PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

2 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN Formål og bakgrunn PLANSTATUS Overordnede planer Nasjonale føringer Andre sentrale lover av spesiell betydning for reguleringsplanområdet Nasjonale retningslinjer Fylkesnivå Lokale føringer BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EIENDOMSFORHOLD Eiendomsstatus PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Organisering Medvirkning INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Liste over innspill med kommentarer: BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planens innhold Reguleringsplanen Delelementer i planforslaget Steinbrudd og massetak Grønnstruktur Vei Planlagt virksomhet Plan for uttaket Drift Tidsperspektiv, volum og areal, utvidet uttak Tekniske innretninger og byggverk Arbeidskraftsbehov Energibehov Vannbehov/vannkilder Etterbruk KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Konsekvenser Forslag til avbøtende tiltak Forslag til oppfølgende undersøkelser PLANFAGLIG UTDYPING AV LØSNINGENE I FORSLAGET Forholdet til naturmangfoldloven SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (ROS-ANALYSE) Faretyper og risikomomenter Uønskede hendelser Risikoreduserende tiltak REFERANSER...28 Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 2

3 1 BAKGRUNN 1.1 Formål og bakgrunn Reguleringsplanen fremmes av Feste Grenland AS og Golder Associates på vegne av Stig Axel Olsen. Planen er en detaljert reguleringsplan. Hovedformålene for reguleringsplanen er massetak (uttak og deponi) og grønnstruktur (vegetasjonsskjerm). Hensikten med planarbeidet er å legge tilrette for uttak av larvikitt. I Bassebo har det sporadisk vært produsert stein i perioder siden slutten av 1980-tallet. Tiltakshaver søkte i 2008 om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for prøvedrift for uttak av larvikitt. Utvalg for plan og kommunalteknikk gav dispensasjon på bestemte vilkår. Dette ble gjort for å få avklart områdets egnethet for steinindustri. En slik avklaring ville kunne si noe om kvaliteten på steinressursene og dermed om det var grunnlag for å sette i gang en reguleringsplanprosess med KU, med tanke på kommersiell drift på eiendommen. Fylkesmannen påklagde kommunens vedtak av om å gi slik dispensasjon på grunn av konsekvensene for naturmiljøet i området, og settefylkesmannen (fylkesmannen i Aust- Agder) opphevet kommunens vedtak i Produksjonen av larvikitt er en meget viktig del av norsk steinindustri. Bergarten er kåret til Norges nasjonalstein. NGU (Norges geologiske undersøkelse) har kartlagt berggrunnssonen bruddet ligger i som en av de få i Porsgrunn kommune med det ettertraktede blå fargespillet. Larvikittproduksjon genererer arbeidsplasser og viktige inntekter lokalt og nasjonalt. Med bakgrunn i de positive erfaringer man har gjort med produksjon av stein i området, ønsker man å utvide produksjonen og steinindustriområdet. Det finnes i området Larvikitt med et spekter av fargevarianter med forskjellig markedspotensial. Bakgrunnen for planarbeidet er at tiltakshaver ønsker å utnytte de ressursene som ligger i området, og sette i gang med uttak av blokkstein i området. Formålet med planarbeidet er at steinressursene som ligger i dette område blir utnyttet på best mulig måte i form av en effektiv drift. Samtidig skal driften foregå på en skånsom måte i forhold til landskapet, naturmiljøet og andre samfunnsinteresser. Det er utarbeidet og vedtatt planprogram for Bassebo steinindustri ( ) for å avklare premisser og utredningsbehov for reguleringsplanarbeidet med tilhørende KU. 2 PLANSTATUS 2.1 Overordnede planer Nasjonale føringer Plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov (plandelen) trådte i kraft 1.juli Denne er førende for planarbeidet. Arealplaner skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Forskrift om konsekvensutredning Planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og/ eller samfunn, skal i henhold til plan- og bygningsloven konsekvensutredes. Forskriften om Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 3

4 konsekvensutredninger av skal følges. Konsekvensutredninger skal sikre at planens og tiltakenes virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen og i beslutningsprosessen. Bestemmelsene om konsekvensutredninger sikrer at allmennheten og andre får informasjon om konsekvensene av utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for omgivelsene. Retten til slik informasjon om konsekvensene av inngrep i miljøet, er grunnlovsfestet i Norge (Grunnloven 110b) Andre sentrale lover av spesiell betydning for reguleringsplanområdet Lov om erverv og utvinning av mineralresursser (LOV nr. 101) Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (LOV nr 98) Lov om vern mot forurensinger og om avfall (LOV nr. 6) Lov om vassdrag og grunnvann (LOV nr. 82) Naturmangfoldloven (LOV nr. 100) Nasjonale retningslinjer Planforslaget skal forholde seg til følgende rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser: RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for styrking av barn og unges interesser RPR for planlegging i kyst og sjøområder i Oslofjordregionen (RPRO) Fylkesnivå Regional planstrategi Regional planstrategi for Telemark , Bærekraftige Telemark ble vedtatt av Fylkestinget 9. desember Kapittelet som omtaler kunnskap, nyskapning og næringsutvikling vil være relevant for prosjektet Lokale føringer Kommuneplanen for Porsgrunn kommune I kommuneplanens arealdel ( ) er planområdet for Bassebo avsatt til LNF-formål, men som vist Vurderingsområde steinindustri. Dette må oppfattes som et positivt politisk signal i kommuneplanen. Størrelsen på det planlagte uttaket og/eller registrerte naturverdier gjør at det må utarbeides planprogram og gjennomføres en konsekvensutredning. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 4

5 Figur 1. Utsnitt av kommuneplanens arealdel , Porsgrunn kommune. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 5

6 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet ligger i Langangen, øst i Porsgrunn kommune, på grensen mot Larvik kommune og er en forlengelse av eksisterende brudd i Larvik kommune. Figur 2: Planområdet ligger i Langangen, øst i Porsgrunn kommune, på grensen mot Larvik kommune. Steinbruddet ligger øst for Fv. 60 Mørjeveien. Dette er en vei som kobler seg på gamle E18 i nord og Fv. 302 Brunlanesveien v/helgeroa i sør. Planområdet ligger i et skogområde der nærmeste bolig er ca. 1 km fra bruddområdet. Skogområdet ligger i et vekslende og kupert terreng med variert vegetasjonssammensetning. Vegetasjonen i området domineres av blandingsskog med stort innslag av lauvvegetasjon, særlig i dalsøkkene, mens de skrinne fjelltoppene består av mose, lyng og furu. Innenfor planområdet har det tidligere vært prøvedrift på larvikitt og det er etablert riggområde og internveier. Hovedressursen ligger i Barlinddalsåsane nordøst for dagens brudd hvor det tidligere var prøvedrift. Steinbruddet ligger øst for Fv. 60 Mørjeveien. Dette er en vei som kobler seg på gamle E18 i nord og Fv. 302 Brunlanesveien v/helgeroa i sør. Planområdet utgjør ca. 215 daa og inneholder mer enn 2 mill m 3 med larvikittt. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 6

7 Bassebo Kariklevåsen Sagåsen Tvedalen Figur 2: Oversiktsbilde fra lufta. Bassebo framstår som et lite nord/sørgående steinbrudd i forlengelsen av de større uttaksområdene i Tvedalen i Larvik mot sørøst og uttakene Sagåsen og Auen mot sørvest. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 7

8 Bassebo Figur 3: Flyfoto sett fra sjøsiden, mot nordøst. Området ligger midt i bildet, nord for Langevannet og er synlig fra lufta pga. tidligere uttak av Larvikitt. Nede til venstre ser vi Kariklevåsen og nede til høyre i bildet ser vi deler av Blokklageret fra Sagåsen. 4 EIENDOMSFORHOLD 4.1 Eiendomsstatus Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen Bassebo gnr /bnr 23/1 og eies av Stig Axel Olsen, som også er tiltakshaver. Det foreligger en vegavtale på veg fra Fv. 60 inn til Bokbonmyra 5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstartmøte ble avholdt med kommunen (vedlegg 5) Varslingsbrev og annonse (vedlegg 4) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 8

9 5.1 Organisering Grunneier har vært i dialog med fylkesmannen og kommunen for å få oversikt over hvilke konfliktnivå som ulike planavgrensninger vil kunne medføre, og den foreslåtte avgrensning er satt for å redusere konfliktgraden samtidig som det fortsatt er mulig å utnytte larvikittressursene. Møte med berørte og naboer ble annonsert og holdt dato Medvirkning Under følger adresseliste for høringsinstanser og parter som er varslet om igangsatt planlegging og utkast til planprogram. Naboer: Tor Steinar Aasetre, Mørjev. 144, 3947 Langangen Kjetil Halvorsen, Langangsv. 427, 3947 Langangen Hans T Nøklegaard, Langangsv. 477, 3947 Langangen Ole Jonny Bassebo, Mørjev. 364, 3947 Langangen Mille-Marie Treschow, Fritzøehus, 3267 Larvik LAG, FORENINGER OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER: Grenland landbrukskontor, pb 3004 Handelstorget Skagerak Energi AS, pb 80, 3901 Porsgrunn DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, pb 2014, 3103 Tønsberg Telemark Fylkeskommune, Fylkeshuset, 3706 Skien Grenland Havnevesen v / Grenland havn, pb 20, 3991 Brevik Porsgrunn kommune, pb 128, 3901 Porsgrunn Norsk sjøfartmuseum, Bygdøynesvegen 37, 0286 Oslo Kystverket Sørøst, Serviceboks 2, 6025 Ålesund NGI, pb 3930 Ullevaal stadion, 0806 Oslo Direktoratet for mineralforvaltning og Bergm. på Svalbard, pb 3021 Lade, 7441 Trondheim Fylkesmannen i Telemark, Statens hus, 3708 Skien NVE, avd. Tønsberg, pb 2124, 3103 Tønsberg Porsgrunn frilufts-og miljøråd v/ Bjørn Erik Halvorsen, Utsikten 4, 3911 Porsgrunn Statnett SF, pb 5192 Majorstua, 0302 Oslo Statens vegvesen, region sør, serviceboks 723, 4808 Arendal Naturvernforbundet i Telemark, Vetle Mules veg 16, 3944 Porsgrunn Norges Handikapforbunde, Oslofjprd vest V/ Rigmor Eide, Kalkvn. 2, 3931 Porsgrunn Fortidsminneforeningen avd Telemark, Snipetorpgt. 27, 3715 Skien Eldrerådet v/ Håkon Olsen, Bokfinkvn 12, 3929 Porsgrunn Rådet for funksjonshemmede V /lillian Haugerud, Løkkebergvn. 3, 3946 Porsgrunn Vekst i Grenland, Kjølnes ring 46, 3918 Porsgrunn Porsgrunn kom. Barnereprensentant Ivar Realfsen, Moldhaugvegen 14, 3919 Porsgrunn Langangen Velforening v/ Siri Kolflaath Auen, 3947 Langangen Langangen idrettslag v/ Arild Hobæk, Gullåsvegen 32, 3947 Langangen Larvik kommune, pb. 2020, 3255 Larvik Kommunalteknikk, porsgrunn kommune v/ Torbjørn Krogstad, pb 128, 3901 Porsgrunn Porsgrunn kirkelige fellesråd, pb 128, 3901 Porsgrunn Legetjenester og miljørettet helsevern v/ Terje Nygaard, pb 128, 3901 Porsgrunn Bygge- og eiendomsavd. Porsgrunn kommune v/ Terje Madsen, pb 128, 3921 Porsgrunn Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 9

10 Kultur, idrett og fritid, Porsgrunn kommune v / Gina Winje, pb 128, 3901 Porsgrunn Porsgrunn brannvesen, pb 128, 3901 Porsgrunn 6 INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER Forslag til planprogram ble sendt ut på høring Det kom inn 10 høringsuttalelser: Fylkesmannen i Telemark Telemark fylkeskommune Direktoratet for mineralforvaltning Statens vegvesen Kystverket Porsgrunn kommune, byutvikling Larvik kommune Statnett Skagerak Energi Tor Steinar Aasetre, nabo og grunneier gnr/bnr 23/2 6.1 Liste over innspill med kommentarer: 1.Fylkesmannen Fylkesmannen minner om at naturmangfoldlovens 8-12 skal legges til grunn for alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet. De påpeker videre at viktige leveområder for sjeldne, truede og sårbare arter, samt forekomster av naturtyper med verdivurdering viktig (B) og svært viktig (A), bør spares for inngrep. Dersom planforslaget vil innebære at viktige forekomster (A- eller B-verdi) omdisponeres fra LNF til annet formål, vil Fylkesmannen allerede nå varsle at de vil vurdere innsigelse mot hele eller deler av planforslaget. Fylkesmannen mener at naturverdiene i planområdet er godt undersøkt og at det ikke er nødvendig med ytterligere undersøkelser av naturmiljø. Kommentar: Grense for uttak vurderes i forhold til eksisterende registreringer. 2. Telemark fylkeskommune Til planprogrammet: Telemark fylkeskommune påpeker at eventuelle kulturminneinteresser bør omtales, verneverdien vurderes og tas hensyn til i det videre planarbeidet. Telemark fylkeskommune skriver at Bassebo-forekomsten utgjør en viktig ressurs i den lokale larvikitt-produksjonen. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 10

11 I utredningstema 5.5 påpeker de at det bør settes fokus på sikkerhet, trygg ferdsel og evt. trygge krysningspunkt for allmennheten ved utøvelse av friluftsaktiviteter i nærheten av produksjonsområdet/buffersona. For øvrig mener de at utredningstemaene i planprogrammet vil være et godt utgangspunkt i den videre planprosess. Til varsel om oppstart av reguleringsplan: Det må gjennomføres arkeologiske registreringer etter 9 i kulturminneloven i hele planområdet. Disse registerringene må foreligge før de kan gi endelig uttalelse til planen. Automatisk fredede kulturminner skal som hovedregel vises som hensynssone i plankartet og følges av bestemmelser som sikrer hensynet til kulturminnet, jf pbl Kommentar: Punktene til planprogrammet ang. kulturminneinteresser vil følges opp i det videre arbeidet med konsekvensutredningen. Under punkt 5.5 Friluftsliv og rekreasjon i planprogrammet innarbeides tekst om fokus på sikkerhet, trygg ferdsel og evnt. trygge krysningspunkt for allmennheten. Arkeologiske registreringer for hele planområdet ble gjennomført sommeren 2011, rapport Direktoratet for mineralforvaltning Til planprogrammet Direktoratet savner et punkt i planprogrammet om larvikittforekomstene og tidligere steinbruddsaktiviteter i Bassebo-området og ber om at dette blir tatt inn som eget tema i planprogrammet. Direktoratet gjør også oppmerksom på at ferdig planprogram skal forelegges Direktoratet før endelig fastsetting av Porsgrunn kommune. Til varsel om oppstart av reguleringsplan Direktoratet har ingen kommentarer til selve varselet om regulering, men gjør oppmerksom på at bruddet vil komme inn under bestemmelsene i mineralloven. Drift kan ikke startes opp før driftkonsesjon foreligger. De gjør også oppmerksom på at det ikke er nødvendig å ta inn krav om driftsplan i bestemmelsene til reguleringsplan for bruddet siden det vil bli ivaretatt av Direktoratet gjennom mineralloven. Kommentar: Punkt om larvikittforekomstene og tidligere steinbruddsaktiviteter i Bassebo-området tas inn i planprogrammet. 4. Statens vegvesen Statens vegvesen har ingen merknader. 5. Kystverket Kystverket har ingen merknader. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 11

12 6. Porsgrunn kommune, byutvikling Porsgrunn kommune kommenterer at naturmiljøregistreringene nå er gjennomført på en tilfredsstillende måte (jmf. Innspill fra fylkesmannen). De mener videre at planprogrammet vil sikre at temaet landskap. De foreslår videre at larvikittforekomstene på eiendommen samt tidligere steinbruddsdrift omtales i et eget kapittel i planprogrammet og videre i konsekvensutredningen. Videre blir det pekt på at forholdet til vannrammedirektivet må belyses tilfredstillende. Kommunen har i tillegg merket seg at den foreslåtte reguleringsgrensa har tatt hensyn til områdets registrerte naturkvaliteter. Kommentar: Innspill tas med i det videre planarbeidet. 7. Larvik kommune Til planprogrammet Larvik kommune mener planprogrammet ser veldig oversiktlig og greit ut, men påpeker at det er flere lover som har relevans for utarbeidelsen av reguleringsplanen og derfor bør nevnes under kapittel 3.1. Til varsel om oppstart av reguleringsplan Larvik kommune gjør oppmerksom på arbeidet som pågår med kommunedelplan for steinbruddene i Larvik kommune. Det er i forbindelse med denne planen vedtatt at den regulerte veien fra steinindustriområdet i Aares Tvedalen opp til gamle E18 skal bygges før råstoffutvinning kan skje i dette bruddet. Larvik kommune gjør oppmerksom på at det vil være mulighet for å knytte seg til denne veien også for steinbrudd i Porsgrunn kommune. Kommentar: Lovene det vises til fra Larvik kommune tas inn under kap 3.1 i planprogrammet. 8. Statnett Statnett har ikke anlegg eller planer om tiltak innenfor planområdet, og har følgelig ingen merknader til planprogrammet eller oppstart av reguleringsarbeidet. 9. Skagerak energi Har ingen merknader til planprogrammet. De ønsker tilbakemelding om forventet effektbehov for hele det regulerte området for å vurdere om kapasitetene på eksisterende kabel er god nok. De gjør oppmerksom på at foreleggspliktige elanlegg skal vises i planen. Kommentar: Innspill tas med i det videre planarbeidet. 10.Tor Steinar Aasetre (grunneier, gnr/bnr 23/2) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 12

13 Vil gjøre oppmerksom på at det foreligger vegavtale på veg fra Fv. 60 inn til Bokbonmyra. Han har ellers ingen merknader til planprogrammet. Kommentar: Planforslaget endrer ikke på dagens tilgjengelighet til Bokbonmyra 7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 Planens innhold I henhold til planprogram for Bassebo steinindustri, er det utarbeidet detaljreguleringsplan for Bassebo med konsekvensutredning. Planen inneholder følgende formål: Steinbrudd og massetak (118,5 daa) Kjøreveg (7 daa) Annen veggrunn, grøntareal (0,2 daa) Grønnstruktur, vegetasjonsskjerm (91,0 daa) Hensynssone naturmiljø (H560_1-5) Frisiktsone (H140_1-2) Planbeskrivelsen har følgende vedlegg: Vedlegg 1. Plankart (juridisk bindende) Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende) Vedlegg 3. Illustrasjonsplan og snitt Vedlegg 4. Varslingsbrev Vedlegg 5. Referat fra oppstartsmøte med kommunen. Vedlegg 6. Innkomne merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanprosessen Vedlegg 7. Sjekkliste (50-011) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 13

14 7.2 Reguleringsplanen Forslag til reguleringsplan for Bassebo dekker totalt et areal på 216,7 daa. Av dette er ca. 91 daa regulert til vegetasjonsskjerm og hensynssone naturmiljø, ca 120 daa regulert til steinbrudd og masseuttak, ca 7daa regulert til kjøreveier, annen veggrunn, kryss og frisiktsoner. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 14

15 Figur 4. Forslag til reguleringsplan (Feste Grenland AS, 2012) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 15

16 Figur 5. Illustrasjonsplan (Feste Grenland AS, 2012) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 16

17 Figur 6. Illustrasjonsplan Snitt (Feste Grenland AS, 2012) Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 17

18 7.3 Delelementer i planforslaget Steinbrudd og massetak Reguleringsplanen skal sikre uttak av masser samtidig som den også skal sikre at driften ligger innenfor akseptable rammer for omgivelsene i henhold til lover og forskrifter. Dette gjelder bl.a. forhold som grenseverdier for utslipp til luft og vann og landskapstilpasning. Driften skal foregå hovedsakelig med 8 meters paller som skjæres med diamantwire i flak som bores og kiles videre til blokker. Fjellpartier med dårlig kvalitet vil pigges ned og knuses til pukk for eksport. Det forutsettes ikke lokalt deponi Grønnstruktur Området for uttaket ligger sentralt i det området som omfattes av reguleringsplanen. Videre er det regulert vegetasjonsskjerm med bevart eksisterende skog omkring hele uttaksområdet. Vegetasjonsskjermen består av blandingsskog med furu og noe gran som hovedtreslag. Landskapsmessig vil derfor hele området få en god skjerm i forhold til omgivelsene. Hensynet til de hule eikene som finnes innenfor denne sonen ivaretas med en egen hensynssone rundt hvert tre. Det vil ikke være tillatt med noen form for aktivitet eller tiltak som kan være i konflikt med de hule eikene innenfor disse sonene Vei Adkomstveien til området er allerede etablert fra Mørjevegen og inn til uttaksområdet, og skal fortsatt benyttes. Det reguleres frisiktsone i krysset ut på Mørjevegen. Driftsvegen løser transportbehov og drift av bruddet ved transport av varer for salg. 7.4 Planlagt virksomhet Plan for uttaket Det vil bli utarbeidet en driftsplan for uttaket etter retningslinjer i mineralloven. Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning, som også skal følge opp planen og drifta i bruddet. Driftsplanen skal revideres hvert 5. år Drift Den østlige åsen (Barlindåsane) åpnes ved å lage vei opp til nivå 145 moh fra den eksiterende veien i sør. Derfra drives bruddet mot øst og mot nord. Når det er etablert en produserende pall på nivå 145 moh, kan man åpne et nytt nivå 8 meter under. Driften på dette nivået vil drives på samme måte som forrige. Ytterlige nivåer kan etableres på samme måte slik at man får flere driftsnivåer samtidig. Dette vil øke muligheten for å hele tiden ha driftsområder som gir god kvalitet av blokkstein. I bunnen av dalen på 110 moh etableres det en riggplass som vist på illustrasjonsplanen. Driften skal foregå hovedsakelig ved saging av plater, med ca 8 meters paller. Disse platene legges ned, og deles med boring og kiling til emner som bearbeides videre for eksport. Stein som må knuses på grunn av dårlig kvalitet, pigges ned ved hjelp av transportable pukkverket. Her knuses steinen til pukk, og legges i hauger i forskjellige fraksjoner å påvente av transport til kunder. Fjellpartier med dårlig kvalitet bores, sprenges og knuses til pukk. Stein som ikke blir til blokk vil pigges ned og knuses til pukk. I prinsippet er det ønskelig at all steinen fjernes fra området og ikke deponeres lokalt. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 18

19 7.4.3 Tidsperspektiv, volum og areal, utvidet uttak Et moderat anslag av volumet av forekomsten er beregnet til m3. Med en blokkandel på 5 % (konservativt tall), og en årlig produksjon på m3, vil forekomsten vare i nesten 40 år. Som grunnlag for volumanslaget er det tatt utgangspunkt i kote 100. Dersom steinkvaliteten og driftsmulighetene tilsier at det er økonomisk forsvarlig å gå dypere, kan uttaket fortsette nedover så lenge det er lønnsomt Tekniske innretninger og byggverk Det må etableres en driftsavdeling i området med nødvendige oppholdsrom. Det vil være behov for riggplass i forbindelse med blokksteinproduksjon, vaskehall, verksted med utstyr for drift og vedlikehold av teknisk utstyr. I tillegg til blokkstein vil det bli produsert pukk i et mobilt knuseverk med plass til forskjellige knusefraksjoner. Knusing skal foregå nær driftsområdet mest mulig skjermet for støy Arbeidskraftsbehov Bruddet vil i løpet av 3 til 4 år kunne oppnå en produksjon på omkring m3 med salgbar blokkstein med 5 % blokkandel. Det er godt utbygget infrastruktur rundt i hele driftsområdet, og veiene er godt vedlikeholdt. En natursteinsproduksjon av dette format vil kreve rundt 5 arbeidsplasser. I tillegg til blokkproduksjon vil det bli produsert m3 med skrotstein som skal brukes til produksjon av murestein og pukk. Litt avhengig av typer produkter vil omsetningen på dette volumet være omkring 20 mill kroner. Det vil kreve 5-8 ansatte Energibehov Energibehovet er på ca kwh. Dette forbruket er fordelt på wiresag, kompressorer, pumper og lys Vannbehov/vannkilder Vann til wiresag pumpes fra en dam i bruddområdet. Overskuddsvann fra bruddområdet og sager pumpes over i dammen. Vannbehovet for wiresag er ca. 20 liter/min, eller ca liter/dag pr. sag. Wiresaging er støysvak og foregår stort sett til vanlig arbeidstid. Vann kan også hentes i vanntank fra Langvann ved behov Etterbruk Etterbruken av området vil være avhengig av grunneiers og kommunens ønsker og planer. Det er fastsatt i bestemmelsene at kommunen skal varsles innen rimelig tid før avslutningen av uttaket, slik at etterbruken av uttaksområdet kan avklares gjennom fremtidig rullering av kommuneplanens arealdel. Drifta legger opp til uttak av all stein innenfor regulert uttaksområde. Det kan være behov for begrenset deponering i uttaket. Slik drift gir mulighet for fleksibel etterbruk. Området vil kunne tilbakeføres til naturområde med vannspeil i uttaksdelen. Det vil også være mulig med noe tilbakefylling i uttaksområdet med tanke på å tilrettelegge for næring. Planlagt veg fra Tvedalen til E 18 gjør at området vil kunne få en trafikksikker tilknytning til overordna vegnett i framtida. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 19

20 8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 8.1 Konsekvenser Bassebo steinbruddsområde består hovedsakelig av to åser med skrinn skog og med et frodigere daldrag i mellom. Uttaksområdet er konsentrert til det sentrale område som allerede har etablert infrastruktur og er påvirket av tidligere steinbruddsvirksomhet. De negative konsekvensene av utbyggingsalternativet vil derfor bli mindre enn om utbyggingsområdet var uberørt natur. Området er lite (nesten ikke) brukt som frilufts- og rekreasjonsområde. Det drives jakt, men det forutsettes at jakta vil kunne opprettholdes også med steinbruddsdrift. Nærmeste nabo er grunneier og søker til uttaket. Tiltaket vil ha positiv verdi for utnytting av steinressursen og sysselsetting. Skogbruksinteresser vil i liten grad bli berørt. Det finnes ingen registrerte kulturminner i området. De største negative konsekvensene gjelder for naturmiljø biologisk mangfold. Detaljplanlegging av bruddet og gjennomføring av avbøtende tiltak kan redusere konfliktnivået noe. Tabell 1 Sammenstilling av konsekvenser for Bassebo reguleringsplan (utbyggingsalternativet) Temaer Verdi 1) Konsekvenser 1) Reguleringsplanen Landskap ** -1 0 Naturmiljø *** -2 0 Skogbruk * -1 0 Friluftsliv og rekreasjon * -1 0 Kulturmiljø og kulturminner * -1 0 Nærmiljø - barn og unge * 0 0 Forurensning ** -1 0 Næringsliv og sysselsetting ** +2-1 Transport og trafikksikkerhet ** alt. 8.2 Forslag til avbøtende tiltak Det finnes to hule eiker på det planlagte uttaksområde. Disse eikene kan hugges og fraktes til nærliggende skogshabitat slik at arter som lever i/på de hule eikene kan leve videre. 8.3 Forslag til oppfølgende undersøkelser Det foreslås ingen oppfølgende undersøkelser. Kontroll av støyforholdene, avrenning (utslipp til vann) og utslipp av støv vil bli fulgt opp i henhold til vilkår i utslippstillatelsen. 1) Jf., s. for forklaring av verdi- og konsekvensvekting Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 20

21 9 PLANFAGLIG UTDYPING AV LØSNINGENE I FORSLAGET Planene for uttak av stein bygger på kjent kunnskap om steinkvalitet og at det allerede eksisterer store uttak i nærområdene til Bassebo. Samtidig er det registrert vesentlige naturfaglige verneverdier innenfor det opprinnelige planområdet. (figur 7) Gjennom bearbeiding av grensene for det regulerte uttaksområdet er konfliktnivået i forhold til naturfaglige verneverdier redusert vesentlig. Både steinkvalitet og naturverdier i Tvedalen og områdene omkring har stor verdi. Kvaliteten på steinen kan ha stor variasjon over relativt små områder. Terrengform og variasjon i forhold til biologisk mangfold er mer lik over hele området, med indre variasjon knytta til terrengform, eksponering og jordsmonn. Vi kan derfor vente å finne tilsvarende biologiske forekomster over relativt store områder i denne delen av Tvedalen. Forholdet til biologisk mangfold er viet stor oppmerksomhet i planprosessen. Som planbilag (figur 7.) viser, er det opprinnelige planområdet redusert til ca. 1/3 av arealet. Det betyr at bare to hule eiker blir direkte berørt og at vi unngår inngrep i de mest verdifulle landskapsområdene. Som avbøtende tiltak blir det foreslått å flytte de to hule eikene som blir berørt. Vi vil også påpeke at planområdet for en vesentlig del omfatter områder som allerede er berørt av uttak av stein. Bassebo steinbrudd har nærhet til eksisterende utskipingshavn, noe som reduserer transport på offentlig veg. I et langt perspektiv kan også Bassebo bli et attraktivt næringsområde med god skjerming mot omgivelsene og kort avstand til havn. I planene for Tvedalen har det også vært diskutert en intern vegforbindelse fra steinuttaksområdene til E 18. Det betyr at utvikling av alternativ næring i Tvedalen på sikt kan utvikle seg uten å belaste det lokale vegnettet. Ut fra vår vurdering representerer uttaket i Bassebo et effektivt uttak begrensa til et relativt lite areal. Forholdet til biologisk mangfold er i vesentlig grad ivaretatt og de samfunnsøkonomiske verdiene mener vi er store både i forhold til uttak og eksport av stein og når det gjelder tilrettelegging for langsiktig næringsutvikling ut over ren steinindustri. Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 21

22 10 Forholdet til naturmangfoldloven De utfordringer som er knyttet til naturmangfoldet i forbindelse med Bassebo steinbrudd er i særlig grad knyttet til området nord i planområdet der det er registrert noen grove/hule eiker. Hule eiker er definert som en egen naturtype og er én av fem naturtyper som omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. I forskriften omtales naturtypen slik: 3. Utvalgte naturtyper Utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 52 er forekomster av.. 3) hule eiker. Med hule eiker menes eiketrær som har en diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets på 200 cm, samt eiketrær som er synlig hule og med en diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlig hule defineres til å være eiketrær med et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er større enn 5 cm". Unntatt er hule eiker i produktiv skog. Formålet med forskriften er å ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype (jf. naturmangfoldloven 4). Det er innenfor planområdet kartlagt 7 hule eiker, hvorav 2 ligger innenfor uttaksområdet for stein. 5 hule eiker ligger i vegetasjonsskjermen med en egen hensynssone om bevaring naturmiljø. Det er totalt registrert 19 hule eiker i umiddelbare nærhet til planområdet. I tillegg er det kartlagt 12 grove eiker (som ikke er hule) i nærheten til planområdet, hvorav 4 ligger innenfor planområdet. Omkringliggende skogområder i Porsgrunn og Larvik er ikke kartlagt, men mulighetene for tilsvarende koller med hule eiker i området rundt Langangen og andre deler av Larvik (Kjose, Kvelde) anses som store. Naturmangfoldlovens 8-12 skal legges til grunn for planarbeidet, og vi har gjort følgende vurderinger: - 8 om kunnskapsgrunnlaget. Fylkesmannen mener at naturverdiene innenfor planområdet er godt undersøkt. Det foreligger nyere undersøkelser av naturtypeforekomster og det er gjennomført en egen undersøkelse av hule/grove eiker i og omkring planområdet spesielt i forbindelse med reguleringen av Bassebo steinbrudd. Kunnskapsgrunnlaget er basert på feltarbeid og rapport utarbeidet av Rune Solvang, Asplan Viak om føre-var-prinsippet I og med at kunnskapsgrunnlaget er godt, er de mulige konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og det er derfor liten fare for at tiltaket vil få store ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet om økosystemtilnærming og samlet belastning. Tiltaket medfører belastning i form av arealbeslag. Den samlede belastningen på naturen som følge av realisering av planen vil være det arealbeslaget som etableringen av Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd, planbeskrivelse. Feste Grenland AS 22

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM BASSEBO STEINBRUDD DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 19.04.11 MARS 2011 FORORD Bassebo steinbrudd har startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM Henningsmoen Øst, DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 19.09.14 August 2014 FORORD Feste Grenland As har på vegne av Ole Henningsmoen startet arbeidet med å

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000. PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 12/04101 Arkivkode: Planid 1110 Sakstittel: Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd Reguleringsbestemmelser vedtatt av Bystyret 13.06.13, sak 58/13 REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE EIDSBERG KOMMUNE

TRØGSTAD KOMMUNE EIDSBERG KOMMUNE TRØGSTAD KOMMUNE EIDSBERG KOMMUNE Arkivsak: 14/970 Arkivkode: Planid 012220140004 Dato siste revisjon: 26.01.17 Sakstittel: Områdereguleringsplan for Mona Vest OMRÅDEREGULERING FOR MONA VEST REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

RISSA KOMMUNE Arkiv:

RISSA KOMMUNE Arkiv: RISSA KOMMUNE Arkiv: 2015006 Dato: 10.06.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 36/17 Arealutvalget Rissa 21.06.2017 Saksbehandler: Siri Vannebo PLANID 2015006 REGULERINGSPLAN FOR GRÅSTEINLIA STEINBRUDD

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd Rissa kommune Reguleringsbestemmelser for plan 2015006, Gråsteinlia steinbrudd 1 Avgrensning og reguleringsformål Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu. Plankonsulent:

Detaljer

Reguleringsplan med konsekvensutredning for Dokkedalen fjelltak Planprogram

Reguleringsplan med konsekvensutredning for Dokkedalen fjelltak Planprogram INNHOLD 1. Planarbeidet... 1 1.1 Bakgrunn og formål... 1 1.2... 1 2. Krav om konsekvensutredning... 1 2.1 Forskrift om konsekvensutredning... 2 3. Planens geografiske avgrensning... 2 4. Planstatus, føringer

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet

Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet 20.08.2015 Vedlegg 1. Søknad om mindre

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS Rapporttype Forslag til planprogram 2012-11-30 SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING 2

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk

Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Samlet saksfremstilling Arkivsak 429/15 25/1 DETALJPLAN RAPBJØRGA Uttak og produksjon av pukk Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 28.03.2017 PS 47/17 Innstilling Melhus kommune vedtar å fastsette planprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal Driftsplan for Masseuttak Kjeldal 02.10.2014 Tittel: Driftsplan Dato: 02.10.2014 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RUSTDALEN MASSETAK NORD

PLANBESKRIVELSE RUSTDALEN MASSETAK NORD PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN RUSTDALEN MASSETAK NORD PLAN-ID 05170208 Utarbeidet av Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS Januar 2012 Avdeling Os: Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen Tlf: 62 49 76

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Januar 2016 Planprogram Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Detaljregulering av Gråsteinlia Steinbrudd 2015006 Side 1 av 11 Forord Pro Invenia AS er engasjert av Sverre Schei entreprenør

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Dokkedalen Fjelltak - Utlegging til offentlig ettersyn Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.11.2011 042/11 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 11/794 11/8623 0540R063, 25/1, L12 Aud Berit Anmarkrud Reguleringsplan

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Forslag til planprogram konsekvensutredning

Forslag til planprogram konsekvensutredning Forslag til planprogram konsekvensutredning Detaljregulering av område for masseuttak stein, samt utvidelse av eksisterende område for verksted/lager Eiendom Gnr. 13 bnr.4 Adresse Dønnaveien 947 Kommune

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6

REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE. arkitektbua a/s dato side 1 av 6 REGULERINGSPLAN H E A G R U S T A K Å M O T K O M M U N E DEL I PLANBESKRIVELSE arkitektbua a/s dato 24.2.2012 side 1 av 6 1.0 GENERELT 1.01 BAKGRUNN På vegne av Tollef Mykleby foreslås en revisjon av

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

REGULERINGSPLAN. for. Berg steinbrudd. Øvre Ogndal. Steinkjer kommune. Side 1 av 6. Dato 23.01.12 Oppdatert 27.07.12

REGULERINGSPLAN. for. Berg steinbrudd. Øvre Ogndal. Steinkjer kommune. Side 1 av 6. Dato 23.01.12 Oppdatert 27.07.12 REGULERINGSPLAN for Berg steinbrudd Øvre Ogndal Steinkjer kommune Dato 23.01.12 Oppdatert 27.07.12 Landsem Plan & Bygg Stjernavegen 9 7790 Malm Side 1 av 6 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN I gjeldene kommuneplanens

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Smedstad grustak Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Smedstad grustak Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling Forslag til reguleringsplan for Smedstad grustak Planhefte, 2. gangs behandling / merknadsbehandling Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 7. 1. GANGS

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

1. Planarbeidet. 1.1 Bakgrunn og formål

1. Planarbeidet. 1.1 Bakgrunn og formål INNHOLD 1. Planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2...1 2. Krav om konsekvensutredning...1 2.1 Forskrift om konsekvensutredning...2 3. Planens geografiske avgrensning...2 4. Planstatus, føringer

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ENDRING AV REGULERINGSPLAN OG NY DRIFTSPLAN - SKØIEN MASSETAK

SAKSFRAMLEGG ENDRING AV REGULERINGSPLAN OG NY DRIFTSPLAN - SKØIEN MASSETAK SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 13/707 l.nr. 15/9484 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset 23.09.15 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: ENDRING AV

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 0-2 Planens navn Detaljregulering for Lišmmajohka Massetak Tana Kommune Arkivsak Planid 20252010008 Vedtatt Arbeidsutkast, datert

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/14 Plan- og miljøutvalget 11.03.2014

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR KORTUNGEN MASSETAK I GRAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Plan ID: E-248 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 13.09.2016 Sist revidert / endret: 05.04.17

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Buskerud, 29. oktober 2014 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2012/897-8/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 Forslag til detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra

Detaljer