Lånekassens innspill til stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lånekassens innspill til stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon"

Transkript

1 Vår dato Vår referanse /440 Din dato Din referanse Kommunal- og Moderniseringsdepartementet s innspill til stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon holdt et invitert innlegg i forbindelse med innspillseminar for denne stortingsmeldingen mars Tittelen på innlegget var Digital myndighetsutøvelse verdiskaping eller dyrekjøpt erfaring. I dette skriftlige innspillet vil vi benytte muligheten til å gjenta noe av budskapet i vårt innlegg. Med utgangspunkt i det tankesettet vi etablerer, vil vi løfte frem øvrige momenter som vi mener bør tas hensyn til for å legge til rette for fremtidig datadrevet økonomi og innovasjon. Nye forventninger til den enkelte offentlige virksomhets rolle Det ligger et administrativt spillerom i offentlig myndighetsutøvelse, og med det måten en offentlig virksomhet velger å utøve sitt samfunnsoppdrag på. Eksisterende strukturer i organisering av offentlig sektor er innordnet etter et syn på effektiv oppgaveløsning som tidvis har blitt utfordret av nye behov, eller gjennom muligheter som har kommet som følge av digitalisering. Innovasjon i offentlig sektor har naturlig nok vært drevet av den samfunnsnytten det har gitt gjennom gevinster hos næring og privatpersoner. Vi kan for enkelhets skyld si at man jobber med et internt eller eksternt perspektiv. I det interne perspektivet er den enkelte offentlige virksomhet i hovedsak i stand kunne si noe om hvor effektivt samfunnsoppdraget løses. Eventuell intern effektivisering basert på i innsikt om muligheter for lokal innovasjon vil potensielt kunne gi handlingsrom innenfor eksisterende rammer. Skal man si noe om hvilken effekt gjeldende rammer for en offentlig virksomhets samfunnsoppdrag har, må det gjennomføres analyser med utgangspunkt i et mer omfattende datagrunnlag. Eventuell innsikt om muligheter for økt effekt vil kunne føre til strukturelle endringer som ligger utenfor det administrative spillerommet til den offentlige virksomheten. Det er naturlig å anse det eksterne perspektivet som globalt, da det er vanskelig å begrense hvilke interaksjoner som vil være relevante når en vurderer effekten av et samfunnsoppdrag og konsekvensen av eventuelle endringer av dette. Gjennom digital agenda ble kun én gang utvidet som førende prinsipp for utvikling av offentlig tjenester til å gjelde ikke bare for tjenester rettet mot næringsliv, men også for tjenester rettet 1 Postadresse: Postboks 4551, 8608 Mo i Rana Kundetelefon: Sentralbord: Org. nr. NO

2 mot privatpersoner. Ved å gjenbruke informasjon ville rapporteringsbyrden hos den enkelte gå ned, og gjennom å benytte autoritative kilder ville også kvaliteten på tjenestene kunne øke. For å støtte realisering av kun én gang og oppdagelsen av eksisterende data ble Felles datakatalog etablert. Rapportering til Felles datakatalog krever at den enkelte offentlige virksomhet har tilstrekkelig orden i eget hus. Kunnskap om redundante datakilder gjør at en kan vurdere hvilke kilder som er mest hensiktsmessige. En slik oversikt åpner også opp for strukturendringer og tildeling av ansvar for masterdata på nasjonalt og sektorielt nivå. Gjennom etablering av Felles datakatalog skjer det en endring i synet på offentlig tjenesteproduksjon. Kunnskap om tilgjengelig data gir grunnlag for innovativ viderebruk på tvers av tradisjonelle konstellasjoner, og flere aktører blir relevante for den enkelte offentlige virksomhets syn på egen økologi. Det er dessverre en utfordring tilknyttet realisering av denne muligheten, som går tilbake til den enkelte virksomhets samfunnsoppdrag og det tilhørende formålet. Det er svært få offentlige virksomheter som har formål som registermyndighet og som følge av dette har etablert en organisasjon som profesjonell dataleverandør. Det er videre ingen tydelig forventning til at løsninger utvikles, og at data forvaltes, med hensyn til deling og eventuell viderebruk. Med utgangspunkt forventet verdi som følge av å jobbe datadrevet på ulike nivåer kan man si at en intern effektivisering i en virksomhet gir relativt sett liten verdi, mens måling av formålseffektivitet som fører til endrede rammer eller strukturendringer sektor kan gi en relativt sett stor verdi. Ser man på samspillet mellom offentlig og privat sektor, så ligger det en mulighet i å gjøre data og infrastruktur tilgjengelig for næring i etablering av nye forretningsmodeller. Dette representerer et nytt syn på offentlig tjenesteproduksjon og privat-offentlig samspill, og det endrer synet og forventningene til den enkelte offentlige virksomhets ansvar for å tenke helhet. En vurderer da ikke lengre bare effektivitet og effekt ved et samfunnsoppdrag, men potensialet for å kunne skape verdi utenfor samfunnsoppdraget. Det er usikkert om offentlige virksomheter skal ta risiko forbundet med utprøving og innovasjon utenfor ansvarsområde. Det ligger også en forpliktelse i et slikt samspill med markedet som offentlige virksomheter isolert sett ikke er forberedt på å involvere seg i. Dette vil i hovedsak dreie seg om kapabilitet og kapasitet til å betjene nye tjenesteområder og målgrupper, særlig om en samtidig stiller spørsmål ved om tjenestene går på bekostning av evne til å levere på samfunnsoppdraget. I har vi opparbeidet oss en del erfaring fra nye arbeidsformer tilknyttet kunstig intelligens (KI) og deling av data de siste årene. På KI-området har vi benyttet maskinlæring i forbindelse med uttrekk til kontrollformål, og vi har utforsket bruk av avansert analyse som verktøy til innsiktsproduksjon og som komponenter i våre produksjonssystemer. På området datadeling har vi gjennomført en proof of concept (POC) på tilgjengeliggjøring av våre kunders gjeld gjennom privatbank. Sistnevnte POC er planlagt realisert som en ny kanal hvor vi åpent lar banker koble seg til vår tjeneste for å gi en bedre økonomisk oversikt til sine kunder. Vi ser gjennom vår erfaring med avansert analyse at synliggjøring og tilgjengeliggjøring av data i seg selv er aktiviteter som nødvendigvis oppleves som å være i tråd med opprinnelig formål. Dette er aktiviteter som er krevende å prioritere. Slik vi erfarer, har analysetjenester mer omfattende forvaltning enn tradisjonell tjenesteproduksjon. De har også potensiale for være

3 delvis bortkastet med mindre vi stiller oss i posisjon til å kunne fortløpende kunne tilpasse oss som følge av den innsikten vi får. Vi ser et mulighetsrom for deling av data med privat sektor som kan være grunnlag for tjenesteutvikling og alternative forretningsmodeller. For s del kan dette sees i lys av å etablere en strategisk kanal for å levere på vårt samfunnsoppdrag, i andre tilfeller må en vurdere om en står i fare for å skape forpliktelser som går utover ansvaret til vår sektor. Det bør ikke være noe i veien for en slik datadeling, gitt at formålet skaper en helhetlig verdi og at det samtidig ikke er ugunstig for den som tilbyr data. Det er forventet endringer i arbeidsmarkedet og behov for tilgang til kompetanse i årene som kommer. Privat-offentlige og tverrsektorielle samarbeid med utvidet behov for datadeling vil være nødvendig for å raskt kunne levere treffsikre ordninger. Skiftende behov og et næringsliv i endring stiller krav til læring hele livet. Selv om aktørbildet til nå ikke er kjent, er det avgjørende at arbeidet med å sikre nødvendige kapabiliteter for datadeling er på plass og at vi er trent på å kunne gjennomføre innsiktsproduksjon og iverksette nødvendige tiltak. Med utgangspunkt i den modenheten som vi opplever på dette området ser vi tre områder som vil være tjent med ekstra oppmerksomhet i arbeidet med utarbeidelse med den nye stortingsmeldingen. Innspill 1: Klare forventninger og etatsstyring Tilgang til og bruk av data med god kvalitet vil kunne ha en transformerende effekt og gi grunnlag for utvikling på mange områder. For å sikre systemtenkning og helhetsperspektiv vil det være nødvendig å stille forventninger og tilby rammer for å levere på langsiktige ambisjoner og samtidig gi grunnlag for innovasjon på områder utenfor den enkelte virksomhets formål. Følgende momenter anses som medvirkende til riktig utvikling på dette området: - Mål og ambisjoner for etablering av nødvendige kapabiliteter som gjør offentlige virksomheter i stand til å arbeide datadrevet må tydeliggjøres. - Det må tildeles midler for å sikre nødvendig kapasitet for å legge til rette for viderebruk av offentlig data. - Informasjonsforvaltning og dataportabilitet kravstilles på lik linje med krav til sikkerhet, personvern og brukervennlighet ved utvikling av løsninger. - Dagens prosjektveileder bør gjennomgås spesifikt med tanke på bestepraksis og kompetanse som støtter utforskende aktiviteter og innovativ forretningsutvikling - Det må vurderes om det er hensiktsmessig å etablere eget «center of excellence» på bruk av KI i statsforvaltningen. Dette vil sikre nærhet til praksis og utfordringer og effektiv erfaringsutveksling mellom aktive og nysgjerrige fagmiljøer. - Det må sikres nasjonal arkitekturstyring slik at sektor- eller segmentspesifikke analyseplattformer som er under etablering blir designet åpne med muligheter for deling på tvers. I praksis betyr dette at analyseplattformer fristilles datakilden og at det etableres prinsipper for datafordeling som sikrer global tilgang til data for ulike formål. - Det må etableres rammer som åpner opp for å sikre samspill mellom offentlige og etablerte private virksomheter eller oppstartsselskaper.

4 - Aktiviteter rettet mot innovasjon og bidrag til næringsutvikling som faller utenfor sektoransvaret til den enkelte offentlige virksomhet bør formålsfestes. - Dagens regelverk må vurderes for å åpne opp for at privatpersoner og virksomheter gjennom samtykke kan dele sine data lagret hos offentlig virksomheter med private aktører for etablering av nye tjenester rettet mot privatpersoner eller virksomheter. - Dagens regelverk må vurderes for å åpne opp for at offentlige tjenestegrensesnitt kan gjøres tilgjengelig slik at private aktører kan delta i privat-offentlige tjenestekjeder eller etablere nye tjenestemodeller med utgangspunkt i offentlig sektor som plattform. - En må vurdere etablering av hjemler som åpner opp for at offentlige virksomheter kan hente inn data til bruk i analyser for måling av formålseffektivitet. - Med utgangspunkt i offentlig sektor som plattform må det etableres transfer-ordninger, eller finansiering som muliggjør videreføring av innovative tiltak som åpner for nye forretningsmodeller både med tanke på økonomi, organisering og forvaltning. Innspill 2: Fra nasjonalt til virksomhetsinternt syn på orden i eget hus Det nasjonale arbeidet på informasjonsforvaltningsområdet har vært rettet mot kapabiliteter for å muliggjøre kun én gang gjennom etablering av standarder og sikring av leveranser til Felles datakatalog. Orden i eget hus har gitt et utstillingsvindu for offentlige virksomheter, men har så langt ikke tatt innover seg virksomhetsinterne forhold og evnen til å jobbe datadrevet i en åpen økologi. I vårt arbeid med å operasjonalisere interne kapabiliteter på dette området ser vi at dataforvaltning i seg selv ikke en organisasjonsfunksjon og at vi ikke kan løse data-problemet gjennom å plassere datarøktere rundt om i virksomheten. I vårt arbeid trekker vi frem god datakultur og integrert informasjonsforvaltning som en del av løsningen. Med god datakultur ligger forståelsen av ansvaret som er forbundet med innføring og bruk av data og de rammene som legges rundt dette. I første omgang dreier dette seg om formalisering av prosesser og tydeliggjøring av forventninger til ulike aktører og interessenter i disse prosessene. En sikrer at dataforvaltning ivaretas i virksomheten gjennom en bevisstgjøring hos de som definerer, innfører, behandler og utleverer data. Ved å formalisere prosessene sikres et nødvendig kontrollregime for nødvendig involvering og eskalering. En må etablere styringsfunksjoner som kan iverksette nødvendige tiltak for å følge opp aktiviteter og situasjoner som oppstår tilknyttet data. Med integrert informasjonsforvaltning menes det at en så langt det lar seg gjøre bygger informasjonsforvaltningen inn i løsningene og at en samtidig så langt det lar seg gjøre unngår manuelle steg og oversikter som beskriver metadata. Gjennom å stille krav til automatisert dokumentasjon gjennom API er og sikre åpenhet rundt konfigurasjon og forretningslogikk i kode vil løsninger blir selvdokumenterende på dataområdet. Prinsipper for integrert informasjonsforvaltning bør ivaretas i utvikling av nye løsninger og at det som kan automatiseres blir automatisert i sammenstilling av kunnskapsgrunnlag. Integrert informasjonsforvaltning er et ikke-funksjonelt krav som må gjøre funksjonelt ved at en ser forretningsverden av maskinlesbar dokumentasjon.

5 Vi ser sammenhenger mellom integrert informasjonsforvaltning og en videreføring av arkivområdet, hvor arkivfunksjonen ikke er en forbundet med en frittstående løsning i virksomheten med en iboende egenskap i samspillet mellom delsystemer. I det ligger også en endring i et tradisjonelt arkivsyn fra preservering til forvaltning av data. Ikke forvalte for å preservere, men for å dele og bruke. Vi ser også en sammenheng mellom dette og virksomhetsarkitektur, da data og vår behandling av data i hovedsak berører alle deler av virksomheten. Vår anbefaling er at det nye digitaliseringsdirektoratet får ansvar for å koordinere en videreføring av dagens arbeid med orden i eget hus med fokus på nødvendige virksomhetsinterne kapabiliteter for datadrevet innovasjon og verdiskaping på lokalt og nasjonalt nivå. Som del av dette arbeidet ser vi på følgende områder som relevante: Interne prosesser og behov for kompetanse som støtter opp under et fungerende rammeverk for å jobbe datadrevet - Ansvar ved innføring, behandling og utlevering av data - Intern styring og integrering på tvers av eksisterende virksomhetsprosesser - Kostnadskontroll og verdisetting av data og datastrukturer - Operativ data og metadata-forvaltning og forvaltning av kodeverk - Oppfølging av datakvalitet - Sikre prosesser og kompetanse som muliggjør demokratisering og bruk av data - Bestepraksis utforsking og produksjon av innsikt for deling og etterprøvbarhet - Kapabiliteter for profesjonell tilgjengeliggjøring av data - Etablering av fagplaner i samråd med UH-sektoren for nye kompetansebehov og spesialiseringer Virksomhetsarkitektur og samspill med markedet - Sikring av integrert informasjonsforvaltning i nye komponenter - Formalisering av hensyn til data i eksisterende virksomhetsprosesser - Synliggjøring av interne dataprodukter som åpner for forretningsutvikling - Standardisering og leverandørstyring for å sikre hensiktsmessig utvikling av verktøy og integrert informasjonsforvaltning i standardverktøy - Tilstandsundersøkelse: verktøy, kompetanse, organisering, økonomi. Innspill 3: Oppfølging av etablering av syntetisk test-norge I forkant av regjeringens digitaliseringsstrategi gjennomførte DIFI en Konseptvalgutredning for deling av data (2018). Tiltak 9 i omhandler produksjon og tilgjengeliggjøring av syntetiske testdata. Anbefalt konsept (noe for enhver) hadde følgende aksjonspunkter: 1. Etablere en felles løsning for søk i syntetiske testdata 2. Fellesløsninger og virksomheter som har masterdata forpliktes til å levere syntetiske testdata gjennom API'er 3. Tilrettelegging for deling av kode og verktøy for lokal bruk.

6 Gjennom medfinansieringsordningen har Skatteetaten med flere utviklet løsning for søk i syntetisk testdata med utgangspunkt i syntetisk versjon av modernisert folkeregister. En første versjon av denne løsningen ble lansert 2. april Løsningen har funksjonalitet omtalt i Tiltak 9 og støtter søk i testdata på tvers av kilder og med det mulighet til å bygge et syntetisk test- Norge. Etablering av et syntetisk test-norge er forbundet med følgende fordeler For forskning og utdanning - Mulighet for tidlig tilgang til syntetiske versjoner av datasett for forskning - tilgang til datagrunnlag for bruk i undervisningssammenheng - mulighet til å kjøre simuleringer eller bygge modeller med utgangspunkt i representative syntetiske datasett. For offentlige og private virksomheter - Økt innovasjonstakt - mer forutsigbare utviklingsprosesser - bedre kvalitet i utviklede tjenester - konsumenter av testdata får testdata tilgjengeliggjort på en enklere måte - etablering av felles og forutsigbar arbeidsform for tilgang til offentlig testdata. For private virksomheter - Tilgang til testdata for utvikling av løsninger der en konsumerer data som er begrenset eller unntatt offentlighet fra offentlige virksomheter - tilgang til offentlig sandkasse for utprøving av nye innovative løsninger for bruk av data. Det er viktig at ambisjonene i KVU for deling av data Tiltak 9 følges opp slik at det leveres på forpliktelsen om å levere syntetisk data også for andre virksomheter slik at verdipotensialet kan realiseres for de ulike interessentene. For utdanning og næringsutvikling bør det tilstrebes at tilgang til syntetiske data er enklest mulig. Et eksempel på forenkling vil kunne være at krav om virksomhetssertifikat for tilkobling til syntetiske versjoner av offentlige register bortfaller. Vennlig hilsen Nina Schanke Funnemark Johan Fu Gustav Aagesen Administrerende direktør Leder analyse og kunnskap Leder data og informasjonsforvaltning

Datadeling og nasjonal arkitektur

Datadeling og nasjonal arkitektur Datadeling og nasjonal arkitektur _ Nils Mehus Seksjonssjef Nasjonal Arkitektur og informasjonsforvaltning 4. September 2019 Norge har en solid digital grunnmur Våre nasjonale fellesløsninger og felleskomponenter

Detaljer

Sak 3/18 Sluttbehandling av Etablere enhetlig arkitekturrammeverk (ST 2.2) Skate-møtet 21.mars 2018

Sak 3/18 Sluttbehandling av Etablere enhetlig arkitekturrammeverk (ST 2.2) Skate-møtet 21.mars 2018 Sak 3/18 Sluttbehandling av Etablere enhetlig arkitekturrammeverk (ST 2.2) Skate-møtet 21.mars 2018 Mål og leveranser Økt evne til samhandling på tvers av offentlig sektor Mer deling av data Leveranser:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Sentral stab og støtte Kommunestyrets vedtak Digitaliseringsstrategi 2018-2020 Innhold Vår digitale visjon... 2 Innledning... 3 Digital tjenesteproduksjon... 4 Fem målområder... 5 1. Brukeren i sentrum...

Detaljer

Vedlegg: Illustrasjoner Sak 2-18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid

Vedlegg: Illustrasjoner Sak 2-18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid Vedlegg: Illustrasjoner Sak 2-18 Samkjøring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og Skates veikartarbeid Steffen Sutorius Direktør Oslo, 21.3.2018 Regjeringens planlagte strategi og Difis tverrgående

Detaljer

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo,

Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet. Steffen Sutorius Direktør Oslo, Vedlegg 2 - illustrasjoner Sak 27/17 Samkjøring av digitaliseringsstrategien og veikartarbeidet Steffen Sutorius Direktør Oslo, 06.12.2017 Innhold Status prioriterte tiltak i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning

Statlig IKT-politikk en oversikt. Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning Statlig IKT-politikk en oversikt Endre Grøtnes Difi, avdeling for digital strategi og samordning 16.08.2018 Dagens tema Digital agenda Digitaliseringsrundskrivet Skate Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Detaljer

Difis prosjekt for deling av data

Difis prosjekt for deling av data Difis prosjekt for deling av data 23. april 2018 Atle Sandal Betydningen av data vektlegges i nasjonale strategier og rapporter Informasjon til forvaltningen skal leveres kun én gang The development of

Detaljer

Arkiv i en digital forvaltning

Arkiv i en digital forvaltning Kommunal- og moderniseringsdepartementet Arkiv i en digital forvaltning Katarina de Brisis 8. April 2019 Nye muligheter Regjeringens digitale plattform - Granavolden o Tempoet i digitaliseringen av offentlig

Detaljer

Lånekassens innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

Lånekassens innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens Vår dato Vår referanse 02.08.19 201900630 Din dato Din referanse Digitaliseringsminister Nikolai Astrup Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo s innspill til nasjonal strategi

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet St.meld. nr Samhandlingsreformen Vedlegg 8A Hva er Felles grunnmur Formålet med Felles grunnmur for digitale tjenester er å legge til rette for enkel og sikker samhandling på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå. Sammenfallende behov

Detaljer

Skate-sak 15/2018 Deling av data Konsepter. Knut Bjørgaas Avdelingsdirektør Digital strategi og samordning Oslo, 26. september

Skate-sak 15/2018 Deling av data Konsepter. Knut Bjørgaas Avdelingsdirektør Digital strategi og samordning Oslo, 26. september Skate-sak 15/2018 Deling av data Konsepter Knut Bjørgaas Avdelingsdirektør Digital strategi og samordning Oslo, 26. september Viktigste læringspunkter Behov for å styrke innsatsen Innovasjon skjer i egen

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak

Kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak Kriterier for Difis anbefalinger til KMD om prioritering av tverrgående digitaliseringstiltak Digital agenda for Norge Visjon Offentlig forvaltning er endringsvillig, deler og gjenbruker informasjon sikkert,

Detaljer

17/ kl 09:00 09:30 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor

17/ kl 09:00 09:30 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 17/9-2019 kl 09:00 09:30 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025 KS-FID Forskning, innovasjon og digitalisering Avd.dir. digitale fellestjenester Astrid Øksenvåg astrid.oksenvag@ks.no

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

12:10 13:00 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor

12:10 13:00 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 12:10 13:00 Den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025 KS-FID Forskning, innovasjon og digitalisering Avd.dir. Digitale fellestjenester Astrid Øksenvåg astrid.oksenvag@ks.no Tlf 90114042

Detaljer

Deling av data gir gevinster for samfunnet

Deling av data gir gevinster for samfunnet Deling av data gir gevinster for samfunnet 8. Norske arkivmøte sesjon 3.1 Informasjonsforvaltning Oslo Kongressenter Tone Bringedal, 8. april 2019 Seniorrådgiver Difi Hadde det ikke vært fint om du automatisk

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

Skate-sak 22/2018 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger. Skate Knut Bjørgaas Difi

Skate-sak 22/2018 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger. Skate Knut Bjørgaas Difi Skate-sak 22/2018 Difis anbefaling til KMD - Nasjonal prioritering og finansiering tverrgående løsninger Skate 5.12.2018 Knut Bjørgaas Difi Digital agenda for Norge Visjon Offentlig forvaltning er endringsvillig,

Detaljer

Sammen om verdiskaping

Sammen om verdiskaping Sammen om verdiskaping Universitetet i Stavanger Verdiskapingsforum Rettigheter: Kristian Hammerstad, byhands.no Kjetil Thorvik Brun Leder, teknologi og digitalisering @citizenkjetil kjetil@abelia.no Internasjonal

Detaljer

Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet Innovasjon og digitalisering i offentlig sektor Paul Chaffey, statssekretær i Stjørdal, 14. februar 2019 Hvorfor digitalisering og innovasjon i offentlig sektor?

Detaljer

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE DIGITALISERING 1. Bakgrunn Alle kommuner skal møte de samme lovpålagte oppgavene og ha interaksjon med de samme sektorer og aktører til tross for at utgangspunktet

Detaljer

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Forventninger Fra foreldrene Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til - automatisk Tilbyr alle relevante

Detaljer

Strategisk retning Det nye landskapet

Strategisk retning Det nye landskapet Strategisk retning 2020 Det nye landskapet 1. Innledning Kartverkets kjerneoppgaver er å forvalte og formidle viktig informasjon for mange formål i samfunnet. Det er viktig at våre data og tjenester er

Detaljer

Brønnøysundregistrene som tilrettelegger for innovasjon og verdiskaping

Brønnøysundregistrene som tilrettelegger for innovasjon og verdiskaping Brønnøysundregistrene som tilrettelegger for innovasjon og verdiskaping Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene 26.02.2018 Lars Peder Brekk 06.03.2018 Målbilder Pådriver for forenkling Tilrettelegger

Detaljer

Trenger vi en digitaliseringsklar lovgivning? og hvordan kan vi eventuelt komme dit

Trenger vi en digitaliseringsklar lovgivning? og hvordan kan vi eventuelt komme dit Trenger vi en digitaliseringsklar lovgivning? og hvordan kan vi eventuelt komme dit Faglig arena informasjonsforvaltning Innovasjon i eget hus Seniorrådgiver Tone Bringedal 18. oktober 2018 JA Politiske

Detaljer

Roller og ansvar ved deling av opplysninger

Roller og ansvar ved deling av opplysninger Roller og ansvar ved deling av opplysninger erfaringer fra NAV og Skatteetaten SKATE 5.12.18 Et felles mål om å gjøre informasjon mest mulig produktivt for samfunnet Digitaliseringen skyter fart stor vekst

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Marit Mellingen NOKIOS 23.Oktober 2018

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Marit Mellingen NOKIOS 23.Oktober 2018 Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor Marit Mellingen NOKIOS 23.Oktober 2018 Bakgrunn Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge gjelder fortsatt. Jeløya-plattformen: Regjeringen vil

Detaljer

Kartverkets strategiske handlingsplan

Kartverkets strategiske handlingsplan Kartverkets strategiske handlingsplan 2017 2020 Kartverket Kartverket - Norges eldste tekniske etat Kartverket er Norges eldste tekniske etat, grunnlagt i 1773. Den teknologiske utviklingen siden den gang

Detaljer

Utforske muligheter og foreslå endringer i regelverket for en datadrevet forvaltning

Utforske muligheter og foreslå endringer i regelverket for en datadrevet forvaltning Utforske muligheter og foreslå endringer i regelverket for en datadrevet forvaltning Fagarena informasjonsforvaltning 2018-02-13 Tone Bringedal seniorrådgiver Difis innspill til forvaltningslovutvalget

Detaljer

Prosjekt Digital samling og deling av kunnskap i offentlig sektor

Prosjekt Digital samling og deling av kunnskap i offentlig sektor Prosjekt Digital samling og deling av kunnskap i offentlig sektor Systemer og prosesser for produksjon, lagring, gjenfinning, tilgjengeliggjøring og formidling av kunnskapsdokumenter i offentlig forvaltning.

Detaljer

Forslag til langsiktig strategi for Altinn alminnelig høring

Forslag til langsiktig strategi for Altinn alminnelig høring Vår dato Vår referanse 11.03.16 201501639 Din dato Din referanse 11.12.15 15/6301-1 Nærings- fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Forslag til langsiktig strategi for Altinn alminnelig høring

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Roller og ansvar ved deling av personopplysninger

Roller og ansvar ved deling av personopplysninger Roller og ansvar ved deling av personopplysninger erfaringer fra NAV og Skatteetaten SKATE 5.12.18 Skatteetaten Tor Ivar Grina NAV Håkon Jendal Felles utfordringsbilde for Skatteetaten og NAV Innhenter

Detaljer

Altinn Utviklingsplan 2017

Altinn Utviklingsplan 2017 Altinn Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 20.01.2017. Kontaktperson: Andreas Rafaelsen Essensen («Hva er Altinn pr 2017?») Altinn er felleskomponent for tjenesteutvikling, autorisasjon og integrasjonstjenester.

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitalisering av offentlig sektor Statssekretær Paul Chaffey Oslo, 13. mars 2019 Hvorfor innovasjon i offentlig sektor? Fordi vi må Trangere offentlig økonomi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET

DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET Visjon for digitalisering Overordnet prinsipper Satsningsområder Ansvar og roller Verktøy for gjennomføring DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DDV-SAMARBEIDET 2018-2020 1 Innledning Digital strategi 2018-2020

Detaljer

Helsedata. Christine Bergland. 4. april 2018

Helsedata. Christine Bergland. 4. april 2018 Helsedata Christine Bergland 4. april 2018 Seks strategiske satsingsområder i nasjonal e-helsestrategi 2017 2022 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Kritiske IKTinfrastrukturer

Detaljer

Digitaliseringsvennlig regelverk - norske initiativ

Digitaliseringsvennlig regelverk - norske initiativ Digitaliseringsvennlig regelverk - norske initiativ Faglig arena for informasjonsforvaltning digitaliseringsvennlig regelverk Tone Bringedal, 23. april 2019 Seniorrådgiver Difi Tverrgående digitalisering

Detaljer

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE SAMORDNET REGIONAL DIGITALISERING

AVTALE KNYTTET TIL SAMARBEID VEDRØRENDE SAMORDNET REGIONAL DIGITALISERING amordnet regional digitalisering AVTALE KNYTTET TIL AMARBEID VEDRØRENDE AMORDNET REGIONAL DIGITALIERING Mellom Askøy kommune, Bergen kommune, Fjell kommune, Fusa kommune, Lindås kommune, Meland kommune,

Detaljer

KARTVERKETS STRATEGISKE HANDLINGSPLAN Kartverket

KARTVERKETS STRATEGISKE HANDLINGSPLAN Kartverket KARTVERKETS STRATEGISKE HANDLINGSPLAN 2018-2021 Kartverket 1 Kartverket Kartverket samler inn og forvalter viktig informasjon for mange formål i samfunnet Da er det viktig at våre data og tjenester er

Detaljer

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tabellen gir en oversikt over tiltakene presentert og prioritert av foranalyse informasjonsforvaltning og utveksling. Prioritet Tiltak Beskrivelse 1

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Velkommen til Kongsbergregionens Digitaliseringskonferanse

Velkommen til Kongsbergregionens Digitaliseringskonferanse Velkommen til Kongsbergregionens Digitaliseringskonferanse Magazinet Grand Hotell Kongsberg 25.04.2019 Kongsbergregionen Stiftet 8. februar 2005 Eies av sju kommuner: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg,

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur 14. juni 2010 Tjenesteorientert arkitektur hvordan statistikkproduksjonen støttes og forbedres av en tilpasset IT arkitektur Lill Kristoffersen lill.kristoffersen@ssb.no Statistisk sentralbyrå IKT Abstract:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Konseptutredning av fremtidig infrastruktur for tilgang til data og statistikk om KDs sektor Digitaliseringskonferansen for høyere

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

VELKOMMEN TIL FREDAG MORGEN HOS DND

VELKOMMEN TIL FREDAG MORGEN HOS DND VELKOMMEN TIL FREDAG MORGEN HOS DND De neste to timene Velkommen Om Den norske dataforening og Fredag morgen hos DND Innlegg Diskusjon Den norske dataforening Den norske dataforening Den norske dataforening

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Krav til digitalisering i stat og kommune

Krav til digitalisering i stat og kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til digitalisering i stat og kommune Seniorrådgiver Mona Naomi Lintvedt og Timothy Szlachetko Bergen, 30. mai 2017 Norge i Europa-toppen på digitalisering

Detaljer

NOARK5 TJENESTEGRENSESNITT POC OG PILOT

NOARK5 TJENESTEGRENSESNITT POC OG PILOT Prosjektforslag NOARK5 TJENESTEGRENSESNITT POC OG PILOT Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 14.07.2017 Fredrikstad kommune Per-Arne Aas Beslutning: Starte

Detaljer

Hva har vi gjort og hva kommer?

Hva har vi gjort og hva kommer? Hva har vi gjort og hva kommer? Morten Græsby 20.09.2019 Hva har vi gjort siden sist 2017-2018 20.09.2019 2 Smidig utvikling Altinn leverer kontinuerlig Ny driftsplattform Juni 2017 Dokumentasjon Dokumentasjon

Detaljer

Om Standard Norge og standardiseringsarbeid

Om Standard Norge og standardiseringsarbeid Om Standard Norge og standardiseringsarbeid Erik Winther Direktør for Markeds- og Forretningsutvikling Tenk deg en verden uten.. Tenk deg en verden uten.. Kort om Standard Norge og vår metode VIRKEMIDDEL

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Mandat for konseptfase

Mandat for konseptfase n DATADELING Denne fylles ut ved behandling, ved BP1: Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: Beslutning:

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM

MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM MANDAT A13 HELHETLIG KVALITETSSYSTEM 1 Innhold 1. Innledning...4 1.1. Bakgrunn...4 1.1.1. Administrative arbeidsgrupper...4 1.2. Mål for de administrative arbeidsgruppene i hovedprosjektet...4 1.2.1. Prioritering

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programmandat Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 13.10.2017 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret Jan Thorsen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Sak Vedlegg 3 - Tiltaksoversikt pr Pågående tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Sak Vedlegg 3 - Tiltaksoversikt pr Pågående tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi Pågående tiltak under s tverrgående digitaliseringsstrategi Eventuelle endringer etter siste rapportering skal være synliggjort i kolonnen øverst til høyre «Dato for sist revidert» for hvert tiltak. Fase:

Detaljer

Hva skjer av endringer i forvaltningen?

Hva skjer av endringer i forvaltningen? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hva skjer av endringer i forvaltningen? Hva betyr det for dere som jobber med økonomi, regnskap og administrative funksjoner? Ekspedisjonssjef Jan Hjelle Trondheim,

Detaljer

Digital modenhet. IT-puls Trondheim november. Bli digitalt moden ved hjelp av god datakvalitet. Bente Arntzen Bakken, EVRY

Digital modenhet. IT-puls Trondheim november. Bli digitalt moden ved hjelp av god datakvalitet. Bente Arntzen Bakken, EVRY IT-puls Trondheim 2018 22. november Bli digitalt moden ved hjelp av god datakvalitet Bente Arntzen Bakken, EVRY www.evry.no/itpulstrondheim #ITpuls Digital modenhet Sensitivity: Internal #ITPULS WWW.EVRY.NO/ITPULSTRONDHEIM

Detaljer

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor

Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Styring og samordning av IKT i offentlig sektor Hvor langt er det ønskelig å gå? Senter for rettsinformatikk, 15. september 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Difi pådriver

Detaljer

Effektiv ressursbruk i staten. Strategi Direktoratet for økonomistyring. dfo.no

Effektiv ressursbruk i staten. Strategi Direktoratet for økonomistyring. dfo.no Effektiv ressursbruk i staten Strategi 2018-2021 Direktoratet for økonomistyring dfo.no DFØ er ekspertorgan for økonomistyring i staten. Med utgangspunkt i økonomiregelverket og utredningsinstruksen leverer

Detaljer

Trender. Fra digitalisering til digital transformasjon. Fra kommunalt styrt til brukerstyrt. Fra effekter til reelle gevinster

Trender. Fra digitalisering til digital transformasjon. Fra kommunalt styrt til brukerstyrt. Fra effekter til reelle gevinster Trender Fra digitalisering til digital transformasjon Fra kommunalt styrt til brukerstyrt Fra effekter til reelle gevinster Fra datastøttet til datadrevet forvaltning Nasjonal styring, finansiering og

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Skate-sak Vedlegg 3 - Tiltaksoversikt pr Pågående tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi

Skate-sak Vedlegg 3 - Tiltaksoversikt pr Pågående tiltak under Difis tverrgående digitaliseringsstrategi Pågående tiltak under s tverrgående digitaliseringsstrategi Eventuelle endringer etter siste rapportering skal være synliggjort i kolonnen øverst til høyre «Dato for sist revidert» for hvert tiltak. Fase:

Detaljer

Pia Virmalainen Jøsendal Teamleder datadeling / Avdeling strategi og

Pia Virmalainen Jøsendal Teamleder datadeling / Avdeling strategi og Samfunn 4.0 Fra isolerte tjenester til sammenkoblede systemer der data flyter friere. Hvem skal eie infrastrukturen? Hvordan få smartere byer, industri og offentlig sektor? Pia Virmalainen Jøsendal Teamleder

Detaljer

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm «Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 14.12.2016 SIDE 2 Hvorfor har jeg satt i gang #ORG2022? Oppfølging av avbyråkratiseringskrav/-kuttet

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse med kravprofil

Virksomhetsbeskrivelse med kravprofil Nye Drammen kommune Virksomhetsbeskrivelse med kravprofil Direktør for utvikling og digitalisering Virksomhetsbeskrivelse Nye Drammen kommune Kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker har vedtatt sammenslåing

Detaljer

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv.

Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Innledning Samordning av kommunal sektor på digitaliseringsområdet vil gi flere og bedre digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Hovedstyret i KS vedtok høsten 2015 å videreføre arbeidet med IKT-samordning

Detaljer

Slik jobber Altinn med innovasjon. Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016

Slik jobber Altinn med innovasjon. Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016 Slik jobber Altinn med innovasjon Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016 Altinn tilrettelegger for å skape løsninger som forenkler hverdagen for privatpersoner og virksomheter og

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Agenda og tema til diskusjon Skates fagdag Mål for fagdagen: Styrke Skate og bruken av fellesløsninger

Agenda og tema til diskusjon Skates fagdag Mål for fagdagen: Styrke Skate og bruken av fellesløsninger Agenda og tema til diskusjon Skates fagdag 8.5.2019 Mål for fagdagen: Styrke Skate og bruken av fellesløsninger Foreløpig tidsplan Skates fagdag 8.5.19 Sak Ansvarlig Tid Tidsramme Velkommen Difi 09:00-09:15

Detaljer

Praktisk informasjonsforvaltning

Praktisk informasjonsforvaltning Praktisk informasjonsforvaltning Hvor modne er vi? Gustav Aagesen Informasjonsarkitekt, phd gustav.aagesen@lanekassen.no DATA Data og risiko Registrering Manuell eller teknisk årsak som gjør at data blir

Detaljer

espen.slotvik@brreg.no Informasjonsforvaltningsprosjektene under SKATE bygger på et omfattende tidligere arbeid Oppgaveregisteret Utkast til nasjonal strategi for metadata Rapport «Informasjonsforvaltning

Detaljer

Samordnet regional digitalisering Ny tid : Nye krav : Nye svar

Samordnet regional digitalisering Ny tid : Nye krav : Nye svar Samordnet regional digitalisering Ny tid : Nye krav : Nye svar Ny tid : Nye krav : Nye svar Digitalisering Sensorer Tingenes Internet Store data Roboter og AI Smarte byer Transformasjon Fra enkeltprosjekter

Detaljer

SAK 14/18 VEDLEGG A SATSINGSFORSLAG 2020

SAK 14/18 VEDLEGG A SATSINGSFORSLAG 2020 SAK 14/18 VEDLEGG A SATSINGSFORSLAG 2020 1 Satsingsforslag 2020 Digital transformasjon av undervisning Transformasjon av undervisning 30 mnok 25 mnok 20 mnok Universiteter og høyskoler har lang erfaring

Detaljer