Bruksanvisning ONE TOUCH FEEDER II.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning ONE TOUCH FEEDER II."

Transkript

1 Bruksanvisning ONE TOUCH FEEDER II Vi sikrer fôrkvaliteten og automatiserer tungt og tidkrevende arbeid. Viktig for dyrevelferden, bonden og samfunnet. Rev..0.0

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON Introduksjon... side Samsvarserklæring... side Sikkerhet... side -9 Målskisse... side 0 Tekniske data... side Montering... side - Tilkobling... side - Tilpassing av maskin... side Funksjonsbeskrivelse... side -9 Programmering og bruk... side 0- Vedlikehold... side -9 Oppheng... side 0- Feilsøking... side Reservedeler... side -0 Tilleggsutstyr... side - Notater... side Gjenvinning... side Kontakt... side Kjære kunde! Vi takker for den tillit De viser vårt firma med anskaffelse av Serigstad sin OneTouch Feeder II. Produktet er velutprøvet og bygger på meget driftsikker og kjent teknologi. Produktet tilfredsstiller strenge krav til kvalitet. Ved levering skal vår forhandler ha gjort Dem kjent med kontroll, vedlikehold og justeringer av maskinen. Den korte innføringen er ingen erstatning for mer detaljert og nødvendig informasjon som gis i denne instruksjonsboken. Instruksjonsboken gir detaljerte sikkerhetsinstrukser, informasjon om bruk, viktige detaljer før oppstart, kjennskap til funksjoner, igangkjøring, feilsøking, vedlikehold og håndtering av OneTouch Feeder II. Det er ett års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil. Serigstad Agri forbeholder seg retten til konstruksjonsendring uten forpliktelser for tidligere leverte produkter. Vi håper produktet tilfredstiller dine forventninger og behov! Vennlig hilsen Njærheim Produkt- & Utviklingsleder

3 SAMSVARSERKLÆRING SIKKERHETSINSTRUKS ADVARSEL! KONTROLLER ALLTID MASKINEN FØR BRUK. DETTE ØKER SIKKERHETEN UNDER ARBEIDET. DEKSLER OG BESKYTTELSESANORDNINGER SKAL ALLTID VÆRE PÅ MASKINEN UNDER DRIFT. MASKINEN SKAL VÆRE UNDER VISUELL KONTROLL VED OPPSTART OG DRIFT. MASKIN SOM ER SATT PÅ STATIV, STÅR PÅ PLATTFORM ELLER HENGER I SKINNE SKAL SIKRES MED SPERRING ELLER SIKKER SONE SOM HINDRER ADKOMST TIL MEDBRINGERE OG KUTTEVALSE. Indikerer en overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller død. FARE Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig skade. Merkingen viser utsatte fareområder når deksler er åpnet eller fjernet. ADVARSEL

4 MERKING MERKING (forklaring) ADVARSEL! - SIKKERHET FØRST Benytt merkede heisepunkter ved løft. Ved håndtering med gaffeltruck benyttes merkede områder. Hold avstand til hengende last! Beskrivelse Advarselskilt rød og gul sone Vær forsiktig! Les og forstå instruksjonsboken før maskinen tas i bruk, samt vedlikehold og justeringer foretas. Dekaler Løft: Se angitte løftepunkter merket i maskin. Advarselskilt 99 - rød og gul sone Vær forsiktig! Hold avstand til maskiner som er i drift. Ikke opphold deg i maskinens merkede faresone. Fare for objekter som kan kastes ut av maskin. Hold avstand til utstyr som er i drift! Les bruksanvisning! Advarselskilt 99 - rød sone Vær forsiktig! Hold alle deksler lukket når maskinen er i gang. Fingre og lemmer kan skades dersom de kommer i kontakt med roterende deler. Stå aldri i faresonen når maskinen er i drift! Advarselskilt 99 - rød sone Vær forsiktig! Klemfare som kan forårsake alvorlige skader eller død! Hold avstand til maskin som er i drift. Klemfare som kan forårsake alvorlige skader eller død. CE. merking Advarselskilt 99 - rød og gul sone Vær forsiktig! Høy spenning. Strømtilførsel anbefales brutt før åpning av styreskap. Transport Deksler skal alltid være lukket under drift Fareskilt 99 - rød sone ADVARSEL! Før man går inn i høyrisikosone for vedlikehold, reparasjon eller justering, skal hovedstrømbryter slås av og låses. Alvorlige skader med døden til følge kan inntreffe dersom en oppholder seg i faresone under drift. Figur : ExactFeeder med maskinmerking

5 SIKKERHETSFUNKSJONER FARESONER Nødstoppbrytere på styreskap og betjeningspanel Støtfangere foran og bak som utløser nødstopp ved inntrykking Låsbar hovedstrømbryter på venstre side av styreskap Lyskolbe blinker gult før oppstart og under kjøring Lyskolbe blinker rødt ved nødstopp eller feil Lydsignal gis før oppstart og ved feil Løpekatter har en hendel for hurtig avkobling av motorer. Dermed kanmaskinen flyttes ved nødstilfeller som brann eller evakuering. Faresoner må til enhver sikres! Før oppstart skal man forsikre seg om at ingen oppholder seg i risikosone. Før man går inn i risikosone for å utføre vedlikehold, reparasjon eller justering skal hovedstrømbryter slås av og låses. Rød sone 0-0mm fra maskin Representerer fareområde som kan forårsake alvorlige skader og død. Det er viktig å holde god avstand til området under drift. LAVRISIKO-OMRÅDE KLEMFARE MOT VEGG ELLER MATEBORD HØY RISIKO Potensielt fareområde Potensielt fareområde LAVRISIKO-OMRÅDE Figur : Hendel på løpekatt for avkobling av motor. Figur : Støtfanger. Gul sone mm fra maskin Representerer potensielt fareområde under drift. Grønn sone 000mm fra maskin Representerer liten risiko for at skade kan oppstå under drift. KLEMFARE MOT VEGG HØY RISIKO Figur : OneTouch II med faresoner. 9

6 MÅLSKISSE TEKNISKE DATA 00,0 0,0, Generelle mål for OneTouch med større volum opphengt i en skinne. Minste anbefalte klaring mellom gulv og skinne ved ilessing fra matebord:, Meter Mål 0 mm er lyåpning for ilessing av ball fra matebord. Benyttes, -, dia rundballer bør avstand 00 fra gulv - skinne økes. Kortere avstand mellom innredning og maskin kan gi økt risiko for klemfare for mennesker og dyr. 0,0 0 Flexifeed Stort volum OneTouch styreskap 0V 0 Øvre feste for sideutmater Montert sideutmater 00 Oppheng for skinne Forgang IPE 0 IPE 0 00,0 00,0 00,0 Tolerance not specified according to: NS-0: 0..0 Sheet scale: Drawing number. Revisjon: :0 0 A OneTouch Feeder OneTouch forlenget 0V T Vekt OneTouch Feeder II Forlenget med oppheng og sideutmater 00kg OneTouch Feeder II Standard versjon med oppheng og nedløpstrakt 90kg Motorstørrelse Knivtrommel,kW Taggtrommel,kW Bunnbelte 0,kW Sideutmater -polet motor = o/min 0,kW -polet motor = 0 o/min 0,kW Løpekatter for skinne x WD løpekatt 0,kW Løpekatter for skinner x WD løpekatt 0,kW Kraftfôrtank 0,09kW Mål OneTouch lengde Standard mm OneTouch lengde Forlenget mm OneTouch bredde mm OneTouch høyde Standard maskin mm Med sideutmater mm Med trakt 9mm Sideutmater lengde Kort utgave 00mm Standard utgave 00mm Fôr 00,0 ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION OneTouch styreskap 0V 9 One touch med lang sideutmater/qty. 0 Komplett stryte for Flexifeed Oppheng for skinne 0 RBK Flexi Høyre sidedør 0V Maksimal diameter rundball Lang versjon,m Standard versjon,m Maks bredde rundball,m Maks høyde firkantballer,m Maks lengde firkantballer,m Strømforbruk 0 V faser + jord Anbefalt sikringsstørrelse: A,A 00,0 00 V faser + jord + null Anbefalt sikringsstørrelse: 0 A 9,A Justerbar 0 000,0 00,0 Generelle mål OneTouch med standard volum og en sidedør for ilegg fra side, opphengt i en skinne. Med 00 mm bredde på forhekk klarer sauer klarer å spise rent Ideell avstand fra skinne til gulv er 00mm. ( Ved, meter blir lysåpning for ilessing ca., meter. ) Anbefaler kun bruk av, diameter ball. Større balle diameter krever høyere klaring mellom gulv og skinne. Klaring 9 mm mellom maskin og innredning bør vurderes ut fra klemfare for dyr mellom maskin og innredning. Tolerance Sheet scale: Drawing number. Revisjon: not specified according to: NS-0:.0.0 :00 00 T A OneTouch 0V m. H sidedør RBK Flexifeed fôrutlegger 0

7 MONTERING MONTERING MONTERING AV MARKØRER Styringen tillater inntil 0 soner som kan defineres med handling. Ettersom markører telles begge veier betyr det i praksis at inntil utfôringsmarkører kan settes opp på skinnen, dersom man vil benytte hele lengden på begge sider. Man kan sette opp for eksempel 0 soner, men maskinen vil da parkere etter å ha kjørt 0 soner i retur. Ved bruk av trakt i stedet for sideutmater vil antallet soner halveres da man ikke får differensiert høyre og venstre side på kjøring fram og tilbake. I tilfeller hvor man har flere enn binger på hver side bør man se om binger på hver side kan benytte samme markør. Alternativt kan binger slås sammen til én gruppe. Etter at maskin er montert og tilkoblet kjøres den manuelt til ønsket posisjon for nullpunkt. Lange markører festes med sikaflex for å markere nullpunktet. Pass på at begge sensorene på løpekatten treffer markøren. OBS: Benytt to lange markører i hver ende! Endemarkørene må ikke monteres i sving for å sikre pålitelig lesing av endestopp. Markører skal aldri monteres i sving da dette hindrer korrekt lesing av faner. Løpekatten må komme ut av svingen før markøren kan leses. Markøren bør festes minimum 0 cm etter sving. Kjør manuelt videre til neste posisjon man ønsker en ny handling skal inntreffe. Lim opp kort markør ved den bakerste sensoren i forhold til kjøreretningen. Om det skal fôres på begge sider kan det lønne seg å fôre en side innover og andre side ved retur. Gjenta prosessen ved alle bingeskiller. OBS: Sørg for å bruke en fysisk hindring i enden av skinnene, som f.eks. en kraftig bolt for å hindre at maskinen skal kunne kjøre av skinnen. JUSTERING AV SENSORER Sensorene justeres med korrekt avstand til markører slik at kun markører avleses. Ideell leseavstand for de induktive sensorene er mm. Fremre og bakre sensor har ulike oppgaver, og må monteres i riktig rekkefølge i forhold til kjøreretning. Når en markør med definert handling avleses med fremre sensor, reduseres hastighet til lav hastighet og ny handling igangsettes når bakre sensor leser fanen. Dersom sensorene ikke oppfører seg som forventet kan kabel til fremre sensor flyttes over til bakre sensor og vice versa. Anbefalt avstand mellom skinne og løpehjul er mm. Avstand reguleres med bolter som holder løpekattene sammen. mm Figur : Løpekatt med sensorer. Figur : Løpekatt med sensor og markør. Løpekattene kan kjøres manuelt ved å trykke på pilene i respektiv retning. Dersom maskinen står i endeposisjon må piltasten holdes inne. OBS: Pass på å ikke kjøre maskinen forbi endepunktene ved manuellkjøring! Trykk på hastighetsverdien for å endre kjørehastighet. Kjørehastighet regulerer grovfôrmengde. Figur : Hovedskjermbilde. mm Figur : Detalj av sensor og markør montert på skinne.

8 TILKOBLING TILKOBLING OBS! All tilkobling av strøm skal utføres av autorisert personell. Styreskapet er ferdig montert og testkjørt fra fabrikk. 0V W V U TILKOBLING AV LØPEKATT OG KRAFTFÔRSKRUE Tilkobling av løpekatter og motor for kraftfôrskrue utføres som illustrert på figur 0. Nr. Forklaing, Styreskap Likeretter Relé Motorvern G-modul for fjernstyring Kontaktorer for kutteorgan Hovedstrømbryter Strømtilførsel Nr. Forklaing, Styreskap PLS 9 Frekv. omformer for kraftfôrskrue 0 Frekv. omformer for løpekatter Nødstopp/kollisjonsvern Motorstartere Rekkeklemmer for inngangsignaler Rekkeklemmer for motorer V U W Ettersom styreskapet har frekvensomformere for løpekattene og kraftfôrskrue vil det alltid være 0V på motoren ut fra den. Motor for kraftfôrskruen er tilkoblet fra fabrikk. PLS må ha signal på inngang for å gjenkjenne kraftfôrskrue. Brun Svart Grå Figur 0: Lasking av motor 0V V W V U V U W Brun Svart Grå TILKOBLING AV SIDEUTMATER Sideutmater leveres i utgangspunktet ferdig tilkoblet fra fabrikk. I de tilfeller der dette ikke er mulig kobles sideutmateren til som beskrevet. Motoren laskes og kobles som illustrert på figurene til venstre for henholdsvis 0V og 00V. Ledningen kobles i styreskapet i henhold til koblingsskjema i bruksanvisningen. PLS må ha signal på inngang for å gjenkjenne sideutmater. Figur : Lasking av motor 00V. Figur 9: Styreskap.

9 TILKOBLING TILKOBLING INNSTILLING AV MOTORSTARTERE Motorstarterene er innstilt fra fabrikk, men dersom de må endre gjøres det på følgende måte: Finn passende verdi under kolonnen 9A i tabellen (hentet fra Phoenix sitt datablad) og noter koden til venstre. 000 ma vil f.eks. får koden 0 0. Resetknappen på motorstarteren holdes inne i sekunder til et grønt lys blinker én gang. Vri på potensiometeret til lysene tilsvarer koden fra øverst til nederst, som vist på bildet under. Trykk på resetknappen igjen for å lagre innstillingen. Bunnbeltet og sideutmateren har en merkestrøm på,a, og stilles derfor inn som i eksempelet. Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Hovedstrøm Drawing no.: Page rev.: Previous page: Hovedstrøm Filename: Page ref.: Serigstad OneTouch 0 Constructor: Appr. (date/sign.) Last printed: Last correction: 0..0 Next page: 0..0 Number of pages: Figur : Motorstartere. Figur : Tabell for innstilling av motorstartere. Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Filename: Page ref.: Kutter Serigstad OneTouch 0 Drawing no.: Constructor: Appr. (date/sign.) Page rev.: Last printed: Last correction: Previous page: 0..0 Next page: 0..0 Number of pages:

10 TILKOBLING TILKOBLING Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Filename: Page ref.: Bunnbelte Serigstad OneTouch 0 Drawing no.: Constructor: Appr. (date/sign.) Page rev.: Last printed: Last correction: Previous page: 0..0 Next page: 0..0 Number of pages: Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Filename: Page ref.: Løpekatt Serigstad OneTouch 0 Drawing no.: Constructor: Appr. (date/sign.) Page rev.: Last printed: Last correction: Previous page: 0..0 Next page: 0..0 Number of pages: Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Filename: Page ref.: Sideutmater Serigstad OneTouch 0 Drawing no.: Constructor: Appr. (date/sign.) Page rev.: Last printed: Last correction: Previous page: 0..0 Next page: 0..0 Number of pages: Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Filename: Styrestrøm Serigstad OneTouch 0 Drawing no.: Constructor: Page rev.: Last printed: Previous page: 0..0 Next page: Styrestrøm Page ref.: Appr. (date/sign.) Last correction: 0..0 Number of pages: 9

11 TILKOBLING TILKOBLING Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Filename: Innganger Serigstad OneTouch 0 Drawing no.: Constructor: Page rev.: Last printed: Previous page: 0..0 Next page: Styrestrøm 9 Page ref.: Appr. (date/sign.) Last correction: 0..0 Number of pages: Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page 0 Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Filename: Page ref.: Sikkerhetsrelê Serigstad OneTouch 0 Drawing no.: Constructor: Appr. (date/sign.) Page rev.: Last printed: Last correction: Previous page: 0..0 Next page: 0..0 Number of pages: 9 Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page 9 Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Filename: Page ref.: Utganger Serigstad OneTouch 0 Drawing no.: Constructor: Appr. (date/sign.) Page rev.: Last printed: Last correction: Previous page: 0..0 Next page: 0..0 Number of pages: 0 PC SCHEMATIC Automation Project title: OneTouch Project no.: Project rev.: Page Customer: Serigstad DCC: Scale: : Page title: Filename: Page ref.: Oversikt Serigstad OneTouch 0 Drawing no.: Constructor (project/page) Appr. (date/sign.) Page rev.: Last printed: Last correction: Previous page: 0..0 Next page: 0..0 Number of pages: 0 0

12 TILPASNING AV MASKIN GRINDÅPNING OG BALLSTØRRELSE Det er valgbare trommelåpninger å velge mellom. Minste trommelåpning gir litt mer bearbeiding av gresset og litt lengre kjøretid. Midtre trommelåpning er fabrikkinnstilling og benyttes i de aller fleste tilfeller. Stor trommelåpning for Ø, m ball og høy kapasitet., m, m Figur : Minste åpning mellom taggvalse og knivtrommel. Maks anbefalt ballstørrelse med minste åpning er, meter., m Figur : Største åpning mellom taggvalse og knivtrommel. Stor åpning benyttes med ballstørrelse på, meter. For å endre grindåpning, tas disse tre skruene ut på hver side. Sett grind i ønsket posisjon og stram til skruene. Figur : Hull for endring av grindens plassering.

13 KNIVOPPSETT KNIVOPPSETT TYPER OG PLASSERING AV KNIVER OneTouch Feeder II leveres med knivtrommel med plass til 0 kniver som standard. Riktig type og plassering av kniver er viktig for å få optimal utfôring og samtidig sikre driften. Valget styres av flere faktorer, blant annet fuktinnhold i ballen, driftssikkerhet og kuttegrad. Som et utgangspunkt anbefales et standardoppsett bestående av 0 kniver for tørr masse, plassert etter mønster som vist på figur 9. Dersom man ønsker et litt mer robust oppsett med tanke på stein og for å minimere faren for blokkering som følge av for høy kapasitet, kan lave kniver for redusert foring benyttes. Dette går på bekostning av kapasitet og vil gi en lengre kuttetid per balle. Standardknivene gir høyere kapasitet, men øker faren for kiling og blokkering. Det anbefales derfor å være forsiktig med bruk av standardkniver i OneTouch Feeder. Antall kniver kan økes med hensikt å øke rotasjon i ballen og øke kapasitet. Økt antall kniver vil ikke nødvendigvis gi bedre kutting da de ekstra knivene vil gå i samme spor som knivene i standardoppsettet. Oppsettet kan da bli å for eksempel fylle opp bakre rekke på hvert segment med kniver for totalt 0 kniver, eller fylle opp alle hull med 0 kniver for redusert utmating. Figur : Kniv for redusert utmating. Figur : Standard kniv Figur 9: Utbrettet knivtrommel med standard knivoppsett. STANDARD KNIVOPPSETT Utbrettet knivtrommel med standard knivoppsett med 0 kniver for tørr masse. Denne fordelingen gir en rolig og avbalansert gange på knivtrommelen. Avskrapere plasseres på hver side av rekken med færrest kniver, som vist på øverste rekke i figuren. Hvilket oppsett som fungerer best for dine forhold kan best oppnås ved å benytte standardoppsettet som et utgangspunkt og deretter tilpasse etter forhold og til ønsket kutting er oppnådd. BYTTING AV KNIVER Knivene er festet med en bolt og en mutter som går i et nøkkelhullspor i trommelen. For å løsne knivene løsner man bolten akkurat nok til at kniven blir løs, slik at man kan skyve den opp og dra den ut gjennom den vide delen av hullet. Mutteren har mothold i geometrien i hullet. Pass på å ikke løsne for mye slik at mutteren faller av og inn i trommelen. Nye kniver settes i ved å plassere bolt og mutter i den vide enden, skyve ned og skru til bolten med hullet som mothold for mutteren. Pass på at tappen i bakkant av kniven plasseres i sporet på trommelen bak kniven. Figur 0: Hullsporet til kniven fra innsiden av trommelen. Figur : Kniv festet til knivtrommelen.

14 FUNKSJONSBESKRIVELSE PRINSIPP Maskinen holder styr på posisjon ved hjelp av sensorer på løpekatten som teller markører montert på skinnen. Ved kjøring leser først fremre sensor markør og sakker farten, før posisjon oppdateres når bakre sensor leser markøren. Ved ny markør blir det igangsatt en handling som varer til neste markør. Endeposisjonene defineres ved lange markører, og maskinen vil vite at den er i endeposisjon ved at begge sensorer leser markøren samtidig. Ved kontinuerlig signal på begge sensorer vil maskinen skjønne at den er i endeposisjon, vende kjøreretning og fortsette programmet i motsatt retning. Neste gang maskinen får kontinuerlig signal på begge sensorer vil den parkere. OneTouch Feeder II gir mulighet til å programmere valgfri parkeringsposisjon for enkel tilgang til påfylling av rundball. Fôringssekvens programmeres og kan endres via styringsenheten koblet til maskinen eller via en app på smarttelefon eller nettbrett. Startsignal kan gis gjennom styringsenheten, app eller valgt tidsinnstilling. Figur : Løpekatt med sensorer. Rød pil indikerer kjøreretningen. Hullsporet til kniven fra innsiden av trommelen. EKSTERN STYRINGSENHET Maskinen kan styres direkte via den eksterne skjermen. Enheten kommuniserer ved hjelp av to ethernetkabler og letteregjør programmering av høythengende maskiner. OBS! Kablene må være tilkoblet enheten for at maskinen skal kunne kjøre. Dette er et sikkerhetshensyn da det er ønskelig med nødstopp på styreenheten. Figur : Ekstern styreenhet.

15 FUNKSJONSBESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE EKSEMPEL PÅ INSTALLASJON, PROGRAMMERING OG IGANGKJØRING AV ANLEGG I eksempelet på neste side er det montert fire posisjonsmarkører og en endestoppsmarkør i hver ende, hvor venstre side er definert som nullpunkt. Fôringssekvens er programmert som vist i skjermbildet nederst. I utgangspunktet tenkes det at påfyllingsenden er bak på maskinen og styreskapenden er fronten på maskinen. Ulike installasjoner ut fra kjøreretning og tilgang for påfylling kan fordre at man snur retning på f.eks. løpekattmotorer. Dette kan føre til at høyre og venstre i programmet blir speilvendt og at retningspiler på skjermen kan vise motsatt retning. Maskinen vil etter forrige sekvens stå parkert i sone. Ved nytt startsignal (gjennom f.eks. styringspanel, app eller tidsstart) vil maskinen først kjøre tilbake til nullpunkt. Når den kommer til enden vil den få signal inn på begge sensorer og posisjon settes til 0. I sone 0 er det programmert fôring venstre side, og utfôring vil fortsette uavbrutt forbi markør og stoppes når den kommer til sone. Maskinen kjører så videre uten å fôre. Ved neste markør oppdateres posisjonen til posisjon, hvor handling fôring venstre startes igjen. Handlingen gjentas i sone. Etter sone får en et endestopp, som gir beskjed om at posisjon oppdateres til posisjon og at videre kjøreretning må snus. I posisjon er det definert handling fôring høyre. Utfôring vil starte og fortsette gjennom sone og. Ved markør er det programmert handling parkering. Utfôring og kjøring stoppes og maskinen står klar til ny fôringssekvens. Figur : Eksempel VIKTIG! Maskinen har noen systembegrensninger som er viktige å ha i bakhodet ved installasjon og bruk: Parkering i snupunkt må ikke forekomme. Maskinen vil da tro den er i nullpunkt og risikerer å kjøre av skinnen ved nytt startsignal. Dersom man ønsker parkering i snupunktet kan man se på mulighet for å vende hele systemet, det vil si ha nullpunkt hvor snupunktet i utgangspunktet ville ha vært. Dersom maskinen manuellkjøres ut av posisjon må man sørge for å enten kjøre den tilbake til samme posisjon før fôringssekvens startes, eventuelt manuellkjøres tilbake til nullpunkt og trykke Reset posisjon i Innstillinger. Programmet takler ikke en handling (Gjenta handling) etter handling 0 (Ingen handling). Dette omgås enkelt ved å bruke handling 0 gjentatte ganger. Figur : Skjermbilde for programmering av kjøring. 9

16 PROGRAMERING OG BRUK PROGRAMERING OG BRUK HOVEDSKJERMBILDE Hovedskjermbildet viser maskinens status og gir mulighet for manuell kjøring av de ulike motorene. Kraftfor- og sideutmaterfunksjonalitet vises dersom maskinen har aktuelt tilleggsutstyr. Posisjon angir hvilken sone maskinen befinner seg i. Hastighet angir løpekattenes hastighet, og mengde grovfôr bestemmes av denne farten. Høyere kjørehastighet gir mindre grovfôr ved fôring. Handling Handling 0: Ingen handling Handling : Fôring høyre Hva? Maskinen kjører gjennom sonen uten å foreta seg noe. Kutteorgan, sideutmater mot høyre og bunnbelte starter, og maskinen begynner å kjøre i angitt hastighet. Kraftfôrskrue starter også dersom kraftfôr er aktivert. Meny-knappen gir tilgang til programmering av fôringssekvens og flere innstillinger. Resetknappen må trykkes (ev. holdes inne et par sekunder) for å kvittere ut eventuelle feilmeldinger etter strømbrudd, nødstopp eller lignende. Knapper for redusert mating og kraftfôr aktiverer respektive funksjoner. Programmering av disse gjøres ved å trykke på «Meny». Hver enkel motor kan startes manuelt ved å trykke på pilene eller knapp for kutteorgan. Legg merke til at bunnbelte kun kan kjøres fremover dersom kutteorgan og eventuelt sideutmater kjører. Bunnbeltet kan kjøres bakover manuelt ved å holde inne knappen. Løpekattene kan også tvangskjøres ved å holde inne knappen, for eksempel dersom man vil kjøre den ut av endeposisjon. OneTouch Start initierer fôringssekvens som programmert under Grovfôr i menyen. Handling : Fôring venstre Handling : Stasjonær fôring høyre Handling : Stasjonær fôring venstre Handling : Stopp fôring Handling : Gjenta handling Handling : Parkering Kutteorgan, sideutmater mot venstre og bunnbelte starter, og maskinen begynner å kjøre i angitt hastighet. Kraftfôrskrue starter også dersom kraftfôr er aktivert. Maskinen stopper fremdrift og kjører utfôring på høyre side i det antall sekunder oppgitt i kolonnen Stasj. tid. Når angitt tid er gått vil maskinen stoppe utfôring og kjøre videre. Maskinen stopper fremdrift og kjører utfôring på venstre side i det antall sekunder oppgitt i kolonnen Stasj. tid. Når angitt tid er gått vil maskinen stoppe utfôring og kjøre videre. Maskinen stopper utfôring og kjører videre. Forrige handling gjentas. OBS!: Handling 0 kan ikke gjentas! Motorer stoppes og maskinen parkerer i gitt posisjon. Ved neste oppstart vil maskinen kjøre tilbake til nullpunkt før den begynner ny fôringssekvens. Figur : Hovedskjermbilde PROGRAMMERING AV FÔRINGSSEKVENS Grovfôrmengde bestemmes ved å sette egnet kjørehastighet på hovedskjermbilde. Kutteorganet har en konstant hastighet, det vil si at lavere kjørehastighet gir mer grovfôr pr. meter og høyere kjørehastighet gir mindre grovfôr per meter. Fôringssekvensen programmeres ved å trykke «Meny» og deretter «Grovfôr» på skjermen. Man vil da kunne sette ønsket handling ved respektiv posisjon. Kolonnen Hastighet angir kjørehastighet i tillegg til hastighet angitt på hovedskjermbilde. Figur : Skjermbilde for programmering av grovfôr Har man en kjørehastighet på 0 og skriver 0 i hastighetskolonnen (som i sone i figuren på neste side) vil man altså få 0 i kjørehastighet kun i sone. 0

17 PROGRAMERING OG BRUK PROGRAMERING OG BRUK PROGRAMMERING AV KRAFTFÔR Programmering av kraftfôr gjøres ved å velge «Meny» og deretter «Kraftfôr». Her plotter man inn antall kjøringer man har i døgnet, antall dyr per sone, ønsket mengde kraftfôr per dyr og lengden på sonene. Programmet regner da ut hvor mye kraftfôr som skal leveres per meter. Utfôring av kraftfôr kan aktiveres fra kraftfôrmenyen eller hovedskjermbildet. Aktivering av kraftfôr starter ikke utfôring, men forteller programmet at også kraftfôr skal gis når fôringssekvens kjører. TIDSKJØRING/INNSTILLINGER Ved å trykke på «Meny» og «Innstillinger» får man mulighet til å nullstille posisjon, angi parametere for redusert mating og sette opp tidsstyrt fôringssekvens. Reset posisjon benyttes dersom maskinen er ute av posisjon eller kjører feil vei. Kjør maskinen manuelt tilbake til nullpunkt og trykk nullstill posisjon. Maskinen skal da være klar til ny start av fôringssekvens. Redusert utmating kan aktiveres på hovedskjermbildet. Maskinen vil da kjøre bunnbeltet med et gitt intervall for å redusere belastning på kutteorganet, ved for eksempel våte, tunge baller. Anbefalt kjøretid er sekund med sekunders pausetid. Maksimal pausetid er begrenset til sekunder, da lengre pausetid kan gi problemer med rotasjon av ballen med det resultat at utmating stopper opp. OneTouch Feeder II gir mulighet for tidsstyrt oppstart av fôringssekvens til fire ulike tidspunkter. Tidspunktet endres ved å trykke på henholdsvis rute for time og minutt. Tidsstyrt oppstart aktiveres ved å trykke «Aktiver». Et klokkeikon dukker opp på hovedskjermbildet for å indikere at tidskjøring er aktiv. Figur : Skjermbilde for programmering av kraftfôr. Manuell utforing av kraftfôr kan gjøres ved å trykke på «Manuell» på kraftfôrmenyen. Her velger man kjørehastighet og hastighet på kraftfôrskrue, og får presentert estimert mengde kraftfôr per meter. Ved å trykke på Kraftfôr manuell start starter kraftfôrskruen. Løpekattene og sideutmater kjøres manuelt ved å trykke på pilene. OBS: Sideutmater bør startes i ønsket retning før kraftfôrskruen startes! Dersom kraftfôrskruen startes først vil kraftfôret kun falle ned på sideutmateren og samles der. Figur 0: Innstillinger. Figur 9: Manuell kjøring av kraftfôr.

18 APPSTYRING APPSTYRING OneTouch Feeder II kan leveres med appstyring som tilvalg. Tilgangen går over mobilnettet (G). Dette gir mulighet for å overvåke og styre maskinen fra hvor som helst det være seg i fjoset, sofakroken eller på toget. BRUK AV APPSTYRING Når førstegangsoppsettet er gjort brukes appstyringen på følgende måte: OPPSETT PÅ MOBIL/NETTBRETT Appstyring krever to applikasjoner som lastes ned til ditt nettbrett eller mobiltelefon. Støttede operativssystemer er ios og Android. Åpne ecatcher (logg inn om det kreves) Trykk på aktuell maskin og deretter Connect ecatcher oppretter en VPN-tunnel til maskinen slik at man får sikker tilgang over internett fra hvor som helst. HMI Remote Viewer fungerer som skjerm og kontrollpanel på samme måte som skjermen montert på maskinen. Benyttes på ios og nettbrett med Android. VNC Viewer tilsvarer HMI Remote Viewer for Android-telefoner. Åpne HMI Remote Viewer, eventuelt VNC Viewer Trykk på aktuell maskin og deretter Connect ecatcher HMI Viewer ecatcher VNC Viewer Åpne ecatcher og logg på med brukernavn og passord utstedt av Serigstad. Velg aktuell maskin og trykk Connect. Åpne HMI Viewer og trykk på +-tegnet. Velg NA-series og gi tilkoblingen et navn (f.eks. OneTouch). Skriv inn IP-adresse..0.0, port 900 og passord onetouch. Trykk Connect. Prosessen er tilsvarende for VNC Viewer. Appstyring skal nå være klar til bruk. Figur : Innlogging appstyring. Nå skal skjermen være speilet i appen og kan brukes til å styre maskinen Figur : Bruk av appstyring.

19 FYLLING AV MASKIN VEDLIKEHOLD OneTouch Feeder II vil etter endt program parkere i utgangsposisjon, eventuelt definert parkeringsposisjon. Ved bruk i kombinasjon med matebord er det noen faktorer som må tas hensyn til. Maskinen bør være tom før ny innlasting foretas. Kjør ut eventuelt resterende fôr som måtte befinne seg i maskinen. Før fylling kjøres maskin helt inntil matebord. Ved bruk av bløte/tunge baller bør maskinen ankres til matebordet for å unngå at maskinen skyves bort ved overlevering. Ved lasting av silohiv bør dette lastes i en haug fremfor i en kontinuerlig streng. For å kjøre bunnbelte framover kreves det at kutteorganet er i gang. Dette for å unngå at fôr pakkes inntil trommelen og forårsaker havari ved oppstart. Godt vedlikehold forlenger maskinens levetid og bidrar til problemfri drift. Jevnlig tilsyn gir også økonomisk gevinst i form av lavere strømforbruk, lavere reparasjonskostnader og høyere produktivitet. Etter timers drift foretas en etterkontroll av enkelte elementer som må gå seg til, da maling slites av, og for å se til at maskinen fungerer optimalt. TENK SIKKERHET! Slå av og lås hovedstrømbryter før det foretas vedlikehold, reparasjon eller justering på maskinen! Bunnbeltet bør ikke kjøres bakover mer enn et par sekunder. Bakre skråkarm hjelper til ved overlevering mellom matebord og maskin, og hindrer at ball triller ut under kjøring. Bruk derfor denne! KLEMFARE Etter utført vedlikehold på utstyr skal sidedeksler for drivverk lukkes før oppstart. Figur : Vinkling av reimstrammer STRØMFARE Påse at dør til styreskap alltid holdes lukket under drift. PROSEDYRE FOR INNLASTING FRA MATEBORD. Påse at maskin er tømt for resterende fôr.. Kjør maskin inntil matebord om ikke den parkerer der automatisk.. Sikre eventuelt maskin til matebord med stropp eller lignende for å unngå at maskin skyves unna.. Start kutteorgan dersom man har behov for å kjøre bunnbelte fremover (ved innlasting av silohiv).. Start fremtrekk på matebord til ballen triller inn i maskinen eller silohivet treffe trommelen framme maskinen.. Stopp bunnbelte i maskin når silohivet når trommel.. Maskinen er klar for kjøring. -TIMERSKONTROLL Reimstrammere. Sjekk at vinkel mellom arm og innfeste er minimum 0 grader, som vist på bilde. Stram om nødvendig. Sjekk strammerullens tilstand. Sjekk at reimene ligger godt innpå reimstrammeren. Sjekk reimenes tilstand. Sjekk stramming på bunnbelte. Sjekk knivenes tilstand. Løse kniver må festes for å unngå skade på trommel. Smør angitte punkter med fettpresse. min 0 Figur : Vinkling av reimstrammer

20 VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLD SMØREPUNKTER Alle maskiner levert etter er levert med sentralsmøring i front. Det er da smørepunkter på hver side av knivtrommelen i front på maskinen. STRAMMING AV BUNNBELTE Bunnbeltet må ettersees jevnlig da det slites av maling og strekker seg som følge av slitasje. Kjettingen skal være så stramt at det kan ses gjennom inspeksjonssporet på siden av maskinen. Bunnbeltet strammes ved å skru til mutrene som sitter i bakkant av maskinen. OBS!: Pass på å stramme like mye på begge sider! Figur : Sentralsmøring VEDLIKEHOLD AV KNIVER Vi anbefaler å benytte pappmal for kontroll av knivene. Hvis knivens høyde er lavere enn rød, stiplet linje på knivmal bør knivene skiftes! OBS! Ved skifte av kniver - benytt hansker! Ved sliping av kniver - benytt vernebriller! Egg slipes lett på knivens utside med vinkelsliper. For hard sliping kan ødelegge knivens herding. Vær varsom - Tenk brannfare! Figur : Utslitt kniv med knivmal. Kniven skal byttes når kniveggen er lavere enn den stiplete linjen. Figur : Inspeksjonsluke for stramming av bunnbelte på siden av maskinen. Bunnbeltet ses tydelig i inspeksjonsluken. KNIVER Knivene er selve hjertet i maskinen. Påse at alle kniver til enhver tid er hele. Skadde kniver må byttes umiddelbart. Knivene anbefales inspisert og eventuelt lett slipt på eggens utside etter ca. 0 rundballer, avhengig av gresstype og mengde stein i baller. Figur : viser en velbrukt kniv gått langt over sin levetid. Slitte kniver gir unødig slitasje på maskinen skift derfor kniver i tide! KNIVSETT FOR TØRR MASSE Art. nr: 09 Komplett sett med 0 kniver, skruer og muttere. ENKEL KNIV, MILLIMETER Art. nr: 9 Ved sett, bestill 0 kniver med skruer og mutter. Figur 9: Rett kniv for tørr masse. Knivenes plassering og fordeling er også viktig for å unngå unødig slitasje på knivtrommelen, samt sikre god og effektiv kutting av fôret. Følg anvisninger på side -. Figur : Utslitt kniv. Figur 0: Kniv montert på knivtrommelen. 9

21 OPPHENG OPPHENG ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION Bare oppheng/qty. 900 Oppheng for skinne Drivkatt 0V WD 0, Kw 90 Bakre løpekatt Art. nr. 900 Standard oppheng for én skinne med standard løpekatter. Art. nr. 9 Standard oppheng for én skinne med lavtbyggende løpekatt bak. 00, ,0 Justerbart oppheng 000,0 00,0 Figur : Oppheng for èn skinne. 00,0 Mål 900 er justerbart via oppheng med mm intervall. Kan økes fra 0-0 mm avhengig av maskintype. Større avstand krever forlengersett for oppheng. Minste anbefalte klaring mellom gulv og skinne er meter når sidemater er montert. For lasting fra side av Ø, meter ball, anbefales min., meter fra skinne - gulv. Lessing fra topp er mulig via skinnepens eller i sving. Da må horisontalstag mellom løpekatter fjernes. Staget kan fjernes hvis (referansemål 900) ikke overstiger 00. Minste anbefalte bredde på forgang er, Meter. Det forutsettes da at binger kan stenges for å unngå skade på dyr. Tolerance Sheet scale: Drawing number. Revisjon: not specified according to: NS-0: 0..0 :0 00 T Oppheng for skinne Oppheng skinne A Art. nr. 9 Standard oppheng for to skinner med 0 mm skinneavstand uten travers. ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION Bare oppheng/qty. 9 Oppheng i skinner med ukurant senteravstand 90 Oppheng for skinner med rett avstand Drivkatt 0V WD 0, Kw 9 Bakre løpekatt montert side Figur : Standard oppheng for to skinner med skinneavstand 0mm, uten travers Justerbart oppheng ,0,0,0 Art. nr. 90 Standard oppheng for to skinner skinneavstand ulik 0mm med traverser. Figur : Standard oppheng for to skinner med traverser. Mål 900 er justerbart via oppheng med mm intervall. Kan økes fra 0-0 mm avhengig av maskintype. Større avstand krever forlengersett for oppheng. Minste anbefalte klaring mellom gulv og skinne er meter når sideutmater er montert. For lasting fra side av Ø, meter ball, anbefales minimum, meter fra skinne - gulv. Tolerance Sheet scale: Drawing number. Revisjon: not specified according to: NS-0: 0..0 :00 00 T Minste anbefalte bredde på forgang er, Meter. Det forutsettes da at binger kan stenges for å unngå skade på dyr. A Oppheng skinner med travers Oppheng skinne 0

22 OPPHENG OPPHENG 90 Tverrbjelke for oppheng MONTERING AV SIKKERHETSWIRE FOR OPPHENG I ÉN SKINNE MED TRAVERS igus_egfm Trykklager-x 990 Øyemutter M 90 Forsterknings profil 90 Igus GFM -0 9 Stagende for horisontalstag. hex nut style gradeab_din 9 Gjengestang M 0 DIN Foring 99 Svingfeste for stag DIN 9 M x --- N DIN EN ISO 00 - M - N 9? 0 Tolerance not specified according to: NS-0: Sheet scale: Drawing number. Revisjon: :0 90 T SCALE : A Komplett travers for skinne Figur : Forside av oppheng med sikkerhetswire. Figur : Bakside av oppheng med sikkerhetswire. Oppheng MONTERING AV SIKKERHETSWIRE FOR OPPHENG I TO SKINNER 90 Tverrbjelke for oppheng igus_egfm-0 90 Forsterknings profil 9 Stagende for horisontalstag. 99 Svingfeste for stag DIN 9 M x --- N DIN EN ISO 00 - M - N 900 Foring Tolerance not specified according to: NS-0:.0.0 Sheet scale: Drawing number. Revisjon: :0 9 T A Komplett bakre travers Oppheng Figur : Sikkerhetswire montert på oppheng uten travers. Figur : Sikkerhetswire montert på oppheng med travers.

23 FEILSØKING RESERVEDELER Problem: Mulig årsak: Forsøk følgende: 0 Montert frontseksjon Høyre bakfot Flexifeed Sveist venstre bakfot 0 H. Fremfot 0 V. Fremfot Motorvern for drift av bunnbelte eller kuttetrommel slår ut under belastning. Høyt spenningstap. Mål spenning under drift. Kontakt e-verket dersom spenningstap overskrider 0% Montert bunnramme Eksactfeed 0 Faste sideplater stort volum Sammenstilling skråplate for matebord, Vil ikke starte og feilmelding i display. Kontroller om NØDSTOPP er aktivert. Løs ut nødstopp ved å vri på bryteren og resett alarm i display. Motorvern slått ut kontroller, statusmelding i display. Kontroller motorvern og resett alarm i display. Støtfanger har hengt seg opp. Sjekk om støtfangeren har hengt seg opp og kvitter ut feilmelding Lang kjøretid for oppkutting av en rundball. Slitte kniver!. Kontroller kniver med knivmal, eventuelt slip knivegg Problemer med rotasjon og igangkjøring. Feil innstilling på timere ved steppkjøring. Endre timer-verdier. Er kjøretiden ved fremmating for lav, eller stopptid for høy, kan problemer ved rotasjon oppstå Tolerance not specified according to: Sheet scale: Drawing number. Revisjon: NS-0: 0..0 :0 0 T Kiling oppstår i kutteorgan og motorvern slår ut. Slitte kniver eller feil knivsett. Ved tørr masse anbefales det kniver spesielt til dette formål A Flexifeed Stort volum. Høyde på grinden. Sjekk høyden på grinden OneTouch Feeder Reimer blir fort slitt. Feil innstilling på strammerull. Juster strammer som anbefalt i bruksanvisning! OBS! Husk å sjekke stramming noen timer etter reimbytte Lang bunnramme Venstre fremfot deksel 9 Høyre fremfot deksel 0 Komp. drivaksel bunnbelte 0 Transportørskjerm Bøyle for transp Aksel for løperull 0 Strammebrakett Kjører forbi markøren. For stor leseavstand til markører. Kontroller avstand 9 Løperull. 0 Pinnskrue M. Feil leserekkefølge på sensorer. Bytt plassering på kabler til sensor. Skift sensor eller kabel 0 Sveist medbringer 9 Skjøteløkke f. medbringer V. medbringerskjerm Medbringer skjerm Feilmelding fremtrekk (Løpekatt har gått min uten posisjonsoppdatering) Sideutmater- eller kraftfôrfunksjonalitet dukker ikke opp på skjermen. Løpekatt står og spoler på skinne. Skade på sensor eller kabel. Ikke signal på inngang og/eller i PLS.. Maskin hindres, sjekk for kollisjon og at ikke skinnen hindrer fremtrekk Elektriker kobler V signal på korrekt inngang i PLS 0 9 Tolerance not specified according to: NS-0: 0..0 Sheet scale: Drawing number. Revisjon: : T A Montert bunnramme Eksactfeed Exactfeeder

24 RESERVEDELSPLANSJER RESERVEDELSPLANSJER Sideplate Stort Volum Topplist stort volum Skråkarm stort volum Støtte for sideplate stort volum 0 GRIND Mod 0 0 TAGGTROMMEL 09 Kpl. H. lager taggtrommel 09 Kpl. V. lager taggtrommel 0 Reimhjul med boss Speilvendt topplist 9 Speilvendt skråkarm Speilvendt støtteprofil Frontfeste for sideplate 9 0 Koplingstykke 9 Tolerance not specified according to: NS-0: Kg Sheet scale: Drawing number. Revisjon: :0 0 T A Faste sideplater stort volum Tolerance not specified according to: NS-0:.0.0 Sheet scale: Drawing number. Revisjon: :0 T A Komplett taggtrommel og grind SCALE : 0 Stort volum RBK Flexifeed fôrutlegger 0 Delplansje H. sideplate 0 Montert venstre sideplate 0 Fremskjerm 0 mod 0 Kjedehul '' St 099 Drivaksel for bunnbelte 00 Brakett for lager bunnbelte 09 Frontluke 00 Toppdeksel mod 0 0 KNIVTROMMEL-SAMM Komplett taggtrommel og grind 9 Kile 0 x x 0 KABELARHJUL Dm 90 Sikringsring A 99 Kile 0 x x 0 Tolerance not specified according to: Sheet scale: Drawing number. Revisjon: NS-0: : 0 T.0.0 A Montert frontseksjon Tolerance not specified according to: Sheet scale: Drawing number. Revisjon: NS-0: :0 0 T A Komp. drivaksel bunnbelte RBK Flexifeed fôrutlegger RBK Flexifeed fôrutlegger

25 RESERVEDELSPLANSJER RESERVEDELSPLANSJER 0 Sveist høyre sideplate Hengsle pinne venstre 0 Montert snekkeveksel med tannhjul 0 Elite / Kjede 990 Smørenippel M 900 Kulelager 00-RS 900 Kulelager 00 -RS 09 Igus foring mm 9 Sentralsmøring H. side 90 Sikringsring A Flenslager UCF 0 Montert H. sidedeksel Flexifeed 0 0 Roller ring 0 tanns Drivaksel for taggtrommel Tannhjul t. for taggvalse 9 Kile xx LAGERHUS- GRIND 0 Circlip DIN - x. 9 Tolerance Sheet scale: Drawing number. Revisjon: not specified according to: NS-0:.0.0 :0 0 T A Delplansje H. sideplate 0 Tolerance Sheet scale: Drawing number. Revisjon: not specified according to: NS-0: : 09 T A Kpl. H. lager taggtrommel RBK Flexifeed fôrutlegger RBK Flexifeed fôrutlegger 0 V. front sideplate RBK 0.kw motor 0 Sveist lagerbrakett for knivtrommel 0 Flenslager 0 Avstandshylse 0 Reimstrammebrakett SE 0 Reimstrammerull R 9 Hengsle Bussning 0 Reimbane spor A 9 0 Reimbane spor A Komplett reimstrammer stor rull 0 A - reim mm Krok for dør Montert venstre sidedeksel Flexifeed Klammer mm Klemmer mm 0 Sentralsmøring V. side Stor rull for reimstrammer: Delnummer 0 Tolerance not specified according to: Sheet scale: Drawing number. Revisjon: Tolerance not specified according to: Sheet scale: Drawing number. Revisjon: NS-0:.0.0 :0 0 T NS-0: : 0 A Montert venstre sideplate A Komplett reimstrammer RBK Flexifeed fôrutlegger Test 9

26 RESERVEDELSPLANSJER TILLEGGSUTSTYR Avstandstykke 0 Montert ramme liten sideutmater Komplett drivenhet for løpekatt 9 Løpekatt drivside Komplett strammerull 0 Gas sylinder 00N Induktiv sensor mm 9 Handtak 0 Sveist strammeaksel 0 Montert tetningslist 0 Drivlinje for WD 9 Fane markør Motorbrakett Montert drivrull Komplett drivenhet 9 Vinkel brakett 0 0 Sveist armfeste M 0 x 0 external_circlips_for_bore_o 0_-_uni_ external_circlips_for_bore_o0_- _uni_.sldprt Skjerm liten sideutmater Belte for kort sideutmater SCALE : 0,,,0 SCALE :, Tolerance Sheet scale: Drawing number. Revisjon: not specified according to: SCALE : SCALE : Tolerance not specified according to: NS-0:.0.0 Sheet scale: Drawing number. Revisjon: : T A Drivkatt 0V WD 0, Kw 9 NS-0:.0.0 :0 0 Sideutmater 0 A Montert liten sideutmater T Løpekatter V + 0 V 9 Sideplate løpekatt 90 Sikringsring A 90 Montert ramme sideutmater Komplett strammerull 0 Gas sylinder 00N 90 Sikringsring I 900 Kulelager 00 -RS Sveist strammeaksel 9 Montert tetninglist, merter lengde 990 Låsemutter M x. Vinkel brakett 9090 Underlagskive xx Motorbrakett Aksel for løpehjul Montert drivrull Tannhjul Z M Bearbeidet 9 Komplett drivenhet 0 0 Sveist armfeste external_circlips_for_bore_o0 _-_uni_ external_circlips_for_bore_o0_- _uni_.sldprt Skjerm sideutmater Belte for, meter sideutmater 0 9 SCALE : 0 SCALE : SCALE : Tolerance not specified according to: Sheet scale: Drawing number. Revisjon: Tolerance not specified according to: NS-0: 9..0 Sheet scale: Drawing number. Revisjon: : 9 T A Løpekatt drivside 0, SCALE : 0 NS-0:.0.0 :0 A Montert sideutmater T Løpekatter V + 0 V Sideutmater 0 0

27 TILLEGGSUTSTYR NOTATER, 0 Justerbar 0-900,, Kort frontluke for trakt Kort V. ledeplate 9 Kort V. ledeplate, Tolerance Sheet scale: Drawing number. Revisjon: not specified according to: NS-0:.0.0 :0 0 T Kort stryte for Flexifeed RBK Flexifeed fôrutlegger A

28 GJENVINNING Når utstyret har nådd sin levetid er forsvarlig håndtering av avfall viktig for å sikre god utnyttelse av ressursene i avfallet samt skåne miljøet. Elektriske komponenter som kabler, brytere, sensorer, styreskap og motorer klassifiseres som EE-avfall. EE-avfall er elektrisk og elektronisk avfall som etter endt bruk skal leveres til gjenvinning. Forhandlere er pliktet til å ta imot EE-avfall fra produkter i deres sortiment. Avfallet oppbevares forsvarlig og sendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg. Lagring og transport av EE-avfall skal utføres slik at avfallet ikke kan bli ødelagt eller skadet. Komponenter som inneholder miljøgifter skal behandles og sorteres på en sikker måte slik at det ikke kan skade miljøet. Stålavfall skal leveres til innsamling slik at dette blir gjenvunnet. Ta gjerne kontakt med din forhandler ved behov for mer informasjon om gjenvinning og håndtering av avfall.

29 Adresse: Vardheivegen 0, 0 Bryne E-post: Tlf.:

SIDEUTMATER. Etbl BRUKSANVISNING. Automatiserer tungt og tidkrevende arbeid!

SIDEUTMATER. Etbl BRUKSANVISNING. Automatiserer tungt og tidkrevende arbeid! SIDEUTMATER Etbl. 1864 BRUKSANVISNING Automatiserer tungt og tidkrevende arbeid! Rev. 09.11.2017 Mye av det tunge fôrhåndteringsarbeidet er i dag forsvunnet takket være fôrhåndteringsutstyr fra Serigstad!

Detaljer

Feeder. netouch. Etbl BRUKSANVISNING. Feeder. netouch. Automatiserer tungt og tidkrevende arbeid!

Feeder. netouch. Etbl BRUKSANVISNING. Feeder. netouch. Automatiserer tungt og tidkrevende arbeid! Feeder netouch Etbl. 1864 BRUKSANVISNING Feeder netouch Automatiserer tungt og tidkrevende arbeid! Rev. 29.11.2016 Mye av det tunge fôrhåndterings - arbeidet er i dag forsvunnet takket være fôrhåndteringsutstyr

Detaljer

BRUKSANVISNING Serigstad Agri as

BRUKSANVISNING Serigstad Agri as BRUKSANVISNING Serigstad Agri as Automatiserer din grovforhandtering! WWW.SERIGSTAD.NO Rev. Mars 2013 Page 1 Innholdsfortegnelse Mye av det tunge forhandteringsarbeidet er i dag forsvunnet takket være

Detaljer

Etbl BRUKSANVISNING. Automatiserer din grovforhandtering!

Etbl BRUKSANVISNING. Automatiserer din grovforhandtering! Etbl. 1864 BRUKSANVISNING Automatiserer din grovforhandtering! WWW.SERIGSTAD.NO Rev. Juni 2015 Mye av det tunge forhandteringsarbeidet er i dag forsvunnet takket være forhandteringsutstyr fra Serigstad!

Detaljer

BRUKSANVISNING Serigstad Agri as

BRUKSANVISNING Serigstad Agri as BRUKSANVISNING Serigstad Agri as RBK - Flexifeed WWW.SERIGSTAD.NO Rev. Aug. 05 Page Innholdsfortegnelse Mye av det tunge forhandteringsarbeidet er i dag forsvunnet takket være forhandteringsutstyr fra

Detaljer

FLEXIFEED BRUKSANVISNING. Automatiserer tungt og tidkrevende arbeid! Etbl. 1864

FLEXIFEED BRUKSANVISNING. Automatiserer tungt og tidkrevende arbeid! Etbl. 1864 FLEXIFEED Etbl. 1864 BRUKSANVISNING Automatiserer tungt og tidkrevende arbeid! Rev. 21.11.2017 Mye av det tunge fôrhåndterings - arbeidet er i dag forsvunnet takket være fôrhåndteringsutstyr fra Serigstad!

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Etablert Fra Eng til Fôrbrett. Serigstad AGRI as. OneTouchFeeder. Den får du hos:

Etablert Fra Eng til Fôrbrett. Serigstad AGRI as. OneTouchFeeder. Den får du hos: Serigstad AGRI as OneTouchFeeder Den får du hos: Bilder i presentasjonen viser prototypen av OneTouchFeeder. Denne startet som en standard skinnegående RBK FlexiFeed med fjernkontroll og er ombygget underveis

Detaljer

Oppstartsguide RA135 Premium

Oppstartsguide RA135 Premium Oppstartsguide RA135 Premium For utfyllende informasjon se instruksjonsbok med art nr. 85987434 1 Innhold Forklaringer:... 3 1. Følg installasjoninstruksjonene i instruksjonsbok... 3 2. Tegn opp ønsket

Detaljer

SAFEGUARD SYSTEM. Etbl BRUKSANVISNING. Din sikkerhet er vår prioritet!

SAFEGUARD SYSTEM. Etbl BRUKSANVISNING. Din sikkerhet er vår prioritet! SAFEGUARD SYSTEM Etbl. 864 BRUKSANVISNING Din sikkerhet er vår prioritet! 2.03.209 Mye av det tunge fôrhåndteringsarbeidet er i dag forsvunnet takket være fôrhåndteringsutstyr fra Serigstad! INNHOLD INTRODUKSJON

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Prisliste. Nr. 127. gjeldende fra 1. januar 2015. veiledende utsalgspriser Merverdiavgift kommer i tillegg til alle priser

Prisliste. Nr. 127. gjeldende fra 1. januar 2015. veiledende utsalgspriser Merverdiavgift kommer i tillegg til alle priser Prisliste Nr. 127 gjeldende fra 1. januar 2015 veiledende utsalgspriser Merverdiavgift kommer i tillegg til alle priser Postboks 25, 4349 Bryne Telefon: 46 85 46 65 Telefax 94 77 18 21 Bestilling: nl@serigstad.no

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive 1 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering kan gi omfattende person og materialskader.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

K2 CombiCutter Modeller 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modeller 1600 og 1200 Modeller 1600 og 1200 www.tks-as.no Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program Stasjonær Gulvvogn Opphengt i skinne Magasin Arbeidsbesparende, velprøvd og solid konstruksjon K2

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin K2 Combicutter Arbeidsbesparende, velprøvd

Detaljer

Takmontert Ø 1,60 m (max. 1,2t) Ø 1,60 m 1,20 m. 7,5 + 0,75 +0,36 kw 230/400 V 35/25 A 2,42 m 1,62 m Krever min.1,70 m fra gulv til skinne 945 kg

Takmontert Ø 1,60 m (max. 1,2t) Ø 1,60 m 1,20 m. 7,5 + 0,75 +0,36 kw 230/400 V 35/25 A 2,42 m 1,62 m Krever min.1,70 m fra gulv til skinne 945 kg Fleksibel rundballekutter BRUKSANVISNING Tekniske spesifikasjoner Max. ballediameter grass Max. ballediameter halm Max. ballebredde Innvendig volum Effektbehov Spenning Minimum sikring Lengde Bredde Høyde

Detaljer

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4 pumper Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper NRF nr. 9038034 Varenr. 3000130 Rev.02 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering

Detaljer

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed. Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe

K2 EasyFeed. K2 EasyFeed.  Din inngang til automatisk fôring. Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed Din inngang til automatisk fôring www.tks-as.no Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed En velprøvd og solid konstruksjon. K2 EasyFeed er bygget på den velkjente K2 CombiCutter konstruksjonen.

Detaljer

BRUKSANVISNING Serigstad Agri as

BRUKSANVISNING Serigstad Agri as BRUKSANVISNING Serigstad Agri as RBK - Flexifeed WWW.SERIGSTAD.NO Rev. Mars. 0 Page Innholdsfortegnelse Mye av det tunge forhandteringsarbeidet er i dag forsvunnet takket være forhandteringsutstyr fra

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

K2 CombiCutter. Modell 1600 og Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program

K2 CombiCutter. Modell 1600 og Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin K2 Combicutter Arbeidsbesparende og altetende

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

K2 EasyFeed 1200 og 1600

K2 EasyFeed 1200 og 1600 K2 EasyFeed 1200 og 1600 Din inngang til automatisk fôring www.tks-as.no Automatisk fôring av småfe og storfe K2 EasyFeed K2 EasyFeed, velprøvd og solid konstruksjon K2 EasyFeed er bygget på den velkjente

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr Kombikutter K1 Reservoar R1 AGRI En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr www.tks-as.no KOMBIKUTTER K1 Arbeidsbesparende og altetende En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

V 1000 RS. Leveransen omfatter.

V 1000 RS. Leveransen omfatter. Leveransen omfatter stk Veggskap produsert av slagfast glassfiberarmert polyester, et materiale som er varmebestandig og selvslukkende Et vedlikeholdsfritt koblingsskap for tøffe miljøer Skapene er halogenfrie

Detaljer

TEGLE. TPPS (Tegle Parallell Pendelkappsag) NORSK KVALITET. Brukerveiledning (rev. 1, ) PRODUKTER AS SERVICE VEDLIKEHOLD - PRODUKSJON

TEGLE. TPPS (Tegle Parallell Pendelkappsag) NORSK KVALITET. Brukerveiledning (rev. 1, ) PRODUKTER AS SERVICE VEDLIKEHOLD - PRODUKSJON Brukerveiledning (rev. 1, 04.01.2005) TPPS (Tegle Parallell Pendelkappsag) Side 1 av 15 Pos 7 PARALLELLSTAG Pos 5 SNITTLENGDESENSOR Pos 21 STILLSKRUE FOR SKJÆREHASTIGHET Pos 17 GRADESKALA Pos 6 SAGVISIR

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Oppstartsguide Optifeed styreskap kraftfôr

Oppstartsguide Optifeed styreskap kraftfôr Oppstartsguide Opftifeed styreskap For utfyllende informasjon se instruksjonsbok med art nr. 85922934 1 Innhold 1.1 Typer styreskap... 3 1.2 Koblingsskjema... 4 1.2.1 Optifeed Standard 3x230V... 4 1.2.2

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Gratulerer med en skikkelig kvalitetspostkasse!

Gratulerer med en skikkelig kvalitetspostkasse! Trofast Parcel Advance: Formfin Advance: Gratulerer med en skikkelig kvalitetspostkasse! Før du tar postkassen i bruk, vil vi gjerne be deg lese brukerveiledningen. Leveransen inneholder: - En postkasse

Detaljer

TEGLE NORSK KVALITET PRODUKTER AS. T-Kapp Tegle Hakkfres. Brukerveiledning SERVICE VEDLIKEHOLD - PRODUKSJON. Rev. 2,

TEGLE NORSK KVALITET PRODUKTER AS. T-Kapp Tegle Hakkfres. Brukerveiledning SERVICE VEDLIKEHOLD - PRODUKSJON. Rev. 2, Brukerveiledning T-Kapp Tegle Hakkfres TEGLE tlf: +47 51 48 01 87 Side 1 av 12 Denne siden er med vilje (nesten) blank. TEGLE tlf: +47 51 48 01 87 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Utpakking og Montering

Detaljer

Matebord WWW.SERIGSTAD.NO

Matebord WWW.SERIGSTAD.NO BRUKSANVISNING Matebord WWW.SERIGSTAD.NO PRESENTASJON Erklæring r r Serig tad Ag ri Postboks 25 N 4341 Bryne Herved erklæres at Serig tad tilleg g utstyr, vare nr.: 17335 Side ut ter, 17110 stativ, 17125

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Enkelt vedlikehold og lavt strømforbruk Sentralsmøring som standard

Enkelt vedlikehold og lavt strømforbruk Sentralsmøring som standard www.serigstad.no FLEXIFEED Manuell styring Kan integreres med matebord (magasin) og henges opp i skinner Kan fås med dører eller i forlenget type Alle typer vinterfôr Driftssikker mekanikk og lakk, gjennomprøvd

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerveiledning. Jolly M. Jolly M

Brukerveiledning. Jolly M. Jolly M Jolly M Brukerveiledning Jolly M JOLLY M: Bestillingsnr.: 2200710 INNHOLD Jolly M...1 1. Tekniske data...4 2. Liste over komponenter...4 3. Forklaring til figur 1...4 4. Installasjon...4 5. Tilkopling...5

Detaljer

Brukermanual - Trådløs fjernstart for Honda EU30is

Brukermanual - Trådløs fjernstart for Honda EU30is Brukermanual - Trådløs fjernstart for Honda EU30is Fjernkontroll Aggregat med mottaker Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema trådløs fjernstartsystem som tilleggsutstyr til ditt Honda EU30is aggregat.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Sjekkliste FØR feilrapportering

Sjekkliste FØR feilrapportering v3.4 Sjekkliste FØR feilrapportering 1. Start radioboks, router/brannvegg og datamaskin på nytt Koble fra strømadapteret til antennen ute på veggen og til evtuelle router/brannvegg. Vent 30 sekund før

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

TKS K2 EasyBedding. Maskiner for strøing av halm og. andre lette material.

TKS K2 EasyBedding. Maskiner for strøing av halm og. andre lette material. Maskiner for strøing av halm og andre lette material www.tks-as.no TKS K2 EasyBedding maskin bygd for å rive opp fi rkantog rundballer og spre disse.materialet kan være halm, høy, sagespon og andre lette

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med mikrofonføler. Art.nr Rev D NO

Brukerveiledning. Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med mikrofonføler. Art.nr Rev D NO Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med mikrofonføler Art.nr 323801 Rev D NO 2 Innhold Innledning... 5 Informasjon om risiko... 5 Falck 6901 EpiTon består av:... 6 Beskrivelse av Falck 6901

Detaljer

STIGA ST

STIGA ST STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 NORSK NO SIKKERHETSFORSKRIFTER SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne deg om den forsiktighet

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Noah Wall Heater Art. Nr:

Noah Wall Heater Art. Nr: Brukermanual Noah Wall Heater Art. Nr: 305030 Takk for at du valgte vår terrassevarmer. Denne brukermanualen vil gi deg nødvendig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av din nye terrassevarmer. Vennligst

Detaljer