I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. kommunedelplan sandnes Øst Planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. kommunedelplan sandnes Øst Planprogram"

Transkript

1 I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn kommunedelplan sandnes Øst Planprogram

2 INNLEDNING Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040, godkjent av Kongen i Statsråd mai 2001 hjemler definerer i arealdelen utbyggingsretning øst i Sandnes. Området som strekker seg fra Vatnekrossen øst-vest i Hana/Vatne, over Auestad, Skjørestad, Kylles og til og med eksisterende tettsted på Sviland, utgjør daa. Av det samlede arealet i utbyggingsretningen er daa disponert i gjeldende kommuneplan Det gjelder utbyggingsområdene Ha07 og 08 og senterområdet i Vatnekrossen, områdene i Skaarlia/Vedafjell og masseuttaksområdene Torsteinsfjellet og Velde Pukk. Gjeldende plansituasjon kan illustreres slik : Vatne Vatneli Vatnekrossen Ha07,08 n Auestad Kylles Velde Pukk Ims- Lutsi vassdraget (vernet) Skjørestad Skaarlia Kleivane Sviland = Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling, utbyggingsretning Sandnes øst = Regional grøntstruktur i FDP-J, konkretisert som Sandnesmarkå m/forvaltningsplan Sandnes kommune gjennomførte i perioden et planarbeid om Sandnes øst. Planprosessen ble gjennomført i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning, høring, ROS-analyse mv. Resultatet ble vedtak i Sandnes bystyret om et helhetlig langsiktig utviklingsprogram for nye byområder og kriterier for videre planlegging i Sandnes øst. En slik masterplan er ikke en formell plantype i plan- og bygningslovens forstand.

3 Kommunen videreført sitt arbeid med konkretisering av utbyggingsretningen gjennom siste revisjon av kommuneplanen. Arealformålene ble konkretisert i arealdelen med bestemmelser og i samfunnsdelen. Den første av i alt fire etapper for gjennomføringen av Sandnes øst, ble således lagt ut til offentlig ettersyn vinteren 2011, etter fulgt av en begrenset høring våren d.s. Det ble nedlagt innsigelser fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen til løsningen kommunen viste i kommuneplanforslaget for Sandnes øst, bl.a. grunngitt i jordvernhensyn innenfor planområdet og utbyggingsrekkefølge mht. sammenheng mellom etappene i utbyggingen. Mekling resulterte i at arealdisponering i Sandnes øst ble tatt helt ut av kommuneplanforslaget. Samtidig ble de to regionale myndighetsinstansene og kommunens politiske ledelse enige, gjennom en formell avtale av om følgende; Gjeldende fylkesdelplan for Nord-Jæren skal fortsatt legge til grunn. Sandnes øst fremstår som et viktig fremtidig utbyggingsområder for Nord-Jæren regionen Partene vil i fellesskap gjennomføre planprosesser med sikte på å oppnå forutsigbarhet for arealdisponeringen gjennom alle faser i planlegging og utbygging i Sandnes øst. I disse prosessene må det utformes entydige grenser som ivaretar både jordvernhensyn og andre samfunnsmessige hensyn. Med grunnlag i ovennevnte prosesser må det utformes forpliktende planvedtak i kommuneplan for Sandnes og regionalplan for Nord-Jæren. I møte mellom de tre samarbeidende partene den ble det utformet et mandat for videre arbeid. Første oppgaven var å gjennomføre en felles forstudie der nyeste nasjonale politikk benyttes for en gjennomgang av utbyggingsretningen for å avklare faktiske konfliktforhold innenfor planområdet. Resultatene av forstudien ble lagt frem den Den konkluderer bl.a. med at området øst for tunnel gjennomslaget på Vatne opprettholdes som kjerneområde for landbruk, støysoner (rød og gul sone) fra forsvarets virksomhet på Vatne griper inn i store arealer og dialogen med Forsvarsbygg om kraftig reduksjon av støysonene er en prioritert oppfølgingsoppgave, registrerte kulturminner og kulturmiljø (ferda og nye tids kulturminner) er i konflikt med mulig trase for bybanetrase og det prioriteres oppfølging overfor Riksantikvaren mht. avbøtende tiltak og løsninger. Videre må utbyggingen legge til grunn høyverdig kollektivsystem som muliggjør høy utnytting, stor kollektivandel i reisemiddelfordelingen til/fra området og en konsentrert utbygging. Kriteriene som er utarbeidet med grunnlag i kommunens medlemskap i Framtidens byer legges til grunn i planløsninger for fremtidsrettet areal/transportløsninger. Med grunnlag i foreliggende resultater av forstudien ble det besluttet at planarbeidet skal føres videre med bruk av plantypen kommunedelplan for Sandnes øst. Plangrensen ved varsel om planstart skal være som i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og hele utbyggingsretningen skal planutvikles samlet. Fremdriftsmessig skal arbeidet skje parallelt med revisjon av kommuneplanen, slik at resultatene av kommunedelplan kan integreres i kommuneplanforslaget ved utleggelse til offentlig ettersyn og inngå som en del av endelig godkjenning av revidert kommuneplan for Sandnes I kommuneplanen skal hel utbyggingsretningen fremgå av arealdelen, mens bestemmelsen skal angi gjennomføringen som etapper, men med kontinuitet. Prosessmessig er kommunen planeier av kommunedelplanen. De to regionale myndighetsinstansene deltar i referansegruppe som bistår i arbeidet underveis, i tillegg 2

4 til å utøve myndighetsfunksjonen ved ordinær behandling av planprogram, planforslag mv. De tre samarbeidende partenes øverste ledere fortsetter som øverste styringsgruppe for arbeidet. Denne styringsgruppen forestår også kontakten med Miljøverndepartementet ihht. rammene for dialog som ble avklart i møte På dette grunnlaget og med hjemmel i plan-og bygningsloven 11-1, 3. ledd varsler kommunen oppstart av Kommunedelplan for Sandnes øst og legger samtidig forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens Frist for å avgi uttalelse til planprogrammet er 10. januar 2013 Utbyggingsretning Sandnes øst i FDP-J 3

5 1. FORMÅLET MED KOMMUNEDELPLANEN Hovedmål Gjeldende Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040 hjemler en samlet utbyggingsretning øst i Sandnes. Formålet med Kommunedelplan er å planutvikle området med en helhetlig plan i samsvar med plan- og bygningsloven bestående av en juridisk bindende arealdel med tilhørende bestemmelser samt nødvendige retningslinjer, og en retningsgivende samfunnsdel. Samfunnsdelen skal oppstille mål og kriterier for planutvikling mht. boliger og bomiljø, grøntområder, sosial- og teknisk infrastruktur, senterstruktur og næringsområder. I tillegg skal samfunnsdelen definere kriteriene for offentlig styring og gjennomføring av kommunedelplan. Planens grunnleggende intensjoner er å legge grunnlaget for at utbyggingsretning Sandnes øst planutvikles i samsvar med målene som satt i Energi- og klimaplanen og Framtidens byer og at et høyverdig kollektivsystem er det sentrale arealstrukturende element i planen. Kvalitetsmessig skal planen sikre en sunn byutvikling ved at helse, trivsel, miljø og mangfold er bærende elementer i planløsningene. Overordnet mål for hele kommunedelplanen er at den svarer på FDP-J sitt mål om at utbyggingsretningen løser en betydelig andel av regionens fremtidige utbyggingsbehov ( boliger, bymessig senterstruktur i influensområdet til kollektivsystemet og nye strategisk regionale næringsområder) for dermed å oppnå nasjonalt mål om vern av de høgproduktive jordbruksarealer vest i Sandnes og på Jæren. Delmål Innenfor planområdet er området Ha 07 og 08 frigitte utbyggingsområder (bolig og grønt) i vedtatt kommuneplan Det følger av kommuneplanens bestemmelser 1.2 at det skal utarbeides områdereguleringsplan før detaljregulering kan vedtas. Oppstart av områderegulering forutsetter at det foreligger planavklaring på overordnet transportsystem til/fra Sandnes øst (Rv13 sin funksjon og event. omlegging, kollektivsystem Sentrum-Vatnekrossen-Sviland) og rammene for planutvikling av senterområdet i Vatnekrossen inkl. fremtidig tunnelgjennomslag for Gandsfjordforbindelsen. Et av to delmål i kommunedelplanarbeidet er å planavklare de foran nevnte forholdene, slik at områdereguleringen kan gjennomføres. Løsninger med event. midlertidig adkomst i påvente av at permanent løsning etableres i samsvar med kommunedelplanen er et særskilt utredningstema i arbeidet. Det andre delmålet i kommunedelplanarbeidet er å planavklare og detaljere tilstrekkelig godt delområder som naturlig kan etableres som en områdereguleringsplan for en eller to etapper av utbyggingen i Sandnes øst. Hensikten er at angitt område(r) kan varsles og tas opp til områderegulering parallelt med gjennomføring av kommunedelplanen. Hensikten med begge delmålene er å muliggjøre en raskt mulig start av utbygging etter at kommunedelplanarbeidet er sluttført. Planarbeidet: Kommunedelplan Sandnes øst hjemles i plan- og bygningslovens 11 1,3.ledd I tillegg til å være en selvstendig plan vil den formulere kommunens politikk for planutviklingen av utbyggingsretning Sandnes øst. Den danner således også grunnlaget 4

6 for innarbeidelsen av utbyggingsretningen Sandnes øst i revisjon av kommuneplan , areal og samfunnsdelene. Parallelt med kommunedelplanen pågår utforming av Kommunedelplan for Landbruk i Sandnes kommune. Den vil både gi faktagrunnlag til arbeidet, men også strategisk politikkutforming som vil være styrende for planutformingen. Knyttet til områdereguleringsplan for Ha07 og 08 og områdereguleringsplan for arealene som blir definert som første fase av KDP Sandnes øst, inngås egne avtaler jfr pbl 12-2 om planarbeidet mellom kommunen og ansvarlige utbyggere. Skisse av samordnet organisering av arbeidet fremgår i vedlegg nr. 2. Ha07/08 1 fase KDP Sandnes øst Gjennomføring av tiltak 2. GJENNOMFØRING AV PLANARBEIDET 2.1 Organisering av arbeidet Politisk er det Kommuneplankomiteen som har hovedansvaret for å utarbeide kommunedelplanen og drive prosessen fremover. Komiteen forestår koordineringen mht politisk deltakelse fra hovedutvalgene og formannskapet, samt bydelsutvalgene. Kommuneplankomiteen utøver ansvaret på delegasjon fra bystyret og innstiller til vedtak i bystyret når saker kommer til avgjørelser. Administrativt er rådmannens ledergruppe styringsgruppen for arbeidet jfr. organiseringen som er lagt for revisjon av kommuneplanen. Arbeidsgruppen 1 er satt sammen av representanter fra kommuneplanens prosjektgruppe og representanter fra andre berørte resultatenheter. Særskilt for denne kommunedelplan er 1 Arb.gruppen ; 2 fra byplan (areal og transport), 1 landbruk, 1 bymiljø, 1 sunn by, 1fra rådm.stab (leder) 5

7 referansegruppen bestående av fylkesmann, fylkesordfører og ordfører. Den har også ansvaret for avtalt statusrapportering og oppfølging overfor Miljøverndepartementet. Arbeidsgruppen utgjør sammen med private aktør prosjektgruppen for Kommunedelplan Sandnes øst. Prosjektgruppens ansvar er å følge opp og være pådriver for at delmål 1 og 2 realiseres. Samarbeidet i prosjektgruppen formaliseres gjennom egne avtaler (standardavtale med hjemmel i plan- og bygningsloven) mellom byplansjefen og utbygger, godkjent av formannskapet. Organisering av arbeidet kan illustreres slik: ORGANISERING Politisk Miljøvern dept. BYSTYRET Formannskapet Hovedutvalgene KOMMUNEPLANKOMITEEN Bydelsutvalgene Referansegruppe KDP Sandnes øst Rådmannen Kommuneplan prosjektgruppe Administrativt ARBEIDSGRUPPE KDP Sandnes øst Prosjektgruppe KDP Sandnes øst NJU Ha 07, Fremdriftsplan Fremdriftsplan for gjennomføring av arbeidet fremgår av vedlegg nr. 1. Her vises også viktige samordningspunkter med pågående parallell revisjon av kommuneplan for Sandnes I tillegg er det vist sammenhengen med pågående Kommunedelplan for landbruk i Sandnes. 2.3 Opplegg for medvirkning i planprosessen Åpne planprosesser med gode medvirkningsmuligheter er både lovpålagt og ønskelig for kommunen. Aktiv medvirkning sikrer at ulike interesser blir hørt. Kommunen er tillagt særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning ved planoppstart og under utarbeidelsen. I fasen med offentlig ettersyn av planforslag vil det i tillegg til kunngjøring bli avholdt dialogmøter. På kommunens internett hjemmeside vil det bli gjort tilgjengelig fagrapporter og underlagsmateriale, i tillegg til de offentlige høringsdokumentene og saker til politisk behandling. Politisk medvirkning Kommuneplankomiteen vil være det politiske organet som underveis leder planarbeidet. Hovedutvalgene holdes orientert om framdrift i arbeidet og utfordres til å komme med utspill. Bydelsutvalgene Hana, Sviland og Austrått involveres som lokale 6

8 samarbeidspartnere i arbeidet. Disse deltar også aktiv i forberedelse og gjennomføring av dialogmøtene. Faglig medvirkning Interne fagmiljøer involveres direkte i arbeidet med de ulike delene av planen. Det forutsettes en tverrfaglig tilnærming når deloppgavene skal løses. Eksterne fagmiljøer vil bli trukket inn, enten for utførelse av definerte oppdrag (anskaffelsesprosedyren) eller i form av rådføring fra forskningsbasert miljø. Sandnes er casekommune i forskningsprosjekt Jordvern og landskapsverdier i urbane pressområder i regi av Bioforsk Øst, gjennomført i regi av Norges Forskningsråd. I tillegg utføres forskningsoppgaver ved Høgskolen fra landbruk og bygdenæringer ifm KDP Landbruk som også vil ha relevans for dette arbeidet. Det er avsatt kr i årene 2013 og 2014 til kjøp av ekstern bistand og kompetanse. Berørte regionale myndigheter Berørte myndigheter som bl.a. fylkesmann, fylkeskommune, vegsjef, Forsvarsbygg, Riksantikvaren blir direkte kontaktet for deltakelse og orientering underveis i planarbeidet. Regionalt planforum benyttes aktivt både for avklaringer og drøftinger underveis og ved høring. I tillegg er fylkesmann, fylkesordfører og ordfører særskilt referansegruppe i planprosessen. Referansegruppen har ansvaret for oppfølgingen overfor Miljøverndepartementet ihht. avtalen som er gjort i møtet om dette. Allmenn medvirkning og informasjon Så langt det er mulig kontaktes organisasjoner, lag og foreninger mv. som kan tenkes å ha interesse i planarbeidet. For øvrig vil presseoppslag og publisering i kommunens hjemmeside bidra til allmenn kjennskap til arbeidet. Ungdomsrådet, Eldrerådet, Innvandrerrådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil være særskilt aktuelle å trekke inn mht innspill og råd. I tilknytning til utredningsoppgaver vil direkte berørte instanser bli involvert i det spesifikke arbeidet. Formen vil variere med typen oppgaver som skal utføres. Særlige aktører i arbeidet er ; bydelsutvalgene Hana, Austrått, Sviland Særskilte tiltak Barn og unges medvirkning I innledende del av planutformingen arrangeres arbeidsverksted med Ungdomsrådet hvor formålet er å få innspill til kriterier for lokalisering og utforming av offentlige bygg og anlegg. Aktivitet, møteplasser og fritidstilbud gis et særlig fokus. Eldres medvirkning Eldrerådet inviteres til et arbeidsseminar der formålet er å få innspill mht. det skal være godt å bli gammel som bosatt i Sandnes øst. To arbeidsverksteder for innspill I løpet av planutformingsfasen gjennomføres 2 arbeidsseminarer med bred og åpen invitasjon til ulike lag/foreninger, næringslivsorganisasjoner, råd og utvalg, regionale 7

9 myndigheter mv. for å få innspill på definerte problemstillinger. Denne arbeidsformen er prøvd ut tidligere og har gitt gode resultater. Intern medvirkning Det planlegges et arbeidsseminar hvor den kommunale tjenesteytingen settes spesielt i fokus. Formålet er å få frem innspill til kriterier for utforming av tjenesteproduksjonen og til lokalisering og utforming av nødvendig bygg/anlegg. Størrelser på barnehager, samlokalisering av skole og barnehage, rene barne- og ungdomsskole vs skoler, bo- og aktivitetssentre og omsorgsboliger vs. prinsipptenkningen ihht Samhandlingsreformen er eksempler på temaer for drøfting. 2.4 Kommunikasjon Underveis i planarbeidet vil kommunens internett side bli benyttet som det primære mediet for å informere om arbeidet underveis. Her legges ut oversikt over fremdriften for arbeidet og forløpende ferdige rapporter fra utredningsarbeidet. I tillegg vil det finnes informasjon om politisk behandling av saker/underveis rapporter, samt om møter og arrangementer. Nettsiden blir hovedmediet, men møter og arrangement blir i tillegg kunngjort gjennom dagspressen. 8

10 3. Viktig nasjonale, regionale og lokale føringer Planarbeidet skal bygge på gjeldende Fylkesdelplan for langsikt byutvikling på Jæren mot 2040 og Regionalplan for Jæren 2040 sine retningslinjer og bestemmelser (pt. på høring i kommunene, ventes sluttbehandlet i Fylkestinget ila 1. halvår 2013). Videre legges Konseptvalgutredningen for transportsystem på Jæren (KVU 2009 med tilleggsutredninger 2012) til grunn. Ved divergens mellom Fylkestingets anbefaling av desember 2012 og Stortingets sluttbehandling i NTP vinteren/våren 2013, er det Stortingets beslutning som må legges til grunn i planarbeidet. Regjeringen har ved Kgl Resolusjon av juni 2011 sammenstilt de nasjonale forventningene til den kommunale areal- og samfnnsplanleggingen. Dette er grunnlaget for kommunens utarbeidede Planstrategi for jfr PBL 10-1, vedtatt av bystyret Kommunedelplan for Sandnes øst er hjemlet som prioritert planoppgave å gjennomføre i denne perioden i Planstrategien. Nasjonale forventninger Gjennom Kgl. Resolusjon av juni 2011 er stilt nasjonale forventninger og føringer innenfor følgende 6 temaer Klima og energi By- og tettstedsutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskapning og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Av vedtatt Planstrategi for Sandnes fremgår spesifikt kommunens prioriterte oppgaver og tiltak, knyttet til hver enkelt formulerte forventning som følger under hovedtemaet. Planstrategiens prioriterte oppfølging av de nasjonale forventningene er styrende for kommunedelplanarbeidet. Andre nasjonale, regionale og kommunale styringsdokumenter og føringer Under er listet opp noen av de mest sentrale og overordnede styringsdokumentene og føringer, som får direkte betydning for utforming av kommunedelplanen. Oversikten er ikke uttømmende (kfr. oversikt i Planstrategien mht. kommunens fagplaner om tjen.). St.meld. nr 34 ( ) og nr 21 ( ) Norsk klimapolitikk St.meld. nr.16 ( ) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen) St.meld. nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder St.melding nr 16 ( ) Leve med kulturminner St. meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreform Rett behandling på rett sted til rett tid. St.meld. nr. 9 ( ( Landbruks- og matpolitikken «Velkommen til bords» St.meld. nr. 29 ( ) Samfunnssikkerhet RPR Barns rettigheter H-2275 Inntektssystemet 2013 Regionalplan for energi Regionale føringer FINK FDP Universell utforming KVU nord Jæren 2009, tillegg 2012 Energi- og klima - handlingsplan Fremtidens byer handlingsprogram Kom.plan Sandnes Miljøplan Sandnes KDP Aktive Sandnes KDP Vel bevart i Sandnes Forvaltningsplan Sandnesmarkå Utv.program Sandnes øst, april 2010 Vedtatt Mangfoldsplan for Sandnes Planstrategi , av

11 4. Utrednings- og analyse behov planutforming 4.1 Utrednings/analyse behov for bruk i planutforming KDP Sandnes øst Utredinger/analyser gjennomføres for å gi nødvendig kunnskapsgrunnlag til å arbeide frem selve planforslaget med juridisk del (kart, bestemmelser, retningslinjer) og en samfunnsdel (utviklingsstrategi med mål og kriterier). Det foreligger pr.d.d. dokumentasjon på en rekke områder som har relevans for arbeidet, herunder rapport fra Forstudien juni Dette materialet benyttes så langt som mulig, men med nødvendige oppdateringer/ajourføring for å bringe det i samsvar med gjeldende lov- og regelverk, nasjonal, regionale og lokale føringer. ROS og KU a) Foreliggende ROS og KU fra arbeidet i 2010 og kommuneplan i 2011 ajoruføres og utfylles slik at hele planområdet er omfattet av komplett ROS og KU Støy forsvarets virksomhet og veitrafikk b) Kartlegge og avklare hvordan Støy (Forsvaret gul og rød sone) best kan håndteres for å få fatt i utbyggingsområdene c) Kartlegge og avklare støy trafikkstøy (RV13 og event. omlagt Rv13 med 4 felt) d) Kartlegge og avklare støy fra masseuttaksområdene innen for planområdet, herunder hvordan dette påvirker når arealer kan realiseres for utbygging. Kommunalteknisk infrastruktur - kapasitet e) Ajourføre rapporten fra 2007 om VA-infrastrukturen til/fra og i området Resultat; en overordnet kommunalteknikk rapport for Sandnes øst f) Overvannshåndtering skal være eget tema som utredes og vise konkrete løsninger for å ta inn i arealdelen. Transportsystem g) Grunnlaget er at Sandnes øst skal bygge på et høyverdig kollektivsystem som bygges ut samtidig/i forkant av utbyggingen ihht planpremissene i FDP-J og KVU for nord-jæren. Metodikk og innhold som skal utredes; Tilgjenglighetsanalyse; Vurdering av tilgjengelighet; gående, syklende, kollektivtransport, personbil og næringstransport. Analysene gjøres for 1) Sandnes øst til/fra regionen, 2) Sandnes øst til/fra Sandnes sentrum og 3) internt i Sandnes øst. Turproduksjonsberegning; Beregning av total turproduksjon til/fra Sandnes øst basert på forutsetninger om by- og tettstedsutvikling, senterstruktur og næring. Konsekvenser for reisemiddelfordeling og veinettbelastninger; Vurderinger av 1) dagens og 2) fremtidig reisemiddelfordeling og veinettsbelastning, og 3) måloppnåelse. h) Forslag til struktur for; gående, syklende, kollektiv, næringstransport og bil. i) Vurderingene som gjøres i transportanalysen skal benyttes til videre vurdering av eventuell midlertidig adkomst til Ha07 og Ha08 i områdeplan. 10

12 Natur, kulturmiljø og landskap g) Kartlegging, analyse og tiltak; Kulturminner og kulturmiljø, jordvern og natur/grøntområder h) Gjennomføre landskapsanalyse Resultat av i og j; rapport som gir grunnlag til arealdelen. Kulturminner og kulturmiljø må være avklart med Riksantikvaren hva gjelder løsninger. By- og tettstedsutvikling i) Analyse av arealutnyttelse; prinsipper for tetthet, høyder, byggutforming og kvalitetsstandard basert på et høyverdig kollektivsystem og mål om redusert klimagassutslipp og sunn byutvikling. Senterstruktur og næring j) Analyse og prinsipper for; Senterstruktur og handel, og Vatnekrossen som definert hovedsenter for utbyggingsretning k) Analyse og prinsipper for; næringsområdene innenfor utbyggingsretningen, enkel lokaliseringsstrategi. Løsninger skal vurderes ift. regional strategi for næringsarealer for å sikre sammenheng i arealbruken til næringsformål og arbeidsplasslokalisering Demografi og sosial infrastruktur l) Prognoser og analyse for befolkningsutvikling (demografianalyse) m) Analyse og prinsipper for etablering av sosial infrastruktur (skole, barnehage, fritid, idrett, kultur, sosiale møteplasser, flerbruksanlegg mv.) n) Boligsosial utbygging skal være særskilt tema i analysen o) Analyse og prinsipper for håndtering av eksisterende tettsted på Sviland, under utbygging og etter gjennomført plan Resultat; samlet rapport som grunnlag for planens arealdel og samfunnsdel Områderegulering for hhv. Ha 07 og 08 og for de første utbyggingsområdene På samtlige punkt ovenfor gjøres særskilt avsjekk/behandling ift. Ha07 og 08, slik at grunnlaget for oppstart av Områderegulering avklares så tidlig som mulig i KDP Sandnes øst. Tilsvarende gjøres mht. å definere de områder som naturlig kan danne en første Områdereguleringsplan for oppstart av hovedutbyggingsretningen i Sandnes øst. 4.2 Planutforming (kart, bestemmelser, retningslinjer og strategidel) Oppsummering og overordnet analyse av Sandnes øst Basert på utrednings- og analysegrunnlaget (4.1), utformes samlet planforslag konkretisert med ; Definering av utbyggingsetapper Rammene for utbyggingsrekkefølge og tempo, herunder forholdet til masseuttakene Til grunn for fastsettelsen av disse prinsippene skal det sammen med plan for etablering av høyverdig kollektivsystem foreligge en enkel analyse av konsekvenser det har utbyggingsøkonomiske, for kommuneøkonomi og andre sentrale samfunnsøkonomiske forhold. Disse analysene må være enkle, men har til hensikt å vise forutsetninger for gjennomføringsevnen av planen. 11

13 5. BEHANDLINGEN AV PLANPROGRAMMET Forslaget til planprogram, utleggelse til offentlig ettersyn, bearbeidelse og godkjenning Kommuneplankomiteen 12. november 2012 Formannskapet 13. november 2012 Bystyret 20. november 2012, vedtak om utleggelse Høringsperiode 23. november januar 2013 Bearbeidelse etter høring 10. januar 15. januar 2013 Kommuneplankomiteen 21. januar 2013 Formannskapet 22. januar 2013 (ekstra møte) Bystyret 29. januar OVERSIKT OVER TRYKTE VEDLEGG Vedlegg nr. 1 : Fremdriftsplan - Kommunedelplan Sandnes øst Vedlegg nr. 2 : Skisse av samordnet organisering og fremdrift, revisjon av kommuneplan, kommunedelplan og områdereguleringsplaner 7. OVERSIKT OVER UTRYKTE VEDLEGG Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040, vedtatt i Statsråd mai 2001 Regionalplan for Jæren, revisjon av retningslinjer og bestemmelser, høringsutkast juni 2012 Konseptvalgutredningen for transportsystem på Jæren 2009 og tilleggsutredninger 2012 Langsiktig utviklingsprogram for utbyggingsretning Sandnes, april 2010 Kommuneplan for Sandnes , vedtatt Miljøplan for Sandnes , vedtatt Forstudierapport utbyggingsretning Sandnes øst, Planstrategi for Sandnes , med tilhørende utfordringsnotat og politiske saker, vedtatt av bystyret Økonomiplan , rådmannens forslag av

14 Trykk: Hustrykkeriet Foto: Harald M. Valderhaug Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: , Faks: Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes DESTI. NO Sandnes kommune

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 03.05.2010 15/10 AREALREGNSKAP PR 1. JANUAR 2010

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Sandnes- i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn.

Sandnes- i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn. Sandnes- i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn. Fremskaffelse av boliger planlegging med sosial utbyggingsprofil Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Sandnes kunst- og kulturhus

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Notat RINGERIKE KOMMUNE. Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret. Til: Fra: KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT

Notat RINGERIKE KOMMUNE. Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret. Til: Fra: KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen v/areal- og byplankontoret Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 12/4035-68 20898/14 140 01.09.2014 KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT Tabellen nedenfor

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

MASTERPLAN SANDNES ØST INNRETNING PÅ VIDERE PLANARBEID

MASTERPLAN SANDNES ØST INNRETNING PÅ VIDERE PLANARBEID SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200302400 : E: 123 : S.Haugen Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 25.08.2008 11/08 MASTERPLAN SANDNES ØST INNRETNING PÅ VIDERE

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.)

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) STARTPAKKE FOR IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID DEL C.3, SIDE 1 AV 5 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE (plannavn og plannr.) Vår ref.: Arkivkode: Møtedato: Deltakere fra forslagsstiller: Deltakere fra plankonsulent:

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Arealplanleggingen i praksis. Samplan Bergen 20.11. 2014

Arealplanleggingen i praksis. Samplan Bergen 20.11. 2014 Arealplanleggingen i praksis Samplan Bergen 20.11. 2014 Ulike veier fra kommuneplan til gjennomføring Samarbeid ( innenfor ) Medvirkning ( utenfor ) Befolkning Andre myndigheter Interessegrupper Kommunen

Detaljer

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune Planprogram for utarbeiding av Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

Detaljer

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Omsorgsplan som en del kommuneplanenes samfunnsdel Planprosess medvirkning

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.04.2015 BOLIGBYGGEPROGRAMMET, OPPSTART RULLERING Vedtak Arbeidet med rullering av boligbyggeprogrammet

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer