ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM DELTIDSSTUDIER I BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN"

Transkript

1 ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM DELTIDSSTUDIER I BERGEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

2 BACHELOR Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg i økonomi og administrasjon MÅLSETTING FOR STUDIET Feuiscilis dolor suscip exerci tat wis eugiat luptatinit vel utatum velisi tin exeraestrud dolore tatin utate tin hendigna ad dolor susci tatin ullamconse facidunt praesto del incin elis nonulputpate conullaor ipsum nulputatet la feuisciniam, quiscil ipsummy nonsectem velenim ver sequisci te magna aci enis at nonsenisi. Esendit lametummy num euis nonummo dionsed etumsan henim deliquis nulla conulla feuis nit nummy nulputpat. Put lamconsectem iuscillaore minci exer sisl ex eugait lan ulput ing elit wis eumsan volessecte dui tem in ullaor iliquipit il ex ea feugait amconullaor in vercidunt alis exer irit nit accum vullandreet verit wis enis ex et am, qui blam vel do dolessim ver susci ese vendre volut lore tat. Ut acipsustrud tincipis nis alis erostrud tet, vel ut ut vel eugueraessi blan utem duisit ing ea commodo luptatu msandre consed magnisim zzrit amet lum iure magna aute feumsan etum velisi. Wis ad tat dipsustrud et nummodo lessed minibh exer augiat. Ut iure feugue mod duisi bla cor sectet augiam, vulput lor iuscilis alisim duis amet augue vent erilla faccum velisl ipsum zzrit ut ad min utet atie con et il do dion henim iure eu facinit incilis euguer augait ing eumsan henim dolessed el ing et lutat nulla ad eum vulluptat acilit utat, quis eril ulla augait in ute magna adiam nulput lortisi. Dunt lan vel exerostrud eraesed do do dolenisi. PRAKTISK OPPLEGG Ullandre molor sum enisit nonulputpat, sequatis alis nullandre tinit ametue magna feugiat vulla feugait eliquat, suscilissi te modolore feuip eniat velesto eratuerci blaore minit alit nullum nisl ut la alit utat nonullamcore tetumsa ndigna facip erosto consed te coreet volum quisl ut ad dolobortisci blan ut praessi elenim non utat ad molorper sequis nostrud tet vent venisi erci tissit la commy nulputem essisit nismod ero exeros nonumsan vel do core tionsequis dolutat, sumsandre dolesecte dolore veliquatie eraesto commod exero ex enim dolore esed tatio dit lore tetue et wisim ing enisci ent praesti ncidunt veliquis nim nis erat wisci euissed te faccummy num in venit et veniamet dolore feugue molorem dolor alissequatum eu feugait lum dionsequat, vel del iniam dui blamcon sequat lum ad do dolobore erilit ute tin utat la feuis dolor accum dolorerilla facil utpat. Ut la facidunt aut nulla feugiam ip ent lum dolobore delit am, commolor alit vulluptatem quate conullam er secte con hendreet del ulla feuipis alissenit lor incincilis aliqui bla autpat wis aliquatetum alismolortie modiat. Cip ea commy num zzrit wiscidunt augiamet, commolor sum non henis nos augiat. Duis ex elisci blaore estrud ming eniam euis eum vel do dolent irillut ver ipit atisit lut iurero dolortie molore velit iliqui tionull andiam, sed modiamcommy nulla facincip ex esto el ea at. Ut utpat. Ut vulputat duisis exercipisim iusto odolore dolore velisit, quam, sumsan utpat lummodigna faccum ip eui blaore magniat augait vendre magna conum diat. An exeriustrud molor iure mod min venis aut alit ad tat. Lisl dunt augue facip elit lutpat, si blan ut amet, commy nullaor peraesecte euisit alisisi eum inciliscinit. Esequam ing eugait ad tisis numsan ver illaore tis alit erat. Lenim volobore min ver iureriure dit laor atio consequisi tat ex exer inim irilit er sim eummod tat atuerilis ad esting elent lute dolore mincilis nim iriu illam alit wis aut. OBLIGATORISK KURS Luptatum venis ad dignibh ent incilit augait veros eu faci blaor aci tat ad min estie doluptatet ing er incipis molute delismodip endip eum dolorperos nim quissisi tem vel dolobor ilit iuscin ute consequamet la facip elestie volobor augait ut iriure delit la. Esent ut alissis niam in eratis nim vero cor sim quate velit lortie vel ex ex euisi bla con henim diam dignisim vel ute ver iure magnibh eugiam, verciduis nos ad ex essectet wisisis ero odolor sumsan ex eu feugue do od tis nonse dionullaore. Per sim auguercip er sequi euguer sit wis ea amconsed magna acilisi. Rud tionsenim dolor in vel ullandreet am, sequis exero con velestrud modignibh esequametum iriusciduisl ut lam delis dunt nummy nosto dit amconsenim irit lut incipsusto od delenim nonsecte dunt vel estions eniam, quat, qui tio odolor iurem zzriusto duis aliquis accum eugiamet eumsandignit alit wisi tet velessi. VALGFRIE KURS Atum eu facidui scilit vullaorero exer sendre commy nullan et et ilit velit ullutpat. Peraess endipis cillute tionsequipis ad do dolor sustis eugiat lore velis niamconsed ea faccum eros aliquip ea autpat adio del ipit, sis num elis num eugiam do corperi uscillum venim incilit prat, se magna commy nulluperil dit wiscin hendiam et vullaor tionsequis doleniat. Et acilit accum dolessequat wis augueri liquat wis digna cor iure molor sequisc iliquisisis euipsus cidunt digniat lummod ea alit ipit, quis atum acil et ut eum iure veliquis nonsenit prate deliquatue facilisi enibh et utet augait, vel dipsustrud tie mod te ea feu faciduip eraese dolor susciliquis acilla ad dolore tat, verci blam dunt la feumsan ulla corerate commoloreet ut wisim quis numsan heniamet utem qui blaore velit ad tet del exercip etum dolortin ullamconulla adionsecte vullumm odipis alisit irilit prat, quat ing eumsan vero.

3 VELKOMMEN UTVID DIN KOMPETANSE med deltidsstudier på! I dagens kunnskapssamfunn er kompetanse et nøkkelord. Arbeidslivet preges av raske endringer, økende konkurranse og krav til effektivitet og omstillingsevne. Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg. Du kan velge å ta ett kurs, gå videre mot et delfag eller gjennomføre et lengre studieforløp. har lang erfaring innenfor etter- og videreutdanning, og tilbyr både åpne og bedriftsinterne studier rettet mot privatpersoner, næringsliv og offentlig forvaltning. er det ledende økonomisk-administrative fagmiljøet i Norge, og alle NHHs kurs og studier tar utgangspunkt i den forskning og formidling som foregår ved høyskolen. VelkvaliÞserte og erfarne forelesere sørger for en god læringsarena, for at du som deltidsstudent skal få høyt faglig utbytte av studiene. Vi ønsker deg velkommen som deltids student ved NHH! Professor Willy Haukedal Dekan NHH Executive Side 3

4 KURSOVERSIKT KURSOVERSIKT SE BESKRIVELSER PÅ: NHHs kurs har brede anvendelsesmuligheter og er relevante for ansatte i de ßeste bransjer og sektorer innenfor offentlig og privat virksomhet. En ßeksibel studiemodell gjør at du kan utvide kompetansen din steg for steg. Du kan velge å ta ett kurs, eller sette sammen ßere kurs til et delfag (Þre kurs), et årsstudium (to delfag), eller studere mot graden som høgskolekandidat eller bachelor i økonomi og administrasjon. Hvert kurs har et omfang på 7,5 studiepoeng. Faglig påfyll, egenutvikling og den sosiale delen av studiene betyr mye for meg. Elin Therese Paulsen (41) Jobber med regnskap og økonomi i Bergen Næringsråd ØKONOMI OG REGNSKAP Bedriftsøkonomi handler om verdiskapning i private og offentlige bedrifter med vekt på hvordan denne verdiskapningen kan oppnås, måles og analyseres på best mulig måte. Investering fokuserer blant annet på hvilke aktiva bedriften bør anskaffe/selge, mens en i Þnans er mer opptatt av hvordan be driftens aktiva bør Þnansieres og hvordan bedriftens risiko kan håndteres. Beslutninger står sentralt både her og i problemstillinger knyttet til best mulig ressursbruk når bedriften må holde seg innenfor gitte rammer. Et hovedmål med regnskapet er å kartlegge økonomiske konse kvenser for bedriften. Et vesentlig element i den forbindelse er informa sjon. Internregnskapet fremskaffer interne data tilpasset ulike analyseog styringsbehov i bedriften, mens Þnansregnskapet rapporterer økonomisk resultat og stilling til eksterne interessenter, inkludert aksjonærer, kreditorer og offentlige myndigheter. BED 100D BED 102D BED 107D BED 108D REG 101D REG 102D REG 103D SAM 101D SAM 102D SAM 103D Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap Investering Finans og beslutningsanalyse Personlig økonomi Finansregnskap Internregnskap Regnskapslovgivning og -praksis Makroøkonomi (konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk) Mikroøkonomi (markedsanalyse og konkurransestrategi) Offentlig økonomi (effektivitet, fordeling og beskatning) Se kursbeskrivelser på: Samfunnsøkonomi er nyttig støtte til de bedriftsøkonomiske problemstillingene og har fokus på de prosesser som skaper og fordeler økonomiske goder i samfunnet. Utforming og evaluering av økonomisk politikk står sentralt. Samfunnsøkonomi representerer verdifull bakgrunn for forståelse av den økonomiskpolitiske debatten. Side 4

5 KURSOVERSIKT ORGANISASJON, LEDELSE OG MARKED Ledelse og organisasjonsutvikling handler om hvordan virksomheter organiseres og styres for å bli mest mulig effektiv i sin måloppnåelse. Sentrale teorier innen organisasjonsteori og organisasjonspsykologi legges til grunn for bedre å forstå hvorfor virksomheter kan velge ulike former for organisasjon og ledelse, avhengig av virksomhetens egenart og målsetting. Sentrale emner er endringsprosesser og endringsledelse, som viser hvordan virksomheter kontinuerlig må tilpasse seg endrede rammebetingelser og konkurranseforhold. Forståelse for den betydning menneskelig kapital har for verdiskapning, og for de konkurransefortrinn menneskelige ressurser og kompetanse kan utgjøre i et moderne arbeidsliv, er viktig for å kunne fatte gode beslutninger. ORG 101D ORG 102D ORG 103D ORG 104D ORG 105D ORG 106D ORG 108D ORG 109D ORG 111D ORG 113D ORG 118D ORG 119D Organisasjonspsykologi Organisasjonsteori Personalledelse og kompetanseutvikling Ledelse Strategi Endringsledelse Prosjektadministrasjon Logistikk Innkjøp Ledelsesutfordringer Iverksetting av strategi Kommunikasjon og dialog Strategi og ledelse omhandler hvordan bedriften skal forstå og lede prosesser for å skape kundeverdi. Disse prosessene deþneres med utgangspunkt i markedsinformasjon som deretter danner grunnlag for utforming av virkemiddelbruk fra bedriftens side. Aktivitetene fra bedriftens side kan sammenfattes i følgende tre prosesser: 1) VerdideÞneringsprosesser, 2) Verdiskapingsprosesser og 3) Verdileveringsprosesser. VerdideÞneringsprosesser omhandler markeds- og konkurranseanalyse (kundebehov, preferanser og kjøpsatferd, konkurrenter) og segmentering/posisjonering. Verdiskapingsprosessene inkluderer tema som produktutvikling, utforming av distribusjonskanaler, prisstrategier og salgsledelse. Eksempler på verdileveringsprosesser kan være logistikk, ledelse av distribusjonskanal, bruk av promosjoner og service. Fagområdet tar sikte på å gi studentene økt evne til å analysere marked samt en økt forståelse for strategier og prosesser fra bedriftens side med det formål å skape kundeverdi. MAR 101D Markedsføring MAR 103D Markedskommunikasjon MAR 104D Kjøpsatferd MAR 106D Merkevareledelse Se kursbeskrivelser på: METODE, SPRÅK, ETIKK Innsikt i relevante matematiske og statistiske metoder er en forutsetning for å kunne følge undervisningen i andre fag. Skal man kunne gjennomføre selvstendige undersøkelser, trengs også innsikt i forsknings- og utredningsmetode, samt kunnskaper om datainnsamling og -analyse. Metodefagene representerer verktøy av stor verdi i de økonomisk-administrative fagene, og oppøver i tillegg studentens evne til logisk og analytisk tenkning. Etikk er en integrert del av all praksis i organisasjoner ved at det dreier seg om begrunnelsene for de verdiprioriteringer som ligger implisitt eller eksplisitt i enhver beslutning. Således bør etisk reßeksjon og argumentasjon være grunnleggende elementer i alle organisasjoners kompetanse. MET 102D Matematikk MET 103D Statistikk MET 105D Samfunnsvitenskapelig metode ORG120D Etikk SPR101D Business Communication Se kursbeskrivelser på: JURIDISKE FAG Rettsregler er viktige både for hvordan staten skal styre hver enkelt innbygger, og for å regulere eller ikke regulere det innbyrdes forholdet mellom borgerne. Det er verken mulig eller ønskelig at enhver lov har en slik presisjon at tvil ikke kan oppstå. Det er derfor viktig å ha grunnleggende kjennskap til juridisk tenkemåte og metode. Et hovedformål med kursene er at deltakerne skal identiþsere juridiske problemstillinger, samt vise hvordan disse kan løses. RET 101D Jus I RET 102D Jus II RET 103D Skatterett I RET 104D Skatterett II RET 105D Arbeidsrett Se kursbeskrivelser på: Side 5

6 DELFAG DELFAG OG ÅRSSTUDIUM Delfag og årsstudium kan være gode alternativer for deg som ønsker fordypning innenfor et bestemt fagområde. Et delfag har et omfang på 30 studiepoeng og består av Þre kurs. Hvert delfag består av obligatoriske kurs og valgfrie kurs. Ønsker du et lengre studieforløp, eller å oppnå større bredde i utdanningen, kan to delfag settes sammen til et årsstudium i økonomi og administrasjon, 60 studiepoeng. Det utstedes vitnemål for hvert avsluttet delfag og diplom for fullført årsstudium. Avsluttet delfag kan inngå i en høgskolekandidat- eller bachelorgrad. Delfag kan også brukes som del av grad ved annen høgskole eller universitet. 4 ENKELT- KURS DELFAG 30 studiep. DELFAG 30 studiep. ÅRSSTUDIUM 60 studiep. DELFAG I ØKONOMISTYRING OG FINANS Formål: Vise hvordan bedriftsøkonomisk analyse kan brukes som be slutningsgrunnlag i en bedrift. Deltakerne får øve seg i å ta gode beslutninger for bedriftens ulike funksjonsområder. Delfaget er satt sammen av Þre obligatoriske kurs: REG 102D Internregnskap BED 102D Investering BED 107D Finans og beslutningsanalyse REG 101D Finansregnskap Se kursbeskrivelser på: DELFAG I LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING Formål: Videreutviklingsprogram for personer som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor organisasjons- og ledelsesfag. Delfaget er satt sammen av to obligatoriske kurs: ORG 101D Organisasjonspsykologi ORG 102D Organisasjonsteori Ett valgfritt kurs fra fagområdet: ORG 103D Personalledelse og kompetanseutvikling ORG 104D Ledelse ORG 106D Endringsledelse ORG 113D Ledelsesutfordringer ORG 119D Kommunikasjon og dialog Samt ett valgfritt kurs fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs og anbefalte kombinasjoner på Side 6

7 DELFAG Jeg har hatt en morsom videreutdanning i et kjempebra miljø på NHH. Mange valgmuligheter har gitt meg bred faglig kompetanse som jeg bruker daglig. Tryggvi Magnusson (44) Innkjøpsansvarlig Haraldsplass Diakonale Sykehus DELFAG I STRATEGI OG MARKED Formål: Gi kunnskap om strategi- og markedsfunksjonen på konsern- og foretaksnivå, strategisk analyse, samt ledelse og iverksetting av strategiske endringer. Delfaget settes sammen av to obligatoriske kurs: MAR101D Markedsføring ORG105D Strategi Ett valgfritt kurs fra fagområdet: MAR103D Markedskommunikasjon MAR104D Kjøpsatferd MAR106D Merkevareledelse ORG 108D Prosjektadministrasjon ORG109D Logistikk ORG111D Innkjøp ORG118D Iverksetting av strategi Samt ett valgfritt kurs fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs og anbefalte kombinasjoner på DELFAG I JUS Formål: Gi innføring i relevante juridiske emner for offentlig og privat virksomhet, så vel som for det private dagligliv. Øve opp vurderingsevnen for å kunne løse ulike rettslige problemer. Delfaget settes sammen av tre obligatoriske kurs: Tre kurs fra juridiske fag (RET 101D - RET 105D) Samt ett valgfritt kurs fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs og anbefalte kombinasjoner på FLEKSIBELT DELFAG Du kan komponere et eget delfag ved å velge Þre kurs fra gjeldende kurstilbud. ÅRSSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON To delfag settes sammen til et årsstudium i økonomi og administrasjon. Side 7

8 BACHELORSTUDIUM BACHELORSTUDIUM i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet er en lengre yrkesrettet utdanning som kan kvaliþsere deg for spesialist- og rådgivningsoppgaver innen økonomi og administrasjon i privat og offentlig virksomhet. Studiet kan også danne grunnlag for videre studier mot en mastergrad. Bachelorstudiet har et totalt omfang på 180 studiepoeng. Studiemodellen er bygd opp som en trinnvis modell, hvor hvert studietrinn er et selvstendig og avsluttet studium som det utstedes vitnemål for. Årsstudium i bedriftsøkonomi (60 studiepoeng) utgjør første studietrinn. Etter andre studietrinn (120 studiepoeng) oppnås graden Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon, og etter tredje studietrinn (180 studiepoeng) oppnås graden Bachelor i økonomi og administrasjon. Bachelorstudiet, tilrettelagt for deltidsstudenter, er en ßeksibel modell der du selv velger antall kurs i semesteret. 1. STUDIETRINN ÅRSSTUDIUM I BEDRIFTSØKONOMI (60 SP) Fagsammensetning: 1. studietrinn består av åtte obligatoriske kurs. BED102D MET 102D MET103D MAR101D REG102D SAM102D SAM102D ORG101D Investering () Matematikk () Statistikk () Markedsføring () Internregnskap () Makroøkonomi () Mikroøkonomi () Organisasjonspsykologi () 2. STUDIETRINN HØGSKOLEKANDIDAT I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (120 SP) Fagsammensetning: 2. studietrinn består av Þre obligatoriske kurs og Þre valgfrie kurs. BED107D REG101D MET105D ORG102D Finans og beslutningsanalyse () Finansregnskap () Samfunnsvitenskapelig metode () Organisasjonsteori () Fire valgfrie kurs (til sammen 30 sp) 3. STUDIETRINN BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (180 SP) Fagsammensetning: 3. studietrinn i bachelorstudiet er en spesialiseringsdel sammensatt av åtte valgfrie kurs fra NHH deltidsstudiers gjeldende kurstilbud. Utdanning fra andre høgskoler eller universitet kan også utgjøre hele eller deler av spesialiseringsdelen i bachelorgraden. Kandidaten må i slike tilfeller søke om innpassing av ekstern utdanning i NHHs bachelorgrad. Etter fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon kan du søke om opptak til mastergradsstudier. For opptakskrav til mastergradsstudier ved NHH, se For opptakskrav til Executive MBA-programmer ved NHH, se Side 8

9 BACHELORSTUDIUM Bachelorstudium i økonomi og administrasjon oversikt over fagsammensetning og forslag til gjennomføringsplan. HØST VÅR HØST VÅR TRINN 1 ORG101D Organisasjonspsykologi MAR101D Markedsføring REG102D Internregnskap BED102D Investering MET 102D Matematikk MET103D Statistikk SAM101D Makroøkonomi SAM102D Mikroøkonomi TRINN 2 BED107D Finans og beslutningsanalyse REG101D Finansregnskap MET105D Samfunnsvitenskapelig metode ORG102D Organisasjonsteori Valgfritt kurs Valgfritt kurs Valgfritt kurs Valgfritt kurs TRINN 3 ProÞlering/spesialisering Valgfri enhet på 60 sp 8 valgfrie kurs Valgfrie kurs velges fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs på AUTORISASJON SOM REGNSKAPSFØRER Nye studenter fra høsten 2006 må forholde seg til nye krav for autorisasjon som regnskapsfører. Utdanningskravet for autorisa - sjon er at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon på til sammen 180 studiepoeng, med fordypning innenfor Þnansregnskap, skatte- og avgiftsrett og juridiske emner. Autorisasjonsordningen administreres av Kredittilsynet. Forskriften Þnnes på Kredittilsynets nettsider: De som har startet utdanningen før høsten 2006, kan fullføre etter tidligere bestemmelse fram til 31. desember For denne gruppen gjelder følgende: For å søke autorisasjon som regnskapsfører stilles det krav om økonomisk-administrativ utdanning tilsvarende 120 studiepoeng og to års relevant praksis. Utdanningskravet samsvarer med høgskolekandidatutdanningen, med spesiell fordypning i regnskap og skatterett. For å få den rette fagkombinasjonen, må du velge følgende valgfrie kurs på andre studietrinn: REG 103D RET 101D RET 103D RET 104D Regnskapslovgivning og -praksis Jus I Skatterett I Skatterett II Side 9

10 Studiene ved NHH har gitt meg en egenutvikling ut over det forventede, og jeg har hatt god nytte av studiene i jobben min. Ivar Konrad Lunde (35) Politiførstebetjent i Hordaland politidistrikt

11 PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON OPPTAKSKRAV/FORKUNNSKAPER Dersom du ønsker å gjennomføre et avsluttende studium (delfag, årsstudier, høyskolekandidat eller bachelorgrad) må generell studiekompetanse dokumenteres. For søkere eldre enn 25 år, kan opptak også foretas på bakgrunn av realkompetanse. Ved opptak til enkeltkurs kreves ikke dokumentasjon på generell studiekompetanse. Til noen kurs kreves bestemte forkunnskaper. Dette er angitt under den enkelte kursbeskrivelse, se: PÅMELDING/AVMELDING Kurspåmelding skjer fortløpende frem til kursstart. Eget påmeldingsskjema sendes inn før hvert semester. Påmelding er bindende. Kursavgiften faktureres ved kursstart. Kurs påmeldingen gjelder også som oppmelding til eksamen. For påmeldingsskjema og utfyllende bestemmelser, se: UNDERVISNING OG EKSAMEN Kursene har et omfang på 7,5 studiepoeng. Antall undervisningstimer kan på de ulike kursene variere fra 36 til 45 undervisningstimer, vanligvis fordelt med tre undervisningstimer en kveld pr. uke. Undervisningstid er normalt fra kl Noen kurs blir gjennomført som intensivkurs, med undervisning fredager/lørdager. Undervisningen skjer gjennom forelesninger, men også gruppearbeid og diskusjoner inngår som viktige arbeidsformer. Fremmøte til forelesningene er frivillig, men deltakere som ikke ønsker å følge forelesninger, er selv ansvarlig for å holde seg orientert om fremdriften og de emner som er tatt opp under forelesningene. De ßeste kurs avsluttes med en Þre timers skriftlig eksamen. I enkelte kurs benyttes alternative eksamensformer. FRITAK Fritak for kurs kan søkes av deltakere som har avlagt eksamen i tilsvarende fag ved andre høgskoler eller universitet. Fritak kan maksimalt innvilges for inntil 50 % av et studieprogram der NHH utsteder vitnemål. I delfagene er fritaksmulighetene begrenset til ett kurs (7,5 studiepoeng). Ved søknad om fritak må dokumentasjon (vitnemål og fagbeskrivelser) vedlegges. STUDIEFINANSIERING Statens Lånekasse kan gi støtte til utdanning dersom man tar minimum 15 studiepoeng pr. semester. For informasjon og søknadsskjema se Lånekassen, NHH ble etablert i 1936 og er landets ledende økonomiske fagmiljø med cirka bachelor-, master- og doktorgradsstudenter på fulltid og rundt deltakere på de ulike deltidsstudiene. Med sine lange tradisjoner og sans for kvalitet og faglig stolthet, er skolen høyt respektert av studenter, forskningsmiljøer, næringsliv og politikere. NHH har lange tradisjoner innen etter- og videreutdanning. Programmene og spesialstudiene er utviklet i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet. Internasjonalt holder NHH et svært høyt faglig nivå, og tilbyr noen av de viktigste etter- og videreutdanningsprogrammene i Skandinavia. NHH er akkreditert av EQUIS (European Quality Improvement System), og deltar i formelle internasjonale nettverk gjennom medlemskap i CEMS (Community of European Management Schools) og PIM (Partnership in International Manage ment). Side 11

12 NORGES HANDELSHØYSKOLE Norwegian School of Economics and Business Administration NHH Executive Helleveien Bergen Telefon: Fax:

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Tittel på publikasjonen over to linjer

Tittel på publikasjonen over to linjer Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: 71 25 80 00 E-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no Tittel på publikasjonen over to linjer Her kommer en undertittel/forfattere eller beskrivelse

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00 I moderne undervisningslokaler i Førde arbeider studenter og ansatte for å møte samfunnet sine behov for helsetjenester. Her kan du utdanne deg til sykepleier. Vi har nå nytt opptak til Blabla blabla bla.

Detaljer

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Symbol/ikon Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Farger Jørn Scholz 08/09 2008 Hovedfarge, Lys grønn CMYK:50,0,100,0

Detaljer

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig FRI Barne- og familieansvarlig DRAMMEN LANGE AKTIKKLER ER MAMMA ELLER PAPPA I Med FENGSEL? overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig

Detaljer

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no - - Designguide 2006 Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger www.ghostwriter.no Logo - 2 - Fargepalett Hovedfarger: Støttefarger og bilde: Pantone 410 cmyk 0-18-21-56 rgb 114-105-101 Pantone 7409 cmyk

Detaljer

Svelviks visuelle profil september 2015

Svelviks visuelle profil september 2015 Profilmanual Svelviks visuelle profil september 2015 En felles visuell profil for Svelvik, bidrar til å synliggjøre kommunen bedre. Den grafiske profilen skal oppleves samlende og skape gjenkjennelighet.

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper.

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. PROFILMANUAL INNLEDNING Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. Den grafiske profilen er utarbeidet for å sikre en konsekvent og helhetlig

Detaljer

Asker kommune grafisk profil

Asker kommune grafisk profil Asker kommune grafisk profil grafisk profil for Asker kommune 2 Innhold Forord Om grafisk profil Konsept Logo Typografi Farger Foto og fotobruk Grafiske elementer Trykksaker - postale elementer - forsidemaler

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du?

Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du? Si din mening! Norges speiderforbund skal få nytt forbundsmerke. Hvilket av fire fremlagte forslag ønsker du? Kjære Grupper, Korps og Kretser! Her er deres mulighet til å påvirke Norges speiderforbunds

Detaljer

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK PROFILHÅNDBOK innhold 1.0 Innledning Side 3 2.0 PROFIL Side 4 2.1 Logo - NESO Side 4 2.2 Tillatte varianter av logo Side 5 2.3 Hovedfarger Side 6 2.4 Tilleggsfarger Side 7 2.5 Typografi Side 8 2.6 Jubileumsprofil

Detaljer

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios)

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios) Grunnkursportfolio er en del av studiekvalitetssystemet hvor hensikten er at skolen skal få et helhetlig inntrykk av studentens nivå og progresjon gjennom grunnkurset. Instituttene gir studenten en skriftelig

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Den Norske Turistforening Visuell profil

Den Norske Turistforening Visuell profil Den Norske Turistforening Visuell profil Den røde T DNTs røde T er en av Norges mest kjente merker. Det er sannsynligvis malt mer en 1 million røde T-er langs turstiene i Norge. Turistforeningens første

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag Brukernavn Passord Logg inn Glemt passord? Helsefag Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog English Helsefag Aktiviteten innen helse- og sosialfagene er forankret

Detaljer

Profilhåndbok. vår visuelle veileder

Profilhåndbok. vår visuelle veileder Profilhåndbok vår visuelle veileder Innhold 0. Innledning 3 1. Visuelle grunnelementer 4 2. Byvåpenet 5 Logofarger 6 Sektornavn i logoen 7 3. Profilelementer 8 Maskoter 8 Slagord 8 Stråler 9 Farger 10

Detaljer

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE Forskningsrapport Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE innhold Hvem kan få bostøtte...3 Hvor mye er det snakk om?...4 Lorem ipsum...8 Dolor sit amet... 10 Ut

Detaljer

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening Metro Branding as Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening N.K.S profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

visuell profil HoMelAND of THe viking KiNGs utkast

visuell profil HoMelAND of THe viking KiNGs utkast visuell profil HOMELAND OF THE VIKING KINGS UTKAST Reisemålet for nysgjerrige med sans for kontraster, mektige naturopplevelser......og gjerne litt galskap. INNHOLD VISUELL IDENTITET 4 NAVN 5 SYMBOL OG

Detaljer

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE

Bostøtte. En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE 2006 Bostøtte En støtteordning for pensjonister og barnefamilier SKISSEBILDE Hvem kan få bostøtte? Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar

Detaljer

Hva en lærer bør vite om typografi

Hva en lærer bør vite om typografi Hva en lærer bør vite om typografi av per asplund Som lærer vil du ofte produsere tekst som elevene skal lese. Valg av feil skrift kan få store konsekvenser for leselysten og motivasjonen til målgruppen.

Detaljer

KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL. September 2009

KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL. September 2009 KIRKENS BYMISJON DESIGNMANUAL Innledning Litt nytt og veldig mye kjent. Denne designmanualen for Kirkens Bymisjon er utviklet for at Kirkens Bymisjon til en hver tid skal oppfattes helhetlig og samlet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL. Regler og eksempler

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL. Regler og eksempler OVERORDNET INFORMASJON VISUELL PROFIL Regler og eksempler INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold BAKGRUNN FOR VISUELL IDENTITET... 3 KOMMUNIKASJONSHIERARKI... 4 LOGO... 5 LOGO SEKUNDÆR AVSENDER FLERTALL... 6 PRIMÆRFARGER...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 3.0 Oktober 2015

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 3.0 Oktober 2015 Rogaland fylkeskommune Profilmanual Versjon 3.0 Oktober 2015 Innhold Innledning side 2 Logo side 3 Farger side 10 Typografi side 14 Grafiske elementer side 17 Profiltekster side 20 Fotobank side 22 Kontortrykksaker

Detaljer

Visjon Tussa med kraft til å skape framtidsretta og miljøvenlege løysingar. Slagord Tussa med KRAFT til å skape.

Visjon Tussa med kraft til å skape framtidsretta og miljøvenlege løysingar. Slagord Tussa med KRAFT til å skape. profilhandbok innleiing Tussa Kraft Tussa Kraft vart stifta i 1949 og har sidan vore kraftleverandør på søre Sunnmøre. Selskapet har vore med i den rivande utviklinga i regionen, både med omsyn til industrialisering

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Designhåndbok Finnmárkku fylkkagielda. Designhåndbok Finnmark fylkeskommune

Designhåndbok Finnmárkku fylkkagielda. Designhåndbok Finnmark fylkeskommune Designhåndbok Finnmark fylkeskommune Designhåndbok Finnmárkku fylkkagielda v 1.0 side 1 Forord Det er en glede for meg å introdusere Finnmark fylkeskommunes nye profilprogram. Det forrige varte i nesten

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft.

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. veileder 09 Versjon 1, Juni 2009 2 Norsk Industri Designveileder Velkomm til Norsk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

BLÅ- FJORDER. en kultur- och turismportal för och av kommunerna Gratangen, Lavangen, Salangen och Skånland i nord Norge.

BLÅ- FJORDER. en kultur- och turismportal för och av kommunerna Gratangen, Lavangen, Salangen och Skånland i nord Norge. Hela denna bilaga är annons för KOMMUNERNA GRATANGEN, LAVANGEN, SALANGEN OCH SKÅNLAND BLÅ- FJORDER en kultur- och turismportal för och av kommunerna Gratangen, Lavangen, Salangen och Skånland i nord Norge.

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukerveiledning for Folkeweb BOKMÅL 2007 Innhold Programvinduet 4 Prøv selv 5 Artikkel 6 Mer om artikkel 7 verktøy 8 Sette rekkefølge, slette

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Innhold Forord 2 3 Riksvåpnet / Embetsnavn og symbol Logo uten riksvåpen / dekorelement Fargebruk Typografi 4 5 6 7 Visittkort ID-kort / besøkskort Brevark Notat

Detaljer

B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r Nye ungdoms- bøker f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 1

B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r Nye ungdoms- bøker f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 1 B u s k e r u d f y l k e s b i b l i o t e k p r e s e n t e r e r Nye ungdomsbøker f r a U n g d o m s b o k g i l d e t - 2 0 1 1 Bøker som presenteres: Adamson, Gil: Enken. Presentert Britt Kroken

Detaljer

Designhåndbok 20. JUNI 2005. Versjon 1.0

Designhåndbok 20. JUNI 2005. Versjon 1.0 Designhåndbok 20. JUNI 2005 Versjon 1.0 Forord Basisprofil Rektor Peter Butenschøn Vår grafiske profil skal bidra til at våre omgivelser kjenner oss igjen og oppfatter disse egenskapene og det fellesskapet

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Bruk av heltre er positivt for miljøet inne og ute:

Bruk av heltre er positivt for miljøet inne og ute: innhold Furugulvet 4 Grunnleggende tips før legging 5 Gulvvarme 6 Før legging 7 Start legging 11 Ferdig behandlet 18 Gjør det selv 19 Vedlikehold 20 Oversiktstabell 22 Tips 24 OSMO-behandling 26 Bruk av

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2007 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 verktøy 8 Set rekkefølgje, slette

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Executive MBA MERKEVARELEDELSE

Executive MBA MERKEVARELEDELSE Executive MBA MERKEVARELEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Executive MBA i merkevareledelse program for studiet Program for studiet 2008-2009 Dato Dag Sted Tema MERKEVARELEDELSE

Detaljer

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine!

- det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - det enkle presentasjonsverktøyet for nettsidene dine! - brukarrettleiing for Folkeweb NYNORSK 2008 Innhald Programvindauget 4 Prøv sjølv 5 Artikkel 6 Meir om artikkel 7 Tekstverktøy 8 Bildegalleri 12

Detaljer

Eventyrlige muligheter

Eventyrlige muligheter Eventyrlige muligheter Kurs og konferanser l Events l Kulturarrangementer l TV-produksjoner Du kan bare begynne å glede deg! Mystikk og tiltrekningskraft Feer er overnaturlige, mystiske og myteomspunne

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011 ; profilprogram for Stavanger kommune versjon 2.0 Juni 2011 I Stavanger kommunes kommunikasjonsstrategi heter det at kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender. Den visuelle profilen skal brukes

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011

Profilmanual. Rogaland fylkeskommune. Versjon 1.1 August 2011 Rogaland fylkeskommune Profilmanual Versjon 1.1 August 2011 Innhold Innledning side 2 Logo side 3 Farger side 9 Typografi side 12 Grafiske elementer side 15 Profiltekster side 18 Fotobank side 20 Kontortrykksaker

Detaljer

Buskerud fylkesbibliotek presenterer. Nye ungdomsbøker

Buskerud fylkesbibliotek presenterer. Nye ungdomsbøker Buskerud fylkesbibliotek presenterer Nye ungdomsbøker fra Ungdomsbokgildet -2012 BØKER SOM PRESENTERES: Ardelius, Gunnar: Lysløypa. Presentert av Vera Grønborg Aubert...s 4 Arvola, Ingeborg: Carla, min

Detaljer

Sykehuset Østfold profilhåndbok

Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehuset Østfold profilhåndbok Sykehusets visjon «Kvalitet - trygghet - respekt» skal være retningsgivende for all kommunikasjon i Sykehuset Østfold. Profilhåndboken har som mål å gi Sykehuset Østfold

Detaljer

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda Visuell profil - ei verd av mogeleghetar Dei seks Vest-Telemark kommunane ynskjer å stå fram som eit fellesskap. Målet er å styrke innbyggarane sin identitet og

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Profileringsmanual Kongsberg kommune

Profileringsmanual Kongsberg kommune Profileringsmanual Kongsberg kommune v.1.0-21.06.2011 2 Kongsberg kommunes profileringsmanual Kongsberg kommune ønsker med sitt designprogram å være en tydelig avsender med en helhetlig visuell profil

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

REGION BERGEN PROFILHÅNDBOK mai 2010. erating unity

REGION BERGEN PROFILHÅNDBOK mai 2010. erating unity REGION BERGEN PROFILHÅNDBOK mai 2010 erating unity innhold Bakgrunn HIERARKI MERKE kommunikasjonskonsept FARGER TYPOGRAFI BILDER EKSEMPLER BAKGRUNN Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010 BAKGRUNN Etter

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer