Årsbudsjett Økonomiplan Virksomheter og staber. Rådmannens forslag Hefte 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2"

Transkript

1 Årsbudsjett 2010 Økonomiplan Virksomheter og staber Rådmannens forslag Hefte 2 åpenhet trygghet mangfold

2 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 Personal og organisasjon 3 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen 5 13 Eiendomsavdelingen 8 14 Planavdelingen Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Hoberg skole Solvin skole Stange skole Stenby skole Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) Barn og familie Helse og rehabilitering Tjeneste for funksjonshemmede Lille Kjonerud NAV Stange kommunal Ottestad PLO-distrikt Romedal PLO-distrikt Stange PLO-distrikt Ottestad sykehjem Stange sykehjem Kultur og fritid Service, informasjon, forvaltning Interkommunalt landbrukskontor Kommunalteknikk 72 2

4 11 Personal og organisasjon Beskrivelse av virksomheten Personal og organisasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 10 stillingshjemler fordelt slik : 1 lederstilling 1 førstesekretærstilling 1 formannskapssekretær 2 rådgiverstillinger skolefaglig område 1 rådgiverstilling helse og sosialfaglig område 1 rådgiverstilling lønn, tariff, kompetanse, lov og regelv. 1 rådgiverstilling HMS, sykefravær, IA, ansattetiltak 1 rådgiverstilling styrings og kvalitetssystemer, ikt koordinering 1 rådgiverstilling beredskap, Notus turnussystem, Sats skole Avdelingens brukere er primært rådmannen, kommunalsjefer, ledere, tillitsvalgte og politikere, samt en rekke eksterne samarbeidsparter. Hovedarbeidsområder er: utvikling og implementering av arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverpolitisk handlingsplan oppdatering og utvikling av kvalitetssystemer, prosjektledelse og utviklingsarbeid, IKT koordinering rådgivning i personalsaker og tariffspørsmål bistand ved attføring - og omplasseringssaker og sykefraværsarbeid, oppfølging av IA avtalen, lønnsforhandlinger, samarbeid og drøftinger med de ansattes organisasjoner, kompetanseutvikling saksbehandling, utredning, politisk sekretariatsfunksjon, skolefaglig koordinering og helse og sosialfaglig koordinering samfunnssikkerhet og beredskap Styringskortet Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Frekvens Mål Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Brukertilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Brukertilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Brukertilfredshet Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 3 % 7,5 % 2,6 % 12,5 % 11,1 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 0,5 % 0,5 % 1,2 % 0,8 % 0,6 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse % 100 % 88 % 100 % 86 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avviksrapportering - prognose 3 0 % 2,1 % -0,6 % 11,0 % 7,7 % 3.2 Stillingsstørrelser er godt tilpasset Uønsket deltid i prosent av alle med deltid - kommunen totalt 1-42,0 % 54,0 % - 55,0 % 4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere % 100 % 100 % 100 % 100 % Svarprosent - brukere

5 Satsingsområder/ aktiviteter Brukere : Gjennomføre brukerundersøkelse politikere Interne prosesser : Bidra til utarbeidelse av strategi og metodikk for overordnet kvalitetsarbeid, og videreutvikling av dialogen og responsen Utarbeide verktøy og felles kompetansegrunnlag i forhold til prosjektstyring Lage detaljert plan for implementering av EQS Arbeide med utvikling av personalstatistikker og EDB sak /arkiv Medarbeidere : Gjennomføre ansattearrangement i februar Gjennomføring av revidert arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverpolitisk handlingsplan Utfordringer Implementering av kvalitets og styringssystemer i organisasjonen Ressurser i forhold til koordinering av IKT-systemer og utvikling Ressurser i forhold til planlegging av Samhandlingsgsreformen Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

6 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 28 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Regnskap 4,5 Lønn 4 Skatt 4,5 Kommunale avgifter 2,0* Innkjøp 2 IKT utvikling-/drift av prosjekter 2 Budsjett/ økonomi 3,5 Post/ arkiv/ fellestjeneste 4,5 Ledelse 1 * ca 0,50 stilling lånes ut til regnskapsseksjonen. Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Innfordring av forskuddsskatt, etterskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift på vegne av skattekreditorene. Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester. Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak. Avlønning og ajourhold av lønns- og personalregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd. Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter innen vedtatte frister jfr årshjulet. Finansforvaltning, nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer. Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer. Oppfølging og videreutvikling av kommunens innkjøpsordning. Felles post- og arkivtjeneste for kommunen, heri inngår kopiering, frankering, innkjøp og formidling av kontormateriell m.v. Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling. BRA-prosjektet, elektronisk saks- og arkivsystem, skattesystem Sofie, videreutvikling og integrering av nye systemløsninger. Råd, veiledning og opplæring innen de forskjellige fagfelt til virksomheter og staber. 5

7 Styringskortet Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Fre- Mål kvens Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Brukertilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Brukertilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Brukertilfredshet Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 4,4 % 3,3 % 9,4 % 7,6 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 1 86 % 46 % 96 % 95 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik 3 0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 3.2 Skatte- og avgiftsinnfordring Avvik fra Skattefogdens resultatkrav 1) 3-1,3 % Kommunale avgifter Prosentvis restanser - kommunale avgifter 3-1,5 % 1,9 % Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere 1 77 % 88 % 85 % 68 % 1) Positivt avvik betyr høyrer enn resultatkravet. Dette er regent ut som gjennomsnittsavviket på Forksuddsskatt, Restskatt, Skattetrekk, arbeidsgiveravgift og etterskuddsskatt. Antall arbeidsgiverkontroll er ikke tatt med. Det er satt opp 3 resultatmål, jfr kolonne for Mål 2010 i tabellen foran. Satsingsområder Styringskortet: Brukermedvirkning pkt 1.1: o Etablere stabile driftsforhold og videreutvikle de nye dataløsningene. Fokus på opplæring av ansatte i virksomhetene/stabene i bruk av nye systemløsninger for å få full effekt av investeringene. Det legges opp til plenumsinfo pluss tilbud om hands on opplæring i mindre grupper. Dette gjelder alle nye systemdeler som regnskap, budsjett, lønn, post og arkiv mv. Møteplan for månedlig plenumsinformasjon og opplæring med varierende tema vil bli utarbeidet. Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben pkt 2.2: o Videreutvikling av ansatte gjennom interne og eksterne kurs innen aktuelle fagtema relevant for jobben. Det gis også muligheter for ansatte til å gjennomføre videreutdanning innen høyskolesystemet. o Profilere ansatte i avdelingen som ressurspersoner innen sine fagfelt. o Sosiale fellestiltak. Nødvendige kvalitetssystem brukes pkt 4.1: o Kommunens kvalitetssystem tas i bruk i avdelingen. Det utarbeides prosedyrer for viktige arbeidsprosesser. Andre aktiviteter: Innføre E-handelsløsning i hele kommunen. Evaluere post/arkiv systemet heri inngår rutinegjennomgang. IKA interkommunalt arkiv, etableres. Utfordringer Drift, feilretting og vedlikehold av Agresso s systemløsninger. Innføre E-handelsløsning heri inngår å etablere gode innkjøpsrutiner, elektroniske fakturaer. Ta i bruk kvalitetssystemet EQS i alle deler av virksomheten. Ta ut effektiviseringsgevinster med bakgrunn i nye systemløsninger jfr. BRA-prosjektet. Post og arkiv system. Evaluere dagens rutiner, gjennomføre opplæring overfor virksomheter og staber. Etablere interkommunal arkivløsning, IKA, med tanke på drift fra 1/

8 Økonomisk ramme Rammejusteringer, rådmannens forslag: Virksomhetsområdets nettoramme

9 13 Eiendomsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Eiendomsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Avdelingen er organisatorisk splittet i en driftsseksjon og en nybygg/forvaltningsseksjon. Avdelingen skal gjennom en effektiv drift ivareta eksisterende eiendomsverdier, samt utvikle disse i tråd med planer og behov. Avdelingens brukere er ledere og ansatte, samt kommunens innbyggere. God service ovenfor brukergruppene er viktig del av avdelingens virksomhet. Avdelingen ivaretar også oppgaven med kommunens nybygg-/rehabiliteringsprosjekter, gjennom å utføre prosjekt- og byggeledelse. Totalt disponerer avdelingen 89,5 årsverk. Godkjente årsverk fordeler seg på følgende måte: 12,0 håndverker 15,0 vaktmester/servicemedarbeider 1,7 tilsynsvakt 47,3 renhold 1,5 kantine 13,0 eiendomskontoret, inkl. engasjement tiltakspakke Eiendomsavdelingen selger også tjenester til Stange kommunale boligforetak. Dette gjelder både administrative tjenester, bygningsmessige tjenester og vaktmestertjenester. Stange kommunale boligforetak har en brutto omsetning på ca. 38 mill. kroner. Totalt brukes 5-6 årsverk på driften av foretaket. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Eiendomsavdelingen har sine hovedarbeidsområder innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens eiendommer, samt prosjekt-/byggeledelse på nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Renholdstjeneste og vaktmestertjeneste, herav drift av tekniske anlegg på kommunens forskjellige bygg, er sentrale oppgaver i avdelingen. I tillegg har avdelingen ansvar for den forvaltningsmessige siden av eiendomsvirksomheten. Drive kantina på Stange rådhus, samt forestå ledelse/administrasjon av driften av Stange kommunale boligforetak. Sentrale lover og forskrifter avdelingen må forholde seg til er internkontrollforskriften, forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (lov om brannvern), samt plan- og bygningsloven. 8

10 Styringskort Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Mål Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet Avklaring av forventninger Brukertilfredshet gjennom informasjon/ dialog Møtet mellom brukere og Brukertilfredshet ansatte oppleves som godt God kvalitet i hele Brukertilfredshet - tjenestens innhold Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 10,9% 8,2 % 12,2 % arbeider Egenmeldt sykefravær 0,9% 1,0 % 1,0 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 94% 59 % 28 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik 0,2 % 6,3 % 3,0 % 3.2 Redusere etterslep på Regnskapsført vedlikehold vedlikehold av bygg ved -I KR/m omdisponering av ressurser Nødvendige Medarbeiderundersøkelse kvalitetssystemer brukes Interne 4.2 Opplevd endringskompetanse på arbeidsplassen prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging 4.4 Høy deltakelse i undersøkelser Antall meldinger i EQS Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Svarprosent - medarbeidere 76% 46 % 50 % Det er satt opp 3 resultatmål, jfr. kolonne for Mål 2010 i tabellen ovenfor. Satsingsområder Avklaring av forventninger gjennom informasjon/dialog pkt. 1.2 Når det gjelder dette punkt er det både gjennom brukerundersøkelse og i forbindelse med nylig evaluering av avdelingens service-, håndverk- og vedlikeholdstjenester fremkommet at det er behov for bedre kommunikasjonen med kommunens virksomheter. Dette bør skje gjennom møter med virksomhetene med gjennomgang av brukeravtaler, ansvarsforfordeling mellom Eiendomsavdelingen/virksomheten, informere om kommende vedlikeholdstiltak, herav skape en arena slik at virksomhetene kan gi innspill på tiltak. Også bør det avholdes møter/kurs vedrørende virksomhetens brannvernlederrolle. Økonomi pkt. 3.2 Jfr. kommunens styringskort har Eiendomsavdelingen et ønsket vedlikeholdsbehov pr. m2 på kr Nasjonal målsetting på området utgjør kr pr. m2 på 2004 nivå. Kommunens bygninger har over tid hatt et forfall som følge av for beskjedne rammer til vedlikehold. For 2008 utgjorde vedlikeholdsutgiftene kr. 72 pr. m2. Kommunens yrkesbygg har et bygningsareal på m2. For å nå fastsatt målsetting er det behov for en økning av budsjettrammen med 5,6 mill. 9

11 kroner. Det er i budsjettprosessen foreslått en opptrapping over de neste 3 år og med en økning av vedlikeholdsbudsjettet med 2 mill. kroner hvert år fra Opplevd endringskompetanse på arbeidsplassen pkt. 4.2 I forbindelse med ovennevnte evaluering av avdelingen fremkom ønsker/behov for en mer tilrettelagt opplæring/kursing innenfor de forskjellige områder. Økt kompleksitet på tekniske anlegg og krav om godkjente kurs for å utføre spesielle arbeider, samt krav om dokumentasjon/egenkontroll på kommunens bygninger underbygger dette. Lage en opplæringsplan for å imøtekomme behovene/ønskene. Utfordringer Det er en utfordring å oppnå god kommunikasjon med virksomhetene i og med at virksomhetene driver sin virksomhet på om lag 25 forskjellige plasser rundt omkring i kommunen. Møteplasser må etableres for at man skal lykkes med dette. Avdelingen har stor aktivitet i forhold til bemanningskapasitet. Det er en utfordring å håndtere alle lover og forskrifter som gjelder for bygningsforvaltning og ikke minst nye forskrifter for nybygg på en god nok måte. Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

12 14 Planavdelingen Beskrivelse av virksomheten Planavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 6,95 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Fysisk planlegging 3,0 Miljø 1,1 Kommunelege, miljørettet 1,35 helsevern Fellesfunksjoner 0,5 Ledelse 1 I tillegg gis det lønns- og driftstilskudd til 1 stilling til Hamarregionen Utvikling. Avdelingen skal frambringe planer og initiere til tiltak som medfører at alle som bor i eller etablerer seg i Stange kommune skal oppleve trivsel og tilhørighet til sine nærmiljøer, kommunen og regionen i alle livets faser. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Kommuneplanlegging overordnet planlegging. Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven (ny pr ) Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, samt delplaner så som trafikksikkerhetsplan. Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven. Samfunnsmedisin smittevern, planarbeid, kvalitetsutvikling, medisinskfaglig rådgivning. Lovgrunnlag: Kommunehelsetjenesteloven, smittevernloven. Næringsutvikling gjennom Hamarregionen Utvikling, samt forvaltning av Stange næringsfond. Miljøvern herunder også viltforvaltning, friluftsliv og motorferdsel i utmark. Lovgrunnlag: Forurensningsloven, friluftsloven, motorferdselsloven, viltloven, laks- og innlandsfiskeloven. 11

13 Styringskortet Det er satt opp 3 resultatmål, jfr kolonne for Mål 2010 i tabellen nedenfor. Satsingsområder Styringskortet: Brukermedvirkning pkt 2.2: Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben pkt 2.3: Nødvendige kvalitetssystem brukes pkt 2.4: Utfordringer Satsingsområder / aktiviteter i virksomheten Gjennomføre planoppgaver i samsvar med kommunestyrets bestillinger. Spille en aktiv rolle i Fellesprosjektet E6/Dovrebanen herunder behandling reguleringsplaner for strekningen fylkesgrensen Sørli/Skaberud, og strekningen Kolomoen Hamar grense. Revisjon av sentrumsplan for Tangen tettsted i etterkant av vedtatt kommunedelplan for E6/Dovrebanen. Påbegynne arbeidet med ny kommunedelplan for Stange tettsted. Prioritere arbeidet med planer for gang- og sykkelveger i hht vedtatt prioriteringsliste i samarbeid med Statens vegvesen. Forventet måloppnåelse innenfor områdene trafikksikkerhet, folkehelse og redusert bilbruk (klima/energi). Være en aktiv og konstruktiv medspiller i samarbeid med private forslagsstillere i plan- og utbyggingsoppgaver. Særlig stor og krevende oppgave de senere årene. Av særskilt arbeidsoppgave nevnes arbeidet med reguleringsplan for nytt sykehus på Sanderud. Igangsette et prosjekt for etablering av en nettbasert informasjonsbase om miljøstatus i kommunen i samsvar med nasjonalt program. Bidra til gjennomføring av kommunedelplan for miljø, klima og energi. Bidra til gjennomføring av kommunedelplan for folkehelse. Økt fokus på arbeidsoppgaver innenfor miljørettet helsevern. Arbeidsoppgavene utgjør i dag ca. 2,8 årsverk for Stange, Hamar og Løten. I dag er kapasiteten 1 stilling (1 årsverk) på deling. 12

14 Dette tallet baserer seg på 2007-opptelling av tilsyns- og godkjenningsoppgaver, tilsynsklasser, anbefalt tilsynsfrekvens, klagesaker og rådgivning/ medvirkningsoppgaver. Det er i 2008 gjort en gjennomgang av området. Pga. manglende ressurser må det foretas en hard prioritering og tjenesten vurderes av stillingsinnehaver i dag ikke å oppfylle kommunehelsetjenestens formålsparagraf. Det er sterkt ønskelig at oppgaver knyttet til planlegging og forebygging blir videreutviklet og gis større omfang. Dette er et område som det er altfor lett å nedprioritere i tidskampen om det tellbare tilsynet samtidig som erfaringen er tydelig på at mangelfull planlegging fører til økende antall klager i etterkant. Spesielle utfordringer Det er en særlig utfordring å gjennomføre et ambisiøst arbeidsprogram innenfor en begrenset personalmessig kapasitet. I de senere årene er det særlig arealplanleggingen i forhold til tilgjengelig kapasitet som er en utfordring. I tillegg er det nå også en betydelig kapasitetsmangel innenfor miljørettet helsevern. Det foreslås en økning på dette området for Stanges del fra 0,35 årsverk til 0,7 årsverk, tilsvarende kr i budsjettøkning. Opprettholde en god og rask saksbehandling av innkomne planforslag. Tilstrekkelig web-støtte for gjennomføring av basen for miljøstatus i kommunen. Foreslå og gjennomføre tiltak som virker helsefremmende og forebyggende, og medvirke til at helsehensyn blir ivaretatt i andre virksomheter (eksempelvis forholdet mellom trafikksikkerhet, skoleskyss og fysisk aktivitet). Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

15 20 Barnehager Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 9 kommunale barnehager. Samtidig har virksomhet for barnehager et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 10 private barnehager, 3 private familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Nyetablert privat barnehage, Bekkelaget barnehage, startet opp på Åkershagan fra Virksomheten har i alt 130 stillingshjemler. Pr er det i alt 917 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune i tillegg kommer barn med plass i Åpen barnehage, Vollbo. Dekningsprosenten er 88,2 % for aldersgruppen 1 5 år. Pr er det i alt ca 17 barn på venteliste barn der det ønskes plass i løpet av høsthalvåret I tillegg kommer barn som ønsker barnehageplass i løpet av vårhalvåret. Det er høsten 2009 fortsatt midlertidig tilbud ved Vallset, Åsbygda og Holmlund barnehager. Utbygging ved Vallset og Åsbygda barnehager er imidlertid i gang og oppstart av rehabilitering/utbygging (med 1. avd) av Hoberg barnehage er planlagt igangsatt høsten Styringskortet Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Fre- Mål - kvens Bruker 1.1 Brukermedvirkning Pårørendetilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Pårørendetilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Pårørendetilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Pårørendetilfredshet Allsidig aktivitetstilbud Pårørendetilfredshet Positivt barnemiljø Pårørendetilfredshet (om vennskap og samspill) Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 9,0 % 9,5 % 10,3 % 10,0 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,4 % 1,7 % 1,2 % 1,5 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 1 86 % 81 % 72 % 71 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avviksrapportering - prognose 3 5,2 % 2,8 % - 7,8 % 3.2 Full barnehagedekning Ventelister Lave kostnader pr oppholdstime Antall oppholdstimer / brutto regnskapsført -i kr Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse Prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere 1 90 % 86 % 93 % - Svarprosent - brukere 1 71 % 74 % 63 % 52 % Satsingsområder/aktiviteter Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager ved å ferdigstille Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Stange, starte opp prosjekt Dokumentasjon og vurdering og øke andelen med barnehagefaglig kompetanse. Fokusområde 2.2. Tilrettelegging for utviklingsmuligheter i jobben og 1.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold. Full barnehagedekning ferdigstille vedtatt utbygging og prosjektere planlagt utbygging. Revidere utbyggingsprogram. 14

16 Fokusområde 3.2. Full barnehagedekning. Styrke barnehagen som læringsarena gjennom å foreta prioriteringer i Kvalitetsutviklingsplan, starte prosjekt Dokumentasjon og vurdering, videreføre arbeidet med Fra Elle Melle til ABC, følge opp Prosedyre for overgang barnehage skole og vektlegge fysisk aktivitet. Fokusområde 1.4 God kvalitet på hele tjenestens innhold. Øke inntak av antall lærlinger. Utfordringer Tilrettelegge for full barnehagedekning da det fremdeles er barn på venteliste dessuten behov for å avvikle midlertidige tilbud. Vedlikehold/opprusting av eldre kommunale barnehager. Redusere antall barn pr. avdeling småbarnsavdelinger prioriteres. Øke antall lærlinger. Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

17 30 Arstad skole Beskrivelse av virksomheten Ved oppstart av skoleåret har Arstad skole 202 elever. Elevtallet øker stadig. Elevtallet på trinnene varierer fra 24 til 33. Av disse er 15 fremmedspråklige. Vel 80 barn har tilbud på SFO. Skolens personale består av rektor, ass. rektor, 16 lærere, en morsmålslærer, en i praksis fra NAV og førstesekretær (84,18 %). Administrasjonsressursen er på 111,54 %.I SFO er det ansatt en daglig leder, en førskolelærer, 6 fagarbeidere/assistenter og en lærling. Ved å tilsette fagarbeiderne/assistentene både på skolen og i SFO, har vi kunnet tilsette disse i fra ca % stillinger. Dette har vi bare gode erfaringer med.. Samarbeidspartnere er Hedmarken interkommunale PPT, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, logopedtjenesten, helsesøster i 20 %, Flyktningetjenesten, Barn og familie, FAU og Samarbeidsutvalget. Ved skolestart er hele utearealet åpent for bruk. Styringskortet Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Fre- Mål kvens Bruker 1.1 Brukermedvirkning Foresattetilfredshet Elevtilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Foresattetilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Foresattetilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Foresattetilfredshet Elevtilfredshet Positivt elevmiljø Elevtilfredshet Tilbakem. Mobbing 1 1,3 1,4-1,4 Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 5,3 % 7,0 % 5,3 % 7,4 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,4 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 1 82 % 44 % 80 % 44 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik 3 0 % 3,1 % 0,1 % 2,0 % -3,8 % 3.2 God undervisning / godt læringsmiljø er lesfedighet-nasjonal kartlegging 2 trinn er mat. - nasjonal kartlegging 2.trinn Najonal prøve engelsk lesing 5. trinn % 70 % - - Najonal prøve norsk lesing 5. trinn % 76 % - Nasjonal prøve mat. 5. trinn % 72 % - - Carlsten lesing 4. trinn % - - M-prøve mat. 4. trinn Calsten lesing 7. trinn % - - M-prøve mat. 7. trinn God oppfølging gjennom samtaler Antall foreldre og elevsamtaler pr elev 1 2 1, IKT brukes i undervisningen Elevtilfredshet Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endringskompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere Svarprosent - brukere

18 Satsingsområder Styringskortet: Brukermedvirkning, brukertilfredshet pkt 1.1: Øke foresatte- og elevmedvirkningen ved å invitere til innspill til halvårsplanene. Hva kan dere foresatte bidra med i forhold til innholdet i planene? Presentere resultater fra vurderinger/nasjonale prøver i utviklingssamtaler og gjennom reelle drøftinger finne fram til felles læringsmål for det enkelte barn. Utvikle felles utviklingssamtaleskjemaer for trinn og trinn slik at samtalene kjennes igjen fra år til år. Øke elevenes medinnflytelse og medvirkning i skolehverdagen ved å trekke elevrådet mer aktivt inn i planleggingen. Tilrettelegge for utviklingsmuligheter i jobben, pkt 2.2: Videreutvikle personalet gjennom kursing og etterutdanning. 2 lærere fortsetter med engelsk videreutdanning, 4 deltar på ØLU. (økt læringsutbytte) God undervisning, godt læringsmiljø pkt 3.2: Vi har satt oss høye mål og mener å nå disse ved å legge stor vekt på læringsmiljøet. Vi styrker trinnene med timer i basisfagene og bruker lesekurs. Kunnskapen lærerne tilegner seg gjennom ØLU, er en styrke i undervisningen. Nødvendige kvalitetssystemer brukes, pkt 4.1: Kvalitetsvurderingssystemet må bli en integrert del av skolehverdagen. Utfordringer Bruke de ressursene vi har på en slik måte at de fremmer elevenes læring. Se den enkelte elevs behov i en travel hverdag. Øke sekretærstillingen. Sette av fast tid til pedagogiske diskusjoner. Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

19 31 Breidablikk skole Beskrivelse av virksomheten Breidablikk skole er en barneskole med 140 elever hvorav 5 elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Elevtallet på trinnene varierer fra 15 til 25 elever. SFO har 42 barn. Det er 22 ansatte i skolen og 6 i SFO. Et flertall av assistentene arbeider både i skole og SFO. Vi har en førstesekretær som arbeider i 53,25 % stilling. Skolen har store og flotte uteområder som egner seg godt for fysisk aktivitet og allsidig lek. Vi har et aktivt FAU som er med på å skape et godt forhold i hjem-skole samarbeidet. De skal i høst sette opp en ballbinge på skolens uteområde. Styringskortet Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Fre- Mål kvens Bruker 1.1 Brukermedvirkning Foresattetilfredshet Elevtilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Foresattetilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Foresattetilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Foresattetilfredshet Elevtilfredshet Positivt elevmiljø Elevtilfredshet Tilbakem. Mobbing 1 0 1,1 2,0-1,8 Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 5,9 % 9,5 % 8,6 % 12,6 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,4 % 1,0 % 1,7 % 1,4 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse % 69 % 85 % 27 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik 3 0 % -1,3 % -0,1 % -1,0 % -2,7 % 3.2 God undervisning / godt læringsmiljø er lesfedighet-nasjonal kartlegging 2 trinn er mat. - nasjonal kartlegging 2.trinn Najonal prøve engelsk lesing 5. trinn 1 70 % 68 % 91 % - - Najonal prøve norsk lesing 5. trinn 75 % 72 % 86 % - Nasjonal prøve mat. 5. trinn 60 % 58 % 87 % - - Carlsten lesing 4. trinn - 86 % - - M-prøve mat. 4. trinn Calsten lesing 7. trinn - 90 % - - M-prøve mat. 7. trinn God oppfølging gjennom samtaler Antall foreldre og elevsamtaler pr elev 1 1, IKT brukes i undervisningen Elevtilfredshet Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere Svarprosent - brukere Satsingsområder Implementering av ØLU økt læringsutbytte for alle elever, i alle fag og på alle trinn, gjennom bevisstgjøring og synliggjøring i planer, økt fokus på lese- og skriveopplæringen for 1.-4.trinn, lesekurs. Elevvurdering. Tilrettelegging av undervisningen med utgangspunkt i elevenes faglige og sosiale ståsted. SFO skape et godt samarbeide mellom skolen og SFO gjennom gjensidig informasjon og som ressurser for hverandre til elevenes beste, både faglig og sosialt. Hjem-skole-samarbeidet videreutvikles gjennom informasjon og god dialog. Systematisk kvalitetsutvikling videreføre momenter fra respons-tilbakemeldingen og dialogmøtet. 18

20 Utfordringer Utfordringene er størst mht de økonomiske rammene. Dette gjør seg gjeldende mht enkeltelever som krever større tilrettelegging både faglig og sosialt for å få den oppfølgingen som Opplæringsloven sier de skal ha, 1-2, 5. ledd Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven. Det gjør seg også gjeldende mht alle delegerte oppgaver ut til skolens administrasjon uten at det har fulgt med noen økonomiske ressurser til dette. Arbeidspresset på rektor og sekretær har bare økt. Gjennom arbeidet med systematisk kvalitetsutvikling blir rektors oppgave som pedagogisk leder av skolen, satt i fokus. For å kunne utføre denne oppgaven på best mulig måte, er det viktig å kunne delegere andre oppgaver til sekretæren, som da igjen trenger økte ressurser i form av større stilling. Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Stange kommune. Årsbudsjett 2008 Økonomiplan 2008 2011 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 5. November 2007 Hefte 2

Stange kommune. Årsbudsjett 2008 Økonomiplan 2008 2011 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 5. November 2007 Hefte 2 Stange kommune Årsbudsjett 28 Økonomiplan 28 211 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 5. November 27 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 PERSONAL OG ORGANISASJON...3 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN...5

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 1. Styringsdokumenter 1.1 Sentrale styringsdokumenter Opplæringsloven med forskrift og andre lover og forskrifter(forvaltningsloven, Offentlighetsloven,

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jeriko skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole

Sammen for kvalitet. Strategisk plan for Kringlebotn skole Sammen for kvalitet Strategisk plan for Kringlebotn skole 2012-2016 Kringlebotn skoles visjon: Trygge barn i et godt læringsmiljø Skolens læringssyn: Den kompetente elev er aktiv og utvikler sin kunnskap

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Rapportskjema nr. 1 Systemtilsyn i Tverlandet oppvekstsenter, avdeling barnehage og avdeling skole Tilsynet var anmeldt: Dato: 20.juni 2017 kl.08:30 Tilsynet

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018.

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013 ØSTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLEN VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE skoleåret 2012 2013 Overordnet prinsipp for skolens virksomhet: VI ER PÅ SKOLEN FOR Å LÆRE Derfor skal vi følge med høre etter og gjøre

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2016 2019. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE OM PLANEN Utviklingsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett med utviklingsplan og årsmelding. Utviklingsplanen for Rasta

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Maridalen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Huseby skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Huseby skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Huseby Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole Virksomhetsplan for Haga skole 1 VIRKSOMHETSPLAN Haga skole 2011 Virksomhetsplan for Haga skole 2 I N N H O L D Side 1. Visjon og strategiske mål for virksomheten (med utgangspunkt i kommunens visjon og

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer