Per Atle Stahl Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad ( ) Trolldalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Atle Stahl Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad (2014-2026) Trolldalen"

Transkript

1 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad ( ) Trolldalen Utgave: 01 Dato:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE A. Innledning...2 B. Beskrivelse av forslaget, herunder intensjoner og formål...4 C. Utredninger Arealøkonomisering Miljø og klimabevisst arealforvaltning Trafikkforhold/ trafikksikkerhet Jordvern Biodiversitet / grønnstruktur / kulturlandskap Friluftsliv Hensyn til barn og unge Strandsonevern Kulturminner / kulturmiljø Landskapsestetikk Kommunaløkonomi, teknisk- og sosial infrastruktur Beredskap og sikkerhet (ROS) Annen informasjon...12 D. Vedlegg...12

3 1 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad FORORD er engasjert av grunneier for å fremme innspill til revisjon av kommuneplanen og senere utarbeide reguleringsplan for et område ved Trolldalsveien på Fevik. Eiendommen som i dag er bebygd med 1 enebolig har adresse Trolldalsveien 100. Innspillet er utført av følgende medarbeidere i : Ingeniør Landskapsark. Ingeniør Tiltakshaver: Konsulent: Marianne Grigson Helene Øhlenschlæger Roar Melsom (oppdragsansvarlig) Trolldalsveien Fevik Tlf.: e-post Kystveien 14 Postboks 701, Stoa 4808 Arendal Tlf. sentralbord E-post: Prosjektnr. : Roar Melsom Oppdragsleder

4 2 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad A. Innledning GRUNNLAG Følgende informasjon er hentet fra kommunens hjemmeside: «Grimstad kommunestyre har bestemt at det i inneværende valgperiode skal gjennomføres en avgrenset revisjon av kommuneplanen hvor en legger vekt på gjennomføring av kommuneplanens satsingsområder og i utarbeidelse av syv kommunedelplaner. Det viktigste utviklingsarbeidet på samfunnsområdet vil bli kommunens næringspolitikk. Kommuneplanens arealdel skal rulleres i 2013 med utgangspunkt i nåværende plan. Det er ikke behov for å legge til rette for nye større utbyggingsområder inneværende valgperiode. Det legges likevel opp til at det kan fremmes innspill til kommuneplanens arealdel. Det skal utarbeides kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv parallelt med kommuneplanprosessen. Kommuneplanens kart og bestemmelser/retningslinjer vil bli oppdatert som følge av dette arbeidet. Innbyggere, grunneiere, næringsliv, politikere og administrasjon (alle) kan fremme forslag til endret bruk av arealer. Forslag om endret arealbruk vil bli vurdert ut fra kommunens vedtatte arealpolitikk, sektorlovgivning, nasjonale og regionale retningslinjer. Utforming av arealinnspill til kommuneplanen skal følge " Veileder for innspill til kommuneplanens arealdel" og " Skjema for arealinnspill" skal utfylles.» Frist for å fremme innspill er satt til GENERELL PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn (foreløpig) Trolldalsveien 100 Tiltakshaver: Gnr./bnr.: 53/68 Eiendommen: Utbyggingsområdet: Eksisterende boligtomt (som fradeles): ca. 17 daa ca. 14 daa ca. 3 daa

5 3 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Oversiktskart Prosjektområde Oversiktskart

6 4 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad B. Beskrivelse av forslaget, herunder intensjoner og formål Den aktuelle eiendommen (Trolldalsveien 100) omfatter et areal på 17 daa og er i dag uregulert. Den bebygde delen nærmest Trolldalsveien inngår som boligområde i kommuneplanens arealdel. Den øvrige delen inngår som LNF. Grunneier ønsker å omdisponere området fra LNF til boligformål med sikte på regulere og bygge ut området med en blandet småhusbebyggelse. Eksisterende boligtomt ønskes fradelt med ca. 3 daa. Et foreløpig skisseutkast viser en løsning med 15 boenheter. Området tilrettelegges med noen parkeringsplasser for allmennheten og gangforbindelse ut til de attraktive friluftsområdene i tilknytning til Trollfjell. Prosjektområde Utsnitt av gjeldende kommuneplan Trolldalen Haugenes I Prosjektområde Utsnitt fra Grimstad kommunes planregister

7 5 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad C. Utredninger 1.Arealøkonomisering Området ligger i et etablert boligfelt, hvor bebyggelsen i hovedsak preges av eneboliger. Eiendommen har et større uutnyttet areal sør for / bak den eksisterende boligen på omtrent 14 daa. Planskissen viser et forslag med en kombinasjon av eneboliger (på små tomter) og firemannsboliger, til sammen 15 nye boligenheter. Løsning, antall boenheter og type bebyggelse vil bli vurdert nærmere i forbindelse med regulering. Planskisse som viser mulig løsning til fortetting i boligområdet. oktober Miljø og klimabevisst arealforvaltning Atkomst til området planlegges via kommunal vei Bregneveien. Denne er i dag atkomstvei til to eneboliger, Bregneveien 11 (gnr. 53/bnr. 186) og Bregneveien 13 (gnr. 53/bnr. 188). Området ligger i gangavstand fra kollektivakse mellom Grimstad og Arendal (via Vessøyveien/Sømsveien).

8 6 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Området ligger ca. 1,5 km fra Feviktoppen med matvareforretninger og servicevirksomheter. Det er i dag sammenhengende gang- og sykkelvei langs vei 420 Fevikveien både vestover til Grimstad sentrum og østover til Arendal sentrum. Ny gang- sykkelvei langs Sømsveien er under planlegging. Avstander til skoler, barnehager og nærmeste handlemulighet: Fevik skole klassetrinn: Vik barneskole/fjære ungdomsskole: Nærmeste barnehage: Feviktoppen (handel og service) ca. 1,2 km ca. 5,8 km ca. 0,5 km ca. 1,5 km Fevik skole Prosjektområde Skolevei fra prosjektområde til Fevik skole. Energikilder for området vil bli avklart i forbindelse med planleggingen av boligområdet. 3. Trafikkforhold/ trafikksikkerhet Eks. infrastruktur forutsettes tilknyttet Bregneveien. Eksternt anlegg (strekning ny vei med tekniske anlegg fram til første boligtomt) vil utgjøre kun et titalls meter.

9 7 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Få boliger medfører at det ikke vil være påkrevd å etablere gang /sykkelvei eller fortau langs atkomstveien. Trolldalsveien med relativt liten trafikk og lav hastighet (med fartshumper) vil i bli benyttet som skolevei. Området vil ikke være utsatt for veitrafikkstøy. 4. Jordvern Området inngår som LNF i kommuneplanens arealdel. Utbyggingen vil ikke berøre landbruksareal iflg. Grimstad kommunes landbruksplan vedtatt Prosjektområdet Utsnitt av bonitetskart fra Skog og Landskap. Kartutsnitt med dyrkbar mark ith. landbruksplanen

10 8 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Biodiversitet / grønnstruktur / kulturlandskap Registrereringer fra Miljødirektoratets Naturbase for viktig biologisk mangfold viser at rådyr benytter området som beiteområde: Avgrensningen er grov/overordnet og viser at også eksisterende tomter inngår i beiteområdet. Prosjektområdet Utklipp fra Naturbasen. Registeringen viser rådyrbeite. 6. Friluftsliv Eiendommen ligger i nærheten av det statlig sikrede friluftsområde «Randviga». I forslaget til reguleringsplanen vil det bli lagt til rette for en turveimulighet ut av området med tilkobling til eksisterende stinett bl.a. til Trollfjellet og Store Randvigberget øst for planområdet. Innenfor boligområdet kan det anlegges parkering for turgåere som vist på skissen på side 7. Prosjektområdet Utklipp fra Naturbase. Viser lokalisering av det statlig sikrede friluftsområde «Randviga» i forhold til prosjektområdet.

11 9 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Hensyn til barn og unge Barn og unge vil bli hensyntatt i det videre planarbeidet. Barn og unge vil ha gode muligheter både for rekreasjon/friluftsliv og idrettsaktiviteter i nærmiljøet. 8. Strandsonevern Området ligger ikke innenfor 100-metersbeltet lansg sjø, vann eller vassdrag. 9. Kulturminner / kulturmiljø Det er ingen registreringer om eldre, bevaringsverdige bygninger innenfor eller i nærheten av prosjektområdet. Forslaget berører heller ikke kulturminner eller kulturmiljøer. Prosjektområdet Utklipp fra Kulturminnesøk. Området grenser ikke opp til registrerte kulturminner. 10. Landskapsestetikk Prosjektområdet ligger inn til eksisterende boligområde mellom Bregneveien og Trolldalsveien. Utbyggingen vil innebære en forlengelse av bebyggelsen langs Bregneveien, og fortsette byggeområdet langs foten av den lange kollen som utgjør del av friluftsområdet i tilknytning til Store Randvigberget. Arealets beskaffenhet og den attraktive beliggenheten gjør at området har et potensiale for boliger. Utbyggingen vil medføre at terrenget senkes noe mot friluftsområdet i øst, og at massene nyttes til oppfylling av terrenget mot nord og vest. Dermed kan massene disponeres internt i området og høydene jevnes ut, bl.a. for å oppnå universelle løsninger. Veihøyden treffer omtrent naturlig terreng i overgangen mot friluftsområdene, slik at det er mulig å anlegge gode stiforbindelser ut i

12 10 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad turområdene. Terrenget i grensen mot øst vil avskjerme bebyggelse og inngrep mot friluftsområdene. Den høyest liggende boligen vil i flg. skisseforslag ligge på ca. k Toppen av Trollfjell/Store Randviga ligger på ca. k. 60 i tillegg kommer vegetasjon. Boligområdet vil ikke medføre silhuett eller bli liggende eksponert mot friluftsområdet, men danne en naturlig sammenheng med den eksisterende bebyggelsen. Terrenget heller noe mot vest, som gir mulighet for en avtrappende bebyggelse med solforhold ettermiddag og kveld. 11. Kommunaløkonomi, teknisk- og sosial infrastruktur Eksisterende VA i Bregneveien kan føres videre til prosjektområdet. Avstanden er ca. 100 meter frem til første nye planlagte bolig. Det legges til grunn at vei og tekniske anlegg dimensjoneres og utføres med tanke på kommunal overtakelse. Offentlig VAledning i Bregneveien Prosjektområde Utsnitt som viser eks. VA-ledninger. Fra WMS; Grimstad kommune.

13 11 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Beredskap og sikkerhet (ROS) Flom Området er ikke flomutsatt. Ras Området er ikke rasutsatt. Radon I notatet «Samfunnssikkerhet og planlegging»; vedlegg til kommuneplan , står følgende om radon: «6. Alvorlig sykdom som følge av radonforekomster i bygg Når det gjelder Grimstad kommune ble det i 1999 undersøkt radonnivået i en undersøkelse der 500 husstander ble kontaktet. Det ble den gangen konkludert med at radon i inneluft er et lite problem i Grimstad. Berggrunnen innenfor Grimstadområdet er noenlunde ensartet og målingen ga ikke noe klart svar på lokaliteter» Norges geologiske undersøkelse viser ingen informasjon om radonforekomster i de offentlig tilgjengelige kartbaser for Grimstad. Ifølge arealinformasjon i kartbasen til NGU består området av grovkornet granitt. Tiltak mot radon vil bli fulgt opp i henhold til statlige retningslinjer i det videre planarbeidet. Prosjektområde Utsnitt fra NGU; Berggrun N50

14 12 Innspill til revisjon av kommuneplan for Grimstad Høyspent Ingen høyspentlinjer går gjennom området. 13. Annen informasjon har tidligere gjort henvendelser til kommunen med sikte på å få fradelt tomter i området, men er blitt anbefalt å regulere området. Stahl ønsker å sette i gang reguleringsarbeid så snart ny kommuneplan er vedtatt, evt. i sluttfasen av behandlingen av kommuneplanen (i samarbeid med kommunen). D. Vedlegg Skjema for arealinnspill datert

15 file:///d:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-gk/203990_fix.html Side 1 av Att.: Heidi Sten-Halvorsen REVISJON AV KOMMUNEPLANEN Trolldalsveien 100 forslag til endret arealbruk På vegne av grunneier fremmes innspill til revisjon av kommuneplan for et område ved Trolldalsveien på Fevik. Rapport og skjema datert følger vedlagt. Med vennlig hilsen Roar Melsom Ingeniør, Plan og urbanisme Mob/dir: , Sentralbord: Kystveien 14, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal Asplan Viak har i år valgt å gi en gave til Redd Barnas hjelpearbeid på Filippinene i stedet for å sende ut julekort til våre forbindelser. Tenk miljø før du skriver ut

16 KOMMUNEPLAN INNSPILL TIL AREALDELEN SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger Somvedleggtil skjemaetfinnes Veilederfor innspill til kommunensarealdel. Tiltakshaver (navn, adresse): Samarbeidspartner/konsulenter: Eierforhold: Gnr. Bnr Grunneier Utbyggingsområdet: Formål i gjeldende kommuneplan (kryss av) Skolekrets Nærmeste fylkesveg x x Bebyggelse og anlegg Grønnstruktur LNF Bruk og vern av sjø og vassdrag Samferdsel og teknisk infrastruktur Annet Eide Fevik Fjære Frivoll Holviga Jappa (inkl. Hesnes) Landvik Veg nr 35 Sømsveien Avstand i meter Ca.450

17 Fortetting av eksisterende bebyggelse (Ja/Nei) Formål og utnyttelsesgrad (gjelder kun bebyggelse og anlegg) KOMMUNEPLAN INNSPILL TIL AREALDELEN Nei Antall Boenheter Arealomfang (m2) Bolig Fritidsbebyggelse Forretning Kjøpesenter Næringsvirksomhet Tjenesteyting Fritids - turistformål Annet: Totalareal (m2) Berører arealet 100 meters beltet (Ja/Nei) Berører arealet nedslagsfeltet til Rorevannet (Ja/Nei) Berører arealet landbruksareal (Ja/Nei) Nei Nei Nei I tillegg til detteskjemaetskal følgendeleveresinn: o o Kart over området, somviser planomfanget,eiendomsgrenserog hovedadkomst(målestokk 1:1000eller 1:5000).Evt. kart somviser arealtemadet vil væreviktig å ivareta innenfor utbyggingsområdet. (Naturtyper/biologisk mangfold, stier/veier for friluftsliv, steingjerder, andre kulturminner, lekeområder, terrengformasjoner, vegetasjon,etc.) I tillegg til skjemaetskal det lagesen tekstdel med beskrivelseav forslaget. I tekstdelenskal intensjoner, formål og adkomstløsningeromtales.videre skal de ulike punktene under V eiledendetema og spørsmål i Veileder for innspill til kommunensarealdelutdypes. Sted/dato: Arendal Underskrift: Roar Melsom Både veileder og dette skjemaet finner du på under kommuneplan og temaplaner i PDF og Word format.

18 Kristin Lind ViSt R GErr:Macci f(c)= Fra: Heidi Sten-Halvorsen Sendt: 24. oktober :21 Til: Postmottak Grimstad Emne: VS: Trolldalsveien regulering Kan dere journalføre på kommuneplanen? Heidi Fra: Roar Melsom [mail :Roar.Melsom As lanviak.no] Sendt: 24. oktober :48 Til: Heidi Sten-Halvorsen; Christine Bjørndal Edvardsen Kopi: (p-atl-st(&onfine.no) Emne: VS: Trolldalsveien regulering Hei Regulering av eiendommen gnr. 53/bnr. 68 på Fevik Kort referat fra møte i Grimstad Rådhus Tilstede: Heidi Sten-Halvorsen Christine Bjørndal Edvardsen (grunneier) Roar Melsom () Heidi påpekte at regulering til boligformål vil være i strid med den någjeldende kommuneplanen, som viser det aktuelle området som INF. Deler av området er myrlendt og lite egnet til annen bruk. Anbefaler at spørsmålet om omdisponering til bolig fremmes som innspill til neste revisjon av kommuneplanen, og at regulering utsettes til ny kommuneplan foreligger - evt. til etter at et forslag har vært på høring. Ny kommuneplanprosess vil bli annonsert nå med frist for innspill , med en målsetting om at ny kommuneplan skal være ferdig behandlet i løpet av Utvidelse og fortetting i et eksisterende, sentralt boområde er i tråd med boligpolitiske føringer. Kommunen mener det må legges opp til en god utnyttelse med varierte boligtyper (småhusbebyggelse), samtidig som det tas hensyn til geografisk beliggenhet og omkringliggende boligstruktur. Tilgjengelighet til friområdene må ivaretas evt. forbedres. Grunneier er innstilt på fremme innspill til kommuneplanen. Med vennlig hilsen Roar Melsom Ingenior, Plan og urbanisrne åsplan viak Mobrdir Sentralbord roar.melsom as lanviak no www asplanviak.no Kystve!en 14 Postboks 701 Stoa 4808 Arendal Tenk miljø før du skriver ut From: Roar Melsom

19 Sent: Thursday, August 08, :00 AM To: stmottak rimstad.kommune.no Cc: mailto: -atl-st online.no Subject: Trolldalsyeien regulering Hei GNR. 53/BNR. 68, TROLLDALSVEIEN 100, FEVIK Oppstartmøte for detaljregulering Eiendommen gnr. 53/bnr. 68 er mellom 16 og 17 daa stor og er i dag utbygd med en enebolig. Den uutnyttede delen av eiendommen omfatter et areal på ca. 12,5 daa. Stahl har tidligere søkt om fradeling av tomter fra eiendommen, men ble i den forbindelse anbefalt av kommunen å utarbeide reguleringsplan for omradet. En ser for seg at den ubebygde delen av eiendommen kan utnyttes til i størrelsesorden 4 8 nye eneboliger med atkomst fra Bregneveien evt. ved å videreføre den offentlige veien. Eiendommen er i dag uregulert (i flg. kommunens nettbaserte reguleringsoversikt). Anmoder om oppstartmøte etter plan- og bygningslovens 12-8 Oversiktskart i IP....: --. // N lit ei, i :I.,77.*:-.'. 11, \ ;11,. r ',./1/4 V 3, \ 111r ".. ":, 4 1 ;"$ 9.\ ' II \ 41. ydre. s \,s, 44,7" ' l 4> it" tre t r y I t. 8". gl ett /***. * k!)$) \ /61.`,,,...e.\ St ; e.:11,111 ed,?"%, 11. a eye se gleit Oi t. rtfllc2t itirqø -, " $4, 1 % ".> es -, ae P t,ife ersitt..1) 4 sal -!" f* 31, e t'. e".1 a-- 4.teki.. %4-4, 1 14-Zb-- s4.;-shst. Wb45 Reguleringsoversikt 2

20 alusitieyjn bo ueid Hifiuehur wosien Jeod uesilu briuu-7,a lo!a uoidso ou )1einueicse mmm ou 5ieu+ueldse,atuos,aw JE01

SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger

SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger KOMM1JNEPLAN 2OI4-2026 - INNSPILL TIL AREALDELEN SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger Som vedlegg tit skjemaet fïnnes Veileder for innsoill til kommunens arealdel. Tiltakshaver (navn, adresse):

Detaljer

IIIIIIIIt SKJENIA FOR AREALINNSPILL. standardopplysninger. Tiltakshaver (navn, adresse): Samarbeidspartner/konsulenter: Eierforhold: Gnr.

IIIIIIIIt SKJENIA FOR AREALINNSPILL. standardopplysninger. Tiltakshaver (navn, adresse): Samarbeidspartner/konsulenter: Eierforhold: Gnr. K10.\ P1 \ I 0.0, 0.'.`,1'11! 111 \ 01! I `. IIIIIIIIt 0 0 YXO 452 8 2013 570155 KOR SKJENIA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger Som vedlegg til skjemaet fmnes I eiletler til hommunens areablel. Tiltakshaver

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2014-2026. Vågsnes

REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2014-2026. Vågsnes REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2014-2026 Vågsnes Skråfoto av Vågsneshalvøya Terrengmodell med hytter. INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRIMSTAD KOMMUNE 2014-2026 Bakgrunn: Det er åpnetoppfor at områdersomav

Detaljer

Solbergåsen. Foreslått område med lyse gult. 14 289,2 m2 1:1000/A3. Revisjonen gjelder: TILTAKSHAVER: Helge Syvertsen. Solbergåsen PROSJEKT:

Solbergåsen. Foreslått område med lyse gult. 14 289,2 m2 1:1000/A3. Revisjonen gjelder: TILTAKSHAVER: Helge Syvertsen. Solbergåsen PROSJEKT: Foreslått område med lyse gult Solbergåsen 14 289,2 m2 Dato: Revisjonen gjelder: TILTAKSHAVER: Helge Syvertsen PROSJEKT: Solbergåsen DATO: 23.12.13 TEGN: Hans Petter Gilje MÅL: A3 1:1000/A3 Alle rettigheter

Detaljer

ti 2uIIrid Hrnjelsen kanvigvelen 42 Hevik

ti 2uIIrid Hrnjelsen kanvigvelen 42 Hevik liiiii I 3 0 N 3 G 4596 I 0 23 3 5.--'33 6 3P i 4.1 1 ", i i ti 2uIIrid Hrnjelsen kanvigvelen 42 Hevik I I 111.t.jrUS L:r1.1.J11 _ Ir P iiifioilljs lianielsen komaniae;i:, LL.F rstrutur Urnk og vern av

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

VEILEDER FOR INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEILEDER FOR INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2014-2026 VEILEDER FOR INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg til Skjema for arealinnspill. INNLEDNING Innbyggere, grunneiere, næringsliv, politikere og administrasjon (alle)

Detaljer

OPPSTARTSVARSEL I medhold av plan og bygningslovens 12,8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider

OPPSTARTSVARSEL I medhold av plan og bygningslovens 12,8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider OPPSTARTSVARSEL I medhold av plan og bygningslovens 12,8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider DETALJREGULERING FOR STUANES GNR. 29 BNR. 1 BJUGN KOMMUNE Plan id 16270141 Dato: 30.05.2017

Detaljer

52/82MOLLAND - STØLE

52/82MOLLAND - STØLE KOMMUNEPLAN 2014 2026 INNSPILLTIL AREALDELEN SKJEMA FOR AREALINNSPILL standardopplysninger 52/82MOLLAND - STØLE Somvedleggtil skjemaetfinnes Veilederfor innspill til kommunensarealdel. Tiltakshaver (navn,

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR 4 NYE BOLIGTOMTER PÅ GID 62/1.

SØKNAD OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR 4 NYE BOLIGTOMTER PÅ GID 62/1. Averøy kommune Planutvalget 6530 AVERØY Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: IIv Dato: 20.03.15 SØKNAD OM OPPSTART REGULERINGSPLAN FOR 4 NYE BOLIGTOMTER PÅ GID 62/1. Grunneier. Leah Kjøl og Knut Johny Kjøl,

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad

KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV6 Hytter, eiendom 9/235 i Dramstad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål.

Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Videreføring av kommunedelplaner endringer i arealformål. Arealformålene i gjeldende reguleringsplaner er i all hovedsak videreført i nytt planforslag. Noen justeringer er gjort m.a. pga ny pbl fra 2008

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04). Askøy kommune Pb 23 5371 SKOGSVÅG Deres ref.: Vår ref.: ard16036 Bergen: 30.08.2016 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN

SAK: FORESPØRSEL OM REGULERING, KROKENÅSEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel Navn: Adresse: Gnr.: Bnr.: Fnr.: Snr.: Beliggenhet: Planstatus i dag: ( Har området spesielle verdier?

Innspill til kommuneplanens arealdel Navn: Adresse: Gnr.: Bnr.: Fnr.: Snr.: Beliggenhet: Planstatus i dag: ( Har området spesielle verdier? Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Varsel om oppstart av planarbeid Reguleringsendring og forhandling av utbyggingsavtale Vår ref.: 2724/rkt Dato: 15.02.17

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om forhåndshøring om regulering av forretning og boliger på Hallingby.

Søknad om forhåndshøring om regulering av forretning og boliger på Hallingby. Ringerike kommune Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Vågårdsveien 210 3516 Hønefoss Tlf 909 59283 Org nr 997 275 675 MVA

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Innspill til kommuneplanenfor Fevik gravlund - fra LNF-område til grav- og urnelund. Innledning

Innspill til kommuneplanenfor Fevik gravlund - fra LNF-område til grav- og urnelund. Innledning ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 11. desember 2013 SIDE 1/ 8 REF cafn /bihi OPPDRAGSNR Innspill til kommuneplanenfor Fevik gravlund - fra LNF-område til grav-

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK (NASJ. PLAN-ID: 20170003), I SANDE KOMMUNE Varsling: I henhold til plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Søknad om dispensasjon, enebolig Transfarelv

Søknad om dispensasjon, enebolig Transfarelv Alta kommune v/ ASU Postboks 1403 9506 Alta Alta: 15.03.2013 Deres ref: Vår ref: 2012-55 Søknad om dispensasjon, enebolig Transfarelv Det ble i november 2010 søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.)

Bnr.: Barmen. Beskrivelse av ønsket tiltak: (Beskrivelsen bør være enkel og saklig.) Innspill til kommuneplanens arealdel Innspillene sendes postmottak@risor.kommune.no (merk med "Kommuneplaninnspill"), eventuelt Risør kommune v/samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, P.b. 158, 4952

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

DETALJREGULERING FOR: NYLUND BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR: NYLUND BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE DETALJREGULERING FOR: NYLUND BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE UTARBEIDET AV: DATO: 17.08.11 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER REGULERINGSPLAN: VEIPROSJEKTERING/ PLANKONSTRUKSJON Nylund boligområde Morgan Håland c/o

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann

SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS4 Storsand, byggeområde v/svartvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan.

Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av bolig i LNF- område i kommuneplan. Sak.nr. 201116162 Gbnr: 93/163 Saksbehandler Ronald Kvamme Vedtaksdato: 07.11.2011 Tiltakshaver: Evy Margrethe

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer