Bærum kommune. Lokal luftkvalitet. Vallersvingen barnehage. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: Luftkval-01 Versjon: D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum kommune. Lokal luftkvalitet. Vallersvingen barnehage. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: Luftkval-01 Versjon: D"

Transkript

1 Bærum kommune Lokal luftkvalitet Vallersvingen barnehage

2 Oppdragsgiver: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Bærum kommune Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Lars Einar Teien Katrine Bakke Sebastian Röstberg D For godkjennelse hos oppdragsgiver Sebroe Ingunn Wist Sebroe A Fagkontroll Sebroe Ingunn Wist A For intern bruk hos utgivende part sebroe Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 2 av 16

3 Sammendrag Foreliggende utredning av lokal luftkvalitet inngår som en del av grunnlaget til en egnethetsvurdering av utvidelse av Vallersvingen barnehage. Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) kan være et problem i større byer eller tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon. Luftforurensning kan gi og forverre luftveislidelser, videre medføre økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdom. Eksponering gir generelt økt sykelighet og dødelighet. I tillegg kommer redusert sikt, skitt og redusert trivsel. Det er luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og NO2 som skal vurderes i plansammenheng. Beregningene av luftforurensning er gjort med NO2 og svevestøv (som PM10) som utslippsparametere. Programvaren som er benyttet er AERMOD View, fra Lakes Environmental. Konsentrasjoner av luftforurensning i området vurderes å ikke overskride noen grenseverdier. Området ligger imidlertid på grensen til rød og gul luftforurensningssone og derfor anbefales å plassere luftinntak og utearealer så langt unna hovedforurensningskilden, som er Brynsveien, som mulig. Det anbefales tiltak for skjerming av området mot veien. Dette kan være etablering av vegetasjonsskjerm/støyskjerm mot Brynsveien, samt at selve bygget etableres langs veien slik at dette fungerer som skjerming. Utvidelse av Vallersvingen barnehage vil ikke lede til forverret luftkvalitet med unntak fra i anleggsfase. Anleggsarbeider og anleggstrafikk vil lokalt være en belastning for nærmiljøet. Det må forventes lokale støvplager som følge av anleggsarbeidet. Det vil være nødvendig med avbøtende tiltak for å minimalisere støvflukt til omgivelsene i en midlertidig fase. Følgende avbøtende tiltak bør gjennomføres i anleggsperioden: Støvdemping med vann og eventuelt støvbindende kjemikalier ved utgraving av støvende masser. Vanning ved støvende rivearbeider. Regelmessig vask og feiing av eventuelle anleggsveier med hardt dekke. Støvdemping ved vanning av anleggsområde og eventuelle anleggsveger. Støvbindende kjemikalier bør vurderes. Vask av anleggskjøretøy før utkjørsel på offentlig vei. Regelmessig vask og feiing av veger med hardt dekke i nærområdet. Tildekking av last hvis støvspredningen blir stor ved transport av masser Side 3 av 16

4 Innhold Innledning 5 Luftforurensning og grenseverdier 6 Metode 8 Modellering - AERMOD 8 Trafikktall veitrafikk 8 Meteorologi og lokalklimasituasjon for planområdet 9 Utslippsfaktorer og bakgrunnskonsentrasjoner 10 Resultater 11 Luftforurensning i anleggsperioden 14 Konklusjon 15 Referanser Side 4 av 16

5 Innledning Foreliggende utredning av lokal luftkvalitet inngår som en del av grunnlaget til en Egnethetsvurdering av ny Vallersvingen barnehage. Utredningen er basert på modellering av lokal luftkvalitet i AERMOD, trafikkdata fra vegvesenets vegkart, bakgrunnskonsentrasjoner som er tilgjengelig på luftkvalitet.info samt klimadata fra eklima.no. Klimadata i 2017 anses være representativt for de siste seks årene og har derfor blitt brukt for å modellere dagens situasjon. Det finnes imidlertid ikke data for dette år på nærmeste stasjon (Asker) og derfor har det også blitt brukt klimadata fra året I Figur 1 fremgår barnehagens plassering som ligger ved Sandvika. Området avgrenses av Conradis vei i nord, Brynsveien i vest, Solbergveien i sør og boligområde i øst. Figur 1: Barnehagens geografiske beliggenhet ved Sandvika Side 5 av 16

6 Luftforurensning og grenseverdier Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) kan være et problem i større byer eller tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon. Luftforurensning kan gi og forverre luftveislidelser, videre medføre økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdom. Eksponering gir generelt økt sykelighet og dødelighet. I tillegg kommer redusert sikt, skitt og redusert trivsel. Myndighetene har utarbeidet en retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, som tredde i kraft Retningslinjen anbefaler grenser for luftforurensning og deler inn i rød og gul sone. Nedre grense for sonene skal legges til grunn ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, det vil si grensene for gul sone. Det er Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier som ligger til grunn for gul sone, men siden T-1520 ikke har blitt oppdatert med de oppdaterte grenseverdiene i Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier for partikler (PM10), er grensene for gul sone 30 µg/m 3 i stedet for 35 µg/m 3. I henhold til retningslinjen T-1520 er gul sone et område der kommune bør vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning og virksomheter som medfører 5% økning i forurensningsnivå. Bebyggelse med bruksformål som er følsomt er definert som helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. I henhold til retningslinjen T-1520 er rød sone et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur. Det er luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og NO2 som skal vurderes i plansammenheng. Tabell 1: Gjeldende grenseverdier i forurensningsforskriften, nasjonale mål og Miljødirektoratets (tidligere SFT) og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier. Alle verdier gitt som µg/m3. NO2 (µg/m 3 ) PM10 (µg/m 3 ) Midlingstid: 1 time Midlingstid: 1 år Midlingstid: 1 døgn Midlingstid: 1 år Gjeldende grenseverdi forurensningsforskriften Antall tillatte overskridelser årlig Nasjonale mål Antall tillatte overskridelser årlig 8 7 Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier Side 6 av 16

7 Tabell 2: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse, T Alle tall i µg/m³ (mikrogram/m 3 ) luft. Komponent Luftforurensningssone 1) Gul sone Rød sone Svevestøv, PM µg/m 3 7 døgn per år 3) 50 µg/m 3 7 døgn per år Nitrogendioksid, NO 2 Helserisiko 40 µg/m 3 vintermiddel 2) 40 µg/m 3 årsmiddel Personer med alvorlig luftveisog hjertekarsykdom har økt risiko for forverring av sykdommen. Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseeffekter. Personer med luftveis og hjertekarsykdom har økt risiko for helseeffekter. Blant disse er barn med luftveislidelser og eldre med luftveis- og hjertekarlidelser mest sårbare. 1) Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene. 2) Vintermiddel defineres som perioden fra 1.nov til 30. april. 3) Verdien overskrider grenseverdi i Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier fordi T-1520 ikke har blitt oppdatert Side 7 av 16

8 Metode Modellering - AERMOD Det har blitt gjort modellering av luftforurensning i form av NO2 og svevestøv (PM10) for det aktuelle området. Programvaren AERMOD View fra Lakes Environmental, er benyttet. AERMOD er en gaussisk spredningsmodell, godkjent og anbefalt av EPA (United States Environmental Protection Agency). Modellen er godkjent av norske myndigheter, og anses av flere lands myndigheter å være et «state-of-the-art» modelleringssystem for spredninger. Programmet simulerer fysiske atmosfæriske prosesser og gir estimater på konsentrasjoner i omgivelsene over et vidt spekter av meteorologiske forhold og modelleringsscenarier. Modellen er basert på blant annet blandingshøyde, temperatur og temperaturprofil, atmosfærens turbulente egenskaper samt komplekse terrengmodeller og inkluderer blant annet beregninger av stedsspesifikke parametere for å beskrive dannelse av atmosfæriske grensesjikt, godt utviklede formler for spredning som inkluderer lagdeling, konvektive forhold og stabile inversjonslag, vertikale profiler for vind, temperatur og turbulens samt nedslagseffekter fra omkringliggende høye bygninger. AERMOD gir visuell presentasjon av resultatene. I modellen beregnes maksimale bakkekonsentrasjonsbidrag for ulike meteorologiske situasjoner basert på data levert av Meteorologisk institutt. De meteorologiske dataene behandles i en egen programdel, AERMET, og terrengdataene er prosessert i en egen programdel, AERMAP. Konsentrasjonene i omgivelsene blir beregnet i mikrogram per kubikkmeter (µg/m 3 ). Beregningene er gjort med NO2 og svevestøv (som PM10) som utslippsparametere. Det er gjort beregninger for timesmidlet og døgnmidlet bakkekonsentrasjoner i 1 meters høyde. Det er tatt hensyn til rushtrafikk, piggdekkbruk og oppvirvling av veistøv. Trafikktall veitrafikk Ved modellering av luftforurensning/lokal luftkvalitet fra veitrafikk må det tas hensyn til årsdøgntrafikk (ÅDT), andel tunge kjøretøy og hastighet. Tallene fra Vegvesenets vegkart for 2017 har blitt brukt for å modellere luftforurensning i planområdet i AERMOD. Trafikktallene er vist i Tabell 3. Veibredde og fartsgrenser er også hentet fra Vegvesenets vegkart [1]. Tabell 3: Trafikktall for dagens trafikksituasjon Strekning ÅDT Tungtrafikkandel [%] Hastighet [km/t] Brynsveien mellom Evjeveien og Conradis vei Brynsveien mellom Sogneprest Munthe-Kaas vei og Conradis vei Harreschous vei Evjeveien Evjebakken Solbergveien Conradis vei Lindelia Engervannsveien Side 8 av 16

9 Bærumsveien Meteorologi og lokalklimasituasjon for planområdet De meteorologiske parameterne som mates inn i AERMOD er temperatur, luftfuktighet, lufttrykk, vindretning, skydekke, vindhastighet, skyhøyde, jordstråling og nedbørsmengder. De meteorologiske dataene er hentet fra Meteorologisk institutts database for værdata, e-klima [2]. Da nærmeste værstasjon ikke alltid har alle værparametere, velges data fra stasjoner som er nærliggende og representative for planområdet. Det er hentet ut og bearbeidet værdata for bruk i modellen for kalenderåret 2017, som er representativt for de seneste seks meteorologiske årene. Meteorologidata er hentet fra følgende meteorologiske stasjoner: Blindern Asker Gjettum Drammen-Berskog Data fra Asker er fra 2012 og har blitt komplettert med data fra Drammen da vindretning og vindstyrke er relativt like ved disse stasjonene. Data fra 2017 for nedbør er hentet fra Gjettum og resterende fra Blindern. Frekvensfordelingen av vind for den meteorologiske stasjonen i Asker for år 2012 er vist i Figur 2. Vindrosen viser at vind fra sør/sørvest er fremherskende. Klima for år 2017 og 2012 er representativt for området og har derfor blitt brukt som basis for modellering i AERMOD. Figur 2: Frekvensfordeling av vind for den meteorologiske stasjonen i Asker, Side 9 av 16

10 Utslippsfaktorer og bakgrunnskonsentrasjoner Utslippsfaktorene for kjøretøy er hentet fra HBEFA [3] for antatt norsk bilpark i år Utslippsfaktorene er justert for partikkelutslipp fra slitasje på asfalt, bremser og dekk [4]. Elbilsandel for 2017 er satt til 5% [5]. Utslippsfaktorene er også justert for oppvirvling av veistøv i piggdekksesongen [6]. Det er hentet ut bakgrunnskonsentrasjoner for planområdet fra Norsk institutt for luftforsknings bakgrunnsapplikasjon på nettstedet luftkvalitet.info [7]. Bakgrunnskonsentrasjoner for hver måned og forurensning er gitt i Tabell 4. Tabell 4: Bakgrunnskonsentrasjon gitt i µg/m3 for forurensninger i området som blitt brukt i modelleringen i AERMOD. Måned NO 2 PM10 Januar 36,2 17,3 Februar 34,7 16,9 Mars 30,1 16,6 April 18,6 16,2 Mai 13,4 13,3 Juni 13,1 13,3 Juli 11 11,8 August 13,8 10,3 September 15,9 10,5 Oktober 21,9 11,7 November 21,6 14 Desember 30,1 16, Side 10 av 16

11 Resultater Det er modellert og presentert resultater for kravene i forurensningsforskriften og rød og gul luftforurensningssone etter T-1520 for I Figur 3 fremgår det at barnehagen vil ligge på grense til en rød luftkvalitetssone og deler av området som er nærmest Brynsveien vil være i gul og rød luftkvalitetssone. Figur 3: Sonekart for området basert på modellering der området er markert med blå linje. Sonene er basert på NO2. I forhold til luftkvalitetssoner basert på partikler er ikke noen del av området i en gul eller rød sone som kan ses i Figur 4. Årsmiddel for partikler er noe høy langs Brynsveien som kan ses i Figur 5. Deler av området som er nærmest Brynsveien vil ha høyere konsentrasjon av partikler enn hva som er anbefalt. Den største delen av området omfattes ikke av gul eller rød sone og har god luftkvalitet Side 11 av 16

12 Figur 4: Sonekart for området basert på modellering der området er markert med blå linje. Sonene er basert på PM Side 12 av 16

13 Figur 5: Sonekart for området basert på modellering der området er markert med blå linje. Gul sone er områder med høyere konsentrasjoner enn anbefalte luftkvalitetskriterier. Rød sone er områder med høyere konsentrasjoner enn grenseverdi i forurensningsforskriften. Forurensningskilden som påvirker luftkvalitet i området er trafikk i Brynsveien. Ved etablering av barnehagen anbefales det at det iverksettes skjermingstiltak mot veien. Det skal legges vekt på at bebyggelsen og spesielt uteoppholdsarealene får så god luftkvalitet som mulig innen sonen. Det anbefales at bygningen beholder plassering langs veien da den vil fungere som skjerming mot Brynsveien. Uteområdene ligger i et område med god luftkvalitet på innsiden av bygningsmassen. I tillegg kan det etableres avbøtende tiltak med vegetasjonsskjerm eller støyskjerm mot veien. Generelt vil luftkvaliteten bedres med avstand fra veg både horisontalt og vertikalt. Forskning viser at vegetasjon langs vegen påvirker luftkvaliteten positivt. Vegetasjonsskjerming kan redusere vindhastigheten og skape le, og har en evne til å fange opp støv og gasser Dersom den er konstruert på riktig måte, kan vegetasjonsbarrierer brukes til å redusere luftforurensning nær veg, enten alene eller i kombinasjon med faste støyskjermer. En støyskjerm vil også skjerme noe for luftforurensning ved fysisk å skjerme for PM10, samt skape vindturbulens som begrenser spredning av NO2 noe. Skjermen kan også fungere som deponiflate for partikler Side 13 av 16

14 Luftforurensning i anleggsperioden Anleggsarbeider og anleggstrafikk vil lokalt være en belastning for nærmiljøet. Sprengning, pigging, graving, massehåndtering og massetransport er kilder til spredning av luftforurensning som eksos og svevestøv i anleggsperioden. Det må forventes lokale støvplager som følge av anleggsarbeidet og spesielt ved arbeid i åpen byggegrop. Spredning av støv fra anleggsområdet vil avhenge av vind og massenes fuktighet, støvpartiklenes størrelse samt omfanget av den støvende aktiviteten. Det vil være nødvendig med avbøtende tiltak for å minimalisere støvflukt til omgivelsene. Det vil være mulig å redusere omfanget og konsekvensen av anleggsarbeidet ved gjennomføring av avbøtende tiltak for støvspredning. Dette utføres ved behov og spesielt på tørre og vindfulle dager. Følgende avbøtende tiltak bør gjennomføres i anleggsperioden: Støvdemping med vann og eventuelt støvbindende kjemikalier ved utgraving av støvende masser. Vanning ved støvende rivearbeider. Regelmessig vask og feiing av eventuelle anleggsveier med hardt dekke. Støvdemping ved vanning av anleggsområde og eventuelle anleggsveger. Støvbindende kjemikalier bør vurderes. Vask av anleggskjøretøy før utkjørsel på offentlig vei. Regelmessig vask og feiing av veger med hardt dekke i nærområdet. Tildekking av last hvis støvspredningen blir stor ved transport av masser Side 14 av 16

15 Konklusjon Konsentrasjoner av luftforurensning i området vurderes å ikke overskride noen grenseverdier. Området ligger imidlertid på grensen til rød og gul luftforurensningssone og derfor anbefales å plassere luftinntak og utearealer så langt unna hovedforurensningskilden, som er Brynsveien, som mulig. Det anbefales tiltak for skjerming av området mot veien. Dette kan være etablering av vegetasjonsskjerm/støyskjerm mot Brynsveien, samt at selve bygget etableres langs veien slik at dette fungerer som skjerming. Utvidelse av Vallersvingen barnehage vil ikke lede til forverret luftkvalitet med unntak fra i anleggsfase. Anleggsarbeider og anleggstrafikk vil lokalt være en belastning for nærmiljøet. Det må forventes lokale støvplager som følge av anleggsarbeidet. Det vil være nødvendig med avbøtende tiltak for å minimalisere støvflukt til omgivelsene i en midlertidig fase Side 15 av 16

16 Referanser [1] Statens vegvesen, «Vegkart,» [Internett]. Tilgjengelig: /hva:(~(id:105,filter:(~),farge:'0_0),(id:540,filter:(~),farge:'1_1),(id:583,filter:(~),farg [Funnet 2018]. [2] Meteorologisk institutt, «eklima,» [Internett]. Tilgjengelig: RTAL. [Funnet 2018]. [3] INFRAS, The Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA 3.3), Berne, [4] Swedish IIR, «The Air Pollutant Emission Factor Library,» [Internett]. Tilgjengelig: [5] Norsk Elbilforening, «Elbilbestand,» [Internett]. Tilgjengelig: [Funnet 2018]. [6] K. S. Martin Ferm, «Concentrations and emission factors for PM2.5 and PM10 from road traffic in Sweden,» Atmospheric Environment, pp , Oktober [7] NILU, «ModLUFT,» [Internett]. Tilgjengelig: aspx. [Funnet 2018] Side 16 av 16

Utredning av luftforurensning

Utredning av luftforurensning BOB BBL Utredning av luftforurensning Kanalveien 90 Oppdragsnr.: 5166861 Dokumentnr.: ML-01 Versjon: J01 2016-10-31 Oppdragsgiver: BOB BBL Oppdragsgivers kontaktperson: Kenneth Mikkelsen Rådgiver: Norconsult

Detaljer

Utredning av luftforurensning

Utredning av luftforurensning Vedlegg til politisk sak J Post ID 18/16946 Bærum kommune Utredning av luftforurensning Kommunedelplan 3 - Fornebu Oppdragsnr.: 5171804 Dokumentnr.: 5171804-L01 Versjon: D01 2017-12-01 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

E134 Strømsåstunnelen.

E134 Strømsåstunnelen. Statens vegvesen Region sør E134 Strømsåstunnelen. Modellering av utslipp fra luftetårn og tunnelmunninger. Oppdragsnr.: 5163203 Dokumentnr.: 5163203-01 Versjon: J02 2016-06-17 Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Detaljer

Rv. 509 Transportkorridor vest RAPPORT LUFTFORURENSING

Rv. 509 Transportkorridor vest RAPPORT LUFTFORURENSING RAPPORT LUFTFORURENSING Rv. 509 Transportkorridor vest Detaljregulering plan 0527/2479. Parsell: Sør-Tjora - Sundekrossen Sola kommune og Stavanger kommune Region vest Stavanger kontorsted 12.06.2015 J02

Detaljer

BERGENSBANEN (DALE) BERGEN. Bergen godsterminal, Nygårdstangen Reguleringsplan med KU og Hovedplan

BERGENSBANEN (DALE) BERGEN. Bergen godsterminal, Nygårdstangen Reguleringsplan med KU og Hovedplan BERGENSBANEN (DALE) BERGEN Reguleringsplan med KU og Hovedplan RAPPORT OM LUFTFORURENSNING 03 For bruk (innledning justert) 17.11.16 Moher MOHER 02 For bruk 12.08.16 MANOR IW MOHER 01 For bruk 04.07.16

Detaljer

Fv. 409 Transportkorridor vest

Fv. 409 Transportkorridor vest Statens vegvesen Region vest Fv. 409 Transportkorridor vest Luftforurensning Detaljregulering med KU Oppdragsnr.: 5144279 Dokumentnr.: R50 Versjon: 1 2017-06-30 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter

Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter Florvaag Bruk Bolig AS og Konseptbygg AS Helsekonsekvensvurdering knyttet til støv og luftkvalitet for barnehage og bolighus/leiligheter Reguleringsplan Fagerdalen Bergen 2014-05-22 Helsekonsekvensvurdering

Detaljer

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE.

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. Side: 1 av 7 Til: Fra: Per Moen Katrine Bakke Dato: 28. januar 2010 LUFTFORURENSNING FRA, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. I forbindelse med et reguleringsforslag for et boligområde for ca 30

Detaljer

Luftsonekart for Drammen kommune

Luftsonekart for Drammen kommune Drammen kommune Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport 2014-03-14 Oppdragsnr.: 5137102 Luftsonekart for Drammen kommune Teknisk datarapport Revisjon: J02 Oppdragsnr.: 5137102 Innhold 1 Innledning

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Joanne Inchbald

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Joanne Inchbald memo01.docx 2012-03-28 KUNDE / PROSJEKT Haugesund kommune Lokal luftkvalitet Karmsundgata, Haugesund PROSJEKTNUMMER 10208913 PROSJEKTLEDER Morten Rønnevig Martinsen OPPRETTET AV Morten Rønnevig Martinsen

Detaljer

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted

Luftkvalitet. Norconsult. Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune. Region sør Kristiansand kontorsted Luftkvalitet Norconsult Eg - Sødal. Ny bru. Kristiansand kommune Region sør Kristiansand kontorsted 18.03.16 Vedlegg 8, Dok.B0006 NOTAT Til: Fra: Statens vegvesen Region sør Norconsult v/mats Nordum Dato

Detaljer

Spredningsberegning av NOx

Spredningsberegning av NOx MM Karton FollaCell AS Oppdragsnr.: 5156673 Dokumentnr.: 5156673-ML01 Versjon: D01 2015-11-16 Oppdragsnr.: 5156673 Dokumentnr.: 5156673-ML01 Versjon: D01 Oppdragsgiver: MM Karton FollaCell AS Oppdragsgivers

Detaljer

2.2 Rapport luftforurensning

2.2 Rapport luftforurensning 2.2 Rapport luftforurensning RAPPORT SIDE 18 AV 18 C:\01 Oppdrag\19099115 Reguleringsplan Mære\14 Fagområder\Regulering\Merknadsbehandling\Revisjon 25_10_2017\ETM_20_A_00064_2017-10- 23.docx -14 OPPDRAG

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Strekning 2 E16 Skaret - Høgkastet Detaljplan og teknisk plan Fagrapport luftforurensning

E16 Skaret - Hønefoss Strekning 2 E16 Skaret - Høgkastet Detaljplan og teknisk plan Fagrapport luftforurensning VEDLEGG 12 E16 Skaret - Hønefoss Strekning 2 E16 Skaret - Høgkastet Fagrapport luftforurensning 00A Revisjon Første utgave Høringsutgave Revisjonen gjelder 19.04.2017 Dato MANOR MANOR Utarb. av KJB KJB

Detaljer

Rv.41/ rv Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

Rv.41/ rv Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik FAGRAPPORT Luft Rv.41/ rv. 451 - Region sør Rev. Dato: Omtale Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 2014.10.08. Til oppdragsgiver KJB LiBoh TeFaa Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune -14 OPPDRAG Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 26953002 OPPDRAGSLEDER Einar Rørvik OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS NOJOAN Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter,

Detaljer

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Støyskjerming av bebyggelse hva er kravene? Miljøverndepartementets retningslinje

Detaljer

VURDERING AV STØV ARENDAL LEGEVAKT OG KOMMUNAL ØYEBLIKKE- LIG HJELP (KØH)

VURDERING AV STØV ARENDAL LEGEVAKT OG KOMMUNAL ØYEBLIKKE- LIG HJELP (KØH) NOTAT Oppdrag 1350021946 Arendal Eiendom - Regulering, legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) Kunde Arendal Eiendom KF Notat nr. M-Not-001-1350021946 Dato 2018-04-03 Til Arendal Eiendom KF/ Torstein

Detaljer

I foreliggende vurdering er ikke den økte trafikken som kommer av utbyggingen av boliger ved eiendommen nord for Bruket 23 og 29 inkludert.

I foreliggende vurdering er ikke den økte trafikken som kommer av utbyggingen av boliger ved eiendommen nord for Bruket 23 og 29 inkludert. NOTAT Oppdrag 1350027413 - Planforslag Bruket 23 og 29 Kunde WSP Norge AS Notat nr. M-Not-1350027413 Bruket 23 og 29 Dato 2018-03-14 Til Fra WSP Norge AS / Hege Rydland Alexandra Griesfeller og Ingvild

Detaljer

Vurdering av lokal luftkvalitet - Fv. 118 gang- og sykkelundergang, Tune kirke i Sarpsborg

Vurdering av lokal luftkvalitet - Fv. 118 gang- og sykkelundergang, Tune kirke i Sarpsborg Vurdering av lokal luftkvalitet - Fv. 118 gang- og sykkelundergang, Tune kirke i Sarpsborg I forbindelse med plan for gang- og sykkelveg langs Fv118 ved Tune kirke i Sarpsborg har det vært ønskelig å vurdere

Detaljer

RHI Normag AS nytt utslippspunkt

RHI Normag AS nytt utslippspunkt RHI Normag AS RHI Normag AS nytt utslippspunkt Spredningsberegninger skorsteinshøyde. for fastsettelse av 2014-07-03 J01 2014-07-03 For bruk LIBOH/KJB KJB/IWI LIBOH A00 2014-06-24 Utarbeidet for fagkontroll

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Morten Martinsen OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Nardovegen 6, Trondheim kommune

OPPDRAGSLEDER. Morten Martinsen OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Nardovegen 6, Trondheim kommune OPPDRAG Lokal luftkvalitet Nardovegen 6, Trondheim kommune OPPDRAGSNUMMER 24579001 OPPDRAGSLEDER Morten Martinsen OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS NOYVON Vurdering av lokal luftkvalitet, Nardovegen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jenny Luneng UTARBEIDET AV. Ragnhild Willersrud UTARBEIDET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Jenny Luneng UTARBEIDET AV. Ragnhild Willersrud UTARBEIDET AV. Ragnhild Willersrud OPPDRAG RIAKU - Lars Hillesgate 27-29 - veg- og banestøy OPPDRAGSNUMMER 20114001 REV 01 Vurdering mot eksistrende luftsonekart OPPDRAGSLEDER Jenny Luneng UTARBEIDET AV Ragnhild Willersrud UTARBEIDET AV

Detaljer

DESEMBER 2015 SØLVKNUTEN AS. Utredning av luftkvalitet: Sildetomta, Kongsberg

DESEMBER 2015 SØLVKNUTEN AS. Utredning av luftkvalitet: Sildetomta, Kongsberg DESEMBER 2015 SØLVKNUTEN AS Utredning av luftkvalitet: Sildetomta, Kongsberg ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2015 SØLVKNUTEN

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT LUFTFORURENSING

Detaljer

Vurdering av luftforurensning, konsekvensutredning for områdereguleringsplan Kaupanes.

Vurdering av luftforurensning, konsekvensutredning for områdereguleringsplan Kaupanes. Til: Fra: Eigersund kommune Mats Nordum Dato 2015-11-10 Vurdering av luftforurensning, konsekvensutredning for områdereguleringsplan Kaupanes. Innledning I forbindelse med områderegulering av Kaupanes

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

Eiendomsselskapet Solheimsgaten 58 AS. Solheimsgaten 58. Vurdering av lokal luftkvalitet Oppdragsnr.:

Eiendomsselskapet Solheimsgaten 58 AS. Solheimsgaten 58. Vurdering av lokal luftkvalitet Oppdragsnr.: Eiendomsselskapet Solheimsgaten 58 AS Solheimsgaten 58 Vurdering av lokal luftkvalitet 2013-08-07 Oppdragsnr.: 5132792 Oppdragsnr.: 5132792 Solheimsgaten 58 Revisjon: J01 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Planområdet

Detaljer

STJØRDAL SENTRUM OMRÅDEREGULERINGSPLAN TEMAUTREDNING LUFTKVALITET

STJØRDAL SENTRUM OMRÅDEREGULERINGSPLAN TEMAUTREDNING LUFTKVALITET STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL SENTRUM OMRÅDEREGULERINGSPLAN TEMAUTREDNING LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 18.05.2016

Detaljer

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA).

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). i samarbeid med Sør-Varanger kommune Spredningsberegninger for utslipp til luft fra et energigjenvinningsanlegg på Kirkenes Industrial and Logistics Area (KILA). August 2010 RAPPORT Tittel: Spredningsberegninger

Detaljer

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy Drammen kommune Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy 2014-03-14 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Grenseverdier og helserisiko 5 2 Tolkning av luftsonekart

Detaljer

Hensyn til luftkvalitet i arealplanlegging. Isabella Kasin

Hensyn til luftkvalitet i arealplanlegging. Isabella Kasin Hensyn til luftkvalitet i arealplanlegging Isabella Kasin 13.02.2014 Transport viktig kilde til luftforurensning mill. personkilometer Persontransport - Utvikling de siste årene Innenlands persontransportarbeid

Detaljer

NARDOBAKKEN. Detaljregulering. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave HBP MST HBP HBP

NARDOBAKKEN. Detaljregulering. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave HBP MST HBP HBP NARDOBAKKEN Detaljregulering Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Havstad Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Vamnes massedeponi

Detaljreguleringsplan for Vamnes massedeponi Hafslund Produksjon AS Vamma 12 Detaljreguleringsplan for Vamnes massedeponi Konsekvensutredning Luftforurensning 2015-07-02 J04 2015-07-02 Oppdatert etter gjennomgang KJB IW FLH J03 2015-06-30 For bruk

Detaljer

JUNI 2015 SVV NORD. Utredning av luftkvalitet: Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

JUNI 2015 SVV NORD. Utredning av luftkvalitet: Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya JUNI 2015 SVV NORD Utredning av luftkvalitet: Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Innendørs luftkvalitet

Innendørs luftkvalitet NOTAT OPPDRAG Ny legevakt i Bergen OPPDRAGSNUMMER 99434001 OPPDRAGSLEDER Bjørn Martin Holo OPPRETTET AV Bjørn Martin Holo DATO NOTAT NR RIV-05 Innendørs luftkvalitet Innhold Innledning 2 Luftkvaliteten

Detaljer

Det forventes ikke at undergangen som planlegges i seg selv vil medføre en økning i forurensningsnivået. Luftforurensning

Det forventes ikke at undergangen som planlegges i seg selv vil medføre en økning i forurensningsnivået. Luftforurensning Vurdering av lokal luftkvalitet for undergang ved Rv22 Bergenhus I forbindelse med plan for undergang for Rv22 ved Bergenhus i Rakkestad har det vært ønskelig å vurdere den lokale luftkvaliteten i området.

Detaljer

Konsekvensutredning for Tromsdalen kalkdagbrudd Alternativ 2

Konsekvensutredning for Tromsdalen kalkdagbrudd Alternativ 2 Innherred samkommune Konsekvensutredning for Tromsdalen kalkdagbrudd Alternativ 2 Delrapport Lokal luftkvalitet og spredning av støv 2012-05-22 01 2012.05.22 For kommentar oppdragsgiver KJB IWI SBTIM Rev.

Detaljer

VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER

VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER STATENS VEGVESEN REGION MIDT E6 Ulsberg - Støren - Lokal luftkvalitet OPPDRAGSNUMMER 11927001 VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER HEO HAMAR VM MORTEN MARTINSEN 14 LUFTVURDERINGER

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING E6 Moelv-Biri Ringsaker og Gjøvik kommune Region øst Hamar kontorsted 28. mai 2013 Rapport luftforurensning Oppdrag: E6 Moelv-Biri Emne: Kommunedelplan med konsekvensutredning

Detaljer

Utredning av luftforurensning

Utredning av luftforurensning Trondheim Havn Utredning av luftforurensning Regionhavn Orkanger Oppdragsnr.: 5141085 Dokumentnr.: 5141085-ML01 Versjon: J04 2016-10-20 Oppdragsgiver: Trondheim Havn Oppdragsgivers kontaktperson: Are Kullerud

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

ÅSGÅRD NORD, FREDRIKSTAD UTREDNING AV LUFTKVALITET

ÅSGÅRD NORD, FREDRIKSTAD UTREDNING AV LUFTKVALITET JULI 2015 VÆRSTE UTVIKLING AS ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 28.08.2015 SIDE 1/17 REF scrl OPPDRAGSNR ÅSGÅRD NORD, FREDRIKSTAD

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Silje Hermansen OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud. Overordnet vurdering av luftkvaliteten på Nyborg næringsområde, Åsane

OPPDRAGSLEDER. Silje Hermansen OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud. Overordnet vurdering av luftkvaliteten på Nyborg næringsområde, Åsane OPPDRAG Nyborg næringsområde, Åsane - Områdereguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 99858001 OPPDRAGSLEDER Silje Hermansen OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO KS Morten Martinsen Overordnet vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Luftforurensning - bakgrunn. Presentasjon for GIS-samarbeidet i Larvik, 13.februar 2014

Luftforurensning - bakgrunn. Presentasjon for GIS-samarbeidet i Larvik, 13.februar 2014 Luftforurensning - bakgrunn Presentasjon for GIS-samarbeidet i Larvik, 13.februar 2014 Innhold Komponenter Kilder Helseeffekter Regelverk Luftforurensningen i norske byer Tiltak Viktige forurensninger

Detaljer

Spredningsberegninger Alta

Spredningsberegninger Alta 3 MW RT-flis Status: Dato: 22.05.2017 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: For kommentar hos oppdragsgiver Stine Belgum Torstensen Rapport Oppdragsgiver: Dato: 22.05.2017 Prosjektnavn: 3 MW RT-flis Alta Dok.

Detaljer

NOTAT. Regelverk Når luftkvaliteten vurderes i et område sammenlignes målte og beregnede konsentrasjoner med grenseverdier i:

NOTAT. Regelverk Når luftkvaliteten vurderes i et område sammenlignes målte og beregnede konsentrasjoner med grenseverdier i: NOTAT Til: Asplan Viak v/ Ola S. Brandvold Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, 08.03.2016 Ref.: O-116011 Kommunedelplan for rv. 25, kryssing av Glomma. Deltema Luft Innledning NILU (Norsk institutt

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

UTREDNING AV LUFTKVALITET

UTREDNING AV LUFTKVALITET STÆRK & CO. A.S UTREDNING AV LUFTKVALITET VINDHOLMEN, ARENDAL < A096446 UTREDNING AV LUFTKVALITET: VINDHOLMEN, ARENDAL> UTREDNING AV LUFTKVALITET: TURBINVEIEN, OSLO SIDE 2 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor:

Detaljer

Kommentar til helsevernuttalelse om luftforurensning vedrørende planforslag for Solheimsgaten 58

Kommentar til helsevernuttalelse om luftforurensning vedrørende planforslag for Solheimsgaten 58 NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: 01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5155807 Til: Eiendomsselskapet Solheimsgaten 58 AS

Detaljer

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET

Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET Kongsberg kommune Bingeplass UTREDNING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10.09.2014 SIDE 1/10 REF JRSU OPPDRAGSNR

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft fra Eidsvolltunnelen Region øst 06.12.2005 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-8 246406 06.12.2005 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund

Detaljer

Luftkvalitet, Sinsenveien

Luftkvalitet, Sinsenveien Notat Luftkvalitet, Sinsenveien 45-49. Beskrivelse av lokal luftkvalitet og effekten av ulike tiltak. Erik Berge Versjon 1 20.06.2016 Det er utført en enkel vurdering av luftkvaliteten og mulige tiltak

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING

LUFTKVALITETS- VURDERING LUFTKVALITETS- VURDERING Reguleringsplan for Gnr 16 bnr 47 m.fl., Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS 12.08.2015 Luftkvalitetsvurdering for Langeskogen 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift

Detaljer

Utfordringer som var, er, og de som kommer

Utfordringer som var, er, og de som kommer Utfordringer som var, er, og de som kommer Bedre byluftforum 26. 27. mars 2019 Eivind Selvig, Civitas Foto: Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet En utvikling bort fra industristedproblem til by- og veitrafikkproblem

Detaljer

YRKESSKOLE ARENDAL VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

YRKESSKOLE ARENDAL VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET Beregnet til Tangen Gaard AS Dokumenttype Vurdering av lokal luftkvalitet Dato 2018-02-20 YRKESSKOLE ARENDAL VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET Revisjon 000 Dato 2018-02-20 Alexandra Griesfeller Utført av

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 216 En oppsummering Eksos i perioder med stabile værforhold I januar var det en periode fra 16.-23.1. med veldig stabile værforhold. Under slike forhold er det typisk

Detaljer

JUNI 2014 KOTENG BOLIG BEREGNING LUFTKVALITET MELLOMILA 57, TRONDHEIM

JUNI 2014 KOTENG BOLIG BEREGNING LUFTKVALITET MELLOMILA 57, TRONDHEIM JUNI 2014 KOTENG BOLIG BEREGNING LUFTKVALITET MELLOMILA 57, TRONDHEIM ADRESSE COWI AS Kobberslagerveien 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 KOTENG BOLIG BEREGNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Luftforurensning Weber AS Fredrikstad kommune Gretnes COWI AS Hvervenmovn 35 Hønefoss Telefon 294 wwwcowino Luftforurensning Innholdsfortegnelse BAKGRUNN 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG OG METODE 2 2 Trafikk 2 22 Metode 2

Detaljer

Nygårdsgaten Luftkvalitetsvurdering. Opus Bergen AS

Nygårdsgaten Luftkvalitetsvurdering. Opus Bergen AS Nygårdsgaten 112-114 Luftkvalitetsvurdering Opus Bergen AS 13.10.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) trådte i kraft i 2004. Kapittel

Detaljer

Luftovervåking Fredrikstad Årsrapport 2017

Luftovervåking Fredrikstad Årsrapport 2017 Luftovervåking Fredrikstad Årsrapport 217 9.1.218 1.Innledning Forurensningsforskriftens bestemmelser om lokal luftkvalitet er basert på et EU-direktiv og er hjemlet i forurensningsloven. Forurensningsforskriften

Detaljer

KVARTAL 261 VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

KVARTAL 261 VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET Beregnet til Kulås Utvikling AS Dokument type Vurdering av lokal luftkvalitet Dato 2016-09-06 KVARTAL 261 VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET KVARTAL 261 LUFTKVALITET Revisjon 001 Dato 2016/09/06 Utført av

Detaljer

RAPPORT. Forskjønnelsen 4/Kalfarveien Spredningsberegning av luftforurensning RAMBØLL NORGE AS HEO HAMAR VM SPREDNINGSBEREGNINGER

RAPPORT. Forskjønnelsen 4/Kalfarveien Spredningsberegning av luftforurensning RAMBØLL NORGE AS HEO HAMAR VM SPREDNINGSBEREGNINGER RAPPORT RAMBØLL NORGE AS Forskjønnelsen 4/Kalfarveien Spredningsberegning av luftforurensning OPPDRAGSNUMMER 15776001 SPREDNINGSBEREGNINGER HEO HAMAR VM MORTEN MARTINSEN 14 LUFTVURDERINGER MED SPREDNINGSBEREGNINGER

Detaljer

REGULERINGSPLAN IVIED KU

REGULERINGSPLAN IVIED KU Giza EVA? Statens HORDALAND FYLKESKOMMUNE vegvesen ROGALAND FYLKESKOMMUNE 1:34.,, " 9 1 ' W,

Detaljer

Kontaktperson i Storebukta Boligutvikling har vært Tom Andrè Svenning-Gultvedt. 1 Sammendrag Beskrivelse av området...3

Kontaktperson i Storebukta Boligutvikling har vært Tom Andrè Svenning-Gultvedt. 1 Sammendrag Beskrivelse av området...3 Notat Storebukta, Kolbotn Lokalklima og lokal luftkvalitet Erik Berge 12.04.2017 På oppdrag fra Storebukta Boligutvikling AS er det gjort en enkel vurdering av lokalklima og lokal luftkvalitet for utviklingen

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Noe forurenset luft i november og desember Både i november og desember var de registrerte forurensningsnivåene generelt lavere enn

Detaljer

Spredningsberegninger Energisentral i Dale

Spredningsberegninger Energisentral i Dale Spredningsberegninger Energisentral i Dale Status: Dato: 17.01.2012 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Som bygget, endelig utgave Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 17.01.2012 Prosjektnavn: Spredningsberegninger

Detaljer

Områderegulering med konsekvensutredning for ny drift i Sulitjelma gruver.

Områderegulering med konsekvensutredning for ny drift i Sulitjelma gruver. Områderegulering med konsekvensutredning for ny drift i Sulitjelma gruver. Luftforurensning - støvspredning 2014-11-25 B01 2014-11-25 For gjennomgang hos oppdragsgiver KJB MoSel Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Vurdering av luftkvalitet i forbindelse med reguleringsplan Skjefstad Vestre

Vurdering av luftkvalitet i forbindelse med reguleringsplan Skjefstad Vestre Vedlegg 9 Vurdering av luftkvalitet i forbindelse med reguleringsplan Status: Dato: 13.11.2015 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: For kommentar hos oppdragsgiver Dag Borgnes Rapport Oppdragsgiver: Dato: 13.11.2015

Detaljer

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme Statens vegvesen Region sør Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme Konsekvensutredning Luftforurensning Oppdragsnr.: 5173367 Dokumentnr.: M-01 Versjon: D02 2017-11-21 Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mars 2004 Tørt, stabilt og solrikt vær med lite vind medførte høye konsentrasjoner av svevestøv fra oppvirvlet veistøv. Mye svevestøv i mars Det

Detaljer

RAPPORT. Spredningsberegninger Franzefoss Husøya

RAPPORT. Spredningsberegninger Franzefoss Husøya FRANZEFOSS GJENVINNING AS Att: Astrid Drake Postboks 53 SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 68085 1309 RUD Rapportref.:

Detaljer

Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1. 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5124575

Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1. 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5124575 Vurdering av utslipp til luft ved ilmenittsmelteverket i Tyssedal ved oppgradering av ovn 1 2013-10-21 Revisjon: J05 J05 2013.10.21 For bruk JNOLS KJB JNOLS J04 2013.06.18 For godkjenning hos oppdragsgiver

Detaljer

P41 RAPPORT. Hopsnesvegen 48, vurdering av Skredfare, støy og støv/luftforurensning SE-ARKITEKTUR AS HEO HAMAR VM DELUTREDNING LUFTFORURENSNING

P41 RAPPORT. Hopsnesvegen 48, vurdering av Skredfare, støy og støv/luftforurensning SE-ARKITEKTUR AS HEO HAMAR VM DELUTREDNING LUFTFORURENSNING P41 RAPPORT SE-ARKITEKTUR AS Hopsnesvegen 48, vurdering av Skredfare, støy og støv/luftforurensning OPPDRAGSNUMMER 14416002 HEO HAMAR VM MORTEN MARTINSEN Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Luft01 14416002

Detaljer

Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland

Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland Månedsrapport november 218 Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland 2 Tabeller Tabell 1: Oppetid for instrumenter november 218... 3 Tabell 2: Antall

Detaljer

Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal Konsekvensutredning Nidelv bru Stjørdal stasjon Luftforurensning

Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal Konsekvensutredning Nidelv bru Stjørdal stasjon Luftforurensning Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal Nidelv bru Stjørdal stasjon Luftforurensning Februar 2017 NORDLANDSBANEN / TRØNDERBANEN DOBBELTSPOR TRONDHEIM - STJØRDAL KONSEKVENSER FOR Akseptert Akseptert m/kommentarer

Detaljer

STJØRDAL HELSEHUS VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

STJØRDAL HELSEHUS VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET Beregnet til Per Knudsen Arkitektkontor AS Dokumenttype Vurdering av lokal luftkvalitet Dato 2018-08-06 STJØRDAL HELSEHUS VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET STJØRDAL HELSEHUS VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

Detaljer

UTREDNING AV LUFTKVALITET

UTREDNING AV LUFTKVALITET BJØLSTAD UTVIKLING AS UTREDNING AV LUFTKVALITET ÅSGÅRD NORD, FREDRIKSTAD < A096446 UTREDNING AV LUFTKVALITET: ÅSGÅRD NORD> SIDE 2 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Oppdrag nr: Utgivelsesdato: Tilgjengelighet:

Detaljer

Utbedret E6 øst for Trondheim

Utbedret E6 øst for Trondheim OR 23/2015 Utbedret E6 øst for Trondheim Beregnet luftkvalitet 2040 Dag Tønnesen Oppdragsrapport Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Metode... 4 3 Vurderingskriterier for luftkvalitet... 5 4 Trafikktall

Detaljer

Luftovervåkning Fredrikstad Årsrapport 2018

Luftovervåkning Fredrikstad Årsrapport 2018 Luftovervåkning Fredrikstad Årsrapport 2018 22.01.2019 1.Innledning Forurensningsforskriftens bestemmelser om lokal luftkvalitet er basert på et EU-direktiv og er hjemlet i forurensningsloven. Forurensningsforskriften

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Statens vegvesen Region vest Fra: Norconsult AS Dato: 22.2.212 Utslipp fra tunnelportaler E39 Rådal-tunnelene INNLEDNING Utslipp fra trafikk gjennom tunnelene belaster det lokale miljøet nær tunnelportalene.

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger november 2004

Månedsrapport luftforurensninger november 2004 Månedsrapport luftforurensninger november 004 Flere dager med høy luftforurensning i november Det var flere dager med høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid denne måneden. Dette skyldes stabile

Detaljer

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (Nygaardsgaten 14-16) PB 145 162 Fredrikstad Tlf.: 69 3 6 http://www.fredrikstad.kommune.no Fredrikstad kommune Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 215 Veinær målestasjon, St.Croix

Detaljer

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim

E6 Dal - Minnesund. Utslipp til luft ved Fredheim E6 Dal - Minnesund Utslipp til luft ved Fredheim Region øst 23.11.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 246400-9 246406 23.11.2006 Oppdragsnavn: Teknisk plan E6 Dal - Minnesund Kunde:

Detaljer

VESTSIDEN UNGDOMS- SKOLE, KONGSBERG VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET

VESTSIDEN UNGDOMS- SKOLE, KONGSBERG VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET Beregnet til Kongsberg kommunale eiendom KF Dokumenttype Vurdering av lokal luftkvalitet Dato 2017-05-09 VESTSIDEN UNGDOMS- SKOLE, KONGSBERG VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger Desember 2011

Månedsrapport luftforurensninger Desember 2011 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger Desember 211 Noe eksosforurensning, lite veistøv og vedfyring I desember var det ingen lengre perioder med tørt vær. Dette førte til generelt lite veistøv,

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Luftkvaliteten i Fredrikstad april 2015

Luftkvaliteten i Fredrikstad april 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (Nygaardsgaten 14-16) PB 145 162 Fredrikstad Tlf.: 69 3 6 http://www.fredrikstad.kommune.no Fredrikstad kommune Luftkvaliteten i Fredrikstad april 215 Veinær målestasjon, St.Croix Bybakgrunnsstasjon,

Detaljer

Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland

Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland Månedsrapport desember 218 Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenland 2 Tabeller Tabell 1: Oppetid for instrumenter desember 218... 3 Tabell 2: Antall

Detaljer

RAPPORT. Lokal luftkvalitet - Teknologitomta, Vestre Rosten - Voll arkitekter VOLL ARKITEKTER AS HAM HAMAR VM

RAPPORT. Lokal luftkvalitet - Teknologitomta, Vestre Rosten - Voll arkitekter VOLL ARKITEKTER AS HAM HAMAR VM VOLL ARKITEKTER AS Lokal luftkvalitet - Teknologitomta, Vestre Rosten - Voll arkitekter OPPDRAGSNUMMER 24519001 VURDERING AV LOKAL LUFTKVALITET MED SPREDNINGSBEREGNINGER HAM HAMAR VM MORTEN MARTINSEN Voll

Detaljer

Utredning av luftkvalitet

Utredning av luftkvalitet Skedsmo kommune Utredning av luftkvalitet Skedsmo kommune 2017-01-25 Oppdragsgiver: Skedsmo kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Øyvind Wahl Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juni 004 Lite luftforurensning i juni Luftkvaliteten var generelt god denne måneden. Det var stabilt vær de første dagene i juni. Dette medførte

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: februar 2004 Flere dager med forurenset luft i februar Det var en varm februar med stabile værforhold, til dels lite vind (Tabell 6) og bare, tørre

Detaljer

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A5 Lu*forurensning Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer