Detaljregulering Bodøsjøveien 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering Bodøsjøveien 50"

Transkript

1 Bodøsjøveien Eiendom AS Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Tema Landskapsbilde

2 A Endringer etter tilbakemeldinger fra oppdragsgiver MALUT ASBJ GAN Konsekvensutredning tema landskapsbilde AGOST/ MALUT LEBRU/ ASBJ IJR/ GAN Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Side 2 av 27

3 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Metode 5 2 Situasjonsbeskrivelse Planområdet Landskapskarakter 7 3 Verdi 12 Delområde A 12 Delområde B 13 Delområde C 13 Delområde D 13 Samlet verdi for planområdet 13 4 Tiltaket Beskrivelse av tiltaket Influensområde 19 5 Omfang og konsekvens Alternativet Omfang 21 Tiltaket Konsekvens 24 6 Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak Innledende fase av planleggingen Byggeplan 26 7 Kilder Side 3 av 27

4 Sammendrag Planområdet består av både naturområder og industriområder, er lokalisert med nærhet til Bodø by og tettbebygde arealer, og ligger i direkte tilknytning til havet. Planområdet innehar en uberørt kystlinje, som fortsetter både vest og øst for området. Tiltaket medfører riving av eksisterende bygningsmasse, og større utnytting av området i form av boligbygging. Store deler av tomta er mindre verdifull, og det vil være positivt å oppgradere denne. Tiltaket omfatter kun ett alternativ. Det er ikke vist detaljert terrengbehandling eller tenkt opparbeidelse av utomhusarealene ut over anslag på veg- og parkeringsarealer. Omfang av tiltaket er vurdert til lite negativt. Sammenstilt med verdien på området gir dette en konsekvens på liten negativ (-). Avbøtende tiltak vil bl.a. være å redusere høyde og volum på blokkene, velge bevisst farge- og materialbruk og lyssetting, differensiere uttrykket på byggene og skape gode overganger til omgivelsene med vegetasjon, samt avsette nok areal til terrengtilpassing mot tilstøtende arealer. Utarbeidelse av en mer detaljert situasjonsplan/ utomhusplan vil vise løsninger på dette Side 4 av 27

5 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Tiltakshaver og grunneier er Bodøsjøveien Eiendom AS. Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for boliger på den tidligere tomta til Nord Norges Salgslag, Bodøsjøveien 50. Det ønskes nå sett på muligheten for etablering av i størrelsesorden 399 boenheter. Områdene tiltakshaver besitter har følgende gårds- og bruksnummer: 39/1, 39/213, 39/855 og 39/965. I forbindelse med omdisponering av arealene fra næring til bolig (jf. planprogram for detaljregulering Bodøsjøveien 50, datert , vedtatt ) kreves det gjennomført en konsekvensutredning, hvor Landskapsbilde er et av temaene. Konsekvensutredningen skal gjennomføres i tråd med Plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning. 1.2 METODE Temaet landskap omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av tiltaket. I utredningen vil det tas utgangspunkt i metodikken i veileder for konsekvensutredninger, håndbok 140, som er utarbeidet av Statens vegvesen. Dette innebærer følgende: 1. Sammenstilling av tilgjengelig informasjon om området. 2. Gjøre eventuelle tilleggsregistreringer i form av befaring og intervju med myndigheter og brukergrupper. 3. Framstilling av informasjon i kart. 4. Inndeling i delområder og vurdering av områdenes verdi. Framstilling av verdier i kart. 5. Vurdering av tiltakets omfang og konsekvens på gitte verdier. 6. Beskrivelse av avbøtende tiltak for å dempe eventuelle ulemper. Metoden vil tilpasses den aktuelle situasjonen. Grunnlaget for sammenligning vil være dagens situasjon, da tiltaket må sammenlignes med en konkret situasjon for å kunne sammenligne visuelle forskjeller. Dersom det kommer fram negative konsekvenser pga. gjennomføringen av tiltaket, beskrives det hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres. Avbøtende tiltak nedfelles i reguleringsbestemmelsene om mulig Side 5 av 27

6 2 Situasjonsbeskrivelse 2.1 PLANOMRÅDET Planområdet ligger øst for Bodø by, sør for RV 80 og grenser mot fjorden. Adressen er Bodøsjøveien 50. Lokalisering av planområdet (svart sirkel). Kartet er hentet fra Statkarts kartløsning (www.statkart.no), bearbeidet av Norconsult Side 6 av 27

7 Området avgrenses av Bodøsjøveien i nord, havet i sør, tomtegrensa til Bodøsjøen borettslag i vest og tomtegrensa til behandlingsanlegg for spillvann i øst. Stiplet svart linje viser planområdet. Fotoet er hentet fra Statskarts kartløsning (www.statkart.no), bearbeidet av Norconsult Planområdet består av industriområde med flere store industribygg og grøntarealer øst og vest for dette. Området er ca. 54 daa stort, og bygningsmassen utgjør ca m 2. Deler av bygningsmassen er i dårlig stand og er moden for sanering. Området er til dels preget av slitasje og utelagring/ forsøpling. Det er videre store asfalterte arealer som benyttes til interne kjøreveger og parkeringsplasser. Områdene nærmest slakteriet, inkludert stranda, er preget av forsøpling. 2.2 LANDSKAPSKARAKTER Området er en del av landskapsregion 29 Kystbygdene i Helgeland og Salten (jf. NIJOS referansesystem for landskap). Regionen ligger i søndre og midtre deler av Nordland, ofte som et fastlandsnært belte mellom større fjorder og den ytterste skjærgård. I denne delen av regionen er de kystnære områdene ofte strandflate som en lav brem rundt høye øyfjell, eller som lav og smal stripe langs fastlandskystens ytterside. Strandlinja er mer rettlinjet her i forhold til ellers i regionen, og følger foten av øyer og halvøyer. Planområdet ligger på innsiden av Bodøhalvøya, og er en del av kystlinja. Det har den lave strandbremmen med et ujevnt, småkupert terreng med mange senkninger, lave knauser og fjellknatter. På området finnes også de typiske strandengene som domineres av gras og kan ha innslag av urter. Noe av denne enga er riktignok utfylt område. Den intakte delen kystlinja er likevel et viktig landskapselement i planområdet og de nære områdene rundt. På vestsiden av tomta er terrenget noe kupert og her er noe høyere vegetasjon (løvtrær) som har sin kvalitet i å være et grønt innslag i det større landskapsrommet i et åpent og flatt område, samt buffersone mot veg og mellom bebyggelse. Det er en liten strand sørvest for slakteriet (se illustrasjon ovenfor) Side 7 av 27

8 Planområdet er sørvendt og har gode solforhold, men værhardt klima siden det ligger vendt ut mot havet. I bakkant mot nord stiger terrenget, og den eksisterende bebyggelsen oppover danner en skrånende vegg bak planområdet. Bebyggelsen utenfor planområdet er ensartet i felt, men har ulik karakter feltene i mellom. Da planområdet i tillegg er et utflytende og sammensatt industriområde, bidrar dette til et overordnet uttrykk av et udefinert og sammensatt område hvor delområdene ikke står til hverandre. Kystlinja sett fra planområdet mot øst. Foto: Åshild G. Østmoe. Planområdet sett fra vest fra kystlinja. Foto: Åshild G. Østmoe. Planområdet sett fra øst. Foto: Åshild G. Østmoe Side 8 av 27

9 Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Planområdet er preget av forsøpling og tilfeldig lagring, nederste bilde viser eksponert lagring ut mot Bodøsjøveien. Foto: Åshild G. Østmoe. Planområdet og omgivelsene har et sammensatt og lite enhetlig uttrykk. Foto: Åshild G. Østmoe Side 9 av 27

10 Bodøsjøveien avgrenser planområdet i nord, og parkeringen skjer i dag langs denne vegen. Foto: Åshild G. Østmoe. Kollen vest i planområdet og vegetasjonen her er viktige visuelle buffersoner mellom bebyggelsen øst for planområdet og planområdet. Kollen og vegetasjonen er også med på å gi grønne og romlige kvaliteter i et åpent og flatt landskap. Foto: Åshild G. Østmoe Side 10 av 27

11 Side 11 av 27

12 4 Verdi Planområdet er delt opp i og beskrevet som fire delområder, ut fra delområdenes beskaffenhet og om naturlandskap eller bebyggelse dominerer. Hele planområdet er deretter gitt en samlet verdi, ut fra om det innehar reduserte, vanlige eller spesielt gode visuelle kvaliteter. Verdikart for tema landskapsbilde. Orange er middels verdi og gult er liten verdi. Fotoet er hentet fra Statskarts kartløsning (www.statkart.no), bearbeidet av Norconsult DELOMRÅDE A Området er en åpen gressmarkslette, typisk for regionen, med noe kupert terreng. Området innehar ingen spesielle landskapselementer, men har sin funksjon i landskapsbildet ved å holde det åpent ned til kystlinjen og gi utsyn til havet. Området fremstår med mindre enn vanlig gode visuelle kvaliteter Side 12 av 27

13 DELOMRÅDE B Området er et industriområde i tettbygd strøk med mindre godt totalinntrykk. Bebyggelsen framstår enhetlig, men har lite gode visuelle kvaliteter. Områdene rundt bebyggelsen består av utflytende asfaltområder med eksponert lagring av diverse utstyr, maskiner, biler og søppel, og parkering står i rekker eksponert opp mot Bodøsjøveien. Området har ingen spesielle landskapselementer, og har tilnærmet ingen høyere vegetasjon. Området skiller seg ut i vesentlig negativ grad fra tilgrensende naturområder og boligbebyggelse omkring. DELOMRÅDE C Området er et naturområde med en terrengkolle og høyere vegetasjon som tilfører romlige og grønne kvaliteter i det større landskapsrommet. Området er typisk for regionen og framstår med vanlig gode visuelle kvaliteter. DELOMRÅDE D Området er et naturområde bestående av kyststripa ut mot havet. Dette er et typisk, men viktig, landskapselement i det store landskapsbildet. Den er i hovedsak uberørt, men nedenfor delområde A er det fylt noe ut i sjølinja. Sett overordnet, strekker ikke utfyllinga seg ut over kystlinjas ytterpunkter på strekningen, og bryter med dette ikke i noen særlig grad det overordnede inntrykket av kystlinja. Det kreves relativt små inngrep for å tilpasse utfyllingslinja til å bli en naturlig del av den uberørte kystlinja. Delområdet har sin verdi i at det stort sett er uberørt, og at det ligger i sammenheng med uberørt kystlinje både vest og øst for planområdet. Det har også verdi som et visuelt element, og som en ramme om det som skjer på land. SAMLET VERDI FOR PLANOMRÅDET Kystlinja er et viktig landskapselement, men industriområdet med meget liten verdi dominerer i forhold til dette og de andre delområdene. På den annen side er lokaliseringen sentral, og det visuelle potensialet for området er derfor stort. Dermed vurderes samlet verdi av planområdet til å være middels mot liten verdi mht. landskapsbilde. Liten Middels Stor Side 13 av 27

14 5 Tiltaket Bodøsjøveien Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for boliger på den tidligere tomta til Nord Norges Salgslag, Bodøsjøveien 50. Det ønskes sett på muligheten for etablering av i størrelsesorden 399 boenheter. Området tiltakshaver besitter har følgende gårds- og bruksnummer: 39/1, 39/213, 39/855 og 39/965. Tiltaket er vist som en illustrasjonsplan/ situasjonsplan av en mulig utnyttelse innenfor området. 5.1 BESKRIVELSE AV TILTAKET For å realisere planene vil eksisterende bygningsmasse rives. Eksisterende gang- og sykkelvei langs Bodøsjøveien videreføres. Parkering vil skje i en kombinasjon av parkering på bakkenivå tilknytta boligene, og i parkeringsanlegg under bakken. Byggehøydene differensieres for å ivareta utsikts- og lysforhold i leilighetene. Det er avsatt arealer til lekeplasser i planområdet. Kyststien forlenges gjennom området og legges deretter på sørsiden av ny bebyggelse, mot havet. Vegetasjonen mot Bodøsjøveien fjernes for å gi plass til bebyggelse. Situasjonsplan og perspektiv for tiltaket viser bare plassering av bygningsvolumer, kun i liten grad terrengbehandling, og ingen vegetasjonsetablering eller type arealbruk utomhus. Veg- og trafikkarealer er dimensjonert og differensiert for ulik type trafikk. Situasjonsplan og perspektiv viser ikke fargebruk og materialbruk på bebyggelsen, møblering eller belysning på bygg og i anlegget for øvrig Side 14 av 27

15 Situasjonsplanen viser ulike boligtyper innenfor tiltaksområdet. Situasjonsplanen er utarbeidet av Norconsult AS. Tiltaket viser utnytting med eneboliger i rekke, rekkehus og tomannsboliger langs sjøen, alle i tre etasjer. Området i midten består av rekkehus, eneboliger i rekke, tomannsboliger og leilighetsblokker, vekselvis i tre og fire etasjer. Langs Bodøsjøveien, lengst nord i området, ligger leilighetsblokker i seks og fem etasjer Side 15 av 27

16 Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Situasjonsplan med sol-/ skyggediagram. Her: 23. juni kl og Side 16 av 27

17 Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Situasjonsplan med sol-/ skyggediagram. Her: 1. september kl og Side 17 av 27

18 Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Perspektiv1 av tiltaket, sett fra sørøst. Utarbeidet av Norconsult AS. Perspektiv 2 av tiltaket, sett fra sørvest. Utarbeidet av Norconsult AS Side 18 av 27

19 Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Perspektiv 3 av tiltaket, sett fra nordvest. Utarbeidet av Norconsult AS. 5.2 INFLUENSOMRÅDE For tema landskapsbilde er influensområdet det området hvor tiltaket er visuelt synlig. Vegetasjonen her er borte i dag Vegetasjonen mot veien forsvinner i utbygginga Tiltaket vil kunne sees fra havet, avstanden vil variere med værtype Oransje strek viser anslagsvis maksimalt influensområde for tiltaket Side 19 av 27

20 Oransje strek på figuren over viser anslagsvis hvor tiltaket vil synes fra i omgivelsene. Bebyggelse, terreng og vegetasjon er med på å begrense innsynet. Da terrenget stiger i bakkant av (nord for) tiltaket, vil dette begrense mye av innsynet fra de store bynære bebygde områdene øst for Bodø by. De som bor og oppholder seg i åssiden vil få utsikten mot hav og kyst delvis blokkert, da byggene er plassert slik at de stedvis overlapper hverandre i siktlinjene. Byggvolumene vil påvirke i landskapsbildet innenfor influensområdet, da skala, dimensjoner og volumer er en del større og høyere enn landskap og bebyggelse i omgivelsene. Dersom de nye byggene inntil Bodøsjøveien blir seks etasjer eller høyere, vil Bodøsjøveien kunne framstå som en skyggefull kløft mellom åssiden i nord og de høye blokkene i sør på strekningen. Utover havet vil influensområdet gå langt pga. den høye blokkbebyggelsen, men variere ut fra siktforhold Side 20 av 27

21 6 Omfang og konsekvens ALTERNATIVET Dagens situasjon utgjør 0-alternativet. 6.2 OMFANG Omfanget beskrives ut fra hvordan tiltaket påvirker landskapsbildet. Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket (alternativet) vil medføre for området. Omfanget vurderes i forhold til dagens situasjon (Alternativ 0). Omfang vurderes på en skala fra stort negativt til stort positivt omfang. Tiltakets konsekvens er et resultat av sammenstilling av omfang og verdi. Tiltaket Blokkene nord i området har generelt store dimensjoner og delvis en annen skala enn bebyggelsen i omgivelsene. De vil kunne virke ruvende i landskapet. Blokkene vil stedvis stenge utsikten for beboere i det skrånende terrenget i bakkant av området. De høye blokkene kan også gi konsekvenser for de som går og oppholder seg langs Bodøsjøveien, da ny bebyggelse kan medføre at veien oppleves som en skyggefull kløft med en høy vegg mot det som var et åpent landskap med utsikt til havet. Landskapsbildet her endres mht. utsikt. Det gjeldende tiltaket inngår imidlertid i området Bodøsjøen, som i forslag til ny arealdel av kommuneplan for Bodø kommune skal unyttes til boliger med høy utnyttelse og byggehøyder. Det vil derfor foregå en større urbanisering i området i de kommende årene, og flere liknende prosjekt med boligblokker er oppført og under oppføring nord og nordvest for tiltaket. De illustrerte volumene langs Bodøsjøveien har nokså god tilslutning til linjene som går nord-sør i landskapet, og med avtrappende høyder på boligene sørover mot strandkanten, gir dette god silhuettlinje i denne retningen. Det samme gjelder for retningen øst-vest, hvor de høyeste byggene er plassert i midten av området, med de lavere ut mot hver ende av området. Dette bidrar til at byggene slutter seg til landskapets linjer. Avtrappende bygningsvolum mot øst slik illustrasjonsplanen viser vil gi en god overgang mellom eksisterende næringsbygg og bebyggelse øst for tiltaket Side 21 av 27

22 Planområdet sett fra Trålveien ovenfor Bodøsjøveien, nord for området. Utsikten fra denne siden blir redusert og delvis blokkert ved gjennomføring av tiltaket. Foto: Åshild G. Østmoe. Alle boligtypene er ryddig organisert innenfor området, og følger eksisterende terrenglinjer. De største bygningsvolumene kan dog framstå med store dimensjoner og stå noe i kontrast til dagens omgivelser, som har en mykere og mer differensiert karakter. Med hensyn til den planlagte utbyggingen og urbaniseringen i området, vil bygningsvolum, uttrykk og høyde over tid likevel harmonere med de øvrige byggene i omgivelsene. Bevisst vegetasjonsbruk kan bidra til å avdempe uttrykk og høyder inntil området er ferdig utbygd. Områdene rundt planområdet er sammensatt i uttrykk med hensyn til bebyggelse, så at selve arkitekturen i tiltaksområdet er annerledes enn noe i nærheten i dag gjør ikke så mye fra eller til, men bidrar heller ikke til å skape mer enhetlig uttrykk. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg da den nye blokkbebyggelsen som delvis er oppført og under oppføring i vest/ nordvest (Bodøsjøen Felt B8) sammen med oppførte blokk (Tomasåsen) nord for tiltaket, har like store volum og byggehøyder. Tiltaket bidrar således til å binde sammen ny blokkbebyggelse i vest og nord, og illustrerte reduksjon og avtrapping av bygningsvolum mot øst vil kommunisere godt med den etablerte småhusbebyggelsen med rekkehus og eneboliger på 3 etasjer i dette området. Egnede valg av materialer og farger kan også påvirke uttrykket i positiv retning. Tiltaket bidrar til et definert og opparbeidet område i forhold til dagens situasjon, og innholdet i området står mer i sammenheng med arealbruk og type bebyggelse i omgivelsene. Situasjonsplan og perspektiv viser ikke alle nye terrenghøyder og terrengforming. Det er derfor ikke mulig å vurdere fullt ut om tiltaket er gitt god terrengtilpassing på bakkenivå. I øst ser det likevel ut til at det er mulig med god terrengtilpassing. I vest, og særlig i sørvest, vil det bli en del endring av eksisterende terreng, hvor tiltaket skjærer inn i en lav kolle i dette området. Her bør det vurderes om bebyggelsen kan holdes tilbake for å oppnå bedre terrengtilpassing. I vest blir også en del eksisterende vegetasjon fjernet for å gjennomføre tiltaket. Denne har grønne og romlige kvaliteter, og ville fungert som visuell buffer mellom tiltaksområdet og eksisterende boligområde lenger vest. Det bør vurderes om noe av denne vegetasjonen skal reetableres Side 22 av 27

23 Planområdet sett fra vest. Noe av vegetasjonen vil bli fjernet ved etablering av blokker som vist på situasjonsplanen. Foto: Åshild G. Østmoe. Det er positivt at det ikke planlegges utfylling i havet, og at bebyggelsen er trukket tilstrekkelig inn på området slik at byggene ikke «vipper» på kanten ut mot kystlinja. Situasjonsplanen burde likevel vist terrengtilpasset overgang fra byggesonen, over strandpromenaden og selve kystlinjen. Det er ikke vist forslag til vegetasjon, farge- eller materialbruk i illustrasjonene. Vegetasjon kan bidra som romskaper, gi differensiert inntrykk av de ulike boligtypene og brukes som visuell buffer mot areal for parkering og søppelhåndtering. Det anbefales derfor at det lages en plan for vegetasjonsbruk i tiltaksområdet. Farge- og materialbruk påvirker byggenes framtoning. Det er heller ikke vist utendørs belysning i illustrasjonene. En plan for dette vil gi et mer realistisk inntrykk av tiltaket, spesielt med tanke på byggene som har store flater. Belysning og fargebruk kan ha mye å si for opplevelse av volum og synlighet på avstand. Belysning av vegetasjon kan også gi utslag Side 23 av 27

24 Bildeutsnitt fra Google Earth. Anslagsvis høyde i landskapsbildet på de nye blokkene i forhold til Bodøsjøveien og åssiden i bakkant. Sett fra vest. Samlet vurdering av omfanget av tiltaket vurderes til å være lite negativt: Intet Stort Middels Lite Lite Middels Stort negativt negativt negativt positivt positivt positivt KONSEKVENS Tiltaksområdets verdi sammenstilt med tiltakets omfang, gir liten negativ konsekvens: Meget stor Stor Middels Liten Ubetydelig Liten Middels Stor Meget stor negativ negativ negativ negativ positiv positiv positiv positiv Side 24 av 27

25 7 Avbøtende tiltak 7.1 AVBØTENDE TILTAK Bevisst og egnet fargebruk, materialbruk og belysning vil kunne avhjelpe på inntrykket av bygningsmassen, bevisst vegetasjonsbruk likeså. Bevisst vegetasjonsbruk vil også bidra til generelt mykere inntrykk og mer naturlige overganger til omgivelsene. Tiltaket må tilpasses til terrenget i tilstøtende områder. Man bør bevare kollen i vest og formgi terrenget så det harmonerer mot ny bebyggelse. Den eksisterende vegetasjonen mot Bodøsjøveien bør bevares som en grønn buffersone mellom vegen og bebyggelse/ oppholdsområder. Eventuelt bør ny beplantning langs Bodøsjøveien ha en form og et uttrykk som avdemper høyde og volum av de nye byggene på sørsida av vegen Innledende fase av planleggingen I innledende fase av planleggingen bør følgende avbøtende tiltak innarbeides: Situasjonsplanen bør vise: Vegetasjonsbruk i utbredelse og volumer mot vest, nord og øst Planavgrensning som gir rom for god terrengtilpassing, spesielt mot vest Perspektivene bør vise: Fargevalg på bygg Fasadeuttrykk på bygg Vegetasjonsbruk i utbredelse og volumer Overordnet terrengbehandling I tillegg bør det av tiltaksbeskrivelsen framgå Intensjoner vedr. terrengbehandling, spesielt tilpassing mot områder i øst og vest og utforming av buffersone med kyststi, samt evt. bevaring av eksisterende vegetasjon Ny vegetasjonsbruk og evt. bevaring av eksisterende vegetasjon Krav til situasjonsplan, jf. avsnitt Byggeplan, bør innlemmes som bestemmelser i reguleringsplanen Side 25 av 27

26 Det bør lages perspektiver som viser bygg med tenkt fargebruk og fasadeuttrykk, evt. belysning av disse, terrengbehandling og vegetasjon. Det bør velges både overordnede standpunkter og standpunkter fra bakkeplan som viser silhuettlinjer og terrengtilpassing nord-sør og øst-vest Byggeplan I byggeplanfasen må det lages en situasjonsplan/ detaljplan som viser og tar høyde for: Høyder og terrengforming Overvannshåndtering og evt. sluk og sandfang Trafikkarealer som tilfredsstiller krav til utforming på kjøreveg, parkering, snørydding, snuplasser, sykkelparkering, gang- og sykkelveg mm Vegetasjon Møblering og belysning Universell utforming; tilgjengeliggjøring kan gi utslag på løsningene utomhus vedr. f.eks. trapper, utslaking av terreng iht. helningskrav, belysning osv. Inngrepsgrense som tar vare på ønsket vegetasjon og terreng innenfor og/ eller utenfor planområdet Det bør medfølge snitt som illustrerer bl.a. høyder på bygg, vegetasjon og terrengbehandling Det bør lages perspektiver som viser ovenfor nevnte tiltak, spesielt viktig er bygg med tenkt fargevalg og fasadeuttrykk, vesentlige belysningseffekter, terrengbehandling og vegetasjon. Det bør velges både overordnede standpunkter og standpunkter fra bakkeplan som viser silhuettlinjer og terrengtilpassing nord-sør og øst-vest Side 26 av 27

27 8 Kilder Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) - Nasjonalt referansesystem for landskap Norconsult Konsekvensutredning Nærmiljø og Friluftsliv Norconsult Situasjonsplaner og 3D-perspektiv Norconsult Planprogram, datert , vedtatt Statkarts kartløsning (www.statkart.no) Statens Vegvesen - Håndbok Side 27 av 27

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG

RAPPORT. SJØHAUGEN Landskapsbilde Oppdragsnr: Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 SAMMENDRAG Dokumentnummer: 3 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO Oppdrag 1350000355 Kunde Moss kommune Fra Kopi ACH RAS TEMANOTAT LANDSKAP OG ESTETIKK Dato 2015-04-14 Fra planprogrammet: "Utredningen må synliggjøre aktuelle

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Planprogram, konsekvensutredning Støodden. Konsekvensutredning landskap

Planprogram, konsekvensutredning Støodden. Konsekvensutredning landskap Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Planprogram, utredning Støodden Konsekvensutredning landskap Støodden utvikling AS Dato: 2. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 05 Tilgjengelighet Ikke

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Detaljplan for Granåsveien boligområde Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 30.04.12 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA MAI 2015 KARLSØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE OPPDRAGSNR.

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

Områdeplan for Arsvågen næringsområde

Områdeplan for Arsvågen næringsområde Statens vegvesen Områdeplan for Arsvågen næringsområde Fagrapport landskapsbilde Konsekvensvurdering 2015-05-20 Oppdragsnr. 5144240 01 2015-05-20 Revidert etter tilbakemeldinger fra SVV og Bokn kommune

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune og Norterminal AS Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Konsekvensvurdering landskaps- og terrengforming 2014-09-22 Oppdragsnr.:5123076 - Områderegulering Norterminal

Detaljer

Lillehammer Fjellstue og hytter

Lillehammer Fjellstue og hytter LILLEHAMMER. KOMMUNE DETALJREGULERING FOR Lillehammer Fjellstue og hytter Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 11.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 10.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan

LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan LANDSKAPSANALYSE FOR HAVNEBERGET - del av arbeid med detaljreguleringsplan Ingebjørg Løset Øpstad 13.02.2013 Innledning I denne analysen vil man rette fokus mot de landskapsmessige verdiene innenfor og

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID 2015001768 Forslag til reguleringsbestemmelser 29.04.2016, revidert 15.06.16 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel Datert: 20.05.2016 Sist revidert: Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR INNEREIDET, EIENDOMMENE 109/3 OG 109/4, NORD-LENANGEN Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Nord-Lenangen TROMSØ Reguleringsområdet Svensby Lyngseidet Reguleringsområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg

Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg Noreie AS Detaljregulering for del av Finnkonneset, Festvåg Konsekvensutredning Landskapsbilde 2013-02-08 Oppdragsnr 5114104 5114104 Konsekvensutredning Landskapsbilde 2013-02-08 Konsekvensutredning Landskapsbilde

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Planbestemmelser 389.1 TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Arkivsak: 09/2373 Arkivkode: PLANR 389.1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVVIKA, KOPERVIK - GULERINGSENDRING VEDR.

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato:

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 m.fl. Dato: 17.02.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Morten Nedreås VEDLEGG B-1. Dispensasjonssøknad Bergen, Adresse: Lambertsvei 5

Morten Nedreås VEDLEGG B-1. Dispensasjonssøknad Bergen, Adresse: Lambertsvei 5 Dispensasjonssøknad Bergen, 27.04.2015 VEDLEGG B-1 Eiendom: gnr.167, bnr.786 Adresse: Lambertsvei 5 Tiltakshaver: Jon Gisle Johannessen Tiltaket består av et nybygg på to til 3 etasjer med til sammen 4

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune

Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Stiklestad Eiendom AS Detaljregulering Brygga II Verdal kommune Høringsutkast november 2013 2012-06-29 Oppdragsnr.: 5135220 06.11.2013 Høringsutkast planprogram habro IJR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

Reguleringsplan 2007132

Reguleringsplan 2007132 Reguleringsplan 2007132 Godkjent 23.10.2012 Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 1 Den: Ordføreren i Sandnes Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde,

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

Planbestemmelser BØKELUNDEN - KOPERVIK gnr. 58/59 mfl.

Planbestemmelser BØKELUNDEN - KOPERVIK gnr. 58/59 mfl. Planbestemmelser 3021 - BØKELUNDEN - KOPERVIK gnr. 58/59 mfl. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK Godkjent i Karmøy kommunestyre 18. 9.2017. Disse

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA. Konsekvensutredning landskap

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA. Konsekvensutredning landskap i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA Konsekvensutredning landskap 08-09-2010 1 KIRKENES INDUSTRIAL AND LOGISTICS AREA (KILA)- KONSEKVENSVURDERING FOR LANDSKAPSBILDE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

NOTAT. Landskapsvirkning Klinkenberghagan. 1. Situasjon

NOTAT. Landskapsvirkning Klinkenberghagan. 1. Situasjon NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KS Notat nr. Rev. 01 2017/01/26 Dato 2016/11/21 Til Fra Lund Kopi Landskapsvirkning Klinkenberghagan 1. Situasjon Planområdet

Detaljer

Registrering av trær/skog/kratt/steingard

Registrering av trær/skog/kratt/steingard Registrering av trær/skog/kratt/steingard Forslag til detaljregulering for Jåsund felt G, H, I2 og M Plan 0565 SOLA KOMMUNE Registreringene er utarbeidet som et vedlegg til forslag til reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering.

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Mars 2014 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr. 121,

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer