Kommuneplanens arealdel-revisjon Arealpolitikk Overordnede føringer ved utvelgelse av arealplaninnspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens arealdel-revisjon 2013-2023- Arealpolitikk Overordnede føringer ved utvelgelse av arealplaninnspill"

Transkript

1 ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/4926 / 5 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Kommuneplanens arealdel-revisjon Arealpolitikk Overordnede føringer ved utvelgelse av arealplaninnspill Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommuneplanutvalget slutter seg til de utviklingsstrategier som er foreslått for Tromøya, jfr. saksframstillingen her. Kart og beskrivelser fra dette innarbeides i forslag til planprogram for revisjon av arealdelen. 2. Nye arealplaninnspill må forholde seg til Veiledning og krav til innspill-arealdelen , vedlegg 1. Vedlegg: 1. Veiledning og krav til innspill- Arealdelen datert 11. juni 2012 Bakgrunn Alle arealplaninnspillene fra 2011 er vurdert opp mot overordnede føringer. (Egen sak). Dersom de er i tråd med slike, er det gjort en foreløpig vurdering av konsekvenser med hensyn til ulike tema. Kommunens overordnede mål er å utvikle Lavutslippsamfunnet i tråd med nasjonale og regionale føringer. Gjeldende kommuneplan redegjør for hva dette innebærer og dette er gjentatt og utdypet i forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel. Hovedstrategien er å styre arealbruken på en måte som kan redusere transportbehovet og at transporten kan skje mest mulig til fots, på sykkel eller med kollektive transportmidler. I planprogrammet legges det ikke opp til endringer i denne kursen, tvert i mot forsterkes fokus omkring en bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling. Prinsipper som støtter opp om dette er: Utbygging i og omkring/nært opptil knutepunkt og langs ønskede kollektivåre Transformasjon Fortetting og blanding av funksjoner/formål innenfor samme område. Et knutepunkt er et senter som har eller kan videreutvikle privat og offentlig service- og /handelsfunksjoner. I kommuneplanen er knutepunkter definert langs hovedkollektivårene FV420/FV410, med His i vest, sentrumssløyfene og Saltrød/Eydehavn i øst. Langs denne sentrale åren er det ønskelig at hoveddelen av nye boliger kommer, i sær sentrumsnært. Det er her potensialet for å få til bussavganger hvert kvarter er størst. Utover de nevnte knutepunktene er det flere lokale, av ulik størrelse og med forskjellig omland som grenser til. Her vil det også være behov for en viss utvikling, som kan styrke nærmiljøet lokalt. I hvilket omfang kommunen skal legge inn mer perifere utbyggingsområder er en utfordrende balansegang. 2012/4926/-5 Side1av 5

2 Dersom kommunen skal styre mot et lavutslippssamfunn, kan det ikke skje for mye av spredt boligbygging, som konkurrerer mot sentrumsoppbygging. Helt øst i kommunen er knutepunktet Kilsundområdet, som er ønskelig å styrke lokalt. I kommuneplanen er det vedtatt at det skal utarbeides en mulighetsanalyse. Her vil utfordringene knyttet til næringsareal, boligområder, skole og kollektivtilbud drøftes for å se på mulige løsninger. Innspill som ikke anbefales i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel kan eventuelt vurderes i en slik sammenheng. På Hisøya er His nevnt som et knutepunkt. Videre er Kolbjørnsvik et sentralt område, med noen servicefunksjoner, samt kollektiv-knutepunkt /ferge til sentrum. Tromøya spesielt: Kommuneplanen har ikke eksplisitt definert knutepunkt på Tromøya og heller ikke framtidige ønskede utviklingsretninger. Forslag til planprogram, behandlet i kommuneplanutvalget 6. juni bør revideres, slik at arealpolitikken synliggjøres også for Tromøya. I denne saken legges fram forslag til framtidige utviklingsstrategier, for å kunne ha en bakgrunn i vurderingene av arealplaninnspill på Tromøya. Det har kommet relativt mange innspill på Tromøya i 2011 og flere kan komme ved forestående revisjon. Rådmannens vurderinger Knutepunkter og vekstakser på Tromøya (Se kart neste side) I dag er det ikke et sentralt senter på Tromøya der det er samlet funksjoner med handel, næring og offentlige tjenester. Derimot er det to tyngdepunkt; ett i øst rundt Kongshavn, med skole, butikk og boligområder og ett i vest, som med ferge er relativt bynært. Sosiokulturelt er det også to tyngdepunkt, østre Tromøy og vestre. I vest er det relativt utydelig hvor sentertyngdepunktet er. De ulike senterfunksjonene ligger spredt omkring. (Roligheden skole/idrettsplass/hall, kirken, bensinstasjon, omsorgsenter og butikksenteret på Tromøytunet.) Rådmannen er av den oppfatning at det for fremtiden også bør fortsette å være 2 knutepunkt/ tyngdepunkt. Det er relativt store avstander og det blir kunstig å bygge opp 1 sentralt knutepunkt/senter på Tromøya. Med dette er rådmannens vurdering at det i et langsiktig perspektiv blir riktig å bygge oppunder aksen øst-vest med knutepunktene som omtalt over og at aksen på sikt blir den viktigste kollektivåren. I vest kan det etter rådmannens vurdering være riktig å tenke utbygging i en buffer langs hovedveiene 2012/4926/-5 Side2av 5

3 Kartet illustrerer forslag til framtidige vekstakser og eksisterende/framtidige knutepunkt. Prikkede blå linjer indikerer utviklingsakser som ligger lenger fram i tid. Tyngdepunkt/knutepunkt i vest er som teksten sier diffus.mange senterfunksjoner ligger spredt. Dette er vist som gule prikkede linjer. Det ville være en fordel å utvikle et mer samlende lokalsenter; et sted for Tromøya. Skraverte areal viser grovt de viktigste landbruks-natur- og friluftsområdene som bør ivaretas for framtiden. (Flere finnes lokalt.) Eksisterende boliger innenfor disse arealene ses på som positivt, men i tanken bak utviklingsstrategiene ligger det ikke inne at det skal legges inn nye felt /fortettes. Av hensyn til landbruks, natur- og friluftsinteresser vil det ikke være riktig å tenke videre utbygging på midtre og Ytre Tromøy(/mot Skagerrak), fra Sandumkilen og østover. Kjerneområdet for landbruk er definert på sentrale deler av øya og ut mot Brekka-Bjelland. Raet landskapsvernområde ligger langs hele ytre Tromøya. I disse områdene må landbruks- og rekreasjonsinteressene være tungtveiende. Det skal i 2012 fremmes en sak om skolesituasjonen på Tromøya, med tanke på ulike alternativer og oppvekstsentra. Disse alternativene må drøftes opp mot tankene om framtidige vekstakser som her fremmes. En skole for framtiden er viktig som bidragsyter i oppbygging omkring et lokalmiljø. Hensyn til strandsonevern-friluftsliv/100 m beltet: Den gamle tettbebyggelsen ligger langs sjøen i Tromøysund og Galtesund, av historiske årsaker, knyttet til sjøen som den mest farbare veien. Dette gjelder både Tromøya og Hisøya. På yttersiden av øyene møter en storhavet og her er de viktigste rekreasjonsområdene av nasjonal verdi. Med utbyggingsaksen øst-vest som illustrert og omtalt over vil det historiske mønsteret videreutvikles. Utfordringen vil være å identifisere sjønære areal som kan bebygges og hvilke som bør bevares av hensyn til landskaps- natur- og friluftsinteresser. Dette er da også bakgrunnen for at det er stilt krav om områdeplan øst for Tromøybrua i gjeldende kommuneplan før det kan legges inn utbyggingsareal. 2012/4926/-5 Side3av 5

4 Handel og næring: Det er utfordrende å tenke seg at det er mulig å utvide handelsfunksjonen i stor grad omkring Tromøytunet, begrunnet med kjøpesenteret på Krøgenes. I Kjøpesenterplanen som nå kommer til ny behandling er det foreløpig et forlik der det ligger inne at Krøgenes kan utvides. Derfor foreslås ikke å avsette større næringsareal rundt verken Tromøytun eller butikken på Kongshavn ved denne revisjonen. Næringsareal ligger i dag på Pusnes i vest, samt Norsafe ved Tromøybrua og på Rørendal og et mindre areal ved Gjerstad. I tillegg er det et mindre sjønært areal ved Vågsnes, som ønskes omdisponert til boligformål. Hvorvidt det er behov for ytterligere næringsareal må vurderes ved senere revisjoner. Det er ikke mottatt søknad om næringsareal i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Derimot har kommunens bygningsmyndighet mottatt søknad om terrenginngrep for å utvide eksisterende bedrift ved Gjerstad. Det kinkige er at det allerede er utført betydelige og skjemmende naturinngrep med tanke på utvidelser i strid med kommuneplanens arealdel. Kommunen må avklare om det er ønskelig å utvide næringsformålet her ved Gjerstad. Rådmannen har ingen anbefaling om dette i denne saken. Utfordringen for dette området er vanskelig infrastruktur. Dersom det ikke hadde vært etablert næring der fra før er det lite trolig at det ville blitt planlagt inn i dette området etter dagens krav til adkomst og vann/avløp. Næringsarealet til Norsafe ved Tromøybrua er ferdig regulert og anbefales ikke utvidet ytterligere. Ved Rørendal bør det vurderes å utvide. Transformasjon: Foruten ønske om transformasjon ved Vågsnes fra næring til bolig kan det være nyttig å ha tenkt i gjennom om næringsområdet omkring Pusnes kan tenkes transformert til boligformål/kombinert med næring på sikt. Det foreligger ikke innspill om dette, men i framtiden kan dette bli en aktuell sak. Det vil i så fall være svært attraktivt som boligområde, med nærhet til sjøen og byen, i sær ved benyttelse av sjøveien. Infrastruktur utfordringer: Den framtidige vekstaksen som er illustrert og omtalt vil kunne være retningsgivende for framtiden, men byr på utfordringer. Det er hverken gang- sykkelvei eller offentlig vann og avløp østover fra Tromøybrua og kapasiteten på vanntilførsel må oppjusteres kraftig både i øst og i vest. Foruten dette er det et vegkapasitetsproblem med Tromøybrua og Kystveien. Flere har vært inne på tanken om ny bro på østre deler av Tromøya, men dette er i så fall svært langt fram. Infrastrukturnettverket i kommunen er avhengig av klare signaler på om strategiene i hovedplanen forvann og avløp skal fastholdes. I hovedplanen for vann- og avløp er det prioritert sanering i eksisterende tettbebyggelse rundt sentrum og ellers investeringer knyttet opp mot ny bebyggelse sentrumsnært og opp mot Myra/Stoa-området. Dersom det skal legges ut større utbyggingsareal andre steder, som for eksempelpå Tromøya, øst for brua, må dette drøftes. Nødvendig avklaring: Utfordringene omkring vei-vann- avløp østover fra Tromøybrua krever en sterk prioritering av hvilke utbyggingsareal som kan legges inn i arealdelen nå og hvilke som bør vente. Etter rådmannens vurdering er det lagt inn tilstrekkelig med boligarealer i vest med Broneset og Marisberg. I øst kan det vurderes å styrke knutepunktet rundt Kongshavn. Utfordringen er om det i tillegg kan legges inn utbyggingsareal som starter på foreslåtte framtidig vekstakse (fra Tromøybrua og østover) i den nærmeste valgperioden, slik det er ønske om for arealet som er lagt inn med krav om områdeplan.(rørendal- Vågsnes-Lofstad ) Relatert til målet om lavutslippsamfunnet, oppbygging rundt sentrum og kollektivåren 410/420 er det etter rådmannens vurdering for tidlig å begynne denne veien. Spørsmålet er om det kan skje en start? Kommuneplanutvalget bes drøfte dette for å kunne gi tiltakshavere konkrete signal. Disse har ønske om å starte et planarbeid for områdene fra Rørendal og mot Vågsnes næringsområde med det første. 2012/4926/-5 Side4av 5

5 Behov for revidert boligbygge/utbyggingsprogram : Relatert til ovenstående er det behov for revisjon av boligbyggeprogrammet til kommunen, som kan gi retning på utbyggingsrekkefølger og som kan avklare prioriteringene for det offentliges bidrag på infrastrukturinvesteringer. En bedre benevnelse på et slikt program kan være utbyggingsprogram. Da kan også andre arealbruksformål innarbeides. Som omtalt i forbindelse med planprogrammet er det i gjeldende kommuneplan lagt inn tilstrekkelig med boligreserver, selv uten nye innspill. Nye boligformålsareal ligger spredd over hele kommunen, men de siste større boligområdene som er lagt inn bygger oppunder kollektivåren 410/420. Nye innspill i revisjonsarbeidet som er startet opp, vil gjennom behandling vise om det er riktig å legge inn ytterligere boligreserver og i tilfelle avklare hvor. Veiledning - Krav og ønsker til innspill - og hva som skal leveres: Av innspill som kommer til kommunen er det stor variasjon i kvalitet. Noen har kun en verbal søknad der de opplyser om aktuell eiendom og ønsket formål, mens andre har utførlige beskrivelser av konsekvenser, illustrasjoner og argumentasjon. Til forrige k-plan ble det laget et dokument der det ble gitt informasjon og stilt krav til dokumentasjon. Dette foreslås beholdt, med visse justeringer og ajourført til å passe med revisjonsarbeidet som skal i gang nå. Forslag ligger i vedlegg 1. Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 14. juni /4926/-5 Side5av 5

6 Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget Behandling: Leder Tormod Vågsnes, KrF, ble enstemmig erklært inhabil på grunn av grunneierinteresser (jf. Forvaltningslovens 6, annet ledd) og fratrådte. Vararepresentant Maren C. Smith Gahrsen, KrF, trådte inn i hans sted. Vararepresentant Roar Gundersen, H, fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag pkt. 1.: Kommuneplanutvalget ønsker i tillegg at det skal skje en start i arbeidet med å regulere området/startes planarbeid for strekningen fra Tromøybrua og østover mot Kongshavn. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Deretter ble Gundersen sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Etter at saken var ferdig behandlet fratrådet vararepresentant Maren C. Smith-Gahrsen og leder Tormod Vågsnes tiltrådet igjen. Vedtak: Følgende er dermed vedtatt: 1. Kommuneplanutvalget slutter seg til de utviklingsstrategier som er foreslått for Tromøya, jfr. saksframstillingen her. Kart og beskrivelser fra dette innarbeides i forslag til planprogram for revisjon av arealdelen. Kommuneplanutvalget ønsker i tillegg at det skal skje en start i arbeidet med å regulere området/startes planarbeid for strekningen fra Tromøybrua og østover mot Kongshavn. 2. Nye arealplaninnspill må forholde seg til Veiledning og krav til innspill- Arealdelen , vedlegg 1.

Revisjon av kommuneplanens arealdel - fase 2 - Konsekvensvurderinger og anbefaling av innspill- Vurderingsgrunnlag

Revisjon av kommuneplanens arealdel - fase 2 - Konsekvensvurderinger og anbefaling av innspill- Vurderingsgrunnlag ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Referanse: 2012/4926 / 84 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Revisjon av

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Høringsfrist 20.02.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Innhold

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Stedsanalyse Drøbak og omegn

Stedsanalyse Drøbak og omegn Stedsanalyse Drøbak og omegn Utarbeidet for Frogn kommune Forord Denne stedsanalysen er utarbeidet av et tverrfaglig team fra selskapene Analyse & Strategi AS, Multiconsult AS, Link Arkitektur AS, Transportøkonomisk

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer