I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. kommunedelplan sandnes Øst Planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. kommunedelplan sandnes Øst Planprogram"

Transkript

1 I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn kommunedelplan sandnes Øst Planprogram

2 INNLEDNING Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040, godkjent av Kongen i Statsråd mai 2001 hjemler definerer i arealdelen utbyggingsretning øst i Sandnes. Området som strekker seg fra Vatnekrossen øst-vest i Hana/Vatne, over Auestad, Skjørestad, Kylles og til og med eksisterende tettsted på Sviland, utgjør daa. Av det samlede arealet i utbyggingsretningen er daa disponert i gjeldende kommuneplan Det gjelder utbyggingsområdene Ha07 og 08 og senterområdet i Vatnekrossen, områdene i Skaarlia/Vedafjell og masseuttaksområdene Torsteinsfjellet og Velde Pukk. Gjeldende plansituasjon kan illustreres slik : Vatne Vatneli Vatnekrossen Ha07,08 n Auestad Kylles Velde Pukk Ims- Lutsi vassdraget (vernet) Skjørestad Skaarlia Kleivane Sviland = Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling, utbyggingsretning Sandnes øst = Regional grøntstruktur i FDP-J, konkretisert som Sandnesmarkå m/forvaltningsplan Sandnes kommune gjennomførte i perioden et planarbeid om Sandnes øst. Planprosessen ble gjennomført i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning, høring, ROS-analyse mv. Resultatet ble vedtak i Sandnes bystyret om et helhetlig langsiktig utviklingsprogram for nye byområder og kriterier for videre planlegging i Sandnes øst. En slik masterplan er ikke en formell plantype i plan- og bygningslovens forstand.

3 Kommunen videreført sitt arbeid med konkretisering av utbyggingsretningen gjennom siste revisjon av kommuneplanen. Arealformålene ble konkretisert i arealdelen med bestemmelser og i samfunnsdelen. Den første av i alt fire etapper for gjennomføringen av Sandnes øst, ble således lagt ut til offentlig ettersyn vinteren 2011, etter fulgt av en begrenset høring våren d.s. Det ble nedlagt innsigelser fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen til løsningen kommunen viste i kommuneplanforslaget for Sandnes øst, bl.a. grunngitt i jordvernhensyn innenfor planområdet og utbyggingsrekkefølge mht. sammenheng mellom etappene i utbyggingen. Mekling resulterte i at arealdisponering i Sandnes øst ble tatt helt ut av kommuneplanforslaget. Samtidig ble de to regionale myndighetsinstansene og kommunens politiske ledelse enige, gjennom en formell avtale av om følgende; Gjeldende fylkesdelplan for Nord-Jæren skal fortsatt legge til grunn. Sandnes øst fremstår som et viktig fremtidig utbyggingsområder for Nord-Jæren regionen Partene vil i fellesskap gjennomføre planprosesser med sikte på å oppnå forutsigbarhet for arealdisponeringen gjennom alle faser i planlegging og utbygging i Sandnes øst. I disse prosessene må det utformes entydige grenser som ivaretar både jordvernhensyn og andre samfunnsmessige hensyn. Med grunnlag i ovennevnte prosesser må det utformes forpliktende planvedtak i kommuneplan for Sandnes og regionalplan for Nord-Jæren. I møte mellom de tre samarbeidende partene den ble det utformet et mandat for videre arbeid. Første oppgaven var å gjennomføre en felles forstudie der nyeste nasjonale politikk benyttes for en gjennomgang av utbyggingsretningen for å avklare faktiske konfliktforhold innenfor planområdet. Resultatene av forstudien ble lagt frem den Den konkluderer bl.a. med at området øst for tunnel gjennomslaget på Vatne opprettholdes som kjerneområde for landbruk, støysoner (rød og gul sone) fra forsvarets virksomhet på Vatne griper inn i store arealer og dialogen med Forsvarsbygg om kraftig reduksjon av støysonene er en prioritert oppfølgingsoppgave, registrerte kulturminner og kulturmiljø (ferda og nye tids kulturminner) er i konflikt med mulig trase for bybanetrase og det prioriteres oppfølging overfor Riksantikvaren mht. avbøtende tiltak og løsninger. Videre må utbyggingen legge til grunn høyverdig kollektivsystem som muliggjør høy utnytting, stor kollektivandel i reisemiddelfordelingen til/fra området og en konsentrert utbygging. Kriteriene som er utarbeidet med grunnlag i kommunens medlemskap i Framtidens byer legges til grunn i planløsninger for fremtidsrettet areal/transportløsninger. Med grunnlag i foreliggende resultater av forstudien ble det besluttet at planarbeidet skal føres videre med bruk av plantypen kommunedelplan for Sandnes øst. Plangrensen ved varsel om planstart skal være som i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og hele utbyggingsretningen skal planutvikles samlet. Fremdriftsmessig skal arbeidet skje parallelt med revisjon av kommuneplanen, slik at resultatene av kommunedelplan kan integreres i kommuneplanforslaget ved utleggelse til offentlig ettersyn og inngå som en del av endelig godkjenning av revidert kommuneplan for Sandnes I kommuneplanen skal hel utbyggingsretningen fremgå av arealdelen, mens bestemmelsen skal angi gjennomføringen som etapper, men med kontinuitet. Prosessmessig er kommunen planeier av kommunedelplanen. De to regionale myndighetsinstansene deltar i referansegruppe som bistår i arbeidet underveis, i tillegg 2

4 til å utøve myndighetsfunksjonen ved ordinær behandling av planprogram, planforslag mv. De tre samarbeidende partenes øverste ledere fortsetter som øverste styringsgruppe for arbeidet. Denne styringsgruppen forestår også kontakten med Miljøverndepartementet ihht. rammene for dialog som ble avklart i møte På dette grunnlaget og med hjemmel i plan-og bygningsloven 11-1, 3. ledd varsler kommunen oppstart av Kommunedelplan for Sandnes øst og legger samtidig forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens Frist for å avgi uttalelse til planprogrammet er 10. januar 2013 Utbyggingsretning Sandnes øst i FDP-J 3

5 1. FORMÅLET MED KOMMUNEDELPLANEN Hovedmål Gjeldende Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040 hjemler en samlet utbyggingsretning øst i Sandnes. Formålet med Kommunedelplan er å planutvikle området med en helhetlig plan i samsvar med plan- og bygningsloven bestående av en juridisk bindende arealdel med tilhørende bestemmelser samt nødvendige retningslinjer, og en retningsgivende samfunnsdel. Samfunnsdelen skal oppstille mål og kriterier for planutvikling mht. boliger og bomiljø, grøntområder, sosial- og teknisk infrastruktur, senterstruktur og næringsområder. I tillegg skal samfunnsdelen definere kriteriene for offentlig styring og gjennomføring av kommunedelplan. Planens grunnleggende intensjoner er å legge grunnlaget for at utbyggingsretning Sandnes øst planutvikles i samsvar med målene som satt i Energi- og klimaplanen og Framtidens byer og at et høyverdig kollektivsystem er det sentrale arealstrukturende element i planen. Kvalitetsmessig skal planen sikre en sunn byutvikling ved at helse, trivsel, miljø og mangfold er bærende elementer i planløsningene. Overordnet mål for hele kommunedelplanen er at den svarer på FDP-J sitt mål om at utbyggingsretningen løser en betydelig andel av regionens fremtidige utbyggingsbehov ( boliger, bymessig senterstruktur i influensområdet til kollektivsystemet og nye strategisk regionale næringsområder) for dermed å oppnå nasjonalt mål om vern av de høgproduktive jordbruksarealer vest i Sandnes og på Jæren. Delmål Innenfor planområdet er området Ha 07 og 08 frigitte utbyggingsområder (bolig og grønt) i vedtatt kommuneplan Det følger av kommuneplanens bestemmelser 1.2 at det skal utarbeides områdereguleringsplan før detaljregulering kan vedtas. Oppstart av områderegulering forutsetter at det foreligger planavklaring på overordnet transportsystem til/fra Sandnes øst (Rv13 sin funksjon og event. omlegging, kollektivsystem Sentrum-Vatnekrossen-Sviland) og rammene for planutvikling av senterområdet i Vatnekrossen inkl. fremtidig tunnelgjennomslag for Gandsfjordforbindelsen. Et av to delmål i kommunedelplanarbeidet er å planavklare de foran nevnte forholdene, slik at områdereguleringen kan gjennomføres. Løsninger med event. midlertidig adkomst i påvente av at permanent løsning etableres i samsvar med kommunedelplanen er et særskilt utredningstema i arbeidet. Det andre delmålet i kommunedelplanarbeidet er å planavklare og detaljere tilstrekkelig godt delområder som naturlig kan etableres som en områdereguleringsplan for en eller to etapper av utbyggingen i Sandnes øst. Hensikten er at angitt område(r) kan varsles og tas opp til områderegulering parallelt med gjennomføring av kommunedelplanen. Hensikten med begge delmålene er å muliggjøre en raskt mulig start av utbygging etter at kommunedelplanarbeidet er sluttført. Planarbeidet: Kommunedelplan Sandnes øst hjemles i plan- og bygningslovens 11 1,3.ledd I tillegg til å være en selvstendig plan vil den formulere kommunens politikk for planutviklingen av utbyggingsretning Sandnes øst. Den danner således også grunnlaget 4

6 for innarbeidelsen av utbyggingsretningen Sandnes øst i revisjon av kommuneplan , areal og samfunnsdelene. Parallelt med kommunedelplanen pågår utforming av Kommunedelplan for Landbruk i Sandnes kommune. Den vil både gi faktagrunnlag til arbeidet, men også strategisk politikkutforming som vil være styrende for planutformingen. Knyttet til områdereguleringsplan for Ha07 og 08 og områdereguleringsplan for arealene som blir definert som første fase av KDP Sandnes øst, inngås egne avtaler jfr pbl 12-2 om planarbeidet mellom kommunen og ansvarlige utbyggere. Skisse av samordnet organisering av arbeidet fremgår i vedlegg nr. 2. Ha07/08 1 fase KDP Sandnes øst Gjennomføring av tiltak 2. GJENNOMFØRING AV PLANARBEIDET 2.1 Organisering av arbeidet Politisk er det Kommuneplankomiteen som har hovedansvaret for å utarbeide kommunedelplanen og drive prosessen fremover. Komiteen forestår koordineringen mht politisk deltakelse fra hovedutvalgene og formannskapet, samt bydelsutvalgene. Kommuneplankomiteen utøver ansvaret på delegasjon fra bystyret og innstiller til vedtak i bystyret når saker kommer til avgjørelser. Administrativt er rådmannens ledergruppe styringsgruppen for arbeidet jfr. organiseringen som er lagt for revisjon av kommuneplanen. Arbeidsgruppen 1 er satt sammen av representanter fra kommuneplanens prosjektgruppe og representanter fra andre berørte resultatenheter. Særskilt for denne kommunedelplan er 1 Arb.gruppen ; 2 fra byplan (areal og transport), 1 landbruk, 1 bymiljø, 1 sunn by, 1fra rådm.stab (leder) 5

7 referansegruppen bestående av fylkesmann, fylkesordfører og ordfører. Den har også ansvaret for avtalt statusrapportering og oppfølging overfor Miljøverndepartementet. Arbeidsgruppen utgjør sammen med private aktør prosjektgruppen for Kommunedelplan Sandnes øst. Prosjektgruppens ansvar er å følge opp og være pådriver for at delmål 1 og 2 realiseres. Samarbeidet i prosjektgruppen formaliseres gjennom egne avtaler (standardavtale med hjemmel i plan- og bygningsloven) mellom byplansjefen og utbygger, godkjent av formannskapet. Organisering av arbeidet kan illustreres slik: ORGANISERING Politisk Miljøvern dept. BYSTYRET Formannskapet Hovedutvalgene KOMMUNEPLANKOMITEEN Bydelsutvalgene Referansegruppe KDP Sandnes øst Rådmannen Kommuneplan prosjektgruppe Administrativt ARBEIDSGRUPPE KDP Sandnes øst Prosjektgruppe KDP Sandnes øst NJU Ha 07, Fremdriftsplan Fremdriftsplan for gjennomføring av arbeidet fremgår av vedlegg nr. 1. Her vises også viktige samordningspunkter med pågående parallell revisjon av kommuneplan for Sandnes I tillegg er det vist sammenhengen med pågående Kommunedelplan for landbruk i Sandnes. 2.3 Opplegg for medvirkning i planprosessen Åpne planprosesser med gode medvirkningsmuligheter er både lovpålagt og ønskelig for kommunen. Aktiv medvirkning sikrer at ulike interesser blir hørt. Kommunen er tillagt særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning ved planoppstart og under utarbeidelsen. I fasen med offentlig ettersyn av planforslag vil det i tillegg til kunngjøring bli avholdt dialogmøter. På kommunens internett hjemmeside vil det bli gjort tilgjengelig fagrapporter og underlagsmateriale, i tillegg til de offentlige høringsdokumentene og saker til politisk behandling. Politisk medvirkning Kommuneplankomiteen vil være det politiske organet som underveis leder planarbeidet. Hovedutvalgene holdes orientert om framdrift i arbeidet og utfordres til å komme med utspill. Bydelsutvalgene Hana, Sviland og Austrått involveres som lokale 6

8 samarbeidspartnere i arbeidet. Disse deltar også aktiv i forberedelse og gjennomføring av dialogmøtene. Faglig medvirkning Interne fagmiljøer involveres direkte i arbeidet med de ulike delene av planen. Det forutsettes en tverrfaglig tilnærming når deloppgavene skal løses. Eksterne fagmiljøer vil bli trukket inn, enten for utførelse av definerte oppdrag (anskaffelsesprosedyren) eller i form av rådføring fra forskningsbasert miljø. Sandnes er casekommune i forskningsprosjekt Jordvern og landskapsverdier i urbane pressområder i regi av Bioforsk Øst, gjennomført i regi av Norges Forskningsråd. I tillegg utføres forskningsoppgaver ved Høgskolen fra landbruk og bygdenæringer ifm KDP Landbruk som også vil ha relevans for dette arbeidet. Det er avsatt kr i årene 2013 og 2014 til kjøp av ekstern bistand og kompetanse. Berørte regionale myndigheter Berørte myndigheter som bl.a. fylkesmann, fylkeskommune, vegsjef, Forsvarsbygg, Riksantikvaren blir direkte kontaktet for deltakelse og orientering underveis i planarbeidet. Regionalt planforum benyttes aktivt både for avklaringer og drøftinger underveis og ved høring. I tillegg er fylkesmann, fylkesordfører og ordfører særskilt referansegruppe i planprosessen. Referansegruppen har ansvaret for oppfølgingen overfor Miljøverndepartementet ihht. avtalen som er gjort i møtet om dette. Allmenn medvirkning og informasjon Så langt det er mulig kontaktes organisasjoner, lag og foreninger mv. som kan tenkes å ha interesse i planarbeidet. For øvrig vil presseoppslag og publisering i kommunens hjemmeside bidra til allmenn kjennskap til arbeidet. Ungdomsrådet, Eldrerådet, Innvandrerrådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil være særskilt aktuelle å trekke inn mht innspill og råd. I tilknytning til utredningsoppgaver vil direkte berørte instanser bli involvert i det spesifikke arbeidet. Formen vil variere med typen oppgaver som skal utføres. Særlige aktører i arbeidet er ; bydelsutvalgene Hana, Austrått, Sviland Særskilte tiltak Barn og unges medvirkning I innledende del av planutformingen arrangeres arbeidsverksted med Ungdomsrådet hvor formålet er å få innspill til kriterier for lokalisering og utforming av offentlige bygg og anlegg. Aktivitet, møteplasser og fritidstilbud gis et særlig fokus. Eldres medvirkning Eldrerådet inviteres til et arbeidsseminar der formålet er å få innspill mht. det skal være godt å bli gammel som bosatt i Sandnes øst. To arbeidsverksteder for innspill I løpet av planutformingsfasen gjennomføres 2 arbeidsseminarer med bred og åpen invitasjon til ulike lag/foreninger, næringslivsorganisasjoner, råd og utvalg, regionale 7

9 myndigheter mv. for å få innspill på definerte problemstillinger. Denne arbeidsformen er prøvd ut tidligere og har gitt gode resultater. Intern medvirkning Det planlegges et arbeidsseminar hvor den kommunale tjenesteytingen settes spesielt i fokus. Formålet er å få frem innspill til kriterier for utforming av tjenesteproduksjonen og til lokalisering og utforming av nødvendig bygg/anlegg. Størrelser på barnehager, samlokalisering av skole og barnehage, rene barne- og ungdomsskole vs skoler, bo- og aktivitetssentre og omsorgsboliger vs. prinsipptenkningen ihht Samhandlingsreformen er eksempler på temaer for drøfting. 2.4 Kommunikasjon Underveis i planarbeidet vil kommunens internett side bli benyttet som det primære mediet for å informere om arbeidet underveis. Her legges ut oversikt over fremdriften for arbeidet og forløpende ferdige rapporter fra utredningsarbeidet. I tillegg vil det finnes informasjon om politisk behandling av saker/underveis rapporter, samt om møter og arrangementer. Nettsiden blir hovedmediet, men møter og arrangement blir i tillegg kunngjort gjennom dagspressen. 8

10 3. Viktig nasjonale, regionale og lokale føringer Planarbeidet skal bygge på gjeldende Fylkesdelplan for langsikt byutvikling på Jæren mot 2040 og Regionalplan for Jæren 2040 sine retningslinjer og bestemmelser (pt. på høring i kommunene, ventes sluttbehandlet i Fylkestinget ila 1. halvår 2013). Videre legges Konseptvalgutredningen for transportsystem på Jæren (KVU 2009 med tilleggsutredninger 2012) til grunn. Ved divergens mellom Fylkestingets anbefaling av desember 2012 og Stortingets sluttbehandling i NTP vinteren/våren 2013, er det Stortingets beslutning som må legges til grunn i planarbeidet. Regjeringen har ved Kgl Resolusjon av juni 2011 sammenstilt de nasjonale forventningene til den kommunale areal- og samfnnsplanleggingen. Dette er grunnlaget for kommunens utarbeidede Planstrategi for jfr PBL 10-1, vedtatt av bystyret Kommunedelplan for Sandnes øst er hjemlet som prioritert planoppgave å gjennomføre i denne perioden i Planstrategien. Nasjonale forventninger Gjennom Kgl. Resolusjon av juni 2011 er stilt nasjonale forventninger og føringer innenfor følgende 6 temaer Klima og energi By- og tettstedsutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskapning og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Av vedtatt Planstrategi for Sandnes fremgår spesifikt kommunens prioriterte oppgaver og tiltak, knyttet til hver enkelt formulerte forventning som følger under hovedtemaet. Planstrategiens prioriterte oppfølging av de nasjonale forventningene er styrende for kommunedelplanarbeidet. Andre nasjonale, regionale og kommunale styringsdokumenter og føringer Under er listet opp noen av de mest sentrale og overordnede styringsdokumentene og føringer, som får direkte betydning for utforming av kommunedelplanen. Oversikten er ikke uttømmende (kfr. oversikt i Planstrategien mht. kommunens fagplaner om tjen.). St.meld. nr 34 ( ) og nr 21 ( ) Norsk klimapolitikk St.meld. nr.16 ( ) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen) St.meld. nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder St.melding nr 16 ( ) Leve med kulturminner St. meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreform Rett behandling på rett sted til rett tid. St.meld. nr. 9 ( ( Landbruks- og matpolitikken «Velkommen til bords» St.meld. nr. 29 ( ) Samfunnssikkerhet RPR Barns rettigheter H-2275 Inntektssystemet 2013 Regionalplan for energi Regionale føringer FINK FDP Universell utforming KVU nord Jæren 2009, tillegg 2012 Energi- og klima - handlingsplan Fremtidens byer handlingsprogram Kom.plan Sandnes Miljøplan Sandnes KDP Aktive Sandnes KDP Vel bevart i Sandnes Forvaltningsplan Sandnesmarkå Utv.program Sandnes øst, april 2010 Vedtatt Mangfoldsplan for Sandnes Planstrategi , av

11 4. Utrednings- og analyse behov planutforming 4.1 Utrednings/analyse behov for bruk i planutforming KDP Sandnes øst Utredinger/analyser gjennomføres for å gi nødvendig kunnskapsgrunnlag til å arbeide frem selve planforslaget med juridisk del (kart, bestemmelser, retningslinjer) og en samfunnsdel (utviklingsstrategi med mål og kriterier). Det foreligger pr.d.d. dokumentasjon på en rekke områder som har relevans for arbeidet, herunder rapport fra Forstudien juni Dette materialet benyttes så langt som mulig, men med nødvendige oppdateringer/ajourføring for å bringe det i samsvar med gjeldende lov- og regelverk, nasjonal, regionale og lokale føringer. ROS og KU a) Foreliggende ROS og KU fra arbeidet i 2010 og kommuneplan i 2011 ajoruføres og utfylles slik at hele planområdet er omfattet av komplett ROS og KU Støy forsvarets virksomhet og veitrafikk b) Kartlegge og avklare hvordan Støy (Forsvaret gul og rød sone) best kan håndteres for å få fatt i utbyggingsområdene c) Kartlegge og avklare støy trafikkstøy (RV13 og event. omlagt Rv13 med 4 felt) d) Kartlegge og avklare støy fra masseuttaksområdene innen for planområdet, herunder hvordan dette påvirker når arealer kan realiseres for utbygging. Kommunalteknisk infrastruktur - kapasitet e) Ajourføre rapporten fra 2007 om VA-infrastrukturen til/fra og i området Resultat; en overordnet kommunalteknikk rapport for Sandnes øst f) Overvannshåndtering skal være eget tema som utredes og vise konkrete løsninger for å ta inn i arealdelen. Transportsystem g) Grunnlaget er at Sandnes øst skal bygge på et høyverdig kollektivsystem som bygges ut samtidig/i forkant av utbyggingen ihht planpremissene i FDP-J og KVU for nord-jæren. Metodikk og innhold som skal utredes; Tilgjenglighetsanalyse; Vurdering av tilgjengelighet; gående, syklende, kollektivtransport, personbil og næringstransport. Analysene gjøres for 1) Sandnes øst til/fra regionen, 2) Sandnes øst til/fra Sandnes sentrum og 3) internt i Sandnes øst. Turproduksjonsberegning; Beregning av total turproduksjon til/fra Sandnes øst basert på forutsetninger om by- og tettstedsutvikling, senterstruktur og næring. Konsekvenser for reisemiddelfordeling og veinettbelastninger; Vurderinger av 1) dagens og 2) fremtidig reisemiddelfordeling og veinettsbelastning, og 3) måloppnåelse. h) Forslag til struktur for; gående, syklende, kollektiv, næringstransport og bil. i) Vurderingene som gjøres i transportanalysen skal benyttes til videre vurdering av eventuell midlertidig adkomst til Ha07 og Ha08 i områdeplan. 10

12 Natur, kulturmiljø og landskap g) Kartlegging, analyse og tiltak; Kulturminner og kulturmiljø, jordvern og natur/grøntområder h) Gjennomføre landskapsanalyse Resultat av i og j; rapport som gir grunnlag til arealdelen. Kulturminner og kulturmiljø må være avklart med Riksantikvaren hva gjelder løsninger. By- og tettstedsutvikling i) Analyse av arealutnyttelse; prinsipper for tetthet, høyder, byggutforming og kvalitetsstandard basert på et høyverdig kollektivsystem og mål om redusert klimagassutslipp og sunn byutvikling. Senterstruktur og næring j) Analyse og prinsipper for; Senterstruktur og handel, og Vatnekrossen som definert hovedsenter for utbyggingsretning k) Analyse og prinsipper for; næringsområdene innenfor utbyggingsretningen, enkel lokaliseringsstrategi. Løsninger skal vurderes ift. regional strategi for næringsarealer for å sikre sammenheng i arealbruken til næringsformål og arbeidsplasslokalisering Demografi og sosial infrastruktur l) Prognoser og analyse for befolkningsutvikling (demografianalyse) m) Analyse og prinsipper for etablering av sosial infrastruktur (skole, barnehage, fritid, idrett, kultur, sosiale møteplasser, flerbruksanlegg mv.) n) Boligsosial utbygging skal være særskilt tema i analysen o) Analyse og prinsipper for håndtering av eksisterende tettsted på Sviland, under utbygging og etter gjennomført plan Resultat; samlet rapport som grunnlag for planens arealdel og samfunnsdel Områderegulering for hhv. Ha 07 og 08 og for de første utbyggingsområdene På samtlige punkt ovenfor gjøres særskilt avsjekk/behandling ift. Ha07 og 08, slik at grunnlaget for oppstart av Områderegulering avklares så tidlig som mulig i KDP Sandnes øst. Tilsvarende gjøres mht. å definere de områder som naturlig kan danne en første Områdereguleringsplan for oppstart av hovedutbyggingsretningen i Sandnes øst. 4.2 Planutforming (kart, bestemmelser, retningslinjer og strategidel) Oppsummering og overordnet analyse av Sandnes øst Basert på utrednings- og analysegrunnlaget (4.1), utformes samlet planforslag konkretisert med ; Definering av utbyggingsetapper Rammene for utbyggingsrekkefølge og tempo, herunder forholdet til masseuttakene Til grunn for fastsettelsen av disse prinsippene skal det sammen med plan for etablering av høyverdig kollektivsystem foreligge en enkel analyse av konsekvenser det har utbyggingsøkonomiske, for kommuneøkonomi og andre sentrale samfunnsøkonomiske forhold. Disse analysene må være enkle, men har til hensikt å vise forutsetninger for gjennomføringsevnen av planen. 11

13 5. BEHANDLINGEN AV PLANPROGRAMMET Forslaget til planprogram, utleggelse til offentlig ettersyn, bearbeidelse og godkjenning Kommuneplankomiteen 12. november 2012 Formannskapet 13. november 2012 Bystyret 20. november 2012, vedtak om utleggelse Høringsperiode 23. november januar 2013 Bearbeidelse etter høring 10. januar 15. januar 2013 Kommuneplankomiteen 21. januar 2013 Formannskapet 22. januar 2013 (ekstra møte) Bystyret 29. januar OVERSIKT OVER TRYKTE VEDLEGG Vedlegg nr. 1 : Fremdriftsplan - Kommunedelplan Sandnes øst Vedlegg nr. 2 : Skisse av samordnet organisering og fremdrift, revisjon av kommuneplan, kommunedelplan og områdereguleringsplaner 7. OVERSIKT OVER UTRYKTE VEDLEGG Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040, vedtatt i Statsråd mai 2001 Regionalplan for Jæren, revisjon av retningslinjer og bestemmelser, høringsutkast juni 2012 Konseptvalgutredningen for transportsystem på Jæren 2009 og tilleggsutredninger 2012 Langsiktig utviklingsprogram for utbyggingsretning Sandnes, april 2010 Kommuneplan for Sandnes , vedtatt Miljøplan for Sandnes , vedtatt Forstudierapport utbyggingsretning Sandnes øst, Planstrategi for Sandnes , med tilhørende utfordringsnotat og politiske saker, vedtatt av bystyret Økonomiplan , rådmannens forslag av

14 Trykk: Hustrykkeriet Foto: Harald M. Valderhaug Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: , Faks: Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes DESTI. NO Sandnes kommune

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer