Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2007"

Transkript

1 Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2007 B. Sorter som ikke er ferdig testet Results from the official variety testing in foddercrops 2007 B. Varieties that have not completed the testing program Bjørn Molteberg og Frank Enger Bioforsk Øst Apelsvoll

2

3 Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tlf: Fax: Bioforsk Øst Apelsvoll 2849 Kapp Tlf: Faks: Tittel/Title: Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster B. Sorter som ikke er ferdig testet Results from the official variety testing in foddercrops B. Varieties that have not completed the testing program Forfatter(e)/Autor(s): Bjørn Molteberg og Frank Enger Dato/Date: Tilgjengelighet/Availability: Prosjekt nr./project No.: Arkiv nr./archive No.: Åpen Rapport nr.report No.: ISBN-nr.: Antall sider/number of pages: 25/ Antall vedlegg/number of appendix: Oppdragsgiver/Employer: Mattilsynet Kontaktperson/Contact person: Bjørn Molteberg Stikkord/Keywords: gras, fôrvekster, sortsprøving, timotei, engsvingel, raisvingel, raigras, rødkløver, strandrør, engrapp forage grass, timothy, meadow fescue, festulolium, ryegrass, red clover, reed canary grass, kentucky-bluegrass Fagområde/Field of work: Verdiprøving official variety testing Sammendrag I 2007 var det sorter av følgende arter med i prøvingen: Timotei, engsvingel/raisvingel/strandsvingel, engelsk (flerårig) raigras, strandrør, engrapp, rødkløver og italiensk raigras. Totalt var det 46 sorter i prøving, ingen av disse var ferdig prøvd. I tillegg var det med 35 målesorter. Sorter som var ferdig prøvd i 2007 (14 stk.) kommer i tillegg til de nevnte 46. Disse er presentert i egen rapport, Bioforsk Rapport Vol. 3 (24) Summary: A total of 46 varieties were tested in 2007, but none of these varieties had completed the testing program. Varieties that have completed the testing program and are recommended for the official list of varieties are presented in a separate report, Bioforsk Rapport Vol. 3 (24) Land/fylke: Kommune: Sted/Lokalitet: Norge Østre Toten Kapp, Apelsvoll Godkjent / Approved Prosjektleder/Project leader Mauritz Åssveen, forskningsleder Bjørn Molteberg, forsker

4 Forord Offisiell verdiprøving (sortsprøving) av fôrvekster er en forvaltningsoppgave som Bioforsk Øst gjennomfører på oppdrag fra og etter retningslinjer gitt av Mattilsynet ( Alle fôrvekstsorter som har søkt opptak på den norske offisielle sortslista, har godkjent DUS-test (funnet skillbar fra andre sorter og er ensartet og stabil) og har fullført norsk verdiprøving blir vurdert av Plantesortsnemda. Nemnda gir råd til Mattilsynet vedrørende godkjenning av sorter etter anbefaling fra fagansvarlig for verdiprøvingen i Bioforsk. Mattilsynet foretar deretter den endelige beslutningen om sortsgodkjenning. Denne rapporten tar for seg resultater fra sorter som er i prøving, men enda ikke ferdig prøvd. Resultater fra sorter er ferdig prøvd i 2007 og råd om anbefaling for sortsgodkjenning er presentert i egen rapport, Bioforsk Rapport Vol.3 (24) Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 2

5 Innhold 1. Sammendrag / Summary Sammendrag Summary: Opplysninger om verdiprøvingen Lister over sorter som er i prøving Resultater Timotei, anlegg 2004 og Engsvingel og raisvingel, anlegg 2004 og Engelsk (flerårig) raigras og hybrid raigras, anlegg 2004 og Strandrør, anlegg 2002 og Enrapp, anlegg 2003 og Rødkløver, anlegg 2004 og Italiensk (toårig) raigras, anlegg 2006 og Translations of used terms Translations of the table-heading...80 Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 3

6 1. Sammendrag / Summary 1.1 Sammendrag Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet ( Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er en kontinuerlig, ikke tidsavgrenset prøving. Flerårige arter legges ut to ganger med tre registrerings- og høsteår etter hvert utlegg. Ettårige arter prøves i tre år. Artene blir som hovedregel prøvd i fem distrikter, Østlandet, Fjellbygdene, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. I 2007 var det sorter av følgende arter med i prøvingen: Timotei, engsvingel/raisvingel/strandsvingel, engelsk (flerårig) raigras, strandrør, engrapp, rødkløver og italiensk raigras. Totalt var det 46 sorter i prøving, ingen av disse var ferdig prøvd. I tillegg var det med 35 målesorter. Sorter som var ferdig prøvd i 2007 (14 stk.) kommer i tillegg til de nevnte 46. Disse er presentert i egen rapport, Bioforsk Rapport Vol. 3 (24) Summary: Bioforsk Øst Apelsvoll (The Bioforsk Arable Crops Division) carry out the variety testing on behalf of The Norwegian Food Safety Authority ( The aim is to get results for approval of new varieties to the Norwegian official list of varieties. The testing takes place in five main geographic areas; Eastern Norway, Western Norway, Mid-Norway, North-Norway and high altitude areas. A total of 46 varieties were tested in 2007, but none of these varieties had completed the testing program. Varieties that have completed the testing program and are recommended for the official list of varieties are presented in a separate report, Bioforsk Rapport Vol. 3 (24) Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 4

7 2. Opplysninger om verdiprøvingen Verdiprøving av fôrvekster er en forvaltningsoppgave som Bioforsk Øst gjennomfører på oppdrag fra og etter retningslinjer gitt av Mattilsynet ( Hovedmålet med verdiprøvingen i fôrvekster er å framskaffe forsøksresultater som skal danne grunnlaget for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Verdiprøvingen i fôrvekster er en kontinuerlig, ikke tidsavgrenset prøving, der de samme oppgavene gjentas fra år til år. Flerårige arter legges ut to ganger med tre registrerings- og høsteår etter hvert utlegg. Ettårige arter prøves i tre år. Av budsjettmessige årsaker forsøkes totalt antall felt som legges ut pr. år være relativt konstant, selv om det vil variere hvilke arter som til enhver tid er med i prøvingen. Det er Mattilsynet i samråd med fagansvarlig for gjennomføringen av verdiprøvingen som avgjør når det skal startes nye forsøksserier i de ulike fôrvekstene. Tilgangen på innmeldt materiale til prøvingen er av vesentlig betydning for denne vurderingen. Artene blir som hovedregel prøvd i fem distrikter, Østlandet, Fjellbygdene i Sør-Norge, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Utlegging av forsøk, feltnotater i vekstsesongen og høsting av forsøkene gjennomføres i stor grad på Bioforsk`s resultatenheter. Når det gjelder anlegg og stell av feltene blir sortene sådd i ruter på 1,5 * 7,0 m = 10,5 m 2. De fleste feltene er sådd uten dekkvekst, og de har vært ugrassprøytet og /eller pusset når det har vært nødvendig i etableringsåret. Feltene i forsøksringen er anlagt med korn som dekkvekst. Ingen felter er høstet i anleggsåret. Alle arter blir sådd i renbestand. Avlingstallene kan inneholde noe ugras og annet gras, og en bør se avlingstallene i sammenheng med andel sådd sort i første og siste slått sammen med dekningsprosenten. I engåra gjødsles gras- og kløverfeltene etter art, jord og klima på stedet. Felt i rødkløver blir kun gjødslet med fosfor og kalium. Siden dette er en kontinuerlig prøving, vil nye sorter komme med i prøving hvert år, og sorter som er ferdig prøvd, vil gå ut av prøvingen. Dette gjør at alle forsøksfelt har med sorter som har kommet med i prøvingen til ulik tid. I tabellene nedenfor (kapitel 4) er bare sorter som ennå ikke er ferdig prøvd, tatt med. Sorter som er ferdig prøvd er presentert i egen rapport, Bioforsk Rapport Vol.3 (24) Målesortene (referansesortene) er merket med (M). I 2007 var det sorter av følgende arter med i prøvingen: Timotei, engsvingel/raisvingel/ strandsvingel, engelsk (flerårig) raigras, strandrør, engrapp, rødkløver og italiensk raigras. Totalt var det 46 sorter i prøving, ingen av disse var ferdig prøvd. I tillegg var det med 35 målesorter. Sorter som var ferdig prøvd i 2007 (14 stk.) kommer i tillegg til de nevnte 46. Det kan være store forskjeller mellom sorter i ulike deler av landet og i ulike høsteår. Siden det er forskjell på sortene i hvor mange engår de har vært med i forsøk, oppgir vi her bare resultatene fordelt på engår. Resultatene for de flerårige artene blir derfor presentert i to tabeller: Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 5

8 1. Resultater for hvert av de fem distriktene beregnet for hvert engår. 2. Resultater for regionene Sør-Norge (- fjellbygdene) og Nord-Norge (+ fjellbygdene) beregnet for hvert engår. For de ettårige grasartene; italiensk og westervoldsk raigras presenteres resultatene også i to typer tabeller. 1. Resultater for hvert av de fem distriktene. 2. Resultater for regionene Sør-Norge (- fjellbygdene) og Nord-Norge (+ fjellbygdene). I øvrige fôrvekster presenteres resultatene kun innen regionene Sør-Norge (- fjellbygdene) og Nord- Norge (+ fjellbygdene). Avling er oppgitt som totalavling for sesongen. Antall høstinger pr. år varierer sterkt med hvor i landet forsøksfeltene ligger. Karakterer som spiring, dekningshastighet og skyting/ blomstring er vurdert etter følgende skala: 1 = svært tidlig, 9 = svært sein. Resten av karakterene er vurdert etter en skala fra Bladsykdom er med bare når det er registrert angrep. Sykdomstallene i tabellen er summen av mjøldogg, rust og bladflekksykdommer. All datainnlesing og resultatberegning foretas ved Bioforsk Øst Apelsvoll. Data- programmene NM og SAS er brukt til resultatberegningene. Da det ofte er huller i dataene, og ulike felt er høstet ulikt ganger pr. år, er gjennomsnittstallene beregnet som Least Squares Means i SAS. En slått som ikke er høstet (eks. 3. slått) er behandlet som «missing». Dette fører til at en ikke kan summere slått 1, 2 og 3 for å få SUM, hvis ikke alle feltene har samme antall slåtter. Slått 1, 2 og 3 gir bare resultatet for de felter der slåtten er tatt og ikke et gjennomsnitt av alle felt. Den store forskjellen er vanligvis på 3. slåtten. Hver slått eller totalavling må sammenlignes separat. P i tabellene angir P-verdien. Er P-verdien = 0,10, er sannsynligheten for at det er en forskjell mellom sorter 90 %. LSD viser minste signifikante forskjell. LSD 10% angir den minste forskjellen det må være mellom de ulike sortene, for at en med 90 % sikkerhet kan si at det er forskjell. I tabellene som viser resultater i snitt for alle engåra stemmer ikke alltid LSD og P-verdien overens. P- verdien kan vise at det er sikre forskjeller mellom sortene, uten at dette vises på LSD-verdien. Dette har sammenheng med at det ligger flere sorter bak statistikken enn det som er vist i tabellen. Tabellen viser bare de sortene som er ferdig testet. I første engår blir det tatt ut prøver for kvalitetsanalyser fra alle felt og slåtter. Fôrkvaliteten blir analysert ved hjelp av NIR ved Bioforsk Øst Løken for fordøyelighet, % protein, % NDF, % karbohydrater og FEm (fôrenheter melk). Disse resultatene er presentert i rapporten med ferdig prøvde sorter. I de flerårige artene angir kolonnen «antall felt» antall årshøstinger i sammendrag over engår. Ikke alle felt er høstet alle engår. Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 6

9 Hovedformålet med prøvingen og alle tabellene er som nevnt å få frem data til godkjenning i Mattilsynet, men resultatene kan også brukes i veiledningssammenheng av offentlige og private rådgivere og av de som selger frø. Det en skal huske på er at i verdiprøvingen blir sortene testet i renbestand, mens en engfrøblanding i praksis kan bestå av en blanding av flere sorter innen samme art og mellom arter. Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 7

10 3. Lister over sorter som er i prøving 2007 Timotei (Pleum pratense) Søknads nr. Sort Anleggsår 2004 Anleggsår 2005 Anleggsår 2006 Referanse Grindstad (m) X X X Referanse Vega (m) X X X Referanse Engmo (m) X X Referanse Noreng (m) X X X Ferdig prøvd 718 LøTi 9825 X X LøTi 9826 X X LøTi 0034 X X LøTi 0151 X X LøTi 0152 X X LøTi 0153 X X LøTi 0485 X X LøTi 0486 X X LøTi 0140 X X LøTi 9822 X X LøTi 9818 X X LøTi 0381 X 865 LøTi 0382 X? Bor 9911 X? Bor X 879 DP X Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 8

11 Engsvingel (Festuca pratensis), raisvingel (X Festulolium) og strandsvingel (Festuca arundinacea) Søknads Sort Anleggsår Anleggsår Ferdig nr prøvd Referanse Salten (m) X Referanse Fure (m) X X Referanse Stella (m) X X Referanse Norild (m) X X Referanse Paulita (Festulolium) (m) X X Referanse Felina (Festulolium) (m) X Referanse Hykor (Festulolium) (m) X 711 VåEs 9701 X X VåEs 9702 X X VåEs 9703 X X 2009? Retu (Festuca arundinacea) X X VåEs 9901 X 863 VåEs 0306 X 880 Kora (Festuca arundinacea) X? Karolina (Festuca arundinacea) X Rødkløver (Trifolium pratense) Søknads nr. Sort Anleggsår 2004 Anleggsår 2006 Referanse Bjursele 2x (m) X X Referanse Nordi 2x (m) X X Referanse Betty 4x (m) X X Referanse Reipo 4x (m) X X Referanse Lone 4x (m) X Referanse Lea 2x (m) X X Referanse Liv 2x (m) X Referanse Lasse 4x (m) X Ferdig prøvd 726 LøRk x X X LøRk x X X LøRk x X X Amos (HZ 6) 4x X X LøRk x X 867 LøRk x X Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 9

12 Engelsk (flerårig) raigras (Lolium perenne), hybridraigras (Lolium x boucheanum kunth) og raisvingel (X Festulolium) Søknads nr. Sort Anleggsår 2004 Anleggsår 2006 Referanse Tove 4n (m) X X Referanse Napoleon 4n (m) X X Referanse Condesa 4n (m) X X Referanse Polly 4n (L. hybridium) (m) X X Referanse Fenre 4n (L. hybridium) (m) X X Referanse Svea 2 n (M) X X Referanse Paulita (Festulolium) (M) X X Ferdig prøvd LPT 203 4n X X FuRa n X X FuRa n (L. hybridium) X X FuRs n (Festulolium) X X 2008? Felopa 4n (Festulolium) X X Danmalos 4n X X Aviara 4n X X Kentaur 4n X X Limbos 4n X 807 Lifema 4n (Festulolium) X Strandrør (Phalaris arundinàcea) Søknads Sort Anleggsår Anleggsår Ferdig nr prøvd Kontroll Lara (m) X X 486 FuSr 9501 X X FuSr 9502 X X FuSr 9503 X X VåSr 9501 X X 2008 Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 10

13 Engrapp (Poa pratensis) Søknads nr. Sort Anleggsår 2003 Anleggsår 2005 Referanse Lavang (m) X X Referanse Knut (m) X X Referanse Monopoly (m) X X Referanse Oxford (m) X X Ferdig prøvd 861 C 377 / 180 X X 2008 Italiensk (toårig) raigras (Lolium multiflorum Lam (non. alternativum)) Søknads nr. Sort Anleggsår 2006 Anleggsår 2007 Referanse Macho 4n (m) X X Referanse Mondora 4n (m) X X Referanse Fabio 4n (m) X X Referanse Barextra 4n (m) X X Ferdig prøvd 967 Livictory 4n X X Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 11

14 4. Resultater 4.1 Timotei, anlegg 2004 og Distriktsvise sammendrag over felt innen engår DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 1 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0381 Gram LøTi 0382 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0140 Gram LøTi 0485 Gram Bor BorP LøTi 9822 Gram LøTi 0152 Gram DP DLFT Bor 9911 BorP LøTi 9825 Gram LøTi 0034 Gram VEGA (M) Gram LøTi 0151 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0153 Gram NORENG (M) Gram LøTi 0486 Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 12

15 DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 2 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0140 Gram LøTi 9822 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0486 Gram LøTi 0151 Gram VEGA (M) Gram NORENG (M) Gram LøTi 0153 Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Forsøksringen SørØst høstet 3. engår 2007 LøTi 0153 Gram GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0485 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 0151 Gram VEGA (M) Gram NORENG (M) Gram LøTi 9825 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0486 Gram LøTi 0034 Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 13

16 DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 1 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 9822 Gram LøTi 0140 Gram LøTi 0381 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 0382 Gram LøTi 0153 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 0152 Gram Bor BorP LøTi 9826 Gram Bor 9911 BorP DP DLFT LøTi 0151 Gram LøTi 0486 Gram NORENG (M) Gram VEGA (M) Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 14

17 DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 2 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 9822 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 0140 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 0485 Gram NORENG (M) Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 0153 Gram LøTi 0151 Gram LøTi 0486 Gram VEGA (M) Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 3 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0486 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 0485 Gram NORENG (M) Gram LøTi 0153 Gram LøTi 0151 Gram ENGMO (M) Gram VEGA (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 15

18 DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 1 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0381 Gram LøTi 0140 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0382 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 0034 Gram Bor BorP LøTi 0153 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0151 Gram Bor 9911 BorP LøTi 0486 Gram ENGMO (M) Gram LøTi 9822 Gram LøTi 0152 Gram VEGA (M) Gram NORENG (M) Gram DP DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 16

19 DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 2 LøTi 0140 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 0151 Gram LøTi 9825 Gram VEGA (M) Gram NORENG (M) Gram GRINDSTAD (M) TGri LøTi 9818 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 0153 Gram LøTi 0486 Gram ENGMO (M) Gram LøTi 9822 Gram LSD 10% P DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Løken høstet 3. engår 2007 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0034 Gram LøTi 9825 Gram NORENG (M) Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 0485 Gram VEGA (M) Gram ENGMO (M) Gram LøTi 0151 Gram LøTi 0486 Gram LøTi 0153 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 17

20 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 1 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0140 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 9822 Gram LøTi 0381 Gram Bor 9911 BorP LøTi 0382 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 0153 Gram DP DLFT LøTi 9825 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 0486 Gram Bor BorP LøTi 0151 Gram LøTi 9826 Gram NORENG (M) Gram VEGA (M) Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 18

21 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 2 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0140 Gram LøTi 9822 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 0486 Gram LøTi 0153 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0151 Gram NORENG (M) Gram VEGA (M) Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Kvithamar høstet 3. engår 2007 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0152 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 0486 Gram LøTi 0153 Gram NORENG (M) Gram LøTi 0151 Gram VEGA (M) Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 19

22 DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 1 LøTi 0382 Gram LøTi 9822 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0381 Gram VEGA (M) Gram LøTi 0486 Gram GRINDSTAD (M) TGri NORENG (M) Gram ENGMO (M) Gram LøTi 0151 Gram Bor BorP LøTi 0152 Gram LøTi 0153 Gram LøTi 0140 Gram Bor 9911 BorP LøTi 0485 Gram DP DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 20

23 DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 2 LøTi 9822 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0486 Gram LøTi 0034 Gram NORENG (M) Gram GRINDSTAD (M) TGri VEGA (M) Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0140 Gram LøTi 0152 Gram ENGMO (M) Gram LøTi 0151 Gram LøTi 0153 Gram LøTi 0485 Gram LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Vågønes høstet 3. engår 2007 LøTi 9825 Gram LøTi 0486 Gram LøTi 9826 Gram ENGMO (M) Gram GRINDSTAD (M) TGri VEGA (M) Gram LøTi 0034 Gram NORENG (M) Gram LøTi 0153 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 0151 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 21

24 4.1.2 Regionvise sammendrag over felt innen engår REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 1 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0140 Gram LøTi 0381 Gram LøTi 9822 Gram LøTi 0382 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 0034 Gram Bor 9911 BorP DP DLFT LøTi 9825 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 0153 Gram Bor BorP LøTi 0151 Gram LøTi 0486 Gram LøTi 9826 Gram VEGA (M) Gram NORENG (M) Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 22

25 REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 2 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 9822 Gram LøTi 0140 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 0152 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0486 Gram NORENG (M) Gram LøTi 0151 Gram LøTi 0153 Gram VEGA (M) Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 3 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0152 Gram LøTi 0485 Gram LøTi 9825 Gram LøTi 0153 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0034 Gram LøTi 0486 Gram NORENG (M) Gram LøTi 0151 Gram VEGA (M) Gram ENGMO (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 23

26 REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 1 LøTi 0382 Gram LøTi 9818 Gram LøTi 0381 Gram LøTi 9825 Gram GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0034 Gram LøTi 9822 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0486 Gram VEGA (M) Gram ENGMO (M) Gram Bor BorP LøTi 0140 Gram LøTi 0151 Gram NORENG (M) Gram LøTi 0153 Gram LøTi 0152 Gram Bor 9911 BorP LøTi 0485 Gram DP DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 24

27 REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 2 LøTi 9825 Gram LøTi 0140 Gram LøTi 9826 Gram VEGA (M) Gram NORENG (M) Gram LøTi 9818 Gram GRINDSTAD (M) TGri LøTi 0034 Gram LøTi 0486 Gram LøTi 9822 Gram LøTi 0151 Gram LøTi 0152 Gram ENGMO (M) Gram LøTi 0485 Gram LøTi 0153 Gram LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 3 GRINDSTAD (M) TGri LøTi 9825 Gram LøTi 9826 Gram LøTi 0034 Gram NORENG (M) Gram LøTi 0152 Gram VEGA (M) Gram LøTi 0486 Gram LøTi 0485 Gram ENGMO (M) Gram LøTi 0153 Gram LøTi 0151 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 25

28 4.2 Engsvingel og raisvingel, anlegg 2004 og Distriktsvise sammendrag over felt innen engår DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 1 PAULITA(Fe.l)M)DLFT FELINA (Fe.l)M)SSHZ HYKOR (Fe.l)(M DLFT Kora (Arund.) DLFT RETU(Arund.) BorP Karolina(Arund)BorP VåEs 0306 Gram STELLA (M) DLFT NORILD (M) Gram VåEs 9702 Gram VåEs 9701 Gram SALTEN (M) Gram FURE (M) Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9901 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 26

29 DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 2 RETU(Arund.) BorP HYKOR (Fe.l)(M)DLFT PAULITA(Fe.l)M)DLFT STELLA (M) DLFT VåEs 9702 Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9701 Gram FURE (M) Gram NORILD (M) Gram SALTEN (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 3 HYKOR (Fe.l)(M)DLFT RETU(Arund.) BorP PAULITA(Fe.l)M)DLFT STELLA (M) DLFT VåEs 9702 Gram VåEs 9703 Gram FURE (M) Gram NORILD (M) Gram VåEs 9701 Gram SALTEN (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 27

30 DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 1 Kora (Arund.) DLFT HYKOR (Fe.l)(M)DLFT PAULITA(Fe.l)M)DLFT Karolina(Arund)BorP RETU(Arund.) BorP VåEs 0306 Gram FELINA (Fe.l)M)SSHZ STELLA (M) DLFT VåEs 9901 Gram FURE (M) Gram VåEs 9701 Gram NORILD (M) Gram SALTEN (M) Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9702 Gram LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 2 HYKOR (Fe.l)(M)DLFT PAULITA(Fe.l)M)DLFT STELLA (M) DLFT RETU(Arund.) BorP FURE (M) Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9702 Gram SALTEN (M) Gram VåEs 9701 Gram NORILD (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 28

31 DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 3 HYKOR (Fe.l)(M)DLFT RETU(Arund.) BorP PAULITA(Fe.l)M)DLFT STELLA (M) DLFT FURE (M) Gram VåEs 9703 Gram NORILD (M) Gram VåEs 9702 Gram VåEs 9701 Gram SALTEN (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 1 Kora (Arund.) DLFT RETU(Arund.) BorP HYKOR (Fe.l)(M)DLFT Karolina(Arund)BorP VåEs 9701 Gram VåEs 9702 Gram STELLA (M) DLFT NORILD (M) Gram VåEs 9901 Gram VåEs 9703 Gram FURE (M) Gram FELINA (Fe.l)M)SSHZ SALTEN (M) Gram VåEs 0306 Gram PAULITA(Fe.l)M)DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 29

32 DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 2 NB: Kun ett felt Løken 0494 høstet 2. engår 2006 RETU(Arund.) BorP NORILD (M) Gram HYKOR (Fe.l)(M)DLFT VåEs 9703 Gram VåEs 9701 Gram VåEs 9702 Gram FURE (M) Gram STELLA (M) DLFT SALTEN (M) Gram PAULITA(Fe.l)M)DLFT LSD 10% P DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Løken 0494 høstet 3. engår 2007 RETU(Arund.) BorP HYKOR (Fe.l)(M)DLFT VåEs 9703 Gram VåEs 9702 Gram NORILD (M) Gram VåEs 9701 Gram STELLA (M) DLFT SALTEN (M) Gram FURE (M) Gram PAULITA(Fe.l)M)DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 30

33 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 1 PAULITA(Fe.l)M)DLFT Kora (Arund.) DLFT FELINA (Fe.l)M)SSHZ RETU(Arund.) BorP HYKOR (Fe.l)(M)DLFT Karolina(Arund)BorP VåEs 0306 Gram SALTEN (M) Gram STELLA (M) DLFT NORILD (M) Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9702 Gram FURE (M) Gram VåEs 9901 Gram VåEs 9701 Gram LSD 10% P DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 2 NB: Kun ett felt Kvithamar 0492 høstet 2. engår 2006 RETU(Arund.) BorP HYKOR (Fe.l)(M)DLFT VåEs 9703 Gram STELLA (M) DLFT VåEs 9702 Gram PAULITA(Fe.l)M)DLFT NORILD (M) Gram VåEs 9701 Gram SALTEN (M) Gram FURE (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 31

34 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Kvithamar 0492 høstet 3. engår 2007 HYKOR (Fe.l(M) DLFT STELLA (M) DLFT RETU(Arund.) BorP FURE (M) Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9702 Gram NORILD (M) Gram PAULITA(Fe.l)M)DLFT SALTEN (M) Gram VåEs 9701 Gram LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 1 PAULITA(Fe.l)M)DLFT Karolina(Arund)BorP RETU(Arund.) BorP Kora (Arund.) DLFT HYKOR (Fe.l)(M)DLFT VåEs 9702 Gram FURE (M) Gram VåEs 9701 Gram STELLA (M) DLFT VåEs 9703 Gram SALTEN (M) Gram VåEs 9901 Gram NORILD (M) Gram FELINA (Fe.l)M)SSHZ VåEs 0306 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 32

35 DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 2 NB: Kun ett felt Vågønes 0490 høstet 2. engår 2006 VåEs 9702 Gram VåEs 9701 Gram VåEs 9703 Gram RETU(Arund.) BorP FURE (M) Gram SALTEN (M) Gram STELLA (M) DLFT NORILD (M) Gram HYKOR (Fe.l) DLFT PAULITA(Fe.l)M)DLFT LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Vågønes 0490 høstet 3. engår 2007 VåEs 9702 Gram VåEs 9701 Gram VåEs 9703 Gram NORILD (M) Gram HYKOR (Fe.l)(M)DLFT SALTEN (M) Gram RETU(Arund.) BorP FURE (M) Gram PAULITA(Fe.l)M)DLFT STELLA (M) DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 33

36 4.2.2 Regionvise sammendrag over felt innen engår REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 1 PAULITA(Fe.l)M)DLFT Kora (Arund.) DLFT HYKOR (Fe.l)(M)DLFT FELINA (Fe.l)M)SSHZ RETU(Arund.) BorP Karolina(Arund)BorP VåEs 0306 Gram STELLA (M) DLFT NORILD (M) Gram SALTEN (M) Gram FURE (M) Gram VåEs 9702 Gram VåEs 9701 Gram VåEs 9901 Gram VåEs 9703 Gram LSD 10% P REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 2 HYKOR (Fe.l)(M)DLFT RETU(Arund.) BorP PAULITA(Fe.l)M)DLFT STELLA (M) DLFT VåEs 9703 Gram FURE (M) Gram VåEs 9702 Gram VåEs 9701 Gram NORILD (M) Gram SALTEN (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 34

37 REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 3 HYKOR (Fe.l)(M)DLFT RETU(Arund.) BorP PAULITA(Fe.l)M)DLFT STELLA (M) DLFT FURE (M) Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9702 Gram NORILD (M) Gram VåEs 9701 Gram SALTEN (M) Gram LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 1 Karolina(Arund)BorP PAULITA(Fe.l)M)DLFT Kora (Arund.) DLFT RETU(Arund.) BorP HYKOR (Fe.l)(M)DLFT VåEs 9702 Gram VåEs 9701 Gram STELLA (M) DLFT FURE (M) Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9901 Gram NORILD (M) Gram SALTEN (M) Gram FELINA (Fe.l)M)SSHZ VåEs 0306 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 35

38 REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 2 RETU(Arund.) BorP VåEs 9702 Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9701 Gram NORILD (M) Gram FURE (M) Gram HYKOR (Fe.l)(M)DLFT STELLA (M) DLFT SALTEN (M) Gram PAULITA(Fe.l)M)DLFT LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 3 HYKOR (Fe.l)(M)DLFT RETU(Arund.) BorP VåEs 9702 Gram VåEs 9703 Gram VåEs 9701 Gram NORILD (M) Gram SALTEN (M) Gram FURE (M) Gram STELLA (M) DLFT PAULITA(Fe.l)M)DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 36

39 4.3 Engelsk (flerårig) raigras og hybrid raigras, anlegg 2004 og Distriktsvise sammendrag over felt innen engår DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 1 PAULITA Fe.l M DLFT FuRa9810hybr4n Gram FELOPA Fe.l 4n SvWe POLLY (hybr(m) DLFT AVIARA 4n DLFT KENTAUR 4n DLFT FENRE(hybr(M) Gram FuRs9920Fe.l2n Gram DANMALOS 4n DLFT TOVE 4n (M) DLFT LIFEMA Fe.l 4n EuGr LPT 203 4n Bare NAPOLEON (M) DLFT CONDESA 4n (M) DLFT LIMBOS 4n EuGr FuRa n Gram SVEA (M) SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 37

40 DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 2 LIFEMA Fe.l 4n EuGr PAULITA Fe.l M DLFT LPT 203 4n Bare FENRE(hybr(M) Gram AVIARA 4n DLFT FuRa9810hybr4n Gram KENTAUR 4n DLFT FELOPA Fe.l 4n SvWe CONDESA 4n (M) DLFT TOVE 4n (M) DLFT NAPOLEON (M) DLFT POLLY (hybr(m) DLFT FuRa n Gram LIMBOS 4n EuGr DANMALOS 4n DLFT FuRs9920Fe.l2n Gram SVEA (M) SvWe LSD 10% P DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 3 PAULITA Fe.l M DLFT FELOPA Fe.l 4n SvWe FENRE(hybr(M) Gram POLLY (hybr(m) DLFT KENTAUR 4n DLFT FuRa9810hybr4n Gram FuRs9920Fe.l2n Gram NAPOLEON (M) DLFT LPT 203 4n Bare DANMALOS 4n DLFT TOVE 4n (M) DLFT AVIARA 4n DLFT FuRa n Gram CONDESA 4n (M) DLFT SVEA (M) SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 38

41 DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 1 POLLY (hybr(m) DLFT PAULITA Fe.l M DLFT DANMALOS 4n DLFT FuRa9810hybr4n Gram LIFEMA Fe.l 4n EuGr FENRE(hybr(M) Gram LIMBOS 4n EuGr AVIARA 4n DLFT FuRs9920Fe.l2n Gram NAPOLEON (M) DLFT CONDESA 4n (M) DLFT KENTAUR 4n DLFT FELOPA Fe.l 4n SvWe TOVE 4n (M) DLFT LPT 203 4n Bare FuRa n Gram SVEA (M) SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 39

42 DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 2 PAULITA Fe.l M DLFT FENRE(hybr(M) Gram AVIARA 4n DLFT KENTAUR 4n DLFT POLLY (hybr(m) DLFT FuRa9810hybr4n Gram CONDESA 4n (M) DLFT FuRa n Gram DANMALOS 4n DLFT LPT 203 4n Bare FELOPA Fe.l 4n SvWe LIMBOS 4n EuGr NAPOLEON (M) DLFT TOVE 4n (M) DLFT LIFEMA Fe.l 4n EuGr FuRs9920Fe.l2n Gram SVEA (M) SvWe LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 3 FuRa9810hybr4n Gram LPT 203 4n Bare KENTAUR 4n DLFT PAULITA Fe.l M DLFT AVIARA 4n DLFT FENRE(hybr(M) Gram NAPOLEON (M) DLFT POLLY (hybr(m) DLFT CONDESA 4n (M) DLFT FuRa n Gram TOVE 4n (M) DLFT DANMALOS 4n DLFT FELOPA Fe.l 4n SvWe FuRs9920Fe.l2n Gram SVEA (M) SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 40

43 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 1 NB: Kun ett felt Kvithamar 0498 høstet 1. engår 2005 Felopa Fe.l 4n SvWe POLLY hybr(m) DLFT Paulita Fe.l M DLFT Kentaur 4n DLFT FuRa9920Fe.l2n Gram FENRE(hybr(M) Gram FuRa9810hybr4n Gram NAPOLEON (M) DLFT TOVE 4n (M) DLFT LPT 203 4n Bare Aviara 4n DLFT FuRa n Gram Danmalos 4n DLFT SVEA (M) SvWe CONDESA 4n (M) DLFT LSD 10% P NB: LIFEMA Fe.l 4n EuGr Var ikke med i dette feltet LIMBOS 4n EuGr Var ikke med i dette feltet Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 41

44 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 2 NB: Kun ett felt Kvithamar 0498 høstet 2. engår 2007 PAULITA Fe.l M DLFT NAPOLEON (M) DLFT FELOPA Fe.l 4n SvWe FENRE(hybr(M) Gram FuRa9810hybr4n Gram KENTAUR 4n DLFT POLLY (hybr(m) DLFT TOVE 4n (M) DLFT FuRa n Gram AVIARA 4n DLFT DANMALOS 4n DLFT SVEA (M) SvWe LPT 203 4n Bare CONDESA 4n (M) DLFT FuRs9920Fe.l2n Gram LSD 10% P NB: LIFEMA Fe.l 4n EuGr Var ikke med i dette feltet LIMBOS 4n EuGr Var ikke med i dette feltet Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 42

45 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Kvithamar 0498 høstet 3. engår 2007 DANMALOS 4n DLFT AVIARA 4n DLFT FuRa9810hybr4n Gram FuRs9920Fe.l2n Gram NAPOLEON (M) DLFT PAULITA Fe.l M DLFT FENRE(hybr(M) Gram CONDESA 4n (M) DLFT POLLY (hybr(m) DLFT KENTAUR 4n DLFT FuRa n Gram TOVE 4n (M) DLFT FELOPA Fe.l 4n SvWe LPT 203 4n Bare SVEA (M) SvWe LSD 10% P NB: LIFEMA Fe.l 4n EuGr Var ikke med i dette feltet LIMBOS 4n EuGr Var ikke med i dette feltet Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 43

46 DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 1 NAPOLEON (M) DLFT KENTAUR 4n DLFT LIMBOS 4n EuGr POLLY (hybr(m) DLFT FuRa9810hybr4n Gram AVIARA 4n DLFT TOVE 4n (M) DLFT FENRE(hybr(M) Gram DANMALOS 4n DLFT PAULITA Fe.l M DLFT FuRs9920Fe.l2n Gram SVEA (M) SvWe FELOPA Fe.l 4n SvWe LPT 203 4n Bare LIFEMA Fe.l 4n EuGr FuRa n Gram CONDESA 4n (M) DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 44

47 DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 2 FELOPA Fe.l 4n SvWe DANMALOS 4n DLFT AVIARA 4n DLFT KENTAUR 4n DLFT LIMBOS 4n EuGr LIFEMA Fe.l 4n EuGr TOVE 4n (M) DLFT CONDESA 4n (M) DLFT POLLY (hybr(m) DLFT SVEA (M) SvWe NAPOLEON (M) DLFT FENRE(hybr(M) Gram PAULITA Fe.l M DLFT LPT 203 4n Bare FuRa n Gram FuRa9810hybr4n Gram FuRs9920Fe.l2n Gram LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 3 Ingen felt 3. engår. Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 45

48 4.3.2 Regionvise sammendrag over felt innen engår REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 1 PAULITA Fe.l M DLFT POLLY (hybr(m) DLFT FuRa9810hybr4n Gram FELOPA Fe.l 4n SvWe FENRE(hybr(M) Gram LIFEMA Fe.l 4n EuGr DANMALOS 4n DLFT KENTAUR 4n DLFT FuRs9920Fe.l2n Gram AVIARA 4n DLFT TOVE 4n (M) DLFT LIMBOS 4n EuGr NAPOLEON (M) DLFT LPT 203 4n Bare CONDESA 4n (M) DLFT FuRa n Gram SVEA (M) SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 46

49 REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 2 PAULITA Fe.l M DLFT FENRE(hybr(M) Gram AVIARA 4n DLFT LIFEMA Fe.l 4n EuGr FuRa9810hybr4n Gram KENTAUR 4n DLFT LPT 203 4n Bare FELOPA Fe.l 4n SvWe POLLY (hybr(m) DLFT CONDESA 4n (M) DLFT FuRa n Gram NAPOLEON (M) DLFT DANMALOS 4n DLFT LIMBOS 4n EuGr TOVE 4n (M) DLFT FuRs9920Fe.l2n Gram SVEA (M) SvWe LSD 10% P REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 3 PAULITA Fe.l M DLFT FuRa9810hybr4n Gram KENTAUR 4n DLFT FENRE(hybr(M) Gram FELOPA Fe.l 4n SvWe POLLY (hybr(m) DLFT AVIARA 4n DLFT LPT 203 4n Bare NAPOLEON (M) DLFT DANMALOS 4n DLFT TOVE 4n (M) DLFT FuRs9920Fe.l2n Gram FuRa n Gram CONDESA 4n (M) DLFT SVEA (M) SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 47

50 REGION: NORD-NORGE ENGÅR: 1 NAPOLEON (M) DLFT KENTAUR 4n DLFT LIMBOS 4n EuGr POLLY (hybr(m) DLFT FuRa9810hybr4n Gram AVIARA 4n DLFT TOVE 4n (M) DLFT FENRE(hybr(M) Gram DANMALOS 4n DLFT PAULITA Fe.l M DLFT FuRs9920Fe.l2n Gram SVEA (M) SvWe FELOPA Fe.l 4n SvWe LPT 203 4n Bare LIFEMA Fe.l 4n EuGr FuRa n Gram CONDESA 4n (M) DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 48

51 REGION: NORD-NORGE ENGÅR: 2 SVEA (M) SvWe DANMALOS 4n DLFT LPT 203 4n Bare CONDESA 4n (M) DLFT FENRE(hybr(M) Gram AVIARA 4n DLFT NAPOLEON (M) DLFT FELOPA Fe.l 4n SvWe FuRa9810hybr4n Gram LIFEMA Fe.l 4n EuGr FuRa n Gram KENTAUR 4n DLFT LIMBOS 4n EuGr TOVE 4n (M) DLFT POLLY (hybr(m) DLFT FuRs9920Fe.l2n Gram PAULITA Fe.l M DLFT LSD 10% P REGION: NORD-NORGE ENGÅR: 3 Ingen felt 3. engår. Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 49

52 4.4 Strandrør, anlegg 2002 og Distriktsvise sammendrag over felt innen engår DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 1 LARA (M) Gram FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram FuSr9502 Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 2 FuSr9502 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram FuSr9503 Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 3 NB: Kun et felt Apelsvoll 0240 høstet 3. engår 2005 FuSr9502 Gram FuSr9503 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram FuSr9501 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 50

53 DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 1 FuSr9503 Gram FuSr9502 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 2 FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram FuSr9502 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 3 FuSr9502 Gram FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 51

54 DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 1 FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram FuSr9502 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 2 VåSr9501 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram FuSr9502 Gram FuSr9503 Gram LSD 10% P DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 3 NB: Kun et felt Løken 0237 høstet 3. engår 2005 FuSr9501 Gram FuSr9503 Gram FuSr9502 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 52

55 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 1 FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram FuSr9502 Gram LSD 10% P DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 2 FuSr9503 Gram FuSr9502 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 3 NB: Kun et felt Kvithamar 0236 høstet 3. engår 2005 FuSr9503 Gram FuSr9502 Gram LARA (M) Gram FuSr9501 Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 53

56 DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 1 FuSr9502 Gram FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram VåSr9501 Gram LARA (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 2 FuSr9502 Gram FuSr9503 Gram VåSr9501 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 3 NB: Kun et felt Holt 0235 høstet 3. engår 2005 VåSr9501 Gram FuSr9502 Gram FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 54

57 4.4.2 Regionvise sammendrag over felt innen engår REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 1 FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram FuSr9502 Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 2 FuSr9503 Gram FuSr9502 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 3 FuSr9502 Gram FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram VåSr9501 Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 55

58 REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 1 FuSr9502 Gram FuSr9503 Gram FuSr9501 Gram VåSr9501 Gram LARA (M) Gram LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 2 FuSr9502 Gram VåSr9501 Gram FuSr9501 Gram FuSr9503 Gram LARA (M) Gram LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 3 FuSr9502 Gram FuSr9503 Gram VåSr9501 Gram FuSr9501 Gram LARA (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 56

59 4.5 Enrapp, anlegg 2003 og Distriktsvise sammendrag over felt innen engår DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 1 MONOPOLY (M) DLFT OXFORD (M) DLFT C 377/180 DLFT KNUT (M) Gram LAVANG (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 2 MONOPOLY (M) DLFT OXFORD (M) DLFT KNUT (M) Gram C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Apelsvoll 0332 høstet 3. engår 2006 MONOPOLY (M) DLFT KNUT (M) Gram OXFORD (M) DLFT C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 57

60 DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 1 KNUT (M) Gram OXFORD (M) DLFT MONOPOLY (M) DLFT C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 2 KNUT (M) Gram OXFORD (M) DLFT MONOPOLY (M) DLFT C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Særheim 0331 høstet 3. engår 2006 OXFORD (M) DLFT KNUT (M) Gram C 377/180 DLFT MONOPOLY (M) DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 58

61 DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 1 MONOPOLY (M) DLFT KNUT (M) Gram OXFORD (M) DLFT C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 2 MONOPOLY (M) DLFT OXFORD (M) DLFT C 377/180 DLFT KNUT (M) Gram LAVANG (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Løken 0330 høstet 3. engår 2006 KNUT (M) Gram OXFORD (M) DLFT LAVANG (M) Gram MONOPOLY (M) DLFT C 377/180 DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 59

62 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 1 KNUT (M) Gram OXFORD (M) DLFT MONOPOLY (M) DLFT C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 2 MONOPOLY (M) DLFT KNUT (M) Gram OXFORD (M) DLFT C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Kvithamar 0328 høstet 3. engår 2006 KNUT (M) Gram OXFORD (M) DLFT MONOPOLY (M) DLFT C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 60

63 DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 1 OXFORD (M) DLFT KNUT (M) Gram MONOPOLY (M) DLFT LAVANG (M) Gram C 377/180 DLFT LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 2 OXFORD (M) DLFT KNUT (M) Gram C 377/180 DLFT MONOPOLY (M) DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Vågønes 0326 høstet 3. engår 2006 C 377/180 DLFT OXFORD (M) DLFT KNUT (M) Gram MONOPOLY (M) DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 61

64 4.5.2 Regionvise sammendrag over felt innen engår REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 1 OXFORD (M) DLFT KNUT (M) Gram MONOPOLY (M) DLFT C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 2 MONOPOLY (M) DLFT OXFORD (M) DLFT KNUT (M) Gram C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 3 KNUT (M) Gram OXFORD (M) DLFT MONOPOLY (M) DLFT C 377/180 DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 62

65 REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 1 OXFORD (M) DLFT KNUT (M) Gram MONOPOLY (M) DLFT LAVANG (M) Gram C 377/180 DLFT LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 2 OXFORD (M) DLFT C 377/180 DLFT MONOPOLY (M) DLFT KNUT (M) Gram LAVANG (M) Gram LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 3 OXFORD (M) DLFT KNUT (M) Gram C 377/180 DLFT MONOPOLY (M) DLFT LAVANG (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 63

66 4.6 Rødkløver, anlegg 2004 og Distriktsvise sammendrag over felt innen engår DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 1 Amos (HZ6) 4x DLFT LASSE,4x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LøRk x Gram REIPO,4x (M) Gram LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram NORDI,2x (M) Gram BETTY,4x (M) SvWe LIV,2x (M) Gram LEA,2x (M) Gram LøRk x Gram BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 2 NORDI,2x (M) Gram LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram REIPO,4x (M) Gram LøRk x Gram LIV,2x (M) Gram LEA,2x (M) Gram BETTY,4x (M) SvWe LøRk x Gram BJURSELE,2x (M)SvWe Amos (HZ6) 4x DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 64

67 DISTRIKT: ØSTLANDET ENGÅR: 3 LøRk x Gram NORDI,2x (M) Gram REIPO,4x (M) Gram LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe LIV,2x (M) Gram LONE,4x (M) Gram LEA,2x (M) Gram LøRk x Gram Amos (HZ6) 4x DLFT BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 1 Amos (HZ6) 4x DLFT LASSE,4x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram REIPO,4x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram LEA,2x (M) Gram NORDI,2x (M) Gram BETTY,4x (M) SvWe LIV,2x (M) Gram BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 65

68 DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 2 LøRk x Gram NORDI,2x (M) Gram Amos (HZ6) 4x DLFT LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram LEA,2x (M) Gram LIV,2x (M) Gram REIPO,4x (M) Gram LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET ENGÅR: 3 LøRk x Gram LIV,2x (M) Gram LøRk x Gram NORDI,2x (M) Gram BETTY,4x (M) SvWe LONE,4x (M) Gram LEA,2x (M) Gram LøRk x Gram REIPO,4x (M) Gram BJURSELE,2x (M)SvWe Amos (HZ6) 4x DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 66

69 DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 1 LøRk x Gram REIPO,4x (M) Gram LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe NORDI,2x (M) Gram LøRk x Gram LIV,2x (M) Gram LEA,2x (M) Gram BJURSELE,2x (M)SvWe LASSE,4x (M) Gram Amos (HZ6) 4x DLFT LøRk x Gram LSD 10% P DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 2 NB: Kun ett felt Løken 0492 høstet 2. engår 2006 REIPO,4x (M) Gram LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe NORDI,2x (M) Gram LEA,2x (M) Gram LøRk x Gram BJURSELE,2x (M)SvWe Amos (HZ6) 4x DLFT LIV,2x (M) Gram LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 67

70 DISTRIKT: FJELLBYGDENE ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Løken 0492 høstet 3. engår 2007 LøRk x Gram LONE,4x (M) Gram REIPO,4x (M) Gram BETTY,4x (M) SvWe LIV,2x (M) Gram Amos (HZ6) 4x DLFT LEA,2x (M) Gram LøRk x Gram NORDI,2x (M) Gram LøRk x Gram BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 1 Amos (HZ6) 4x DLFT LONE,4x (M) Gram REIPO,4x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LIV,2x (M) Gram LASSE,4x (M) Gram LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe LøRk x Gram NORDI,2x (M) Gram LEA,2x (M) Gram BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 68

71 DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 2 NB: Kun ett felt Kvithamar 0490 høstet 2. engår 2006 LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe LøRk x Gram BJURSELE,2x (M)SvWe LEA,2x (M) Gram LONE,4x (M) Gram LIV,2x (M) Gram REIPO,4x (M) Gram NORDI,2x (M) Gram LøRk x Gram Amos (HZ6) 4x DLFT LSD 10% P DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt Kvithamar 0490 høstet 3. engår 2007 LøRk x Gram REIPO,4x (M) Gram LIV,2x (M) Gram LøRk x Gram LEA,2x (M) Gram LøRk x Gram NORDI,2x (M) Gram BJURSELE,2x (M)SvWe BETTY,4x (M) SvWe LONE,4x (M) Gram Amos (HZ6) 4x DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 69

72 DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 1 LøRk x Gram REIPO,4x (M) Gram LONE,4x (M) Gram BETTY,4x (M) SvWe LøRk x Gram LøRk x Gram LASSE,4x (M) Gram LøRk x Gram LEA,2x (M) Gram LIV,2x (M) Gram Amos (HZ6) 4x DLFT LøRk x Gram NORDI,2x (M) Gram BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 2 Ingen felt 2. år i Nordland, Troms og Finnmark, pga. utvintring. DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK ENGÅR: 3 Ingen felt 3. år i Nordland, Troms og Finnmark, pga. utvintring. Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 70

73 4.6.2 Regionvise sammendrag over felt innen engår REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 1 Amos (HZ6) 4x DLFT LASSE,4x (M) Gram REIPO,4x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe NORDI,2x (M) Gram LIV,2x (M) Gram LEA,2x (M) Gram BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 2 NORDI,2x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LONE,4x (M) Gram LEA,2x (M) Gram LIV,2x (M) Gram REIPO,4x (M) Gram LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe Amos (HZ6) 4x DLFT BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 71

74 REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) ENGÅR: 3 LøRk x Gram LøRk x Gram LIV,2x (M) Gram NORDI,2x (M) Gram REIPO,4x (M) Gram BETTY,4x (M) SvWe LEA,2x (M) Gram LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram BJURSELE,2x (M)SvWe Amos (HZ6) 4x DLFT LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 1 REIPO,4x (M) Gram LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LøRk x Gram LASSE,4x (M) Gram LEA,2x (M) Gram LøRk x Gram LIV,2x (M) Gram BJURSELE,2x (M)SvWe NORDI,2x (M) Gram Amos (HZ6) 4x DLFT LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 72

75 REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 2 NB: Kun ett felt i FJELLBYGDENE høstet 2. engår 2006 REIPO,4x (M) Gram LONE,4x (M) Gram LøRk x Gram LøRk x Gram BETTY,4x (M) SvWe NORDI,2x (M) Gram LEA,2x (M) Gram LøRk x Gram BJURSELE,2x (M)SvWe Amos (HZ6) 4x DLFT LIV,2x (M) Gram LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) ENGÅR: 3 NB: Kun ett felt i FJELLBYGDENE høstet 3. engår 2007 LøRk x Gram LONE,4x (M) Gram REIPO,4x (M) Gram BETTY,4x (M) SvWe LIV,2x (M) Gram Amos (HZ6) 4x DLFT LEA,2x (M) Gram LøRk x Gram NORDI,2x (M) Gram LøRk x Gram BJURSELE,2x (M)SvWe LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 73

76 4.7 Italiensk (toårig) raigras, anlegg 2006 og Distriktsvise sammendrag over felt DISTRIKT: ØSTLANDET KG TØRRSTOFF PR DA VÅR 1. SORT EIG- ANT.* SPI- DEK- TID- LE- ST- TØRR- ER FELT SUM RING HAST LIG GDE RÅ STOFF MACHO 4n (M) EuGr MONDORA 4n (M) DLFT FABIO 4n (M) EuGr LIVICTORY 4n EuGr BAREXTRA 4n(M) Bare LSD 10% P DISTRIKT: VESTLANDET KG TØRRSTOFF PR DA VÅR 1. SORT EIG- ANT.* SPI- DEK- TID- LE- ST- TØRR- ER FELT SUM RING HAST LIG GDE RÅ STOFF MONDORA 4n (M) DLFT FABIO 4n (M) EuGr LIVICTORY 4n EuGr MACHO 4n (M) EuGr BAREXTRA 4n(M) Bare LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 74

77 DISTRIKT: FJELLBYGDENE KG TØRRSTOFF PR DA VÅR 1. SORT EIG- ANT.* SPI- DEK- TID- LE- ST- TØRR- ER FELT SUM RING HAST LIG GDE RÅ STOFF MACHO 4n (M) EuGr MONDORA 4n (M) DLFT FABIO 4n (M) EuGr LIVICTORY 4n EuGr BAREXTRA 4n(M) Bare LSD 10% P DISTRIKT: TRØNDELAG-HELGELAND KG TØRRSTOFF PR DA VÅR 1. SORT EIG- ANT.* SPI- DEK- TID- LE- ST- TØRR- ER FELT SUM RING HAST LIG GDE RÅ STOFF MONDORA 4n (M) DLFT FABIO 4n (M) EuGr MACHO 4n (M) EuGr LIVICTORY 4n EuGr BAREXTRA 4n(M) Bare LSD 10% P DISTRIKT: NORDLAND-TROMS-FINNMARK KG TØRRSTOFF PR DA VÅR 1. SORT EIG- ANT.* SPI- DEK- TID- LE- ST- TØRR- ER FELT SUM RING HAST LIG GDE RÅ STOFF MONDORA 4n (M) DLFT FABIO 4n (M) EuGr MACHO 4n (M) EuGr BAREXTRA 4n(M) Bare LIVICTORY 4n EuGr LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 75

78 4.7.2 Regionvise sammendrag over felt innen engår REGION: SØR-NORGE (- FJELLBYGDENE) KG TØRRSTOFF PR DA VÅR 1. SORT EIG- ANT.* SPI- DEK- TID- LE- ST- TØRR- ER FELT SUM RING HAST LIG GDE RÅ STOFF MONDORA 4n (M) DLFT FABIO 4n (M) EuGr MACHO 4n (M) EuGr LIVICTORY 4n EuGr BAREXTRA 4n(M) Bare LSD 10% P REGION: NORD-NORGE (+ FJELLBYGDENE I SØR-NORGE) KG TØRRSTOFF PR DA VÅR 1. SORT EIG- ANT.* SPI- DEK- TID- LE- ST- TØRR- ER FELT SUM RING HAST LIG GDE RÅ STOFF MONDORA 4n (M) DLFT FABIO 4n (M) EuGr MACHO 4n (M) EuGr BAREXTRA 4n(M) Bare LIVICTORY 4n EuGr LSD 10% P Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 76

79 5. Translations of used terms Anlegg / Anleggsår - Aksskyting / Skyting - Anbefales godkjent - Anbefales ikke godkjent - Anbefaling - Antall felt - Avling - Bladsyk /Bladsykdommer - Dekning - Distrikt - Dårlig - Eiger / Eier - Engår - Felt - FEM/kg t.s - Fjellbygdene - Fordøyelighet - Fordøy. - Fôrenheter (FeM) - Forsøkssted - Fôrvekster - Frøstengler - Få - Gjennomsnitt - Gjødsling - God - Godkjente sorter - Grønnfôrvekster - Innen - Karbohydrater - Karboh. - Kg tørrstoff pr. da - Kvalitet - Lite - Year of sowing Heading Recommended for approval Not recommended for approval Recommendation Number of trials Yield Leaf diseases Plant cover District Bad Owner Number of year in trials / Number of year with grass-cut Trials Milk Fodder units per kg dry matter (energy value) Mountain areas in Southern Norway Digestibility Digestibility, percentage of dry matter Milk Fodder units Trial site / locations Fodder crops / forage grasses Generative tillers Few Mean / Average Fertilization Good Approved varieties for the National List Green Fodder Crops Within Carbohydrates Carbohydrates, percentage of dry matter Kg dry matter yield per da (kg per 0.1 ha) Quality Little Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 77

80 Mange - Many Markdekking - Ground cover Målesorter - Standard varieties Middel - Mean / Average Mye - Much NDF - Neutral Detergent Fiber, percentage of dry matter Nordland-Troms-Finnmark - Districts in northern Norway Nord-Norge - Northern Norway (The region north of Trøndelag) Offisiell verdiprøving - Official variety-testing Opprinnelse - Origin Overvintring og varighet - Winter hardiness Ploidi - Ploidy Prosent (%) tørrstoff - Percentage dry matter Prosent (%) av sum - Yield of 1. cut in percentage of total grass yield in the season Protein % - Protein content Prot. - Protein, percentage of dry matter Prøvingsperiode - Testing period Prøvesorter - Varieties in testing / varieties in trial Region - Region Sammendrag - Summary Sen / sein - Late Skyt / skyting - Time of heading in grass / time of anthesis in clover (1= very early) Slått 1, 2, 3-1st, 2nd and 3rd cutting S. slått - Last cut Sort - Variety Sorter i prøving - Varieties in trial Sortsliste - Variety list Snømugg - Snow mould Sør-Norge - Southern Norway (The region including and south of Tøndelag) Sykdommer - Diseases Sådd sort - Amount sown variety in percentage Tabell / Tabeller - Table /Tables Tett - Dense Tendens til - Tendency of Tidlig - Early Tidlighet - Grade of earliness Trøndelag Helgeland - Central geographic parts of Norway Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 78

81 Verdiprøving - Vestlandet - Vinterskade - Vår-dekning - Østlandet - Åpen - År - Variety testing Western Norway Winter damage Spring cover in percentage South-eastern Norway Open Year Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 79

82 6. Translations of the table-heading Table for yields in perennial foddercrops, page KG TØRRSTOFF PR DA VÅR 1. S. EIG- ANT.* % AV SÅDD SK- BLAD SÅDD SORT ER FELT DEK- SUM SORT YT SYK SORT SUM NING *Num- Kg dry matter per Spring 1. Cut Last cut Variety Own- ber 0.1 ha % % of He- Leaf % of er of Cutting Plant of sown ad- dise- sown trials Total cover total variety ing ases variety * Registration of grass yield Table for yields in annual foddercrops, page EIG- ANT.* SORT ER FELT KG TØRRSTOFF PR DA VÅR 1. SPIR- DEK- TID- LE- ST- TØRR SUM ING HAST LIG GD RÅ STOFF E Variety Own- *Number Kg dry matter per Cut ha Spring Cutting Ger- * Est. Grade Flowe- % er of mina- of pl. of Lo- ring Dry trials Total tion cover earliness dge heads matter * Establishment of plant cover Molteberg, B. & Enger, F. Bioforsk Rapport 3 (25) 2008, 80 s. 80

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2004

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2004 Vol.9 Nr.103 2005 Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2004 B. Sorter som ikke er ferdig testet Results from the official variety testing in foddercrops 2004 B. Varieties that have not completed

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003 Vol.8 Nr.125 2004 Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003 B. Sorter som ikke er ferdig testet Results from the official variety testing in foddercrops 2003 B. Varieties that have not completed

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2010

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2010 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 13 2011 Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2010 A. er som er ferdig testet Results from the official variety testing in fodder crops 2010 A. Varieties

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2012

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2012 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 6 2013 Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2012 A. er som er ferdig testet Results from the official variety testing in fodder crops 2012 A. Varieties

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2015

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2015 NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 2 NR.: 1 2016 Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2015 er som er ferdig testet LARS NESHEIM OG ANNE LANGERUD, NIBIO KVITHAMAR 2 FORORD Offisiell verdiprøving

Detaljer

TEMA Nr. 8 - Juni 2015

TEMA Nr. 8 - Juni 2015 TEMA Nr. 8 - Juni 2015 Verdiprøving av sorter av flerårig raigras og raisvingel Resultater fra forsøk i perioden 1995-2012 Lars Nesheim og Anne Langerud, Bioforsk Midt-Norge E-mail: lars.nesheim@bioforsk.no

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2017

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2017 Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2017 A. er som er ferdig testet NIBIO RAPPORT VOL. 4 NR. 19 2018 Nesheim, L. og Langerud, A. Divisjon for matproduksjon og samfunn/fôr og husdyr TITTEL/TITLE

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster Revidert utgave.

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster Revidert utgave. Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2018. Revidert utgave. A. er som er ferdig testet NIBIO RAPPORT VOL. 5 NR. 21 2019 Nesheim, L. og Langerud, A. Divisjon for matproduksjon og samfunn/fôr

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2016

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2016 Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2016 A. er som er ferdig testet NIBIO RAPPORT VOL. 3 NR. 3 2017 Nesheim, L. og Langerud, A. Divisjon for matproduksjon og samfunn Fôr og husdyr TITTEL/TITLE

Detaljer

Nr Desember Verdiprøving av timotei-, engsvingelog kløversorter. Resultater fra forsøk i perioden

Nr Desember Verdiprøving av timotei-, engsvingelog kløversorter. Resultater fra forsøk i perioden TEMA Nr. 31 - Desember 2014 Verdiprøving av timotei-, engsvingelog kløversorter Resultater fra forsøk i perioden 1998-2013 Lars Nesheim og Anne Langerud, Bioforsk Midt-Norge E-mail: lars.nesheim@bioforsk.no

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002. Grønn kunnskap. A) Sorter som er ferdig testet. Vol.7 Nr.11 2003

Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002. Grønn kunnskap. A) Sorter som er ferdig testet. Vol.7 Nr.11 2003 Grønn kunnskap Vol.7 Nr.11 2003 Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002 A) Sorter som er ferdig testet Bjørn Molteberg og Frank Enger Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002

Detaljer

Derfor trenger vi nye norske sorter av gras og kløver

Derfor trenger vi nye norske sorter av gras og kløver Derfor trenger vi nye norske sorter av gras og kløver Petter Marum Graminor Betydning av gode sorter Engvekster dekker det største arealet av dyrket mark. 4 767 737 daa fulldyrket (58% av fulldyrka areal)

Detaljer

Resultater fra 1. plen- og grasbakkeår 2004

Resultater fra 1. plen- og grasbakkeår 2004 BioforskFOKUS Vol. 1 Nr. 8 2006 Offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 2003-2006 Resultater fra 1. plen- og grasbakkeår 2004 Bjørn Molteberg og Frank Enger 1 Offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg

Detaljer

Rettleiingsprøving i italiensk raigras og raisvingel

Rettleiingsprøving i italiensk raigras og raisvingel Rettleiingsprøving i italiensk raigras og raisvingel TOR LUNNAN Planteforsk Løken forskingsstasjon LARS NESHEIM Planteforsk Kvithamar forskingssenter 183 Planteforsk har ansvaret for rettleiingsprøvinga

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - Renfrø og frøblandinger. Hamar 4. februar 2014, kl. 9.30-10.00 Bjørn Molteberg

Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - Renfrø og frøblandinger. Hamar 4. februar 2014, kl. 9.30-10.00 Bjørn Molteberg Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - Renfrø og frøblandinger Hamar 4. februar 2014, kl. 9.30-10.00 Bjørn Molteberg Frøsesongen 2013 Frøeng av strandrør Spesielt stort salg (>over 40 %) - lite lager Lave

Detaljer

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn Andre dyrkingstekniske forsøk i korn I dette hovedkapitlet presenteres i år forsøk med fangvekster. Fangvekstene er en metode for å redusere avrenninga av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene.

Detaljer

Frøavl. Foto: Lars T. Havstad

Frøavl. Foto: Lars T. Havstad Frøavl Foto: Lars T. Havstad Lars T. Havstad & Trygve S. Aamlid / Bioforsk FOKUS 2 (2) 103 Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning 2005-2006 LARS T. HAVSTAD & TRYGVE S. AAMLID Bioforsk Øst Landvik

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr

Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 195 2006 Lokal utprøving av jordbærsorter i Nord-Trøndelag Rapport per 2006 Jahn Davik Bioforsk Midt-Norge Kvithamar Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94

Detaljer

Endret klima - nye muligheter i planteproduksjonen Behov for nye sorter, utnytting av genetiske ressurser

Endret klima - nye muligheter i planteproduksjonen Behov for nye sorter, utnytting av genetiske ressurser Endret klima - nye muligheter i planteproduksjonen Behov for nye sorter, utnytting av genetiske ressurser Odd Arne Rognli Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

Nye arter og sorter. Frøavlsegenskapene til nye sorter av timotei og rødkløver. Innledning. Noreng timotei

Nye arter og sorter. Frøavlsegenskapene til nye sorter av timotei og rødkløver. Innledning. Noreng timotei Nye arter og sorter Frøavlsegenskapene til nye sorter av timotei og rødkløver Lars T. Havstad, Trygve S. Aamlid, Åge Susort, Gunhild Hommen, Anne A. Steensohn og Åsmund B. Erøy, Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Blæstad. 6. april Jon Atle Repstad Produktsjef såvarer

Blæstad. 6. april Jon Atle Repstad Produktsjef såvarer Blæstad 6. april 2016 Jon Atle Repstad Produktsjef såvarer Lovgivning Matloven (2003) Forskrift om såvarer (1999) Hensikten med lovgivningen er å sikre bonden tilgang på friske såvarer uten innblanding

Detaljer

Frøblandinger Pr SN Her er en sammenstilling av frøblandinger i handelen; fra Norgesfor (NF) og Felleskjøpet (FK).

Frøblandinger Pr SN Her er en sammenstilling av frøblandinger i handelen; fra Norgesfor (NF) og Felleskjøpet (FK). Frøblandinger 2014. Pr 18.3.2014 SN Her er en sammenstilling av frøblandinger i handelen; fra Norgesfor (NF) og Felleskjøpet (FK). De er ordnet slik at vintersterke blandinger kommer først og vintersvake

Detaljer

Alternative gjødseltyper til økologisk dyrka eng

Alternative gjødseltyper til økologisk dyrka eng Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 17 2007 Alternative gjødseltyper til økologisk dyrka eng Tiltak i handlingsplan for økologisk landbruk i Troms Gunnlaug Røthe Bioforsk Nord Holt www.bioforsk.no Sett inn bilde

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - overvintring og varighet av eng Renfrø og frøblandinger Hamar 5. februar 2013, kl. 11.30-12.

Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - overvintring og varighet av eng Renfrø og frøblandinger Hamar 5. februar 2013, kl. 11.30-12. Plantekulturseminar Norgesfôr Såfrø - overvintring og varighet av eng Renfrø og frøblandinger Hamar 5. februar 2013, kl. 11.30-12.00 Bjørn Molteberg Frøsesongen 2012 Generelt lave frøavlinger også i år,

Detaljer

Resultater fra etableringsåret 2003

Resultater fra etableringsåret 2003 BioforskFOKUS Vol. 1 Nr. 7 2006 Offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 2003-2006 Resultater fra etableringsåret 2003 Bjørn Molteberg og Frank Enger 1 Offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg

Detaljer

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene?

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Odd Arne Rognli 1 og Tore Skrøppa 2 1 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), Universitetet for miljøog biovitenskap; 2 Norsk

Detaljer

Resultater fra 2. plen- og grasbakkeår 2005

Resultater fra 2. plen- og grasbakkeår 2005 BioforskFOKUS Vol. 1 Nr. 9 2006 Offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 2003-2006 Resultater fra 2. plen- og grasbakkeår 2005 Bjørn Molteberg og Frank Enger 1 Offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg

Detaljer

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn. Foto: Unni Abrahamsen

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn. Foto: Unni Abrahamsen Andre dyrkingstekniske forsøk i korn Foto: Unni Abrahamsen 184 B. Molteberg & J. Tangsveen / Grønn kunnskap 8 (1) Fangvekster i korn Bjørn Molteberg / bjorn.molteberg@planteforsk.no Jan Tangsveen / jan.tangsveen@planteforsk.no

Detaljer

Raisvingel - Resultat frå rettleiings- og storskalaforsøk i Sør-Noreg.

Raisvingel - Resultat frå rettleiings- og storskalaforsøk i Sør-Noreg. L. Østrem og T. Hamar / Grønn kunnskap 9 (4) 167 Raisvingel - Resultat frå rettleiings- og storskalaforsøk i Sør-Noreg. Liv Østrem 1) (liv.ostrem@planteforsk.no) og Tønnes Hamar 2) 1) Planteforsk Fureneset

Detaljer

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 169 2013 Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima Avlinger, miljø- og klimaeffekter av høstkorn Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø, Ås Sett inn bilde

Detaljer

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06. Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.2014 Luserne (Medicago sativa L.) Mye brukt som fôrvekst i Sør -Europa

Detaljer

OVERVINTRINGSEVNE OG FÔRKVALITET I xfestulolium SAMANLIKNA MED ANDRE ARTAR

OVERVINTRINGSEVNE OG FÔRKVALITET I xfestulolium SAMANLIKNA MED ANDRE ARTAR OVERVINTRINGSEVNE OG FÔRKVALITET I xfestulolium SAMANLIKNA MED ANDRE ARTAR Liv Østrem, Arild Larsen Bioforsk Vest neset / Graminor AS, Bodø RAISVINGEL - from breeding to beef UMB, Bioforsk, Graminor AS

Detaljer

Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng

Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng 16 Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng Tor Lunnan 1, Mats Höglind 2, Anne Kjersti Bakken 3. 1. Bioforsk Aust Løken, 2. Bioforsk Vest Særheim,

Detaljer

Timoteisortar for Nord-Noreg og fjellbygdene Timothy varieties for northern Norway and mountain districts

Timoteisortar for Nord-Noreg og fjellbygdene Timothy varieties for northern Norway and mountain districts BioforskFOKUS Vol. 1 Nr. 19 2006 billedfelt 182x120 Timoteisortar for Nord-Noreg og fjellbygdene Timothy varieties for northern Norway and mountain districts Tor Lunnan Bioforsk Aust Løken 2 Samandrag

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002

Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002 Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002 Totalsammendrag for hele forsøksperioden Bjørn Molteberg og Frank Enger Grønn kunnskap Vol. 7 Nr. 13 2003 Grønn kunnskap utgis av:

Detaljer

Timoteiforedlinga i Norge nye sortar

Timoteiforedlinga i Norge nye sortar 232 K. Daugstad / Grønn kunnskap 7 (2) 232-240 Timoteiforedlinga i Norge nye sortar Timothybreeding in Norway new varieties Kristin Daugstad / kristin.daugstad@planteforsk.no Planteforsk Løken forskingsstajon

Detaljer

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30.

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30. Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30.11 2010 Bakgrunn Siste år større fokus på fôrkvalitet og fôropptak Engbelgvekster

Detaljer

Frøavl. Foto: Bjørn Molteberg

Frøavl. Foto: Bjørn Molteberg Frøavl Foto: Bjørn Molteberg Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid / Bioforsk FOKUS 1 (2) 107 Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning - LARS T. HAVSTAD OG TRYGVE S. AAMLID Bioforsk Øst Landvik lars.havstad@bioforsk.no

Detaljer

Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind

Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind Innlegg på sluttseminar i FORUT-prosjektet 14. januar 2015 God grovfôrkvalitet avgjørende for god økonomi Tidlig

Detaljer

Foto: Trygve Aamlid. Frøavl

Foto: Trygve Aamlid. Frøavl Foto: Trygve Aamlid Frøavl 214 L. T. Havstad & T. S. Aamlid / Grønn kunnskap 9 (1) Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning 2003 2004 Lars T. Havstad & Trygve S. Aamlid / lars.havstad@planteforsk.no

Detaljer

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 170 2013 Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima Biogass av restavlinger Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø, Ås Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor

Detaljer

Sortsutvikling i engbelgvekster

Sortsutvikling i engbelgvekster Sortsutvikling i engbelgvekster Petter Marum Graminor Sortsutvikling i engbelgvekster Rødkløver Kvitkløver Luserne 1 Langsiktig Foredling av gras og kløver 15 20 år Eks: Norild engsvingel tok over 25 år.

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2008 / Bioforsk FOKUS 3 (2) 89. Frøavl. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2008 / Bioforsk FOKUS 3 (2) 89. Frøavl. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2008 / Bioforsk FOKUS 3 (2) 89 Frøavl Foto: Lars T. Havstad Lars T. Havstad & Trygve S. Aamlid / Bioforsk FOKUS 3 (2) 91 Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning 2006-2007 LARS

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Hurdalsjøen Hotel og konferansesenter, 3.februar 2016 Frøavl og plantevern Godt kvalitetsfrø er grunnlaget for all fulldyrka

Detaljer

Etablering og gjødsling

Etablering og gjødsling Jord- og Plantekultur 9 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 167 Etablering og gjødsling Foto: Lars T. Havstad 168 Lars T. Havstad et al. / Bioforsk FOKUS 4 (1) Gjødsling til timoteifrøeng om høsten i gjenleggsåret

Detaljer

Hvordan inkludere frøavlsegenskapene ved foredling av nye gras- og kløversorter

Hvordan inkludere frøavlsegenskapene ved foredling av nye gras- og kløversorter Hvordan inkludere frøavlsegenskapene ved foredling av nye gras- og kløversorter How to include seed yielding ability in the breeding of new varieties of grass and clovers Kristin Daugstad Planteforsk Løken

Detaljer

Potensialet til kvitkløver i økologiske driftsopplegg

Potensialet til kvitkløver i økologiske driftsopplegg Potensialet til kvitkløver i økologiske driftsopplegg Tor Lunnan / tor.lunnan@planteforsk.no Planteforsk Løken T. Lunnan / Grønn kunnskap 7(4) 127 Samandrag Blandingar av gras og kvitkløver er testa fire

Detaljer

Raisvingel og raigrassortar med høgt innhald av vassløyselege karbohydrat

Raisvingel og raigrassortar med høgt innhald av vassløyselege karbohydrat Raisvingel og raigrassortar med høgt innhald av vassløyselege karbohydrat Lars Nesheim / lars.nesheim@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar Liv Østrem / liv.ostrem@planteforsk.no Planteforsk Fureneset 83

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 163 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 164 Havstad, L.T. et al./ Bioforsk FOKUS 7 (1) Høst- og vårgjødsling til økologisk frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

Etablering. Foto: Ragnar Eltun

Etablering. Foto: Ragnar Eltun Etablering Foto: Ragnar Eltun 114 Lars T. Havstad et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) Vurdering av ulike sorter av bygg og vårhvete som dekkvekst i gjenlegg til engsvingelfrøeng LARS T. HAVSTAD 1, PER O. LINDEMARK

Detaljer

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når Når hva? Fornying uten pløying Sverre Heggset, Reparasjon eller fornying? Val av reparasjonsmetode - redskap Val av fornyingsmetode redskap Attlegg eller grønfor? Dekkvekst? Val av frø/såteknikk/sådjupne

Detaljer

Norsk planteforedling i et endret klima

Norsk planteforedling i et endret klima Norsk planteforedling i et endret klima Odd Arne Rognli, Institutt for plantevitenskap, NMBU 25.03.2015 Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Biologisk

Detaljer

Plantemateriale for framtidig klima og driftsmåte. Prosjekt VARCLIM. Fagseminar agronomi Bodø, 21. oktober2011

Plantemateriale for framtidig klima og driftsmåte. Prosjekt VARCLIM. Fagseminar agronomi Bodø, 21. oktober2011 Plantemateriale for framtidig klima og driftsmåte Prosjekt VARCLIM Fagseminar agronomi Bodø, 21. oktober2011 Forskningsprosjektet VARCLIM Genetisk og fysiologisk grunnlag for tilpasning av flerårige fôrvekster

Detaljer

Behandling av korn- og frøhalm i frøeng av timotei, engsvingel og rødkløver

Behandling av korn- og frøhalm i frøeng av timotei, engsvingel og rødkløver L. T. Havstad / Grønn kunnskap 9 (2) 303 Behandling av korn- og frøhalm i frøeng av timotei, engsvingel og rødkløver Lars T. Havstad / lars.havstad@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) 203 Plantevern Frøavl Foto: John Ingar Øverland 204 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Tidspunkt for soppbekjemping i frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2007

Jord- og Plantekultur 2007 Vol. 2 Nr. 2 2007 Jord- og Plantekultur 2007 Forsøk i korn, oljevekster, engfrøavl og potet 2006 Jord- og Plantekultur 2007 Forsøk i korn, oljevekster, engfrøavl og potet 2006 Mikkel Bakkegard (red.) Bioforsk

Detaljer

Frøblandinger til eng- og beite Bjørn Molteberg Produktsjef gras og fôrvekster Blæstad, 6. april 2016

Frøblandinger til eng- og beite Bjørn Molteberg Produktsjef gras og fôrvekster Blæstad, 6. april 2016 Frøblandinger til eng- og beite Bjørn Molteberg Produktsjef gras og fôrvekster Blæstad, 6. april 2016 En frøblandinger skal være robust og varig, - de bør «tåle en trøkk»? Gjør de det? Både ja og nei,

Detaljer

Foto: Lars T. Havstad. Frøavl

Foto: Lars T. Havstad. Frøavl Foto: Lars T. Havstad Frøavl 216 L. T. Havstad & T. S. Aamlid / Grønn kunnskap 8 (1) Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning - Lars T. Havstad / lars.havstad@planteforsk.no Trygve S. Aamlid / trygve.aamlid@planteforsk.no

Detaljer

JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite

JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite JordBio Mer jordliv og bedre jordstruktur i eng og beite Reidun Pommeresche, NORSØK og Maud Grøtta, Landbruk Nordvest. Februar 2017. Kort om hele prosjektet I prosjektet skal det lages en læringspakke

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Frøavl. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Frøavl. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 151 Frøavl Foto: Lars T. Havstad 152 Aamlid, T. S. & Havstad, L. T. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforsking 2009-2010 Trygve

Detaljer

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø

Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Bodø 21.11.2013 Hvorfor belgvekster? Nitrogenfiksering Forbedrer jordstruktur Proteininnhold og fôropptak økes Økonomi Utfordring

Detaljer

Raigras og svingelarter under fjellbygdforhold

Raigras og svingelarter under fjellbygdforhold Raigras og svingelarter under fjellbygdforhold Ryegrass and fescue species in mountain districts of southern Norway NIBIO RAPPORT VOL. 3 NR. 19 2017 Jørgen Todnem og Tor Lunnan Divisjon Matproduksjon og

Detaljer

Høst- og vårgjødsling til timoteifrøeng i gjenleggsåret og første engår

Høst- og vårgjødsling til timoteifrøeng i gjenleggsåret og første engår 240 L. T. Havstad et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Høst- og vårgjødsling til timoteifrøeng i gjenleggsåret og første engår Lars T. Havstad 1), Per Ove Lindemark 2) & Stein Kise 3) / lars.havstad@planteforsk.no

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 73 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Arktisk eng om 10 år. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminaret 2014

Arktisk eng om 10 år. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminaret 2014 Arktisk eng om 10 år Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminaret 2014 Nordland Søvik Alaska Spatial hierarki EU Global Kontinental Regional Kulturlandskap Kommunal Gårdsnivå Felt/åker Francis,

Detaljer

GRASARTER FOR INDRE OG YTRE LYNGEN

GRASARTER FOR INDRE OG YTRE LYNGEN GRASARTER FOR INDRE OG YTRE LYNGEN RAPPORT 2017 Av John Grønås og Ellen Reiersen Med støtte fra Fylkesmannen i Troms Innhold 1. Innledning s. 3 2. Formål s. 3 3. Gjennomføring s. 3 4. Resultater s. 4 5.

Detaljer

Praktisk dyrking av molte

Praktisk dyrking av molte Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 106 2006 Praktisk dyrking av molte Statusrapport 2005 Gunnlaug Røthe Bioforsk Nord www.bioforsk.no Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432

Detaljer

Behandling av stubb og gjenvekst i frøeng av engsvingel (Festuca pratensis Huds.)

Behandling av stubb og gjenvekst i frøeng av engsvingel (Festuca pratensis Huds.) Behandling av stubb og gjenvekst i frøeng av engsvingel (Festuca pratensis Huds.) Effects of different stubble and regrowth treatments on seed yield in crops of meadow fescue (Festuca pratensis Huds).

Detaljer

Bruk av Minorga som gjødsel til fôrproduksjon av ettårig raigras

Bruk av Minorga som gjødsel til fôrproduksjon av ettårig raigras Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 141 2011 Bruk av Minorga 11-1-7 som gjødsel til fôrproduksjon av ettårig raigras - Resultater fra ett feltforsøk i 2011 Lars T. Havstad, Åsmund B. Erøy og Åge

Detaljer

Tilpassa plantemateriale for økning av matproduksjonen i et klima i endring

Tilpassa plantemateriale for økning av matproduksjonen i et klima i endring Tilpassa plantemateriale for økning av matproduksjonen i et klima i endring Hurtigruteseminaret 26-27. november 2013 Odd Arne Rognli Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB Disposisjon Innledning

Detaljer

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Fornying av eng Godt grovfôr til geit Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Hvorfor fornye enga (1)? Foto: Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Mye forskning på grovfôrproduksjon

Detaljer

Artar og sortar til eng og beite

Artar og sortar til eng og beite 69 Artar og sortar til eng og beite Lars Nesheim / lars.nesheim@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Samandrag I dette innlegget er det vist resultat frå to forsøksseriar med rettleiingsprøving

Detaljer

Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg Totalsammendrag for hele forsøksperioden. Bioforsk FOKUS Vol.

Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg Totalsammendrag for hele forsøksperioden. Bioforsk FOKUS Vol. Bioforsk FOKUS Vol. 2 Nr. 16 2007 Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 2003-2006 Totalsammendrag for hele forsøksperioden Bjørn Molteberg og Frank Enger 2 Bioforsk Fokus blir utgitt

Detaljer

BioforskFOKUS Vol. 3. Nr Delgjødslingsstrategi i rug. Bjørn Molteberg, Bernt Hoel og Hans Tandsæther

BioforskFOKUS Vol. 3. Nr Delgjødslingsstrategi i rug. Bjørn Molteberg, Bernt Hoel og Hans Tandsæther BioforskFOKUS Vol. 3 Nr. 5 2008 Delgjødslingsstrategi i rug Bjørn Molteberg, Bernt Hoel og Hans Tandsæther 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A Dahls vei 20, 1432 Ås post@bioforsk.no Ansvarlig

Detaljer

Betydning av såtid og såmengde for planteutvikling og avlinger i høsthvete

Betydning av såtid og såmengde for planteutvikling og avlinger i høsthvete 100 Betydning av såtid og såmengde for planteutvikling og avlinger i høsthvete Wendy Waalen og Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll wendy.waalen@nibio.no Innledning Økt høstkorndyrking vil

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Gjødsling. Frøavl. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Gjødsling. Frøavl. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) 191 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 192 Havstad, L.T & Lindemark, P.O. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Bør timoteigjenlegget nitrogengjødsles om høsten? Lars T.

Detaljer

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking 49 Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking Mauritz Åssveen 1, Oddvar Bjerke 1 & Lasse Weiseth 2 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Midt-Norge Kvithamar mauritz.aassveen@bioforsk.no Det er ingen offisiell

Detaljer

Økologisk Frøavl. Foto: Trygve S. Aamlid

Økologisk Frøavl. Foto: Trygve S. Aamlid Økologisk Frøavl Foto: Trygve S. Aamlid 228 Trygve S. Aamlid et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Såtid, ugrasharving og dekkvekst ved økologisk frøavl av engsvingel TRYGVE S. AAMLID 1, STEIN JØRGENSEN 2, LARS

Detaljer

Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder

Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder NIBIO RAPPORT VOL. 4 NR. 34 2018 Marit Jørgensen, Anne Kjersti Bakken, Tor Lunnan og Liv Østrem Divisjon for matproduksjon og samfunn/fôr

Detaljer

Beite til sau Fagtema på årsmøte i Alvdal Sau og Geit Alvdal 14.02.2012. Jørgen Todnem v/bioforsk Øst Løken

Beite til sau Fagtema på årsmøte i Alvdal Sau og Geit Alvdal 14.02.2012. Jørgen Todnem v/bioforsk Øst Løken Beite til sau Fagtema på årsmøte i Alvdal Sau og Geit Alvdal 14.02.2012 Jørgen Todnem v/bioforsk Øst Løken Utmarksbeite / fjellbeite Forutsetning for saueholdet i fjellbygdene Kan en greie seg med bare

Detaljer

Borgjødsling og vekstregulering til frøeng av Yngve rødkløver

Borgjødsling og vekstregulering til frøeng av Yngve rødkløver 232 Aamlid, T.S. et al. / Bioforsk FOKUS 9 () Borgjødsling og vekstregulering til frøeng av Yngve rødkløver Trygve S. Aamlid, Stein Jørgensen 2 & Silja Valand 3 Bioforsk Øst Landvik, 2 Hedmark Landbruksrådgiving,

Detaljer

Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng

Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng 177 Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng Lars T. Havstad 1 & John I. Øverland 2 1 Bioforsk Øst, 1 Norsk Landbruksrådgiving Viken lars.havstad@bioforsk.no Innledning

Detaljer

Effekt av omløp og gjødsling på avling, fôrkvalitet og jord

Effekt av omløp og gjødsling på avling, fôrkvalitet og jord Plantemøtet Vest 2007 / Bioforsk FOKUS 2 (7) 11 Effekt av omløp og gjødsling på avling, fôrkvalitet og jord Den botaniske sammensetningen påvirker fôrkvalitet og avlingsnivå i eng. Varig eng med allsidig

Detaljer

Rapport prosjekt «høy til hest»

Rapport prosjekt «høy til hest» 2009-2011 Rapport prosjekt «høy til hest» Forfattarar: Ragnvald Gramstad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Postvegen 211, 4353 Klepp st. Tlf: 51 78 91 80 Fax: 51 78 91 81 Web: http://rogaland.lr.no/

Detaljer

Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng

Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng 210 Bruk av åkerbønne som dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng Lars T. Havstad 1, John I. Øverland 2, Åge Susort 1 & Ove Hetland 1 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Norsk Landbruksrådgiving Viken

Detaljer

Halmbehandling og høstgjødsling i frøeng av timotei og engsvingel

Halmbehandling og høstgjødsling i frøeng av timotei og engsvingel 288 L. T. Havstad et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Halmbehandling og høstgjødsling i frøeng av timotei og engsvingel Lars T. Havstad 1), Per Ove Lindemark 2), John Ingar Øverland 3) & Sigbjørn Leidal 4) /

Detaljer

Beiteplantar. Timotei (Phleum pratense) Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Astrid Johansen Bioforsk Midt-Norge. Vår mest sådde grasart

Beiteplantar. Timotei (Phleum pratense) Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Astrid Johansen Bioforsk Midt-Norge. Vår mest sådde grasart Beiteplantar Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Astrid Johansen Bioforsk Midt-Norge Timotei (Phleum pratense) Vår mest sådde grasart Opprett vekst, stengel også i gjenvekst Kraftige skot, open botn, lite

Detaljer

FJERNMÅLING AV AVLING OG KVALITET - AKADEMISK LEKETØY ELLER TIL PRAKTISK NYTTE FOR BONDEN?

FJERNMÅLING AV AVLING OG KVALITET - AKADEMISK LEKETØY ELLER TIL PRAKTISK NYTTE FOR BONDEN? FJERNMÅLING AV AVLING OG KVALITET - AKADEMISK LEKETØY ELLER TIL PRAKTISK NYTTE FOR BONDEN? Marit Jørgensen Nibio Medforfattere: Jakob Geipel Nibio, Corine Davids Norut, Francisco Javier Ancin Murguzur

Detaljer

F o r d ø y e l i g h e t. Vente på kløveren?

F o r d ø y e l i g h e t. Vente på kløveren? Utfordringar Er det rett å vente på kløveren i førsteslått? Hvordan få god grovfôrkvalitet? Hvordan kan vi kan få opp proteinprosenten i grovfôret? Intensitet i grovfôrproduksjonen ut fra energi og proteinkrav

Detaljer

Tiltak mot skadegjørere i økologisk potetproduksjon

Tiltak mot skadegjørere i økologisk potetproduksjon Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 159 2013 Tiltak mot skadegjørere i økologisk potetproduksjon Dukdekking mot sikader Per J. Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Hovedkontor/Head office Frederik

Detaljer

Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel

Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel 396 T. S. Aamlid et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel Trygve S. Aamlid 1), Magne Heddan 2), Anne

Detaljer

Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta

Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 8 2011 Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta Liv Jorunn Hind, Lise Aanensen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøavl

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Frøavl Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) 175 Frøavl Foto: John Ingar Øverland 176 Havstad, L.T. & Aamlid, T.S. / Bioforsk FOKUS 10 (1) Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforsking 2013-2014

Detaljer

Behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng med ulik høstgjødsling

Behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng med ulik høstgjødsling 214 Behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng med ulik høstgjødsling LARS T. HAVSTAD 1, JOHN INGAR ØVERLAND 2 & ÅGE SUSORT 1 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Vestfold forsøksring lars.havstad@bioforsk.no

Detaljer

Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av engsvingel

Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av engsvingel L. T. Havstad et al. / Grønn kunnskap 9 (1) 299 Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad 1), John Ingar Øverland 2) & Per Ove Lindemark 3) / lars.havstad@planteforsk.no

Detaljer

Jordbruksfrø 2016. Foto: Cathrine Dokken

Jordbruksfrø 2016. Foto: Cathrine Dokken www.strandunikorn.no Jordbruksfrø 2016 Foto: Cathrine Dokken Jordbruksfrø til alle formål! Rikelige mengder med grovfôr av god kvalitet er avgjørende faktor i husdyrholdet i Norge. Flere forhold har betydning

Detaljer

Plantekultur og grovfôrproduksjon Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader

Plantekultur og grovfôrproduksjon Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader Plantekultur og grovfôrproduksjon Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader Lars Nesheim Forskar Bioforsk Kvithamar/Fagkoordinator NLR Bodø 28.10.2013 Mosjøen 29.10.2013 1 Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Fagforum Korn. Verdiprøving av havresorter på Østlandet 2018

Fagforum Korn. Verdiprøving av havresorter på Østlandet 2018 Verdiprøving av havresorter på Østlandet 2018 Aina Lundon Russenes 1, Mauritz Åssveen 2, Jan Tangsveen 2 & Lasse Weiseth 3 1 NIBIO Landbruksteknologi og systemanalyse, 2 NIBIO Korn og frøvekster, 2 NIBIO

Detaljer

Vekstregulering og delt vårgjødsling i frøeng av engsvingel

Vekstregulering og delt vårgjødsling i frøeng av engsvingel 226 L. T. Havstad & I. Øverland / Grønn kunnskap 9 (1) Vekstregulering og delt vårgjødsling i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad 1) & John Ingar Øverland 2) / lars.havstad@planteforsk.no 1) Planteforsk

Detaljer