MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 34/14 35/14 36/14 37/14 38/14 39/14 ORIENTERING SØKNAD OM SPONSORMIDLER INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I 2015 SØKNAD OM STØTTE TURISTINFORMASJON TILSKUD TIL LØNN SØKNAD OM STØTTE NORDRE LAND KOMMUNE, den 14. april Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 6297/14 Arkivsaksnr.: 14/1070 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERING Administrasjonens innstilling: 1. Forslag til nye reguleringsområder med fellestiltak i Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. mars Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

3 NOTAT V/ITB/HAA FORMANNSKAPSMØTE ORIENTERTING FORSLAG TIL NYE REGULERINGSOMRÅDER MED FELLESTILTAK I SYNNFJELL SYD OG SYNNFJELL ØST 1. BAKGRUNN Planprogrammene: Målet for begge kommunedelplanene er å legge til rette for en næringsbasert hytteutvikling, som bidrar til lokal verdiskaping på kort og lang sikt, og samtidig tar hensyn til landbruket, fast bosetting og natur- og kulturkvalitetene i området. I henhold til planprogrammene er dette viktige tiltak for å oppnå målet med planene: - å legge til rette for feltmessig utbygging av hytter - å bidra til god arealutnyttelse og tilrettelegging for infrastruktur - å stille krav om felles planlegging i området for å sikre en helhetlig infrastruktur og god arealutnyttelse Utredninger - sårbarhetskart Det er gjort et arbeid med vurdering av relevante tema og sårbarhets- og risikoforhold som skal hensyntas i kommunedelplanområdene (naturverdier, kulturminner/-miljøer, landbruk, friluftsliv, landskap, vegetasjon, samfunnssikkerhet/beredskap, landbruk, infrastruktur osv). Det meste av vurderingsgrunnlaget er på plass og det er utarbeidet mange temakart. Feltarbeid for å vurdere nærmere allerede flyscannede kulturminner skal gjennomføres til sommeren, som vil kunne gi noen ytterligere begrensinger innenfor planområdene. De ulike temakartene er oppsummert i sårbarhetskart, der røde områder angir ikke-byggbare områder, mens gule områder er områder som kan vurderes nærmere etter mer utredning. Hvite områder er i prinsippet byggbare. Klasse 1, rødt (ikke byggbart) - Steinsprang og snøskred - Strømlinjer - Sårbare naturtyper og arter - Vernede naturområder - Landskapslinjer og -rom - Kulturminner + 5 m buffer - Terreng, >25 % helning - Vann og vassdrag, inkl. buffer. Vann >20 daa: 100 m. Andre vann og større elver: 50 m. Mindre bekker: 20 m Klasse 2, gult (kan vurderes etter mer utredning) - «Inngrepsfrie naturområder» m mer enn 5 km til teknisk inngrep (INON) - Terreng, % helning - Sætre pluss buffersoner rundt - Snaufjell I tillegg: aktsomhet for alunskifer(rapport). Kulturminner vil bli noe justert etter befaringer til sommeren. 2. METODE FOR FORESLÅTTE REGULERINGSOMRÅDER Det er i denne fasen ikke foreslått områder med bakgrunn i innspill. De foreslåtte reguleringsområdene er gjort med utgangspunkt i sårbarhetskartet og områdets egnethet. Fellestiltakene er foreslått med bakgrunn i at det er behov for en oppdatert og forsvarlig infrastruktur og en bedre tilrettelegging i forhold til næringsrettet utbygging, jf også planprogrammene. I tillegg til å unngå åpenbare større sårbare områder på sårbarhetskartet, er disse faktorene sentrale for områdenes avgrensing og fellestiltak: - Vurdering av eksisterende relevant infrastruktur og muligheter for utvidelse i hvert reguleringsområde og samarbeid mellom reguleringsområder (jf planprogrammet om helhetlig infrastruktur) - Naturlige sammenhørende områder og med avgrensninger i forhold til koter, vassdrag, tregrensa osv.

4 -Reguleringsområder av et visst omfang, jf planprogrammet om feltmessig utbygging - I forhold til tilrettelegging for høystandard hytter (med bl.a. vann og avløp) bør det være minst èn vei inn til hvert reguleringsområde som tilfredsstiller vegklasse 3. I beredskapsøyemed bør det så langt det er mulig være èn veimulighet ekstra inn/ut av hvert reguleringsområde. Forslagene til nye reguleringsområder er laget med utgangspunkt i områdets objektive egnethet. Avgrensningene er omtrentlige, og det er behov for en grundigere vurdering av forslagene ettersom prosessen går videre og det framkommer nærmere informasjon om lokale forhold og tilbakemeldinger fra grunneiere. Det er av avgjørende betydning at det er en tilstrekkelig interesse hos grunneierne innenfor reguleringsområdene for næringsrettet hytteutvikling. Kommunedelplanen skal planlegge for en mest mulig realistisk utvikling, og det må tas høyde for justeringer av reguleringsplanområdene i prosessen framover. 3. REGULERINGSOMRÅDER MED FELLESTILTAK Det er foreslått henholdsvis 5 og 7 reguleringsplanområder i Synnfjell Syd og Synnfjell Øst, med tilhørende fellestiltak. Synnfjell Syd: Det er foreslått 5 reguleringsplanområder, og som henger sammen, fra Hugulia-området i vest til Langhaugenområdet i øst: Hugulia, Kampbekkdalen, Slåtten, Nørstelisætra og Langhaugen. Det ble i planprogrammet skissert at det skulle legges opp til om lag 200 nye hytter i dette planområdet. Omfanget på ny hyttereserve bør sannsynligvis økes noe, blant annet hvis en regner med regulerte tomter som ligger innenfor områdene fra før. Området er en del mindre enn i Synnfjell Øst, både i areal og i planer for antall hytter. Dette tilsier en tilpasning av fellestiltakene i en noe mindre skala. Det foreslås å kreve felles planlegging og gjennomføring av disse tiltakene: Innenfor reguleringsområdene - Bygging av veg - Opprustning av veg Anslått til ca 3 mill kr (ved om lag 210 tomter kr/tomt) Fellestiltak for alle reguleringsområdene - Tilrettelegging for, opprustning av og merking av skiløype - Merking og opprustning av sti - Utfartsparkering Anslått til ca 1 mill kroner (ved om lag 210 tomter kr/tomt) Det vil også påløpe kostnader til selve reguleringsarbeidet, samt utbygging av øvrig infrastruktur (strøm, vann/avløp) og kulturminneregistreringer. Reguleringsområdene må også ha en samlet VA-plan. Avvik fra planprogrammet: I planprogrammet for Synnfjell Syd var det skissert tre fokusområder: Slåtten- Langhaugen, Hugulia-Nersetra, Munkhattlia-Geitlia. Ettersom planarbeidet har utviklet seg og det er gjort vurdering av ulike tema, har administrasjonen foreløpig ikke foreslått en ny stor reguleringsplan i Munkhattlia- Geitlia. Dette er med bakgrunn i sårbarhetskartet (terrenget begrenser blant annet utvidelsesmulighetene) og at det er visse utfordringer med alunskifer i området. 2

5 Synnfjell Øst: Det er foreslått 7 reguleringsplanområder: Rønningen, Åssetra, Synnfjellporten, Krokhølen, Gråberga, Spåtind og Slugulia. Innenfor reguleringsområdene - Bygging av veg - Opprustning av veg - Vann og avløp - Bru Fellestiltak for alle reguleringsområdene - Stier - Opplevelsessti - Skiløype - Tidligløype - Badeplass, fiskerampe - Bru - Skistadion - Utfartsparkering Anslått til ca 18 mill kroner (ved om lag 410 tomter kr/tomt) 4. GJENNOMFØRING AV FELLESTILTAK Kommunens virkemidler som bidrar til å sikre en felles planlegging: - Krav om felles reguleringsplan for hvert reguleringsområde - Rekkefølgebestemmelser føringer gis for dette i kommunedelplan og videreføres i reguleringsplanene - Utbygging av infrastruktur og gjennomføring av fellestiltakene er en forutsetning for gjennomføring av intensjonene i planen. Kommunen vil derfor ha en viss grad av sikkerhet for at tiltakene gjennomføres. Før kommunedelplan sendes på 1. gangs høring vil derfor kommunen kreve en avtale der den enkelte grunneiere må forplikte seg til å betale inn sin forholdsmessige andel av kostnadene til fellestiltakene til næringens gjennomføringsorganisasjon. - Enkeltgrunneiere eller reguleringsplanområder som ikke vil forplikte seg til dette, vil ikke få utlagt byggeområder/behandlet sin reguleringsplan. 5. EKSISTERENDE PLANER Eksisterende planer innenfor nye reguleringsplanområder vil bli erstattet av ny reguleringsplan. Eksisterende planer utenfor nye reguleringsområder må vurderes nærmere hvorvidt deler av disse er hensiktsmessig å videreføre, eventuelt delvis, f.eks. som byggeområder. I Synnfjell Syd dreier det seg eksempelvis om ca 58 regulerte tomter som ligger utenfor nye foreslåtte reguleringsområder. I Synnfjell Øst blir en tidligere reguleringsplan (Nylen) liggende utenfor nye områder. Per i dag vurderes denne å kunne videreføres, men det blir sannsynligvis ikke lagt ut nye hyttetomter der. 6. PROSESSEN VIDERE Det er gjennomført dialogmøte med utmarkslagene ( ). Det er kommet noen innspill i forbindelse med disse, som vurderes nå. Videre vil det i hvert kommunedelplanområde bli avholdt stormøte med invitasjon til alle berørte grunneiere innen reguleringsområdene med forslag til nye reguleringsområder. Det vil bli gitt en frist for å kunne vise til avtale som synliggjør grunneiernes evne til å gjennomføre fellestiltak. Referansegruppemøter vil bli avholdt ettersom prosessen går videre. 3

6 Lnr.: 6433/14 Arkivsaksnr.: 14/740 Arkivnøkkel.: 076 G10 Saksbehandler: JLM Utskrift til: Søker, økonomi SØKNAD OM SPONSORMIDLER Sammendrag: Rådmannen innstiller på at Nordre Land kommune bevilger kr ,- i sponsormidler til Pål Andreassen. Sponsorstøtten forplikter at han holder foredrag i Nordre Land kommune ved en senere anledning. Vedlegg: Søknad Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Pål Andreassen har søkt Nordre Land kommune om kr ,- i sponsormidler til prosjektet «85 kilo lettere Norge rundt på sykkel». Han har også sendt tilsvarende søknad til folkehelsekoordinator i kommunen. Vurdering: Pål Andreassens prosjekt er et godt tiltak i folkehelsesammenheng. Nordre Land kommune ønsker å støtte dette prosjektet mot at han bruker Nordre Land kommune som støttspiller i sine foredrag på turen. Sponsorstøtten forplikter motytelse ved at han markedsfører Nordre Land kommune i sine foredrag på turen, og at han holder et foredrag i kommunen ved en senere anledning. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Nordre Land kommune bevilger kr ,- i sponsormidler til Pål Andreassens prosjekt «85 kilo lettere Norge rundt på sykkel»

7 2. Sponsormidlene forplikter at Pål Andreassen markedsfører Nordre Land kommune i sine foredrag, og at han holder et foredrag i Nordre Land kommune ved en senere anledning. NORDRE LAND KOMMUNE, den 14. april 2014 Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

8

9 Wenche Eimann Fra: Stine Røen Sendt: 25. mars :04 Til: * Fellestjenesten Emne: Til journalføring Vedlegg: søknad_230314_n1k_ docx; søknad_230314_nlk_ pdf Hei. Kan dere opprette sak og journalføre søknaden som ligger vedlagt? Det er samme søknad i begge vedleggene, så velg det formatet dere synes er best. Når det gjelder hvem som skal være saksbehandler er jeg usikker, da jeg ikke har mulighet til å innvilge sponsormidler. Vi har vel også sponset Rune Brattsveen, så kanskje denne søknaden bør gå til samme saksbehandler som behandlet den søknaden? Mvh Stine Røen Opprinnelig melding Fra: Sendt: 23. mars :13 Til: Stine Røen Emne: ny søknad Hei Stine Da fikk jeg profesjonell hjelp i løpet av helgen, dette ser vel bedre ut om du spør meg. Vil du forandre noe så er det fint om du gjør det med rødt. Mvh Pål Den :36, skrev Stine Røen: > Hei Pål. Ingrid og jeg har sett over forslaget ditt, og synes det du har skrevet er veldig bra. Krysser fingre og tær for at du får sponsing av sykkel. > Vi snakkes. > Mvh > Stine Opprinnelig melding > Fra: > Sendt: 19. mars :25 > Til: Stine Røen Emne: dokkasport Hei Stine > Dette er "noe håndfast" Enger ønsket til møtet på søndag, hvordan ser dette ut som et utgangspunkt for andre søknader? > Mvh Pål 1

10 Behandling i Nordre Land Ungdomsråd: Forslag: Nordre Land kommune sender ikke søknad om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunevalget AVSTEMMING: Forslaget enstemmig vedtatt. Innstilling/Vedtak: Nordre Land kommune sender ikke søknad om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunevalget 2015.

11 Lnr.: 4797/14 Arkivsaksnr.: 14/821 Arkivnøkkel.: 014 Saksbehandler: MSH Utskrift til: INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I 2015 Sammendrag: Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Etter invitasjon til alle kommunene hvor 143 sendte inn søknad, ble 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre valgt ut til å delta. Nå inviteres alle landets kommuner til å delta i nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget Rådmannen foreslår at Nordre Land kommune sender søknad om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Etter invitasjon til alle kommunene hvor 143 sendte inn søknad, ble 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre valgt ut til å delta. Nordre Land kommune sendte søknad, men ble ikke valgt ut til å delta i dette forsøket. Forsøket ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning sammen med Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Resultater fra evalueringen foreligger i egen rapport Stemmerett for 16- åringer redigert av Johannes Bergh. Resultatet fra evalueringen kan oppsummeres i åtte punkter: 1. Ingen juridiske hindringer står i veien for eventuelt å senke stemmerettsalder. Dersom stemmerettsalder senkes må det allikevel vurderes om ulik alder for stemmerett og valgbarhet kan stå i strid med hensynet til enhetlig regulering av rett til demokratisk deltagelse. 2. Den praktiske gjennomføringen av forsøket var vellykket.

12 3. Hvordan de politiske partiene forholdt seg på lokalt nivå ble belyst med spørreskjemaundersøkelse. Også her er det betydelige forskjeller etter kommunenes og partiets størrelse. En ser allikevel få spor av denne innsatsen når listekandidater i forsøkskommunene sammenlignes med situasjonen ved forrige valg og i resten av landet. Forsøkskommunene i 2011 skiller seg ikke ut ved bedre plassering for unge kandidater. Mønsteret blir imidlertid et annet når vi ser på dem som ble valgt inn i kommunestyrene. Velgernes rettinger på listene har vært målrettet og målet har vært å få flere unge inn i kommunestyrene. Andelen representanter som er kommet inn på grunn av listeretting er betydelig større blant unge enn blant eldre representanter, og denne tendensen er særlig sterk i forsøkskommunene. 4. Valgdeltakelsen blant 16- og 17-åringer i forsøkskommunene var 58 prosent. 5. De politiske preferansene til 16- og 17-åringer spesielt og ungdommer generelt ved valget i 2011 viser små forskjeller i forhold til preferanser til eldre velgere. Stemmegivningen til 16- og 17-åringer avvek i liten grad fra velgere for øvrig. 6. Det finnes ikke tegn på at forsøket bidro til å øke den politiske modenheten til 16- og 17-åringer. 7. Et klart flertall av befolkningen svarer «nei» når de blir spurt om stemmerettsalder bør senkes til 16 år. Det samme svarer de fleste ungdommer. Denne motstanden anses ikke å være av fundamental karakter. I 1978 da Norge sist gjorde endring i stemmerettsalder, fra 20 til 18 år, uttrykte befolkningen i Norge samme typen av motstand. Endringen ble likevel akseptert i ettertid. 8. Hvilke konsekvenser forsøket har hatt etter valget i 2011 varierer i de ulike kommunene. Seks av de tjue forsøkskommunene er brukt som casekommune for å se på tre ulike temaer: Har andelen kommunestyrerepresentanter under 30 år er økt i lys av forsøket? Er det foretatt endringer av administrative eller politiske rutiner for å inkludere unge i politikken? Har ungdomsgruppers politiske engasjement økt i ettertid? Studien viser store variasjoner mellom de seks kommunene. Generelt konkluderes det med at forsøket i begrenset grad har gitt langvarig effekt. Forsøket i 2011 gav mange interessante erfaringer. Samtidig ønsker departementet å ha et bredere erfaringsgrunnlag. På bakgrunn av dette så videreføres forsøket. Nå inviteres alle landets kommuner til å delta i nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget Brev datert fra Kommunal og moderniseringsdepartementet: Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette invitere kommunene til å søke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Også de kommunene som deltok ved tilsvarende forsøk i 2011 bes om å søke, dersom de ønsker å delta i nytt forsøk. Bakgrunn Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Etter invitasjon til alle kommunene hvor 143 sendte inn søknad, ble 20 kommuner samt

13 Longyearbyen lokalstyre valgt ut til å delta. Til sammen ca og 17-åringer fikk anledning til å stemme. Forsøket ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning sammen med Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Resultater fra evalueringen foreligger i egen rapport Stemmerett for 16- åringer redigert av Johannes Bergh. Forsøket gav mange interessante erfaringer. Samtidig ønsker departementet å ha et bredere erfaringsgrunnlag. Hjemmelsgrunnlaget Forsøket hjemles i valgloven 15-1 som åpner for forsøk med å holde valg på andre måter enn det som går frem av loven ellers. Omfanget av forsøket Forsøket gjelder kommunestyrevalget 2015, ikke fylkestingsvalget. Forsøket skal prøve ut stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som ellers oppfyller de andre kravene til stemmerett ved kommunevalget, jf. valgloven 2-2. I forsøket åpnes det ikke for endringer i valgbarhetsalderen, som fortsatt vil være 18 år. Kriteriene ved utvelging av kommuner Det velges ut ca. 20 kommuner til å delta i forsøket. Ved utvelgelse av kommuner som skal delta vil det bli lagt vekt på følgende: Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de kommunene som deltok ved forsøket i Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta. Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert. Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at man bør ha en spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens parti. Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i kommunen som er under 30 år. Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene. Det vil være til hjelp når departementet skal ta stilling til hvilke kommuner som skal delta. I vurderingen av hvilke kommuner som skal velges ut, vil vi også se på begrunnelse og motiv for å delta. Derfor bør søknaden også inneholde en redegjørelse for hvorfor kommunen søker. Evaluering Forsøket vil bli evaluert. Det er derfor en forutsetning for å få delta at kommunen stiller seg velvillig til å gi opplysninger som er relevante for forsøket til den institusjonen som får i oppdrag å evaluere forsøket. Frist for å søke Fristen for å søke settes til 1. juni 2014.

14 Jeg ønsker dere lykke til med søknaden. Med hilsen Jan Tore Sanner Vurdering: Forsøket i 2011 gav mange interessante erfaringer. Samtidig ønsker departementet å ha et bredere erfaringsgrunnlag. På bakgrunn av dette så videreføres forsøket. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Nordre Land ungdomsråd til å råde Formannskapet til å legge saken fram for Kommunestyret med slikt forslag til vedtak: Nordre Land kommune sender søknad om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i NORDRE LAND KOMMUNE, den 01. april Jarle Snekkestad rådmann Mona Sæther Harefallet

15 Lnr.: 5223/14 Arkivsaksnr.: 14/814 Arkivnøkkel.: 223 U Saksbehandler: STR Utskrift til: Jonny Roen, Jevnakervegen 687, 2870 Dokka Økonomiavdelingen, her SØKNAD OM STØTTE Sammendrag: Jonny Roen søker om midler til etablering som hovslager. Han skal utdanne seg og ta fagbrev i yrket og gjennomfører nå etablererkurs. Søker opplyser at han tror etableringen vil skape en eller flere arbeidsplasser. Videre opplyses det i søknaden at det ikke er andre utdannede hovslagere i Nordre Land kommune, samtidig som interessen og anskaffelse av hest har økt betraktelig de siste årene. Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr ,-. Tilskuddets størrelse er vurder i forhold til tidligere tildelinger. Vedlegg: Søknad om midler til etablering som hovslager, datert 17. mars Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Jonny Roen søker om midler til etablering som hovslager. Han skal utdanne seg og ta fagbrev i yrket og gjennomfører nå etablererkurs. Søker opplyser at han tror etableringen vil skape en eller flere arbeidsplasser. Videre opplyses det i søknaden at det ikke er andre utdannede hovslagere i Nordre Land kommune, samtidig som interessen og anskaffelse av hest har økt betraktelig de siste årene. Søker har satt opp følgende budsjett for etableringen: Kostnader Sum Hoofjack forstøtte 2.999,- Sømhammer 1.499,- Fil til hov 1.499,- Hovrasp 329,- Rasphåndtak 299,- Hovkniv 999,- Hovklinge 5 stk. á kr. 159,- 795,- Nitklinge 499,-

16 Magnet 198,- Råhudsklubbe 529,- Sakser til såler 679,- Skulp 699,- Hovvinkelmåler 1.599,- Sømuttrekker 1.799,- Brekktang 2.599,- Sømavbiter 1.199,- Verketang 3.549,- Nittang 2.899,- Visitertang 499,- Passer 329,- Smihammer 2.190,- Rissmeisel 1.948,- Bob punch 799,- Kjølepasta 149,- Sveisepulver 699,- Sømstempel 1.690,- Broddhullstempel 789,- Smitang 1.349,- Smibørste 549,- Ambolt 5.029,- Bord til ambolt 5.499,- Hovslagerforkle 3.299,- Hovslagerkasse 3.999,- Gjengetapp 249,- Smiesse 8.990,- Poster foot and hoof anatomy 419,- Vernesko 1.589,- Vettec Dispenser 679,- Vettec sole guard 2 stk á kr. 549, ,- Hesteskosømkartong 2.069,- Totalt ,- Søker har ikke angitt hvor han søker om i støtte til etableringen. Vurdering: Søknader til kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene og/eller tiltakene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden faller inn under målsettingen om å få etablering av nye bedrifter, men søknaden faller ikke direkte inn under noen av tiltakene. Ved tildeling av støtte fra kommunens næringsfond, skal det vurderes om støtten kan virke konkurransevridende. Rådmannen vurderer søknaden slik at en eventuell støtte ikke vil være konkurransevridende, da det ikke er registrert andre hovslagere i kommunen. Det kan være

17 enkelte aktører som tilbyr dette via en hobbyvirksomhet, men rådmannen vurderer markedet til å være stort nok for en slik etablering. Videre må søknaden vurderes mot vedtektenes 4 hvor det heter «samlet finansiere av fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det godkjente kapitalbehovet for prosjektet». Rådmannen har gjort en gjennomgang av investeringsbehovet, og legger frem følgende forslag til godkjent kapitalbehov: Kostnader Sum Hoofjack forstøtte 2.999,- Sømhammer 1.499,- Fil til hov 1.499,- Hovrasp 329,- Rasphåndtak 299,- Hovkniv 999,- Hovklinge 5 stk. á kr. 159,- 795,- Nitklinge 499,- Magnet 198,- Råhudsklubbe 529,- Sakser til såler 679,- Skulp 699,- Hovvinkelmåler 1.599,- Sømuttrekker 1.799,- Brekktang 2.599,- Sømavbiter 1.199,- Verketang 3.549,- Nittang 2.899,- Visitertang 499,- Passer 329,- Smihammer 2.190,- Rissmeisel 1.948,- Bob punch 799,- Sømstempel 1.690,- Broddhullstempel 789,- Smitang 1.349,- Smibørste 549,- Ambolt 5.029,- Bord til ambolt 5.499,- Hovslagerforkle 3.299,- Hovslagerkasse 3.999,- Gjengetapp 249,- Smiesse 8.990,- Vettec Dispenser 679,- Vettec sole guard 2 stk á kr. 549, ,- Hesteskosømkartong 2.069,- Totalt ,-

18 Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr ,-. Tilskuddets størrelse er vurder i forhold til tidligere tildelinger. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger inntil kr ,- til Jonny Roen til innkjøp av utstyr til etablering som hovslager. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,-,- til kr ,-. 3. Tilskuddet utbetales når rådmannen har mottatt bekreftelse på at bedriften er registrert i Brønnøysundregisteret med et organisasjonsnummer. NORDRE LAND KOMMUNE, den 14. april Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

19 Wenche Eimann Fra: Stine Røen Sendt: 27. mars :29 Til:* Fellestjenesten Emne: Til journalføring - søknad om støtte Vedlegg: Jonny Roen.docx; Hovslagerutstyr.docx 3 / Hei. Kan dere opprette sak og journalføre dokumentet som heter Jonny Roen som journalpost 1 og dokumentet som heter hovslagerutstyr som vedlegg til journalpost 1? På forhånd takk for hjelpen. Mvh Stine Fra: Frieda Vaatsveen Sendt: 16. mars :09 Til: Stine Røen Emne: søknad om tiltaksmidler jonny roen 1

20 Jonny Roen Jevnakerveien Dokka Tlf: Dokka Nordre land kommune Tilretteleggings/utviklingsmidler Søknad om midler til etablering som hovslager. Jeg søker herved om midler til etablering som hovslager. Jeg skal utdanne meg og ta fagbrev i yrket. Jeg går også fortiden på etabler kurs. Jeg har veldig tro på at det går an å skape en eller flere arbeidsplasser innenfor dette yrket da det faktisk ikke er utdannede hovslagere i Nordre land kommune, og det at interessen og anskaffelse av hest har økt betraktelig de siste årene. Etter mange år som hesteeier / travtrener ser jeg behovet for udannet hovslager i kommunen. Det kreves at jeg må kjøpe utstyr for ca kr for å komme i gang, så et tilskudd hadde kommet godt med, da dette beløpet må lånes. Mvh Jonny Roen

21 Hovslagerutstyr for oppstart som hovslager. Jonny Roen Hoofjack fotstøtte 2999,- Sømhammer 1499,- Fil til hovkniv 1499,- Hov rasp 329,- Rasphåndtak 229,- Hovkniv 999,- Hovklinge 5 stk a 159,- 795,- Nitklinge 449,- Magnet 198,- Råhudsklubbe 529,- Saks til såler 679,- Skulp 699,- Hovvinkelmåler 1599,- Sømuttrekker 1799,- Brekkta ng 2599,- Sømavbiter 1199,- Verketa ng 3549,- Nittang 2899,- Visite rta ng 499,- Passer 329,- Smihammer 2190,- Rissmeisel 1948,- Bob punch 799,- Kjølepasta 149,- Sveisepulver 699,- Sømstempel 1690,- Broddhullstempel 789,- Smita ng 1349,- Smibørste 549,- Ambolt 5029,- Bord til ambolt 5499,- Hovslagerforkle 3299,- Hovslagerkasse 3999,- Gjengetapp 249,- Smiesse 8990,- Poster foot and hoof anatomy 419,- Vernesko 1589,- Vettec Dispenser 679,- Vettec sole guard 2 pk a kr ,- Hesteskosøm kartong 2069,- SUM ,- 1

22 Hovslagerutstyr for oppstart som hovslager. Jonny Roen 2

23 Lnr.: 5095/14 Arkivsaksnr.: 14/842 Arkivnøkkel.: 223 U64 Saksbehandler: STR Utskrift til: Økonomiavdelingen, her. TURISTINFORMASJON TILSKUD TIL LØNN Sammendrag: Formannskapet vedtok i sak 92/13 å videreføre driften av turistkontoret ved stasjonsbygningen ved Dokka stasjon og at Nordre Land kommune skal ha arbeidsgiveransvaret for de(n) ansatte. Rådmannen fremmer sak for formannskapet om at det innvilges DA-midler for å dekke kostnadene til årets drift. Rådmannen anbefaler formannskapet å innvilge en ramme for drift av turistkontoret 2014 på inntil kr ,- fra de generelle DA-midlene. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssak 37/07 AS Valdresbanen Dokka stasjon Søknad til etablering av turistkontor Formannskapssak 94/08 AS Valdresbanen Turistinformasjon Dokka Kulturstasjon Søknad om støtte til lønn Formannskapssak 71/09 AS Valdresbanen Turistinformasjon Dokka Kulturstasjon Søknad om støtte til lønn Formannskapssak 59/10 AS Valdresbanen Turistinformasjon Dokka Kulturstasjon Søknad om støtte til lønn Formannskapssak 68/11 AS Valdresbanen Søknad om tilskudd til lønn: Turistinformasjon Dokka stasjon Formannskapssak 112/12 Søknad om tilskudd til lønn: Turistkontor Dokka stasjon Formannskapssak 7/13 Evaluering av turistkontor Dokka Formannskapssak 47/13 Tilskudd lønn turistkontor 2013 Formannskapssak 92/13 Videre drift turistkontor Dokka Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i sak 92/13 å videreføre driften av turistkontoret ved stasjonsbygningen ved Dokka stasjon og at Nordre Land kommune skal ha arbeidsgiveransvaret for de(n) ansatte. Stillingen(e) vil bli lyst ut i mai, som annonseres på kommunens hjemmeside og i Oppland Arbeiderblad. En ser for seg at en vil ansette to til tre personer for sesongen som er fra 23.

24 juni til 17. august Kontoret vil være åpent alle dager fra kl til I tillegg vil alle ansatte bistå under gjennomføringen av Landsbyfesten 15. til 17. august. Det vil bli gjennomført en felles opplæringsdag. Samarbeidet med AS Valdresbanen vedr. dresinutleie og viderekobling av telefon utenom åpningstiden videreføres i Formannskapet har tidligere innvilget tilskudd til lønnskostnader fra de generelle DAmidlene. Vedtaket i formannskapssak 92/13 spesifiserer ikke hvordan lønnskostnadene og andre kostnader for 2014 skal finansieres. Rådmannen fremmer derfor en sak for formannskapet om at det innvilges DA-midler for årets drift. Det er satt opp følgende budsjett for 2014: Kostnad Sum Lønn inkl. sosiale kostnader ,- Stillingsannonse 5.000,- Kostnader knyttet til kontordriften/diverse 5.000,- Avgift til NHO for sertifisering/godkjenning for 2013 og ,- Totalt ,- Vurdering: Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. I tiltak Produktutvikling innen reiselivet, er videreføring av lokalt turistkontor om sommeren satt opp som en av aktivitetene i tiltaket. Reiselivsnæringen er en bransje som generelt har økt fra år til år på landsbasis og i vårt distrikt. Utbyggingen/næringsutviklingene av utmark er en vesentlig bidragsyter til dette, særlig med tanke på utbyggingen og aktivitetene i Synnfjellområdet. I tillegg har vi Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter som tilbyr forskjellige opplevelser/aktiviteter, åsområdene, Lands Museum, Spåtind Sport Hotell, Synnfjellporten og andre severdigheter og aktiviteter vi ønsker å markedsføre bedre. Sett opp mot denne bakgrunnen vil en videreføring av samarbeidet mellom Nordre Land kommune, AS Valdresbanen, Turistkontoret Gjøvik, Land og Toten og Torpa og Nordre Land frivilligsentralen være meget positivt. Rådmannen anser det som et godt opplegg i og med at turistinformasjon vil være en avdeling av Turistkontoret for Gjøvik, Land og Toten. Markedsføring av reise- og fritidsmål i kommunen vil bli bedre gjennom opprettholdelsen av tilbudet om turistinformasjon på Dokka stasjon. Rådmannen mener at en videre støtte til drift av turistkontoret ved Dokka stasjon faller innenfor retningslinjene for de generelle DA-midlene, kulepunkt 4; Arrangementer og aktiviteter som profilerer kommunen og markedsføre kommunens næringsliv. Rådmannen anbefaler formannskapet å innvilge en ramme for drift av turistkontoret 2014 på inntil kr ,- fra de generelle DA-midlene.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 14:00 (etter formannskapsmøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding,

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2014 25395/2014 2014/2041 010 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 Stemmerett for 16-åringer - forsøk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 06.09.2016 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST SYNNDALEN ORIENTERING 4.JUNI 2014

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST SYNNDALEN ORIENTERING 4.JUNI 2014 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST SYNNDALEN ORIENTERING 4.JUNI 2014 AGENDA *LITT OM STATUS OG FREMDRIFT *KORT GJENNOMGANG AV UTREDNINGSARBEIDET * KOMMUNENS FORELØPIGE FORSLAG TIL REGULERINGSPLANOMRÅDER *KOMMUNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Det kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon 75 59 35 55, e- post: svein.inge.johansen@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL SYD AGENDA Status for arbeidet Kort om utredningsarbeidet Forslag til reguleringsplanområder Forslag til fellestiltak Pause Gjennomføring av fellestiltak Spørsmål Næringsbasert

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: FREDAG 07.06.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Ved utvelgelse av kommuner som får delta i forsøket vil kommunens begrunnelse og motiv for å delta bli vektlagt.

Ved utvelgelse av kommuner som får delta i forsøket vil kommunens begrunnelse og motiv for å delta bli vektlagt. BEBY /14 Bergen bystyre Invitasjon fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 ELSO ESARK-0212-201410785-2

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Kommunestyret 10.04.2014 Statsråden Kommunene Deres ref Vår ref Dato 14/3153 1 24.03.2014 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.09.2015 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 74/15 Til saknr.: 82/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.06.2012 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 03.06.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 61/09 Til saknr.: 74/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN 17.06.2016 STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 FORVENTET FREMDRIFT Det jobbes gjennom sommeren med fullføring av alle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 Saksbeh.: Ingun Therese Braanaas Arkivkode: 143 Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/16 Kommunestyret 18.10.2016 Lnr.: 12898/16 Arkivsaksnr.: 11/2315 Arkivnøkkel: 143

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 28.05.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.05.2014 Fra kl. 09.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 40/14 Til saknr.: 53/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSSKOLE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 15.03.2017 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 16/17 Til saknr.: 24/17 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 27.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 42/16 Til saknr.: 51/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: Mandag, 12.05.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 24/13 Til saknr.: 31/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 14.10.2014 kl. etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 12.10.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 102/16 Til saknr.: 117/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 09.03.2017 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 16.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2571/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-17 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN - NY VURDERING AV FORESPØRSEL OM FORHÅNDSUTTALELSE Vedlegg: Rapport fra Arbeidsgruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 13.06.2013 kl. 10.00 STED: LANDMO MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 28.04.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 16.06.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 5. ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 19.06.2013 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.: 59/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 07.05.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.09.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 18.02.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 40 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det

Detaljer

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 26.10.2011 Fra kl. 11.00 Møtested: Møterom lite, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/11 Til saknr.: 12/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2008 kl. 09.45 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Formannskapet skal fra kl. 11.00 ca. 13.30 på befaring hos Rustfrie Bergh

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRET

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRET TID: 10.05.2017 kl. Etter formannskapsmøte STED: FORMANNSKAPSSSALEN 2. ETG Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.09.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 24.02.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/16 Til saknr.: 22/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.04.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 29/11 Til saknr.: 38/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 06.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 31/16 Til saknr.: 41/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 17.09.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 28.02.2008 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 26.05.2016 kl. 12.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.09.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 83/15 Til saknr.: 92/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.05.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 61/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 25.06.2013 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer