Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode"

Transkript

1 SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode Beslutningssaker Sak nr Sakstittel Merknad Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. og 19. mai Protokoll fra Foretaksmøtet 18. juni 2015 I møtet Resultatrapport pr. mai 2015 Ettersendes Økonomisk langtidsplan Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierandel Bruk av finansiell leasing i Sykehuspartner Møteplan 2016 Orienteringssaker Sak nr Sakstittel Merknad Internrevisjon etablering av Sykehuspartner som eget HF Årsplan Status Sykehuspartners arbeid rettet mot Nytt Østfoldsykehus Status for Sykehuspartners arbeid med Eksternt partnerskap U.off i møtet Andre orienteringer Styreleder orienterer Driftsorienteringer fra konst. daglig leder Eventuelt Drammen, 15. juni 2015 Steinar Marthinsen Styreleder Side 1 av 1

2 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 22. juni 2015 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. OG 19. MAI 2015 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 13. og 19. mai 2015 godkjennes. Drammen, 15. juni 2015 Ole Johan Kvan Konstituert daglig leder Side 1 av 1

3 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Radisson Blu - Gardermoen Dato: 13. mai 2015 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Marianne Johnsen Cathrine Klouman Morten Lang Ree Nanette Loennechen Tatjana Schanche Joachim Thode Leder Nestleder Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant Forfall: Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Økonomidirektør Bernt Hellerud, direktør IKT-tjenester Ingvild Berlin Kalleberg, direktør Prosjekttjenester Axel Bull (deltok under behandling av sak ), seniorrådgiver Virksomhetsstyring Per Magnus Strøm og rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 029, 036, 031, 032, 033, 034, 035 og 030 Side 1 av 4

4 SAK GODKJENNING AV PROTKOLL FRA STYREMØTE 19. MARS 2015 Styrets enstemmige V E D T A K: Protokoll fra styremøte 19. mars 2015 godkjennes. SAK ORIENTERING OM PROSESS VEDR. ANSETTELSE AV ADM. DIREKTØR Styreleder supplert av ansettelsesutvalget orienterte om den pågående prosessen. Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Styret tok orienteringen fra ansettelsesutvalget til orientering. 2. Styret ga styreleder fullmakt til å fullføre prosessen med sikte på en avklaring av prosessen i ekstraordinært styremøte så raskt som mulig. SAK TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Administrasjonen legger frem tertialrapport for 1. tertial Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar tertialrapport for 1. tertial 2015 til etterretning. Side 2 av 4

5 SAK ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Administrasjonen legger frem sak om Økonomisk langtidsplan for perioden Styret ble videre orientert om endringer i krav fra eier. Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar økonomisk langtidsplan til etterretning og ber om bli holdt orientert om avklaringen mellom eier og Sykehuspartner HF SAK INNGÅELSE AV AVTALER MED BLUEGARDEN OM VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV SYSTEM FOR LØNN OG PERSONAL OG GATSOFT OM VEDLIKEHOLD AV PROGRAMVARE FOR RESSURSSTYRINGSSYSTEMER Administrasjonen legger frem orienteringssak om inngåelse av nye avtaler for HRsystem Styrets enstemmige V E D T A K: 1. Styret i Sykehuspartner HF slutter seg til at det inngås nye avtaler med Bluegarden om vedlikehold og drift av system for lønn og personal, og Gatsoft om vedlikehold av programvare for ressursstyring. 2. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF som grunnlag for styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. SAK ÅRSPLAN 2015 Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar årsplan 2015 til orientering. Side 3 av 4

6 SAK STATUS SYKEHUSPARTNERS ARBEID RETTET MOT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Administrasjonen presenterte status for Sykehuspartner sitt arbeid rettet mot Nytt Østfoldsykehus. Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar saken til orientering og berømmet de to programlederne for stor innsats og ba direktør overbringe en stor takk til alle som har bidratt til det gode resultatet for Sykehuset Østfold SAK STATUS LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE FOR IKT INFRASTRUKTUR Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley, Helse Sør-Øst RHF og direktør Ingvild Kalleberg orienterte om status for arbeidet med langsiktig samarbeidsavtale for IKT infrastruktur. Styrets enstemmige V E D T A K: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 13. mai 2015 Steinar Marthinsen Leder Bjørn Erikstein nestleder Cathrine Kloumann Marianne Johnsen Nanette Loennechen Joachim Thode Tatjana Schanche Morten Lang Ree Side 4 av 4

7 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Telefonmøte Dato: 19. mai 2015 Tidspunkt: Følgende medlemmer var med pr. telefon: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Cathrine Klouman Morten Lang Ree Marianne Johnsen Tatjana Schanche Joachim Thode Forfall: Nanette Loennechen Leder Nestleder Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: rådgiver Mette Bustad Thordén (referent). Konstituering: Innkalling ble godkjent. Side 1 av 2

8 SAK ANSETTELSE AV ADM. DIREKTØR I SYKEHUSPARTNER HF Styrets enstemmige V E D T A K: Styret ansetter Mariann Hornnes som adm. direktør for Sykehuspartner HF. Skøyen, 19. mai 2015 Steinar Marthinsen Leder Bjørn Erikstein nestleder Cathrine Klouman Morten Lang-Ree Marianne Johnsen Nanette Loennechen ikke til stede Terje Aurdal Tatjana Schanche Side 2 av 2

9 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 22. juni 2015 SAK NR RESULTATRAPPORT PR. MAI 2015 Forslag til vedtak: Styret tar resultatrapport pr. mai 2015 til etterretning. Drammen, 16. juni 2015 Ole Johan Kvan Konstituert daglig leder Side 1 av 1

10 Resultatrapport Sykehuspartner HF Mai 2015

11 Månedsrapport Mai Sammendrag og målkort Økonomi og kostnadseffektivitet Måleindikator Resultat Budsjett Akk.resultat Akk.budsjett Trend Regnskapsresultat mot budsjett Driftsinvesteringer Måleindikator Baseline Mål April Mai Trend Andel interne prosjektressurser i Digital Fornying / PNØ 43 % 55 % 45 % 45 % Produserte lønns-/trekkoppgaver pr lønnsmedarbeider na * Tjenesteleveranser Måleindikator Baseline Mål April Mai Trend Kritiske driftshendelser IKT Månedsverk levert til Digital Fornying / PNØ Leverte mot bestilte prosjektressurser totalt 93 % 95 % 95 % 99 % Tjenesteendringer Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96,6 % 96 % 96,2 % 96,3 % SLA brudd HR, Økonomi og Regnskap (A-/ B-saker) 0 % / 1 % - 0 % / 0,6 % na * Kundetilfredshet Måleindikator Baseline Mål April Mai Trend Kundetilfredshetsindikator 76,7 % 80 % 73 % 75,7 % Brukertilfredshet i Temperaturmålingen 70 % 75 % 70,2 % 71,8 % Medarbeidere Måleindikator Baseline Mål April Mai Trend Bemanningsutvikling Turnover 6,9 % - 7,9 % 7,7 % Sykefravær 5,1 % 5,0 % 4,9 % 4,0 % *) Tall for mai er ikke tilgjengelig Økonomi og kostnadseffektivisering: Resultatet pr mai viser et akkumulert resultat med 59,3 NOK som er 25,7 MNOK over budsjett. Akkumulerte inntekter fra prosjekter har utviklet seg positivt, og ligger nå litt over budsjett. Hovedårsaken til en fortsatt positiv trend på resultatet er lavere personalkostnader som følge av en lavere rekrutteringstakt enn forutsatt i budsjett På bakgrunn av revidert stillingsbudsjett gjennomføres en re-prioritering av behovene for ny- og re-ansettelser. Tjenesteleveranser: Ressurstilgangen til Digital fornying og SØK er tilfredsstillende med 99 % av bestilte ressurser levert. Den første milepælen for idriftsettelse av Nytt Østfoldsykehus (KIB1) er nådd med solid innsats frem til oppstartdato og lite henvendelser til brukerstøtte etter oppstarten. I tillegg har ca.5000 maskiner blitt skiftet ut og fått installert Windows 7 på Ahus, iht. avtalt tid, pris og kvalitet. DIPS har blitt oppgradert med suksess til versjon på AHUS og SIVHF, og fase 2 av RIS/PACS konsolideringsprosjektet ble levert til VVHF. Omleggingen til ny plattform på OUS startet i mai med å legge om Tårnbygget på Ullevål. I mai har antall tjenesteendringer fortsatt vært høyt med en liten nedgang på ca 4% ift. april. En del av nedgangen kan forklares ved det gjennomførte arbeidet med nedjustering av backlog tjenesteendringer. Antall kritiske hendelser øker i mai 2015 i forhold til april. Økning fra 47 hendelser i april til 56 i mai. Vi ligger fortsatt godt over snittet for SØHF har sterkest stigende tendens. Det knyttes til et veldig høyt endringstempo og innføring av nye tjenester på SØHF. Ahus og OUS ligger fortsatt høyt med hendelser fordelt på mange tjenester. Likevel ser vi en fallende trendkurve for kritiske hendelser knyttet til lokale tjenester på Ahus, samt en generell økning av andel kritiske hendelser løst innenfor SLA-krav fra april til mai. For første gang i år er over halvparten av hhv 1A og 2A hendelser løst innen målsatt løsningstid. Sykehuspartner HF 1

12 Månedsrapport Mai 2015 Kundetilfredshet: Kundetilfredsheten samlet sett har bedret seg noe fra april til mai, primært grunnet små men positive endringer innen Prosjekttjenester, HR Tjenester, Innkjøp og Logistikk samt Arkitektur. Samtidig opplever kundene fortsatt store utfordringer spesielt innenfor IKT Leveranse samt at noen av sykehusene rapporterer det samme i forhold til IKT Drift og Forvaltning. Tilfredsheten med utstyrsleveranse innenfor området IKT Service er også nedadgående. Sykehuspartner arbeider aktivt for å bedre disse forholdene. Medarbeidere: Det er utarbeidet revidert stillingsbudsjett for å korrigere inngangsfart i Dette medfører en reduksjon i planlagte rekrutteringer for resten av System for sluttintervjuer er implementert, og vil etter noen måneder med datafangst kunne gi forbedret informasjon om ulike sluttårsaker. Sykefravær er på normalt nivå for mai. 2 Økonomi Den positive utviklingen fortsetter, og Sykehuspartner ligger nå akkumulert 24 MNOK bedre enn budsjett. Det har vært en positiv utvikling på salg av konsulenttimer i forhold til tidligere perioder som gir en akkumulert timeproduksjon på budsjett. Positivt avvik på personalkost skyldes færre rekrutteringer enn opprinnelig planlagt. På bakgrunn av endrede rammevilkår er stillingsbudsjett for 2015 revidert, noe som vil medføre ytterligere innstramming og re-prioritering av ny- og reansettelser. Avvik Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Revidert stillingsbudsjett skal sikre riktig Økonomidirektør Løpende inngangsfart 2016 VO-direktører Sykehuspartner HF 2

13 Månedsrapport Mai Økonomiske nøkkeltall Rød linje viser budsjett. Sykehuspartner HF 3

14 Månedsrapport Mai Tjenesteleveranser 3.1 Prosjektleveranser Ressursstatus Digital fornying og SØK/PNØ vs. andre prosjekter ved utgangen av mai Ressurstilgangen til Digital fornying og SØK/PNØ er samlet sett tilfredsstillende, unntatt for to prosjekter i RKLprogrammet som mangler ressurser. Sykehuspartner vil lukke sitt avvik for manglende ressurser (1,7 ÅV) i løpet av kort tid. Andelen leverte ressurser sett opp imot bestilte ressurser i mai var 99 % totalt. Ressurser fra Sykehuspartner leveres iht. planen og står for 45% av ressursene som leverte timer inn i Digital fornying. I mai startet klinisk ibruktakelse 1 av Nytt østfoldsykehus. 800 medarbeidere som har fått ny arbeidsplass på Kalnes. Oppstartet ansees som vellykket og det har vært lite henvendelser til brukerstøtte etter oppstarten. Sykehuset er operativt med ca 100 døgnpasienter og ca 350 dagskonsultasjoner i tillegg til de 800 medarbeiderne. Fra november vil sykehuset være i full drift med nærmere 3900 medarbeidere. På AHUS er utfasingen av XP/Vista gjennomført. ca.5000 maskiner har blitt skiftet ut og fått installert Windows 7. Ahus er meget fornøyd med gjennomføring, og sier at prosjektet har levert på avtalt tid, med avtalt kvalitet til avtalt pris. På AHUS og SIVHF er DIPS oppgradert til versjon Begge oppgraderinger anses som vellykket selv om produksjonssettingen tok noe lengre tid enn planlagt på Ahus. Ved VVHF ble fase 2 av RIS/PACS konsolideringsprosjektet levert i mai. Dette inkluderer røntgenrekvisisjon og svar på ny standard integrasjonsplattform, samt automatisk pasientoppslag mot folkeregisteret. Vi har startet omleggingen til ny plattform på OUS med å legge om Tårnbygget på Ullevål. Første steg er tatt, før det skal være avsluttet juni Sykehuspartner HF 4

15 Månedsrapport Mai Tjenesteendringer og driftsleveranser Utvikling i Leveransebacklog for Tjenesteendringer for IKT-tjenester november desember januar februar mars april mai Oppstart Tilbud Tjenesteendringer i Sykehuspartner defineres som fakturerbare leveranser som bestilles av kunden i tillegg til årlig avtale og som krever et godkjent tilbud før leveranse iverksettes. I mai har antall tjenesteendringer fortsatt vært høyt med en liten nedgang på ca 4% ift. april. En del av nedgangen kan forklares ved det gjennomførte arbeidet med nedjustering av backlog tjenesteendringer. 44 av 62 kansellerte leveranser i mai var direkte relatert til nedjustering. Ytterligere virkning av dette initiativet forventes ikke før videre håndtering er avklart med HSØ og HF. Antall innkomne forespørsler for mai måned lå samtidig på noen over snitt siste tre måneder noe som er en økning fra april måned, mens antall lukkede saker var noe høyere enn snittet. 40 % av de avtalte leveranser er i tilbudsfasen og 60 % til gjennomføring i mai. Det gjenspeiler stort sett en status quo på vår leveranseevne. I parallell med nedjustering av backloggen, arbeides det med å forbedre mekanismer for å prioritere innkomne saker. Foreslåtte prioriteringsmekanismer ble i mai presentert for HSØ, med forslag om forberedelse og klargjøring Q3/Q4 2015, og ibruktakelse ved årsskifte 2015/2016. Full effekt av dette initiativet vil således ikke kunne forventes før i Prioriteringsmekanismene skal sikre enda mer relevante, og dermed færre bestillinger. På litt lengre sikt forventes det også en økning i vår leveransekapasitet knyttet til tjenesteendringer knyttet implementering vårt nye leveransestyringsapparat. Sykehuspartner HF 5

16 Månedsrapport Mai 2015 Kritiske hendelser Det har vært en økning i kritiske hendelser i mai 2015 i forhold til april Økning fra 47 hendelser i april til 56 i mai. Vi ligger fortsatt godt over snittet for Sesongvariasjoner med mye hendelser i mai og juni viser seg også for mai i år. Andel kritiske hendelser løst innenfor SLA-krav til løsningstid har økt fra april til mai. Over halvparten av hhv 1A og 2A hendelser løst innen målsatt løsningstid. AHUS har fallende trendkurve på antall kritiske hendelser knyttet til lokale tjenester hittil i Resterende foretak har stigende trendkurve. For SVHF og SSHF er det spesielt mars 2015 som trekker opp for to ellers lite plagede HF i forhold til kritiske hendelser. SØHF har sterkest stigende tendens av alle HF hittil i 2015, selv om antall hendelser har fallende tendens etter mars. SØHF har fortsatt flest åpnede Changer i mai. I mai er det Regional LIMS-tjenesten som har skapt hele 4 av 6 hendelser for SØHF. Løsningen er enda ikke formelt overlevert til drift og forvaltning i Sykehuspartner (den er i samdriftsstatus, og planlegges overlevert 16. juni). Ahus og OUS ligger fortsatt høyt med hendelser fordelt på mange tjenester. For å stabilisere drift på Ahus pågår et prosjekt som fokuserer på identifiserte svakheter. Fagmiljøer i Sykehuspartner bekrefter at det høye endringsaktivitetsnivået i 2015 er noe av forklaringen på det forhøyede antall kritiske hendelser. Både fordi det er vanskelig å avdekke alle avhengigheter mot gamle løsninger og parallelle endringsaktiviteter. Sykehuspartner HF 6

17 Månedsrapport Mai 2015 Avvik Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Utfordringer knyttet til ledelseskapasitet og deltakelse i Langsiktig Samarbeidsavtale IKT Infrastruktur vs. prioritering av sikker og stabil drift og interne lederoppgaver Utnevnelse av fungerende avdelingsledere blir gjennomført, som vil avlaste eksisterende ledere og bedre lederkapasiteten rundt interne drifts- og ledelsesoppgaver Direktør IKT-T Høy stabil backlog i tjenesteendringer Gjennomføring av sanering av tjenesteendringer i dialog med helseforetakene Utarbeidet forslag til prioriteringsmekanismer som nå behandles av HSØ Direktør IKT-T Økende antall kritiske hendelser Bistå aktivt i Infrastrukturmoderniseringsprogrammet for utskifting av gammel teknologi Gjennomføre stabiliseringsprosjekt på Ahus Direktør IKT-T Direktør IKT-T Reduksjon i antall planlagte nyansettelser i 2015 På bakgrunn av revidert stillingsbudsjett gjennomføres en re-prioritering av behovene for ny- og re-ansettelser VO-direktører Sykehuspartner HF 7

18 Månedsrapport Mai 2015 Kundetilfredshet 3.3 Kunderapport Tabellen viser helseforetakenes oppfatning av Sykehuspartner HF, videreformidlet gjennom kundeansvarlig: Kundene er i likhet med forrige måned godt fornøyd med Prosjekttjenester, HR-tjenester, Innkjøp og Logistikk, og Arkitektur/Innovasjon. Disse områdene kan også vise til noe bedring fra april. Flere av helseforetakene rapporterer positive erfaringer med Brukerstøtte og Teknisk Support samt god dialog og samhandling med lokale Sykehuspartneransatte. I tillegg rapporter flere av helseforetakene stabil drift. Over halvparten av foretakene rapporterer vanskeligheter knyttet til området IKT-Service, og det har vært en nedadgående trend fra april til mai. Primærårsaken er knyttet til utstyrsleveranse; både med hensyn til leveringstid og kvalitet. Helseforetakene opplever fortsatt store utfordringer i forhold til IKT Leveranse. Sykehuspartner arbeider kontinuerlig med å ferdigstille omforente leveranseplaner som del av kundeplanene. Hensikten med dette er å avstemme forventningsnivået til begge parter. Sykehuspartner arbeider også intensivt med forbedringsaktiviteter i leveranseapparatet. Ahus og Vestre Viken rapporterer fortsatt betydelig bekymring i forhold til IKT Drift og Forvaltning. I all hovedsak dreier dette seg om konsekvensene av en aldrende infrastruktur. Sykehuspartner har fortsatt stort fokus på å avverge og rette kritiske feil for alle foretak. Sykehuspartner HF 8

19 Månedsrapport Mai Brukertilfredshet / temperaturmåling Andel som svarer ja på spørsmålet Er du totalt sett fornøyd med håndtering av henvendelsen din? Avvik Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Generelt lavere brukertilfredshet enn ønskelig Videreføring av arbeid med systematisering og dypere analyse av kunde- og brukertilbakemeldinger Kundedirektør Sykehuspartner HF 9

20 Månedsrapport Mai Medarbeidere Avvik Tiltak Ansvarlig Tidsfrist Økende turnover Sikre at kunnskap fra sluttintervjuer HR-direktør 1.sept systematiseres og nyttegjøres. Sykehuspartner HF 10

21 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 22. juni 2015 SAK NR ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar forslag til tilpasninger i Sykehuspartners Økonomiske langtidsplan til etterretning. Drammen, 15. juni 2015 Ole Johan Kvan Konstituert daglig leder Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 6 Web: E-post: Org.nr.:

22 Direktørs anbefalinger / konklusjon Etter innlevering av økonomisk langtidsplan har Helse Sør-Øst RHF gitt tilbakemelding om at kostnadsnivået for personalkostnader og andre driftskostnader som er presentert i økonomisk langtidsplan må reduseres til budsjett 2015 nivå. Dette betyr at Sykehuspartner HF må gjøre tilpasninger i dag for å sikre at Sykehuspartner HF blir i stand til å imøtekomme de signaliserte økonomiske rammebetingelsene for Revidering av stillingsbudsjettet anses som det viktigste tiltaket for å kunne imøtekomme Helse Sør-Øst RHF krav om å holde personalkostnader og andre driftskostnader i Sykehuspartner for 2016 på samme nivå som budsjett Øvrige tilpasninger blir gjennomført i budsjettprosess for 2016 som starter umiddelbart. Bakgrunn Sykehuspartner har utarbeidet og sendt innspill til økonomiske langtidsplan til Helse Sør-Øst RHF som utarbeider økonomisk langtidsplan for foretaksgruppen som helhet. Økonomisk langtidsplan er tidligere presentert for styret i Sykehuspartner HF. Helse Sør-Øst RHF har uttrykt gjennom oppfølgingsmøter med Sykehuspartner HF at økonomisk langtidsplan viser for høyt kostnadsnivå i det første året i planperioden og må som øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst gjøre tiltak for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling for foretaksgruppen. Det presiseres imidlertid at Helse Sør-Øst RHF legger til grunn Sykehuspartners innspill til økonomisk langtidsplan, men har samtidig stilt krav om at kostnadsnivået som er presentert i økonomisk langtidsplan i 2016 skal reduseres ned til budsjettert kostnadsnivå for 2015 vedrørende personalkostnader og andre driftskostnader, og at dette blir behandlet i budsjettprosessen for Formål med saken Formålet med saken er å presentere og forankre forslag om tilpasninger som må effektueres i 2015 som skal sikre at Sykehuspartner blir i stand til å tilpasse seg de økonomiske rammene for 2016 som er signalisert fra eier. Fakta beskrivelse I dialogen med Helse Sør-Øst RHF er det personalkostnader og andre driftskostnader som eier har stilt krav om videreføring av budsjettert kostnadsnivå for Økningen i avskrivningskostnader og avtalekostnader skyldes i hovedsak implementering av nye tjenester for digital fornying i 2015 og 2016 og dette er kostnadsarter som ikke er underlagt dette kravet. Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 2 av 6 Web: E-post: Org.nr.:

23 Når det gjelder økningen i andre driftskostnader fra 2015 til 2016, skyldes 25 mnok av økningen implementering av operasjonell leasing (inngått avtale i 2015) av periferi utstyr. Ved operasjonell leasing presenteres kostnadene som andre driftskostnader istedenfor som avskrivingskostnader. Siden leieperioden i leiekontrakten er like lang som tidligere praktisert avskrivingstid, medfører leasing av periferiutstyr ingen vesentlig kostnadsøkning sammenlignet med tidligere år, når Sykehuspartner eide periferi utstyret. For at Sykehuspartner skal være i stand til å imøtekomme kravet, er det viktigste tiltaket i dag å styre mot et nytt revidert stillingsbudsjett for 2015, som overordnet sikrer riktig inngangsfart for 2016 knyttet til personalkostnader. Sykehuspartner totalt # ansatte Opprinnelig budsjettert antall ansatte pr Antall ansatte Sykehuspartner maksimalt kan ha i Reduksjon antall ansatte i 2015 sammenlignet med budsjett Overordnet betyr de nye kravene fra Helse Sør-Øst RHF at Sykehuspartner HF må redusere opprinnelig stillingsbudsjett for 2015 ned med 41 stillinger. Øvrige tilpasninger av kostnadsnivået vil gjøres i budsjettprosessen som igangsettes umiddelbart. Intern prosess Midlertidig ansettelsesstopp ble vedtatt 27. mai 2015 i påvente om å få fullstendig oversikt over bemanningssituasjon i Sykehuspartner. Det ble umiddelbart igangsatt et arbeid om å Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 3 av 6 Web: E-post: Org.nr.:

24 fremskaffe et tilstrekkelig beslutningsunderlag for å vedta et revidert stillingsbudsjett for Det er derfor innhentet tallmateriale pr virksomhetsområde/stabsområde vedrørende antall ansatte i dag, samt signerte arbeidskontrakter og forventet turnover ut året. I tillegg er det gjennomført konsekvens- og kostnadsanalyse av ansettelsesstopp ut året mulighet og konsekvens av å unnlate å rekruttere enkelte stillinger i planlagt rekruttering vurdering av sannsynligheten av turnover i funksjoner som ikke trenger reansettelse i 2016, samt kostnadsbesparelsen knyttet til disse vurdering av behovet for å ansette ressurser som ikke er inkludert i det gjeldende stillingsbudsjettet, herunder økonomisk konsekvens og hvorvidt behovet kan løses med eksisterende ressurser På bakgrunn av dette har konstituert daglig leder den 9. juni besluttet et revidert stillingsbudsjett for Budsjettet innebærer en reduksjon på 41 ressurser i forhold til opprinnelig budsjett. Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 4 av 6 Web: E-post: Org.nr.:

25 Revidert stillingsbudsjett Reduksjonen er gjort med ulik konsekvens for virksomhetsområdene, og fordelingen er spesifisert under: Ytterligere spesifikasjon av reduksjonen er gitt under: Antall ansatte i budsjett pr Antall ansatte VO/Stab kan ha pr for å sikre likt kostnadsnivå i 2016 PT IKT-T IKT-S HR IOL Stab SP , , ,5 81, Antall ansatte pr mai ,5 82,3 1356,8 Gjennomførte nyansettelser etter mai (signert/muntlig tilbud) Forventet turnover ut året , ,5 Antall ansatte pr med «ansettelsesstopp» ut året Revidert stillingsbudsjett 2015 «overfører» stillinger til IKT-T i 2015 Krav om reduksjon i antall ansatte i 2016 (gjennom turnover) som kan overføres til andre VOer i budsjett ,5 82,3 1348, ,5 82,3 1420, Overordnede vurderinger og prioriteringer IKT-Tjenester: IKT- Tjenester er prioritert i revidert stillingsbudsjett for 2015 og har størst ressursbehov for å løse sine oppgaver. Dette skyldes innføring av nye tjenester og oppgaver i forbindelsen med Digital fornying. I dette budsjettet reduseres stillingsbudsjettet med 5 ansatte sammenlignet med opprinnelig budsjett for Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 5 av 6 Web: E-post: Org.nr.:

26 IKT- Service: IKT- Service kan levere tjenester med dagens bemanning og samtidig fortsette arbeidet for å effektivisere sin virksomhet ytterligere. Prosjekttjenester: Prosjekttjenester kan unnlate å rekruttere i noen støttefunksjoner, samtidig med dagens bemanning levere tilstrekkelig egendekning til digital fornying. HR tjenester: HR tjenester skal fortsette sitt effektiviseringsprogram knyttet til lønns refusjonstjenester og vil redusere sin bemanning gjennom turnover i Innkjøp og Logistikk: Innkjøp og Logistikk reduseres med 1 årsverk i 2016 Stab: Stab skal reduseres gjennom turnover i Videre arbeid I budsjettprosessen 2016 vil Sykehuspartner vurdere ytterligere effektiviseringskrav for enkelte funksjoner. Flytting av ressurser fra funksjoner som skal effektiviseres ytterligere til funksjoner som skal styrkes vil skje gradvis gjennom turnover. (Den totale rammen for 2016 er gitt). Budsjettprosessen 2016 vil besvare konkret hvordan Sykehuspartner skal imøtekomme de økonomiske rammebetingelsene for Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 6 av 6 Web: E-post: Org.nr.:

27 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 22. juni 2015 SAK NR NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL Forslag til vedtak: Styret godkjenner retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledere på direktør- og avdelingsledernivå i Sykehuspartner HF. Drammen, 15. juni 2015 Ole Johan Kvan Konstituert daglig leder Vedlegg: Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuspartner HF Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 1 av 3 Web: E-post: Org.nr.:

28 1. Direktørs anbefalinger De sentralt vedtatte retningslinjene gir i hovedsak tilstrekkelige føringer for fastsettelse av lønn både for administrerende direktør og ledere på direktørnivå i Sykehuspartner HF. Konstituert daglig leder har derfor valgt å konkretisere retningslinjer for avlønning av ledere i Sykehuspartner HF basert på de sentralt vedtatte Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel. Nevnte retningslinjer er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.februar Faktabeskrivelse Det vises til brev av 17. mars 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor de ber de ulike styrene i de regionale helseforetakene og helseforetakene gjøre retningslinjene gjeldende i sin helhet. Helse Sør-øst styrebehandlet dette 30. april 2015 og vedtok at retningslinjene også skulle styrebehandles i helseforetakene. I Sykehuspartner har følgende praksis vært etterlevd: Alle ledere på direktør- og avdelingsledernivå er unntatt fra overenskomst. Fram til 2015 har lønnsoppgjøret for ledere på direktør- og avdelingsledernivå skjedd samlet, med unntak av administrerende direktør som har fått fastsatt sin lønnsregulering av Helse Sør-Øst RHF. Virksomhetsdirektører og stabsdirektører har blitt vurdert av konstituert daglig leder. Ledere på avdelingsledernivå har blitt lønnsvurdert av virksomhets- og stabsdirektører. Lønnsoppgjøret for ledere på direktør- og avdelingsledernivå foretas i etterkant av overenskomstforhandlingene. Resultat og føringer fra overenskomstforhandlingene har dannet bakteppe for konstituert daglig leders beslutning når det gjelder nivå, profil og innretning på lønnsoppgjøret for denne gruppen. Oppgjørene for ledere unntatt overenskomst har, samlet sett, vært på nivå med den totale rammen av tariffoppgjørene. Lønnstillegg har vært gitt individuelt etter fastsatte kriterier. Hovedregelen er at all lønn og ytelser for ledere er samlet i en totallønn. 3. Direktørs vurderinger Sykehuspartner HF anser at lønnsfastsettelsen og lønnsnivået i dag reflekterer retningslinjene for statlig eierskap ved at vi ikke er lønnsledende verken i forhold til øvrige helseforetak eller de virksomheter en anser å konkurrere med for å sikre at virksomheten får de beste ressursene til sine viktige funksjoner. På bakgrunn av retningslinjene for statlige selskaper vil det være riktig at styret i Sykehuspartner HF fastsetter retningslinjer for fastsettelse av lønn for ledere i virksomheten. Helseministeren forventer at styrene både i de regionale helseforetakene og i det enkelte helseforetak har en høy bevissthet rundt oppfølgingen av de nye retningslinjene og at disse i sin helhet skal gjøres gjeldende både i de regionale helseforetakene og for helseforetakene. Postboks 3562, 3007 Drammen Besøksadresse hovedkontor: Vektergården, Grønland Drammen Telefon: Telefaks: Side 2 av 3 Web: E-post: Org.nr.:

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30

Møteprotokoll. Steinar Marthinsen Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner Møtested: Sykehuspartner, Skøyen Dato: 21. mai 2014 Tidspunkt: 09.00-12.45 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Leder Atle Brynestad Nestleder Fra kl 09.30 Cathrine

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 027-2015 NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL

Detaljer

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 237 2010/827 Saksbeh/tlf: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Dato: 16.3.2012

Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 237 2010/827 Saksbeh/tlf: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Dato: 16.3.2012 Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 237 2010/827 Saksbeh/tlf: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Dato: 16.3.2012 Styresak 32-2012 Erklæring om lederlønn Formål/sammendrag Formålet med denne saken er å vedta erklæring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 025-2012 ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR Forslag til vedtak: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR 066-2010 RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR 066-2010 RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. september 2010 SAK NR 066-2010 RETNINGSLINJER FOR STATLIG EIERSKAP - HOLDNINGER TIL LØNN Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass

Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass SAKSLISTE Møte: t, Sykehuspartner Dato: 22. desember 2014 kl 15:00 16:00 Sted: Helse Sør-Øst RHF, Grev Wedels plass Til:, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche,

Detaljer

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2012 som egen sak.

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2012 som egen sak. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 011 2013 ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR Forslag til VEDTAK: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet

Detaljer

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2013, som egen sak.

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2013, som egen sak. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 022-2014 ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR Forslag til VEDTAK: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 14. januar 2015 kl 18:45 19:00 Sted: Scandic hotell, Fornebu Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Beslutnings- / Orienteringssak. B-sak Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Jan-Roger

Detaljer

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres:

Ved fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres: 1. Hva er finansiell leasing Klassifiseringen av finansielle leieavtaler er en regnskapsmessig vurdering som er regulert av Regnskapsloven, herunder Norsk Regnskaps Standard (NRS) 14. Dersom det vesentligste

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 30. september 2015 kl 09:00 14:00 Sted: Møterom Livshjulet Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen,

Detaljer

Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 30. mars 2016 kl. 12:30 14:00 Sted: Thon hotell Opera Til: Thomas Bagley, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Marianne Andreassen, Hanne Gaaserød, Nanette Loennechen,

Detaljer

Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010. Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn

Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010. Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn Mottatt HV RHF 2 2 JUL 2010 HELSE- DET KONGELIGE OG OMSORGSDEPARTEMENT amorr Se vedlagte adresseliste Att: Styrelecler Deres ref Vår ref Dato 200700591-/OS 21.07.2010 Retningslinjer for statlig eierskap:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 26. august 2015 kl 08:30 12:00 Sted: Møterom Livshjulet Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree,

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

Møte: Styret, Sykehuspartner HF Dato: 19. mars 2015 kl 13:00 17:00 Sted: Sykehuspartner Møterom 1. etg Hoffsveien 1D, Skøyen

Møte: Styret, Sykehuspartner HF Dato: 19. mars 2015 kl 13:00 17:00 Sted: Sykehuspartner Møterom 1. etg Hoffsveien 1D, Skøyen SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner HF Dato: 19. mars 2015 kl 13:00 17:00 Sted: Sykehuspartner Møterom 1. etg Hoffsveien 1D, Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Endringer i helseforetakenes vedtekter 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og 9 ad. låneopptak

Endringer i helseforetakenes vedtekter 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og 9 ad. låneopptak Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

19 MARS 2015 s3 0 LJOK

19 MARS 2015 s3 0 LJOK DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til styrene i de regionale helseforetakene v/styreledere HELSE e SØR-ØST RHF 19 MARS 2015 s3 0 LJOK KASS Deresref Vårref Dato 15/856

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 30. april 2015 Dato møte: 30. april 2015 kl 8.00 12.45 på Radiumhospitalet, Oslo Offentlighet: Referent:

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 29.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.09.16 SAK NR 052 2016 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Styret

Detaljer

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15 SAK NR 40-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.06.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard am Én SYKEHUSET ØSTFOLD Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF lg: Mandag 23. februar 2015 Sted: Sykehuset Østfold Veum Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 10. september 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1445

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 10. september 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1445 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 10. september 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1445 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng Eyolf Bakke

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 031-2015 SYKEHUSPARTNER HF ÅPNINGSBALANSE OG KAPITALISERING Forslag til vedtak: 1. Åpningsbalansen til Sykehuspartner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 038-2012 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV RAPPORT OM MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.09.2015 Møtested Radisson Blu Hotell Gardermoen Tid 14.00

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer