INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil..."

Transkript

1 Årsmelding

2 INNHOLD Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil... 6 Drift bygg/ infrastruktur... 6 Biblioteket... 7 Bibliotekets rolle ved høgskolen... 7 Bruk av biblioteket... 7 Internasjonalisering... 8 Eksisterende avtaler... 8 Nordplus... 9 Erasmus... 9 FoU... 9 Ressurser til FoU... 9 Samarbeid innen FoU Publisering/ formidling Høgskolens miljø Studentprest/samtalemulighet Velferdstilbud Personalpolitiske tiltak Arbeid med etiske retningslinjer Råd og utvalg ved høgskolen Høgskolestyret Fagrådet Kvalitets- og læringsmiljøutvalget FOU-utvalget Internasjonalt utvalg Arbeids- og miljøutvalget (AMU) Eksamen- og bacheloroppgaveutvalget Klagenemnd Skikkethetsnemnd Studentrådet vår Studentrådet høst Regnskapsdata og nøkkeltall Resultatregnskap Økonomiske nøkkeltall Aktivitetskrav Søkere og opptak for Bachelor i sykepleie Søkere og opptak for etter- og videreutdanningene Antall som begynner ved Haraldsplass diakonale høgskole Studentgjennomstrømning Studenter per faglige årsverk Studiepoengsproduksjon Driftsutgifter per 60 studiepoeng Driftsutgifter per publikasjonspoeng Andel førstestillinger Forholdet mellom vitenskapelig ansatte og administrative stillinger Forholdstall student/ lærer ved Haraldsplass diakonale høgskole Avslutning

3 Innledning Haraldsplass diakonale høgskole har lagt bak seg et godt år knyttet til den strategiske og faglige utvikling med institusjonsakkreditering hos Kongen i statsråd august 2011 som et høydepunkt. Dette var basert på at NOKUTs styre vedtok 16. desember 2010 at Haraldsplass diakonale høgskole oppfyller kriteriene for å bli akkreditert som høgskole. Dermed var et viktig strategisk mål for høgskolen nådd. Høgskolen har høsten 2011 arbeidet for å bli etablert som ideelt aksjeselskap, noe som ble realisert fra 1. januar 2012: Haraldsplass diakonale høgskole AS. Høgskolen gjør opp regnskapet for året i positiv balanse. Av de tiltakene som ble satt opp i Virksomhetsplanen for 2011 er 78 % (2010: 82 %) gjennomført, 16 % (2010: 15 %) er i prosess, og 6 % (2010: 3 %) ikke gjennomført. Vi er fornøyd med dette selv om gjennomføringsprosenten er gått noe ned. Denne prosentsatsen tar ikke hensyn til hvilke typer saker det er snakk om. Legevaktsykepleie startet opp i 2011 med meget god søknad. Vi ønsket også å starte opp videreutdanning i Kommunehelsetjeneste/ hjemmesykepleie, men denne fikk ikke nok deltakere når det kom til finansiering. Høgskolen tilbyr også studietilbudene Bachelor i sykepleie, Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg, Videreutdanning i Legevaktsykepleie og Videreutdanning i Kommunehelsetjeneste, samt Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning. Det arbeides nå aktivt for å etablere en master basert på noen av videreutdanningene. Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid Fagutvikling Høgskolens fagområder er helse og veiledning. Høgskolen har arbeidet målrettet med implementering av kvalifikasjonsrammeverket i fagplanene. Dette arbeidet startet høsten 2009, og er implementert fra høsten 2011 og fortsetter i Det er etablert studietilbud i Legevaktsykepleie som er et nytt, og i nasjonal sammenheng, enestående studietilbud. Høgskolen planlegger å sende inn godkjenning på en master i sykepleie. Vi har i 2011 startet opp to videreutdanninger, og dette bidrar til å styrke fagmiljøet ved høgskolen. Fagområdet Veiledning er knyttet til Senter for relasjonsutvikling. Fra 1. februar 2012 legges SeR ned som avdeling, men studietilbudet fortsetter som Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. Vi ønsker å knytte tettere sammen undervisning og administrasjon med en ny administrasjon- og utdanningsleder som vil ha personalansvar for de ulike studielederne. Det blir nå en studieleder til hvert av studietilbudene. Vi etablerte våren 2011 et eget fagråd/ studieråd som kvalitetssikrer fagplaner og eventuelt andre faglige spørsmål før styret. Fagrådet har allerede hatt flere saker og jobber med høy kvalitet ut fra sitt mandat. Diakoni er ikke et eget fagområde i høgskolen, men et perspektiv i utdanningene. Høgskolen har arbeidet målrettet med diakoni med sikte på et mer praktisk opplegg, spesielt for sykepleierstudentene. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra studentene, men det er nødvendig med nyanser og endringer i tråd med tilbakemeldinger og erfaringer som blir gjort. Høgskolen har innledet et tett samarbeid med Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS, både i forhold til at studenter skal få erfaringer gjennom disse, og at vi vil arbeide målrettet for å få studentene til å engasjere seg i frivillig arbeid. 3

4 For å ivareta en god fagutvikling ved høgskolen, er det en fagansvarlig for hvert av studietilbudene. Samtidig er det en fagutviklingsleder som også er leder for Fagrådet ved høgskolen. Fagrådet ble etablert i 2011 og skal bidra til at studietilbudene holder høy kvalitet gjennom å kvalitetssikre fag- og studieplaner før behandling i høgskolestyret. Fagrådet behandlet to nye videreutdanningsstudier i 2011: Videreutdanning i legevaktsykepleie og Videreutdanning i kommunehelsetjeneste. Avdeling for sykepleie og helsefag har månedlige fagmøter hvor alle vitenskapelig ansatte deltar. Faglig utviklingsleder har i samarbeid med avdelingsleder ved ASH ansvar for å planlegge innholdet i fagdagene. Høsten 2011 startet bachelorstudiet (BiS) opp etter revidert fagplan hvor kvalifikasjonsrammeverket er implementert. Læringsutbytte er formulert både som sluttkompetanse og i forhold til hvert emne. Senter for relasjonsutvikling (SeR) har regelmessige samlinger hvor faglige problemstillinger knyttet til virksomheten tas opp. Sentralt i 2011 har vært undervisningsplan for studiet, videreutdanning i veiledning, markedsføring og rekruttering. Utarbeiding av nye kurstilbud gjennom anbudsdokument har også vært viktig. Kvalitetsutvikling Kvalitetssystemet er godt innarbeidet ved høgskolen, og blir brukt strategisk gjennom årsrapport for kvalitet som går til Høgskolestyret før budsjettbehandling hvert år. Kvalitetsutvikling i høgskolen er knyttet til evalueringer, avviksmeldingssystem, rådsstruktur, tilbakemeldinger og eksterne evalueringer som NOKUT og tilfredshetsundersøkelser utført av studentsamskipnad eller andre. Høgskolen arbeider med å videreutvikle kvalitetssystemet, og vurdere indikatorer som fanger opp kvalitet som handler om mellommenneskelige forhold, læringsmiljø og trivsel som alle har innvirkning på læringsutbyttet. Høgskolen ønsker at verdigrunnlaget som virksomheten er basert på også skal gjenspeiles i kvalitetssystemet. Høgskolen har i 2011 innarbeidet rutiner for samarbeidsmøter med alle praksisarenaer på ulike nivåer i vår organisasjon med gjensidig dialog om praksisforhold og mulige forbedringer. Høgskolen har i samarbeid med samarbeidspartnere i praksisfeltet utarbeidet et avviksmeldingssystem for praksisstudier ved Bachelor i sykepleie. Evalueringsrutinene er innarbeidet, men det er fortsatt tendens til lav svarprosent på noen studentevalueringer. NOKUT har ved flere ulike akkrediteringsprosesser gitt innspill til høgskolen. Disse er fulgt opp i kvalitets- og utviklingsarbeidet ved høgskolen. NOKUT har varslet at de i løpet av studieåret vil gjennomgå høgskolens kvalitetssikringssystem på nytt i forhold til fast 6- årssyklus. Det vil bli arbeidet målrettet mot dette i høgskolen i 2012, uten at vi ser noe grunn til å bytte ut kvalitetssikringssystemet ved høgskolen, da vi mener dette fungerer godt. 4

5 Samarbeid Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 videreutviklet samarbeidet med Senter for omsorgsforskning Vest (SOFV) hvor vi er svært sentral i et av SOFVs satsingsområder. Rektor sitter i styringsgruppen for SOFV, og SOFV har i 2011 benyttet seg av en av våre førsteamanuenser i 50 % som veileder på prosjekter innenfor undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene. I tillegg har høgskolen også i 2011 bidratt til medfinansiering av en stipendiatstilling ved SOF. Haraldsplass diakonale høgskole er fortsatt sentral innenfor videreutvikling av tidligere praksisveiledningsmidler, både i helseforetakene og i kommunene. Høsten 2011 har det vært arbeidet i fellesskap mellom høgskolene i Bergen og kommunen for å få etablert et Utdanningsråd som er direkte inne på det operative i forhold til utdanning/ praksis. Det er også etablert et samarbeid med frivillige organisasjoner innen helse (Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS), både i forhold til faglig samarbeid og i forhold til å engasjere studenter i frivillighet. SeR driver kontinuerlig med veiledning til enkeltpersoner, grupper, staber, ledergrupper og andre arbeidsfellesskap innenfor ulike sektorer. Helse- og sosialsektoren er våre viktigste oppdragsområder, og vi er inne i en fase med økende etterspørsel etter våre tjenester. Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 videreført og videreutviklet avtaler med Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det er etablert et Samarbeidsmøte på rektor/ direktørnivå med helseforetakene som møtes 4-6 ganger årlig. Her er det en god og åpen dialog og gode relasjoner. Under dette Samarbeidsmøtet er det etablert et Utdanningsråd med representanter for de ulike helse- og sosialfaglige utdanningene. Haraldsplass diakonale høgskole har også bidratt både i styringsgruppe og prosjektgruppe for nytt Ferdighetssenter ved Haukeland Universitetssykehus. Høgskolen har et svært godt samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus gjennom faste møtepunkt med Haraldsplass Diakonale Sykehus på rektor/ direktørnivå hvert semester. Rektor har fra høsten 2010 ledet finansieringsutvalget for bygging av nytt sykehus. I 2011 har høgskolen deltatt i en prosjektgruppe som skal arbeide med fellesarealer mellom høgskolen og Nye Haraldsplass. Høgskolen har en felles stilling som fag- og forskningssykepleier med Haraldsplass Diakonale Sykehus på PhD- nivå. Høgskolen har i 2011 styrket samarbeidet med Solli DPS gjennom etablering av en fellesstilling, og ønsker å videreføre dette samarbeidet. Høgskolen har videreført samarbeidet med Bergen kommune for å skape gode utviklingsprosjekter med høy relevans. Høgskolen har fulgt opp inngått avtale med Bergen kommune, og dette samarbeidet fungerer meget godt, men utvides nå også til å omfatte et Utdanningsråd som nevnt tidligere. Høgskolen har i 2011etablert avtaler med flere av de øvrige relevante kommunene i vårt nedslagsfelt, men volumet mot øvrige kommuner er forholdsvis beskjedent. Høgskolen har etablert et nettverk for høyskoler som driver med videreutdanning i palliativ omsorg. Høgskolen har samarbeid med flere andre aktører innen helse, utdanning og kirke: 5

6 Høgskolen har gjennom Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon et samarbeid med Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Vest og Sunniva klinikk for lindrende behandling. Høgskolen er medlem av Studentsamskipnaden i Bergen. Høgskolen har avtale med Senter for sjelesorg i Bergen for studenter og ansatte som ønsker samtaletilbud av denne karakter. Høgskolen er med i Utdanning i Bergen, et felles markedsføringsprosjekt med de statlige utdanningsinstitusjonene i Bergen og de fire kristne høgskolene. Rektor sitter i styringsrådet for Utdanning i Bergen. Rektor er medlem av Arbeidsutvalget/ styret i Nettverket for private høgskoler (NPH). Rektor har i 2011 vært representant for NPH i referansegruppen for stortingsmelding om utdanning til velferdstjenestene som er bebudet februar Rektor er fra desember 2011 leder av Bergen Kirkelige Fellesråd. Rektor sitter i styret til Virke Ideel. Høgskolen er med i nettverket for ledere ved sykepleierutdanningene i Norge, SUFAL, og avdelingsleder ved Avdeling for sykepleie og helsefag er medlem av AU. Høgskolen er observatør i Nasjonalt råd for helsefagutdanninger i Universitets- og høgskolerådet (UHR) som representant for de private diakonale høgskolene som ikke er akkreditert 1. Høgskolen er med i Samordna Opptak, og vår administrasjonsleder er med i et nettverk i Virke knyttet til administrasjonsledere ved høyere utdanningsinstitusjoner. Høgskolen er sentral i samarbeidet mellom de diakonale høgskolene i Norge. En av våre førsteamanuenser er varamedlem i styret til NOKUT. Kompetanseprofil Rekruttering er et område vi har fokus på ettersom det de neste årene vil være en viss avgang. Vi har de senere årene arbeidet mye for å heve formalkompetansen på førstenivå ved høgskolen. Høgskolen har nå samlet ca. 38 % (2010: 34 %) førstekompetanse, og vi arbeider for å øke denne prosentandelen til ca. 50 %. Det er en utfordring å rekruttere personer med førstekompetanse, ikke minst til Bachelor i sykepleie. På videreutdanningene er det noe større interesse, ikke minst knyttet til at vi ønsker å etablere en master. Det er mange som er i PhD- løp nå, og vi håper det skal lette rekruttering av vitenskapelig ansatte på dette nivået i fremtiden. Vi vil også satse på kombinasjonsstillinger med praksisfeltet. Vi er vår kompetanseprofil meget bevisst, og arbeider målrettet for å øke denne. Utlysning av nye stillinger blir alltid lyst ut på førstenivå, og det blir foretatt kommisjonsvurdering til alle faste stillinger. I 2011 er kompetanseutviklingsplanen for de vitenskapelig blitt en del av medarbeidersamtalen. Drift bygg/ infrastruktur Høgskolen har i 2011 fulgt anskaffelsesplan for øvelsesposten. Det er i løpet av 2011 bestemt at vi ikke vil etablere en felles øvelsespost med Haraldsplass Diakonale 1 Ved institusjonsakkreditering som høgskolen fikk i august 2011, søkte høgskolen om ordinært medlemskap i UHR, men UHR ønsker mer utfyllende informasjon fra høgskolen. Dette er ikke blitt prioritert høsten 2011 da vi har arbeidet med å etableres som aksjeselskap, men vil sende søknad til UHR i løpet av våren Vi har en god dialog med UHR om dette. 6

7 Sykehus, men vil etablere felles bibliotek. Dette vil frigjøre plass i høgskolen for en god utvidelse av øvelsespost. Høgskolen har fulgt opp kantineavtale med sikte på utvikling av tilbudet, og høgskolen opplever samarbeidet med leverandøren; Midtun Verksteder, som godt. Det planlegges i samarbeid med sykehuset felles kantine fra I 2011 har høgskolen startet leie av lokaler i nærheten av skolen. Høgskolen har fulgt opp eiendomsforvaltningen ved etablering av halvårlige møter. Det har ikke vært noen større saker til behandling i 2011, men det er en del saker som fremdeles står uløst pga. manglende økonomiske rammer hos huseier. Dette er satt på planen for Høgskolen ønsker en gjennomgang av hele IT-strukturen. I forbindelse med at vår nåværende IT-leverandør (Haraldsplass Diakonale Sykehus) akkurat nå gjennomfører en IT-strategiske analyse for sin virksomhet, avventer vi resultatet av denne før vi bestemmer oss for videre veivalg har vært det første hele driftsåret med FS som høyskolens studieadministrative system. Dette har medført nye rutiner som tar noe tid å forstå. Studieadministrasjonen bruker nå FS på en aktiv måte selv om det enda er mye å lære. Ledelsen kan ikke så langt se at innføringen av systemet har gitt noe administrativ ressursgevinst pga. kompleksiteten i systemet. Biblioteket Bibliotekets rolle ved høgskolen Biblioteket ved Haraldsplass diakonale høgskole er en viktig del av tilbudet til både studenter og ansatte. Høsten 2011 ble den nye strategiplanen for biblioteket innarbeidet som en del av den totale strategiplanen for høgskolen ( ). Biblioteket har to bibliotekarer i til sammen 1,5 stilling. Hovedbibliotekar møter fast i FoU-utvalget, og er også med i den utvidete ledergruppen til rektor. Både student og lærerevalueringer viser stor tilfredshet med bibliotekstjenesten. Bruk av biblioteket Samlinger og bruk av biblioteket (Kilde: intern) Statistikk Biblioteket Antall utlån 6152* 5628* 5782* 5708* * Antall fjernlån ** Antall innlån Tilvekst Antall bind i samlingca Ca Trykte tidsskrift Elektroniske tidsskrifter Bruk av databaser Total sessions Bruk av databaser Total searches run 385*** *** Bruk av BIBSYS Ask *Registrerte lån via BIBSYS + manuelle lån. **Lån til andre bibliotek 7

8 Utlånstallene av fysisk materiale har gradvis gått ned de siste årene i motsetning til tendensen i resten av sektoren. Med økt fokus på skriving av fagtekster og krav om å søke i artikkeldatabaser er mye av bibliotekbruken gått fra utlån av bøker til nedlasting av artikler. Antall innlån til egne brukere har økt kraftig. Over halvparten av innlånet består i kopier som biblioteket bestiller fra andre bibliotek, og gjenspeiler at biblioteket ikke har tilgang til de store tidsskriftpakkene. Dette er noe som bibliotektjenesten har fokus på og jobber både strategisk og økonomisk for å bedre. Lån til andre bibliotek (fjernlån) ser ut til å flate ut. Biblioteket ved Haraldsplass diakonale høgskole har en del spesiallitteratur innenfor veiledningsfeltet som vi nesten er alene om i Norge og som medfører stort fjernlån. Det er samarbeid mellom bibliotekene ved de diakonale høgskolene, i første omgang en felles avtale angående Endnote mellom bibliotekene ved Lovisenberg, Diakonova, Betanien og Haraldsplass. Hovedbibliotekarene ved de diakonale høgskolene startet et utredningsarbeid angående Rettighetspolitikk ved de diakonale høgskolene. Internasjonalisering Eksisterende avtaler Internasjonalisering er i sterk utvikling ved høgskolen. Utveksling bidrar i det holdningsskapende arbeidet som høgskolen ønsker å være en eksponent for. Vi ønsker å ytterligere å kvalitetssikre stedene som studentene reiser til og etablere avtaler. Dette krever ressurser ved at ansatte må reise mer. Økt mobilitet blant de vitenskapelige ansatte er en del av vår strategi for internasjonalisering. Fra høsten 2010 har høgskolen hatt en internasjonal koordinator i 45 % stilling. Høgskolen har et internasjonalt utvalg med representanter fra ledelsen, administrativt personale, lærerrepresentanter og studentrepresentanter i tillegg til internasjonal koordinator, som er leder for utvalget. Høgskolen har svært høy internasjonal aktivitet, og over 50 % av studentene har et utenlandsopphold i løpet av studietiden. Hoveddelen er under tre måneders varighet, og vi ønsker å øke andelen av 3 måneders opphold. Det arbeides videre med avtaler i USA og Israel for å fremme opphold over 3 mnd, og flere studenter ønsker dette. I forhold til palliasjon har høgskolen avtale med Århus Universitetssykehus (DK), Staffordshire University (GB) og Ersta Sköndal Högskola (S). Samarbeidet med USA og Cuba vil videreføres. I tillegg er det i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Nord Trøndelag igangsatt et samarbeid med Universitetet i Haifa i Israel. Mulighetene for stipendprogrammer i Nordplus og Erasmus er gode. Våren 2010 søkte vi om Nord- Amerikamidler til etablering av samarbeid med Azusa Pasific University om lærer og studentutveksling. Det har vist seg mer krevende å få til en avtale på tross av god vilje fra begge parters side. Vi vil arbeide for å få dette til i Samarbeidet med Bangladesh, BCHUP (sykehus i Bangladesh) er stadig godt. Høsten 2011 reiste fire studenter til BCHP i to puljer på 4 ukers opphold. (Kilde: DBH, i statistikken regnes kun 3 måneders opphold, ikke kortere freemovers ) Utvekslingsstudenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Betanien diakonale høgskole Diakonhjemmet høgskole

9 Haraldsplass diakonale høgskole Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Nordplus Vi er sammen med andre diakonale høgskoler i nettverket Norddiakoni. Vi har også vært med å utvikle en felles modul i diakoni, og Haraldsplass var vertskap for fellesmodulen høsten I tillegg deltar vi i Nordplus nettverket Trollnet. Haraldsplass diakonale høgskole har vært med å utvikle intensivkurs i kreative metoder i undervisningen". I 2011 har 12 av våre studenter reist på 4 ukers studieopphold innen Nordplus. Erasmus Høsten 2011 fikk vi midler fra Erasmus til å reise på Preperatory Visit til Høgskolan Ersta Sköndal i Stockholm. Besøket resulterte i inngåelse av en bilateral avtale mellom høgskolene. Høsten 2011 fikk vi også Midler til Preparatory Visit til University of Staffordshire, med mål å inngå en bilateral avtale. FoU Ressurser til FoU Høgskolen har hatt som mål å ha 25 % av de vitenskapelige ansattes stillingsressurs til FoUarbeid. I 2011 har vi fått oversikt over tid avsatt til forskning, og utviklet en systematisk oversikt over ulike utviklingsprosjekt. Dette gjør at vi har et tydeligere bilde av ressursbruk både til forsking og utvikling, og at målet med 25 % er nådd. Andel FoU-virksomhet av pedagogisk virksomhet (kilde: Årsmelding) Andel FoU-tid av pedagogisk tid Prosent 17,0 20,0 22,0 25,0 Vi registrerer at vi heller ikke for 2012 har får tildelt stipendiatstilling over statsbudsjettet, selv om vi er blitt akkreditert høgskole. Denne skjevfordelingen mellom høgskoler gjør det veldig krevende for oss å utvikle et miljø ved høgskolen, og har per i dag en stipendiat dekket av egne midler, samt to som har eksterne midler og gjennom PhD- perioden knyttet til det fagmiljøet som finansierer stipendiaten. Vi har fortsatt arbeidet med å forvente at FoU-tiden skal planlegges tatt ut i skjermede perioder. Flere og flere av de ansatte klarer å gjennomføre dette. Ved tildeling av FoU-tid våren 2010 innførte vi at de som får FoU-tid fikk redusert tid til faglig fordypning fra 10 til 5 %, mens de som ikke har FoU-tid fortsatt har 10 %. Det ser ikke ut til at dette har ført til at færre søker FoU-tid. I 2011 har det vært en bred diskusjon i forhold til ny strategiplan, der FoU og bibliotekstjenesten er en viktig del. Den nye strategiplanen for FoU ser dette som en del av høgskolens kjernevirksomhet. De tre prioriterte områdene for FoU er: Pasientrettede prosjekter Verdidebatter i samfunnet og forhold fag- tro 9

10 Utdanning, yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling. I 2011 har vi fått på plass internkontrollrutiner for FoU på K-området. For å sikre at forskningsansvarlig har oversikt over oppstart og avslutning av forskingsprosjekt ved HDH, har vi utviklet et skjema som alle med tildelt FoU-tid fyller ut. Skjemaet viser tildelt nummer på FoU-prosjekt, tittel på prosjektet, navn på vitenskapelig ansatt og andel FoU-tid i studieåret, metode brukt i datasamling, om data er sensitive eller ikke og om det er søkt REK/NSD. Det viser også hvordan data blir lagret og om det er opprettet plass på Forskningsserver. Samarbeid innen FoU Høgskolen har holdt kontakten med Aalborg Universitetssykehus knyttet til det palliative og geriatriske miljøet i Aalborg. Høgskolen har videreutviklet samarbeidet i Senter for omsorgsforskningssenter Vest der 5 av høgskolens ansatte er aktivt med i forskningsgruppen Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår. I april 2011 inviterte forskningsgruppen til seminar her ved høgskolen. Flere av våre ansatte presenterte paper på denne konferansen. Flere ansatte har tett kontakt med fagfeller ved Universitetet i Bergen, NTNU, Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord-Haugesund, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Betanien diakonale høgskole, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Sør- Trøndelag, Høgskolen i Molde, Universitetet i Troms, Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nasjonalt deltar vi i nettverk innen palliasjon som vi tok initiativet til i 2010, grunnlagstenkning i omsorgsforskning og tvang og menneskerettigheter. Videre deltar vi i nettverk knyttet til arbeidslivsforskning innen helseledelse og trivsel, samt nettverk for utvikling av bachelorstudiet i sykepleie. Ansatte ved høgskolen er aktive i Bergen Research Group of Grounded Theory sammen med forskere ved Høgskolen i Bergen og Azusa Pacific University, California. Det europeiske nettverket innen Spiritual Care Reseach arrangerte 5th International Student Conference on Spiritual Care i Amsterdam i november 2011 der 10 studenter fra høgskolen deltok. Tove Giske, førsteamanuensis ved høgskolen, er med i Steering Group. Høsten 2011 startet gruppen en multinasjonal undersøkelse av sykepleierstudenters kunnskap, holdninger og ferdigheter i forhold til spiritual care der om lag 3000 studenter i 10 ulike land deltar. I Norge deltar tre statlige og fire diakonale utdanninger i denne studien, ledet av Haraldsplass diakonale høgskole. Internasjonal mobilitet 2011 FoU Utreise/ innreise Landkode Utvekslingsinstitusjon Utvekslingsavtale Antall herav post. doc totalt NORSK DK Ålborg Universitetssykehus (4 UKER) INSTITUSJON 1 1 NORSK USA Azusa Pasific University INSTITUSJON 4 1 NORSK ISRAEL University of Haifa INSTITUSJON 1 UTENL DK VIA- University College, Århus ERASMUS 1 NORSK DK UNC-University College Nordjylland NORDPLUS 1 UTENL UK Staffordshire University INSITUSJON 2 1 & stip.tot. 10

11 NORSK Portugal Utenfor avtale 1 1 NORSK CHILE ACEMACH of Chile UTENFOR AVTALE 1 1 NORSK SE Ersta Sköndal UTENFOR AVTALE 1 NORSK SE Ersta Sköndal ERASMUS 1 NORSK SE Ersta Sköndal NORDPLUS Sum 14 4 Publisering/ formidling Høgskolen har et kontinuerlig fokus på publiserings/ formidlingsambisjoner. I strategiplanen for høgskolen har vi satt oss som mål at vi skal ha 1,25 publiseringspoeng i snitt for førstestillinger over 3 år. Noen tall: (Kilde: DBH. Tallene for 2011 er ennå ikke klare) Publisering per undervisnings-, forskningssstilling/ førsteårsverk Haraldsplass diakonale høgskole 0,10 0,45 0,19 0,30 0,51 Høgskolen i Bergen 0,09 0,17 0,15 0,20 0,70 Private høgskoler 0,23 0,27 0,30 0,40 0,40 Høyskoler 0,21 0,25 0,25 0,30 0,30 Universiteter 0,82 0,86 0,88 0,90 0,90 Publikasjonspoeng pr. førstestilling fra ( Kilde: DBH) tallene er ikke klare. År Diakonhjemmet Høgskole 1,50 1,80 1,43 1,59 1,1 Haraldsplass diakonale høgskole 0,91 1,82 0,75 1,01 1,7 Betanien diakonale høgskole 1,36 0,59 0,93 0,50 1,2 Høyskolen Diakonova 0,89 0,00 1,25 0,56 2,0 Lovisenberg diakonale høgskole 0,39 0,74 0,38 0,34 1,2 Høgskolen i Bergen 0,40 0,60 0,50 0,70 0,4 Høgskolen i Sogn og Fjordane 0,80 0,50 0,40 0,70 0,7 Gjennomsnitt statlige høgskoler 0,56 0,70 0,72 0,87 0,8 Gjennomsnitt private høgskoler 0,90 1,03 1,00 1,25 1,2 Gjennomsnitt universiteter 1,58 1,66 1,73 1,82 1,8 Publikasjonspoeng (absolutte tall) Haraldsplass diakonale høgskole 2,0 8,92 4,45 6,883 11,062 7,25 Haraldsplass diakonale høgskole har hatt en jevn økning av publikasjonspoeng de siste årene. Dette har gått noe ned i 2011 som forventet, fordi tiden fra oppstart av et forskingsprosjekt til publisering kan bli lang, og dette fører til variasjon i publiseringspoengene fra år til år. (Kilde: Årsrapporter for høgskolen/ DBH/ Forskdok) status pr Publisering og formidling Fagfellevurderte artikler i Vitenskapelige tidsskrift

12 Artikkel i vitenskapelig antologi Vitenskapelig monografi Sum publikasjoner DBH Artikkel i vitenskapelig tidsskrift Artikkel i fag-/bransjetidsskrift/ populærfaglige tidsskrift Vitenskapelig antologi/fagbok Kapittel i bok Rapport i institusjonsserie* Bidrag konferanse/foredrag Andre typer formidling/intervju Sum publikasjoner og formidling Høgskolens miljø Studentprest/samtalemulighet Høgskolen har en egen studentprest i 20 % stilling finansiert av høgskolens eier, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Dette er positivt for høgskolen, og studentpresten har engasjert seg både faglig i diakoniundervisning og i gudstjenestelig arbeid i forbindelse med semesteråpninger og ved avslutning 3. året. Høgskolen har i tillegg en avtale med Senter for sjelesorg Haraldsplass med tilbud om samtale, og studenter benytter seg av denne muligheten. Velferdstilbud Høgskolen er medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), og dette sikrer studentene tilgang til en rekke gode velferdstilbud i Bergen som bolig, barnehage, psykolog, karriereveiledning mv. Personalpolitiske tiltak Høgskolen har tilbud om felles trening for de ansatte og en trimkalender som premierer trening på fritiden. Det er stor deltakelse på denne. Det er i løpet av året en rekke sosiale tiltak for de ansatte, delvis initiert av høgskolen, delvis initiert av de ansatte selv. Det gjennomføres månedlige personalmøter med god oppslutning. Det er iverksatt mulighet for fri ut over avtalefestet fri for seniorer over 62 år. Arbeid med etiske retningslinjer Høgskolen har gjennom 2010 og deler av 2011 arbeidet med etiske retningslinjer for virksomheten som ble behandlet i styret mars Råd og utvalg ved høgskolen 2011 Høgskolestyret Styreleder Nestleder Styremedlem Terje Steen Edvardsen Per Barsnes Anne Gine Hestetun 12

13 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant, vara Ansattes representant, vara Studentrepresentant Studentrepresentant Studentrepresentant, vara Studentrepresentant, vara Astrid Byrknes Elisabeth Müller Lysebo Helge Taranrød Åse Gammersvik Irene Hunskår Morten Lystrup Kjell Arne Aarheim Anna Gjertsen Aleksander Krokeide Andrea Mathisen Miriam Haaland 1. varamedlem Nils Håkon Urangsæter 2. varamedlem Astrid A. Vilsvik 3. varamedlem Tore Nygård Fagrådet Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Student (Bachelor) Student (Bachelor) Fagperson Legevaktsykepleie Fagperson Kommunehelsetjeneste Herdis Alvsvåg, Fagutviklingsleder Ingrid O. Torsteinson, avd. leder ASH Rasmus Lassen, avd. leder SeR Margareth Haukom, Studieleder Bachelor Tove Giske, FOU-leder Andrea Mathisen, 2. år Ingrid Bekken, 1. år Elisabeth Holm Hansen Åslaug Brænde Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Fra Avdeling for sykepleie og helsefag: Britt Moene Kuven vararepresentant: Britt Haugland Fra Senter for relasjonsutvikling: Fra administrasjonen: Fra ledelsen: Sekretær: Studentrepresentanter: Morten Lystrup vararepresentant: Sidsel Haaland (frem til okt.). Haakon Georg Moe vararepresentant: Inger Taule Bjørkhaug Jørn-Henning Theis vararepresentant: Ingrid O. Torsteinson Åse Gammersvik kvalitetskoordinator Olufine Skretting, 3. år 13

14 Hans Fredrik Iversen, 2. år Kristine Misje, 2. år Liv Tysdal, 2. år vararepresentanter: Mina Wiik Øberg, 2. år Elise Hesthamar, 1. år FOU-utvalget Medlemmer: Studentrepresentant: Avd.leder (ASH): Rektor: Vararepresentanter: (ansatte) Vararepresentant: (studenter) Herdis Alvsvåg (ASH) Espen Braathen (SeR) Oddvar Førland (ASH) Tove Giske (ASH) Irene Hunskår Karen Louise Pedersen (ASH) Kristin Træland, 3. år Ingrid O. Torsteinson Jørn-Henning Theis (leder) Kristin Tuven (ASH) Morten Lystrup (SeR) Rasmus Lassen (for avdelingsleder ASH) Kari-Mette Lisle, 3. år Internasjonalt utvalg Medlemmer: Studentrepr.: Vararepr: Britt Haugland (leder) Margareth Haukom Åse Gammersvik Inger Bjørkhaug Ingrid Torsteinson Cecilie Eikestad, 2. år Anne Line Granamo, 3. år Irmelin Kaland, 1. år Arbeids- og miljøutvalget (AMU) Medlemmer Varamedlemmer Jørn-Henning Theis, rektor Avd. leder Ingrid O. Torsteinson Haakon Georg Moe, adm. sleder Avd. leder Rasmus Lassen Jane Molvik, vernombud Greta Halseth Berit Bårdsen, ansatt Espen Braathen 14

15 Eksamen- og bacheloroppgaveutvalget Medlemmer: Jarle Blindheim Linda Øye Berit Bårdsen Margareth Haukom + faglærer som har utarbeidet eksamensoppgaven Varamedlem: Kristin Tuven og Espen Braathen. Administrasjonsleder er eksamensansvarlig og leder for utvalget, sørger for møteinnkallinger og tilbakemelder etter saksbehandling i utvalget. Klagenemnd Leder av klageutvalg: Vara: Medlem: Vara: Medlem: Vara: Byfogd Beate Blom Tingrettsdommer Håkon Rastun Hildur Kleppe, Høgskolen i Bergen Anne Kari Skøien, Høgskolen i Bergen Jarle Blindheim Kjell Arne Aarheim Studentrepresentanter oppnevnt av studentrådet: Medlem: Andrea Mathisen, 2. år Vara: Camilla Damslora, 1. år Skikkethetsnemnd Institusjonsansvarlig og Avdelingsleder for Avdeling for sykepleie og helsefag: Ingrid O. Torsteinson Studieleder Bachelor i sykepleie: Faglig ansatte: Fra praksis: Margareth Haukom Karen Louise Pedersen Åse Gammersvik Åse Herfindal Randi Jacobsen Eksternt medlem med juridisk embedseksamen: Annlaug Børve Studentrepresentanter: Vara: Tora Undheim, 2. år Anders Toft, 1. år Miriam Haaland, 3. år 15

16 Studentrådet vår 2011 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Arr. komite Arr. komite Arr. komite Studentrådet høst 2011 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Arr. komite Arr. komite Arr. komite Henny Fauske, 3. år Anna Gjertsen, 1. år Kristine Dagsland, 3. år Miriam Haaland, 2. år Silje Stople, 2. år Andrea Mathisen, 1. år Claire Falck Dracup, 3. år Anna Gjertsen, 2. år Aleksander Krokeide, 1. år Hans Fredrik Iversen, 2. år Elise Hesthamar, 1. år Silje Stople, 3. år Andrea Mathisen, 2. år Miriam Haaland, 3. år Regnskapsdata og nøkkeltall 2011 Resultatregnskap 2011 Høyskolens navn: Haraldsplass diakonale høgskole Driftsinntekter Foreløpig årsregnskap 2011 Endelig årsregnskap 2010 Statstilskudd Tilskudd og overføringer fra andre Studie- og eksamensavgift Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter

17 Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Driftsregnskapet viser et overskudd på kr. 903`, mot budsjettert resultat på kr (etter finansinntekter). Resultatet viser et positivt resultat på selve driften på kr. 557`, mot budsjettert underskudd på kr. 387`. Senter for relasjonsutvikling som tilbyr videreutdanning i veiledning har arbeidet målrettet for å få balanse i driften, og har klart dette i 2011 ved økt inntjening på veiledning og undervisningsoppdrag, samt endringer i bemanning. Det er ikke vesentlige endringer i balansen i Kommunehelsetjeneste som var planlagt høsten 2011 kunne ikke starte opp pga for få studenter (nok søkere, men disse fikk ikke dekket kostnader til studiet). Dette medførte selvsagt lavere kostnader, men også lavere inntekter. I tillegg har høgskolen utsatt flere planlagte investeringer. Økonomiske nøkkeltall Resultat: Foreløpig årsregnskap 2011 Endelig årsregnskap 2010 Totale driftsinntekter herav statstilskudd fra KD herav studie- og eksamensavgifter herav andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom NFR og EU Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Årsresultat (etter skatt) Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld, inkl. avsetning forpliktelser Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Data til finansieringsmodellen: Tilskudd fra NFR og regionale forskningsfond - EU-tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning - Nøkkeltall: Lønnskostnader som andel av totale driftskostnader 73 % 73 % Resultatgrad (driftsresultat / driftsinntekter) 2 % -1 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 2,0 2,4 Arbeidskapital (omløpsmidler- kortsiktig gjeld)

18 Egenkapitalprosent (egenkapital i % av totalkapital) 51 % 58 % Gearing (kortsiktig gjeld/egenkapital) 94 % 70 % Statstilskudd fra KD som andel av totale driftsinntekter 75 % 75% Studieavgifter som andel av totale driftsinntekter 14 % 13 % Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom NFR og EU som andel av totale driftsinntekter 11 % 10% Egenkapitalen er fremdeles høy, og i 2011 økt fra 51 % til 58 %. Det samme gjelder likviditetsgraden. Lønnskostnadene er på samme nivå som tidligere år i forhold til de totale kostnadene for høgskolen. Aktivitetskrav Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 oppfylt aktivitetskravet på 70 for Bachelor i sykepleie. Høsten 2010 var det 105 studenter som startet opp. Alle kandidatene ved Bachelor i sykepleie fikk autorisasjon som sykepleiere, 66 personer i Søkere og opptak for Bachelor i sykepleie Høgskolen har gode søkertall for Bachelor i sykepleie. Antall søkere Bachelor i sykepleie (Kilde: DBH og Samordna Opptak) Studieprogram Bachelor i sykepleie Antall primærsøker Bachelor i sykepleie Antall søkere per studieplass 2,0 2,0 2,5 2,1 Høgskolen arrangerte også i 2011 Åpen Dag med god oppslutning for søkere til sykepleierutdanningen hvor studenter var tydelige bidragsytere. Høgskolen har i 2011 gjort et stort arbeid med nye nettsider, og disse blir lansert i begynnelsen av mars Søkere og opptak for etter- og videreutdanningene Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 tilbudt videreutdanning innen veiledning, palliasjon og legevaktsykepleie. Vi fikk søkere på Kommunehelsetjeneste, men når det kom til finansiering av studiene, trakk 2/ 3 av søkerne seg, og vi kunne ikke starte opp. (Kilde: DBH) Søkere på videreutdanningene Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg (påbygg, 30 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, ny ordning (60 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, studieenhet Videreutdanning i Legevaktsykepleie Videreutdanning i Kommunehelsetjeneste Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 1. studieenhet er på vei ut, og ny ordning (60 studiepoeng) overtar. Første kull på den nye ordningen ble opptatt høsten

19 Vi erkjenner at vi må arbeide målrettet for å sikre nok studenter på disse studietilbudene i fremtiden siden disse krever noe studentbetaling. I den forbindelse ansatte vi våren 2011 salgs- og markedssjef. Tabellen over viser antall søkere, og antall studenter som tar imot plass er noe lavere fordi de ikke klarer å ordne finansieringen av studiet. Antall som begynner ved Haraldsplass diakonale høgskole (Kilde: DBH) Opptakstall ved studietilbudene Haraldsplass diakonale høgskole Bachelor i sykepleie- heltid (*inkl. deltid) 90* Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg (60 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Påbygg (30 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning 1. studieenhet (30 studiepoeng), utgått Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet (30 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning, ny studieordning (60 studiepoeng) Videreutdanning i Legevaktsykepleie, ny studieordning (60 studiepoeng) Videreutdanningene forsøker å gi alle kvalifiserte søkere tilbud (utenom Legevaktsykepleie) og oppretter ny klasse ved stor etterspørsel. Opptakstallene varierer derfor noe. Studentgjennomstrømning (Kilde: DBH) Gjennomføring i henhold til Utdanningsplan Antall planlagte studiepoeng Antall gjennomførte studiepoeng Prosent planlagt ift. gjennomførte studiepoeng Bachelor i sykepleie 2007 HDH ,4 Bachelor i sykepleie 2008 HDH ,5 Bachelor i sykepleie 2009 HDH ,4 Bachelor i sykepleie 2010 HDH Fritak rapp. pga FS- konvertering Fritak rapp. pga FS- konvertering Fritak rapp. pga FS- konvertering Bachelor i sykepleie 2011 HDH ,5 Ambisjon Bachelor i sykepleie 2012 HDH ,0 Private høyskoler ,0 Høyskoler ,1 Universitet ,0 Vi hadde i 2010 god studentgjennomstrømning, også sammenlignet med sektoren for øvrig. Studentene ved høgskolens videreutdanninger kommer fra hele Sør-Norge, og tar studiene ved siden av full jobb. Alle videreutdanningene er nå på 60 studiepoeng, og 3 Tallene for veiledning trinn 1 og 2 stemmer ikke med DBH, fordi DBH har telletidspunkt 1. okt En del av studentene på disse studietilbudene startet etter dette tidspunktet på året. 19

20 utdanningsplanene er fra høsten 2011 også innført ved disse. Det er god gjennomføringsprosent for videreutdanningen i palliativ omsorg. Veilederutdannelsen har høy gjennomføringsprosent, men noe ujevn studiepoengsproduksjon. Uteksaminerte studenter videreutdanning (Kilde: DBH) Studieprogram Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 1. studieenhet Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Som det fremgår av tabellen, varierer antallet uteksaminerte kandidater på de tre studiene fra år til år, noe som gir variabel studiepoengsproduksjon. Studenter per faglige årsverk (Kilde: DBH) Studenter per faglige årsverk Haraldsplass diakonale høgskole 19,7 17,8 18,4 17,8 17,2 Betanien diakonale høgskole 15,5 16,6 17,5 15,6 16,0 Diakonhjemmet 24,8 24,3 22,3 20,2 22,2 Private høgskole 18,4 18,3 18,8 18,3 18,7 Statlige høgskoler 16,5 16,4 17,2 17,2 17,4 Høgskolen ligger omtrent på snittet både for de private og de statlige høgskolene, og nivået holdes rimelig jevnt over flere år. Høgskolen vurderer forholdet som tilfredsstillende. Studiepoengsproduksjon (Kilde: DBH) Studiepoengsproduksjon ved Haraldsplass diakonale høgskole Bachelor i sykepleie 209,7 207,0 211,7 223,9 226,9 Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg ,5 17,0 Videreutdanning i Legevaktsykepleie 7,0 Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet 20 27, ,5 29,0 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet 8 0 7,5-18,5 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 10,0 Totalsum 247,7 250,5 267,3 251,9 308,4 Studiepoengsproduksjonen for Bachelor i sykepleie er stabil i

INNHOLD Årsmelding 2010... 3 Råd og utvalg ved høgskolen 2010... 17

INNHOLD Årsmelding 2010... 3 Råd og utvalg ved høgskolen 2010... 17 ÅRSMELDING 2010 1 INNHOLD Årsmelding 2010... 3 Innledning... 3 Fagportefølje og faglig profil... 3 Fagområder... 3 Aktuelle nye fagtilbud ved høgskolen... 4 Arbeid med diakoni i høgskolen... 4 Faglig utviklingsleder

Detaljer

RAPPORT & PLANER

RAPPORT & PLANER RAPPORT & PLANER 2011-2012 Februar 2012 1 INNHOLD Innledning... 7 Resultatrapportering for 2011... 8 Sektormål 1: Høyskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2

1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2 2.1 Sektormål 1... 2 2.1.1 Virksomhetsmål 1.1... 2 2.1.2 Virksomhetsmål 1.2... 4 2.1.3 Virksomhetsmål 1.3... 6 2.2 Sektormål 2... 7

Detaljer

RAPPORT & PLANER

RAPPORT & PLANER 1 RAPPORT & PLANER 2009-2010 Februar 2010 2 INNHOLD Innledning... 7 Resultatrapportering for 2009... 8 Sektormål 1: Høyskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet under samme selskap eller høyskolesom ikke mottar statstilskudd over kap.

opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet under samme selskap eller høyskolesom ikke mottar statstilskudd over kap. Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 14 mars 2014 HLT ble formelt opprettet 14. januar 2009. Skolen eies av Baptistenes Teologiske Seminar og Menigheten Filadelfia, Oslo. Skolen

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE ÅRSMELDING 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 1. SAMMENDRAG... 5 2. BACHELOR I SYKEPLEIE... 6 2.1 Søkertall... 6 2.2 Opptakstall... 6 2.3 Registrerte studenter BiS pr.1.10. 2007... 6 2.4 Forholdet

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN ÅRSMELDING 2008 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 SAMMENDRAG... 4 2 UTDANNINGSTILBUDENE VED HØGSKOLEN... 5 1.1 Bachelor i sykepleie... 5 Studentgjennomstrømming... 5 Samarbeid med praksis... 5 Søkertilgang...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

Årsmelding Februar Side 1 av 44

Årsmelding Februar Side 1 av 44 Årsmelding 2009 Februar 2010 Side 1 av 44 INNHOLD Innledning... 4 Utdanning... 5 Fagområder... 5 Aktuelle nye fagtilbud ved høgskolen... 5 Arbeid med diakoni i høgskolen... 5 Aktivitetskrav, søkertall,

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Ledelseskommentarer årsregnskapet Lovisenberg diakonale høgskole. Institusjonens form. Formål

Ledelseskommentarer årsregnskapet Lovisenberg diakonale høgskole. Institusjonens form. Formål l LDH har som formål å tilby utdanning og forskning i samsvar med offentlige krav, Lovisenberggt. 15 B, 0456 Oslo, Telefon 22 35 82 00, Faks 22 37 49 34 Org.nr. 994 881 078 Lovisenberg diakonale høgskole

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudier Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) 19

Detaljer

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 1.0. Innledning Vi viser til internt notat fra rektor og direktør datert 04.12.09, der avdelingene

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2013

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2013 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2013... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Ledelseskommentar til foreløpig a rsregnskap for 2014

Ledelseskommentar til foreløpig a rsregnskap for 2014 Ledelseskommentar til foreløpig a rsregnskap for 2014 1 Beskrivelse av institusjonen Høgskolen Betanien AS tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger innen helsefag. Høgskolen Betanien ble

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus

Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus - Korleis fekk vi det til? Utfordringar og muligheiter på vegen vidare Tove Giske, dr. polit Forskings- og fagutviklingssjukepleiar HDH & HDS med. Klinikk

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Sluttrapport Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Prosjekt: 81118 Prosjektansvarlig: Birgit Brunborg 29. februar 2013 1 Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING 12.02.2007 Side 1 av 23 ÅRSMELDING 2006 1 12.02.2007 Side 2 av 23 Innhold 1. Sammendrag året 2006 for Diakonissehjemmets skole... s. 3 2. Personal s. 4 3. Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Ledelseskommentarer årsregnskapet 2015 Lovisenberg diakonale høgskole

Ledelseskommentarer årsregnskapet 2015 Lovisenberg diakonale høgskole Ledelseskommentarer årsregnskapet 2015 Lovisenberg diakonale høgskole Institusjonens form Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH) er en privat, diakonal utdanningsinstitusjon. LDH er en akkreditert høyskole

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Haraldsplassdiakonalehøgskole Akkrediteringsom høgskole. Desember2010

Haraldsplassdiakonalehøgskole Akkrediteringsom høgskole. Desember2010 Haraldsplassdiakonalehøgskole Akkrediteringsom høgskole Desember2010 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Rapport fra avdeling til styret 2015

Rapport fra avdeling til styret 2015 Rapport fra avdeling til styret 2015 Avdeling Dekan Avdeling for helsefag Bratseth Kristin 1. Resultater 2013 2014 2015 Søkertall (1. prioritetssøkere) 823 638 811 Opptakstall 648 609 614 Aktive studenter

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2015 Ledelseskommentar INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2015... 4 2.1. Finansiell status første halvår... 4 2.2. Måloppnåelse...

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST Strategi for INTERNASJONALISERING ved Avdeling for sykepleierutdanning, HiST 2011-2015 I Stortingsmelding nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det at: Innen høyere utdanning vil internasjonalisering

Detaljer

RAPPORT 2008 & PLANER 2009

RAPPORT 2008 & PLANER 2009 RAPPORT 2008 & PLANER 2009 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 2009-2011 RAPPORT 2008 PLANER 2009 SØKNAD STATSTILSKUDD 2011 1 RAPPORT 2008... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Sektormål 1... 5 1.2.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

Rapport og planer (2011 2012)

Rapport og planer (2011 2012) BETANIEN DIAKONALE HØGSKOLE Rapport og planer (2011 2012) 1 INNLEDNING Betanien diakonale høgskole er en privat, ideell høgskole som eies av Stiftelsen Betanien i Bergen, og er tilknyttet Metodistkirken

Detaljer

1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3. 2. Personal s. 4

1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3. 2. Personal s. 4 ÅRSMELDING 2005 1 Innhold 1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3 2. Personal s. 4 3. Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og administrasjon.. s. 4 3.1 Fagutvikling 3.2 Reakkreditering

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technolgy Maridalsveien 17D 0178 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1569-14.09.2015 Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology - Tilbakemelding

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

RAPPORT & PLANER Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2012 2013 Haraldsplass diakonale høgskole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 I. SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV...

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer