Per Atle Stahl Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad ( ) Trolldalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Atle Stahl Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad (2014-2026) Trolldalen"

Transkript

1 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad ( ) Trolldalen Utgave: 01 Dato:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE A. Innledning...2 B. Beskrivelse av forslaget, herunder intensjoner og formål...4 C. Utredninger Arealøkonomisering Miljø og klimabevisst arealforvaltning Trafikkforhold/ trafikksikkerhet Jordvern Biodiversitet / grønnstruktur / kulturlandskap Friluftsliv Hensyn til barn og unge Strandsonevern Kulturminner / kulturmiljø Landskapsestetikk Kommunaløkonomi, teknisk- og sosial infrastruktur Beredskap og sikkerhet (ROS) Annen informasjon...12 D. Vedlegg...12

3 1 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad FORORD er engasjert av grunneier for å fremme innspill til revisjon av kommuneplanen og senere utarbeide reguleringsplan for et område ved Trolldalsveien på Fevik. Eiendommen som i dag er bebygd med 1 enebolig har adresse Trolldalsveien 100. Innspillet er utført av følgende medarbeidere i : Ingeniør Landskapsark. Ingeniør Tiltakshaver: Konsulent: Marianne Grigson Helene Øhlenschlæger Roar Melsom (oppdragsansvarlig) Trolldalsveien Fevik Tlf.: e-post Kystveien 14 Postboks 701, Stoa 4808 Arendal Tlf. sentralbord E-post: Prosjektnr. : Roar Melsom Oppdragsleder

4 2 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad A. Innledning GRUNNLAG Følgende informasjon er hentet fra kommunens hjemmeside: «Grimstad kommunestyre har bestemt at det i inneværende valgperiode skal gjennomføres en avgrenset revisjon av kommuneplanen hvor en legger vekt på gjennomføring av kommuneplanens satsingsområder og i utarbeidelse av syv kommunedelplaner. Det viktigste utviklingsarbeidet på samfunnsområdet vil bli kommunens næringspolitikk. Kommuneplanens arealdel skal rulleres i 2013 med utgangspunkt i nåværende plan. Det er ikke behov for å legge til rette for nye større utbyggingsområder inneværende valgperiode. Det legges likevel opp til at det kan fremmes innspill til kommuneplanens arealdel. Det skal utarbeides kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv parallelt med kommuneplanprosessen. Kommuneplanens kart og bestemmelser/retningslinjer vil bli oppdatert som følge av dette arbeidet. Innbyggere, grunneiere, næringsliv, politikere og administrasjon (alle) kan fremme forslag til endret bruk av arealer. Forslag om endret arealbruk vil bli vurdert ut fra kommunens vedtatte arealpolitikk, sektorlovgivning, nasjonale og regionale retningslinjer. Utforming av arealinnspill til kommuneplanen skal følge " Veileder for innspill til kommuneplanens arealdel" og " Skjema for arealinnspill" skal utfylles.» Frist for å fremme innspill er satt til GENERELL PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn (foreløpig) Trolldalsveien 100 Tiltakshaver: Gnr./bnr.: 53/68 Eiendommen: Utbyggingsområdet: Eksisterende boligtomt (som fradeles): ca. 17 daa ca. 14 daa ca. 3 daa

5 3 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Oversiktskart Prosjektområde Oversiktskart

6 4 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad B. Beskrivelse av forslaget, herunder intensjoner og formål Den aktuelle eiendommen (Trolldalsveien 100) omfatter et areal på 17 daa og er i dag uregulert. Den bebygde delen nærmest Trolldalsveien inngår som boligområde i kommuneplanens arealdel. Den øvrige delen inngår som LNF. Grunneier ønsker å omdisponere området fra LNF til boligformål med sikte på regulere og bygge ut området med en blandet småhusbebyggelse. Eksisterende boligtomt ønskes fradelt med ca. 3 daa. Et foreløpig skisseutkast viser en løsning med 15 boenheter. Området tilrettelegges med noen parkeringsplasser for allmennheten og gangforbindelse ut til de attraktive friluftsområdene i tilknytning til Trollfjell. Prosjektområde Utsnitt av gjeldende kommuneplan Trolldalen Haugenes I Prosjektområde Utsnitt fra Grimstad kommunes planregister

7 5 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad C. Utredninger 1.Arealøkonomisering Området ligger i et etablert boligfelt, hvor bebyggelsen i hovedsak preges av eneboliger. Eiendommen har et større uutnyttet areal sør for / bak den eksisterende boligen på omtrent 14 daa. Planskissen viser et forslag med en kombinasjon av eneboliger (på små tomter) og firemannsboliger, til sammen 15 nye boligenheter. Løsning, antall boenheter og type bebyggelse vil bli vurdert nærmere i forbindelse med regulering. Planskisse som viser mulig løsning til fortetting i boligområdet. oktober Miljø og klimabevisst arealforvaltning Atkomst til området planlegges via kommunal vei Bregneveien. Denne er i dag atkomstvei til to eneboliger, Bregneveien 11 (gnr. 53/bnr. 186) og Bregneveien 13 (gnr. 53/bnr. 188). Området ligger i gangavstand fra kollektivakse mellom Grimstad og Arendal (via Vessøyveien/Sømsveien).

8 6 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Området ligger ca. 1,5 km fra Feviktoppen med matvareforretninger og servicevirksomheter. Det er i dag sammenhengende gang- og sykkelvei langs vei 420 Fevikveien både vestover til Grimstad sentrum og østover til Arendal sentrum. Ny gang- sykkelvei langs Sømsveien er under planlegging. Avstander til skoler, barnehager og nærmeste handlemulighet: Fevik skole klassetrinn: Vik barneskole/fjære ungdomsskole: Nærmeste barnehage: Feviktoppen (handel og service) ca. 1,2 km ca. 5,8 km ca. 0,5 km ca. 1,5 km Fevik skole Prosjektområde Skolevei fra prosjektområde til Fevik skole. Energikilder for området vil bli avklart i forbindelse med planleggingen av boligområdet. 3. Trafikkforhold/ trafikksikkerhet Eks. infrastruktur forutsettes tilknyttet Bregneveien. Eksternt anlegg (strekning ny vei med tekniske anlegg fram til første boligtomt) vil utgjøre kun et titalls meter.

9 7 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Få boliger medfører at det ikke vil være påkrevd å etablere gang /sykkelvei eller fortau langs atkomstveien. Trolldalsveien med relativt liten trafikk og lav hastighet (med fartshumper) vil i bli benyttet som skolevei. Området vil ikke være utsatt for veitrafikkstøy. 4. Jordvern Området inngår som LNF i kommuneplanens arealdel. Utbyggingen vil ikke berøre landbruksareal iflg. Grimstad kommunes landbruksplan vedtatt Prosjektområdet Utsnitt av bonitetskart fra Skog og Landskap. Kartutsnitt med dyrkbar mark ith. landbruksplanen

10 8 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Biodiversitet / grønnstruktur / kulturlandskap Registrereringer fra Miljødirektoratets Naturbase for viktig biologisk mangfold viser at rådyr benytter området som beiteområde: Avgrensningen er grov/overordnet og viser at også eksisterende tomter inngår i beiteområdet. Prosjektområdet Utklipp fra Naturbasen. Registeringen viser rådyrbeite. 6. Friluftsliv Eiendommen ligger i nærheten av det statlig sikrede friluftsområde «Randviga». I forslaget til reguleringsplanen vil det bli lagt til rette for en turveimulighet ut av området med tilkobling til eksisterende stinett bl.a. til Trollfjellet og Store Randvigberget øst for planområdet. Innenfor boligområdet kan det anlegges parkering for turgåere som vist på skissen på side 7. Prosjektområdet Utklipp fra Naturbase. Viser lokalisering av det statlig sikrede friluftsområde «Randviga» i forhold til prosjektområdet.

11 9 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Hensyn til barn og unge Barn og unge vil bli hensyntatt i det videre planarbeidet. Barn og unge vil ha gode muligheter både for rekreasjon/friluftsliv og idrettsaktiviteter i nærmiljøet. 8. Strandsonevern Området ligger ikke innenfor 100-metersbeltet lansg sjø, vann eller vassdrag. 9. Kulturminner / kulturmiljø Det er ingen registreringer om eldre, bevaringsverdige bygninger innenfor eller i nærheten av prosjektområdet. Forslaget berører heller ikke kulturminner eller kulturmiljøer. Prosjektområdet Utklipp fra Kulturminnesøk. Området grenser ikke opp til registrerte kulturminner. 10. Landskapsestetikk Prosjektområdet ligger inn til eksisterende boligområde mellom Bregneveien og Trolldalsveien. Utbyggingen vil innebære en forlengelse av bebyggelsen langs Bregneveien, og fortsette byggeområdet langs foten av den lange kollen som utgjør del av friluftsområdet i tilknytning til Store Randvigberget. Arealets beskaffenhet og den attraktive beliggenheten gjør at området har et potensiale for boliger. Utbyggingen vil medføre at terrenget senkes noe mot friluftsområdet i øst, og at massene nyttes til oppfylling av terrenget mot nord og vest. Dermed kan massene disponeres internt i området og høydene jevnes ut, bl.a. for å oppnå universelle løsninger. Veihøyden treffer omtrent naturlig terreng i overgangen mot friluftsområdene, slik at det er mulig å anlegge gode stiforbindelser ut i

12 10 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad turområdene. Terrenget i grensen mot øst vil avskjerme bebyggelse og inngrep mot friluftsområdene. Den høyest liggende boligen vil i flg. skisseforslag ligge på ca. k Toppen av Trollfjell/Store Randviga ligger på ca. k. 60 i tillegg kommer vegetasjon. Boligområdet vil ikke medføre silhuett eller bli liggende eksponert mot friluftsområdet, men danne en naturlig sammenheng med den eksisterende bebyggelsen. Terrenget heller noe mot vest, som gir mulighet for en avtrappende bebyggelse med solforhold ettermiddag og kveld. 11. Kommunaløkonomi, teknisk- og sosial infrastruktur Eksisterende VA i Bregneveien kan føres videre til prosjektområdet. Avstanden er ca. 100 meter frem til første nye planlagte bolig. Det legges til grunn at vei og tekniske anlegg dimensjoneres og utføres med tanke på kommunal overtakelse. Offentlig VAledning i Bregneveien Prosjektområde Utsnitt som viser eks. VA-ledninger. Fra WMS; Grimstad kommune.

13 11 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Beredskap og sikkerhet (ROS) Flom Området er ikke flomutsatt. Ras Området er ikke rasutsatt. Radon I notatet «Samfunnssikkerhet og planlegging»; vedlegg til kommuneplan , står følgende om radon: «6. Alvorlig sykdom som følge av radonforekomster i bygg Når det gjelder Grimstad kommune ble det i 1999 undersøkt radonnivået i en undersøkelse der 500 husstander ble kontaktet. Det ble den gangen konkludert med at radon i inneluft er et lite problem i Grimstad. Berggrunnen innenfor Grimstadområdet er noenlunde ensartet og målingen ga ikke noe klart svar på lokaliteter» Norges geologiske undersøkelse viser ingen informasjon om radonforekomster i de offentlig tilgjengelige kartbaser for Grimstad. Ifølge arealinformasjon i kartbasen til NGU består området av grovkornet granitt. Tiltak mot radon vil bli fulgt opp i henhold til statlige retningslinjer i det videre planarbeidet. Prosjektområde Utsnitt fra NGU; Berggrun N50

14 12 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Høyspent Ingen høyspentlinjer går gjennom området. 13. Annen informasjon har tidligere gjort henvendelser til kommunen med sikte på å få fradelt tomter i området, men er blitt anbefalt å regulere området. Stahl ønsker å sette i gang reguleringsarbeid så snart ny kommuneplan er vedtatt, evt. i sluttfasen av behandlingen av kommuneplanen (i samarbeid med kommunen). D. Vedlegg Skjema for arealinnspill datert

15 file:///d:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-gk/203990_fix.html Side 1 av Att.: Heidi Sten-Halvorsen REVISJON AV KOMMUNEPLANEN Trolldalsveien 100 forslag til endret arealbruk På vegne av grunneier fremmes innspill til revisjon av kommuneplan for et område ved Trolldalsveien på Fevik. Rapport og skjema datert følger vedlagt. Med vennlig hilsen Roar Melsom Ingeniør, Plan og urbanisme Mob/dir: , Sentralbord: Kystveien 14, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal Asplan Viak har i år valgt å gi en gave til Redd Barnas hjelpearbeid på Filippinene i stedet for å sende ut julekort til våre forbindelser. Tenk miljø før du skriver ut

16 KOMMUNEPLAN INNSPILL TIL AREALDELEN SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger Somvedleggtil skjemaetfinnes Veilederfor innspill til kommunensarealdel. Tiltakshaver (navn, adresse): Samarbeidspartner/konsulenter: Eierforhold: Gnr. Bnr Grunneier Utbyggingsområdet: Formål i gjeldende kommuneplan (kryss av) Skolekrets Nærmeste fylkesveg x x Bebyggelse og anlegg Grønnstruktur LNF Bruk og vern av sjø og vassdrag Samferdsel og teknisk infrastruktur Annet Eide Fevik Fjære Frivoll Holviga Jappa (inkl. Hesnes) Landvik Veg nr 35 Sømsveien Avstand i meter Ca.450

17 Fortetting av eksisterende bebyggelse (Ja/Nei) Formål og utnyttelsesgrad (gjelder kun bebyggelse og anlegg) KOMMUNEPLAN INNSPILL TIL AREALDELEN Nei Antall Boenheter Arealomfang (m2) Bolig Fritidsbebyggelse Forretning Kjøpesenter Næringsvirksomhet Tjenesteyting Fritids - turistformål Annet: Totalareal (m2) Berører arealet 100 meters beltet (Ja/Nei) Berører arealet nedslagsfeltet til Rorevannet (Ja/Nei) Berører arealet landbruksareal (Ja/Nei) Nei Nei Nei I tillegg til detteskjemaetskal følgendeleveresinn: o o Kart over området, somviser planomfanget,eiendomsgrenserog hovedadkomst(målestokk 1:1000eller 1:5000).Evt. kart somviser arealtemadet vil væreviktig å ivareta innenfor utbyggingsområdet. (Naturtyper/biologisk mangfold, stier/veier for friluftsliv, steingjerder, andre kulturminner, lekeområder, terrengformasjoner, vegetasjon,etc.) I tillegg til skjemaetskal det lagesen tekstdel med beskrivelseav forslaget. I tekstdelenskal intensjoner, formål og adkomstløsningeromtales.videre skal de ulike punktene under V eiledendetema og spørsmål i Veileder for innspill til kommunensarealdelutdypes. Sted/dato: Arendal Underskrift: Roar Melsom Både veileder og dette skjemaet finner du på under kommuneplan og temaplaner i PDF og Word format.

18 Kristin Lind ViSt R GErr:Macci f(c)= Fra: Heidi Sten-Halvorsen Sendt: 24. oktober :21 Til: Postmottak Grimstad Emne: VS: Trolldalsveien regulering Kan dere journalføre på kommuneplanen? Heidi Fra: Roar Melsom [mail :Roar.Melsom As lanviak.no] Sendt: 24. oktober :48 Til: Heidi Sten-Halvorsen; Christine Bjørndal Edvardsen Kopi: (p-atl-st(&onfine.no) Emne: VS: Trolldalsveien regulering Hei Regulering av eiendommen gnr. 53/bnr. 68 på Fevik Kort referat fra møte i Grimstad Rådhus Tilstede: Heidi Sten-Halvorsen Christine Bjørndal Edvardsen (grunneier) Roar Melsom () Heidi påpekte at regulering til boligformål vil være i strid med den någjeldende kommuneplanen, som viser det aktuelle området som INF. Deler av området er myrlendt og lite egnet til annen bruk. Anbefaler at spørsmålet om omdisponering til bolig fremmes som innspill til neste revisjon av kommuneplanen, og at regulering utsettes til ny kommuneplan foreligger - evt. til etter at et forslag har vært på høring. Ny kommuneplanprosess vil bli annonsert nå med frist for innspill , med en målsetting om at ny kommuneplan skal være ferdig behandlet i løpet av Utvidelse og fortetting i et eksisterende, sentralt boområde er i tråd med boligpolitiske føringer. Kommunen mener det må legges opp til en god utnyttelse med varierte boligtyper (småhusbebyggelse), samtidig som det tas hensyn til geografisk beliggenhet og omkringliggende boligstruktur. Tilgjengelighet til friområdene må ivaretas evt. forbedres. Grunneier er innstilt på fremme innspill til kommuneplanen. Med vennlig hilsen Roar Melsom Ingenior, Plan og urbanisrne åsplan viak Mobrdir Sentralbord roar.melsom as lanviak no www asplanviak.no Kystve!en 14 Postboks 701 Stoa 4808 Arendal Tenk miljø før du skriver ut From: Roar Melsom

19 Sent: Thursday, August 08, :00 AM To: stmottak rimstad.kommune.no Cc: mailto: -atl-st online.no Subject: Trolldalsyeien regulering Hei GNR. 53/BNR. 68, TROLLDALSVEIEN 100, FEVIK Oppstartmøte for detaljregulering Eiendommen gnr. 53/bnr. 68 er mellom 16 og 17 daa stor og er i dag utbygd med en enebolig. Den uutnyttede delen av eiendommen omfatter et areal på ca. 12,5 daa. Stahl har tidligere søkt om fradeling av tomter fra eiendommen, men ble i den forbindelse anbefalt av kommunen å utarbeide reguleringsplan for omradet. En ser for seg at den ubebygde delen av eiendommen kan utnyttes til i størrelsesorden 4 8 nye eneboliger med atkomst fra Bregneveien evt. ved å videreføre den offentlige veien. Eiendommen er i dag uregulert (i flg. kommunens nettbaserte reguleringsoversikt). Anmoder om oppstartmøte etter plan- og bygningslovens 12-8 Oversiktskart i IP....: --. // N lit ei, i :I.,77.*:-.'. 11, \ ;11,. r ',./1/4 V 3, \ 111r ".. ":, 4 1 ;"$ 9.\ ' II \ 41. ydre. s \,s, 44,7" ' l 4> it" tre t r y I t. 8". gl ett /***. * k!)$) \ /61.`,,,...e.\ St ; e.:11,111 ed,?"%, 11. a eye se gleit Oi t. rtfllc2t itirqø -, " $4, 1 % ".> es -, ae P t,ife ersitt..1) 4 sal -!" f* 31, e t'. e".1 a-- 4.teki.. %4-4, 1 14-Zb-- s4.;-shst. Wb45 Reguleringsoversikt 2

20 alusitieyjn bo ueid Hifiuehur wosien Jeod uesilu briuu-7,a lo!a uoidso ou )1einueicse mmm ou 5ieu+ueldse,atuos,aw JE01

SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger

SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger KOMM1JNEPLAN 2OI4-2026 - INNSPILL TIL AREALDELEN SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger Som vedlegg tit skjemaet fïnnes Veileder for innsoill til kommunens arealdel. Tiltakshaver (navn, adresse):

Detaljer

IIIIIIIIt SKJENIA FOR AREALINNSPILL. standardopplysninger. Tiltakshaver (navn, adresse): Samarbeidspartner/konsulenter: Eierforhold: Gnr.

IIIIIIIIt SKJENIA FOR AREALINNSPILL. standardopplysninger. Tiltakshaver (navn, adresse): Samarbeidspartner/konsulenter: Eierforhold: Gnr. K10.\ P1 \ I 0.0, 0.'.`,1'11! 111 \ 01! I `. IIIIIIIIt 0 0 YXO 452 8 2013 570155 KOR SKJENIA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger Som vedlegg til skjemaet fmnes I eiletler til hommunens areablel. Tiltakshaver

Detaljer

Solbergåsen. Foreslått område med lyse gult. 14 289,2 m2 1:1000/A3. Revisjonen gjelder: TILTAKSHAVER: Helge Syvertsen. Solbergåsen PROSJEKT:

Solbergåsen. Foreslått område med lyse gult. 14 289,2 m2 1:1000/A3. Revisjonen gjelder: TILTAKSHAVER: Helge Syvertsen. Solbergåsen PROSJEKT: Foreslått område med lyse gult Solbergåsen 14 289,2 m2 Dato: Revisjonen gjelder: TILTAKSHAVER: Helge Syvertsen PROSJEKT: Solbergåsen DATO: 23.12.13 TEGN: Hans Petter Gilje MÅL: A3 1:1000/A3 Alle rettigheter

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2014-2026. Vågsnes

REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2014-2026. Vågsnes REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2014-2026 Vågsnes Skråfoto av Vågsneshalvøya Terrengmodell med hytter. INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRIMSTAD KOMMUNE 2014-2026 Bakgrunn: Det er åpnetoppfor at områdersomav

Detaljer

ti 2uIIrid Hrnjelsen kanvigvelen 42 Hevik

ti 2uIIrid Hrnjelsen kanvigvelen 42 Hevik liiiii I 3 0 N 3 G 4596 I 0 23 3 5.--'33 6 3P i 4.1 1 ", i i ti 2uIIrid Hrnjelsen kanvigvelen 42 Hevik I I 111.t.jrUS L:r1.1.J11 _ Ir P iiifioilljs lianielsen komaniae;i:, LL.F rstrutur Urnk og vern av

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

52/82MOLLAND - STØLE

52/82MOLLAND - STØLE KOMMUNEPLAN 2014 2026 INNSPILLTIL AREALDELEN SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger 52/82MOLLAND - STØLE Somvedleggtil skjemaetfinnes Veilederfor innspill til kommunensarealdel. Tiltakshaver (navn,

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag

Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag Ta med videre Begrunnelse 16 Skotta, Birketveit 40-50 Kort vei til skole, kollektivakse og lokalsenter. Stor utbygging direkte grensende til naturvernområde.

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

'120 ( -L. 2 lall. Kci4tt SKJEMA FOR AREALINNSPILL 6L1LILL I. icrflctj j3jka LCA. standa rdopplysninger

'120 ( -L. 2 lall. Kci4tt SKJEMA FOR AREALINNSPILL 6L1LILL I. icrflctj j3jka LCA. standa rdopplysninger KuM F \E P \ 1)1! \ 111111111 SKJEMA FOR AREALNNSPLL standa rdopplysninger Som vedlegg til skjemact fmnes eileder nr innn til AnnununenN areuldel. Tiltakshaver (navn, adresse): Samarbeidspartnerikonsulenter:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Innspill til kommuneplanenfor Fevik gravlund - fra LNF-område til grav- og urnelund. Innledning

Innspill til kommuneplanenfor Fevik gravlund - fra LNF-område til grav- og urnelund. Innledning ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 11. desember 2013 SIDE 1/ 8 REF cafn /bihi OPPDRAGSNR Innspill til kommuneplanenfor Fevik gravlund - fra LNF-område til grav-

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF)

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Kommunedelplan for Venabygdsfjellet Ubebygde tomter i kommunedelplan for Venabygdsfjellet er videreført

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

GID 48-220 Smøla utleieboliger stiftelsen Smøla kommune, 6570 SMØLA GID 48-221 Smøla utleieboliger stiftelsen Smøla kommune, 6570 SMØLA

GID 48-220 Smøla utleieboliger stiftelsen Smøla kommune, 6570 SMØLA GID 48-221 Smøla utleieboliger stiftelsen Smøla kommune, 6570 SMØLA GID 48-7 Janne Sofie Andskog Edelgranveien 37, 1356 BEKKESTUA GID 48-7 Jarl Normann Dyrnes Hyvingeveien 13, 4371 EGERSUND GID 48-7 Øyvind Dyrnes GID 48-7 Vigdis Marie Leithe Kvernesveien 406, 6530 AVERØY

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune.

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. 16.05.2015 2015.150/RAS Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Espira

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret REGULERINGSPLANFORSLAG FOR BJØNNESVEIEN 2.GANGSBEHANDLING Innholdsfortegnelse: A. Bilag som følger saken. B. Kort om planforslaget / bakgrunn. C. Kommunal

Detaljer

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen.

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Alta, 20.12.11 Søknad om dispensasjon Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Ønsker og bygge et bolighus på eiendommen.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN

PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN PLANBESKRIVELSE Planens navn: HOLTET Gnr 50/62, 626, 45, 856, REGULERINGSPLAN Revisjonsdato(er): 11.06.2011, 28.11.2011, 10.02.2012 1 Innledning 1.1 Hvorfor fremmes planforslaget? Kort orientering om hvorfor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Holterona småbåthavn, parkeringsplasser - detaljregulering Plannummer: 1420 Saksnummer: 201411386 Møtedato: 25.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-,

Detaljer