Irene Hunskår Betanien diakonale høgskole og Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Irene Hunskår Betanien diakonale høgskole og Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen"

Transkript

1 REISEBREV FRÅ LISBOA OG DEN 12. EAHIL* KONFERANSEN JUNI Irene Hunskår Betanien diakonale høgskole og Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen Årets tema var Discovering new seas of knowledge med undertittelen Technologies, environments and users in the future of health libraries. Konferanse var den 12. i rekka og den andre gongen den blei halde i Portugal. EAHIL har etablert ein tradisjon med å arrangere konferanse og workshops anna kvart år. På den måten kan bibliotekarar og andre som jobbar i medisinske eller helsefaglege bibliotek reise på EAHIL-konferanse kvart einaste år og få fagleg påfyll, vener og profesjonelt nettverk frå heile Europa. Konferansen blei innleia med 2 dagar med kurs og workshops inne i sjølve Lisboa. Dei to kursdagane hadde eit rikhaldig utval av mindre kurs på 4 timar om mellom anna bibliometri, skriving i vitskaplege tidsskrift, kunnskapsbasert bibliotekpraksis, ny teknologi og nye verktøy. Det var også kurs som varte ein heil dag slik som kurset om PICO. Så her kunne ein sette saman sin eigen kurspakke etter smak og behag og få med seg ypparlege forelesarar og innleiarar. Dei fleste kursa i EAHIL-regi er lagt opp som workshops der eigenaktivitet og deltaking i oppgåveløysing og diskusjonar er ein vesentleg del. Sjølve konferansen var i Estoril, ein badeby ein liten halvtime med toget frå Lisboa, og varte i 3 dagar med eit tettpakka fagleg og sosialt program. Nokre dagar var det parallellsjonar for å kunne gjennomføre heile det fagleg programmet. I alt deltok 360 personar frå 40 ulike nasjonar og alle verdsdelane var representerte! Dei mest langvegsfarande kom frå Singapore, Australia, Sør-Afrika, Canada og Brasil. Frå Norge kom det ein stor kontingent med 24 bibliotekarar, nokre med lang fartstid og nokre som first-timer på EAHIL slik som underteikna. Bibliotekarar og andre yrkesgrupper frå mange ulike medisinske og helsefaglege bibliotektypar var representerte; utdanningsinstitusjonar som universitets- og høgskule-bibliotek, sjukehusbibliotek, forskningsinstitusjonar og ulike offentlege myndigheter innan medisin og helse. Mest heile det biomedisinske

2 fagområde var representert frå farmasøytisk industri via offentlege helsetenester som sjukehus og tannhelse og til veterinærmedisin. Opningsforelesinga vart halden av Alexandre Quintanilha ein kjent portugisk og amerikansk vitenskapsmann og premissleverandør for forskningspolitikk i Portugal. Han har gjeve ut seks bøker og over hundre artiklar i vitskapelege tidsskrift. Hovedinteressa er for tida biologisk stress, risikopersepsjon og formidling av vitskap til allmennheten. Tittelen på foredraget hans var: Evolution of Knowledge and its Impact on Bioethics (Utvikling av kunnskap og dess verknad på bioetikk; mi oversetting). Det var eit mykje interessant og inspirerande føredrag om bioetikk og relevant for aktuelle problemstillingar som var tema på konferansen. Quintanilha snakka mykje om kunnskapsdanning, og korleis synet på kunnskap har endra seg gjennom tidene. Han meinte mellom anna at utan nysjerrighet og fantasi vil vi ikkje stille spørsmål som leiar til forskning og derifrå få ny kunnskap. Quintanilha oppsummerte og avslutta med å sitere ein boktittel med intervju med den kjente amerikanske filosofen Richard Rorty: Take care of freedom and truth will take care of itself. Mange kommenterte at dettte var eit av dei beste innleiingsforedraga som har vore på ein EAHIL-konferanse, og dette gjenspeila seg i den langvarige og anerkjennande applausen han fikk frå delegatane i salen. Og så var det berre å hive seg ut i det bibliotekfaglege med ulike plenumsforedrag og parallellsjonar. Det er ikkje alltid lett å velje kva og kven ein skal høyre på, men konferansekomiteen hadde laga ei oversiktleg programbok der ein på førehand kunne lese om dei ulike innlegga. Det heile starta med Evidence-based Health: the information as basis for decision making and the role of libraries/information centers som sette tonen og retninga på mange av innlegga som kom seinare i ein sesjon om Evidence-Based Practice. Vidare var det denne dagen sesjonar om helse- og biomedisinsk informatikk, brukarstatistikk, informasjonskompetanse, Health Technologies Assessement, helsebibliotekarer i det 21. århundre, bibliotekleiing, det fysiske bibliotek, digitalisering og oppbevaring. Neste dag handla det mest om ny teknologi og bruken av denne. Vi fekk mellom anna høyre Karen Buset, leiar av Medisinsk

3 bibliotek ved Universitetet i Trondheim, snakke om Use of web 2.0 to learn Web 2.0 develop competences for the next generation library. Ho omtala prosjektet UBIT 2010 og kompetanseoppbygging i eigen organisasjon med utgangspunkt i å mestre og ta i bruk ny teknologi. Det var interessant å høyre om dette prosjektet og om kva erfaringar dei har gjort seg ved UBIT både når det gjeld denne type for kompetanseoppbygging og det å ta i bruk ny teknologi. Og ikkje minst kva tankar ein slik stor organisasjon (i alle fall i norsk bibliotekmålestokk) gjer seg angåande implementering av ny teknologi både i organisasjonen og mot brukarane. Seinare heldt nederlendaren Guus van den Brekel eit innlegg han kalla Empowerment. Web 2.0 and tools for Librarians (and their users) som var ei innføring i korleis han personleg klarer å halde seg à jour med alt som skjer via ulike teknologiar på nettet trass i at han ikkje har meir enn dei vanlege 24 timane til rådvelde som oss andre. Innlegget hans var eit forrykande show med mange ulike innspel online på skjermen, men også mange tankevekkande kommentarar om kva utvikling han såg framover. Budskapet frå van den Brekel var i alle fall klart: Vi må berre hive oss på og ta i bruk dei nye teknologiane som finst, prøve dei ut og sjå om det er noko vi som bibliotekarar kan bruke til å komme i kontakt med brukarane våre på. Han snakka også om New Digital Divide altså om eit nytt digitalt skille, eit skille mellom dei som kjenner til og brukar ny teknologi, og dei som ikkje kan utnytte ny teknologi til å finne informasjon. Van den Brekel avslutta med ei oppfordring til oss om å ta biblioteket ut til studentane og forskarane og ikkje berre kjenne til desse konsepta i den nye informasjonsalderen, men også ta dei i bruk og la dei leve. I det heile teke eit veldig inspirerande innlegg der han heile tida drog inn salen med spørsmål og kommentarar eit verkeleg empowerment opplegg! Under konferansen blei det også annonsert at Guus van den Brekel hadde fått utmerkinga Dutch information professional of the year frå Association of information professionals in the Netherlands, noko det blei gjort stas på sidan van den Brekel har vore ein flittig deltakar og bidragsytar på mange EAHIL-konferansar. Posterpresentasjoner I tillegg til det faglege programmet var det ein stor posteravdeling

4 med over 50 veggoppslag som var delt opp etter nokre av temaene på konferansen: vitskapleg publisering og open access, det fysiske biblioteket, helsebibliotekarer i det 21. århundre, nye teknologier og verktøy, kunnskapsbasert praksis, helse- og biomedisinsk informatikk, informasjonskompetanse, digitalisering og oppbevaring og brukarstatistikk. Leverandørutstilling I minglehallen var det eit stort område med utstilling frå ulike leverandørarar av bøker, tidsskrifter og databaser av kjente og meir ukjente namn for meg. Det er alltid spennande og interessant å gå rundt og kikke på slike utstillingar er det noko nytt å plukke opp? Databaseleverandøren OVID hadde eigne små workshops under konferansen der vi blei presenterte for ulike nye produkter eller applikasjonar som er komt det siste året. Korte og matnyttige små introduksjonar! Personlege erfaringar Det var mange interessante innlegg på ein slik konferanse, og sjølvsagt umogleg å få med seg alt som ein tykkjer høyres spennande ut. Ein må alltid foreta eit utval, og sjølvsagt også ta seg nokre pausar inn i mellom. Det kan bli for intenst fagleg også! I tillegg skulle eg sjølv i elden som innleiar ein av dagane. Eg var utsendt frå MedLibTrain-prosjektet til å halde eit innlegg om ein undersøkelse vi hadde gjort i Polen og Norge på forsommaren 2009 om utdanning og kompetansebehov hos bibliotekarar i medisinke og helsefaglege bibliotek som driv med opplæring og underviser studentar og tilsette i eigen organisasjon. Parallellsesjonen eg skulle ha innlegg på heitte Health Librarians in the 21st Century og besto av i alt 5 ulike innlegg. Det var fullt hus og det kribla jo litt i magen når over 100 bibliotekarar frå heile Europa sit i salen og skal høyre deg snakke engelsk! For dei som vil lese innlegget er det publisert på heimesida til EAHIL. I tillegg til innlegget var prosjektet representert med 2 postere, ein frå Polen og ein frå den norske delen av undersøkinga. Så prosjektet blei lagt merke til under konferansen, og prosjektleiaren vår, Barbara Niedzwiedzka, var veldig fornøgd med publisiteten!

5 Det sosiale programmet Under møter og konferansar er ofte det som skjer mellom dei faglege innlegga, det som er viktigast. I alle fall er det då ein har høve til å møte gamle kjente, gjere nye bekjentskapar og få diskutere fagleg med andre deltakarar på konferansen. EAHIL-konferansane har etablert noko dei kallar First Timers Reception som har som mål å ønske velkommen og introdusere nykommarar til EAHIL. Sidan dette var min første EAHIL-konferanse deltok eg på ein flott utflukt til fiskarlandsbyen Cascais der vi fekk omvisning på Santa Marta fortet frå 1650 med eit fyrtårn som fortsatt er i bruk. Vidare var vi invitert til å sjå på Santa Maria House teikna av den kjente portugisiske arkitekten Raul Lino som gjerne designa hus i ein meir tradisjonell portugiske stil. Huset låg nydeleg til nede ved sjøen med ein flott hage, og inne var det dekorert med fantastiske gamle keramiske fliser. Den obligatoriske bibliotekturen gjekk til Mafra Palce-Convent, ein times busstur frå Estoril. Klosteret i Mafra er eit viktig nasjonalt monument over portugisisk barokkstil og er eit av dei største bygningskompleksa frå 18.århundre i Europa. Det består av eit kongeleg slott i 2. og 3.etasje, eit fransiskanerkloster med ein svær basilika på grunnplan, og ikkje minst eit rikhaldig 1800-tals rokokkobibliotek med over lærbind innhaldande vestleg kunnskap frå 14. til det 19.århundre. Forutan naturlege teknikkar for å bevare bøkene som mangel på mellomrom mellom veggen og boka så det ikkje blir fuktig, held dei seg med flaggermus i dette biblioteket slik at dei kan spise insekter som kan øydelegge bokskatten. Noko for norske bibliotek?

6 Biblioteket i Mafra. License: (IPPAR) Siste dagen var det årsmøte i EAHIL med gjennomgang av årsrapport, rekneskap og val på nye medlemmer i styret. Norge og norske bibliotekarar har i alle år markert seg sterkt i EAHIL på ulike måtar, og Arne Jakobsen frå Universitetsbiblioteket i Oslo har vore president i nokre år; siste året har han hatt tittelen past-president. I tillegg har Norge 3 medlemmer i Rådet i EAHIL, talet på medlemmer her er bestemt utifrå kor mange medlemmer som kjem frå kvart einskild land. Hilde Strømme (Ullevål), Anne-Cathrine Overskott (Høgskolen i Hedmark og Karen Buset (UBiT) har vore rådsmedlemmar dei siste åra. Karen Buset vart vald inn i styret i EAHIL. Vidare vart Elisabeth Husum utpekt som æresmedlem i EAHIL for sitt lange virke i organisasjonen og engasjement både i EAHIL og i Baltic Sea Region Cooperation. Gratulerer til Elisabeth! I eit slikt kort reisebrev kan ein ikkje ta med alt som skjedde under ein vekelang konferanse, det er heller ikkje intensjonen i sjangeren

7 reisebrev. Eg vil berre avslutt med ei oppmuntring til å melde seg inn i EAHIL for dei som jobbar i medisinske og helsefaglege bibliotek. Medlemskapet er gratis, ein får mykje nyttig informsjon via tidskriftet som blir gjeve ut fire gonger i året og eit verdfullt nettverk. Så ta del, meld deg inn og ver med til Istanbul i juli 2011!. Og for dei som vil lese og lære meir om Portugal og Lisboa si nyare historie kan eg anbefale boka Et liten drap i Lisboa av Robert Wilson. Boka tok eg med meg på reisa, heilt uvitande om at boka starta på same dagen i året som eg kom til Lisboa og fekk oppleve St. Antonia festivalen med sitt forrykkande opptog, massebryllup, grilling av (ekte!) sardiner og ein folkefest som best kan samanliknast med vår 17.mai. Boka har fått tre gonger terningskast 6 og er kåra til Årets påskekrim i både Aftenposten og VG. Og for å siterer frå forlaget: Det historiske bakteppet er nøyaktig, og gir et sterkt skinn av å være historisk korrekt, samtidig som det er rått og ekte. Det er nesten som å være tilstede. Svette, varme, kulde, blod, redsel, overgrep og angst. Historien om Zé er fortalt med varme intensitet, men ikke uten humor. Språket er sprell levende som en nytrukket makrell. En ganske fantastisk bok. Den er sortert under krim eller thriller, men dette er likevel stor litteratur. Anbefales varmt. *EAHIL står for The European Association for Health Information and Libraries og er ein faglig forening med mål om å samle og motivere bibliotekarer og informasjonsmedarbeidere som arbeider i medisinske og helsefaglige bibliotek i Europa. EAHIL oppfordrer til faglig utvikling, bedre samarbeid og muliggjør utveksling av erfaringer blant sine medlemmer. Foreningen teller ca medlemmer fra ca 30 europeiske land. Medlemsskap i EAHIL er gratis og foreningen utgir også open access tidsskriftet Journal of the European Association for Health Information and Libraries 4 gonger for året.

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006

4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006 4 Tidlig tilgang til et grafisk språkmiljø 6 Referater fra den Internasjonale ISAAC-konferansen i Tyskland 2006 14 Invitasjon og informasjon om den norske ISAAC-konferansen i april 2007 nr 2 / 2006 2 Dialog

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

E eller P? Om bøker, utlån og digitale skyerside 8

E eller P? Om bøker, utlån og digitale skyerside 8 3 6. å r g a n g 2 2 0 1 1 E eller P? Om bøker, utlån og digitale skyerside 8 Bjørn Ingvaldsen, redaktør Norske barne- og ungdomsbokforfattere E-bokrevolusjonen Blogging spisser biblioteket Tallenes falske

Detaljer