INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil..."

Transkript

1 Årsmelding

2 INNHOLD Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil... 6 Drift bygg/ infrastruktur... 6 Biblioteket... 7 Bibliotekets rolle ved høgskolen... 7 Bruk av biblioteket... 7 Internasjonalisering... 8 Eksisterende avtaler... 8 Nordplus... 9 Erasmus... 9 FoU... 9 Ressurser til FoU... 9 Samarbeid innen FoU Publisering/ formidling Høgskolens miljø Studentprest/samtalemulighet Velferdstilbud Personalpolitiske tiltak Arbeid med etiske retningslinjer Råd og utvalg ved høgskolen Høgskolestyret Fagrådet Kvalitets- og læringsmiljøutvalget FOU-utvalget Internasjonalt utvalg Arbeids- og miljøutvalget (AMU) Eksamen- og bacheloroppgaveutvalget Klagenemnd Skikkethetsnemnd Studentrådet vår Studentrådet høst Regnskapsdata og nøkkeltall Resultatregnskap Økonomiske nøkkeltall Aktivitetskrav Søkere og opptak for Bachelor i sykepleie Søkere og opptak for etter- og videreutdanningene Antall som begynner ved Haraldsplass diakonale høgskole Studentgjennomstrømning Studenter per faglige årsverk Studiepoengsproduksjon Driftsutgifter per 60 studiepoeng Driftsutgifter per publikasjonspoeng Andel førstestillinger Forholdet mellom vitenskapelig ansatte og administrative stillinger Forholdstall student/ lærer ved Haraldsplass diakonale høgskole Avslutning

3 Innledning Haraldsplass diakonale høgskole har lagt bak seg et godt år knyttet til den strategiske og faglige utvikling med institusjonsakkreditering hos Kongen i statsråd august 2011 som et høydepunkt. Dette var basert på at NOKUTs styre vedtok 16. desember 2010 at Haraldsplass diakonale høgskole oppfyller kriteriene for å bli akkreditert som høgskole. Dermed var et viktig strategisk mål for høgskolen nådd. Høgskolen har høsten 2011 arbeidet for å bli etablert som ideelt aksjeselskap, noe som ble realisert fra 1. januar 2012: Haraldsplass diakonale høgskole AS. Høgskolen gjør opp regnskapet for året i positiv balanse. Av de tiltakene som ble satt opp i Virksomhetsplanen for 2011 er 78 % (2010: 82 %) gjennomført, 16 % (2010: 15 %) er i prosess, og 6 % (2010: 3 %) ikke gjennomført. Vi er fornøyd med dette selv om gjennomføringsprosenten er gått noe ned. Denne prosentsatsen tar ikke hensyn til hvilke typer saker det er snakk om. Legevaktsykepleie startet opp i 2011 med meget god søknad. Vi ønsket også å starte opp videreutdanning i Kommunehelsetjeneste/ hjemmesykepleie, men denne fikk ikke nok deltakere når det kom til finansiering. Høgskolen tilbyr også studietilbudene Bachelor i sykepleie, Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg, Videreutdanning i Legevaktsykepleie og Videreutdanning i Kommunehelsetjeneste, samt Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning. Det arbeides nå aktivt for å etablere en master basert på noen av videreutdanningene. Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid Fagutvikling Høgskolens fagområder er helse og veiledning. Høgskolen har arbeidet målrettet med implementering av kvalifikasjonsrammeverket i fagplanene. Dette arbeidet startet høsten 2009, og er implementert fra høsten 2011 og fortsetter i Det er etablert studietilbud i Legevaktsykepleie som er et nytt, og i nasjonal sammenheng, enestående studietilbud. Høgskolen planlegger å sende inn godkjenning på en master i sykepleie. Vi har i 2011 startet opp to videreutdanninger, og dette bidrar til å styrke fagmiljøet ved høgskolen. Fagområdet Veiledning er knyttet til Senter for relasjonsutvikling. Fra 1. februar 2012 legges SeR ned som avdeling, men studietilbudet fortsetter som Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. Vi ønsker å knytte tettere sammen undervisning og administrasjon med en ny administrasjon- og utdanningsleder som vil ha personalansvar for de ulike studielederne. Det blir nå en studieleder til hvert av studietilbudene. Vi etablerte våren 2011 et eget fagråd/ studieråd som kvalitetssikrer fagplaner og eventuelt andre faglige spørsmål før styret. Fagrådet har allerede hatt flere saker og jobber med høy kvalitet ut fra sitt mandat. Diakoni er ikke et eget fagområde i høgskolen, men et perspektiv i utdanningene. Høgskolen har arbeidet målrettet med diakoni med sikte på et mer praktisk opplegg, spesielt for sykepleierstudentene. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra studentene, men det er nødvendig med nyanser og endringer i tråd med tilbakemeldinger og erfaringer som blir gjort. Høgskolen har innledet et tett samarbeid med Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS, både i forhold til at studenter skal få erfaringer gjennom disse, og at vi vil arbeide målrettet for å få studentene til å engasjere seg i frivillig arbeid. 3

4 For å ivareta en god fagutvikling ved høgskolen, er det en fagansvarlig for hvert av studietilbudene. Samtidig er det en fagutviklingsleder som også er leder for Fagrådet ved høgskolen. Fagrådet ble etablert i 2011 og skal bidra til at studietilbudene holder høy kvalitet gjennom å kvalitetssikre fag- og studieplaner før behandling i høgskolestyret. Fagrådet behandlet to nye videreutdanningsstudier i 2011: Videreutdanning i legevaktsykepleie og Videreutdanning i kommunehelsetjeneste. Avdeling for sykepleie og helsefag har månedlige fagmøter hvor alle vitenskapelig ansatte deltar. Faglig utviklingsleder har i samarbeid med avdelingsleder ved ASH ansvar for å planlegge innholdet i fagdagene. Høsten 2011 startet bachelorstudiet (BiS) opp etter revidert fagplan hvor kvalifikasjonsrammeverket er implementert. Læringsutbytte er formulert både som sluttkompetanse og i forhold til hvert emne. Senter for relasjonsutvikling (SeR) har regelmessige samlinger hvor faglige problemstillinger knyttet til virksomheten tas opp. Sentralt i 2011 har vært undervisningsplan for studiet, videreutdanning i veiledning, markedsføring og rekruttering. Utarbeiding av nye kurstilbud gjennom anbudsdokument har også vært viktig. Kvalitetsutvikling Kvalitetssystemet er godt innarbeidet ved høgskolen, og blir brukt strategisk gjennom årsrapport for kvalitet som går til Høgskolestyret før budsjettbehandling hvert år. Kvalitetsutvikling i høgskolen er knyttet til evalueringer, avviksmeldingssystem, rådsstruktur, tilbakemeldinger og eksterne evalueringer som NOKUT og tilfredshetsundersøkelser utført av studentsamskipnad eller andre. Høgskolen arbeider med å videreutvikle kvalitetssystemet, og vurdere indikatorer som fanger opp kvalitet som handler om mellommenneskelige forhold, læringsmiljø og trivsel som alle har innvirkning på læringsutbyttet. Høgskolen ønsker at verdigrunnlaget som virksomheten er basert på også skal gjenspeiles i kvalitetssystemet. Høgskolen har i 2011 innarbeidet rutiner for samarbeidsmøter med alle praksisarenaer på ulike nivåer i vår organisasjon med gjensidig dialog om praksisforhold og mulige forbedringer. Høgskolen har i samarbeid med samarbeidspartnere i praksisfeltet utarbeidet et avviksmeldingssystem for praksisstudier ved Bachelor i sykepleie. Evalueringsrutinene er innarbeidet, men det er fortsatt tendens til lav svarprosent på noen studentevalueringer. NOKUT har ved flere ulike akkrediteringsprosesser gitt innspill til høgskolen. Disse er fulgt opp i kvalitets- og utviklingsarbeidet ved høgskolen. NOKUT har varslet at de i løpet av studieåret vil gjennomgå høgskolens kvalitetssikringssystem på nytt i forhold til fast 6- årssyklus. Det vil bli arbeidet målrettet mot dette i høgskolen i 2012, uten at vi ser noe grunn til å bytte ut kvalitetssikringssystemet ved høgskolen, da vi mener dette fungerer godt. 4

5 Samarbeid Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 videreutviklet samarbeidet med Senter for omsorgsforskning Vest (SOFV) hvor vi er svært sentral i et av SOFVs satsingsområder. Rektor sitter i styringsgruppen for SOFV, og SOFV har i 2011 benyttet seg av en av våre førsteamanuenser i 50 % som veileder på prosjekter innenfor undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene. I tillegg har høgskolen også i 2011 bidratt til medfinansiering av en stipendiatstilling ved SOF. Haraldsplass diakonale høgskole er fortsatt sentral innenfor videreutvikling av tidligere praksisveiledningsmidler, både i helseforetakene og i kommunene. Høsten 2011 har det vært arbeidet i fellesskap mellom høgskolene i Bergen og kommunen for å få etablert et Utdanningsråd som er direkte inne på det operative i forhold til utdanning/ praksis. Det er også etablert et samarbeid med frivillige organisasjoner innen helse (Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS), både i forhold til faglig samarbeid og i forhold til å engasjere studenter i frivillighet. SeR driver kontinuerlig med veiledning til enkeltpersoner, grupper, staber, ledergrupper og andre arbeidsfellesskap innenfor ulike sektorer. Helse- og sosialsektoren er våre viktigste oppdragsområder, og vi er inne i en fase med økende etterspørsel etter våre tjenester. Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 videreført og videreutviklet avtaler med Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det er etablert et Samarbeidsmøte på rektor/ direktørnivå med helseforetakene som møtes 4-6 ganger årlig. Her er det en god og åpen dialog og gode relasjoner. Under dette Samarbeidsmøtet er det etablert et Utdanningsråd med representanter for de ulike helse- og sosialfaglige utdanningene. Haraldsplass diakonale høgskole har også bidratt både i styringsgruppe og prosjektgruppe for nytt Ferdighetssenter ved Haukeland Universitetssykehus. Høgskolen har et svært godt samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus gjennom faste møtepunkt med Haraldsplass Diakonale Sykehus på rektor/ direktørnivå hvert semester. Rektor har fra høsten 2010 ledet finansieringsutvalget for bygging av nytt sykehus. I 2011 har høgskolen deltatt i en prosjektgruppe som skal arbeide med fellesarealer mellom høgskolen og Nye Haraldsplass. Høgskolen har en felles stilling som fag- og forskningssykepleier med Haraldsplass Diakonale Sykehus på PhD- nivå. Høgskolen har i 2011 styrket samarbeidet med Solli DPS gjennom etablering av en fellesstilling, og ønsker å videreføre dette samarbeidet. Høgskolen har videreført samarbeidet med Bergen kommune for å skape gode utviklingsprosjekter med høy relevans. Høgskolen har fulgt opp inngått avtale med Bergen kommune, og dette samarbeidet fungerer meget godt, men utvides nå også til å omfatte et Utdanningsråd som nevnt tidligere. Høgskolen har i 2011etablert avtaler med flere av de øvrige relevante kommunene i vårt nedslagsfelt, men volumet mot øvrige kommuner er forholdsvis beskjedent. Høgskolen har etablert et nettverk for høyskoler som driver med videreutdanning i palliativ omsorg. Høgskolen har samarbeid med flere andre aktører innen helse, utdanning og kirke: 5

6 Høgskolen har gjennom Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon et samarbeid med Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Vest og Sunniva klinikk for lindrende behandling. Høgskolen er medlem av Studentsamskipnaden i Bergen. Høgskolen har avtale med Senter for sjelesorg i Bergen for studenter og ansatte som ønsker samtaletilbud av denne karakter. Høgskolen er med i Utdanning i Bergen, et felles markedsføringsprosjekt med de statlige utdanningsinstitusjonene i Bergen og de fire kristne høgskolene. Rektor sitter i styringsrådet for Utdanning i Bergen. Rektor er medlem av Arbeidsutvalget/ styret i Nettverket for private høgskoler (NPH). Rektor har i 2011 vært representant for NPH i referansegruppen for stortingsmelding om utdanning til velferdstjenestene som er bebudet februar Rektor er fra desember 2011 leder av Bergen Kirkelige Fellesråd. Rektor sitter i styret til Virke Ideel. Høgskolen er med i nettverket for ledere ved sykepleierutdanningene i Norge, SUFAL, og avdelingsleder ved Avdeling for sykepleie og helsefag er medlem av AU. Høgskolen er observatør i Nasjonalt råd for helsefagutdanninger i Universitets- og høgskolerådet (UHR) som representant for de private diakonale høgskolene som ikke er akkreditert 1. Høgskolen er med i Samordna Opptak, og vår administrasjonsleder er med i et nettverk i Virke knyttet til administrasjonsledere ved høyere utdanningsinstitusjoner. Høgskolen er sentral i samarbeidet mellom de diakonale høgskolene i Norge. En av våre førsteamanuenser er varamedlem i styret til NOKUT. Kompetanseprofil Rekruttering er et område vi har fokus på ettersom det de neste årene vil være en viss avgang. Vi har de senere årene arbeidet mye for å heve formalkompetansen på førstenivå ved høgskolen. Høgskolen har nå samlet ca. 38 % (2010: 34 %) førstekompetanse, og vi arbeider for å øke denne prosentandelen til ca. 50 %. Det er en utfordring å rekruttere personer med førstekompetanse, ikke minst til Bachelor i sykepleie. På videreutdanningene er det noe større interesse, ikke minst knyttet til at vi ønsker å etablere en master. Det er mange som er i PhD- løp nå, og vi håper det skal lette rekruttering av vitenskapelig ansatte på dette nivået i fremtiden. Vi vil også satse på kombinasjonsstillinger med praksisfeltet. Vi er vår kompetanseprofil meget bevisst, og arbeider målrettet for å øke denne. Utlysning av nye stillinger blir alltid lyst ut på førstenivå, og det blir foretatt kommisjonsvurdering til alle faste stillinger. I 2011 er kompetanseutviklingsplanen for de vitenskapelig blitt en del av medarbeidersamtalen. Drift bygg/ infrastruktur Høgskolen har i 2011 fulgt anskaffelsesplan for øvelsesposten. Det er i løpet av 2011 bestemt at vi ikke vil etablere en felles øvelsespost med Haraldsplass Diakonale 1 Ved institusjonsakkreditering som høgskolen fikk i august 2011, søkte høgskolen om ordinært medlemskap i UHR, men UHR ønsker mer utfyllende informasjon fra høgskolen. Dette er ikke blitt prioritert høsten 2011 da vi har arbeidet med å etableres som aksjeselskap, men vil sende søknad til UHR i løpet av våren Vi har en god dialog med UHR om dette. 6

7 Sykehus, men vil etablere felles bibliotek. Dette vil frigjøre plass i høgskolen for en god utvidelse av øvelsespost. Høgskolen har fulgt opp kantineavtale med sikte på utvikling av tilbudet, og høgskolen opplever samarbeidet med leverandøren; Midtun Verksteder, som godt. Det planlegges i samarbeid med sykehuset felles kantine fra I 2011 har høgskolen startet leie av lokaler i nærheten av skolen. Høgskolen har fulgt opp eiendomsforvaltningen ved etablering av halvårlige møter. Det har ikke vært noen større saker til behandling i 2011, men det er en del saker som fremdeles står uløst pga. manglende økonomiske rammer hos huseier. Dette er satt på planen for Høgskolen ønsker en gjennomgang av hele IT-strukturen. I forbindelse med at vår nåværende IT-leverandør (Haraldsplass Diakonale Sykehus) akkurat nå gjennomfører en IT-strategiske analyse for sin virksomhet, avventer vi resultatet av denne før vi bestemmer oss for videre veivalg har vært det første hele driftsåret med FS som høyskolens studieadministrative system. Dette har medført nye rutiner som tar noe tid å forstå. Studieadministrasjonen bruker nå FS på en aktiv måte selv om det enda er mye å lære. Ledelsen kan ikke så langt se at innføringen av systemet har gitt noe administrativ ressursgevinst pga. kompleksiteten i systemet. Biblioteket Bibliotekets rolle ved høgskolen Biblioteket ved Haraldsplass diakonale høgskole er en viktig del av tilbudet til både studenter og ansatte. Høsten 2011 ble den nye strategiplanen for biblioteket innarbeidet som en del av den totale strategiplanen for høgskolen ( ). Biblioteket har to bibliotekarer i til sammen 1,5 stilling. Hovedbibliotekar møter fast i FoU-utvalget, og er også med i den utvidete ledergruppen til rektor. Både student og lærerevalueringer viser stor tilfredshet med bibliotekstjenesten. Bruk av biblioteket Samlinger og bruk av biblioteket (Kilde: intern) Statistikk Biblioteket Antall utlån 6152* 5628* 5782* 5708* * Antall fjernlån ** Antall innlån Tilvekst Antall bind i samlingca Ca Trykte tidsskrift Elektroniske tidsskrifter Bruk av databaser Total sessions Bruk av databaser Total searches run 385*** *** Bruk av BIBSYS Ask *Registrerte lån via BIBSYS + manuelle lån. **Lån til andre bibliotek 7

8 Utlånstallene av fysisk materiale har gradvis gått ned de siste årene i motsetning til tendensen i resten av sektoren. Med økt fokus på skriving av fagtekster og krav om å søke i artikkeldatabaser er mye av bibliotekbruken gått fra utlån av bøker til nedlasting av artikler. Antall innlån til egne brukere har økt kraftig. Over halvparten av innlånet består i kopier som biblioteket bestiller fra andre bibliotek, og gjenspeiler at biblioteket ikke har tilgang til de store tidsskriftpakkene. Dette er noe som bibliotektjenesten har fokus på og jobber både strategisk og økonomisk for å bedre. Lån til andre bibliotek (fjernlån) ser ut til å flate ut. Biblioteket ved Haraldsplass diakonale høgskole har en del spesiallitteratur innenfor veiledningsfeltet som vi nesten er alene om i Norge og som medfører stort fjernlån. Det er samarbeid mellom bibliotekene ved de diakonale høgskolene, i første omgang en felles avtale angående Endnote mellom bibliotekene ved Lovisenberg, Diakonova, Betanien og Haraldsplass. Hovedbibliotekarene ved de diakonale høgskolene startet et utredningsarbeid angående Rettighetspolitikk ved de diakonale høgskolene. Internasjonalisering Eksisterende avtaler Internasjonalisering er i sterk utvikling ved høgskolen. Utveksling bidrar i det holdningsskapende arbeidet som høgskolen ønsker å være en eksponent for. Vi ønsker å ytterligere å kvalitetssikre stedene som studentene reiser til og etablere avtaler. Dette krever ressurser ved at ansatte må reise mer. Økt mobilitet blant de vitenskapelige ansatte er en del av vår strategi for internasjonalisering. Fra høsten 2010 har høgskolen hatt en internasjonal koordinator i 45 % stilling. Høgskolen har et internasjonalt utvalg med representanter fra ledelsen, administrativt personale, lærerrepresentanter og studentrepresentanter i tillegg til internasjonal koordinator, som er leder for utvalget. Høgskolen har svært høy internasjonal aktivitet, og over 50 % av studentene har et utenlandsopphold i løpet av studietiden. Hoveddelen er under tre måneders varighet, og vi ønsker å øke andelen av 3 måneders opphold. Det arbeides videre med avtaler i USA og Israel for å fremme opphold over 3 mnd, og flere studenter ønsker dette. I forhold til palliasjon har høgskolen avtale med Århus Universitetssykehus (DK), Staffordshire University (GB) og Ersta Sköndal Högskola (S). Samarbeidet med USA og Cuba vil videreføres. I tillegg er det i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Nord Trøndelag igangsatt et samarbeid med Universitetet i Haifa i Israel. Mulighetene for stipendprogrammer i Nordplus og Erasmus er gode. Våren 2010 søkte vi om Nord- Amerikamidler til etablering av samarbeid med Azusa Pasific University om lærer og studentutveksling. Det har vist seg mer krevende å få til en avtale på tross av god vilje fra begge parters side. Vi vil arbeide for å få dette til i Samarbeidet med Bangladesh, BCHUP (sykehus i Bangladesh) er stadig godt. Høsten 2011 reiste fire studenter til BCHP i to puljer på 4 ukers opphold. (Kilde: DBH, i statistikken regnes kun 3 måneders opphold, ikke kortere freemovers ) Utvekslingsstudenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Betanien diakonale høgskole Diakonhjemmet høgskole

9 Haraldsplass diakonale høgskole Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Nordplus Vi er sammen med andre diakonale høgskoler i nettverket Norddiakoni. Vi har også vært med å utvikle en felles modul i diakoni, og Haraldsplass var vertskap for fellesmodulen høsten I tillegg deltar vi i Nordplus nettverket Trollnet. Haraldsplass diakonale høgskole har vært med å utvikle intensivkurs i kreative metoder i undervisningen". I 2011 har 12 av våre studenter reist på 4 ukers studieopphold innen Nordplus. Erasmus Høsten 2011 fikk vi midler fra Erasmus til å reise på Preperatory Visit til Høgskolan Ersta Sköndal i Stockholm. Besøket resulterte i inngåelse av en bilateral avtale mellom høgskolene. Høsten 2011 fikk vi også Midler til Preparatory Visit til University of Staffordshire, med mål å inngå en bilateral avtale. FoU Ressurser til FoU Høgskolen har hatt som mål å ha 25 % av de vitenskapelige ansattes stillingsressurs til FoUarbeid. I 2011 har vi fått oversikt over tid avsatt til forskning, og utviklet en systematisk oversikt over ulike utviklingsprosjekt. Dette gjør at vi har et tydeligere bilde av ressursbruk både til forsking og utvikling, og at målet med 25 % er nådd. Andel FoU-virksomhet av pedagogisk virksomhet (kilde: Årsmelding) Andel FoU-tid av pedagogisk tid Prosent 17,0 20,0 22,0 25,0 Vi registrerer at vi heller ikke for 2012 har får tildelt stipendiatstilling over statsbudsjettet, selv om vi er blitt akkreditert høgskole. Denne skjevfordelingen mellom høgskoler gjør det veldig krevende for oss å utvikle et miljø ved høgskolen, og har per i dag en stipendiat dekket av egne midler, samt to som har eksterne midler og gjennom PhD- perioden knyttet til det fagmiljøet som finansierer stipendiaten. Vi har fortsatt arbeidet med å forvente at FoU-tiden skal planlegges tatt ut i skjermede perioder. Flere og flere av de ansatte klarer å gjennomføre dette. Ved tildeling av FoU-tid våren 2010 innførte vi at de som får FoU-tid fikk redusert tid til faglig fordypning fra 10 til 5 %, mens de som ikke har FoU-tid fortsatt har 10 %. Det ser ikke ut til at dette har ført til at færre søker FoU-tid. I 2011 har det vært en bred diskusjon i forhold til ny strategiplan, der FoU og bibliotekstjenesten er en viktig del. Den nye strategiplanen for FoU ser dette som en del av høgskolens kjernevirksomhet. De tre prioriterte områdene for FoU er: Pasientrettede prosjekter Verdidebatter i samfunnet og forhold fag- tro 9

10 Utdanning, yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling. I 2011 har vi fått på plass internkontrollrutiner for FoU på K-området. For å sikre at forskningsansvarlig har oversikt over oppstart og avslutning av forskingsprosjekt ved HDH, har vi utviklet et skjema som alle med tildelt FoU-tid fyller ut. Skjemaet viser tildelt nummer på FoU-prosjekt, tittel på prosjektet, navn på vitenskapelig ansatt og andel FoU-tid i studieåret, metode brukt i datasamling, om data er sensitive eller ikke og om det er søkt REK/NSD. Det viser også hvordan data blir lagret og om det er opprettet plass på Forskningsserver. Samarbeid innen FoU Høgskolen har holdt kontakten med Aalborg Universitetssykehus knyttet til det palliative og geriatriske miljøet i Aalborg. Høgskolen har videreutviklet samarbeidet i Senter for omsorgsforskningssenter Vest der 5 av høgskolens ansatte er aktivt med i forskningsgruppen Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår. I april 2011 inviterte forskningsgruppen til seminar her ved høgskolen. Flere av våre ansatte presenterte paper på denne konferansen. Flere ansatte har tett kontakt med fagfeller ved Universitetet i Bergen, NTNU, Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord-Haugesund, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Betanien diakonale høgskole, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Sør- Trøndelag, Høgskolen i Molde, Universitetet i Troms, Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nasjonalt deltar vi i nettverk innen palliasjon som vi tok initiativet til i 2010, grunnlagstenkning i omsorgsforskning og tvang og menneskerettigheter. Videre deltar vi i nettverk knyttet til arbeidslivsforskning innen helseledelse og trivsel, samt nettverk for utvikling av bachelorstudiet i sykepleie. Ansatte ved høgskolen er aktive i Bergen Research Group of Grounded Theory sammen med forskere ved Høgskolen i Bergen og Azusa Pacific University, California. Det europeiske nettverket innen Spiritual Care Reseach arrangerte 5th International Student Conference on Spiritual Care i Amsterdam i november 2011 der 10 studenter fra høgskolen deltok. Tove Giske, førsteamanuensis ved høgskolen, er med i Steering Group. Høsten 2011 startet gruppen en multinasjonal undersøkelse av sykepleierstudenters kunnskap, holdninger og ferdigheter i forhold til spiritual care der om lag 3000 studenter i 10 ulike land deltar. I Norge deltar tre statlige og fire diakonale utdanninger i denne studien, ledet av Haraldsplass diakonale høgskole. Internasjonal mobilitet 2011 FoU Utreise/ innreise Landkode Utvekslingsinstitusjon Utvekslingsavtale Antall herav post. doc totalt NORSK DK Ålborg Universitetssykehus (4 UKER) INSTITUSJON 1 1 NORSK USA Azusa Pasific University INSTITUSJON 4 1 NORSK ISRAEL University of Haifa INSTITUSJON 1 UTENL DK VIA- University College, Århus ERASMUS 1 NORSK DK UNC-University College Nordjylland NORDPLUS 1 UTENL UK Staffordshire University INSITUSJON 2 1 & stip.tot. 10

11 NORSK Portugal Utenfor avtale 1 1 NORSK CHILE ACEMACH of Chile UTENFOR AVTALE 1 1 NORSK SE Ersta Sköndal UTENFOR AVTALE 1 NORSK SE Ersta Sköndal ERASMUS 1 NORSK SE Ersta Sköndal NORDPLUS Sum 14 4 Publisering/ formidling Høgskolen har et kontinuerlig fokus på publiserings/ formidlingsambisjoner. I strategiplanen for høgskolen har vi satt oss som mål at vi skal ha 1,25 publiseringspoeng i snitt for førstestillinger over 3 år. Noen tall: (Kilde: DBH. Tallene for 2011 er ennå ikke klare) Publisering per undervisnings-, forskningssstilling/ førsteårsverk Haraldsplass diakonale høgskole 0,10 0,45 0,19 0,30 0,51 Høgskolen i Bergen 0,09 0,17 0,15 0,20 0,70 Private høgskoler 0,23 0,27 0,30 0,40 0,40 Høyskoler 0,21 0,25 0,25 0,30 0,30 Universiteter 0,82 0,86 0,88 0,90 0,90 Publikasjonspoeng pr. førstestilling fra ( Kilde: DBH) tallene er ikke klare. År Diakonhjemmet Høgskole 1,50 1,80 1,43 1,59 1,1 Haraldsplass diakonale høgskole 0,91 1,82 0,75 1,01 1,7 Betanien diakonale høgskole 1,36 0,59 0,93 0,50 1,2 Høyskolen Diakonova 0,89 0,00 1,25 0,56 2,0 Lovisenberg diakonale høgskole 0,39 0,74 0,38 0,34 1,2 Høgskolen i Bergen 0,40 0,60 0,50 0,70 0,4 Høgskolen i Sogn og Fjordane 0,80 0,50 0,40 0,70 0,7 Gjennomsnitt statlige høgskoler 0,56 0,70 0,72 0,87 0,8 Gjennomsnitt private høgskoler 0,90 1,03 1,00 1,25 1,2 Gjennomsnitt universiteter 1,58 1,66 1,73 1,82 1,8 Publikasjonspoeng (absolutte tall) Haraldsplass diakonale høgskole 2,0 8,92 4,45 6,883 11,062 7,25 Haraldsplass diakonale høgskole har hatt en jevn økning av publikasjonspoeng de siste årene. Dette har gått noe ned i 2011 som forventet, fordi tiden fra oppstart av et forskingsprosjekt til publisering kan bli lang, og dette fører til variasjon i publiseringspoengene fra år til år. (Kilde: Årsrapporter for høgskolen/ DBH/ Forskdok) status pr Publisering og formidling Fagfellevurderte artikler i Vitenskapelige tidsskrift

12 Artikkel i vitenskapelig antologi Vitenskapelig monografi Sum publikasjoner DBH Artikkel i vitenskapelig tidsskrift Artikkel i fag-/bransjetidsskrift/ populærfaglige tidsskrift Vitenskapelig antologi/fagbok Kapittel i bok Rapport i institusjonsserie* Bidrag konferanse/foredrag Andre typer formidling/intervju Sum publikasjoner og formidling Høgskolens miljø Studentprest/samtalemulighet Høgskolen har en egen studentprest i 20 % stilling finansiert av høgskolens eier, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Dette er positivt for høgskolen, og studentpresten har engasjert seg både faglig i diakoniundervisning og i gudstjenestelig arbeid i forbindelse med semesteråpninger og ved avslutning 3. året. Høgskolen har i tillegg en avtale med Senter for sjelesorg Haraldsplass med tilbud om samtale, og studenter benytter seg av denne muligheten. Velferdstilbud Høgskolen er medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), og dette sikrer studentene tilgang til en rekke gode velferdstilbud i Bergen som bolig, barnehage, psykolog, karriereveiledning mv. Personalpolitiske tiltak Høgskolen har tilbud om felles trening for de ansatte og en trimkalender som premierer trening på fritiden. Det er stor deltakelse på denne. Det er i løpet av året en rekke sosiale tiltak for de ansatte, delvis initiert av høgskolen, delvis initiert av de ansatte selv. Det gjennomføres månedlige personalmøter med god oppslutning. Det er iverksatt mulighet for fri ut over avtalefestet fri for seniorer over 62 år. Arbeid med etiske retningslinjer Høgskolen har gjennom 2010 og deler av 2011 arbeidet med etiske retningslinjer for virksomheten som ble behandlet i styret mars Råd og utvalg ved høgskolen 2011 Høgskolestyret Styreleder Nestleder Styremedlem Terje Steen Edvardsen Per Barsnes Anne Gine Hestetun 12

13 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant, vara Ansattes representant, vara Studentrepresentant Studentrepresentant Studentrepresentant, vara Studentrepresentant, vara Astrid Byrknes Elisabeth Müller Lysebo Helge Taranrød Åse Gammersvik Irene Hunskår Morten Lystrup Kjell Arne Aarheim Anna Gjertsen Aleksander Krokeide Andrea Mathisen Miriam Haaland 1. varamedlem Nils Håkon Urangsæter 2. varamedlem Astrid A. Vilsvik 3. varamedlem Tore Nygård Fagrådet Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Student (Bachelor) Student (Bachelor) Fagperson Legevaktsykepleie Fagperson Kommunehelsetjeneste Herdis Alvsvåg, Fagutviklingsleder Ingrid O. Torsteinson, avd. leder ASH Rasmus Lassen, avd. leder SeR Margareth Haukom, Studieleder Bachelor Tove Giske, FOU-leder Andrea Mathisen, 2. år Ingrid Bekken, 1. år Elisabeth Holm Hansen Åslaug Brænde Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Fra Avdeling for sykepleie og helsefag: Britt Moene Kuven vararepresentant: Britt Haugland Fra Senter for relasjonsutvikling: Fra administrasjonen: Fra ledelsen: Sekretær: Studentrepresentanter: Morten Lystrup vararepresentant: Sidsel Haaland (frem til okt.). Haakon Georg Moe vararepresentant: Inger Taule Bjørkhaug Jørn-Henning Theis vararepresentant: Ingrid O. Torsteinson Åse Gammersvik kvalitetskoordinator Olufine Skretting, 3. år 13

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer