INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil..."

Transkript

1 Årsmelding

2 INNHOLD Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil... 6 Drift bygg/ infrastruktur... 6 Biblioteket... 7 Bibliotekets rolle ved høgskolen... 7 Bruk av biblioteket... 7 Internasjonalisering... 8 Eksisterende avtaler... 8 Nordplus... 9 Erasmus... 9 FoU... 9 Ressurser til FoU... 9 Samarbeid innen FoU Publisering/ formidling Høgskolens miljø Studentprest/samtalemulighet Velferdstilbud Personalpolitiske tiltak Arbeid med etiske retningslinjer Råd og utvalg ved høgskolen Høgskolestyret Fagrådet Kvalitets- og læringsmiljøutvalget FOU-utvalget Internasjonalt utvalg Arbeids- og miljøutvalget (AMU) Eksamen- og bacheloroppgaveutvalget Klagenemnd Skikkethetsnemnd Studentrådet vår Studentrådet høst Regnskapsdata og nøkkeltall Resultatregnskap Økonomiske nøkkeltall Aktivitetskrav Søkere og opptak for Bachelor i sykepleie Søkere og opptak for etter- og videreutdanningene Antall som begynner ved Haraldsplass diakonale høgskole Studentgjennomstrømning Studenter per faglige årsverk Studiepoengsproduksjon Driftsutgifter per 60 studiepoeng Driftsutgifter per publikasjonspoeng Andel førstestillinger Forholdet mellom vitenskapelig ansatte og administrative stillinger Forholdstall student/ lærer ved Haraldsplass diakonale høgskole Avslutning

3 Innledning Haraldsplass diakonale høgskole har lagt bak seg et godt år knyttet til den strategiske og faglige utvikling med institusjonsakkreditering hos Kongen i statsråd august 2011 som et høydepunkt. Dette var basert på at NOKUTs styre vedtok 16. desember 2010 at Haraldsplass diakonale høgskole oppfyller kriteriene for å bli akkreditert som høgskole. Dermed var et viktig strategisk mål for høgskolen nådd. Høgskolen har høsten 2011 arbeidet for å bli etablert som ideelt aksjeselskap, noe som ble realisert fra 1. januar 2012: Haraldsplass diakonale høgskole AS. Høgskolen gjør opp regnskapet for året i positiv balanse. Av de tiltakene som ble satt opp i Virksomhetsplanen for 2011 er 78 % (2010: 82 %) gjennomført, 16 % (2010: 15 %) er i prosess, og 6 % (2010: 3 %) ikke gjennomført. Vi er fornøyd med dette selv om gjennomføringsprosenten er gått noe ned. Denne prosentsatsen tar ikke hensyn til hvilke typer saker det er snakk om. Legevaktsykepleie startet opp i 2011 med meget god søknad. Vi ønsket også å starte opp videreutdanning i Kommunehelsetjeneste/ hjemmesykepleie, men denne fikk ikke nok deltakere når det kom til finansiering. Høgskolen tilbyr også studietilbudene Bachelor i sykepleie, Tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg, Videreutdanning i Legevaktsykepleie og Videreutdanning i Kommunehelsetjeneste, samt Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning. Det arbeides nå aktivt for å etablere en master basert på noen av videreutdanningene. Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid Fagutvikling Høgskolens fagområder er helse og veiledning. Høgskolen har arbeidet målrettet med implementering av kvalifikasjonsrammeverket i fagplanene. Dette arbeidet startet høsten 2009, og er implementert fra høsten 2011 og fortsetter i Det er etablert studietilbud i Legevaktsykepleie som er et nytt, og i nasjonal sammenheng, enestående studietilbud. Høgskolen planlegger å sende inn godkjenning på en master i sykepleie. Vi har i 2011 startet opp to videreutdanninger, og dette bidrar til å styrke fagmiljøet ved høgskolen. Fagområdet Veiledning er knyttet til Senter for relasjonsutvikling. Fra 1. februar 2012 legges SeR ned som avdeling, men studietilbudet fortsetter som Tverrfaglig videreutdanning i veiledning. Vi ønsker å knytte tettere sammen undervisning og administrasjon med en ny administrasjon- og utdanningsleder som vil ha personalansvar for de ulike studielederne. Det blir nå en studieleder til hvert av studietilbudene. Vi etablerte våren 2011 et eget fagråd/ studieråd som kvalitetssikrer fagplaner og eventuelt andre faglige spørsmål før styret. Fagrådet har allerede hatt flere saker og jobber med høy kvalitet ut fra sitt mandat. Diakoni er ikke et eget fagområde i høgskolen, men et perspektiv i utdanningene. Høgskolen har arbeidet målrettet med diakoni med sikte på et mer praktisk opplegg, spesielt for sykepleierstudentene. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra studentene, men det er nødvendig med nyanser og endringer i tråd med tilbakemeldinger og erfaringer som blir gjort. Høgskolen har innledet et tett samarbeid med Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS, både i forhold til at studenter skal få erfaringer gjennom disse, og at vi vil arbeide målrettet for å få studentene til å engasjere seg i frivillig arbeid. 3

4 For å ivareta en god fagutvikling ved høgskolen, er det en fagansvarlig for hvert av studietilbudene. Samtidig er det en fagutviklingsleder som også er leder for Fagrådet ved høgskolen. Fagrådet ble etablert i 2011 og skal bidra til at studietilbudene holder høy kvalitet gjennom å kvalitetssikre fag- og studieplaner før behandling i høgskolestyret. Fagrådet behandlet to nye videreutdanningsstudier i 2011: Videreutdanning i legevaktsykepleie og Videreutdanning i kommunehelsetjeneste. Avdeling for sykepleie og helsefag har månedlige fagmøter hvor alle vitenskapelig ansatte deltar. Faglig utviklingsleder har i samarbeid med avdelingsleder ved ASH ansvar for å planlegge innholdet i fagdagene. Høsten 2011 startet bachelorstudiet (BiS) opp etter revidert fagplan hvor kvalifikasjonsrammeverket er implementert. Læringsutbytte er formulert både som sluttkompetanse og i forhold til hvert emne. Senter for relasjonsutvikling (SeR) har regelmessige samlinger hvor faglige problemstillinger knyttet til virksomheten tas opp. Sentralt i 2011 har vært undervisningsplan for studiet, videreutdanning i veiledning, markedsføring og rekruttering. Utarbeiding av nye kurstilbud gjennom anbudsdokument har også vært viktig. Kvalitetsutvikling Kvalitetssystemet er godt innarbeidet ved høgskolen, og blir brukt strategisk gjennom årsrapport for kvalitet som går til Høgskolestyret før budsjettbehandling hvert år. Kvalitetsutvikling i høgskolen er knyttet til evalueringer, avviksmeldingssystem, rådsstruktur, tilbakemeldinger og eksterne evalueringer som NOKUT og tilfredshetsundersøkelser utført av studentsamskipnad eller andre. Høgskolen arbeider med å videreutvikle kvalitetssystemet, og vurdere indikatorer som fanger opp kvalitet som handler om mellommenneskelige forhold, læringsmiljø og trivsel som alle har innvirkning på læringsutbyttet. Høgskolen ønsker at verdigrunnlaget som virksomheten er basert på også skal gjenspeiles i kvalitetssystemet. Høgskolen har i 2011 innarbeidet rutiner for samarbeidsmøter med alle praksisarenaer på ulike nivåer i vår organisasjon med gjensidig dialog om praksisforhold og mulige forbedringer. Høgskolen har i samarbeid med samarbeidspartnere i praksisfeltet utarbeidet et avviksmeldingssystem for praksisstudier ved Bachelor i sykepleie. Evalueringsrutinene er innarbeidet, men det er fortsatt tendens til lav svarprosent på noen studentevalueringer. NOKUT har ved flere ulike akkrediteringsprosesser gitt innspill til høgskolen. Disse er fulgt opp i kvalitets- og utviklingsarbeidet ved høgskolen. NOKUT har varslet at de i løpet av studieåret vil gjennomgå høgskolens kvalitetssikringssystem på nytt i forhold til fast 6- årssyklus. Det vil bli arbeidet målrettet mot dette i høgskolen i 2012, uten at vi ser noe grunn til å bytte ut kvalitetssikringssystemet ved høgskolen, da vi mener dette fungerer godt. 4

5 Samarbeid Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 videreutviklet samarbeidet med Senter for omsorgsforskning Vest (SOFV) hvor vi er svært sentral i et av SOFVs satsingsområder. Rektor sitter i styringsgruppen for SOFV, og SOFV har i 2011 benyttet seg av en av våre førsteamanuenser i 50 % som veileder på prosjekter innenfor undervisningssykehjemmene og undervisningshjemmetjenestene. I tillegg har høgskolen også i 2011 bidratt til medfinansiering av en stipendiatstilling ved SOF. Haraldsplass diakonale høgskole er fortsatt sentral innenfor videreutvikling av tidligere praksisveiledningsmidler, både i helseforetakene og i kommunene. Høsten 2011 har det vært arbeidet i fellesskap mellom høgskolene i Bergen og kommunen for å få etablert et Utdanningsråd som er direkte inne på det operative i forhold til utdanning/ praksis. Det er også etablert et samarbeid med frivillige organisasjoner innen helse (Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS), både i forhold til faglig samarbeid og i forhold til å engasjere studenter i frivillighet. SeR driver kontinuerlig med veiledning til enkeltpersoner, grupper, staber, ledergrupper og andre arbeidsfellesskap innenfor ulike sektorer. Helse- og sosialsektoren er våre viktigste oppdragsområder, og vi er inne i en fase med økende etterspørsel etter våre tjenester. Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 videreført og videreutviklet avtaler med Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Det er etablert et Samarbeidsmøte på rektor/ direktørnivå med helseforetakene som møtes 4-6 ganger årlig. Her er det en god og åpen dialog og gode relasjoner. Under dette Samarbeidsmøtet er det etablert et Utdanningsråd med representanter for de ulike helse- og sosialfaglige utdanningene. Haraldsplass diakonale høgskole har også bidratt både i styringsgruppe og prosjektgruppe for nytt Ferdighetssenter ved Haukeland Universitetssykehus. Høgskolen har et svært godt samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus gjennom faste møtepunkt med Haraldsplass Diakonale Sykehus på rektor/ direktørnivå hvert semester. Rektor har fra høsten 2010 ledet finansieringsutvalget for bygging av nytt sykehus. I 2011 har høgskolen deltatt i en prosjektgruppe som skal arbeide med fellesarealer mellom høgskolen og Nye Haraldsplass. Høgskolen har en felles stilling som fag- og forskningssykepleier med Haraldsplass Diakonale Sykehus på PhD- nivå. Høgskolen har i 2011 styrket samarbeidet med Solli DPS gjennom etablering av en fellesstilling, og ønsker å videreføre dette samarbeidet. Høgskolen har videreført samarbeidet med Bergen kommune for å skape gode utviklingsprosjekter med høy relevans. Høgskolen har fulgt opp inngått avtale med Bergen kommune, og dette samarbeidet fungerer meget godt, men utvides nå også til å omfatte et Utdanningsråd som nevnt tidligere. Høgskolen har i 2011etablert avtaler med flere av de øvrige relevante kommunene i vårt nedslagsfelt, men volumet mot øvrige kommuner er forholdsvis beskjedent. Høgskolen har etablert et nettverk for høyskoler som driver med videreutdanning i palliativ omsorg. Høgskolen har samarbeid med flere andre aktører innen helse, utdanning og kirke: 5

6 Høgskolen har gjennom Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon et samarbeid med Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Vest og Sunniva klinikk for lindrende behandling. Høgskolen er medlem av Studentsamskipnaden i Bergen. Høgskolen har avtale med Senter for sjelesorg i Bergen for studenter og ansatte som ønsker samtaletilbud av denne karakter. Høgskolen er med i Utdanning i Bergen, et felles markedsføringsprosjekt med de statlige utdanningsinstitusjonene i Bergen og de fire kristne høgskolene. Rektor sitter i styringsrådet for Utdanning i Bergen. Rektor er medlem av Arbeidsutvalget/ styret i Nettverket for private høgskoler (NPH). Rektor har i 2011 vært representant for NPH i referansegruppen for stortingsmelding om utdanning til velferdstjenestene som er bebudet februar Rektor er fra desember 2011 leder av Bergen Kirkelige Fellesråd. Rektor sitter i styret til Virke Ideel. Høgskolen er med i nettverket for ledere ved sykepleierutdanningene i Norge, SUFAL, og avdelingsleder ved Avdeling for sykepleie og helsefag er medlem av AU. Høgskolen er observatør i Nasjonalt råd for helsefagutdanninger i Universitets- og høgskolerådet (UHR) som representant for de private diakonale høgskolene som ikke er akkreditert 1. Høgskolen er med i Samordna Opptak, og vår administrasjonsleder er med i et nettverk i Virke knyttet til administrasjonsledere ved høyere utdanningsinstitusjoner. Høgskolen er sentral i samarbeidet mellom de diakonale høgskolene i Norge. En av våre førsteamanuenser er varamedlem i styret til NOKUT. Kompetanseprofil Rekruttering er et område vi har fokus på ettersom det de neste årene vil være en viss avgang. Vi har de senere årene arbeidet mye for å heve formalkompetansen på førstenivå ved høgskolen. Høgskolen har nå samlet ca. 38 % (2010: 34 %) førstekompetanse, og vi arbeider for å øke denne prosentandelen til ca. 50 %. Det er en utfordring å rekruttere personer med førstekompetanse, ikke minst til Bachelor i sykepleie. På videreutdanningene er det noe større interesse, ikke minst knyttet til at vi ønsker å etablere en master. Det er mange som er i PhD- løp nå, og vi håper det skal lette rekruttering av vitenskapelig ansatte på dette nivået i fremtiden. Vi vil også satse på kombinasjonsstillinger med praksisfeltet. Vi er vår kompetanseprofil meget bevisst, og arbeider målrettet for å øke denne. Utlysning av nye stillinger blir alltid lyst ut på førstenivå, og det blir foretatt kommisjonsvurdering til alle faste stillinger. I 2011 er kompetanseutviklingsplanen for de vitenskapelig blitt en del av medarbeidersamtalen. Drift bygg/ infrastruktur Høgskolen har i 2011 fulgt anskaffelsesplan for øvelsesposten. Det er i løpet av 2011 bestemt at vi ikke vil etablere en felles øvelsespost med Haraldsplass Diakonale 1 Ved institusjonsakkreditering som høgskolen fikk i august 2011, søkte høgskolen om ordinært medlemskap i UHR, men UHR ønsker mer utfyllende informasjon fra høgskolen. Dette er ikke blitt prioritert høsten 2011 da vi har arbeidet med å etableres som aksjeselskap, men vil sende søknad til UHR i løpet av våren Vi har en god dialog med UHR om dette. 6

7 Sykehus, men vil etablere felles bibliotek. Dette vil frigjøre plass i høgskolen for en god utvidelse av øvelsespost. Høgskolen har fulgt opp kantineavtale med sikte på utvikling av tilbudet, og høgskolen opplever samarbeidet med leverandøren; Midtun Verksteder, som godt. Det planlegges i samarbeid med sykehuset felles kantine fra I 2011 har høgskolen startet leie av lokaler i nærheten av skolen. Høgskolen har fulgt opp eiendomsforvaltningen ved etablering av halvårlige møter. Det har ikke vært noen større saker til behandling i 2011, men det er en del saker som fremdeles står uløst pga. manglende økonomiske rammer hos huseier. Dette er satt på planen for Høgskolen ønsker en gjennomgang av hele IT-strukturen. I forbindelse med at vår nåværende IT-leverandør (Haraldsplass Diakonale Sykehus) akkurat nå gjennomfører en IT-strategiske analyse for sin virksomhet, avventer vi resultatet av denne før vi bestemmer oss for videre veivalg har vært det første hele driftsåret med FS som høyskolens studieadministrative system. Dette har medført nye rutiner som tar noe tid å forstå. Studieadministrasjonen bruker nå FS på en aktiv måte selv om det enda er mye å lære. Ledelsen kan ikke så langt se at innføringen av systemet har gitt noe administrativ ressursgevinst pga. kompleksiteten i systemet. Biblioteket Bibliotekets rolle ved høgskolen Biblioteket ved Haraldsplass diakonale høgskole er en viktig del av tilbudet til både studenter og ansatte. Høsten 2011 ble den nye strategiplanen for biblioteket innarbeidet som en del av den totale strategiplanen for høgskolen ( ). Biblioteket har to bibliotekarer i til sammen 1,5 stilling. Hovedbibliotekar møter fast i FoU-utvalget, og er også med i den utvidete ledergruppen til rektor. Både student og lærerevalueringer viser stor tilfredshet med bibliotekstjenesten. Bruk av biblioteket Samlinger og bruk av biblioteket (Kilde: intern) Statistikk Biblioteket Antall utlån 6152* 5628* 5782* 5708* * Antall fjernlån ** Antall innlån Tilvekst Antall bind i samlingca Ca Trykte tidsskrift Elektroniske tidsskrifter Bruk av databaser Total sessions Bruk av databaser Total searches run 385*** *** Bruk av BIBSYS Ask *Registrerte lån via BIBSYS + manuelle lån. **Lån til andre bibliotek 7

8 Utlånstallene av fysisk materiale har gradvis gått ned de siste årene i motsetning til tendensen i resten av sektoren. Med økt fokus på skriving av fagtekster og krav om å søke i artikkeldatabaser er mye av bibliotekbruken gått fra utlån av bøker til nedlasting av artikler. Antall innlån til egne brukere har økt kraftig. Over halvparten av innlånet består i kopier som biblioteket bestiller fra andre bibliotek, og gjenspeiler at biblioteket ikke har tilgang til de store tidsskriftpakkene. Dette er noe som bibliotektjenesten har fokus på og jobber både strategisk og økonomisk for å bedre. Lån til andre bibliotek (fjernlån) ser ut til å flate ut. Biblioteket ved Haraldsplass diakonale høgskole har en del spesiallitteratur innenfor veiledningsfeltet som vi nesten er alene om i Norge og som medfører stort fjernlån. Det er samarbeid mellom bibliotekene ved de diakonale høgskolene, i første omgang en felles avtale angående Endnote mellom bibliotekene ved Lovisenberg, Diakonova, Betanien og Haraldsplass. Hovedbibliotekarene ved de diakonale høgskolene startet et utredningsarbeid angående Rettighetspolitikk ved de diakonale høgskolene. Internasjonalisering Eksisterende avtaler Internasjonalisering er i sterk utvikling ved høgskolen. Utveksling bidrar i det holdningsskapende arbeidet som høgskolen ønsker å være en eksponent for. Vi ønsker å ytterligere å kvalitetssikre stedene som studentene reiser til og etablere avtaler. Dette krever ressurser ved at ansatte må reise mer. Økt mobilitet blant de vitenskapelige ansatte er en del av vår strategi for internasjonalisering. Fra høsten 2010 har høgskolen hatt en internasjonal koordinator i 45 % stilling. Høgskolen har et internasjonalt utvalg med representanter fra ledelsen, administrativt personale, lærerrepresentanter og studentrepresentanter i tillegg til internasjonal koordinator, som er leder for utvalget. Høgskolen har svært høy internasjonal aktivitet, og over 50 % av studentene har et utenlandsopphold i løpet av studietiden. Hoveddelen er under tre måneders varighet, og vi ønsker å øke andelen av 3 måneders opphold. Det arbeides videre med avtaler i USA og Israel for å fremme opphold over 3 mnd, og flere studenter ønsker dette. I forhold til palliasjon har høgskolen avtale med Århus Universitetssykehus (DK), Staffordshire University (GB) og Ersta Sköndal Högskola (S). Samarbeidet med USA og Cuba vil videreføres. I tillegg er det i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Nord Trøndelag igangsatt et samarbeid med Universitetet i Haifa i Israel. Mulighetene for stipendprogrammer i Nordplus og Erasmus er gode. Våren 2010 søkte vi om Nord- Amerikamidler til etablering av samarbeid med Azusa Pasific University om lærer og studentutveksling. Det har vist seg mer krevende å få til en avtale på tross av god vilje fra begge parters side. Vi vil arbeide for å få dette til i Samarbeidet med Bangladesh, BCHUP (sykehus i Bangladesh) er stadig godt. Høsten 2011 reiste fire studenter til BCHP i to puljer på 4 ukers opphold. (Kilde: DBH, i statistikken regnes kun 3 måneders opphold, ikke kortere freemovers ) Utvekslingsstudenter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Betanien diakonale høgskole Diakonhjemmet høgskole

9 Haraldsplass diakonale høgskole Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Nordplus Vi er sammen med andre diakonale høgskoler i nettverket Norddiakoni. Vi har også vært med å utvikle en felles modul i diakoni, og Haraldsplass var vertskap for fellesmodulen høsten I tillegg deltar vi i Nordplus nettverket Trollnet. Haraldsplass diakonale høgskole har vært med å utvikle intensivkurs i kreative metoder i undervisningen". I 2011 har 12 av våre studenter reist på 4 ukers studieopphold innen Nordplus. Erasmus Høsten 2011 fikk vi midler fra Erasmus til å reise på Preperatory Visit til Høgskolan Ersta Sköndal i Stockholm. Besøket resulterte i inngåelse av en bilateral avtale mellom høgskolene. Høsten 2011 fikk vi også Midler til Preparatory Visit til University of Staffordshire, med mål å inngå en bilateral avtale. FoU Ressurser til FoU Høgskolen har hatt som mål å ha 25 % av de vitenskapelige ansattes stillingsressurs til FoUarbeid. I 2011 har vi fått oversikt over tid avsatt til forskning, og utviklet en systematisk oversikt over ulike utviklingsprosjekt. Dette gjør at vi har et tydeligere bilde av ressursbruk både til forsking og utvikling, og at målet med 25 % er nådd. Andel FoU-virksomhet av pedagogisk virksomhet (kilde: Årsmelding) Andel FoU-tid av pedagogisk tid Prosent 17,0 20,0 22,0 25,0 Vi registrerer at vi heller ikke for 2012 har får tildelt stipendiatstilling over statsbudsjettet, selv om vi er blitt akkreditert høgskole. Denne skjevfordelingen mellom høgskoler gjør det veldig krevende for oss å utvikle et miljø ved høgskolen, og har per i dag en stipendiat dekket av egne midler, samt to som har eksterne midler og gjennom PhD- perioden knyttet til det fagmiljøet som finansierer stipendiaten. Vi har fortsatt arbeidet med å forvente at FoU-tiden skal planlegges tatt ut i skjermede perioder. Flere og flere av de ansatte klarer å gjennomføre dette. Ved tildeling av FoU-tid våren 2010 innførte vi at de som får FoU-tid fikk redusert tid til faglig fordypning fra 10 til 5 %, mens de som ikke har FoU-tid fortsatt har 10 %. Det ser ikke ut til at dette har ført til at færre søker FoU-tid. I 2011 har det vært en bred diskusjon i forhold til ny strategiplan, der FoU og bibliotekstjenesten er en viktig del. Den nye strategiplanen for FoU ser dette som en del av høgskolens kjernevirksomhet. De tre prioriterte områdene for FoU er: Pasientrettede prosjekter Verdidebatter i samfunnet og forhold fag- tro 9

10 Utdanning, yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling. I 2011 har vi fått på plass internkontrollrutiner for FoU på K-området. For å sikre at forskningsansvarlig har oversikt over oppstart og avslutning av forskingsprosjekt ved HDH, har vi utviklet et skjema som alle med tildelt FoU-tid fyller ut. Skjemaet viser tildelt nummer på FoU-prosjekt, tittel på prosjektet, navn på vitenskapelig ansatt og andel FoU-tid i studieåret, metode brukt i datasamling, om data er sensitive eller ikke og om det er søkt REK/NSD. Det viser også hvordan data blir lagret og om det er opprettet plass på Forskningsserver. Samarbeid innen FoU Høgskolen har holdt kontakten med Aalborg Universitetssykehus knyttet til det palliative og geriatriske miljøet i Aalborg. Høgskolen har videreutviklet samarbeidet i Senter for omsorgsforskningssenter Vest der 5 av høgskolens ansatte er aktivt med i forskningsgruppen Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår. I april 2011 inviterte forskningsgruppen til seminar her ved høgskolen. Flere av våre ansatte presenterte paper på denne konferansen. Flere ansatte har tett kontakt med fagfeller ved Universitetet i Bergen, NTNU, Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord-Haugesund, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Betanien diakonale høgskole, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Sør- Trøndelag, Høgskolen i Molde, Universitetet i Troms, Haukeland Universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nasjonalt deltar vi i nettverk innen palliasjon som vi tok initiativet til i 2010, grunnlagstenkning i omsorgsforskning og tvang og menneskerettigheter. Videre deltar vi i nettverk knyttet til arbeidslivsforskning innen helseledelse og trivsel, samt nettverk for utvikling av bachelorstudiet i sykepleie. Ansatte ved høgskolen er aktive i Bergen Research Group of Grounded Theory sammen med forskere ved Høgskolen i Bergen og Azusa Pacific University, California. Det europeiske nettverket innen Spiritual Care Reseach arrangerte 5th International Student Conference on Spiritual Care i Amsterdam i november 2011 der 10 studenter fra høgskolen deltok. Tove Giske, førsteamanuensis ved høgskolen, er med i Steering Group. Høsten 2011 startet gruppen en multinasjonal undersøkelse av sykepleierstudenters kunnskap, holdninger og ferdigheter i forhold til spiritual care der om lag 3000 studenter i 10 ulike land deltar. I Norge deltar tre statlige og fire diakonale utdanninger i denne studien, ledet av Haraldsplass diakonale høgskole. Internasjonal mobilitet 2011 FoU Utreise/ innreise Landkode Utvekslingsinstitusjon Utvekslingsavtale Antall herav post. doc totalt NORSK DK Ålborg Universitetssykehus (4 UKER) INSTITUSJON 1 1 NORSK USA Azusa Pasific University INSTITUSJON 4 1 NORSK ISRAEL University of Haifa INSTITUSJON 1 UTENL DK VIA- University College, Århus ERASMUS 1 NORSK DK UNC-University College Nordjylland NORDPLUS 1 UTENL UK Staffordshire University INSITUSJON 2 1 & stip.tot. 10

11 NORSK Portugal Utenfor avtale 1 1 NORSK CHILE ACEMACH of Chile UTENFOR AVTALE 1 1 NORSK SE Ersta Sköndal UTENFOR AVTALE 1 NORSK SE Ersta Sköndal ERASMUS 1 NORSK SE Ersta Sköndal NORDPLUS Sum 14 4 Publisering/ formidling Høgskolen har et kontinuerlig fokus på publiserings/ formidlingsambisjoner. I strategiplanen for høgskolen har vi satt oss som mål at vi skal ha 1,25 publiseringspoeng i snitt for førstestillinger over 3 år. Noen tall: (Kilde: DBH. Tallene for 2011 er ennå ikke klare) Publisering per undervisnings-, forskningssstilling/ førsteårsverk Haraldsplass diakonale høgskole 0,10 0,45 0,19 0,30 0,51 Høgskolen i Bergen 0,09 0,17 0,15 0,20 0,70 Private høgskoler 0,23 0,27 0,30 0,40 0,40 Høyskoler 0,21 0,25 0,25 0,30 0,30 Universiteter 0,82 0,86 0,88 0,90 0,90 Publikasjonspoeng pr. førstestilling fra ( Kilde: DBH) tallene er ikke klare. År Diakonhjemmet Høgskole 1,50 1,80 1,43 1,59 1,1 Haraldsplass diakonale høgskole 0,91 1,82 0,75 1,01 1,7 Betanien diakonale høgskole 1,36 0,59 0,93 0,50 1,2 Høyskolen Diakonova 0,89 0,00 1,25 0,56 2,0 Lovisenberg diakonale høgskole 0,39 0,74 0,38 0,34 1,2 Høgskolen i Bergen 0,40 0,60 0,50 0,70 0,4 Høgskolen i Sogn og Fjordane 0,80 0,50 0,40 0,70 0,7 Gjennomsnitt statlige høgskoler 0,56 0,70 0,72 0,87 0,8 Gjennomsnitt private høgskoler 0,90 1,03 1,00 1,25 1,2 Gjennomsnitt universiteter 1,58 1,66 1,73 1,82 1,8 Publikasjonspoeng (absolutte tall) Haraldsplass diakonale høgskole 2,0 8,92 4,45 6,883 11,062 7,25 Haraldsplass diakonale høgskole har hatt en jevn økning av publikasjonspoeng de siste årene. Dette har gått noe ned i 2011 som forventet, fordi tiden fra oppstart av et forskingsprosjekt til publisering kan bli lang, og dette fører til variasjon i publiseringspoengene fra år til år. (Kilde: Årsrapporter for høgskolen/ DBH/ Forskdok) status pr Publisering og formidling Fagfellevurderte artikler i Vitenskapelige tidsskrift

12 Artikkel i vitenskapelig antologi Vitenskapelig monografi Sum publikasjoner DBH Artikkel i vitenskapelig tidsskrift Artikkel i fag-/bransjetidsskrift/ populærfaglige tidsskrift Vitenskapelig antologi/fagbok Kapittel i bok Rapport i institusjonsserie* Bidrag konferanse/foredrag Andre typer formidling/intervju Sum publikasjoner og formidling Høgskolens miljø Studentprest/samtalemulighet Høgskolen har en egen studentprest i 20 % stilling finansiert av høgskolens eier, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Dette er positivt for høgskolen, og studentpresten har engasjert seg både faglig i diakoniundervisning og i gudstjenestelig arbeid i forbindelse med semesteråpninger og ved avslutning 3. året. Høgskolen har i tillegg en avtale med Senter for sjelesorg Haraldsplass med tilbud om samtale, og studenter benytter seg av denne muligheten. Velferdstilbud Høgskolen er medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), og dette sikrer studentene tilgang til en rekke gode velferdstilbud i Bergen som bolig, barnehage, psykolog, karriereveiledning mv. Personalpolitiske tiltak Høgskolen har tilbud om felles trening for de ansatte og en trimkalender som premierer trening på fritiden. Det er stor deltakelse på denne. Det er i løpet av året en rekke sosiale tiltak for de ansatte, delvis initiert av høgskolen, delvis initiert av de ansatte selv. Det gjennomføres månedlige personalmøter med god oppslutning. Det er iverksatt mulighet for fri ut over avtalefestet fri for seniorer over 62 år. Arbeid med etiske retningslinjer Høgskolen har gjennom 2010 og deler av 2011 arbeidet med etiske retningslinjer for virksomheten som ble behandlet i styret mars Råd og utvalg ved høgskolen 2011 Høgskolestyret Styreleder Nestleder Styremedlem Terje Steen Edvardsen Per Barsnes Anne Gine Hestetun 12

13 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattes representant Ansattes representant Ansattes representant, vara Ansattes representant, vara Studentrepresentant Studentrepresentant Studentrepresentant, vara Studentrepresentant, vara Astrid Byrknes Elisabeth Müller Lysebo Helge Taranrød Åse Gammersvik Irene Hunskår Morten Lystrup Kjell Arne Aarheim Anna Gjertsen Aleksander Krokeide Andrea Mathisen Miriam Haaland 1. varamedlem Nils Håkon Urangsæter 2. varamedlem Astrid A. Vilsvik 3. varamedlem Tore Nygård Fagrådet Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Student (Bachelor) Student (Bachelor) Fagperson Legevaktsykepleie Fagperson Kommunehelsetjeneste Herdis Alvsvåg, Fagutviklingsleder Ingrid O. Torsteinson, avd. leder ASH Rasmus Lassen, avd. leder SeR Margareth Haukom, Studieleder Bachelor Tove Giske, FOU-leder Andrea Mathisen, 2. år Ingrid Bekken, 1. år Elisabeth Holm Hansen Åslaug Brænde Kvalitets- og læringsmiljøutvalget Fra Avdeling for sykepleie og helsefag: Britt Moene Kuven vararepresentant: Britt Haugland Fra Senter for relasjonsutvikling: Fra administrasjonen: Fra ledelsen: Sekretær: Studentrepresentanter: Morten Lystrup vararepresentant: Sidsel Haaland (frem til okt.). Haakon Georg Moe vararepresentant: Inger Taule Bjørkhaug Jørn-Henning Theis vararepresentant: Ingrid O. Torsteinson Åse Gammersvik kvalitetskoordinator Olufine Skretting, 3. år 13

14 Hans Fredrik Iversen, 2. år Kristine Misje, 2. år Liv Tysdal, 2. år vararepresentanter: Mina Wiik Øberg, 2. år Elise Hesthamar, 1. år FOU-utvalget Medlemmer: Studentrepresentant: Avd.leder (ASH): Rektor: Vararepresentanter: (ansatte) Vararepresentant: (studenter) Herdis Alvsvåg (ASH) Espen Braathen (SeR) Oddvar Førland (ASH) Tove Giske (ASH) Irene Hunskår Karen Louise Pedersen (ASH) Kristin Træland, 3. år Ingrid O. Torsteinson Jørn-Henning Theis (leder) Kristin Tuven (ASH) Morten Lystrup (SeR) Rasmus Lassen (for avdelingsleder ASH) Kari-Mette Lisle, 3. år Internasjonalt utvalg Medlemmer: Studentrepr.: Vararepr: Britt Haugland (leder) Margareth Haukom Åse Gammersvik Inger Bjørkhaug Ingrid Torsteinson Cecilie Eikestad, 2. år Anne Line Granamo, 3. år Irmelin Kaland, 1. år Arbeids- og miljøutvalget (AMU) Medlemmer Varamedlemmer Jørn-Henning Theis, rektor Avd. leder Ingrid O. Torsteinson Haakon Georg Moe, adm. sleder Avd. leder Rasmus Lassen Jane Molvik, vernombud Greta Halseth Berit Bårdsen, ansatt Espen Braathen 14

15 Eksamen- og bacheloroppgaveutvalget Medlemmer: Jarle Blindheim Linda Øye Berit Bårdsen Margareth Haukom + faglærer som har utarbeidet eksamensoppgaven Varamedlem: Kristin Tuven og Espen Braathen. Administrasjonsleder er eksamensansvarlig og leder for utvalget, sørger for møteinnkallinger og tilbakemelder etter saksbehandling i utvalget. Klagenemnd Leder av klageutvalg: Vara: Medlem: Vara: Medlem: Vara: Byfogd Beate Blom Tingrettsdommer Håkon Rastun Hildur Kleppe, Høgskolen i Bergen Anne Kari Skøien, Høgskolen i Bergen Jarle Blindheim Kjell Arne Aarheim Studentrepresentanter oppnevnt av studentrådet: Medlem: Andrea Mathisen, 2. år Vara: Camilla Damslora, 1. år Skikkethetsnemnd Institusjonsansvarlig og Avdelingsleder for Avdeling for sykepleie og helsefag: Ingrid O. Torsteinson Studieleder Bachelor i sykepleie: Faglig ansatte: Fra praksis: Margareth Haukom Karen Louise Pedersen Åse Gammersvik Åse Herfindal Randi Jacobsen Eksternt medlem med juridisk embedseksamen: Annlaug Børve Studentrepresentanter: Vara: Tora Undheim, 2. år Anders Toft, 1. år Miriam Haaland, 3. år 15

16 Studentrådet vår 2011 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Arr. komite Arr. komite Arr. komite Studentrådet høst 2011 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Arr. komite Arr. komite Arr. komite Henny Fauske, 3. år Anna Gjertsen, 1. år Kristine Dagsland, 3. år Miriam Haaland, 2. år Silje Stople, 2. år Andrea Mathisen, 1. år Claire Falck Dracup, 3. år Anna Gjertsen, 2. år Aleksander Krokeide, 1. år Hans Fredrik Iversen, 2. år Elise Hesthamar, 1. år Silje Stople, 3. år Andrea Mathisen, 2. år Miriam Haaland, 3. år Regnskapsdata og nøkkeltall 2011 Resultatregnskap 2011 Høyskolens navn: Haraldsplass diakonale høgskole Driftsinntekter Foreløpig årsregnskap 2011 Endelig årsregnskap 2010 Statstilskudd Tilskudd og overføringer fra andre Studie- og eksamensavgift Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter

17 Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Driftsregnskapet viser et overskudd på kr. 903`, mot budsjettert resultat på kr (etter finansinntekter). Resultatet viser et positivt resultat på selve driften på kr. 557`, mot budsjettert underskudd på kr. 387`. Senter for relasjonsutvikling som tilbyr videreutdanning i veiledning har arbeidet målrettet for å få balanse i driften, og har klart dette i 2011 ved økt inntjening på veiledning og undervisningsoppdrag, samt endringer i bemanning. Det er ikke vesentlige endringer i balansen i Kommunehelsetjeneste som var planlagt høsten 2011 kunne ikke starte opp pga for få studenter (nok søkere, men disse fikk ikke dekket kostnader til studiet). Dette medførte selvsagt lavere kostnader, men også lavere inntekter. I tillegg har høgskolen utsatt flere planlagte investeringer. Økonomiske nøkkeltall Resultat: Foreløpig årsregnskap 2011 Endelig årsregnskap 2010 Totale driftsinntekter herav statstilskudd fra KD herav studie- og eksamensavgifter herav andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom NFR og EU Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Årsresultat (etter skatt) Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld, inkl. avsetning forpliktelser Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Data til finansieringsmodellen: Tilskudd fra NFR og regionale forskningsfond - EU-tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning - Nøkkeltall: Lønnskostnader som andel av totale driftskostnader 73 % 73 % Resultatgrad (driftsresultat / driftsinntekter) 2 % -1 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 2,0 2,4 Arbeidskapital (omløpsmidler- kortsiktig gjeld)

18 Egenkapitalprosent (egenkapital i % av totalkapital) 51 % 58 % Gearing (kortsiktig gjeld/egenkapital) 94 % 70 % Statstilskudd fra KD som andel av totale driftsinntekter 75 % 75% Studieavgifter som andel av totale driftsinntekter 14 % 13 % Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom NFR og EU som andel av totale driftsinntekter 11 % 10% Egenkapitalen er fremdeles høy, og i 2011 økt fra 51 % til 58 %. Det samme gjelder likviditetsgraden. Lønnskostnadene er på samme nivå som tidligere år i forhold til de totale kostnadene for høgskolen. Aktivitetskrav Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 oppfylt aktivitetskravet på 70 for Bachelor i sykepleie. Høsten 2010 var det 105 studenter som startet opp. Alle kandidatene ved Bachelor i sykepleie fikk autorisasjon som sykepleiere, 66 personer i Søkere og opptak for Bachelor i sykepleie Høgskolen har gode søkertall for Bachelor i sykepleie. Antall søkere Bachelor i sykepleie (Kilde: DBH og Samordna Opptak) Studieprogram Bachelor i sykepleie Antall primærsøker Bachelor i sykepleie Antall søkere per studieplass 2,0 2,0 2,5 2,1 Høgskolen arrangerte også i 2011 Åpen Dag med god oppslutning for søkere til sykepleierutdanningen hvor studenter var tydelige bidragsytere. Høgskolen har i 2011 gjort et stort arbeid med nye nettsider, og disse blir lansert i begynnelsen av mars Søkere og opptak for etter- og videreutdanningene Haraldsplass diakonale høgskole har i 2011 tilbudt videreutdanning innen veiledning, palliasjon og legevaktsykepleie. Vi fikk søkere på Kommunehelsetjeneste, men når det kom til finansiering av studiene, trakk 2/ 3 av søkerne seg, og vi kunne ikke starte opp. (Kilde: DBH) Søkere på videreutdanningene Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg (påbygg, 30 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, ny ordning (60 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, studieenhet Videreutdanning i Legevaktsykepleie Videreutdanning i Kommunehelsetjeneste Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 1. studieenhet er på vei ut, og ny ordning (60 studiepoeng) overtar. Første kull på den nye ordningen ble opptatt høsten

19 Vi erkjenner at vi må arbeide målrettet for å sikre nok studenter på disse studietilbudene i fremtiden siden disse krever noe studentbetaling. I den forbindelse ansatte vi våren 2011 salgs- og markedssjef. Tabellen over viser antall søkere, og antall studenter som tar imot plass er noe lavere fordi de ikke klarer å ordne finansieringen av studiet. Antall som begynner ved Haraldsplass diakonale høgskole (Kilde: DBH) Opptakstall ved studietilbudene Haraldsplass diakonale høgskole Bachelor i sykepleie- heltid (*inkl. deltid) 90* Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg (60 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Påbygg (30 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning 1. studieenhet (30 studiepoeng), utgått Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet (30 studiepoeng) Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning, ny studieordning (60 studiepoeng) Videreutdanning i Legevaktsykepleie, ny studieordning (60 studiepoeng) Videreutdanningene forsøker å gi alle kvalifiserte søkere tilbud (utenom Legevaktsykepleie) og oppretter ny klasse ved stor etterspørsel. Opptakstallene varierer derfor noe. Studentgjennomstrømning (Kilde: DBH) Gjennomføring i henhold til Utdanningsplan Antall planlagte studiepoeng Antall gjennomførte studiepoeng Prosent planlagt ift. gjennomførte studiepoeng Bachelor i sykepleie 2007 HDH ,4 Bachelor i sykepleie 2008 HDH ,5 Bachelor i sykepleie 2009 HDH ,4 Bachelor i sykepleie 2010 HDH Fritak rapp. pga FS- konvertering Fritak rapp. pga FS- konvertering Fritak rapp. pga FS- konvertering Bachelor i sykepleie 2011 HDH ,5 Ambisjon Bachelor i sykepleie 2012 HDH ,0 Private høyskoler ,0 Høyskoler ,1 Universitet ,0 Vi hadde i 2010 god studentgjennomstrømning, også sammenlignet med sektoren for øvrig. Studentene ved høgskolens videreutdanninger kommer fra hele Sør-Norge, og tar studiene ved siden av full jobb. Alle videreutdanningene er nå på 60 studiepoeng, og 3 Tallene for veiledning trinn 1 og 2 stemmer ikke med DBH, fordi DBH har telletidspunkt 1. okt En del av studentene på disse studietilbudene startet etter dette tidspunktet på året. 19

20 utdanningsplanene er fra høsten 2011 også innført ved disse. Det er god gjennomføringsprosent for videreutdanningen i palliativ omsorg. Veilederutdannelsen har høy gjennomføringsprosent, men noe ujevn studiepoengsproduksjon. Uteksaminerte studenter videreutdanning (Kilde: DBH) Studieprogram Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 1. studieenhet Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Som det fremgår av tabellen, varierer antallet uteksaminerte kandidater på de tre studiene fra år til år, noe som gir variabel studiepoengsproduksjon. Studenter per faglige årsverk (Kilde: DBH) Studenter per faglige årsverk Haraldsplass diakonale høgskole 19,7 17,8 18,4 17,8 17,2 Betanien diakonale høgskole 15,5 16,6 17,5 15,6 16,0 Diakonhjemmet 24,8 24,3 22,3 20,2 22,2 Private høgskole 18,4 18,3 18,8 18,3 18,7 Statlige høgskoler 16,5 16,4 17,2 17,2 17,4 Høgskolen ligger omtrent på snittet både for de private og de statlige høgskolene, og nivået holdes rimelig jevnt over flere år. Høgskolen vurderer forholdet som tilfredsstillende. Studiepoengsproduksjon (Kilde: DBH) Studiepoengsproduksjon ved Haraldsplass diakonale høgskole Bachelor i sykepleie 209,7 207,0 211,7 223,9 226,9 Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg ,5 17,0 Videreutdanning i Legevaktsykepleie 7,0 Tverrfaglig videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet 20 27, ,5 29,0 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet 8 0 7,5-18,5 Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 10,0 Totalsum 247,7 250,5 267,3 251,9 308,4 Studiepoengsproduksjonen for Bachelor i sykepleie er stabil i

INNHOLD Årsmelding 2010... 3 Råd og utvalg ved høgskolen 2010... 17

INNHOLD Årsmelding 2010... 3 Råd og utvalg ved høgskolen 2010... 17 ÅRSMELDING 2010 1 INNHOLD Årsmelding 2010... 3 Innledning... 3 Fagportefølje og faglig profil... 3 Fagområder... 3 Aktuelle nye fagtilbud ved høgskolen... 4 Arbeid med diakoni i høgskolen... 4 Faglig utviklingsleder

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2

1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2 2.1 Sektormål 1... 2 2.1.1 Virksomhetsmål 1.1... 2 2.1.2 Virksomhetsmål 1.2... 4 2.1.3 Virksomhetsmål 1.3... 6 2.2 Sektormål 2... 7

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN ÅRSMELDING 2008 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 SAMMENDRAG... 4 2 UTDANNINGSTILBUDENE VED HØGSKOLEN... 5 1.1 Bachelor i sykepleie... 5 Studentgjennomstrømming... 5 Samarbeid med praksis... 5 Søkertilgang...

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE ÅRSMELDING 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 1. SAMMENDRAG... 5 2. BACHELOR I SYKEPLEIE... 6 2.1 Søkertall... 6 2.2 Opptakstall... 6 2.3 Registrerte studenter BiS pr.1.10. 2007... 6 2.4 Forholdet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 1.0. Innledning Vi viser til internt notat fra rektor og direktør datert 04.12.09, der avdelingene

Detaljer

Haraldsplassdiakonalehøgskole Akkrediteringsom høgskole. Desember2010

Haraldsplassdiakonalehøgskole Akkrediteringsom høgskole. Desember2010 Haraldsplassdiakonalehøgskole Akkrediteringsom høgskole Desember2010 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler kan institusjoner som tilbyr høyere utdanning søke om akkreditering til en annen institusjonskategori

Detaljer

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Sluttrapport Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Prosjekt: 81118 Prosjektansvarlig: Birgit Brunborg 29. februar 2013 1 Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING 12.02.2007 Side 1 av 23 ÅRSMELDING 2006 1 12.02.2007 Side 2 av 23 Innhold 1. Sammendrag året 2006 for Diakonissehjemmets skole... s. 3 2. Personal s. 4 3. Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for Kunnskapsbasert praksis Studieplan for Kunnskapsbasert praksis 15 studiepoeng Høyskolen i Sør Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 1 Godkjent dekan ved avdeling for sykepleie 22.01.08 2 Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Mål...

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Rapport og planer (2011 2012)

Rapport og planer (2011 2012) BETANIEN DIAKONALE HØGSKOLE Rapport og planer (2011 2012) 1 INNLEDNING Betanien diakonale høgskole er en privat, ideell høgskole som eies av Stiftelsen Betanien i Bergen, og er tilknyttet Metodistkirken

Detaljer

1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3. 2. Personal s. 4

1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3. 2. Personal s. 4 ÅRSMELDING 2005 1 Innhold 1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3 2. Personal s. 4 3. Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og administrasjon.. s. 4 3.1 Fagutvikling 3.2 Reakkreditering

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus

Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus - Korleis fekk vi det til? Utfordringar og muligheiter på vegen vidare Tove Giske, dr. polit Forskings- og fagutviklingssjukepleiar HDH & HDS med. Klinikk

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord.

Makt og omsorg. Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord. Makt og omsorg Tverrfaglig forskningskonferanse 5. 6. november 2014 På Høgskolen Stord/Haugesund. Sted: Rommetveit på Stord Arrangør: 1 Senter for omsorgsforskning Vest: Forskergruppen Omsorgens grunnlag,

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr:

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr: STYRESAK Styremøte 18. juni 2013 Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 18.06.2013 Saksbehandler: Anette Christensen Seniorrådgiver Arkivnr: Saksdokumenter

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Sluttfasen av prosjektet foreløpige anbefalinger fra prosjektgruppen

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Sluttfasen av prosjektet foreløpige anbefalinger fra prosjektgruppen Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) Sluttfasen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010

RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 VEDLEGG 3 Høgskolen i Telemark RAPPORTERING FOR 2013 BARNEHAGELÆRERUTDANNING NOKUT-EVALUERING AV FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN I 2010 STATUS FOR OPPFØLGINGSTILTAK FOR FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLE I

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV Kari Glavin Høyskolen Diakonova Fra høsten 2014 tilbyr Høyskolen Diakonova Mastergradsstudie i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv.

Detaljer

Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene?

Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene? Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene? Med utgangspunkt i forslag til tiltak og anbefalinger i det nasjonale Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2002 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016

Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Søknad om tildeling av FoU- tid for studieåret 2015-2016 Kriterier for tildeling av FoU- tid FoU- tiden skal resultere i tellende publikasjoner. (Med tellende publikasjon menes fagfellevurdert, vitenskapelige

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14.03.2006 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 020-2006 SAK: GODKJENNING AV FAGPLAN FOR TOÅRIG JORDMORUTDANNING Tidl.

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet Til Avdelingsstyret Fra dekan Lars Nygård Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato : 10.01.2007 A-møte : 09.02.2007 A-sak : 04/07 Saksbehandler: Vigdis Kristiansen SAK: Internasjonalisering:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Praksisnær ph.d- utdanning

Praksisnær ph.d- utdanning Praksisnær ph.d- utdanning I februar blir det høytidelig åpning av Diakonhjemmet Høgskoles egen ph.d- utdanning. Denne forskerutdanningen har som formål å gi et egenartet bidrag til møtet med helse og

Detaljer