RESULTATREGNSKAP Beløp i hele tusen kroner Noter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATREGNSKAP. 2005 2004 Beløp i hele tusen kroner Noter"

Transkript

1 REGNSKAPET 2005 RESULTATREGNSKAP Beløp i hele tusen kroner Noter Renter av utlån Renter av bankinnskudd SUM RENTEINNTEKTER Renter på innlån Innlånsprovisjon til staten SUM RENTEKOSTNADER NETTO RENTEINNTEKTER Inntektsførte bevilgninger Eksterne inntekter Diverse driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og personalkostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Direkte prosjektkostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Tap på utlån og garantier 11, 26 (91 405) ( ) Tapsdekning 12, SUM NETTO TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overført staten (19 117) Overført/belastet opptjent kapital i låne- og investeringsfond Overført opptjent egenkapital SUM DISPONERT 13

2 EIENDELER Beløp i hele tusen kroner Noter Ordinære innskudd i banker Bundne innskudd i Norges Bank SUM BANKINNSKUDD Lavrisikolån Risikolån Andre utlån Sum brutto utlån ( ) ( ) - Spesifiserte tapsavsetninger 11 ( ) ( ) - Uspesifiserte tapsavsetninger SUM NETTO UTLÅN AKSJER VARIGE DRIFTSMIDLER ANDRE EIENDELER OPPTJENTE INNTEKTER OG IKKE PÅLØPTE KOSTNADER FORSKUDDSBETALT PENSJONSPREMIE SUM EIENDELER

3 GJELD OG EGENKAPITAL Beløp i hele tusen kroner Noter Innlån til lavrisikolån Innlån til risikolån og andre utlån SUM INNLÅN FRA STATEN Obligasjonsgjeld (40 193) (81 985) Egne, ikke-amortiserte obligasjoner SUM NETTO OBLIGASJONSGJELD ANNEN GJELD PÅLØPTE KOSTNADER OG IKKE OPPTJENTE INNTEKTER Pensjonsforpliktelser Avsatt til omstilling Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Tapsfond Rentestøttefond Tilskuddsfond SUM AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER Innskutt kapital i låne- og investeringsfond Opptjent kapital SUM LÅNE- OG INVESTERINGSFOND Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER Miljøgarantier Landsdekkende risikogarantier I styret for, Oslo, 31. desember 2005/16. mars 2006 Steinar Olsen Gisele Marchand Knut Lægreid styreleder nestleder Marit Orheim Mauritzen Kjell Storeide Kirsten Indgjerd Værdal Kristin Malonæs ansattes repr. Torbjørn Fjelltun ansattes repr. Gunn Ovesen adm. dir.

4 KONTANTSTRØMANALYSE Årets resultat 239 (53) Gevinst/tap ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger Endring i tapsavsetninger på utlån (1 051) (19 514) Endring i nedskrivninger på aksjeinvesteringer (2 259) (311) Forskjell kostnadsført / betalt pensjon Endring i andre tidsavgrensingsposter Sum anskaffelse av midler fra driften - A Innskutt investeringsfond fra eier - B Innbetalinger på innlån ( ) ( ) Tilbakebetalinger på innlån og obligasjonsgjeld ( ) ( ) Sum innbetalinger og tilbakebetalinger på innlån - C Innbetalinger på utlån ( ) ( ) Utbetalinger på utlån Sum innbetalinger og utbetalinger på utlån - D Innbetalt fra staten til tilskuddsaktiviteter ( ) ( ) Utbetalte tilskudd (52 436) (5 787) Netto kontantstrøm fra tilskuddsaktiviteter - E (5 981) (25 811) Kjøp av aksjer og rentebærende verdipapirer Salg av verdipapirer Sum kjøp og salg av verdipapirer - F Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler (13 754) (49 747) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (13 245) (49 453) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - G Anleggsmidler Netto kontantstrøm fra andre balanseposter - H Sum netto likviditetsendring (A+B+C+D+E+F+G+H) Likviditet Likviditet 31.12

5 NOTER TIL REGNSKAPET REGNSKAPSPRINSIPPER INNLEDNING Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med lov om, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Regnskapsprinsippene og oppstillingen av resultatregnskap og balanse følger i hovedsak Kredittilsynets forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak. er ikke skattepliktig. VERDIVURDERINGER Tap på utlån Lavrisikolån inklusive lån til fiskefartøy og landbruk. Ansvarlige lån knyttet til aksje- og investeringsfondene. For nevnte låneordninger følges Kredittilsynets forskrift om vurdering av tap på utlån mv. Hvert enkelt lån som er misligholdt blir vurdert og verdsatt til antatt realisasjonsverdi i henhold til den underliggende sikkerhet. Som misligholdt lån i denne sammenheng, regnes alle lån som står med udekkede terminer minst 90 dager etter forfall. Realisasjonsverdi settes etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor beliggenhet, omsetningsverdien av lignende eiendommer eller fartøy, samt eventuelle takster og leieinntekter tas med i vurderingen. Der hvor antatt verdi er lavere enn engasjementet, føres differansen som spesifisert tapsavsetning gitt at låneengasjementet ansees som tapsutsatt. Samme vurdering foretas på engasjementer som ikke er misligholdt, men hvor sikkerheten vurderes som svak og bedriftens inntjening kan tilsi manglende fremtidig betalingsevne. Eventuell mindreverdi i forhold til bokført låneengasjement føres som spesifisert tapsavsetning. Opptjente og forfalte, ikke betalte renter inntektsføres ikke på engasjementer hvor det foretas spesifisert tapsavsetning, og heller ikke på lån hvor rentefordringen for øvrig må betraktes som usikker. I tillegg til ordinære spesifiserte tapsavsetninger på landbrukslån, gjøres det en samlet vurdering av det spesifiserte tapspotensialet for øvrige misligholdte lån. Antall lån er såpass omfattende at gjennomføringen av tapsvurderingen skjer noe mer skjematisk. Vurderingen konkretiseres i en formel basert på historiske data, utviklingen i tap og misligholdte lån samt annen relevant informasjon. En forutsetning for å bruke en slik metode er den tradisjonelle gode sikkerheten og de lave tapene i porteføljen. Uspesifiserte tapsavsetninger, som skal dekke latente tap i den delen av porteføljen som ikke er identifisert som tapsutsatt, foretas på bakgrunn av erfaringsmateriale og konkrete vurderinger av utviklingen innen særskilte bransjer. Det foretas ikke uspesifiserte tapsavsetninger for ansvarlige lån knyttet til aksje- og investeringsfondene.

6 Risikolån og garantier, lån fra Statens miljøfond og distriktsrettet låneordning Bortsett fra bestemmelsen om uspesifiserte tapsavsetninger, gjelder tapsføringsreglene også for disse ordningene. Tapsføring vurderes når engasjementet er misligholdt i mer enn tre måneder eller dersom det er åpnet konkurs/gjeldsforhandling, tvangsforfølging er foretatt uten resultat eller når garanti som har stilt innfris. Som for lavrisikolån blir den underliggende sikkerhet for engasjementet gjennomgått og realisasjonsverdien satt etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Der hvor antatt verdi er lavere enn engasjementet føres differansen som spesifisert tapsavsetning gitt at låneengasjementet anses som tapsutsatt. Opptjente ikke betalte renter inngår i spesifisert tapsavsetning og tas til inntekt, jf. nedenfor om tapsfond. Ansvarlige lån fra Såkornfondet Lånene fra Såkornfondet til de enkelte såkornselskaper er gitt som ansvarlige lån og løper uten avdrag med full innfrielse etter 15 år. Renter betales ikke, men akkumuleres og tillegges hovedstol hvert år pr Såkornmidlene benyttes av selskapene til egenkapitalinvesteringer i nystartet virksomhet. Konstaterte tap og tapsavsetninger bygger på vurderinger som er gjort av de enkelte investeringsprosjekter. I tillegg vurderes såkornselskapene. Tapsfond Risikolån og garantier Tidligere ble det over statsbudsjettet årlig bevilget tapsfondsmidler til dekning av fremtidige tap på risikolån og garantier. Bevilgningene/avsetningene har ligget på % av låne- og garantirammene. Tap utover gitte bevilgninger ble dekket av staten. Fra og med året 2002 er avsetningene til tapsfond dekket av tilsagnsrammen på tilskudd. må således selv vurdere hvor mye av tilskudds-bevilgningene som skal benyttes til avsetning for framtidige tap på låneordningen. Den enkelte avsetning overføres til et tapsfond pr. ordning og tilsagnsårgang. Tapsfond for ubenyttede utlånsrammer og tilsagn tilbakeføres til staten. Tapsfondsmidlene plasseres på øremerkede konti i Norges Bank og er ikke rentebærende for Innovasjon Norge. Tapsfondene belastes med tapsavsetninger og konstaterte tap, inklusiv tapte renter og omkostninger. Likviditetsdekningen fra tapsfondene foretas først når tapet er endelig konstatert. Lån fra Statens miljøfond og distriktsrettet låneordning Det som kan belastes tapsfond er tilsvarende som for risikolån. Tapsfond for Statens miljøfond ordningen ble etablert ved en engangsbevilgning. Det er ikke ett tapsfond pr tilsagnsårgang og det foretas ikke tilbakeføring av tapsfond til staten for ubenyttede rammer og tilsagn.

7 Ansvarlige lån fra Såkornfondet Det er bevilget et tapsfond til Såkornfondet som tilsvarer 25 % av opprinnelig lånekapital. Tapsfondet belastes med 50 % av konstatert tap på enkeltprosjekter inntil 25 % av opprinnelig utbetalt lånekapital er tapt. Kun hovedstol uten tillegg av renter kan belastes tapsfondet. Det resterende 50 % prosjekttapene dekkes av de private investorene i såkornselskapene. Samlede tap utover 25 % av utbetalt lånekapital må dekkes av såkornselskapene. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler er bokført til antatt realisasjonsverdi etter samme prinsipper som ved tapsføring av engasjementer. Eventuelle nedskrivninger/gevinst ved salg føres som hhv. tap på utlån og inngått på tidligere avskrevne engasjementer. Overtatte eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Inntekter og kostnader på overtatte eiendeler fra lavrisikolån blir ført under driftsinntekter og kostnader i resultatregnskapet. Aksjer Investeringer i aksjer vurderes etter laveste verdis prinsipp. Alle aksjer klassifiseres som omløpsmidler. Samlet har tre porteføljer. Disse er: - Risikolån konvertert til aksjer - Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Nordvest-Russland - Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Øst- og Sentral-Europa I tillegg har anleggsaksjer i tre selskaper, samt aksjer i et datterselskap. Som markedsverdi på noterte verdipapirer benyttes børskurs. For unoterte aksjer, samt noterte aksjer med lav likviditet legges en individuell verdivurdering av hver investering til grunn ved verdifastsettelsen av aksjene. Tap på kundefordringer Kundefordringer knyttet til prosjektvirksomheten oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningene til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning på kundefordringene for å dekke en generell tapsrisiko. Balanseposter i utenlandsk valuta Balanseposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. TIDSAVGRENSNINGER Inntektsføring av renter i Såkornfondet inntektsfører ikke utlånsrenter på ansvarlige lån gitt til såkornselskapene. Da risikoen i prosjektene er svært høy og såkornselskapene ikke skal betale renter før om 15 år og da kun på de investeringer som er lønnsomme foretas det ikke inntektsføring utlånsrenter løpende, men først ved innløsning.

8 Overkurs/underkurs på inn- og utlån Overkurs og underkurs ved nye låneopptak inntektsføres hhv. kostnadsføres over lånets løpetid som en justering av de løpende rentekostnadene. Etableringsprovisjon ved utbetaling av lån blir inntektsført på utbetalingstidspunktet. Rentestøttefond Ved innvilgning av rentefrihet på risikolån inntektsføres det rentestøtte på låneordningen som tilsvarer inntektstapet ved rentefrihet. Ordningen finansieres ved at det årlig avsettes tilskuddsmidler til rentestøttefondet. Avsetningene må tas av den årlige tilskuddsrammen for Regional utvikling fra KRD og Innovasjonsordningen fra NHD. For hvert år skal det avsettes tilstrekkelige midler til å dekke innvilgning av rentefrihet i inneværende år. Inntekter og kostnader for prosjektvirksomheten For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullføringsgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Intern avregning av kostnader Den interne avregningen av s driftskostnader mellom de ulike virksomhetsområder er basert på en beregning av forbrukte årsverk pr. virksomhet. Avregningen vil til en viss grad måtte bygge på skjønn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Avskrivningssatsene varierer fra 2 % til 25 % pr. år. ANNET Inntektsføring av statlige bevilgninger Bevilgningene inntektsføres i takt med påløpte kostnader på de formål som bevilningene er ment å dekke. Dette betyr at deler av bevilningen et år kan bli overført til neste år. får bevilgninger til administrasjon, internasjonalisering, profilering, innovasjon mv.

9 Konsolidering av datterselskap eier 100 % av aksjene i Nortra AS, som igjen eier 100 % av aksjene i VisitNorway AS. Selskapene er uten virksomhet og har ingen bokførte eiendeler utover bankkonto tilsvarende bokført verdi. På grunn av datterselskapenes ubetydelig betydning for regnskapet er det ikke utarbeidet konsernregnskap. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Tilskuddsfond har årlige tilsagnsrammer for tilskuddsordninger til ulike formål. For tilskuddsordningene som organiseres med fond gjelder følgende regler: Tilskuddsmidlene, som bevilges over statsbudsjettet, blir inntil utbetaling plassert på øremerkede konti i Norges Bank som ikke er rentebærende for. De likvide midlene med tilhørende fond er ført i balansen. For noen tilskuddsordninger bortfaller tilsagn dersom midlene ikke er benyttet senest tre år etter innvilgningsåret. Ubrukte tilskuddsmidler for disse ordningene tilbakeføres til staten. Tilskuddsmidler som utbetales har ingen resultateffekt for og blir således ikke utgifts- eller inntektsført i resultatregnskapet. mottar også tilskuddsmidler fra fylkene som settes på rentebærende fond i DNBNOR. Renten brukes til å øke tilsagnsrammen neste år. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid eller 12 år. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser.

10 NOTER Note RENTER AV UTLÅN Renter av ordinære lavrisikolån Renter av fiskefartøylån Renter av landbrukslån Renter av risikolån Renter av andre utlån Rentestøtte Rentestøtte er i all hovedsak gitt til risikolån. Det vises til note 27 og notene med regnskapsprinsipper hvor rentestøttefond er beskrevet. Renter av utlån fordelt geografisk Nord- Norge Midt- Norge Vestlandet Sør-/Østlandet Sum Lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risikolån Andre utlån Sum Note RENTER PÅ INNLÅN Renter på innlån til lavrisikolån *) Renter på innlån til risikolån Rentekostnader på andre utlån Note INNLÅNSPROVISJON TIL STATEN Provisjon på innlån til lavrisikolån *) Provisjon på innlån til risikolån Provisjon på innlån til andre utlån *) Omfatter ordinære lavrisikolån samt lån til fiskefartøy og landbruk. betaler 0,4 % provisjon til staten på alle innlån. Note 4 INNTEKTSFØRTE BEVILGNINGER Reiseliv Programmer Internasjonalisering Innovasjon og OFU/IFU Drift Sum Inngående balanse pr Mottatte bevilgninger Til disposisjon Utgående balanse pr (11 286) (10 000) (2 117) (23 403) Inntektsført Inngående balanse for Internasjonalisering er endret som følge av reklassifisering. s satsing på internasjonalisering og reiseliv henter også finansiering fra driftsbevilgningen.

11 Note EKSTERNE INNTEKTER Norge Norden og Baltikum Vest-Europa Øst-Europa Amerika Asia Eksterne inntekter er i hovedsak salg av internasjonaliserings- og markedsføringstjenester. Note DIVERSE DRIFTSINNTEKTER Netto gevinst på aksjer Gebyrer på innlån og utlån samt provisjoner på garantier (200) (2 596) Netto tap på valuta Inntekter av framleie

12 Note LØNN OG PERSONALKOSTNADER Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Andre ytelser ovenfor består i all hovedsak av utlandstillegg, styrehonorarer, personalforsikringer, offentlige avgifter i utlandet, diverse personalkostnader samt avsatte omstillingskostnader (2004). Lønns- og personalkostnadene for de personene som er overført Utenriksdepartementet i henhold til samarbeidsavtalen er inkludert i beløpene Fast lønn til administrerende direktør Øvrige godtgjørelser til administrerende direktør Pensjonsavtale med administrerende direktør Honorar til styreleder Øvrige godtgjørelser til styreleder Styrehonorarer Lovpålagt revisjon 30 - Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Lån til ansatte 664 *) 711 Gjennomsnittlig antall årsverk *) I tillegg kommer 28 personer som Utenrikdsdepartementet har arbeidsgiveransvaret for. Det er ikke inngått noen etterlønnsavtale med daglig leder utover ordinære oppsigelsesvilkår på seks måneder Lån til ansatte er dels rentefrie og dels uten pant. Administrerende direktør og styreleder har ikke lån i KPMG AS er sammen med Human Factors AS engasjert for å gjennomføre undervisningsprogrammet LederMentor, som er et program for at kvinner skal få større innflytelse i norsk bedrifts- og næringsutvikling. KPMG fakturerer det totale honoraret. Halvparten av honoraret tilkommer Human Factors. Totalt fakturert honorar i 2005 er kr , som inngår i andre tjenester utenfor revisjon.

13 Note 8 AVSKRIVNINGER PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER Utstyr og Bygninger og inventar mv. eiendommer Sum Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger (93 293) (54 664) ( ) Bokført verdi Tilgang Avgang (270) - (270) Avskrivninger (15 164) (7 495) (22 659) Bokført verdi Investeringer Bygninger og eiendommer Maskiner, inventar, biler, mv Sum investeringer Salg av driftsmidler Årlige leieforpliktelser utgjør ca 55 mill. kroner hvorav ca 30 mill. kroner i utlandet. Utenriksdepartementet vil overta leieforpliktelsene ved de delene av uteapparatet som integreres med utenrikstjenesten. De fleste av s leieforpliktelser i Norge og utlandet har en kontraktstid på 5 år, med opsjon på videre leie 3 til 5 år. Det finnes to unntak. Leiekontrakten for kontorene i Tollbugata/Oslo løper til Leiekontrakten for kontorene i London løper til I tillegg har en leiekontrakt for kontorer på Stortorvet/Oslo som løper til Dette er leiekontrakten for lokalene til Stiftelsen Norges Turistråd. Lokalene er framleiet for hele perioden med et årlig leietap på vel 1,1 mill. kr. Det er avsatt midler til dekning av tapet. Note 9 DIREKTE PROSJEKTKOSTNADER Direkte prosjektkostnader omfatter i 2005 kjøp av varer og tjenester direkte i s operative prosjekter. Det meste av prosjektkostnadene er knyttet til reiseliv og internasjonalisering. Kostnadene finanseres dels av kunder og dels av den offentlige bevilgningen. Note ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokaler Leie, kjøp og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker og opplæring Telefon og porto Reiser og transport Diverse driftskostnader

14 Note 11 Tapsavsetninger TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Ord. lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risikolån Andre utlån Sum lån Garanti -er Sum lån og garantier Spesifiserte tapsavsetninger Spes. avsetninger pr Økte og nye spes. avsetninger Tilbakeførte spes. avsetninger (40 535) (15 737) (5 910) (71 761) (4 259) ( ) (2 225) ( ) Konstaterte tap på engasjementer uten spesifiserte avsetninger Konstaterte tap (79 175) (8 601) (6 980) ( ) (12 100) ( ) (3 141) ( ) Spesifiserte avsetninger pr Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte avsetninger pr Endring i uspesifiserte avsetninger - - Uspesifiserte avsetninger Bokførte tap Økte og nye spes. avsetninger Tilbakeførte spes. avsetninger (40 535) (15 737) (5 910) (71 761) (4 259) ( ) (2 225) ( ) Konstaterte tap på engasjementer med spesifiserte avsetninger (61 195) (7 741) (3 875) ( ) (588) ( ) (2 525) ( ) Endring i spesifiserte avsetninger (46 542) (20 395) (7 843) ( ) ( ) (542) ( ) Endring i uspesifiserte avsetninger Konstaterte tap Tap på utlegg Inngang på tidligere perioders konstaterte tap (5 006) (30) (8 537) (15) (13 588) (13 588) Tap på utlån og garantier (11 172) (858) Konstaterte tap Konstaterte tap på engasjementer uten spesifiserte avsetninger Konstaterte tap på engasjementer med spesifiserte avsetninger Sum konstaterte tap Risikogrupper Brutto utlån Garantier Tapsavsetninger Tapsprofil Høy % Normal % Lav % Andre Sum Lavrisikolån Risikolån mv. Brutto mislighold>90 dager Mill kroner I % av brutto utlånsportefølje Mill kroner I % av brutto utlånsportefølje , , , , , , , ,0 Tabellen viser utviklingen i misligholdssituasjonen, målt ved sum brutto mislighold over 90 dager i mill kroner og i forhold til løpende portefølje. Lavrisikolån omfatter ordningene ordinære lavrisikolån, flåtelån og landbrukslån. Sum risikolån viser landsdekkende risikolån og garantier, distriktsrettede risikolån, distriktsrettet låneordning og miljøfondlån. Misligholdet er på et lavere nivå enn det har vært de senere år. Nedgangen har sammenheng med gode økonomiske rammebetingelser for næringslivet. I tillegg har det, spesielt for risikolån, vært grunnlag for å avslutte mange misligholdssaker.

15 Note TAPSDEKNING (2 525) Tap risikolån og garantier dekket ved egen bevilgning Tap risikolån og garantier dekket av tapsfond Tap distriktsrettet låneordning dekket av tapsfond (57) Tap miljølån og garantier dekket ved egen bevilgning Tap investeringslån dekket av Landbrukets utviklingsfond Tap lån fra Såkornfondet dekket av tapsfond (4 144) Tap lån fra Miljøfondet dekket av tapsfond Det vises til notene med regnskapsprinsipper hvor tap og tapsfond er beskrevet. Note RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET, DISPONERT Overført staten risikolån og garantier Overført staten distriktsrettet låneordning Overført opptjent egenkapital lavrisikoordningen Overført opptjent egenkapital Investeringsfondet for Nordvest-Russland Overført opptjent egenkapital Investeringsfondet for ØstEuropa (20 174) Overført/belastet opptjent egenkapital Såkornfondet, (3 714) Overført/belastet opptjent egenkapital prosjektvirksomhet mv Note BUNDNE INNSKUDD I NORGES BANK Til investering i ansvarlig kapital Til utbetaling av tilskudd Til dekning av tap Bundne innskudd er øremerkede midler. Kun en mindre del av disse midlene er rentebærende for Innovasjon Norge. Note LAVRISIKOLÅN Ordinære lavrisikolån Lån til landbruket Lån til fiskefartøy

16 Note ANDRE UTLÅN Bygdeutviklingslån til landbruket Ansvarlige lån Såkornfondet Lån fra Statens Miljøfond Distriktsrettet låneordning Ansvarlige lån Investeringsfondet for Nordvest-Russland Ansvarlige lån Investeringsfondet for Øst-og Sentral-Europa Lån til ansatte Bygdeutviklingslån forvaltes av for Landbrukets utviklingsfond. Lånene som er rentefrie er finansiert ved utbetaling fra utviklingsfondet, som også godskrives tilbakebetaling og belastes tap. Note 17 UTLÅN GEOGRAFISK FORDELT Nord- Norge Midt- Norge Vestlandet Sør-/Østlandet Sum Tall i mill kr Ordinære lavrisikolån Fiskefartøylån Landbrukslån Risikolån Andre utlån Sum netto utlån

Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055

Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055 RESULTATREGNSKAP Beløp i hele tusen kroner Noter 2006 2005 Renter av utlån 1 537 431 556 420 Renter av bankinnskudd 12 241 8 635 SUM RENTEINNTEKTER 549 672 565 055 Renter på innlån 2 307 730 279 392 Innlånsprovisjon

Detaljer

Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005

Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005 Note 1 RENTER AV UTLÅN 2006 2005 Renter av ordinære lavrisikolån 161 814 191 419 Renter av fiskefartøylån 105 751 108 291 Renter av landbrukslån 150 772 138 671 Renter av risikolån 100 886 93 548 Renter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Formålet med Innovasjon Norges virksomhet er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Dette

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2005

Noter til årsregnskapet 2005 Noter til årsregnskapet 2005 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler Tap på utlån og garantier 2.b Verdsettelse beskrivelse

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Side 59. Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport. Beløp i mill. kr. Note 2009 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER

RESULTATREGNSKAP. Side 59. Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport. Beløp i mill. kr. Note 2009 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER 59 RESULTATREGNSKAP Beløp i mill. kr. Note DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 12 574,7 10 578,7 10 388,4 Andre driftsinntekter 2 188,2 140,2 128,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 12 762,8 10 718,9 10 517,2 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER:

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: 4 Norsk Tipping PRODUKTOVERSIKT Omsetning og premier oppgitt i hele tusen OMSETNING KR: 3 761 733 SNITTOMSETNING 2 179 PREMIER: 1 880 867 SNITT TAPT 1 090 ANTALL SPILLERE: 1 726 311 GJENNOMSNITTSALDER

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler

Detaljer

Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391

Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391 Årsrapport for 2011 Netfonds Holding ASA Org.nr: 988 861 391 med datterselskaper: Netfonds Bank AS Netfonds Livsforsikring AS Netfonds AS side 2 Årsberetning 2011 Netfonds Holding konsern Forretningsområder

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer