I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. kommunedelplan sandnes Øst Planprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. kommunedelplan sandnes Øst Planprogram"

Transkript

1 I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn kommunedelplan sandnes Øst Planprogram

2 INNLEDNING Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040, godkjent av Kongen i Statsråd mai 2001 hjemler definerer i arealdelen utbyggingsretning øst i Sandnes. Området som strekker seg fra Vatnekrossen øst-vest i Hana/Vatne, over Auestad, Skjørestad, Kylles og til og med eksisterende tettsted på Sviland, utgjør daa. Av det samlede arealet i utbyggingsretningen er daa disponert i gjeldende kommuneplan Det gjelder utbyggingsområdene Ha07 og 08 og senterområdet i Vatnekrossen, områdene i Skaarlia/Vedafjell og masseuttaksområdene Torsteinsfjellet og Velde Pukk. Gjeldende plansituasjon kan illustreres slik : Vatne Vatneli Vatnekrossen Ha07,08 n Auestad Kylles Velde Pukk Ims- Lutsi vassdraget (vernet) Skjørestad Skaarlia Kleivane Sviland = Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling, utbyggingsretning Sandnes øst = Regional grøntstruktur i FDP-J, konkretisert som Sandnesmarkå m/forvaltningsplan Sandnes kommune gjennomførte i perioden et planarbeid om Sandnes øst. Planprosessen ble gjennomført i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning, høring, ROS-analyse mv. Resultatet ble vedtak i Sandnes bystyret om et helhetlig langsiktig utviklingsprogram for nye byområder og kriterier for videre planlegging i Sandnes øst. En slik masterplan er ikke en formell plantype i plan- og bygningslovens forstand.

3 Kommunen videreført sitt arbeid med konkretisering av utbyggingsretningen gjennom siste revisjon av kommuneplanen. Arealformålene ble konkretisert i arealdelen med bestemmelser og i samfunnsdelen. Den første av i alt fire etapper for gjennomføringen av Sandnes øst, ble således lagt ut til offentlig ettersyn vinteren 2011, etter fulgt av en begrenset høring våren d.s. Det ble nedlagt innsigelser fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen til løsningen kommunen viste i kommuneplanforslaget for Sandnes øst, bl.a. grunngitt i jordvernhensyn innenfor planområdet og utbyggingsrekkefølge mht. sammenheng mellom etappene i utbyggingen. Mekling resulterte i at arealdisponering i Sandnes øst ble tatt helt ut av kommuneplanforslaget. Samtidig ble de to regionale myndighetsinstansene og kommunens politiske ledelse enige, gjennom en formell avtale av om følgende; Gjeldende fylkesdelplan for Nord-Jæren skal fortsatt legge til grunn. Sandnes øst fremstår som et viktig fremtidig utbyggingsområder for Nord-Jæren regionen Partene vil i fellesskap gjennomføre planprosesser med sikte på å oppnå forutsigbarhet for arealdisponeringen gjennom alle faser i planlegging og utbygging i Sandnes øst. I disse prosessene må det utformes entydige grenser som ivaretar både jordvernhensyn og andre samfunnsmessige hensyn. Med grunnlag i ovennevnte prosesser må det utformes forpliktende planvedtak i kommuneplan for Sandnes og regionalplan for Nord-Jæren. I møte mellom de tre samarbeidende partene den ble det utformet et mandat for videre arbeid. Første oppgaven var å gjennomføre en felles forstudie der nyeste nasjonale politikk benyttes for en gjennomgang av utbyggingsretningen for å avklare faktiske konfliktforhold innenfor planområdet. Resultatene av forstudien ble lagt frem den Den konkluderer bl.a. med at området øst for tunnel gjennomslaget på Vatne opprettholdes som kjerneområde for landbruk, støysoner (rød og gul sone) fra forsvarets virksomhet på Vatne griper inn i store arealer og dialogen med Forsvarsbygg om kraftig reduksjon av støysonene er en prioritert oppfølgingsoppgave, registrerte kulturminner og kulturmiljø (ferda og nye tids kulturminner) er i konflikt med mulig trase for bybanetrase og det prioriteres oppfølging overfor Riksantikvaren mht. avbøtende tiltak og løsninger. Videre må utbyggingen legge til grunn høyverdig kollektivsystem som muliggjør høy utnytting, stor kollektivandel i reisemiddelfordelingen til/fra området og en konsentrert utbygging. Kriteriene som er utarbeidet med grunnlag i kommunens medlemskap i Framtidens byer legges til grunn i planløsninger for fremtidsrettet areal/transportløsninger. Med grunnlag i foreliggende resultater av forstudien ble det besluttet at planarbeidet skal føres videre med bruk av plantypen kommunedelplan for Sandnes øst. Plangrensen ved varsel om planstart skal være som i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og hele utbyggingsretningen skal planutvikles samlet. Fremdriftsmessig skal arbeidet skje parallelt med revisjon av kommuneplanen, slik at resultatene av kommunedelplan kan integreres i kommuneplanforslaget ved utleggelse til offentlig ettersyn og inngå som en del av endelig godkjenning av revidert kommuneplan for Sandnes I kommuneplanen skal hel utbyggingsretningen fremgå av arealdelen, mens bestemmelsen skal angi gjennomføringen som etapper, men med kontinuitet. Prosessmessig er kommunen planeier av kommunedelplanen. De to regionale myndighetsinstansene deltar i referansegruppe som bistår i arbeidet underveis, i tillegg 2

4 til å utøve myndighetsfunksjonen ved ordinær behandling av planprogram, planforslag mv. De tre samarbeidende partenes øverste ledere fortsetter som øverste styringsgruppe for arbeidet. Denne styringsgruppen forestår også kontakten med Miljøverndepartementet ihht. rammene for dialog som ble avklart i møte På dette grunnlaget og med hjemmel i plan-og bygningsloven 11-1, 3. ledd varsler kommunen oppstart av Kommunedelplan for Sandnes øst og legger samtidig forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens Frist for å avgi uttalelse til planprogrammet er 10. januar 2013 Utbyggingsretning Sandnes øst i FDP-J 3

5 1. FORMÅLET MED KOMMUNEDELPLANEN Hovedmål Gjeldende Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040 hjemler en samlet utbyggingsretning øst i Sandnes. Formålet med Kommunedelplan er å planutvikle området med en helhetlig plan i samsvar med plan- og bygningsloven bestående av en juridisk bindende arealdel med tilhørende bestemmelser samt nødvendige retningslinjer, og en retningsgivende samfunnsdel. Samfunnsdelen skal oppstille mål og kriterier for planutvikling mht. boliger og bomiljø, grøntområder, sosial- og teknisk infrastruktur, senterstruktur og næringsområder. I tillegg skal samfunnsdelen definere kriteriene for offentlig styring og gjennomføring av kommunedelplan. Planens grunnleggende intensjoner er å legge grunnlaget for at utbyggingsretning Sandnes øst planutvikles i samsvar med målene som satt i Energi- og klimaplanen og Framtidens byer og at et høyverdig kollektivsystem er det sentrale arealstrukturende element i planen. Kvalitetsmessig skal planen sikre en sunn byutvikling ved at helse, trivsel, miljø og mangfold er bærende elementer i planløsningene. Overordnet mål for hele kommunedelplanen er at den svarer på FDP-J sitt mål om at utbyggingsretningen løser en betydelig andel av regionens fremtidige utbyggingsbehov ( boliger, bymessig senterstruktur i influensområdet til kollektivsystemet og nye strategisk regionale næringsområder) for dermed å oppnå nasjonalt mål om vern av de høgproduktive jordbruksarealer vest i Sandnes og på Jæren. Delmål Innenfor planområdet er området Ha 07 og 08 frigitte utbyggingsområder (bolig og grønt) i vedtatt kommuneplan Det følger av kommuneplanens bestemmelser 1.2 at det skal utarbeides områdereguleringsplan før detaljregulering kan vedtas. Oppstart av områderegulering forutsetter at det foreligger planavklaring på overordnet transportsystem til/fra Sandnes øst (Rv13 sin funksjon og event. omlegging, kollektivsystem Sentrum-Vatnekrossen-Sviland) og rammene for planutvikling av senterområdet i Vatnekrossen inkl. fremtidig tunnelgjennomslag for Gandsfjordforbindelsen. Et av to delmål i kommunedelplanarbeidet er å planavklare de foran nevnte forholdene, slik at områdereguleringen kan gjennomføres. Løsninger med event. midlertidig adkomst i påvente av at permanent løsning etableres i samsvar med kommunedelplanen er et særskilt utredningstema i arbeidet. Det andre delmålet i kommunedelplanarbeidet er å planavklare og detaljere tilstrekkelig godt delområder som naturlig kan etableres som en områdereguleringsplan for en eller to etapper av utbyggingen i Sandnes øst. Hensikten er at angitt område(r) kan varsles og tas opp til områderegulering parallelt med gjennomføring av kommunedelplanen. Hensikten med begge delmålene er å muliggjøre en raskt mulig start av utbygging etter at kommunedelplanarbeidet er sluttført. Planarbeidet: Kommunedelplan Sandnes øst hjemles i plan- og bygningslovens 11 1,3.ledd I tillegg til å være en selvstendig plan vil den formulere kommunens politikk for planutviklingen av utbyggingsretning Sandnes øst. Den danner således også grunnlaget 4

6 for innarbeidelsen av utbyggingsretningen Sandnes øst i revisjon av kommuneplan , areal og samfunnsdelene. Parallelt med kommunedelplanen pågår utforming av Kommunedelplan for Landbruk i Sandnes kommune. Den vil både gi faktagrunnlag til arbeidet, men også strategisk politikkutforming som vil være styrende for planutformingen. Knyttet til områdereguleringsplan for Ha07 og 08 og områdereguleringsplan for arealene som blir definert som første fase av KDP Sandnes øst, inngås egne avtaler jfr pbl 12-2 om planarbeidet mellom kommunen og ansvarlige utbyggere. Skisse av samordnet organisering av arbeidet fremgår i vedlegg nr. 2. Ha07/08 1 fase KDP Sandnes øst Gjennomføring av tiltak 2. GJENNOMFØRING AV PLANARBEIDET 2.1 Organisering av arbeidet Politisk er det Kommuneplankomiteen som har hovedansvaret for å utarbeide kommunedelplanen og drive prosessen fremover. Komiteen forestår koordineringen mht politisk deltakelse fra hovedutvalgene og formannskapet, samt bydelsutvalgene. Kommuneplankomiteen utøver ansvaret på delegasjon fra bystyret og innstiller til vedtak i bystyret når saker kommer til avgjørelser. Administrativt er rådmannens ledergruppe styringsgruppen for arbeidet jfr. organiseringen som er lagt for revisjon av kommuneplanen. Arbeidsgruppen 1 er satt sammen av representanter fra kommuneplanens prosjektgruppe og representanter fra andre berørte resultatenheter. Særskilt for denne kommunedelplan er 1 Arb.gruppen ; 2 fra byplan (areal og transport), 1 landbruk, 1 bymiljø, 1 sunn by, 1fra rådm.stab (leder) 5

7 referansegruppen bestående av fylkesmann, fylkesordfører og ordfører. Den har også ansvaret for avtalt statusrapportering og oppfølging overfor Miljøverndepartementet. Arbeidsgruppen utgjør sammen med private aktør prosjektgruppen for Kommunedelplan Sandnes øst. Prosjektgruppens ansvar er å følge opp og være pådriver for at delmål 1 og 2 realiseres. Samarbeidet i prosjektgruppen formaliseres gjennom egne avtaler (standardavtale med hjemmel i plan- og bygningsloven) mellom byplansjefen og utbygger, godkjent av formannskapet. Organisering av arbeidet kan illustreres slik: ORGANISERING Politisk Miljøvern dept. BYSTYRET Formannskapet Hovedutvalgene KOMMUNEPLANKOMITEEN Bydelsutvalgene Referansegruppe KDP Sandnes øst Rådmannen Kommuneplan prosjektgruppe Administrativt ARBEIDSGRUPPE KDP Sandnes øst Prosjektgruppe KDP Sandnes øst NJU Ha 07, Fremdriftsplan Fremdriftsplan for gjennomføring av arbeidet fremgår av vedlegg nr. 1. Her vises også viktige samordningspunkter med pågående parallell revisjon av kommuneplan for Sandnes I tillegg er det vist sammenhengen med pågående Kommunedelplan for landbruk i Sandnes. 2.3 Opplegg for medvirkning i planprosessen Åpne planprosesser med gode medvirkningsmuligheter er både lovpålagt og ønskelig for kommunen. Aktiv medvirkning sikrer at ulike interesser blir hørt. Kommunen er tillagt særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning ved planoppstart og under utarbeidelsen. I fasen med offentlig ettersyn av planforslag vil det i tillegg til kunngjøring bli avholdt dialogmøter. På kommunens internett hjemmeside vil det bli gjort tilgjengelig fagrapporter og underlagsmateriale, i tillegg til de offentlige høringsdokumentene og saker til politisk behandling. Politisk medvirkning Kommuneplankomiteen vil være det politiske organet som underveis leder planarbeidet. Hovedutvalgene holdes orientert om framdrift i arbeidet og utfordres til å komme med utspill. Bydelsutvalgene Hana, Sviland og Austrått involveres som lokale 6

8 samarbeidspartnere i arbeidet. Disse deltar også aktiv i forberedelse og gjennomføring av dialogmøtene. Faglig medvirkning Interne fagmiljøer involveres direkte i arbeidet med de ulike delene av planen. Det forutsettes en tverrfaglig tilnærming når deloppgavene skal løses. Eksterne fagmiljøer vil bli trukket inn, enten for utførelse av definerte oppdrag (anskaffelsesprosedyren) eller i form av rådføring fra forskningsbasert miljø. Sandnes er casekommune i forskningsprosjekt Jordvern og landskapsverdier i urbane pressområder i regi av Bioforsk Øst, gjennomført i regi av Norges Forskningsråd. I tillegg utføres forskningsoppgaver ved Høgskolen fra landbruk og bygdenæringer ifm KDP Landbruk som også vil ha relevans for dette arbeidet. Det er avsatt kr i årene 2013 og 2014 til kjøp av ekstern bistand og kompetanse. Berørte regionale myndigheter Berørte myndigheter som bl.a. fylkesmann, fylkeskommune, vegsjef, Forsvarsbygg, Riksantikvaren blir direkte kontaktet for deltakelse og orientering underveis i planarbeidet. Regionalt planforum benyttes aktivt både for avklaringer og drøftinger underveis og ved høring. I tillegg er fylkesmann, fylkesordfører og ordfører særskilt referansegruppe i planprosessen. Referansegruppen har ansvaret for oppfølgingen overfor Miljøverndepartementet ihht. avtalen som er gjort i møtet om dette. Allmenn medvirkning og informasjon Så langt det er mulig kontaktes organisasjoner, lag og foreninger mv. som kan tenkes å ha interesse i planarbeidet. For øvrig vil presseoppslag og publisering i kommunens hjemmeside bidra til allmenn kjennskap til arbeidet. Ungdomsrådet, Eldrerådet, Innvandrerrådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil være særskilt aktuelle å trekke inn mht innspill og råd. I tilknytning til utredningsoppgaver vil direkte berørte instanser bli involvert i det spesifikke arbeidet. Formen vil variere med typen oppgaver som skal utføres. Særlige aktører i arbeidet er ; bydelsutvalgene Hana, Austrått, Sviland Særskilte tiltak Barn og unges medvirkning I innledende del av planutformingen arrangeres arbeidsverksted med Ungdomsrådet hvor formålet er å få innspill til kriterier for lokalisering og utforming av offentlige bygg og anlegg. Aktivitet, møteplasser og fritidstilbud gis et særlig fokus. Eldres medvirkning Eldrerådet inviteres til et arbeidsseminar der formålet er å få innspill mht. det skal være godt å bli gammel som bosatt i Sandnes øst. To arbeidsverksteder for innspill I løpet av planutformingsfasen gjennomføres 2 arbeidsseminarer med bred og åpen invitasjon til ulike lag/foreninger, næringslivsorganisasjoner, råd og utvalg, regionale 7

9 myndigheter mv. for å få innspill på definerte problemstillinger. Denne arbeidsformen er prøvd ut tidligere og har gitt gode resultater. Intern medvirkning Det planlegges et arbeidsseminar hvor den kommunale tjenesteytingen settes spesielt i fokus. Formålet er å få frem innspill til kriterier for utforming av tjenesteproduksjonen og til lokalisering og utforming av nødvendig bygg/anlegg. Størrelser på barnehager, samlokalisering av skole og barnehage, rene barne- og ungdomsskole vs skoler, bo- og aktivitetssentre og omsorgsboliger vs. prinsipptenkningen ihht Samhandlingsreformen er eksempler på temaer for drøfting. 2.4 Kommunikasjon Underveis i planarbeidet vil kommunens internett side bli benyttet som det primære mediet for å informere om arbeidet underveis. Her legges ut oversikt over fremdriften for arbeidet og forløpende ferdige rapporter fra utredningsarbeidet. I tillegg vil det finnes informasjon om politisk behandling av saker/underveis rapporter, samt om møter og arrangementer. Nettsiden blir hovedmediet, men møter og arrangement blir i tillegg kunngjort gjennom dagspressen. 8

10 3. Viktig nasjonale, regionale og lokale føringer Planarbeidet skal bygge på gjeldende Fylkesdelplan for langsikt byutvikling på Jæren mot 2040 og Regionalplan for Jæren 2040 sine retningslinjer og bestemmelser (pt. på høring i kommunene, ventes sluttbehandlet i Fylkestinget ila 1. halvår 2013). Videre legges Konseptvalgutredningen for transportsystem på Jæren (KVU 2009 med tilleggsutredninger 2012) til grunn. Ved divergens mellom Fylkestingets anbefaling av desember 2012 og Stortingets sluttbehandling i NTP vinteren/våren 2013, er det Stortingets beslutning som må legges til grunn i planarbeidet. Regjeringen har ved Kgl Resolusjon av juni 2011 sammenstilt de nasjonale forventningene til den kommunale areal- og samfnnsplanleggingen. Dette er grunnlaget for kommunens utarbeidede Planstrategi for jfr PBL 10-1, vedtatt av bystyret Kommunedelplan for Sandnes øst er hjemlet som prioritert planoppgave å gjennomføre i denne perioden i Planstrategien. Nasjonale forventninger Gjennom Kgl. Resolusjon av juni 2011 er stilt nasjonale forventninger og føringer innenfor følgende 6 temaer Klima og energi By- og tettstedsutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskapning og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Av vedtatt Planstrategi for Sandnes fremgår spesifikt kommunens prioriterte oppgaver og tiltak, knyttet til hver enkelt formulerte forventning som følger under hovedtemaet. Planstrategiens prioriterte oppfølging av de nasjonale forventningene er styrende for kommunedelplanarbeidet. Andre nasjonale, regionale og kommunale styringsdokumenter og føringer Under er listet opp noen av de mest sentrale og overordnede styringsdokumentene og føringer, som får direkte betydning for utforming av kommunedelplanen. Oversikten er ikke uttømmende (kfr. oversikt i Planstrategien mht. kommunens fagplaner om tjen.). St.meld. nr 34 ( ) og nr 21 ( ) Norsk klimapolitikk St.meld. nr.16 ( ) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen) St.meld. nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder St.melding nr 16 ( ) Leve med kulturminner St. meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreform Rett behandling på rett sted til rett tid. St.meld. nr. 9 ( ( Landbruks- og matpolitikken «Velkommen til bords» St.meld. nr. 29 ( ) Samfunnssikkerhet RPR Barns rettigheter H-2275 Inntektssystemet 2013 Regionalplan for energi Regionale føringer FINK FDP Universell utforming KVU nord Jæren 2009, tillegg 2012 Energi- og klima - handlingsplan Fremtidens byer handlingsprogram Kom.plan Sandnes Miljøplan Sandnes KDP Aktive Sandnes KDP Vel bevart i Sandnes Forvaltningsplan Sandnesmarkå Utv.program Sandnes øst, april 2010 Vedtatt Mangfoldsplan for Sandnes Planstrategi , av

11 4. Utrednings- og analyse behov planutforming 4.1 Utrednings/analyse behov for bruk i planutforming KDP Sandnes øst Utredinger/analyser gjennomføres for å gi nødvendig kunnskapsgrunnlag til å arbeide frem selve planforslaget med juridisk del (kart, bestemmelser, retningslinjer) og en samfunnsdel (utviklingsstrategi med mål og kriterier). Det foreligger pr.d.d. dokumentasjon på en rekke områder som har relevans for arbeidet, herunder rapport fra Forstudien juni Dette materialet benyttes så langt som mulig, men med nødvendige oppdateringer/ajourføring for å bringe det i samsvar med gjeldende lov- og regelverk, nasjonal, regionale og lokale føringer. ROS og KU a) Foreliggende ROS og KU fra arbeidet i 2010 og kommuneplan i 2011 ajoruføres og utfylles slik at hele planområdet er omfattet av komplett ROS og KU Støy forsvarets virksomhet og veitrafikk b) Kartlegge og avklare hvordan Støy (Forsvaret gul og rød sone) best kan håndteres for å få fatt i utbyggingsområdene c) Kartlegge og avklare støy trafikkstøy (RV13 og event. omlagt Rv13 med 4 felt) d) Kartlegge og avklare støy fra masseuttaksområdene innen for planområdet, herunder hvordan dette påvirker når arealer kan realiseres for utbygging. Kommunalteknisk infrastruktur - kapasitet e) Ajourføre rapporten fra 2007 om VA-infrastrukturen til/fra og i området Resultat; en overordnet kommunalteknikk rapport for Sandnes øst f) Overvannshåndtering skal være eget tema som utredes og vise konkrete løsninger for å ta inn i arealdelen. Transportsystem g) Grunnlaget er at Sandnes øst skal bygge på et høyverdig kollektivsystem som bygges ut samtidig/i forkant av utbyggingen ihht planpremissene i FDP-J og KVU for nord-jæren. Metodikk og innhold som skal utredes; Tilgjenglighetsanalyse; Vurdering av tilgjengelighet; gående, syklende, kollektivtransport, personbil og næringstransport. Analysene gjøres for 1) Sandnes øst til/fra regionen, 2) Sandnes øst til/fra Sandnes sentrum og 3) internt i Sandnes øst. Turproduksjonsberegning; Beregning av total turproduksjon til/fra Sandnes øst basert på forutsetninger om by- og tettstedsutvikling, senterstruktur og næring. Konsekvenser for reisemiddelfordeling og veinettbelastninger; Vurderinger av 1) dagens og 2) fremtidig reisemiddelfordeling og veinettsbelastning, og 3) måloppnåelse. h) Forslag til struktur for; gående, syklende, kollektiv, næringstransport og bil. i) Vurderingene som gjøres i transportanalysen skal benyttes til videre vurdering av eventuell midlertidig adkomst til Ha07 og Ha08 i områdeplan. 10

12 Natur, kulturmiljø og landskap g) Kartlegging, analyse og tiltak; Kulturminner og kulturmiljø, jordvern og natur/grøntområder h) Gjennomføre landskapsanalyse Resultat av i og j; rapport som gir grunnlag til arealdelen. Kulturminner og kulturmiljø må være avklart med Riksantikvaren hva gjelder løsninger. By- og tettstedsutvikling i) Analyse av arealutnyttelse; prinsipper for tetthet, høyder, byggutforming og kvalitetsstandard basert på et høyverdig kollektivsystem og mål om redusert klimagassutslipp og sunn byutvikling. Senterstruktur og næring j) Analyse og prinsipper for; Senterstruktur og handel, og Vatnekrossen som definert hovedsenter for utbyggingsretning k) Analyse og prinsipper for; næringsområdene innenfor utbyggingsretningen, enkel lokaliseringsstrategi. Løsninger skal vurderes ift. regional strategi for næringsarealer for å sikre sammenheng i arealbruken til næringsformål og arbeidsplasslokalisering Demografi og sosial infrastruktur l) Prognoser og analyse for befolkningsutvikling (demografianalyse) m) Analyse og prinsipper for etablering av sosial infrastruktur (skole, barnehage, fritid, idrett, kultur, sosiale møteplasser, flerbruksanlegg mv.) n) Boligsosial utbygging skal være særskilt tema i analysen o) Analyse og prinsipper for håndtering av eksisterende tettsted på Sviland, under utbygging og etter gjennomført plan Resultat; samlet rapport som grunnlag for planens arealdel og samfunnsdel Områderegulering for hhv. Ha 07 og 08 og for de første utbyggingsområdene På samtlige punkt ovenfor gjøres særskilt avsjekk/behandling ift. Ha07 og 08, slik at grunnlaget for oppstart av Områderegulering avklares så tidlig som mulig i KDP Sandnes øst. Tilsvarende gjøres mht. å definere de områder som naturlig kan danne en første Områdereguleringsplan for oppstart av hovedutbyggingsretningen i Sandnes øst. 4.2 Planutforming (kart, bestemmelser, retningslinjer og strategidel) Oppsummering og overordnet analyse av Sandnes øst Basert på utrednings- og analysegrunnlaget (4.1), utformes samlet planforslag konkretisert med ; Definering av utbyggingsetapper Rammene for utbyggingsrekkefølge og tempo, herunder forholdet til masseuttakene Til grunn for fastsettelsen av disse prinsippene skal det sammen med plan for etablering av høyverdig kollektivsystem foreligge en enkel analyse av konsekvenser det har utbyggingsøkonomiske, for kommuneøkonomi og andre sentrale samfunnsøkonomiske forhold. Disse analysene må være enkle, men har til hensikt å vise forutsetninger for gjennomføringsevnen av planen. 11

13 5. BEHANDLINGEN AV PLANPROGRAMMET Forslaget til planprogram, utleggelse til offentlig ettersyn, bearbeidelse og godkjenning Kommuneplankomiteen 12. november 2012 Formannskapet 13. november 2012 Bystyret 20. november 2012, vedtak om utleggelse Høringsperiode 23. november januar 2013 Bearbeidelse etter høring 10. januar 15. januar 2013 Kommuneplankomiteen 21. januar 2013 Formannskapet 22. januar 2013 (ekstra møte) Bystyret 29. januar OVERSIKT OVER TRYKTE VEDLEGG Vedlegg nr. 1 : Fremdriftsplan - Kommunedelplan Sandnes øst Vedlegg nr. 2 : Skisse av samordnet organisering og fremdrift, revisjon av kommuneplan, kommunedelplan og områdereguleringsplaner 7. OVERSIKT OVER UTRYKTE VEDLEGG Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren mot 2040, vedtatt i Statsråd mai 2001 Regionalplan for Jæren, revisjon av retningslinjer og bestemmelser, høringsutkast juni 2012 Konseptvalgutredningen for transportsystem på Jæren 2009 og tilleggsutredninger 2012 Langsiktig utviklingsprogram for utbyggingsretning Sandnes, april 2010 Kommuneplan for Sandnes , vedtatt Miljøplan for Sandnes , vedtatt Forstudierapport utbyggingsretning Sandnes øst, Planstrategi for Sandnes , med tilhørende utfordringsnotat og politiske saker, vedtatt av bystyret Økonomiplan , rådmannens forslag av

14 Trykk: Hustrykkeriet Foto: Harald M. Valderhaug Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: , Faks: Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes DESTI. NO Sandnes kommune

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? 7..3 Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Vekst - SSBs befolkningsframskrivinger for Stavanger-regionen Kilde: SSB/Stavanger kommune Sandnes i 4 : 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes,

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, Forslag til Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, 2015-2030 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet 1.1 Nye forutsetninger og rammer for kulturminnevernarbeidet

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR SANDNES

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR SANDNES SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 15/17255-8 Saksbehandler John Trygve Lundeby, Ida Andreassen m.fl Behandles av Sakstype Møtedato Kommuneplankomiteen 2015-2019 Utvalgssaker 26.04.2016 Bystyret

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Innherred samkommune PBOM. Kommunedelplan for Levanger sentrum. Planprogram

Innherred samkommune PBOM. Kommunedelplan for Levanger sentrum. Planprogram Innherred samkommune PBOM Kommunedelplan for Levanger sentrum. Planprogram Forslag til planprogram datert 8/10 2013 - Revidert i henhold til vedtak i PUK 6/11, sak 66/13 - Revidert etter høring 30/1 2014

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Hovedpunkt i revisjonen Konferanse om regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Stavanger Forum, 11. 12. mai 2011 Ingrid Nordbø Regionalplansjef

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Sandnes Øst - Regionutvikling

Sandnes Øst - Regionutvikling Sandnes Øst - Regionutvikling Janne Johnsen Fylkesordfører 27.11.2013 05.12.2013 05.12.2013 Den store utfordringen fremover: Å takle befolkningsveksten! Inntektsutvikling i Rogaland Reisevaneundersøkelsen

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Saksfremlegg Saksnr.: 11/1844-7 Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI - 2015 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Innstilling: Iht. plan- og bygningslovens 10-1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/ Arkiv: PLN 000. Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 14/995-34 Arkiv: PLN 000 Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill Forslag til vedtak: 1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Rammene i planleggingen. Ståle Undheim Leder av Smartby kontoret i Sola kommune/kommuneplanlegger Leder i NKF plan og miljø

Rammene i planleggingen. Ståle Undheim Leder av Smartby kontoret i Sola kommune/kommuneplanlegger Leder i NKF plan og miljø Rammene i planleggingen Ståle Undheim Leder av Smartby kontoret i Sola kommune/kommuneplanlegger Leder i NKF plan og miljø Tema i foredraget: 1) Litt om loven 2) Litt om rollefordeling 3) Gjennomgang av

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2012-2015 Vedtatt 06.09.12 Innhold 1. FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 4 2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 4 2.2 PROSESSKRAV FOR ULIKE PLANTYPER 5 3. GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid

Orientering i Formannskapet Kulturminneplan status og videre arbeid Orientering i Formannskapet 22.11.2016 Kulturminneplan status og videre arbeid 22.11.2016 Bakgrunn - bestilling - Bystrategien og kommuneplanens arealdel Bystrategien Byutviklingen i Drammen må skje på

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 OMRÅDEREGULERING OG DETALJREGULERING. ORIENTERINGSSAK.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 OMRÅDEREGULERING OG DETALJREGULERING. ORIENTERINGSSAK. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200905069 : E: L40 &13 : Oddbjørn Fosså : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 09.12.2009

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Spesialrådgiver Tom Hoel Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven Spesialrådgiver Tom Hoel Disposisjon 1) Om regelverket for konsekvensutredning (KU) 2) Hva er gode nok utredninger av overordnete planer? Veileder for

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2017 Sak: 261/17 Tittel: Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Resultat:

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Fastsatt i formannskapet 16.3.2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET... 3 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum Prosjektplan Sigdal kommune Februar 2017 Innhold 1. Innledning og formål med prosjektplanen... 3 2. Geografisk avgrensning... 3 3. Grunnlag

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan

Kommuneplanprosessen. Fra kommuneplan til arealplan. Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Kommuneplanprosessen Fra kommuneplan til arealplan Oddvar Brenna Fagansvarlig Plan Tema for dagen Hva er en kommmuneplan? Avmystifisere og gi grunnleggende kunnskap om verktøyet og prosess Hvilken kunnskap

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer