Innhold. Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi av Bente Gjærum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi... 23. av Bente Gjærum"

Transkript

1 Forord Det er nå ni år siden Hjerne og atferd kom ut første gang. Først og fremst har det å oppdatere denne boken bekreftet opplevelsen av et fagfelt som det siste tiåret har frembrakt vesentlige nye bidrag i grunnlagskunnskap så vel som i anvendt kunnskap på flere områder: Grunnleggende forståelse for genetisk betingede eller ervervede forstyrrelser av sentralnervesystemet er endret og utdypet. Diagnostiske kategorier, tester og kartleggingsredskaper er videreutviklet på mange flere felter og til dels er nye hjelpemidler tatt i bruk. Vitenskapelige artikler i dette store feltet er på et høyere nivå generelt, og antallet artikler av betydning er mangedoblet. I løpet av det siste tiåret har vi blitt oppmerksom på (de nevrobiologiske aspektene av) tilstandsbilder som vi ikke omtalte overhodet for ni år siden, for eksempel nonverbale lærevansker (kap. 18), matematikkvansker (kap. 17), og Tics, Tourette syndrom og tvangsforstyrrelser (kap. 14). Dysleksi har blitt gjenstand for et eget kapittel (kap. 16). At alkohol ikke bare er skadelig for hjernens utvikling i store doser, men også ved mye mindre forbruk av alkohol hos mødrene, gjorde det viktig å skrive et eget kapittel om alkoholens negative virkninger på fosteret (kap. 11). I samme periode har medikamentell behandling utviklet seg betydelig og omtales nå i et eget kapittel (kap. 19). Det menneskelige genomet (arvemassen) er nylig beskrevet med hensyn til genenes basesammensetning. Vi er godt i gang med å identifisere hva de ulike genene koder for. Allerede nå er kunnskapen om utviklingsforstyrrelsene positivt påvirket av det, ikke minst fordi kartleggingen av genomet har stimulert til nye metoder for å undersøke genene mer detaljert (se kap. 4). Noen av de nyeste bidragene til forståelse av nervesystemets utvikling og funksjon, i lys av nevrovitenskapelig så vel som genetisk kunnskap, er derfor presentert i ett eget kapittel (kap. 2). 5

2 Forord Lovhjemlingen av rettigheter og forskrifter for arbeidet med barn og ungdom med spesielle behov er både endret og utvidet i løpet av 90-tallet og dette kommer frem spesielt i kapittel 20 om tiltak og tilbud. Kapitlene om mental retardasjon (kap. 7), gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (kap. 8), uro og oppmerksomhetsforstyrrelser (kap. 13) og språkforstyrrelser (kap. 15) er endret betydelig, ikke minst når det gjelder teoretiske bidrag til forståelse. Kapitlene om anatomi (kap. 1), nevropsykologi (kap. 2), nevrologisk undersøkelse (kap. 5), nevropsykologisk undersøkelse (kap. 6), epilepsi (kap. 9), CP (kap. 10) og hodeskader (kap. 12) er utvidet og oppdatert. MBD er ikke lenger et eget kapittel kunnskap om undergrupper innenfor dette samlebegrepet tilsier at MBD som begrep ikke lenger er faglig tilfredsstillende (se kap. 13). Noen kliniske kapitler er ekstra lange og dekker temaer som er mer kortfattet omtalt i andre kapitler. Det gjelder kap. 7 om psykisk utviklingshemming, kap. 13 om uro og oppmerksomhetsforstyrrelser, kap. 15 om språkforstyrrelser, kap. 16 om dysleksi og kap. 17 om matematikkvansker. For de barna og ungdommene, men også de pårørende som uten stopp stimulerer min nysgjerrighet og inspirerer meg til å forske, undervise og drive klinisk arbeid, er det mitt ønske at denne boken skal kunne inspirere og faglig berike kollegaer i hele barne- og ungdomsfeltet. Ansatte i barnehager, skole og andre 1. linjetjenester, i PPT, spesialpedagogiske kompetansesentre, barnevern, habilitering, pediatri og barne- og ungdomspsykiatri kan føle seg tryggere på at deres arbeid holder faglig mål hvis de inkluderer også den typen kunnskap som forfatterne i denne boken har å bibringe. Jeg vil takke min medredaktør for gode diskusjoner med han og alle de andre medforfatterne for det store arbeidet de har nedlagt for fagfeltet en kjærkommen og beundringsverdig idealisme kombinert med faglige ambisjoner har drevet verket for alle. Forsidebildet på denne boken heter Hopp og er laget av Craig Flannagan. Bildet fanget min interesse sist sommer på et kunstgalleri da arbeidet med denne boken var i sin avslutning. Det traff en streng i meg som handlet om mot: mot til å tenke offensivt på vegne av barn og ungdom mot til å kreve at fagfolk skaffer seg oppdatert kunnskap mot til å si fra at nevrovitenskapelig kunnskap er nødvendig mot til å si at disse gruppene av barn og ungdom har mer å bidra med til fellesskapet mot til å si at hvert enkelt barn har bare én oppvekst og må få hjelp til å bruke den optimalt. 6

3 Forord Denne boken tilegnes undertegnedes faglige forbilder og samarbeidspartnere i mange år: professor emerita i barne- og ungdomspsykiatri Hilchen Sommerschild og professor emeritus i nevropsykologi Hallgrim Kløve. Deres helt ulike faglige bakgrunn kombinert med deres store spennvidde i faglig kompetanse og en ustoppelig faglig nysgjerrighet har vært og er av stor betydning for at jeg har mot til å gi ut denne boken. Oslo, april 2002 Bente Gjærum 7

4 Innhold Kapittel 1 Nervesystemets anatomi og fysiologi av Bente Gjærum Sentralnervesystemets utvikling Dannelse av nevralrøret Differensiering av nervesystemet Nervecellens struktur og funksjon i det nevronale nettverket Eksempler på skader og dysfunksjon på cellenivå Inndeling av nervesystemet Inndeling ut fra beliggenhet/anatomi Inndeling ut fra funksjon Det somatiske nervesystemets struktur og funksjon Ryggmargen (medulla spinalis) Baner i ryggmargen Reflekser Lammelser Hjernestammen Lillehjernen (cerebellum) Storhjernen (cerebrum) Hjernenervene Hjernens hinner, hulrom og blodtilførsel Hjernehinnene Hjernens hulrom Hjernens blodtilførsel Sanseorganene Øyet synets nevrologi Øret hørselens nevrologi Hudens sanseapparat Sansning fra muskler og ledd proprioceptiv sans Limbiske strukturer Litteratur

5 Innhold Kapittel 2 Momenter til forståelse av nervesystemets utvikling og funksjon hos barn og ungdom av Bente Gjærum Innledning Hvilke utfordringer står vi overfor i det å forstå nevropsykiatriske tilstander? Nevroanatomi og -fysiologi i et utviklingsorientert og funksjonelt lys uker i fosterlivet uker i fosterlivet år Kvalitative aspekter av prenatal utvikling av hjernen hos mennesker Hjernebarken og utvikling av funksjon Stoffskiftets betydning for hjernens utvikling og funksjon Hvordan kan vi forstå at hjernen utvikler seg? Hjernens utvikling etter de første leveår Avvikende utvikling av hjernen og restitusjon etter skade Uheldige effekter av traumer og vedvarende stress på hjernens utvikling og funksjon Nevropsykologiske synspunkter på utvikling Hvordan kan vi forstå patogenesen ved ulike medisinske tilstander? Vi må integrere informasjon om kompetanse med muligheter for mestring.. 90 Avslutning Litteratur Kapittel 3 Nevropsykologisk teori og empiri av Bjørn Ellertsen og Ine M. Baug Johnsen Innledning Hva vet vi om hjerne atferd-relasjoner? Lokalisasjon Hjerne atferd-relasjoner Nyere teori og modeller for forståelse av oppmerksomhet og regulering av atferd Hjernens plastisitet Klinisk nevropsykologi Nevropsykologiske grunnprinsipper Undersøkelsesmetoder og skoleretninger Validering Gyldighet av nevropsykologiske testresultater

6 Innhold Funksjonelle billedteknikker Kritisk lys på anvendt klinisk nevropsykologi Indikasjon for nevropsykologisk undersøkelse Oppsummering Litteratur Kapittel 4 Atferd og gener av Anne Spurkland og Helene Gjone Atferd og gener Introduksjon til noen viktige genetiske begreper Gener kodes av DNA Genetisk variasjon Mutasjoner og polymorfier Rekombinasjon av gener Forholdet mellom genotype og fenotype Arvegang av genetiske egenskaper Samspill mellom gener og miljø Genetisk sykdom og genetisk sårbarhet Utfordringer for atferdsgenetikere Pålitelig diagnostikk Avgrensning av atferdsfenotypen Påvisning av arvelighet Familieundersøkelser Tvillingstudier Kvantitativ genetikk Genetisk epidemiologiske undersøkelser Genetiske faktorers betydning for atferd hos barn og unge Kromosomfeil Enkeltgentilstander Enkeltgentilstander med enkel arvegang Enkeltgentilstander med uvanlig arvegang Komplekse tilstander Autisme Tourettes syndrom og obsessiv-kompulsive tilstander Oppmerksomhetsforstyrrelser og hyperaktivitet (HKF/ADHD) Dysleksi og andre lærevansker Kognitive funksjoner Angst og depresjon Utagerende atferd

7 Innhold Ny teknologi har gitt nye muligheter til genetisk kunnskap Molekylærgenetikk Det humane genomprosjektet Kliniske implikasjoner og etiske utfordringer av genetisk kunnskap Er kunnskap om genetikk ved atferd og psykiske forstyrrelser nyttig? Etiske utfordringer knyttet til gentesting Genetisk determinisme Genetisk seleksjon Litteratur Kapittel 5 Den barnenevrologiske undersøkelsen av Ola H. Skjeldal og Bente Gjærum Innledning Anamnesen Den kliniske barnenevrologiske undersøkelsen Det nyfødte barnet og de første levemånedene Nevrologisk undersøkelse i småbarns- og skolealder Nevrologiske funksjoner som vurderes klinisk Det motoriske systemet Nevrologiske soft signs Det sensoriske systemet Hjernenerver Supplerende nevrologiske prøver og undersøkelser EEG (elektroencefalografi) Nevrografi (nerveledningshastighet) og elektromyografi (EMG) AER (auditory evoked response eller auditiv hjernestammerespons) SER (somatosensory evoked response eller somatosensorisk hjernestammerespons) VEP (visual evoked response eller visuell hjernestammerespons) ERG (elektroretinografi) Computertomografi (CT) Magnettomografi (magnetisk resonans, MR) Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) og Positron Emission Tomography (PET) Litteratur

8 Innhold Kapittel 6 Nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom av Bente Gjærum og Bjørn Ellertsen Innledning Halstead-Reitan-tradisjonen «Behavioural neurology»-tradisjonen Vurdering og tolkning av testresultater Tester i Halstead-tradisjonen for barn over 5 år Tester i Luria-tradisjonen for barn over 3 år Nevropsykologisk og nevromotorisk utviklingsvurdering av barn i førskolealder og barn med omfattende utviklingsforstyrrelser Testproblemer Konsekvenser for testing Nevropsykologisk testing av småbarn Bruk av ulike tester som et testbatteri Andre tester som brukes ved nevropsykologisk vurdering Psykomotoriske utviklingstester Utviklingsscreening Atferdsregistreringsskjemaer Bruk av nevropsykologiske undersøkelsesresultater for barn i pedagogisk og terapeutisk sammenheng Litteratur Kapittel 7 Psykisk utviklingshemning/mental retardasjon av Bente Gjærum og Kjellaug Grøsvik Innledning Symptomer og undergrupper Forekomst Årsaksforhold, komorbiditet og forståelsesmodeller Årsaker til psykisk utviklingshemning Prenatale årsaker Perinatale årsaker Postnatale årsaker Somatiske problemer ved psykisk utviklingshemning Psykiatriske problemer ved mental retardasjon Forståelsesmodeller vedrørende mentale og psykiske vansker Kognitive og nevropsykologiske forhold ved psykisk utviklingshemning Klinisk undersøkelse og differensialdiagnostikk Diagnostisering

9 Innhold Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Medikamentell behandling Oppsummering Litteratur Kapittel 8 Autisme og andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser av Kristin Duvold og Eili Sponheim Symptomer Forekomst Årsaksforhold forståelsesmodeller Nevrobiologiske forhold Kognitive forhold Sammenheng mellom kognisjon, hjerne og atferd ved autisme Kognitive modeller for å forstå autisme «Teori om sinnet» eller «theory of mind» Eksekutive funksjonsvansker «Weak central coherence» Emosjonsteori Sammenheng mellom «theory of mind» og emosjonsteori Spesifikke funksjonsprofiler Klinisk undersøkelse differensialdiagnostikk Tiltak Kommunikasjonstrening Sosial trening Fysisk aktivitet Medikamentell behandling Oppsummering Litteratur Kapittel 9 Epilepsi av Knut Dalen og Bernt Engelsen Innledning Klassifikasjon og symptomer Diagnostikk elektroencefalografi (EEG) Forekomst, årsaker og prognose Behandling av epilepsi Bivirkninger av de vanligste antiepileptika Kognitive vansker og lærevansker ved epilepsi

10 Innhold Hvordan anfallsaktivitet kan påvirke kognitiv utvikling, fungering og læring Betydningen av lokalisering av epileptiske foci for kognitiv fungering Kognitive bivirkninger av antiepileptisk medikasjon Emosjonelle og psykososiale følger av epilepsi Litteratur Kapittel 10 Cerebral parese av Magnhild Rasmussen og Bjørn Tvedt Innledning Forekomst Symptomer, undergrupper og tilleggshandikap Diplegi Hemiplegi Tetraplegi Dyskinetisk CP Ataksi Tilleggshandikap ved CP Generelt om etiologi Klinisk undersøkelse og differensialdiagnostikk Behandling Medisinsk behandling Kognitive vansker og lærevansker ved cerebral parese Diplegi Hemiplegi Tetraplegi Ataktisk CP Dyskinetisk CP Nevropsykologisk og pedagogisk undersøkelse Aktuelle tester når barnet mangler talespråk Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Lesning og skriving Matematikk Kommunikasjonshjelpemidler Atferdsvansker og andre psykiatriske symptomer Integrering eller spesialskoler? Prognose Litteratur

11 Innhold Kapittel 11 Det føtale alkoholsyndrom FAS av Astrid Alvik og Knut Dalen Historikk/bakgrunn Beskrivelse av tilstanden og diagnosekriterier Forekomst Årsaksforhold og skademekanismer Årsaksforhold Skademekanismer Somatiske forhold Kognitive, nevropsykologiske forhold Svangerskap og spedbarnsalder Førskolealder Skolealder Ungdom og voksen alder Atferdsavvik Lærevansker Diagnostikk Medisinsk undersøkelse Psykologiske og pedagogiske undersøkelser Differensialdiagnoser Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Medikamentell behandling Litteratur Kapittel 12 Hodeskader av Grete Bryhn og Sidsel Hetland Forekomst og årsaker Metodeproblemer Insidens og prevalens Variasjon med alder, kjønn og psykososiale forhold Shaken baby syndrome Medisinske aspekter Diagnostikk Senfølger Plastisitet versus sårbarhet Alder ved skade Tid etter skade Alvorlighetsgrad av skade

12 Innhold Kognitive senfølger Psykiatriske senfølger Senfølger et sammendrag Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Litteratur Kapittel 13 Urolige, uoppmerksomme og impulsive barn av Geir Øgrim og Bente Gjærum Innledning og historikk Symptomer, undergrupper og forløp Symptomer Undergrupper Forløp Forekomst Årsaksforhold og forståelsesmodeller Teorier/modeller Årsaksfaktorer Kognitive og nevropsykologiske forhold Klinisk undersøkelse, diagnostikk og komorbiditet Klinisk undersøkelse Differensialdiagnostikk og komorbiditet Pedagogiske og terapeutiske konsekvenser Generelle retningslinjer Spesifikke retningslinjer Ulike terapitilbud Medikamentell behandling Litteratur Kapittel 14 Tics, Tourette og tvangsforstyrrelser av Pål Zeiner og Anne-Grethe Urnes Tics Gilles de la Tourettes syndrom Beskrivelse av tilstandens symptomer, forekomst og komorbide tilstander Årsaksforhold forståelsesmodeller Kognitive, nevropsykologiske forhold Klinisk undersøkelse differensialdiagnoser Behandling Tvangsforstyrrelser

13 Innhold Beskrivelse av tilstandens symptomer og forekomst Årsaksforhold forståelsesmodeller Klinisk undersøkelse differensialdiagnostikk Behandling Litteratur Kapittel 15 Spesifikke språkforstyrrelser av Jørgen Sundby Innledning Utvikling av språk Diagnostiske kriterier for spesifikke språkforstyrrelser Diagnostiske kriterier i ICD-10 og DSM-IV Undergrupper Fonologisk/artikulatorisk forstyrrelse Ekspressiv forstyrrelse Impressiv forstyrrelse Forekomst Språkforstyrrelser og andre utviklingsvansker Språkforstyrrelser og psykiske vansker Forløp Årsaksforhold/mekanismer Hjerneskade Kjønn Miljømessige faktorer Genetiske forhold Hjerneorganiske korrelater til SSF Svikt i hurtig prosessering Undersøkelse/utredning Hørselundersøkelse og nevrofysiologiske undersøkelser Intervjuer Tester Observasjon av barns spontane språklige ytringer Tiltak Pedagogiske tiltak Tilrettelegging Trening Medikamentell behandling Bred tilnærming Litteratur

14 Innhold Kapittel 16 Dysleksi av Arve Asbjørnsen Hva er dysleksi? Ulike tilnærminger til kategorisering: empirisk eller teoretisk begrunnede undergrupper? Kategorisering på grunnlag av vanskeprofil Kategorisering på grunnlag av prosesseringsfortrinn Kategorisering på grunnlag av nevropsykologiske profiler Kategorisering på grunnlag av språklig kompetanse Teoretiske rammer for lesing Kjennetegn ved dysleksi diagnostiske kriterier? Nevrologiske funn ved dysleksi Funksjonell hjerneavbilding ved dysleksi Kognitive avvik ved dysleksi Auditive/fonologiske egenskaper Genetiske markører for dysleksi Cerebellums rolle i dysleksi Dysleksi og komorbiditet Utredning Spesifikke lese- og skriveferdigheter Basale språkfunksjoner Nevropsykologisk profilanalyse ved lærevansker Tiltak Litteratur Kapittel 17 Matematikkvansker av Bjørn Tvedt og Fritz Johnsen Hvor mange barn har matematikkvansker? Generelle lærevansker Spesifikke matematikkvansker Utviklingen av barns regneferdigheter Oversikt over utviklingen av talloppfatning, tallforståelse og regning Skolens pensum Barneskolen Ungdomsskolen Matematikkvansker ved forskjellige tilstander Matematikkvansker etter ervervede hjerneskader Matematikkvansker hos barn

15 Innhold Matematikkvansker ved psykisk utviklingshemning Pedagogiske tiltak ved psykisk utviklingshemning Matematikkvansker ved svake evner Pedagogiske tiltak ved svake evner Spesifikke matematikkvansker Matematikkvansker hos barn som har språklig betingede vansker Pedagogiske tiltak ved språklig betingede matematikkvansker Matematikkvansker ved nonverbale lærevansker Pedagogiske tiltak ved nonverbale lærevansker Matematikkvansker ved prematuritet (for tidlig fødsel) Matematikkvansker ved ADHD og Tourettes syndrom Pedagogiske tiltak ved ADHD og Tourettes syndrom Om å lære klokka Kjønnsforskjeller i matematiske ferdigheter Spesielt gode ferdigheter i matematikk Utredning av matematikkvansker Nevropsykologisk og pedagogisk testing ved matematikkvansker Tester og prøver for matematikk Matematikkferdigheter som mål på andre ferdigheter Tiltak for matematikkvansker Noen hjelpemidler og metoder Forståelse eller pugg Hvor mye matematikk? Sluttkommentarer Litteratur Kapittel 18 Nonverbale lærevansker av Tone Sand Teige Innledning Symptomer ved NLV Undergrupper Forekomst Årsaksforhold Hvite fibre Sammenhengen mellom sosiale lærevansker og kognitiv svikt Kognitive/nevropsykologiske forhold Utvikling/forløp Klinisk undersøkelse og differensialdiagnostikk Differensialdiagnostikk Komorbiditet

16 Innhold Terapeutiske og pedagogiske konsekvenser Litteratur Kapittel 19 Psykofarmakologisk behandling av Pål Zeiner og Ole Jacob Broch Innledning Psykofarmakas virkningsmåter Farmakokinetikk Måling av effekter av medikamenter Globale skåringsskjemaer Spesifikke spørreskjemaer eller intervjuer Direkte observasjoner Testing av prestasjoner/ferdigheter Tilstander og deres farmakologiske behandling De ulike medikamentene Sentralstimulerende medikamenter Farmakologiske aspekter Klinisk bruk Bivirkninger Trisykliske antidepressiver Farmakologiske aspekter Klinisk bruk Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) Farmakologiske aspekter Klinisk bruk Nevroleptika/antipsykotiske medikamenter Klinisk bruk Alfa-2-agonister (klonidin) Stemningsstabiliserende medikamenter Litium Karbamazepin Valproinsyre Søvnforstyrrelser Melatonin Andre medikamenter MAO-hemmere Opiatblokkere Piracetam Litteratur

17 Innhold Kapittel 20 Tiltak og tilbud for barn og unge av Bente Gjærum og Kjellaug Grøsvik Vi står overfor en bredspektret og kompleks oppgave Utredning er en forutsetning for å tilrettelegge adekvate tiltak Hvem kan bidra med hva når et barn trenger utredning og tiltak? Skoleverket er den pedagogiske aksen Skoler og barnehager PP-tjenesten Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet Helsevesenet er den medisinske aksen Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og allmennpraktikere Polikliniske og sykehusbaserte spesialisttjenester i fylkene Regionale og landsdekkende spesialisthelsetjenester Barnevern, familievern, sosiale tjenester og trygdekontorer er den tredje aksen Ulike tiltak ved ulike behov Habilitering som tjenestetilbud og arbeidsmetode Prinsipielle retningslinjer for å anbefale tiltak ut fra nevropsykologisk og nevromotorisk utredning Konklusjon Litteratur Om forfatterne

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn = Diagnose Autisme er definert i diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V

Detaljer

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Introduksjon... 13 Et tilbakeblikk i barnehagehistorien... 14 Asyl- og daghjem et sosialtiltak for barn... 14 Barnehagen

Detaljer

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP?

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? CP-konferansen Fredag 29. jaunuar 2010 Nevropsykolog Torhild Berntsen Oslo Universitetssykehus Kognisjon Av latin cognoscere lære

Detaljer

Innhold. KAPITTEL 1 Lærevansker historikk og begrepsdefinisjoner... 15. KAPITTEL 2 Hvordan kartlegge barn og unges lærevansker?...

Innhold. KAPITTEL 1 Lærevansker historikk og begrepsdefinisjoner... 15. KAPITTEL 2 Hvordan kartlegge barn og unges lærevansker?... Innhold KAPITTEL 1 Lærevansker historikk og begrepsdefinisjoner................... 15 1.1 Historisk tilbakeblikk......................................... 16 Forløpet til utviklingen av fagfeltet lærevansker

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014 Epilepsi og autisme Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Spre kunnskap og kompetanse Gi informasjon, råd og veiledning Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp Bygge opp kompetanse Initiere

Detaljer

R.Melsom,april 2012 1

R.Melsom,april 2012 1 Samarbeid mellom : TOP, Ole A Andreassen,Institutt for psykiatri OUS Barnehabiliteringsseksjonen, Mor-barn klinikken OUS Barnepsykiatrisk avd, Psykiatrisk Klinikk, OUS BUP, Bærum Sykehus,Vestre Viken psyk.klinikk

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Psykisk utviklingshemming Hvem har og hvem har ikke? Inge Jørgensen 18.10.07 1

Psykisk utviklingshemming Hvem har og hvem har ikke? Inge Jørgensen 18.10.07 1 Psykisk utviklingshemming Hvem har og hvem har ikke? Inge Jørgensen 18.10.07 1 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som

Detaljer

Voksenhabilitering såer det vår tur!

Voksenhabilitering såer det vår tur! Voksenhabilitering såer det vår tur! Ungdom og habilitering fra voksenhabiliteringstjenestens perspektiv. Eva Male Davidsen Avdelingssjef, spesialist i nevrologi Avdeling voksenhabilitering Har voksenhabilitering

Detaljer

Universitetssykehuset

Universitetssykehuset Psykisk utviklingshemming. Avd. overlege Arve Kristiansen Avdeling for spesialisert habilitering. Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Narvik 26. mars 2009 Medisinske betegnelser (ICD-10) Mental retardasjon.

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Ylva Østby Psykolog, PhD, SSE OUS Diagnostiske utfordringer Autismesymptomer versus epilepsianfall? omhandlet i tidligere foredrag Kognitive vansker ved

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Hva er autisme 2 Diagnostiske kriterier for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser En gruppe lidelser karakterisert ved kvalitative forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Diagnostisering og utredning av autisme 2 Utredning av barn med utviklingsforstyrrelser Grundig anamnesne Medisinsk/somatisk undersøkelser Observasjon i barnehage/skole/hjemme

Detaljer

Utredning i forkant av skolestart. CP-konferansen 2012 Torhild Berntsen

Utredning i forkant av skolestart. CP-konferansen 2012 Torhild Berntsen Utredning i forkant av skolestart CP-konferansen 2012 Torhild Berntsen Hvorfor utredning? Barn med cerebral parese blir i en del tilfeller utsatt for omsorg, stimulering og opplæring som ikke treffer deres

Detaljer

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning 7 Innhold Del 1 - Utviklingshemning Kapittel 1 Frode Kibsgaard Larsen og Elisabeth Wigaard En god aldringsprosess... 16 Modeller for god aldring... 17 Tiltak for å oppnå god aldring... 18 Bokens oppbygging...

Detaljer

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD?

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Siv Kvernmo, Professor/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Institutt for klinisk medisin UiT Disposisjon Litt om ADHD Hvordan forstå ADHD?

Detaljer

Tidlige Tegn et tverrfaglig aldringsprosjekt. Avdeling for Habilitering Lisa Ingebrethsen Uppsala 2011

Tidlige Tegn et tverrfaglig aldringsprosjekt. Avdeling for Habilitering Lisa Ingebrethsen Uppsala 2011 Tidlige Tegn et tverrfaglig aldringsprosjekt Avdeling for Habilitering Lisa Ingebrethsen Uppsala 2011 En tverrfaglig studie Nevropsykologisk testbatteri Nevromedisinsk undersøkelse Miljøkartlegging Tidlige

Detaljer

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Elen Gjevik, konst. overlege, PhD BUPsyd, Oslo universitetssykehus Innhold Fenomenet komrobiditet

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Bidrag av medikamentell behandling Bouke Strikwerda, psykiater Habiliteringsavdeling UNN Utfordrende atferd Hva er årsak Psykisk lidelse

Detaljer

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret ungdomspsykiatri. 1 ungdomspsykiatri. 2 It takes a village to raise a child (Afrikansk uttrykk) ungdomspsykiatri.

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming hos mennesker med utviklingshemming Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Historikk Langt tilbake: skilte ikke mellom utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser Nyere historie: skilt skarpt

Detaljer

Hjernen og forklaring av funksjoner

Hjernen og forklaring av funksjoner Egenledelse og nevropsykiatriske diagnoser Marianne Skretting, Overlege BUPA- Hinna Sigrun Einarsdottir, psykolog/leder Nevropsykiatrisk enhet, BUPA Hjernen og forklaring av funksjoner Vanlig utvikling

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Tidlige Tegn Funksjonsfall og Sykdom hos eldre personer med utviklingshemning

Tidlige Tegn Funksjonsfall og Sykdom hos eldre personer med utviklingshemning Tidlige Tegn Funksjonsfall og Sykdom hos eldre personer med utviklingshemning HABILITERINGSAVDELINGEN I BUSKERUD Lisa Ingebrethsen Uppsala 2010 En tverrfaglig studie Nevropsykologisk testbatteri Nevromedisinsk

Detaljer

Autisme. Forfatter: Sissel Berge Helverschou, forsker/psykologspesialist, Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Rikshospitalet.

Autisme. Forfatter: Sissel Berge Helverschou, forsker/psykologspesialist, Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Rikshospitalet. Autisme Forfatter: Sissel Berge Helverschou, forsker/psykologspesialist, Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Rikshospitalet. Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av alvorlige

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Gruppe lidelser kjennetegnet ved kvalitative

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

Cerebral Parese. Klinisk oversikt - nye behandlingstrategier

Cerebral Parese. Klinisk oversikt - nye behandlingstrategier Cerebral Parese Klinisk oversikt - nye behandlingstrategier CP - et samlebegrep 1861 Littles disease, første beskrivelse av CP CP - definisjon Forstyrrelse i utvikling av bevegelse og/eller stilling og

Detaljer

INNHOLD. PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen

INNHOLD. PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen INNHOLD 5 PERSONLIGHETSPSYKOLOGI EN INTRODUKSJON... 11 Leif Edward Ottesen Kennair og Roger Hagen Hva er personlighetspsykologi?... 11 Hvorfor driver vi med personlighetspsykologi?... 12 Hvordan er denne

Detaljer

Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse? Psykologspesialist Gunn Stokke Bodø, 23.05.11

Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse? Psykologspesialist Gunn Stokke Bodø, 23.05.11 Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse? Psykologspesialist Gunn Stokke Bodø, 23.05.11 Prosjekt: Kunnskapsstatus Bakgrunn og motivasjon Finansiering: Nasjonal kompetanseenhet for autisme

Detaljer

Tidlige tegn erfaringer fra og eksempler på utredning av personer med utviklingshemning ved mistanke om demens

Tidlige tegn erfaringer fra og eksempler på utredning av personer med utviklingshemning ved mistanke om demens Tidlige tegn erfaringer fra og eksempler på utredning av personer med utviklingshemning ved mistanke om demens Marianne Nielsen ergoterapeut/ass. klinikkleder Habiliteringstjenesten for voksne Utviklingshemning

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15 1 Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Roy Salomonsen 12.10.15 2 Hva menes med utfordrende atferd? Atferdsvansker kjennetegnes ved et gjentagende, og vedvarende mønster av dyssosial,

Detaljer

.(Polanczyk et.al.,2007).

.(Polanczyk et.al.,2007). ADHD ER DET OVER- ELLER UNDERDIAGNOSTISERING AV ADHD I NORGE I DAG? HVA ER DEN BESTE BEHANDLINGEN? Torsdag 23.oktober Bjørg Elisabeth H. Schorre og Ingebjørg Elisabeth Fahre (interesse konflikter: Ingebjørg

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

Tidlige tegn på autisme

Tidlige tegn på autisme Tidlige tegn på autisme Kenneth Larsen Teamleder Glenne regionale senter for autisme Studier viser at tidlig innsats er av avgjørende betydning for barn med autisme (Lovaas, 1987; Sheinkopf og Siegel,

Detaljer

Hva som skal presenteres. Vansker med diagnostisering. Case. Utfordringer og problemer 31.10.2012. Spesielt for diagnostisering hos utviklingshemmede

Hva som skal presenteres. Vansker med diagnostisering. Case. Utfordringer og problemer 31.10.2012. Spesielt for diagnostisering hos utviklingshemmede Hva som skal presenteres Med utgangspunkt i en case vil det bli gjennomgått utfordringer i forhold til utredning og diagnostisering Presentasjon på NAFO konferanse okt 2012 Hovedvekt på tiltak, behandling

Detaljer

Asperger syndrom fremtid som diagnose?

Asperger syndrom fremtid som diagnose? Asperger syndrom fremtid som diagnose? v/psykologspesialist Niels Petter Thorkildsen Innlegg på årsmøte i Autismeforeningen / Akershus lokallag Februar 2013 Utgangspunkt Diagnosemanualer og kriterier er

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med:

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med: Autisme Kjennetegn Spesifikke vansker med: Visuell oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse Orienteringsevne (rom- og retningssans) Berøringssansen Oppgaver som krever sammensatt motorikk Generell problemløsning

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Knut Hestad Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde. Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739

HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde. Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739 HABILITERINGSTJENESTA FOR VAKSNE (HAVO) Sentralt ressursteam Psykiatrisk Klinikk/Helse Førde Basert på Helsedirektoratets veileder IS-1739 KVA ER HABILITERING AV VAKSNE I SPESIALISTHELSETENESTA? Habilitering

Detaljer

Hjelp til selvhjelp Småbarnspedagogikk i hverdagen

Hjelp til selvhjelp Småbarnspedagogikk i hverdagen Hjelp til selvhjelp Småbarnspedagogikk i hverdagen Kirsten Møller-Pedersen Klinisk psykolog, barn/unge og nevropsykologi, stipendiat Nasjonalt Kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse Småbarns

Detaljer

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse.

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. PSYKIATRI Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. Navn:... Født:...

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Depresjon ved demens årsaker og behandling

Depresjon ved demens årsaker og behandling Depresjon ved demens årsaker og behandling Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse om Helsetjenester til eldre 24.09.2013 v/ Torfinn Lødøen Gaarden Seksjonsoverlege Diakonhjemmet Sykehus Alderspsykiatrisk

Detaljer

HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI?

HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? B Kort om epilepsi HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi

Detaljer

Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom Velocardiofacialt syndrom Kognitiv utvikling og læring David Bahr Spesialpedagog Store variasjoner Hva vet vi om personen? Hvordan stille riktige krav? Hvordan utnytte personens sterke sider ved læring?

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

Generelle matematikkvansker / spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli)

Generelle matematikkvansker / spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli) Generelle matematikkvansker / spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli) I et forsøk på å få en grov oversikt over feltet matematikkvansker kan følgende inndeling av vansker i matematikk forhåpentligvis

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for barn og unge

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for barn og unge Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for barn og unge Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for barn og unge Fagspesifikk innledning - psykisk

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for fastlege. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for fastlege. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for fastlege Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Depresjonsbehandling i sykehjem

Depresjonsbehandling i sykehjem Depresjonsbehandling i sykehjem Kristina Riis Iden Uni Research Helse, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen Bakgrunn 1000 sykehjem

Detaljer

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM Innhold Innledning grunnlaget for en kunnskapsbasert psykiatri.... 13 Hva er psykiatri?.........................................................

Detaljer

Ataksier. Jeanette Koht Nevrolog Drammen sykehus. Frambu 22.september 2015

Ataksier. Jeanette Koht Nevrolog Drammen sykehus. Frambu 22.september 2015 Ataksier Jeanette Koht Nevrolog Drammen sykehus Frambu 22.september 2015 Ataksi= uten orden Nyttig om hjernen Hjernen veier ca 1.5 kilo ~60% fett Signaler føres ~ 500km /time Over 100 milliarder nerveceller

Detaljer

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Spesialsykehuset for epilepsi-ous Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Om at hjelpe Søren Kierkegaard Naar man i sandhed skal lykkes at føre

Detaljer

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Bakgrunn og avgrensninger Teori Metode Resultater Sammenfattende analyse og diskusjon Konklusjon Helsepolitisk perspektiv; seksualpolitikk i omsorgen for

Detaljer

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Subklinisk epileptiform aktivitet Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Epileptisk anfall Et epileptisk anfall er en rask innsettende og forbigående

Detaljer

Autismespektervansker

Autismespektervansker Helse Midt 24.10.11 Genetiske syndromer og autismespektervansker Autismespektervansker Britta Nilsson Psykolog/Sekjsonsleder Oslo universitetssykehus Tre barn med autismespekterforstyrrelse Daniel barneautisme.

Detaljer

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres. Avdeling for kompleks epilepsi SSE. Revidert sept. 15.

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres. Avdeling for kompleks epilepsi SSE. Revidert sept. 15. Kvalitetssikring Lysbildene er utarbeidet og kvalitetssikret tverrfaglig av fagpersoner ved Avdeling for kompleks epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus. Dr. med Karl Otto Nakken er medisinsk ansvarlig.

Detaljer

Autismespekterforstyrrelser Sentrale utfordringer

Autismespekterforstyrrelser Sentrale utfordringer 1 Modeller for å forstå Sentrale utfordringer Terje Nærland Psykolog / PhD Forsker: Leder: NevSom Nasjonal kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS SFF NORMENT - K.G. Jebsen

Detaljer

Kapittel 1... 15 Innledning... 15 Hvem er målgruppen for denne boka?... 16 Bokas struktur... 17

Kapittel 1... 15 Innledning... 15 Hvem er målgruppen for denne boka?... 16 Bokas struktur... 17 Innhold Forord... 11 Kapittel 1... 15 Innledning... 15 Hvem er målgruppen for denne boka?... 16 Bokas struktur... 17 Kapittel 2... 23 Et kort historisk tilbakeblikk på autisme... 23 Innledning... 23 Barneautisme,

Detaljer

Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter. v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken

Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter. v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken - Diagnoser i et deskriptivt perspektiv - Diagnoser i et endringsperspektiv. - Diagnoser har

Detaljer

Fra bekymring for et barns utvikling til utredning

Fra bekymring for et barns utvikling til utredning Fra bekymring for et barns utvikling til utredning Tidlig hjelp til sårbare barnehjerner Barnehjernen fra fødsel til 6 år Fødsel: Alle 100milliarder nerveceller på plass Men mye gjenstår Forgreninger og

Detaljer

Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD

Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD Tromsø fredag 22. juni 2012 Egil Midtlyng psykolog Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Veilederen

Detaljer

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden.

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. En mors hjertesukk Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. Inge Jørgensen 19.10.07 1 ADHD Attention Deficit Hyperactivity

Detaljer

Tverrfaglig utredning av demens hos. personer med utviklingshemning

Tverrfaglig utredning av demens hos. personer med utviklingshemning Tverrfaglig utredning av demens hos personer med utviklingshemning Vestre Viken HF Habiliteringssenteret Lisa Ingebrethsen Berit Lien 2012 Pasientforløp Tverrfaglig utredning av demens hos personer med

Detaljer

Å bli voksen med en «barnesykdom»

Å bli voksen med en «barnesykdom» Å bli voksen med en «barnesykdom» Tekst og foto: Bente N. Owren En kartleggingsundersøkelse av voksne med CP i Norge med konsekvenser for barn Reidun Jahnsen dr. philos, Rikshospitalet Reidun Jahnsen er

Detaljer

Språklig utredning av fremmedspråklige

Språklig utredning av fremmedspråklige Språklig utredning av fremmedspråklige Presentasjon v/logoped Lill-May R. Henriksdatter, som en del av forelesning Utredning av fremmedspråklige, v/henriksdatter, Kiil og Sundby, den 23.10.15, ReHabUka

Detaljer

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Erfaringer fra en spesialisert poliklinikk i psykisk helsevern for voksne med utviklingshemmede (PPU) O. Hove 2014 Oddbjørn Hove Psykologspesialist,

Detaljer

Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME. Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB

Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME. Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB Fysiologiske og psykofysiologiske forhold ved CFS/ME Bjarte Stubhaug, dr. med. Frihamnsenteret/ Helse Fonna/ UiB Overskrifter Hovedpunkt Årsaksforhold. Sårbarhet, stress og vedlikehald Sensitivisering,

Detaljer

Nevrologisk rehabilitering. v/overlege Trude Njølstad 4.okt 2012 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa

Nevrologisk rehabilitering. v/overlege Trude Njølstad 4.okt 2012 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Nevrologisk rehabilitering v/overlege Trude Njølstad 4.okt 2012 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Avd. sjef Avd. overlege Fysikalsk medisin Hab.tjenesten HAVO Rehabilitering Poliklinikk

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Sensorveiledning vår 2005. Oppgave 1.

Sensorveiledning vår 2005. Oppgave 1. Sensorveiledning vår 2005. Oppgave 1. 1) Hvilke supplerende opplysninger synes du det er vesentlig å innhente om Hilde? Begrunn forslagene. Oppgaven gir ingen opplysninger om dårlig fungering i jobb og

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Åse B. Skåra Psykolog v/ Stiftelsen Bergensklinikkene Avdeling Klinisk Virksomhet aase.bae.skaara@bergensklinikkene.no Rehabilitering - grunnholdning

Detaljer

Samfunnsoppdrag og visjon

Samfunnsoppdrag og visjon Organisering Statped ligger under Utdanningsdirektoratet, som igjen ligger under Kunnskapsdepartementet. Direktør for Statped er Tone Mørk. Statped har ca. 850 medarbeidere. Samfunnsoppdrag og visjon Statped

Detaljer

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres.

Kvalitetssikring. Norsk Epilepsiforbund har bidratt. Vi anbefaler at teksten ikke endres. Kvalitetssikring Lysbildene er utarbeidet og kvalitetssikret tverrfaglig av fagpersoner ved Avdeling for kompleks epilepsi - SSE, Oslo universitetssykehus. Dr. med Karl Otto Nakken er medisinsk ansvarlig.

Detaljer

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Hege Ihle-Hansen Overlege, PhD Vestre Viken, Bærum sykehus Medisinsk avdeling Kognisjon Wisdom Tanken, sjelen

Detaljer

Psykotrop medikasjon

Psykotrop medikasjon Psykotrop medikasjon Lettvint alternativ - eller atferdsmedisinsk tiltak? Et forsøk på en atferdsanalytisk tilnærming Janiche Dankertsen Jon Arne Farsethås Kapellveien habiliteringssenter Hva det dreier

Detaljer

Angst og søvnforstyrrelser hos eldre

Angst og søvnforstyrrelser hos eldre Angst og søvnforstyrrelser hos eldre -gjenkjenne, vurdere og behandle fra allmennlegens ståsted Raman Dhawan spes i allmennmed., samfunnsmed., psykiatri Overlege Alderspsykiatrisk seksjon, SuS 04.10.12

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 Innhold 5 Innhold Forord... 13 Introduksjon Psykisk helse i skolen... 15 Edvin Bru, Ella Cosmovici Idsøe og Klara Øverland Psykiske helseplager en betydelig utfordring... 16 Psykiske helse et ansvar for

Detaljer

Statped Nord. Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Statped Nord. Statlig spesialpedagogisk støttesystem Å skape felles forståelse Dynamisk og analytisk modell Kommunikasjon - et overordnet tema fordi alle mennesker har grunnleggende behov for å bli sett og forstått Statped Nord Statlig spesialpedagogisk

Detaljer

De gode eksemplene. samarbeid med kommunene. Sjefpsykolog John Petter Mykletun:

De gode eksemplene. samarbeid med kommunene. Sjefpsykolog John Petter Mykletun: Sjefpsykolog John Petter Mykletun: De gode eksemplene samarbeid med kommunene John Petter Mykletun, sjefpsykolog, Sykehuset Buskerud TEKST: BENTE N. OWREN FOTO: THOMAS OWREN Regionalt senter for psykisk

Detaljer

Utfordringer ved utredning av kognitive funksjoner ved alvorlig og dyp utviklingshemning. Leif Hugo Stubrud psykologspesialist

Utfordringer ved utredning av kognitive funksjoner ved alvorlig og dyp utviklingshemning. Leif Hugo Stubrud psykologspesialist Utfordringer ved utredning av kognitive funksjoner ved alvorlig og dyp utviklingshemning Leif Hugo Stubrud psykologspesialist Utviklingshemning Forekomst: ca 2% av populasjonen Betydelig svekket intellektuell

Detaljer

Hva går pengene til? Forskning Aktivitetsvenner opplevelser og friminutt Informasjon, åpenhet, forståelse

Hva går pengene til? Forskning Aktivitetsvenner opplevelser og friminutt Informasjon, åpenhet, forståelse Hva går pengene til? Forskning Aktivitetsvenner opplevelser og friminutt Informasjon, åpenhet, forståelse Uro og sinne Nevropsykiatriske symptomer ved demens Allan Øvereng NPS og psykofarmaka i Norge (Selbæk,

Detaljer

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege.

Barn og unge med (mulig) ADHD i Østfold: Manual for fastlege. Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold Sykehuset Østfold v/ Psykisk helsevern for barn og unge har i samarbeid med kommunene i Østfold utarbeidet en behandlingslinje for barn og unge med

Detaljer

EGENLEDELSE I PIH - Arbeid med eksekutive funksjoner hos førskolebarn med CP

EGENLEDELSE I PIH - Arbeid med eksekutive funksjoner hos førskolebarn med CP EGENLEDELSE I PIH - Arbeid med eksekutive funksjoner hos førskolebarn med CP Kristian Sørensen Nettverkssamling for intensivert habilitering, Egenledelse Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig

Detaljer

Innspill til Statsbudsjettet 2015

Innspill til Statsbudsjettet 2015 Innspill til Statsbudsjettet 2015 06.11.14 Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon som organiserer om lag 5500 mennesker med epilepsi samt deres pårørende. Rundt 1 % av befolkningen har epilepsi.

Detaljer

Innhold. Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21. Kapittel 1 Frisk eller syk...

Innhold. Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21. Kapittel 1 Frisk eller syk... Innhold Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21 Kapittel 1 Frisk eller syk... 23 Psykisk lidelse... 23 Kulturuttrykk og myter... 23 Psykiatrisk forståelse

Detaljer

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen - Kapellveien habiliteringssenter juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter Hvem er vi? Stiftelsen Nordre Aasen Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål,

Detaljer

Bipolar lidelse Symptomer Manisk episode Hypoman episode

Bipolar lidelse Symptomer Manisk episode Hypoman episode Stemningslidelser Bipolar lidelse Er en alvorlig og kronisk lidelse som veksler mellom depresjon og mani/hypomani (bipolar = to- poler) Tidligere ble disse lidelsene omtalt som manisk- depressive lidelser.

Detaljer