ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM DELTIDSSTUDIER I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM 2008-2009 DELTIDSSTUDIER I BERGEN"

Transkript

1 ENKELTKURS DELFAG ÅRSSTUDIUM BACHELORSTUDIUM DELTIDSSTUDIER I BERGEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

2 BACHELOR Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg i økonomi og administrasjon MÅLSETTING FOR STUDIET Feuiscilis dolor suscip exerci tat wis eugiat luptatinit vel utatum velisi tin exeraestrud dolore tatin utate tin hendigna ad dolor susci tatin ullamconse facidunt praesto del incin elis nonulputpate conullaor ipsum nulputatet la feuisciniam, quiscil ipsummy nonsectem velenim ver sequisci te magna aci enis at nonsenisi. Esendit lametummy num euis nonummo dionsed etumsan henim deliquis nulla conulla feuis nit nummy nulputpat. Put lamconsectem iuscillaore minci exer sisl ex eugait lan ulput ing elit wis eumsan volessecte dui tem in ullaor iliquipit il ex ea feugait amconullaor in vercidunt alis exer irit nit accum vullandreet verit wis enis ex et am, qui blam vel do dolessim ver susci ese vendre volut lore tat. Ut acipsustrud tincipis nis alis erostrud tet, vel ut ut vel eugueraessi blan utem duisit ing ea commodo luptatu msandre consed magnisim zzrit amet lum iure magna aute feumsan etum velisi. Wis ad tat dipsustrud et nummodo lessed minibh exer augiat. Ut iure feugue mod duisi bla cor sectet augiam, vulput lor iuscilis alisim duis amet augue vent erilla faccum velisl ipsum zzrit ut ad min utet atie con et il do dion henim iure eu facinit incilis euguer augait ing eumsan henim dolessed el ing et lutat nulla ad eum vulluptat acilit utat, quis eril ulla augait in ute magna adiam nulput lortisi. Dunt lan vel exerostrud eraesed do do dolenisi. PRAKTISK OPPLEGG Ullandre molor sum enisit nonulputpat, sequatis alis nullandre tinit ametue magna feugiat vulla feugait eliquat, suscilissi te modolore feuip eniat velesto eratuerci blaore minit alit nullum nisl ut la alit utat nonullamcore tetumsa ndigna facip erosto consed te coreet volum quisl ut ad dolobortisci blan ut praessi elenim non utat ad molorper sequis nostrud tet vent venisi erci tissit la commy nulputem essisit nismod ero exeros nonumsan vel do core tionsequis dolutat, sumsandre dolesecte dolore veliquatie eraesto commod exero ex enim dolore esed tatio dit lore tetue et wisim ing enisci ent praesti ncidunt veliquis nim nis erat wisci euissed te faccummy num in venit et veniamet dolore feugue molorem dolor alissequatum eu feugait lum dionsequat, vel del iniam dui blamcon sequat lum ad do dolobore erilit ute tin utat la feuis dolor accum dolorerilla facil utpat. Ut la facidunt aut nulla feugiam ip ent lum dolobore delit am, commolor alit vulluptatem quate conullam er secte con hendreet del ulla feuipis alissenit lor incincilis aliqui bla autpat wis aliquatetum alismolortie modiat. Cip ea commy num zzrit wiscidunt augiamet, commolor sum non henis nos augiat. Duis ex elisci blaore estrud ming eniam euis eum vel do dolent irillut ver ipit atisit lut iurero dolortie molore velit iliqui tionull andiam, sed modiamcommy nulla facincip ex esto el ea at. Ut utpat. Ut vulputat duisis exercipisim iusto odolore dolore velisit, quam, sumsan utpat lummodigna faccum ip eui blaore magniat augait vendre magna conum diat. An exeriustrud molor iure mod min venis aut alit ad tat. Lisl dunt augue facip elit lutpat, si blan ut amet, commy nullaor peraesecte euisit alisisi eum inciliscinit. Esequam ing eugait ad tisis numsan ver illaore tis alit erat. Lenim volobore min ver iureriure dit laor atio consequisi tat ex exer inim irilit er sim eummod tat atuerilis ad esting elent lute dolore mincilis nim iriu illam alit wis aut. OBLIGATORISK KURS Luptatum venis ad dignibh ent incilit augait veros eu faci blaor aci tat ad min estie doluptatet ing er incipis molute delismodip endip eum dolorperos nim quissisi tem vel dolobor ilit iuscin ute consequamet la facip elestie volobor augait ut iriure delit la. Esent ut alissis niam in eratis nim vero cor sim quate velit lortie vel ex ex euisi bla con henim diam dignisim vel ute ver iure magnibh eugiam, verciduis nos ad ex essectet wisisis ero odolor sumsan ex eu feugue do od tis nonse dionullaore. Per sim auguercip er sequi euguer sit wis ea amconsed magna acilisi. Rud tionsenim dolor in vel ullandreet am, sequis exero con velestrud modignibh esequametum iriusciduisl ut lam delis dunt nummy nosto dit amconsenim irit lut incipsusto od delenim nonsecte dunt vel estions eniam, quat, qui tio odolor iurem zzriusto duis aliquis accum eugiamet eumsandignit alit wisi tet velessi. VALGFRIE KURS Atum eu facidui scilit vullaorero exer sendre commy nullan et et ilit velit ullutpat. Peraess endipis cillute tionsequipis ad do dolor sustis eugiat lore velis niamconsed ea faccum eros aliquip ea autpat adio del ipit, sis num elis num eugiam do corperi uscillum venim incilit prat, se magna commy nulluperil dit wiscin hendiam et vullaor tionsequis doleniat. Et acilit accum dolessequat wis augueri liquat wis digna cor iure molor sequisc iliquisisis euipsus cidunt digniat lummod ea alit ipit, quis atum acil et ut eum iure veliquis nonsenit prate deliquatue facilisi enibh et utet augait, vel dipsustrud tie mod te ea feu faciduip eraese dolor susciliquis acilla ad dolore tat, verci blam dunt la feumsan ulla corerate commoloreet ut wisim quis numsan heniamet utem qui blaore velit ad tet del exercip etum dolortin ullamconulla adionsecte vullumm odipis alisit irilit prat, quat ing eumsan vero.

3 VELKOMMEN UTVID DIN KOMPETANSE med deltidsstudier på! I dagens kunnskapssamfunn er kompetanse et nøkkelord. Arbeidslivet preges av raske endringer, økende konkurranse og krav til effektivitet og omstillingsevne. Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg. Du kan velge å ta ett kurs, gå videre mot et delfag eller gjennomføre et lengre studieforløp. har lang erfaring innenfor etter- og videreutdanning, og tilbyr både åpne og bedriftsinterne studier rettet mot privatpersoner, næringsliv og offentlig forvaltning. er det ledende økonomisk-administrative fagmiljøet i Norge, og alle NHHs kurs og studier tar utgangspunkt i den forskning og formidling som foregår ved høyskolen. VelkvaliÞserte og erfarne forelesere sørger for en god læringsarena, for at du som deltidsstudent skal få høyt faglig utbytte av studiene. Vi ønsker deg velkommen som deltids student ved NHH! Professor Willy Haukedal Dekan NHH Executive Side 3

4 KURSOVERSIKT KURSOVERSIKT SE BESKRIVELSER PÅ: NHHs kurs har brede anvendelsesmuligheter og er relevante for ansatte i de ßeste bransjer og sektorer innenfor offentlig og privat virksomhet. En ßeksibel studiemodell gjør at du kan utvide kompetansen din steg for steg. Du kan velge å ta ett kurs, eller sette sammen ßere kurs til et delfag (Þre kurs), et årsstudium (to delfag), eller studere mot graden som høgskolekandidat eller bachelor i økonomi og administrasjon. Hvert kurs har et omfang på 7,5 studiepoeng. Faglig påfyll, egenutvikling og den sosiale delen av studiene betyr mye for meg. Elin Therese Paulsen (41) Jobber med regnskap og økonomi i Bergen Næringsråd ØKONOMI OG REGNSKAP Bedriftsøkonomi handler om verdiskapning i private og offentlige bedrifter med vekt på hvordan denne verdiskapningen kan oppnås, måles og analyseres på best mulig måte. Investering fokuserer blant annet på hvilke aktiva bedriften bør anskaffe/selge, mens en i Þnans er mer opptatt av hvordan be driftens aktiva bør Þnansieres og hvordan bedriftens risiko kan håndteres. Beslutninger står sentralt både her og i problemstillinger knyttet til best mulig ressursbruk når bedriften må holde seg innenfor gitte rammer. Et hovedmål med regnskapet er å kartlegge økonomiske konse kvenser for bedriften. Et vesentlig element i den forbindelse er informa sjon. Internregnskapet fremskaffer interne data tilpasset ulike analyseog styringsbehov i bedriften, mens Þnansregnskapet rapporterer økonomisk resultat og stilling til eksterne interessenter, inkludert aksjonærer, kreditorer og offentlige myndigheter. BED 100D BED 102D BED 107D BED 108D REG 101D REG 102D REG 103D SAM 101D SAM 102D SAM 103D Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap Investering Finans og beslutningsanalyse Personlig økonomi Finansregnskap Internregnskap Regnskapslovgivning og -praksis Makroøkonomi (konjunkturanalyse og stabiliseringspolitikk) Mikroøkonomi (markedsanalyse og konkurransestrategi) Offentlig økonomi (effektivitet, fordeling og beskatning) Se kursbeskrivelser på: Samfunnsøkonomi er nyttig støtte til de bedriftsøkonomiske problemstillingene og har fokus på de prosesser som skaper og fordeler økonomiske goder i samfunnet. Utforming og evaluering av økonomisk politikk står sentralt. Samfunnsøkonomi representerer verdifull bakgrunn for forståelse av den økonomiskpolitiske debatten. Side 4

5 KURSOVERSIKT ORGANISASJON, LEDELSE OG MARKED Ledelse og organisasjonsutvikling handler om hvordan virksomheter organiseres og styres for å bli mest mulig effektiv i sin måloppnåelse. Sentrale teorier innen organisasjonsteori og organisasjonspsykologi legges til grunn for bedre å forstå hvorfor virksomheter kan velge ulike former for organisasjon og ledelse, avhengig av virksomhetens egenart og målsetting. Sentrale emner er endringsprosesser og endringsledelse, som viser hvordan virksomheter kontinuerlig må tilpasse seg endrede rammebetingelser og konkurranseforhold. Forståelse for den betydning menneskelig kapital har for verdiskapning, og for de konkurransefortrinn menneskelige ressurser og kompetanse kan utgjøre i et moderne arbeidsliv, er viktig for å kunne fatte gode beslutninger. ORG 101D ORG 102D ORG 103D ORG 104D ORG 105D ORG 106D ORG 108D ORG 109D ORG 111D ORG 113D ORG 118D ORG 119D Organisasjonspsykologi Organisasjonsteori Personalledelse og kompetanseutvikling Ledelse Strategi Endringsledelse Prosjektadministrasjon Logistikk Innkjøp Ledelsesutfordringer Iverksetting av strategi Kommunikasjon og dialog Strategi og ledelse omhandler hvordan bedriften skal forstå og lede prosesser for å skape kundeverdi. Disse prosessene deþneres med utgangspunkt i markedsinformasjon som deretter danner grunnlag for utforming av virkemiddelbruk fra bedriftens side. Aktivitetene fra bedriftens side kan sammenfattes i følgende tre prosesser: 1) VerdideÞneringsprosesser, 2) Verdiskapingsprosesser og 3) Verdileveringsprosesser. VerdideÞneringsprosesser omhandler markeds- og konkurranseanalyse (kundebehov, preferanser og kjøpsatferd, konkurrenter) og segmentering/posisjonering. Verdiskapingsprosessene inkluderer tema som produktutvikling, utforming av distribusjonskanaler, prisstrategier og salgsledelse. Eksempler på verdileveringsprosesser kan være logistikk, ledelse av distribusjonskanal, bruk av promosjoner og service. Fagområdet tar sikte på å gi studentene økt evne til å analysere marked samt en økt forståelse for strategier og prosesser fra bedriftens side med det formål å skape kundeverdi. MAR 101D Markedsføring MAR 103D Markedskommunikasjon MAR 104D Kjøpsatferd MAR 106D Merkevareledelse Se kursbeskrivelser på: METODE, SPRÅK, ETIKK Innsikt i relevante matematiske og statistiske metoder er en forutsetning for å kunne følge undervisningen i andre fag. Skal man kunne gjennomføre selvstendige undersøkelser, trengs også innsikt i forsknings- og utredningsmetode, samt kunnskaper om datainnsamling og -analyse. Metodefagene representerer verktøy av stor verdi i de økonomisk-administrative fagene, og oppøver i tillegg studentens evne til logisk og analytisk tenkning. Etikk er en integrert del av all praksis i organisasjoner ved at det dreier seg om begrunnelsene for de verdiprioriteringer som ligger implisitt eller eksplisitt i enhver beslutning. Således bør etisk reßeksjon og argumentasjon være grunnleggende elementer i alle organisasjoners kompetanse. MET 102D Matematikk MET 103D Statistikk MET 105D Samfunnsvitenskapelig metode ORG120D Etikk SPR101D Business Communication Se kursbeskrivelser på: JURIDISKE FAG Rettsregler er viktige både for hvordan staten skal styre hver enkelt innbygger, og for å regulere eller ikke regulere det innbyrdes forholdet mellom borgerne. Det er verken mulig eller ønskelig at enhver lov har en slik presisjon at tvil ikke kan oppstå. Det er derfor viktig å ha grunnleggende kjennskap til juridisk tenkemåte og metode. Et hovedformål med kursene er at deltakerne skal identiþsere juridiske problemstillinger, samt vise hvordan disse kan løses. RET 101D Jus I RET 102D Jus II RET 103D Skatterett I RET 104D Skatterett II RET 105D Arbeidsrett Se kursbeskrivelser på: Side 5

6 DELFAG DELFAG OG ÅRSSTUDIUM Delfag og årsstudium kan være gode alternativer for deg som ønsker fordypning innenfor et bestemt fagområde. Et delfag har et omfang på 30 studiepoeng og består av Þre kurs. Hvert delfag består av obligatoriske kurs og valgfrie kurs. Ønsker du et lengre studieforløp, eller å oppnå større bredde i utdanningen, kan to delfag settes sammen til et årsstudium i økonomi og administrasjon, 60 studiepoeng. Det utstedes vitnemål for hvert avsluttet delfag og diplom for fullført årsstudium. Avsluttet delfag kan inngå i en høgskolekandidat- eller bachelorgrad. Delfag kan også brukes som del av grad ved annen høgskole eller universitet. 4 ENKELT- KURS DELFAG 30 studiep. DELFAG 30 studiep. ÅRSSTUDIUM 60 studiep. DELFAG I ØKONOMISTYRING OG FINANS Formål: Vise hvordan bedriftsøkonomisk analyse kan brukes som be slutningsgrunnlag i en bedrift. Deltakerne får øve seg i å ta gode beslutninger for bedriftens ulike funksjonsområder. Delfaget er satt sammen av Þre obligatoriske kurs: REG 102D Internregnskap BED 102D Investering BED 107D Finans og beslutningsanalyse REG 101D Finansregnskap Se kursbeskrivelser på: DELFAG I LEDELSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING Formål: Videreutviklingsprogram for personer som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor organisasjons- og ledelsesfag. Delfaget er satt sammen av to obligatoriske kurs: ORG 101D Organisasjonspsykologi ORG 102D Organisasjonsteori Ett valgfritt kurs fra fagområdet: ORG 103D Personalledelse og kompetanseutvikling ORG 104D Ledelse ORG 106D Endringsledelse ORG 113D Ledelsesutfordringer ORG 119D Kommunikasjon og dialog Samt ett valgfritt kurs fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs og anbefalte kombinasjoner på Side 6

7 DELFAG Jeg har hatt en morsom videreutdanning i et kjempebra miljø på NHH. Mange valgmuligheter har gitt meg bred faglig kompetanse som jeg bruker daglig. Tryggvi Magnusson (44) Innkjøpsansvarlig Haraldsplass Diakonale Sykehus DELFAG I STRATEGI OG MARKED Formål: Gi kunnskap om strategi- og markedsfunksjonen på konsern- og foretaksnivå, strategisk analyse, samt ledelse og iverksetting av strategiske endringer. Delfaget settes sammen av to obligatoriske kurs: MAR101D Markedsføring ORG105D Strategi Ett valgfritt kurs fra fagområdet: MAR103D Markedskommunikasjon MAR104D Kjøpsatferd MAR106D Merkevareledelse ORG 108D Prosjektadministrasjon ORG109D Logistikk ORG111D Innkjøp ORG118D Iverksetting av strategi Samt ett valgfritt kurs fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs og anbefalte kombinasjoner på DELFAG I JUS Formål: Gi innføring i relevante juridiske emner for offentlig og privat virksomhet, så vel som for det private dagligliv. Øve opp vurderingsevnen for å kunne løse ulike rettslige problemer. Delfaget settes sammen av tre obligatoriske kurs: Tre kurs fra juridiske fag (RET 101D - RET 105D) Samt ett valgfritt kurs fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs og anbefalte kombinasjoner på FLEKSIBELT DELFAG Du kan komponere et eget delfag ved å velge Þre kurs fra gjeldende kurstilbud. ÅRSSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON To delfag settes sammen til et årsstudium i økonomi og administrasjon. Side 7

8 BACHELORSTUDIUM BACHELORSTUDIUM i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet er en lengre yrkesrettet utdanning som kan kvaliþsere deg for spesialist- og rådgivningsoppgaver innen økonomi og administrasjon i privat og offentlig virksomhet. Studiet kan også danne grunnlag for videre studier mot en mastergrad. Bachelorstudiet har et totalt omfang på 180 studiepoeng. Studiemodellen er bygd opp som en trinnvis modell, hvor hvert studietrinn er et selvstendig og avsluttet studium som det utstedes vitnemål for. Årsstudium i bedriftsøkonomi (60 studiepoeng) utgjør første studietrinn. Etter andre studietrinn (120 studiepoeng) oppnås graden Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon, og etter tredje studietrinn (180 studiepoeng) oppnås graden Bachelor i økonomi og administrasjon. Bachelorstudiet, tilrettelagt for deltidsstudenter, er en ßeksibel modell der du selv velger antall kurs i semesteret. 1. STUDIETRINN ÅRSSTUDIUM I BEDRIFTSØKONOMI (60 SP) Fagsammensetning: 1. studietrinn består av åtte obligatoriske kurs. BED102D MET 102D MET103D MAR101D REG102D SAM102D SAM102D ORG101D Investering () Matematikk () Statistikk () Markedsføring () Internregnskap () Makroøkonomi () Mikroøkonomi () Organisasjonspsykologi () 2. STUDIETRINN HØGSKOLEKANDIDAT I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (120 SP) Fagsammensetning: 2. studietrinn består av Þre obligatoriske kurs og Þre valgfrie kurs. BED107D REG101D MET105D ORG102D Finans og beslutningsanalyse () Finansregnskap () Samfunnsvitenskapelig metode () Organisasjonsteori () Fire valgfrie kurs (til sammen 30 sp) 3. STUDIETRINN BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (180 SP) Fagsammensetning: 3. studietrinn i bachelorstudiet er en spesialiseringsdel sammensatt av åtte valgfrie kurs fra NHH deltidsstudiers gjeldende kurstilbud. Utdanning fra andre høgskoler eller universitet kan også utgjøre hele eller deler av spesialiseringsdelen i bachelorgraden. Kandidaten må i slike tilfeller søke om innpassing av ekstern utdanning i NHHs bachelorgrad. Etter fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon kan du søke om opptak til mastergradsstudier. For opptakskrav til mastergradsstudier ved NHH, se For opptakskrav til Executive MBA-programmer ved NHH, se Side 8

9 BACHELORSTUDIUM Bachelorstudium i økonomi og administrasjon oversikt over fagsammensetning og forslag til gjennomføringsplan. HØST VÅR HØST VÅR TRINN 1 ORG101D Organisasjonspsykologi MAR101D Markedsføring REG102D Internregnskap BED102D Investering MET 102D Matematikk MET103D Statistikk SAM101D Makroøkonomi SAM102D Mikroøkonomi TRINN 2 BED107D Finans og beslutningsanalyse REG101D Finansregnskap MET105D Samfunnsvitenskapelig metode ORG102D Organisasjonsteori Valgfritt kurs Valgfritt kurs Valgfritt kurs Valgfritt kurs TRINN 3 ProÞlering/spesialisering Valgfri enhet på 60 sp 8 valgfrie kurs Valgfrie kurs velges fra gjeldende kurstilbud. Les mer om valgfrie kurs på AUTORISASJON SOM REGNSKAPSFØRER Nye studenter fra høsten 2006 må forholde seg til nye krav for autorisasjon som regnskapsfører. Utdanningskravet for autorisa - sjon er at søker har Bachelor i økonomi og administrasjon på til sammen 180 studiepoeng, med fordypning innenfor Þnansregnskap, skatte- og avgiftsrett og juridiske emner. Autorisasjonsordningen administreres av Kredittilsynet. Forskriften Þnnes på Kredittilsynets nettsider: De som har startet utdanningen før høsten 2006, kan fullføre etter tidligere bestemmelse fram til 31. desember For denne gruppen gjelder følgende: For å søke autorisasjon som regnskapsfører stilles det krav om økonomisk-administrativ utdanning tilsvarende 120 studiepoeng og to års relevant praksis. Utdanningskravet samsvarer med høgskolekandidatutdanningen, med spesiell fordypning i regnskap og skatterett. For å få den rette fagkombinasjonen, må du velge følgende valgfrie kurs på andre studietrinn: REG 103D RET 101D RET 103D RET 104D Regnskapslovgivning og -praksis Jus I Skatterett I Skatterett II Side 9

10 Studiene ved NHH har gitt meg en egenutvikling ut over det forventede, og jeg har hatt god nytte av studiene i jobben min. Ivar Konrad Lunde (35) Politiførstebetjent i Hordaland politidistrikt

11 PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON OPPTAKSKRAV/FORKUNNSKAPER Dersom du ønsker å gjennomføre et avsluttende studium (delfag, årsstudier, høyskolekandidat eller bachelorgrad) må generell studiekompetanse dokumenteres. For søkere eldre enn 25 år, kan opptak også foretas på bakgrunn av realkompetanse. Ved opptak til enkeltkurs kreves ikke dokumentasjon på generell studiekompetanse. Til noen kurs kreves bestemte forkunnskaper. Dette er angitt under den enkelte kursbeskrivelse, se: PÅMELDING/AVMELDING Kurspåmelding skjer fortløpende frem til kursstart. Eget påmeldingsskjema sendes inn før hvert semester. Påmelding er bindende. Kursavgiften faktureres ved kursstart. Kurs påmeldingen gjelder også som oppmelding til eksamen. For påmeldingsskjema og utfyllende bestemmelser, se: UNDERVISNING OG EKSAMEN Kursene har et omfang på 7,5 studiepoeng. Antall undervisningstimer kan på de ulike kursene variere fra 36 til 45 undervisningstimer, vanligvis fordelt med tre undervisningstimer en kveld pr. uke. Undervisningstid er normalt fra kl Noen kurs blir gjennomført som intensivkurs, med undervisning fredager/lørdager. Undervisningen skjer gjennom forelesninger, men også gruppearbeid og diskusjoner inngår som viktige arbeidsformer. Fremmøte til forelesningene er frivillig, men deltakere som ikke ønsker å følge forelesninger, er selv ansvarlig for å holde seg orientert om fremdriften og de emner som er tatt opp under forelesningene. De ßeste kurs avsluttes med en Þre timers skriftlig eksamen. I enkelte kurs benyttes alternative eksamensformer. FRITAK Fritak for kurs kan søkes av deltakere som har avlagt eksamen i tilsvarende fag ved andre høgskoler eller universitet. Fritak kan maksimalt innvilges for inntil 50 % av et studieprogram der NHH utsteder vitnemål. I delfagene er fritaksmulighetene begrenset til ett kurs (7,5 studiepoeng). Ved søknad om fritak må dokumentasjon (vitnemål og fagbeskrivelser) vedlegges. STUDIEFINANSIERING Statens Lånekasse kan gi støtte til utdanning dersom man tar minimum 15 studiepoeng pr. semester. For informasjon og søknadsskjema se Lånekassen, NHH ble etablert i 1936 og er landets ledende økonomiske fagmiljø med cirka bachelor-, master- og doktorgradsstudenter på fulltid og rundt deltakere på de ulike deltidsstudiene. Med sine lange tradisjoner og sans for kvalitet og faglig stolthet, er skolen høyt respektert av studenter, forskningsmiljøer, næringsliv og politikere. NHH har lange tradisjoner innen etter- og videreutdanning. Programmene og spesialstudiene er utviklet i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet. Internasjonalt holder NHH et svært høyt faglig nivå, og tilbyr noen av de viktigste etter- og videreutdanningsprogrammene i Skandinavia. NHH er akkreditert av EQUIS (European Quality Improvement System), og deltar i formelle internasjonale nettverk gjennom medlemskap i CEMS (Community of European Management Schools) og PIM (Partnership in International Manage ment). Side 11

12 NORGES HANDELSHØYSKOLE Norwegian School of Economics and Business Administration NHH Executive Helleveien Bergen Telefon: Fax:

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa

Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa Designmanual versjon 1.0 2009 Sherpa Consulting Utviklet sommeren 2009 av OKTAN alfa 2 LOGOUTGAVER Med payoff Fargeversjon Med payoff Sorthvit-versjon Logoene foreligger i positiv og negativ versjon, i

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4 Adobe InDesign cs4 Å komme i gang med InDesign CS4 InDesign er en del av Adobe Creative Suite. Selv om du kan gjøre mye av det samme i de andre programmene i suiten; Illustrator og Photoshop, så vær oppmerksom

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund som en velsignelse for det norske samfunnet.

Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund som en velsignelse for det norske samfunnet. # 01 / 2004 Den dødsdømte pakistanske humanisten Dr. Younis Shaikh er løslatt. Han takker norske humanister for støtte. s. 7 Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 96. ÅRGANG 05. - 19. OKTOBER 2010 26 Gratulerer!

STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 96. ÅRGANG 05. - 19. OKTOBER 2010 26 Gratulerer! STUDENTAVISA I TRONDHEIM 26 NR. 13 96. ÅRGANG 05. - 19. OKTOBER 2010 Gratulerer! 33 innhold 26 06 SiT lagrer treningsdata ulovlig. Reportasje 22 Meninger Samfundets grunnfjell. 44 03 Leder 05 Siden sist

Detaljer

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag

Nytt på HiG Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog. Mediefag Brukernavn Passord Logg inn Glemt passord? Helsefag Mediefag Teknologi og IT-fag Kortere kurs Emnebeskrivelser Opptakskrav Studiekatalog English Helsefag Aktiviteten innen helse- og sosialfagene er forankret

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer