PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

2 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN Formål og bakgrunn PLANSTATUS Overordnede planer Nasjonale føringer Andre sentrale lover av spesiell betydning for reguleringsplanområdet Nasjonale retningslinjer Fylkesnivå Lokale føringer BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EIENDOMSFORHOLD Eiendomsstatus PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Organisering Medvirkning INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Liste over innspill med kommentarer: BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planens innhold Reguleringsplanen Delelementer i planforslaget Steinbrudd og massetak Grønnstruktur Vei Planlagt virksomhet Plan for uttaket Drift Tidsperspektiv, volum og areal, utvidet uttak Tekniske innretninger og byggverk Arbeidskraftsbehov Energibehov Vannbehov/vannkilder Etterbruk KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Konsekvenser Forslag til avbøtende tiltak Forslag til oppfølgende undersøkelser PLANFAGLIG UTDYPING AV LØSNINGENE I FORSLAGET Forholdet til naturmangfoldloven SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (ROS-ANALYSE) Faretyper og risikomomenter Uønskede hendelser Risikoreduserende tiltak REFERANSER...28 Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 2

3 1 BAKGRUNN 1.1 Formål og bakgrunn Reguleringsplanen fremmes av Feste Grenland AS og Golder Associates på vegne av Stig Axel Olsen. Planen er en detaljert reguleringsplan. Hovedformålene for reguleringsplanen er massetak (uttak og deponi) og grønnstruktur (vegetasjonsskjerm). Hensikten med planarbeidet er å legge tilrette for uttak av larvikitt. I Bassebo har det sporadisk vært produsert stein i perioder siden slutten av 1980-tallet. Tiltakshaver søkte i 2008 om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for prøvedrift for uttak av larvikitt. Utvalg for plan og kommunalteknikk gav dispensasjon på bestemte vilkår. Dette ble gjort for å få avklart områdets egnethet for steinindustri. En slik avklaring ville kunne si noe om kvaliteten på steinressursene og dermed om det var grunnlag for å sette i gang en reguleringsplanprosess med KU, med tanke på kommersiell drift på eiendommen. Fylkesmannen påklagde kommunens vedtak av om å gi slik dispensasjon på grunn av konsekvensene for naturmiljøet i området, og settefylkesmannen (fylkesmannen i Aust- Agder) opphevet kommunens vedtak i Produksjonen av larvikitt er en meget viktig del av norsk steinindustri. Bergarten er kåret til Norges nasjonalstein. NGU (Norges geologiske undersøkelse) har kartlagt berggrunnssonen bruddet ligger i som en av de få i Porsgrunn kommune med det ettertraktede blå fargespillet. Larvikittproduksjon genererer arbeidsplasser og viktige inntekter lokalt og nasjonalt. Med bakgrunn i de positive erfaringer man har gjort med produksjon av stein i området, ønsker man å utvide produksjonen og steinindustriområdet. Det finnes i området Larvikitt med et spekter av fargevarianter med forskjellig markedspotensial. Bakgrunnen for planarbeidet er at tiltakshaver ønsker å utnytte de ressursene som ligger i området, og sette i gang med uttak av blokkstein i området. Formålet med planarbeidet er at steinressursene som ligger i dette område blir utnyttet på best mulig måte i form av en effektiv drift. Samtidig skal driften foregå på en skånsom måte i forhold til landskapet, naturmiljøet og andre samfunnsinteresser. Det er utarbeidet og vedtatt planprogram for Bassebo steinindustri ( ) for å avklare premisser og utredningsbehov for reguleringsplanarbeidet med tilhørende KU. 2 PLANSTATUS 2.1 Overordnede planer Nasjonale føringer Plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov (plandelen) trådte i kraft 1.juli Denne er førende for planarbeidet. Arealplaner skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Forskrift om konsekvensutredning Planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og/ eller samfunn, skal i henhold til plan- og bygningsloven konsekvensutredes. Forskriften om Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 3

4 konsekvensutredninger av skal følges. Konsekvensutredninger skal sikre at planens og tiltakenes virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen og i beslutningsprosessen. Bestemmelsene om konsekvensutredninger sikrer at allmennheten og andre får informasjon om konsekvensene av utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for omgivelsene. Retten til slik informasjon om konsekvensene av inngrep i miljøet, er grunnlovsfestet i Norge (Grunnloven 110b) Andre sentrale lover av spesiell betydning for reguleringsplanområdet Lov om erverv og utvinning av mineralresursser (LOV nr. 101) Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (LOV nr 98) Lov om vern mot forurensinger og om avfall (LOV nr. 6) Lov om vassdrag og grunnvann (LOV nr. 82) Naturmangfoldloven (LOV nr. 100) Nasjonale retningslinjer Planforslaget skal forholde seg til følgende rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for styrking av barn og unges interesser RPR for planlegging i kyst og sjøområder i Oslofjordregionen (RPRO) Fylkesnivå Regional planstrategi Regional planstrategi for Telemark , Bærekraftige Telemark ble vedtatt av Fylkestinget 9. desember Kapittelet som omtaler kunnskap, nyskapning og næringsutvikling vil være relevant for prosjektet Lokale føringer Kommuneplanen for Porsgrunn kommune I kommuneplanens arealdel ( ) er planområdet for Bassebo avsatt til LNF-formål, men som vist Vurderingsområde steinindustri. Dette må oppfattes som et positivt politisk signal i kommuneplanen. Størrelsen på det planlagte uttaket og/eller registrerte naturverdier gjør at det må utarbeides planprogram og gjennomføres en konsekvensutredning. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 4

5 Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel , Porsgrunn kommune. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 5

6 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet ligger i Langangen, øst i Porsgrunn kommune, på grensen mot Larvik kommune og er en forlengelse av eksisterende brudd i Larvik kommune. Figur 2: Planområdet ligger i Langangen, øst i Porsgrunn kommune, på grensen mot Larvik kommune. Steinbruddet ligger øst for Fv. 60 Mørjeveien. Dette er en vei som kobler seg på gamle E18 i nord og Fv. 302 Brunlanesveien v/helgeroa i sør. Planområdet ligger i et skogområde der nærmeste bolig er ca. 1 km fra bruddområdet. Skogområdet ligger i et vekslende og kupert terreng med variert vegetasjonssammensetning. Vegetasjonen i området domineres av blandingsskog med stort innslag av lauvvegetasjon, særlig i dalsøkkene, mens de skrinne fjelltoppene består av mose, lyng og furu. Innenfor planområdet har det tidligere vært prøvedrift på larvikitt og det er etablert riggområde og internveier. Hovedressursen ligger i Barlinddalsåsane nordøst for dagens brudd hvor det tidligere var prøvedrift. Steinbruddet ligger øst for Fv. 60 Mørjeveien. Dette er en vei som kobler seg på gamle E18 i nord og Fv. 302 Brunlanesveien v/helgeroa i sør. Planområdet utgjør ca. 215 daa og inneholder mer enn 2 mill m 3 med larvikittt. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 6

7 Bassebo Kariklevåsen Sagåsen Tvedalen Figur 2: Oversiktsbilde fra lufta. Bassebo framstår som et lite nord/sørgående steinbrudd i forlengelsen av de større uttaksområdene i Tvedalen i Larvik mot sørøst og uttakene Sagåsen og Auen mot sørvest. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 7

8 Bassebo Figur 3: Flyfoto sett fra sjøsiden, mot nordøst. Området ligger midt i bildet, nord for Langevannet og er synlig fra lufta pga. tidligere uttak av Larvikitt. Nede til venstre ser vi Kariklevåsen og nede til høyre i bildet ser vi deler av Blokklageret fra Sagåsen. 4 EIENDOMSFORHOLD 4.1 Eiendomsstatus Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen Bassebo gnr /bnr 23/1 og eies av Stig Axel Olsen, som også er tiltakshaver. Det foreligger en vegavtale på veg fra Fv. 60 inn til Bokbonmyra 5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstartmøte ble avholdt med kommunen (vedlegg 5) Varslingsbrev og annonse (vedlegg 4) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 8

9 5.1 Organisering Grunneier har vært i dialog med fylkesmannen og kommunen for å få oversikt over hvilke konfliktnivå som ulike planavgrensninger vil kunne medføre, og den foreslåtte avgrensning er satt for å redusere konfliktgraden samtidig som det fortsatt er mulig å utnytte larvikittressursene. Møte med berørte og naboer ble annonsert og holdt dato Medvirkning Under følger adresseliste for høringsinstanser og parter som er varslet om igangsatt planlegging og utkast til planprogram. Naboer: Tor Steinar Aasetre, Mørjev. 144, 3947 Langangen Kjetil Halvorsen, Langangsv. 427, 3947 Langangen Hans T Nøklegaard, Langangsv. 477, 3947 Langangen Ole Jonny Bassebo, Mørjev. 364, 3947 Langangen Mille-Marie Treschow, Fritzøehus, 3267 Larvik LAG, FORENINGER OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER: Grenland landbrukskontor, pb 3004 Handelstorget Skagerak Energi AS, pb 80, 3901 Porsgrunn DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, pb 2014, 3103 Tønsberg Telemark Fylkeskommune, Fylkeshuset, 3706 Skien Grenland Havnevesen v / Grenland havn, pb 20, 3991 Brevik Porsgrunn kommune, pb 128, 3901 Porsgrunn Norsk sjøfartmuseum, Bygdøynesvegen 37, 0286 Oslo Kystverket Sørøst, Serviceboks 2, 6025 Ålesund NGI, pb 3930 Ullevaal stadion, 0806 Oslo Direktoratet for mineralforvaltning og Bergm. på Svalbard, pb 3021 Lade, 7441 Trondheim Fylkesmannen i Telemark, Statens hus, 3708 Skien NVE, avd. Tønsberg, pb 2124, 3103 Tønsberg Porsgrunn frilufts-og miljøråd v/ Bjørn Erik Halvorsen, Utsikten 4, 3911 Porsgrunn Statnett SF, pb 5192 Majorstua, 0302 Oslo Statens vegvesen, region sør, serviceboks 723, 4808 Arendal Naturvernforbundet i Telemark, Vetle Mules veg 16, 3944 Porsgrunn Norges Handikapforbunde, Oslofjprd vest V/ Rigmor Eide, Kalkvn. 2, 3931 Porsgrunn Fortidsminneforeningen avd Telemark, Snipetorpgt. 27, 3715 Skien Eldrerådet v/ Håkon Olsen, Bokfinkvn 12, 3929 Porsgrunn Rådet for funksjonshemmede V /lillian Haugerud, Løkkebergvn. 3, 3946 Porsgrunn Vekst i Grenland, Kjølnes ring 46, 3918 Porsgrunn Porsgrunn kom. Barnereprensentant Ivar Realfsen, Moldhaugvegen 14, 3919 Porsgrunn Langangen Velforening v/ Siri Kolflaath Auen, 3947 Langangen Langangen idrettslag v/ Arild Hobæk, Gullåsvegen 32, 3947 Langangen Larvik kommune, pb. 2020, 3255 Larvik Kommunalteknikk, porsgrunn kommune v/ Torbjørn Krogstad, pb 128, 3901 Porsgrunn Porsgrunn kirkelige fellesråd, pb 128, 3901 Porsgrunn Legetjenester og miljørettet helsevern v/ Terje Nygaard, pb 128, 3901 Porsgrunn Bygge- og eiendomsavd. Porsgrunn kommune v/ Terje Madsen, pb 128, 3921 Porsgrunn Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 9

10 Kultur, idrett og fritid, Porsgrunn kommune v / Gina Winje, pb 128, 3901 Porsgrunn Porsgrunn brannvesen, pb 128, 3901 Porsgrunn 6 INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Forslag til planprogram ble sendt ut på høring Det kom inn 10 høringsuttalelser: Fylkesmannen i Telemark Telemark fylkeskommune Direktoratet for mineralforvaltning Statens vegvesen Kystverket Porsgrunn kommune, byutvikling Larvik kommune Statnett Skagerak Energi Tor Steinar Aasetre, nabo og grunneier gnr/bnr 23/2 6.1 Liste over innspill med kommentarer: 1.Fylkesmannen Fylkesmannen minner om at naturmangfoldlovens 8-12 skal legges til grunn for alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet. De påpeker videre at viktige leveområder for sjeldne, truede og sårbare arter, samt forekomster av naturtyper med verdivurdering viktig (B) og svært viktig (A), bør spares for inngrep. Dersom planforslaget vil innebære at viktige forekomster (A- eller B-verdi) omdisponeres fra LNF til annet formål, vil Fylkesmannen allerede nå varsle at de vil vurdere innsigelse mot hele eller deler av planforslaget. Fylkesmannen mener at naturverdiene i planområdet er godt undersøkt og at det ikke er nødvendig med ytterligere undersøkelser av naturmiljø. Kommentar: Grense for uttak vurderes i forhold til eksisterende registreringer. 2. Telemark fylkeskommune Til planprogrammet: Telemark fylkeskommune påpeker at eventuelle kulturminneinteresser bør omtales, verneverdien vurderes og tas hensyn til i det videre planarbeidet. Telemark fylkeskommune skriver at Bassebo-forekomsten utgjør en viktig ressurs i den lokale larvikitt-produksjonen. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 10

11 I utredningstema 5.5 påpeker de at det bør settes fokus på sikkerhet, trygg ferdsel og evt. trygge krysningspunkt for allmennheten ved utøvelse av friluftsaktiviteter i nærheten av produksjonsområdet/buffersona. For øvrig mener de at utredningstemaene i planprogrammet vil være et godt utgangspunkt i den videre planprosess. Til varsel om oppstart av reguleringsplan: Det må gjennomføres arkeologiske registreringer etter 9 i kulturminneloven i hele planområdet. Disse registerringene må foreligge før de kan gi endelig uttalelse til planen. Automatisk fredede kulturminner skal som hovedregel vises som hensynssone i plankartet og følges av bestemmelser som sikrer hensynet til kulturminnet, jf pbl Kommentar: Punktene til planprogrammet ang. kulturminneinteresser vil følges opp i det videre arbeidet med konsekvensutredningen. Under punkt 5.5 Friluftsliv og rekreasjon i planprogrammet innarbeides tekst om fokus på sikkerhet, trygg ferdsel og evnt. trygge krysningspunkt for allmennheten. Arkeologiske registreringer for hele planområdet ble gjennomført sommeren 2011, rapport Direktoratet for mineralforvaltning Til planprogrammet Direktoratet savner et punkt i planprogrammet om larvikittforekomstene og tidligere steinbruddsaktiviteter i Bassebo-området og ber om at dette blir tatt inn som eget tema i planprogrammet. Direktoratet gjør også oppmerksom på at ferdig planprogram skal forelegges Direktoratet før endelig fastsetting av Porsgrunn kommune. Til varsel om oppstart av reguleringsplan Direktoratet har ingen kommentarer til selve varselet om regulering, men gjør oppmerksom på at bruddet vil komme inn under bestemmelsene i mineralloven. Drift kan ikke startes opp før driftkonsesjon foreligger. De gjør også oppmerksom på at det ikke er nødvendig å ta inn krav om driftsplan i bestemmelsene til reguleringsplan for bruddet siden det vil bli ivaretatt av Direktoratet gjennom mineralloven. Kommentar: Punkt om larvikittforekomstene og tidligere steinbruddsaktiviteter i Bassebo-området tas inn i planprogrammet. 4. Statens vegvesen Statens vegvesen har ingen merknader. 5. Kystverket Kystverket har ingen merknader. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 11

12 6. Porsgrunn kommune, byutvikling Porsgrunn kommune kommenterer at naturmiljøregistreringene nå er gjennomført på en tilfredsstillende måte (jmf. Innspill fra fylkesmannen). De mener videre at planprogrammet vil sikre at temaet landskap. De foreslår videre at larvikittforekomstene på eiendommen samt tidligere steinbruddsdrift omtales i et eget kapittel i planprogrammet og videre i konsekvensutredningen. Videre blir det pekt på at forholdet til vannrammedirektivet må belyses tilfredstillende. Kommunen har i tillegg merket seg at den foreslåtte reguleringsgrensa har tatt hensyn til områdets registrerte naturkvaliteter. Kommentar: Innspill tas med i det videre planarbeidet. 7. Larvik kommune Til planprogrammet Larvik kommune mener planprogrammet ser veldig oversiktlig og greit ut, men påpeker at det er flere lover som har relevans for utarbeidelsen av reguleringsplanen og derfor bør nevnes under kapittel 3.1. Til varsel om oppstart av reguleringsplan Larvik kommune gjør oppmerksom på arbeidet som pågår med kommunedelplan for steinbruddene i Larvik kommune. Det er i forbindelse med denne planen vedtatt at den regulerte veien fra steinindustriområdet i Aares Tvedalen opp til gamle E18 skal bygges før råstoffutvinning kan skje i dette bruddet. Larvik kommune gjør oppmerksom på at det vil være mulighet for å knytte seg til denne veien også for steinbrudd i Porsgrunn kommune. Kommentar: Lovene det vises til fra Larvik kommune tas inn under kap 3.1 i planprogrammet. 8. Statnett Statnett har ikke anlegg eller planer om tiltak innenfor planområdet, og har følgelig ingen merknader til planprogrammet eller oppstart av reguleringsarbeidet. 9. Skagerak energi Har ingen merknader til planprogrammet. De ønsker tilbakemelding om forventet effektbehov for hele det regulerte området for å vurdere om kapasitetene på eksisterende kabel er god nok. De gjør oppmerksom på at foreleggspliktige elanlegg skal vises i planen. Kommentar: Innspill tas med i det videre planarbeidet. 10.Tor Steinar Aasetre (grunneier, gnr/bnr 23/2) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 12

13 Vil gjøre oppmerksom på at det foreligger vegavtale på veg fra Fv. 60 inn til Bokbonmyra. Han har ellers ingen merknader til planprogrammet. Kommentar: Planforslaget endrer ikke på dagens tilgjengelighet til Bokbonmyra 7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 Planens innhold I henhold til planprogram for Bassebo steinindustri, er det utarbeidet detaljreguleringsplan for Bassebo med konsekvensutredning. Planen inneholder følgende formål: Steinbrudd og massetak (118,5 daa) Kjøreveg (7 daa) Annen veggrunn, grøntareal (0,2 daa) Grønnstruktur, vegetasjonsskjerm (91,0 daa) Hensynssone naturmiljø (H560_1-5) Frisiktsone (H140_1-2) Planbeskrivelsen har følgende vedlegg: Vedlegg 1. Plankart (juridisk bindende) Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende) Vedlegg 3. Illustrasjonsplan og snitt Vedlegg 4. Varslingsbrev Vedlegg 5. Referat fra oppstartsmøte med kommunen. Vedlegg 6. Innkomne merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanprosessen Vedlegg 7. Sjekkliste (50-011) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 13

14 7.2 Reguleringsplanen Forslag til reguleringsplan for Bassebo dekker totalt et areal på 216,7 daa. Av dette er ca. 91 daa regulert til vegetasjonsskjerm og hensynssone naturmiljø, ca 120 daa regulert til steinbrudd og masseuttak, ca 7daa regulert til kjøreveier, annen veggrunn, kryss og frisiktsoner. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 14

15 Figur 4. Forslag til reguleringsplan (Feste Grenland AS, 2012) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 15

16 Figur 5. Illustrasjonsplan (Feste Grenland AS, 2012) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 16

17 Figur 6. Illustrasjonsplan Snitt (Feste Grenland AS, 2012) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 17

18 7.3 Delelementer i planforslaget Steinbrudd og massetak Reguleringsplanen skal sikre uttak av masser samtidig som den også skal sikre at driften ligger innenfor akseptable rammer for omgivelsene i henhold til lover og forskrifter. Dette gjelder bl.a. forhold som grenseverdier for utslipp til luft og vann og landskapstilpasning. Driften skal foregå hovedsakelig med 8 meters paller som skjæres med diamantwire i flak som bores og kiles videre til blokker. Fjellpartier med dårlig kvalitet vil pigges ned og knuses til pukk for eksport. Det forutsettes ikke lokalt deponi Grønnstruktur Området for uttaket ligger sentralt i det området som omfattes av reguleringsplanen. Videre er det regulert vegetasjonsskjerm med bevart eksisterende skog omkring hele uttaksområdet. Vegetasjonsskjermen består av blandingsskog med furu og noe gran som hovedtreslag. Landskapsmessig vil derfor hele området få en god skjerm i forhold til omgivelsene. Hensynet til de hule eikene som finnes innenfor denne sonen ivaretas med en egen hensynssone rundt hvert tre. Det vil ikke være tillatt med noen form for aktivitet eller tiltak som kan være i konflikt med de hule eikene innenfor disse sonene Vei Adkomstveien til området er allerede etablert fra Mørjevegen og inn til uttaksområdet, og skal fortsatt benyttes. Det reguleres frisiktsone i krysset ut på Mørjevegen. Driftsvegen løser transportbehov og drift av bruddet ved transport av varer for salg. 7.4 Planlagt virksomhet Plan for uttaket Det vil bli utarbeidet en driftsplan for uttaket etter retningslinjer i mineralloven. Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning, som også skal følge opp planen og drifta i bruddet. Driftsplanen skal revideres hvert 5. år Drift Den østlige åsen (Barlindåsane) åpnes ved å lage vei opp til nivå 145 moh fra den eksiterende veien i sør. Derfra drives bruddet mot øst og mot nord. Når det er etablert en produserende pall på nivå 145 moh, kan man åpne et nytt nivå 8 meter under. Driften på dette nivået vil drives på samme måte som forrige. Ytterlige nivåer kan etableres på samme måte slik at man får flere driftsnivåer samtidig. Dette vil øke muligheten for å hele tiden ha driftsområder som gir god kvalitet av blokkstein. I bunnen av dalen på 110 moh etableres det en riggplass som vist på illustrasjonsplanen. Driften skal foregå hovedsakelig ved saging av plater, med ca 8 meters paller. Disse platene legges ned, og deles med boring og kiling til emner som bearbeides videre for eksport. Stein som må knuses på grunn av dårlig kvalitet, pigges ned ved hjelp av transportable pukkverket. Her knuses steinen til pukk, og legges i hauger i forskjellige fraksjoner å påvente av transport til kunder. Fjellpartier med dårlig kvalitet bores, sprenges og knuses til pukk. Stein som ikke blir til blokk vil pigges ned og knuses til pukk. I prinsippet er det ønskelig at all steinen fjernes fra området og ikke deponeres lokalt. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 18

19 7.4.3 Tidsperspektiv, volum og areal, utvidet uttak Et moderat anslag av volumet av forekomsten er beregnet til m3. Med en blokkandel på 5 % (konservativt tall), og en årlig produksjon på m3, vil forekomsten vare i nesten 40 år. Som grunnlag for volumanslaget er det tatt utgangspunkt i kote 100. Dersom steinkvaliteten og driftsmulighetene tilsier at det er økonomisk forsvarlig å gå dypere, kan uttaket fortsette nedover så lenge det er lønnsomt Tekniske innretninger og byggverk Det må etableres en driftsavdeling i området med nødvendige oppholdsrom. Det vil være behov for riggplass i forbindelse med blokksteinproduksjon, vaskehall, verksted med utstyr for drift og vedlikehold av teknisk utstyr. I tillegg til blokkstein vil det bli produsert pukk i et mobilt knuseverk med plass til forskjellige knusefraksjoner. Knusing skal foregå nær driftsområdet mest mulig skjermet for støy Arbeidskraftsbehov Bruddet vil i løpet av 3 til 4 år kunne oppnå en produksjon på omkring m3 med salgbar blokkstein med 5 % blokkandel. Det er godt utbygget infrastruktur rundt i hele driftsområdet, og veiene er godt vedlikeholdt. En natursteinsproduksjon av dette format vil kreve rundt 5 arbeidsplasser. I tillegg til blokkproduksjon vil det bli produsert m3 med skrotstein som skal brukes til produksjon av murestein og pukk. Litt avhengig av typer produkter vil omsetningen på dette volumet være omkring 20 mill kroner. Det vil kreve 5-8 ansatte Energibehov Energibehovet er på ca kwh. Dette forbruket er fordelt på wiresag, kompressorer, pumper og lys Vannbehov/vannkilder Vann til wiresag pumpes fra en dam i bruddområdet. Overskuddsvann fra bruddområdet og sager pumpes over i dammen. Vannbehovet for wiresag er ca. 20 liter/min, eller ca liter/dag pr. sag. Wiresaging er støysvak og foregår stort sett til vanlig arbeidstid. Vann kan også hentes i vanntank fra Langvann ved behov Etterbruk Etterbruken av området vil være avhengig av grunneiers og kommunens ønsker og planer. Det er fastsatt i bestemmelsene at kommunen skal varsles innen rimelig tid før avslutningen av uttaket, slik at etterbruken av uttaksområdet kan avklares gjennom fremtidig rullering av kommuneplanens arealdel. Drifta legger opp til uttak av all stein innenfor regulert uttaksområde. Det kan være behov for begrenset deponering i uttaket. Slik drift gir mulighet for fleksibel etterbruk. Området vil kunne tilbakeføres til naturområde med vannspeil i uttaksdelen. Det vil også være mulig med noe tilbakefylling i uttaksområdet med tanke på å tilrettelegge for næring. Planlagt veg fra Tvedalen til E 18 gjør at området vil kunne få en trafikksikker tilknytning til overordna vegnett i framtida. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 19

20 8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 8.1 Konsekvenser Bassebo steinbruddsområde består hovedsakelig av to åser med skrinn skog og med et frodigere daldrag i mellom. Uttaksområdet er konsentrert til det sentrale område som allerede har etablert infrastruktur og er påvirket av tidligere steinbruddsvirksomhet. De negative konsekvensene av utbyggingsalternativet vil derfor bli mindre enn om utbyggingsområdet var uberørt natur. Området er lite (nesten ikke) brukt som frilufts- og rekreasjonsområde. Det drives jakt, men det forutsettes at jakta vil kunne opprettholdes også med steinbruddsdrift. Nærmeste nabo er grunneier og søker til uttaket. Tiltaket vil ha positiv verdi for utnytting av steinressursen og sysselsetting. Skogbruksinteresser vil i liten grad bli berørt. Det finnes ingen registrerte kulturminner i området. De største negative konsekvensene gjelder for naturmiljø biologisk mangfold. Detaljplanlegging av bruddet og gjennomføring av avbøtende tiltak kan redusere konfliktnivået noe. Tabell 1 Sammenstilling av konsekvenser for Bassebo reguleringsplan (utbyggingsalternativet) Temaer Verdi 1) Konsekvenser 1) Reguleringsplanen Landskap ** -1 0 Naturmiljø *** -2 0 Skogbruk * -1 0 Friluftsliv og rekreasjon * -1 0 Kulturmiljø og kulturminner * -1 0 Nærmiljø - barn og unge * 0 0 Forurensning ** -1 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2-1 Transport og trafikksikkerhet ** alt. 8.2 Forslag til avbøtende tiltak Det finnes to hule eiker på det planlagte uttaksområde. Disse eikene kan hugges og fraktes til nærliggende skogshabitat slik at arter som lever i/på de hule eikene kan leve videre. 8.3 Forslag til oppfølgende undersøkelser Det foreslås ingen oppfølgende undersøkelser. Kontroll av støyforholdene, avrenning (utslipp til vann) og utslipp av støv vil bli fulgt opp i henhold til vilkår i utslippstillatelsen. 1) Jf., s. for forklaring av verdi- og konsekvensvekting Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 20

21 9 PLANFAGLIG UTDYPING AV LØSNINGENE I FORSLAGET Planene for uttak av stein bygger på kjent kunnskap om steinkvalitet og at det allerede eksisterer store uttak i nærområdene til Bassebo. Samtidig er det registrert vesentlige naturfaglige verneverdier innenfor det opprinnelige planområdet. (figur 7) Gjennom bearbeiding av grensene for det regulerte uttaksområdet er konfliktnivået i forhold til naturfaglige verneverdier redusert vesentlig. Både steinkvalitet og naturverdier i Tvedalen og områdene omkring har stor verdi. Kvaliteten på steinen kan ha stor variasjon over relativt små områder. Terrengform og variasjon i forhold til biologisk mangfold er mer lik over hele området, med indre variasjon knytta til terrengform, eksponering og jordsmonn. Vi kan derfor vente å finne tilsvarende biologiske forekomster over relativt store områder i denne delen av Tvedalen. Forholdet til biologisk mangfold er viet stor oppmerksomhet i planprosessen. Som planbilag (figur 7.) viser, er det opprinnelige planområdet redusert til ca. 1/3 av arealet. Det betyr at bare to hule eiker blir direkte berørt og at vi unngår inngrep i de mest verdifulle landskapsområdene. Som avbøtende tiltak blir det foreslått å flytte de to hule eikene som blir berørt. Vi vil også påpeke at planområdet for en vesentlig del omfatter områder som allerede er berørt av uttak av stein. Bassebo steinbrudd har nærhet til eksisterende utskipingshavn, noe som reduserer transport på offentlig veg. I et langt perspektiv kan også Bassebo bli et attraktivt næringsområde med god skjerming mot omgivelsene og kort avstand til havn. I planene for Tvedalen har det også vært diskutert en intern vegforbindelse fra steinuttaksområdene til E 18. Det betyr at utvikling av alternativ næring i Tvedalen på sikt kan utvikle seg uten å belaste det lokale vegnettet. Ut fra vår vurdering representerer uttaket i Bassebo et effektivt uttak begrensa til et relativt lite areal. Forholdet til biologisk mangfold er i vesentlig grad ivaretatt og de samfunnsøkonomiske verdiene mener vi er store både i forhold til uttak og eksport av stein og når det gjelder tilrettelegging for langsiktig næringsutvikling ut over ren steinindustri. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 21

22 10 Forholdet til naturmangfoldloven De utfordringer som er knyttet til naturmangfoldet i forbindelse med Bassebo steinbrudd er i særlig grad knyttet til området nord i planområdet der det er registrert noen grove/hule eiker. Hule eiker er definert som en egen naturtype og er én av fem naturtyper som omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. I forskriften omtales naturtypen slik: 3. Utvalgte naturtyper Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 52 er forekomster av.. 3) hule eiker. Med hule eiker menes eiketrær som har en diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets på 200 cm, samt eiketrær som er synlig hule og med en diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlig hule defineres til å være eiketrær med et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er større enn 5 cm". Unntatt er hule eiker i produktiv skog. Formålet med forskriften er å ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype (jf. naturmangfoldloven 4). Det er innenfor planområdet kartlagt 7 hule eiker, hvorav 2 ligger innenfor uttaksområdet for stein. 5 hule eiker ligger i vegetasjonsskjermen med en egen hensynssone om bevaring naturmiljø. Det er totalt registrert 19 hule eiker i umiddelbare nærhet til planområdet. I tillegg er det kartlagt 12 grove eiker (som ikke er hule) i nærheten til planområdet, hvorav 4 ligger innenfor planområdet. Omkringliggende skogområder i Porsgrunn og Larvik er ikke kartlagt, men mulighetene for tilsvarende koller med hule eiker i området rundt Langangen og andre deler av Larvik (Kjose, Kvelde) anses som store. Naturmangfoldlovens 8-12 skal legges til grunn for planarbeidet, og vi har gjort følgende vurderinger: - 8 om kunnskapsgrunnlaget. Fylkesmannen mener at naturverdiene innenfor planområdet er godt undersøkt. Det foreligger nyere undersøkelser av naturtypeforekomster og det er gjennomført en egen undersøkelse av hule/grove eiker i og omkring planområdet spesielt i forbindelse med reguleringen av Bassebo steinbrudd. Kunnskapsgrunnlaget er basert på feltarbeid og rapport utarbeidet av Rune Solvang, Asplan Viak om føre-var-prinsippet I og med at kunnskapsgrunnlaget er godt, er de mulige konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og det er derfor liten fare for at tiltaket vil få store ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet om økosystemtilnærming og samlet belastning. Tiltaket medfører belastning i form av arealbeslag. Den samlede belastningen på naturen som følge av realisering av planen vil være det arealbeslaget som etableringen av Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 22

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM BASSEBO STEINBRUDD DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 19.04.11 MARS 2011 FORORD Bassebo steinbrudd har startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RUSTDALEN MASSETAK NORD

PLANBESKRIVELSE RUSTDALEN MASSETAK NORD PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN RUSTDALEN MASSETAK NORD PLAN-ID 05170208 Utarbeidet av Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS Januar 2012 Avdeling Os: Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen Tlf: 62 49 76

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS Rapporttype Forslag til planprogram 2012-11-30 SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING 2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal Driftsplan for Masseuttak Kjeldal 02.10.2014 Tittel: Driftsplan Dato: 02.10.2014 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

REGULERINGSPLAN. for. Berg steinbrudd. Øvre Ogndal. Steinkjer kommune. Side 1 av 6. Dato 23.01.12 Oppdatert 27.07.12

REGULERINGSPLAN. for. Berg steinbrudd. Øvre Ogndal. Steinkjer kommune. Side 1 av 6. Dato 23.01.12 Oppdatert 27.07.12 REGULERINGSPLAN for Berg steinbrudd Øvre Ogndal Steinkjer kommune Dato 23.01.12 Oppdatert 27.07.12 Landsem Plan & Bygg Stjernavegen 9 7790 Malm Side 1 av 6 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN I gjeldene kommuneplanens

Detaljer

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Januar 2016 Planprogram Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Detaljregulering av Gråsteinlia Steinbrudd 2015006 Side 1 av 11 Forord Pro Invenia AS er engasjert av Sverre Schei entreprenør

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Smedstad grustak Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Smedstad grustak Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling Forslag til reguleringsplan for Smedstad grustak Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 7. 1. GANGS

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2012/897-8/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 Forslag til detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/14 Plan- og miljøutvalget 11.03.2014

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK 1 RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK Plankart er datert 31.10.2014, med revisjonsdato 05.01.2015 Bestemmelsene er datert 31.10.2014, med revisjonsdato

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: PLANI Reguleringsplan Kleiva masseut Arkivsaksnr.: 13/711 FØRSTEGANGSBEHANDLING I PLANUTVALGET - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVA MASSEUTTAK Rådmannens

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 14/1138 Arkivkode: 121 &13 Sakstittel: 125/1 DETALJPLAN NEDRE LANGLAND - GRUSUTTAK/DEPONI Datert: 15.4.2015

Planprogram. Arkivsak: 14/1138 Arkivkode: 121 &13 Sakstittel: 125/1 DETALJPLAN NEDRE LANGLAND - GRUSUTTAK/DEPONI Datert: 15.4.2015 Planprogram Arkivsak: 14/1138 Arkivkode: 121 &13 Sakstittel: 125/1 DETALJPLAN NEDRE LANGLAND - GRUSUTTAK/DEPONI Datert: 15.4.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Beliggenhet... 3 2. Historikk og bakgrunn... 4 3.

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

BOTNBERGET STEINUTTAK

BOTNBERGET STEINUTTAK PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN BOTNBERGET STEINUTTAK GNR/BNR 25/26 Lierne kommune Sørli 10. februar 2015 Lierne Teknikk AS v/per Arne Gåsbakk Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak Strømsørtippen Gnr 29, Bnr 13. Planbeskrivelse. Bardu kommune, Plan ID R1922126. Dato..: 12.05.

Detaljregulering for Masseuttak Strømsørtippen Gnr 29, Bnr 13. Planbeskrivelse. Bardu kommune, Plan ID R1922126. Dato..: 12.05. Detaljregulering for Masseuttak Strømsørtippen Gnr 29, Bnr 13 Planbeskrivelse Bardu kommune, Plan ID R1922126 Dato..: 12.05.2014 Revisjon : Kommunestyrets vedtak.: 17.09.2014 1 Takstfirma Bruhaug AS Postboks

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

NorskPukkserviceAS DETALJREGULERING MEDKONSEKVENSUTREDNING FORRØNNINGÅSENPUKKVERK PLANPROGRAM

NorskPukkserviceAS DETALJREGULERING MEDKONSEKVENSUTREDNING FORRØNNINGÅSENPUKKVERK PLANPROGRAM NorskPukkserviceAS DETALJREGULERING MEDKONSEKVENSUTREDNING FORRØNNINGÅSENPUKKVERK PLANPROGRAM 30.06.2015 2 FORORD NorskPukkserviceAShar startet arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplanfor Rønningåsen

Detaljer

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM Mona Vest DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 30.10.14 SEPT 2014 FORORD Feste Grenland As har på vegne av Fossens eftfl. startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Stokkjølen steinbrudd

PLANBESKRIVELSE Stokkjølen steinbrudd 20.10.2014 PLANBESKRIVELSE Stokkjølen steinbrudd Austad & Bjerknes AS Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Beskrivelse av planområdet... 4 3. Beskrivelse av planforslaget.... 6 4. Konsekvenser av planforslaget...

Detaljer

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal

Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 10.01.2016 Forslag til planprogram Rådshammaren massetak på Mele i Sunndal 1 Innhold 1. Prosess og planarbeid... 4 1.1 Beliggenhet... 4 1.2 Bakgrunnen for planarbeidet... 4 1.3 Formålet med planarbeidet...

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, detaljregulering Brekka fjelltak, Nord-Fron kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, detaljregulering Brekka fjelltak, Nord-Fron kommune. Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5146897\Oppstartsvarsel Brekka fjelltak 2015-07-08 Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, detaljregulering Brekka fjelltak, Nord-Fron kommune. I henhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLO- TUNNELEN PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLO- TUNNELEN PLANBESKRIVELSE Beregnet til Vestby kommune Dokument type Planbeskrivelse Dato 2016.07.01 Framlagt for kommunestyret: REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLO- TUNNELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE Revis jon [xx] Dato 2016/06/16

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Porsgrunn kommune Byutvikling

Porsgrunn kommune Byutvikling kommune Byutvikling Fylkesmannen i Telemark 3702 SKIEN fmtekvi@fylkesmannen.no Deres ref. Vår referanse Dato 13/04885-17 24.10.2014 Forslagtil reguleringsplan(detaljregulering)for Øvre Fredneslagt ut til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 11.11.2010:

SAKSFRAMLEGG. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innstilling til hovedutvalget for teknikk og miljø 11.11.2010: SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-235 - REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PUKKVERK VED VINTERBRO Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-235 Saknr.: 05/494 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer

Områdereguleringsplan for Solåsen hytteområde gnr 101 bnr 1 m.fl, Nuland Utkast PLANPROGRAM

Områdereguleringsplan for Solåsen hytteområde gnr 101 bnr 1 m.fl, Nuland Utkast PLANPROGRAM FLEKKEFJORD KOMMUNE Områdereguleringsplan for Solåsen hytteområde gnr 101 bnr 1 m.fl, Nuland Utkast PLANPROGRAM 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for planarbeidet side 3 2. Hovedmålsetninger utviklingsbehov

Detaljer

Møtereferat. Oppstartsmøte: Kolloåsen Mineralutvinning. Møtedato: Møtested: Melhus rådhus. Virksomhet Fork.

Møtereferat. Oppstartsmøte: Kolloåsen Mineralutvinning. Møtedato: Møtested: Melhus rådhus. Virksomhet Fork. Oppstartsmøte: Kolloåsen Mineralutvinning Møtereferat Møtedato: 16.08.2016 Møtested: Melhus rådhus Gnr/Bnr: 251/1, 252/1, 251/2 Formål: Råstoffutvinning Planident.:2016022 Saksnr. ESA: 16/2716 Virksomhet

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: GNR 64/1 Arkivsaksnr.: 16/2940-13 TORBJØRN OLSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR UTTAK AV STEINMASSER Ferdigbehandles i: Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING AV NYELV INDUSTRIOMRÅDE NESSEBY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING AV NYELV INDUSTRIOMRÅDE NESSEBY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING AV NYELV INDUSTRIOMRÅDE NESSEBY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 10.10.2013 1 Innledning Planområdet ligger mellom E6 og sjøen like øst for Nyelva i Nesseby kommune. Deler av området har tidligere

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for uttak av løsmasser ved Sveingard i Sudndalen Gnr. 43 Bnr. 5 m. fl. i Hol kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for uttak av løsmasser ved Sveingard i Sudndalen Gnr. 43 Bnr. 5 m. fl. i Hol kommune 1.0 Bakgrunn/historikk Eier av Sveingard gnr. 43 bnr. 5 m. fl. søkte i brev datert 14.6.2006 om dispensasjon fra kommuneplanen og 100 meters belte fra vassdrag for uttak av masser mellom riksvei 50 og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer