Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven"

Transkript

1 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg / a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Det vises til brev fra Miljøverndepartementet av 19. juni 2012 vedrørende ovennevnte. I brevet fra Miljøverndepartementet gis en oversikt over: De endringsbehov som følger direkte av ny lov om miljøvern på Svalbard (i kraft 1. juli 2012). Øvrige endringsbehov. Når det gjelder første kulepunkt så er disse ivaretatt av departementet. Det er derfor øvrige endringer som vil bli omhandlet i dette brevet. Gjennomgangen er inndelt etter forskrift/tema, og Sysselmannens forslag gjelder i første rekke FOR nr 723 (motorferdselforskriften) og FOR nr. 712 (høstingsforskriften). Det er ønskelig at endringene gjennomføres så snart som mulig, da deler av regelverket (særlig det som omhandler høsting) pr i dag er vanskelig å forvalte. Det har vært foretatt flere endringer i disse forskriftene siden de ble vedtatt i Det har imidlertid variert hvorvidt kommentarene til forskriftene (som for disses del er et eget vedlegg i Lovdata) har blitt tilsvarende oppdatert. Det er derfor ikke lenger fullstendig samsvar mellom selve forskriften, og merknadene til forskriftene. Et eksempel på dette er territorialgrensen, som i merknadene fremdeles er definert til 4 nautiske mil. Samme type rettelse er også nødvendig i bl.a. FOR nr. 724 om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard. I tillegg viser kommentarene i 3 til den tidligere såkalte OBS-lista. Denne er ikke lenger i bruk, og er nå erstattet av det såkalte REACH-regelverket. Det er hensiktsmessig og naturlig at kommentarene oppdateres til slutt når det er avklart hvordan reglene skal være. Det er etter vår oppfatning naturlig at eier av forskriftene (MD) forestår akkurat dette arbeidet. Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post og internett: Postboks LONGYEARBYEN

2 Side 2 av FOR nr. 723 om ferdsel med motorkjøretøy i terrenget og om bruk av luftfartøy til turistformål på Svalbard (motorferdselforskriften). Det ble i 2008 utført et arbeid på deler av dette feltet (motorferdsellovgivningen). I denne forbindelse ble Sysselmannen bedt om å komme med forslag til endringer i regelverket for motorferdsel på Svalbard. Sysselmannens forslag ble oversendt DN i brev av 3. juli I den grad ikke noe annet er sagt i brevet her, gjelder disse forslagene med begrunnelse fortsatt. Innledningsvis ser Sysselmannen grunn til å påpeke noen av de erfaringer vi, spesielt gjennom det siste året, har hatt vedrørende saker (herunder klagesaker) om bruk av luftfartøy til turistformål på Svalbard. Temaet ble bl.a. diskutert på samrådsmøtet i Trondheim og Sysselmannen støtter de vurderinger som DN har skissert. Når det gjelder utformingen av den eksakte regel, er vi av den oppfatning at mest mulig av forbudet bør fremgå av selve bestemmelsen, og ikke bare av kommentarene. På denne måten oppnår man bedre tydelighet om regelverket, og flere misforståelser vil kunne unngås. Pr i dag er det slik at bestemmelsen muligens kan forstås dit hen at innleide/chartrede fly (som ikke er del av de regulære ruter) er tillatt etter regelen. I likhet med DN er vi av den oppfatning at en situasjon hvor egne private fly ikke kan benyttes, mens det samtidig kan synes som det er adgang til å leie inn et tilsvarende fly, er en omgåelse som både er uforklarlig, og som gir liten eller ingen sammenheng. På bakgrunn av dette foreslår vi derfor et tillegg til motorferdselforskriften 11 annet ledd: Bruk av luftfartøy for flyging til og fra Svalbard og mellom bosetningene på Svalbard er likevel tillatt når dette skjer som regulær rutetrafikk med turister som passasjerer, eller tilsvarende persontransport. Med tilsvarende persontransport menes bruk av luftfartøy med samme eller tilsvarende størrelse. Når det gjelder bruk av minstehøyder så er Sysselmannen enig med DN i at regler om minstehøyder bør innføres for samtlige av verneområdene. Slike regler finnes i dag for noen av verneområdene (eksempelvis Bjørnøya og Moffen) hvor minstehøyden er satt til 500 meter. Det er etter vår oppfatning naturlig at dette også innføres for de øvrige verneområdene. Bolterdalen adgang til nyttekjøring: Motorferdselforskriften 9 siste ledd inneholder under visse forutsetninger en åpning for å kunne benytte Bolterdalen til såkalt nyttekjøring. Dette er en praktisk ordning som må ses direkte i sammenheng med driften i Sveagruva. SNSK fikk i 2011 tillatelse fra Miljøverndepartementet til å åpne ei ny gruve i Lunckefjell som en erstatning for dagens Svea Nord. Dette innebærer at driften i Sveagruva fortsetter innenfor de fastlagte rammer. Behovet for i gitte tilfeller å kunne benytte Bolterdalen, er derfor tilstede også i dag.

3 Side 3 av 15 Det har fra tid til annen vært diskutert hvordan denne ordningen bør være. På den ene siden er det en ordning som skal avhjelpe SNSKs behov dersom visse forhold inntrer. På den annen side skal det aktuelle området skjermes mest mulig for motorisert ferdsel av hensyn til utøvere av ikke motoriserte turistkonsept/annet tilsvarende friluftsliv. Området som sådan er derfor stengt for all motorisert ferdsel f.o.m. 1. mars hvert år. Det er særlig følgende utfordringer/forhold som oppstår med dagens regel: Det er krevende å føre tilsyn med overholdelsen av regelen/at unntaket praktiseres i tråd med hensikten (systemet er i høy grad tillitsbasert). I sesongen 2011 ble det observert kjørespor som ikke naturlig faller inn under unntaket (kjørespor opp i dal-/fjellsidene etc.). Sysselmannen har mottatt informasjon om at traseen brukes til fritidskjøring. SNSK har regelmessige flyavganger til og fra Sveagruva, og fly er ment å være det primære transportmiddel for ansatte som skal reise til og fra stedet. Et nytt forhold som trolig også vil kunne ha en viss innvirkning på det som her er nevnt, er åpningen av den nye gruva i Lunckefjell. Spesielt for ferdsel til Martabreen, vil den kjøreruta som man under normale forhold skal benytte via Todalen og Gangdalen, bli ca 6 km lengre enn ruta gjennom Bolterdalen. Også dette vil således kunne føre til misbruk av ordningen. Det er meningen at ordningen skal være en sikkerhetsventil som unntaksvis skal benyttes dersom vær- eller føreforhold gjør at den ordinære ruta via Todalen ikke kan benyttes. Dagens ordlyd er relativt generell, og gir rom for forholdsvis stor grad av individuell bedømmelse av hvorvidt kriteriene for bruk av unntaket er oppfylt eller ei. På tross av de utfordringer regelen medfører, spesielt på håndhevelsessiden, finner imidlertid ikke Sysselmannen tilstrekkelig grunnlag til å oppheve ordningen. For å bedre etterlevelsen, vil vi gå inn for gjentatt informasjon til SNSK hvor det opplyses om rammene for bruken. I tillegg vil vi styrke tilsynet og kontrollen i området. Mulighet for tidligere fastboende til å ferdes med skuter utenfor Forvaltningsområde 10 Motorferdselforskriften 12 (dispensasjonshjemmelen) inneholder en mulighet for at søkerens tilknytning til Svalbard kan vektlegges ved behandling av søknad om dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Denne muligheten har i praksis blitt benyttet ved behandling av søknader fra tidligere fastboende som ber om tillatelse til å ferdes utenfor det såkalte Forvaltningsmråde 10.

4 Side 4 av 15 Tabellen over viser det årlige antall dispensasjoner etter denne regelen. Som det fremgår er antallet lavt, og selve turen skjer gjerne ved at den/de tidligere fastboende er sammen med en eller flere som er fastboende. Søkere må også dokumentere at han/hun faller inn under kategorien tidligere fastboende via attest fra befolkningsregisteret, eller ved arbeidsattest/vitnemål fra skole. Det er også en forutsetning i dagens vedtak at omfanget ikke blir for stort. Siden aktiviteten er søknadspliktig, har Sysselmannen til enhver tid oversikt over både omfang og utvikling på feltet. Sammen med den beskjedne miljøpåvirkning denne ferdselen medfører, innebærer dette etter Sysselmannens oppfatning at det ikke eksisterer tilstrekkelige grunner til at regelen må oppheves. Vårt forslag på dette punkt er derfor at regelen videreføres i sin nåværende form. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at tidligere fastboende ikke innvilges adgang til å kjøre med skuter i nasjonalparkene opprettet i Øvrige forhold i motorferdselforskriften: I tiden etter 2008 har Sysselmannen også sett behov for å se nærmere på visse forhold som ikke ble berørt ved forrige gjennomgang. I det følgende vil det bli gitt en oversikt over disse. Bruk av luftputebåt og såkalt hydrokopter: En miljømessig utfordring knyttet til bruk av luftputebåt, hydrokopter og andre tilsvarende fartøy, er at slike farkoster ofte har et høyere støynivå enn andre fremkomstmiddel det er naturlig å sammenlikne med ( vanlige båter). I tillegg kan disse farkostene benyttes i områder der vanlige båter ikke har tilgang, typisk i områder med grunt vann, andre våtmarksområder og områder med mye drivis. Ovennevnte områder er steder som utgjør viktige funksjonsområder for dyrelivet. Normalt sett vil dyr være skjermet i slike områder, siden det er vanskelig å ferdes med motoriserte farkoster her.

5 Side 5 av 15 Den støyen slike farkoster medfører bærer også langt av gårde spesielt på sjøen slik at potensialet for forstyrrelse av sårbare arter er betydelig også på lange avstander. For fuglearter vil særlig våtmarksområdene være kritiske. I tett drivis og nær tynn sjøis i fjordene om våren, kan ferdselen i tillegg forstyrre både isbjørn i jaktområder, samt ringsel og storkobbe i kaste-, die- og hårfellingsperioden. Selv om ferdsel på annet underlag enn åpen sjø i dag er forbudt, medfører det flerbrukspotensialet slike farkoster innehar en utfordring bl.a. mht mulighet for å føre tilsyn med overholdelse av forbudet (jf. Svalbards geografiske utstrekning på drøye km2 med tilhørende territorialfarvann). For ytterligere beskrivelse av disse farkostenes påvirkning på fauna viser vi til Norsk Polarinstitutts vurdering av 11. juni 2008 (vedlegg til dette brev). Det er imidlertid ikke gitt at enhver bruk må forbys. Sysselmannen vurderer det derfor slik at det bør være adgang til å tillate bruk av slike fartøyer i særlige tilfeller gjennom forskriftens dispensasjonshjemmel. Denne oppstiller strenge kriterier for hva slags bruk som kan tillates, og søknadsbehandlingen vil også gjøre det mulig å stille særskilte vilkår for ferdselen (bl.a. for hvor og når etc.). Sysselmannen kjenner til at det i dag benyttes én luftputebåt med utgangspunkt fra Longyearbyen i forbindelse med arbeider i polisen utenfor 12 nautiske mil nord for Svalbard. Sysselmannen vurderer at denne typen vitenskaplig bruk av fartøyet, der det hovedsakelig kun vil være nødvendig å ferdes ut Isfjorden og videre ut til grensen for territorialfarvannet, fremdeles bør kunne tillates etter forskriftens alminnelige dispensasjonshjemmel. Behandlingen av en eventuell slik søknad, vil også gi mulighet for å fastsette vilkår om for eksempel traseer eller minsteavstand fra land m.v. Pr i dag er bruk av både luftputebåt og hydrokopter kun tillatt i åpen sjø (jf svalbardmiljøloven 82 annet ledd). Bruk i andre områder (på land eller på snø/is mv.) er ikke tillatt etter loven. Forbudet fremgår også indirekte av motorferdselforskriften, ved at denne ikke omtaler disse farkostene overhode. Mulighet for regulering av bruk i åpen sjø er hjemlet i svalbardmiljøloven 82. Innføringen av den foreslåtte regel, vil derfor medføre at forskriften også må hjemles i 82 (hvilket ikke er tilfelle i dag). På bakgrunn av gjennomgangen ovenfor foreslår vi at følgende bestemmelse tas inn som et nytt kapitel i motorferdselforskriften: Kapitel V Bruk av luftputebåt og hydrokopter: 12 (forbud mot bruk av luftputebåt og hydrokopter) Bruk av luftputefartøy, hydrokopter eller annet tilsvarende fartøy er forbudt på Svalbard Som følge av det nye forbudet må disse farkostene også defineres i forskriften 3. Dette kan gjøres ved å tilføye én ny bokstav i 3:

6 Side 6 av 15 i) Luftputefartøy, hydrokopter: motorisert fartøy konstruert for ferdsel på vann, snø/is eller land. Ubemannede luftfartøy (UAS): Både i forskning og i andre sammenhenger (for eksempel filming) benyttes i stadig større grad ubemannede fly (såkalte UAS). Disse kan være alt fra små radiostyrte helikoptre til større fartøyer/droner. I forbindelse med forskning og overvåking kan bruk av denne teknologien redusere miljøbelastningen under innsamling av data. Luftfartslovgivningen opererer med et skille alt etter hvorvidt fartøyet opereres visuelt eller ei. Et slikt skille kan også tenkes å være hensiktsmessig etter svalbardmiljøloven. Hovedregelen i svalbardmiljøloven er at motorferdsel i luften kan skje i samsvar med 73. Ferdsel med luftfartøy er følgelig tillatt innenfor den generelle aktsomhetsnorm 73 oppstiller. Fra denne hovedregelen er det gjort to unntak: Luftfartøy kan ikke lande på skip eller på land eller vann utenom landingsplass som har konsesjon eller er godkjent etter luftfartsloven. Luftfartøy kan ikke benyttes til turistformål Sysselmannen behandler årlig en rekke søknader om unntak fra ovennevnte (særlig fra første kulepunkt). Hovedvekten av disse unntakene gjelder forskningsrelatert virksomhet, samt aktivitet i forbindelse med kullvirksomheten. Det gjennomgående spørsmålet i disse sakene er hvorvidt UASene (i vid forstand) er å anse som luftfartøy, og videre som motorferdsel etter svalbardmiljøloven 79 og 83. Det er mange gode grunner til at så er tilfelle. Samtidig er det også slik at mindre radiostyrte helikoptre, som mer er å anse som leketøy, bør holdes utenfor. Alt avhengig av størrelse og utforming med mer, vil slike farkoster uansett kunne ha mange av de samme miljømessige virkninger som ordinære luftfartøy. På den annen side vil de også kunne ha flere miljømessige fordeler sammenliknet med ordinære luftfartøy. Utfordringen ligger således i å finne et praktikabelt og forsvarlig skille. Skal alle slike fartøyer anses som luftfartøy vil det medføre at fartøyene også må omfattes av regelen i svalbardmiljøloven 83 om forbud mot landing på andre steder enn godkjente landingsplasser (i praksis flyplasser med tillatelse fra luftfartsmyndighetene). Sysselmannen har ikke foreslått endringer i reglene på dette punktet, men ønsker å påpeke at det er et behov for å se nærmere på hvilke farkoster som skal/bør omfattes av reglene om luftfartøy. 2. FOR nr. 712 om høsting på Svalbard ( høstingsforskriften )

7 Side 7 av 15 I brev av 21. oktober 2011 foretok Sysselmannen en gjenomgang av deler av høstingsforskriften med det formål å forenkle regelverket gjennom å avskaffe dagens ordning med fastsettelse av årlige røyeforskrifter. I forbindelse med den revisjonen som nå foregår er det gjort en fornyet og helhetlig vurdering av bl.a. reglene for fiske etter røye på Svalbard. Gjennom dette arbeidet har Sysselmannen kommet frem til at det også er visse andre forhold som bør forenkles, og som ikke ble berørt i brevet fra oktober Endringsforslagene begrunnes i sin helhet nedenfor. Det er et overordnet politisk mål å forenkle forskriftsverket der det er mulig. At fiske på Svalbard både er regulert i en forskrift som må fastsettes årlig (for røye) og i høstingsforskriften, er etter Sysselmannens oppfatning en unødvendig komplisert ordning både for brukerne og for forvaltningen. En samlet regulering i en og samme forskrift vil etter vårt syn bidra til forenkling, og gi en større forutsigbarhet for alle parter. Sett fra Sysselmannens side er det en målsetning å etablere et regelverk og en forvaltningsordning som både respekteres av brukerne, og som er håndterbar for forvaltningen. Dagens situasjon oppleves som uholdbar på disse punktene. De foreslåtte forskriftsendringene vil, sammen med en styrking av fiskeoppsynet, utgjøre det første trinnet i strategien for forvaltning av røye på Svalbard. Strategien vil bli ferdigstilt før årsskiftet. Neste trinn vil være å utarbeide en forvaltningsplan som bl.a. vil inneholde et opplegg for bestandsovervåking. Over tid vil man på denne måten kunne bygge opp den nødvendige kunnskapen om bestandene. Denne kunnskapen mangler i dag, men er likefullt forutsatt ved fastsettelse av de årlige røyeforskrifter. Formålet med den lokale forskriften har vært å fastsette årlige kvoter. Dette forutsetter at kunnskapen om bestandene oppdateres årlig. Pr i dag finnes det ikke et etablert system for innhenting av denne kunnskapen. I tillegg er kvotene i praksis umulig å håndheve på en troverdig måte ut i fra lokale forhold knyttet til bla a logistikk og kommunikasjon. Ordningen med kvoter har en nær sammenheng med muligheten for å kunne fiske med garn. Sysselmannen foreslår derfor å forby fiske med garn i ferskvann. Parallelt med dette foreslås det åpnet for fiske i ferskvann med håndredskap uten kvotebegrensning. Vannene hvor fiske med håndredskap er tillatt, vil være de samme vann som er åpne for fiske i dag, og de aktuelle vann vil fremgå direkte av selve høstingsforskriften. På denne måten samler man regelverket i en og samme forskrift, samtidig som det gis en mer varig og forutsigbar form. En slik forenkling antas å gi bedre etterlevelse av regelverket og rapporteringsplikten, og dermed være bedre egnet til å ivareta høstingsforskriftens formål. Det ble sommeren 2012 avdekket et tilfelle av ulovlig garnfiske i ferskvann. Garnfisket etter røye i saltvann er meget begrenset, både grunnet kort sesong og få utøvere. Dette fisket anses derfor ikke som problematisk. Ca 70 % av utløste kort ble rapportert i 2011, og rapportert fangst i saltvann var på totalt 88 røyer. Selv om det legges til grunn en viss underrapportering, vil sannsynligvis ikke dette uttaket kunne påvirke bestandene nevneverdig. Dette underbygges av rapportene fra sysselmannens feltinspektørtjeneste og øvrige oppsyn. En streng håndhevelse av rapporteringsplikten har resultert i bedre rapporering de to siste årene.

8 Side 8 av 15 Antall røyer fanget på garn og håndredskap for årene 2003 til 2011 (for årene ble det rapportert henholdsvis 87, 34, 71 og 88 røyer tatt i saltvann). Antall garn- og håndredskapskort for fiske etter røye på Svalbard 2009 til 2011.

9 Side 9 av 15 håndredskapsfiskere på Svalbard Rapporteringsgrad fra garn- og Når det gjelder de konkrete reglene, så foreslås det som her er sagt, gjennomført ved at høstingsforskriften 7 siste ledd endres, og at det tas inn en definisjon av håndredskap i 3. Siden 3 bokstav f) om anadrom laksefisk fjernes (jf. nedenfor) foreslår vi at definisjonen av håndredskap tas inn som ny bokstav f): f) håndredskap: stang og håndsnøre Fangstiden for røye må som følge av dette også defineres i forskriften, og det er derfor tatt inn et tillegg til 7 annet ledd som sier at fangsttiden for røye er 1. januar 15. oktober. Det foreslås at 7 siste ledd gis følgende utforming: Fiske etter røye med håndredskap er tillatt i følgende vassdrag. (se liste på side 8 og 9 nedenfor). Med de begrensninger som følger av 6, 9, 11, 12, 21 og 23 er fiske etter røye i sjøen tillatt med garn og håndredskap. Bestemmelsen i 23 første ledd er endret som følge av at fiske med garn i ferskvann etter forslaget ikke lenger vil være tillatt. Videre er de begrensninger som tidligere fremgikk av den lokale røyeforskrift innlemmet i 23 (begrensning av antall garn pr fisker og forbud mot å kople sammen garn i lenker). Dette er kun en videreføring/omhjemling av de regler som allerede eksisterer. Når det gjelder anadrom laksefisk så er denne fjernet fra forskriftens formål og dispensasjonshjemler. Svalbardmiljølovens restriktive bestemmelser kan vanskelig forsvare et laksefiske på Svalbard, og spesielt ikke når reglene til dels har gått langt utover det som gjelder på fastlandet. På fastlandet er slikt fiske strengt regulert gjennom egne forskrifter, og garnfiske etter laks i sjøen er forbudt. Slik vi ser det er det derfor lite naturlig at høstingsforskriften inneholder

10 Side 10 av 15 generelle regler om høsting av denne arten. Endringene vedrørende dette gjelder: 3 bokstav f, 7, 8a og 11. Jakt og fangst er i hovedsak forbehold fastboende på Svalbard. Sysselmannen har lagt til grunn at søker må være fastboende både på søknadstidspunket og ved tidspunkt for utøvelsen. Det foreslås at dette presiseres i 3. Når det gjelder 8 om egg- og dunsanking så foreslår Sysselmannen ingen endringer i denne regelen nå. Vi ser imidlertid for oss at det bør gjøres en faglig vurdering av hvilke arter det skal være tillatt å plukke egg fra med utgangspunkt i om de er jaktbare, bestandsutviklingen på Svalbard, og om forekomsten øker som følge av klimaendringer og eventuelt kan fortrenge de opprinnelige arktiske artene. I høstingsforskriften 10 er det fastsatt egne regler (krav om årlig kvote for rein), og det er gitt hjemmel for å fastsette ytterligere regler for kvoter og områdebegrensninger. Disse reglene henger nært sammen med FOR nr om lokal regulering av jakt på svalbardrype og svalbardrein. I denne forskriften reguleres i første rekke kvoter (for rype og rein) samt jaktområde for rein. Av hensyn til målet om å forenkle forskriftsverket, og å bedre brukervennligheten og tilgangen til reglene, foreslår Sysselmannen at disse reglene overføres til høstingsforskriften. Siden 10 allerede inneholder regler om dette, foreslås det at de øvrige kvotereglene også samles her. For å skille de ulike forholdene, samt gi en bedre oversikt, er særreglene vedrørende kvote for rype og rein inntatt i en ny 10a og 10b. Reglene i forskriftens kapittel IV om straff og ikrafttreden, ivaretas av høstingsforskriftens regler om dette. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) står som ansvarlig departement til FOR nr Hjemlene for forskriften er imidlertid svalbardmiljøloven og høstingsforskriften, som begge ligger under Miljøverndepartementet. Det forutsettes at Miljøverndepartementet foretar de avklaringer som eventuelt måtte være påkrevet med JD i anledning dette. I ny 10b er: data fra årlige reintellinger eller annen dokumentasjon eller kartlegging erstattet med ordet: bestandsutvikling. Dette er kun en språklig endring. Reglene vedrørende når man kan starte utøvelse av jakt og fangst selv, og når man kan delta i opplæringsøyemed, er endret i den senere tid (regulert på fastlandet gjennom utøvelsesforskriften ). Alle grunner taler for at reguleringen av dette er likt både for fastlandet og for Svalbard. DN vil besørge disse endringene som i praksis blir en ren harmonisering med tilsvarende regler for fastlandet (gjelder i første rekke høstingsforskriften 14 og 15). Høstingsforskriften 30 har etter revisjonen i 2008 fått en utforming som både er uforståelig og som gir dårlig sammenheng. Siste del av både første og annet ledd sier i praksis det samme. Sysselmannen har derfor foreslått at siste del av annet ledd sløyfes. I tillegg er bestemmelsen omstrukturert noe.

11 Side 11 av 15 Oppsummering av de ulike forslag til endringer av høstingsforskriften de nye bestemmelsene skal lyde: 3. (definisjoner) I denne forskrift forstås med a) fastboende: person som på tidspunkt for søknad til og under utøvelse av høsting er gyldig innført i befolkningsregisteret for Svalbard; b) høsting: jakt, fangst og fiske; c) fauna: encellede dyr, virvelløse dyr og virveldyr som er naturlig viltlevende på Svalbard; d) sjøpattedyr: alle arter av sel og hval som er stedegne på Svalbard; e) vassdrag: innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal. Ferskvannslaguner og strengsjøer regnes også som vassdrag. f) håndredskap: stang og håndsnøre. 7. (høstbare pattedyr, fuglearter og røye) Jakt er tillatt på følgende arter innenfor følgende tidsrom: På følgende arter: I tidsrommet: Fjellrev 1. november 15. mars Svalbardrein 15. august 20. september Svalbardrype 10. september 23.desember Kortnebbgås 20. august 31. oktober Havhest 21. september 31. oktober Teist 1. september 31. oktober Ringsel 1. februar 20. mars og 20. mai 30. november Storkobbe 1. februar 27. april og 5. juni 30. november Fangst er tillatt på fjellrev i tidsrommet 1. november-15. mars. Fiske etter røye er tillatt i perioden 1. januar 15. oktober. Fiske etter røye med håndredskap er tillatt i følgende vassdrag: Vassdrag Kartblad Richardvatnet (Raudfjorden) A4 Rabotvatna (Rabotfjorden) A4 Arresjøen (Danskøya) A4 Gjøavatnet (Amsterdamøya) A4 Åsøvatnet (v for A4 Flathukfjellet) Pytten (Danskøya) A5 Pervatnet (Sjubrean) A5 Nordre Dieset A6 (Mitrahalvøya) Søndre Dieset A6 (Mitrahalvøya) Erlingvatnet (Mitrahalvøya) A6 Murraytjørnene (Forlandet) A5 Vårfluesjøen (Woodfjorden) B4 Lovénvatnet (Trygghamna) B9

12 Side 12 av 15 Straumsjøen (Erdmannflya) B9 Linnévatnet B9 Kongressvatnet B9 Bretjønna B10 (Grønnfjordbotnen) Revvatnet (n for Hornsund) B12 Svartvatnet (s for Hornsund) C13 Mosselvatnet C4 Femmilsjøen (Ny-Friesland) C4 Lakssjøen (Ny-Friesland) C4 Strøen (Ny-Friesland) C4 Einsteinvatnet (Austbotn) C6 Med de begrensninger som følger av 6, 9, 11, 12, 21 og 23 er fiske etter røye i sjøen med garn og håndredskap tillatt. 8a. (prøvefiske) Sysselmannen kan selv foreta eller gi tillatelse til prøvefiske i spesifikke vassdrag etter røye som et ledd i kunnskapsinnhenting. Prøvefiske skal ikke påvirke bestandenes sammensetning og utvikling nevneverdig. Det skal fastsettes vilkår for tillatelsen. 10a. (kvote for svalbardrype) For fastboende jegere gjelder en bag-limit for rekreasjonsjakt på svalbardrype med en kvote på inntil: 10 ryper pr. dag. Unntatt fra dette er fastboende fangstfolk med jakt som næring. For tilreisende jegere gjelder en bag-limit for rekreasjonsjakt på svalbardrype med en kvote på inntil: 5 ryper pr. sesong. 10b. (kvote for svalbardrein m.m.) Fastboende kan felle ett dyr (svalbardrein) pr. sesong etter særskilt tillatelse fra Sysselmannen. Unntatt fra dette er fastboende fangstfolk med jakt som næring. Disse kan tildeles årlig kvote i medhold av svalbardmiljøloven 37. Sysselmannen kan redusere antallet dyr dersom data om bestandsutviklingen tilsier at dette er nødvendig for å sikre at høstingen ikke påvirker bestandens størrelse, sammensetning og utbredelse nevneverdig. Dersom antallet søknader overstiger antallet fellingstillatelser som kan tildeles det enkelte år for å ivareta høstingsforskriftens formål, skal tildeling av fellingstillatelser skje ved loddtrekning. Ved tildeling av fellingstillatelse for svalbardrein fastsetter Sysselmannen hvilket område fellingen skal skje i. 11. (høsting forbeholdt fastboende) Jakt på svalbardrein, jakt og fangst på fjellrev, samt fiske etter røye i sjøen med garn, kan bare foretas av fastboende på Svalbard og krever særskilt tillatelse fra Sysselmannen. Tillatelsen kan inntas som del av jakt-, fangst- eller fiskekortet, jf. 9. Tillatelsen skal gjelde for et nærmere angitt område og tidsrom. Tillatelsen er personlig og kan ikke overdras, med unntak av de særlige tilfeller som er nevnt i 9 første ledd, fjerde og femte setning. Sysselmannen kan stille vilkår i den enkelte tillatelse, herunder om hvilken mengde som kan høstes, og hva slags høstingsmåter eller redskaper som kan brukes. Tildeling av tillatelse til felling av svalbardrein skjer etter reglene i kapittel VIII.

13 Side 13 av (begrensninger i fisket i grense elv/sjø) Garnfiske i sjøen er ikke tillatt nærmere elvemunning (grense elv/sjø) enn 200 m. Sysselmannen kan ved forskrift utvide garnforbudet utover 200 m fra elvemunningen (elv/sjø). Minste tillatte maskevidde er 52 mm. Hvert garn som benyttes må ikke være større enn 25 m x 1,8 m. Garn kan ikke koples sammen i lenker. Det er kun tillatt med to garn samtidig pr fisker. Garn skal merkes med bøye, eiers navn og adresse. Sysselmannen kan ved forskrift fastsette forskjellige begrensninger i redskapsbruken herunder antall garn og garnlenke. I sjøen er fiske med stang eller annen håndredskap ikke tillatt nærmere elvemunning (grense elv/sjø) enn 50 m. Sysselmannen kan ved forskrift utvide området med forbud for fiske med stang og håndsnøre utover 50 m fra elvemunningen (elv/sjø). 30. (tillatte fangstredskaper) Fangst av fjellrev er kun tillatt med slagfelle og fallem. Fangstredskapene skal virke og ha slik slagkraft at reven blir drept øyeblikkelig. Sysselmannen kan fastsette særskilte krav til spesifikasjon av feller og brukerkompetanse før disse tas i bruk. 3. Endringer i andre forskrifter: Endring av FOR nr 731 om leiropphold på Svalbard (leirforskriften). I den reviderte svalbardmiljøloven er det bl.a. etablert en hjemmel som gir Sysselmannen adgang til å gi nærmere regler om isbjørnsikring (ny 30a). Regelen for øvrig er en lovfesting av det som må kunne betegnes som praksis på feltet, og en i lovs form angivelse av de krav som tidligere har vært nedfelt i leirforskriften ( 11). Etter en gjennomgang og vurdering av forholdet har Sysselmannen kommet frem til at det ikke er hensiktsmessig å utarbeide en egen forskrift om dette nå. Den primære årsak til dette er at det er vanskelig å finne en passende form som sikrer at forskriften ivaretar de ulike hensynene på en god måte. Spesielt byr grensedragningen mellom hva som er et privat ansvar, og hva som eventuelt bør være et offentlig ansvar på flere utfordringer. I alle tilfeller vil det uansett måtte være slik at iverksettelse og gjennomføring av sikring i felt som den store hovedregel både er og blir et privat ansvar. Slik Sysselmannen ser det er derfor den beste løsningen at dette reguleres via de skjerpede kravene i 30a, og de aktuelle reglene i bl.a. leirforskriften. Når det gjelder sistnevnte så har vi imidlertid sett at opplistingen av de såkalte anerkjente hjelpemidlene for varsling av isbjørn kan misforstås, og medføre at folk stoler for mye på et eller flere av disse (leirforskriften 11). Det er også slik at sikring av leir mot isbjørnangrep i stor grad vil kunne variere alt etter forholdene på det konkrete sted. Slik vi vurderer det er det derfor mye som taler for at man heller bør operere med et generelt krav om at leiren skal sikres mot isbjørnangrep. Sysselmannen foreslår derfor at 11 siste ledd endres til:

14 Side 14 av 15 Ved telting eller leiropphold som krever tillatelse etter 3 eller er meldepliktige etter 4 skal leiren være sikret mot isbjørnangrep. Kvalifiserte guider Sysselmannen har i arbeidet med forvaltningsplanen for naturreservatene på Øst-Svalbard foreslått at en sertifiseringsordning for guider skal vurderes. Det er i dag ingen formelle krav til guider på Svalbard. Arctic Nature Guide-studiet utdanner guider, men det er ikke krav om denne utdanningen for å jobbe som guide i reiselivsnæringen. Kvalifiserte guider med dokumenterbar kunnskap og kompetanse, er trolig den beste forsikringen for at turistnæringen kan tilby en opplevelse som er i tråd med miljøregelverket på Svalbard. Etter turistforskriften er det den enkelte reiseoperatørs ansvar å sørge for at guiden har den nødvendige kompetanse og kjennskap til gjeldende regelverk (turistforskriften 5). Fangstmannsordningen: Når det gjelder spørsmålet om utarbeidelse av en eventuell forskrift om fangst, så ser ikke Sysselmannen behov for en egen forskrift om dette. I forbindelse med revisjon av svalbardmiljøloven ble rammene for denne virksomheten presisert, og forvaltningen av denne ordningen vil til enhver tid måtte ligge innenfor disse rammene. For det første ble det understreket at høsting ikke skal påvirke bestandene nevneverdig. Dette er et strengt kriterium og legger bl.a. føringer på hvor store kvotene eventuelt kan være. I praksis innebærer det at kvotene uansett vil være begrensede/små. For det andre ble det påpekt at det ikke er ønskelig å utvide kretsen av personer som eventuelt kan få særrettigheter som fangstfolk. Parallelt ble det presisert at den muligheten Sysselmannen har til å gi overvintrende fangstfolk med tilhold i fangsthytte enerett til høsting innenfor et avgrenset område og tidsrom, skal videreføres i sin nåværende form. De forhold som her er påpekt vil bli lagt til grunn for Sysselmannens behandling av søknader om fangst. De rammer som er lagt anses også å være tilstrekkelige for ivaretakelsen av de miljøvernhensyn som gjør seg gjeldende på feltet. Fremfor å utarbeide en egen forskrift om temaet legger isteden Sysselmannen opp til å utarbeide interne beskrivelser av arbeidsprosesser samt etablere standardbrev som sikrer at like saker behandles likt. Ingen av disse forholdene krever særskilt forskrift for å kunne gjennomføres. FOR nr om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard: Det ble gjennom FOR nr innført ferdselforbud på fire utvalgte kulturminnelokaliteter beliggende i Øst-Svalbard naturreservat. Gjennom arbeidet med forvaltningsplan for Øst-Svalbard har Sysselmannen gått inn for å vurdere om stedsspesifikke retningslinjer kan være en hensiktsmessig måte å sikre at verneverdiene ivaretas, samtidig som besøkende får mulighet til å se og lære om disse lokalitetene.

15 Side 15 av 15 Sysselmannen ønsker sommeren 2013 å gjennomføre en sårbarhetsvurdering av disse lokalitetene som et første trinn i denne prosessen. FOR Forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond Sysselmannen ser behov for en gjennomgang av forskriften, bl.a. med det formål å tydeliggjøre sekretariatets rolle. I dag praktiseres dette slik at Sysselmannen ivaretar det administrative ansvaret for fondet, og ser til at sekretariatet utfører de oppgaver som er nødvendig for å legge til rette for styrebehandling. Vurdering av hvilke prosjekter som får støtte, og om rapportene er i tråd med styrets tildeling etc., anses ikke som en del av SMS oppgaver. Dette ansvaret påligger i sin helhet styret, hvilket etter vårt syn bør tydeliggjøres bedre i selve forskriften. I tillegg til dette har vi også sett behov for visse andre mer tekniske justeringer/oppdateringer i regelverket. Sysselmannen foreslår at de berørte aktører kommer tilbake til dette i en egen prosess. Med hilsen Guri Tveito miljøvernsjef Henrik Rotneberg juridisk rådgiver Vedlegg: Norsk polarinstitutt vurdering av effekter på fauna av luftputefartøyer av 11. juni Kopi: Direktoratet for naturforvaltning, PB 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

TA VARE PÅ SVALBARDNATUREN

TA VARE PÅ SVALBARDNATUREN TA VARE PÅ SVALBARDNATUREN INFORMASJON TIL FASTBOENDE Informasjon om svalbardmiljøloven med forskrifter Ta vare på svalbardnaturen Svalbardmiljøloven med tilhørende forskrifter er det viktigste miljøregelverket

Detaljer

NÅR DU FERDES PÅ SVALBARD INFORMASJON TIL TURISTER OG TILREISENDE. Informasjon om svalbardmiljøloven med forskrifter

NÅR DU FERDES PÅ SVALBARD INFORMASJON TIL TURISTER OG TILREISENDE. Informasjon om svalbardmiljøloven med forskrifter Svalbardmiljøloven ble gjort gjeldende fra 1. juli 2002. Loven er en rammelov som utfylles av en rekke forskrifter bl.a.: Forskrift om høsting Forskrift om leiropphold Forskrift om ferdsel med motorkjøretøy

Detaljer

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard

Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Rammebetingelser for miljøvernforvaltningen på Svalbard Guri Tveito Miljøvernsjef Sysselmannen på Svalbard Politiske rammer fra Storting og Regjering Juridiske rammer Svalbardtraktaten Svalbardmiljøloven

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2014 27118/2014 2014/9 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/98 Formannskapet 16.05.2014 Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Lovvedtak 29. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 75 L (2011 2012), jf. Prop. 147 L (2010 2011)

Lovvedtak 29. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 75 L (2011 2012), jf. Prop. 147 L (2010 2011) Lovvedtak 29 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 75 L (2011 2012), jf. Prop. 147 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Troms v/ Erlend Winje Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 14/3238-14.07.2015 Svar på søknad om bruk av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv Det vises til brev 7. mai 2015

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Arkivsak-dok. 11/01866-5 Saksbehandler Torill Folkestad Saksgang Møtedato Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.05.2013 FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Fylkesrådmannens forslag

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO e-post: oivind.dannevig@md.dep.no Deres ref: 12/5835 Vår ref: mcg Dato: 18. februar 2013 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER

Detaljer

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag HØRINGSNOTAT FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Persontransport i utmarksnæring: Høring om behov for endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1 Innledning Klima-

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Side 1 av 6 Dato Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk Departement FOR-2013-06-25-761 Klima- og miljødepartementet Publisert I 2013 hefte 10 Ikrafttredelse 25.06.2013

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015 Sak 2015/840 10.04.2015 Ark 434.11

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015 Sak 2015/840 10.04.2015 Ark 434.11 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 14/3238 20.02.2015

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015 Samtlige fylkeskommuner Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Vår referanse: 14/14001 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Reguleringsseksjonen Elektronisk post BEHANDLING

Detaljer

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Notodden kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Vår ref.: Arkivkode: Dato: 09/1413 K01 &00 30.11.2009 10505/09 Innledning Retningslinjer for motorferdsel

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: ekspedisjonssjef Granly Lars Audun Oslo, 04.04. 2013 Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning Rollag kommune, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat v/hege Jaren 3626 ROLLAG Trondheim, 19.12.2013 Deres ref.: 2011/708 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/11068 Saksbehandler: Tone Standal Eriksen

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Snorre Haukalid 11.05.2015 2013/01002-13 snorre.haukalid@sysselmannen.no. a.551.1 79024319 Deres dato: Deres ref: 27.03.2015

Snorre Haukalid 11.05.2015 2013/01002-13 snorre.haukalid@sysselmannen.no. a.551.1 79024319 Deres dato: Deres ref: 27.03.2015 Universitetssenteret på Svalbard AS Postboks 156 9171 LONGYEARBYEN Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Snorre Haukalid 11.05.2015 2013/01002-13 snorre.haukalid@sysselmannen.no a.551.1

Detaljer

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og P FYLKESMANNEN I ROGALAND Adresseliste Deres ref.: Arkhvsakfl r. Jow nalnr. ArkivkoUe Mottatt d:i. f5jaksbeh. Vr dato: 30.06.2015 Vår ref.: 2015/8028 Arkivnr.: 442.21 Postadresse: Postboks 59 Sentrum,

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014

BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 BUSKERUD TILSYNSUTVALG JEGERKAFE 11.06.2014 Innvilgede og brukte turer barmarkssesongen 2013 FormålInnvilgede turer Brukte turer Fiske 235 132 Jakt 220 113 Landbruk 36 34 Turisme 10 5 Forskning 0 0 Eldre

Detaljer

1 Forslag til forskriftsendring for naturreservatene på Øst-Svalbard

1 Forslag til forskriftsendring for naturreservatene på Øst-Svalbard 1 Forslag til forskriftsendring for naturreservatene på Øst-Svalbard Sysselmannen foreslår noen justeringer i forskriften, både for å forenkle og for å ivareta kravet om sonering gitt i mandat fra MD.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 01.03.2013 om ovennevnte. Det kongelige miljøverndepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/912 2013/00757-4 008 17.04.2013 Høringssvar forskrift om bruk av vannscooter 1. Innledning Vi viser

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT OM LANDINGS- OG SLUTTSEDDEL (LANDINGSFORSKRIFTEN)

FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT OM LANDINGS- OG SLUTTSEDDEL (LANDINGSFORSKRIFTEN) Seksjon: Kontrollseksjonen FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT OM LANDINGS- OG SLUTTSEDDEL (LANDINGSFORSKRIFTEN) Fiskeridirektoratet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 6. mai 2014

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd Sysselmannen på Svalbard Innhold 2-3 Sysselmannen på Svalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politi og påtale 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Materielle ressurser 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens

Detaljer

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter Innholdsfortegnelse Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker... 2 Dispensasjonsaker behandles

Detaljer

S S yss ys elm s a e n l nen på Sv mann alb e a n rd

S S yss ys elm s a e n l nen på Sv mann alb e a n rd Sysselmannen på Svalbard Innhold 2-3 Sysselmannen på Svalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politioppgaver 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Transportmidler og utstyr 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.

FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever. FOR 2002-03-22 nr 314: Forskrift om forvaltning av hjortevilt og DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2002-03-22-314 MD (Miljøverndepartementet) Dir. for naturforvaltning PUBLISERT: I 2002 hefte 3 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----...

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----... DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Halden Viltforening Knegterød 1765 HALDEN ISak Oq/iro7-S I Enh '----... Deres ref Vår ref Dato 201000914-/TOA 3 OJUN 2010 Avgjørelse av klage på avslag om uttak av ulv

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/3524-02.03.2015 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/3929-9 07.06.2016 Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de?

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Av Beate Sundgård, Rådgiver i naturforvaltning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Antall fremmede arter øker

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt

Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt Adresseliste Trondheim, 28.10.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5053 Saksbehandler: Nils Kristian Grønvik Høring på forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade

Detaljer

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Naturmangfoldloven 15. (forvaltningsprinsipp) Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsområde søknad om tillatelse til landing med helikopter for filming av skikjøring, Sunndal kommune

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Thord Monsen Boks 8118 Dep Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/16600 Deres referanse:

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet.

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledning høst 2011 Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Fylkesmennene Verneområdestyrene via Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201201927-/DAN 14.11.2012 Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Det nye nødnettet Stortinget

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011.

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Innledning Retningslinjene er tilpasset Harstad kommune og skal

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Sendes elektronisk Til Miljødirektoratet post@miljodir.no Vår ref.arkivsak Vår saksbehandler Deres ref. Dato 2015/8240 Tore Rødseth Ulvund 2015/10586 25.11.2015 DOKUMENTER

Detaljer

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Arkivsaksnr.: 11/1673-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Hjemmel: Lov om motorferdsel

Detaljer

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.

Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1. Samarbeid og ansvarsfordeling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i forvaltningen av innlandsfisk Stig Johansson Rica Hell 1.11-2012 Samrådsgruppe miljøvernområdet Hovedansvaret for forvaltningen av

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst Direktoratet for Naturforvaltning Namsos, 30. september 2011 Ansvarlig advokat: Bjørn Terje Smistad Vår ref. oppgis ved henvendelse: 11/01045 Deres ref.: 2011/8483 ARE-FR-TST Høring på forslag til endring

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

Privat aktivitet Forskningsaktivitet

Privat aktivitet Forskningsaktivitet MELDINGSSKJEMA FOR AKTIVITETER I ANTARKTIS FORHÅNDSMELDING OG MILJØKONSEKVENSVURDERING IHT. 9 I FORSKRIFT 26. APRIL 2013 OM MILJØVERN OG SIKKERHET I ANTARKTIS (ANTARKTISFORSKRIFTEN) DEL 1: OM AKTIVITETEN

Detaljer

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL

PLAN FOR Å VURDERE EFFEKTEN AV SORTERINGSRIST I FISKE ETTER ØYEPÅL FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Thord Monsen Boks 8118 Dep Telefon: 90592863 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 11/15858 Deres referanse:

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Seksjon: Utviklingsseksjonen

Seksjon: Utviklingsseksjonen FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Anne Marie Abotnes Boks 8118 Dep Telefon: 46803662 Seksjon: Utviklingsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/4424 Deres

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av. i medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer