut tll at vl.. e m)'ndl,- klart.traffbart etter pgf. 86. g NAl' en mann i herr Au.. kri,en. Utor.tandi,lede1.,jor- Haul' wev, har ikke fitt noe rea!l\.lttør N I e allerede 11lK1. heter ikke.)'no. det ar Il u;d. Jensen uttalte.eg til.lutt i ø an.varsfulle itilling fø,røt de at intereaøen tor.vant etter.var. Det brukne gt 'lær. menn.!jet tok altlå hele tre A.I' for den veudll"" trem..en oa.ividt vi kunne fo t~. klar over dette utilbørlige hvert Ol ble er.tattet av Uke- bu.øraet for det oa.toppet ø".xkrlk.' AftenpoIten 1.. ne meninlerl mot o, trykke vinne hva Il.. medarbeider En Oølo-avl. nede hadde ho..n Dem ut. endt o, hold innrømmet i Derea han anklage. de faktiske Da ~ e hold..' e. ha om.lnk eirevet.. planmessig. lii.lte prel.tor. bur- g an. vel' '.. Y... l.d.i1h.e.b torfatteren:... El. t. ann «Noen.. et.i. ted Il HIv kri med munn... en medaljerean PA.. lelv. de av tro.n1,.te den anen an. for rett o, Ikjel. Men Å av d. uttalel.er.om n.,a tll imidlertid gikk harder. pa h _ han meget tydelig ha øagt fra mord,.om den enelte vei ut av nen verden, I8.mtlcUa.om eierel pllltie. det 011A.. t Aftenpo.ten ham omkrin, de tina.om De kom han i en ny artikkel 1 a d.tt. allerede da han hø"ten. _ltndi,heten. Selvmordene lynte. hina.tiaøne menn tucll morer o. ølapp med en inn<1ralnin, pa. kr. hevder at myndighetene heat vil det med den W1edvanUi o p- 6 overtok embetet etterain ikke It,jøre noe b),ntry'klt pa titler vel berlan,. t pa., at :for ,-. O, derlom det tallet hold. skjult kunne vi ikke opp- 'ik. tavekkende opplysnin,. at gje. Ili..,r, lom. vel ha. dde. vært h.,y.,te hold. Det ml.. vltr.,.rm flna.,uiheten s1ø. vet kr.!tikken.. er rikti" m6. en vol kunne karu- I da,. at b. h.. dde tatt med dell han hadde tillatei.e til ett.r- d pi.. augi tonen?.. tenke pa. at Den norlke br... tedlere lummen.om bare en halvkvedede vile lom De var for.kinaen av statsadvokat C.p- g det er meget beklagelig a~ den kom,jennom denn. krj,td. Men folket? Vi i.nker ikke p' 10mm'lkiilln, i forhold til OkkU-1 foranledninaen til ble omtalt i pelen. Det var nu ganske klfl,rt ik~e innen Press.forbund..tI med fl.,ro død. for lita ht.nd d. tituliener, '011'1 av d,t nyopp.. YILljonølrenu milliolu"ul11n, der noen nummer 1 bladet.varden-, at herr Cappelen måtte l'ykkeut e rekker har vilt.el A VIB" enn før tieil. dill. p kuler,. dukkande herreialk bl,,att 1.',bd.n 1. Skien 10r on tid 'id. en. Vi likt.r med ett ja eller nei. Men t~ois en anelte. m. ann med klarøyn NI.,\pplem.en. t W kon.entra.jonlllirllll,.om ty.k til Der.. artikler vedkommende den nøyes te granakinj av avi.,n myndishet til å si line atandj- d tt r Fan IOm.~ :rleloherl erne etterlot 1'1, men pl man.. Med det Amme vi har preuen lorenlkriver SiS. Jensen,. tidli fant vi intet.. er de nødvendige pauli ord. ~tt:rla::eer a ~~.:.- lom i 1047 nen 1 gaten. Han øtr,ver idas pa. ~Aden kan vi ikke dy for.,are Telemark, nu visstnok i Det ble plutaeug døden. stl.u- norsk pr ene noen gang V.l't k.om ut pa ~:n.ber', Aktiltryk. for.. fl. le,.att.. t for, IUPP. l. mlnnu d.ufyren lom tidll,: Vestfold. Det var en høyst opp het om.aken. - Synes ikke De stappfull av IIkriver.karle 0i keril forla. fir man et underu fri fra mthtartj.nøte. Han.tlI.r..inder okku~ujol1en krabbet H'I.iktlv.kkende lak og vi er for- herr Holthe at publikum. l)ar Utom for melu1? inntrykk.. ~' forholdene i helten~ ett Utt av'.vnel'ahet.n og ka.. inn 1 en avllfeåak.jon Ol joq- i baulet over at no ikke har den.. krav pl.. fl vite om Cappe~.n - - leir Jrl.. icher. er var.om o, vil meratertet. Hvam Pal " i den,.. lerte der inntil drifjør1qen». - ne med. hadde gitt en auk tillatelle. O, i ~.. terett.advokat TrYlve nødt 11 for me et men t.l.ende ne hypertelm.ikk.nt tidaalder b.- ~a ~l:khlln fe~!ktflr 1 en ar o. hlvdtt.om bekjent først i tilf.lle vil vi 0'11 vite i bvilli.n Uer und.ratrekat at han i fraranl bok 1,'180, er 111U1trtr- tjene vipn.ne7 D, preventive t.. I... WU1&, o, Ol'.,l ; b.. enlkap Cappelen hadde anl.d~ vanl.,ikk. hadde 'm.rket end.: Tylklandl-brilader.r ankerhar han da ~~rt 1V0r:.iHlinl.., v_re i lin la, ninl tll i,i en,uk uttaltlleoi n I~rr. frikajoner mellom m.nnen., hj.mmefronten karajc.. mod l~ti1~:,onal ho. =.. net t.r o':r : av d: er.. hani bcllrunnel... Hvorfor er tni o. prasaen. menn. Men cda' rofeuor Rol... loiii tviler.. lom,jemm.efront.n,.0' be. ~:.va~th~ Pkln.j.~n~ er... l';i.!t:f::,,~ti.:-n:viaera an- dl. ooe. ~ak ikke med i Der.s 'v~ han med dette m.nt. l ville var bud' uta,va. il tu oberat o, den forutlllnd.e ut.nrikll.d.ill i8.jen 'finn.. er vi det overflødiø sv.,arahavende..'.u har fen,.let., rije. Gikk De den.anl O'l'. nltd tpr... n kunne unnl.ylde IaJlJtetø,Jef wuler kam. pene kuter Lan.e blj..kk viltover, - nevn~ navn øl I&Jlt han o ptrer osv osv a1ik 10m ø1dkk Ol bruk pl i dysse ned denne ken? med.t reuem menn var ik~ lør-np'r,e, kom to LondOIl I mena bit.n U"er klar for eva- ~stendig for f mot- har' 'vært? Da vi vet at De er melet B~i- Itort bedre, de heller, frem- nov.mber 1941, bra,te han kuerin, av daf:' menn. Hygae.. satt.. fall er. d.et V_l k~,::. plik. ta. - Hv.a. mener t.. eø.landøvik- vekyndi. tø.1' vi b. e Dem li O."S ikke av ref.ratet. In. ed. beakj.ed, at folk hjemm. t li,. utlik':~'bu hja aant, :or :1~ ta tikenb1t.d.ene fra - ja, dommer, h.r.advokat Jlillv lit o e, Der.. frem.till.ini av.uen.. r.aakførtl' Gear. 1.1mer Nor,_,tolte pl d_a aonke ou, lom ~. emme.:,... er..... (.AU, kriuldl aoi' pr_u '... _1Ma1M i.t.orw... Ol."',.....,

5 ~:'~. ~ "~,;.r::~~;tø' ~'FG<~ ~... er ~,... r..". ~-~ -,,~. LM_,~_I ~, Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 «8. MAI» Kristiansund N. Ut,!v.r o, redaktør Nils Vikdal Box. '1 ForretmDflfører Per Kvendbø Kontor: nøyvelen 2lS - Telefon 1330 Abonnementøpriø kr pr. " En ti årsdag. VI Bærm., oa. lo-and.,on for.valutnln,en av kappl;pot om Norle, den 9. april 1940, da tyske tropper beaatte landet fr. ø.lden til Narvik. Det var en Imerten. da. for alle, Bom teøkte norsk Ol Cally Monrad. Av Helge Grønstad 'or hvem ladet. frihet var en hellla'dom. Men den kom ikke helt uregerlige Haar. Hun kom til uventet, o. det hadde ikke manglet på advar.ler. Man.e lot se" Dresden og studerede hos berømte Lærere som O r gen i og lulle i a;vn under foralkrinlene om den forutseende utenriksledelse, Frau von Sch u c h-p rot z e n. o. enda flere trodde A kunne redde sel ved en høyst subjektiv for- I Norge havde jo ikke som Svetolknilnl av n;ytralitetapliktene. AU deue. hjalp like lite lom den Så Ilådde døden. Call! rige og Danmark nogen ege~tlig kampvilje, lom de norske soldater viste, da de ble kalt til fol'svar Monrad. Et av de rankeste og Operascene, men.man maa mdav landet _ kalt av dem 10m fa AI' i forveien hadde bål'et det mest høyvirdige men.n.asker vårt rømme, at man gjorde ~oget fo'!' b ub ' land hadde å vise Et gudbenå- at skalfe den nye StJerne Arregeværs merke Ol SOlD hadde forsvorei alt forsvar av fedre- d t l_ _-tn.'.. t beidsmullgheder. I 1903 debuter-. d V' -1--1'kk. e ~wu; ersmn, - 1 llls ens Jor en l INUI J e rippe opp i sårene, dertil er de ennå for vonde. glød for kunstens mål men til ede hun som Gre h t e i Hum ~ Vi skal heller ikke gå inn pa ed nærmere analyse av åraakene, samme tid ydmykt ov~rfor kun- per din eks Opera ch ans o g dertil er det historiske materiell for ufullstendig og mentaliteten. stens krav, fylt av menneskelig Gre the. Andre Ope!aer ble for overv~dende ilnntil den dikteriake frihet Ol fortielsene. Vi fh varme og av en medfølelse med sat opp af Hensyn til hende, d å la L:_' l alt levende som bare en rik og.men man kan dog forstaa, at Arnøye ~ss me.u.aotol1en ta e. ren sjel gir mulighet for å kun- beidsvilkaarene ikke kunde til- Tl år er gått - derav fem under okkupasjonejul AlE, en okku- ne vise. Et menneske som gjen- tredsstille hende - og hun drog pasjon som dog ved skjebnens gunst ble mindre hård enn vi kunne nom sine store evner spente over til Stockholm, til KØbenhavn og ha ventet. Vi var et hærtatt folk med sterkt understrekte pliktet, vide områder, som selv visste til Tyskland, hvor hun i en Aarog de som savnet,evnen til å forstå det, gjorde forholdene værre hva h~ dudde til og so~ i et række var stærkt beun~et. BL a. til langt liv var trofast mot sm opp- sang hun under flereaarlgt Engaskam og skade for oss alle., Mange synes allerede å ha g1en,t gave. Et k har. k gement ved Ber li n s H o f- di o o"'dig fr k år i _li... f mennes e, monls sse arene, ar 1 gjedsl y t, en ustans... pme or dem, og stillfarende i all sin ferd, men O per alle de stpre Partier: som måtte ta ansvaret for folkets ve og vel. Me.n noe, som ikke er som midt i en hardkokt realis- C a r lo e n, Bu t ter fly, N e d glemt, er de fem årene 110m kom etter. Da okkupalijonen omsider mens tid evnet å holde idealis- d a, G e i s h a, M i lo i, E u r y ble hevet og tylikerne i mønsterverdig orden innskipet øel for Il mens fane høyt '!g som hadde det di. k e, jo, hun var en virkelig.... som er grunbetmgelsen for all StJerne. vende tilbake bl sitt eiet ~hu.~ og overvu.nn.e.fedrelan~, da menneskelig storhet, sine menm- Hjemme skulde hun dog gøre begynte for alvor borgerkrigen i Norge og den varer ennå. Store gera mot. Et menneske som brag- størst Indtryk som Skuespillerdeler av befolkningen ble pisket opp til en rus, som var en under- te rikdom til mange. inde. Hendes Gæstespil paa Nalig blanding av begeistring over den 'nye vestbetonte frihet 0i et Det er et stort menneskes mis- tionaltheatret i 1926 som Jeanne forfølgelseliraseri mot dem, som hadde påtatt seg landets indre skjebne. å dø i en liten tid. A d' Ar c.i Ber n har d S h a v: s..,.. måtte Sl farvel når et samfunns Skuespil var en ai hendes L1VS styre i okkupas~onejui år. O, resultatene kjenner v~: BegelStrllDiell ufunderte og ukontrollerte trang Triumfer., ble etter festmånedene avløst Elv lede, frykt og uustro, mens for- til hat og hevn forrykker all ev- Som bptrædende Kunstnerfølgeisesraseriet resulterte i titusener på tituseners fengsling 0l n.e til objektiv og normal vurde- inde var hun dog nok størst som dom, i mord og selvmord, i oppløsnidg av familier, ruin for ~e rmg, når affekten avløser tanken Romancesangerinde og Tolker af og en nagende frykt for fremtiden. og. øynene synkverves i en sli~ ~ordiske Folkesanger. I denne Midt. dett l. all. da ikk b dø f fulgte d grad at det sletter ut perspekti- Egenskab gav hun ogsaa i Kø- Xl. e ever VI e lal g -. e f are k,or, deo vet.. benha vn gennem Aarene en lang dømte, de mnesperrede, hvls t smann VI orsø er a være un t Den skjebne l;>le Calla Monrads Række Koneerter - den sielste harde vilkår - men hele folket. Det var så vakkert, lovet folkene Som så mange andres. vel saa sent son:. i og en tid fri for frykt og nød, fri for sult og tårer. Men er disse løfter, Det får være hennes trofaste Lykke gjorde hun altid. Hvor oppfylt? Enhver som våger å ha en mening, kan selv svare på venners tr~st at. sannheten gjen- hun færdedes havde hun en Me-,..... nom alle tider tilslutt har evnet rrlghed. dette, selv om det kanskje bare blir en hvisken ut l ensomheten, å klarne den mørkeste uforstand. Me " for at naboen ikke skal høre det. og å tine d f føl lse D... n ogsaa Dlgterkilden fra....., e rosne e r.. e.. Barndomsaarene blev ved med Skulle ikke tiden snart være JIIll18 til et kommandoord: Retning dag vil nok også engang rmne at springe. FØrst i 1913 udgav midtad! Eller for å minne om Slvenskek0a5C1Q O... W AdoU. v""d. ul dll. den. norske ahnenhe~n for- h~,t4 C;1.ut:: løl'ste cdigte.., men da hans eget folk i harde tider: Varar Ivenskar. - V ær norsk, søk snteårskehvvll~et. Sttotrt dg Cgoudt mmen- var hun ogsaa en moden Kunst..... nus e ve a y on~. d f h' k. k enighet om det 10m tross alt er felles, glem hatet 0i forkjetrmgen. raels død. Vi som hadde den ære ne,rm e, ~r va unst~ef1s Vi.kal være de første til uten baktanke Ol på ellera like vilkår og den glede å stå side om side tøllede Llden~abt ~ritlkken II REFLEKSJONER I I BLI DtD OPPIK..UUDT, produ.entene, hvor bare den belte vin-.a del'l berømte s.merikan.k~ at.om.lner. Det kan bu blde arbeld.krl.. o, hendes Hjemegn sang, 0& hun tor.ker, profellor Urey forleden, for produkljonakrlle, menl den norik, kunde digte af karsken Bælg, "lr det kommer til.t)'kket, er jo,tat.. Jern-Klondyke l1ordpl. releer.1' mærkelist naturrene V 11"1. jorden bar. '1'1 av d. mlndro plm,ter. 1 au,in,,-elde under aol'ri.sh.teu Allerede 19 Aal gammel d. Men - lani. hele den norik, ky.t ledel... Det heter, at man kan "11'11. butertde hun under almindelig Opmærksomhed lom Romaneeaangerlnde i det daværende Kristiania, men hendes Beundrere følte, at der også var store dra-.l den 22. februar kom, tok uværet.. øl. langt, at jernet riøder. Her nytte. matiske Evner gemt i Pigen med,uder fatt og forlenget landui,et, det ikke A. spekulere i en imperiausu.k det li.denskabelige Ansigt og det mem.jøen den hele Ud har kokt av krig, for kommer den, vil noen flyven ble alukenl befolkningen opp.kaket, glødende kull pa.1n nelt.. hode. NI. da audediktatoren KArbø forleden de..er det ut tu at det v11 folie glødende kreterte: Ikke en.ud ma taø opp av jern over øtateaoølali.tlne. bode - Ijøen fra 12. Ul 22. februar. O&, nar hvil da jernverket noen ranr: kommer.ild og der etter sigende er mwioner de feetninger etstedsfra i null komma av mennesker i forholdevi. nære nobo- tre legge hele dette dlrskapenø slott land, Bom lever l sult og nød. VAre i ruiner. Amerikanerne vil i hvert fall BtatIUIOBial1ster skriker opp om kapjtal- ikke ofre en dollar tor l hindre dette. maktens brutalitet, nlr det fortelles, da de har jern nok selv og vet hvorat Br8,llil fyrer med ka.ffe og U.S.A. ledes et jernverk skal drivel. brenner hvete og destruerer poteter for il. beskytte priaene pa. verdena VI SNAKKET OVENFOR markedet. Men hva er det d. Ill<k- om vlre Jdneøiske ømlpenger. Ja, diktatoren i Ber 8en rjør? silden koke 1 sjøen, suk at forargelaen koker over hele landet, og det gjør han for l holde prisene sl høyt, at øilden er blitt en lukausartikkel herhjemme og drevet sa høyt 1 pris pa. utemarkedet, at Russland, Sverige, England, Tyskland og enna flere land for full fart bygger ut sine sudefiøkeflater. VI har kunnet fiske det femdobbelte kvantum, aier fagfolkene, og vi kunne ba fltt markeder, men kanalene ut Ul dias6 el' stoppet igjen aven skjemaflom, som troaser all fornuft, mens vi herhjemme rent ut ma tigge oss til noen kilo hos vlr fiske. hendler, mena vi ønur og vender pa. va.re klnesiake småpenger og - velger kjøtt 1 stedet. Har vi Ikke lov til l spørre: Er det vi eller er det herr KA.rbø og likesinnede, ~m e~ IIpritrende gal?. Med norsk ore&ses OImtreden Il M.. _ 1111 I... III n n 1111 \\ 1'\ III IV... I..... J Han lar verksuillande. direktøren i A/B Traflk. restauranger I Stockholm har dekre tert, at norsk valuta Ikke ma. motw aom betaling i Sverige. Nei, nlr vi hal' atelt oaa sa. ilde, er det ikke l undreø over at det gl.r galt. Og dette til tron for at vårt arme land i kommende lr skal tl 67,1 mlllioner dollara l Marshall-hjelp. Det ml være noe lom ikke stemmer her. Tenk bare pl det arme Flnnland, 110m ble lemleitet oij utarmet i to kriget' og som nl 1 DellteD fem A.r har sendt pa." løpende bind krigsskadeerstatning W sin mektige og griske nabo 1 øst. Finnland har gjenreist sine næringer og line byer, Fin.nland har ltkvidert raøjonerinl'ene, FInnland har allerede tubakela.t forsakeilenei og nederlaget.. vet, Er det Ikke sisu, det heter? O, det skjer, mens vi står med hatten I hånden 1 rekken av statssosialistiske supplikanter og tror at en turistinvasjon OG MENS VI BESKJEFTIGER OSS fra doharimper1et skal kunne redde med denne form for galskap, kommer eksperimentstaten fra økonomisk og vi uvilkårlig W å tenke på jernverket,åndelig bankerot. Vi har IYlst til å si det kjempemessige statens jernverk, med redaktør Anden; Olsson i Mora: som kommer W å koste hver levende «Vi står inte med m6ssan i hand och ajel her i landet omkring 300 kroner tigger pengar av dollarturisterna. vu i første omgang - hvis vi da slipper inte uuundi'garna ta oss som vi lir, al med det - og.a mimoner pa. mil- kan vl vlu undvara dem». Men da Uoner 1 underskudd, nlr dritten en- måtte v1 nok sette musan teat pol gang begynner. Vi har allerede fatt hodet og ta et nytt hull I livremmen, forvarslene. Flere svenske bedrifter 1 mens fritidsproblemet og fer1ementa. jern og metallbransjen - bedrifter liteten f1kik utstå, Inntil vi igjen bl. som ledeø av tolk.om forstl.r seg pl helter l vårt eget hui. tingene - er begynt A. redusere og permittere arbeidsstyrkene, et uøvikelig tegn pl fallende konjunkturer. I TINDINGENE MENS VI ALLE GRANER Samtidig foreugger der uttalellør tra den.ven.kø jernverkøforening om, at under dagens bekymringer, vandr«r Europa.nart flr over.kudd pa. jern or kommuni,steneø femtekolonne tremover ad uransakelige Itler. De Ita.. at konkurran.en derfor vil bu vold. lom hard - til gløde for kon.umønte muflerer Ud om annen sin ferd ved, ne, men til 1nnbldt dr&ikarnp m.llom ;vekke oppmerkaomhet,jenenom ørna rekke hålnden til forbrødrina. Ti år i fornedrelse skulle vel være med henne i de siste kampens or ø. I de 5 huøllie Hcener 1" Løvlln-Furubotn. nok for o.a alle, liærui når landet etter alt å dømme iar mot ny~ år, vi vet det allerede. -~ men deres vlrlwomhet øker 1.tyrk.

6 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 dømte, de innesperrede, hvis talsmann vi forsøker It være under Den skjebne ble Calla Monrads Bække Koneerter, _ den sidste noner l tihderskudd, når drl:lten en- mane VI nok IeUem0S1Jan lut p.a harde vilkår _ men hele folket. Det var så vakkert, lovet folkene Som så mange andres. vel saa sent som i 1937 _ og gang begynner. Vi har allerede fatt hodet ol ta et nytt hull I livremmen, en tid fri for frykt og nød, fri for sult og tårer. Men er disse løfter. Det får være hennes trofaste Lykke gjorde hun altid. Hvor forvarslene. Flere svenske bedrifter i mens fritidsproblemet og feriementaoppfylt? Enhver som våger å ha en m.eni.ni kan selv Ivare på venners tr~st at.sannheten gjen- hun færdedes havde hun en Me- jern- Oil metallbransjen - bedrifter Jlteten.flk.k utstå, inntil vi lijen ble,... '. nom alle tider tilslutt har evnet rpghed. som ledel av folk lom forltar leg pa. herrer i vårt eiet hus. dette, selv om det kanskje bare blir en hvisken ut I ei1somheten, å klarne den mørkeste uforstand. M D" tingene - er begynt A. redusere Oil 1... ikke skal de.' en ogsaa 19terkilden fra itt A for at naboen...,..re t.. og å tine de frosne følelser. Den l1arndomsaarene blev ved med perm ere arbeldl.tyrkene, et usvike- MENS VI ALLE GR NER Skulle ikke tiden snart være iin.ne til et kommandoord: Retning dag vil nok også engang rinne. at springe. FØrst i 1913 udgav ~!m~;: :a~e~~~::d~er ~~::~e~urf~: I TINDINGENE midtad! Eller for å minne om svenskekonaen Gutd AclolØ ord til da den. nor3ke ahnen.h.e~n for-i hull olllli6 løl'ste «Digte», men da den svenske jernverklforeninll om, at under d8'e1l! bekymringer, v;an<lru h eget folk i harde tider: Varer svenskar. - Vær nors" s"'k står D... k hv~et. Sttot rt.., Jo' nes e Vl mls dg Cgoldl a t mmen-, on var hun ogsaa en moden Kunst- Europa.nart fa.r over.kudd pa jern Ol kommunlstenes temtekolonne 're--..- enighet om det som tross alt er felles, glem hatet og forkjetrinaell. rads død. Vi s~m v~adde len ære n~linde, for hvis kunstnerisk st konkurran.en derfor vil bli vold- over ad uranukeli,c atler, De ka.. Vi skal være de første til uten baktanke o, på ellers like vilkår og den glede å stå side om sidl tøl ede LidenSFkab t K1driti!ken.om hard - til,lede for kon.umente. muflerer tld om annen.in terd ved, å rekke håæden til forbrddrina.,.. _ Ti år i fornedrelae Ikulle vel være med henne i de siste kampen or l. I e u ne, men til lnnbidt 4ra,kamp mellom :vekke hullllge oppmerkllomhet.eener,jenenom ImA la 1,. Løvlln-FUl'Ubotn, nok for oss alle,.ærlil når landet etter alt å dømme aår mot nytt år, vi vet det allerede. d Ik h t k l t uværst~der, hvor det e~ bruk for,hvøl' kvinnes o, manna hånd 0' ov!;~~ n~~~tpr~=ui1~~~~ «Munnkurven» er gru.nnlovstrledl g :7; &~~~ev~a:; eu:l::ket ~~:: ånd. VI kommer med disle forlolwli.vlljena ord midt under hånen mine, var det en utenkelig ta'" nye øolopppni' land. De møn.tret _L al f di d'" 112,000 stemmer ved det øl.t. norik. og forfølgelsen, ikke av 11IlDf lelulet og feighet, men or et er ke at våre hjemlige avise. r sku ro O"g t t dk noe som er mer verd enn selvrettferdighet og indre oppgjør, og le kunne våge å gi Cally Monn li e ang rep -moe mor a tie t :~'''n:tmsk~~l:-:;~~~. tl~: ~.::~ fordi det er på tide at vi fylkes om 181Ddetl velferd 0' fremtid. den omtale som hun r~ttelig ha< - kute ut hoveddøren 1 tagforen1nlllf Vi går inn i de nye tiar med badie anelser for land o, folk de krav på. Et. par avlser brag l! Statsadvokat Dorenfeldt er- tatet måtte bli dersom loven o, verkbtedaklubber, men de amyi.r., den tørre, kyniske meddelelse t klærte at hensikten med å for- k 11 l til' tt I k I t A men også med den ærligste vilje til ",Jøre det belte \lt aven hun var død «70 år gammel».;... lange fengsllngskj'ennelse S DU eegges grunn. u.e nn ba va en Ol Vil nok ajøre.. d f I) U å Dal' ~ " over et er dog en ting ved avgjør-sel Ijaldende Igjen. $e bare 1 Gøtavanskeb, situa'jon - enne aani,om ediana tir. e. er pen et var. t... 'j generalkonsul Harsem, var A elsen i Kjæremålsutvalget som verken. verk.tedøklubb, Der seiret de tale o; vi bet- øm.t ded m' bli mottatt,om,4dan, Også 1 d~te t~lfelle måtlit sette en rekke mennesker som skurrer, nemlig den ting at herr 20. februar med 1192 stemmer mot norsk. ~entahtet slkre ieg ep. hadde fremsatt beskyldninger Harsem måtte avgi en erklærin 'lo/lsene. 898; o. det til trosl tor del1 Pressen under Okkupasjonen Ingen I Magnus Jensens Norgeshistorie Il side 616 står det om pressens sti.1lling under okkupasjonen følgende: «Pressen stod allerede på forhånd under streng censur. Nå ble en reklte aviser stoppet, og preaset på. de andre ble stadig sterkere. Preuens menn greid.e e.ldrl å ~e en organisert motstand og fant beiler aldri noen fast motstandbl1nje. Redaktørere og journalister prøvde A. skrive mellom linjene, men de klarte aldri som den danske presse å. sette en skarp grense mellom det som var påtvunget propaganda og det 110m var avisens eget stoff». Norsk Presseforbund bar tatt W gjenmæle mot denne uttalelse Oil sier, at dette er et fortegnet bude Oil at det var nettopp den organi. serte motstand som førte til at den nazistiske presselov som var gitt i februar 1942 aldri ble satt i verk - vel den eneste sambandslov som på grunn av motstand fra dem den gjaldt ikke ble sa.tt ut i Uvet. Sammenlikningen med den danske presse er misviaende, da. Danmark inn- til ~ugust 43 bare hadde frivulig kontroll ledet av et utvalg av derers egne menn i samarbeid med UD'ø pressetjeneste, mens vi hadde pre.. sedirektoratet, tysk' c1vu og DUlitær censur. Leif Blichfeldt behandler dette emne i en artikkel i «Journal1lltexa nr. l, 1950 og skriver bl. a.: «- Forøvrig er jell en1ll t den alminne1!i' karakt,ri.tikk.om to,," særstillmg, Sel.v dødens alvor (' mot myndighetene i fengsel, om inntil saken var ferdig etter~ medvind aom Erlander.styret har un høyhet klarer Ikke å knekte de Deretter skulle det igangsettes forsket å avholde seg fra å frem. der Marshallhjelpen, isom overskyller egenar;ede D:0rske stahet. En; etterforsking for å bringe på det sette nye beskyldninger. også Sverige med 34,3 millioner dollau l~e nar.en for seg selv er nøa rene hvorvidt beskyldningene Grunnlovens 100 bestemmer som vern mot den kalde krigen. KIUl t~t å ~kj~nne.at stah~ten. ha var riktige og dermed lovlige at ltfrimodige Ytringer om Stl\ts- ikke denslags få oss alle til å tenke ~l U prmg l ~n «S emrung eller ikke. '3tyrelsen og hvilkensomhelst etter? Her hjemme er maktens herrer fatteren gir, at der ikke var no:n l yg~et op~ bt;v:te~'ttd gr=~ Der. skulle også være forbud Gjenstand, ere Enhver tilladte". så oppt.att med å knekke og :knuse organisert motstand og at det ikke ag gb~de.ddgljøp u:? k l{ mot besøk og brevveksling Ingen domstol har rett til å NS-folkene - de mest ubetin,ede nafantes noen fast motstandslinje. Vel som ensk m elle eml dansk e - ol.-er f e~ Påtalemyndigheten ville såle- f or ange, erler sette som betmgel- sjona I e e I I ementer - at de -kke enser fast motstandslinje var det motstand mot sambandet, og ~v. r. pre~ an des få et ganske lett s ill idet se for en løslatelse, at man av- de skjulte krefter, som med muldet kom en organisert understøttel- :\:orenli~ ~~ sm ;rdlgeht ~ det U4der disse omstexidigheter holder seg fra «Frimodige y trin- varpens våpen undergraver selveste se av ledige journalister _ ære S u e opp l e nor e spor, ill lili k li f. å ger» Dovrefjell Om de så våkner en ube begge land har avisene bragt ut vevans e g or mange..- være Røgeberg m. fl. for det. Men.. - fremskaffe og tilrettele e sine Det kan således kun være urik- stememlig dag, har de ingen annen hvor var uen faste linjen flom!skul- før~ ~!f0loger. nekro~~~! beviser. Så skulle form~~entlig ti~e og dermed ulovlige beskyld- utvei enn å borde sine seilklare skip le holdes overfor NS og tyskerne? som ar et av m~es elg sakene fremmes på lø ende bånd nmger herr Harsems erklæring og dra vestover, men,! det hårdt prø Hvor va.r den kontakt a.visene ut- forstå~reli ~ av trang til ~om~ ved at de siktede ble Phen tet rett tar sikte på. Et sådant forhold vede fqlk blir latt tilbake på ruinen'3, over la.nuet trengte høylig i d~ me Vll' g eten og san etan fra isolasjonene i fengslet og på dekkes imidlertid av straffe- De har gjort det før for så å komme mange vanskelige situasjoner de næ;i. skr. B li ske Af tiltalebenken.. loven og erklæringen må forsa- hjem på de seirendes rygg, men når kom opp i? Man vet i dag at hver blad t 241v f er :- fnr d' ten I betraktning t d t. vid. t antas å være ganske over- det,gjelder noe sånt som en lykkelig avis fant fram til sin egen linje, or... m. ø gen e... ' av a e e~ ln- nødig. hjemkomst fra de bombesikre rum, sa at denne linje var fa.':it og at avisen «Fra Norge kommer.et Tele- Jur~ten som skal føre bevlsene Da det er mulig at påtalemyn- gjentar hlstorien seg ikke, gikk inn med flagget til topps. _ gram om at Cally Mon rad er f~r Sll1e påstander. og ~eskyld- digheten med Kjæremålsutvalg- Jeg tror det kan forsvares å si, at d.ød - 70 Aar gammel For man- nmger, kan denne lsolasjon nep- ets kje~else l' den organiserte motstand manglet. ge vil meddelelsen vække Minder pe ha :\latt til hensikt å forhiu- vil SØke å tilt s.om grur ag, ~u MunkedamsveIen 35, Oslo. Der kan For tilfellet aven ny krig og en ny om en festlig Tid, ~vor hun var dre. de :fengslede i å forspille erklæringer fr:m!j.!es~~ Bl~~e~a~ De få kjøpt alle stortingsdokumente.r okkupasjon bør presseoria.nisasjo- en sf de lysende Skikkelser bevis., utsett til fengsling før sakene og abonnere på stortingstidende, lo:tl\ nene på forhånd søke å trekke opp Egent~g hed hun Ragnhild Deri~ot vil~e de, d,ersom Do- var etterforsket, bør ovenståen- bringerstellograflsk referat fra toren linje - og under okkupasjonen C a r o Il n e, men Verden og renfelatjs listige slagplan var de betraktninger vies oppmerk- handlingene. Selvom Stortingstidende roa ledelsen i NP Børie for informa- Vennerne kendte hende overho- lykkes i. stor utstrekning blitt somhet. kommer noe NTB (noentid baketter) sjoner til pressen utenfor Oslo». vedet kun som Cally. Hun 'fødtes forhindret i å fremskaffe beviser Munnkurv-politikken har ingen som følge av framskrittets tidsalder, l' som Datter sf den særprægede men dette formål kan neppe hjemmel i norsk rett og bør hel- er det godt å ha fo'!' hånden, når Hertil skal vi som inside intormation norske Præst Peder Monrad, og være 9ktverdig. Ønsker man ler ikke få det. stortingsrepresentantene skal konfron.. bemerke, at når sambandøloven ikke allerede som Barn røbede hun sannhet~n frem, så må man i all teres med sine uttalelser. At det ikke ble satt ut 1 Uvet, skyldes det først et sprængfyldt Kunstnersind,.; - anstendighets navn også tillate gjøres noe ekstra for at folk skal tå Oil fremst den mmn, som var satt til Hun kund~ synge som Fosserne i at bevisi;!ne skaffes tilveie. Fid' kjennskap til denne kunnakapskil~, ågjennomføre den 0i Bom saboterte Statsadvokat Dorellfeldts store ø g m e er også i pakt med den nye tld, for den etter de beste oppakrlfter. De fle- ruten skulde ga, liiom Richard Wlth omhyggelig uttenkte slagplan er. stemmene har statens formyndere ste NS-journallater var mot den og sa ved en anledning, sa. skulle.. viasen nu fullstendig smadret ved at Det er mange isom spør" hvor de bruk for bare hvert fjerde år: lot den gå i glemmeboken. Den orga- komme ut, det forlangte myndigbetene lagmannsrettens kjæremåj.sut- kan få tak i stortingsmeldinger og niaerte motstand mot den kjente in- og det forlangte leserne. Det var vel valg ens t e mmi g har funnet prowsisjoner. Det er folk som gjerne gen av dem noe til, Oil for øvr1c hadde ikke for intet, at opplagene fløy i at det ikke er lovlig grunnlag vil følge med i hva det høye storting If:lle avller nok med seil selv 1 de været. _ Det er imidlertid intet å for fengsling av herr Harsem. - foretar seg og isom ikke er tilfreds med vanskelige tider, trengt som de var hovmode seg over, for noe heltemot Det finnes vel forøvrig neppe hva dagspressen bringer ev mer elle:: opp i et hjørne med. uforeta.ende mak- ble ikke viet av dem,.om i d&j tører noen kyndig jurist som ikke på mindre partiinspirert stoff. Svaret er: ter mot... - Men Ukuom h\u'uf- ord.t, ro.n o.t vi... belltl' ikkt,"... forhand var klar over hva resul Henvend Dem til Grøndahl., Sønn. «8. Mai» Postgiro: Kontonr

7 r.r~r_',.~4~' ~ '~1 ~... '~I ~._ ~~.~~~~.~~~~~~~, " liw4;f~\(~~ v.~ ~~\ :.-_ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 KAIFAS Mytens lo-års jubileum Iøl. Hvem var ba,,? YpperBteplWt l 111- b. Han var melet -.rt. Ild _dele lutet IlC' Ø),ed. en åtter av )'Ppel\Itep.ruten AnIlU, Ol eller 'VW pl den mate pl ætt og viø blitt et medlem e.v den mektige Zadok. kappløpet famui.. Xaifu fol\5tod på mange måter A om Norge og 9. april smigre kong Herodes, som da til gjen~ Da som har bestilt Ran... hekt."elketle....,.er :ae~t.. vikel1m.,.. vejul Hpt "lue ekstra WaM"'. N. V. IIavig-Gjelseth- IJeld utnevnte ham til ypperstepre.st, FØRSTE PASKEDAG, lom ligere har gjort. Men som sagt, tervensjon i Skandinavia. minene. Vi kan bli istand til, saken. 0i fikk romerne til å sanksjonere ~\t- faller,på den så sø.rge~ig berømte les selv og gjør Dem opp Deres Paris 21. febr kl, 16,1:5 hin~e ethyert alltyd~t tysk og IfØlge 41 Vårt Land. er følgende nevnelsen. 9. apr;il, er det 1~ ar Slden et helt mening. Punkt 5. Besettelse av de vik- russisk skntt i Slr.l'ndmavia. herrer o nevnt til ei sin tid l 8i Som tealol var Xalfas meget liberal, folk l bokstavelig forstand ble I slutten av januar 1946 utga tigste norske havner og landset- Edunrd D a l." die r det ompp kal ies om Havi"- Han holdt seg utelukkende til mose- tatt på sengen ~n årle morgen- det engelske parlamentsmedlem ting i Norge av den før~te bølge Av dokument nr. 3. Gje~flth-s~en ~e~li rofeuor loven, 0i hadde ingen tiltro tll d: stund - en b~glvenhet s~m vel Commander Stephen King~Ha11 av allierte tropper, vil gl svensk- RE~I~rat RV det 18. møte av den Andenæs, _ høyester~tt~advokat profetiske skrifter. Han trodde hellt."i er enest~ende l v~rdens, rustone. en publikasjon «Repost nr. 5.. ene en fø~else av sikkerhet. Den- komlteen som var neda~tt for A. Leif S. Rode og ekspedisjonøajef I.kke på noe liv etter døden -- el Katastrofen ble fremstillet som med titel: «Secret History of ne operasjon må planlegges uav- i studere det akandinavulke pro- lagmann Trygve Leivestad..Del1er pl åndsmakt og engler. Han et brutalt og hensynsløst tysk From the Archives of hengig av den franske Ilpl'''Jll ()g jekt. var en tin og beleven selskiapsmann" overfall på en fredelig nasjon og the Fre~ch Ueneral Staff. The utføres ras k t (uthevet her) II No. 92ft SIG I.M.l. materialist og levemann. skapt~ derv~~ den nød~endige Norwegian Campaigni. (193tl-- ~tter den demarche (incident - Meget kontidentielt. Ordensregn. I edet høye råd» var han selv.kre- to-sldlge opmion:, sympati for de 40-årenes hemmelige hibtod~. _I begivenhet, hen?~lse)?':.::' Alt- London 11. mara ve f~, cove~lalte. r~ml.inger og harme F'ra den franske generajstuub ",,""l-:llff~rc'll Il!!' ~e,!j uruill1.lajl ~en t Narvik.. Af sq,.,... t.i1. Ær.. Det ~ Nd var en Jød18k høy'øte- ovedor ovedallaman;nen. En,lik arkiver. Norges.felttoiet). Ut- for. KOMItEEN VAR 6ÅMMEN- To, I rttt. t)1ft Jol,dde tu4el. mlmbruld,1.1\ myte kln.. lv'lit VIrke overb, drag herav er gjengitt 1 «r~ll'. Av punkt 8. Den britt.k, re- KLT PLt1TSILLIO Ø, MAIS ter _ J ',.IL.I ' lukt ett, kommt pthoq11.1,1i,r pø. v1ltnd,.l len.., h1atod.kt mand. nr hvorfra hit- ijerin, er ber.tti,et til l. in.', behandle din bemerknin. lom., "m"" mcl. fl II '. le den norske reajerina om at i.tel,e over at den nor.ke hul. o, Dyd,,, "ø"" pd Gød,,. I1tl.lke motstandere til liv. Romerne kjenøgjerninser hold...kjult, settes:. øtere pl erstatning og garanti, var gjortj,. Kr1gskabintttet. m.øtlt ti",r, o, hadde,derfor krevet at enhver d,øds- men etter hvert er der kommet cl sin introduksjon aier KinR- (Fra hvem? fod. anm.). nen er 8. mara. rti,tte møt. hadde harr øt Ri".lu,,, d, Arm, dom. lolll ble avaaet av dette råd, tram aå mange fakta at man i H 11' H 'l D k.k' lærlig berettiget til A underrette Winlton Churchill uttalt sin ensakuu. be. dan romeiwke lendshøvdinis det nunste begynner A,e om- t'la D' c er VI e k SIf! -- fltnsd I t.' t d t f l eres overras li! se.-- Il en CI!. l' ~jon, tør den be eksekver. nsse aven Sl uasjon so~ rem- britiske o franske re 'arin fremtiden vil HIS Majestys Cau-.tilllng kunne ø~el.gge hjelpen l"", Kalfu fulite alle «rettsstatens» rei- kalte den tyske okkupasjon av l l A ~ø..j. ts'k S vernment (Den engelske regjer- til F1nnland øærhg etter de før t Bd d St' ler - oesa ved torføliel.ven av <lliln Norge.... p ant ah gj.. re..mv f 8]s ln. 0. l'g.~ in").. p. åta ficw d. en nødvendige Ilte ltlu..dinger. 1 Narvik. 'Undtl' a n o, Jtlrn, t M og a avnene og yp aflsene Pill t. H'. ~øomme fra Naar_. en D.k!:T ER SELVSAGT IALLJl vestkysten men at de '1l1'~lIl ov.,nakmi IwNorStl t~rritorlall ~U (Ij omltl;jndiih!ilt~l' antyd!ili ThQ O, omm. ''''''' Kaifu \lll1laa alt. ikke fqr A benytt. -G ODE..NORUMENNS IN.. somlete i ~ine metodex' at liitlur fal'wulu hvit ukn;nkelishet O.l()e first Lord at for d.t fjøl'jtl!l vill. lor,nll ol'" 18,;a, o, falllke vitner. Som pl"opa. 'J.'ER.b::SlSE A. opprettholde ruytltl besluttet' il føl'lt. reij.rini~n kq~.kvlnt har vi.t d,t bu b.. t, land, \l.t.nfor Nal' d " pnd,iøt var han en_tående. Ved.in om det tyake «ovedall:. li lense,. ~.eg ute av Itand til, forlvll'e. vik. Det Vil' ikke Ip/llrtm61 om 'Ø mer,n 111'ft'~ ejen o,line hjelperes.,uujon lykta. som mulla, Denne myte har)o De hulker (kamkje) at t~lke.r Hvi. dette for"lai, hva der er noen.ttrk lnvujon, men bari - d,',fr..." tidt. det Mm. l fl den jødiake pø~ til l et nar lagt ubeann.tt antah ne, da de Ijorde invasjon i Nor- meget.annsynlig, blir møtt med., vilt.tyrke for, suppe' J.II. Z.tlltl. tro at J_UI fra Nuaret var en.1mpel anvende!sesmul1ineter: den av- ge, sa at de var i ~elllttel.e liv do- norsk avllli, ma deri brit1.kø re- brukt den Oi fuu, person, 10m fortjente dødø- vepner pa en overbevisende matll kument.r lom VIlte at de foro- Ijer1ng, lom er fullt klar over MR. CHURCHILL HADDE _traff. I iod tro akr'ite s' pøbelen ev aue som matte være i tvil om grep en alliert inva.jon. Doru:t den noraka hjelpeløahet (impo- TENKT SEG at en kryllllor 0l -- full hals: «Korsfest! Korsfest!» berettlgelsen av et crettsopp- uttalelse ble behandlet ~v de,u tence) ø y e b l i k k e l i i (uthe- noen dt"troyore kunne landa "8 M a,' \\ Da Juatiamordet Wl,r fullbrait på gjør. mot anderlooes tenkend.e, som hørte den over radl~) mtd vet her) økaffe seg buer, nød- utenfor Narvik 0i liu~tte i land \\. " Qolpte" hette det at detta var Frellll\. aen er vel egnet som l'amme om den forakt den tydelig foltjen t tt, vendi"" for A sikre line :rettis~ tropper, (opp til en bataljon) før har fatt 119 nyt leivbetalende dommen over Nuaræel'tlll. aen heltegiorle som uøuvendig- Når De har lest de dokurnentpl.' heter. før.tø konvoi IV tnm.portskip abonnent., I mari min.d. Dermed ble skylden for dtmne uijer- vis må oppkonstruel't~lii omkrmi som følger, ml De revidere Der,:1 ljenne okkupasjon av d, nor- pet var undertoriltatt at d.nne N t. nummor utkommer nina veltet over på det hele tolk. dem som tenkes tildelt ære... oppfntntng. Heretter kommer ut.ke havner bør vær0 on p l \I. t.. Optll'uJon _kull. utfsllrn av tl3r1 mandal 17. april. Prelat. gasje eller andre utmerkelser avønttt med King-Hall. Jlflt'lOJ\- Ille 1 i g (uthevet her) operaljofl, U"h effoouv'iii, \1tc. etc. li~e foi'modninger, og ljå heter fol'utatt enten av den brltilke Kriglkabinettet betvilte VII''' WQinlld had.4o under krl.~ min,. En bygdsqvl"s (Jg FØl'ste pbkedag lilkal det anta- df!!t ~iøef(~: O h me~t d~ df~u. WHe alene euer vtld fransk IIjø" dion av 4 okkupero Stavanilroll jltfentl1.t tlll1t!lvorv, var lian, Ud U gellg blåses nytt. liv 1 myten ved ~l(lt~ t!~ 1.I~)m.. It. fll'h ldl' 111~':11 t militwl' hjelp uten hruk av di \j'oruj. Illal') VIill'Mfdtllflll", (li blo fm nyuar 10'" ill.t PIUlktlbucWl<upet profaneres fra hl~tifre, nn: j o t er to d:~ tropper lom ør be. temt lor lin.n,- utnavnt liøm, ørdtllrtr, All. liin. v.rv dens S\k)"ebne prekestolen ved plualeller mel- 110m er u.. en r - land, K'. b d øj,.tt.t ftlm pa lin rolipekt4b.1 mat... Lom lysets seier over mørkets mest~ av det brttløke folk (og Punkt 8. Det er overflødil A JOpmOUD og. on c 011 lønnon utebl. d. Ikke for han. Frosta i Trøndelag har i 20"-30 hr makter hin paskemorgen for praktl/~k talt for hele det nor.kø understreke den øensaajon som W d yødlwmm'u\dll hellc-. hatt aitt byideblad «Fl''Ostlnaen». Det- Ijnart 2000 år Ijiden, og de «over- folk, forf. anm.) Her hal' mal), en suk Opcl'llwjon vil skape i I(l'lSllOn ognil DA don roro forløllflln,tnlt kom l tel blad iir et tydelig billede av den Lalte» rømlingel's hjemkomst som Rom k he:r :bv!~ ~ille.i, nocll 'p~ Tyskland og RUNsland og den 50 Ar Hl"", Plel RJy,-.,t og,sa han med. l hunibui, aom vl overalt er vitne til!~ol'ges befrlf,tre og redningsmenn ne or p or, e ". forvirring den vil fremkalle der.... ofodot. O. han tlkk tut ooa IW)m 1 ette:rkriastiden. «Fro~tinllen. hadde Vet økal her legges 1ram en Av dokument nr. l (Telegrlnl) Av punkt P. Ved en.. Uk 0fe- Kjøpmann 0' bondo K~,tliitl.n Woanlld man,_ t.n4rt Im&ko Utt AV hvort tra tu beiynne med endel v,anllkeli"htj" del fakta, Jom aå VIdt vite. den Fra: M. Daladler, førstcm1ni~ fwijoll vil vi ha den forde A Oppdld, fyllor DO Al' den 111. april. Dot "/,I.mlo, blodhtnltl"" tonl,"~!li()pj»f 0' ter' kjempe med, men "1st 0i eller~.iriel pi'esle har fol'bigatt i ster og utenrikøminjlltel'.kunne dominerø stillingen i or VIII do tfllr... t. øom vil tro.t I'WJIi!Ø' IYiiJ Ul III\,M g,.hejtonlillljl,_. iiak arbe1det bladet iiiei tram Ul en taushet med «Farmand» som en Til: M. COl'bien, franlk ambu' nord, Vi kan otoppe lijø*tranlpor- clonno!ia vltlllcl mann IlU h4r lit halvt... r1«>lbol'. ailtiuir.tllun, blant byide.tolkct. t;;.t hederlig unntakelse" og lå. far ladør l London. J te}~ av,.vt,nlak malm. Vi kan Al'hunåro pa bakon, dor han tiiltld,!'-1 MM,nl.ton o, holl n ftkk do, kom «freden..., den freden øom vi.il. enhver danne seg sin eien me- Emne: Hjelp til Finnland, 14h" kown.6 ulnflnfor luftdilltanlll av h,t ti' pa farten mllllmn Illhle mtlfi'. ÅIi,Ardlil'fllon ikke kroot, han.r den le kjenner så iodt. Bladeta.tyre b!e ning. De fleste kommen' vel til I ) ~.,jøromal mod en IllpoNtllh.t 08 In I ømmo Mnke Ol rlmkam. ptll'lonu,- rekon&b'uert, to av,tyl'cta medlemm(;l samme re.ultat som forfatteren,.i,u 10m man,." ijucll,rlnt kunnl het Ida. 110m han alltl4 nlll' v.l"t. ble kastet ut - do var ikktl ltlngoj' herav: For vestmaktene var vart F b d t f S' O l' a I O p P re l' S ni' n g l' mlllunuil hmfi. 0' pa tl'o;ø liv PRr o 4,lj\1J1I fl' lottbrukbue etter å ha tjenesteljort j :til.land bare et verdifullt strategisk. O run e O r SEtter,jennontlAtt htndoliaymna- kjlptt tutllllilpunld.r Jllid tro Ar.,kon- Ar. Den tredje var høyn,asjollal 0" område _om med fordel kunne iium v~l' WOlnlld en tid l Tyllkland, I.entruj()Jlllolt tnt,i,., Ilttr hmi.torpa.tr1ot. Han oma_.sel mild to anj U tnyttel i krigen mot Tyaklan~ HOVEDKONTORET (Hk retariatøt) : I hvor hlm ~rll!v tom~tnlnl I tii>ketmm-i fl AI j.0 ".~ J ~ Il~! et ni n ~ pl.tttri o,

8 ba~;:iti~y;d:~~d-:;s;;~ti~s~~.-døt:.mart :WOO år sicten, og de «over- 10.u~, JM:l. emm.,... Vl. u...,:-y, en slik. opera_jon vu.kapt 1...,... "" -e ''':1\-, 111 ~le" :..':v"" te blad i1r et tydel1i billede av den,altt,. rømlingen hjemkomst som flom herr Bevin ville.1, noen ap- Tyskland 0l RUIIHland og doll 50 A.. /,I......".~::.A....::.n.m...:.: ; _...!!II..., , humbul, iiqll1 vl overalt er vitne til J'Joraes beinere og ):edningamenn ne kort pa bordeh. 1 (T l ) forvirring den vil fremkallo der. r Ikndtt. o. Mn ftkk da 0111 IM\ la Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l etterkriaat1d.en, C]i'roatlnlen» hadde Det skal her legge. trem en Av dokument nr. e el1'~rt\ Av punkt 8. Ved en IUk of'" KJ.pmann o. bondo KNtlAn WQlDlld IlNU\II lwln MMkt lut.. v hvlrl tri tll " belynne med endel vwukellabc' del fakta, 110m lå vldt vitel den Fra: M. Daladler, førsttmltl,," raijon vil vi ha den torde, Oppdal, fyller ao Ar dld 11. apru. not lmn/o, blodtlllnltl.o ttl1l.ltloppor o. ter " kjempe med, men I8lat Ol ene,,~ «irie» presse har forbigått j ster og utenriksmlnljter. kunne dominere ItUlingon i. r vol es. f... N.t. 10m vll tro.t I'WlIIlke IYiw Ul.ult o, «hilton..., liak. arbeidet bl.det lei fram Ul en taushet med.farmand» lom en Til: M. Corbien, franlk amb~ " nord. Vi kan stoppe Ijø tranlpor- donne '" vtillo mann alt har ot hillvt v.rkolbor. likker øtilllni blant byi<i&.tolket. ls'l hederlj,i u:nntakelle, og., får udør 1 London.. I tel\ av IVCinllk malm. Vi kan Arhunc1r. pl bi1uln, der han til.iacil,- MIn,nl.hn 0' tro. n flkk do, kom cfr.cenlt, den freden 10m vi.11- enhver danne Hg.in egen ma- Emne: Hjelp til Finnland. Ii.l~., komn.. inn"nfuf luftcuttan.. av h.t er Dl tarfin mellom ~n. mante M16.. dtrol,n Uckl knktt, bln or du le kjenner.l IØdt. Ble4et.l.tyre b!e ning. De flate kommer vel til l,j.remi1 med. In.penatl,hot o. on...". Nft.Ig o.t.1nik1m. P11'lOnll,. ruoitwitruert, to av.tyreta mcdl.m11u:i samme raultat 110m forfatteren,liu 10m IMn.'" tjuou!.nt kunne hot Ic», 10m Mn &lukt hu VlJlrl. ble kaltet ut - do var ikke leniiltli' herav: For vestmaktene var vift F b d t f ~ ri I O p pr' < l' s n j n g I' mllunno ham. 0(( pa ti-'qii IV plll'041jljm ø. lottbrukbare etter.. ba tjeneateljort j ~u Land. bare et verdlfullt øtrategillk O run e or" I.l S I a e IItttl',j.nn~Itt l'jandttlqynma- kjøpte iilt'lopunkt,r IDid trt Ar, kon- Ar. Dem tredje var høynujonal 0111\ område som med fordel kunne. ilum V&I' WOlllll4.n tid i '1'11kIand, I øntrujcm.wlelr Ultøl,.,,tAr hel storpatr1ot. Han oms_ loel med. to an. utnyttes i krigen mot Tyik!and HOVEDKONTORET (lek 'atarla.tot) : I hvor han drøv torrttnlnl J flikebru" I n a. Jon al. h o I dnl n. plettfri o, dre, eom likuue være aå rene,,å l'ene, med eller uten vårt lands bllli~ POltadrelH: 'ol'bundet,.jon. Dett, VAr 1 do vanaktlupte ouw- UoU\.rtJ)flll( hoi.11t o, mbver. 10m..r Men akk, vi har alle våre lllikrøpelii- gelle. Nygaard.avold-regJeringen ~i:~':.how.rt. DI, kr1liuøno, o, toretai~n(ltd matte IIOJn blitt befrcxld IA~ man'o hj~ heterl Dette ilkjedde 1 19"8. ~ Hva had.de ved lin nedrulltnlnglpou- ~'l ST T8 98.A man,t tdnot dalrnodl ciinian, vhldlniqr.t dt kko blhr- I ef.t bar.. d.et nye styre utrettet? Ja, det tikk og lin forsømmelse av det Teleton:,I o OPPII. Sen.. var Mn 0_ m tid, Opp.!ltylttdo «PAtrlot,r. ti A tout Il' Ikke we &reier. Sl vidt vi kall norske forivar Ilort dette for de Adkom.t; 1U1. eller trikk t1l Salene kirke. Amwl.ka. for ",. fonta klarlf dette.tyre l kjlcu'!i alliertel krigføring la viktigtl Ka eda,lr: Ue yrkedaler, unntatt mandal KUll' hjemkomllhm dtldn ovtl'tok Vol bløt Xritttm, """" yl tikker lot «Froatin.en» 1 irø1ten. Det ai... at Ilet stt at"~ilske. ()mt'~d.. lia mogbt I t lørdag. han lede_ flv 'ol't't.lh,tnlltn 8, H. *",_t 0' IØdt JMmer~tmp.Jtnnom n.v. "t.yre Ulka.iw.r b;jl4lt l'i'lølul' l dl... luti!.'1j \!LLci ~J ukttlt ~()m U.tJL.kuiH.l'i1 WOM:nllcj A" 110m han ijennoh\.tof ØQå4t 0" ~fld~ 44/1if tl4cm ilom er.. fem Arene, fj)r ikke l.makko am okkuperes med ubetydelige ofre. KonteranHd_'8J':!I and ar, on.dal o, fredl', dyktl,mt o, fklll4!tlt W t1wb4t~t,itt o,, lykke iil l'mtj 'r'm trem.tej:. J:n av de pmie rov!loj'ir N,gaardsvold 0l hanl regjerina (Andre daler bare etter tor- fram til.t av de lc1d.tnctt finnl. i flom!tomm.. Lo D,.jlDAOm mon.. Ar ble ollå.itt.par- får.ålede. ta 1k11dln for At ~ndlilåvtale). Eklpedtljonlt14 b)'lden. V.cl IJidtm av torrttnlnpdrlt.. "'en. NI IIwlle det,relea opp. Men d.e Norge ble en kaltekjepp mellom lls. tm ti' h.n o." en dj,iftl, 0' tnter... øvet kontordøme Wa,nlld I n1'e :evltorer her 1k.ke lett pa r"n- Itor~aktene.. Formannen tretf.. pa. k ntorlt hver treda.. ørt IAråbrululr..økor.Ull. lom kil',.11. bokh. lupene i de ~ern 'ål' som er lått. 0' DET TYSKE.OVERF ALL. RETTSKONTORET: har,jennom all. Ar v_rt Handeluk. og ø. i bolm., mujc,.. tyret lover videre. Det er anatt "n ma nok Stles under en annen og POltadraøH: ettøkont.o.rot, i bclitt,lø IV Itn komp,omllllø DI-.kr. ItoM 1'. LØnnh\.lllI'b. m. mo. red.lder, 10m. vi ~.4 rød 10m, bredere lynavinkel enn. man tid.- kipper,lta ''', 8. etalje iljonal Innltllllnl, o, 'Htl' TtI'OovIJII Ca. 40 Ar.!. BtU. mrk. fhv tattden røcl.eate kommum.t. At den lelv- Ilo.. b'l'iifflifmli.. ttpt4jmbertal. 1 IP"', tjen t.ma.nn (dam.) ømme reda.idør under okkupaljonltn Af hqn opa l ArevIi bar Vlltt 'j.f i Telefon: S.03 hvor det bl,.latt lut.t dtn lnut. 'Unk o. OIIIIi... l1. blatoå tyakerne, relate pi ilen tly' «helmuvol'nllb lliitt d1.tb'lld nlifrlr mild lljkrpodilljonltld: 0,.,..,,1&. Lørdl8 10-1'. Vil tll IIjonopprllUItlH ly lijmioti tri. ~..,.._ 'n _... fra 1'/4. ne mannea bad.d.e partlboka i onltn. bu"en. 8"do.. oo... G on: "napp 'il \ o, n jomlllnnld. ftordm.m. OA.G, V... pluaer Ol arbeidet der mod. on lviii' til bultc10t Ol wclfralikllf I.kkl. Out Cl' FORMANNIJN: ~IPttl.n Hroar Hov_, hot o. Hlv.tlmdl,blt tikk,.jmnøm øard.kar 10m øker eln lueo, forteller jo Utt. l:igl.. 111"'011. at val' kj_l't.:rro.t1n.. POlltadrOI 1 p T to NuJOMl IImllnl, bandl.t Wo.nlld D Dere akjønner vel pl fol'hand, at dm- 'M» cilli liiulie bli dntt inn i hulll.-o T l t v a p AT' O Cl n.. 10m. It min", MM. MIV.r.~.ø- l 0' by,dofølk. Det ble Inlen f"tidi,ud kirke. Mon 11M kl'iltendom hold,r lan,t o, ~VOI'IJ. re,nlup onk.lt,, tatet. Men 1ft tln. kan vi.jim, Yl. C'DretC '111, I.11 tjllnlljtø. Jiln mor. ra, ukultlvort O jo. fl'omd,i,. pl. riuiopplj.ror. blr I.varo for, o. 'Il kan merke 011,Ilo forbr,tl"ne, hjem. ~., til 8 a&. uronlilt, opptl'f4cm bar jl, lj~ko høl' lo naltbudl4lt. vllmlu. u"e for at ro,ntn,on In mefronttorturlttene, mlmdlrn., t,ve- ".. på en prokcl.iitol a, bollol' Ikle!;: fr. llo- Illn. blir pl'uenttrt. D.7 ""Pl," ne, dr.pmmnaln. ø. r,vlmt, cmld OM ' en talclrafol, By,dllll' følk 'lir lorn IILVrOalVAIUIlTI ble deuvorr. brukt opp,110redt før- uten kor.). 8lnd la oppl)'.n'n,,,, 101ft DB SIMPLESTB.tandul'd un man Ikle. Il.t dimo volnil, vonnll, mot mo. Def var vo 'KOHIICKVINI fjte.trl,jllrln,.4a'ii, herrene bar Inn- kin Jcontrolllf1 o, otterforlkl, til la Som det er "Ue kjent bar NS- folk hal'. JOl apør: Hva Ilkal vi kaue Mentl1, pr.. ten..,m VfU' full av hat, Intet menn.lke I d,tto land lee bo. tu na lev,t pl en Ikke b4tvll.et ku. min vet.. ml.r l1ike oppl)'... J.".,.. O. FOLKENE mlatet alno _tillinler ~ slike anylture? En aiminnell, IllondQ 0' han drev,in opptl'edon \)tove,' ti"l bvtildende Il Ul de fortulito NS-mod- Nkredltt, 10m det vu var. pl Ud. bidr.r til I fr.makyndt opp,j.,,1fi litt levebrød. Hårdt o. nldeløat ble or.1teaneløe vll1e d,t VIIIN,odt " M. den. Men den ell,r,t.fllte del av byij, lemmer "t d, bar tørt,,iler tører,, lnndr. til bet,lin,. dl,.. Men en tln. k&i\ i alle f.u Wl de fr~mt alt, aom aka! tjene Ul.JI hvorled.. akal vl, do mllbandllildo, detolkot bev"ri, ta,tntn n,lloi d~l~fjln kamp tor I1n rett med _lmple, Det 10m,J.r at b.t.linl.da,en nar- IJ.r.., d. kan.t.tte opp om rorbun. nødtørft Ol nllrinl, Ol tusener lav.jpptrtl overfor euke folk? Jo, tor mill radd. don øunde tornu't. ; voldtomme euer ured,i!., midler. mer.'1 er de.krltt myndl,heten. det for bi,l Opprel.nln., 'lnde nopoater Ol.tilUn.er er blitt ledile. Men Jel fryhr dem,bort o, betrakter dtlul I da. er tonen en annen. l da. Wå1 Tvortom bil' NS"tolkeno l.ltt bla,i.v- tar overlor de mennesker 10m I IIkrltt en kronl1' til arbeidet,,bomtr. p'.tillinttne bl, 1kke lenle atlende le., mitt nærvær som de nulltr de er. rutene 'kaut! tor _. i. lå fint du l'ett..lnn vlll1, latt "I lede Ul kl'iiw- eller tale offentl11 anlrlper det for- «8. Mal. 10m den en.te avl. 10m dia_. Mu.seviaav mennesker holdt 01 jel vu ikke ba noe med, dem å p la', P'.AI ~ hj l _l justisenil ølektebenk, fa har 'pent vi,. telled. rettøoppij. eller 10m enda, vi-,tir lpen for d, Utlt.tto, o. 10m.r I f f r.. ta d tilli i "'~t As"ll li l må l. d o,... ver... I',." e pliolnme mqj O d te j..._ vi ram o til,., «I e 8 nier 10m.jøre... le v. V.. em ON IIOln <le kne likk tor lj.are 3--. Ml!! eller villet snerre mot bødlene -,er l toravare «landøtv1kerne». en enu. I var fratatt NS-tolkene pl helt ulov-.oratå, at de har beiatt usle Ijernln- år '.siden. I da, later' de,!lqln om d,4 ii\llv om det nok ikke man,l.t pl lylt kvi~er Ol menn, 10m pl en,lik ml predtopplyanln, OIÅ tll de 110m lil mite. Det hel. er skjedd ved makt- "er mot menneaker 10m ofteat etlr 1;\ er.1 upru:tløke. PrWlten htll' l byt.ll~ men NS.medlemmene tant 8ye. n'1'nll" te Vller litt mot o. rettølnn, er,-y-.tlr utenfor kampen. misbruk fra maldhavernea a1de.,anst over dem moralak Ol kvalitetl- vil J;kke høre ordet clandpyileerjo!tl at en hedel'lli, verdil Ol rolll opp. Iltematlak butt anlrepet Ol bakv.lkot NS-medlemmene beflnner "' l den Duøverre er fellen blitt, at nivåel.neaø1, ellera. Vi ml ha klar, linjel l' ry for hykleri l At to~ kan Vl:8f treden, l motsetnljli til vire motatan- I hele den trle, rj.ouktl,yatempruhe,.v.j.re.nde kamp for lin fllamtld. De Il' lunket betenkelil øom rlmelll er..!år det I.lelder cuue tip.t(. ~ e... Il.' d.~s,..,net mer. der.. private torhold er blitt vren,t Ar loil\ C' Iltt har til tullt vilt at Det omn 1 da. kvalifilerer tll.till 1 n_ Bn milband1et. re uer,.. Imidlertid lar det 18' vel iklce len- til ukjennelighet under rettøak.. Det en ikke kan vente no. 10m heitt av,in er, om vedkommende bar vært l Slall vl.a ta Imot el.tkverdl.hete" ger nekte,t denne holdnin. har vert hele er alt b.itt tatt Wl på 1,j1kane- myndllh.tene, uten at de fortatt dlk- Sverile, eller En,land euer l tysl, paistene pa, KA'J.'TBPOTBa Ol prestenea frieri? Jal mfln,r, at det både miatof.tatt Ol mi.bruld.v de re dl... mennllker. A ilelte dem ned kar over all. over,repene. Det vi vil t&n.ienanp. Om han fqll. er kvlll. Vire preater har nok lnnsett at det blir vi.j.re, men pl den betin.el~ aakalte anlvoil'li,e mynd1.heter bak i det almtnneakeli._ omdømme er oppnå ml vi tilkjempe OM, 4.t, ti' flørt.piller mlndre rolle. Derfor liel ".r et djevelsk.pill de v.r med p... at de aftentu, ber om tllslvelø tot rettøoppljøret. NS-medlemmene. ro ikke bare en hevnakt, men de 11' 11- heldl, for ON at vi hu' folk lø1'ft or vi. at der pl ti manae plauer eit- J.. tte 1.viJli mot eine landsmenn det tyranni de... tte iiarjg, mot VG. oj verdlahet.r blitt tolket 110m teil- ke melet en nødvendllhllt for pl en viiiil' tu l kjempe denne kampin ut, ter folk 10m pl Inlen mlte f1'ller etil Jet Il'Ufulle Ar 19"15. Det Vilt ikke senml bila o. velmenende lnenneake. het, unnfallenhet Ol ølcyldbevisøthet, slik mate ti forhale rettøoppljlhta 0110 mhar tro pl denne misjon. s.lv Iln&en..nlte pl der.. hatefulle opptreden \ 0l.t de tlåvidt mulis..-\ter å gjar. 0l ut fra et.ukt lyn har tå våre endelile kon.kur.. ttorøvarets konøelr.vena kan bare v.. Hvilken mor.jak s~rd bar d1ast.i1søe onde daler. Jel øom... ar NS, godt i gjen de økader på liv o 8sjt:1 krllejuri.ster Ol derl;!j halldhn;i.:rc Det er farll,, tal. om repreøaller re en eneste tin" en k,r.afti,j It.tt. til folk? De har tatt stillingen fra.folk,,nbtt. opp ti.1 fredsludstjenesten i var I Oil eiendom. iiiom de forusaket. Fø;t fritt kunnet boltre seg i tyverie!', l'iiulw i en allk forbind.tø,.iv om b~de d. orlaner øn l dag fører kampen 110m.. tt der l kwt av sin d.ueltlhe\ JYld. Jel ville i Guds hui takke for kan vi ikke bli venner, og 'ør øeth~ seerreatasjoner, bedraierier, l1\ishand- hat 0l forbitrelse koker I en. En &lik for IIIUlDheten mot uretten. lo o alaw ØMt. N«, ~ Jnoralalured.en.ammen m.d vbe lan<l.m1.tm.o J., ikjø frivlj.ul min 1Dt 1...tat.. 11ueu. drap Ol l&d.iame. o.t,r et f.or!'t\ _ deouut.n altto.r MItt Jli ut, Ile_ \

9 } l I' ~I! ~ ~~,~ CALL y MQNRAD -- Svar til herr Ting som ar '0* tja... I. SR' Stiftelsen ~~a.~l~ norsk Okkupasjonshistorie, i"iede l1c -. verre Isøen Ol flere Ht)'d.elJie iriiiie Ul.'-nt fall. Fru Mon.- glemt av Hauge 6am.I.in&er fulgte etter. rad ble ikke 'pan for noe i d.iiae l ckor,eu.vlhji.) av 21...,. t. A. «FoJkehærea - organ for Mi- 'l'u JJa.nma.rx. havde Cally Morr irene. Arrestert ble hun, kutet kommer De med en artikkel som av litæraambandet i Bergen - har rad et særug.torhold...hun boede ut av litt gode hjem og berøvet annerledea tenkende lir lrunn W m.ed- satt opp følgende huskeliste for hernede l en l.a.ng Aarræk.k.e og alla midler til selvbergmg. Gang Udenhet, lkke overfor dem. De.uker forsvarsministeren: b.lev regnet tor en at vaare egna. pl gang var hun døden nær på lo gjøre til bedre menne.ker ved hjelp 1. Instruks for næringsdrivende. 1.>a hun,iwm herul. wo.t 1 lin ørunn av den påkjenning hennes 2. Straffebestemmelser i loven unge,.traalenc1e KVlIUlellghed nlert. var utsatt tor. Hennes liv av tukteu ril o&, øye for øye Ol tann for dem som gjør forretning paa Vej moc1 '.L'mderllØ. iuorl1e ble en 8tadig og uavbrutt omf.lak- for tann-prlnaippet, mel!. overfor De- med fienden. (Selger aluminun et dybt lnc1tryit paa C1em, iten mellom de forskjelligste ho- rei egel!. perl101llllhet 10m røper en nium eller lager tungt vann der møqte heno.e. vet var i C1en teller og pensjonater rundt om 1 rekke IjeleUge vanaker pa. lfudiil.ai' O. 1.) slaate vel. al!semma- og ~one-!andet. la, endog til et kommu- av Deru affekttanker. 3, Instruks for politikeres brevmet.1c1en. C1a man lue b.l.ot vude naj.t gamlehjem måtte hun ty i skrivning til fiends fører - C1Ø. men og6aa.!.eve meo. Vuu,øv noen måneder da nøden var som Etter det jeg har kwulet forita. har (Fiihrer). i.t1aaret - og om en.l.\.vmde som størst. Venner i /Sverige ville De valgt Derel yrke lom Ijeleøørger. 4. Instruks for byggmestre og Cauy.I.V.LonraCl. maatte her staa glerne ta seg av henne, men Der er lngen grwm W A. tvile pa. Derel entreprenører. lfest. Ogsaa i Slt.t1Jem..La.nd var rel88 fikk hun ikke lov til FØrst evner l den retning derlom De kwme 1 5, Instruks for biskopers tedrik~ hun hj1)jt beuna.ret - nun blev skuj.le rettferdigheten akje fyl- ga. l dypet av Derea Ijel og forlta.1 king med fiende~ sendemenn, NYTT OPPLAG Dr. Jarl. Galtav Smeduh «Patriotisme og landssvik» Pris kr Innb. kr. 12,-. Ekspederes nå omgående portofritt, etter mottakelsen av beløpet. - Send Deres bestilling til «8. Mab, Kristiansund N. Safe - Konvolutten (Patentanm..) har innvendig forsegling og kan ikke åpnes av uvedkommende. Vu Ug konv.pris + kr. 3.- pr. hundre. Alle sorter kan skaffes. Fra lager hvit forr.konvolutt, kr pr. hundre + porto. Minste kvantum 100 stk. SAKO, postboks 122, stavanger. ÆresmeC1J.em. at ~tuo.enterlor- desto Da det o'mslder kom så Ijeledypets IprA.k for derved A. fa. jeget 6. Instruks for rop, l skogen fra LlnoUtt Gulvbelegg eiljlliell - hun :f.i.iii:.t:'8llsjoll av langt - hun ble dømt til l års I fiendens lastebiler (med og.. ~takln. _ 0i om.knns benqft bu ienji81 Ol rett1lbetftip _ baciqe W A a.kieptere kriltendomn:l.eu Irwu\ I uten ropert). Sterkere og billigere på iulv og trapp enn lincm'u.'e12. BI ora Alra b'jiidiej..iclll 1 1t1.111 rgintdo. Iykdommen tatt It lukt tu t ltuendo vercutlr o, dtnntd tjemt 7. In. trua for redaktørers delta- pris o, brukllanvisninr for elan din, o,leill1n,. man med, at bu.n,.nn.m ~iuljli' henne at det melt ble til,ykct- overje,et kranker tor fun 0' løft, leeise i. fiendens lakeifelter, ' G. KRISTIANSEN, Krøderen. - Tlf. 11. AIr vu4e staa øom 4en o.ygtl",e husene hun var nødt til å. vende )Qærll&'het W Dem lelv o, Derel med- (les Hirdfester). ----"""... ",, bangpæa.agog for unge norsko seg. Alt hun "elde og hadde ble mennesker. -- Tldll'gere NS kav pe- og kj"olesyersker tale.u..;er.' bortauksjonert for skatter. Den Det er en Ui'JennomførUg tanke at B. ~aa.kom 1940 og Tyskernes store og engang så. felrede CaJ.J.y man skal kwme omlkolere eller fa. ran n l r o ~ e n a s BesætteJ.se at Norge - og der- skulle nelt over ende. /Så helt at over pa. ain lide mennesker aom allemed begyndte henc1es 'rragec11e. alle hå.p for framtiden s.ltulle rede er falt i ulykke grwmet lin egen I e i (l hun, a~n..letbevæge.l.lge, /JJ.ev være ølukket. payke eller av andre foratael1&e grun- bjertaget at ~ U l a.i. lng, - ug I juj.euiten 1948 orket hun ikke ner; ved. A. pulke og p1a&'e Ul adler I NamlO' bar d.~ h.rjet en.tor hun troede pa at hana njojitemj;e mer. VetbJ.e iønt :tujg)hoiplta!et og bot, til å be pent om tilgivelh brann 1 rolernel lelr, d. v. I. jølain&'e. Orl4 om, at nan ene itunae re<1c1e og Hllere det kommunale sy.ke- overfor perioner hv1l egen Ijel er nu. Namdal Arbeiderblad likrev noe.l\iorge Ira at p.llve et tysit t'ro-.bua ved Kroghstøtten - vel. det bundet av overjegeta mora.løka.penc1e om at Nordtrønderen burde holde øvde, søkes til systue ca To som vil dele værelse foretrekkes. Konferanse. M. FILLINGTVEIT Hamreheia 11, Kriatianaana S. Til~algs. tek.r.orat..t1un i.lit md i.1.'1>:;;, hun uhyiiellgste oppnoldssted man eiosentrisitet. kjeft, som Iprodto ftulprop&llulda «Tempus. kunst,jødselsprtder, reisekjene, kormensemaskin, 23 YUeC1e,t;lø.rag tl.l!"ront.kjæmper- kan /Jy et menneske.om hele Den Iterkeete makt l wuver.. t.r hver eneete d&l Ullder k.rllen. I mot,..- stkr. auto81. drikkekar, rimelir tilsalgs..kontoret. C1et kunde være galt SItt hv har els1tet.lys og s.ll,jønn- eikkerlig ekte kjærlighet ~om er.n letning t1l N. Å. aom ble etanlet. PER LIE, KApp ø. T6tea nok, men o.et værste var C1og, at het. Fra dette sted to.k hun ut pa betiili'else for at noe 1 det hele tatt DerpA avarte NQrdtrøndeern. at N. hun i 111~ 100 Sli ucinævne' tll sm Slite reis. kan ekaiøterer (lyset). Kjærligheten A.a torretnlngatører. Sve. ikke bedre cl:.bel- lar Vet norsite 'J.'eater -- Uet var Lkke så mange som - kan gjøre den syke friøk og den enn bla.det Vilate oglå apredte naztprod.v.s. laante Slt berømte J."avn bl slik som o.en dansite sxl'lbent blinde seende og gi den fordømte W- paganda og det av et langt alvorlilere Representasjon I OslOe På vegne av Oslofirma med kontorer i sentrum og lialgsapparat for.bele landet, også. Nord-N orge, søkes forbindelse med produsenter av gode artlitler. Kjøp eller eneforhandling. Salg kun til grossister og detailister. IIlrektør AB..L'iE BEBGSVIK. BilUngstad st. at stør.te aen nye c.l.\.wtur-s An- Sler - lant veien t1.l.bake t1.l ven- give!se og den dømmende moralsk mot slag. nemlig redaktør Skylsta.da Ad~ seelse _ '"apet med Ca.u.y.LVJ.onrad. ::Slk- nok til A. innrømme line feiltrinn i det rel.eavila. lom Sve va.r Namsoakom~ 'J.'lden gaar, Standpunkterne iter.l.lg var det no.k mange som Ikarpeste.økelyl. I mlljonær tor o&, belørget.predt rundt er lkke mere saa &Karpe l.i."orge, v l l J.., U8 turde bare lxxe. ljet Gudl allmakt er. kjerughet or Gudtl l hjemmene. Men Sve lot ikke Nordman var lien begynat at tænke.talt i' langt lettere av hensyn'.torhetøevner bærer vl inne 1 var b'ønderen ha det siste ord, Han slu'ev paa, hvad nun h a v ø. e været, _ Ul ena persolulge omdømme a leien peraon derlom overjeget kan W- at vel hadde han vært AdrelSeavllenl liamle Venner og Ji,;.Lever var stå pa SUt.l<:er avstand. Jjlnn Lkke late per.onligheten denne vidunderille mann, mon han hadde da ikke gjort Lærerutdannet mann, 2 ordens sydamer, igen begync1t at opsøge henc1e. /J.l.am nennes gamle menmgslej.- og UVlbeJaende allmektige evne noe for" tegne nye abonnenter (I) tidligere NS,søker hybel i Oslo den ene må. kunne arbeide alv. men ne.nu.es.llvakrart var bruar. J.er var C1et a!j.e sombe.nana.j.et {kjærllghet). I (la. vidt Vi vet mottok ikke avllene _ og mon hun litlte lølte ~e- henne med C1en respext og hjej.p- Jeg tror nok herr Rlluen, at noejl nye abonnenter pl grunn av papir- fra l. mai. Bill. mrk. «Ikke kre- I stendig,. få.r plass på. sy.tue. frielse, C1a Anelsen itom tll henc1e lsomnet som burc1e ha vært en oppoalljonlfare fra N.S. folkel!.ea liciemangelen så han hadde jo nærmest sen nr. 141». I ~dustrlsted nær Bergen. Hua at nu situj.c1e '.L'æppet lalc1e"l- Se.l.Vl~J.ge. JJroC1ne kar ;tlnnea i I vllle være.ue Uten derøom d1lle fra vært «paniy:.. Derimot kwme man k s a~les. AJO, C1et er nok trollg at' Cally aue lanci.. ~.l.lltt smertet llenne ::~før.te Itund av hadde møu mere lkke si det om personalet l Nordtrøn- Pås e.. og sonuneropph. Bill. mrk. «Snaresb, nr Monrad møtte o.øden som en be- KB.nBkJe mest av alt. I d kjærlighet. Ja, ~e De W Ol deern, lom hadde arbeidet under hele for 2 (1/4-1/10). Møbl. vær.,, _' me hadde titt dem over pa. Der.. Husdyreierel fner. «,l4'rlgjørmgen. varen 111"0 J.vJ.en nuc1t oppe 1 alt det van 81d.e o da ville cliøa ka.nakj butt kr1gen bade i trykkeri o, ekspedi- adg. kj W. Sengklær og kj.- innj.edet :tor nennes ved.ltommen- U:eJJ.ge og vonae bevarte Call" I' e. e..jon og.predt nuibuiller l millioner. S8J[er medbr. B. m. enær Us!o:. Øyre.merker for amå.fe og storfe, hønseringer og hunø.~. ~ei!.~~~~~~f. 131 de lange og smertelige år. Ue J.vloru'ad Slll uro.ltkellge tro på at I i det godeø tjeneate I y - - nr. caode. itappedes om a forfølae liiannneten engang VlUe sell'e ovør S &mj:wmeta domøtoler. kwme hl. Slik fortsetter kje,let mellom de band. Alt med navn elj.er nummer.bestill i tide for våren. a henne og a Vlie henne hensyna- J.~inen, og ret.ten over m.ak:ten., Ipart leg lin.treben Ol &DI.t for aid. «jgod e ; ftor~enn, ~o~ var ~"".t:na- Ingeniør. løshet og forakt. Vet er JO g~- Olm uniq.oma iyse tro og tuu.t tå -aen anaeel oa autoritet. I I tm a - d O~_i:~ ne tan:' a t ~thvaldr -'_ - Vil j h f bi del ed ErllDg o. :aa.m.tad, mej.t i aette land at det er det C1et goue bevarte nun tu 8m '1Stel Det "A~ a A vidt me, b.kj... t, 0i er e l _u_ - _. d I s se s. o er... på en 1e<11g I erne anlelløln&euiør. a or n se Forutlom raker høyest lom man kan stunu..t1un 10raittet det lave og ikke hendt at kj_ru,h.t bar truet et en a aetning: N.S.tSl!1ett mrk. m Skjl.k «Kon- «Saonhetea uno.ertunc1j.ie og ynked.. over lamfwm W Wintetøjørelte O&, "'''._1 Karll: f 1011: AllsidJg mann t b k eranaa nr. oiv:t. em'... va «storne are \Ulne e.ller Wintet,jort.amfunnetl lover og maies etter aere, amallghet 0i domitolar men kun hjulpet di.._ til liiølvlu7uup Pakting. 81mpeJ..tlet. belv var hun l all 81n et k!a.rer~ lyn.iktere handlekratt I VakQneater Tryre Tborvald.en Ol ytre IOrnec1r!u.. e en.ly,end. re-. - I Hat OÆ h.vn derimot ' har valtet var... true Thora, født Johnsrud hal' ulv- L "_._" n Gard med bu.kap og reidøkap mann får godt opphold mot re- T'\ IM6..._M.A " il,. ".1 Vi har glrd, ønekkerverklted or smie nær Drammen. AlJ.8jdii

10 Irlel.Se, aa n.ne.utwl AU.l,u w,uc::uu.1: l... _ ~w w_:" _~- ~ Vllle være sari'!n.e.u \;""'.u.... Øe"_ Gr,utad.» rukens krqnlkk: 8l!U Massestaten i fremtig skikkelse eller tldllgerel Av I. T. 50 ' "~D~E~M~O~D~ElIIIl\N'" IIIIJl-S-T-A-T-S-S-A-Mi't]--N-N--.-it-to-r-d-.n--bl-tn-,,-,-t-.-na-t-iøm-e-IO-m "! ilkylder pl tett o. via mua_menne.. I.re.en tor en tn&ih.att I beve. t lin aiw..ten., Uten en l1\uh "V sel.e. Pl den -.nnen.ide vil nettopp det abjolutte fleretau av land.eu en.ilk atat hl.n lanst.terke.. e innby.,6r. kan ant... li. h.ller Ikke And.lI. mouta.nc1lkraft. et enute av dl... moderne.tat' 1 D1I:20. ABHUNDlUIJ lir et yppe..- Mmfunn tortaett., "-tl, ve, 1,mer", lil ilutruktlvt bild. av llluaeiltatenu ka 1 'Sin nuværende aldkketae. M.. ~ oppkomat o, triumf. Vl har aett aen danner.runnl, et tor telv. hvordan maøemenneaket,.t i tid. statødannelmn 1 det moderne.. m.- UI.re lrhundrt mel'.jeldent fore- funn. uten en all.k muse ville.. Ive.kon:une.nd. øoøloloalak fenomen, det demokratiake prlnalpp V.1Il nettopp 1 V'11I "'-er trer frem IIOln umulli.. øllk vi vanlllvia tenker oøs den nomlnelt"tt.terkeste menn4llo demokratiet. For hlullen er en føy... øke'l'uppen 1 v.roan. Det er intwes.. Iil materie 1.tataøtyreta hand, hv1a, sant l taktta forholdet mellom dette den led.. pa. den tette mat., 0l an fenoll\li.ln o..tatamaktena konaeu.. oppnår ved denne. hjelp en V1S8 trerte øking l d. fo"kjellljø land. stabuitet, 10m nok kanikje melit DET rorhold VI HAR nevnt skyldes den menne&koli,. ttelhet ovenfor,m&1i8en4i betydnlnl I det moderne eamfunn, 0l d.a 0iså mu hoa IDailiSen, men Ukefullt en.tabui. tet 10m i et,ltt, kdtt.k øyeblikk ka.ll aen 10m vllkar fot en' tutere 011 mtol' brukes til l lede nøjonena fulle enarett.t.tat,.jllr.t.tatamenn nød. kratt 1 en b.. temt r.tninl, l en.tat vendilvt. ør med velvilje pl den bestående av bare enkeltmenne.kor ptoani 10m forela:. Den økende vii en suk.t.bllitet kun være en krip!are 0l ktl,.b«redaup krever utopi, d.a en der vil finn. tunnel' av en.terk.rt.t.tlform, makten må vl1jer 0' tituønw t.v.. ldetlaka konøntret... 1&nlt det overhod.. t dialektikere Ol alcoler,, Cl alik.tat kan Ij.rea, midlet til In.Uk makt. vii me,et lett.,. ikommt til l tau, konaen.trøjon vu vilte minen. _mmen unde,r trykket av en lire Individualiteten er lkke lens" anfiande, da dia.e menneaker, der net enn en tare. For fedrela.ndeta llikkert både rent intej.laenameaail 0i Ikyld ml individene danne en ho. rent menneakeli. sett.tar over inn. mo,en masae, opp,l.itt e.et, drepe byqeme 1 muaeataten, ikk. en. dilt,*ia QI.. "4r4i'~ l.. - ~.. Itf... MIl. UIIIt Mo... h, nr EN SLIK PROSESS er ikke uten populær l.in framutlll1nl, Mm vlaere lylteu,. For øk.pe en ma... Karin Boy_ bok er til IjeniJeld det lo 10m helt 0' fullt fyller ahe de <Nwel1s ikke er, den er dliktlnl. foruta.tn1n,er en har nevnt ovenfor M1LJf.o1ll'L' l «KALLUCA1Nlt et en VII.tet.al.dtllene matte g. frem pl lndustrlatat, et ko!lekuvt lamtunn, tn hittil UkJtnt mlte. Terror VII ik~. omjlnni Ar Hovlldper/ilOllen 81' bare bu unntqtl.. n, men dot normal., ethvert ø1vten.kende individ hetaserum» &10m har litt boken navn en kemlker der finner opp et... nn. VII v.re tarlll for.taten. ø1kkerhet VI lølgar i boken kjemikerena lwnp Ol han vil bu utryddet 10m for. med sei HIv, Ilumrende temln.. nøer reder. Mentor l vi1\keuiijln'e al1k. fri tn tldl.i,ere kulturform, dremmjll om en fri h&rmonlisk tilværeløe plener nå det 10m enn' fl' tilbako AV kultur, human1amt 0' r.lilion I.prengt en lammel KrlatWilellend(', U~dd", l&uropa vil mltte mist. lin arlmider.., fram hoa ham. l:ia.ll kultur fuu_tendil, bryte med all6 Maaes Ul å ta opp den fonn Mm,..!line idealer Ol tradisjoner, alt 10m f\uulp.livet bar til ny ov"l'velelaa. - har,ltt vil' verden.idel det. ry..- MtA j denne framtld.isulten er selv BolaJevlamens Idealer vil avløae den t.atbf1endtlll.» tanker en forbrytel.. europeiue mennaakeuihet. se 10m "ttafieø mitd døden. O, nu l1'r~k'l'en FOR EN SLIK utvik.. ha4cle han alw Hiv skaff.t delinl kommer til"yne pa manie må..ipo"ne et middel tll A etterwpore tar opa innen kunøten, cl. kan&kje ldarest innen litteraturen. Het har vl pa norsk fått Il melet inter... nt. over..,tte1ser i de ølate U, dat.1' den' 8ven&ke dikterinnen Karin B o y 1'1 dlw stataflendu1l1. tenk.forbrytere, Oil Vl opplever at aerumet bur tatt lbl'\llk pa kalleler, venner 0i kjlilire. Men den ene kan ttrsynelateooe lake ~te no!) mot de manae, XorfaU.t Gl' bok dtalloca.in,. 0l enaelskmanntul aau for lanat, kollektivt_men hat' OflQrle O l' W e 11 s bok d984".- funnet et fotfeate 110m den ikke li;! Be"e diøe e.r ryfitende visjoner liv øllpp pli. «KaUooam.. er 1iA1ed.e.øcn livet l en øllk kollektlvl.iti,ik øtat. flammende appell om ikke ii opp LITTERÆRT SETT, menne:iltallil li.k,jan1pe mot ~He.1dlvlam4l, XXItiIi8- ett, star nok Karin Boy. bolt mentt.ljtet Ol terror..t.rkwe enn Geor,e Orwel1a. Karin OJ,WF,;LLS BOK et henlait til Boy.. er.t.tort navn innen mode4'" lcna1ind ottlr at bolijevilimen hal' ne.",il1mk IItteN.tur,' men mell. breåt tihiii over hel, l!;1.irope 0i hmnee bøker er varme 0l menne. etab~trt (nu Jl;uropu forene te.tater økella. pl.in elen I1tt ukvinnel!.a. pl terror, krill 0' voldimentalitet. _. mlt.,.l var fulnnll.l.inn.plutet 0' OrwUs verden er en tredelt vlrden torpint. Hun. tole.ltt e.et liv vlren hvorl!iuropa, Alle Ol AmerlJU, er 1 19'1. krll med hver~dre, en kri. 101'1)1 Orwellli bok er mer f,p,ocuiik, -før.. med et hat 0i en bitterhet 10m det menneakeli,. I h&rul bok rna.uil., den alate krill helt 1 Iky"en.... ofte vike planen for en,enlai re For, holae hat.t...t ved... like llend.er PQrtqj ~ Mna QP~ Il' 1u.tIt t.. eill&w'&ll.ii.m,..- Store ilrqr... ciij. MIll ro,., Ir~_ ol' ' at nu,skulc1e 'J:æppet laj.c1e1l1 I vert epassiv,. Der1mot kunne man selvl~j.ge... ro... e AQ.I.'.. mnea l. den før.te stund av hadde møtt mere all au. C1. l:)!l.kt t t n ikke.l det om personalet l Nordtrøn Påske- og sommeropph. I Bill. mrk. «::maresu, nr. J.4:0. AJ o, (let er nok troug at C, Y e. J.an ~er e enne I ekte kjæruihet. Ja, kanakje De til 0l deer", aom hadde arbeidet under hele Monrad møtte eiøden som en be- ita.luutje mest av ~t. med hadde fått dem' over pa. Derea for 2 (1/4-1/10). Møbl. vær., ~~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 filer. ej!'nsjøi'mgen- varen ly"::; J.VJ.en mlc1t oppe l alt det van-.1de o'" da vllle dtue k&nikje butt k j rli tn både At l tryibkkeirlli '1 e W ka l P edl- adg. kj w. Sengklær og kj. Husdyreierel, ska' Id a b te C /I U' innj.edet lor nennes veci.komme.n ~e o. vonae evar a..., I, '. on Ol spre... na.z as er moner. I en makt. De kunne b& rqnet med lf' Y -:- _ SaKer medbr. B. m.. «Nær uslo» Øyremerker for småfe ogltorfe, hønseringer Ol hunc1~ de lange og smertelige år. Ue J.vloruad am uroueuge tro på at 11 det iodea tjeneate. I BUk fortaetter kjellet mellom de nr egoeie_.ltapped.es om å forfølge sannheten engang vwe seire OVI!1' Samfunnet. dom.toler kunne ba. el0lst, nordmenn,.om var.1.,nahenne og a V18e henne hensyns- J.Ji)gnen, og, re,,"en over ma.ltten.. part.el ain atreben Ol an.rat t.or lin.jonllje 0l reine, at det var t.elt _ Ingeniør. mer.bestill i tide for våren. band. A.Lt meei navn eller num løi.b.et og' :l:ora.k.t. ljet er JO g~-.:u.n ungaoms.iyse tro og tjj..ut t1.l. eien &nø"lae Ol autoritet.. Ol.r de Ikke stanset al holder de il Vil gjerne,ha forbindelse med ErllDa o. B&n:uIta4, malt i aette land at eiet er det C1et goue bevar"e nun tlj. 11n Illtel Det har ennl., la. vidt mel bekjent.. enda l p Skjå.k en lemg anleggl1djeniør. Forutletnina;: N.S.t:Slllett mrk. «Kon lom raker høyeat som man.kan stuno.. Hun toraxtet eiet lave 0l ikke hendt at kj.rllihet har truet ot Kark unaertunc1j.ge 0l ylutede. ' over aam.funn Ul tillntetrjørel8e 0l kll,ol I feranae nr. 135». Allsidig mann. dem i.qvls estorneb bare kunne eller Ulintetrjort aamtunneta lovtr 0l ØelvbryUup male. etter, aeres amaugbet 0i domitoler. men kun hjulpet diua W Vaktrn.. ter Trr",e Thorvald.en oc Vi har gard, snekkerverksted. Ilmpe.Lb.et. ~elv var hun l all «Saonhetea 81n et klarere ayn,.ikrere handlekr&tt. frue Thor., født Johnarud hal' ølvy~: 10rneC1reJ.ie en J.yaeno.e re- Hat Ol bevn derimot har ve1~t vw- bryllup 11. april. DAlen teire. tor.es.., Pakting. o, smie nær Drammen. AllJjdil Gard med buskap ai reidakap mann får godt opphold mot retil pakting for duiand.e lam.j.lle' paraljon og 0PPulsin, av møb- L'" pentant lor ldealllme Oj jod- denarlker. 6. april. Adrea.a: Ulvenveien 88, ' 1'1a10r» het. - Vil De IJøre Dere. kirke til et arn.- strakt. ler og hus. HVI. rette/mann,... O.J.uerfor,.ender ogaa. hennes Vir-I.ted for.annhetaaøkende.l vil jel Kaptein Senand, nere talt arbeide. Bill. mrk. IU'. Boken sendes innb. for kr ke.l.lie venner og oøunc1rere hen- anbefale Dem '.rat l elake Dem.elv Arbeide søkes. Naultcial, NorC11Jord. 1~2. ne en late.b.jerten.t tau 101' alt da De derved vil bli 1 atand til Omgående levering, portofritt l ~ nun Ø., og,lovør verne om elake Deres medmenne.ker. - ' 'Ø'rontkj. sak oppgj. løker ar hvis beløpet vedleøge. bestillingen til: '.L'lC1'nI utnklina Ol nenne. rn.ume. l N.S.-fo1Kene l1dor 1 cl... on t.orterbeicie. Har litt pra.ksli ira mek. Papirindustri. Gårdskar verkat. Sveiser gasll og elektro avklaring' delli hunrer. ikke pl mat.. men pl Øn.ker a. komm0 1 forbindelse I Plass 1edilfof gårdanr,,ift 'l'u hva.om helat. Hellt fri lta. med en mann som VIl i" o.. l:ahy J.\llOJl.l'aQ tlj.tlue hul' godt eller ugift, p" m,ldaell.tor iard Kjaari1ihet Ol for.tlelae. «8. Mal-. SOle 41. l.llx.om. hun vu'~atl' var. l sjon. Vil hel.t utvandre, men har kjenn.kap til papirforedlin,. B. pa. Tynnt. ~ventuelt ønere tor Voll pr.bo'14in :'4, man lweo. illltn midler. BUl. mrk. «Edrue.. XriJtiU$Ulld N. I. Holum... W m. dderut med. opplylxuni"r nr. paktnina;. BIU. mrk. ctrivq l.a7.. Ited nr. 13(b. ov.r.itt el.t J,and, Illart drol*' de en barneflokk, snart ra.mmer de et.ykehui. Dett. er vlrkelli ma... tatena, fremtldutaten.l, d.malo,i - veg hjelp aven frem.skreden tekn1.kk. Skade bare.t dor mlen plaø er for menneakelilhet. DET ENOJ..AND 10m 03:'well åu. drei'.r Ikke det EniLand 110m en tani beted Il melet for den turopelø. And, Det er l.kke MIltona, Byrona, ShAkeapearu, Shelll)" eller Keata verden. ljtt e.r AIII.a 10m har veltet trem, Ol 10m triumferendo ir4ler mot en fra ru1nene. Typlak or b_te.mmeiaene om comakrivninienelt av de kjente dikterøii verker. I dette frambduamfunn aql hnr llnjo i et di:ktverk MlUIuretN, int.t "~d.l1i. eller «tan.ketorbryte.rt.k.. mi huss. O.t aotn.l tkko p.uaei bol dl pmle, dflr ikke var., jyk~ ke!1p l. fi leve i en Ilik 1O.l.el votl fel~tat, det øtrykea, skrlvu om 0l le"u farve på.. J:iJlO4.I'.I.'.IIi.N l ORWELUJ BOK rea: lel'er, liiulullen med den kvinnen han kommer til å 4Iu.ke, elbkø hor I betydnmi bl1nd drift, (OrweU vu lkke for intet a finne mellom 0.1\1 Vellitr4u'&d!.ltale) bc:liillutter &ei tu il ijfill'e opprør. ljrømm.en om.t hem... mei1lbl'oral.uip Atter HI '-at i ham Ol han best'lnnmer "'i til å kjempe mot.yli!tamet. 'l'ryjtket av voj.d Ol terror, HlvlO d.m innerate t.ry\itt tvll:",er bam, frem.. lv,l.ll;n l1,.t,;.lj...hir J.KKE bovedper,aonen I o.orll Orweu. bok har h.l. let med iiiei l øln kamp, han bar mi",tat sin ij.jehg. mottmnd.wl1ft, fordi han tkkt hadde noe, brue OD. ailk rikhj oppfatnj.na pa -,. uten a.a en ubelitamt ~l. oa bart Ør mot..,_t. IMt -tw_ Ol t..rnr... - Oi kyner det ri. 10m dleper ham Det 6r nettopp pl dette punkt vi møter den eaentllae tral.dien l Orwillot bok, den 10m ikke.kan by" II1tt Iiv_yn opp pl verdier 10m.tAr over ham.. lv, ham krav Ol bani materielle _mp, han alr 1.Inder. Tar du den 1.mmaterielle tro h'e hvj.l.ut.:>m helat menn..u tar du liv...runru.,.t f:<a det med det IIQWII. litt tritt..,t. lvllljn U,H,WJ:LLØ BOK ha.t lucevel et,limt av hlp, 10m Karin Boy.. bok ikke har. orwell mener at 4tn eton musen øelv, proletariatet, kan r.i.. ae, o. tøre landene tilbak. Ul det BOm en l&ni var et normalt liv. Men kjenner en maaønu veaen fo. re.lwmmer en.uk tøae høy.t tvueom 0l IWllV. En ltluø aom I... twk,rad er prelet av rmtterialimne kan ikke b.re.piren til tornyeiag 1..,. tvlilrtom vll den øannsynli.vi& lwt.. Att være Irunnlalet Ol vukmt for øt,aten.& tortaattø tliiuiliiton DE'l' ER tilljlll!ir IKKE Al altfor meaet liv lyliøbla hapetujlhet A tulruj I alam bøkene. De er fyitu av peø1- 'tnlmnena ma..ldtqne og Cl fry.or 01t8ru ~n 6ln b.i.r varm i fiilu.net. Men <.1.et tormn<.1.l'(ll' ILlUltU.ut er V1KtliS bwter, btilx.er 110m i,;tmle ml ryliite OWI o. Ur1ve OM Ut av øn.. akoqrwnmenn 0' vanet.nku~l1a ipor, uen dal Irommer da vi auo ml ta et.wlåpulult tor tua' mot ma.iiioilhitaten 1 a,elul fremtidi,. IkLkkeliM. Uet.tu ollili til OM HiV, bealtemme om dette tkklpullic.t b.i.lr i 1I1~'- eller tld1l1ere. L T. I. Husk kontingenten

11 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l l AVERTER Mandag 8. april 1950 Nr. IS - 4. Arg. ABONNER «Arbeiderbladet» og sabotøren - USA krever at dollarkapitalen - Sorenskriver Harbek - (Forts. fra slde 1) (Forta. fra.ide 1) Forts. frn. IIl'ldo 1. ponerer over.i. meget tungtvann Vet han ikke at det under hele pa vidtglende innrømmelser. - Dette politiske resonnement er høre at en sjåfør hadde kjørt I I et kommentar øier Langetør det er utvunnet. Men sabo- okkupasjonen her i landet, og Dollarkapitalens tidligere ube- imidlertid ennå ikke stadiestet t bygden rundt med to radiostyr- land: «Hvis jeg ikke har misfortørene fremstiller det slik at sannsynligvis i hele Europa, er grensede handlingsfrihet i Ar- Washington skal man dømme et- menn. De var kommet fra Eng. stått en rekke av de avaagte Mjøøvatnvann tilsatt kali, altså blitt fremstillet mindre enn halv- gen tina ble betenkelig innakren- ter det propagandamateriell, som land med sender og hadde depe- landøsvikdommer etter frigjørka.lilut, er twlg'tvann. De tier om parten så meget tungtvann som ket av Peron, og det er denne fortsatt distribueres om misfor- sjer il sende, men ingen turde ta ingen, så er det en rekke ama. at en må ha. et meget stort fl.- han nu påstår, og mindre enn en frihet som Wuhington nå krever holdene i Argentina. Det har til seg av dem eller gi dem liiender- mennesker som for ang i v ~ r i brikkanlegg med store mengder tredjedel av det -dokumentar- tilbake. Naturligvis uttrykker de og med vært rikelig av anti Pe- sjanse på lysnettet, da det van- er idømt strenge,strafter etter likestrøm Iør en ~tter!llange må- filmen vi~er i en eneste sending? seg ikke så likefrem. Det heter ron-artikler i verdenspreøaen i ket tyskere i bygden. strl. 86 (bistand til fienden:> for neden omhyggel1g dntt kan ut-i Vet han, ikke at Hydro a11tuj derfor i «Time» at Miller hadde den siste tid.. Redaktør Fanebust og broren å ha utført nettopp de handl10ger vinne noen ta kg. tun~va~n pr. sendte det for tysk regning pro- i oppdrag å meddele, at forutset- Det hevdes således hver da,g tok da hest og kjerre og hentet som JU8~isdepartementet und~r døgn! 'l'r?s~ årelang erlanng og duserte tungtvann i små flasker ningen for Washingtons velvilje at den medborgerlige frihet styrmennene (Wang fra Sande- Harbek. l 1940 ga uttrykkelig øvelse, mlillonanlegg og de ~tør- til Tyskland så snart 20 kg. var er, at den medborgerlige frihet trampes under føttene i Argen- fjord,og en ung haugesunder) ordre bl... ste anstrengelser har hydro Ikke samlet? At alle forsendelser gikk ikke beskjæres og at den frie tina. IfØlge «Times» er 150 aviser samt l;ender og Øvrige bagasje. Et spørsma.l er også m~get 10- kunnet oppna. større produksjon! som alminnelig handelsvare uten presse ikke undertrykkes. Men stanset siden desember måned, Det ble rigget opp antenne og alt teressant. Etter dommer Jeg har HAUliJijLlS NYE TALLOPP- tysk politikontroll eller oppsyn? sammenligner man uhildhet for- og nå sist er landets største blad klaffet. Senere ble det å skysse &ett, oppfatter sorenskriver 1Ia.r GAVER S'l'EMMER HE~ER At tungtvann aldri er blitt sendt holdene i Argentina med de an- «La Prensa» blitt berøvet retten dem til lands og til vanns. Men bek medlemskap i N.S. som lands IKKE overens med de meldmger i tankvogner? At der aldri har dre latinamerikanske stater, vil til selv å innføre papir. da Wang ble tatt av Gestapo to forræderi. Hvorfor ga da herr sc;;m sersjant Syvers~d fø~ ak- forekommet en så drabelig tysk man finne at friheten sannelig Dene opplysnin~, i «Times. før- år senere i Sandefjord, var det Harbek. en landsforræder som sjon0~ ha.dde t~legrafert til sa- politi- og flybevoktning aven ikke er mindre der enn hoi de te dog til at adm. direktør i Bri. nære på gått galt. Ruten ble del- Jonas. Lie en så alt omfattende botasjeledelsen l London, prof. ferjetransport som filmen viser? andre. At bare Argentina har satt tish International Paper Ltd., vis rullet opp, og' den mann myndlg~~~ overfor hele det nor :rronstad. Der het det e~ter. de Har andre løyet for ham og har den amerikanske velvilje på George Goyder, svarte at de bri- styrmennene hadde hatt tilhold øke politi. Forholdet er øå pa. l propagandaboken 1M! gjengitte: han ikke hatt anledning til å spill, kan derfor neppe' skyldes tiske aviser, særlig i domionslall- hos på andre siden av fjorden, fallende at jeg gå.r ut fra at te.legr~utdrag, at det. var l~t I orientere seg om de faktiske for- noe annet enn at Peron-admini- dene var utsatt f9r betydelig ble røpet og skutt sammen med På.talemyndighetene etter, freden av hvilken t;y:sxerne ~~~g;ns fvil- hold? Uttaler han seg nu som strasjonen har opptrådt mer strengere restriksjoner når det Wang som i k k e røpet noen. ~r unde::;kt det?b ~v ~e~shn l~ kunne utvmne ca.. g. er- autoritet om forhold han ikke selvstendig enn de andre «demo- gjaldt papirtildelingen. Allerede l juni 1947 mottok Harbek kal- sor~n lveren ~r e e f ~ dlg tungtv~ ~ h~e o~ kg. kjenner? I alle fall nu, etter alle I kratiske» regime i nabolandene i I nå er de britiske aviser blant de let som medommer i -Fanebu~t-I væ: gltt en redegjørelse o :l1e~e~e var ~~.kge l ~n ;n~e de opplysninger som, er frem- forhold til herrene i Washington minste i Europa, sa han, og ne- saken». Den uhørt strenge dom I sa ~~~~e rundskriv er bare noen all u ~ var a l eve ~ en n skonunet, burde han undersøkt og Wall Street. Det.fremgikk sten fem år etter krigens slutt for injurier var enstemnug. a~ske få eksem ler som vaier :etydmng da t:ke:n~!!e Jad- forholdene og vite bedre beskjed! også av mr. Millers misjon, at det er det nesten umulig å starte en I 1948 gir så milorgsjef, major :vorledeø Justisdepartementet e noe passen a r di a egg I I boken. IMI heter det angående første Ønskemål var at Peron avis i England. - Ja slik er det, L ang a l and ut sin meget opp- sommeren 1940 under øorenskri- Od' g hel f ler ndeppelikkuntne sponetil~e den senkede ferjas ladning: «På sluttet med sincstraffebeskat- når man ser splinten i andres siktsvekkende bok cd Ø m mer ver lla.rbek" led~l~e l en rel I... en ornø ne es røm og - d kk d d f t. 'k k k' l ik.k b Ik.. t 'k k F 'd 96 ". MiL.. UID _.. tr kkeli' bed t b t enin e et sto noen vogner me a mng_ av amerl ans e a slese - øyne, men a Ja en l fut l e. ra Sl a gjenglr,- øpønmuu tjente fiendens vilje-» ø ed t ~ m~ lee ~~d:; me'xket kulilut, noen tankvogner skaper og garanterer U::>As' big eget. Org-sjefen en del rundskriv og _ og d ~ ~~ ~rb:~'ør en slik med ammoniakk, vanlige gowr I buslnebs den samme «frihet fra Peron-styrets behandling av andre em~etsmessige uttal.elser I Etter at }4'anebust var blitt :Wfva:r installert, og deretter vogner. Ingen tyske v,akter.var li nød og frykt», s?m den har i de opposisjonspressen skjer ~midler- som klart ll:lustrerer formen for oppmerksom på dette, fortøner igjen kreve flere må.neders om- selt. Hva 61e1; Haukeh dertil? andre stater i oyd-amenka. tld etter godt demokratisk eks- sam arb el d mellom Adm i ~: han 08S skrev han til Harbek o, h eli drift før de kunne il VIDERE FORTELLER HAU- Det ser ut til at mr. Miller har empel. Det framgår ogs' aven n i-tt r a ø jon 5 r å ~ e t og fien- beklaget at han ikke kjente til d;gfør!te dråper ferdig tungt- KELI l A~~ErDERBLADET: spillet sine kort godt, idet ban redegjørelse i c'.1.'lmes.,om for- den, ape'ilelt de.ta Justisdeparte--I forholdet i juni 1947, for da ville vann, og dette ville utvilsomt bli «Produk:sJon~n (a~ ~ungtvann roses ~ndog. av det notoris~e teller om en parlamentarisk un, ment under HaI bek. han selvsagt påstått Harbek bemerket av den allierte spion- E.S.) var lnns~illet 1 fl:l'e måne- Peron-fl~ndthge «TIme» for Sl~ dersøkelseskommlsjon mot uar- u g i l d som dommer, om ikke asje og fabrikken ville bli bombet der etter den første aksjone~, fra «nette.linedan~~kunst,.. D:n dl- gantlnsk vuksomnet (oppnev~t Myten juridisk, så i hvert fall ~ralsk før der forelå resultater. februar 1943, men produksjonen plomatlske snudlghet har saledes etter det bekjente norclamen- - vurdert, _ slik som Fanebust- MEN OGSÅ SYVERSTADS kom igang igjen i august 1943». vært stillet på en hård prøve, kanske forbilde), som har gått til saken lå an. Han stillet soren- OPPGAVER VAR OVERDREV- Heller ikke dette er riktig. Hydro for det gjaldt jo om å blidgjøre husundersøkelser i argentinske <Forts fra 4. ~ide.! skriveren visse spørsmål, bl. a. NE. Etter de i boken 1M! gjen- hadde innen 3 og en halv måned og smigre Peron samtidlg som opposisjonsblader (på samme om det medfører riktighet at gitte telegramutdrag har der og- etter sabotasjesp~engningen av 9 det gjaldt å ungå å forarge de mate som det også skjer i Nor- Bergen. Komiteen 9tØftet i de- høyesterettsdommer Bonnevie så ellers forekommet alvorlige høykonsentreringsapparater på atnerlkanske demokrater ved å ge, red. anm.) Kommisjonen har talj prognosen for Narvik-opera.. meldte seg ut av Dommerforenlnfeil i hans melditlger. 1 virkellg- Vemork den 2t'.-~tt febr vise for stor velvilje.. beslaglagt forretningsbøkene for sjonen og kunne ikke se at det gen høsten 1945, fordi sorenskr. heten var det vesentlig mindre bygget og,installert 18 nye appa- Innen mr. MilLer forlot Ar- li granske om angjeldende ha,r var noen spesielle.vanskeligheter tiarbek ble valgt til formann? kalilut enn liter, mindre I rater av tilsvarende type og på- gentlna overrakte han senorita mottatt penger fra utlandet til ved den. Men komiteen uttalte at I stedttfor å svare returnerte enn halvdelen, og denne kaliluten begynt den fortsatte konsentra-,1t;vlta Peron en gave fra Was-: sin propaganda mot Peron. - det kunne få alvorlige konse- sorenskriveren brevet, påtegnet inneholdt meget mindre høykon- sjon av tungtvann i det nye an hington, det var en underkjole Og ior å sltere «l'lmes»: kvenser i k k e å okkupere Ber- at han ikke ville di 8 kut e r e sentrat eller tungtvann enn av legg i midten av juni 43. Men av nylon, et delikat pant på. de ''celefonsamtaler avlyttes og gen og Stavanger hvis Uyplasser med Fanebust. Syverst&d og Haukeli oppgitt. det varer flere uker før man der varme følelser, som det demolcra- brever åpnes... Ifjor pub- lett kunne bli tatt av tyskerne Herr Fanebust skrev da til hr. Kaliluten var ikke tjenlig tu en får ferdigprodukter av den kali- tiske regime i Washington,Øvil liserte regjeringsorganet «DemCl- hv11 vi ikke kom før.t (uthevet BOijnevie ang. det sistnevnte atombombe eller atomenergima.- luten som tas i arbeid, selv etter vek.ke hos den mektige ditnle l crac1a» fotokopier av et antall ber). øpørsmå.l. Men høyellterett.dom~ skin. Den ble sendt i 16 tat og at denne kaliluten i flere uker og Buenos Aires. brever skrevet av eller adresael't!jet neste dokument, tlatert!!o. meren har ikke be.vart brevet. ikke i tankvogner. Noen få fat maneder i forveien har vært be- til ::>pruiue Braden, den tidli~el'e mars, har liten interesse i denne Vi tillater oss derfor A. spørre om hadde mer enn 10 pst. tungt~ arbeidet i den store vannstoff- amerikanske ambusadør i Ar- 10rblnd.eJ.se og forblgaes. Det tøl,- noen av våre lesere kan løse vann i.kaliluten, and.re mindre, hydrolysen hvor flere 10,000 Skjerpet ru8sh;k - gentma og senere tiltorordnet gende dokument er datert 2'{, gåten? over halvdelen kun,o,t) kg. tungt- elektrol~e-seller er tatt til bruk (Fon"". tl'li lid. l) utenriksmmister for latmameri- april 1940, og det har som kjent D!1 Fan~bust-Iaken allerede er vann i 100 kg. kalllut. vad V!te for forkonatrl.leringen av tungt- kanske spøramil i Wuhington. hendt meget i mellol,lltlden,- Idet begjært gjenopptatt er det aven hva en IjAfør ville si hvis en vann. Denne forkonsentrerinaon Dflnnn.:rnVg nuui'lav1l'i k,."., i...,... hl..."'... 1.,l l),l.. '",,_ 41"... +_ vin betvdnimr å. brm28 klarhet

12 .L"'''... luio"a "'''''w''5 1tl....L y" ~""8" I... &' ~.. u ""-"'1,....,'a... ""!RI "'V... lif~u... Hi..., ulclt~.b""h~.lu... I.II:WUUHItUj/lAlliU11I:I.LVI' IJonln og KUnntutKe se at acn len nøjten llllj:o, Ioral IOrenlKr, heten var det vesentlig mindre bygget og mstallert 18 nye appa- Innen mr. Miller forlot ~- å granske om angjeldende har var noen spelieue vanskeligheter liarbek ble valgt til formann? kalilut enn liter, mindre rater av tilsvarende type og på- gentlna overrakte han lenanta mottatt penger fra utlandet tll ved den. Men komiteen uttaite at I ltede.t for å svare returnerte enn halvdelen, Stiftelsen og norsk denne Okkupasjonshistorie, kaliluten begynt 2014 den fortsatte konsentra- Jl.ivlta Peron en gave fra Was:- sin propaganda mot Peron. - det kunne få alvorlige konse- lorenakriveren brevet, pltegnet inneholdt meget mindre høykon- sjon av tungtvann i det nye an hington,det var en underkjole Og' tor å sltere «TImes»: kvenser i k k e å okkupere Ber- at han ikke ville di. kut e r e sentrat eller tungtvann enn av legg i midten av juni 43. Men av nylon, et delikat pant»,å de 'l'elefonsamtaler avlyttea og gen og Stavanger hvis Uyplasser med Fanebuøt. Syverstad og Haukeli oppgitt. det varer flere uker før maq. der varme tølelser, som det demok.r~- brever åpnes... Ifjor pub- lett kunne bli tatt av tyskerne Herr Fanebult skrev da til hr. Kaliluten var ikke tjenlig Ul en får ferdigprodukter av den tkali_ tiske regime i Washington vil liserte regjeringsorganet «Deme,- hvil vi ikke kom førlt (uthevet BOl1l1evie ang. det sistnevnte atombombe eller atomenergima- luten som tas i arbeid, selv etter vekke hoa den mektls4ii dåm_ i cracia- fotokopier av.t antall her). IpøramA.l. Men høye.terettldom.. skin. Den ble sendt i 16 tat og at denne kaliluten i flere uker og :t:juenoa Airea. brever skrevet aveuer adreuel:t Uet nelte dokument, tiatert!lo. meren har ikke beavart brevet. ikke i tankvogner. Noen fa fat måneder i forveien har vært be- til ~pruiue Braden, den tidliael'e mars, har liten interuae i denne Vi tillater oss dertor A spørre om hadde mer enn 10 pst. tungt- arbeidet i den atore vannatotf- rl.ssi. wk _ amenkanake ambasladør i Ar- 10rbmC1eJ.Je og forblgae.. Det føl.. noen av vlre leiere kan lølt vann, i ialiluten, anctre mindre, hydrolysen hvor flere 10,000 Skjerpet.. g.entlna og Hnere tiltorordnet øende dokument er datert 2'1. gaten? over halvdelen kun 0,8 kg. tungt elektro!)'\se-seller er tatt til bruk IIro,'I.II. h:a lide l) utenri.kømlniater for latlnameri- april 1&40 og det har.om kjent Da Fanebust-.aken allerede er vann i 100 kg. kalilut. Uad Vlte for for.konstrueringen av tungt- kanak. spørsmal i Wuhington. hendt meiet i mello~tldtn,-ldet beijært gjenopptatt er det aven hva en sjlfør ville Bi hvis en vann. Denne forkon.entrerinøen BODIONOV8 OPPGAVE Korrespond.anlen ble ført med cvi ikke kom førsta. vi. betydniq, bringe klarhet ben.l~orhandler leverte ham hadde også etter sabotasje- I AXEN velkjente argentinske politikere -Av dokument u. 10, Referat 1 dette. «bensln» aom inneholdt store sprengningen av de 9 nevnte ap- r i dag åpenbar Han Ikulle IØke som var Perons fiender os Ikri.. fra csupreme Councill» 9. møte mengder av v~nn o~ lut? 'J.'ror parater fortøatt uten stans. Den : øtøtte den p~litiske venstre- ver seg fra. tiden juli 1940 til ju- i London.. po~~:u:t ;!~:J~e=!, d~~t,: folk at deir stilles mmdre krav tørste sabot~jen hadde da heller fløy Bom etter det mislykkede ni 1947.» London 27. april artikkel er.il bevlle "'ødvendiø'.. ved utløsn nlen av atomenergien ikke den betydning lom London ' d 'ut tid 1944 l. Nedenfor gjengis det lom ved- III ~ enn ved en Dilmotor? Eller tor- og andre trodde. opprø~ ve J ti t ~r kked v~!n Nattitligvis rasu det over en kommer Norøel-lelttoøet. heten aven revisjon av «retts-.tar folk at der kreves den høy- 'J.'ungtvannproduksJ onen på Ve- C1eLen ven. e y t es slik indl&kresj' on og over at den Hem m e li I oppgj"reb. este grad av akkuratesse og at ikke a. na. noe reswta og l fl " De som er straffet for A ha et Ik kk mork, baahelm og Notodden ble bie han hjemkalt forat.moskva argentmske regjerlngspresse va- Tilstede var av britiske: Mr. fulgt det lovlige Juøtisdeparte. :ft0t&sj ~ ~nesd S~f ml!dest stoppet i august Den var mer rurekte kunn~ dra seg nytte ser å anløre slikt splll me(l NeVIlle Chamberlain, Lord Hali- ments påbud, m å før eller siden FO~R:~~;~n ~Å.R DE FÅ lkke igang da Rjukan og Vemork av hans sakkunnskap o~ den utenlandsk~ makter, Men det.tax, Mr. Winston Churchill... selvsagt få oppreisnin, og erstat. FAT SOM INNEHOLDT KALI- ble bombet ~en 16, n~vember politiske o, etter.banc1en militære forhlnw:er ikke at, manse begyn-.ber ko~e.r en lans rekke navn ning. LUT od h k tr 1943 av de aillerte fordi Hydro strid i Hellas som opptok sinnene ner, kjenne.es 19jen obsa.! de uten IpesleU intere..., Og de tusener iom har gjort. m t ønt øye~kek h 11l 1t en ful a l leverte kvelstoff og kullsyrei. til over hele ve~den l1.odionov duk- demokratiske stater, Vll man Av iranske: Reynaucl, Daladier noe -4ndre enn sorenskrl'ver 'Jon av ung vann lee e t k h d 11i tå' f 'h t t 1 må C b' G l G lin d... da der ikke var så meget kalilut ys erne, va. e. a er e ans ket opp i Lake Success l de dager være r1 e ens a smann,. or l~n,. enera ame I a - Harbek, og likevel er straffet pl dk d k tr som ytterst kl.'lgsviktlg, Allerede Cia bi'omyko anstrengte seg som man først og fremst holde sm nural Uarlan osv. en eller mange mlter har krav av ve ommen e onsen asjons d 24' l' 1114'~... dr.. k t t h d t l l I 1\' grad. Disse fat fløt da opp, ble en. JU l lv. TET UTTALTE ' ;;J... ~ar... y os an ljest 10r ~.vlnne pollusk gres egen S l ren. ~e ar a resse! vl.'l...,.1t:.tt!iso på en hurtig og rettferdig oppberget av tyskerne og sendt til legg på HerØya bhtt bombet. seir, sam~ldig. med. at Markos ahe - også til våre egne makt-.reyj.\jau? ~å vegne av se~ reisning. TysKland. La oss nu se hva den.8. Y DENNE GRUNN ~UNNE kjempet for llvet l de greske havere. selv og sme franske koueger a" Alle er like for loven! tilsynelatende under vitenskape- det ikke ~everes ammomakk fra ljeu. Men det var Gromyko som de var. meget glad over å ha en lig kontroll skrevne og autentlske RJukan til HerØya og produk 1ørte ordet dengang, selvom apen diskusjon om den r.q.eget. k. I l boken lmi forteller om denne sjonen på Rjukan og derfor også.ttodionov leverte bakgrunns- alvorlige situasjon i SkandinavJ.a, davsldutkrungs te mmentar. «t yks t a~ å V k " tt d De terialet. p k t.li år Skandina. så had e o umen r som er ry e l side av saken. Der heter det: p emor ma e re. useres. r: ma. arla as en v~ ang. Yla, ~ denne ra ort, får Churchill «Ved l senke ferjen, var ødeleg- av følger auto~tisk at ogsa de d~ ~erte operasjoner hatt 2 bemerkninpp i hans tale i House gelsene av tungtvann fatene luo tungtvannproduksjonen ble mm- I DEN SISTE DD BAB Bladet Vestfold som utkommer 1 hensikter. f C g (U d h t) 11 pst. sikker.» Og'så her har altså dre da tungtvann under hele for- BODIONOV Sandefjord er redd for at tidligeril 1. å landsette i Trondheimsdi- o il ~:~ons' n f ~~tsedi. dagfolkene»s overveielser klik- konsentrenngen utvinnes som et I' hatt en betydningsfull stilling i Ns...medle~r &kal bli en paria.kal:lte striktet tilstrekkelige krefter for apr. Hen n~ o~ u åen krere ket. biprodukt ti! vannstoffhydroly- den russiske hovea.atad hvor han j I3aIllfwmet: b å stive av den norake motstand. mentg H an :a't «, eg føl er vi hre FORUTEN KALILUTEN skul sen. Allerede tidligere var ty- har satt seg inn i d~ nordiske «Slæ.l grupper Innen øamtunnot 2. å utøve en heldig virkning over ~~d use ta Jtg die; t ~ :te det ha vært ombord på den s~erne stoppet. opp. me~ spørsmåj., som heldigvis ikke fortsette å stenge Blv. NS-folk ute fra på svenskene: ~fp:'ndle~n r:.~r s~~ct!g o:::e~e senkede ferja ikke 50 kg. ferdig sine atomenergllnaskinarbelder ~ likner de greske - i.hvert: fall de arbeidsfelter som inteersserer dem, Hovec;thensikteD var å lage et kraft for å fl størst mull fordel tungtvann, som Syverstad hadde Tyskland da de hadde forstått at ikke på overflaten. ImIdlertid er :kan vi ikke vente annet enn at disæ Dytt krigsteater hvor tyfikerne d tr tik feil g å meldt, men en kasse med 20 kg. de ikke hadde tilstrekkelig indu- j der visse likhetspunkter. Både mennesker må føle seg som en paria. ville brl$.e opp sme menlll, sine ~v d f~ ~ a egb~t: som v ~ ferdig tungtvann som den gang striell yteevne dertil så lenge t Sverige og Hellas behersker vik- Det er en kj'ent sak at vl1kke har materialer og særlig sm flystyr- t.øl s lens e Her d ppr o VI os etr h l Lo var e e ny dr OS rest bh' e oldmng. kr' 19en v art e, D e h a dd e mer eml tige. sjøveier til.. SovJet-U' monen klart å gjennomføre et rettferdig opp- k e, og f re mf or DoeD an dr e re l f lt, - t) e 749 ansar (ar amen s- Men disse 20 kg. var ikke med nok tungtvann på lager forskjel- og begge er - sett med Moskvas gjør med NS-folkene. Oppgaven var server, særlig sine oljereserver», re Fer.a ~. flt tm kt i denne ladning til tross for at lige steder i Tyskland og gikk øyne - dominert av amerikansk over evne og rettsoppgjøret har skapt (uthevet her). ere. IS l or ves t a N~nes de var oppført i Hydros forsen derfor med på at tungtvannspro- politikk s.,om ikke Sverige mye berettiget bitterhet. Våre klolteate Man blir målløs over en slik a:~ess1vr panert mo rge, deisesbevis. De ble av det tyske duksjonen her i landet ble stop- mottar 'militær hjelp fra U.S. A., hoder kommer til å strides om deue ~endyrket kynisme. King-HalJ. ~løw; vkf:~~ :~ ~verpoliti etterpå funnet i fabrikken pet etter at jeg i begynnelsen av men dette er fra russisk syne- oppijøret i årtier framover forutaat~ sier i en fotnote til ovenstaend.e: l e. tt eu l e omog sendt til Tyskland. Senkingen august 1943 hadde foranlediget punkt bare en gradsforskjell. at vi får beholde ytringsfri~eten. Det «Vet er vanskelig å tenke seg en p ~terr -: er tgere. 3 fr år av ferja med det store tap av Wehrfirtschaftsstab, som formld- Om Rodionovs utnevne.lae be- totalitære 5)"stem står sterkere!daa mer absurd strategisk oppfatning t v o. ~e~ nr. 11 emg mennesker og materiell var der- let alle forhandlinger mellom tyr noen skjerpelse av Russlands enn noen.s1nne og vi vet ikke hvd Er det ikke forferdelig at slikt! ~94~:d~ ~n t~h 1 r i8. n;:~s med til ingen nytte. Hydro og de tyske vitenskaps- holdning overtor det betydnings- framtiden kan 'bringe.. tolk og slike hoder skal stå i t ~ da k e e' te - a en Men., «dokumentan-filmen menn, å fremtvinge dette i Nor- fulle nordiske omrade, er det 10r En ting har vi iallfall tilfelles med spissen for en nasjon under krig -~t~ å en t ~ml d~m ~ Tungtvann,, sabotasjekomiteens ges interesse og å nedlegge sin tidlig å uttale seg om; Han vil NS-folkene og det er at vi ikke vil og være ansvarlig for avgjørel- ~. visk or ~s~ erelt d ed St - medlem Thore Bøye og aksjons- oefatning med saken. liøykon- sikkert først sette seg nærmere at Norge ~al bil en kmnmunisti&t ser som berører tusenvis av mell- ::::at te Iir~e :::::r.; r~k l~e~en Knut.Haukeli forsøker å sentreringsapparatene på Ve- inn i forholdene og ikke bare lese stat.frykten for et SoVJet-Norge drev neskeliv (også bl a. tusencvis av ~le for:slåtf sor:. ~t b~:te :t't~ blbnngepubl1ktunmet en annen mork ble demonliltrativt frakob- «Kustvarneb. mye kjekk ungdom inn i NS og en norske menne$keliv, (forf.anm.) ti Og d t bl 'kk b f,- ~ppfatning! Sannheten kan dog let og sto ubenyttet mot veggen ' god Q.el av dem mistet l1vet ~å øst.. Det er no:\{ til å gjøre krigsguden nl~t' tv. d te bl e l 'k e li~gre g~re-t Ikke lengere mørklegges det er d 'b b' k E k. M til _nl,j!' t s If. - e e Vlr e JOl.'. ' a om mgen, om. n, an JO,jeWlemakue det hele - Men fronten, ars P-.u.l$ It. f b ed l t'l lli rt ak svært mang~ s01;u kj~r..ner for- spørre Haukeli hvor der er blitt etter hvert kommer s~nnheten Vi har alle ansvar for det som SOM EN PASSENDE AV - s ~n ~ote ~v:k~t~t:t. - :~ldbene. I ~tonen vil det hele av det tungtvann som etter hans fram og blir kjent i videre skjedde 9. april 1940, da landet vårt SLUTNING gjengis King-Halls J Artikkel nr. Il kommer i neste H reknnjnl' ekr,et. Film påstand skal være pfodusert fra kretser selv om det ikke gar 'ble hærtatt. Vi kan ikke bare skylde au el s nver: c en er en august inntil noveml:,>er 43? ' nommer. nøyaktig kopi av det som takt' k " fort. I historia vil sannheten.på NS. Ansvaret faller på oss ø.l.le at vi har blikket.t rettet mot framtiden. h dt så 18 en e, langt det har vært Dessverre kr t 'lø foreligger ' f rt' så l meget, seire! sammen. La oss samle oss om det viktigste'. mg ull å re k onstruere h endmg- ; s mna y og tungtvann gn og at o d le t ser om Gvarv.. ",1:. " Nye fører truer landet vårt ' og vi Et fritt. Norge- hvor aue \Iæn si sin Op,l>lag 10,300.,..,. Tror hin Mlv!tA' d.e1to' -... e.er van m4 Y'18l'e pl vakt. VI,tl: overfor en nmlnlnl uten' bli forful,t ~Ier sper- LØssalgprlS 25 Øre ', 1" ø,u, fo~ ikke uva4",, le ItMtpkt. uu a:r.iv.uj0'l, PI dit.. Hålrtl1d1c m -. _ mt*._ -.ki,. NordmØr.poat.. 'l'qkillll 'i '...:.. 'l

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...!

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...! DHÅ = Talsmannen og sannhetens ånd. Et sammendrag/popperi fra Joh.ev. Kap. 14-16. Tekstene er hentet fra Joh. 14:16-17, 24-26, Joh.15:36. og Joh.16:7, 13-14. + Joh.8:31-32,(44) Først en kort Rep av Solstrand

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Vi har lyttet oss gjennom Jesu lidelseshistorie. Vi har hørt den før, på samme måte som nyhetssendingene fra Brussel stadig har repetert seg de siste dagene. Når voldsomme

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer