RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo"

Transkript

1 RAPPORT 2012/41 Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo!

2 !!"#$%'()(*+,-..!"#$%'(%)*#+', -%../0$$"$$+) -%../0$( ,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 %< </); " B/08%$$+0?(C+D/0C -%#21##+(E,$+"(%0,$092E,";#+),<+0;01./CF%%:/(!+((+2/ G%$/8/08+0;"C#$"))"(C 54H;+#+2D I0/#>+:$)+;+0 J<%)"$+$##":0+0 L..;0%C#C"<+0 N")C>+(C+)"CO+$ I1D)"#+0$ A9::+)/0;?(C+D/0C-%#21##+( A"K/)%"F+);%) M1#$"#;+.%0$+2+($+$ L88+($)"C PPPH<"#$%Q%(%)*#+H(/,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0E </);E (=0+ 0+)%#>/(+0!

3 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!!"#"#$! -%../0$+( /2,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 %< </); " (=0+ 0+)%#>/( $%0D+";+$ 8/0 M1#$"#;+.%0$+2+($+$H IR <+C(+ %<.0/#>+:$$+%2+$ <") >+C $%::+ %))+ #/2 O%0 #$")$ /.. $") "($+0<>1 /C #%2$%)+ 2+; /## 1(;+0.0/#>+:$+$# C%(CH S( #.+#"+)) $%:: 0+$$+# $") %(#%$$+ /C $";)"C+0+ D01:+0+ <+; L#)/ J0"#+#+($+0H '#$0";,/)O%1C/CT"(+A+0#(=#O%0<=0$:1((#:%.#0":+/CO>+).#/ #+($%($+0 8/0/..;0%C#C"<+0"M1#$"#;+.%0$+2+($+$H?$"))+CCO%0.0/#>+:$+$#0+8+0%(#+C01..+U?(C<"); F/+) VI/)"$"+$WE N+0>+ X09()" VG"0+:$/0%$+$ 8/0 9:/(/2"#$*0"(CWE Y#O"); T"((+% G%O) /C )":+#$"))"(C#Q /C "(:)1;+0"(C#;+.%0$+2+($+$WE VF+)#+;"0+:$/0%$+$W /C IR) J0"#$"%( Z/)"( VO+)#+;"0+:$/0%$+$W D";0%$$ 2+; (*$$"C+ "((#."))/CC/;+;"#:1#>/(+01(;+0<+"#".0/#+##+(H L#K%0 F%%<%0;#O/)2E Z%0"% G%O)QA"+)#+( /C [1 \O%/ O%0 <=0$ ;*:$"C+.0/#>+:$%##"#$+($+0H 54H;+#+2D+03453?(C+D/0C-%#21##+( I0/#>+:$)+;+0!"#$%'(%)*#+', 5,(.#!6'#27(-!!! 8!!!

4 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 5,(.#!6'#27(-! 9! "##$%'! B/0/0;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5 F/<+;.1(:$+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH] 5H?(()+;("(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5^ 5H5!/);+(#/28%(C/C:/#$(%;+0_O<%<+$<"`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5^ 5H3!"#$%'(%)*#+#$")(=02"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5a 5H^ G+8"("#>/(%<#+($0%)+D+C0+.+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH5b 3H A/0#:+/C"($+0(%#>/(%)+1(;+0#9:+)#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH34 3H5 L28%(C/C8/0;+)"(C.R:>9((HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH34 3H3 A=02+0+/2</);2/$:<"((+0cL28%(C/C:/(#+:<+(#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH35 9:8:8 d(;+0#9:+)#+80%?$%)"%hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3^ 3H3 A=02+0+/2</);D)%($D%0(/C1(C;/2HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3a ^H F</02%(C++0</);#1$#%$$`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3e ^H5 N%))80%:0"#+#+($+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3e ^H3 N%))80%./)"$"HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^4 ^H^ N%))80%,$%$"#$"#:#+($0%)D*0RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^^ ^H7 N%))80%F%%)%(;Ef)%1#+(/C,KO+"V344gWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^g ^Hg N%))80%Z/##"C+/C,$+8%(#+(V344]WHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^a ^Ha d$+()%(;#:+1(;+0#9:+)#+0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh^] ^H] L..#122+0$/2%($%))HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^b /-0'' '(+05.#"6('*) H,%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+0"./)"$"/C0+$$#<+#+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH74 7H5 N*."#:8/0)9."+(#)":#%:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH74 7H3 F</00+##10#D01:+(/..#$R0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH75 7H^,.+#"+)$/2;0%.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH73 7H7,.+#"+)$/2+0#$%$("(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7^ 7Hg I/)"$"+$#0+##10#D01:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH77 7Ha IR$%)+2*(;"CO+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7a 7Hb G/2#$/)+(+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7] 7He J0"2"(%)/2#/0C+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7e 7H54 J/(8)":$0R;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg4 gh F+)#+<+#+(+$#:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3 gh5 B/0)9."+(#)":#%:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3

5 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 5,(.#!6'#27(-!!!!! ;! gh3 F</00+##10#D01:+(/..#$R0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3 gh^ J/#$(%;.+0</);#1$#%$$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg3 gh7 F+)#+:/#$(%;+($/$%)$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg^ ah F>+).+%..%0%$+$#:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgg ah5 J0"#+#+($0+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgg ah3?(k+#$q/c</);$+:$##+($0+hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhga ah^ B%2")"+<+0(:/($/0+(+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg] ahg ')$+0(%$"<$")</);HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa4 aha ')%02$+)+8/(8/0D%0(/C1(C+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa4 ahb '(;0+D+O%(;)"(C#$")D1;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa5 ]H J1((#:%./C:/2.+$%(#+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa3 ]H5 AJ!N,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa3 ]H3 -!N,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa^ ]H^ B/0#:("(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa^ bh G+.%0$+2+($/C+$%$+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bh5 F+)#+Q/C/2#/0C#;+.%0$+2+($+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bh3 F+)#+;"0+:$/0%$+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bh^ J1((#:%.#;+.%0$+2+($+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHag bhg bha M1#$"#;+.%0$+2+($+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHaa eh,:%$$+:/#$(%;+0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhha] /-0''.:2.3;;+<)."5."=6-<-(.#"6('*) >9. 54H?(;"<";+$#:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]4 54H5 G%$%$")8%(Cc1$<%)C/C"($+0<>1+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]4 54H3!/);#1$#%$$+#O"#$/0"+0_#%2)+$"h(O"#$/0"+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]4 8<:9:8 f%#+$_;+(#%22+(<+<;+o"#$/0"+(hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh]5 54H^ '(#%$$+"890#$+)"(>+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH]e 8<:;:8 -+%:#>/(+0/C:/#$(%;+08/0+(:+)$"(;"<";+0/C8/0#%281((+$HHHHHHHHHHHbg 8<:;:9 J/#$(%;+0<+;0++$%D)+0"(C/C2%(C)+(;+:%.%#"$+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHb] 54H7 L..#122+0"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHbb 55H F<%+0;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe3

6 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 55H5 N*.+:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe3 88:8:8 i:$$")d9*+)"co+$$"):0"2"(+))+)"<#)9.`hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe^ 88:8:9 J/(#+:<+(#+08/0(+#$+C+(+0%#>/(+0"::+D+0+C(+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe^ 88:8:;?::+D+0+C(+$D%0(#<+)8+0;#$%..R:/0$#":$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe7 88:8:= d$+)%$$+c01..+0hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhe7 55H3 AR<+0;"/CR0)"C+:/#$(%;+0_O<%+08/0#:>+))+(`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe7 88:9:8 B0+2$";"C.0/;1:#>/(#$%.8/0R0#%:+$%<</);"3454Q(R<+0;"HHHHHHHHHHHHe7 88:9:9 B0+2$";"C.0/;1:#>/(#$%./20+C(+$$")R0#:/#$(%;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeg 88:9:; B0+2$";"CR0#:/#$(%;`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeg 53H,%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] 53H5 N%.%<)"<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] 53H3 L88+($)"C+:/#$(%;+0"3454_/..#122+0"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] 53H^ I0/;1:#>/(#$%.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeb 89:;:8 I0/;1:#>/(;+0#/2</);+("::+O%;;+81((+$#$+;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHeb 53Hg I0/;1:#>/(#$%.#/289)C+%<</);2/$D%0(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH54g 89:>:8 J%$+C/0"+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH54a 53Ha?;+($"8"#+0$+.+0#/()"C+:/#$(%;#./#$+08/0;+0%22+;+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH554 89:?:8?))1#$0%#>/(/<+021)"C+O+)#+:/#$(%;+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH555 89:?:9 '(;0+:/#$(%;#:%$+C/0"+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH553 53H]!+)8+0;#$%.8/0;+(0%22+;+/C/2C"<+)#+(+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55^ 53Hb L..#122+0"(CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH557 I0/;1:#>/(#$%. /C /88+($)"C+ :/#$(%;+0 " 3454c ^Ea 20; Q a 20; :0/(+0 55a 5^H I+0#.+:$"<+0/C"((#."))HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55] 5^H3 I/$+(#"%)8/0D+;0+0+##10#D01:/C)%(C#":$"C+D+#.%0+)#+0`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55b 8;:9:; L..89)C"(CO+)$$")2R)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55e -+8+0%(#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH535 =! 5,(.#!6'#27(-!

7 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!. /*= N%D+))3H5N*.+</);/<+08/0:<"((+0".%08/0O/);E#%2$/<+08/0%(;0+"8%2")"+(E?$%)"%E344aHL28%(C".0/#+($%<$/$%)+(H?($+0<>1.+0#/(+(+:1((+:0*##+%< 8/02+0+((+($*.+</);#)":%$.0/#+($$%))+(+# #+C"::+$")O1(;0+H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH37 " 344aWH?($+0<>1.+0#/(+(+ :1((+ :0*##+ %< 8/ (( +$ %)$+0(%$"<#)":%$.0/#+($$%))+(+# #+C"::+$")O1(;0+HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH3g N%D+))^H5 N%D+))^H3 N%D+))7H5 N%D+))7H3 X0/<</);"(=0+0+)%#>/(+0cN%))80%:0"#+#+($+0/C./)"$"V3454WHHHHHHHH3e!/);"(=0+0+)%#>/(+0c$%))80%1$<%)C#1(;+0#9:+)#+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH^7 '(2+);+)#+0/C<";+0+D+O%(;)"(C"./)"$"/C0+$$#<+#+(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH75 J0"2"(%)/2#/0C+(#:/#$(%;+0HI1(:$+#$"2%$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg4 N%D+))53H5B/01$#+$("(C+0"0+8+0%(#+%)$+0(%$"<+$HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH544 N%D+)) )%(C#":$"C.0/;1:#>/(#$%. 8/0 :<"((+0 1$#%$$ 8/0 C0/< </);E AR<+0;"5444Q3454Q:0/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH547 N%D+)) 53H^ '(#)R$$ )%(C#":$"C.0/;1:#>/(#$%. 8/0 D%0( 1$#%$$ 8/0 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0EAR<+0;""5444Q3454:0/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH54e N%D+))53H7?))1#$0%#>/(/<+0"::+Q0+C"#$0+0$2+08/0D01:O+)#+$>+(+#$+0HHHHHHHHHHHHHHHHH553 N%D+)) 53Hg,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0E D+0+C(+$ )%(C#":$"C.0/;1:#>/(#$%. 8/0;+O%0;+#$0%22+;+:<"((+0/CD%0("3454HAR<+0;"E3454Q:0/(+0HHHHHHH55g N%D+)) 53Ha,%281((#9:/(/2"#: R0#:/#$(%; " 3454 #/2 89)C+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0"3454HZ0;Q3454:0/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH55a B05$--2.. B"C1053H5L88+($)"C+:/#$(%;+0E3454HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHe] F+)#+Q/CO/;+#:%;+0O/#D%0(HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHg7 B%2")"+<+0(+$/C</);"(=0+0+)%#>/(+0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHgb J%(0+##10#+0$")8/0#:("(C#.%0+)"<`HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa7 5,(.#!6'#27(-!!! >!!!

8

9 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!!!"#$%'()#*!!"#$%%'(%#)*#+%(#,)-./((,012(2-",1%#12,*()+%(#)3#324+#"#(5%#%4),62(%#4"''%#"# )$%"+,.2*6%(%,*%#,2-#.04'%# )3# )*# 324+,2.%# B%4*# %44%# +%43",#.)44%# /*%(.2# 2..%(*4"'%,# 12,*()+%# "# <=>=# *"4# A24"*"# 2'# %**,3%,%(9# B%4,%3%,%(# 2'# B6%4A%)AA))*%*#.2# 2.%# /*'60# 2-4)'# <# C# <98# -"44")+%# 12(%?# D2,*()+%(%#.2# $)(%3%(%*#%#+%(#,*0,*%#A2,*%(#B%?## A+#$+( ;%C)"C C"0 %<"#+(+ #2R ;0*.. %< "(8/02%#>/( /2 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H )"<+$%<8+2#.+;D%0(O<+0$R0E2+(#*$$+0)"C+0+8+2D)"0+$$+0)%$$2+;O>+0(+#:%;+H '(;0+%0$":)+0O%08/0$%)$/2j2"#O%(;)"(C%<2/0kE+(#%:;+02/0.Re4R0D)+ O%)$ $") #+(C# +$$+0 90+(+ %< #"( a4qr0"c+ #9((H,9((+( O%0 8R$$ #*< 2R(+;+0# 8+(C#+)H F9#$+( 3453 D)+ +( :<"((+ :("<;0+.$.R X0/01;H F+((+# 80%#+.%0+0$+ +:$+2%((+0#":$+$8/0;0%.+$HI%0+$#D%0(8"::%)</0)"C+:("<#:%;+0HZ%((+(<%0 ")%C$ D+#9:#8/0D1; #/2 89)C+ %< $";)"C+0+ </);#+."#/;+0H B0% $";)"C+0+ :>+((+0 <" fo0"#$/88+0q#%:+(e;+0+(r$$+r0c%22+)c1$$d)+2"#o%(;)+$/c$")#)1$$;0+.$%< #"( #$+8%0 1$+( %$ /2C"<+)#+(+ 8%(C+$ ;+$ /..H,%:+( D)+ O+()%C$ $/ C%(C )+0+ 0*#$+(;+ +:#+2.)+0.R </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H!" O%0 29$$ :<"((+0 #/2 :)"..+0 #+C :/0$ 8/0 R 1((CR R D)" #)+.$ +$$+0 OR0+$ 01(;$ /2 " )+")"CO+$+(U 2+((+#:+0 #/2 >+<()"C +0 D)"$$ #)R$$ 2+; O1#+$# #$0*:+>+0( V%< /C $") <%0 ;+$ <%02$WU2+((+#:+0#/2."#:+#2+;O%C+#)%(C+/C:<"((+0#/22R)+<+.R8)1:$" 2%(C+ R0 +$$+0 D01;; 2+; </);#1$9<+0+(H!" O%0 /C#R O90$ O"#$/0"+0 /2 $<%(C#C"8$+;+:<"((+02+;D%0(#/2+$$+0R02+;</);"A/0C+;12.+#0+$$#Q/C =0+#)9#+"#"$$$";)"C+0+O>+2)%(;H,%2$%)+02+;(/0#:+E0+##10##$+0:+:<"((+0#/2 O%0)+<;2+;C0/<</);E$0%:%##+0"(C/CD+C0+(#+$D+<+C+)#+#80"O+$ED%:<+))*::+;+ 8%#%;+0 2+; (/0#:+ 2+((E O%0 <"#$ %$ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 0%22+0 %))+ D+8/):("(C#C01..+0H G+$$++0+(:+)$+:#+2.)+0E2+(;+D+:0+8$+#%<8/0#:("(CHIR;+((+D%:C01((O%0 M1#$"#;+.%0$+2+($+$ D+;$!"#$% '(%)*#+ 1$0+;+ B32#,*2%# %# +%#,)-./((,012(2-",1%#12,*()+%(%#)3#324+#"#(5%#%4),62(%E,%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 2R 8/0#$R# D0+;$H Z%( 9(#:+0 ;/:12+($+0$ ;+ /88+($)"C+ :/#$(%;+(+ "./)"$"E 0+$$#<+#+(E O+)#+<+#+( /#<HE /C 2%( 9(#:+0 /C#R ;/:12+($+0$ /2:/#$("(C+(+ #/2 /80+ 8/0 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 /..)+<+0 " 8/02 %< 1$)+CC /C $%.$+ "(($+:$#21)"CO+$+0H '(;0+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0 8/0 /80+(+ /C ;+0+# )"<#:<%)"$+$ )%0 #+C ".0%:#"# "::+ D+0+C(+H J/#$(%;+0 #:1))+ D+0+C(+# " R0 3454E/C3454R0#;%$%/C.+(C+<+0;"+0;+08/0D01:$HB0%3454$")3453O%0;+$ <=0$"1(;+0:%($%<$/.0/#+($"(8)%#>/(H 5,(.#!6'#27(-!!! A!!!

10 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! D0.4E-.0##.%).*+(. d)":+#.900+1(;+0#9:+)#+0$*;+0.r%$k%3q7.0/#+($%<d+8/):("(c+(r0)"c1$#+$$+# 8/0</);"(=0+0+)%#>/(+0_<"%(#)R0;+$$")]g444_5g44442+((+#:+0.+0R0" A/0C+HT%(C$80%%))+;"##+/..)+<+0</);%<;+(C0/<+#$+:%0%:$+0+(HB/0+:#+2.+) #<%0+0 (+#$+( )":+ 2%(C+ 2+(( #/2 :<"((+0 %$ ;+ +0 /80+ 8/0 </); 80% (=0+ 0+)%#>/(+0E 2+( ;+( C0/<+ </);+( 0%22+0 (+#$+( D%0+ :<"((+0 /C D%0(H G+8"("#>/(+( %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 +0 <";E /C /28%$$+0 "::+ D%0+ 8*#"#: </);E 2+(#+:#1+)$2"#D01:/C#+:#1+))</);E/C<";+0+9:/(/2"#:</);E#%2$$01#)+0/2 </);HG+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+.+0"(;"<";#.+((+080%#<=0$O9*+$") 8/0O/);#<"##2RH S( 8"C10 :%( "))1#$0+0+ #.+((+$ 2+))/2 "(;"<";+0 V8"C10 'WH T%(C# ;+( <+0$":%)+ %:#+( 2R)+# #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0.+0 "(;"<";H G+((+ :/#$(%;+( /28%$$+0 /88+($)"C+ :/#$(%;+0 :(*$$+$$")O<+0$ "(;"<"; #"( #%:E.)1## ;+ /..)+<;+ #:%;+<"0:("(C+(+H?.0"(#"..+$2R)+0;+(:/#$(%;+0/C#:%;+<"0:("(C+0"R0E.)1## 89)C+<"0:("(C+0 " #+(+0+ R0H T%(C# ;+( O/0"#/($%)+ %:#+( 2R)+# %($%)) "(;"<";+0 1$#%$$8/0</);"(=0+0+)%#>/(+0")9.+$%<+$R0E%)$#R]g444_5g #/(+0" 89)C+1(;+0#9:+)#+0H ;+$ "(;"<";+$ #/2 /..)+<+0 ;+ O9*+#$+ :/#$(%;+(+.)%##+0+# )+(C#$ $") <+(#$0+E (=02+#$;+(<+0$":%)+%:#+(H,R89)C+0"(;"<";+$2+;(+#$O9*+#$:/#$(%;+0E/#<H T+(C#$ $") O9*0+.)%##+0+# "(;"<";+(+ 2+; ;+ )%<+#$+ :/#$(%;+(+H S$$+0 #/0$+0"(C <") ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ <=0+ +( 8%))+(;+ :10<+ 80% <+(#$0+ 2/$ O9*0+"8"C10+(HG+#%2)+;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+8/0#%281((+$+0)": #122+( %< %))+ "(;"<";+(+# :/#$(%;+0H F<"# +( $+(:+0 #+C O<+0$ "(;"<"; #"(+ :/#$(%;+0 #/2 +( #$0+: 80% ;+( O/0"#/($%)+ %:#+( /C 0+$$ /.. $") :10<+(E /C "(;"<";+(+ )"CC+0 $+$$ " $+$$ 1$+( 2+))/20/2E #(%::+0 <" /2 %0+%)+$ 1(;+0 ;+( 5,(.#!6'#27(-!

11 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!,+)< 2+; %)) <+0;+(# $"; /C 0+##10#+0 $") 0R;"CO+$ <"))+ <+0:+( <" +))+0 %(;0+ 8/0#:+0+ :)%0+ R D+0+C(+ ;+( 8%))+(;+ :10<+( V/C ;+02+; %0+%)+$ 1(;+0 :10<+(W (9*%:$"CH G+$ D+#$+ 2%( :%( C>90+E +0 R ;+)+ "(;"<";+(+ /.. " C01..+0E D+0+C(+ C>+((/2#("$$#:/#$(%;+(+8/0O<+0C01..+E/C#R#+$$+;+$#%22+(HG%8R02%(+( $0%..+$0"((#:10<+#/22+0+))+02"(;0+)":(+0.R;+(#%((+:10<+(E/C+$%0+%) #/22+0+))+02"(;0+)":(+0;+$#%((+%0+%)+$H?;+((+1$0+;("(C+(O%0<"O%$$2%$+0"%)+$")R/ ;$/C01..+0H!"O%0h( C01..+<":%))+0/80+8/0'23</);"(=0+0+)%#>/(+0H,$900+)#+.R;+((+C01..+(+0 %(#)R$$<+;R#)R#%22+(./)"$"+$#/C:0"#+#+($0+(+#0+C"#$0+E/C$%O+(#*($")21)"C /<+0)%..H!" %(#)R0 %$ C01..+( /28%$$+0 a444 _ b444 </:#(+H? ;+((+ C01..+( 8"((+0<";+;+C0/<+#$+$")8+))+(+%<</);E2+;)%(C<%0"C8*#"#:E.#*:"#:E#+:#1+))/C 9:/(/2"#: 2"#O%(;)"(CH? $"))+CC %(#)R0 <" %$ b _ D%0( /D#+0<+0+0E +))+0 1$#+$$+# 8/0 C0/< </);H d#"::+0o+$+( " $%))C01(()%C+$ 8/0 1$#%$$+ D%0( +0 #$/0H!" 8/01$#+$$+0 %$ /..)+<;+ #:%;+<"0:("(C+0 D%0+ /..#$R0 8/0 C01..+( O%0;+#$ 0%22+;+:<"((+0/CD%0(H?;+(%(;0+C01..+(E;<#H0+#$+(%<;+]g444_5g4444O%0<"%))+;+%(;0+/80+(+ 8/0</);"(=0+0+)%#>/(+0HX01..+(/28%$$+0:<"((+0/C2+((ED%0(/C+);0+E/C;+ :%(<=0+1$#%$$8/0</);:/0$<%0"C"3454E+))+02+0)%(C<%0"CHG"##+/..)+<+0"(C+( 2R)D%0+ #:%;+<"0:("(C+0 " D+0+C("(C+(+H A/+( %< ;+2 <") <=0+ /28%$$+$ %< /88+($)"C+ $")$%:/C /88+($)"C+ :/#$(%;+0E 2+(# %(;0+ "::+ :/22+0 " :/($%:$ 2+; ;+$/88+($)"C+#/289)C+%<</);+(;+/..)+<+0_"O<+0$8%))"::+"+(#)":C0%;%$<" B05$-. C. F-0'60;;6#066. 4"-. 4*#(06#. <-6$ (--(. #"6('*)-. <). <"+). 0. 'G-.-+*6,"'-. '< ;+((+ D+#:0"<+)#+( :%( ;+$ #*(+# #/2 <R0+ D+0+C("(C+0 1(;+0<10;+0+0 ;+ 8%:$"#:+:/#$(%;+(+%<</);"(=0+0+)%#>/(+0HZ%(C+/80+<")$%.+)"<#:<%)"$+$1$+( %$ ;+$ :/22+0 $") 1$$0*:: " 9:/(/2"#:+ 1$)+CC +))+0 $%. %< "(($+:$ " %0D+";#2%0:+;+$H G+##1$+( :%( ;+$ <=0+ "(;"<";+0 #/2 O%0 9:/(/2"#:+ 1$)+CC 5,(.#!6'#27(-!!! B!!!

12 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! "::+ 8%$$ " /..)+<;+ #:%;+<"0:("(C+0 8/0 +( D+$*;+)"C C01..+E O+01(;+0 #R:%)$+ IR ;+( %((+( #";+ +0 ;+$ ".0"(#"..+$ 21)"C %$ <R0+ D+0+C("(C+0 /<+0<10;+0+0 9:/(/2"#:+1$)+CC+))+0$%.%<"(($+:$_;+$+0>/+$%(#)%C<"C>90H ')$ " %)$ +0 ;+$ +$$+0 <R0 <10;+0"(C 2+0 #%((#*()"C %$ <" 1(;+0<10;+0+0E +(( /<+0<10;+0+0;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+H H*%4$''6I#"'"%06#.#"6('*)-.(*-.%*'5.4"-%-.,/2 ;+$ O%0 CR$$ 80+2E O%0 ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+02%(C+1$$0*::HA=02+0+D+#$+2$+0:/#$(%;+(+;+89)C+(;+c 5H N%.%<)"<H 3H N%.%<.0/;1:#>/(<+;%$+:$+8+))++))+0D%0(%);0"8R0;+)$%"%0D+";#)"<+$H ^H N%.%<.0/;1:#>/(%<<%0+0/C$>+(+#$+0(R0.+0#/(+(++0D/0$+80%%0D+";" :/0$+0+ /C )+(C0+ $";E #%2$ $%. %<.0/;1:$"<"$+$ #/2 89)C+ %< 80%<=0 80% %0D+";HX01((+(+$")80%<=080%%0D+";:%(<=0+#<+::+$.#*:"#:/C8*#"#: O+)#+#/289)C+%<</);+(H 7H S<"C<%0+(;+ 0+##10#Q /C.0/;1:#>/(#$%. :(*$$+$ $").+0#/(+0 #/2 D)" $0*C;+$H gh!+)8+0;#$%. 8/0 /80+(+ 8/0 </);+( " (=0+ 0+)%#>/(+0E 8/0 D%0(% /C %(;0+ #)+:$("(C+0H ah B0+2$";"C+$%.#/2#:*);+#%$D%0(#/2</:#+0/..2+;</);+)"C+8/0+);0+ #+)<:%(D)"1$9<+0%<</);"(=0+0+)%#>/(+0H /C)+C+0E$%(()+C+0E)+C+<%:$2<H bh,:%$$+8"(%(#"+0"(c#:/#$(%;+0 :(*$$+$ $") /88+($)"C D01: %< 0+##10#+0E $") $0*C;+1$D+$%)"(C+0/C/88+($)"C++0#$%$("(C+0$")/80+(+8/0</);H,:%$$+0:%(.R<"0:+"(;"<";+0/CD+;0"8$+0#)":%$2"(;0+D)"0.0/;1#+0$"#%281((+$HG+$ +0 ;+$$+.0/;1:#>/(#$%.+$ #/2 +0 ;+( #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+( :(*$$+$ $") $0*C;+1$D+$%)"(C+0 /C /88+($)"C+ +0#$%$("(C+0H Z+0: %$ $0*C;+1$C"8$+0 /C /88+($)"C+ +0#$%$("(C+0 "::+ +0 #%281((#9:/(/2"#:+ J++"%.KLM."5.>.%0++0*-)-.#-"'-.0.6*%4$''6I#"'"%06#.#"6('*)-.0.:N1N.!"%(#)R0%$</);"(=0+0+)%#>/(+01$890$"3454"((+D=0+0#%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+0"/20R;+$7EgQa20;:0/(+0"3454V$%D+))'WHG+$2+#$+%<:/#$(%;+(+ +0/80+#:/#$(%;+0"8/02%<$%.$%0D+";#8/0$>+(+#$+E./#$3E^/C7")"#$+(H '($%))+$ /80+ 8/0 C0/< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 8%))+0 1$+(8/0 %0D+";#2%0:+;+$E +0 D+$*;+)"CH Z%(C+ 8R0 O+))+0 "::+ 1$;%(("(C #/2 89)C+ %< </);+( ;+ +0 1$#%$$ 8/0H Y0#%:+(+ +0 8)+0+ /C #.+((+0 80% O>+0(+#:%;+ V8/0 +:#+2.+) #O%:+( D%D* #*(;0/2+#/2<"(+<($+"(()+;("(C#<"#W/C"(<%)";"#+0"(C$").#*:"#:+#+(#:%;+0 /C $0%12%$"#+0"(CH G+$ R 8%))+ 1$+(8/0 %0D+";#2%0:+;+$ D+$*0 %$ #%281((+$ CR0 C)".. %<.0/;1:#>/(#"(($+:$+0 " 2%(C+ R0 80+2/<+0H,+)< /2 <" O%0 %($%$$ %$ ;+)$";#%0D+";+0<%()"C/C"(($+:$+(+<"))+<=0$1(;+02";;+)#ED)"0:/#$(%;+(%<R 8%))+ 1$+(8/0 %0D+";#2%0:+;+$ #$/0H i:$ #*:+80%<=0 /C %<:/0$+$ %0D+";#:%00"+0+ 8<! 5,(.#!6'#27(-!

13 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! D)%($ ;+ #/2 #$R0 " >/DDE +0 +( D+#)+:$+$ :/(#+:<+(# %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H G+$$+"((CR0/C#R"$%))+(+HN%.$%0D+";#8/0$>+(+#$+D*CC+0#+C%)$#R/../<+08)+0+ R0H!"O%08/0;+)$:/#$(%;+()":$/<+0%))+R0+(+80%3454#R)+(C+;+$+0+$8/0<+($+$ $%.#%22+()":(+$2+;+$$")8+))+1$+(</);H G+$ /88+($)"C+# 0+##10#D01: $") R 8/0+D*CC+ /C D+O%(;)+ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 D+)9.+0#+C$")3E4_3E72"))"%0;+0:0/(+0"(:)1;+0$#:%$$+8"(%(#"+0"(C#:/#$(%;+0 V.1(:$]/Cb.R)"#$+(WHG+(/2"(+))+D+)9.+(+#/2CR0/<+0/88+($)"C+D1;#>+$$+0 +0 K% 744 2"))"/(+0 :0/(+0 ;+ /88+($)"C+ :/#$(%;+(+ +0 ;+$ D%0(+<+0(+$#/2D+$*0:)%0$2+#$E/2)%Ce442"))"/(+0HF>+).+%..%0%$+$8/09<0"C :/#$+0 R0)"C 7g4 2"))"/(+0 :0/(+0H G0"8$+( %< :0"#+#+($0+(+ +0 ;+( #$90#$+ 1(;+0./#$+( O+0H I/)"$" /C 0+$$#<+#+( #"(+ 1$C"8$+0 $") </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 +0 ;09*+^442"))"/(+0:0/(+0HJ0"2"(%)/2#/0C+(O%0;+(#$90#$+1(;+0./#$+(E%)$#R :/#$(%;+0 :(*$$+$ $") R O/);+ C>+0("(C#.+0#/(+0 8+(C#)+$H N")$%: 8/0 R 0+;1#+0+ C>+0("(C#.+0#/(+0#$")D9*+)"CO+$$")(*+/<+0C0+."((CR0/C#R";+$$+H J-?IL,O%0"34540+C"#$0+0$57;0%.1$890$%<(=08%2")"+%</88+0+$HH?$"))+CC+0 ;+$0+C"#$0+0$53;0+.$+":%$+C/0"+(<+((+06D+:>+($+HN%))+(++01#":0+/C;+$:%( )"CC+(/+(:>=0+#$+;0%.#:>1)$":%$+C/0"+(<+((+0/CD+:>+($+HG+$$+O%0<")":+<+) "::+$%$$2+;HIR;+(%((+(#";+O%0<"<"$%$$2+;8+2#.+;D%0(E>8H%<"#/..#)%CH!+0;#%$$ $") j<+0;" %< #$%$"#$"#: )"<ke +( "(;":%$/0 8/0 0"#":/E D)"0 ;+( #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+( ;09*+ g44 2"))"/(+0 V.1(:$ 5.R )"#$+( 8/0%(WH,+)<2/0;"((CR0"::+"$%))+$E/C#+)<#%C$O+))+0"::+10+C"#$0+0$+;0%.H I+0"(;"<"; '($%)) N/$%)$V2"))"%0;+0 :0/(+0W"3454 L88+($)"C+:/#$(%;+0"3454 5gQ^4444 ]gq 3E4Q3E7 5g4444 N%.%<)"<"3454 3] e 4Eg I0/;1:$"<"$+$#$%.</:#(+:<"((+0 544_^44444 a444q 5E5Q5E7 1$#%$$8/0</);"3454ER0#:/#$(%;" 3454 b444 I0/;1:$"<"$+$#$%.D%0(1$#%$$8/0 g4q5g4444 b444_ 4E]Q45Ee </);"3454ER0#:/#$(%; I+0#/()"C+2+0:/#$(%;+0 "::+<+0;#%$$ N%.%<)"<#:<%)"$+$?::+<+0;#%$$ I0/;1:$"<"$+$#$%.%(;0+C01..+0?::+<+0;#%$$ C-5'(.E-6#"6('*).0.:N1N. ;-")$#6,"'6(*;."5."44'(+05.$(504(... KLM.O.>.%-).#-"'-. I0/;1:#>/(#$%.+$8/0D%0(:/22+0)%(C$80%2"$";E/C8/0;+)+#.R8)+0+R0+((8/0 (R#"$1%#>/(+(E$%.%<)"<#:<%)"$+$/C21)"CO+$+0+0"::+2+;"D+0+C("(C+(+H /*++'.%E.("+#6.;E.-0#(05.%E(. G+$ +0 <":$"C R $/):+ %(#)%C+$ 8/0 ;+( #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+( %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0.R 0":$"C 2R$+H d$c%(c#.1(:$+$ 8/0 <R0$ /..;0%C O%0 <=0$ 5,(.#!6'#27(-!!! 88!!!

14 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! 89)C+(;+$%(:++:#.+0"2+($cF</0#$/0++0;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+%< </);"(=0+0+)%#>/(+0#%22+()":(+$2+;+($+(:$#"$1%#>/(;+0%)$"#%281((+$+0 )":$ED/0$#+$$80%%$</);"(=0+0+)%#>/(+0"::+8"((+#`? $0R; 2+; ;+$$+ O%0 <" "(:)1;+0$ 80+2$";+(# :/#$(%;+0 %< ;+( </); " (=0+ 0+)%#>/(+0#/28/0+:/2"R03454HB/0+:#+2.+)O%0<"#+$$.R0"#":/+(8/0%$+(.+0#/( #/2 1$#+$$+# 8/0 </); " R0 3454E 8%))+0 1$+(8/0 %0D+";##$*0:+( /C ;+02+; 2"#$+0"(($+:$"2%(C+R080+2/<+0HI0/;1:#>/(#$%.+$#/2+0D+0+C(+$+0;+08/0 +C+($)"C 0+C(+$ #/2 +( (R<+0;" _ ;+$ <") #" <+0;"+( " 3454 %< ;+$ #%2)+;+.0/;1:#>/(#D/0$8%))+$HG+$D+0+C(+;+$%.+$#+$$80% R2+))/2^^_ag20; :0/(+08/0;+(</);+(#/28%($#$+;"3454HG+$+0;+((+:/#$(%;+(#/2+00+C(+$ /2$")+(R0#:/#$(%;;+0;+$+08/01$#%$$%$.0/;1:#>/(#$%.+$8/0;+)+#)":$/<+0^5 R08/0:<"((+0/C7eR08/0D%0(%#/20%22+#H?''6;0++."5.;-6;#(0<-.? +(:+)$+ #%22+(O+(C+0 +0 ;+$ %< "($+0+##+ R #%22+()":(+ ;+$ /88+($)"C+# :/#$(%;+02+;:/#$(%;+(8/0/80+(+H!");+$R9:+;+$/88+($)"C+#:/#$(%;+0(/+E 890+ $") D+#.%0+)#+0 D)%($ /80+(+ #/2 C>90 #)1$$#122+( 2"(;0+`? #)":+ #%22+(O+(C+0 +0 ;+$ ;+( R0)"C+ #$0922+( %< /88+0:/#$(%;+0 2%( 2R #%22+()":(+ 2+;E ;+$ <") #" R0#:/#$(%;+( #/2 +0 D+0+C(+$ " $%D+)) 'H Z+0 ;+$%)>+0$+1(;+0#9:+)#+0<")"$"))+CC#%22+()":(+$")$%:8/0$")$%:E/C/C#R$0+::+ +88+:$+(.R)"<#:<%)"$+$"(("D");+$H Z+;1$C%(C#.1(:$"0+#1)$%$+(+80%<R01(;+0#9:+)#+0:/(:)1;+0+0<"2+;%$;+$ :%( )"CC+./$+(#"+))+ D+#.%0+)#+0 " R )*::+# D+;0+ 2+; R 8/0+D*CC+ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0E8%(C+/..8)+0+%<;+1$#%$$+V#=0)"CD%0(W/CR9:+%(;+)+(%<;+#/2 )*::+#.R <+"+( $")D%:+ $") %0D+";#Q /C *0:+#)"<H F</0<";$ ;+$$+ :0+<+0 +( #$900+ /88+($)"C0+##10#"((#%$#+))+0/2;+$/C#R+021)"CC>+((/2D+;0+/C :$"< D01:%<;%C+(#0+##10#"((#%$#E:0+<+0(=02+0+1$0+;("(C+08/0R:1((+D+#<%0+H!"#+0/C#R+$D+O/<8/02+0:1((#:%./C:/2.+$%(#+/2</);#1$#%$$+D%0(E/C9:$ :/2.+$%(#+ /C /..2+0:#/2O+$ #/2 C>90 %$ 8)+0+ D%0( :%( 8%(C+# /...R +$ $";)"C+0+$";#.1(:$H 89! 5,(.#!6'#27(-!

15 C#*D0''! ()!""#$%""'! M1#$"#Q /C./)"$";+.%0$+2+($+$ O%0 9(#:+$ +( 1$0+;("(C #/2 #:1))+ :%0$)+CC+E D+0+C(+/C<10;+0+;+#%281((#9:/(/2"#:+:/#$(%;+(+%<</);"(=0+0+)%#>/(+0H -+#1)$%$+(+ %< #$1;"+( <") ;+.%0$+2+($+$ D01:+ " ;+$ <";+0+ %0D+";+$ 2/$ </); " (=0+0+)%#>/(+0H Z%(;%$+$ 8/0 /..;0%C+$.0+#"#+0+0 %$ 1$0+;("(C+( 2R $% 8/0 #+C ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ " /0 >1#$"##+:$/0+( V./)"$"E 0+$$#<+#+(E :0"2"(%)/2#/0CE </);#/88+0+0#$%$("(CE 80" 0+$$#O>+). /C )":(+(;+WE O+)#+<+#+(+$ V%:1$$+ #:%;+0E #+(#:%;+0WE /C A'! V#/#"%)#$9$$ $0*C; /C $%.$ %0D+";#"(($+:$6%0D+";#.0/;1:$"<"$+$WH!";+0+ 9(#:+# D+)*#$ :/#$(%;+(+ " ;+$ 9<0"C+/88+($)"C+/C.0"<%$+O>+).+%..%0%$#/2-JJQ+(+V0R;C"<("(C#:/($/0+08/0 </);E"(K+#$#+($0+2+;8)+0+H G+.%0$+2+($+$9(#:+0+(/<+0#":$/<+0$/$%)+:/#$(%;+0(%#>/(%)$")9.+$%<+$R0E /C ;+ C>+((/2#("$$)"C+ :/#$(%;+(+.+0 </);#/88+0 " )9.+$ %< +$ R0H i(#:+$ /2 C>+((/2#("$$)"C+:/#$(%;+0.+01$#%$$D+$*0".0%:#"#%$;+$:0+<+#+(/<+0#":$/<+0 %($%))/88+0"+$R0HLC#R:/#$(%;+0#/2"::++0%<0+($9:/(/2"#:%0$D90<10;+0+# O<"#;+C"0$%.$)"<#:<%)"$+$H ()( *%'+#,!%-./#0!%0!1%,2#/'+3!4!$5/!5+2!567! N";)"C+0+ 1(;+0#9:+)#+0 <"#+0 %$ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 ;+::+0 +$ D0+;$ #.+:$+0 2+; </);H G+$ #*(+# /C#R #/2 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 8/0+:/22+0 "((+(8/0 %))+ #%281((#)%CE 8/):+C01..+0E 1$;%((+)#+Q /C "(($+:$#("<R+0H,$%<%(C+0 '8$+(D)%; V5bH%1C1#$3453W0%../0$+0/2g4D%D*+0;0+.$.R54R0E/C%$D%0(+)+C+01$0+;+0 ^H5H F%)<.%0$+( +0 D%0( 1(;+0 +$$ R0H 54Q5g D%D*+0 D)"0 R0)"C %)</0)"C #:%;+$ %< 8"))+0"#$"(CE -1(;$ 8+2 #.+;D%0( 0"#$+# $0/)"C $") ;9;+O<+0$R0HS($0+;+)8R0<%0"C+O>+0(+#:%;+0E2+(#+($0+;+)/<+0)+<+01$+(<%0 2h(H G+$$+ +0 %(#)%C D+0+C(+$ 1$ 80% #%:+0 0+C"#$0+0$ " O+)#+<+#+(+$ /C "($+0(%#>/(%)8/0#:("(CVA%#>/(%)$:1((#:%.##+($+0/2</);/C$0%12%$"#:#$0+##E 3454WH S( %< ;+ 2+#$ :>+($+ </);##%:+0 #/2 O%0 81((+$ #$+; " A/0C+ +0 ;+( #R:%)$+ fo0"#$/88+0q#%:+(e/2+(r$$+r0c%22+)c1$$#/2d)+#)r$$/c2"#o%(;)+$$");9;+ %<#$+8%0+(#"(HX1$$+(<%02R)+$8/0#$+8%0+(#</);E/C</);#1$9<+)#+(#:>+;;+1$+( %$ (/+( <+0:+( D+#:*$$+$ C1$$+(E C0+. "(( +))+0 #:>9($+ O<% #/2 #:>+;; 2+(# 2"#O%(;)"(C+( /C </);+(.RC"::H F"#$/0"+( /2 ;+$$+ 2"#O%(;)"(C#8/0O/);+$ +0 D+#:0+<+$"D/:+(lM+C$+(:+0(/:;1#:>9((+0;+$#>9)m%<M/(X%(C;%)V3454WHF+0 0+"#+# #.90#2R)+$ /2 O<% #/2 8R0 </:#(+ $") R 2"#O%(;)+ +$ D%0( $") ;9;+E /C O</0;%( ;+$ +0 21)"C %$ <+0:+( ;+( (=02+#$+ 8%2")"+(E #:/)+(E O+)#+<+#+(+$E./)"$"+$+))+0%(;0+/88+($)"C+"(#$%(#+0#:>9($+O<%#/2#:>+;;+_890;+$<%08/0 #+($H 5,(.#!6'#27(-!!! 8;!!!

16 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0!!/);2/$D%0(:%("2";)+0$";O%2%(C+%(;0+1$$0*::#8/02+0/C#RHB/0+:#+2.+) <"#+08/0#:("(C%$D%0(#/2)+<+0"8/0O/);O</08/0+);0+(+O%001#.0/D)+2+0E/C O</0</);/8$++0+(89)C+%<;+$$+E1$<":)+0#$0%$+C"+08/0RD+#:*$$+#+C#+)<8/0R OR(;$+0+<%(#:+)"C+89)+)#+0/C#"$1%#>/(+0Hi<+0)"+(V3453W.0+#+($+0+08/0#:("(C #/2<"#+0%$D%0(#/2/..)+<+0</);"O>+22+$"::+D%0++0/80+E2+(;++0/C#R O%(;)+(;+ %:$90+0 /C 8/0#9:+0 R 1$<":)+ #$0%$+C"+0 8/0 R 2+#$0+ )"<+(+ #"(+H i<+0)"+( 1(;+0#$0+:+0 ;+##1$+( %$.R $0/## %< )%(C<%0"C /C C0/< </);E /..)+<+0 2%(C+D%0(%$;+%);0"8R0:/($%:$2+;D%0(+<+0(+))+0./)"$"H AR0 D%0( 89)+0 %$ ;+ 2R.%##+.R 2/0 /C <=0+ $") #$+;+ O>+22+ /C "::+ CR.R #:/)+(E /C )%$+0 #/2 ;+ +0 #*:+E +))+0 %$ ;+ 8%:$"#: +0 #*:+E C"0 ;+$$+.R (/+ #":$ :/#$(%;+0DR;+"8/02%<$%.%<)=0"(C/C"#/#"%)"#/)%#>/(HIR)+(C0+#":$C"0%)$ ;+$$+#$900+#%((#*()"CO+$8/0R8%))+1$%<1$;%((+)#+#)9.HG+$$+C"0"C>+(;R0)"C+0+ 21)"CO+$+0"%0D+";#2%0:+;+$H!"O%0/C#R81((+$"(8/02%#>/(#/2:%($*;+.R%$m</);%<)+0</);mE";+(8/0#$%(; %$</);#1$#%$$+D%0()=0+0#+C</);#0+)%#>/(+0HG+$$+C"0#$900+#%((#*()"CO+$8/0R O%<(+"</);#0+)%#>/(+0+))+08/0R1$9<+</);"(=0+0+)%#>/(+0E+((8/0D%0(#/2 </:#+0/..1(;+0%(;0+8/0O/);HJ/#$(%;+(++0DR;+8*#"#:+/C.#*:"#:+E/C<"#+0 #+C " 1)":+ 8/02+0 DR;+.R :/0$ /C )%(C #":$E /C 2+; #$900+ /C 2"(;0+ %)</0)"CO+$#C0%;+0H J<"(( $#%$$8/0%)</0)"C</);/C;0%.+((2+((E2+(/C#R2+((0%22+#H!/);"(=0+0+)%#>/(+00+$$+#/C#R2/$8/0+);0+E"(:)1;+0$+);0+/C.)+"+$0+(C+(;+ 8%2")"+</);#.0/D)+2%$"::+( Q :<"((+0 #/2 D)"0 2"#O%(;)+$ %< #"(+ :>=0+#$+0 /C +:$+2+((E2+((#/22"#O%(;)+0E/C"::+2"(#$O<%8%2")"+</);C>902+;D%0(%H!/); " (=0+ 0+)%#>/(+0 O%0 8)+0+ 8/02+0E 2+; )"$$ 1)":+ :/(#+:<+(#+0H!R0+ "($+0<>1+0$*;+0.R%$(/0#:+:<"((+0:%(/..)+<++(#$900+#/0C+))+0/..)+<+)#+ %< #<":E +(( 2"(/0"$+$#:<"((+0 #/2 29$+0 </); " %00%(C+0$+ +:$+#:%.H IR ;+( %((+(#";+E+$D01;;2+;</);#1$9<+0+(<")8/02"(/0"$+$#:<"((+0#/20+C+):0+<+ D01;;2+;#$/08%2")"+(/C+C+(:1)$10E/C;+02+;/C#R:/#$(%;+08/0D1(;+$2+; (=0+/2#/0C#.+0#/(H?$"))+CC.R890+#D%0(/C#R%(;0+:/#$(%;+0"8/02%<#/#"%) "#/)%#>/(E%(C#$/C2%(C)+(;+)=0"(C#+<(+0H!"O%0$%$$2+;(/+(#"$%$8/0R"))1#$0+0+/80+(+#<10;+0"(C%<+C+(#"$1%#>/(/C 21)"CO+$+0c F#G# 3%+%(,# "1%,*%# 2'# -%,*# 4"1%,*"4*%# 4)(+9# -%+# )44%# -/4"'B%*%#,%3%*9#,160((%# "11%# 2-'"3%4,%(%# )*# +%(# BH''%4"'%# -)((%(# 6%'# 3)4'*%9#,479# (%1*%#-%'#12(*)1*#-%+#*"+4"'%%#3%((%#2'#12(*244%%#)4*#6%'#.2%*)# -%'?# I%'# 3)4'*%# B)(#,%43# )3# 1654"'B%*9# +)# *)# +%*# *"+# 7# "((,%# 2'# 7# *)# 12(,%13%(,%(%# (7# +%# -01%#,"+%(%# $4"# //*B24+%4"'%?# J7# +%*# A/(1*%*# 8=! 5,(.#!6'#27(-!

17 C#*D0''! 12-#)*#6%'#"11%#14)*%#-%9#3)#6%'#*)/-)*",%*9#.)*)**#)44#%'%(3%+#2'#,7#./44#)3#,1)-K#2'#,1H4+.04%4,%#)*#+%*#%(%,*%#6%'#14)*%#3)#7#*%(1%#A7# B32+)(#6%'#,1/44%#-%,*%#+%#(%,*%#>=#-"(/**%(%#C#2'#,)-*"+"'#.2,3)%# +%*# 3)4'%*# 6%'# %(# ')('# B)++%# *)**?# L%+("('%(# $4%# %(# A24"*"-)((#,2-#,160(*%#)*#(2%#3)#')4*#C#A7#*2,,#)3#%*#24"'#$"4+%#+)#A24"*"%*#+/11%*#2AA# $4%# +%*# )3B0# 2'# %**%.2,1"('?# M)(# $4%# +0-*9# 2'# 6%'#."11# B6%4A# C# -H%# B6%4A#C#*"4#7#,*)*%#4"3%*#A7#(H**F?## 3)# %'%(*4"'# $%,*%-2#,2-# $%,*%-*%# )*# 6%'#,1/44%# '".*%# -%'# $/1*%#.H,",1#*3)('9#,4)'9#"((%,A%"('#/*%(#-)*9#6%'#$4%#2',7#+H**%*#(%+# *)AA)?#O)((%(#6%'#$4%#,%(+*#*"4#3)#"#%*#)((%*#.2B24+?#M)(#$%B)(+4%*# -%'#,2-#%(#,4)3%?#N7+%#B)(#2'#,3"'%-2#,42#-%'#K#.4%%#')('%#,7#"44%# )*# 6%'# B)3(%*# A7# 4%'%3)1*# 2'# %(# ')('# -%+# "((4%''%4,%# -7**%#6%'#,"#)*#6%'#B)++%#.2,01*#7#*)#,%43-2+#C#6%'#3)#%++#.2#B3)#+%# 1/((%# '60%# -%+# -)--)%(# -"(# "# B6%-4)(+%*# +%,2-# 6%'# "11%# '62+%#,2-#+%#,)?#P(#')('#6%'#0-*%9#+2#2(1%4%(#-"(#*"4#B6%-4)(+%*#2'#$)(1%*# 2AA# -)--)%(# -"(?# O)--)#.2*)4*%# +%*# "11%# +)9# 6%'# B)#.7**# 3"*%# +%*# %**%A7?#N2%(#-"(#,*)..%#2',7#-)--)#"#B6%-4)(+%*#+%,2-#6%'#'60# (2%# ')4*# -2*#.)-"4"%(# B%?# I%'# B)3(%*#.4%%# ')('%# A7# 1",%,%(*%9#."11# B6%4A#2'#%#(7#12--%*#/*#)3#.2B24+%*?#I%'#B)#B)**#324+,)4)-9#-%(#+%(# %#4%3%*#*"4$)1%?#J7#45%#6%'#(2,1#2'#,1)4#$%'H((%#A7#%(#/*+)((%4,%?# I%'# $%'H((%# %**%# B3%*# 7#.7# %*# (H**# (%**3%19# (H%# 3%((%# "# %(# )((%(# 1/4*/?#G((3%(+"'#%#6%'#B%4*#1(/,*9#%#%++#B3%#+)'9#2'#,)3(%#-"(#%'%(#.)-"4"%#2'#+%(#'2+%#+%4%(#)3#+%(#1/4*/%(#6%'#12-#.)?#O",B)(+4"('%(# -%+?F# S$8+))+#$0+::#/2CR0"C>+(+0%$.R$0/##%<#*()"C8*#"#:+#:%;+0E#*(+#;+$#/2;+.#*:"#:+ :/(#+:<+(#+(+ /C #R0+(+ %< )%(C<%0"C+ $0%12%$"#+0"(C /..)+<+# #/2 /<+0#:*CC+(;+8/0;+8)+#$+8*#"#:+#:%;+0H B0%;+<"O%0#(%::+$2+;"./)"$"/C#$9$$+%..%0%$D+0+$$+#;+$/2:<"((+0#/2 O%0 :)"..+$ %< #+C OR0+$ 8/0 R 1((CR R D)" #)+.$ " )+")"CO+$+( +$$+0 OR0+$E C0/< 2"#O%(;)"(CE :<"((+0 #/ %$%$$ ";+($"$+$ V.%##W /C $")C%(C $") D%(:Q:/($/ /C +C+( 9:/(/2"H!/);+( O%0 "(C+( C0+(#+0 _ 2+((+#:+0 1$#%$$ 8/0 :<+)("(C VD)R O%)#WE#)%CE."#:"(C2+;+:#+2.+)<"#O%C+#)%(C+E$0%:%##+0"(C/C$01#)+0E+0(/+;+ 29$+0;%C)"C/C2R8/0O/);+#+C$")HS(#$/0%(;+)%<;+#/28%(C+#/..O%0/C#R )+<;"+(</);#0+)%#>/("8+2R0+))+02+0_/C;+$+0/8$+D%0("(</)<+0$"8/0O/);+$H G+$ 2+);+# /C#R /2 )%< D+<"##$O+$ " #%281((+$ 2O$ R /..;%C+ </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H?<+0#$+8%))/..;%C+#"::+</);+(890;+$+08/0#+($E"%(;0+$")8+))+0O%0 </);+(<+;<%0$#R.%##)+(C+%$;+0%22+;++0C"$$<%0"C+8*#"#:+/C.#*:"#:+2h(H FP(#+)'#*)#%(#$)(%B)'%),,",*%(*#%(#,4)AA#2'#,403#*27"('#*"4#4%'%?#M/(#%# $%1H-)#.2#-H%?#Q?#-)"#<=>>#+0--%,#,*%.)%(#.2#324+#-2*#'/**%(?# I%'# $4%#,A/*# "# %**%(R# #???2-# (7# 6%'#,160(*%# )*# $)(%*# $4%# -",B)(+4%*?## 5,(.#!6'#27(-!!! 8>!!!

18 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! #I%'# B)++%# 1/((,1)A%(9# -%(# "11%#.)(*),"# *"4# 7#.)**%# B3)# +%*# 3"1%4"'# +%"+%#,%'#2-F >?# '0D+";+$ 2+; 1$0+;("(C+( O%0 C"$$ +$ "((D)":: " +( ;+) %< ;+$ (/0#:+ #%281((+$ #/2 8/0 ;+ 8)+#$+ +0 1:>+($ /C 18/0#$R+)"CH S(:+)$O+(;+)#+0 #/2 O%0 890$ $") ;0%. +))+0 C0/< </); +0 C/;$ ;/:12+($+0$H G+$ 8/0+)"CC+0 /C#R :1((#:%. 80% 1$<%)C#1(;+0#9:+)#+0#/2;/:12+($+0+0</);/C:/(#+:<+(#+0%<</);.R:/0$/C )%(C#":$HZ9$+2+;2+((+#:+0#/2O%0)+<;"+$</);#8/0O/);E./)"$"/C%(#%$$+.R :0"#+#+($+0 D+:0+8$+0 81(( 80% (/0#: /C "($+0(%#>/(%) )"$$+0%$10 /2 O</0 9;+)+CC+(;+ </); " (=0+ 0+)%#>/( /0 ;+ #/2 0%22+#E /C O%0 #%2$";"C C"$$ %(#":$+0D%:$%))+(+H IR$0/##%<2*+:1((#:%..R"(;"<";("<R+08+)$+$</);"(=0+0+)%#>/(+080+2;+)+# D+O+8$+$2+;290:+$%))/C2%(C+)81))+:%0$)+CC"(C+0%</28%(C/C:/(#+:<+(#+0.R(%#>/(%)$("<RHd$8/0;0"(C+(";+((+1$0+;("(C+(O%0;+08/0<=0$R%<;+::+/C :/(:0+$"#+0+ DR;+ /28%(C /C :/(#+:<+(#+0 %< </);+( #/2 8/0+CR0 8/0 R 8R +$ $")#$0+::+)"C0/D1#$C01(()%C8/0R:1((+D+0+C(+#%281((+$#:/#$(%;+0<+;;+((+ $*.+</);HJ");+(+8/01$0+;("(C+(O%0"%))O/<+;#%:<=0$+:#"#$+0+(;++2."0"/C ;/:12+($%#>/(E#1..)+0$2+;+C(+"($+0<>11(;+0#9:+)#+0/C"((O+($"(C%<8%:$%H? $"))+CC O%0 <" C>+((/2890$ +( )"$$+0%$10#$1;"+ ;+0 81(( #/ )+<%($+ 8/0 <R0 1$0+;("(C +0 D01:$ #/2 #$9$$+ 8/0 <R0+ D+0+C("(C+0 %< ;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ <+; </); " (=0+ <" $") #)1$$.0+#+($ D%#+0$.R#R:%)$+:/(#+0<%$"<+%(#)%C_;<#%$<"O%0$%$$2R)%</##$")RD+0+C(++$ (+;0+#%((#*()"C("<REC"$$:1((#:%./2/28%(CE:/#$(%;+0/C:/(#+:<+(#+0#/2 )%0#+C;/:12+($+0+C>+((/2/88+($)"C$")C>+(C+)"C+:");+0/C)"$$+0%$10H ()8 *6,2/!9#/:,+,!26#;3-6#0!!"#$%'(%)*#+O%0<%)C$R)9#+/..;0%C+$C>+((/2RD+0+C(+:/#$(%;+(+"$0+$0"((H?$0"((5D+0+C(+#:/#$(%;+08/0./)"$"o0+$$#<+#+(EO+)#+<+#+(+$EO>+).+%..%0%$+$ "(:)1#"<+ :0"#+#+($0+(+E :1((#:%. o :/2.+$%(#+E /C ;+.%0$+2+($+0 o ;"0+:$/0%$+0#V9<0"C+W:/#$(%;+0HG+((+;+)+(%<#$1;"+(/28%$$+0".0"(#"..+$%))+ :/#$(%;+0:(*$$+$$")R.2B"(+%</);"(=0+0+)%#>/(+0E+))+0$%B)(+4%#2'#$%'%(,%,1)+%3"1("('%(%%<</);"(=0+0+)%#>/(+0H?%))O/<+;#%:;+::+0;+((+;+)+(%< #$1;"+(/88+($)"C+:/#$(%;+0H?$0"((3"))1#$0+0+#:/#$(%;+08/0;+(+(:+)$+E8/08%2")"+/C8/0#%281((+$:(*$$+$ $") +%# 2AA4%3+%#,1)+%3"1("('%(% %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H G+$$+ C>90+# 2+; 1$C%(C#.1(:$ " +$ %($%)) O"#$/0"+0 /2 )"<+$ +$$+0 R O% <=0$ 1$#%$$ 8/0 ;+((+ $*.+ </);HF"#$/0"+(++0O+($+$80%D01:+0+%<:0"#+#+($0+E#1..)+0$2+;/D#+0<%#>/(+0 80%$")$%:#%..%0%$+$#/2%0D+";+0$+$$.R</);#1$#%$$+.+0#/(+0E#)":%$;+$+0C01(( $")R$0/;+C"01$$0*::8/0:/(#+:<+(#+0D)%($2+((+#:+01$#%$$8/0%)</0)"C</);H!" O%0"$"))+CC#$9$$+$/##.R%(;0+1(;+0#9:+)#+0;+0/..)+<;+#:%;+<"0:("(C+0/C A/0%#+($+0:/(8+0%(#+(3453_!%;#9H 8?! 5,(.#!6'#27(-!

19 C#*D0''! :/#$(%;+0 80% +$ "(;"<";.+0#.+:$"< +0 D+)*#$H F"#$/0"+(+ D+#:0"<+0 D)%($ %((+$ :%00"+0+ " %0D+";#)"<+$E :/(#+:<+(#+0 8/0 D%0( /#<H F<+0 O"#$/0"+ +0 1(":E 2+( #%2)+$ #+$$ C"0 O"#$/0"+(+ +$ 8/0O/);#<"# 0+.0+#+($%$"<$ 1$$0*:: 8/0 #:%;+<"0:("(C+(+#/2/..#$R0H? $0"(( ^ D+0+C(+0 <" ;+ #%2)+;+ #%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+H!" )+CC+0 $") C01(( %$ ;+$ #/2 #:%) #%22+()":(+# +0 #"$1%#>/(+( " 3454 " 8/0O/); $") +( $+(:$ #"$1%#>/(#/2+0%::10%$)":2+;;+(8%:$"#:+#"$1%#>/(+("3454ED/0$#+$$80%%$;+$ "::+8/0+:/22+0</);"(=0+0+)%#>/(+0H? +( $+(:$ #"$1%#>/( 1$+( </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 :1((+ 2%( #+)<#%C$ 1((CR$$ ;+ /88+($)"C+ :/#$(%;+(+ $") </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H? ;+((+ #%22+(O+(C #."))+0 ;+$ "(C+( 0/))+ %$ /88+($)"C+ D1;#>+$$+0 /8$+ +0 8%#$#%$$ 1$ 80% /<+0/0;(+;+ O+(#*( /C :%(#:>+.R:/0$#":$"::++0%<O+(C"C%<O</02%(C+#/28H+:#H"3454<%01$#%$$8/0 </);"(=0+0+)%#>/(+0HG+0#/2+(/88+($)"CD1;#>+$$./#$+0;+(#%22+1$+(;+((+ </);+(#/22+;E+0:/(#+:<+(#+(%$/88+($)"C+0+##10#+0#/2#.%0+#.RR1((CR </);"(=0+0+)%#>/(+0E"#$+;+$D01:+#.RD1;#>+$$./#$+(#9<0"C+8/02R)HG+$+0;+( "#/)+0$+"((#.%0"(C+(<"+0"($+0+##+0$"HF<%;+80"C>/0$+2";)+(+D01:+#$")E$%0<" "::+#$"))"(C$")H G+$ :%( $+(:+# %$ +$ $")8+))+ %< </); " (=0 0+)%#>/( " $") /88+($)"C+ 89)C+1$C"8$+0"#+(+0+R0HB/0+:#+2.+)<")+(.+0#/(#/28+(C#)+#8/02+0+((+$$ R0E %<#$+;:/22+ 1$C"8$+0 " :0"2"(%)/2#/0C+( /C#R " #+(+0+ R0H!" O%0 "::+ O%$$ :%.%#"$+$$")RD+0+C(+/88+($)"C+89)C+1$C"8$+08/0#+(+0+R0HIR;+(%((+(#";+O%0 <".R 8)+0+ /20R;+0E 8/0 +:#+2.+) :0"2"(%)/2#/0C+(E D+0+C(+$ ;+ #%2)+;+ :/#$(%;+(+"3454HA/+(%<;"##+:/#$(%;+(+C>+);+0(/:".0%:#"#</);#/2D)+ :/#$(%;+(+"3454+($+(D%0(%/..)+<;+</);"3454+))+0+$$";)"C+0+R0H?2.)"#"$$ #+0<".R8)+0+$")8+))+0%<</);"(=0+0+)%#>/(+0+((;+#/2#:>+;;+"3454E2+($") C>+(C>+); #+0 <" D%0+.R /88+($)"C+ :/#$(%;+0 " 3454H G+ $/ %<<":+(+ 80% ";+%)#"$1%#>/(+(<")1(;+0<"##+D+$"(C+)#+01$)":(+O<+0%(;0+H AR0;+$C>+);+0/80+(+E+0<R0$")(=02"(C;+((+c!"$+(:+0#/2#R%$+$$")8+))+%< </);"(=00+)%#>/("3454.R<"0:+0/80+(+#80+2$";"C+:%00"+0+21)"CO+$+0HG+((+ 80+2$";"C+ :/#$(%;+( $")/0;(+0 <" </); #/2 #:>+0 " 3454H S( 8/0+(:)+(;+ 8/01$#+$("(C <" C>90 " ;+((+ 8/0D"(;+)#+E +0 R %($% %$ ;+ 80+2$";"C+ :/#$(%;+(+ ".0"(#"..+$ /28%$$+0 O+)+./.1)%#>/(+( %< /80+ 8/0 </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 " 3454H G+((+8/01$#+$("(C+(+0"::+";++))E8/0;";+("((+D=0+0%$:/#$(%;+(:(*$$+$$") </);"3454"::+1$+(<";+0+:%()+CC+##%22+(2+;:/#$(%;+(#/2O*./$+$"#: :%( D+0+C(+#.R #%22+ 2R$+ " 3455H X01((+( +0 %$ +(:+)$+ 2+((+#:+0 +0 /80+ DR;+ " 3454 /C 3455H Z+( ;+0+# 80+2$";"C+ :%00"+0+$%. 2R "::+ 0+C(+# #/2 +( :/#$(%;DR;+"3454/C3455;+0#/22%(#:%))+CC+:/#$(%;+(+#%22+(HAR+0 #"$1%#>/(+( %$ :/#$(%;+(+ 8/ %:$"#: "::+ +0 D+0+C(+$E ;+$ +0 "(C+($"(C R )+CC+#%22+(HG+$$+#%22+(2+;;+$8%:$12%$<""::+:>+((+0O</0<+;<%0+(;+ </);+(+0";+$$*."#:+$")8+))+$EC>90%$<"D+0+C(+080+2$";"C:/#$(%;8/0/80+(+#+$$ " 8/0O/); $") O+)+./.1)%#>/( " 3454H!"##+ 8/0#9:.R R D+0+C(+ R0)"C $"))+CC $") :/#$(%;+0$%$$"((":%."$$+)53HbH 5,(.#!6'#27(-!!! 8A!!!

