RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo"

Transkript

1 RAPPORT 2012/41 Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo!

2 !!"#$%'()(*+,-..!"#$%'(%)*#+', -%../0$$"$$+) -%../0$( ,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 %< </); " B/08%$$+0?(C+D/0C -%#21##+(E,$+"(%0,$092E,";#+),<+0;01./CF%%:/(!+((+2/ G%$/8/08+0;"C#$"))"(C 54H;+#+2D I0/#>+:$)+;+0 J<%)"$+$##":0+0 L..;0%C#C"<+0 N")C>+(C+)"CO+$ I1D)"#+0$ A9::+)/0;?(C+D/0C-%#21##+( A"K/)%"F+);%) M1#$"#;+.%0$+2+($+$ L88+($)"C PPPH<"#$%Q%(%)*#+H(/,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0E </);E (=0+ 0+)%#>/(+0!

3 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!!"#"#$! -%../0$+( /2,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 %< </); " (=0+ 0+)%#>/( $%0D+";+$ 8/0 M1#$"#;+.%0$+2+($+$H IR <+C(+ %<.0/#>+:$$+%2+$ <") >+C $%::+ %))+ #/2 O%0 #$")$ /.. $") "($+0<>1 /C #%2$%)+ 2+; /## 1(;+0.0/#>+:$+$# C%(CH S( #.+#"+)) $%:: 0+$$+# $") %(#%$$+ /C $";)"C+0+ D01:+0+ <+; L#)/ J0"#+#+($+0H '#$0";,/)O%1C/CT"(+A+0#(=#O%0<=0$:1((#:%.#0":+/CO>+).#/ #+($%($+0 8/0/..;0%C#C"<+0"M1#$"#;+.%0$+2+($+$H?$"))+CCO%0.0/#>+:$+$#0+8+0%(#+C01..+U?(C<"); F/+) VI/)"$"+$WE N+0>+ X09()" VG"0+:$/0%$+$ 8/0 9:/(/2"#$*0"(CWE Y#O"); T"((+% G%O) /C )":+#$"))"(C#Q /C "(:)1;+0"(C#;+.%0$+2+($+$WE VF+)#+;"0+:$/0%$+$W /C IR) J0"#$"%( Z/)"( VO+)#+;"0+:$/0%$+$W D";0%$$ 2+; (*$$"C+ "((#."))/CC/;+;"#:1#>/(+01(;+0<+"#".0/#+##+(H L#K%0 F%%<%0;#O/)2E Z%0"% G%O)QA"+)#+( /C [1 \O%/ O%0 <=0$ ;*:$"C+.0/#>+:$%##"#$+($+0H 54H;+#+2D+03453?(C+D/0C-%#21##+( I0/#>+:$)+;+0!"#$%'(%)*#+', 5,(.#!6'#27(-!!! 8!!!

4 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 5,(.#!6'#27(-! 9! "##$%'! B/0/0;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5 F/<+;.1(:$+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH] 5H?(()+;("(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5^ 5H5!/);+(#/28%(C/C:/#$(%;+0_O<%<+$<"`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5^ 5H3!"#$%'(%)*#+#$")(=02"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5a 5H^ G+8"("#>/(%<#+($0%)+D+C0+.+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5b 3H A/0#:+/C"($+0(%#>/(%)+1(;+0#9:+)#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH34 3H5 L28%(C/C8/0;+)"(C.R:>9((HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH34 3H3 A=02+0+/2</);2/$:<"((+0cL28%(C/C:/(#+:<+(#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH35 9:8:8 d(;+0#9:+)#+80%?$%)"%hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3^ 3H3 A=02+0+/2</);D)%($D%0(/C1(C;/2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3a ^H F</02%(C++0</);#1$#%$$`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3e ^H5 N%))80%:0"#+#+($+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3e ^H3 N%))80%./)"$"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^4 ^H^ N%))80%,$%$"#$"#:#+($0%)D*0RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^^ ^H7 N%))80%F%%)%(;Ef)%1#+(/C,KO+"V344gWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^g ^Hg N%))80%Z/##"C+/C,$+8%(#+(V344]WHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^a ^Ha d$+()%(;#:+1(;+0#9:+)#+0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh^] ^H] L..#122+0$/2%($%))HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^b /-0'' '(+05.#"6('*) H,%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+0"./)"$"/C0+$$#<+#+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH74 7H5 N*."#:8/0)9."+(#)":#%:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH74 7H3 F</00+##10#D01:+(/..#$R0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH75 7H^,.+#"+)$/2;0%.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH73 7H7,.+#"+)$/2+0#$%$("(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7^ 7Hg I/)"$"+$#0+##10#D01:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH77 7Ha IR$%)+2*(;"CO+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7a 7Hb G/2#$/)+(+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7] 7He J0"2"(%)/2#/0C+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7e 7H54 J/(8)":$0R;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg4 gh F+)#+<+#+(+$#:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3 gh5 B/0)9."+(#)":#%:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3

5 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 5,(.#!6'#27(-!!!!! ;! gh3 F</00+##10#D01:+(/..#$R0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3 gh^ J/#$(%;.+0</);#1$#%$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3 gh7 F+)#+:/#$(%;+($/$%)$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg^ ah F>+).+%..%0%$+$#:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgg ah5 J0"#+#+($0+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgg ah3?(k+#$q/c</);$+:$##+($0+hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhga ah^ B%2")"+<+0(:/($/0+(+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg] ahg ')$+0(%$"<$")</);HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa4 aha ')%02$+)+8/(8/0D%0(/C1(C+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa4 ahb '(;0+D+O%(;)"(C#$")D1;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa5 ]H J1((#:%./C:/2.+$%(#+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa3 ]H5 AJ!N,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa3 ]H3 -!N,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa^ ]H^ B/0#:("(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa^ bh G+.%0$+2+($/C+$%$+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bh5 F+)#+Q/C/2#/0C#;+.%0$+2+($+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bh3 F+)#+;"0+:$/0%$+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bh^ J1((#:%.#;+.%0$+2+($+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bhg bha M1#$"#;+.%0$+2+($+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaa eh,:%$$+:/#$(%;+0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhha] /-0''.:2.3;;+<)."5."=6-<-(.#"6('*) >9. 54H?(;"<";+$#:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]4 54H5 G%$%$")8%(Cc1$<%)C/C"($+0<>1+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]4 54H3!/);#1$#%$$+#O"#$/0"+0_#%2)+$"h(O"#$/0"+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]4 8<:9:8 f%#+$_;+(#%22+(<+<;+o"#$/0"+(hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh]5 54H^ '(#%$$+"890#$+)"(>+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]e 8<:;:8 -+%:#>/(+0/C:/#$(%;+08/0+(:+)$"(;"<";+0/C8/0#%281((+$HHHHHHHHHHHbg 8<:;:9 J/#$(%;+0<+;0++$%D)+0"(C/C2%(C)+(;+:%.%#"$+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHb] 54H7 L..#122+0"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHbb 55H F<%+0;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe3

6 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 55H5 N*.+:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe3 88:8:8 i:$$")d9*+)"co+$$"):0"2"(+))+)"<#)9.`hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe^ 88:8:9 J/(#+:<+(#+08/0(+#$+C+(+0%#>/(+0"::+D+0+C(+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe^ 88:8:;?::+D+0+C(+$D%0(#<+)8+0;#$%..R:/0$#":$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe7 88:8:= d$+)%$$+c01..+0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe7 55H3 AR<+0;"/CR0)"C+:/#$(%;+0_O<%+08/0#:>+))+(`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe7 88:9:8 B0+2$";"C.0/;1:#>/(#$%.8/0R0#%:+$%<</);"3454Q(R<+0;"HHHHHHHHHHHHe7 88:9:9 B0+2$";"C.0/;1:#>/(#$%./20+C(+$$")R0#:/#$(%;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeg 88:9:; B0+2$";"CR0#:/#$(%;`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeg 53H,%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] 53H5 N%.%<)"<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] 53H3 L88+($)"C+:/#$(%;+0"3454_/..#122+0"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] 53H^ I0/;1:#>/(#$%.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeb 89:;:8 I0/;1:#>/(;+0#/2</);+("::+O%;;+81((+$#$+;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeb 53Hg I0/;1:#>/(#$%.#/289)C+%<</);2/$D%0(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH54g 89:>:8 J%$+C/0"+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH54a 53Ha?;+($"8"#+0$+.+0#/()"C+:/#$(%;#./#$+08/0;+0%22+;+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH554 89:?:8?))1#$0%#>/(/<+021)"C+O+)#+:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH555 89:?:9 '(;0+:/#$(%;#:%$+C/0"+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH553 53H]!+)8+0;#$%.8/0;+(0%22+;+/C/2C"<+)#+(+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55^ 53Hb L..#122+0"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH557 I0/;1:#>/(#$%. /C /88+($)"C+ :/#$(%;+0 " 3454c ^Ea 20; Q a 20; :0/(+0 55a 5^H I+0#.+:$"<+0/C"((#."))HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55] 5^H3 I/$+(#"%)8/0D+;0+0+##10#D01:/C)%(C#":$"C+D+#.%0+)#+0`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55b 8;:9:; L..89)C"(CO+)$$")2R)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55e -+8+0%(#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH535 =! 5,(.#!6'#27(-!

7 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!. /*= N%D+))3H5N*.+</);/<+08/0:<"((+0".%08/0O/);E#%2$/<+08/0%(;0+"8%2")"+(E?$%)"%E344aHL28%(C".0/#+($%<$/$%)+(H?($+0<>1.+0#/(+(+:1((+:0*##+%< 8/02+0+((+($*.+</);#)":%$.0/#+($$%))+(+# #+C"::+$")O1(;0+H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH37 " 344aWH?($+0<>1.+0#/(+(+ :1((+ :0*##+ %< 8/ (( +$ %)$+0(%$"<#)":%$.0/#+($$%))+(+# #+C"::+$")O1(;0+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3g N%D+))^H5 N%D+))^H3 N%D+))7H5 N%D+))7H3 X0/<</);"(=0+0+)%#>/(+0cN%))80%:0"#+#+($+0/C./)"$"V3454WHHHHHHHH3e!/);"(=0+0+)%#>/(+0c$%))80%1$<%)C#1(;+0#9:+)#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^7 '(2+);+)#+0/C<";+0+D+O%(;)"(C"./)"$"/C0+$$#<+#+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH75 J0"2"(%)/2#/0C+(#:/#$(%;+0HI1(:$+#$"2%$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg4 N%D+))53H5B/01$#+$("(C+0"0+8+0%(#+%)$+0(%$"<+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH544 N%D+)) )%(C#":$"C.0/;1:#>/(#$%. 8/0 :<"((+0 1$#%$$ 8/0 C0/< </);E AR<+0;"5444Q3454Q:0/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH547 N%D+)) 53H^ '(#)R$$ )%(C#":$"C.0/;1:#>/(#$%. 8/0 D%0( 1$#%$$ 8/0 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0EAR<+0;""5444Q3454:0/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH54e N%D+))53H7?))1#$0%#>/(/<+0"::+Q0+C"#$0+0$2+08/0D01:O+)#+$>+(+#$+0HHHHHHHHHHHHHHHHH553 N%D+)) 53Hg,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0E D+0+C(+$ )%(C#":$"C.0/;1:#>/(#$%. 8/0;+O%0;+#$0%22+;+:<"((+0/CD%0("3454HAR<+0;"E3454Q:0/(+0HHHHHHH55g N%D+)) 53Ha,%281((#9:/(/2"#: R0#:/#$(%; " 3454 #/2 89)C+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0"3454HZ0;Q3454:0/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55a B05$--2.. B"C1053H5L88+($)"C+:/#$(%;+0E3454HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] F+)#+Q/CO/;+#:%;+0O/#D%0(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg7 B%2")"+<+0(+$/C</);"(=0+0+)%#>/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgb J%(0+##10#+0$")8/0#:("(C#.%0+)"<`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa7 5,(.#!6'#27(-!!! >!!!

8

9 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!!!"#$%'()#*!!"#$%%'(%#)*#+%(#,)-./((,012(2-",1%#12,*()+%(#)3#324+#"#(5%#%4),62(%#4"''%#"# )$%"+,.2*6%(%,*%#,2-#.04'%# )3# )*# 324+,2.%# B%4*# %44%# +%43",#.)44%# /*%(.2# 2..%(*4"'%,# 12,*()+%# "# <=>=# *"4# A24"*"# 2'# %**,3%,%(9# B%4,%3%,%(# 2'# B6%4A%)AA))*%*#.2# 2.%# /*'60# 2-4)'# <# C# <98# -"44")+%# 12(%?# D2,*()+%(%#.2# $)(%3%(%*#%#+%(#,*0,*%#A2,*%(#B%?## A+#$+( ;%C)"C C"0 %<"#+(+ #2R ;0*.. %< "(8/02%#>/( /2 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H )"<+$%<8+2#.+;D%0(O<+0$R0E2+(#*$$+0)"C+0+8+2D)"0+$$+0)%$$2+;O>+0(+#:%;+H '(;0+%0$":)+0O%08/0$%)$/2j2"#O%(;)"(C%<2/0kE+(#%:;+02/0.Re4R0D)+ O%)$ $") #+(C# +$$+0 90+(+ %< #"( a4qr0"c+ #9((H,9((+( O%0 8R$$ #*< 2R(+;+0# 8+(C#+)H F9#$+( 3453 D)+ +( :<"((+ :("<;0+.$.R X0/01;H F+((+# 80%#+.%0+0$+ +:$+2%((+0#":$+$8/0;0%.+$HI%0+$#D%0(8"::%)</0)"C+:("<#:%;+0HZ%((+(<%0 ")%C$ D+#9:#8/0D1; #/2 89)C+ %< $";)"C+0+ </);#+."#/;+0H B0% $";)"C+0+ :>+((+0 <" fo0"#$/88+0q#%:+(e;+0+(r$$+r0c%22+)c1$$d)+2"#o%(;)+$/c$")#)1$$;0+.$%< #"( #$+8%0 1$+( %$ /2C"<+)#+(+ 8%(C+$ ;+$ /..H,%:+( D)+ O+()%C$ $/ C%(C )+0+ 0*#$+(;+ +:#+2.)+0.R </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H!" O%0 29$$ :<"((+0 #/2 :)"..+0 #+C :/0$ 8/0 R 1((CR R D)" #)+.$ +$$+0 OR0+$ 01(;$ /2 " )+")"CO+$+(U 2+((+#:+0 #/2 >+<()"C +0 D)"$$ #)R$$ 2+; O1#+$# #$0*:+>+0( V%< /C $") <%0 ;+$ <%02$WU2+((+#:+0#/2."#:+#2+;O%C+#)%(C+/C:<"((+0#/22R)+<+.R8)1:$" 2%(C+ R0 +$$+0 D01;; 2+; </);#1$9<+0+(H!" O%0 /C#R O90$ O"#$/0"+0 /2 $<%(C#C"8$+;+:<"((+02+;D%0(#/2+$$+0R02+;</);"A/0C+;12.+#0+$$#Q/C =0+#)9#+"#"$$$";)"C+0+O>+2)%(;H,%2$%)+02+;(/0#:+E0+##10##$+0:+:<"((+0#/2 O%0)+<;2+;C0/<</);E$0%:%##+0"(C/CD+C0+(#+$D+<+C+)#+#80"O+$ED%:<+))*::+;+ 8%#%;+0 2+; (/0#:+ 2+((E O%0 <"#$ %$ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 0%22+0 %))+ D+8/):("(C#C01..+0H G+$$++0+(:+)$+:#+2.)+0E2+(;+D+:0+8$+#%<8/0#:("(CHIR;+((+D%:C01((O%0 M1#$"#;+.%0$+2+($+$ D+;$!"#$% '(%)*#+ 1$0+;+ B32#,*2%# %# +%#,)-./((,012(2-",1%#12,*()+%(%#)3#324+#"#(5%#%4),62(%E,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 2R 8/0#$R# D0+;$H Z%( 9(#:+0 ;/:12+($+0$ ;+ /88+($)"C+ :/#$(%;+(+ "./)"$"E 0+$$#<+#+(E O+)#+<+#+( /#<HE /C 2%( 9(#:+0 /C#R ;/:12+($+0$ /2:/#$("(C+(+ #/2 /80+ 8/0 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 /..)+<+0 " 8/02 %< 1$)+CC /C $%.$+ "(($+:$#21)"CO+$+0H '(;0+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 8/0 /80+(+ /C ;+0+# )"<#:<%)"$+$ )%0 #+C ".0%:#"# "::+ D+0+C(+H J/#$(%;+0 #:1))+ D+0+C(+# " R0 3454E/C3454R0#;%$%/C.+(C+<+0;"+0;+08/0D01:$HB0%3454$")3453O%0;+$ <=0$"1(;+0:%($%<$/.0/#+($"(8)%#>/(H 5,(.#!6'#27(-!!! A!!!

10 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! D0.4E-.0##.%).*+(. d)":+#.900+1(;+0#9:+)#+0$*;+0.r%$k%3q7.0/#+($%<d+8/):("(c+(r0)"c1$#+$$+# 8/0</);"(=0+0+)%#>/(+0_<"%(#)R0;+$$")]g444_5g44442+((+#:+0.+0R0" A/0C+HT%(C$80%%))+;"##+/..)+<+0</);%<;+(C0/<+#$+:%0%:$+0+(HB/0+:#+2.+) #<%0+0 (+#$+( )":+ 2%(C+ 2+(( #/2 :<"((+0 %$ ;+ +0 /80+ 8/0 </); 80% (=0+ 0+)%#>/(+0E 2+( ;+( C0/<+ </);+( 0%22+0 (+#$+( D%0+ :<"((+0 /C D%0(H G+8"("#>/(+( %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 +0 <";E /C /28%$$+0 "::+ D%0+ 8*#"#: </);E 2+(#+:#1+)$2"#D01:/C#+:#1+))</);E/C<";+0+9:/(/2"#:</);E#%2$$01#)+0/2 </);HG+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+.+0"(;"<";#.+((+080%#<=0$O9*+$") 8/0O/);#<"##2RH S( 8"C10 :%( "))1#$0+0+ #.+((+$ 2+))/2 "(;"<";+0 V8"C10 'WH T%(C# ;+( <+0$":%)+ %:#+( 2R)+# #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0.+0 "(;"<";H G+((+ :/#$(%;+( /28%$$+0 /88+($)"C+ :/#$(%;+0 :(*$$+$$")O<+0$ "(;"<"; #"( #%:E.)1## ;+ /..)+<;+ #:%;+<"0:("(C+(+H?.0"(#"..+$2R)+0;+(:/#$(%;+0/C#:%;+<"0:("(C+0"R0E.)1## 89)C+<"0:("(C+0 " #+(+0+ R0H T%(C# ;+( O/0"#/($%)+ %:#+( 2R)+# %($%)) "(;"<";+0 1$#%$$8/0</);"(=0+0+)%#>/(+0")9.+$%<+$R0E%)$#R]g444_5g #/(+0" 89)C+1(;+0#9:+)#+0H ;+$ "(;"<";+$ #/2 /..)+<+0 ;+ O9*+#$+ :/#$(%;+(+.)%##+0+# )+(C#$ $") <+(#$0+E (=02+#$;+(<+0$":%)+%:#+(H,R89)C+0"(;"<";+$2+;(+#$O9*+#$:/#$(%;+0E/#<H T+(C#$ $") O9*0+.)%##+0+# "(;"<";+(+ 2+; ;+ )%<+#$+ :/#$(%;+(+H S$$+0 #/0$+0"(C <") ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ <=0+ +( 8%))+(;+ :10<+ 80% <+(#$0+ 2/$ O9*0+"8"C10+(HG+#%2)+;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+8/0#%281((+$+0)": #122+( %< %))+ "(;"<";+(+# :/#$(%;+0H F<"# +( $+(:+0 #+C O<+0$ "(;"<"; #"(+ :/#$(%;+0 #/2 +( #$0+: 80% ;+( O/0"#/($%)+ %:#+( /C 0+$$ /.. $") :10<+(E /C "(;"<";+(+ )"CC+0 $+$$ " $+$$ 1$+( 2+))/20/2E #(%::+0 <" /2 %0+%)+$ 1(;+0 ;+( 5,(.#!6'#27(-!

11 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!,+)< 2+; %)) <+0;+(# $"; /C 0+##10#+0 $") 0R;"CO+$ <"))+ <+0:+( <" +))+0 %(;0+ 8/0#:+0+ :)%0+ R D+0+C(+ ;+( 8%))+(;+ :10<+( V/C ;+02+; %0+%)+$ 1(;+0 :10<+(W (9*%:$"CH G+$ D+#$+ 2%( :%( C>90+E +0 R ;+)+ "(;"<";+(+ /.. " C01..+0E D+0+C(+ C>+((/2#("$$#:/#$(%;+(+8/0O<+0C01..+E/C#R#+$$+;+$#%22+(HG%8R02%(+( $0%..+$0"((#:10<+#/22+0+))+02"(;0+)":(+0.R;+(#%((+:10<+(E/C+$%0+%) #/22+0+))+02"(;0+)":(+0;+$#%((+%0+%)+$H?;+((+1$0+;("(C+(O%0<"O%$$2%$+0"%)+$")R/ ;$/C01..+0H!"O%0h( C01..+<":%))+0/80+8/0'23</);"(=0+0+)%#>/(+0H,$900+)#+.R;+((+C01..+(+0 %(#)R$$<+;R#)R#%22+(./)"$"+$#/C:0"#+#+($0+(+#0+C"#$0+E/C$%O+(#*($")21)"C /<+0)%..H!" %(#)R0 %$ C01..+( /28%$$+0 a444 _ b444 </:#(+H? ;+((+ C01..+( 8"((+0<";+;+C0/<+#$+$")8+))+(+%<</);E2+;)%(C<%0"C8*#"#:E.#*:"#:E#+:#1+))/C 9:/(/2"#: 2"#O%(;)"(CH? $"))+CC %(#)R0 <" %$ b _ D%0( /D#+0<+0+0E +))+0 1$#+$$+# 8/0 C0/< </);H d#"::+0o+$+( " $%))C01(()%C+$ 8/0 1$#%$$+ D%0( +0 #$/0H!" 8/01$#+$$+0 %$ /..)+<;+ #:%;+<"0:("(C+0 D%0+ /..#$R0 8/0 C01..+( O%0;+#$ 0%22+;+:<"((+0/CD%0(H?;+(%(;0+C01..+(E;<#H0+#$+(%<;+]g444_5g4444O%0<"%))+;+%(;0+/80+(+ 8/0</);"(=0+0+)%#>/(+0HX01..+(/28%$$+0:<"((+0/C2+((ED%0(/C+);0+E/C;+ :%(<=0+1$#%$$8/0</);:/0$<%0"C"3454E+))+02+0)%(C<%0"CHG"##+/..)+<+0"(C+( 2R)D%0+ #:%;+<"0:("(C+0 " D+0+C("(C+(+H A/+( %< ;+2 <") <=0+ /28%$$+$ %< /88+($)"C+ $")$%:/C /88+($)"C+ :/#$(%;+0E 2+(# %(;0+ "::+ :/22+0 " :/($%:$ 2+; ;+$/88+($)"C+#/289)C+%<</);+(;+/..)+<+0_"O<+0$8%))"::+"+(#)":C0%;%$<" B05$-. C. F-0'60;;6#066. 4"-. 4*#(06#. <-6$ (--(. #"6('*)-. <). <"+). 0. 'G-.-+*6,"'-. '< ;+((+ D+#:0"<+)#+( :%( ;+$ #*(+# #/2 <R0+ D+0+C("(C+0 1(;+0<10;+0+0 ;+ 8%:$"#:+:/#$(%;+(+%<</);"(=0+0+)%#>/(+0HZ%(C+/80+<")$%.+)"<#:<%)"$+$1$+( %$ ;+$ :/22+0 $") 1$$0*:: " 9:/(/2"#:+ 1$)+CC +))+0 $%. %< "(($+:$ " %0D+";#2%0:+;+$H G+##1$+( :%( ;+$ <=0+ "(;"<";+0 #/2 O%0 9:/(/2"#:+ 1$)+CC 5,(.#!6'#27(-!!! B!!!

12 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! "::+ 8%$$ " /..)+<;+ #:%;+<"0:("(C+0 8/0 +( D+$*;+)"C C01..+E O+01(;+0 #R:%)$+ IR ;+( %((+( #";+ +0 ;+$ ".0"(#"..+$ 21)"C %$ <R0+ D+0+C("(C+0 /<+0<10;+0+0 9:/(/2"#:+1$)+CC+))+0$%.%<"(($+:$_;+$+0>/+$%(#)%C<"C>90H ')$ " %)$ +0 ;+$ +$$+0 <R0 <10;+0"(C 2+0 #%((#*()"C %$ <" 1(;+0<10;+0+0E +(( /<+0<10;+0+0;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+H H*%4$''6I#"'"%06#.#"6('*)-.(*-.%*'5.4"-%-.,/2 ;+$ O%0 CR$$ 80+2E O%0 ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+02%(C+1$$0*::HA=02+0+D+#$+2$+0:/#$(%;+(+;+89)C+(;+c 5H N%.%<)"<H 3H N%.%<.0/;1:#>/(<+;%$+:$+8+))++))+0D%0(%);0"8R0;+)$%"%0D+";#)"<+$H ^H N%.%<.0/;1:#>/(%<<%0+0/C$>+(+#$+0(R0.+0#/(+(++0D/0$+80%%0D+";" :/0$+0+ /C )+(C0+ $";E #%2$ $%. %<.0/;1:$"<"$+$ #/2 89)C+ %< 80%<=0 80% %0D+";HX01((+(+$")80%<=080%%0D+";:%(<=0+#<+::+$.#*:"#:/C8*#"#: O+)#+#/289)C+%<</);+(H 7H S<"C<%0+(;+ 0+##10#Q /C.0/;1:#>/(#$%. :(*$$+$ $").+0#/(+0 #/2 D)" $0*C;+$H gh!+)8+0;#$%. 8/0 /80+(+ 8/0 </);+( " (=0+ 0+)%#>/(+0E 8/0 D%0(% /C %(;0+ #)+:$("(C+0H ah B0+2$";"C+$%.#/2#:*);+#%$D%0(#/2</:#+0/..2+;</);+)"C+8/0+);0+ #+)<:%(D)"1$9<+0%<</);"(=0+0+)%#>/(+0H /C)+C+0E$%(()+C+0E)+C+<%:$2<H bh,:%$$+8"(%(#"+0"(c#:/#$(%;+0 :(*$$+$ $") /88+($)"C D01: %< 0+##10#+0E $") $0*C;+1$D+$%)"(C+0/C/88+($)"C++0#$%$("(C+0$")/80+(+8/0</);H,:%$$+0:%(.R<"0:+"(;"<";+0/CD+;0"8$+0#)":%$2"(;0+D)"0.0/;1#+0$"#%281((+$HG+$ +0 ;+$$+.0/;1:#>/(#$%.+$ #/2 +0 ;+( #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+( :(*$$+$ $") $0*C;+1$D+$%)"(C+0 /C /88+($)"C+ +0#$%$("(C+0H Z+0: %$ $0*C;+1$C"8$+0 /C /88+($)"C+ +0#$%$("(C+0 "::+ +0 #%281((#9:/(/2"#:+ J++"%.KLM."5.>.%0++0*-)-.#-"'-.0.6*%4$''6I#"'"%06#.#"6('*)-.0.:N1N.!"%(#)R0%$</);"(=0+0+)%#>/(+01$890$"3454"((+D=0+0#%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0"/20R;+$7EgQa20;:0/(+0"3454V$%D+))'WHG+$2+#$+%<:/#$(%;+(+ +0/80+#:/#$(%;+0"8/02%<$%.$%0D+";#8/0$>+(+#$+E./#$3E^/C7")"#$+(H '($%))+$ /80+ 8/0 C0/< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 8%))+0 1$+(8/0 %0D+";#2%0:+;+$E +0 D+$*;+)"CH Z%(C+ 8R0 O+))+0 "::+ 1$;%(("(C #/2 89)C+ %< </);+( ;+ +0 1$#%$$ 8/0H Y0#%:+(+ +0 8)+0+ /C #.+((+0 80% O>+0(+#:%;+ V8/0 +:#+2.+) #O%:+( D%D* #*(;0/2+#/2<"(+<($+"(()+;("(C#<"#W/C"(<%)";"#+0"(C$").#*:"#:+#+(#:%;+0 /C $0%12%$"#+0"(CH G+$ R 8%))+ 1$+(8/0 %0D+";#2%0:+;+$ D+$*0 %$ #%281((+$ CR0 C)".. %<.0/;1:#>/(#"(($+:$+0 " 2%(C+ R0 80+2/<+0H,+)< /2 <" O%0 %($%$$ %$ ;+)$";#%0D+";+0<%()"C/C"(($+:$+(+<"))+<=0$1(;+02";;+)#ED)"0:/#$(%;+(%<R 8%))+ 1$+(8/0 %0D+";#2%0:+;+$ #$/0H i:$ #*:+80%<=0 /C %<:/0$+$ %0D+";#:%00"+0+ 8<! 5,(.#!6'#27(-!

13 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! D)%($ ;+ #/2 #$R0 " >/DDE +0 +( D+#)+:$+$ :/(#+:<+(# %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H G+$$+"((CR0/C#R"$%))+(+HN%.$%0D+";#8/0$>+(+#$+D*CC+0#+C%)$#R/../<+08)+0+ R0H!"O%08/0;+)$:/#$(%;+()":$/<+0%))+R0+(+80%3454#R)+(C+;+$+0+$8/0<+($+$ $%.#%22+()":(+$2+;+$$")8+))+1$+(</);H G+$ /88+($)"C+# 0+##10#D01: $") R 8/0+D*CC+ /C D+O%(;)+ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 D+)9.+0#+C$")3E4_3E72"))"%0;+0:0/(+0"(:)1;+0$#:%$$+8"(%(#"+0"(C#:/#$(%;+0 V.1(:$]/Cb.R)"#$+(WHG+(/2"(+))+D+)9.+(+#/2CR0/<+0/88+($)"C+D1;#>+$$+0 +0 K% 744 2"))"/(+0 :0/(+0 ;+ /88+($)"C+ :/#$(%;+(+ +0 ;+$ D%0(+<+0(+$#/2D+$*0:)%0$2+#$E/2)%Ce442"))"/(+0HF>+).+%..%0%$+$8/09<0"C :/#$+0 R0)"C 7g4 2"))"/(+0 :0/(+0H G0"8$+( %< :0"#+#+($0+(+ +0 ;+( #$90#$+ 1(;+0./#$+( O+0H I/)"$" /C 0+$$#<+#+( #"(+ 1$C"8$+0 $") </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 +0 ;09*+^442"))"/(+0:0/(+0HJ0"2"(%)/2#/0C+(O%0;+(#$90#$+1(;+0./#$+(E%)$#R :/#$(%;+0 :(*$$+$ $") R O/);+ C>+0("(C#.+0#/(+0 8+(C#)+$H N")$%: 8/0 R 0+;1#+0+ C>+0("(C#.+0#/(+0#$")D9*+)"CO+$$")(*+/<+0C0+."((CR0/C#R";+$$+H J-?IL,O%0"34540+C"#$0+0$57;0%.1$890$%<(=08%2")"+%</88+0+$HH?$"))+CC+0 ;+$0+C"#$0+0$53;0+.$+":%$+C/0"+(<+((+06D+:>+($+HN%))+(++01#":0+/C;+$:%( )"CC+(/+(:>=0+#$+;0%.#:>1)$":%$+C/0"+(<+((+0/CD+:>+($+HG+$$+O%0<")":+<+) "::+$%$$2+;HIR;+(%((+(#";+O%0<"<"$%$$2+;8+2#.+;D%0(E>8H%<"#/..#)%CH!+0;#%$$ $") j<+0;" %< #$%$"#$"#: )"<ke +( "(;":%$/0 8/0 0"#":/E D)"0 ;+( #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+( ;09*+ g44 2"))"/(+0 V.1(:$ 5.R )"#$+( 8/0%(WH,+)<2/0;"((CR0"::+"$%))+$E/C#+)<#%C$O+))+0"::+10+C"#$0+0$+;0%.H I+0"(;"<"; '($%)) N/$%)$V2"))"%0;+0 :0/(+0W"3454 L88+($)"C+:/#$(%;+0"3454 5gQ^4444 ]gq 3E4Q3E7 5g4444 N%.%<)"<"3454 3] e 4Eg I0/;1:$"<"$+$#$%.</:#(+:<"((+0 544_^44444 a444q 5E5Q5E7 1$#%$$8/0</);"3454ER0#:/#$(%;" 3454 b444 I0/;1:$"<"$+$#$%.D%0(1$#%$$8/0 g4q5g4444 b444_ 4E]Q45Ee </);"3454ER0#:/#$(%; I+0#/()"C+2+0:/#$(%;+0 "::+<+0;#%$$ N%.%<)"<#:<%)"$+$?::+<+0;#%$$ I0/;1:$"<"$+$#$%.%(;0+C01..+0?::+<+0;#%$$ C-5'(.E-6#"6('*).0.:N1N. ;-")$#6,"'6(*;."5."44'(+05.$(504(... KLM.O.>.%-).#-"'-. I0/;1:#>/(#$%.+$8/0D%0(:/22+0)%(C$80%2"$";E/C8/0;+)+#.R8)+0+R0+((8/0 (R#"$1%#>/(+(E$%.%<)"<#:<%)"$+$/C21)"CO+$+0+0"::+2+;"D+0+C("(C+(+H /*++'.%E.("+#6.;E.-0#(05.%E(. G+$ +0 <":$"C R $/):+ %(#)%C+$ 8/0 ;+( #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+( %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0.R 0":$"C 2R$+H d$c%(c#.1(:$+$ 8/0 <R0$ /..;0%C O%0 <=0$ 5,(.#!6'#27(-!!! 88!!!

14 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 89)C+(;+$%(:++:#.+0"2+($cF</0#$/0++0;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+%< </);"(=0+0+)%#>/(+0#%22+()":(+$2+;+($+(:$#"$1%#>/(;+0%)$"#%281((+$+0 )":$ED/0$#+$$80%%$</);"(=0+0+)%#>/(+0"::+8"((+#`? $0R; 2+; ;+$$+ O%0 <" "(:)1;+0$ 80+2$";+(# :/#$(%;+0 %< ;+( </); " (=0+ 0+)%#>/(+0#/28/0+:/2"R03454HB/0+:#+2.+)O%0<"#+$$.R0"#":/+(8/0%$+(.+0#/( #/2 1$#+$$+# 8/0 </); " R0 3454E 8%))+0 1$+(8/0 %0D+";##$*0:+( /C ;+02+; 2"#$+0"(($+:$"2%(C+R080+2/<+0HI0/;1:#>/(#$%.+$#/2+0D+0+C(+$+0;+08/0 +C+($)"C 0+C(+$ #/2 +( (R<+0;" _ ;+$ <") #" <+0;"+( " 3454 %< ;+$ #%2)+;+.0/;1:#>/(#D/0$8%))+$HG+$D+0+C(+;+$%.+$#+$$80% R2+))/2^^_ag20; :0/(+08/0;+(</);+(#/28%($#$+;"3454HG+$+0;+((+:/#$(%;+(#/2+00+C(+$ /2$")+(R0#:/#$(%;;+0;+$+08/01$#%$$%$.0/;1:#>/(#$%.+$8/0;+)+#)":$/<+0^5 R08/0:<"((+0/C7eR08/0D%0(%#/20%22+#H?''6;0++."5.;-6;#(0<-.? +(:+)$+ #%22+(O+(C+0 +0 ;+$ %< "($+0+##+ R #%22+()":(+ ;+$ /88+($)"C+# :/#$(%;+02+;:/#$(%;+(8/0/80+(+H!");+$R9:+;+$/88+($)"C+#:/#$(%;+0(/+E 890+ $") D+#.%0+)#+0 D)%($ /80+(+ #/2 C>90 #)1$$#122+( 2"(;0+`? #)":+ #%22+(O+(C+0 +0 ;+$ ;+( R0)"C+ #$0922+( %< /88+0:/#$(%;+0 2%( 2R #%22+()":(+ 2+;E ;+$ <") #" R0#:/#$(%;+( #/2 +0 D+0+C(+$ " $%D+)) 'H Z+0 ;+$%)>+0$+1(;+0#9:+)#+0<")"$"))+CC#%22+()":(+$")$%:8/0$")$%:E/C/C#R$0+::+ +88+:$+(.R)"<#:<%)"$+$"(("D");+$H Z+;1$C%(C#.1(:$"0+#1)$%$+(+80%<R01(;+0#9:+)#+0:/(:)1;+0+0<"2+;%$;+$ :%( )"CC+./$+(#"+))+ D+#.%0+)#+0 " R )*::+# D+;0+ 2+; R 8/0+D*CC+ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0E8%(C+/..8)+0+%<;+1$#%$$+V#=0)"CD%0(W/CR9:+%(;+)+(%<;+#/2 )*::+#.R <+"+( $")D%:+ $") %0D+";#Q /C *0:+#)"<H F</0<";$ ;+$$+ :0+<+0 +( #$900+ /88+($)"C0+##10#"((#%$#+))+0/2;+$/C#R+021)"CC>+((/2D+;0+/C :$"< D01:%<;%C+(#0+##10#"((#%$#E:0+<+0(=02+0+1$0+;("(C+08/0R:1((+D+#<%0+H!"#+0/C#R+$D+O/<8/02+0:1((#:%./C:/2.+$%(#+/2</);#1$#%$$+D%0(E/C9:$ :/2.+$%(#+ /C /..2+0:#/2O+$ #/2 C>90 %$ 8)+0+ D%0( :%( 8%(C+# /...R +$ $";)"C+0+$";#.1(:$H 89! 5,(.#!6'#27(-!

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

!!! !!! #!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:! Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,)07+0+ 82,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(')123453241411)26)44,-.'7'.8$(9(')123453241411)26)44 :);

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil Godt språk i UDI Utlendingsdirektoratets språkprofil Språkprofilen er utviklet av Kommunikasjonsstaben i Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid med internt språknettverk og Arkitekst AS. Første utgave,

Detaljer

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 100 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

!"#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,,

!#$%&'()*+,%*-..&)*,/0,12 3 45(+#//,'*$,.6),7#)*,, "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122304 "#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,, 8.&)79*&,:$+;5++).-?$5&).,9&,@()".$*,@(*A;, B"+($,C.$#6+),C@, "#$%&'()&(*+,&-.. "#$%&'(&)*$+'5 6&--.,%(788+,0122304

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN:

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN: Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 kkjt' t nm:r k:j'jfyrar c!t'' ;1a :U:\\'\' T:-;!\ot.'t ~! rkk.' \''';\ p. m~'' t':: 0U kr. :\:\1' dv ~. d j.h.\)':;"!.n~ "k!' 1:.q~:":.1~.~ :\\' ~~S :-;t:t!\'!) ~t'

Detaljer

WarmUp. Vognliste 2012/2013

WarmUp. Vognliste 2012/2013 WarmUp Vognliste 2012/2013 Markedsleder på bilvarme DEF er en tradisjonsrik og norskeid gruppe av selskaper og markedsleder på elektrisk bilvarme i Europa. Årtier med et stadig økende volum har gitt oss

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 IS-2276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 Publikasjonens tittel: NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2015 Utgitt: 01/2015 Bestillingsnummer: IS-2276 [fås

Detaljer

!"#$!%&'#$($)%&*+,#+-.-'#&$)%&$#-$-"$-/&.-',0%1.+.22$

!#$!%&'#$($)%&*+,#+-.-'#&$)%&$#-$-$-/&.-',0%1.+.22$ "#$%!'()*$+!,--.,%!(,/!0122324!!"#$!%'#$($)%*+,#+-.-'#$)%$#-$-"$-/.-',0%1.+.22$ 3--#'#+#$4*5%116$78--#$9"0:8;16$8,?*,,#-$%'$ @+#.-8$@+A?$$ B.,+8$3-81",#$3@$!!! !"#$%'()(*+,-.. "#$%!'()*$+!!'5!

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0x15 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 4 x 98 58,1 6,5x15 Adv 50A 35 B581C! - 15" maksymalnie 78KM Adv 50H 35 B581CI 7,0x16 Att 620 / 620C 35 B581C 195/55,205/50! -

Detaljer

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self.

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self. 0) WHT WONDERFULL WORLD ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, r see bees r+? of l--- green red ro - ses too l see thenbloom lor me and you a"a t r think Lrr= PTC to my - self J ll--=.----- rhal a Won F. G,rr what a Won

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE B N TABLLR VDKOMMND SKIFTVÆSNT I NORG I AART I, TILLIGMD OPGAV OVR D FTR OVRFORMYNDRRGNSKABRN FOP AART UNDR RIGTS OVItFORMPNDRIRS BSTYRLS linstaand MIDLR SAMT DN BONGLIa NORSK RGJRINGS IIN RDANIGST INDSTILLING

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer

HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET

HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET Oppdragsgiver Hammerfest kommune Rapporttype Miljø Forurensede sedimenter 2013-01-07 HAMMERFEST HAVN DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET DATERING AV SEDIMENTKJERNE FRA DYPOMRÅDET 3 (29) HAMMERFEST

Detaljer

{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt

{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt 1- iitt om norsk Problems-1akk* pfl nange m6ter har norsk problemsjakk hatt stsrre betydnlng og innflytelse internasjonalt sett enn det vanlig turneringssjaiclc har hatt. Dette har sikkert sin &rsak i

Detaljer

FELGKATALOG 2014. www.norgesdekk.no

FELGKATALOG 2014. www.norgesdekk.no FELGKATALOG 2014 www.norgesdekk.no Norgesdekk AS, avd Bergen Nordre Toppe 6, Postboks 1 Mjølkeråen, 5878 Bergen Tlf. 55 39 16 50 bergen@norgesdekk.no www.norgesdekk.no Norgesdekk AS, avd Jæren Jærvn. 338,

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING KRKS BORTTSLG KLLG TL GRFORSMLG Det innklles herve til riner generlfrsmling mng 7. mi 2007 kl. 18.00 Mteste: Rm skle Til behnling freligger: SK 1 SK 2 SK 3 SK 4. SK 5 SK 6 Knstituering Styrets beretning

Detaljer

alufelger 2013 www.norgesdekk.no

alufelger 2013 www.norgesdekk.no alufelger 2013 1 1 1 NORGESDEKK, Norgesdekk avd Bergen As, avd Bergen Nordre Toppe 6, Nordre Postboks Toppe 1 Mjølkeråen, 6, Postboks 1 Mjølkeråen, 5878 Bergen 5878 Bergen Tlf. 55 39 16 50 Tlf. 55 39 16

Detaljer