Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15 ISBN-nr : Bildearkiv. Utskriftsversjon (PDF) DN Håndbok 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15 ISBN-nr : 82-7072-383-5. Bildearkiv. Utskriftsversjon (PDF) DN Håndbok 15"

Transkript

1 DN Håndbok 15 Kartlegging av ferskvannslokaliteter DN-håndbok 15 ISBN-nr : Bildearkiv Utskriftsversjon (PDF) [ :07:15]

2 Forord Forord Det er en politisk målsetting at alle landets kommuner skal gjennomføre kartlegging og verdisetting av viktige områder for biologisk mangfold på sine arealer (St. meld. 58, ). Denne håndboken har kommunene som målgruppe, og beskriver hva som er viktig å kartlegge i ferskvann. Håndboken gir en praktisk veiledning i hvordan kommunene kan gjennomføre en kartlegging av sine ferskvannslokaliteter. Håndboken forteller hva slags opplysninger som er aktuelle, hvor dataene kan finnes, hvordan dataene bør struktureres og hvordan oppbygging av en database og kobling mot kart kan gjøres. Til slutt er det gitt noen eksempler på bruk av denne type data. Kommunene har behov for å få en god oversikt over sine ferskvannslokaliteter i en rekke sammenhenger, og er avhengig av å ha systemer for å samle informasjon og gjøre denne informasjonen tilgjengelig i den kommunale hverdagen. Håndboken beskriver hvordan man skal kartlegge og strukturere både eksisterende data og nye data. Når dataene er strukturert og samlet i kommunens datasystem, kan den aktuelle informasjonen hentes fram og brukes til en rekke oppgaver. Håndboka bygger i hovedsak på erfaringene gjort i samarbeid med kommuner i Buskerud og Oppland fylker. Ferskvann representerer et vidt og omfattende faglig tema, og det er nærmest umulig å gi en fullstendig beskrivelse av dette emnet. Håndboka har som ambisjon å bidra til at kommunene kartlegger sine ferskvannslokaliteter, og at denne informasjonen skal bli gjort tilgjengelig for brukerne. Dette innebærer at det er lagt vekt på å vise hvilke data som er nødvendig i dette arbeidet og hvordan dataene skal lagres for å være tilgjengelig for brukerne. Manus til håndboken er utarbeidet av Børre Kind Dervo i NINA Avd. for naturbruk (tidligereøstlandsforskning). Trond Taugbøl og Jostein Skurdal, NINA Avd. for naturbruk, har bidratt med kommentarer til håndboken. Ola Hegge, FM i Oppland, Are Vestli, Sør-Aurdal kommune og Morten Liebe Ringebu kommune har deltatt i en referansegruppe for håndboka, sammen med Trond Taugbøl og Børre K. Dervo. Jan-Erik Andersen, Getronics, har laget karteksempler. Heidi Hansen, DN, har vært kontaktperson hos oppdragsgiver. Berit Forbord Moen Direktør Trondheim juli [ :07:18]

3 Kartlegging av ferskvannslokaliteter Kartlegging av ferskvannslokaliteter "Kartlegging av ferskvannslokaliteter", DN-håndbok nr 15 er en av tre håndbøker utarbeidet av eller på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning, med tema kartlegging av biologisk mangfold. Denne håndboka tar spesielt for seg kartlegging av ferskvann. De to andre håndbøkene som er utgitt er "Kartlegging av naturtyper- Verdisetting av biologisk mangfold", DN-håndbok nr-13, og "Viltkartlegging", DN-håndbok nr-11. Disse håndbøkene er en direkte oppfølging av St.meld. 58 ( ) "Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling". DN-håndbok nr-12, "Naturforvaltning i kommunen" gir også viktig bakgrunn for hva og hvordan kommunen bør kartlegge i forbindelse med ferskvannslokaliteter. Hva er kartlegging Kartlegging av ferskvannslokaliteter er i denne håndboken definert som innsamling og strukturering av eksisterende og nye vanndata. Med vanndata menes fysiske, kjemiske, biologiske og bruksmessige forhold i ferskvann. Brukerinteressene er også tatt med, da dette indirekte berører forvaltning av ferskvannsresursene. For kommunene er det viktig å samle inn og strukturere alle typer data om ferskvann som har betydning for arealforvaltningen. Med eksisterende vanndata menes vannrelaterte data som allerede er samlet i felt og som finnes i rapporter, museale samlinger, kontorskuffer etc. Med nye vanndata menes nye undersøkelser felt. Det er ferskvannslokaliteten som er kartleggingsobjektet. Alle dataene, dvs. de ulike parameterene som kartlegges, knyttes til den enkelte lokalitet. En ferskvannslokalitet kan være en innsjø, tjern, dam, elv eller bekk. Med strukturering menes kvalitetssikring, tilrettelegging og stedfesting av data for innlegging i database. Biologisk mangfold omfatter all variasjon blant levende organismer i hav, luft og på landjorda. Dette inkluderer mangfold av økosystemer eller naturtyper, mangfold av arter og mangfold innen arter (genetisk mangfold). Asdøltjern i Buskerud. (1 of 3) [ :07:22]

4 Kartlegging av ferskvannslokaliteter Nasjonale målsettinger for biologisk mangfold Forvaltning av biologisk mangfold og andre naturverdier i ferskvann representerer store utfordringer for kommunene. Kommuneplanen gir mulighet til å nedfelle prioriterte miljømål i et overordnet plandokument, samtidig som kommuneplanens arealdel mer enn noe annet offentlig virkemiddel bestemmer den lokale arealdisponeringen. Arealdelen kan ses på som selve grunnmuren i den lokale miljøforvaltning. Det er her den langsiktige strategi for kommunens arealdisponering framkommer. I tillegg til at kommunen skal forvalte verdiene i ferskvannslokalitene ut fra egne interesser, er det vedtatt en rekke nasjonale målsetninger som setter rammer for hva de kan eller må gjøre. Norge har også ratifisert internasjonale konvensjoner om biologisk mangfold som legger føringer for kommunene i forvaltningen av det biologiske mangfoldet i ferskvann. Kommunen skal forsøke å avveie de ulike bruksinteressene, samtidig som de skal sørge for at nasjonale og internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Kommunens oversikt over det biologiske mangfoldet er en grunnleggende forutsetning å oppnå en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Norge sluttet seg i 1992 til FN-konvensjonen om biologisk mangfold (Rio-konvensjonen) som slår fast at vi skal bevare variabiliteten hos levende organismer av alt opphav, herunder terrestre, marine og andre økosystemer, samt de økologiske komplekser som de er en del av; dette inkluderer mangfold innenfor artene, på artsnivå og økosystemnivå (St. Prp. nr ). St. meld. nr. 8 ( ) Stortinget har gjennom St. meld. nr. 8 ( ) vedtatt følgende målsetning for arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet: Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og slik at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det biologiske mangfoldets fortsatte utviklingsmuligheter. 1. Et representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner. 2. I truete naturtyper skal inngrep unngås, og i hensynskrevende naturtyper skal viktige økologiske funksjoner opprettholdes. 3. Kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengelighet opprettholdes. 4. Høsting og annen bruk av levende ressurser skal ikke føre til at arter eller bestander utryddes eller trues. 5. Menneskeskapt spredning av organismer som ikke hører naturlig hjemme i økosystemene, skal ikke skade eller begrense økosystemenes funksjon. 6. Truete arter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til livskraftige nivåer. Kommunens behov Kommunene er forvaltningsmyndighet når det gjelder lokal arealdisponering, og har slik en nøkkelfunksjon i forvaltningen av biologisk mangfold. Gjennom sin myndighet etter plan- og bygningsloven, samt vilt-, fisk-, landbruks- og kulturminnelovgivingen regulerer kommunen bruk og vern av naturverdiene. Kunnskap er en forutsetning for at kommunene skal kunne sikre viktige interesser og verdier knyttet til ferskvannslokaliteter. Kommunene må derfor ha tilgang på faktisk kunnskap knyttet til den enkelte lokalitet og denne kunnskapen må være tilgjengelig for de som har ansvar for å behandle saker som kan påvirke ferskvannslokalitetene. Det finnes store mengder av miljø- og arealinformasjon. Kommunene opplever imidlertid at denne kunnskapen er spredd på svært mange kilder, og at tilgjengeligheten er variabel. Det er derfor ofte svært tidkrevende å hente fram de nødvendige opplysninger når behovene dukker opp. Kommunene har behov for en god oversikt over sine ferskvannslokaliteter i en rekke sammenhenger. (2 of 3) [ :07:22]

5 Kartlegging av ferskvannslokaliteter De er avhengig av å ha systemer for å samle informasjon og gjøre denne informasjonen tilgjengelig i den kommunale hverdagen. Dette er en omfattende innsats og krever først at det blir gjennomført en grundig gjennomgang av de data om allerede foreligger. Videre må dataene struktureres og samles i kommunens datasystem. Strukturering av informasjon er en tidkrevende prosess. Først må man gå igjennom og bestemme hvilken informasjon det skal tas vare på. Deretter kommer arbeidet med å hente fram aktuell informasjon, og legge den inn i et dataverktøy som er tilpasset de aktuelle oppgaver. I enkelte tilfeller vil det også være aktuelt å gjennomføre supplerende undersøkelser i felt. Denne håndboka viser hvordan kunnskap om biologisk mangfold kan innhentes, struktureres og tilrettelegges for bruk i kommunens saksbehandling. En kartlegging etter denne håndboka vil angi de viktigste ferskvannsarealene for biologisk mangfold i kommunen. Det er viktig å understreke at kartlegging og systematisering av data om biologisk mangfold i ferskvann bør skje som en kontinuerlig oppgave, og ikke som et tidsavgrenset prosjekt. Arbeidsprosess Ferskvannshåndboka er delt inn i 11 hovedkapitler. Kapitlene følger en naturlig arbeidsprosess fra oppstart og organisering av arbeidet fram til bruk av data. Nedenfor følger en enkel modell for hvordan kommunene kan organisere dette arbeidet. Flytdiagram som beskriver prosessen med å kartlegge ferskvannslokaliteter i en kommune. Selve innsamlingen og struktureringen av dataene vil være en kontinuerlig prosess [Tilbake til hovedsiden] (3 of 3) [ :07:22]

6 Ferskvann i Norge Ferskvann i Norge Omkring 5 prosent av Norges areal er dekket av ferskvann. Norge har til sammen innsjøer med et overflateareal på mer enn 0,6 da. Ferskvannslokalitetene representerer et stort mangfold. Mjøsa, som er Norges største innsjø, er 368 km 2 og har et vannvolum på 56,2 km 3. I Norge har vi også de fire dypeste innsjøene i Europa; Hornindalsvatn i Sogn og Fjordane 514 m, Mjøsa 499 m i Oslo og Akershus, Oppland og Hedmark, Salsvatnet i Nord-Trøndelag 482 m og Tinnsjø i Telemark 460 m. Videre har Norge også de nordligste innsjøene på fastlands-europa. Ni av verdens høyeste fossefall (totalt fall) er også å finne i Norge, med Mongefoss i Romsdal på 774 m som den høyeste. Totalt finnes det over km elvestrekning med vannføring over en kubikkmeter per sekund. Glomma er den lengste elva, hele 601 km og med en midlere vannføring på 720 m 3. Det store antallet innsjøer og elver, sammen med store klimatiske, topografiske og geografiske forskjeller, gir Norge en rik og mangfoldig vassdragsnatur. Hornindalsvatn er med sine 514m, er Norges dypeste innsjø. Innsjøer Vannforekomstene deles i stillestående vann som er innsjøer, tjern og dammer, og i rennende vann som varierer fra små bekker til store elver. Innsjøene deles vanligvis i 5 hovedtyper utfra klima og sirkulasjonsforhold, dannelse og morfometri, vannkjemi, bunnsedimenter, planter/plantesamfunn, dyr/dyresamfunn og produktivitet. De 5 (1 of 12) [ :07:27]

7 Ferskvann i Norge hovedtypene er; næringsfattig (oligotrof) innsjø, næringsrik (eutrof) innsjø, myrvannsjø (dystrof innsjø), kalksjø (alkalitrof innsjø) og bresjø (kryotrof innsjø). Det også vanlig å dele de middels næringsrike innsjøene inn i en egen gruppe (mesotrofe innsjø). I tabell 1 er det gitt en nærmere beskrivelse av de 5 førstnevnte hovedtypene av innsjøer. Tabell 1. Innsjøtyper i ferskvann med de viktigste klassifiseringskriteriene (Kilde: Økland og Økland 1998). Innsjøtype Produksjon og vannkjemi Planter og dyr Form og størrelse Oligotrof Lite total nitrogen (< 400 µg/l) Makrovegetasjonen er fattig innsjø og total fosfor (< 15 µg/l). kvalitativt og kvantitativt, og. lav Siktedyp > 4. Oksygenrik i alle planktonbiomasse. I vann med vannlag fisk er ørret, røye og sik vanlige arter. størrelser). Eutrof innsjø * Mye total nitrogen (> 600 µg/l) og total fosfor (> 25 µg/l). Siketdyp 1-2,5 m. Lite oksygen i dyper lag (profundalsonen) under stagnasjonsperioder (vinter og sommer). Myrvannsjø Høyt innhold av humus (> 50 mg Pt/l). Ofte lav ph (< 6) og lite oksygen under stagnasjonsperioder. Brun vannfarge. Kalksjø Mye kalsium (> 20 mg Ca/l ). Blå-grønn farge. Næringsfattige. Bresjø Mye slam fra isbreer. Lav vanntemperatur. Kan være middels næringsrike. Blå-grønn til grå farge. Rikt utformet makrovegetasjon. Planktonet har stor sommerbiomasse og vannblomst forekommer ofte. Fiskearter som gjedde, abbor og karpefisk. Ofte fattig makrovegetasjon, men mye torvmoser. Barskog og myr i neddslagsfeltet. Relativt lav produksjon. Kransalger og mye skallbærende bløtdyr. Relativt stor biologisk produksjon i innsjøer som ikke er for brepåvirket. Lite makrovegetasjon. * Mesotrofe innsjøer (middels næringsrike) er her ikke skilt ut som en egen type. Dype og store lavlandsjøer (dyp > 10 m og areal > ha) eller fjellvann (alle dyp og Ofte grunne og middels til små innsjøer (dyp < 10 m og areal < ha). Littoralsonen relativt stor i forhold til totalt areal. Ofte små innsjøer (< ha). Ofte små innsjøer (< 10 ha). Alle størrelser og dyp. Ofte deltaområde i innløpsosen. (2 of 12) [ :07:27]

8 Ferskvann i Norge Oligotrof innsjø; Jølstervatn i Sogn og Fjordane (flere bilder). Eutrof innsjø; Børsesjø i Telemark (flere bilder). (3 of 12) [ :07:27]

9 Ferskvann i Norge Myrtjern, navnløst tjern i Buskerud (flere bilder). (4 of 12) [ :07:27]

10 Ferskvann i Norge Kalksjø; Grunntjern i Buskerud. (5 of 12) [ :07:27]

11 Ferskvann i Norge Bresjø; Bråtåvatnet i Oppland. Rennende vann Rennende vann grupperes ikke etter et tilsvarende system som klassifiseringssystemet for innsjøer. Vanligvis blir ei elv delt i to soner; fjellsonen og lavlandssonen. Vannføringen øker naturlig nok nedstrøms i vassdraget, mens helningen og dermed vannhastigheten avtar. I fjellsonen er vannhastigheten ofte høy, men vannføringen liten. Fjellsonen blir ofte også betegnet som ørretsonen. Lavlandssonen omfatter de nedre delene i vassdraget. Her er strømhastigheten mindre, og her sedimenteres mindre partikler. I lavlandsonen, hvor det er mye løsmasser, vil elva også ofte meandrere. Elva får et karakteristisk slyngende utseende gjennom landskapet. Lavlandssonens øvre del blir ofte betegnet harrsonen og den nedre delen brasme/karpefisksonen. Denne måten å dele inn vassdrag på passer kun delvis for større vassdrag i Sør-Norge. Mange kystelver på Vestlandet og nordover kan beholde sitt fjellpreg helt til de når havet. I tillegg til vannhastighet og vannføring, er vannkjemi og sedimenttransport viktige kriterier for å karakteriserer rennende vann. (6 of 12) [ :07:27]

12 Ferskvann i Norge Navnløs bekk i Troms (flere bilder). Elv i fjellsonen; Gudbrandsdalslågen i Oppland (flere bilder). (7 of 12) [ :07:27]

13 Ferskvann i Norge Elv i lavlandssonen; Lierelva i Buskerud (flere bilder). Naturtyper Innsjøtypene og elvene beskrevet over kan igjen deles inn i ulike naturtyper. Naturtype er en tilnærmet ensartet og avgrenset enhet i naturen som omfatter planter, dyr og miljøfaktorer. Naturtypene er et slags felles multiplum der en prøver å fange opp alle de viktigste variasjoner på økosystemnivå. Vegetasjon er ofte brukt som grunnlag for klassifisering, også der en skal fange inn variasjon i dyrelivet. I DN-håndbok 13, "Kartlegging av naturtyper- Verdisetting av biologisk mangfold" er det gitt en nærmere beskrivelse av naturtyper i ferskvann. Se også kapitelet om "Nøkkelbiotoper". Planter og dyr En vannplante er en plante som har sitt normale levested i vann, nedenfor normal vannstandsnivå. Vannplanter er dermed arter som forekommer oftere i vannvegetasjon enn i landvegetasjon. Vannplantene deles videre inn i semi-akvatiske og akvatiske arter. Semi-akvatiske (helofytter) arter er arter med hoveddelen av fotosyntetiserende organer over vannflaten i store deler av levetiden, og et velutviklet rotsystem. Disse plantene blir også kalt sumpplanter. Sverdlilje, takrør og elvesnelle er eksempler på helofytter. De akvatiske plantene deles inn i 4 grupper; kortskuddsplanter (isoetider), langskuddsplanter (eloeider), flytebladsplanter (nymphaeider) og frittflytende planter (lemnider). I tillegg regnes ofte alger og vannlevende moser til vannvegetasjonen. (8 of 12) [ :07:27]

14 Ferskvann i Norge NIVA-rapport , " Norsk vannflora", gir en god oversikt over akvatiske arter i Norge. Et ferskvannsdyr er en dyreart som lever i ferskvann eller har en sterk tilknytting til ferskvann. I boken "Limnofauna Norvegica katalog over norsk ferskvannsfauna" finnes en oversikt over forekomst og utbredelse for alle registrerte norske ferskvannsdyr (Aggard og Dolmen 1996). For nærmere detaljer om de ulike dyregruppene vises det til denne boken. Til tross for en variert og mangfoldige vassdragsnatur, er Norge artsfattig sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Den korte tiden etter siste istiden, og beliggenhet langt mot nord er en viktig årsak til dette. Den siste istiden i Norge slapp taket for omkring år siden. Det var trolig ingen tilgjengelige leveområder for ferskvannsorganismer under den siste istiden, bortsett fra noen få kystnære breelver. F.eks. røye kan ha overlevd i disse breelvene. Planter og dyr vandret imidlertid raskt inn etter at isen begynte å trekke seg tilbake via "vannveier" fra øst og sør. Enkelte av fiskeartene vandret også inn fra vest. I et tidligere tjern på Løten er det funnet rester av ferskvannsalger, vannmose, bred dunkjevle og snegler som er minst år gamle, omtrent samtidig med at isen forsvant. Det er kjent omkring ferskvannsplanter (inkludert alger og moser), og arter av ferskvannsdyr fra Norge (tabell 2 og 3). Disse tallene er trolig for lave da enkelte artsrike grupper er dårlig undersøkt. I tillegg er det uklare artsgrenser for de planktoniske algene. For Europa i sin helhet er det kjent omkring dyrearter i ferskvann. Til sammen 85 vannplanter og 248 ferskvannsdyr er ført opp i den norske rødlisten fordi de er truet eller sjeldne. Tabell 2. Antall plantearter i ferskvann fordelt på ulike grupper (Kilde: NIVA-rapport og Nasjonal rødliste, DN-rapport ). Plantegrupper Antall arter Antall rødlistearter Planktoniske alger ca Begroingsalger? 0 Moser 27* 13 Kransalger Karplanter 96** 51 Sum ca * Torvmoser er ikke inkludert ** Helofytter er ikke inkludert. (9 of 12) [ :07:27]

15 Ferskvann i Norge Sverdlilje tilhører gruppen av vannplanter som kalles for helofytter. Tabell 3. Antall registrerte dyrearter i ferskvann eller med sterk tilknytting til ferskvann fordelt på ulike grupper funnet i Norge, samt antall arter på den nasjonale rødlisten (Kilde: Aagard og Dolmen 1996 og DN 1999 ). Dyregrupper Antall arter Antall rødlistearter Svamper 5 2 Nesledyr 3 0 Ormer og ikter Krassere 7 0 Slimormer? 0 Taglormer 1 0 Hjuldyr Gastrotriker 16 0 Bløtdyr Igler og fåbørstemark 65 7 Mosdyr 7 0 Bjørnedyr 37 0 Krepsdyr Edderkopdyr Insekter (10 of 12) [ :07:27]

16 Ferskvann i Norge Fisk 45 3 Amfibier og krypdyr 7 4 Fugl Pattedyr 6 1 Sum Øyenstikker: Insektene er den mest artsrike gruppen av ferskvannsdyr i Norge, med hele 1700 registrerte arter. Kunnskapen om forekomst og utbredelse varierer mye for de ulike dyreartene. Best kunnskap er det om utbredelsen til virveldyrene. Disse utgjør omtrent 5 prosent av artsantallet i ferskvann, hvor ferskvannsfisk alene står for mellom 1 og 2 prosent. Av de øvrige 95 prosent med virvelløse dyrearter er bløtdyr, krepsdyr, øyestikkere og døgnfluer godt kjent, mens grupper som f.eks. rundormer og krassere er dårlig kjent. Over halvparten av dyreartene i ferskvann er insekter, og mer enn halvparten av disse er tovinger, det vil si ulike mygg eller fluearter. Den mest tallrike gruppen er fjærmygg med nesten 500 arter. Utenom insektene finner vi høyest artsantall i gruppen hjuldyr. Nesten tre hundre arter er påvist i Norge Trusler Ferskvannslokalitetene er utsatt for en rekke trusler som kan, eller allerede har, forringet eller ødelagt hele eller deler av lokaliteten. Fysiske inngrep sammen med forsuring er den største trusselen mot det biologisk mangfoldet i ferskvann. Overbeskatning av (11 of 12) [ :07:28]

17 Ferskvann i Norge bestander har tidligere vært et stort problem, men er i dag hovedsakelig begrenset til noen marine fiskebestander. Flere arter, som f.eks. ferskvannskreps og elvemusling, er imidlertid lett å overbeskatte. Spredning av organismer, som naturlig ikke hører hjemme i et område, er et økende problem i forhold til bevaring av biologisk mangfold. I framtida er i tillegg klimaforandringer og reduksjon av ozonlaget trusler som kan få store ødeleggende virkninger på alt liv. I en kartlegging av ferskvann er det viktig å få fram hvordan lokalitetene er berørt av ulike trusler. I framtidig forvaltning er det spesielt viktig å bevare urørte lokaliteter. I enhver behandling av areal- og inngrepssaker er det derfor viktig å ha informasjon om hvilke trusler/inngrep som allerede har påvirket området. I kapittel 4, "Hva kan kartlegges", er det gitt en nærmere beskrivelse av trusler mot biologisk mangfold i ferskvann. Ved utløpet av Tyrifjorden er omkring 20 prosent av gyte- og oppvekstområdet til den lokale storørretstammen gjenfylt siden (flere bilder) [Tilbake til hovedsiden] (12 of 12) [ :07:28]

18 Hvordan komme i gang med kartleggingen Hvordan komme i gang med kartleggingen Det er selvsagt mange spørsmål og behov for avklaringer som dukker opp i forbindelse med en kartlegging av ferskvannslokalitetene i en kommune. Det er derfor viktig med klart formulerte målsetninger i forhold til kommunens arbeide med kartlegging av ferskvannslokaliteter som et grunnlag for å foreta de nødvendige avklaringer og prioriteringer. Spørsmål som bør vurderes er: Hvordan kommunen skal samle og strukturere data. Hva slags type data er det behov for. Hvem skal utføre arbeidet (egne medarbeidere eller innleid bistand). Hvordan skal arbeidet finansieres (egne midler og ekstern finansiering). Hvordan skal dataene brukes. Kanskje det viktigste spørsmålet i mange kommuner er: hvorfor skal kommunene kartlegge ferskvannslokalitetene. Hovedmålet med å samle inn og strukturere data om biologisk mangfold i ferskvann er å etablere en felles kunnskapsbase i kommunen. Kunnskapsbasen bør være lett tilgjengelig for kommunens saksbehandlere og andre som har behov for den aktuelle informasjonen. Kommunen må selv definere hvilke data som bør struktureres i denne kunnskapsbasen, hvordan dataene skal brukes og tilgjengeligheten til ulike type data. Først og fremst er strukturert kunnskap om biologisk mangfold i ferskvann et viktig faglig grunnlag for mye av kommunenes, fylkenes og statens planlegging og daglige virksomhet. Data om biologisk mangfold vil særlig kunne brukes som underlag for planlegging og forvaltning av areal- og natur baserte ressurser og bidra til en større forutsigbarhet for bl.a. næringsliv, utbyggingsinteresser, rettighetshavere, interesseorganisasjoner og innbyggere. Eksempler på slik planlegging og forvaltning omfatter arealplanlegging i medhold av plan- og bygningsloven, annen planlegging innen kommunal virksomhet (sektorplaner, vassdragsplaner etc.), og planlegging og forvaltning etter annet sektorlovverk (laksog innlandsfiskloven etc.). Videre vil dataene kunne forenkle kommunens arbeide i forhold til nasjonal miljørapportering som f. eks. forespørsel om rødlistearter, naturtyper og fiskestatus. Andre områder hvor dataene kan være nyttige grunnlagsmateriale er tilrettelegging for utmarksbasert næringsvirksomhet, tilrettelegging for friluftsliv, undervisning i skoler og barnehager, utarbeiding av driftsplaner for vassdrag og markedsføring av utmarksbasert turisme. Kommunen bør gjennomføre en analyse av hvilke behov og muligheter de har for innsamling og strukturering av data om biologisk mangfold i ferskvann. Aktuelle spørsmål i en analyse av behov og muligheter omfatter blant annet: (1 of 4) [ :07:30]

19 Hvordan komme i gang med kartleggingen Status for kommunens kunnskap om og tilgang til data. Hvem i kommunen er det som har behov for data. Hvilke økonomiske og personalmessige ressurser rår kommunen over. Hvilke muligheter er det for å skaffe ressurser til kartlegging og strukturering av data utenfor kommunen. Hvem i kommunen bør involveres i de ulike delene av arbeidet med innsamling og strukturering av data (politisk og administrativt). Analysen beskrevet over bør danne grunnlaget for å utarbeide målsetninger for arbeidet. Vanligvis vil arbeidet med innsamling og strukturering av data om biologisk mangfold bestå av mange deloppgaver. Enkelte oppgaver vil være prosjektrettet (f. eks. prøvefiske), mens andre har en mer permanent karakter (f. eks. vedlikehold av en database). For å sortere ulike arbeidsoppgaver, koordinere arbeidet og fordele ansvar og oppgaver, bør det lages et enkelt internt notat. Denne arbeidsplanen kan inneholde følgende punkter: Mål beskrivelse av kommunens mål med kartleggingen. Behov beskrivelse av kommunens behov for data. Organisering beskrivelse av organiseringen av arbeidsoppgavene. Prioriteringer forslag til prioriteringer. Dataverktøy - valg av datastruktur og parametre. Ressursbehov. Framdrift. Ansvar. Organisering av arbeidet Arbeidet med innsamling og strukturering av data om biologisk mangfold kan organiseres både som interne og eksterne prosesser i kommunen. Arbeidsoppgaver som f. eks. valg og etablering av database er det naturlig at skjer som en intern prosess i kommunen. Innsamling og strukturering av eksisterende og nye data vil bestå både av kommunens egne data, data som hentes inn fra fylkesmannen, nasjonale databaser, skriftlige kilder etc. og registreringer i felt. Mange av de kommunene som er i gang med arbeidet har valgt å opprette et eget arbeidsutvalg for å gjennomføre denne delen av arbeidet. Arbeidsutvalgets oppgave bør være å utføre kartleggingsarbeidet eller planlegge arbeidet. Sammensetningen av arbeidsutvalget bør favne bredt, og det er viktig å sikre deltakelse fra grupperinger i kommunen som vil bli direkte involvert i en eller (2 of 4) [ :07:30]

20 Hvordan komme i gang med kartleggingen flere faser i prosjektet. Alle som deltar i et arbeidsutvalg vil for eksempel kunne bidra til at kunnskapen videreføres inn i egen etat, med resultat at temaet for eksempel prioriteres i etatens sektorplan. Aktuelle representanter i et arbeidsutvalg er: Fra kommunen: Administrasjonen i kommunen representert ved for eksempel plansjef, miljøvernleder. Landbruksetat ved skogbrukssjef og/eller jordbrukssjef. Skole og oppvekstsektoren. Kultur og reiseliv, eventuelt helse og sosial etaten. Andre: Grunneiere (Bondelag, utmarkslag ol.). Fylkesmannens miljøvernavdeling/landbruks- avdeling kan delta i deler av prosessen. Organisasjoner (Naturvernlag, JFF, turlag ol.). Uavhengig av hvordan kommunen velger å organisere selve innsamlingen av data, er det svært viktig at alle berørte grunneiere blir informert om kartleggingsarbeidet. Dette gjelder både med hensyn til kartleggingen og planprosessen. Spesielt bør grunneierne være orientert om all kartlegging som skjer i felt, og dette bør skje før selve kartleggingen starter opp og arbeidet offentliggjøres i media. Erfaringen fra kommunene tilsier at det i denne første informasjonsfasen er det spesielt viktig at kommunene er tydelig på hva resultatene fra kartleggingen skal brukes til. Kommunen kan involvere grunneierne på følgende måte i forbindelse med innsamling av data: Adresserte informasjonsskriv fra kommunen til grunneierene om kartlegging og prosess før oppstart av kartleggingen. Grunneierene/-laget blir representert i arbeidsutvalg. Grunneiere varsles før oppstart av feltarbeid med oppfordring om å delta. Kommunen informer om kartleggingen på møter hos grunneierlag og skogeierlag. Grunneiere med spesielle forekomster tilskrives og gis opplysninger om (3 of 4) [ :07:30]

21 Hvordan komme i gang med kartleggingen forekomsten og tips om eventuell skjøtsel og ivaretagelse. I tillegg kan f. eks, skolene forespørre grunneiere om de kan få "adoptere" spesielle områder til bruk i undervisningen slik at de spesielle lokalitetene også kan tjene som viktige ressurser i undervisningssammenheng. Ved større kartleggingsarbeid i felt kan media brukes for å informere om kartleggingsarbeidet. Det finnes mange kanaler for slik informasjon, mange er tradisjonelle i plansammenheng, andre er spesielle for temaet biologisk mangfold. Informasjon til og deltagelse fra befolkningen er vesentlig for å få et godt resultat av kartleggingen. Denne typen informasjon vil også kunne være holdningsskapene, og legge til rette for en ivaretagelse av biologisk mangfold som går ut over det kommunene alene kan ta ansvar for. [Tilbake til hovedsiden] (4 of 4) [ :07:30]

22 Hva kan kartlegges Hva kan kartlegges Kartlegging av ferskvann ble innledningsvis i håndboka beskrevet både som en systematisering av eksisterende informasjon, og innhenting av nye data i felt. Ofte vil mye av kartleggingsarbeidet bestå i å systematisere eksisterende informasjon om ferskvann. Det gjelder spesielt når en kommune starter opp arbeidet med å strukturere data. I ferskvann er det lokaliteten som er kartleggingsobjektet. Med lokalitet menes her en innsjø, et tjern, en dam, en elv, en bekk eller deler av disse. Ofte vil en elv eller bekk bestå av flere lokaliteter eller vannobjekter. I dette kapitlet blir det gitt en oversikt over alle aktuelle egenskaper, her kalt parameter, som kan knyttes til den enkelte lokalitet. Parametrene, dvs. egenskapsinformasjonen, er alle tekst- og tallopplysninger om en lokalitet. Eksempel på parameter er dybde, ph, planteart, dyreart, miljøgifter, fisketiltak og rettighetshaver. Parametrene er i dette kapittelet delt inn i to hovedtema; stedfestet informasjon og egenskapsinformasjon. Egenskapene er igjen delt inn i 10 tema. Inndelingen av parametrene i hovedtema og undertema er gjort for å gjøre jobben med å systematisere dataene i en database lettere. Inndelingen er et forslag og ikke en fasit på hvordan man må gjøre det. Nasjonale miljømyndigheter ønsker imidlertid at kommunene velger denne inndelingen. Det vil gjøre det lettere når data skal utveksles med nasjonale databaser. Hvilke krav sentrale myndigheter har til utveksling av data, dvs. type parameter og format, blir gitt i kapittel 8, "Databaser og kart". Kartlegging av ferskvann omfatter mange fagfelt og listen med parametrene er svært lang. De parametrene som alle kommunene bør prioritere å kartlegge, er beskrevet i underkapittelet "Stedfesting av ferskvannslokaliteter" og under temaene "Dyr" og "Planter". Dette er prioriterte områder som alle bør ha med. Alle de andre parametrene i dette kapitelet, vil bidra til at kommunene lettere finner fram til lokaliteter som sentrale myndigheter ønsker at kommunene skal kartlegge. I kapittel 5 er det gitt en nærmere beskrivelse av disse prioriterte lokalitetene. Lokalitet Som beskrevet over er det innsjøen, tjernet, dammen, elva, bekken eller deler av disse som er kartleggingsobjektet. Ved kartlegging av vannlokaliteter er det naturlig å ta utgangspunkt i vanntemaet på N50 (digitalt kart) og NVE's Vassdragsregister (digital informasjon). Lokalitet vil i denne sammenheng være det vi kaller stedfestet informasjon. Hver lokalitet, dvs. vannobjekt, må tildeles et unikt løpenummer. Dette løpenummeret vil finnes i NVE's Vassdragsregister for alle innsjøer i Norge over 2500 m 2 i løpet av år FM vil tildele løpenummer til innsjøer og andre vannobjekter som ikke har dette. Ved hjelp av denne unike identiteten kan ulike egenskaper knyttes til et vannobjekt, dvs. en lokalitet. NVE's Vassdragsregister består av delregistrene REGINE, vassdragselementer, tekniske inngrep, referanser og statistikk. REGINE er arealbasert og deler inn Norge på grunnlag av kystlinjen, elver og vannskiller. Enhetene i REGINE er vassdragsområder, nedbørfelt og deler av disse. Hver enhet er definert med et vassdragsnummer. Landet er inndelt i et hierarkisk system med stadig finere inndeling på lavere nivå. Delregisteret vassdragselementer beskriver innsjøer og elver. (1 of 5) [ :07:34]

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus

DN rapport 2008-1. Handlingsplan. for stor salamander. Triturus cristatus DN rapport 2008-1 Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Handlingsplaner for trua ar ter i Norge Handlingsplan for stor salamander Triturus cristatus Rapport 2008-1 Utgiver: Direktoratet

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Mjelde, M. 2012. Sammenhengen mellom

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer