Ledelse sett i lys av Samhandlingsreformen, rammevilkår og krav til kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse sett i lys av Samhandlingsreformen, rammevilkår og krav til kompetanse"

Transkript

1 Ledelse sett i lys av Samhandlingsreformen, rammevilkår og krav til kompetanse

2 Oppdal kommune: 6700 innbyggere, 100 og 120 km til nærmeste sykehus. 8 fastleger.

3 Endringer i rammebetingelser : Sentrale endringer: 1. Ny Helse- og omsorgstjenestelov og revidert Pasient- og brukerrettighetslov Brukermedvirkning og involvering 2. Ny Folkehelselov Helsefremmende arbeid i nærmiljøet Forebygging heller enn reparering 3. Samhandlingsreformen Mer helsehjelp lokalt Tidligere utskrivning sykehus Medfinansiering Øyeblikkelig hjelp i kommunen innen 2016 Lokale endringer: 1. Innføring av nytt kommunalt styringssystem (Balansert målstyring) 2. Ny Omsorgsplan Legger føringer for utvikling av tjenesten 3. Behov for lokal tilrettelegging til Samhandlingsreformen Oppdal har valgt å stå alene 4. Lokale politiske prioriteringer Forskyvning og endring av prioriterte tiltak (?) Økonomiske rammer

4 Endringer i tjenestetilbud helse- og omsorg i Oppdal Bolig Tjenestetilbud Spesialisthelsetjeneste (private avtalehjemler hyttespesialister med kontordag ukentlig/månedlig) Økt fra 28 til 49 heldøgns omsorgsbolig (BOAS) Vedtatt utbygging tilrettelagt bofellesskap for personer med demens 2016 (utsatt til 2018) Etablert demensteam Etablert dagaktivisering for personer med demens, øker omfang fra 2015 Utdannet- og opprettet stilling for demenssykepleier Etablert rehabiliteringsteam/hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten Etablert boveiledning for unge med sammensatte behov Utdannet- og opprettet stilling for diabetessykepleier Økt kreftsykepleierstilling Ansatt frisklivskoordinator (prosjektmidler fra år til år) Ansatt spesialsykepleier psykisk helse- og rusarbeid (aktivitetsgruppe) Etablert familiesenter (ukentlig tverrfaglig rådgivning) Etablert e-meldinger mellom kommunehelsetjeneste, sykehus og legekontor 2010 Gynekolog Ø/N/H Hud Øye Kirurg Ortoped 2014 Gynekolog Ø/N/H Øye Psykiater Kirurg Ortoped

5 Hvordan har Oppdal helsesenter jobbet med utfordringene? Systematisk!!! Synsing forbudt!!! Tydelighet!!! Konkrete, målbare målsettinger!! Godt begrunnede innspill til planarbeid (handlingsplan, økonomiplan m.m) Involvering, informasjon og forankring av tillitsvalgte, personale, pasienter og pårørende Dialog med helseforetak (avvik, hvordan ha kommunikasjon skriftlig/muntlig, fakturagrunnlag, dialogmøte m.m). Storebror lillebror? Dialog og rapportering til rådmann/administrasjon og ordfører/politisk nivå Målrettet samarbeid på tvers av tjenestenivå i kommunen, Oppdal kommune skal framstå som en (1) tjenesteyter! Humor!!!!!

6 Tiltak: Ny målsetting for Oppdal helsesenter, regelmessig påminning personalet MÅL FOR OPPDAL HELSESENTER: KVALITET OG KONTINUITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN DELMÅL: BRUKERTILFREDSHET -individuelt tilpasset omsorg for pasientene -avdelingene er organisert etter pasientenes behov -pårørende og pasienter opplever at det er enkelt å ha dialog med OHS og omvendt -opplevelse av at informasjonen er god -opplevelse av at personalet er tilgjengelig og tilstede MEDARBEIDERTILFREDSHET -personalet opplever kontinuitet -styrket vi-følelse -bemanningsmessig robusthet og fleksibilitet for å takle svingninger -riktig kompetanse på rett sted og til rett tid i forhold til pasientenes behov EFFEKTIVITET -samsvar mellom arbeidsoppgaver og tilgjengelige ressurser -myndiggjorte medarbeidere og tydelig definerte arbeids- og ansvarsområder -høy kontinuitet og tilstedeværelse blant ansatte

7 Tiltak fortsatt Målekart med kvalitetsindikatorer (balansert målstyring). Obligatorisk i medarbeidersamtaler. Forankring! Medarbeidere skal se det store bildet, og sin rolle i kvalitetsarbeid! Systematisk måling av resultat og nøkkeltall (medarbeider-undersøkelser (ikke anonyme), pasient og pårørendeundersøkelser, forekomst nosokomiale infeksjoner, fraværsstatistikk, kompetanse og stillingsstørrelser, økonomiresultat, saksbehandlingstid, iverksettingstid, avviksregistrering). Og formidler resultat! Revidert saksbehandlings- og vedtaksrutiner for å sikre likebehandling og rettssikkerhet. IA-bedrift: tidlig oppfølging tilrettelegging ved fravær, samarbeid med arbeidslivssenteret (f.eks tilretteleggingstilskudd) og etablert IA-råd. Ergonomiske hjelpemidler, treningssenter og trimturer for ansatte, fokus på arbeidsmiljø, systematisk etisk refleksjon. Hotline til rådmann/ordfører. Saklig, konkret informasjon uten krisemaksimering e-meldinger mellom legekontor, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

8 Tiltak fortsatt Formalisert felles avtaler ang. personal (ferieavtale, høytidsturnus) med hjemmetjenesten Systematiske innkomst- og årssamtaler pasient/pårørende. Samarbeid med frivillige (helselag, barnehager, videregående skole, Lions, Røde kors besøkstjeneste, enkeltpersoner m.m) STORT FOKUS på økning av stillingsandeler og tilstedeværelse av kompetanse! Kontinuitet! Tydelighet fra arbeidsgiver på at store stillinger er det som trengs! Sammen om en bedre kommune (landsdekkende prosjekt for kvalitet i kommunale tjenester). Innovasjon. Utprøving av vernepleierkompetanse, fokus på rapporter, kompetanseorganisering, vurdering av vaktlengder/organisering, forhandlingsturnus, reduksjon av deltid, arbeidsplassen som læringsarena, nye turnuser utarbeides av ansatte, kompetanseutvikling Myskjaskolen, musikk og rytme i pasientarbeid

9 Kompetanse: Samhandlingsreformen og pasientbehov krevde (og krever) økt bemanning/kompetanse. Stor grad av formell kompetanse på plass (1,9 årsverk ufaglærte (helge-/studentstillinger), knapt 19 årsverk sykepleier, drøyt 27 årsverk helsefagarbeider og 0,8 sykehjemslege. (Desentralisert sykepleierutdanning ferdig Videregående skole med helsefagarbeiderutdanning i Oppdal. Tilrettelegge for yrkespraksis i sykehjem. Lærlingeordning. Språkpraksis for nye landsmenn ++) Fagutviklingssykepleier. Dokumentasjon fagsystem, kvalitetssystem og avvik, prosedyrer, internundervisning og organiserer eksterne forelesere. Tema planlegges halvårlig i ledergruppe+fagutv.spl med bakgrunn i bl.a pasientsikkerhets-kampanjen, tilsynsrapporter, avvik, klager, pasientbehov, behov meldt inn av personalet m.m Eksterne kurs som anses formålstjenlig (men de er så dyre!). Videre- og etterutdanninger i samarbeid med f.eks Kompetanseløftet 2015, høyskoler etc. Prioriterer og framhever arbeidsplassen som læringsarena (inspirert av Linda Lai og Hanne Dorthe Sørensen), for da når vi flest! Og det systematiseres!

10 Kompetanse fortsatt. Arbeidsplassen som læringsarena 1. Kollegaveiledning 2. Refleksjonsgrupper 3. Lær og skap med brukerne 4. Skap arenaer for gode ideer 5. Internundervisning 6. Jobbrotasjon/hospitering 7. Praksisopplæring 8. Fadderordning 9. Kollegial tilbakemelding 10. Kunnskapsoverføring av kurs/etterutdanning Endringskompetanse er essensielt!!

11 Hva har vi så oppnådd av resultater ved Oppdal helsesenter i perioden 2010 til 2014, med tiltakene vi har gjort? Sykehjem Antall plasser sykehjem /62 Antall innleggelser i sykehjem pr 24/11 Antall døgn utskr.klare m/betaling 18 (x10) 122 (x10) pr 24/11 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 65,37 Midlertidig økning og reduksjon av ressurs 68,74 Økning 3,37 årsverk Erfaring endring pasientbehov 1. Flere yngre personer med demens 2. Tidligere utskrivning fra sykehus. Dårligere og mer behandlingskrevende pasienter. Mye mer kartlegging og aktiv behandling: peritoneal dialyse, intravenøs, inhalasjoner, O2, smertepumper, parenteral ernæring, sår, rehabilitering, blodtransfusjon, blodprøver, sårprøver, urinscanning, pulsoksymeter, EKG, vakumbehandling sår, kartlegging BMI/ernæring, demensutredning 3. Økt etterspørsel sykehjemsopphold i stedet for sykehusopphold fra fastleger Endring i regnskapsposter Særlig økning i utgifter til legemidler, medisinske forbruksvarer, vask/rens tøy, transport til spesialist Fravær 7,9% 10,1% 7,5% 9,5% 10%

12 Resultater 2010 til 2014 fortsatt: Sykehjem Røntgen (lokalisert ved sykehjemmet) Kommunen har avtale om rtg.drift med RHF St.Olavs hospital drifter satellittrøntgen Legevaktsentral LV-sentral på sykehjem St.Olav/Orkdal sykehus drifter LVsentral Dialyse (lokalisert ved sykehjemmet) St.Olavs hospital drifter satellittdialyse i hele perioden Endring kompetanse Økt sykehjemslege fra 2 x 20% til 1 x 80% Økt ressurs ferieavvikling Økt sykepleier natt Etablert fagutviklingssykepleier Økt 40% kokk Økt helsefagarbeider dag/kveld Etablert IT-sykepleier (med Hj.tjeneste og Helse og familie) Innovasjon (å fornye eller å skape noe nytt) Fall/bevegelsessensor, GPS, Wii, multimedia, nettbrett, endre organisering/turnus (?), tverrfaglig kompetanse, e-meldinger, Myskja musikk og rytme, dyr ved skjermet enhet, barnehager Resultat pasientundersøkelser (1-6) 5,6 5,8 Resultat pårørendeundersøkelser (1-6) 4,7 4,8 Resultat medarbeiderundersøkelser (1-6) 4,5 4,9 (ikke anonym)

13 Så da er alt bare fryd og gammen på Oppdal Helsesenter, da???? LANGT I FRA!!!!! Vi har MYE å jobbe med Stemningen svinger fra stor optimisme og stort pågangsmot til at her vi får det ikke til og det skjer ingen utvikling to skritt fram og ett tilbake medkrefter og motkrefter Sykefraværet reduseres ikke på tross av tidlig innsats, tilrettelegging, anskaffelse av hjelpemidler, heiser, el. sykesenger m.m Sertifisering i bruk av medisinteknisk utstyr i 2015 Utrede kompetanse- og utstyrsbehov øyeblikkelig hjelp i Etablere øyeblikkelig hjelp formelt innen 2016 (enda) bedre samarbeid/dialog med spesialisthelsetjenesten Vurdere felles bemanningsenhet, samt lage felles kompetansestyringsplan med hjemmetjenesten i 2015 Innovasjon

14 .MYE å jobbe med på Oppdal helsesenter fortsatt Tjenestebeskrivelser for helse- og omsorg Plass for lindrende behandling i 2015 Generelt dårligere kommuneøkonomi kan få konsekvenser for tjenesten. Tilrettelagt tilbud til personer med demens ved sykehjemmet i påvente av bofellesskap Dobbeltrom Omdømme Heltidskultur Forankring ansatte Og det er så artig, motiverende og inspirerende å få nye faglige utfordringer, flere pasienter, mer aktiv behandling og mer action!!!!.selv om det kan være tøffe tak..

15 Kortsiktig løsning når det blåser som værst.. ENHETSLEDERS NØDHJELP men det er bare skryt, forseglingen er ikke brutt.. og lykken er ei kontordame med taushetsplikt og humor

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 Kartlegging av dagens status innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Agdenes kommune med mål om en framtidig bærekraftig omsorgstjeneste "Vi skal bli best på pleie- og omsorgstjenester" Arbeidsdokument fra

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0

PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD. Referanse. Versjon: 1.0 PROSJEKTRAPPORT KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD - ØHD Referanse Versjon: 1.0 1. SAMMENDRAG Prosjektgruppen anbefaler oppstart av kommunal øyeblikkelig døgntilbud heretter benevnt som ØHD. ØHD tjenesten

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2 SØNDRE LAND KOMMUNE Tjenesteområde helse og omsorg Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 2 UTREDNING HANDLINGSPROGRAM 2008: BEHOLDE OG REKRUTTERE PERSONELL UTREDE ØKT GRUNNBEMANNING Rapport fra arbeidsgruppa

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer