NOIS-å rsråpport. Bakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOIS-å rsråpport. Bakgrunn"

Transkript

1 Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) - Folkehelseinstituttet NOIS-å rsråpport 2013 Redaktører: Oliver Kacelnik Torunn Alberg Thale Cathrine Berg Jørgen Bjørnholt Hege Line Løwer Hanne-Merete Eriksen Bakgrunn I 2005 trådte Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) i kraft. I dette systemet overvåkes infeksjoner i operasjonsområdet etter fem ulike kirurgiske inngrep. Fra september 2012 skal alle de fem NOIS inngrep overvåkes helårlig. Dette er første rapport hvor data fra et helt kalenderår presenteres. Deltagelse i den nasjonale overvåkingen er obligatorisk for alle sykehus i Norge. Overvåkingssystemet følger protokoller tilsvarende de som benyttes i andre europeiske land. Data fra NOIS leveres til en europeisk database ved European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Metode Metoden som benyttes er utførlig beskrevet i NOIS-malen, som finnes på våre nettsider. Nedenfor presenteres en oppsummering. Følgende kirurgiske inngrep er inkludert i overvåkingen: Aortokoronar bypass Keisersnitt Innsetting av protese i hofteledd (total- og hemi-proteser) Fjerning av galleblære (kolecystektomi) Tykktarmreseksjon og -anastomoser (kolon) Det skal registreres om pasientene som har gjennomgått disse inngrepene utvikler en infeksjon i operasjonsområde (overflatisk sårinfeksjon-, dyp sårinfeksjon- eller en organ/hulrominfeksjon), eller ikke. I tillegg skal det registreres om pasienten har fått forebyggende antibiotikabehandling, om vedkommende har underliggende sykdom og eventuelt hvor alvorlig den er (ASA-klassifikasjon), om inngrepet var planlagt, hvilken

2 renhetsgrad det har, om prosedyren var endoskopisk og hvor lang tid operasjonen tok. National Healthcare Safety Network ved Centers for Disease Control and Prevention (CDC- USA) har utarbeidet en beregning av infeksjonsrisiko (NHSN-risikoindeks). Pasienter gis ett risikopoeng hvis operasjonstiden er over 75-persentilen, eller ASA-klassifikasjon er høyere enn 2, eller operasjonssåret er kontaminert eller urent. Dersom operasjonen (kolecystektomi eller koloninngrep) gjøres endoskopisk, gis ett minuspoeng. Alle pasienter som gjennomgår de aktuelle inngrepene skal følges opp i 30 dager etter operasjonen med hensyn på om de utvikler en infeksjon i operasjonsområde. Alle slike infeksjoner, unntatt overflatiske sårinfeksjoner oppstått etter utskrivelse, må diagnostiseres av helsepersonell i henhold til ECDC sine kriterier. I denne rapporten er ikke pasientrapporterte infeksjoner inkludert, og kun infeksjoner relatert til sternum-området er presentert for bypass-inngrep. Sykehusene kan hente ut egne og nasjonale resultater i NOISnett (dataoverføringsverktøyet). Resultater I 2013 ble operasjoner inkludert i NOIS. Antall inngrep levert per år er vist i figur 1. Tabell 1 viser antall inngrep levert fra de ulike helseforetakene i 2013, hvor det også kommer frem at ikke all data fra alle helseforetak er levert til NOIS. For alle inngrep med unntak av aortokoronar bypass, var det flest kvinner som gjennomgikk inngrepet (tabell 2). Gjennomsnittsalderen for pasientene varierte mellom 31 og 84 år (tabell 3). Det gjøres et stort arbeid av sykehusenes smittevernpersonell for å innhente infeksjonsstatus hos pasienter etter utskrivelse fra sykehus. I 2013 ble hele 93 % av pasientene fullstendig oppfulgt (tabell 4). Ved 91 % av inngrepene ble det registrert ett eller færre NHSN-risikopoeng (tabell 5). Totalt 1348 infeksjoner ble registrert. Av disse var 833 overflatiske, 272 dype og 243 i organ/hulrom. I tabell 6 er vist en oversikt over insidensandelen for de ulike inngrepene. Insidensandelen av infeksjoner i operasjonsområde varierte fra 2,2 % for innsetting av totale hofteproteser til 13,5 % etter koloninngrep. Nasjonal insidensandel av infeksjoner i operasjonsområdet har variert over de ulike årene NOIS har eksistert. Det er en nedgang i infeksjonsforekomst etter keisersnitt og inngrep hvor det ble satt inn hemi hofteprotese fra 2006 til For de andre NOIS-inngrepene finner vi ingen signifikant nedgang. Infeksjonsforekomst over tid vises i Figur 2. Insidensandelen av alle typer infeksjoner oppstått før utskrivelse varierte mellom 0,1 % og 6,3 % mellom de ulike inngrepene. Figur 3 viser en oversikt over når infeksjoner oppstår etter de ulike inngrep. I figur 4 til 8 kommer det frem at infeksjonsforekomst varierer mellom sykehus for de ulike inngrep. Insidensandel av infeksjoner i operasjonsområdet etter koloninngrep er ikke vist per sykehus, fordi vi jobber med å standardisere registreringen

3 Figur 1. Antall leverte NOIS-inngrep Før 2013 ble det kun levert NOIS-inngrep gjennomført mellom 1. september og 30. november. Merk at ulike inngrep har ulik skala på y-aksen (antall inngrep)

4 Tabell 1. Antall leverte NOIS-inngrep fordelt på helseforetak, 2013 Helseregion Helseforetak Manglende data* Helse Midt Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Antall leverte inngrep Helse Nord-Trøndelag HF 792 Helse Møre og Romsdal HF 1538 St Olavs Hospital HF 2209 Helgelandssykehuset HF 280 Finnmarkssykehuset HF X 185 Nordlandssykehuset HF X 573 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1265 Akershus universitetssykehus HF 1636 Oslo universitetssykehus HF X 2824 Sykehuset Innlandet HF X 2224 Sykehuset Telemark HF 874 Sykehuset i Vestfold HF X 933 Sykehuset Østfold HF 1324 Sørlandet Sykehus HF 1515 Vestre Viken HF 2455 Helse Bergen HF 2338 Helse Fonna HF 569 Helse Førde HF 504 Helse Stavanger HF 1588 Private sykehus Aleris helse Oslo 302 Diakonhjemmets sykehus 742 Drammen Private Sykehus 86 Feiringklinikken 597 Haraldsplass Diakonale sykehus 496 Lovisenberg Diakonale sykehus 588 Martina Hansens hospital 533 Norsk idrettsmedisinsk institutt 18 Volvat medisinske senter AS 28 *Helseforetak angitt med X har ikke levert data for alle NOIS-inngrep for ett eller flere tertial

5 Tabell 2. Kjønnsfordeling for de ulike NOIS-inngrepene, 2013 Inngrep Andel kvinner Antall inngrep Bypass 19 % 1656 Keisersnitt 100 % 9211 Hofteprotese (total) 65 % 7771 Hofteprotese (hemi) 70 % 3174 Kolecystektomi 70 % 4179 Kolon 55 % 3025 Tabell 3. Aldersfordeling for de ulike NOIS-inngrepene, 2013 Inngrep Median alder Min alder Max alder Bypass Keisersnitt Hofteprotese (total) Hofteprotese (hemi) Kolecystektomi Kolon Tabell 4. Andel fullstendig oppfulgt nasjonalt og variasjon i oppfølgingsprosent mellom sykehus, 2013 Inngrep Andel fullstendig oppfulgt - nasjonalt Variasjon i oppfølgingsprosent mellom sykehus Bypass 91 % % Keisersnitt 89 % % Hofteprotese (total) 97 % % Hofteprotese (hemi) 92 % % Kolecystektomi 92 % % Kolon 96 % %

6 Tabell 5. Andel NOIS-inngrep fordelt på NHSN-risikopoeng, 2013 Inngrep NHSN-risikopoeng Bypass IA 1 % 93 % 6 % 0 % Keisersnitt IA 88 % 11 % 1 % 0 % Hofteprotese (total) IA 72 % 25 % 3 % <1 % Hofteprotese (hemi) IA 35 % 60 % 5 % 0 % Kolecystektomi 75 % 17 % 5 % 2 % <1 % Kolon 17 % 40 % 33 % 9 % <1 % Tabell 6. Nasjonal insidensandel for alle infeksjonstyper og for dype og organ/hulrominfeksjoner per NOIS-inngrep, 2013 Inngrep Nasjonal insidensandel alle infeksjonstyper Nasjonal insidensandel (dype og organ/hulrominfeksjoner) Bypass 3,6 % 0,9 % Keisersnitt 4,2 % 1,2 % Hofteprotese (total) 2,2 % 1,1 % Hofteprotese (hemi) 3,9 % 2,5 % Kolecystektomi 4,5 % 1,1 % Kolon 13,5 % 6,0 % Tabell 7. Insidensandel per NOIS-inngrep av alle infeksjonstyper og for dype og organ/hulrominfeksjoner oppstått før utskrivelse fra sykehus, 2013 Inngrep Insidensandel alle infeksjonstyper oppstått før utskrivelse; nasjonalt Insidensandel av dype og organ/hulrominfeksjoner oppstått før utskrivelse; nasjonalt Bypass 0,5 % 0,1 % Keisersnitt 0,8 % 0,5 % Hofteprotese (total) 0,1 % 0,1 % Hofteprotese (hemi) 0,4 % 0,3 % Kolecystektomi 0,6 % 0,5 % Kolon 6,3 % 3,9 %

7 Figur 2. Nasjonal insidensandel for alle infeksjonstyper per NOIS-inngrep Figur 3. Antall dager fra operasjon til infeksjon per NOIS-inngrep,

8 Andel Infeksjoner Andel Infeksjoner Figur 4a. Insidensandel av alle infeksjoner i operasjonsområdet etter bypass-inngrep per sykehus, NOIS 2013 og i * Figur 4b. Insidensandel av dype og organ/hulrominfeksjoner etter bypass-inngrep per sykehus, NOIS 2013og i * * I figurene er hvert nummer på x-aksen et sykehus. Bakerst i rapporten finnes en oversikt over nummerering av sykehusene. Mørkegrå søyler viser insidensandel i 2013, mens lysegrå søyler viser insidensandel for perioden

9 Andel Infeksjoner Andel Infeksjoner Figur 5a. Insidensandel av alle infeksjoner i operasjonsområdet etter keisersnitt per sykehus, NOIS 2013 og i * Figur 5b. Insidensandel av dype og organ/hulrominfeksjoner etter keisersnitt per sykehus, NOIS 2013 og * * I figurene er hvert nummer på x-aksen et sykehus. Bakerst i rapporten finnes en oversikt over nummerering av sykehusene. Mørkegrå søyler viser insidensandel i 2013, mens lysegrå søyler viser insidensandel for perioden

10 Andel Infeksjoner Andel Infeksjoner Figur 6a. Insidensandel av alle infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av total hofteprotese per sykehus, NOIS 2013 og * Figur 6b. Insidensandel av dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av total hofteprotese per sykehus, NOIS 2013 og * * I figurene er hvert nummer på x-aksen et sykehus. Bakerst i rapporten finnes en oversikt over nummerering av sykehusene. Mørkegrå søyler viser insidensandel i 2013, mens lysegrå søyler viser insidensandel for perioden

11 Andel Infeksjoner Andel Infeksjoner Figur 7a. Insidensandel av alle infeksjoner i operasjonsområdet etter innsetting av hemi hofteprotese per sykehus, NOIS 2013 og * Figur 7b. Insidensandel av dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av hemi hofteprotese per sykehus, NOIS 2013 og * * I figurene er hvert nummer på x-aksen et sykehus. Bakerst i rapporten finnes en oversikt over nummerering av sykehusene. Mørkegrå søyler viser insidensandel i 2013, mens lysegrå søyler viser insidensandel for perioden

12 Andel Infeksjoner Andel Infeksjoner Figur 8a. Insidensandel av alle infeksjoner i operasjonsområdet etter kolecystektomi per sykehus, NOIS 2013 og * Figur 8b. Insidensandel av dype og organ/hulrominfeksjoner etter kolecystektomi per sykehus, NOIS 2013 og * * I figuren er hvert nummer på x-aksen et sykehus. Bakerst i rapporten finnes en oversikt over nummerering av sykehusene. Mørkegrå søyler viser insidensandel i 2013, mens lysegrå søyler viser insidensandel for perioden

13 Vurdering Dette er første gang NOIS-data fra et helt kalenderår (2013) presenteres. Vi ser en nedgang i infeksjonsforekomst fra 2006 til 2013 etter keisersnitt og inngrep hvor det ble satt inn hemi hofteprotese. For de andre NOIS-inngrepene finner vi ingen signifikant nedgang i infeksjonsforekomst. Vi håper at helårsovervåking vil bidra til redusert infeksjonsforekomst, slik det er beskrevet i andre land 1-6. Insidensandelen av infeksjoner i operasjonsområde i 2013 varierte som forventet mellom de ulike NOIS-inngrepene. Infeksjonsforekomsten er høyere ved kirurgiske inngrep på tykktarm fordi det er økt risiko for infeksjon ved tilstedeværelse av tarmbakterier. Overvåkingen gjennom NOIS viser at over 75 % av infeksjonene ble identifisert etter at pasienten ble utskrevet fra sykehuset. Det viser viktigheten av å følge opp pasienter også etter utskrivelse. Personell ved sykehusene gjør en stor innsats for å samle data om infeksjonsstatus hos utskrevne pasienter. Denne innsatsen er viktig for å få et fullstendig bilde av kvaliteten på de kirurgiske tjenestene. Det er første gang i 2013 at resultater presenteres på institusjonsnivå i NOIS. Infeksjonsforekomsten varierte mellom sykehus. Det kan skyldes tilfeldig variasjon, ulik pasientpopulasjon, registreringspraksis og/eller inngrepenes kompleksitet. Variasjonen kan også indikere at det er mulig for sykehusene å redusere forekomsten av infeksjoner etter kirurgiske inngrep. Samlet sett gjør disse forholdene det vanskelig å sammenligne infeksjonsforekomst mellom sykehus. Utfordringer i 2014 Det gjøres et stort arbeid ved sykehusene for å registrere NOIS-data og følge opp pasienter etter utskrivelse med hensyn til infeksjonsstatus. Mange sykehus bruker også NOISresultatene aktivt for å bedre kvaliteten på de kirurgiske tjenestene. Det er viktig å ha et kontinuerlig fokus på bruk av NOIS-data og sette lokale mål for kvalitetsforbedringsarbeid, for å bedre pasientsikkerheten. Det er et pågående arbeid med å definere kvalitetsindikatorer rundt smittevern, inkludert antibiotikabruk. Mye tyder på at NOIS-data vil bli brukt som en kvalitetsindikator. Det fordrer god datakvalitet i bred betydning. Som et ledd i kvalitetssikringen oppfordrer vi alle sykehus som i dag ikke har jevnlige møter mellom smittevern og de kirurgiske miljøene, om å få dette på plass. Målene med slike møter er å sikre god datakvalitet og vurdere behov for smitteverntiltak. Det er sykehus som ikke har levert alle NOIS-data for Det kan skyldes mangelfulle dataløsninger i enkelte sykehus, eller at det ikke settes av tilstrekkelig med ressurser til overvåking. Konklusjon Dette er første gang NOIS-data presenteres for et helt kalenderår. Totalt inngrep er inkludert i NOIS i Infeksjonsforekomst varierer som forventet mellom de ulike NOISinngrep. Det er en signifikant nedgang i infeksjonsforekomst etter keisersnitt og inngrep hvor det ble satt inn hemi hofteprotese fra 2006 til For de andre inngrepene ses ikke en slik nedgang. Vi oppfordrer alle sykehus til å bruke NOIS- data aktivt for å forebygge infeksjoner, og dermed bidra til bedret pasientsikkerhet

14 Vedlegg 1 Sykehus Nummer Sykehus Nummer Sykehus Nummer Akershus universitetssykehus 1 Helgelandssykehuset Mosjøen 23 St Olavs Orkdal Sjukehus 46 Aleris helse Oslo 2 Helgelandssykehuset Rana 24 Stavanger universitetssjukehus 47 Diakonhjemmets sykehus 3 Helgelandssykehuset Sandnessjøen 25 Sykehuset Innlandet Elverum 48 Drammen Private Sykehus 4 Finnmarkssykehuset HF Hammerfest 26 Sykehuset Innlandet Gjøvik 49 Feiringklinikken 5 Finnmarkssykehuset HF Kirkenes 27 Sykehuset Innlandet Hamar 50 HBHF Haukeland Universitetssjukehus 6 Lovisenberg Diakonale sykehus 28 Sykehuset Innlandet Kongsvinger 51 HBHF Kysthospitalet i Hagevik 7 Martina Hansens hospital 29 Sykehuset Innlandet Lillehammer 52 HBHF Voss sjukehus 8 NLSH Bodø 30 Sykehuset Innlandet Tynset 53 HFHF Førde 9 NLSH Lofoten 31 Sykehuset Østfold (alle) 54 HFHF Lærdal sjukehus 10 NLSH Vesterålen 32 Sørlandet Sykehus Arendal 55 HFHF Nordfjord sjukehus 11 Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI) 33 Sørlandet Sykehus Flekkefjord 56 HFoHF Haugesund sjukehus 12 OUSHF Aker sykehus 34 Sørlandet Sykehus Kristiansand 57 HFoHF Odda sjukehus 13 OUSHF Det Norske Radiumhospital 35 UNN Harstad 58 HFoHF Stord sjukehus 14 OUSHF Rikshospitalet 37 UNN Narvik 59 HMRHF Kristiansund sjukehus 15 OUSHF Ullevål sykehus 38 UNN Tromsø 60 HMRHF Molde sjukehus 16 Ringvoll Klinikken 39 VVHF Drammen sykehus 61 HNTHF Sykehuset Levanger 17 STHF Notodden 40 VVHF Kongsberg sykehus 62 HNTHF Sykehuset Namsos 18 STHF Rjukan 41 VVHF Ringerike sykehus 63 HMRHF Volda sjukehus 19 STHF Skien 42 VVHF Bærum sykehus 64 HMRHF Ålesund sjukehus 20 SiV Larvik 43 Volvat medisinske senter AS 65 Haraldsplass Diakonale sykehus 21 SiV Tønsberg 44 Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus 22 St Olavs Hospital

15 Reference List 1. Brandt C, Sohr D, Behnke M, Daschner F, Ruden H, Gastmeier P. Reduction of surgical site infection rates associated with active surveillance. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27: Couris CM, Rabilloud M, Ecochard R et al. Nine-year downward trends in surgical site infection rate in southeast France ( ). J Hosp Infect 2007; 67: Evaldson GR, Frederici H, Jullig C, Mannerquist K, Nystrom B. Hospital-associated infections in obstetrics and gynecology. Effects of surveillance. Acta Obstet Gynecol Scand 1992; 71: Geubbels EL, Nagelkerke NJ, Mintjes-De Groot AJ, Vandenbroucke-Grauls CM, Grobbee DE, de Boer AS. Reduced risk of surgical site infections through surveillance in a network. Int J Qual Health Care 2006; 18: Haley RW, Culver DH, White JW et al. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. Am J Epidemiol 1985; 121: Rioux C, Grandbastien B, Astagneau P. Impact of a six-year control programme on surgical site infections in France: results of the INCISO surveillance. J Hosp Infect 2007; 66:

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

1 Endringer siden NOIS-4

1 Endringer siden NOIS-4 Innhold 1 Endringer siden OIS-4 1 2 Begrunnelse og bakgrunn 2 2.1 Formål 2 2.2 Deltaking 2 2.3 Overvåkingsperiode 3 2.4 Inngrep som skal overvåkes 3 2.5 Pasienter som skal overvåkes 3 3 Definisjoner av

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk diabetesregister for voksne Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 KARIANNE FJELD LØVAAS 1, JOHN COOPER 1,2, GEIR THUE 1,3 OG SVERRE SANDBERG 1,3,4 1 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Infeksiøs endokarditt i Helse Nord

Infeksiøs endokarditt i Helse Nord Infeksiøs endokarditt i Helse Nord Analyseenheten, SKDE Helse Nord Januar 2014 Infeksiøs endokarditt er en alvorlig og kompleks sykdom som diagnostiseres ved kliniske funn og ulike prosedyrer. I denne

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

ÅRSRAPPORT 2014. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2014 Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge INNHOLD 1.0 Mandat... 4 2.0 Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner... 4 2.1 Insidensovervåking av postoperative sårinfeksjoner...

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Robotassistert kirurgi i Norge

Robotassistert kirurgi i Norge Møtesaksnummer 49/12 Saksnummer 2012/62 Dato 30. august 2012 Kontaktperson Hege Wang Sak Robotassistert kirurgi i Norge Rådets tidligere behandling Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 100 DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER Paulsen V, Hofstad B Gastromedisinsk avdeling, Kreft- og kirurgidivisjonen Ullevål Universitetssykehus,

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014. Styresak Går til: Foretak: Dato: 4.9.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 52/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 6 2012 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Fastlegers vurdering

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter

Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter HEL-8020, UiT Sentrale (lovbestemte) helseregistre styrker, svakheter, koblingsmuligheter Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Folkehelsemålene er Folkehelseinstituttets

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer