Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0"

Transkript

1 1

2 Kildehenvisningene er samlet til slutt i hver artikkel. For nærmere informasjon, ta kontakt med den organisasjonen som har utarbeidet artikkelen (se s ). Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN

3 FORORD Smerten vi ikke ser «Adjø, sa reven, her er min hemmelighet. Den er meget enkel. Man ser bare godt med hjertet. Det som er vesentlig, er usynlig for øynene» Fra Antoine de Saint-Exupéry: Den lille prinsen Dette heftet inneholder faktakunnskap om barn og unge som lever i spesielle livssituasjoner i Norge i dag. Det handler om vanlige barn med uvanlige erfaringer som ofte blir usynliggjort. I virkeligheten hører barna til i flere av og kanskje flere enn de tolv gruppene det handler om her. Felles for barna er at de har med seg tunge livserfaringer som usynlig bagasje. De bærer en smerte vi ikke ser. Det trengs mer forskningsbasert kunnskap, men den kunnskapen som presenteres her, viser at vi vet mer enn nok til å handle nå. Denne faktasamlingen med lett tilgjengelig kunnskap er først og fremst laget for folkevalgte og faglige beslutningstakere på alle forvaltningsnivåer. Det er dere som har muligheter til å påvirke «usynlige» barns hverdag blant annet gjennom politisk vilje til å gjennomføre konkrete tiltak som kan gi hvert barn den gode oppveksten som det fortjener. Barna trenger talspersoner for å få den hjelpen de har krav på i kampen om oppmerksomhet og offentlige ressurser. Det er velferdssamfunnets og alle voksnes ansvar og oppgave å sørge for at alle barn skal ha like muligheter for et godt liv og deltakelse i samfunnet. Vanlige barn med uvanlige livserfaringer er ikke ofre. Men de trenger ekstra god omsorg og hjelp for å bli handlekraftige aktører i sine egne liv. Se dem nå. Ni frivillige organisasjoner på barnevernsområdet står bak denne faktasamlingen: AdoptivForeldreForeningen (AFF), Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), Frelsesarmeens Sosialtjeneste, Landsforeningen for Barnevernsbarn (LfB), Norges Røde Kors, Norsk Barnevernsamband, Norsk Fosterhjemsforening (NFF), Redd Barna og Voksne for Barn (VfB). Vi har også fått god hjelp av Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) og Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS). Utviklingen og utgivelsen av dette heftet er finansiert med Ekstramidler fra Helse og Rehabilitering. Prosjekteiere underveis har vært Norsk Fosterhjemsforening (NFF) og Redd Barna. Referansegruppa har bestått av Marit Egge (AdoptivForeldreForeningen), Kaja Hegg (Redd Barna), Kathinka Steenstrup (Norges Røde Kors) og Gro Eriksen (Norsk Fosterhjemsforening). Ordmor Lisbeth Nilsen har hatt ansvaret for utviklingen og forløsningen av faktasamlingen. Oslo, mars 2002 Lisbeth Nilsen redaktør og prosjektleder 3

4 Innhold FORORD s. 3 BARN AV FANGER s. 5 BARN I ISOLERTE TROSSAMFUNN s. 7 BARN SOM ER ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE s. 9 BARN OG UNGE I BARNEVERNET s. 12 BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER s. 16 BARN I FOSTERHJEM s. 18 BARN SOM ER ADOPTERT s. 21 BARN MED PSYKISKE PROBLEMER s. 24 BARN AV PSYKISK SYKE FORELDRE s. 27 BARN SOM ER UTSATT FOR OVERGREP s. 30 BARN AV RUSMISBRUKERE s. 34 BARN I FATTIGE FAMILIER s. 37 ORGANISASJONENE s. 40 4

5 Foreningen for Fangers Pårørende (FFP): BARN AV FANGER De skjulte straffede «For noen barn er barndommen også en dom.» Til enhver tid er det ca barn i Norge som har foreldre med omsorgsrett i fengsel; dette utgjør ca barn i løpet av et år. Barn med en eller begge foreldre i fengsel er en sammensatt gruppe. De er fra forskjellige samfunnslag, og har alt fra nær og god kontakt med den forelderen som sitter i fengsel, til ingen kontakt. Ifølge en landsomfattende kartlegging fra 1994, var det kun 38 prosent av barna som kom på besøk i fengselet. 77,5 prosent av barna hadde telefonkontakt med den fengslede forelderen. Det er ingen grunn til å tro at tallene er dramatisk endret siden den gang. Skyld og skam Barn av fengslede er en usynlig og spesielt utsatt gruppe. Fordi det å ha et familiemedlem i fengsel er belagt med skyld og skam, er denne gruppen barn spesielt usynlige. Stigmaet knyttet til det å ha et familiemedlem i fengsel er så sterkt at om lag halvparten av barna ikke en gang får vite om at en av foreldrene er fengslet. Barn av fanger er spesielt utsatt på grunn av skammen, og fordi den gjenværende omsorgspersonen gjerne opplever en krise når nåværende eller tidligere partner fengsles. Arrestasjonen kan for tilstedeværende barn oppleves spesielt traumatisk. Selve tapet av den som fengsles kan medføre psykiske og fysiske problemer for barna. Ulike former for tilpasningsproblemer forekommer ofte. Barnet må venne seg til tapet av en viktig person og tilpasse seg et helt nytt familiemønster. Barn av fengslede kan ha: angst og andre psykiske problemer skyldfølelser identitetsproblemer fysiske plager (f.eks. magesmerter, hørselsproblemer, spiseforstyrrelser) økt utsatthet for mobbing Barnas livssituasjon Barna blir også de største taperne i forhold til sosiale og økonomiske konsekvenser av fengslingen, og de omveltninger dette fører til i de pårørendes liv. Ikke minst gjelder dette for de barna som av økonomiske grunner tvinges til å flytte. Det viste seg i den landsomfattende kartleggingen at relativt få av barna og deres gjenværende forelder kom i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Det er grunn til å tro at dette har sammenheng med, at så mange av barna ikke er informert om at mamma eller pappa er fengslet. Fanger i fengsler med høyt sikkerhetsnivå har normalt 20 minutters telefontid i uken: Telefonkontakt kan være et tveegget sverd. Innsatte fortalte om gråtende barn på telefonen som savnet mor eller far, krangling blant søsken om hvem som skulle ha hvor mye av de tilmålte 20 minuttene osv. 5

6 Likevel opplevde alle telefonen som et verdifullt redskap for å kunne holde kontakten med barna. De barna som straffes aller hardest, er utvilsomt barn av utenlandske statsborgere. Det tas ikke tilstrekkelig hensyn til barnas behov. Utenlandske statsborgere blir normalt utvist etter soning, og de har ikke permisjoner. Brorparten av fangebefolkningen i Norge er menn. Erfaring viser at kontakten mellom far og barn ikke blir vektlagt i utvisningssaker. Besøk i fengsel For mange barn er besøk i fengsel den eneste muligheten til å opprettholde kontakten med den fengslede forelderen. Barnets rett til slik kontakt er fastsatt i barnelovens 44: «Barn har rett til samvær med begge foreldre, selv om de lever hver for seg.» Dersom den fengslede av foreldrene skal leve sammen med barnet etter fengselsoppholdet, er det av avgjørende betydning for barnet å kunne opprettholde meningsfull kontakt med den fengslede forelderen gjennom hele soningstiden. Av betydning for barnets opplevelse av besøket i fengselet er blant annet besøksfasiliteter, holdninger hos de ansatte, forutsigbarhet i forhold til besøket og reisevei til fengselet. Avhengig av barnets alder og modenhetsnivå, ser Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) det som viktig at barnet høres av de involverte parter. Dette kan øke barnets opplevelse av mestring og redusere skadevirkningene. Det er store variasjoner i ulike anstalters forhold til kontrolltiltak ved barnebesøk. Enkelte anstalter lemper på kontrolltiltakene ved barnebesøk når dette anses forsvarlig. Barnet er derfor prisgitt praksis i den enkelte anstalten der forelderen er. Vi ser i disse dager lovendringer som åpner for en dramatisk økning av kontrollen overfor besøkende i fengslene. Forutsigbarhet hevdes gjerne å være viktig for å trygge barn. Stikkprøvekontroll, visitasjon og bruk av narkotikahund i kontroll av besøkende vil spesielt være uheldig for fangers barn, en allerede utsatt og sårbar gruppe. Slike tiltak kan føre til at barna ikke vil besøke den fengslede forelderen, og derfor mister den viktige kontakten. Kilder Bjercke, E. m.fl.: Forholdene for barn som opplever at den ene eller begge foreldrene blir fengslet. En utredning av en arbeidsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet, 1994 Barn med frihetsberövade föräldrar. Utg. av Kriminalvårdsstyrelsen, Norrköping 1998 Foreningen for Fangers Pårørende: Uttalelse fra Foreningen for Fangers Pårørende vedrørende barns situasjon med foreldre i fengsel. FFP-notat Lov om barn og foreldre (barneloven) Nygren, Pär: Kommentarer til noen vanlige generelle spørsmål i forbindelse med barn som har foreldre i fengsel. Grunnlagsmateriale til workshop om "Fangers barn" 4. desember

7 Redd Barna: BARN I ISOLERTE TROSSAMFUNN Guds utvalgte barn? «Det er umulig å velge en retning i livet, når du ikke vet hvilke valgmuligheter du har.» Det finnes barn og unge som vokser opp i isolerte trossamfunn som i stor grad skjermer seg mot storsamfunnets normer og levesett. Trossamfunn I 1999 var det ca medlemmer av registrerte og uregistrerte trossamfunn med statstilskudd (utenfor Den norske Kirken). I tillegg var det ca medlemmer i trossamfunn utenfor Den norske Kirken som ikke mottok tilskudd. Statistikken omfatter alle trossamfunnene, både de som er åpne i forhold til storsamfunnets normer og de som beskytter seg mot storsamfunnets påvirkning. Hvor mange av medlemmene som er barn mellom null og 18 år, sier ikke statistikken noe om. Redd Barna har drevet et pilotprosjekt for barn og unge som har brutt ut av isolerte trossamfunn. I perioden har vi hatt kontakt med ca. 150 personer fra ulike trossamfunn har. Ifølge våre erfaringer, deler mange av ungdommene som har brutt ut de samme opplevelsene, uavhengig av hvilket trossamfunn de har tilhørt. Brudd på barns rettigheter Ifølge Redd Barnas erfaringer rapporterer barn som har brutt ut av isolerte trossamfunn om ensomhet, og at det var strenge regler for hva de fikk lov å delta i. «Vi ble isolert fra samfunnet utenfor. Jeg fikk ingen felles kultur med mine jevnaldrende.» «Selv om jeg nå har egen familie, føler jeg meg ofte veldig ensom fordi jeg ikke kan ha kontakt med mine foreldre og søsken.» «Å være innenfor menigheten er som å leve i et romskip. Innesperret og isolert. Å bli utstøtt er som å bli sendt ut i verdensrommet, en altfor overveldende frihet.» Erfaringene fra prosjektet har gitt innsyn i en autoritær barneoppdragelse som bryter med det norske samfunnets demokratiske grunnverdier. Mange forteller at de ikke skulle ha en egen vilje, men være ydmyke og selvutslettende. De som har brutt ut av isolerte trossamfunn, har opplevd å bli fratatt tankefriheten og sin frie samvittighet. De har også skyldfølelse overfor familien og Gud. «Vi skulle aldri være stolte av eller fornøyd med oss selv.» «I min oppvekst ble selvfølelse, uavhengighet og stolthet sett på som synder. Jeg skulle være ydmyk, og egen vilje ble visket ut.» De som har brutt ut av isolerte trossamfunn er også forvirret fordi storsamfunnets normer og regler er ukjente for dem. De har også opplevd ikke å bli trodd eller forstått når de forteller sin historie. 7

8 «Så og si alle impulser fra omverdenen ble sensurert eller filtrert, og oppsetsighet ble slått hardt ned på.» «Folk på sosialkontor, leger og andre forstår ikke hva vi snakker om. Vi blir ofte avvist. Hva skal vi si for at de skal forstå?» Mange forteller om ensomhet etter at de har forlatt eller er utstøtt fra et trossamfunn, fordi de mister all kontakt med sin familie og sitt tidligere nettverk. De kommer ofte i identitetskriser fordi de må gi avkall på det de kjenner, og ikke har noe å sette i stedet. De kan slite med selvmordstanker eller ha forsøkt å begå selvmord. Mange har vokst opp med en overbevisning om at de var utvalgt av Gud, og at dommedag var nær. Da skulle de ta over. Mange har langvarig dødsangst og frykter djevelen fordi de har gått ut eller er utstøtt av trossamfunnet. «Vi skulle bli verdens nye ledere, etter dommedag.» «Det hang liksom i lufta at Gud ville straffe oss som falt fra.» De som selv blir foreldre, sliter med å vite hvordan de skal oppdra sine barn. «De trodde på en streng barneoppdragelse hvor fysisk og psykisk straff var akseptert, og viste til bibelord som bekreftet dette. Som mamma har jeg måttet finne ut hva jeg skal gjøre i stedet for å slå.» Flere av de som GO-ON-prosjektet har hatt kontakt med, har ingen eller mangelfull skolegang. «Jeg gikk på privatskole som tilhørte sekten. Der var alt preget av religion.» «Vi hadde hjemmeundervisning. Det var viktigere å analysere bibeltekster enn å lære matematikk og naturfag.» «Det var forbudt å lese verdslige bøker.» Utfordringer I Norge, som i en rekke andre land, er religionsfrihet ansett som en av de mest grunnleggende menneskerettighetene. Mange, bl.a. foreldre, skoleledere, lærere og menighetsledere, mener at religionsfrihet for foreldre innebærer at de har en ubegrenset rett til å bestemme over sine barns religiøse oppdragelse. Hjelpeapparatet fokuserer heller ikke på religiøs bakgrunn, selv om de ansatte ellers kan stille spørsmål om de mest intime forhold i en familie. Området særpreges av at det hverken finnes forskning eller systematisk kunnskap om barns oppvekst i isolerte trossamfunn i lys av barns rettigheter. Kilder Tro og livssyn som grunnlag for tilskudd og offentlige funksjoner. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Rapport,

9 Norges Røde Kors og Redd Barna: BARN SOM ER ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Alenebarn «Det jeg husker best nå, så mange år etterpå, var hvor rart og trist det var å dra uten å ta farvel.» I statistikken og debatten heter barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller nære omsorgspersoner, enslige mindreårige asylsøkere. Vi velger å kalle dem det de er: alenebarn. Alenebarna kommer i det alt vesentlige fra land i krig eller hvor det hersker borgerkrigsliknende tilstander. De landene det er kommet flest barn fra de siste årene, er Somalia, Jugoslavia, Irak og Sri Lanka. Tall og trender 556 asylsøkere under 18 år kom alene i Fra januar og til utgangen av september 2001 er 358 alenebarn blitt registeret. Figuren under viser utviklingen gjennom 1990-tallet. Enslige mindreårigen asylsøkere i perioden : Kilde: SSB Når barna kommer til Norge, har de gjennomlevd en reise de færreste av dem visste hvor eller hvordan skulle ende. De dro uten noen garantier overlatt til mennesker de ikke kjente, men som de likevel måtte stole blindt på. Alle reiste med frykt i bagasjen. Ved ankomst blir de heldigste møtt av slektninger, mens andre blir forlatt på en benk, i en togkupé eller utenfor en politistasjon. De fleste av oss har sluppet å ta den type valg som foreldre eller slektninger til alenebarna har måttet. Vi har ikke bare sluppet å ta valget, vi har også sluppet å oppleve barn i situasjoner som gjør slike valg nødvendige. Ventetid Ved ankomst til Norge blir asylsøkerne innkvartert på et av Norges tre transittmottak; det gjelder også de som kommer alene. Der blir de helsesjekket, og politiet foretar undersøkelser for å kunne fastslå at identiteten som oppgis er riktig. De blir også intervjuet om sine motiver og grunner til å søke asyl. Politiets undersøkelser og intervjuet legges til grunn for behandlingen av asylsøknaden. 9

10 Det er egne mottak for alenebarna, men det er uklart hvem som har oppfølgingsansvar mens de bor i mottaket. Til tross for sin utsatte og sårbare situasjon, har de ikke samme rettigheter som norske barn uten foreldreomsorg. Barnevernet er fraværende, og vergeordningen fungerer ikke tilfredsstillende. Det er politisk enighet om at alenebarna skal prioriteres, både når det gjelder rask saksbehandling og bosetting; blant annet er det satt en grense på tre måneder for bosetting etter søknadsbehandling. Det er også åpnet for at alenebarna kan bosettes i kommunene før oppholdstillatelse er gitt. Likevel opplever mange at de blir boende i mottak svært lenge, noen opp til to år. Grunnen er at ingen kommune har sagt seg villig til å ta imot dem. I 1999 måtte hvert tredje barn (34 prosent) vente mer enn ni måneder fra ankomst til bosetting. I 2000 var denne andelen steget, og 57 prosent av alenebarna bodde over ni måneder i mottak. I første halvdel av 2001 har halvparten av alenebarna vært i mottak i over ni måneder. Per oktober 2001 levde 340 alenebarn sine liv i mottak. Tid er et knapphetsgode for barn og unge som skal ta igjen tapene atskillelse, krig, flukt og fattigdom har påført dem. Alenebarna er spesielt sårbare på grunn av tøffe opplevelser i fortid og mangel på nære voksne rundt seg. Å bli "sittende" i mottak kan forsterke sårbarheten og ensomhetsfølelsen, gi en følelse av svik og oppleves som om ingen vil ha dem. Møte med mytene Det er mange forestillinger knyttet til alenebarna. Den offentlige debatten har først og fremst dreid seg om hvorvidt de er reelt foreldreløse, eller om de har far og mor i hjemlandet. Og hvis de har foreldre, har de fått betegnelsen"ankerbarn" barn som er sendt til et vestlig land med forventning om at det vil utløse en rett for foreldre og søsken til å komme etter. Ankerbarn-teorien er en myte, ikke en realitet som kan verifiseres med tall. I treårsperioden var det bare fire prosent av alenebarna i Norge som ble gjenforent med sine foreldre eller søsken. Søkelyset på det rettslige grunnlaget for opphold vært så kraftig at det har vært vanskelig å se barna. Hvilke motiver det offisielle Norge tillegger dem, har fått større gyldighet enn deres egen virkelighet. En annen myte knyttet til alenebarna er at man importerer ungdomskriminalitet og asosialitet. Det er ingen ting som tyder på at alenebarna er kriminelle når de kommer til Norge. Hvis de likevel havner i kriminalitet, kan det være fordi deres ubeskyttethet blir benyttet av etablerte miljøer eller gjenger. Den beste beskyttelsen mot en slik utvikling er å forankre alenebarna gjennom tilstrekkelig omsorg. 10 Hva hindrer bosetting? Kommunene har lenge argumentert med at tilskuddet fra staten ikke har dekket reelle utgifter knyttet til å bosette flyktningbarn uten foreldre. Dette er imidlertid blitt endret, og ved bosetting av alenebarn får kommunen utbetalt det vanlige integreringstilskuddet på kroner fordelt over fem år. I tillegg kommer et tilskudd på kroner per år for hvert alenebarn fram til fylte 20. Utgifter til ulike bosettingstiltak med støtte og oppfølging utløser dessuten refusjon fra fylkeskommunen når utgiftene overstiger egenandelen på kroner. I andre saker er egenandelen

11 Hva trenger alenebarna? Alenebarna trenger at den vilkårligheten de er blitt utsatt for erstattes av rettigheter. Derfor er en godt fungerende vergeordning viktig. Alenebarna trenger at ensomhet erstattes av deltakelse. Derfor er integrering i vanlige ungdomsmiljøer viktig. Alenebarna trenger at usikkerhet erstattes av framtidshåp. Derfor er kvalifisering og utdanning viktig. Alenebarna trenger at brudd erstattes av sammenheng. Derfor er kontakt med hjemlandet, med slekt og venner, viktig. Alenebarna er "overlevere". De har erfaringer som få jevnaldrende kan vise til, og har vist vilje og evne til å klare seg i sammenhenger der andre har gått til grunne. De har fått oppveksten sin torpedert. Det eneste de ber oss om er å gi dem en ny sjanse. Kilder Egge, M. og Jackbo, A.: Forlatt eller ivaretatt? Fafo-rapport Norges Røde Kors: Årsrapport

12 BARN OG UNGE I BARNEVERNET Barnevernsbarn trenger ekstra god omsorg Det handler om barn som mottar hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester, barn i barnevernsinstitusjoner og barn i fosterhjem. Dem kan du lese om på de neste sidene. Her finner du felles faktakunnskap om de tre gruppene. Lov om barneverntjenester Barn som trenger det, skal få hjelp av barnevernet i den kommunen der barnet bor. Oppgavene er hjemlet i lov om barneverntjenester. Formålet med loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet skal bl.a. holde seg orientert om forholdene for barn og unge, finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, samarbeide med andre deler av helse- og sosialtjenesten og frivillige organisasjoner, motta meldinger om omsorgssvikt, utføre undersøkelser og gjennomføre tiltak. Fylkesnemnda for sosiale saker er et frittstående statlig organ, og avgjør alle tvangssaker, omsorgsovertagelse ved samtykke, samværssaker, i noen tilfeller plasseringssted og ved krav om tilbakeføring. Fylkesmannen har tilsyn med barnevernstjenesten i kommuner og fylkeskommuner. Barne- og familiedepartementet har det overordnede ansvaret på statlig nivå. Barnevernsundersøkelser Barnevernet startet i alt undersøkelser i forhold til barn i løpet av Dette er nær 500 flere saker enn året før. Av de undersøkelsene som ble avsluttet i 2000, resulterte over halvparten av sakene i at barnevernet satte i verk tiltak for barnet. I en av fem saker (19 prosent) ble omsorgssvikt/mishandling oppgitt som grunn for meldingen som førte til undersøkelse. 20 prosent gjaldt atferdsavvik hos barnet. Forhold i hjemmet og særlige behov lå til grunn for undersøkelsene i vel halvparten av tilfellene (52 prosent). Kjennetegn ved barnas familier I NOVAs undersøkelse (Andenæs 2002) av 109 barnevernsbarn kommer det fram at det er en nær sammenheng mellom barnevernstiltak og fattigdom. Av de 109 barna er det bare 13 som bor sammen med mor og far. De aller fleste bor sammen med mor. En stor andel av familiene har trygd eller sosialhjelp som viktigste inntektskilde. Ellers vises en overrepresentasjon av mangelfull utdanning. Over halvparten av barna har flyttet fire ganger eller mer. Halvparten av barna lever i familier der det er eller har vært vold eller konflikter mellom foreldrene eller omsorgspersonene. Barnevernsbarna har hatt helt andre belastninger med hensyn til, alkohol, stoffmisbruk og alvorlige psykiske lidelser enn jevnaldrende. I Norge vil de aller fleste barn hatt kontakt med barnevernet over til dels lang til før plassering utenfor hjemmet finner sted. Barn som mottar hjelpetiltak Barnevernlovens hovedmålsetting er at man skal sette i verk hjelpetiltak i hjemmet for å forebygge og forhindre omsorgsovertakelse. Barna skal primært bli værende hos foreldrene, og det stiller store krav til kvaliteten på hjelpetiltakene. Hvis ikke tiltakene er gode nok 12

13 for barnet i den sviktende omsorgssituasjonen, kan det bidra til at barnet fungerer mye dårligere når det blir tatt under omsorg. I kommunene arbeides det med alternative måter å hjelpe barn og foreldre på, f.eks. gjennom nærmiljøtiltak og styrking av foreldres omsorgskompetanse. Barn med barnevernstiltak i løpet av året, etter alder og tiltak Tiltak I alt (1) Alder eller uoppgitt Barn i alt (2) Økonomisk stønad Barnehage Støttekontakt Tilsyn Besøkshjem/avlastningshjem Hjemkonsulent/avlastning i hjemmet Avlastningsinstitusjon Fritidsaktiviteter Utdanning/arbeid Bolig Foreldre-/barn plasser (inkl. mødrehjem) Medisinsk undersøkelse og behandling Behandling av barn med særlige behandlings- og opplæringsbehov Beredskapshjem Fosterhjem(utenom familien) Fosterhjem(familieplassering) Forsterka fosterhjem Barnevernsinstitusjon Bo-/arbeidskollektiv Rusmiddelinstitusjon Barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon Psykiatrisk institusjon/avdeling Andre tiltak (1) Medregnet barn med uoppgitt alder. (2) Hvert barn kan ha flere tiltak. Summen av tiltakene er derfor større enn taltet på barn som har fått hjelp. Kilde: SSB. Barnevernsstatistikk

14 Barn med barnevernstiltak per År Barn i alt Omsorgstiltak Hjelpetiltak med tiltak fra (barn under (barn med barnevernet omsorg) hjelpetiltak) Kilde: SSB Barn under omsorg Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan bl.a. treffes dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for alvorlige overgrep i hjemmet, eller dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. Det kommunale barnevernet forbereder alle tvangssaker, f.eks. omsorgsovertakelse. Bruk av tvang må vedtas av fylkesnemnda for sosiale saker. Antall barn med tiltak fra barnevernet er fordoblet siden I alt barn mottok hjelpetiltak fra barnevernet i løpet av år Åtte av ti mottok bare hjelpetiltak. Vel barn var under omsorg av barnevernet i løpet av Åtte av ti var plassert i fosterhjem. De andre hadde enten institusjonsplass eller andre omsorgs-tiltak utenfor hjemmet. 14

15 Nye barn med barnevernstiltak, etter alder og grunn til å iverksette tiltak Grunn til å iverksette tiltak (1) I alt (2) Alder eller uoppgitt Vanskjøtsel Fysisk mishandling Psykisk mishandling Seksuelle overgrep/incest Foreldres psykiske helse Foreldres rusmisbruk Foreldres manglende omsorgsevne Foreldre døde Barnet funksjonshemmet Barnets rusmisbruk Barnets atferd (sos. avvik, kriminalitet) Forholdene i hjemmet, særlige behov Annet grunnlag Uoppgitt grunnlag (1) Det kan være flere grunner til å iverksette tiltak. Summen av grunnene er derfor større enn antall barn i alt. (2) Medregnet barn med uoppgitt alder. Kilde: SSB. Barnevernsstatistikk 2000 Ettervern Dersom et barn er plassert i fosterhjem som omsorgstiltak, vil dette gå over til å være et hjelpetiltak når ungdommen fyller 18 år. Mange av dem som har tiltak etter fylte 18, er unge som har fått forlenget en fosterhjems- eller institusjonsplassering. Målsettingen med ettervernstiltak er at ungdommen skal bli i stand til å klare seg selv. Ifølge barnevernloven kan ungdom som selv ønsker det, få oppfølging fram til de fyller 23 år. Kilder Andenæs, Agnes: Det mangfoldige barnevernet. Formidlingskonferanse arrangert av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA, Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet og det fylkeskommunale barnevernet Resultatene fra prosjektet vil bli publisert i løpet av Se Lov om barneverntjenester av Statistisk sentralbyrå: Barnevernsstatistikk pr Les mer om de eldste barnevernsbarna på Teksten er utarbeidet av redaktøren. 15

16 Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb): BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER «Jeg bor på barnehjem hvor bor du?» Barn som trenger det, kan plasseres utenfor hjemmet som et frivillig hjelpetiltak eller etter vedtak om omsorgsovertakelse (se side 12). Barn i barnevernsinstitusjoner barn og unge i Norge bor i barnevernsinstitusjoner (januar 2001). Nesten halvparten av dem er der på frivillig hjelpetiltak i samarbeid med foreldrene. Av de som bor i barnevernsinstitusjoner, er 855 gutter og 637 jenter. 55 prosent er mellom 14 og 17 år, og 21 prosent er over 18 år. I år 2000 var det registrert i alt 183 barnevernsinstitusjoner med til sammen plasser. Det dreier seg om barnehjem, ungdomshjem, kombinerte barne- og ungdomshjem, institusjoner for foreldre og barn (mødrehjem/familiehjem), bo- og arbeidskollektiver, akutt- og utredningsinstitusjoner og andre typer institusjoner. Det offentlige eier og driver 57 prosent av de registrerte barnevernsinstitusjonene. Private, organisasjoner og stiftelser eier resten. Når det gjelder årsaker til plassering i barnevernsinstitusjon, se Barn og unge i barnevernet, side 14. Institusjon som omsorgsalternativ Tidligere var det vanlig at barn som ble flyttet i barnehjem ble værende der til de var voksne og kunne klare seg selv. I dag er det oftest slik at barna blir på institusjon i en kortere periode. Ifølge Statistisk sentralbyrå har 627 barn og unge (av i alt 1502) vært på institusjon lenger enn 12 måneder. Det er uansett lang tid i et ungt menneskes liv. Hvilke barn og unge blir på institusjon over lengre tid og hvorfor? Barn som er utsatt for omsorgssvikt, kan ha store problemer. De kommer til uttrykk på forskjellige måter, f.eks. gjennom passivitet, tilbaketrekking, resignasjon eller aktiv fiendtlighet og utagering. Noen barn har problemer av en slik art og i et slikt omfang at det er vanskelig forenlig med rollen som et barn i en biologisk familie eller fosterfamilie. I slike tilfeller kan et institusjonsopphold over en lengre periode være hensiktsmessig. Eksempler på dette kan være barn med store psykiske skader, der det kreves mer systematisk faglig arbeid for å hjelpe dem enn vi kan forvente i et fosterhjem. Når barn er så aggressive at de skader seg selv, ting i omgivelsene og kanskje andre, kan også institusjon være et bedre alternativ. Fordeler ved en institusjon kan være at barnet får større valg av og variasjon i foreldrefigurer. Sterke strukturer, rutiner og klar grensesetting kan oppfattes positivt av barn som kommer fra hjem med stor usikkerhet og lite fasthet. Det å leve i en gruppe med flere jevnaldrende kan også være positivt hvis ungdommen som gruppe er alliert med de positive kreftene på institusjonen. Institusjon eller fosterhjem? Å plassere et barn utenfor barnets hjem betyr en total endring av barnet eller ungdommens livssituasjon. Ikke bare må barnet eller ungdommen forholde seg til nye omsorgspersoner, men også til nye omgivelser, vaner og rutiner. 16 Det er oftest en svært dramatisk opplevelse å bli plassert på barne- eller ungdomshjem, selv om foreldrene og ungdommen har samtykket i plasseringen. De fleste er derfor enige om at fosterhjem er det beste alternativet og i hvert fall for små barn. Praksis har i mange år vært at man skal prioritere plassering i fosterhjem.

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hva kjennetegner et godt fosterhjem?

Hva kjennetegner et godt fosterhjem? Høgskolen i Telemark Mastergrad i helse- og sosialfag. Hva kjennetegner et godt fosterhjem? En kvalitativ studie av mødres beskrivelser av eget fosterhjem Heidi og John Moini Våren 2011 Mastergrad i flerkulturelt

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge. Eit annleis liv? www.helse-sunnmore.no

Psykisk helsevern for barn og unge. Eit annleis liv? www.helse-sunnmore.no Psykisk helsevern for barn og unge Eit annleis liv? Informasjon til foreldre - som har barn/ungdom med Asperger syndrom www.helse-sunnmore.no 1 Asperger syndrom hva er det? Asperger syndrom er en funksjonshemming

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg «Det er jo morsomt for mamma å følge med på oss. Da ser hun at vi driver med idrett» HILDE A. AAMODT & SVEIN MOSSIGE Rapport nr

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Mangfold i Barnevernet

Mangfold i Barnevernet Mangfold i Barnevernet Temahefte nr. 22 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD < 3 Leder < 4-7 Reportasje: Advarer mot middelklasseverdier < 8-11 Reportasje: På jobb 24 timer i døgnet < 12-13 Faglig innspill:

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Av Elisabeth Backe-Hansen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer