Budsjettframlegg FrP/H/V. Hordaland fylkeskommune 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettframlegg FrP/H/V. Hordaland fylkeskommune 2015"

Transkript

1 Budsjettframlegg FrP/H/V Hordaland fylkeskommune 2015 Koalisjonen FrP/H/V legger med dette frem budsjettforslag for 2015 og økonomiplanforslag Forslaget tar utgangspunkt i fylkesrådmannens reviderte budsjettgrunnlag, og endringene under referere både til engangsendringer i 2015 og endringer for hele økonomiplanperioden. Dette kommenteres nærmere i teksten under tabellen. Tiltak i tabellen er nummerert, og det henvises tilsvarende til nummererte kommentarer i teksten. Tiltakene er finansiert ved bruk av avsetningen på 11 mill kr til disposisjonsfond i fylkesrådmannens budsjettforslag for 2015, samt med uttrekk av 69 mill kr fra disposisjonsfond avsett i juni 2014 basert på regnskapsoverskudd fra Avslutningsvis i teksten under fremmer koalisjonen også noen verbalforslag uten direkte budsjettvirkning for Driftsbudsjettet Samferdsel tall 1 Redusert takst måneds- /periodekort (fra kr 780 til kr 745) Harmonering takst Barnekort/Ungdomskort (samme pris) Fylkesveivedlikehold, dekkelegging Sum samferdsel Opplæring og Helse

2 4 Elevtallsjustering høst Tilbakeholdes for senere fordeling på bakgrunn av inntak Lærlingeplan og prognose Sommerskole Stord/Sunnhordland Ungt entreprenørskap, fokus yrkesfag Motorrom Bømlo 10 Markedsføring av HFK s skoler med vekt på yrkesfag 500 Sum Opplæring/helse Kultur 11 Litteraturhuset Administrasjon kultur, kulturminnevern/kunstformidling Sykkel VM- prosjekt, folkehelse/sykkelvaner Friluftslivets år Til rådvelde for Kultur- og ressursutvalget Internasjonalt kultursamarbeid Museum Haugesenteret Gruver Litlabø, engangstilskudd Moster Amfi/Mostraspelet, nytt manus m.m. driftstilskudd 100 Sum Kultur Regional utvikling 21 Redusert stillingsomfang 5% Nordiske Mediedager, tilskudd Klimaplanen Avvikle Liv og Lyst Sum Regional utvikling - 650

3 Bortfall renteinntekter Redusert avsetning disposisjonsfond i budsjettet Fra Disposisjonfond (avsetning regnskapet) Merknader driftsbudsjettet; Samferdsel 1. Reduksjon av m nedskortpris. For bygge opp under en fortsatt god utvikling i kollektivbruken, spesielt for de som reiser daglig kollektiv, endres minsteprisen p periodekort (30dg) fra foresl tte kr 780 til kr Samordning pris barne/ungdomskort. Prisen p barnekort og ungdomskort harmoneres, det er unaturlig med prisnedgang etter fylte 16 r. 3. P bakgrunn av den utfordrende situasjonen for fylkesvegene mht. vedlikehold og dekkelegging, budsjetteres det med 60 mill i ekstra dekkelegging i Fylkesutvalg/SAMU f r fremlagt oversikt over planlagt dekkelegging i 2015 s snart dette er klart iht. ny budsjettramme p totalt 100 mill til tiltaket i Oppl ring 4. Elevtallsjustering. Prognostisert innsparing ved redusert elevtall h sten 2015 fordeles ikke til virksomhetsbudsjettet f r elevtall er klart, posten holdes i reserve, se pkt Til fordeling ved endelig elevtall. Posten fordeles av OPHE n r elevtall er klart. Dersom elevtallet tilsvarer prognosen, og det er en reell innsparing, fordeles posten p andre undervisningstiltak av Utvalg for oppl ring og helse. Prinsippet er at redusert elevtall gir redusert budsjett, og omvendt. 6. L rlingeplan og l rlingeprognose Der er behov for en n rmere sammenheng mellom arbeidslivets behov for kompetanse og undervisningstilbudet p yrkesfag. Det gjennomf res en kartlegging av kompetansebehov og fremtidig tilbud av l replasser i samarbeid med arbeidslivets parter, med sikte p en tydeligere sammenheng mellom skoletilbud og behov. Arbeidet skal munne ut i et tillegg til skolebruksplanen for yrkesfagtilbud, og evt. justeringer i klasedimensjonering. 7. Sommerskole Stord/Sunnhordland Sommerskole p Ask y og i Bergen har v rt meget vellykket, spesielt til forbedre sjansene til gjennomf re videreg ende utdanning med st karakter. Vi nsker utvide tilbudet til flere deler av fylket, og s rge for at flere gjennomf rer videreg ende utdanning. Fors ket rettes mot Stord/Sunnhordland. 8. kt tilskudd ungt entrepren rskap for ungdomsbedrifter i yrkesfag. Der er et stort potensiale for rekruttere flere unge til starte egen bedrift. Et godt arbeid har v rt gjort i forhold til studiespesialiserende og studieforberedende program. kt innsats nskes rettet mot andre yrkesfagprogram, for bidra til at flere fagarbeidere starter egen virksomhet 9. Motorrom B mlo Fornyelse av motorrom ved Rubbestadneset gjennomf res i l pet av 2015 med bruk av midler fra investeringsbudsjettets ramme for mindre ombygginger/p bygg. Prosjektet er viktig for gi elever ved Rubbestadneset oppdaterte tekniske l remidler, og mulighet til ve under forhold som er mer lik dagens virkelighet. Prosjektet har ogs stor lokal medvirkning fra bedrifter p B mlo. 10. Markedsf ring av skoler med vekt p rekruttering til yrkesfag

4 Mer enn hele reduksjonen i elevtall sist skole r kom p yrkesfag. Vi st r i fare for ikke kunne dekke behovet for fagarbeidere i fylket i fremtiden. Det settes derfor av til et prosjekt for markedsf re fylkeskommunens videreg ende skoler, spesielt med vekt p rekruttere til yrkesfag Kultur 11. Litteraturhuset har siden starten klart å etablere seg som en viktig møteplass i Bergen og resten av Hordaland, innenfor begrensede rammer. Driftsstøtten økes med Administrasjon kulturminnevern og kunstformidling Innsparingsforslaget p kultur fokuserer i hovedsak p redusere tilskuddsordninger. I et stramt budsjett m ogs egen organisasjon ta deler av innsparingen. Selv om kningen p administrasjon p noen av kapitlene under kultur skyldes tekniske f ringer, er det likevel naturlig redusere omfanget av administrasjon p kulturminnevern og kunstformidling noe. 13. Prosjekt sykkel VM og folkehelse/sykkelvaner Bergen og Hordaland er tildelt Sykkel-VM Samtidig viser tallene fra reisevaneundersøkelsen at sykkelandelen har gått noe ned. Sykkel-VM bør brukes som inspirasjon for å øke sykkelandelen, men også som folkehelsetiltak. Det blir sett av til prosjekt med mål om å øke sykkelandelen i tråd med målsetningen i Regional Transportplan. Prosjektet skal også ha et folkehelseperspektiv. Fylkesutvalet ber om en sak i første kvartal 2015 der prosjektet blir konkretisert. 14. Friluftslivets r Friluftslivets r feires i det er naturlig med en fylkeskommunal medvirkning til markering av ret i et folkehelseperspektiv. 15. Til r dvelde R dmannens forslag reduserer r dveldekontoen til Kultur- og ressursutvalget. P bakgrunn av revisjonsrapport m disponering og utlysning av disse midlene gjennomg s, men det er ikke nskelig redusere det kulturelle handlingsrommet i utvalget. Halvparten av det foresl tte kuttet tilbakef res derfor. 16. Internasjonalt kultursamarbeid Posten reduseres for finansiere kte midler til museum 17. Museum Museumene ivaretar en viktig historisk arv, og rammen for tildeling til museer kes derfor med Haugesenteret/Nynorsk kultursentrum Haugesenteret åpnet i september i år, og er nå i full drift som det eneste senteret på Vestlandet for formidling av nasjonal poesi. Det er behov for noe økt driftsstøtte. 19. Litlabø-gruvene, Stord. Engangstilskudd på kr Mostraspelet Mostraspelet skal i de kommende årene utvikle og forberede seg på et nytt 1000-års jubileum, og driftsstøtten blir økt med kr. Regional 21. Redusert stillingsomfang regionalavdelinga. P bakgrunn av redusert omfang p st ttemidler, er det naturlig ogs redusere administrasjonen 22. Nordiske Mediedager. Vi ønsker å videreføre støtte til dette viktige møtepunktet i Bergen, for internasjonale mediebedrifter. Dette er særleg viktig nåi når Mediabyen Bergen er under etablering. 23. Klimaplanen Klimautfordringene er en av de st rste utfordringene i v r tid. Vi nsker styrke arbeidet med klimaprosjekter og setter av 1 mill kr ekstra i Avvikling av Liv og Lyst. Prosjekt Liv og Lyst avvikles i 2015 p bakgrunn av nasjonale vedtak. Budsjettet reduseres til et niv tilstrekkelig for avslutte igangsatte prosjekt. Ikke igangsatte prosjekt blir ikke startet opp.

5 2. Investeringsbudsjettet Investering 25 Reduksjon s. 29 eiendeler Utstyr/maskiner videregående skole Fra Disposisjonsfond (avsetning regnskapet) Merknader til investeringsbudsjettet; 25. Fylkestinget ser ikke behov i 2015 for avsette midler til egenkapitalinvesteringer i andre virksomheter. 26. Det avsettes 10 mill til utstyr/maskiner i videreg ende skoler. 3. Verbalforslag 27. En lang rekke tiltak er satt i verk for redusere frafall og ke gjennomf ring i videreg ende skole. Fylkestinget ber om at det gjennomf res en samlet oppstilling og evaluering av disse tiltakene. Denne skal v re klar enten i forbindelse med tilstandsrapporten for videreg ende skoler, eller senest for behandling i fylkestinget i oktober Fylkestinget er kjent med innstillingen til fylkestinget i Sogn og Fjordane vedr rende bokb ten. Innstillingen og avtalefornyelse gj r at fylkestinget ber om en sak om bokb ten til behandling senest til m te i KURE i februar. 29. Tildeling til Gjesteatelier og Ambrosiahuset holdes tilbake inntil KURE og fylkesutvalget har f tt seg forelagt gjeldende eller forslag til retningslinjer for disponering og utlysning av leilighet p Nordnes, I Spania, p Stend og eventuelt andre (kunstner)boliger/gjesteatelier som disponeres av fylkeskommunen eller som fylkeskommunen har rett til disponere. 30. P bakgrunn av at det fra kommunenes side er etterspurt politisk deltakelse p samme niv ved meklingsm ter/forhandlingsm ter i forbindelse med innsigelsessaker, endres delegasjonsreglementet slik at forhandlingsdelegasjonen ledes av fylkesordf rer, ved dennes frav r fylkesvaraordf rer, ved dennes frav r leder eller nestleder i KURE. Meglingsresultat legges frem for KURE for endelig stadsfesting Opposisjonsleder har anledning til stille som observat r. 31. Sammenleggbare sykler kan i dag medtas p kollektivtransport uten ekstra pristillegg, dersom de har p seg trekk. Dette virker noe kunstig, og fylkestinget vedtar at sammenleggbare sykler kan medtas uten trekk, s lenge de ikke settes p sete/tar opp sete eller i midtgang. Tilsvarende skal sykler som stilles ute p hurtigb ter under eget ansvar. kunne medtas uten pristillegg, der det er plass. 32. Fylkestinget ber om en sak for vurdere den strekningsvise inntektssvikten som f lge av at elbiler kan reise gratis p fylkesvegferger 33. Fylkestinget ber om at det blir tatt initiativ overfor statlige myndigheter for se p muligheter for redusere kostnadsniv et i neste anbudsrunde for fergedrift. 34. Masfjordenbrua. Fylkestinget er positivt til et fors k med en konseptutlysning for Masfjordbrua, dvs. en anbudsutlysing basert p en ren funksjonsbeskivelse. Prosjektet vil kunne realiseres under forutsetning av at fylkeskommunal egenandel ikke overskrider fergeavl sning og momskompensasjon i forbindelse med prosjektet. Fylkestinget ber om en sak vedr rende dette i 1.kv Voksne i videreg ende skole: fylkestinget ber om en sak med gjennomgang av mulighetene for s kere uten rett til ta videreg ende utdanning eller delkompetanse. 36. Fylkestinget forutsetter at det settes av planmidler slik at nye Rubbestadneset videreg ende kan realiseres i henhold til skolebruksplanen ( ).

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-17. Vedtak i Hordaland fylkesting 10.12.2013.

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-17. Vedtak i Hordaland fylkesting 10.12.2013. Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-17. Vedtak i Hordaland fylkesting 10.12.2013. VEDTAK (10.12.2013) Budsjett 2014 økonomiplan 2014-17 1. Innledning Koalisjonen FrP/H/V legger med dette fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2008-2011 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2008-2011 Økonomiplan 2008-2011 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2008 2011 1 Del II Årsbudsjett 2008 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2008 56 Vest-Agder

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune

Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune 2 0 1 0 REVISJONSRAPPORT 85 / F - 13 / 2010 Dato: 18.02.2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Budsjettet som styringsverktøy i Bergen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...I 1 INNLEDNING...1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Statsbudsjettet, kapittel 222 og 3222 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 4 2. KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Sist oppdatert onsdag 29.10.14 kl. 09:30 FORSLAGSDOKUMENT Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 09:30 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer