MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 76/06 06/2072 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN /06 04/3459 GEBYR- OG AVGIFTSSATSER /06 04/192 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR. 40 MILL. 79/06 06/2178 BUDSJETTREGULERING HELSE- OG SOSIALETATEN 80/06 06/631 KOPERVIK. GNR. 58, BNR KJØP AV BOLIG. GODKJENNING KJØPE KONTRAKT. 81/06 03/216 REG. PLAN VEA SENTRUM. ERVERV AV TOMT/GRUNN FOR NY KIRKE OG KIRKEGÅRD. GODKJENNING KJØPEKONTRAKTER OG SKJØNNSAVTALE. 82/06 05/1219 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 83/06 03/1106 ETABLERING AV TURVEG MED LYS I BJØRGENE

2 84/06 06/2365 BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - FRAMTIDIG DRIFT 85/06 04/814 BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - TØMMEPRISER FOR LEVERING AV EKSTRA AVFALL FRA ABONNENTENE 86/06 06/2904 ANTALL KOMMUNESTYREREPRESENTANTER I NESTE KOMMUNESTYREPERIODE 87/06 05/3234 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN REGULERINGSENDRING VEDR. GARASJEANLEGG, GNR. 57, BNR. 29, /06 04/1478 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR SOLBAKKEN 89/06 03/2637 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE STONG, DEL AV GNR /06 05/444 REFERATLISTA Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) ordfører Jostein Espeset formannskapssekretær

3 Sak 76/06 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/2072 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 140/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene Ordfører og varaordførers godtgjøring fastsettes for år 2007 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2007 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 12,25 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. 8. I forbindelse med funksjon 325 gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å opprette et eget investeringsfond med virkning fra 2006 for erverv og opparbeidelse av nye industrifelter. Fondet tilføres midler fra alt salg av industrifelter fra og med 2006, og rådmannen gis fullmakt til fritt å disponere disse midlene til nye industrifelter i tråd med vedtatt utbyggingsprogram. 9. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak med forslag om endring knyttet til åpningstid i skolefritidsordningen i Karmøy. Endringen vil bli gjort gjeldende fra 15. august Kommunestyret ønsker å effektivisere driften av kommunale barnehager. Det vedtas derfor: a) å erstatte de to kommunale barnehagene i Skudeneshavn med en ny 6-avdelings barnehage. Barnehagen bygges på kommunal tomt ved Sørhåland skole. b) å erstatte Markje barnehage med ny 6-avdelings barnehage i sone 2. c) at rådmannen bes utarbeide en snarlig sak angående bygging av nye kommunale 6- avdelings barnehager. I denne saken tas det også med finansieringsplan for barnehagene i punkt a) og b). Side 3 av 82

4 Sak 76/06 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 140/06 Behandling: Bente Thorsen fremmet følgende fellesforslag på vegne av Frp, H, V og PP vedr. endringer i driftsbudsjettet/investeringsbudsjett i forhold til rådmannens forslag: Beløpene er i kr. Ingen fortegn = Økte utgifter eller mindre inntekter / minustegn foran tall = mindre utgifter eller økte inntekter Driftsbudsjett Funksjon Tekst Endring FSK 2007 Endring FSK 2008 Endring FSK 2009 Endring FSK Redusert avsetning til økonomisk sosialhjelp Økt tilskudd til Karmøy kommunale kino A\S Økt tilskudd til Kirkens Bymisjon Økning i integreringstilskudd Merutgifter ved ny interkommunal arbeidsgiverkontroll Økte bevilninger til Reiseliv/turisme div Ingen rabatt på arbeidsgiveravgift for eldre ansatte Skatt på formue og inntekt (skatteøren = 12,25%) Rammetilskudd fra staten overførig til investeringsbudsjett (se investeringer) div Momskompensasjon investeringer(se investeringer) div Samarbeid landbrukskoordinator Ny stilling fysioterapaut m.komm.avtale Anslag effektivisering av drift 0,45% av kr Daglig leder idrettslag Vedlikehold idrettsanlegg Kjøp av hjemmetjenester eldre Eiendomskatt på boliger reduseres med 1promille Reduserte renter og avdrag Ingen feieravgift Netto endring i driftsbudsjettet 0, Side 4 av 82

5 Sak 76/06 Videre fremmet Bente Thorsen følgende verbale forslag på vegne av Frp: 1. I løpet av våren og tidlig høst rapporterer rådmannen og legger fram sak ang. innsparinger på kr. 28 mill i helse og omsorg, skole og kultur og teknisk etater til politisk behandling. 2. Rådmannen blir pålagt å ta en gjennomgang av administrasjonen og etatene for å oppnå mer effektiv drift og frigjøre personale til direkte tjenesteytende. Her må det legges vekt på tverrsektorielt arbeid for å unngå dobbelt arbeid. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret før sommerferien Alle mål i budsjett/økonomiplan skal resultatvurderes i de 2 tertialrapportene som legges fram i løpet av året. 4. Ved neste budsjettframleggelse skal: Effektivisering/inntjeningsgevinst på investeringene komme fram i egen sak. 5. Prosjekter det bevilges til skal evalueres etter 1-2 år med kost nytte effekt. Side 5 av 82

6 Sak 76/06 6. Kommunestyret får presentert en sak der en ser på leasing av biler, maskiner og utstyr i forhold til egen investering. Saken må også belyse serviceavtaler i forhold til eget vedlikehold. Dette for å få en vurdering av hva som er gunstigst økonomisk. 7. Kommunestyret ber om en sak med der vikarutgifter og sykefravær må bli sett i sammenheng med budsjettposten som øker med 10 mill i forhold til fjoråret. Søkelyset må spesielt rettes mot helse og omsorgsektoren da det er der denne økningen kommer. 8. I økonomiplanperioden bosettes ikke flyktninger i kommunen, da de statlige midler til formålet ikke står i forhold til kommunens faktiske utgifter. I stedet satses det på integrering av flyktninger som allerede er bosatt i kommunen. Dette forventes å gi innsparte midler på senere budsjetter. 9. Statstilskuddet som er knyttet til mottak av flyktninger/asylsøkere skal benyttes til kostnader ved bosetting, tolketjenester, rådgivningstjeneste, skolering, medisinsk behandling, samt nødvendige økonomisk støtte i startfasen. Administrasjonen pålegges derfor å føre separat regnskap over alle kommunens kostnader ved bosetting og integrering av flyktninger. Dette for å synliggjøre overfor staten hvilke faktiske kostnader som påløper. 10. Kommunestyret ber om å få forelagt seg sak vedr. kommunal eiendomsmasse som er dårlig utnyttet og som det følger kontinuerlige driftsutgifter med. Dette med tanke på salg i åpent marked. Eli M. Rovik fremmet følgene tilleggsforslag til rådmannens forslag pkt. 6: Frysing av stillinger bes gitt tilbakemeldinger politisk i notat hvert halvår. Videre foreslo hun endring i rådmannens forslag til pkt. 10c) slik at ordet kommunale i første linje skulle utgå. Votering: 1. Rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer fra fellesforslaget. (4Frp, 1H) 2. Enstemmig som rådmannens forslag. 3. Rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for fellesforslaget. (4Frp, 1H) Fellesforslaget betyr 6 promille i pkt. a) og c). 4. Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag med den endring at prosenten i pkt. b) blir 12,25%. 5. Enstemmig som rådmannens forslag. 6. Enstemmig som rådmannens forslag. Roviks tilleggsforslag fikk 5 stemmer og falt. (4Frp, 1H) 7. Enstemmig som rådmannens forslag. 8. Enstemmig som rådmannens forslag. 9. Enstemmig som rådmannens forslag. 10. Roviks endringsforslag fikk 5 stemmer og falt. (4Frp, 1H) For øvrig enstemmig som rådmannens forslag. Det var enighet om at de verbale forslagene framsatt av Bente Thorsen følger saken til kommunestyret, uten at de var realitetsvotert over i formannskapet. Side 6 av 82

7 Sak 76/06 Vedtak: 11. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene Ordfører og varaordførers godtgjøring fastsettes for år 2007 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 13. Eiendomsskatt for år 2007 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 14. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 12,25 prosent. 15. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del Rådmannen får fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 17. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. 18. I forbindelse med funksjon 325 gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å opprette et eget investeringsfond med virkning fra 2006 for erverv og opparbeidelse av nye industrifelter. Fondet tilføres midler fra alt salg av industrifelter fra og med 2006, og rådmannen gis fullmakt til fritt å disponere disse midlene til nye industrifelter i tråd med vedtatt utbyggingsprogram. 19. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak med forslag om endring knyttet til åpningstid i skolefritidsordningen i Karmøy. Endringen vil bli gjort gjeldende fra 15. august Kommunestyret ønsker å effektivisere driften av kommunale barnehager. Det vedtas derfor: d) å erstatte de to kommunale barnehagene i Skudeneshavn med en ny 6-avdelings barnehage. Barnehagen bygges på kommunal tomt ved Sørhåland skole. e) å erstatte Markje barnehage med ny 6-avdelings barnehage i sone 2. f) at rådmannen bes utarbeide en snarlig sak angående bygging av nye kommunale 6- avdelings barnehager. I denne saken tas det også med finansieringsplan for barnehagene i punkt a) og b). Side 7 av 82

8 Sak 76/06 SAKSFRAMSTILLING BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Bakgrunn for saken: I tråd med Kommunal- og regionaldepartementets forskrift av 15. desember 2000, med hjemmel i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner kapittel 8 ( 44 til 48), fremmer rådmannen med dette forslag til budsjett 2007 og økonomiplan Rådmannens kommentar: Budsjettet for 2007 og økonomiplanen er framstilt i et samlet dokument, i tråd med kommunestyrevedtak og praksis de senere år. Både drifts- og investeringsbudsjettet er saldert i kroner null. Årsbudsjettet gjelder fra 1. januar til 31. desember i angjeldende år. Driftsbudsjettet er utarbeidet med en sum for utgifter, en sum for inntekter og nettosum innenfor hver KOSTRA-funksjon, mens investeringsbudsjettet er spesifisert for hvert prosjekt, i tråd med tidligere kommunestyrevedtak. I tråd med KRDs forskrift 9 har kommunestyret vedtatt at hovedutvalg og formannskap foretar en videre fordeling av kommunestyrets bevilgninger i driftsbudsjettet. Det vises her til KST sak 0041/02 Dokumentutforming og innhold budsjett, med virkning fra budsjett 2003 og økonomiplan : Budsjettet er satt opp i henhold til lov om god kommunal regnskapsskikk. Videre er budsjettet utarbeidet i henhold til budsjettrundskriv av , med referat i FSK møte sak 0076/06. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler følgende forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2007 til henholdsvis 1/1 og 3/10 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2007 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 7 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 7 promille 4. Kommuneskatt blir å utligne slik: a) Formue 10 promille b) Inntekt 12,6 prosent. 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del 7. Side 8 av 82

9 Sak 76/06 6. Rådmannen får fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Det budsjetteres i samsvar med vedtatt psykiatriplan for perioden Psykiatriplanen rulleres årlig i tråd med tildelt tilskudd. 8. I forbindelse med funksjon 325 gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å opprette et eget investeringsfond med virkning fra 2006 for erverv og opparbeidelse av nye industrifelter. Fondet tilføres midler fra alt salg av industrifelter fra og med 2006, og rådmannen gis fullmakt til fritt å disponere disse midlene til nye industrifelter i tråd med vedtatt utbyggingsprogram. 9. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak med forslag om endring knyttet til åpningstid i skolefritidsordningen i Karmøy. Endringen vil bli gjort gjeldende fra 15. august Kommunestyret ønsker å effektivisere driften av kommunale barnehager. Det vedtas derfor: a) å erstatte de to kommunale barnehagene i Skudeneshavn med en ny 6-avdelings barnehage. Barnehagen bygges på kommunal tomt ved Sørhåland skole. b) å erstatte Markje barnehage med ny 6-avdelings barnehage i sone 2. c) at rådmannen bes utarbeide en snarlig sak angående bygging av nye kommunale 6- avdelings barnehager. I denne saken tas det også med finansieringsplan for barnehagene i punkt a) og b). Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 9 av 82

10 Sak 77/06 GEBYR- OG AVGIFTSSATSER 2007 Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 04/3459 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 141/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2007: Med virkning fra : 5 % økning i renovasjonsavgifter. 5 % nedgang i kloakkavgiftene (inkludert septiktømming). 25 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt). Innføring av feieravgift med kroner 150,- pluss moms per pipeløp. Kroner 80,- per måned i økt betalingssats i barnehager (iht Statsbudsjettet). Med virkning fra : 2 % indeksregulering av husleieinntekter (gjennomsnitt). Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 141/06 Behandling: Astor Damm foreslo som fellesforslag fra Frp, H, V og PP 3% økning i renovasjonsavgift i stedet for rådmannens forslag til 5% økning. Videre foreslo han at rådmannens forslag til feieravgift ble tatt bort. Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt med unntak av kulepkt 1 og kulepkt. 4 som ble vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for fellesforslaget fra Astor Damm. (4Frp, 1H) Side 10 av 82

11 Sak 77/06 Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2007: Med virkning fra : 5 % økning i renovasjonsavgifter. 5 % nedgang i kloakkavgiftene (inkludert septiktømming). 25 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt). Innføring av feieravgift med kroner 150,- pluss moms per pipeløp. Kroner 80,- per måned i økt betalingssats i barnehager (iht Statsbudsjettet). Med virkning fra : 2 % indeksregulering av husleieinntekter (gjennomsnitt). Side 11 av 82

12 Sak 77/06 SAKSFRAMSTILLING GEBYR- OG AVGIFTSSATSER 2007 Bakgrunn for saken: I forbindelse med fremleggelse av budsjett for neste budsjettår, så skal det samtidig legges fram egen sak om regulering av gebyr- og avgiftssatser. Rådmannens kommentar: Det vises til egne kommentarer i det fremlagte budsjettforslaget for angjeldende budsjettposter. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler følgende forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser for 2007: Med virkning fra : 5 % økning i renovasjonsavgifter. 5 % nedgang i kloakkavgiftene (inkludert septiktømming). 25 % økning i byggesaksgebyr (gjennomsnitt). Innføring av feieravgift med kroner 150,- pluss moms per pipeløp. Kroner 80,- per måned i økt betalingssats i barnehager (iht Statsbudsjettet). Med virkning fra : 2 % indeksregulering av husleieinntekter (gjennomsnitt).. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 12 av 82

13 Sak 78/06 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR. 40 MILL. Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 04/192 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 128/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) stor kr. 40 mill. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 128/06 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 13 av 82

14 Sak 78/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommunestyre godkjente i møtet en forlengelse av Karmøy kommunes trekkrettighet i DNB Nor stor kr. 40 mill. for budsjettåret Et slikt vedtak om trekkrettighet (kassakreditt) gjelder for budsjettåret, og bruken gjøres opp innen budsjettårets utgang. Eventuelt bruk av trekkrettigheten også i 2007 må derfor vedtas på ny. Karmøy kommune trenger ingen godkjenning fra fylkesmannen. Karmøy kommunes likviditet er god, og en eventuell benyttelse av trekkrettigheten vil i tilfelle bare skje for meget korte perioder. Bruk av en slik trekkrettighet vil koste kommuen en rente på 3 mndr. NIBOR + 0,15% (pr. 10/11, ca 3,75). Det betales ingen provisjoner eller etableringskostnader. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 14 av 82

15 Sak 79/06 BUDSJETTREGULERING HELSE- OG SOSIALETATEN Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/2178 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 43/06 Hovedutvalg helse og sosial /06 Formannskapet /06 Kommunestyret Forslag til vedtak: På bakgrunn av budsjettavvik mellom funksjoner innad i helse- og sosialetaten, vedtar Karmøy kommunestyre budsjettregulering som det fremgår av saken. Hovedutvalg helse og sosial behandlet saken den , saksnr. 43/06 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 139/06 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 15 av 82

16 Sak 79/06 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken På bakgrunn av den regnskapsmessige utviklingen i helse- og sosialetaten med store merutgifter til sykelønnsvikarer innenfor omsorgstjenesten foreslåes følgende regulering av budsjett Kommunerevisjonen har tidligere også anbefalt at store budsjettmessige avvik mellom funksjoner bør budsjettreguleres. Forslag til regulering Konto Beløp Fast lønn Funksj 120 Sykelønnsrefusjon Funksjon 253 Sykelønnsrefusjon Funksjon 254 Sosialhjelp Funksjon 281 Sykelønnvikar/ annen vikar Funksjon 253 Sykelønnvikar/ annen vikar Mer utgifter Beløp Tekst Mer - inntekter Mindre utg På bakgrunn av vakante stillinger i helse- og sosialetaten, kan inntil overføres til dekning av sykelønnsvikar og annen vikar i omsorgstjenesten Med bakgrunn i regnskapsutviklingen vil budsjettet for sykelønnsrefusjon kunne økes med 0,9 mill. Økte inntekter går med til å dekke påløpte sykevikar kostnader Med bakgrunn i regnskapsutviklingen vil budsjettet for sykelønnsrefusjon kunne økes med 0,9 mill. Økte inntekter går med til å dekke påløpte sykevikar kostnader Med bakgrunn i regnskapsutviklingen for inneværende år, ser det ut for at det blir inntil 2,5 mill. mindreutgifter til sosialhjelp. Mindreutgifter sosialhjelp overføres til dekning av sykelønnsvikar og annen vikar i omsorgstjenesten På grunn av påløpte vikarutgifter i institusjoner hittil i år og beregnet forbruk ut året foreslåes det at 2,2 mill av ovennevnte poster brukes til dekning av disse merutgiftene På grunn av påløpte vikarutgifter i hjemmetjenesten hittil i år og beregnet forbruk ut året foreslåes det at 3,0 mill av ovennevnte poster brukes til dekning av disse merutgiftene. Funksjon 254 Sum Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 16 av 82

17 Sak 80/06 KOPERVIK. GNR. 58, BNR KJØP AV BOLIG. GODKJENNING KJØPE KONTRAKT. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 613 &50 Arkivsaksnr.: 06/631 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 132/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap godkjenner kjøpekontrakt datert mellom Karmøy kommune og eier av gnr. 58, bnr Kjøpesummen på kr ,-, med tillegg av utgifter til tinglysing ca. kr ,-, til sammen ca. kr ,-, dekkes over konto nr , kjøp av bolig til vanskeligstilte. 3. Karmøy kommunestyre gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å kjøpe boliger for utleie for vanskeligstilte, innenfor budsjettramme vedtatt av kommunestyret til formålet. Eventuelle kjøp vedlegges referatlisten til formannskapet/kommunestyret. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 132/06 Behandling: Bente Thorsen fremmet følgende tilleggsforslag: Eventuelle kjøp vedlegges referatlisten til formannskapet/kommunestyret. Innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Thorsen vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer. (2Ap, 2Krf, 1Sp) Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap godkjenner kjøpekontrakt datert mellom Karmøy kommune og eier av gnr. 58, bnr Kjøpesummen på kr ,-, med tillegg av utgifter til tinglysing ca. kr ,-, til sammen ca. kr ,-, dekkes over konto nr , kjøp av bolig til vanskeligstilte. 3. Karmøy kommunestyre gir rådmannen de nødvendige fullmakter til å kjøpe boliger for utleie for vanskeligstilte, innenfor budsjettramme vedtatt av kommunestyret til formålet. Side 17 av 82

18 Sak 80/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det er egentlig 2 saker vi tar opp i denne innstillingen. Den ene er godkjenning av kjøp av gnr. 58, bnr. 241, jfr. vedlagt kjøpekontrakt datert Den andre saken gjelder nød-vendige fullmakter som rådmannen må ha for å gi bud og kjøpe boliger på det åpne eiendoms markedet, uten hver gang å måtte ta forbehold om senere politisk godkjenning av kjøpet. Fakta/saksopplysninger med rådmannens kommentarer: 1. Kjøp av gnr. 58, bnr Karmøy kommunen har inngått kjøpekontrakt om kjøp av gnr. 58, bnr. 241 i Kopervik, jfr. vedlagt kopi av kartutsnitt i M 1:1000, datert sammen med nevnte kjøpekontrakt. Kommunen har i lengre tid, leid denne boligen for videre utleie. Som det framgår av kartutsnittet er eiendommen liten, ca. 360 m2 og ligger like ved Kopervik skole. Boligen er også liten, og har et registrert bruttoareal på 89 m2 og et bruksareal på 54 m2, jfr. boligsalgsrapport datert som følger som utrykt bilag. Det framgår av denne rapporten at boligen trenger en god del renovering, men den er solid bygget og ligger sentralt til i Kopervik. Med utgangspunkt i at selger nå ønsket å selge, og ikke forlenge nåværende leieforhold uten at kommunen påtok seg et omfattende oppussingsarbeid, har kommunen forhandlet seg fram til vedlagte kjøpekontrakt for kjøp av gnr. 58, bnr. 241, datert Kjøpesummen er kr ,- pluss omkostninger. Omkostningene i denne saken gjelder tinglysing av skjøte. Eiendommen har ikke vært utlagt til salg på det åpne eiendomsmarkedet. Med bakgrunn i at det var viktig for kommunen å få kjøpt denne eiendommen snarest mulig, for å opprettholde eksisterende leieforhold, er det etter rådmannen sitt syn en akseptabel løsning og pris for eiendommen. Selv om vi selvsagt ikke vet hva eiendommen kunne blitt omsatt for ved salg gjennom eiendomsmekler i dagens opphetede eiendomsmarked. Eiendommen er solid bygget, men den bærer helt åpenbart preg av manglende vedlikehold og at den trenger oppgradering, jfr. boligsalgsrapporten. Kommunen har egentlig god oversikt over disse mangler, siden det er kommunen som har vedlikeholdt boligen i mange år med bakgrunn i lav leie. Økonomi. Eiendommen med bolig kjøpes for kr ,-. I tillegg kommer nødvendige omkostninger til tinglysing ca. kr ,-. Kostnadene med kjøpet utgjør dermed samlet ca. kr ,- som dekkes over konto nr P35500, kjøp av bolig til vanskeligstilte. 2. Kjøp av bolig til vanskeligstilte. Som følge av at det fortsatt er et stort behov for kjøp av boliger til vanskeligstilte, bevilget kommunestyret i sak 84/06 kr. 4,0 mill. i kjøp av nye boliger. Kjøp av gnr. 58, bnr. 241 er Side 18 av 82

19 Sak 80/06 finansiert over denne bevilgning. Kommunen har også tidligere bevilget midler til kjøp av boliger til vanskeligstilte, jfr. kommunestyresak 116/00 og tidligere budsjettvedtak. I formannskap sak 27/03 den , fikk rådmannen v/teknisk sjef nødvendig fullmakt til å kjøpe boliger for utleie, uten den gang å måtte ta forbehold om senere politisk godkjenning i den enkelte budrunde innen den gitte bevilgning. Årsaken er at rådmannen sin fullmakt til kjøp av eiendom er begrenset til kr ,- I dag med en svært høy omsetningshastighet ved kjøp av boliger, blir det svært vanskelig å gå inn i en budrunde om kjøp av boliger med forbehold om politisk godkjenning av det enkelte kjøp. Det er derfor etter rådmannen sitt syn viktig at kommunen kan kjøpe boliger og delta i budrunden på de samme premisser som andre boligkjøpere. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret gir rådmannen den nødvendige fullmakt til å gjennomføre budgiving og kjøp av boliger uten forbehold om senere godkjenning av det enkelte kjøp. Fullmakten gjelder generelt til kjøp av bolig for vanskeligstilte, enten når det er avsatt midler i budsjettet, eller når kommunen har solgt andre boliger der salgssummen skal finansiere nye slike kjøp, jfr. forslag til vedtak pkt. 3. Vedtakets pkt. 1 og 2 avgjøres endelig i formannskapet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 19 av 82

20 Sak 81/06 REG. PLAN VEA SENTRUM. ERVERV AV TOMT/GRUNN FOR NY KIRKE OG KIRKEGÅRD. GODKJENNING KJØPEKONTRAKTER OG SKJØNNSAVTALE. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 611 D13 &50 Arkivsaksnr.: 03/216 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 137/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner kjøpekontrakter datert og for gnr. 4, bnr. 57 og bnr. 398 med de presiseringer og forbehold som framkommer i brev av fra eier og prosessfullmektig. 2. Kjøpesummen på til sammen ca. kr ,-, med tillegg av utgifter til advokat, deling, oppmåling og tinglysing på ca. kr ,-, til sammen ca. kr ,-, dekkes over konto nr P 2304, Ny kirke Vedavågen. 3. Karmøy kommunestyre godkjenner skjønnsavtale datert med eierene (6) av gnr. 4. bnr. 8., og det vil snarest mulig bli tatt ut og sendt skjønnsbegjæring til Karmsund tingrett med grunnlag i avtalen. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 137/06 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 20 av 82

21 Sak 82/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Saken gjelder erverv av areal for bygging av kirke og framtidig utvidelse av kirkegård i Vedavågen. På vegne av Karmøy kirkelige fellesråd har vi nå inngått 5 kjøpekontrakter og 1 skjønnsavtale for erverv av areal til denne utbygging. 2 av kjøpekontraktene trenger politisk godkjenning, p.g.a. at de overstiger rådmannen/teknisk sjef sin fullmaktsgrense på kr ,-, jfr. vedlagt kopi av disse 2 kjøpekontraktene med kartutsnitt med eierne av gnr. 4, bnr. 57 og av de inngåtte kjøpekontraktene trenger ikke politisk godkjenning. Årsaken er at vederlagene ligger langt under fullmaktsgrense til rådmannen ved teknisk sjef. For 2 av disse kjøpekontraktene er avtalene rene makebytter av mindre arealer. Det gjenstår dessuten 3 mindre delerverv der vi enda ikke har fått returnert og underskrevet våre kjøpekontraktforslag. Vi regner likevel med at vi vil oppnå avtaler også med disse grunneierne i minnelighet med samme utgangspunkt som i de 2 kjøpekontraktene som legges fram til godkjenning. Det gjøres likevel oppmerksom på at adv. O. Munkejord som både er grunneier og representerer flere av grunneierne, i sitt oversendelsebrev av , jfr. vedlagt kopi, har tatt forbehold om at dersom vederlaget for gnr. 4, bnr. 8 skulle bli høyere enn avtalt beløp pr. m2 for de vedlagte kjøpekontrakter, skal de ha krav på samme pris som 4/8 i tilfelle får. Dette vil i såfall gjelde kjøpekontrakter det er avtalt pris pr. m2 for inngrepet på eiendommen. I tillegg til de 2 kjøpekontraktene, har vi også inngått en skjønnsavtale med alle eierne av gnr. 4, bnr. 8 (6), jfr. vedlagt kopi avtale datert med kartutsnitt i M 1:1000, datert Avtalen er en ordinær skjønnsavtale som vil være det juridiske grunnlaget for begjæring av skjønn for Karmsund tingrett på ordinære ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Eiendommen kan tiltres når kirkelig fellesråd måtte ønske det. Avtalen trenger kommunestyret sin godkjenning, jfr. rådmannen sitt forslag til vedtak pkt. 3. Det er derfor skjønnsretten som må fastsette erstatningen for denne eiendom. Blir den lavere eller lik kr. 120 pr. m2, vil det økonomisk ikke ha noen betydning for de forannevnte kjøpekontrakter. Blir prisen høyere, vil det også medføre en høyere m2 pris for disse eiendommer. Fakta/saksopplysninger med rådmannens kommentarer: Reguleringsplan for Vea sentrum ble egengodkjent den Som det framgår av vedlagt kartutsnittet i M 1:2500, datert og ortofoto i M 1:1000, datert , er hele området ervervet gjelder regulert til offentlig formål, (kirke) gravplass, parkering, offentlig trafikkareal og litt blandingsformål bolig/næring på gnr. 4, bnr. 8. Vi erverver hele arealet til både bygging av ny kirke og utvidelse kirkegård samlet. Dette var forståelig nok et krav fra flere grunneiere i startfasen av forhandlingene, siden flere av eiendommene er berørt av både erverv av areal til ny kirke og utvidelse av kirkegården. Ervervet utgjør samlet ca. 15,6 daa fra alle de berørte eiendommer (10), derav utgjør erverv av areal til kirke med parkering ca. 7,2 daa. Side 21 av 82

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Page 1 of 10 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Sak 0030/05 Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.09.05Tid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Magne Viken, Gunvor Rosseland Olsen, Per Drevland. Fritjof Simonsen, Trond Wisnæs, Monika Kvilhaugsvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Magne Viken, Gunvor Rosseland Olsen, Per Drevland. Fritjof Simonsen, Trond Wisnæs, Monika Kvilhaugsvik KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 45 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Magne Viken, Gunvor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.11.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl,

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: 10.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.09.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Eli Rovik Varamedlemmer: Bente Sollien Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel. Tekniske saker: 199/06 06/2365 BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - FRAMTIDIG DRIFT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel. Tekniske saker: 199/06 06/2365 BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - FRAMTIDIG DRIFT KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.11.06 Tid: Kl. 17.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 08.11.07 Tid: Kl. 17.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 26.05.04 Tid

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid : Kl. 16.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid : Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Rolf Arne Li Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Saklisten godkjent. Det ble varslet orienteringer og spørsmål under sak 33/08 Eventuelt.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Saklisten godkjent. Det ble varslet orienteringer og spørsmål under sak 33/08 Eventuelt. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmannen Sissel

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet

Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 23.08.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 23.08.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2008 Tid : Kl. 18.00 19.30 Funksjon Navn Parti Medlem Thorsen Bente Frp Medlem Rovik Eli M. Frp Medlem Endresen Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll

Kommunestyrets møteprotokoll Page 1 of 8 Kommunestyrets møteprotokoll 07.12.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 07.12.04 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit Formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit Formannskapssekretær MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2010 Tid : Kl. 16.00 16.35 NB! Ekstraordinært Funksjon Navn Parti Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen Einar FrP Medlem

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 05.12.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Landmo Fra saknr.: 49/12 Til saknr.: 59/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato 14.11.2016 Tid 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arild Oliversen Nestleder Anne Karin Gammelsrud

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.07 Tid : Kl. 16.00. Til stede på møtet Medlemmer: 11

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.07 Tid : Kl. 16.00. Til stede på møtet Medlemmer: 11 KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Saklista godkjent. Det ble varslet orienteringer/spørsmål under eventuelt.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Saklista godkjent. Det ble varslet orienteringer/spørsmål under eventuelt. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.05 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: 10 Forfall: Geir Allan Stava Varamedlemmer: - Leif M. Knutsen møtte

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.05.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Saklisten godkjent. Det ble varslet orienteringer og spørsmål under sak 39/08 Eventuelt.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Saklisten godkjent. Det ble varslet orienteringer og spørsmål under sak 39/08 Eventuelt. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim, Aase Simonsen Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 15.11.2016 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Vektergården, 29.11.2011 møterom 2. etasje Møtetidspunkt: 19:10 22:15 Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim, Einar Endresen. Geir Ove Valstad, Arne Vikingstad. Rådmann, økonomisjef (sekretær i møtet)

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim, Einar Endresen. Geir Ove Valstad, Arne Vikingstad. Rådmann, økonomisjef (sekretær i møtet) KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.03.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 22.11.04

Formannskapets møteprotokoll 22.11.04 Page 1 of 10 Formannskapets møteprotokoll 22.11.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 MØTEprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.11.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer