RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo"

Transkript

1 RAPPORT 2012/41 Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo!

2 !!"#$%'()(*+,-..!"#$%'(%)*#+', -%../0$$"$$+) -%../0$( ,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 %< </); " B/08%$$+0?(C+D/0C -%#21##+(E,$+"(%0,$092E,";#+),<+0;01./CF%%:/(!+((+2/ G%$/8/08+0;"C#$"))"(C 54H;+#+2D I0/#>+:$)+;+0 J<%)"$+$##":0+0 L..;0%C#C"<+0 N")C>+(C+)"CO+$ I1D)"#+0$ A9::+)/0;?(C+D/0C-%#21##+( A"K/)%"F+);%) M1#$"#;+.%0$+2+($+$ L88+($)"C PPPH<"#$%Q%(%)*#+H(/,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0E </);E (=0+ 0+)%#>/(+0!

3 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!!"#"#$! -%../0$+( /2,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 %< </); " (=0+ 0+)%#>/( $%0D+";+$ 8/0 M1#$"#;+.%0$+2+($+$H IR <+C(+ %<.0/#>+:$$+%2+$ <") >+C $%::+ %))+ #/2 O%0 #$")$ /.. $") "($+0<>1 /C #%2$%)+ 2+; /## 1(;+0.0/#>+:$+$# C%(CH S( #.+#"+)) $%:: 0+$$+# $") %(#%$$+ /C $";)"C+0+ D01:+0+ <+; L#)/ J0"#+#+($+0H '#$0";,/)O%1C/CT"(+A+0#(=#O%0<=0$:1((#:%.#0":+/CO>+).#/ #+($%($+0 8/0/..;0%C#C"<+0"M1#$"#;+.%0$+2+($+$H?$"))+CCO%0.0/#>+:$+$#0+8+0%(#+C01..+U?(C<"); F/+) VI/)"$"+$WE N+0>+ X09()" VG"0+:$/0%$+$ 8/0 9:/(/2"#$*0"(CWE Y#O"); T"((+% G%O) /C )":+#$"))"(C#Q /C "(:)1;+0"(C#;+.%0$+2+($+$WE VF+)#+;"0+:$/0%$+$W /C IR) J0"#$"%( Z/)"( VO+)#+;"0+:$/0%$+$W D";0%$$ 2+; (*$$"C+ "((#."))/CC/;+;"#:1#>/(+01(;+0<+"#".0/#+##+(H L#K%0 F%%<%0;#O/)2E Z%0"% G%O)QA"+)#+( /C [1 \O%/ O%0 <=0$ ;*:$"C+.0/#>+:$%##"#$+($+0H 54H;+#+2D+03453?(C+D/0C-%#21##+( I0/#>+:$)+;+0!"#$%'(%)*#+', 5,(.#!6'#27(-!!! 8!!!

4 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 5,(.#!6'#27(-! 9! "##$%'! B/0/0;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5 F/<+;.1(:$+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH] 5H?(()+;("(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5^ 5H5!/);+(#/28%(C/C:/#$(%;+0_O<%<+$<"`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5^ 5H3!"#$%'(%)*#+#$")(=02"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5a 5H^ G+8"("#>/(%<#+($0%)+D+C0+.+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5b 3H A/0#:+/C"($+0(%#>/(%)+1(;+0#9:+)#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH34 3H5 L28%(C/C8/0;+)"(C.R:>9((HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH34 3H3 A=02+0+/2</);2/$:<"((+0cL28%(C/C:/(#+:<+(#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH35 9:8:8 d(;+0#9:+)#+80%?$%)"%hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3^ 3H3 A=02+0+/2</);D)%($D%0(/C1(C;/2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3a ^H F</02%(C++0</);#1$#%$$`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3e ^H5 N%))80%:0"#+#+($+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3e ^H3 N%))80%./)"$"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^4 ^H^ N%))80%,$%$"#$"#:#+($0%)D*0RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^^ ^H7 N%))80%F%%)%(;Ef)%1#+(/C,KO+"V344gWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^g ^Hg N%))80%Z/##"C+/C,$+8%(#+(V344]WHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^a ^Ha d$+()%(;#:+1(;+0#9:+)#+0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh^] ^H] L..#122+0$/2%($%))HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^b /-0'' '(+05.#"6('*) H,%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+0"./)"$"/C0+$$#<+#+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH74 7H5 N*."#:8/0)9."+(#)":#%:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH74 7H3 F</00+##10#D01:+(/..#$R0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH75 7H^,.+#"+)$/2;0%.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH73 7H7,.+#"+)$/2+0#$%$("(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7^ 7Hg I/)"$"+$#0+##10#D01:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH77 7Ha IR$%)+2*(;"CO+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7a 7Hb G/2#$/)+(+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7] 7He J0"2"(%)/2#/0C+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7e 7H54 J/(8)":$0R;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg4 gh F+)#+<+#+(+$#:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3 gh5 B/0)9."+(#)":#%:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3

5 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 5,(.#!6'#27(-!!!!! ;! gh3 F</00+##10#D01:+(/..#$R0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3 gh^ J/#$(%;.+0</);#1$#%$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3 gh7 F+)#+:/#$(%;+($/$%)$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg^ ah F>+).+%..%0%$+$#:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgg ah5 J0"#+#+($0+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgg ah3?(k+#$q/c</);$+:$##+($0+hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhga ah^ B%2")"+<+0(:/($/0+(+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg] ahg ')$+0(%$"<$")</);HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa4 aha ')%02$+)+8/(8/0D%0(/C1(C+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa4 ahb '(;0+D+O%(;)"(C#$")D1;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa5 ]H J1((#:%./C:/2.+$%(#+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa3 ]H5 AJ!N,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa3 ]H3 -!N,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa^ ]H^ B/0#:("(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa^ bh G+.%0$+2+($/C+$%$+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bh5 F+)#+Q/C/2#/0C#;+.%0$+2+($+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bh3 F+)#+;"0+:$/0%$+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bh^ J1((#:%.#;+.%0$+2+($+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bhg bha M1#$"#;+.%0$+2+($+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaa eh,:%$$+:/#$(%;+0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhha] /-0''.:2.3;;+<)."5."=6-<-(.#"6('*) >9. 54H?(;"<";+$#:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]4 54H5 G%$%$")8%(Cc1$<%)C/C"($+0<>1+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]4 54H3!/);#1$#%$$+#O"#$/0"+0_#%2)+$"h(O"#$/0"+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]4 8<:9:8 f%#+$_;+(#%22+(<+<;+o"#$/0"+(hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh]5 54H^ '(#%$$+"890#$+)"(>+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]e 8<:;:8 -+%:#>/(+0/C:/#$(%;+08/0+(:+)$"(;"<";+0/C8/0#%281((+$HHHHHHHHHHHbg 8<:;:9 J/#$(%;+0<+;0++$%D)+0"(C/C2%(C)+(;+:%.%#"$+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHb] 54H7 L..#122+0"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHbb 55H F<%+0;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe3

6 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 55H5 N*.+:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe3 88:8:8 i:$$")d9*+)"co+$$"):0"2"(+))+)"<#)9.`hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe^ 88:8:9 J/(#+:<+(#+08/0(+#$+C+(+0%#>/(+0"::+D+0+C(+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe^ 88:8:;?::+D+0+C(+$D%0(#<+)8+0;#$%..R:/0$#":$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe7 88:8:= d$+)%$$+c01..+0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe7 55H3 AR<+0;"/CR0)"C+:/#$(%;+0_O<%+08/0#:>+))+(`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe7 88:9:8 B0+2$";"C.0/;1:#>/(#$%.8/0R0#%:+$%<</);"3454Q(R<+0;"HHHHHHHHHHHHe7 88:9:9 B0+2$";"C.0/;1:#>/(#$%./20+C(+$$")R0#:/#$(%;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeg 88:9:; B0+2$";"CR0#:/#$(%;`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeg 53H,%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] 53H5 N%.%<)"<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] 53H3 L88+($)"C+:/#$(%;+0"3454_/..#122+0"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] 53H^ I0/;1:#>/(#$%.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeb 89:;:8 I0/;1:#>/(;+0#/2</);+("::+O%;;+81((+$#$+;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeb 53Hg I0/;1:#>/(#$%.#/289)C+%<</);2/$D%0(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH54g 89:>:8 J%$+C/0"+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH54a 53Ha?;+($"8"#+0$+.+0#/()"C+:/#$(%;#./#$+08/0;+0%22+;+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH554 89:?:8?))1#$0%#>/(/<+021)"C+O+)#+:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH555 89:?:9 '(;0+:/#$(%;#:%$+C/0"+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH553 53H]!+)8+0;#$%.8/0;+(0%22+;+/C/2C"<+)#+(+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55^ 53Hb L..#122+0"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH557 I0/;1:#>/(#$%. /C /88+($)"C+ :/#$(%;+0 " 3454c ^Ea 20; Q a 20; :0/(+0 55a 5^H I+0#.+:$"<+0/C"((#."))HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55] 5^H3 I/$+(#"%)8/0D+;0+0+##10#D01:/C)%(C#":$"C+D+#.%0+)#+0`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55b 8;:9:; L..89)C"(CO+)$$")2R)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55e -+8+0%(#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH535 =! 5,(.#!6'#27(-!

7 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!. /*= N%D+))3H5N*.+</);/<+08/0:<"((+0".%08/0O/);E#%2$/<+08/0%(;0+"8%2")"+(E?$%)"%E344aHL28%(C".0/#+($%<$/$%)+(H?($+0<>1.+0#/(+(+:1((+:0*##+%< 8/02+0+((+($*.+</);#)":%$.0/#+($$%))+(+# #+C"::+$")O1(;0+H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH37 " 344aWH?($+0<>1.+0#/(+(+ :1((+ :0*##+ %< 8/ (( +$ %)$+0(%$"<#)":%$.0/#+($$%))+(+# #+C"::+$")O1(;0+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3g N%D+))^H5 N%D+))^H3 N%D+))7H5 N%D+))7H3 X0/<</);"(=0+0+)%#>/(+0cN%))80%:0"#+#+($+0/C./)"$"V3454WHHHHHHHH3e!/);"(=0+0+)%#>/(+0c$%))80%1$<%)C#1(;+0#9:+)#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^7 '(2+);+)#+0/C<";+0+D+O%(;)"(C"./)"$"/C0+$$#<+#+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH75 J0"2"(%)/2#/0C+(#:/#$(%;+0HI1(:$+#$"2%$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg4 N%D+))53H5B/01$#+$("(C+0"0+8+0%(#+%)$+0(%$"<+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH544 N%D+)) )%(C#":$"C.0/;1:#>/(#$%. 8/0 :<"((+0 1$#%$$ 8/0 C0/< </);E AR<+0;"5444Q3454Q:0/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH547 N%D+)) 53H^ '(#)R$$ )%(C#":$"C.0/;1:#>/(#$%. 8/0 D%0( 1$#%$$ 8/0 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0EAR<+0;""5444Q3454:0/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH54e N%D+))53H7?))1#$0%#>/(/<+0"::+Q0+C"#$0+0$2+08/0D01:O+)#+$>+(+#$+0HHHHHHHHHHHHHHHHH553 N%D+)) 53Hg,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0E D+0+C(+$ )%(C#":$"C.0/;1:#>/(#$%. 8/0;+O%0;+#$0%22+;+:<"((+0/CD%0("3454HAR<+0;"E3454Q:0/(+0HHHHHHH55g N%D+)) 53Ha,%281((#9:/(/2"#: R0#:/#$(%; " 3454 #/2 89)C+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0"3454HZ0;Q3454:0/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55a B05$--2.. B"C1053H5L88+($)"C+:/#$(%;+0E3454HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] F+)#+Q/CO/;+#:%;+0O/#D%0(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg7 B%2")"+<+0(+$/C</);"(=0+0+)%#>/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgb J%(0+##10#+0$")8/0#:("(C#.%0+)"<`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa7 5,(.#!6'#27(-!!! >!!!

8

9 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!!!"#$%'()#*!!"#$%%'(%#)*#+%(#,)-./((,012(2-",1%#12,*()+%(#)3#324+#"#(5%#%4),62(%#4"''%#"# )$%"+,.2*6%(%,*%#,2-#.04'%# )3# )*# 324+,2.%# B%4*# %44%# +%43",#.)44%# /*%(.2# 2..%(*4"'%,# 12,*()+%# "# <=>=# *"4# A24"*"# 2'# %**,3%,%(9# B%4,%3%,%(# 2'# B6%4A%)AA))*%*#.2# 2.%# /*'60# 2-4)'# <# C# <98# -"44")+%# 12(%?# D2,*()+%(%#.2# $)(%3%(%*#%#+%(#,*0,*%#A2,*%(#B%?## A+#$+( ;%C)"C C"0 %<"#+(+ #2R ;0*.. %< "(8/02%#>/( /2 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H )"<+$%<8+2#.+;D%0(O<+0$R0E2+(#*$$+0)"C+0+8+2D)"0+$$+0)%$$2+;O>+0(+#:%;+H '(;0+%0$":)+0O%08/0$%)$/2j2"#O%(;)"(C%<2/0kE+(#%:;+02/0.Re4R0D)+ O%)$ $") #+(C# +$$+0 90+(+ %< #"( a4qr0"c+ #9((H,9((+( O%0 8R$$ #*< 2R(+;+0# 8+(C#+)H F9#$+( 3453 D)+ +( :<"((+ :("<;0+.$.R X0/01;H F+((+# 80%#+.%0+0$+ +:$+2%((+0#":$+$8/0;0%.+$HI%0+$#D%0(8"::%)</0)"C+:("<#:%;+0HZ%((+(<%0 ")%C$ D+#9:#8/0D1; #/2 89)C+ %< $";)"C+0+ </);#+."#/;+0H B0% $";)"C+0+ :>+((+0 <" fo0"#$/88+0q#%:+(e;+0+(r$$+r0c%22+)c1$$d)+2"#o%(;)+$/c$")#)1$$;0+.$%< #"( #$+8%0 1$+( %$ /2C"<+)#+(+ 8%(C+$ ;+$ /..H,%:+( D)+ O+()%C$ $/ C%(C )+0+ 0*#$+(;+ +:#+2.)+0.R </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H!" O%0 29$$ :<"((+0 #/2 :)"..+0 #+C :/0$ 8/0 R 1((CR R D)" #)+.$ +$$+0 OR0+$ 01(;$ /2 " )+")"CO+$+(U 2+((+#:+0 #/2 >+<()"C +0 D)"$$ #)R$$ 2+; O1#+$# #$0*:+>+0( V%< /C $") <%0 ;+$ <%02$WU2+((+#:+0#/2."#:+#2+;O%C+#)%(C+/C:<"((+0#/22R)+<+.R8)1:$" 2%(C+ R0 +$$+0 D01;; 2+; </);#1$9<+0+(H!" O%0 /C#R O90$ O"#$/0"+0 /2 $<%(C#C"8$+;+:<"((+02+;D%0(#/2+$$+0R02+;</);"A/0C+;12.+#0+$$#Q/C =0+#)9#+"#"$$$";)"C+0+O>+2)%(;H,%2$%)+02+;(/0#:+E0+##10##$+0:+:<"((+0#/2 O%0)+<;2+;C0/<</);E$0%:%##+0"(C/CD+C0+(#+$D+<+C+)#+#80"O+$ED%:<+))*::+;+ 8%#%;+0 2+; (/0#:+ 2+((E O%0 <"#$ %$ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 0%22+0 %))+ D+8/):("(C#C01..+0H G+$$++0+(:+)$+:#+2.)+0E2+(;+D+:0+8$+#%<8/0#:("(CHIR;+((+D%:C01((O%0 M1#$"#;+.%0$+2+($+$ D+;$!"#$% '(%)*#+ 1$0+;+ B32#,*2%# %# +%#,)-./((,012(2-",1%#12,*()+%(%#)3#324+#"#(5%#%4),62(%E,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 2R 8/0#$R# D0+;$H Z%( 9(#:+0 ;/:12+($+0$ ;+ /88+($)"C+ :/#$(%;+(+ "./)"$"E 0+$$#<+#+(E O+)#+<+#+( /#<HE /C 2%( 9(#:+0 /C#R ;/:12+($+0$ /2:/#$("(C+(+ #/2 /80+ 8/0 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 /..)+<+0 " 8/02 %< 1$)+CC /C $%.$+ "(($+:$#21)"CO+$+0H '(;0+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 8/0 /80+(+ /C ;+0+# )"<#:<%)"$+$ )%0 #+C ".0%:#"# "::+ D+0+C(+H J/#$(%;+0 #:1))+ D+0+C(+# " R0 3454E/C3454R0#;%$%/C.+(C+<+0;"+0;+08/0D01:$HB0%3454$")3453O%0;+$ <=0$"1(;+0:%($%<$/.0/#+($"(8)%#>/(H 5,(.#!6'#27(-!!! A!!!

10 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! D0.4E-.0##.%).*+(. d)":+#.900+1(;+0#9:+)#+0$*;+0.r%$k%3q7.0/#+($%<d+8/):("(c+(r0)"c1$#+$$+# 8/0</);"(=0+0+)%#>/(+0_<"%(#)R0;+$$")]g444_5g44442+((+#:+0.+0R0" A/0C+HT%(C$80%%))+;"##+/..)+<+0</);%<;+(C0/<+#$+:%0%:$+0+(HB/0+:#+2.+) #<%0+0 (+#$+( )":+ 2%(C+ 2+(( #/2 :<"((+0 %$ ;+ +0 /80+ 8/0 </); 80% (=0+ 0+)%#>/(+0E 2+( ;+( C0/<+ </);+( 0%22+0 (+#$+( D%0+ :<"((+0 /C D%0(H G+8"("#>/(+( %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 +0 <";E /C /28%$$+0 "::+ D%0+ 8*#"#: </);E 2+(#+:#1+)$2"#D01:/C#+:#1+))</);E/C<";+0+9:/(/2"#:</);E#%2$$01#)+0/2 </);HG+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+.+0"(;"<";#.+((+080%#<=0$O9*+$") 8/0O/);#<"##2RH S( 8"C10 :%( "))1#$0+0+ #.+((+$ 2+))/2 "(;"<";+0 V8"C10 'WH T%(C# ;+( <+0$":%)+ %:#+( 2R)+# #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0.+0 "(;"<";H G+((+ :/#$(%;+( /28%$$+0 /88+($)"C+ :/#$(%;+0 :(*$$+$$")O<+0$ "(;"<"; #"( #%:E.)1## ;+ /..)+<;+ #:%;+<"0:("(C+(+H?.0"(#"..+$2R)+0;+(:/#$(%;+0/C#:%;+<"0:("(C+0"R0E.)1## 89)C+<"0:("(C+0 " #+(+0+ R0H T%(C# ;+( O/0"#/($%)+ %:#+( 2R)+# %($%)) "(;"<";+0 1$#%$$8/0</);"(=0+0+)%#>/(+0")9.+$%<+$R0E%)$#R]g444_5g #/(+0" 89)C+1(;+0#9:+)#+0H ;+$ "(;"<";+$ #/2 /..)+<+0 ;+ O9*+#$+ :/#$(%;+(+.)%##+0+# )+(C#$ $") <+(#$0+E (=02+#$;+(<+0$":%)+%:#+(H,R89)C+0"(;"<";+$2+;(+#$O9*+#$:/#$(%;+0E/#<H T+(C#$ $") O9*0+.)%##+0+# "(;"<";+(+ 2+; ;+ )%<+#$+ :/#$(%;+(+H S$$+0 #/0$+0"(C <") ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ <=0+ +( 8%))+(;+ :10<+ 80% <+(#$0+ 2/$ O9*0+"8"C10+(HG+#%2)+;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+8/0#%281((+$+0)": #122+( %< %))+ "(;"<";+(+# :/#$(%;+0H F<"# +( $+(:+0 #+C O<+0$ "(;"<"; #"(+ :/#$(%;+0 #/2 +( #$0+: 80% ;+( O/0"#/($%)+ %:#+( /C 0+$$ /.. $") :10<+(E /C "(;"<";+(+ )"CC+0 $+$$ " $+$$ 1$+( 2+))/20/2E #(%::+0 <" /2 %0+%)+$ 1(;+0 ;+( 5,(.#!6'#27(-!

11 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!,+)< 2+; %)) <+0;+(# $"; /C 0+##10#+0 $") 0R;"CO+$ <"))+ <+0:+( <" +))+0 %(;0+ 8/0#:+0+ :)%0+ R D+0+C(+ ;+( 8%))+(;+ :10<+( V/C ;+02+; %0+%)+$ 1(;+0 :10<+(W (9*%:$"CH G+$ D+#$+ 2%( :%( C>90+E +0 R ;+)+ "(;"<";+(+ /.. " C01..+0E D+0+C(+ C>+((/2#("$$#:/#$(%;+(+8/0O<+0C01..+E/C#R#+$$+;+$#%22+(HG%8R02%(+( $0%..+$0"((#:10<+#/22+0+))+02"(;0+)":(+0.R;+(#%((+:10<+(E/C+$%0+%) #/22+0+))+02"(;0+)":(+0;+$#%((+%0+%)+$H?;+((+1$0+;("(C+(O%0<"O%$$2%$+0"%)+$")R/ ;$/C01..+0H!"O%0h( C01..+<":%))+0/80+8/0'23</);"(=0+0+)%#>/(+0H,$900+)#+.R;+((+C01..+(+0 %(#)R$$<+;R#)R#%22+(./)"$"+$#/C:0"#+#+($0+(+#0+C"#$0+E/C$%O+(#*($")21)"C /<+0)%..H!" %(#)R0 %$ C01..+( /28%$$+0 a444 _ b444 </:#(+H? ;+((+ C01..+( 8"((+0<";+;+C0/<+#$+$")8+))+(+%<</);E2+;)%(C<%0"C8*#"#:E.#*:"#:E#+:#1+))/C 9:/(/2"#: 2"#O%(;)"(CH? $"))+CC %(#)R0 <" %$ b _ D%0( /D#+0<+0+0E +))+0 1$#+$$+# 8/0 C0/< </);H d#"::+0o+$+( " $%))C01(()%C+$ 8/0 1$#%$$+ D%0( +0 #$/0H!" 8/01$#+$$+0 %$ /..)+<;+ #:%;+<"0:("(C+0 D%0+ /..#$R0 8/0 C01..+( O%0;+#$ 0%22+;+:<"((+0/CD%0(H?;+(%(;0+C01..+(E;<#H0+#$+(%<;+]g444_5g4444O%0<"%))+;+%(;0+/80+(+ 8/0</);"(=0+0+)%#>/(+0HX01..+(/28%$$+0:<"((+0/C2+((ED%0(/C+);0+E/C;+ :%(<=0+1$#%$$8/0</);:/0$<%0"C"3454E+))+02+0)%(C<%0"CHG"##+/..)+<+0"(C+( 2R)D%0+ #:%;+<"0:("(C+0 " D+0+C("(C+(+H A/+( %< ;+2 <") <=0+ /28%$$+$ %< /88+($)"C+ $")$%:/C /88+($)"C+ :/#$(%;+0E 2+(# %(;0+ "::+ :/22+0 " :/($%:$ 2+; ;+$/88+($)"C+#/289)C+%<</);+(;+/..)+<+0_"O<+0$8%))"::+"+(#)":C0%;%$<" B05$-. C. F-0'60;;6#066. 4"-. 4*#(06#. <-6$ (--(. #"6('*)-. <). <"+). 0. 'G-.-+*6,"'-. '< ;+((+ D+#:0"<+)#+( :%( ;+$ #*(+# #/2 <R0+ D+0+C("(C+0 1(;+0<10;+0+0 ;+ 8%:$"#:+:/#$(%;+(+%<</);"(=0+0+)%#>/(+0HZ%(C+/80+<")$%.+)"<#:<%)"$+$1$+( %$ ;+$ :/22+0 $") 1$$0*:: " 9:/(/2"#:+ 1$)+CC +))+0 $%. %< "(($+:$ " %0D+";#2%0:+;+$H G+##1$+( :%( ;+$ <=0+ "(;"<";+0 #/2 O%0 9:/(/2"#:+ 1$)+CC 5,(.#!6'#27(-!!! B!!!

12 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! "::+ 8%$$ " /..)+<;+ #:%;+<"0:("(C+0 8/0 +( D+$*;+)"C C01..+E O+01(;+0 #R:%)$+ IR ;+( %((+( #";+ +0 ;+$ ".0"(#"..+$ 21)"C %$ <R0+ D+0+C("(C+0 /<+0<10;+0+0 9:/(/2"#:+1$)+CC+))+0$%.%<"(($+:$_;+$+0>/+$%(#)%C<"C>90H ')$ " %)$ +0 ;+$ +$$+0 <R0 <10;+0"(C 2+0 #%((#*()"C %$ <" 1(;+0<10;+0+0E +(( /<+0<10;+0+0;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+H H*%4$''6I#"'"%06#.#"6('*)-.(*-.%*'5.4"-%-.,/2 ;+$ O%0 CR$$ 80+2E O%0 ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+02%(C+1$$0*::HA=02+0+D+#$+2$+0:/#$(%;+(+;+89)C+(;+c 5H N%.%<)"<H 3H N%.%<.0/;1:#>/(<+;%$+:$+8+))++))+0D%0(%);0"8R0;+)$%"%0D+";#)"<+$H ^H N%.%<.0/;1:#>/(%<<%0+0/C$>+(+#$+0(R0.+0#/(+(++0D/0$+80%%0D+";" :/0$+0+ /C )+(C0+ $";E #%2$ $%. %<.0/;1:$"<"$+$ #/2 89)C+ %< 80%<=0 80% %0D+";HX01((+(+$")80%<=080%%0D+";:%(<=0+#<+::+$.#*:"#:/C8*#"#: O+)#+#/289)C+%<</);+(H 7H S<"C<%0+(;+ 0+##10#Q /C.0/;1:#>/(#$%. :(*$$+$ $").+0#/(+0 #/2 D)" $0*C;+$H gh!+)8+0;#$%. 8/0 /80+(+ 8/0 </);+( " (=0+ 0+)%#>/(+0E 8/0 D%0(% /C %(;0+ #)+:$("(C+0H ah B0+2$";"C+$%.#/2#:*);+#%$D%0(#/2</:#+0/..2+;</);+)"C+8/0+);0+ #+)<:%(D)"1$9<+0%<</);"(=0+0+)%#>/(+0H /C)+C+0E$%(()+C+0E)+C+<%:$2<H bh,:%$$+8"(%(#"+0"(c#:/#$(%;+0 :(*$$+$ $") /88+($)"C D01: %< 0+##10#+0E $") $0*C;+1$D+$%)"(C+0/C/88+($)"C++0#$%$("(C+0$")/80+(+8/0</);H,:%$$+0:%(.R<"0:+"(;"<";+0/CD+;0"8$+0#)":%$2"(;0+D)"0.0/;1#+0$"#%281((+$HG+$ +0 ;+$$+.0/;1:#>/(#$%.+$ #/2 +0 ;+( #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+( :(*$$+$ $") $0*C;+1$D+$%)"(C+0 /C /88+($)"C+ +0#$%$("(C+0H Z+0: %$ $0*C;+1$C"8$+0 /C /88+($)"C+ +0#$%$("(C+0 "::+ +0 #%281((#9:/(/2"#:+ J++"%.KLM."5.>.%0++0*-)-.#-"'-.0.6*%4$''6I#"'"%06#.#"6('*)-.0.:N1N.!"%(#)R0%$</);"(=0+0+)%#>/(+01$890$"3454"((+D=0+0#%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0"/20R;+$7EgQa20;:0/(+0"3454V$%D+))'WHG+$2+#$+%<:/#$(%;+(+ +0/80+#:/#$(%;+0"8/02%<$%.$%0D+";#8/0$>+(+#$+E./#$3E^/C7")"#$+(H '($%))+$ /80+ 8/0 C0/< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 8%))+0 1$+(8/0 %0D+";#2%0:+;+$E +0 D+$*;+)"CH Z%(C+ 8R0 O+))+0 "::+ 1$;%(("(C #/2 89)C+ %< </);+( ;+ +0 1$#%$$ 8/0H Y0#%:+(+ +0 8)+0+ /C #.+((+0 80% O>+0(+#:%;+ V8/0 +:#+2.+) #O%:+( D%D* #*(;0/2+#/2<"(+<($+"(()+;("(C#<"#W/C"(<%)";"#+0"(C$").#*:"#:+#+(#:%;+0 /C $0%12%$"#+0"(CH G+$ R 8%))+ 1$+(8/0 %0D+";#2%0:+;+$ D+$*0 %$ #%281((+$ CR0 C)".. %<.0/;1:#>/(#"(($+:$+0 " 2%(C+ R0 80+2/<+0H,+)< /2 <" O%0 %($%$$ %$ ;+)$";#%0D+";+0<%()"C/C"(($+:$+(+<"))+<=0$1(;+02";;+)#ED)"0:/#$(%;+(%<R 8%))+ 1$+(8/0 %0D+";#2%0:+;+$ #$/0H i:$ #*:+80%<=0 /C %<:/0$+$ %0D+";#:%00"+0+ 8<! 5,(.#!6'#27(-!

13 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! D)%($ ;+ #/2 #$R0 " >/DDE +0 +( D+#)+:$+$ :/(#+:<+(# %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H G+$$+"((CR0/C#R"$%))+(+HN%.$%0D+";#8/0$>+(+#$+D*CC+0#+C%)$#R/../<+08)+0+ R0H!"O%08/0;+)$:/#$(%;+()":$/<+0%))+R0+(+80%3454#R)+(C+;+$+0+$8/0<+($+$ $%.#%22+()":(+$2+;+$$")8+))+1$+(</);H G+$ /88+($)"C+# 0+##10#D01: $") R 8/0+D*CC+ /C D+O%(;)+ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 D+)9.+0#+C$")3E4_3E72"))"%0;+0:0/(+0"(:)1;+0$#:%$$+8"(%(#"+0"(C#:/#$(%;+0 V.1(:$]/Cb.R)"#$+(WHG+(/2"(+))+D+)9.+(+#/2CR0/<+0/88+($)"C+D1;#>+$$+0 +0 K% 744 2"))"/(+0 :0/(+0 ;+ /88+($)"C+ :/#$(%;+(+ +0 ;+$ D%0(+<+0(+$#/2D+$*0:)%0$2+#$E/2)%Ce442"))"/(+0HF>+).+%..%0%$+$8/09<0"C :/#$+0 R0)"C 7g4 2"))"/(+0 :0/(+0H G0"8$+( %< :0"#+#+($0+(+ +0 ;+( #$90#$+ 1(;+0./#$+( O+0H I/)"$" /C 0+$$#<+#+( #"(+ 1$C"8$+0 $") </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 +0 ;09*+^442"))"/(+0:0/(+0HJ0"2"(%)/2#/0C+(O%0;+(#$90#$+1(;+0./#$+(E%)$#R :/#$(%;+0 :(*$$+$ $") R O/);+ C>+0("(C#.+0#/(+0 8+(C#)+$H N")$%: 8/0 R 0+;1#+0+ C>+0("(C#.+0#/(+0#$")D9*+)"CO+$$")(*+/<+0C0+."((CR0/C#R";+$$+H J-?IL,O%0"34540+C"#$0+0$57;0%.1$890$%<(=08%2")"+%</88+0+$HH?$"))+CC+0 ;+$0+C"#$0+0$53;0+.$+":%$+C/0"+(<+((+06D+:>+($+HN%))+(++01#":0+/C;+$:%( )"CC+(/+(:>=0+#$+;0%.#:>1)$":%$+C/0"+(<+((+0/CD+:>+($+HG+$$+O%0<")":+<+) "::+$%$$2+;HIR;+(%((+(#";+O%0<"<"$%$$2+;8+2#.+;D%0(E>8H%<"#/..#)%CH!+0;#%$$ $") j<+0;" %< #$%$"#$"#: )"<ke +( "(;":%$/0 8/0 0"#":/E D)"0 ;+( #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+( ;09*+ g44 2"))"/(+0 V.1(:$ 5.R )"#$+( 8/0%(WH,+)<2/0;"((CR0"::+"$%))+$E/C#+)<#%C$O+))+0"::+10+C"#$0+0$+;0%.H I+0"(;"<"; '($%)) N/$%)$V2"))"%0;+0 :0/(+0W"3454 L88+($)"C+:/#$(%;+0"3454 5gQ^4444 ]gq 3E4Q3E7 5g4444 N%.%<)"<"3454 3] e 4Eg I0/;1:$"<"$+$#$%.</:#(+:<"((+0 544_^44444 a444q 5E5Q5E7 1$#%$$8/0</);"3454ER0#:/#$(%;" 3454 b444 I0/;1:$"<"$+$#$%.D%0(1$#%$$8/0 g4q5g4444 b444_ 4E]Q45Ee </);"3454ER0#:/#$(%; I+0#/()"C+2+0:/#$(%;+0 "::+<+0;#%$$ N%.%<)"<#:<%)"$+$?::+<+0;#%$$ I0/;1:$"<"$+$#$%.%(;0+C01..+0?::+<+0;#%$$ C-5'(.E-6#"6('*).0.:N1N. ;-")$#6,"'6(*;."5."44'(+05.$(504(... KLM.O.>.%-).#-"'-. I0/;1:#>/(#$%.+$8/0D%0(:/22+0)%(C$80%2"$";E/C8/0;+)+#.R8)+0+R0+((8/0 (R#"$1%#>/(+(E$%.%<)"<#:<%)"$+$/C21)"CO+$+0+0"::+2+;"D+0+C("(C+(+H /*++'.%E.("+#6.;E.-0#(05.%E(. G+$ +0 <":$"C R $/):+ %(#)%C+$ 8/0 ;+( #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+( %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0.R 0":$"C 2R$+H d$c%(c#.1(:$+$ 8/0 <R0$ /..;0%C O%0 <=0$ 5,(.#!6'#27(-!!! 88!!!

14 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 89)C+(;+$%(:++:#.+0"2+($cF</0#$/0++0;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+%< </);"(=0+0+)%#>/(+0#%22+()":(+$2+;+($+(:$#"$1%#>/(;+0%)$"#%281((+$+0 )":$ED/0$#+$$80%%$</);"(=0+0+)%#>/(+0"::+8"((+#`? $0R; 2+; ;+$$+ O%0 <" "(:)1;+0$ 80+2$";+(# :/#$(%;+0 %< ;+( </); " (=0+ 0+)%#>/(+0#/28/0+:/2"R03454HB/0+:#+2.+)O%0<"#+$$.R0"#":/+(8/0%$+(.+0#/( #/2 1$#+$$+# 8/0 </); " R0 3454E 8%))+0 1$+(8/0 %0D+";##$*0:+( /C ;+02+; 2"#$+0"(($+:$"2%(C+R080+2/<+0HI0/;1:#>/(#$%.+$#/2+0D+0+C(+$+0;+08/0 +C+($)"C 0+C(+$ #/2 +( (R<+0;" _ ;+$ <") #" <+0;"+( " 3454 %< ;+$ #%2)+;+.0/;1:#>/(#D/0$8%))+$HG+$D+0+C(+;+$%.+$#+$$80% R2+))/2^^_ag20; :0/(+08/0;+(</);+(#/28%($#$+;"3454HG+$+0;+((+:/#$(%;+(#/2+00+C(+$ /2$")+(R0#:/#$(%;;+0;+$+08/01$#%$$%$.0/;1:#>/(#$%.+$8/0;+)+#)":$/<+0^5 R08/0:<"((+0/C7eR08/0D%0(%#/20%22+#H?''6;0++."5.;-6;#(0<-.? +(:+)$+ #%22+(O+(C+0 +0 ;+$ %< "($+0+##+ R #%22+()":(+ ;+$ /88+($)"C+# :/#$(%;+02+;:/#$(%;+(8/0/80+(+H!");+$R9:+;+$/88+($)"C+#:/#$(%;+0(/+E 890+ $") D+#.%0+)#+0 D)%($ /80+(+ #/2 C>90 #)1$$#122+( 2"(;0+`? #)":+ #%22+(O+(C+0 +0 ;+$ ;+( R0)"C+ #$0922+( %< /88+0:/#$(%;+0 2%( 2R #%22+()":(+ 2+;E ;+$ <") #" R0#:/#$(%;+( #/2 +0 D+0+C(+$ " $%D+)) 'H Z+0 ;+$%)>+0$+1(;+0#9:+)#+0<")"$"))+CC#%22+()":(+$")$%:8/0$")$%:E/C/C#R$0+::+ +88+:$+(.R)"<#:<%)"$+$"(("D");+$H Z+;1$C%(C#.1(:$"0+#1)$%$+(+80%<R01(;+0#9:+)#+0:/(:)1;+0+0<"2+;%$;+$ :%( )"CC+./$+(#"+))+ D+#.%0+)#+0 " R )*::+# D+;0+ 2+; R 8/0+D*CC+ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0E8%(C+/..8)+0+%<;+1$#%$$+V#=0)"CD%0(W/CR9:+%(;+)+(%<;+#/2 )*::+#.R <+"+( $")D%:+ $") %0D+";#Q /C *0:+#)"<H F</0<";$ ;+$$+ :0+<+0 +( #$900+ /88+($)"C0+##10#"((#%$#+))+0/2;+$/C#R+021)"CC>+((/2D+;0+/C :$"< D01:%<;%C+(#0+##10#"((#%$#E:0+<+0(=02+0+1$0+;("(C+08/0R:1((+D+#<%0+H!"#+0/C#R+$D+O/<8/02+0:1((#:%./C:/2.+$%(#+/2</);#1$#%$$+D%0(E/C9:$ :/2.+$%(#+ /C /..2+0:#/2O+$ #/2 C>90 %$ 8)+0+ D%0( :%( 8%(C+# /...R +$ $";)"C+0+$";#.1(:$H 89! 5,(.#!6'#27(-!

15 C#*D0''! ()!""#$%""'! M1#$"#Q /C./)"$";+.%0$+2+($+$ O%0 9(#:+$ +( 1$0+;("(C #/2 #:1))+ :%0$)+CC+E D+0+C(+/C<10;+0+;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+%<</);"(=0+0+)%#>/(+0H -+#1)$%$+(+ %< #$1;"+( <") ;+.%0$+2+($+$ D01:+ " ;+$ <";+0+ %0D+";+$ 2/$ </); " (=0+0+)%#>/(+0H Z%(;%$+$ 8/0 /..;0%C+$.0+#"#+0+0 %$ 1$0+;("(C+( 2R $% 8/0 #+C ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ " /0 >1#$"##+:$/0+( V./)"$"E 0+$$#<+#+(E :0"2"(%)/2#/0CE </);#/88+0+0#$%$("(CE 80" 0+$$#O>+). /C )":(+(;+WE O+)#+<+#+(+$ V%:1$$+ #:%;+0E #+(#:%;+0WE /C A'! V#/#"%)#$9$$ $0*C; /C $%.$ %0D+";#"(($+:$6%0D+";#.0/;1:$"<"$+$WH!";+0+ 9(#:+# D+)*#$ :/#$(%;+(+ " ;+$ 9<0"C+/88+($)"C+/C.0"<%$+O>+).+%..%0%$#/2-JJQ+(+V0R;C"<("(C#:/($/0+08/0 </);E"(K+#$#+($0+2+;8)+0+H G+.%0$+2+($+$9(#:+0+(/<+0#":$/<+0$/$%)+:/#$(%;+0(%#>/(%)$")9.+$%<+$R0E /C ;+ C>+((/2#("$$)"C+ :/#$(%;+(+.+0 </);#/88+0 " )9.+$ %< +$ R0H i(#:+$ /2 C>+((/2#("$$)"C+:/#$(%;+0.+01$#%$$D+$*0".0%:#"#%$;+$:0+<+#+(/<+0#":$/<+0 %($%))/88+0"+$R0HLC#R:/#$(%;+0#/2"::++0%<0+($9:/(/2"#:%0$D90<10;+0+# O<"#;+C"0$%.$)"<#:<%)"$+$H ()( *%'+#,!%-./#0!%0!1%,2#/'+3!4!$5/!5+2!567! N";)"C+0+ 1(;+0#9:+)#+0 <"#+0 %$ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 ;+::+0 +$ D0+;$ #.+:$+0 2+; </);H G+$ #*(+# /C#R #/2 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 8/0+:/22+0 "((+(8/0 %))+ #%281((#)%CE 8/):+C01..+0E 1$;%((+)#+Q /C "(($+:$#("<R+0H,$%<%(C+0 '8$+(D)%; V5bH%1C1#$3453W0%../0$+0/2g4D%D*+0;0+.$.R54R0E/C%$D%0(+)+C+01$0+;+0 ^H5H F%)<.%0$+( +0 D%0( 1(;+0 +$$ R0H 54Q5g D%D*+0 D)"0 R0)"C %)</0)"C #:%;+$ %< 8"))+0"#$"(CE -1(;$ 8+2 #.+;D%0( 0"#$+# $0/)"C $") ;9;+O<+0$R0HS($0+;+)8R0<%0"C+O>+0(+#:%;+0E2+(#+($0+;+)/<+0)+<+01$+(<%0 2h(H G+$$+ +0 %(#)%C D+0+C(+$ 1$ 80% #%:+0 0+C"#$0+0$ " O+)#+<+#+(+$ /C "($+0(%#>/(%)8/0#:("(CVA%#>/(%)$:1((#:%.##+($+0/2</);/C$0%12%$"#:#$0+##E 3454WH S( %< ;+ 2+#$ :>+($+ </);##%:+0 #/2 O%0 81((+$ #$+; " A/0C+ +0 ;+( #R:%)$+ fo0"#$/88+0q#%:+(e/2+(r$$+r0c%22+)c1$$#/2d)+#)r$$/c2"#o%(;)+$$");9;+ %<#$+8%0+(#"(HX1$$+(<%02R)+$8/0#$+8%0+(#</);E/C</);#1$9<+)#+(#:>+;;+1$+( %$ (/+( <+0:+( D+#:*$$+$ C1$$+(E C0+. "(( +))+0 #:>9($+ O<% #/2 #:>+;; 2+(# 2"#O%(;)"(C+( /C </);+(.RC"::H F"#$/0"+( /2 ;+$$+ 2"#O%(;)"(C#8/0O/);+$ +0 D+#:0+<+$"D/:+(lM+C$+(:+0(/:;1#:>9((+0;+$#>9)m%<M/(X%(C;%)V3454WHF+0 0+"#+# #.90#2R)+$ /2 O<% #/2 8R0 </:#(+ $") R 2"#O%(;)+ +$ D%0( $") ;9;+E /C O</0;%( ;+$ +0 21)"C %$ <+0:+( ;+( (=02+#$+ 8%2")"+(E #:/)+(E O+)#+<+#+(+$E./)"$"+$+))+0%(;0+/88+($)"C+"(#$%(#+0#:>9($+O<%#/2#:>+;;+_890;+$<%08/0 #+($H 5,(.#!6'#27(-!!! 8;!!!

16 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!!/);2/$D%0(:%("2";)+0$";O%2%(C+%(;0+1$$0*::#8/02+0/C#RHB/0+:#+2.+) <"#+08/0#:("(C%$D%0(#/2)+<+0"8/0O/);O</08/0+);0+(+O%001#.0/D)+2+0E/C O</0</);/8$++0+(89)C+%<;+$$+E1$<":)+0#$0%$+C"+08/0RD+#:*$$+#+C#+)<8/0R OR(;$+0+<%(#:+)"C+89)+)#+0/C#"$1%#>/(+0Hi<+0)"+(V3453W.0+#+($+0+08/0#:("(C #/2<"#+0%$D%0(#/2/..)+<+0</);"O>+22+$"::+D%0++0/80+E2+(;++0/C#R O%(;)+(;+ %:$90+0 /C 8/0#9:+0 R 1$<":)+ #$0%$+C"+0 8/0 R 2+#$0+ )"<+(+ #"(+H i<+0)"+( 1(;+0#$0+:+0 ;+##1$+( %$.R $0/## %< )%(C<%0"C /C C0/< </);E /..)+<+0 2%(C+D%0(%$;+%);0"8R0:/($%:$2+;D%0(+<+0(+))+0./)"$"H AR0 D%0( 89)+0 %$ ;+ 2R.%##+.R 2/0 /C <=0+ $") #$+;+ O>+22+ /C "::+ CR.R #:/)+(E /C )%$+0 #/2 ;+ +0 #*:+E +))+0 %$ ;+ 8%:$"#: +0 #*:+E C"0 ;+$$+.R (/+ #":$ :/#$(%;+0DR;+"8/02%<$%.%<)=0"(C/C"#/#"%)"#/)%#>/(HIR)+(C0+#":$C"0%)$ ;+$$+#$900+#%((#*()"CO+$8/0R8%))+1$%<1$;%((+)#+#)9.HG+$$+C"0"C>+(;R0)"C+0+ 21)"CO+$+0"%0D+";#2%0:+;+$H!"O%0/C#R81((+$"(8/02%#>/(#/2:%($*;+.R%$m</);%<)+0</);mE";+(8/0#$%(; %$</);#1$#%$$+D%0()=0+0#+C</);#0+)%#>/(+0HG+$$+C"0#$900+#%((#*()"CO+$8/0R O%<(+"</);#0+)%#>/(+0+))+08/0R1$9<+</);"(=0+0+)%#>/(+0E+((8/0D%0(#/2 </:#+0/..1(;+0%(;0+8/0O/);HJ/#$(%;+(++0DR;+8*#"#:+/C.#*:"#:+E/C<"#+0 #+C " 1)":+ 8/02+0 DR;+.R :/0$ /C )%(C #":$E /C 2+; #$900+ /C 2"(;0+ %)</0)"CO+$#C0%;+0H J<"(( $#%$$8/0%)</0)"C</);/C;0%.+((2+((E2+(/C#R2+((0%22+#H!/);"(=0+0+)%#>/(+00+$$+#/C#R2/$8/0+);0+E"(:)1;+0$+);0+/C.)+"+$0+(C+(;+ 8%2")"+</);#.0/D)+2%$"::+( Q :<"((+0 #/2 D)"0 2"#O%(;)+$ %< #"(+ :>=0+#$+0 /C +:$+2+((E2+((#/22"#O%(;)+0E/C"::+2"(#$O<%8%2")"+</);C>902+;D%0(%H!/); " (=0+ 0+)%#>/(+0 O%0 8)+0+ 8/02+0E 2+; )"$$ 1)":+ :/(#+:<+(#+0H!R0+ "($+0<>1+0$*;+0.R%$(/0#:+:<"((+0:%(/..)+<++(#$900+#/0C+))+0/..)+<+)#+ %< #<":E +(( 2"(/0"$+$#:<"((+0 #/2 29$+0 </); " %00%(C+0$+ +:$+#:%.H IR ;+( %((+(#";+E+$D01;;2+;</);#1$9<+0+(<")8/02"(/0"$+$#:<"((+0#/20+C+):0+<+ D01;;2+;#$/08%2")"+(/C+C+(:1)$10E/C;+02+;/C#R:/#$(%;+08/0D1(;+$2+; (=0+/2#/0C#.+0#/(H?$"))+CC.R890+#D%0(/C#R%(;0+:/#$(%;+0"8/02%<#/#"%) "#/)%#>/(E%(C#$/C2%(C)+(;+)=0"(C#+<(+0H!"O%0$%$$2+;(/+(#"$%$8/0R"))1#$0+0+/80+(+#<10;+0"(C%<+C+(#"$1%#>/(/C 21)"CO+$+0c F#G# 3%+%(,# "1%,*%# 2'# -%,*# 4"1%,*"4*%# 4)(+9# -%+# )44%# -/4"'B%*%#,%3%*9#,160((%# "11%# 2-'"3%4,%(%# )*# +%(# BH''%4"'%# -)((%(# 6%'# 3)4'*%9#,479# (%1*%#-%'#12(*)1*#-%+#*"+4"'%%#3%((%#2'#12(*244%%#)4*#6%'#.2%*)# -%'?# I%'# 3)4'*%# B)(#,%43# )3# 1654"'B%*9# +)# *)# +%*# *"+# 7# "((,%# 2'# 7# *)# 12(,%13%(,%(%# (7# +%# -01%#,"+%(%# $4"# //*B24+%4"'%?# J7# +%*# A/(1*%*# 8=! 5,(.#!6'#27(-!

17 C#*D0''! 12-#)*#6%'#"11%#14)*%#-%9#3)#6%'#*)/-)*",%*9#.)*)**#)44#%'%(3%+#2'#,7#./44#)3#,1)-K#2'#,1H4+.04%4,%#)*#+%*#%(%,*%#6%'#14)*%#3)#7#*%(1%#A7# B32+)(#6%'#,1/44%#-%,*%#+%#(%,*%#>=#-"(/**%(%#C#2'#,)-*"+"'#.2,3)%# +%*# 3)4'%*# 6%'# %(# ')('# B)++%# *)**?# L%+("('%(# $4%# %(# A24"*"-)((#,2-#,160(*%#)*#(2%#3)#')4*#C#A7#*2,,#)3#%*#24"'#$"4+%#+)#A24"*"%*#+/11%*#2AA# $4%# +%*# )3B0# 2'# %**%.2,1"('?# M)(# $4%# +0-*9# 2'# 6%'#."11# B6%4A# C# -H%# B6%4A#C#*"4#7#,*)*%#4"3%*#A7#(H**F?## 3)# %'%(*4"'# $%,*%-2#,2-# $%,*%-*%# )*# 6%'#,1/44%# '".*%# -%'# $/1*%#.H,",1#*3)('9#,4)'9#"((%,A%"('#/*%(#-)*9#6%'#$4%#2',7#+H**%*#(%+# *)AA)?#O)((%(#6%'#$4%#,%(+*#*"4#3)#"#%*#)((%*#.2B24+?#M)(#$%B)(+4%*# -%'#,2-#%(#,4)3%?#N7+%#B)(#2'#,3"'%-2#,42#-%'#K#.4%%#')('%#,7#"44%# )*# 6%'# B)3(%*# A7# 4%'%3)1*# 2'# %(# ')('# -%+# "((4%''%4,%# -7**%#6%'#,"#)*#6%'#B)++%#.2,01*#7#*)#,%43-2+#C#6%'#3)#%++#.2#B3)#+%# 1/((%# '60%# -%+# -)--)%(# -"(# "# B6%-4)(+%*# +%,2-# 6%'# "11%# '62+%#,2-#+%#,)?#P(#')('#6%'#0-*%9#+2#2(1%4%(#-"(#*"4#B6%-4)(+%*#2'#$)(1%*# 2AA# -)--)%(# -"(?# O)--)#.2*)4*%# +%*# "11%# +)9# 6%'# B)#.7**# 3"*%# +%*# %**%A7?#N2%(#-"(#,*)..%#2',7#-)--)#"#B6%-4)(+%*#+%,2-#6%'#'60# (2%# ')4*# -2*#.)-"4"%(# B%?# I%'# B)3(%*#.4%%# ')('%# A7# 1",%,%(*%9#."11# B6%4A#2'#%#(7#12--%*#/*#)3#.2B24+%*?#I%'#B)#B)**#324+,)4)-9#-%(#+%(# %#4%3%*#*"4$)1%?#J7#45%#6%'#(2,1#2'#,1)4#$%'H((%#A7#%(#/*+)((%4,%?# I%'# $%'H((%# %**%# B3%*# 7#.7# %*# (H**# (%**3%19# (H%# 3%((%# "# %(# )((%(# 1/4*/?#G((3%(+"'#%#6%'#B%4*#1(/,*9#%#%++#B3%#+)'9#2'#,)3(%#-"(#%'%(#.)-"4"%#2'#+%(#'2+%#+%4%(#)3#+%(#1/4*/%(#6%'#12-#.)?#O",B)(+4"('%(# -%+?F# S$8+))+#$0+::#/2CR0"C>+(+0%$.R$0/##%<#*()"C8*#"#:+#:%;+0E#*(+#;+$#/2;+.#*:"#:+ :/(#+:<+(#+(+ /C #R0+(+ %< )%(C<%0"C+ $0%12%$"#+0"(C /..)+<+# #/2 /<+0#:*CC+(;+8/0;+8)+#$+8*#"#:+#:%;+0H B0%;+<"O%0#(%::+$2+;"./)"$"/C#$9$$+%..%0%$D+0+$$+#;+$/2:<"((+0#/2 O%0 :)"..+$ %< #+C OR0+$ 8/0 R 1((CR R D)" #)+.$ " )+")"CO+$+( +$$+0 OR0+$E C0/< 2"#O%(;)"(CE :<"((+0 #/ %$%$$ ";+($"$+$ V.%##W /C $")C%(C $") D%(:Q:/($/ /C +C+( 9:/(/2"H!/);+( O%0 "(C+( C0+(#+0 _ 2+((+#:+0 1$#%$$ 8/0 :<+)("(C VD)R O%)#WE#)%CE."#:"(C2+;+:#+2.+)<"#O%C+#)%(C+E$0%:%##+0"(C/C$01#)+0E+0(/+;+ 29$+0;%C)"C/C2R8/0O/);+#+C$")HS(#$/0%(;+)%<;+#/28%(C+#/..O%0/C#R )+<;"+(</);#0+)%#>/("8+2R0+))+02+0_/C;+$+0/8$+D%0("(</)<+0$"8/0O/);+$H G+$ 2+);+# /C#R /2 )%< D+<"##$O+$ " #%281((+$ 2O$ R /..;%C+ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H?<+0#$+8%))/..;%C+#"::+</);+(890;+$+08/0#+($E"%(;0+$")8+))+0O%0 </);+(<+;<%0$#R.%##)+(C+%$;+0%22+;++0C"$$<%0"C+8*#"#:+/C.#*:"#:+2h(H FP(#+)'#*)#%(#$)(%B)'%),,",*%(*#%(#,4)AA#2'#,403#*27"('#*"4#4%'%?#M/(#%# $%1H-)#.2#-H%?#Q?#-)"#<=>>#+0--%,#,*%.)%(#.2#324+#-2*#'/**%(?# I%'# $4%#,A/*# "# %**%(R# #???2-# (7# 6%'#,160(*%# )*# $)(%*# $4%# -",B)(+4%*?## 5,(.#!6'#27(-!!! 8>!!!

18 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! #I%'# B)++%# 1/((,1)A%(9# -%(# "11%#.)(*),"# *"4# 7#.)**%# B3)# +%*# 3"1%4"'# +%"+%#,%'#2-F >?# '0D+";+$ 2+; 1$0+;("(C+( O%0 C"$$ +$ "((D)":: " +( ;+) %< ;+$ (/0#:+ #%281((+$ #/2 8/0 ;+ 8)+#$+ +0 1:>+($ /C 18/0#$R+)"CH S(:+)$O+(;+)#+0 #/2 O%0 890$ $") ;0%. +))+0 C0/< </); +0 C/;$ ;/:12+($+0$H G+$ 8/0+)"CC+0 /C#R :1((#:%. 80% 1$<%)C#1(;+0#9:+)#+0#/2;/:12+($+0+0</);/C:/(#+:<+(#+0%<</);.R:/0$/C )%(C#":$HZ9$+2+;2+((+#:+0#/2O%0)+<;"+$</);#8/0O/);E./)"$"/C%(#%$$+.R :0"#+#+($+0 D+:0+8$+0 81(( 80% (/0#: /C "($+0(%#>/(%) )"$$+0%$10 /2 O</0 9;+)+CC+(;+ </); " (=0+ 0+)%#>/( /0 ;+ #/2 0%22+#E /C O%0 #%2$";"C C"$$ %(#":$+0D%:$%))+(+H IR$0/##%<2*+:1((#:%..R"(;"<";("<R+08+)$+$</);"(=0+0+)%#>/(+080+2;+)+# D+O+8$+$2+;290:+$%))/C2%(C+)81))+:%0$)+CC"(C+0%</28%(C/C:/(#+:<+(#+0.R(%#>/(%)$("<RHd$8/0;0"(C+(";+((+1$0+;("(C+(O%0;+08/0<=0$R%<;+::+/C :/(:0+$"#+0+ DR;+ /28%(C /C :/(#+:<+(#+0 %< </);+( #/2 8/0+CR0 8/0 R 8R +$ $")#$0+::+)"C0/D1#$C01(()%C8/0R:1((+D+0+C(+#%281((+$#:/#$(%;+0<+;;+((+ $*.+</);HJ");+(+8/01$0+;("(C+(O%0"%))O/<+;#%:<=0$+:#"#$+0+(;++2."0"/C ;/:12+($%#>/(E#1..)+0$2+;+C(+"($+0<>11(;+0#9:+)#+0/C"((O+($"(C%<8%:$%H? $"))+CC O%0 <" C>+((/2890$ +( )"$$+0%$10#$1;"+ ;+0 81(( #/ )+<%($+ 8/0 <R0 1$0+;("(C +0 D01:$ #/2 #$9$$+ 8/0 <R0+ D+0+C("(C+0 %< ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ <+; </); " (=0+ <" $") #)1$$.0+#+($ D%#+0$.R#R:%)$+:/(#+0<%$"<+%(#)%C_;<#%$<"O%0$%$$2R)%</##$")RD+0+C(++$ (+;0+#%((#*()"C("<REC"$$:1((#:%./2/28%(CE:/#$(%;+0/C:/(#+:<+(#+0#/2 )%0#+C;/:12+($+0+C>+((/2/88+($)"C$")C>+(C+)"C+:");+0/C)"$$+0%$10H ()8 *6,2/!9#/:,+,!26#;3-6#0!!"#$%'(%)*#+O%0<%)C$R)9#+/..;0%C+$C>+((/2RD+0+C(+:/#$(%;+(+"$0+$0"((H?$0"((5D+0+C(+#:/#$(%;+08/0./)"$"o0+$$#<+#+(EO+)#+<+#+(+$EO>+).+%..%0%$+$ "(:)1#"<+ :0"#+#+($0+(+E :1((#:%. o :/2.+$%(#+E /C ;+.%0$+2+($+0 o ;"0+:$/0%$+0#V9<0"C+W:/#$(%;+0HG+((+;+)+(%<#$1;"+(/28%$$+0".0"(#"..+$%))+ :/#$(%;+0:(*$$+$$")R.2B"(+%</);"(=0+0+)%#>/(+0E+))+0$%B)(+4%#2'#$%'%(,%,1)+%3"1("('%(%%<</);"(=0+0+)%#>/(+0H?%))O/<+;#%:;+::+0;+((+;+)+(%< #$1;"+(/88+($)"C+:/#$(%;+0H?$0"((3"))1#$0+0+#:/#$(%;+08/0;+(+(:+)$+E8/08%2")"+/C8/0#%281((+$:(*$$+$ $") +%# 2AA4%3+%#,1)+%3"1("('%(% %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H G+$$+ C>90+# 2+; 1$C%(C#.1(:$ " +$ %($%)) O"#$/0"+0 /2 )"<+$ +$$+0 R O% <=0$ 1$#%$$ 8/0 ;+((+ $*.+ </);HF"#$/0"+(++0O+($+$80%D01:+0+%<:0"#+#+($0+E#1..)+0$2+;/D#+0<%#>/(+0 80%$")$%:#%..%0%$+$#/2%0D+";+0$+$$.R</);#1$#%$$+.+0#/(+0E#)":%$;+$+0C01(( $")R$0/;+C"01$$0*::8/0:/(#+:<+(#+0D)%($2+((+#:+01$#%$$8/0%)</0)"C</);H!" O%0"$"))+CC#$9$$+$/##.R%(;0+1(;+0#9:+)#+0;+0/..)+<;+#:%;+<"0:("(C+0/C A/0%#+($+0:/(8+0%(#+(3453_!%;#9H 8?! 5,(.#!6'#27(-!

19 C#*D0''! :/#$(%;+0 80% +$ "(;"<";.+0#.+:$"< +0 D+)*#$H F"#$/0"+(+ D+#:0"<+0 D)%($ %((+$ :%00"+0+ " %0D+";#)"<+$E :/(#+:<+(#+0 8/0 D%0( /#<H F<+0 O"#$/0"+ +0 1(":E 2+( #%2)+$ #+$$ C"0 O"#$/0"+(+ +$ 8/0O/);#<"# 0+.0+#+($%$"<$ 1$$0*:: 8/0 #:%;+<"0:("(C+(+#/2/..#$R0H? $0"(( ^ D+0+C(+0 <" ;+ #%2)+;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+H!" )+CC+0 $") C01(( %$ ;+$ #/2 #:%) #%22+()":(+# +0 #"$1%#>/(+( " 3454 " 8/0O/); $") +( $+(:$ #"$1%#>/(#/2+0%::10%$)":2+;;+(8%:$"#:+#"$1%#>/(+("3454ED/0$#+$$80%%$;+$ "::+8/0+:/22+0</);"(=0+0+)%#>/(+0H? +( $+(:$ #"$1%#>/( 1$+( </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 :1((+ 2%( #+)<#%C$ 1((CR$$ ;+ /88+($)"C+ :/#$(%;+(+ $") </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H? ;+((+ #%22+(O+(C #."))+0 ;+$ "(C+( 0/))+ %$ /88+($)"C+ D1;#>+$$+0 /8$+ +0 8%#$#%$$ 1$ 80% /<+0/0;(+;+ O+(#*( /C :%(#:>+.R:/0$#":$"::++0%<O+(C"C%<O</02%(C+#/28H+:#H"3454<%01$#%$$8/0 </);"(=0+0+)%#>/(+0HG+0#/2+(/88+($)"CD1;#>+$$./#$+0;+(#%22+1$+(;+((+ </);+(#/22+;E+0:/(#+:<+(#+(%$/88+($)"C+0+##10#+0#/2#.%0+#.RR1((CR </);"(=0+0+)%#>/(+0E"#$+;+$D01:+#.RD1;#>+$$./#$+(#9<0"C+8/02R)HG+$+0;+( "#/)+0$+"((#.%0"(C+(<"+0"($+0+##+0$"HF<%;+80"C>/0$+2";)+(+D01:+#$")E$%0<" "::+#$"))"(C$")H G+$ :%( $+(:+# %$ +$ $")8+))+ %< </); " (=0 0+)%#>/( " $") /88+($)"C+ 89)C+1$C"8$+0"#+(+0+R0HB/0+:#+2.+)<")+(.+0#/(#/28+(C#)+#8/02+0+((+$$ R0E %<#$+;:/22+ 1$C"8$+0 " :0"2"(%)/2#/0C+( /C#R " #+(+0+ R0H!" O%0 "::+ O%$$ :%.%#"$+$$")RD+0+C(+/88+($)"C+89)C+1$C"8$+08/0#+(+0+R0HIR;+(%((+(#";+O%0 <".R 8)+0+ /20R;+0E 8/0 +:#+2.+) :0"2"(%)/2#/0C+(E D+0+C(+$ ;+ #%2)+;+ :/#$(%;+(+"3454HA/+(%<;"##+:/#$(%;+(+C>+);+0(/:".0%:#"#</);#/2D)+ :/#$(%;+(+"3454+($+(D%0(%/..)+<;+</);"3454+))+0+$$";)"C+0+R0H?2.)"#"$$ #+0<".R8)+0+$")8+))+0%<</);"(=0+0+)%#>/(+0+((;+#/2#:>+;;+"3454E2+($") C>+(C>+); #+0 <" D%0+.R /88+($)"C+ :/#$(%;+0 " 3454H G+ $/ %<<":+(+ 80% ";+%)#"$1%#>/(+(<")1(;+0<"##+D+$"(C+)#+01$)":(+O<+0%(;0+H AR0;+$C>+);+0/80+(+E+0<R0$")(=02"(C;+((+c!"$+(:+0#/2#R%$+$$")8+))+%< </);"(=00+)%#>/("3454.R<"0:+0/80+(+#80+2$";"C+:%00"+0+21)"CO+$+0HG+((+ 80+2$";"C+ :/#$(%;+( $")/0;(+0 <" </); #/2 #:>+0 " 3454H S( 8/0+(:)+(;+ 8/01$#+$("(C <" C>90 " ;+((+ 8/0D"(;+)#+E +0 R %($% %$ ;+ 80+2$";"C+ :/#$(%;+(+ ".0"(#"..+$ /28%$$+0 O+)+./.1)%#>/(+( %< /80+ 8/0 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 " 3454H G+((+8/01$#+$("(C+(+0"::+";++))E8/0;";+("((+D=0+0%$:/#$(%;+(:(*$$+$$") </);"3454"::+1$+(<";+0+:%()+CC+##%22+(2+;:/#$(%;+(#/2O*./$+$"#: :%( D+0+C(+#.R #%22+ 2R$+ " 3455H X01((+( +0 %$ +(:+)$+ 2+((+#:+0 +0 /80+ DR;+ " 3454 /C 3455H Z+( ;+0+# 80+2$";"C+ :%00"+0+$%. 2R "::+ 0+C(+# #/2 +( :/#$(%;DR;+"3454/C3455;+0#/22%(#:%))+CC+:/#$(%;+(+#%22+(HAR+0 #"$1%#>/(+( %$ :/#$(%;+(+ 8/ %:$"#: "::+ +0 D+0+C(+$E ;+$ +0 "(C+($"(C R )+CC+#%22+(HG+$$+#%22+(2+;;+$8%:$12%$<""::+:>+((+0O</0<+;<%0+(;+ </);+(+0";+$$*."#:+$")8+))+$EC>90%$<"D+0+C(+080+2$";"C:/#$(%;8/0/80+(+#+$$ " 8/0O/); $") O+)+./.1)%#>/( " 3454H!"##+ 8/0#9:.R R D+0+C(+ R0)"C $"))+CC $") :/#$(%;+0$%$$"((":%."$$+)53HbH 5,(.#!6'#27(-!!! 8A!!!

20 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! G+$ O%0 /C#R <=0$ 0+"#$ #.90#2R) /2 O<% <" 8/01$#+$$+0 /2 </);#1$9<+0(+H S( 21)"CO+$ +0 R %($% %$ ;+$ " ;+( $+(:$+ #"$1%#>/(+( "::+ 8"((+# 1$9<+0+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H G+$ <") " #R 8%)) 80"C>90+ D)%($ %((+$ $"; O/# </);#1$9<+0+(H L2<+(;$<")";+((+D+$0%:$("(C#2R$+(;+(</);#1$#%$$+#$";"8+(C#+)0+C(+##/2 +(:/#$(%;%<</);"(=0+0+)%#>/(+0HS(%((+(21)"CO+$+0R%($%%$</);#1$9<+0+( <+(;+0 #"( </);#$")D9*+)"CO+$ 2/$ %(;0+ #/2 "::+ +0 (=0#$R+(;+H G+$ <") #+)<89)C+)"CC"+()%(C$;R0)"C+0+8/0D+;0"(C";+($+(:$+#"$1%#>/(+(1$+(</);E/C ;+02+;+()%<:/#$(%;%<</);"(=0+0+)%#>/(+0H? <R0$ %0D+"; O%0 <" <%)C$ +( $0+;>+ 21)"CO+$E #/2 #"2.+)$O+( +0 R #+ D/0$ 80% </);#1$9<+0+(##%281((#9:/(/2"#:+0+C(#:%.H B/01$#%$$%$%))+:/#$(%;+0"O<+0$$0"(($+))+#2+;ED+#$R0;+#%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 %< :/#$(%;+(+ %<;+::+$ " $0"(( 5E.)1## :/#$(%;+(+%<;+::+$"$0"((3E/C;+$$+C"0%)$#R$0"((^HG+$+0/C#R<+0;$R)+CC+ 2+0:+$")%$:/#$(%;+(+2%(8R0"$0"((5E"D+$*;+)"CC0%;D01:+#$")R8/0O"(;0+ +))+0 D+C0+(#+ ;+./$+(#"+))+ :/#$(%;+(+ " $0"(( 3H G+0#/2 ;+ D+0+C(+;+ :/#$(%;+(+"$0"((3+02*+#$900++((:/#$(%;+(+"$0"((5E:%(;+$<=0++$$+C(.R%$"((#%$#+(8/0R8/0O"(;0+6D+C0+(#+C>+0(+:%(9:+#(/+HG+$$++0"2";)+0$"; "::+(/+<"#+0;"0+:$+.R".0/#>+:$+$H ()< G+ #+($0%)+ D+C0+.+(+ " ;+((+ 1$0+;("(C+( E (5S%T# %4),62(S%T# /C,)-./((,012(2-",1# 12,*()+?# F<% #/2 #:%) 2+(+# 2+; #%281((#9:/(/2"#: :/#$(%; +0.0+#"#+0$ /<+0H F+0.0+#"#+0+# O<% #/2 #:%) 2+(+# 2+; </); /C (=0 0+)%#>/(H S(";++));+8"("#>/(%<</);"(=00+)%#>/(:%(8/0+:#+2.+)/28%$$+89)C+(;+c Z+;</);"(=0+0+)%#>/(+02+(+#%))+8/02+08/01$9<;</);+))+0$01#)+0/2</); 80%+((=0#$R+(;+.+0#/(H D"+)':%(/28%$$+%)$80%8*#"#:</);E#+:#1+))+/<+0C0+./C:>9((#)+2)+#$+)#+E$").#*:"#: </); "(:)1;+0$ $01#)+0 /2 </);E $") #/#"%) </); 2+; "#/)%#>/( +))+0 D+C0+(#"(C%<:/($%:$+0/C</);"8/02%<:/($0/))2+;9:/(/2"#:+0+##10#+0H P'. 'G-6(E'). ;-6"' :%( <=0+ ;+( </);#1$#%$$+# (R<=0+(;+ +))+0 $";)"C+0+ +:$+8+))+E #%2D/+0 +))+0 :>=0+#$+ /C ;+((+# 8%2")"+6#)+:$E ;+( </);#1$#%$$+# 8%2")"+6#)+:$E +$ 2+;)+2 %< #%22+ O1##$%(; +))+0 +(.+0#/( #/2 O%0.+0#/()"C /2#/0C8/0;+(</);#1$#%$$+.R)":(+(;+2R$+#/2+$O1##$%(;#2+;)+2HS((=0 0+)%#>/("((+D=0+0%$;+"(</)<+0$+.%0$+(+O%0+))+0O%0O%$$+$(=0$8/0O/);$") O<+0%(;0+E O</0 ;+$ /8$+ 8/0+)"CC+0 89)+)#+#2+##"C "(</)<+0"(CE C>+(#";"C+ 8/0.)":$+)#+0/C6+))+0%<O+(C"CO+$H G+8"("#>/(+( +0 "(#."0+0$ %< +( ;+8"("#>/( C"$$ /C )":+#$"))"(C#;+.%0$+2+($+$"+$O90"(C#(/$%$$")J0"#+#+($+0)/<+(E344bH 5,(.#!6'#27(-!

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Annex 4: Summary of R&D tax incentives, 2008-2009 Country Corporate income tax rate large/small firm Rate on level Rate on increment Base for 1 increment Expense base Deducted from European Union and EEC

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

TRATORES - COLHEITADEIRAS

TRATORES - COLHEITADEIRAS TRATORES - COLHEITADEIRAS Nomenclatura de Aplicação Gir - Girabrequim Alt - Alternador BA - Bomba de Água CVA - Comando de Válvulas ACD - Ar Condicionado DH - Direção Hidráulica abr/13 KORAX DIMENSIONAL

Detaljer

!"##$%&#'()*+,-%!./001!!2!

!##$%&#'()*+,-%!./001!!2! !"##$%&#'()*+,-%!./001!!2! "#$%&'($)!*+,-./0!!"#$%&$#'%#$()*+,--'*.-/0"($#%1!23451!"6.76!89-:.;?)!@ABC1! 2676D47..+.;!,EF+,9!G66:

Detaljer

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken

9 560 tt. i --I, ---inr-- !r--1. stue. 27.7 ril, Tiltakshaver 136.1 kvrn avrundes trl: 136 kvm. Hellandsjøen del av grunnpakken nr. E-11 tt --, ---nr--!r--1 - stue j v 3 rhal 27.7 rl, ED re - f ED h-- sov 2 overbyggcluteplass LL. () c> 3 460,11, 4 120 1. Etasje 2. etasje Takplan BRA boenhet 2.1A ETASJE ROM P-ROM 1 etasje v.f sov

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess!

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess! Katrine Brevik Opdahl Masteroppgave Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess Oslo, 10. juni 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

NM-Finalen For lag 2005

NM-Finalen For lag 2005 NM-Finalen For lag 2005 Moss Kirkeparken vgs 8. mai 2005 Bulletin 5 Spilleplan 1 runde Onsdag 4/5 18.00-01.00 2 runde Torsdag 5/5 12.00-19.00 3 runde Fredag 6/5 12.00-19.00 4 runde Lørdag 7/5 12.00-19.00

Detaljer

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger 1. Vann som løsningsmiddel 2. Elektrolytter Sterke elektrolytter Svake elektrolytter Ikke-eletrolytter 3. Sammensetning av løsning Molaritet

Detaljer

Å 1 2007..." 1 12 32

Å 1 2007... 1 12 32 : U E : U : E Å E I E : E Å Å E : O E Å E E Å E E Å E E E E Å E Å E : E E E U: Å : : E (I 22: 3) E : Å E E E U E Å Å Å : E : Å E : U : E Å U E Å Å Å Å E E Å E E ( 23 25) E E E Å E Å U Å Å E E (1) : (2)

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

( &)*)+ +,!'-(". ( 1)*+ + '&,!23". *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)2%,!%3". ( 5)*)) +4+%5,!''3".

( &)*)+ +,!'-(. ( 1)*+ + '&,!23. *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)2%,!%3. ( 5)*)) +4+%5,!''3. !" #$% #!"# $%&''$ & ( &)*)+ +,!'-(". "' ( $/*+ + ',!0 ( )*+,,*-'' ( 1)*+ + '&,!23". *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)22,!%3". 3,-4--#056,-+7$" 8$+$&$&$"/$,")9,% ( )*)) +4)2%,!%3". 3,-4--#05694,-:%

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik Eksamen R Løsningsforslag Høst 0..0 Øistein Søvik Del Oppgave a ) ) f x x ex Her bruker vi regelen som sier at uv ' u ' v uv ' u x, u ' og v e x, v ' e x f ' x ex x ex f ' x x ex f ' x x e x Oppgave )

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BOS 276-557 FO midtre potte 610 1 100,00 BOS 278-731 EKSOS RENAULT LAGUNA V6 610 1 200,00 BOS 287-269 Eksos mitsu lancer stv 610 1 500,00 BOS 753307 eksos 610 1 250,00 EKS 01008 CI front rør 610 219,00

Detaljer