20 "#$%''()*+'+$,(*-!*+(.'#/-0!#1!1+2/!,!'30-!0-2#(4+'-0! G+$ O%0 /C#R <=0$ 0+"#$ #.90#2R) /2 O<% <" 8/01$#+$$+0 /2 </);#1$9<+0(+H S( 21)"CO+$ +0 R %($% %$ ;+$ " ;+( $+(:$+ #"$1%#>/(+( "::+ 8"((+# 1$9<+0+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0H G+$ <") " #R 8%)) 80"C>90+ D)%($ %((+$ $"; O/# </);#1$9<+0+(H L2<+(;$<")";+((+D+$0%:$("(C#2R$+(;+(</);#1$#%$$+#$";"8+(C#+)0+C(+##/2 +(:/#$(%;%<</);"(=0+0+)%#>/(+0HS(%((+(21)"CO+$+0R%($%%$</);#1$9<+0+( <+(;+0 #"( </);#$")D9*+)"CO+$ 2/$ %(;0+ #/2 "::+ +0 (=0#$R+(;+H G+$ <") #+)<89)C+)"CC"+()%(C$;R0)"C+0+8/0D+;0"(C";+($+(:$+#"$1%#>/(+(1$+(</);E/C ;+02+;+()%<:/#$(%;%<</);"(=0+0+)%#>/(+0H? <R0$ %0D+"; O%0 <" <%)C$ +( $0+;>+ 21)"CO+$E #/2 #"2.+)$O+( +0 R #+ D/0$ 80% </);#1$9<+0+(##%281((#9:/(/2"#:+0+C(#:%.H B/01$#%$$%$%))+:/#$(%;+0"O<+0$$0"(($+))+#2+;ED+#$R0;+#%281((#9:/(/2"#:+ :/#$(%;+(+ %< </); " (=0+ 0+)%#>/(+0 %< :/#$(%;+(+ %<;+::+$ " $0"(( 5E.)1## :/#$(%;+(+%<;+::+$"$0"((3E/C;+$$+C"0%)$#R$0"((^HG+$+0/C#R<+0;$R)+CC+ 2+0:+$")%$:/#$(%;+(+2%(8R0"$0"((5E"D+$*;+)"CC0%;D01:+#$")R8/0O"(;0+ +))+0 D+C0+(#+ ;+./$+(#"+))+ :/#$(%;+(+ " $0"(( 3H G+0#/2 ;+ D+0+C(+;+ :/#$(%;+(+"$0"((3+02*+#$900++((:/#$(%;+(+"$0"((5E:%(;+$<=0++$$+C(.R%$"((#%$#+(8/0R8/0O"(;0+6D+C0+(#+C>+0(+:%(9:+#(/+HG+$$++0"2";)+0$"; "::+(/+<"#+0;"0+:$+.R".0/#>+:$+$H ()< G+ #+($0%)+ D+C0+.+(+ " ;+((+ 1$0+;("(C+( E (5S%T# %4),62(S%T# /C,)-./((,012(2-",1# 12,*()+?# F<% #/2 #:%) 2+(+# 2+; #%281((#9:/(/2"#: :/#$(%; +0.0+#"#+0$ /<+0H F+0.0+#"#+0+# O<% #/2 #:%) 2+(+# 2+; </); /C (=0 0+)%#>/(H S(";++));+8"("#>/(%<</);"(=00+)%#>/(:%(8/0+:#+2.+)/28%$$+89)C+(;+c Z+;</);"(=0+0+)%#>/(+02+(+#%))+8/02+08/01$9<;</);+))+0$01#)+0/2</); 80%+((=0#$R+(;+.+0#/(H D"+)':%(/28%$$+%)$80%8*#"#:</);E#+:#1+))+/<+0C0+./C:>9((#)+2)+#$+)#+E$").#*:"#: </); "(:)1;+0$ $01#)+0 /2 </);E $") #/#"%) </); 2+; "#/)%#>/( +))+0 D+C0+(#"(C%<:/($%:$+0/C</);"8/02%<:/($0/))2+;9:/(/2"#:+0+##10#+0H P'. 'G-6(E'). ;-6"' :%( <=0+ ;+( </);#1$#%$$+# (R<=0+(;+ +))+0 $";)"C+0+ +:$+8+))+E #%2D/+0 +))+0 :>=0+#$+ /C ;+((+# 8%2")"+6#)+:$E ;+( </);#1$#%$$+# 8%2")"+6#)+:$E +$ 2+;)+2 %< #%22+ O1##$%(; +))+0 +(.+0#/( #/2 O%0.+0#/()"C /2#/0C8/0;+(</);#1$#%$$+.R)":(+(;+2R$+#/2+$O1##$%(;#2+;)+2HS((=0 0+)%#>/("((+D=0+0%$;+"(</)<+0$+.%0$+(+O%0+))+0O%0O%$$+$(=0$8/0O/);$") O<+0%(;0+E O</0 ;+$ /8$+ 8/0+)"CC+0 89)+)#+#2+##"C "(</)<+0"(CE C>+(#";"C+ 8/0.)":$+)#+0/C6+))+0%<O+(C"CO+$H G+8"("#>/(+( +0 "(#."0+0$ %< +( ;+8"("#>/( C"$$ /C )":+#$"))"(C#;+.%0$+2+($+$"+$O90"(C#(/$%$$")J0"#+#+($+0)/<+(E344bH 5,(.#!6'#27(-!

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

ET H. .Y e- 5.o::l. ox. P '4. =. o rrl O(] etu. f,to O;' =- o6' f,ct. r*j. "U oa. otc H T' :'1 hl. tsl (-, Fia. Ft1

ET H. .Y e- 5.o::l. ox. P '4. =. o rrl O(] etu. f,to O;' =- o6' f,ct. r*j. U oa. otc H T' :'1 hl. tsl (-, Fia. Ft1 H t ' { t1 P '4 ts t :'1 h H r*j (, "U H ' { e ),t x5,t ( gt etu g 9 ;' rl+ \,, H. rr tc ' U'.Y e 5.:: x. (] 5 Y 1 ") 'v \ (D (, ' U' t t :j 5,. ' ).) t : C ) "1 : 5 p. 2 :. /? r* ; tt / * ^) \/ v [*r

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

1 :,, { 5 " 1 - { ({ - 2, ( ) 1, 3, ( ) , ( 6{11, ). : - (-,,,,,,, - ).,, ( -, ),.. 2 ( 10!) ( )., - (,, -, ) -, (,,.., ). ( 2. 2!

1 :,, { 5  1 - { ({ - 2, ( ) 1, 3, ( ) , ( 6{11, ). : - (-,,,,,,, - ).,, ( -, ),.. 2 ( 10!) ( )., - (,, -, ) -, (,,.., ). ( 2. 2! 74.200.58 88... 2001 /....:, 2002. 208.:.. - (,,,,,, ).,,,,, -,. 74.200.58. (),.. (),.. (-... (),.. (),.. (), ),. (),.. (),.. (),. ( ),.. (),.... (),.. (),.. (). (ISSEP). -,.,,.,. http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka 6.A a ABC DEC fordi C er felles i de to trekantene. AB DE, og da er BAC = EDC og ABC = DEC. Vinklene i de to trekantene er parvis like store,

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

),(uuwjat^l. Statens legem iddelverk. Sensogen AS Att: dir. Svein Erik Berner Hogstadvn ASKER BIVIRKNINGSRAPPORTER _ DTP-VAKSINER

),(uuwjat^l. Statens legem iddelverk. Sensogen AS Att: dir. Svein Erik Berner Hogstadvn ASKER BIVIRKNINGSRAPPORTER _ DTP-VAKSINER tatens legem iddelverk Nrwegian edicines gency ensgen tt: dir. vein Erik erner Hgstadvn. 91 1383 KER Deres dat Deres referanse Vr dat 2002-01-16 Vr referanse eksjn/saksbehandler Legemiddelvervkning/ PH

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer