Sykehusets rolle og ansvar. Line Kathrine Lund Barnelege Barne- og Ungdomsavdelingen Sykehuset-Innlandet Elverum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusets rolle og ansvar. Line Kathrine Lund Barnelege Barne- og Ungdomsavdelingen Sykehuset-Innlandet Elverum"

Transkript

1 Sykehusets rolle og ansvar Line Kathrine Lund Barnelege Barne- og Ungdomsavdelingen Sykehuset-Innlandet Elverum

2 Rammene omkring et barn Helsevesenet Helsestasjon Fastlege Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Sykehusene BUP DPS Andre Familien Barnehagen Skolen Nabolaget Frivilligheten For eksempel idretten Sosialtjenestene Barnevern Andre sosialtjenester Barnehusene og Rettsvesenet/Politi

3 Oppgavefordelingen Utfordringene Samarbeidsformer og arenaer

4 Tørre å se og høre Bekymring Utredning Tiltak

5 Reguleringene FNs barnekonvensjon: Staten skal beskytte barnet mot fysisk og psykisk mishandling, forsømmelse osv... Medisinsk: Trøste, lindre og noen ganger helbrede... Juridisk: Straffeloven Barnevernsloven Helsepersonell loven

6 Historikk 1842: Barn omfattet av egne rettsregler 1891: lov om innskrenkelse av legemlig revselse forbød ikke straff 1902: kriminell lavalder ble hevet til 15 år og ga barn beskyttelse mot seksualisert vold Utuktig omgang, samleie eller samleieliknende handlinger kunne straffes med inntil 10 års fengsel 1915: De Castbergske barnelover En trygghetslov og fem vernelover

7 Forts historikk 1936: Fysisk straff ble forbudt i skolen men tillat i barnehjem, arbeidsstuer og feriekolonier fram til :Refselseretten for foreldre ble opphevet 1979: FNs internasjonale barneår 1981/87 lov og forskrift som skjerpet inn forbud mot vold i oppdragelsen 1989: FN vedtok Barnekonvensjonen om menneskerettigheter Ratifisert av alle FNs medlemsland foruten Sudan og USA 2003: Barnekonvensjonen tatt inn i menneskerettsloven

8 2005: Høyesterett frikjente en far for klapsing Innskjerping fra departementet etter dette 2007: Bispemøtet uttaler at det er ukristelig med vold og overgrep mot barn og tar ut tukt fra bibeloversettelser 2010: Alle former for fysiske vold mot barn ble forbudt, også som ledd i oppdragelsen 2014:Grunnlvosrevisjonen: Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overenstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

9 Kap 19: Straffeloven seksual forbrytelser egne lover som omhandler barn Kap 20: familieforhold Kap 22. liv legeme og helbred i liten grad lover som særskilt beskytter barn

10 139: den som bryter meldeplikten kan straffeforfølges med bøter og fengsel inntil 1 år kriminaliserer unnlatt anmeldelse eller annen unnlatelse av avvergelse av alvorlige straffbare forhold avverger plikt, senket fra pålitelig kunnskap til mest sannsynlig 224: starter etterforskning rimelig grunn til å etterforske Ubetinget offentlig tiltale når det gjelder barn og familie vold

11 Helsepersonelloven 21 Taushetsplikten opplysninger i og utenfor arbeidsforholdet opplysningene mottas i egenskap av å være helsepersonell 23 pkt 4 opplysningsrett uten samtykke eller uten grunnlag i lovhjemmel for å avverge skade ikke for å oppklare en sak terskelen tenkt ved "liv og helse"

12 31: Til nødetater Opplysningsplikt nødvendig for å avverge skade på person og eiendom konkret vurdering i hver enkelt sak Ikke behov for visshet, men tilstrekkelig med adekvat forsøk på å få visshet

13 33: til barnevernet 1. ledd: den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side 2. ledd - grunn til å tro ledd pålegg om å gi ut relevant informasjon

14 Hva Helsetilsynet har vurdert Advarsler i relasjon til 21: ingen for å ha meldt "for mye" 5 advarsler for å ha unnlatt å melde politi 10 advarsler for å ha unnlatt å melde barnevern Terskelen for å sette taushetsplikten til side er lav selv om det i ettertid vil vise seg at bekymringsforholdene er mindre alvorlige enn fryktet/antatt

15 I avveiningen veier meldeplikten tyngre enn taushetsplikten Drøftingene / vurderingene bør fremkomme i journalen Tilsynet er opptatt av at det er et ledelses ansvar å drille virksomheten i å være bevisste i når noe utløser aktiviteten å melde

16 Lov om barnevernstjenester 4-2 Barnevernet skal senest ila 1 uke gjennomgå innkomne meldinger 4-3 Rett og plikt til å undersøke 4-10: medisinsk undersøkelse 4-11 Behandling av barn som har særlige behov 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for barn

17 Ad 4-10, 4-11, 4-12: Meldeplikten gjelder vold/mishandling omsorgssvikt alvorlige atferdsforstyrrelser Barnevernet kan henlegge når kapasiteten er presset og det ikke er Det er derfor viktig med gjentatte meldinger.

18 6-4: Utlevering av opplysninger 1 - alt må med 2 - etter samtykke fra foreldrene ikke hele journalen men det som er relevant

19 Barnevernet varsles Barnevernet er avhengig av tips Saken henlegges Utredning i løpet av 3 mnd Sakens overføres annen hjelpeinstans feks psykisk helsevern Saken henlegges Barnevernet setter inn frivillige tiltak Barnevernet vurderer å ta barnet ut av hjemmet Barnet plasseres i fosterhjem eller barnehjem Saken henlegges De fleste meldingene kommer fra foreldre selv Helsepersonell melder 0,5-2% av meldingene Vaktmestre har vært den yrkesgruppen som melder mest

20 Hvilke barn leter vi etter Omsorgssvikt Barn utsatt for vold Barn utsatt for seksuelle overgrep

21 Barnemishandling: Fysisk vold Psykisk vold Seksuelle overgrep Omsorgssvikt Forgiftning Brannskader Drukning Mishandling Ulykke Neglect

22 Overgrep og omsorgssvikt = child maltreatment brudd FYSISK mat / klær hjerneskader bløtdelsskader forbrenninger (SEKSUELT) OVERGREP terrorisere dumme ut sammenligne fornærme PSYKISK Polyvictimisering barnet utsatt for flere typer traumer skole sikkerhet medisinsk tilsyn OMSORGSSVIKT kjærlighet støtte anerkjenne stimulere KRENKELSER

23 Bakteppet i en barneavdeling De fleste barn blir ikke utsatt for omsorgssvikt De fleste barn feiler vanlige ting og lever i vanlige familier De fleste foreldre gjør godt og mener vel Ansatte ønsker å være gode hjelpere Vi ser barn i korte (intensive) øyeblikk

24 Hvordan avdekkes omsorgssvikt/vold/overgrep Fall/skade/ulykke osv som innleggelsesårsak «små «skader Intensivtilfellene Innleggelse for noe annet? Men noe er anderledes Henvendelse fra barnevern Ber om undersøkelse av et barn Henvendelse fra politi

25 Risikofaktorer hos barnet Kolikkbarn Mental retardasjon Prematuritet Kronisk syke barn Barn med atferdsproblemer Men ingen er beskyttet

26 Risikofaktorer hos omsorgsperson Arbeidsledighet Rus, psykiatri ( også fødselsdepresjon) Opplevd vold selv Umodne foreldre: Lite kunnskap om barns behov Stiller urealistiske krav Fattigdom og sosial isolasjon De fleste er ikke psykisk syke De fleste er tilsynelatende helt vanlige

27 Hva vekker vår mistanke? Skader: Passer historien? Gjør barnets utvikling det mulig? Skadens alvorlighet

28 Bruddskader Hodeskallen: Fall fra stellebord gir nesten aldri brudd Skallbrudd ved fall fra høyder < 1 m Barnemishandling er den vanligste årsaken til hodeskade for barn <2 år Armer og ben: 80% av tilfellene er påført ved brudd i lange rørknokler hos barn < 1år 1/3 av tilfellene er påført ved brudd i lange rørknokler hos barn < 4 år Andre brudd: Brystbeienet Skulderbladet Ribben En hel del brudd har typiske tegn på påført skade

29 Blåmerker etter lek «Alle» barn har slike blåmerker etter lek

30 Blåmerker suspekt på påført skade Dette er blåmerker som bekymrer. Dette er blåmerker en ikke får ved vanlig lek/aktivitet

31 Hodeskadene «shaken baby syndrom» = filleristingsskader Akutt påført hodeskade hos barn < 3 år De fleste barna er < 1 år Presenterer seg på alle vis og i alle grader Svært alvorlig: 1/3 dør 1/3 får varige skader 1/3 helbredes av skaden

32 Kutt Kloremerker Bittmerker Andre skader Sier mye om overgriper Hodebunnsskader Slag, lugging Rift i tung og rift i leppebånd stikkmerker

33 Utredningen i en barneavdeling Den største barrieren er å tenke tanken Sikre sykehistorien Aktuell skade/situasjon Andre forhold Kliniske undersøkelse Evt sporsikring Radiologiske undersøkelser Medisinsk utredning Sikkerhet for at annet ikke kan forklare situasjonen

34 Vel 7000 avgangselever i Videregående fra hele landet ble spurt. Milde (beføling og onanering, ikke blotting) 22% jenter og 8% gutter Grove (alle andre former for uønsket sex) 15% jenter og 7% gutter Kjønnsdimensjonen: Offer: 85% jenter, 15% gutter Utøver: 99% menn vsv. jenter vsv. gutter Majoriteten av offer i tenårene (83%) Mange utøvere i tenårene (44%)

35 Tre momenter om seksuelle overgrep Mange flere enn du tror blir utsatt ½ av oss kjenner noen utsatt for seksuelle krenkelser Har store konsekvenser for helse og andre forhold senere i livet Giftig stress Seksuelle krenkelser ledd i større krenkelser Majoriteten blir ikke oppdaget For barn under 12 år er oftest overgreperen kjent og har ikke utøvd trusler eller vold Dette gjør ikke krenkelsen mindre! Sviket er enormt

36 Kjønnslemlestelse Globalt omskjæres 3 millioner jenter årlig Ved FGM type 3 er dødeligheten 10% Helsestasjon skole og barnehage får kjennskap til at risikobarn skal reise til utsatte områder uten at dette kan hindres Disse jentene undersøkes ved hjemkomst

37 Tidslinjer som verktøy Aktuelle treffpunkter med barnet. Tørre og se bakover. Stemmer det retrospektivt. Kommer ny kunnskap og forståelse til? Medisinsk kartlegging av omsorgssvikt ikke etterforskning Potensielle hendelser Når er nok nok til å melde til barnevern eller politi eller begge?

38 Logg for hendelser Tidspunkt hendelse Hvem Hva Hvor Viktig for å rekonsturere et forløp Nyttig ved omsorgssvikt hvor noen ikke evner å sette barnas behov høyt nok xx.xx møter ikke Xy.xx mor forteller at Xz.xx høylytt krangel Veieldning gis forstås ikke Osv osv Oppsummeres i rapport/bekymringsmelding e.l

39 "A safe place to grow" 15% av koblingene i hjernen er klare ved fødsel, resten er avhengig av aktivering "use it or loose it" Barns utviklingssystem må møtes av omsorgssystemet: svekkes av: frykt og redsel traumatisering depresjon annen psykisk sykdom rus gir uforutsigbarhet

40 Forsømte barn: har utviklingsproblemer begrenser potensialet sitt størst innhentingspotensiale ved bedring før 6 mnds alder, neste skille ved 2 års alder får lav toleranse for motstand og stress et plyndret indre disponerer for belastende "sosial arv"

41 Dynamikk i utforskning og overlevelse/trygg base Diskriminerende tilknytning kan gi desorganisert tilknytning ALVORLIG!!!! Skader på arbeidsmodellene i tilknytning fryktbasert stoler bare på seg selv dette vedvarer i stor grad selv ved omplassering i fosterhjem

42 Eksternalisering underkontrollert et buldrende ytre kan skjule et trist indre "uvær under oppkoblingen" kan gi ADHD Guttene er mer deprimerte enn utagerende Internalisering: overkontrollert

43 Husk at det er mange sårbare faser i hjernens utvikling emosjonelt kognitivt Aldri gi opp, det vil alltid finnes løvetannbarn Barn under harde betingelser tåler mye om det emosjonelle samspillet er godt God tilknytning beskytter

44 Hvor mange krenkelser skal et barn tåle før vi tørr å ta vårt ansvar Det skal mer enn fravær av vold og overgrep til for å ha en god barndom Barn må få blomstre Du skal ikke vite, det holder å bekymre seg så får andre (barnevern og politi) finne ut

45 Melde til barnevernet? Helsepersonelloven 21 og 33: Uten hinder av taushetsplikt meldes til barnevernet ved: Mistanke om mishandling Alvorlig omsorgssvikt Lov om barnevernstjenester: 4-10, 4-11, 4-12 Vedvarende og alvorlige atferdsvnasker Oppmerksomhetsplikt: Ikke nødvendig med sikker viten, men begrunnet mistanke Anbefaler at en informerer foreldrene samtidig som en melder, men hvis det anmeldes kan en konferere med politiet først med tanke på bevisforspillelse. Hastemøte for muntlig gjennomgang med barnevernet er nyttig

46 Meldeplikt I (alvorlige) barnemishandlingssaker er det fare for gjentagelse. Det er straffbart å unnlate å melde alvorlige forhold som har sannsynlig gjentagelsesfare Jfr straffelovens 139 Helsepersonellovens 23 Har rett til å opplyse om forhold som kan føre til at et barn blir alvorlig skadet Helsepersonelloven 31 Har plikt til å varsle politi der dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom

47 Intensivtilfellene: Tankekors Lettest å avdekke vanskeligst å tro 25% har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten tidligere Kutt er oftere knusningsskade med rift BM gir alvorligere skader, mer hypoksi og sekveler

48 Referanser J trauma 1991 Pediatrics 2009 feb 123(2)e Clin radiol 2009 may: 64 (5) Epubl. Lancet Barnemishandling en veiledning for helsepersonell Med flere

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner?

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? En rådgivende handlingskjede for alle som bor og jobber i Skien kommune www.skien.kommune.no «Kan du leve med at du ikke

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO 05.05.2014

Klinikk for allmenn odontologi - barn, UiO 05.05.2014 TANNHELSETJENESTENS MULIGHET TIL Å AVDEKKE OMSORGSSVIKT OG BARNEMISHANDLING Barnevernkonferansen 2014 for Oslo og Akershus Klækken Hotell 24. april Anne Rønneberg anne.ronneberg@odont.uio.no Vedtatt av

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Barn og unge med atferdsproblemer

Barn og unge med atferdsproblemer Barn og unge med atferdsproblemer Politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom av Marit Fuglem Antall ord: 14 187 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer