Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Saksliste"

Transkript

1 Utkast til referat fra møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) Møtedato: Møtetid: Kl den Kl den 24.3 Møtested: Royal Christiania Hotel, Oslo Møtedeltakere: Se vedlagte deltakerliste Saksliste Saksnr. Tittel 15/001 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/002 Nasjonal helse- og sykehusplan: Konsekvenser for personell- og kompetansebehov 15/003 HelseOmsorg21: Utfordringer i samhandling mellom universitet, høgskole og sykehus, og samarbeid med kommune 15/004 Samspillsmeldingen: Waschera? 15/005 Forbedret institusjonelt samarbeid innen helseforskning gjennom samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter hva er status i det nasjonale TDI-prosjektet? 15/006 Handlingsplan for NFE-HS 15/007 Samhandling mellom NFE-HS, de nasjonale profesjonsrådene og samarbeidsorganene: Hva skjer, og hvordan skjer det? 15/008 Mastergrader i helse- og sosialfag: Innpassing av videreutdanninger 15/009 Eventuelt Presentasjoner innledere benyttet i møtet er å finne på våre hjemmesider.

2 Sak 15/001: Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakslisten ble godkjent. Sak 15/007 ble behandlet før sak 15/006. Det var ingen saker til Eventuelt. Sak 15/002: Nasjonal helse- og sykehusplan: Konsekvenser for personell- og kompetansebehov Høsten 2015 planlegger Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å legge frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Planen vil bli regjeringens viktigste verktøy for hvordan sykehusene og spesialisthelsetjenesten skal innrettes fremover Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (HOD) var invitert til å orientere om departementets arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan. Spesielt relevant for NFE-HS er følgende utfordringer og problemstillinger fremmet av statssekretæren vedrørende: Sykehusplanen skal foreslå tiltak for å sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, og god arbeidsdeling i framtidens spesialisthelsetjeneste Dimensjonering, innhold og kvalitet i utdanningene Utdanner vi de riktige gruppene, i riktig antall? Hva vil kjennetegne «morgendagens helsearbeider»? Informasjon om Nasjonal helse- og sykehusplan ble tatt til orientering. Sak 15/003: HelseOmsorg21: Utfordringer i samhandling mellom universitet, høgskole og sykehus, og samarbeid med kommune Statssekretær Anne Grethe Erlandsen presenterte HelseOmsorg21-strategien. Helse- og omsorgsdepartementet følger opp arbeidet blant annet gjennom å opprette HelseOmsorg21-rådet, hvor det er oppnevnt representanter fra UH-sektoren. I løpet av høsten 2015 skal det lanseres en handlingsplan for HelseOmsorg21-strategien som skal vise hvordan regjeringen vil følge opp prioriterte områder på kort og lang sikt. Av de prioriterte områdene ser spesielt punktene om kunnskapsløft for kommunene, helsedata, kvalitet, internasjonalisering samt utvikling av de menneskelige ressurser, særlig relevant for NFE HS. Arnfinn Sundsfjord holdt et innlegg med fokus på samhandling om utdanning. Fagleder Kari Hesselberg fra Kommunenes sentralforbund (KS) holdt et innlegg om det kommunale kompetanseløftet. Etter presentasjonene kom det spørsmål og kommentarer fra NFE HS vedrørende kvalitet i helsetjenestene, kompetanse hos helsepersonell og spesialisthelsetjenestens utdanningsrolle. Statssekretæren viste til at dette er tema som vil bli berørt i regjeringens arbeid med primærhelsemeldingen som kommer før sommeren NFE-HS tar orienteringene til etterretning. 2

3 Sak 15/004: Samspillemeldingen: Waschera? Samspillsmeldingen blir av Kunnskapsdepartementet som en retningsmelding. Den bygger på to hovedperspektiver: et overordnet folkehelseperspektiv på hva som er utfordringene for helse- og velferdstjenestene, og et utenfraperspektiv på utdanning til velferdsstatens yrker med fokus på kompetansebehov i helse- og velferdstjenestene og hvordan utdanningene skal bidra til utvikling av nødvendig kompetanse. KD har satt i gang en rekke tiltak for å følge opp Samspillsmeldingen, hvorav UHR har fått fire av oppdragene. Hensikten med å sette saken på dagsorden i dette NFE HS-møtet er å gi en orientering om status for oppfølging av Samspillsmeldingen. Studentrepresentant fra NFE-HS AU, Ida Susanna Fattah var første innleder og oppfordrer de helse- og sosialfaglige utdanningene til å sikre at studentene bør lære tverrprofesjonell samhandling mens de er i utdanning, og understreket betydningen av at de helsefaglige studentene møter hverandre i under utdanning. Videre fokuserte hun på viktigheten av at studentene også må lære å holde seg faglig oppdatert også etter endt utdanning. Ekspedisjonssjef Cathrine Meland fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) orienterte om status i oppfølgingsarbeidet på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet, og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og HOD. Hennes innlegg oppsummeres i følgende punkter: Fagdepartementene bør uttrykke tydeligere hvilke kompetansebehov tjenestene trenger. Behov for nytenkning og omstilling i tjenestene. Tjenestene står overfor nye utfordringer, med behov for endring av tjenestenes kompetanse hvor utdanningene må bli mer endringsdyktige. Samspill mellom departementene og utdanningsinstitusjonene en forutsetning for å lykkes. Må finne ordninger for å sikre samspillet mellom sektordepartementene, KD, utdanningsinstitusjonene og tjenestene. Innen noen områder fungerer dette godt, innen andre områder er det utfordringer. Rom for forbedring med tanke på regionale samarbeidsorgan og behov for å styrke tjenestens plass i samarbeidsorganene. Tilbakemelding fra tjenestene viser at praksisundervisningen ikke fungerer tilfredsstillende og må styrkes. NAV melder om behov for mer avanserte ferdigheter Sykehusene viser til at rammeplanene ikke dekker tjenestenes behov. Spesialisthelsetjenesten viser til behov for andre utdanningsgrupper som har teknisk kompetanse til å ivareta og utvikle nye tekniske løsninger. KD ved Lena Engfeldt orienterte om de store linjene i meldingen og status for utvikling av et nytt system for fastsetting av læringsutbytte. Presentasjonen fra KD finnes på UHRs nettsider: Kommentarene og spørsmålene etter disse innlegge omhandlet studentenes praksis i utdanningene, og om forskning i kommunene Etter orienteringene fra departementene holdt prosjektlederne statusorienteringer om de fire oppdragene KD har gitt til UHR: 3

4 Prosjekt Felles innhold ved Nanna Hauksdottir, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Presentasjonen ligger på UHRs nettsider: Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene ved Grete Ottersen Samstad, St. Olavs hospital. Presentasjonen ligger på UHRs nettsider: Etter dette innlegget holdt studentrepresentant fra praksisprosjektet, Susanne Olsen Svindland et innlegg om hennes personlig erfaringer med praksis i egen utdanning. Hennes råd er at studentene bør få en praksisveileder som selv har den utdanningen studenten tilhører og at praksisstedet tydelig kommuniserer forventninger til studenten i praksisperioden. Sosialfagprosjektet ved Ketil Jarl Halse, Høgskolen i Volda. Presentasjonen ligger på UHRs nettsider: Farmasiprosjektet status 3+2 prosess i farmasi ved Thrina Loennechen, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Presentasjonen ligger på UHRs nettsider: NFE HS tar orienteringene om status i oppfølging av Samspillsmeldingen til etterretning. Sak 15/005: Forbedret institusjonelt samarbeid innen helseforskning gjennom samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter hva er status i det nasjonale TDI-prosjektet TDI-modellen er en modell som synliggjør kostnader i UH-sektorens aktiviteter, herunder også forskningsprosjekter med ekstern finansering. Helse- og UH-sektoren har omfattende forskningssamarbeider finansiert av helseforetak, UH-sektoren, NFR, EU og andre eksterne aktører til en kostnad av nærmere fem milliarder årlig. Budsjetterings- og regnskapsføringen av helseforskningsprosjekter har ulike regelverk og rutiner, slik at totalkostnad av helseforskning med flere aktører er vanskelig å synliggjøre. HOD og KD nedsatte en arbeidsgruppe som skulle gjøre nærmere rede for de ulike praksisene. Arbeidsgruppen kom med sin rapport i mars Sekretær for arbeidsgruppen Mette Sollihagen Hauge, Universitetet i Oslo redegjorde for arbeidsgruppens arbeid. Hennes presentasjon og arbeidsgruppens rapport ligger på UHRs nettsider: NFE HS tok orientering om praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter til orientering. Sak 15/006: Handlingsplan for NFE-HS I konstituerende møte til NFE-HS 1. oktober 2014 ble det besluttet å be NFE-HS AU om å legge frem utkast til handlingsplan i møtet 23. mars AU har diskutert form og innhold i planen, tuftet på UHRs strategi Utkast til handlingsplan har fire hovedområder: 1) Oppfølging av samspillsmeldingen 2) Oppfølging av HelseOmsorg21-strategien 3) Oppfølging av karakterprosjektet 4) Rammebetingelser for utdanning og forskning Gjennomføring av planen skal sikres gjennom samarbeid med de 14 profesjonsrådene og gjennom samarbeid med de tre samarbeidsorganene for henholdsvis UH-sektoren, barnevern og NAV/velferdsområdet inkludert helse- og omsorgssektoren. 4

5 NFE HS vedtar forslag til handlingsplan og oppfølgingsplan med de endringer som fremkom i møtet. Sak 15/007: Samhandling mellom NFE-HS, de nasjonale profesjonsrådene og samarbeidsorganene: Hva skjer og hvordan skjer det? Tor Rynning Torp, UHR innledet saken ved å analysere rollene, formål og fokus til henholdsvis NFE-HS, profesjonsrådene og samarbeidsorganene. I innlegget viste han til at de tre aktørene ofte har sammenfallende interesser. Presentasjon av innlegget finnes på UHRs nettsider: Saken ble videre fulgt opp med presentasjoner fra lederne av de tre samspillsrådene: o Nasjonalt samarbeidsorgan mellom helse- og utdanningssektoren (NSHU) ved Ingunn Skre, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. o Samarbeidsorganet mellom UH-sektoren og arbeids- og velferdsområdet ved Tor Rynning Torp, UHR o Samarbeidsorganet mellom UH-sektoren og barnevernssektoren ved Kjell Ivar Iversen, Høgskolen i Lillehammer Arnfinn Sundsfjord avsluttet saken med å orientere NFE-HS om at lederne for de tre samarbeidsorganene blir invitert til neste NFE-HS-AU-møte for å diskutere hvordan styrke samarbeidet mellom samarbeidsorganene og NFE-HS. Momentene som framkom i drøftingene medtas i det videre utviklingsarbeidet av det helseog sosialfaglige området i UHR. NFE-HS følger opp orienteringene fra samarbeidsorganene ved å invitere lederne av samarbeidsorganene til møte med NFE-HS-AU. Sak 15/008 Mastergrader i helse- og sosialfag: Innpassing av videreutdanninger NRHS-AU vedtok våren 2014 å opprette en arbeidsgruppe som skulle utrede problemstillinger knyttet til forholdet mellom videreutdanninger og masterutdanninger innen helse- og sosialfagene. Arbeidsgruppen har pekt på fire sentrale temaer når det gjelder innpassing av videreutdanninger i mastergrad: 1) Blindveier i utdanningssystemet 2) Behov for SAK-tenkning 3) Kartlegge merverdien en mastergrad vil kunne tilføre tjenesteytingen si ikke dekkes med dagens grunnutdanning 4) Organisering av studietilbudene Arbeidsgruppens leder, Gyrd Thrane presenterte rapporten. Hans presentasjon ligger på UHRs nettsider: NFE-HS AU følger opp innspillene fra NFE-HS og vurderer mulig oppfølging av utredningen. 5

6 Deltakerliste for møte i Nasjonal fagstrategisk enhet for helseog sosialfag Institusjonsmedlemmer Etternavn: Fornavn: Institusjon: Tittel/funksjon: Barkvoll Pål Universitetet i Oslo Dekan og leder NPR odontologi Bjerkreim Torhild Diakonhjemmet høgskole Instituttleder Bratseth Kristin Høgskolen i Nord-Trøndelag Dekan Danielsen Runar Høgskolen i Telemark Dekan Eid Jarle Universitetet i Bergen Dekan Falch Wenche Høgskolen i Narvik Dekan Flaten Magne Arve NTNU Instituttleiar Grøndahl Terje Høgskolen i Østfold Instituttleder Haavardsen Heidi Høgskolen i Molde Dekan Halse Ketil Jarl Høgskulen i Volda Dekan Haraldseid Gunn Høgskolen Stord/Haugesund Dekan Havnegjerde Tove Høgskolen i Ålesund Dekan Iversen Kjell Ivar Høgskolen i Lillehammer Dekan Jenssen Dag Høgskolen i Oslo og Akershus Dekan Kapstad Heidi Høgskolen i Buskerud og Vestfold Dekan Kiik Riina NTNU Instituttleder Kjæmpenes Wenche M UiT Norges arktiske universitet Dekan Kristensen Solveig Universitetet i Oslo Prodekan studier Langeland Nina Universitetet i Bergen Dekan Lian Roger Høgskolen i Gjøvik Dekan Mathisen Lars Lovisenberg diakonale høgskole Rektor Naustdal Anne-Grethe Høgskulen i Sogn og Fjordane Dekan Nordrehaug Åstrøm Anne Universitetet i Bergen Instituttleder Patil Grete NMBU Leder Seksjon for folkehelsevitenskap Pettersen Vivi-Ann Høgskolen i Harstad Instituttleder Ravnanger Kristin Høgskolen i Bergen Dekan Seiler Stephen Universitet i Agder Dekan Sunde Sven Inge Høgskolen i Hedmark Dekan Sundet Kjetil Universitetet i Oslo Instituttleder Sundsfjord Arnfinn UiT - Norges arktiske universitet Dekan og leder NPR medisin Svendsgård Bodil Universitetet i Nordland Visedekan Torsteinson Ingrid Haraldsplass diakonale høgskole Administrasjon - og utdanningsleder Valen Solrun Høyskolen i Sør-Trøndelag Dekan Waaler Nina Høgskolen i Oslo og Akershus Dekan 6

7 Profesjonsrådsledere Etternavn: Fornavn: Institusjon: Tittel/funksjon: Aakre Bente Monica Høgskolen i Buskerud og Vestfold Leder NPR optometri og audiologi Carlsen Harald NMBU Stedfortreder NPR ernæring Dahl Mona Høgskolen i Oslo og Akershus Leder NPR ergoterapi og ortopediingeniørfag Ehrnholm Benny Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder NPR radiografi Herberg Eva Berthling Høgskolen i Oslo og Akershus Leder NPR barnevernspedagogutdanninger Holt Randi Utne Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder NPR bioingeniørfag Kirkevold Marit Universitetet i Oslo Leder NPR sykepleie Kolset Svein Universitetet i Oslo Leder NPR ernæring Loennechen Thrina UiT - Norges arktiske universitet Leder NPR farmasi Luteberget Laila Diakonhjemmet Høgskole Leder NPR vernepleie Skre Ingunn UiT Norges arktiske universitet Leder NPR psykologi Vindegg Jorunn Høgskolen i Oslo og Akershus Leder NPR sosialt arbeid og velferdsfag Vågstøl Unni Høgskolen i Bergen Leder NPR fysioterapi Medlem fra praksisfeltet Overaae Liv KS Seniorrådgiver Studentmedlem Fattah Ida Susanna NSO Studentrepresentant UHRs styre Boyesen Marit Universitetet i Stavanger Rektor UHRs sekretariat Nordseth Kristin UHR Seniorrådgiver Pettersen Hege Bolstad UHR Underdirektør Torp Tor Rynning UHR Seniorrådgiver Gjester Bjøro Karen UNIO 2. nestleder, Norsk Sykepleierforbund Cvijanovic Anette I. Helsedirektoratet Rådgiver Engfeldt Lena Kunnskapsdepartementet Seniorrådgiver Eriksen Arne J Nettverk for private høyskoler Sekretær Espelid Jon Helse Rådgiver Evjen Nina Akademikerne Fagsjef for utdanning, Den norske legeforening Gåra Alvern Grete Kunnskapsdepartementet Seniorrådgiver Hustavenes Magne Lovisenberg Diakonale Sykehus Sjef for helsefag Johansen Geir FO Langeng Per Inge Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Paulsen Silje Helse Midt-Norge Rådgiver, ansvarlig for utdanning Skulstad Bente Helsedirektoratet Avdelingsdirektør Tandberg Ina Helsedirektoratet Rådgiver 7

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene Prosjektrapport levert KD 1. juni 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 Om den videre prosessen, etter at UHR har oversendt KD

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer.

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/4731 ESK004 Dato: 02.10.2014 Referat Til: Det nasjonale utdanningsmøte i medisin Møtetid: 10.oktober 2014 kl.08.30 15.30 Møtested: MH bygget, rom U7.220

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer