Mosseregionen. Etablering av lokalmedisinsk senter. ca innbyggere Moss: Rygge: Råde: Våler: 4 472

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mosseregionen. Etablering av lokalmedisinsk senter. ca 56 000 innbyggere Moss: 30 030 Rygge: 14 293 Råde: 6 882 Våler: 4 472"

Transkript

1 Mosseregionen Etablering av lokalmedisinsk senter ca innbyggere Moss: Rygge: Råde: Våler: Et 4 årig prosjekt ved Kristine Brevik Prosjektleder

2 Fundament Prosjektsøknad kommunestyrevedtak alle kommuner Prosjektplan kommunestyrevedtak alle kommuner Styringsgruppe, prosjektgruppe, brukergruppe, faglig referansegruppe Formål Mål Kommunikasjonsplan Rådmennenes beslutning: Utskrivingsklare pasienter ivaretas inntil videre av hver enkelt kommune KS konferanse , K.B. 2

3 Prosjektorganisering pr KS konferanse , K.B.

4 Informasjonsmøter og nyhetsbrev Kommunikasjonsplan Internett Moss kommune Helse Lokalmedisinsk senter Prosjekt Lokalmedisinsk senter informasjon Publisert I forbindelse med prosjektet Lokalmedisinsk senter for mosseregionen LMS legges nyhetsbrev på Moss kommunes hjemmeside 2hver uke under tema Helse Lokalmedisinsk senter. Det er også lenker til de andre kommunene i regionen. Les mer Arkiv KS konferanse , K.B.

5 Lokalm edisinsk senter i m osseregionen Mulig trinnv is oppbygging Trinn 1 Legevakt og korttidspost ( ) Behandling, observasjon, akutt pleie, avansert sykehjemsmedisin -Før og istedenfor sykehusinnleggelser, 24/365 Trinn 2 Poliklinikker og ambulante team ( ) Demens, rus/psykiatri, diabetes, kols, rehabilitering Trinn 3 Folkehelse og friskliv ( ) Ambulante frisklivsteam, frisklivssentral, lærings-og mestringssenter Trinn 4 Kommuneov erleger og administrasjon ( ) 4 hovedområder: Fastleger, smittevern, miljørettet helsevern og beredskap/krisehåndtering Tri nn 5 Samhandlingsprosjekter ( ) I eller utenom LMS Fastleger, sykehjem, hjemmesykepleie, psykiatri KS konferanse , K.B.

6 Styringsgruppevedtak Trinn1 legevakt og senger for obs/akutt pleie utredes Målgrupper og utvalgskriterier Ressursbehov Forhold til interkommunal legevakt Samarbeidsform og bistand mellom nivå Organisering, bemanning og kompetanse Arealbehov og finansiering Arbeidsform Suksesskriterier KS konferanse , K.B. 6

7 Framdrift for arbeid med LMS (Vedtatt revidert ) Milepæl Resultatmål Besluttes Tidsplan Endring MP 1 Målgruppen for innleggelse er identifisert SG Sep11 oppnådd MP 2 Ressursbehov - antall senger, utstyr for etablering og drift er SG Sep11 desember identifisert MP 3 Beslutningstakere og prosesser for innleggelser er identifisert SG Sep11 oppnådd MP 4 Ressurser, rolle og organisering av legevakta i LMS er avklart SG Okt11 desember MP 5 Samarbeid med øvrig pleie- og omsorgstjeneste og fastlegene i de fire kommunene er identifisert SG Okt11 november MP 6 Samarbeid med og bistand fra sykehuset er avklart SG Okt11 november MP 7 Organisering, bemanning og kompetanse er identifisert SG Okt11 januar MP 8 De viktigste faktorene angående arealbehov, investering og driftskostnader er identifisert SG Okt11 januar MP 9 Finansieringsform og pris pr. plass er identifisert SG Nov11 januar MP 10 Interkommunal samarbeidsform, ref KL 28 er utredet SG Nov11 oppnådd MP 11 Samlet løsning behandles politisk i kommunene SG/POL Nov11 Februar 2012 MP 12 Effektmål Pasient og brukere i mosseregionen opplever at de kan bli lagt inn i LMS som alternativ til sykehus-opphold 2013 Høst 2012 KS konferanse , K.B. 7

8 Prosjektgruppens anbefalinger pr dato: Følgende etablerte verdier løftes fram i prosjektarbeidet og i det ferdige resultatet: Visjon Mosseregionens kommuner i samarbeid med sykehuset tilbyr gode, likeverdige og helhetlige helse og omsorgstjenester på rett nivå, til rett tid og på rett sted. Verdigrunnlag Kvalitet, trygghet, respekt og hjelp til selvhjelp. Kjennetegn på samarbeid Samarbeidet skal preges av felles mål og forpliktelser og prinsippet om at avgjørelser tas så nær pasient/pårørende som mulig. Effektmålene følges opp gjennom dokumentasjon og evalueringer Interkommunalt samarbeid innenfor rehabilitering utredes i prosjektperioden KS konferanse , K.B. 8

9 Effektmål Pasientopplevelser er basert på tydelige avtaler som bakgrunn for samarbeidsrelasjoner innenfor og mellom tjenestenivåene. Pasientene får nødvendige helsetjenester på rett nivå til rett tid slik at en hindrer unødige innleggelser og for tidlige utskrivninger. En helhetlig pasientbehandling er oppnådd gjennom strukturert samhandling med mosseregionens fastleger, øvrig helsepersonell og Sykehuset Østfold. KS konferanse , K.B. 9

10 Effektmål forts. Mosseregionens lokalmedisinske senter er et kompetansesenter for regionen og bidrar til rekruttering av kompetente fagpersoner til hele regionen. En enhet for observasjon og akutt pleie i jobbrotasjon med legevakt styrker den tverrfaglige kompetansen i senteret Et sterkt kompetansemiljø i senteret gir gode hospiteringsmuligheter for kommunenes øvrige helsepersonell, som styrker den enkelte kommunes kompetanse Et sterkt kompetansemiljø bidrar til styrket samarbeid med utdanningsinstitusjoner, stimulerer til fagutvikling og økt forskning innenfor den kommunale helse og omsorgstjeneste Mosseregionens lokalmedisinsk senter stimulerer til økt kommunesamarbeid innenfor andre områder KS konferanse , K.B. 10

11 Foreløpige utvalgskriterier 1 4 MLMS kan i framtida bestå av legevakta med 1 seng for kortvarig observasjon og en korttidspost med 7 senger for innleggelser 24/365. Det opprettes ca 1 observasjonsseng for legevakta for kortvarig observasjon. Eksempler på pasienter som kan legges til kortvarig observasjon i legevakta: Avklaring av uklar diagnose når det forventes at observasjon kan avklare diagnose og eventuelt behandlingsbehov. (i påvente av prøvesvar og lignende) Tilstander med nedsatt bevissthet som kan observeres utenfor sykehuset. Pasienter som i utgangspunktet kunne vært behandlet ambulant men som antas å få bedre kvalitet på behandlingen i observasjonsseng. KS konferanse , K.B. 11

12 Foreløpige utvalgskriterier 2 Det opprettes ca 7 senger for akutt pleie/ behandlingsbehov inntil 14 dager (dette skal regnes på i forhold til bemanningsbehov). Eksempler på pasienter med akutt pleie/ behandlingsbehov som kan legges inn for observasjon og behandling i observasjonsseng på korttidspost: Pasienter med kjent sykdom som kan behandles på et allmennmedisinsk nivå Avhjelpe et akutt pleiebehov Behandling av bivirkninger etter cytostatikabehandlinger, dette etter avtale med 2.linjetjenesten. Pasienter med behov for tilpasninger av smertelindrende behandling. Ved forverring av KOLS, avklart og avtalt med 2. linjetjenesten. Justering av pågående behandling av kjent kronisk sykdom ved for eksempel hjertesvikt, diabetes og polyfarmasi. KS konferanse , K.B. 12

13 Foreløpige utvalgskriterier 3 Intravenøs behandling med væske, elektrolytter, antibiotikabehandling ved infeksjoner og dehydrering. Eksklusjonkriterium: Diagnose uavklart, tegn til sepsis, behov for jerninfusjon. Ernæringssvikt som følge av kjent somatisk sykdom herunder behandling med parenteral ernæring. Behov for transfusjon av blod hvor diagnosen og behandling er avklart. Causa sosialis hvor det antas at det raskt kan etableres en løsning. Alkoholabstinens uten komplikasjoner. Kompresjons og bekkenbrudd ved behov for smertelindring, forutsatt at pasienten har tatt røntgen. KS konferanse , K.B. 13

14 Foreløpige utvalgskriterier 4 Eksempler på pasienter som ikke skal innlegges i observasjonsposten: Hodeskader/commotio Traumer Barn<16 år Psykosepasienter Pasienter som trenger aktiv sykehusbehandling, for eksempel slagpasienter som vil ha et rehabiliteringspotensial Langtids total pleiepasienter Når sykepleier i observasjonsenheten vurderer at forsvarlig observasjon ikke kan gjennomføres KS konferanse , K.B. 14

15 Beslutningsprosesser ved tildeling av senger Legevaktlegen beslutter innleggelse i observasjonsseng etter avtalte kriterier og egen prosedyre. Fastlegene kan foreta innleggelser på dagtid i korttidsposten i samarbeid med LMS. Legevaktlegen har det akutte medisinske ansvaret for pasientene i sengene i lokalmedisinsk senter fra vaktens begynnelse til vaktens slutt i legevaktens åpningstid. Innleggelser skal kunne foregå hele døgnet, og fases inn trinnvis for å ivareta forsvarlighet og gjøre nødvendige tilpasninger. Anbefalingene forutsetter at et samarbeid med fastleger, sykehus og pleie og omsorgstjenestene skal foregå etter et avtalt og systematisk oppfølgingsprogram KS konferanse , K.B. 15

16 Videre planer og noen parallelle prosesser Teste anbefalingene vil dette redusere bruk av sykehussenger, dokumentasjon? er det god (nok) pasientbehandling? omfang nå og framtidig? Foreløpig planlagt Innspill til budsjettarbeidet Politisk behandling Klinisk utvalg rapport forbedret inn/ut til ADMS Mange interne prosjekt og prosesser i SØ, Redusere innleggelser i akuttmottaket m.m. KS konferanse , K.B. 16

17 Takk for oppmerksomheten!

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold www.pwc.com Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om lokalmedisinske tjenester mellom 9 kommuner i Vestfold,

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF

Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF HelseRing Prosjektet Ringerike Kommune Rapport HELSERING Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF 30 april 08 Sveinung Homme, kommunal sjef Unn Teslo adm. dir. Dikka Wibe Prosjektleder

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer