Årsbudsjett Økonomiplan Virksomheter og staber. Rådmannens forslag Hefte 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2"

Transkript

1 Årsbudsjett 2010 Økonomiplan Virksomheter og staber Rådmannens forslag Hefte 2 åpenhet trygghet mangfold

2 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 Personal og organisasjon 3 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen 5 13 Eiendomsavdelingen 8 14 Planavdelingen Barnehager Arstad skole Breidablikk skole Hoberg skole Solvin skole Stange skole Stenby skole Tangen skole Vallset skole Åsbygda skole Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) Barn og familie Helse og rehabilitering Tjeneste for funksjonshemmede Lille Kjonerud NAV Stange kommunal Ottestad PLO-distrikt Romedal PLO-distrikt Stange PLO-distrikt Ottestad sykehjem Stange sykehjem Kultur og fritid Service, informasjon, forvaltning Interkommunalt landbrukskontor Kommunalteknikk 72 2

4 11 Personal og organisasjon Beskrivelse av virksomheten Personal og organisasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 10 stillingshjemler fordelt slik : 1 lederstilling 1 førstesekretærstilling 1 formannskapssekretær 2 rådgiverstillinger skolefaglig område 1 rådgiverstilling helse og sosialfaglig område 1 rådgiverstilling lønn, tariff, kompetanse, lov og regelv. 1 rådgiverstilling HMS, sykefravær, IA, ansattetiltak 1 rådgiverstilling styrings og kvalitetssystemer, ikt koordinering 1 rådgiverstilling beredskap, Notus turnussystem, Sats skole Avdelingens brukere er primært rådmannen, kommunalsjefer, ledere, tillitsvalgte og politikere, samt en rekke eksterne samarbeidsparter. Hovedarbeidsområder er: utvikling og implementering av arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverpolitisk handlingsplan oppdatering og utvikling av kvalitetssystemer, prosjektledelse og utviklingsarbeid, IKT koordinering rådgivning i personalsaker og tariffspørsmål bistand ved attføring - og omplasseringssaker og sykefraværsarbeid, oppfølging av IA avtalen, lønnsforhandlinger, samarbeid og drøftinger med de ansattes organisasjoner, kompetanseutvikling saksbehandling, utredning, politisk sekretariatsfunksjon, skolefaglig koordinering og helse og sosialfaglig koordinering samfunnssikkerhet og beredskap Styringskortet Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Frekvens Mål Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Brukertilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Brukertilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Brukertilfredshet Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 3 % 7,5 % 2,6 % 12,5 % 11,1 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 0,5 % 0,5 % 1,2 % 0,8 % 0,6 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse % 100 % 88 % 100 % 86 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avviksrapportering - prognose 3 0 % 2,1 % -0,6 % 11,0 % 7,7 % 3.2 Stillingsstørrelser er godt tilpasset Uønsket deltid i prosent av alle med deltid - kommunen totalt 1-42,0 % 54,0 % - 55,0 % 4.1 Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere % 100 % 100 % 100 % 100 % Svarprosent - brukere

5 Satsingsområder/ aktiviteter Brukere : Gjennomføre brukerundersøkelse politikere Interne prosesser : Bidra til utarbeidelse av strategi og metodikk for overordnet kvalitetsarbeid, og videreutvikling av dialogen og responsen Utarbeide verktøy og felles kompetansegrunnlag i forhold til prosjektstyring Lage detaljert plan for implementering av EQS Arbeide med utvikling av personalstatistikker og EDB sak /arkiv Medarbeidere : Gjennomføre ansattearrangement i februar Gjennomføring av revidert arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverpolitisk handlingsplan Utfordringer Implementering av kvalitets og styringssystemer i organisasjonen Ressurser i forhold til koordinering av IKT-systemer og utvikling Ressurser i forhold til planlegging av Samhandlingsgsreformen Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

6 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 28 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Regnskap 4,5 Lønn 4 Skatt 4,5 Kommunale avgifter 2,0* Innkjøp 2 IKT utvikling-/drift av prosjekter 2 Budsjett/ økonomi 3,5 Post/ arkiv/ fellestjeneste 4,5 Ledelse 1 * ca 0,50 stilling lånes ut til regnskapsseksjonen. Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Innfordring av forskuddsskatt, etterskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift på vegne av skattekreditorene. Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester. Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak. Avlønning og ajourhold av lønns- og personalregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd. Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter innen vedtatte frister jfr årshjulet. Finansforvaltning, nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer. Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer. Oppfølging og videreutvikling av kommunens innkjøpsordning. Felles post- og arkivtjeneste for kommunen, heri inngår kopiering, frankering, innkjøp og formidling av kontormateriell m.v. Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling. BRA-prosjektet, elektronisk saks- og arkivsystem, skattesystem Sofie, videreutvikling og integrering av nye systemløsninger. Råd, veiledning og opplæring innen de forskjellige fagfelt til virksomheter og staber. 5

7 Styringskortet Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Fre- Mål kvens Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Brukertilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Brukertilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Brukertilfredshet Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 4,4 % 3,3 % 9,4 % 7,6 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 1 86 % 46 % 96 % 95 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik 3 0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 3.2 Skatte- og avgiftsinnfordring Avvik fra Skattefogdens resultatkrav 1) 3-1,3 % Kommunale avgifter Prosentvis restanser - kommunale avgifter 3-1,5 % 1,9 % Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere 1 77 % 88 % 85 % 68 % 1) Positivt avvik betyr høyrer enn resultatkravet. Dette er regent ut som gjennomsnittsavviket på Forksuddsskatt, Restskatt, Skattetrekk, arbeidsgiveravgift og etterskuddsskatt. Antall arbeidsgiverkontroll er ikke tatt med. Det er satt opp 3 resultatmål, jfr kolonne for Mål 2010 i tabellen foran. Satsingsområder Styringskortet: Brukermedvirkning pkt 1.1: o Etablere stabile driftsforhold og videreutvikle de nye dataløsningene. Fokus på opplæring av ansatte i virksomhetene/stabene i bruk av nye systemløsninger for å få full effekt av investeringene. Det legges opp til plenumsinfo pluss tilbud om hands on opplæring i mindre grupper. Dette gjelder alle nye systemdeler som regnskap, budsjett, lønn, post og arkiv mv. Møteplan for månedlig plenumsinformasjon og opplæring med varierende tema vil bli utarbeidet. Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben pkt 2.2: o Videreutvikling av ansatte gjennom interne og eksterne kurs innen aktuelle fagtema relevant for jobben. Det gis også muligheter for ansatte til å gjennomføre videreutdanning innen høyskolesystemet. o Profilere ansatte i avdelingen som ressurspersoner innen sine fagfelt. o Sosiale fellestiltak. Nødvendige kvalitetssystem brukes pkt 4.1: o Kommunens kvalitetssystem tas i bruk i avdelingen. Det utarbeides prosedyrer for viktige arbeidsprosesser. Andre aktiviteter: Innføre E-handelsløsning i hele kommunen. Evaluere post/arkiv systemet heri inngår rutinegjennomgang. IKA interkommunalt arkiv, etableres. Utfordringer Drift, feilretting og vedlikehold av Agresso s systemløsninger. Innføre E-handelsløsning heri inngår å etablere gode innkjøpsrutiner, elektroniske fakturaer. Ta i bruk kvalitetssystemet EQS i alle deler av virksomheten. Ta ut effektiviseringsgevinster med bakgrunn i nye systemløsninger jfr. BRA-prosjektet. Post og arkiv system. Evaluere dagens rutiner, gjennomføre opplæring overfor virksomheter og staber. Etablere interkommunal arkivløsning, IKA, med tanke på drift fra 1/

8 Økonomisk ramme Rammejusteringer, rådmannens forslag: Virksomhetsområdets nettoramme

9 13 Eiendomsavdelingen Beskrivelse av virksomheten Eiendomsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Avdelingen er organisatorisk splittet i en driftsseksjon og en nybygg/forvaltningsseksjon. Avdelingen skal gjennom en effektiv drift ivareta eksisterende eiendomsverdier, samt utvikle disse i tråd med planer og behov. Avdelingens brukere er ledere og ansatte, samt kommunens innbyggere. God service ovenfor brukergruppene er viktig del av avdelingens virksomhet. Avdelingen ivaretar også oppgaven med kommunens nybygg-/rehabiliteringsprosjekter, gjennom å utføre prosjekt- og byggeledelse. Totalt disponerer avdelingen 89,5 årsverk. Godkjente årsverk fordeler seg på følgende måte: 12,0 håndverker 15,0 vaktmester/servicemedarbeider 1,7 tilsynsvakt 47,3 renhold 1,5 kantine 13,0 eiendomskontoret, inkl. engasjement tiltakspakke Eiendomsavdelingen selger også tjenester til Stange kommunale boligforetak. Dette gjelder både administrative tjenester, bygningsmessige tjenester og vaktmestertjenester. Stange kommunale boligforetak har en brutto omsetning på ca. 38 mill. kroner. Totalt brukes 5-6 årsverk på driften av foretaket. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Eiendomsavdelingen har sine hovedarbeidsområder innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens eiendommer, samt prosjekt-/byggeledelse på nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Renholdstjeneste og vaktmestertjeneste, herav drift av tekniske anlegg på kommunens forskjellige bygg, er sentrale oppgaver i avdelingen. I tillegg har avdelingen ansvar for den forvaltningsmessige siden av eiendomsvirksomheten. Drive kantina på Stange rådhus, samt forestå ledelse/administrasjon av driften av Stange kommunale boligforetak. Sentrale lover og forskrifter avdelingen må forholde seg til er internkontrollforskriften, forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (lov om brannvern), samt plan- og bygningsloven. 8

10 Styringskort Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Mål Bruker 1.1 Brukermedvirkning Brukertilfredshet Avklaring av forventninger Brukertilfredshet gjennom informasjon/ dialog Møtet mellom brukere og Brukertilfredshet ansatte oppleves som godt God kvalitet i hele Brukertilfredshet - tjenestens innhold Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 10,9% 8,2 % 12,2 % arbeider Egenmeldt sykefravær 0,9% 1,0 % 1,0 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 94% 59 % 28 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik 0,2 % 6,3 % 3,0 % 3.2 Redusere etterslep på Regnskapsført vedlikehold vedlikehold av bygg ved -I KR/m omdisponering av ressurser Nødvendige Medarbeiderundersøkelse kvalitetssystemer brukes Interne 4.2 Opplevd endringskompetanse på arbeidsplassen prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging 4.4 Høy deltakelse i undersøkelser Antall meldinger i EQS Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Svarprosent - medarbeidere 76% 46 % 50 % Det er satt opp 3 resultatmål, jfr. kolonne for Mål 2010 i tabellen ovenfor. Satsingsområder Avklaring av forventninger gjennom informasjon/dialog pkt. 1.2 Når det gjelder dette punkt er det både gjennom brukerundersøkelse og i forbindelse med nylig evaluering av avdelingens service-, håndverk- og vedlikeholdstjenester fremkommet at det er behov for bedre kommunikasjonen med kommunens virksomheter. Dette bør skje gjennom møter med virksomhetene med gjennomgang av brukeravtaler, ansvarsforfordeling mellom Eiendomsavdelingen/virksomheten, informere om kommende vedlikeholdstiltak, herav skape en arena slik at virksomhetene kan gi innspill på tiltak. Også bør det avholdes møter/kurs vedrørende virksomhetens brannvernlederrolle. Økonomi pkt. 3.2 Jfr. kommunens styringskort har Eiendomsavdelingen et ønsket vedlikeholdsbehov pr. m2 på kr Nasjonal målsetting på området utgjør kr pr. m2 på 2004 nivå. Kommunens bygninger har over tid hatt et forfall som følge av for beskjedne rammer til vedlikehold. For 2008 utgjorde vedlikeholdsutgiftene kr. 72 pr. m2. Kommunens yrkesbygg har et bygningsareal på m2. For å nå fastsatt målsetting er det behov for en økning av budsjettrammen med 5,6 mill. 9

11 kroner. Det er i budsjettprosessen foreslått en opptrapping over de neste 3 år og med en økning av vedlikeholdsbudsjettet med 2 mill. kroner hvert år fra Opplevd endringskompetanse på arbeidsplassen pkt. 4.2 I forbindelse med ovennevnte evaluering av avdelingen fremkom ønsker/behov for en mer tilrettelagt opplæring/kursing innenfor de forskjellige områder. Økt kompleksitet på tekniske anlegg og krav om godkjente kurs for å utføre spesielle arbeider, samt krav om dokumentasjon/egenkontroll på kommunens bygninger underbygger dette. Lage en opplæringsplan for å imøtekomme behovene/ønskene. Utfordringer Det er en utfordring å oppnå god kommunikasjon med virksomhetene i og med at virksomhetene driver sin virksomhet på om lag 25 forskjellige plasser rundt omkring i kommunen. Møteplasser må etableres for at man skal lykkes med dette. Avdelingen har stor aktivitet i forhold til bemanningskapasitet. Det er en utfordring å håndtere alle lover og forskrifter som gjelder for bygningsforvaltning og ikke minst nye forskrifter for nybygg på en god nok måte. Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

12 14 Planavdelingen Beskrivelse av virksomheten Planavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 6,95 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Fysisk planlegging 3,0 Miljø 1,1 Kommunelege, miljørettet 1,35 helsevern Fellesfunksjoner 0,5 Ledelse 1 I tillegg gis det lønns- og driftstilskudd til 1 stilling til Hamarregionen Utvikling. Avdelingen skal frambringe planer og initiere til tiltak som medfører at alle som bor i eller etablerer seg i Stange kommune skal oppleve trivsel og tilhørighet til sine nærmiljøer, kommunen og regionen i alle livets faser. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Kommuneplanlegging overordnet planlegging. Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven (ny pr ) Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, samt delplaner så som trafikksikkerhetsplan. Lovgrunnlag: Plan- og bygningsloven. Samfunnsmedisin smittevern, planarbeid, kvalitetsutvikling, medisinskfaglig rådgivning. Lovgrunnlag: Kommunehelsetjenesteloven, smittevernloven. Næringsutvikling gjennom Hamarregionen Utvikling, samt forvaltning av Stange næringsfond. Miljøvern herunder også viltforvaltning, friluftsliv og motorferdsel i utmark. Lovgrunnlag: Forurensningsloven, friluftsloven, motorferdselsloven, viltloven, laks- og innlandsfiskeloven. 11

13 Styringskortet Det er satt opp 3 resultatmål, jfr kolonne for Mål 2010 i tabellen nedenfor. Satsingsområder Styringskortet: Brukermedvirkning pkt 2.2: Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben pkt 2.3: Nødvendige kvalitetssystem brukes pkt 2.4: Utfordringer Satsingsområder / aktiviteter i virksomheten Gjennomføre planoppgaver i samsvar med kommunestyrets bestillinger. Spille en aktiv rolle i Fellesprosjektet E6/Dovrebanen herunder behandling reguleringsplaner for strekningen fylkesgrensen Sørli/Skaberud, og strekningen Kolomoen Hamar grense. Revisjon av sentrumsplan for Tangen tettsted i etterkant av vedtatt kommunedelplan for E6/Dovrebanen. Påbegynne arbeidet med ny kommunedelplan for Stange tettsted. Prioritere arbeidet med planer for gang- og sykkelveger i hht vedtatt prioriteringsliste i samarbeid med Statens vegvesen. Forventet måloppnåelse innenfor områdene trafikksikkerhet, folkehelse og redusert bilbruk (klima/energi). Være en aktiv og konstruktiv medspiller i samarbeid med private forslagsstillere i plan- og utbyggingsoppgaver. Særlig stor og krevende oppgave de senere årene. Av særskilt arbeidsoppgave nevnes arbeidet med reguleringsplan for nytt sykehus på Sanderud. Igangsette et prosjekt for etablering av en nettbasert informasjonsbase om miljøstatus i kommunen i samsvar med nasjonalt program. Bidra til gjennomføring av kommunedelplan for miljø, klima og energi. Bidra til gjennomføring av kommunedelplan for folkehelse. Økt fokus på arbeidsoppgaver innenfor miljørettet helsevern. Arbeidsoppgavene utgjør i dag ca. 2,8 årsverk for Stange, Hamar og Løten. I dag er kapasiteten 1 stilling (1 årsverk) på deling. 12

14 Dette tallet baserer seg på 2007-opptelling av tilsyns- og godkjenningsoppgaver, tilsynsklasser, anbefalt tilsynsfrekvens, klagesaker og rådgivning/ medvirkningsoppgaver. Det er i 2008 gjort en gjennomgang av området. Pga. manglende ressurser må det foretas en hard prioritering og tjenesten vurderes av stillingsinnehaver i dag ikke å oppfylle kommunehelsetjenestens formålsparagraf. Det er sterkt ønskelig at oppgaver knyttet til planlegging og forebygging blir videreutviklet og gis større omfang. Dette er et område som det er altfor lett å nedprioritere i tidskampen om det tellbare tilsynet samtidig som erfaringen er tydelig på at mangelfull planlegging fører til økende antall klager i etterkant. Spesielle utfordringer Det er en særlig utfordring å gjennomføre et ambisiøst arbeidsprogram innenfor en begrenset personalmessig kapasitet. I de senere årene er det særlig arealplanleggingen i forhold til tilgjengelig kapasitet som er en utfordring. I tillegg er det nå også en betydelig kapasitetsmangel innenfor miljørettet helsevern. Det foreslås en økning på dette området for Stanges del fra 0,35 årsverk til 0,7 årsverk, tilsvarende kr i budsjettøkning. Opprettholde en god og rask saksbehandling av innkomne planforslag. Tilstrekkelig web-støtte for gjennomføring av basen for miljøstatus i kommunen. Foreslå og gjennomføre tiltak som virker helsefremmende og forebyggende, og medvirke til at helsehensyn blir ivaretatt i andre virksomheter (eksempelvis forholdet mellom trafikksikkerhet, skoleskyss og fysisk aktivitet). Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

15 20 Barnehager Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 9 kommunale barnehager. Samtidig har virksomhet for barnehager et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 10 private barnehager, 3 private familiebarnehager og 1 åpen barnehage. Nyetablert privat barnehage, Bekkelaget barnehage, startet opp på Åkershagan fra Virksomheten har i alt 130 stillingshjemler. Pr er det i alt 917 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune i tillegg kommer barn med plass i Åpen barnehage, Vollbo. Dekningsprosenten er 88,2 % for aldersgruppen 1 5 år. Pr er det i alt ca 17 barn på venteliste barn der det ønskes plass i løpet av høsthalvåret I tillegg kommer barn som ønsker barnehageplass i løpet av vårhalvåret. Det er høsten 2009 fortsatt midlertidig tilbud ved Vallset, Åsbygda og Holmlund barnehager. Utbygging ved Vallset og Åsbygda barnehager er imidlertid i gang og oppstart av rehabilitering/utbygging (med 1. avd) av Hoberg barnehage er planlagt igangsatt høsten Styringskortet Perspektiv Kritiske suksessfaktorer Måleparameter/ -metode Fre- Mål - kvens Bruker 1.1 Brukermedvirkning Pårørendetilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Pårørendetilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Pårørendetilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Pårørendetilfredshet Allsidig aktivitetstilbud Pårørendetilfredshet Positivt barnemiljø Pårørendetilfredshet (om vennskap og samspill) Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 9,0 % 9,5 % 10,3 % 10,0 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,4 % 1,7 % 1,2 % 1,5 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 1 86 % 81 % 72 % 71 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avviksrapportering - prognose 3 5,2 % 2,8 % - 7,8 % 3.2 Full barnehagedekning Ventelister Lave kostnader pr oppholdstime Antall oppholdstimer / brutto regnskapsført -i kr Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse Prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere 1 90 % 86 % 93 % - Svarprosent - brukere 1 71 % 74 % 63 % 52 % Satsingsområder/aktiviteter Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager ved å ferdigstille Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Stange, starte opp prosjekt Dokumentasjon og vurdering og øke andelen med barnehagefaglig kompetanse. Fokusområde 2.2. Tilrettelegging for utviklingsmuligheter i jobben og 1.4 God kvalitet i hele tjenestens innhold. Full barnehagedekning ferdigstille vedtatt utbygging og prosjektere planlagt utbygging. Revidere utbyggingsprogram. 14

16 Fokusområde 3.2. Full barnehagedekning. Styrke barnehagen som læringsarena gjennom å foreta prioriteringer i Kvalitetsutviklingsplan, starte prosjekt Dokumentasjon og vurdering, videreføre arbeidet med Fra Elle Melle til ABC, følge opp Prosedyre for overgang barnehage skole og vektlegge fysisk aktivitet. Fokusområde 1.4 God kvalitet på hele tjenestens innhold. Øke inntak av antall lærlinger. Utfordringer Tilrettelegge for full barnehagedekning da det fremdeles er barn på venteliste dessuten behov for å avvikle midlertidige tilbud. Vedlikehold/opprusting av eldre kommunale barnehager. Redusere antall barn pr. avdeling småbarnsavdelinger prioriteres. Øke antall lærlinger. Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

17 30 Arstad skole Beskrivelse av virksomheten Ved oppstart av skoleåret har Arstad skole 202 elever. Elevtallet øker stadig. Elevtallet på trinnene varierer fra 24 til 33. Av disse er 15 fremmedspråklige. Vel 80 barn har tilbud på SFO. Skolens personale består av rektor, ass. rektor, 16 lærere, en morsmålslærer, en i praksis fra NAV og førstesekretær (84,18 %). Administrasjonsressursen er på 111,54 %.I SFO er det ansatt en daglig leder, en førskolelærer, 6 fagarbeidere/assistenter og en lærling. Ved å tilsette fagarbeiderne/assistentene både på skolen og i SFO, har vi kunnet tilsette disse i fra ca % stillinger. Dette har vi bare gode erfaringer med.. Samarbeidspartnere er Hedmarken interkommunale PPT, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, logopedtjenesten, helsesøster i 20 %, Flyktningetjenesten, Barn og familie, FAU og Samarbeidsutvalget. Ved skolestart er hele utearealet åpent for bruk. Styringskortet Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Fre- Mål kvens Bruker 1.1 Brukermedvirkning Foresattetilfredshet Elevtilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Foresattetilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Foresattetilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Foresattetilfredshet Elevtilfredshet Positivt elevmiljø Elevtilfredshet Tilbakem. Mobbing 1 1,3 1,4-1,4 Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 5,3 % 7,0 % 5,3 % 7,4 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,4 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse 1 82 % 44 % 80 % 44 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik 3 0 % 3,1 % 0,1 % 2,0 % -3,8 % 3.2 God undervisning / godt læringsmiljø er lesfedighet-nasjonal kartlegging 2 trinn er mat. - nasjonal kartlegging 2.trinn Najonal prøve engelsk lesing 5. trinn % 70 % - - Najonal prøve norsk lesing 5. trinn % 76 % - Nasjonal prøve mat. 5. trinn % 72 % - - Carlsten lesing 4. trinn % - - M-prøve mat. 4. trinn Calsten lesing 7. trinn % - - M-prøve mat. 7. trinn God oppfølging gjennom samtaler Antall foreldre og elevsamtaler pr elev 1 2 1, IKT brukes i undervisningen Elevtilfredshet Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endringskompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere Svarprosent - brukere

18 Satsingsområder Styringskortet: Brukermedvirkning, brukertilfredshet pkt 1.1: Øke foresatte- og elevmedvirkningen ved å invitere til innspill til halvårsplanene. Hva kan dere foresatte bidra med i forhold til innholdet i planene? Presentere resultater fra vurderinger/nasjonale prøver i utviklingssamtaler og gjennom reelle drøftinger finne fram til felles læringsmål for det enkelte barn. Utvikle felles utviklingssamtaleskjemaer for trinn og trinn slik at samtalene kjennes igjen fra år til år. Øke elevenes medinnflytelse og medvirkning i skolehverdagen ved å trekke elevrådet mer aktivt inn i planleggingen. Tilrettelegge for utviklingsmuligheter i jobben, pkt 2.2: Videreutvikle personalet gjennom kursing og etterutdanning. 2 lærere fortsetter med engelsk videreutdanning, 4 deltar på ØLU. (økt læringsutbytte) God undervisning, godt læringsmiljø pkt 3.2: Vi har satt oss høye mål og mener å nå disse ved å legge stor vekt på læringsmiljøet. Vi styrker trinnene med timer i basisfagene og bruker lesekurs. Kunnskapen lærerne tilegner seg gjennom ØLU, er en styrke i undervisningen. Nødvendige kvalitetssystemer brukes, pkt 4.1: Kvalitetsvurderingssystemet må bli en integrert del av skolehverdagen. Utfordringer Bruke de ressursene vi har på en slik måte at de fremmer elevenes læring. Se den enkelte elevs behov i en travel hverdag. Øke sekretærstillingen. Sette av fast tid til pedagogiske diskusjoner. Økonomisk ramme Virksomhetsområdets nettoramme

19 31 Breidablikk skole Beskrivelse av virksomheten Breidablikk skole er en barneskole med 140 elever hvorav 5 elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Elevtallet på trinnene varierer fra 15 til 25 elever. SFO har 42 barn. Det er 22 ansatte i skolen og 6 i SFO. Et flertall av assistentene arbeider både i skole og SFO. Vi har en førstesekretær som arbeider i 53,25 % stilling. Skolen har store og flotte uteområder som egner seg godt for fysisk aktivitet og allsidig lek. Vi har et aktivt FAU som er med på å skape et godt forhold i hjem-skole samarbeidet. De skal i høst sette opp en ballbinge på skolens uteområde. Styringskortet Perspektiv Fokusområder Måleparameter/ -metode Fre- Mål kvens Bruker 1.1 Brukermedvirkning Foresattetilfredshet Elevtilfredshet Avklaring av forventninger gjennom informasjon/ dialog Foresattetilfredshet Møtet mellom brukere og ansatte oppleves som godt Foresattetilfredshet God kvalitet i hele tjenestens innhold Foresattetilfredshet Elevtilfredshet Positivt elevmiljø Elevtilfredshet Tilbakem. Mobbing 1 0 1,1 2,0-1,8 Med- 2.1 Godt arbeidsmiljø Sykefravær totalt 3 5,9 % 9,5 % 8,6 % 12,6 % arbeider Egenmeldt sykefravær 3 1,4 % 1,0 % 1,7 % 1,4 % Medarbeidertilfredshet Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben Medarbeidertilfredshet Rett kompetanse på rett plass Medarbeidertilfredshet Myndiggjorte medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidersamtaler Via Medarbeiderundersøkelse % 69 % 85 % 27 % Økonomi 3.1 God økonomistyring Avvik 3 0 % -1,3 % -0,1 % -1,0 % -2,7 % 3.2 God undervisning / godt læringsmiljø er lesfedighet-nasjonal kartlegging 2 trinn er mat. - nasjonal kartlegging 2.trinn Najonal prøve engelsk lesing 5. trinn 1 70 % 68 % 91 % - - Najonal prøve norsk lesing 5. trinn 75 % 72 % 86 % - Nasjonal prøve mat. 5. trinn 60 % 58 % 87 % - - Carlsten lesing 4. trinn - 86 % - - M-prøve mat. 4. trinn Calsten lesing 7. trinn - 90 % - - M-prøve mat. 7. trinn God oppfølging gjennom samtaler Antall foreldre og elevsamtaler pr elev 1 1, IKT brukes i undervisningen Elevtilfredshet Nødvendige kvalitetssystemer brukes Medarbeiderundersøkelse Antall meldinger i EQS Interne 4.2 Opplevd endrings-kompetanse på arbeidsplassen Medarbeiderundersøkelse prosesser 4.3 Ansatte deltar i planlegging Medarbeiderundersøkelse Høy deltakelse i undersøkelser Svarprosent - medarbeidere Svarprosent - brukere Satsingsområder Implementering av ØLU økt læringsutbytte for alle elever, i alle fag og på alle trinn, gjennom bevisstgjøring og synliggjøring i planer, økt fokus på lese- og skriveopplæringen for 1.-4.trinn, lesekurs. Elevvurdering. Tilrettelegging av undervisningen med utgangspunkt i elevenes faglige og sosiale ståsted. SFO skape et godt samarbeide mellom skolen og SFO gjennom gjensidig informasjon og som ressurser for hverandre til elevenes beste, både faglig og sosialt. Hjem-skole-samarbeidet videreutvikles gjennom informasjon og god dialog. Systematisk kvalitetsutvikling videreføre momenter fra respons-tilbakemeldingen og dialogmøtet. 18

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT 11/1033 19 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT Innholdsfortegnelse...3...4...5...6... 10... 11... 24... 33... 45... 72... 81... 82... 85... 86... 92... 93... 95...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer