Innhold. Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi av Bente Gjærum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi... 23. av Bente Gjærum"

Transkript

1 Forord Det er nå ni år siden Hjerne og atferd kom ut første gang. Først og fremst har det å oppdatere denne boken bekreftet opplevelsen av et fagfelt som det siste tiåret har frembrakt vesentlige nye bidrag i grunnlagskunnskap så vel som i anvendt kunnskap på flere områder: Grunnleggende forståelse for genetisk betingede eller ervervede forstyrrelser av sentralnervesystemet er endret og utdypet. Diagnostiske kategorier, tester og kartleggingsredskaper er videreutviklet på mange flere felter og til dels er nye hjelpemidler tatt i bruk. Vitenskapelige artikler i dette store feltet er på et høyere nivå generelt, og antallet artikler av betydning er mangedoblet. I løpet av det siste tiåret har vi blitt oppmerksom på (de nevrobiologiske aspektene av) tilstandsbilder som vi ikke omtalte overhodet for ni år siden, for eksempel nonverbale lærevansker (kap. 18), matematikkvansker (kap. 17), og Tics, Tourette syndrom og tvangsforstyrrelser (kap. 14). Dysleksi har blitt gjenstand for et eget kapittel (kap. 16). At alkohol ikke bare er skadelig for hjernens utvikling i store doser, men også ved mye mindre forbruk av alkohol hos mødrene, gjorde det viktig å skrive et eget kapittel om alkoholens negative virkninger på fosteret (kap. 11). I samme periode har medikamentell behandling utviklet seg betydelig og omtales nå i et eget kapittel (kap. 19). Det menneskelige genomet (arvemassen) er nylig beskrevet med hensyn til genenes basesammensetning. Vi er godt i gang med å identifisere hva de ulike genene koder for. Allerede nå er kunnskapen om utviklingsforstyrrelsene positivt påvirket av det, ikke minst fordi kartleggingen av genomet har stimulert til nye metoder for å undersøke genene mer detaljert (se kap. 4). Noen av de nyeste bidragene til forståelse av nervesystemets utvikling og funksjon, i lys av nevrovitenskapelig så vel som genetisk kunnskap, er derfor presentert i ett eget kapittel (kap. 2). 5

2 Forord Lovhjemlingen av rettigheter og forskrifter for arbeidet med barn og ungdom med spesielle behov er både endret og utvidet i løpet av 90-tallet og dette kommer frem spesielt i kapittel 20 om tiltak og tilbud. Kapitlene om mental retardasjon (kap. 7), gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (kap. 8), uro og oppmerksomhetsforstyrrelser (kap. 13) og språkforstyrrelser (kap. 15) er endret betydelig, ikke minst når det gjelder teoretiske bidrag til forståelse. Kapitlene om anatomi (kap. 1), nevropsykologi (kap. 2), nevrologisk undersøkelse (kap. 5), nevropsykologisk undersøkelse (kap. 6), epilepsi (kap. 9), CP (kap. 10) og hodeskader (kap. 12) er utvidet og oppdatert. MBD er ikke lenger et eget kapittel kunnskap om undergrupper innenfor dette samlebegrepet tilsier at MBD som begrep ikke lenger er faglig tilfredsstillende (se kap. 13). Noen kliniske kapitler er ekstra lange og dekker temaer som er mer kortfattet omtalt i andre kapitler. Det gjelder kap. 7 om psykisk utviklingshemming, kap. 13 om uro og oppmerksomhetsforstyrrelser, kap. 15 om språkforstyrrelser, kap. 16 om dysleksi og kap. 17 om matematikkvansker. For de barna og ungdommene, men også de pårørende som uten stopp stimulerer min nysgjerrighet og inspirerer meg til å forske, undervise og drive klinisk arbeid, er det mitt ønske at denne boken skal kunne inspirere og faglig berike kollegaer i hele barne- og ungdomsfeltet. Ansatte i barnehager, skole og andre 1. linjetjenester, i PPT, spesialpedagogiske kompetansesentre, barnevern, habilitering, pediatri og barne- og ungdomspsykiatri kan føle seg tryggere på at deres arbeid holder faglig mål hvis de inkluderer også den typen kunnskap som forfatterne i denne boken har å bibringe. Jeg vil takke min medredaktør for gode diskusjoner med han og alle de andre medforfatterne for det store arbeidet de har nedlagt for fagfeltet en kjærkommen og beundringsverdig idealisme kombinert med faglige ambisjoner har drevet verket for alle. Forsidebildet på denne boken heter Hopp og er laget av Craig Flannagan. Bildet fanget min interesse sist sommer på et kunstgalleri da arbeidet med denne boken var i sin avslutning. Det traff en streng i meg som handlet om mot: mot til å tenke offensivt på vegne av barn og ungdom mot til å kreve at fagfolk skaffer seg oppdatert kunnskap mot til å si fra at nevrovitenskapelig kunnskap er nødvendig mot til å si at disse gruppene av barn og ungdom har mer å bidra med til fellesskapet mot til å si at hvert enkelt barn har bare én oppvekst og må få hjelp til å bruke den optimalt. 6

3 Forord Denne boken tilegnes undertegnedes faglige forbilder og samarbeidspartnere i mange år: professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri Hilchen Sommerschild og professor emeritus i nevropsykologi Hallgrim Kløve. Deres helt ulike faglige bakgrunn kombinert med deres store spennvidde i faglig kompetanse og en ustoppelig faglig nysgjerrighet har vært og er av stor betydning for at jeg har mot til å gi ut denne boken. Oslo, april 2002 Bente Gjærum 7

4 Innhold Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi av Bente Gjærum Sentralnervesystemets utvikling Dannelse av nevralrøret Differensiering av nervesystemet Nervecellens struktur og funksjon i det nevronale nettverket Eksempler på skader og dysfunksjon på cellenivå Inndeling av nervesystemet Inndeling ut fra beliggenhet/anatomi Inndeling ut fra funksjon Det somatiske nervesystemets struktur og funksjon Ryggmargen (medulla spinalis) Baner i ryggmargen Reflekser Lammelser Hjernestammen Lillehjernen (cerebellum) Storhjernen (cerebrum) Hjernenervene Hjernens hinner, hulrom og blodtilførsel Hjernehinnene Hjernens hulrom Hjernens blodtilførsel Sanseorganene Øyet synets nevrologi Øret hørselens nevrologi Hudens sanseapparat Sansning fra muskler og ledd proprioceptiv sans Limbiske strukturer Litteratur

5 Innhold Kapittel 2 Momenter til forståelse av nervesystemets utvikling og funksjon hos barn og ungdom av Bente Gjærum Innledning Hvilke utfordringer står vi overfor i det å forstå nevropsykiatriske tilstander? Nevroanatomi og -fysiologi i et utviklingsorientert og funksjonelt lys uker i fosterlivet uker i fosterlivet år Kvalitative aspekter av prenatal utvikling av hjernen hos mennesker Hjernebarken og utvikling av funksjon Stoffskiftets betydning for hjernens utvikling og funksjon Hvordan kan vi forstå at hjernen utvikler seg? Hjernens utvikling etter de første leveår Avvikende utvikling av hjernen og restitusjon etter skade Uheldige effekter av traumer og vedvarende stress på hjernens utvikling og funksjon Nevropsykologiske synspunkter på utvikling Hvordan kan vi forstå patogenesen ved ulike medisinske tilstander? Vi må integrere informasjon om kompetanse med muligheter for mestring.. 90 Avslutning Litteratur Kapittel 3 Nevropsykologisk teori og empiri av Bjørn Ellertsen og Ine M. Baug Johnsen Innledning Hva vet vi om hjerne atferd-relasjoner? Lokalisasjon Hjerne atferd-relasjoner Nyere teori og modeller for forståelse av oppmerksomhet og regulering av atferd Hjernens plastisitet Klinisk nevropsykologi Nevropsykologiske grunnprinsipper Undersøkelsesmetoder og skoleretninger Validering Gyldighet av nevropsykologiske testresultater

6 Innhold Funksjonelle billedteknikker Kritisk lys på anvendt klinisk nevropsykologi Indikasjon for nevropsykologisk undersøkelse Oppsummering Litteratur Kapittel 4 Atferd og gener av Anne Spurkland og Helene Gjone Atferd og gener Introduksjon til noen viktige genetiske begreper Gener kodes av DNA Genetisk variasjon Mutasjoner og polymorfier Rekombinasjon av gener Forholdet mellom genotype og fenotype Arvegang av genetiske egenskaper Samspill mellom gener og miljø Genetisk sykdom og genetisk sårbarhet Utfordringer for atferdsgenetikere Pålitelig diagnostikk Avgrensning av atferdsfenotypen Påvisning av arvelighet Familieundersøkelser Tvillingstudier Kvantitativ genetikk Genetisk epidemiologiske undersøkelser Genetiske faktorers betydning for atferd hos barn og unge Kromosomfeil Enkeltgentilstander Enkeltgentilstander med enkel arvegang Enkeltgentilstander med uvanlig arvegang Komplekse tilstander Autisme Tourettes syndrom og obsessiv-kompulsive tilstander Oppmerksomhetsforstyrrelser og hyperaktivitet (HKF/ADHD) Dysleksi og andre lærevansker Kognitive funksjoner Angst og depresjon Utagerende atferd

7 Innhold Ny teknologi har gitt nye muligheter til genetisk kunnskap Molekylærgenetikk Det humane genomprosjektet Kliniske implikasjoner og etiske utfordringer av genetisk kunnskap Er kunnskap om genetikk ved atferd og psykiske forstyrrelser nyttig? Etiske utfordringer knyttet til gentesting Genetisk determinisme Genetisk seleksjon Litteratur Kapittel 5 Den barnenevrologiske undersøkelsen av Ola H. Skjeldal og Bente Gjærum Innledning Anamnesen Den kliniske barnenevrologiske undersøkelsen Det nyfødte barnet og de første levemånedene Nevrologisk undersøkelse i småbarns- og skolealder Nevrologiske funksjoner som vurderes klinisk Det motoriske systemet Nevrologiske soft signs Det sensoriske systemet Hjernenerver Supplerende nevrologiske prøver og undersøkelser EEG (elektroencefalografi) Nevrografi (nerveledningshastighet) og elektromyografi (EMG) AER (auditory evoked response eller auditiv hjernestammerespons) SER (somatosensory evoked response eller somatosensorisk hjernestammerespons) VEP (visual evoked response eller visuell hjernestammerespons) ERG (elektroretinografi) Computertomografi (CT) Magnettomografi (magnetisk resonans, MR) Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) og Positron Emission Tomography (PET) Litteratur

8 Innhold Kapittel 6 Nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom av Bente Gjærum og Bjørn Ellertsen Innledning Halstead-Reitan-tradisjonen «Behavioural neurology»-tradisjonen Vurdering og tolkning av testresultater Tester i Halstead-tradisjonen for barn over 5 år Tester i Luria-tradisjonen for barn over 3 år Nevropsykologisk og nevromotorisk utviklingsvurdering av barn i førskolealder og barn med omfattende utviklingsforstyrrelser Testproblemer Konsekvenser for testing Nevropsykologisk testing av småbarn Bruk av ulike tester som et testbatteri Andre tester som brukes ved nevropsykologisk vurdering Psykomotoriske utviklingstester Utviklingsscreening Atferdsregistreringsskjemaer Bruk av nevropsykologiske undersøkelsesresultater for barn i pedagogisk og terapeutisk sammenheng Litteratur Kapittel 7 Psykisk utviklingshemning/mental retardasjon av Bente Gjærum og Kjellaug Grøsvik Innledning Symptomer og undergrupper Forekomst Årsaksforhold, komorbiditet og forståelsesmodeller Årsaker til psykisk utviklingshemning Prenatale årsaker Perinatale årsaker Postnatale årsaker Somatiske problemer ved psykisk utviklingshemning Psykiatriske problemer ved mental retardasjon Forståelsesmodeller vedrørende mentale og psykiske vansker Kognitive og nevropsykologiske forhold ved psykisk utviklingshemning Klinisk undersøkelse og differensialdiagnostikk Diagnostisering

9 Innhold Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Medikamentell behandling Oppsummering Litteratur Kapittel 8 Autisme og andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser av Kristin Duvold og Eili Sponheim Symptomer Forekomst Årsaksforhold forståelsesmodeller Nevrobiologiske forhold Kognitive forhold Sammenheng mellom kognisjon, hjerne og atferd ved autisme Kognitive modeller for å forstå autisme «Teori om sinnet» eller «theory of mind» Eksekutive funksjonsvansker «Weak central coherence» Emosjonsteori Sammenheng mellom «theory of mind» og emosjonsteori Spesifikke funksjonsprofiler Klinisk undersøkelse differensialdiagnostikk Tiltak Kommunikasjonstrening Sosial trening Fysisk aktivitet Medikamentell behandling Oppsummering Litteratur Kapittel 9 Epilepsi av Knut Dalen og Bernt Engelsen Innledning Klassifikasjon og symptomer Diagnostikk elektroencefalografi (EEG) Forekomst, årsaker og prognose Behandling av epilepsi Bivirkninger av de vanligste antiepileptika Kognitive vansker og lærevansker ved epilepsi

10 Innhold Hvordan anfallsaktivitet kan påvirke kognitiv utvikling, fungering og læring Betydningen av lokalisering av epileptiske foci for kognitiv fungering Kognitive bivirkninger av antiepileptisk medikasjon Emosjonelle og psykososiale følger av epilepsi Litteratur Kapittel 10 Cerebral parese av Magnhild Rasmussen og Bjørn Tvedt Innledning Forekomst Symptomer, undergrupper og tilleggshandikap Diplegi Hemiplegi Tetraplegi Dyskinetisk CP Ataksi Tilleggshandikap ved CP Generelt om etiologi Klinisk undersøkelse og differensialdiagnostikk Behandling Medisinsk behandling Kognitive vansker og lærevansker ved cerebral parese Diplegi Hemiplegi Tetraplegi Ataktisk CP Dyskinetisk CP Nevropsykologisk og pedagogisk undersøkelse Aktuelle tester når barnet mangler talespråk Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Lesning og skriving Matematikk Kommunikasjonshjelpemidler Atferdsvansker og andre psykiatriske symptomer Integrering eller spesialskoler? Prognose Litteratur

11 Innhold Kapittel 11 Det føtale alkoholsyndrom FAS av Astrid Alvik og Knut Dalen Historikk/bakgrunn Beskrivelse av tilstanden og diagnosekriterier Forekomst Årsaksforhold og skademekanismer Årsaksforhold Skademekanismer Somatiske forhold Kognitive, nevropsykologiske forhold Svangerskap og spedbarnsalder Førskolealder Skolealder Ungdom og voksen alder Atferdsavvik Lærevansker Diagnostikk Medisinsk undersøkelse Psykologiske og pedagogiske undersøkelser Differensialdiagnoser Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Medikamentell behandling Litteratur Kapittel 12 Hodeskader av Grete Bryhn og Sidsel Hetland Forekomst og årsaker Metodeproblemer Insidens og prevalens Variasjon med alder, kjønn og psykososiale forhold Shaken baby syndrome Medisinske aspekter Diagnostikk Senfølger Plastisitet versus sårbarhet Alder ved skade Tid etter skade Alvorlighetsgrad av skade

12 Innhold Kognitive senfølger Psykiatriske senfølger Senfølger et sammendrag Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Litteratur Kapittel 13 Urolige, uoppmerksomme og impulsive barn av Geir Øgrim og Bente Gjærum Innledning og historikk Symptomer, undergrupper og forløp Symptomer Undergrupper Forløp Forekomst Årsaksforhold og forståelsesmodeller Teorier/modeller Årsaksfaktorer Kognitive og nevropsykologiske forhold Klinisk undersøkelse, diagnostikk og komorbiditet Klinisk undersøkelse Differensialdiagnostikk og komorbiditet Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Generelle retningslinjer Spesifikke retningslinjer Ulike terapitilbud Medikamentell behandling Litteratur Kapittel 14 Tics, Tourette og tvangsforstyrrelser av Pål Zeiner og Anne-Grethe Urnes Tics Gilles de la Tourettes syndrom Beskrivelse av tilstandens symptomer, forekomst og komorbide tilstander Årsaksforhold forståelsesmodeller Kognitive, nevropsykologiske forhold Klinisk undersøkelse differensialdiagnoser Behandling Tvangsforstyrrelser

13 Innhold Beskrivelse av tilstandens symptomer og forekomst Årsaksforhold forståelsesmodeller Klinisk undersøkelse differensialdiagnostikk Behandling Litteratur Kapittel 15 Spesifikke språkforstyrrelser av Jørgen Sundby Innledning Utvikling av språk Diagnostiske kriterier for spesifikke språkforstyrrelser Diagnostiske kriterier i ICD-10 og DSM-IV Undergrupper Fonologisk/artikulatorisk forstyrrelse Ekspressiv forstyrrelse Impressiv forstyrrelse Forekomst Språkforstyrrelser og andre utviklingsvansker Språkforstyrrelser og psykiske vansker Forløp Årsaksforhold/mekanismer Hjerneskade Kjønn Miljømessige faktorer Genetiske forhold Hjerneorganiske korrelater til SSF Svikt i hurtig prosessering Undersøkelse/utredning Hørselundersøkelse og nevrofysiologiske undersøkelser Intervjuer Tester Observasjon av barns spontane språklige ytringer Tiltak Pedagogiske tiltak Tilrettelegging Trening Medikamentell behandling Bred tilnærming Litteratur

14 Innhold Kapittel 16 Dysleksi av Arve Asbjørnsen Hva er dysleksi? Ulike tilnærminger til kategorisering: empirisk eller teoretisk begrunnede undergrupper? Kategorisering på grunnlag av vanskeprofil Kategorisering på grunnlag av prosesseringsfortrinn Kategorisering på grunnlag av nevropsykologiske profiler Kategorisering på grunnlag av språklig kompetanse Teoretiske rammer for lesing Kjennetegn ved dysleksi diagnostiske kriterier? Nevrologiske funn ved dysleksi Funksjonell hjerneavbilding ved dysleksi Kognitive avvik ved dysleksi Auditive/fonologiske egenskaper Genetiske markører for dysleksi Cerebellums rolle i dysleksi Dysleksi og komorbiditet Utredning Spesifikke lese- og skriveferdigheter Basale språkfunksjoner Nevropsykologisk profilanalyse ved lærevansker Tiltak Litteratur Kapittel 17 Matematikkvansker av Bjørn Tvedt og Fritz Johnsen Hvor mange barn har matematikkvansker? Generelle lærevansker Spesifikke matematikkvansker Utviklingen av barns regneferdigheter Oversikt over utviklingen av talloppfatning, tallforståelse og regning Skolens pensum Barneskolen Ungdomsskolen Matematikkvansker ved forskjellige tilstander Matematikkvansker etter ervervede hjerneskader Matematikkvansker hos barn

15 Innhold Matematikkvansker ved psykisk utviklingshemning Pedagogiske tiltak ved psykisk utviklingshemning Matematikkvansker ved svake evner Pedagogiske tiltak ved svake evner Spesifikke matematikkvansker Matematikkvansker hos barn som har språklig betingede vansker Pedagogiske tiltak ved språklig betingede matematikkvansker Matematikkvansker ved nonverbale lærevansker Pedagogiske tiltak ved nonverbale lærevansker Matematikkvansker ved prematuritet (for tidlig fødsel) Matematikkvansker ved ADHD og Tourettes syndrom Pedagogiske tiltak ved ADHD og Tourettes syndrom Om å lære klokka Kjønnsforskjeller i matematiske ferdigheter Spesielt gode ferdigheter i matematikk Utredning av matematikkvansker Nevropsykologisk og pedagogisk testing ved matematikkvansker Tester og prøver for matematikk Matematikkferdigheter som mål på andre ferdigheter Tiltak for matematikkvansker Noen hjelpemidler og metoder Forståelse eller pugg Hvor mye matematikk? Sluttkommentarer Litteratur Kapittel 18 Nonverbale lærevansker av Tone Sand Teige Innledning Symptomer ved NLV Undergrupper Forekomst Årsaksforhold Hvite fibre Sammenhengen mellom sosiale lærevansker og kognitiv svikt Kognitive/nevropsykologiske forhold Utvikling/forløp Klinisk undersøkelse og differensialdiagnostikk Differensialdiagnostikk Komorbiditet

16 Innhold Terapeutiske og pedagogiske konsekvenser Litteratur Kapittel 19 Psykofarmakologisk behandling av Pål Zeiner og Ole Jacob Broch Innledning Psykofarmakas virkningsmåter Farmakokinetikk Måling av effekter av medikamenter Globale skåringsskjemaer Spesifikke spørreskjemaer eller intervjuer Direkte observasjoner Testing av prestasjoner/ferdigheter Tilstander og deres farmakologiske behandling De ulike medikamentene Sentralstimulerende medikamenter Farmakologiske aspekter Klinisk bruk Bivirkninger Trisykliske antidepressiver Farmakologiske aspekter Klinisk bruk Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) Farmakologiske aspekter Klinisk bruk Nevroleptika/antipsykotiske medikamenter Klinisk bruk Alfa-2-agonister (klonidin) Stemningsstabiliserende medikamenter Litium Karbamazepin Valproinsyre Søvnforstyrrelser Melatonin Andre medikamenter MAO-hemmere Opiatblokkere Piracetam Litteratur

17 Innhold Kapittel 20 Tiltak og tilbud for barn og unge av Bente Gjærum og Kjellaug Grøsvik Vi står overfor en bredspektret og kompleks oppgave Utredning er en forutsetning for å tilrettelegge adekvate tiltak Hvem kan bidra med hva når et barn trenger utredning og tiltak? Skoleverket er den pedagogiske aksen Skoler og barnehager PP-tjenesten Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet Helsevesenet er den medisinske aksen Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og allmennpraktikere Polikliniske og sykehusbaserte spesialisttjenester i fylkene Regionale og landsdekkende spesialisthelsetjenester Barnevern, familievern, sosiale tjenester og trygdekontorer er den tredje aksen Ulike tiltak ved ulike behov Habilitering som tjenestetilbud og arbeidsmetode Prinsipielle retningslinjer for å anbefale tiltak ut fra nevropsykologisk og nevromotorisk utredning Konklusjon Litteratur Om forfatterne

Nonverbale lærevansker (NLD)

Nonverbale lærevansker (NLD) Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak Av Gro Eckhoff og Jan Arne Handorff STATPED SKRIFTSERIE NR. 20 Nonverbale lærevansker (NLD) Kjennetegn, utredning og pedagogiske

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

Dysleksi og selvoppfatning

Dysleksi og selvoppfatning Aina Sætre Dysleksi og selvoppfatning En kvalitativ intervjuundersøkelse Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, november 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177 ADMD_TS.book Page 177 Monday, January 19, 2009 1:26 PM Kapittel 6 Pedagogiske tiltak og tilrettelegging Solveig N. Ervik, Dr.scient., leder av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde koordineringsenheten,

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

En systematisk litteraturoversikt

En systematisk litteraturoversikt Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Statens beredning för medicinsk utvärdering Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Oversatt fra svensk av Lisbeth Nilsen Statens beredning för

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom.

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Mellom flere stoler En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Hvilke erfaringer har lærere som har pedagogisk ansvar for elever med

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester Kristin Gärtner Jon Erling Heggland rapport 2013:8 Adopterte barn,

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering.

Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Cecilie Evertsen Masteroppgave i Spesialpedagogikk Våren 2013 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon

Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon Erfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Kon Hanne Marit Kvitting ST306L Masteroppgave i Tilpasset opplæring Universitet i Nordland Våren 2011 40 stp ISSN; 1890-4998 ISBN; 978-82-7314-672-4 Oppgnr; 2/2012

Detaljer

Søsken og kompetansesenteret

Søsken og kompetansesenteret Søsken og kompetansesenteret Hvilke tiltak kan et kompetansesenter iverksette som kan være støttende overfor søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger? HØGSKOLEN I VESTFOLD Master i helsefremmende

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer