Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum"

Transkript

1 Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002

2 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune skal utarbeide reguleringsplan for Geilo sentrum i samsvar med plan- og bygningslovens kap. VII. Foreliggende utfordringsdokument er en del av dette arbeidet. Oppdraget er gitt av Hol kommune med arealplanlegger Annette Karterud som kontaktperson. Utfordringsdokumentet er utarbeidet av VISTA Utredning AS med Plan & Prosess som underleverandør: Prosjektledelse og planframstilling: Jordskiftekandidat Peder Vold (kartmanus, planbeskrivelse, bestemmelser, funksjoner) Prosjektmedarbeidere: Sivilingeniør Finn Aslaksen (trafikk, fritidsboliger, tilgjengelighet for alle) Sivilarkitekt Edel Heggem (byggeskikk og estetikk, tilgjengelighet for alle) Digitalisering av plankart : Jordskiftekandidat Lars Syrstad, Plan & Prosess Hol kommune har levert registreringer og grunnlagsmateriale. Problemstillinger er drøftet underveis i møter med kommunen og regionale fagmyndigheter. VISTA Utredning AS har utarbeidet og er ansvarlig for vurderingene i utfordringsdokumentet. Oslo/Geilo, Vista Utredning AS

3 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 3 Innhold Innhold: 1 Innledning Plansituasjonen Eksisterende reguleringsplaner Kommunedelplanen for Geilo Masterplanen for Geilo Gatebruksplan for Geilo sentrum Videre planprosess Kort om temautredningene Nasjonale retningslinjer og regionale planer Rikspolitiske retningslinjer for barn- og unge Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging Tilgjengelighet for alle Kommunale retningslinjer Funksjonsanalyse Bakgrunn Beskrivelse Analyse Oppsummering hva bør ivaretas i reguleringsplanen Trafikk og parkering Bakgrunn Beskrivelse Adkomstsystem Rv 7 gjennom sentrum Trafikk og parkering i sentrum Gang- og sykkeltrafikk Kollektivtrafikk Analyse Viktige problemstillinger Utforming av Rv 7 og riksvegens rolle gjennom sentrum Parkeringsløsninger i sentrum Trafikkløsninger i sentrum Utforming av system for gående og syklister i sentrum Oppsummering hva bør ivaretas i reguleringsplanen Tilgjengelighet for alle Bakgrunn Overordnede utviklingstrekk Nasjonal politikk og nasjonale mål Lokale mål Ivaretakelse av hensynet til barn, unge og funksjonshemmede...30

4 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 4 Innhold Barn og unge Funksjonshemmede Beskrivelse Forholdene for barn og unge Bevegelseshemmede Orienteringshemmede Analyse Tiltak: Oppsummering hva bør ivaretas i reguleringsplanen Estetikk og byggeskikk Bakgrunn Drøfting målsetninger/føringer i Masterplanen Beskrivelse Analyse av visuelle karaktertrekk og muligheter ved Geilo sentrum Oppsummering aktuelle virkemidler Boliger og fritidsleiligheter Bakgrunn Problemstillinger Utviklingstrekk Kommunale retningslinjer Boligbehov Behovene til kommunes innbyggere Behovene for fritidsleiligheter Mulige konsekvenser av økte muligheter for fritidsleiligheter Analyse Mulige Løsninger Vurderingskriterier Vurdering analyse av løsningene Oppsummering hva bør ivaretas i reguleringsplanen Oppsummering videre planlegging...73

5 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 5 Sammendrag Bakgrunn for arbeid med reguleringsplan Behov for grønne arealer og boliger Bedre organisert parkering Sammendrag Dette utfordringsdokumentet er utarbeidet som et bakgrunnsdokument for arbeidet med å revidere reguleringsplanene for Geilo sentrum. I planprogrammet som ble vedtatt var det pekt på behov for å gjennomføre en funksjonsanalyse, og å gå nærmere inn på trafikk og parkering, tilgjengelighet for alle samt forhold for barn og unge, estetikk og byggeskikk samt en vurdering av spørsmål om boliger og fritidsleiligheter. Funksjonsanalysen viser at det i dagens situasjon og i de foreliggende planer mangler en del funksjoner som et slikt sentrum bør ha. Det er særlig pekt på behovene for grønne arealer, og behov for sentrumsnære boliger. Det er dessuten vedtatt en begrenset innpassing av fritidsleiligheter i sentrum. Vurderingen av trafikk og parkering viser at det er nok parkeringsplasser i dag, men at parkeringen er dårlig organisert og fremstår som kaotisk. Det er behov for bedre oppmerking og inndeling av parkeringsplasser til ulike formål. Ved en videre utbygging etter planen kan det bli behov for opptil 200 parkeringsplasser i tillegg til de ca 400 man har i dag. Trafikkseparering i sentrum Det synes ønskelig å etablere en miljøprioritert gjennomkjøring på Rv 7 gjennom sentrum. Det er videre behov for en kryssing av jernbanen i sentrum som gir plass til store kjøretøyer og som gir tilgjengelighet for funksjonshemmede på tvers av banen. Foreliggende forslag til Holmsundergang tilfredsstiller ikke disse kravene. I sentrumsgatene er det behov for flere fortau for å skille gående og kjørende. Forholdene for funksjonshemmede kan bedres betydelig Bedre byggeskikk ved bestemmelser i reguleringsplanen og eget designprogram Fritidsleiligheter i området for forretning/kontor Forholdene for barn og unge kan bedres med bedre oppholdsarealer og ved den nevne opparbeidelsen av fortau og egne gangarealer. Tilgjengeligheten for bevegelseshemmede er dårlig i sentrum på grunn av for bratte gangarealer. Det bør etableres minst en forbindelse fra nivået veg riksvegen til gangarealene i sentrum og videre opp til Geilovegen. Forholdene for synshemmede er også dårlige. Det skyldes at gangarealene ikke atskilt fra kjørearealene og at det ikke er kantstein eller andre fysiske linjer å orientere seg etter. Ved en utbygging av gangarealer bør en derfor sørge for at gangarealene både fysisk og visuelt atskiller seg fra kjørearealet. Det vil si at en må bruke andre materialer og farger. Det er mulig å bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede betydelig med enkle midler, dersom dette ivaretas fra starten av ved utbedring av gater og plasser. Geilo er et byggestilsirkus i følge en skoleoppgave som ble utført om temaet. Det er behov for å sikre bevaringsverdige bygninger, og å etablere reguleringsbestemmelser som sikrer en best mulig tilpasning ved nybygging. Det er også viktig å ivareta siktlinjer til fjellet og til viktige bygg. I tillegg til bestemmelser i reguleringsplanen bør det utvikles et designprogram for Geilo, for å fange opp forhold som ikke er tema for reguleringsplanen, men som er viktige for totalinntrykket av Geilo. Vedtaket om en begrenset innpassing av fritidsleiligheter er foreslått konkretisert ved at inntil 30 prosent av arealene i områdene som foreslås regulert til forretning/kontor. Begrensningen på 30 prosent skal hindre at utbygging av fritidsleiligheter skjer i så stor utstrekning at det ikke blir

6 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 6 Sammendrag Forutsetter tilrettelegging for sentrumsnære boliger Sammenheng mellom tiltakene Oppfølgingsprogram tilstrekkelig areal også til andre nødvendige funksjoner i sentrum. Det er videre en forutsetning at det etableres et areal for sentrumsnære boliger hvor det ikke er tillatt med fritidsboliger. Dette skal sikre at det blir tilgang på boliger med variert størrelse nær sentrum for fastboende. Det er foreslått et slikt boligområde på Fossgårdjordet. Dersom disse forutsetningene ivaretas, bør det være mulig å innpasse fritidsleiligheter uten at dette har negative konsekvenser for andre forhold. Gjennomføring av de foreslåtte tiltakene har sammenheng og trekker på mange måter i samme retning. For eksempel vil en oppgradering av gangarealene i sentrum både gi bedre forhold for barn og unge gjennom økt trafikksikkerhet, og gjøre det lettere for synshemmede å bevege seg i sentrum. Tiltaket vil samtidig gi en estetisk oppgradering av sentrum og bidra til at sentrum oppfattes som mer trivelig å oppholde seg i. Det vil igjen øke Geilos attraktivitet som turistdestinasjon og bidra til at ambisjonene i masterplanen blir oppfylt. På tilsvarende måte er ikke bevaring av eldre bebyggelse bare et kulturspørsmål. Det viser også at Geilo har en historie og gjør stedet mer attraktivt som reisemål for de gruppene en stor del av turistnæringen er rettet mot. Det er for flere temaer foreslått en oppfølging i tillegg til selve reguleringsplanen. Det gjelder parkeringsordninger og gjennomføring, designprogram, utforming av sentrum for funksjonshemmede osv. Disse temaene bør samles i ett oppfølgingsprogram som er en prosessorientert planlegging med bred medvirkning fra befolkning og næringsliv på Geilo.

7 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 7 Kapittel 1 - Innledning 1 Innledning 1.1 Plansituasjonen Lappeteppe av planer i dag En del hensyn er dårlig ivaretatt Nye behov Vedtatt kommunedelplan Utvikling av Geilo som turistmål Eksisterende reguleringsplaner Formålet med planarbeidet er å revidere gjeldende reguleringsplaner for Geilo sentrum slik at de på en bedre måte kan gi føringer for utviklingen av sentrum og være et rammeverk for ulike utbyggingstiltak. I dagens situasjon består reguleringsområdet av et lappeteppe av ulike reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, hvor arealbruk og reguleringsbestemmelser er vurdert til forskjellig tidspunkt og med ulik utforming. Gjeldende reguleringsplaner har i for stor grad tatt utgangspunkt i trafikkregulering og utbyggingsbehov. Det er i for liten grad vektlagt verdier knyttet til bærekraftig byutvikling for lokalbefolkningen, herunder bevaring av kulturhistoriske bygninger, estetikk og byggeskikk, arealer for barn og unge, oppholdsarealer uten trafikk og parkerte biler og tilgjengelighet for alle. Gjeldende reguleringsplaner er heller ikke oppdatert på nye behov i forhold til turisme og det lokale næringslivet, herunder Nye byggeprosjekter Parkering under bakken gågate i sentrum Behov for fleksibilitet/kombinasjonsformål Klarere bestemmelser om byggehøyder/tomteutnyttelse Styrke sentrum tilrettelegge for manglende funksjoner Åpne for fritidsleiligheter Kommunedelplanen for Geilo I kommunedelplanen for Geilo (vedtatt, 2000), er Geilo sentrum representert ved arealkategorien sentrumsområde for forretninger, boliger, turistbedrifter m.m. Sentrumsområdet er i sistnevnte plan avgrenset til Gjeilegutu i vest, Hegnavegen/Timrehaugvegen i nord, Geilovegen i øst og riksveg 7 i sør. Reguleringsforslaget er en detaljering av den uspesifiserte arealkategorien sentrumsområde i kommunedelplanen. For områdene som ligger utenfor sentrumsområde i kommunedelplanen, har reguleringsforslaget betydelige avvik i arealformål. Når reguleringsplanen er vedtatt, vil den gjelde foran kommunedelplanen, der det er uoverensstemmelse mellom planene, jf. plan- og bygningslovens 20-6, 3.ledd Masterplanen for Geilo Reiselivsnæringen i Geilo har utarbeidet en analyse (Masterplan) av Geilos muligheter som turistdestinasjon. Det er foreslått en rekke tiltak som vektlegger behovet for å ivareta forhold knyttet til byggeskikk og estetikk,

8 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 8 Kapittel 1 - Innledning trafikk og miljø og boligbygging som et ledd i utviklingen av reiselivstilbudet i Geilo sentrum Gatebruksplan for Geilo sentrum Hol kommune har påbegynt arbeidet med en gatebruksplanen for Geilo sentrum. Planen er ikke sluttbehandlet. Planen viser grøntbeplantning, fortau, parkeringsplasser og et gangstrøk med torg mellom Geilotunet og Turistkontoret/ posten. Området på oversiden av bankbygget, mellom Handelslaget, og Geilo sport er også foreslått som torg/fotgjengerstrøk. Hovedparkeringsplassene er foreslått følgende steder: Sentrum Øst - på vestsiden av Ustedalen kapell Sentrum Sør - områdene vest for rundkjøringen på begge sider av Rv7 Sentrum Vest - ved postkontoret og Bukkespranget Forhåndshøring i november 1.2 Videre planprosess Foreliggende utfordringsdokument er utarbeidet parallelt med et planforslag som skal til forhåndshøring hos berørte myndigheter og organisasjoner m.v. Forhåndshøringen inngår i medvirkningsopplegget og vil bli gjennomført i løpet av november Utfordringsdokumentet ser på funksjoner og sammenhenger i hele Geilo tettsted. Forhold som har betydning for ny reguleringsplan for Geilo sentrum vil bli innarbeidet i denne. Det legges opp til offentlig ettersyn av planforslaget i januar 2003, med avsluttende behandling i kommunestyret i mars/april Kort om temautredningene I kommunens planprogram som ble godkjent av teknisk hovedutvalg i møte er det rettet fokus på 5 hovedtema som skal utredes i planarbeidet. Funksjonsanalyse Byggeskikk og estetikk Parkering og trafikk Barn, unge og funksjonshemmede (Tilgjengelighet for alle) Boliger og fritidsleiligheter Temaene er valgt ut med bakgrunn i de innmeldte behov for endringer i gjeldende reguleringsplaner. I foreliggende dokument har vi valgt å omtale satsingen på barn, unge og funksjonshemmede under overskriften tilgjengelighet for alle. En satsing på universell utforming av gater, parker og plasser i Geilo sentrum vil være en satsing på alle alders- og brukergrupper. 1.4 Nasjonale retningslinjer og regionale planer Rikspolitiske retningslinjer for barn- og unge I rundskriv T-1/95 er ivaretakelse av hensynet til barn og unge i ved fysisk tf i i l t lt bl t t å f l d åt

9 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 9 Kapittel 1 - Innledning utforming av omgivelsene omtalt blant annet på følgende måte: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: Arealer for barn er store nok og egner seg for lek og opphold gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne Unngå arealspredning Forbud mot etablering av nye kjøpesentre Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal. Nærmiljøet betyr normalt nærmiljøet til boliger, men kravene kan i en viss grad anvendes også på sentrumsområder. I sentrumsområder kan det også være enklere å definere hva barn og unge skal kunne gjøre, enn å definere bestemte arealkrav Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging De nasjonale målene for utvikling av utbyggingsmønster og transportsystem er formulert i de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93). Her heter det i punkt 3.1: Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. I praksis innebærer dette blant annet følgende: Konsentrert utbyggingsmønster både av hensyn til en effektiv bruk av arealressursene og av hensyn til at reiseavstandene skal være så korte som mulig. Tilrettelegging for gang-/sykkeltrafikk og kollektivtrafikk for å bidra til at nødvendig transport kan foregå med lavest mulig ressursbruk. Effektivt vegsystem som ivaretar hensynet til miljø (støy og forurensing), trafikksikkerhet og effektiv transportavvikling. I tillegg skal det tas hensyn til vern av jordbruks- og naturområder, samt utvikling av grønnstrukturen i sentrale strøk. Som en oppfølging av denne politikken, er det kommet et rundskriv om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre, som skal etterfølges av senterstrukturplaner på fylkesnivå. Hensikten er å hindre at det etableres kjøpesentre utenfor etablerte sentrumsområder slik at en får en uønsket arealspredning. En satsing på Geilo sentrum med funksjonsblanding og bedre arealutnyttelse il i t åd d d ik liti k t i li j

10 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 10 Kapittel 1 - Innledning vil være i tråd med de rikspolitiske retningslinjene. Tilgjengelighet for alle er et nasjonalt satsingsområde Tilgjengelighet for alle Det er utgitt et rundskriv om Tilgjengelighet for alle (T5/99). Hensikten med dette rundskrivet er blant annet å synliggjøre og styrke funksjonshemmedes interesser i planlegging etter plan- og bygningsloven. Departementet vil også gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta disse interessene, gi grunnlag for å vurdere saker der funksjonshemmedes interesser kommer i konflikt med andre hensyn og gi regionale myndigheter mulighet for innspill, medvirkning og innsigelse i forhold til slike spørsmål i kommunens planlegging. 1.5 Kommunale retningslinjer KOMMUNEPLANENS LANGSIKTIGE DEL (2001) sier følgende om mål og innsatsområder for Geilo: Miljøkvalitet Geilo skal være et sted med høy miljøkvalitet der innbyggerne, spesielt barn- og ungdom, kan oppleve høy livskvalitet. Det skal legges vekt på en balansert utvikling av tettstedsområdet som sikrer balanse mellom næringshensyn og miljø. Variasjon i boligtilbudet Kommunen skal sikre en jevn tilgang på byggeklare tomter og boliger i Geilo. Det skal tilrettelegges for fortetting og bygging av mindre boenheter (leiligheter) i sentrum for å gi et tilbud til ulike grupper av boligsøkende. Boliger og leiligheter i sentrum tillate en andel fritidsleiligheter Turistdestinasjon med miljøprofil Hol kommune ønsker å styrke bosettingen i Geilo sentrum, og kommunen vil aktivt legge til rette for bygging av boliger og leiligheter i sentrum. I Geilo sentrum vil det kunne tillates en andel fritidsleiligheter i nybygg/påbygg når denne type utbygging ikke kommer i konflikt med andre interesser (viktige tettstedsfunksjoner, bomiljø), og dette kan skjer på en måte som ikke forringer Geilo som levende tettsted. Kommunen vil gjennom arealplan og tiltak samt samarbeid med næringa bidra til å videreutvikle Geilo som turistdestinasjon. Geilo som turistdestinasjon skal ha en god miljøprofil. Godt oppvekstmiljø Det skal legges spesiell vekt på forebyggende tiltak for å sikre at Geilo kan tilby et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom blant annet gjennom å opprettholde og utvikle ungdomstilbudet på Geilo. Ved utarbeidelse av kommunedelplan for Geilo i var intensjonen å styrke sentrum ved at det kommersielle tilbud og publikumsrettede serviceaktiviteter ble konsentrert i sentrumsområdet, og på oversiden av riksveg 7. Dette er i tråd med overordnede nasjonale og regionale mål og retningslinjer. I kommunedelplanen er det avmerket et særskilt sentrumsområde for forretninger, boliger, turistbedrifter m.m.

11 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 11 Kapittel 2 - Funksjonsanalyse 2 Funksjonsanalyse Hvilke virksomheter bør ligge hvor? 2.1 Bakgrunn I henhold til vedtatt planprogram skal det gjøres en målrettet funksjonsanalyse av sentrumsområdet som klargjør lokalisering, og omfang av forskjellige virksomheter og sammenhenger mellom disse. Dette kan være sammenhenger mellom næringsvirksomhet (hoteller) og friluftsområder, sammenhenger mellom boliger og offentlige og private tilbud osv. det vil si å vurdere om sentrum har en rasjonell arealbruk, eller om en skal arbeide for å endre denne. Dette innebærer en kartlegging av hvilke typer virksomheter/arealbruk som er lokalisert hvor, hvor mye det er av hver kategori, og også noe om utviklingstrekk. Registreringen omfatter også viktige sentrumsfunksjoner som er lokalisert utenfor reguleringsgrensen i Geilo tettsted, for eksempel Geilo skole, Hol ungdomsskole etc. 2.2 Beskrivelse Reguleringsområdet strekker seg fra og med Geilo hotell i vest til Geilo samfunnshus i øst. I sør avgrenses planområdet i hovedsak av riksveg 7, med unntak av Lienvegen sør for riksvegen, som også er tatt med i planområdet. I nord følger reguleringsgrensen Hegnavegen, Timrehaugvegen og jernbanelinjen øst for Slåttågutu. I tillegg er Dr. Holms hotell og boligene i Hegnavegen og med i planområdet. Innenfor plangrensen finner vi følgende funksjoner: 45 boliger med egen inngang 11 fritidsboliger med egen inngang 15 kombinerte bygg med forretninger og leiligheter (bolig og fritid) 6 hoteller/overnattingsbedrifter 13 restauranter/bevertningssteder bensinstasjoner banker/postkontor 2 kirker/menighetshus 13 kontor-/forretningsbygg med ulike funksjoner 2 små parker (v/torget og kirken) Ingen skoler/barnehager Ingen opparbeidede lekeplasser 1 trafikkterminal (jernbane-buss-taxi samlokalisert) kjøreveger og gang-og sykkelveger Ca 300 opparbeidede parkeringsplasser I gjeldende reguleringsplaner har arealdisponering en fordeling på formål som følger (tabell neste side):

12 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 12 Kapittel 2 - Funksjonsanalyse Formål Areal (dekar) %-andel Bolig (B) 22 8 % Forretning/kontor (F) % Forretning/bolig (FB) % Turistnæring (Tb) % Bensinstasjon/Garasje (BG) 0 0 % Offentlig/Allmennytting (OA) 3 1 % Industri 2 1 % Landbruk 0 0 % Jernbaneareal ekskl. terminal % Kjøreveg, p-plass, terminal, g/s-veg % Gågate 0 0 % Friområder/Park/Felles lek 7 3 % Spesialområde Alpin 10 4 % Spesialområde Naturvern 4 2 % SUM % Spesialområde bevaring (ant objekter)* 9 Geilo er distriktssenter 2.3 Analyse Innledningsvis synes det nødvendig å avklare begrepsbruken, ettersom sentrumsbegrepet brukes forskjellig av ulike aktører avhengig av ståsted og situasjon. I forbindelse med det pågående arbeid med fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur er Geilo utpekt som distriktssenter (nivå 2) med servicetilbud som omfatter et relativt bredt utvalg av varer og tjenester, kommuneadministrasjon, møteplasser, restauranter og underholdningstilbud og et relativt godt utbygd kollektivtilbud. Gol, Geilo, Nesbyen og Ål er definert som distriktssentra i Hallingdalsregionen. I Strategisk plan for Hallingdal (1997) har kommunene bestemt at en ikke ønsker å satse på ett regionsenter, men i stedet satse på utviklingen av alle de fire største sentrene i Hallingdal. I kommunedelplan for Geilo er begrepet tettstedgrense benyttet. Denne grensen har ytterpunktene ved Haugen hotell i vest, alpinområdene og Timrehaugen boligfelt i nord, Alpin hotell i øst og omfatter også et belte på sørsiden av vassdraget (Vestlia). Vi oppfatter dette som en indre tettstedgrense. Grensen for Geilo tettsted ligger i følge Statistisk sentralbyrås definisjon betydelig lenger vest, øst og sør (se figur nedenfor), og kan kanskje i Geilo-sammenheng kalles for ytre tettstedgrense.

13 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 13 Kapittel 2 - Funksjonsanalyse Mangel på grønne arealer Avgrensing av Geilo sentrumssone og tettsted (Kilde: SSB, 2000) Foreliggende reguleringsplan for Geilo sentrum, er avgrenset til Geilo hotell i vest, Holms hotell i nord, Samfunnshuset i øst og riksveg 7 i sør. Et snevrere sentrumsbegrep er benyttet i kommunedelplanen for Geilo ( 2000), representert ved arealkategorien sentrumsområde for forretninger, boliger, turistbedrifter m.m. Sentrumsområdet er i sistnevnte plan avgrenset til Gjeilegutu i vest, Hegnavegen/Timrehaugvegen i nord, Geilovegen i øst og riksveg 7 i sør. Det aller snevreste sentrumsbegrepet er synonymt med handelssentrum eller sentrumskjernen, og kan også sammenlignes med begrepet sentrumssone som benyttes av Statistisk sentralbyrå (se figur ovenfor). En streng definisjon av handelssentrum følger riksveg 7 i sør og avgrenses mot boligtomtene vest for Vesleslåttvegen 1 og Geilovegen 68 i vest, følger jernbanelinjen i nord og avgrenses i øst mot kirken, dvs. østgrensen følger gangtrasèen fra Holmsundergangen til riksveg 7. Når vi nedenfor kommenterer hvilke funksjoner som mangler i Geilo sentrum har vi todelt dette i forhold til definisjonene av sentrumsområde og handelssentrum. Det er en åpenbar mangel på arealer til park, lek, gågate og torg ( grønne arealer ) i sentrumsområdet. Lekearealene behøver ikke nødvendigvis ligge i handelssentrum, men det bør være lekeplasser i nær tilknytning til handelssentrum innenfor sentrumsområdet. Ved utarbeidelse av ny reguleringsplan bør andelen offentlige grøntområder økes. I tillegg kan reguleringsbestemmelsene fastlegge minimumskrav til opparbeidelse/sikring av grøntanlegg på private eiendommer. Det ligger enkelte funksjoner utenfor handelssentrum som med fordel kunne vært lokalisert til handelssentrum. Eksempler på dette er Samfunnshus m/bibliotek (samlokalisering med skolene er foretrukket i dagens situasjon) Kommunale servicefunksjoner

14 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 14 Kapittel 2 - Funksjonsanalyse Bevaring Boliger på Fossgårdjordet Kontorfunksjoner (for eksempel Sentrumsbygget i Lienvegen 43) Utdanningsinstitusjoner (for eksempel videregående skoletilbud) I Masterplanen anbefales bygget en flerbrukshall for messer og utstillinger, konferanser, konserter og andre arrangementer. Hallen anbefales lokalisert sammen med et aktivitetshus som inneholder sport- og badeanlegg. Masterplanen peker på kommunens eiendom sør for riksveg 7 mellom vassdraget og Highland hotell som mulig lokaliseringssted. Store messehaller, sports- og aktivitetsanlegg er arealkrevende, og kan med fordel legges utenfor handelssentrum. Vi tror imidlertid at kulturtilbud som konserter, konferanser, turistinformasjon og mindre utstillinger bør lokaliseres til et eget kulturhus i handelssentrum, gjerne i tilknytning til stasjonsområdet. Kulturhus kan i denne sammenheng også romme et samfunnshus med bibliotek som nevnt ovenfor. Andelen spesialområder bygningsvern synes også for lav i gjeldende reguleringsplan i forhold til hva Geilo sentrumsområde kan tilby av historiske og kulturelle spor, som bør sikres for våre etterkommere. Innenfor reguleringsområdet er det en rekke bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer som bør sikres gjennom spesialområde-regulering. Disse kan for eksempel gjøres til viktige attraksjoner for turister og lokalbefolkning i en fjellby-vandring med presentasjon av byggestiler og kulturhistorie. En slik fjellby-vandring kan starte ved Geilojordet rett nedenfor Geilo handelssentrum, hvor det finnes et lite frilufts- og bygdemuseum med en samling kulturhistoriske bygninger fra kommunen. Geilojordet er en viktig turistattraksjon i Geilo sentrum, og for lokalbefolkning har frilufts- og bygdemuseet også en identitetsskapende funksjon, ettersom barnetoget ender på Geilojordet hver 17. mai. Det er viktig å opprettholde de svært få siktlinjer og kommunikasjoner mellom Geilojordet og handelssentrum, som ikke er bygget igjen. I kommuneplanens langsiktige del er det understreket at kommunen vil aktivt legge til rette for bygging av boliger og leiligheter i sentrum. I Geilo sentrum vil det kunne tillates en andel fritidsleiligheter i nybygg/påbygg når denne type utbygging ikke kommer i konflikt med andre interesser. Boliger er i høyeste grad en funksjon som mangler i sentrumsområdet. Vi tror det bør tilrettelegges både for leiligheter i handelssentrum og for tett/lav småhusbebyggelse innenfor sentrumsområdet. Vi anbefaler derfor at Fossgårdjordet øst for kirken forbeholdes konsentrert småhusbebyggelse, samtidig som det tilrettelegges for utbygging av leiligheter i handelssentrum. På denne måten imøtekommes ulike behov i befolkningen om sentrale leiligheter og sentrumsnære småhus. I gjeldende reguleringsplan er det åpnet for forretnings-/kontorformål øst for kirken (Fossgårdjordet inkl. eksisterende bebyggelse). Vi mener at forretning/kontor-funksjonen bør konsentreres til handelssentrum, og at områdene øst for kirken i hovedsak bør forbeholdes sentrumsnær boligbebyggelse.

15 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 15 Kapittel 2 - Funksjonsanalyse I området vest for Geilo taubane på nordsiden av Hegnavegen ligger for øvrig et boligfelt med lav utnyttelse. I kommunedelplanen er dette området disponert til byggeområde turistbedrift (Tb8). Vi anbefaler at dette området tilrettelegges for fortetting i reguleringsplanen som sentrumsnært boligområde. Mellom Hegnavegen og jernbanen ligger en bratt skråning hvor det også kan være aktuelt med sentrumsfunksjoner, inklusive leiligheter. Begrenset innpassing av fritidsleiligheter Det er stor etterspørsel etter fritidsleiligheter/fritidshus i Geilo-området. Det er en rekke frittliggende fritidseiendommer innenfor sentrumsområdet. I gjeldende reguleringsplan er det ikke avsatt områder til fritidsbebyggelse innenfor sentrumsområdet. Vi anbefaler at dette hovedprinsippet videreføres i gjeldende reguleringsplan, men at det åpnes for fritidsleiligheter i tilknytning til nye byggeprosjekter i handelssentrum. Vi anbefaler at sistnevnte funksjon konsentreres til handelssentrum for å redusere interessemotsetninger mellom fastboende og fritidsboende. Det legges inn krav til parkeringsanlegg med høy andel parkering i fellesanlegg under tak i reguleringsbestemmelsene. Kravene til parkering vil bli en viktig premiss for utbyggingsavtaler mellom kommunen og utbyggere. Utbyggingskapasiteten i sentrum økes i hovedsak ved omdisponering av offentlige trafikkområder til byggeområder. Det bør ikke åpnes for større mønehøyder på bygninger i handelssentrum, jf. nærmere begrunnelse i eget kapittel nedenfor om byggeskikk og estetikk. 2.4 Oppsummering hva bør ivaretas i reguleringsplanen Følgende elementer bør legges inn i planen: Reguleringsformål i handelssentrum som tillater et bredt spekter av funksjoner og fleksibilitet i forhold til lokalisering. Fritidsleiligheter tillates kun i tilknytning til nye større byggeprosjekter innenfor sentrumsområdet Krav til felles parkeringsanlegg under tak som grunnlag for utbyggingsavtaler. Rendyrke boligformål øst for kirken og vest for Geilo taubane med mulighet for fortetting i eksisterende byggeområder. Sikre flere arealer til park, gågate og torg ( grønne arealer ) i handelssentrum. Reguleringsbestemmelser for estetikk og byggeskikk. Flere offentlige lekeplasser i nær tilknytning til handelssentrum. Satsing på spesialområder for bevaring av bygninger og bygningsmiljøer i sentrumsområdet. Bestemmelser om krav til grøntanlegg på ubebygd del av tomt. Byggehøyder i handelssentrum har nådd sitt maksimum for de respektive gater utbyggingskapasitet kan økes ved å omdisponere trafikkarealer og stille krav til utforming og terrengtilpassing av ny bebyggelse.

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Høringsfrist 20.02.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Innhold

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025 Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Dato: 10.04.2015 1 Forord Farsund kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer