VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM"

Transkript

1 Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

2

3 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Vang Grustak Øst Dokument nr.: Filnavn: Planprogram Vang.docx Revisjon 01 Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Eva Vefald Bergsodden / Line Bjørnstad Grønlie Eva Vefald Bergsodden Planprogram Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Løkkegata 9 NO-2615 LILLEHAMMER T F

4 4 (19) FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNHOLD 1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET FORMÅLET MED PLANARBEIDET TILTAKSHAVER GRUNNEIER DAGENS SITUASJON PLANENS GEOGRAFISKE AVGRENSNING BESKRIVELSE AV TILTAKET RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET Planprosess Eksisterende planer og overordna føringer Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan Nasjonale mål og retningslinjer Forholdet til annet lovverk ANTATTE PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV KNYTTET TIL UTTAK AV MASSER Miljø Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturens mangfold Støv Støy Avrenning / grunnvann Landbruk Samfunn Bebyggelse Friluftsliv og rekreasjon Transport og trafikk Barn og unges interesser Befolkningens helse Sysselsetting Behovet for masse Samfunnssikkerhet og beredskap ALTERNATIVVURDERING REGULERINGSPLAN... 19

5 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 5 (19) 1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET Vang Grustak ligger i Bjørgedalen i Hamar kommune Figur 1.1 Kart som viser tiltakets plassering

6 6 (19) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET Utgangspunktet for planarbeidet er et ønske om å fortsette å utnytte ressursen i et område hvor det allerede foregår uttak av masser. Hamar Pukk og Grus AS ønsker å fortsette å utnytte grusressursen i Bjørgedalen etter at ressursen innenfor gjeldende reguleringsplan er tatt ut. Tiltaket vil være en utvidelse av eksisterende grustak i Bjørgedalen. Området var, etter ønske fra Hamar kommune, en del av det opprinnelige planområdet da reguleringsarbeidet for Vang Grustak ble igangsatt i Arealet var imidlertid ikke inne i utarbeidet konsekvensutredning, og måtte dermed tas ut av reguleringsplanen. Det er behov for masser, og ut fra miljømessige hensyn er det en fordel å utvide virksomheten i tilknytning til eksisterende inngrep, fremfor å gå inn i uberørte områder. Grusforekomsten i Bjørgedalen er av NGU vurdert som meget viktig. Tiltaket har en gunstig beliggenhet i forhold til nærhet til veg og nærhet til markedet. 3. TILTAKSHAVER Tiltakshaver er Hamar Pukk og Grus AS. 4. GRUNNEIER Grunneiere er Sigmund Narmo gnr/bnr 33/1. og Ulf Erik Skraastad gnr/bnr 33/2. 5. DAGENS SITUASJON Det foreligger godkjent reguleringsplan for eksisterende uttak i Bjørgedalen. Eksisterende uttak ligger på vestsiden av Narmovegen. Det er utarbeidet en driftsplan basert på etappevis uttak av gjenstående areal i eksisterende uttak. De siste etappene 4 og 5 er nå på det nærmeste tatt ut. Beregnet gjenværende mengde er vanskelig å anslå, men uttaket kan være avsluttet i løpet av 1 til 2 år. Området har begrenset dybde og kvaliteten på den gjenværende grusen er varierende. Siste del av uttaket er berørt av en reirlokalitet. Det avventes en avklaring fra landbrukskontoret i forhold til avskoging av dette området. Området for utvidet uttak som ligger inne i kommuneplanens arealdel ligger på østsiden av Narmovegen og består i hovedsak av dyrka mark med et skogområde i sør.

7 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7 (19) Figur 5.1 Ortofoto med planavgrensning som viser dagens arealbruk

8 8 (19) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 6. PLANENS GEOGRAFISKE AVGRENSNING Planen omfatter deler av eiendommene med gårds- og bruksnr. 33/1 og 33/2. Figur 6.1 Forslag til planavgrensning

9 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 9 (19) 7. BESKRIVELSE AV TILTAKET Grusressursen har en antatt største dybde på ca 7,5 meter på dyrket mark. Dybden på ressursen går ut i 0 mot øst. Det antas at uttaksområdet inneholder et volum på ca m3. Med utgangspunkt i dagens marked antar en at gjennomsnittlig årlig uttak vil ligge på ca m3. Uttaket vil med dette kunne drives i 3 til 5 år. Det vil være aktuelt å ha mottak av rene gravemasser i området. God tilgang på returmasser er en ressurs i arbeidet med å tilbakeføre uttaksområdet til jordbruksareal. Reguleringsplan og driftsplan skal vise fortløpende istandsetting av berørte områder og landbruksarealer skal tilbakeføres til landbruksformål etter uttak av masser. Kvaliteten på dyrket mark i området i dag er tørkeutsatt på grunn av meget tørkesvak jord som følge av grus under matjorda. Kvaliteten på grunnen under matjordlaget vil bli bedre etter uttak og tilbakeføring enn ved eksisterende situasjon. Ved utskifting av masse vil kapillæregenskapene bli bedre enn i grusen som er dominerende i dag. Dyrkingsarealene vil dermed bli mindre tørkeutsatt. Tilbakeføring til tilnærmet samme høydenivå som før uttak vil være fullt mulig da behovet for levering og utlegging av gravemasser er stort i området. Området arronderes slik at det blir best mulig egnet for landbruk. All matjord blir tatt av før uttak av grus igangsettes. Matjorda legges i deponi som skjermingsvoll mot Narmovegen i vest og tilbakeføres på ferdig istandsatte uttaksområder. Jorda vil ligge som skjerm mot innsyn fra vest mot øst mens uttaket pågår. En mer detaljert beskrivelse av uttak, oppfylling, istandsetting og tilbakeføring til landbruksformål vil bli tatt med i planbeskrivelse med konsekvensutredning. Forhold rundt tilbakeføring i bestående uttak vil også bli utdypet i konsekvensutredning. I henhold til mineralloven skal det utarbeides driftsplan for uttaket etter de retningslinjer Direktoratet for mineralforvaltning har for slike planer. Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Det skal søkes om driftskonsesjon for tiltaket. Behandlingsmyndighet er Direktoratet for mineralforvaltning. Reguleringsplanen skal gi de overordnede føringene for driften mens driftsplanen skal gi detaljene. Krav til arealbegrensninger, uttaksdybde og istandsetting legges inn i reguleringsplanen.

10 10 (19) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 8. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 8.1 Planprosess Det legges opp til følgende planprosess Oppstartsmøte med Hamar kommune utført Tiltakshaver utarbeider forslag til planprogram i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver legger forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn. Det varsles oppstart av planarbeidet samtidig med at forslag til planprogram legges ut på offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 6 uker. Planprogrammet skal forelegges Direktoratet for mineralforvaltning til uttalelse før fastsetting. Direktoratet for mineralforvaltning skal gi eventuelle merknader til programmet innen 2 uker. Hamar kommune fastsetter planprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Forslagstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Når komplett forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i 12-9 og gangs behandling i formannskapet i Hamar kommune. Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning. Høringsfristen settes til 6 uker. Ansvarlig myndighet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon av bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal sendes ut på høring til de som har avgitt uttalelse til reguleringsplan med konsekvensutredning. Frist for uttalelse bør ikke settes kortere enn 2 uker. 2. gangs behandling i formannskapet i Hamar kommune. Sluttbehandling i kommunestyret i Hamar kommune.

11 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 11 (19) 8.2 Eksisterende planer og overordna føringer Kommuneplanens arealdel Området ligger inne i kommuneplanens arealdel som område for råstoffutvinning med hensynssone båndlegging for regulering etter PBL. Planforslaget vil dermed være i samsvar med overordna plan. Figur 8.1 Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan Det foreligger reguleringsplan for Vang Grustak på vestsiden av Narmovegen Nasjonale mål og retningslinjer To retningslinjer fra Miljøverndepartementet kan komme til anvendelse i planarbeidet. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. (Miljøverndepartementets T 1442) angir krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging. (Miljøverndepartementet T 5/93). Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. I tillegg til oppfylt utredningsplikt (KU) er det nødvendig med vedtatt reguleringsplan og godkjent driftsplan og driftskonsesjon.

12 12 (19) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forholdet til annet lovverk Plan - og bygningsloven Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser blant annet basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette. Forholdet til jord og skogbrukslovgivningen blir avklart gjennom behandlingen etter plan og bygningsloven. Reguleringsplanen gir bestemmelser om uttakets ytre begrensning, ferdigstilling etter avsluttet uttak, skjermingssoner, forholdet til automatisk fredede kulturminner, retningslinjer for forurensning og konsekvenser for omgivelsene. Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) Loven regulerer kommersiell leting, undersøking og utvinning av alle mineralske ressurser bortsett fra olje, gass og vann. Loven får dermed direkte innvirkning på denne planprosessen. Forurensningsloven Forskrift om begrensning av forurensning kap 30 er fastsatt av Miljøverndepartementet 17 september 2009 ( med ikrafttreden 1 jan 2010) med hjemmel i lov 13 mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall ( Forurensningsloven). Forurensningsforskriften 30 skal alle tiltak følge, såfremt ikke Fylkesmannen finner det nødvendig med strengere krav etter forurensningsloven 11. Naturmangfoldsloven Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Tiltaket skal vurderes ut fra naturmangfoldloven av 19. juni og Kulturminneloven Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og kulturmiljøer. Konsekvensutredningen forutsetter å avklare eventuelle konflikter med kulturminner og kulturmiljøer. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede kulturminner, må kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell dispensasjon fra den automatiske fredningen. Undersøkelsesplikten i henhold til 9 blir ivaretatt gjennom konsekvensutredningen. Vannressursloven Tiltakshaver vurderer det slik at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forholdene i vassdraget i en slik grad at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) med hjemmel i vannressursloven. Øvrig lovverk Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk. Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av konsekvensutredningen i så fall vil informere tiltakshaver om dette.

13 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 13 (19) 9. ANTATTE PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV KNYTTET TIL UTTAK AV MASSER I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet være tilpasset omfanget og nivået på planarbeidet. Programmet skal beskrive miljøforhold og naturressurser som blir berørt, samt tiltakets eventuelle konsekvenser for miljø og samfunn. Det skal angis hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Det legges opp til en utnytting av arealene som er i samsvar med gjeldende kommuneplan, og de fleste aktuelle tema er vurdert i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen og omdisponeringen av det aktuelle området til område for råstoffutvinning. Nedenfor følger en oversikt over relevante problemstillinger, kjent kunnskap og en vurdering av utredningsbehov. Dette gjelder innenfor planområdet, men også i tiltakets influensområde. Avbøtende tiltak blir vurdert gjennom konsekvensutredningen. 9.1 Miljø Landskap Landskapet er i dag påvirket av eksisterende uttak vest for Narmovegen. Det er ingen inngrep innenfor definert planområdet som har negativ påvirkning på landskapet. Det vil bli lagt vekt på å skjerme uttaket mot omgivelsene. Mellom uttaksområdet og Narmovegen vil avdekningsmasser lagt i deponi som en voll i skjermingsbeltet som vil skjerme for innsyn i uttaket fra vest under driftsperioden. Grusen i skjermingsbeltet tas ut til slutt. Dette reguleres gjennom en rekkefølgebestemmelse. Eksisterende skog i øst skjermer for innsyn fra denne kanten. Uttaket vil likevel påvirke landskapsopplevelsen i uttaksperioden. Uttak av grus er imidlertid en ressursutnyttelse hvor det er mulig å fjerne alle spor etter avsluttet uttak. Etter at arealene er tilbakeført til landbruk, vil tiltaket ikke lenger være synlig og området vil fremstå som en naturlig del av kulturlandskapet. Tiltakets landskapsmessige konsekvenser vil derfor være av forbigående karakter. Uttaksområdet vil ikke få store konsekvenser i fjernvirkning. Områdets arrondering og skogen i sør skjermer for innsyn fra Stafsberg og Hedemarkstoppen. Det vil bli lagt vekt på å utrede og dokumentere tiltakets landskapsmessige visuelle konsekvenser. Tiltakets landskapsmessige visuelle konsekvenser vil bli dokumentert gjennom utarbeidelse av 3D-modell.

14 14 (19) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kulturminner og kulturmiljø Det foreligger ingen registreringer av automatisk fredede kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Hedmark fylkeskommune må vurdere om det skal gjennomføres arkeologiske registreringer av området. Dersom det blir funnet automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet må disse koordinatfestes og legges inn i planen. Det må da foretas en utredning av konsekvensene planen vil ha på kulturminnene. Dersom eventuelle automatisk fredede kulturminner har en slik plassering at en bevaring ikke lar seg forene med uttak av masser, vil forslag til reguleringsplan være en søknad om frigivelse av kulturminnene i henhold til kulturminneloven Naturens mangfold Hamar kommune er ikke kjent med at det er registrert spesielle biologiske verdier innenfor planområdet. Rett sør for planområdet er det en dam med registreringer av prioritert naturtype og med forekomst av blant annet stor og liten salamander. Uttaket vil ikke berøre spesielle biologiske verdier. Det skal gjennom konsekvensutredningen vurderes om inngrep i nedbørsfeltet / tilsigsområdet kan få konsekvenser vannstanden i dammen sør for planområdet Støv Eksiterende uttak medfører noe støv. Dette dempes i dag med vanning. Fortsatt aktivitet i området vil ikke gi økt støvbelastning. Det vil i reguleringsbestemmelsene bli satt krav om støvdempende tiltak. Det vurderes ikke som nødvendig med ytterligere utredninger om dette temaet. Temaet vil bli omtalt i konsekvensutredningen. Støv fra virksomheten skal håndteres i henhold til forurensningsforskriften kap 30.

15 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15 (19) Støy Eksisterende virksomhet i området genererer støy. Fortsatt virksomhet i utvidet uttak vil ikke gi mer støy. I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutredning for området vil det bli gjort støyberegninger knyttet til driften i uttaket. Reguleringsbestemmelsene vil regulere driftstidene og dermed være det viktigste virkemidlet i forhold til å begrense støy fra uttaket. Behovet for eventuelle lokale støyskjermingstiltak vil bli vurdert gjennom konsekvensutredningene. Støy fra virksomheten skal håndteres i henhold til forurensningsforskriften kap 30 og skal holde seg innenfor Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. Støyberegningene vil ligge som vedlegg til planbeskrivelse med konsekvensutredning Avrenning / grunnvann Det er et eksisterende uttak i området. Eksisterende uttak har ikke påvirket grunnvannstanden og det er ikke avrenning fra uttaket. Vurdert ut fra erfaringer med eksisterende uttak vil uttaket ikke påvirke grunnvannstanden og det vil ikke være avrenning fra grustaket. Temaet vil bli omtalt i konsekvensutredningen. Eventuell avrenning fra virksomheten skal håndteres i henhold til forurensningsforskriften kap Landbruk Arealene innenfor foreslått plangrense består av dyrka mark og skogområder. Eksisterende uttak er ikke ferdig istandsatt og tilbakeført som forutsatt i gjeldende reguleringsplan. Dette skyldes bruk av områdene til virksomhet i tilknytning til uttak av grusmasser. I etappe 2c er det mottak av returmasser for tilbakefylling av området og produksjon av matjord basert på mottatte masser. Mottak av betongkonstruksjoner, oppknusing og videre omsetning av disse som konstruksjonsmasser. Mottak av masser har i perioder vært varierende, men til tider stort slik at områdene som er tatt ut vil kunne bli tilbakeført og arrondert til tilnærmet opprinnelig terreng. Etappe 2b tilbakeføres sammen med etappe 3. Etappe 3, Narmovegen vest, var planlagt til i stor grad å bli avsluttet sommeren Dette ble utsatt da entreprenørene for utbygging av Hamar stadion stipulerte 2 til m3 masser som skulle ut og at det var få andre egnede områder for mottak av så store mengder masser på kort tid. Hamar stadion ble forsinket. Planering av etappe 3 ble startet høsten 2011 og vil bli videreført våren Etter kontakt med entreprenør er det informert om at etter nåværende

16 16 (19) FORSLAG TIL PLANPROGRAM planer vil uttak av masser fra Hamar stadion starte forsommeren Mottak av disse massene vil være mulig i område 3 og 2 i bestående uttak og tilgangen på disse massene vil gi bedre kvaliteten på området etter tilbakeføring. Etappe 2a er delvis tilbakeført, dyrking av planert område stoppet sist sommer pga værforhold. Videre planering av området vil være mulig sommer 2012, men avhengig av mottak av masser og tilpassing av terreng mot veg i øst. Uttaket skal drives, arronderes og avsluttes på en slik måte at det etter avsluttet uttaket er egnet for oppdyrking. Matjorda skal tas av, lagres i deponi og tilbakeføres etter endt uttak. Tiltaksområdet skal planeres slik at en får mest mulig naturlig overgang til eksisterende terreng. Ferdig uttatte områder som ikke er nødvendige til lager, mottak av eksterne masser eller driftsområder skal settes i jordbruksproduksjon så snart det er praktisk mulig i forhold til å opprettholde en rasjonell drift i området. Området vil bli bedre egnet for jordbruksdrift etter avsluttet og istandsatt uttak. Dette begrunnes med at grunnen i områdene vil være mindre tørkeutsatt, og at overflaten, i samråd med grunneier, arronderes slik at områdene blir best mulig egnet for jordbruksdrift. Tiltakets konsekvenser for landbruket vil bli utredet gjennom konsekvensutredningen. Det skal gjennom konsekvensutredningen redegjøres for hvordan lagring i deponi påvirker kvaliteten på dyrkingsjorda. 9.2 Samfunn Bebyggelse Narmo øvre og Narmo nedre ligger nær inntil eksisterende og utvidet uttak i krysset mellom Narmovegen og Bjørgedalsvegen. Ingen annen bebyggelse vil komme i umiddelbar nærhet til utvidet uttak. Sør for planområdet ligger Spenncons elementfabrikk. Det anses ikke som nødvendig med ytterligere utredninger. Temaet vil bli omtalt i konsekvensutredningen Friluftsliv og rekreasjon Planområdet er ikke av vesentlig betydning for friluftsliv og rekreasjon. Tiltaket berører friluftslivet gjennom direkte arealbeslag, men det vil ikke legge beslag på spesielt viktige friluftsområder. Tiltaket berører ingen viktige etablerte korridorer for friluftsliv. Det anses ikke som nødvendig med ytterligere utredninger. Temaet vil bli omtalt i konsekvensutredningen.

17 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 17 (19) Transport og trafikk Eksisterende uttaksområde har utkjøring til Fv 60 Bjørgedalsvegen. Utvidet uttak vil fortsatt ha utkjøring til Bjørgedalsvegen. Det vil bli aktuelt å krysse Narmovegen med massetransport til produksjonsanlegget, som det er ønskelig å beholde samme plassering av som i dag. Etterspørselen etter ressursen er relativt konstant, så det vil ikke bli økning i trafikken i området sammenliknet med dagens situasjon. Narmovegen vil bli liggende mellom de to uttaksområdene som i dag. Transport og trafikk vil bli utredet gjennom konsekvensutredningen Barn og unges interesser Planområder er i liten grad benyttet som oppholdsareal for barn og unge i dag. Høye raskanter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og tiltaket må sikres forskriftsmessig. Krav om sikring hjemles gjennom reguleringsbestemmelsene. Det anses ikke som nødvendig med ytterligere utredninger Befolkningens helse Befolkningens helse antas ikke å bli direkte berørt av aktiviteten i Vang Grustak Sør. Fortsatt aktivitet i området vil ikke berøre befolkningens helse. Det anses ikke som nødvendig med ytterligere utredninger av dette temaet Sysselsetting Vang Grustak sysselsetter i dag 7 personer. Antall sysselsatte er forventet å bli omtrent som i dag. Det anses ikke som nødvendig med ytterligere utredninger av dette temaet. Tiltakets konsekvenser for sysselsetting og eventuelle andre ringvirkninger vil bli omtalt i konsekvensutredningen.

18 18 (19) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Behovet for masse Det er stor etterspørsel etter masse i området. Behovet for masse forventes å være stabilt eller noe økende. Behovet for masse blir omtalt i konsekvensutredningen Samfunnssikkerhet og beredskap Det foregår uttak av masser i området i dag. Tiltaket medfører ingen endring i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap vurdert ut fra dagens situasjon. Narmovegen blir liggende mellom to uttaksområder. I forbindelse med konsekvensutredningen vil sjekkliste for risiko og sårbarhet bli gjennomgått. Sjekklisten vil ligge som vedlegg til planbeskrivelse med konsekvensutredning. Eventuell fare for utgraving av Narmovegen ved ekstremnedbør skal belyses gjennom konsekvensutredningen. 10. ALTERNATIVVURDERING Arealformål er avklart gjennom kommuneplanens arealdel, hvor masseuttak ble vurdert i to områder (ved Vang grustak og Kvæka). Kommunen la i sin vurdering vekt på å samle naturinngrep og vurderte at alternativet med utvidelse /videre drift i Vang grustak var akseptabelt mens uttak i nytt område ved Kvæka ikke ble anbefalt tatt inn i kommuneplanen. Det vises her til vurderinger i kommuneplanens planbeskrivelse og konsekvensutredning. På reguleringsplannivå vurderes arealbruk som tilstrekkelig avklart slik at det ikke er aktuelt å utrede alternative lokaliseringer videre. 0-alternativet vil bli omtalt i konsekvensutredningen.

19 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19 (19) 11. REGULERINGSPLAN Det vil bli utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket. Det vil bli lagt vekt på å organisere og drive uttaket på en måte som gjør at det blir til minst mulig sjenanse for omgivelsene. Uttaket og uttakets eventuelle konsekvenser for omgivelsene vil bli beskrevet i konsekvensutredningen. Plan for istandsetting av uttaket, støyberegninger og sjekkliste ROS vil ligge som vedlegg til planbeskrivelse med konsekvensutredning. Området vil bli foreslått regulert til følgende formål; Bebyggelse og anlegg: Steinbrudd og masseuttak Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg Annen veggrunn - grøntareal Grønnstruktur: Vegetasjonsskjerm Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift: Landbruksformål Hensynssone: Sikringssone (frisikt)

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Gausdal kommune Rapporttype Reguleringsplan 2011-05-30 BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD 3 (26) BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN, FOLLEBU KIRKEGÅRD

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer